keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 618/10.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă", Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 618/10.12.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă", Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-018363/14.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-018363/15.11.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-018363/15.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 16/15.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 36/03.10.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 83 din 12.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă", str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL, întocmit conform Proiectului nr. 12.11/159/2016, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni propuse: de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă;
Regim de construire : izolat sau cuplat
POTmax=55%; CUT=1,7; Zone verzi pe parcele minim 20%;
Regimul maxim de înălţime propus: P+2E
Hmax cornisa = 16 m, Hmax coama = 17 m
Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 20% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 83 din 12.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Napoli - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005228/08.11.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă", str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 43.366 mp, este înscris în CF 429808, nr. cad. 429808, CF 429809, nr. cad. 429809, CF 429810, nr. cad. 429810, CF 429811, nr. cad. 429811, CF 429812, nr. cad. 429812, CF 429813, nr. cad. 429813, CF 429814 , nr. cad. 429814, CF 429815 , nr. cad. 429815, CF 429816 , nr. cad. 429816, CF 429817 , nr. Cad. 429817 Timişoara, având ca proprietar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă", str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC DUTCH REAL ESTATE SRL;
- Proiectantului: SC PILOT TEAM SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-017533/12.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii”, strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timișoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUINȚE UNIFAMILIALE SAU PENTRU MAXIM DOUĂ FAMILII”, strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timişoara, este amplasat în partea de sud-est a Timișoarei

Conform Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat prin H.C.L. 50/1999 “Calea Urseni – Calea Buziașului” - zona locuințe și funcțiuni complementare (P – P+2) existentă. Regim de înălțime, P.O.T., aliniament și amplasare în interiorul parcelei, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U. Spații verzi minim conform H.C.L. nr. 62/2012. Suprafaţa totală de spatii verzi este de 26,15 %, iar suprafața zonelor verzi pe parcelele rezultate după dezmembrarea căilor de comunicație rutieră este de 30 %, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 79 din 01.08.2019.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim

două familii”, strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timişoara, propune realizarea unei zone de/pentru locuire unifamilială sau pentru maxim două familii și funcțiuni complementare – locuințe individuale, locuințe pentru maxim două familii, comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenţii de turism, cofetării, patiserii, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, învățământ (aftersholol / grădiniță), cercetare, sănătate şi asistenţă socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, parcaje la sol, spaţii libere pietonale; asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003942/23.05.2019.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 4 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii”, strada Nicolae D. Cocea, nr.66/a, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 573/26.02.2019, Avizul de Oportunitate nr. 08/14.03.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/12.09.2019;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii”, strada Nicolae D. Cocea nr. 66/a, Timişoara, elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 32/2018 la cererea beneficiarului FOLDVARY ANDRAS - PETER, poate fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2019-018363/15.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-018363/14.11.2019 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019- 018363/13.11.2019 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 16/15.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 36/03.10.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 590/26.02.2019 şi nr. 4685/10.11.2016 prelungit, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 83/12.08.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar SC DUTCH REAL ESTATE SRL., proiectant SC PILOT TEAM SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 02.10.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - ,„ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, zona Calea Şagului, Timisoara, beneficiar SC DUTCH REAL ESTATE SRL, proiectant SC PILOT TEAM SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC PILOT TEAM SRL, proiect nr. 12.11/159/2016, la cererea SC DUTCH REAL ESTATE SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, identificat prin: CF 429808, nr. cad. 429808, CF 429809, nr. cad. 429809, CF 429810, nr. cad. 429810, CF 429811, nr. cad. 429811, CF 429812, nr. cad. 429812, CF 429813, nr. cad. 429813, CF 429814 , nr. cad. 429814, CF 429815 , nr. cad. 429815, CF 429816 , nr. cad. 429816, CF 429817 , nr. Cad. 429817 Timişoara, având ca proprietar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL.

Terenul în suprafaţă totală de 43.366 mp este situat în zona de sud a Municipiului Timisoara, fiind

delimitat la nord de Hcn 1210, Hcn 1228/3, DE 1231, parcela înscrisă în CF 443930, la sud de parcela cu nr. cad. A1208/1/2, înscrisă în CF 430362, la est de strada Napoli, la vest de DE 1208/2.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: terenul deţinut de proprietari, cvartalul elimitat la nord de Hcn 1210,

Hcn 1228/3, DE 1231, parcela înscrisă în CF 443930, la sud de parcela cu nr. cad. A1208/1/2, înscrisă în CF 430362, la est de strada Napoli, la vest de DE 1208/2.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 43.366 mp, este înscris în C.F. 429808 Timişoara (CF

vechi 4660 Freidorf, nr. top. Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/1), în suprafaţă de 12.678 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429809 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/2), în suprafaţă de 1.022 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429810 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/3), în suprafaţă de 5.652 mp, categoria de folosinta: curti constructii; CF 429811 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/5), în suprafaţă de 5.764 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429812 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/6), în suprafaţă de 660 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429813 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/7), în suprafaţă de 2.789 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429814 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/8), în suprafaţă de 2.597 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429815 (CF vechi 4660 Freidorf) nr. cad. Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/9, în suprafaţă de 20 mp, categoria de folosinta: altele; C.F. 429816 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/10), în suprafaţă de 3.703 mp, categoria de folosinta: curti constructii; C.F. 429817 (CF vechi 4660 Freidorf) nr. cad. Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/13, în suprafaţă de 8.481 mp, categoria de folosinta: altele, Timişoara, având ca proprietar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005228/08.11.2018.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare

functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005228/08.11.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

33/03.10.2019 sunt următorii: Funcţiuni propuse: de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă;

Regim de construire : izolat sau cuplat POTmax=55%; CUT=1,7; Zone verzi pe parcele minim 20%; Regimul maxim de înălţime propus: P+2E Hmax cornisa = 16 m, Hmax coama = 17 m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% pe fiecare parcelă - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 83 din 12.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;

- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Napoli – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005228/08.11.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 567/15.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate

prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei

persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL, întocmit conform proiectului nr. 14.10/181/2019, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 33/03.10.2019:

Funcţiuni propuse: de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă; Regim de construire : izolat sau cuplat POTmax=55%; CUT=1,7; Zone verzi pe parcele minim 20%; Regimul maxim de înălţime propus: P+2E Hmax cornisa = 16 m, Hmax coama = 17 m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 83 din 12.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării; - Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Napoli – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005228/08.11.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 567/15.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat;

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE

NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 43.366 mp, este înscris în CF 429808, nr. cad.

429808, CF 429809, nr. cad. 429809, CF 429810, nr. cad. 429810, CF 429811, nr. cad. 429811, CF 429812, nr. cad. 429812, CF 429813, nr. cad. 429813, CF 429814 , nr. cad. 429814, CF 429815 , nr. cad. 429815, CF 429816 , nr. cad. 429816, CF 429817 , nr. Cad. 429817 Timişoara, având ca proprietar pe SC DUTCH REAL ESTATE SRL.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu

prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, elaborat de proiectantul SC PILOT TEAM SRL, proiect nr. 12.11/159/2016 la cererea beneficiarului SC DUTCH REAL ESTATE SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_Dutch_Real_Sagului.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-018363/15.11.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 29.11.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă”, Str. Napoli, zona Calea Șagului, Timișoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi -urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-018363/15.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă”, Str. Napoli, zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar Dutch Real Estate SRL, întocmit conform proiectului nr. 12.11/159/2016, realizat de către proiectant Pilot Team SRL, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă”, Str. Napoli, zona Calea Șagului, Timişoara, precum şi Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmită în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentaţiei, în suprafață de 43366 mp, potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: - C.F. 429808 Timişoara (CF vechi 4660 Freidorf, nr. top. Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/1), în suprafaţă de 12.678 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL. - C.F. 429809 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Ce1208/1/1/1; Ce1208/1/2/1/1/2), în suprafață de 1.022 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429810 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Ce1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/3), în suprafaţă de 5.652 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - CF 429811 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/5), în suprafață de 5.764 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429812 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208//1/1; Cc1208/1/2/1/1/6), în suprafață de 660 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429813 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Ce1208/1/2/1/1/7), în suprafață de 2.789 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429814 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/8), în suprafață de 2.597 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429815 (CF vechi 4660 Freidorf) nr. cad. Cc1208/1/1/1; Cc1208/1/2/1/1/9, în suprafaţă de 20 mp, categoria de folosinta: altele; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429816 (CF vechi 4660 Freidorf, nr. cad. vechi Ce1208/1/1/1; Ce1208/1/2/1/1/10), în suprafață de 3.703 mp, categoria de folosinta: curti constructii; proprietar Dutch Real Estate SRL - C.F. 429817 (CF vechi 4660 Freidorf) nr. cad. Cc1208/1/1/1; Ce1208/1/2/1/1/13, în suprafață de 8.481 mp, categoria de folosinta: altele, proprietar Dutch Real Estate SRL. Din examinarea cărților funciare mai sus individualizate (extrase de carte funciară pentru informare eliberate la data de 07.11.2019), rezultă că toate terenurile sunt grevate de drepturi de servitute, astfel: - drept de servitute de trecere pe durata existenței instalațiilor electrice în favoarea SC Electrica SA Sucursala de Distribuţie Timişoara (sub Cl) şi

- drept de servitute de acces la postul trafo în favoarea Electrica Banat SA SDFEE Timişoara (sub 02). Documentaţia conține şi declarația nr. 1253/25.11.2019, prin care proprietarul imobilelor, Dutch Real Estate SRL, prin reprezentant legal Van Heertum Melchior Xaverius Maria, declară că “prin realizarea PUZ Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă, Calea Șagului, UAT Timişoara nu vor fi afectate drepturile de servitute de trecere în favoarea Electrica Banat SA şi SC Electrica SA... astfel cum sunt înscrise în cărțile funciare ....” De asemenea, titlurile de proprietate anexate nu cuprind notări cu privire la existența unor litigii în legătură cu aceste imobile. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul “Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. | Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat . este suspendat de drept”. Menţionăm faptul că, potrivit informațiilor postate pe portalul instanțelor | judecătoreşti, instanța de fond a respins cererea formulată de către Instituţia Prefectului Timiş, hotărârea nefiindu--ne comunicată la această dată, astfel încât suspendarea de drept subzistă în continuare. Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 590/26.02.2019 (inițial 4685/10.11.2018 prelungit până în 09.11.2018) şi conform aviz oportunitate nr. 16/15.03.2018, respectiv avizul arhitectului şef nr. 36/03.10.2019 certificatul de urbanism fiind emis “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 3/2002 şi PUZ aprobat prin HCL 111/2003, din care reiese cerința ca “autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform....RLU aferent PUG Timişoara”. Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absența Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , Se avizează raportul de specialitate nr.UR2019-018363/15.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă”, Str. Napoli, zona Calea Șagului, Timişoara, beneficiar Dutch Real Estate SRL cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia, conform extraselor de carte funciară pentru informare anexate documentaţiei. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea, oportunitatea demersului și aspectele de natură tehnică referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă”, Str. Napoli, zona Calea Șagului, Timişoara, şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEI Cod FO53-13,Ver.1 2

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_DUTCH.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-015813/12.11.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ - „Zonă depozitare, servicii şi industrie nepoluantă” Amplasament: str. Napoli — zona Calea Sagului, Timisoara Beneficiar: SC DUTCH REAL ESTATE SRL Proiectant: SC PILOT TEAM SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 02.10.2018 — 26.10.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați proprietarii din zona:PAUL TRANS SERVICE, ROSI-ITA UNO, SC METALLIKA SRL, VERNI&FIDA ROMANIA SRL Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizată in data de 16.10.2018, între orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”beneficiari SC DUTCH REAL ESTATE SRL, proiectant: SC PILOT TEAM SRL a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEE Emilian'Șorin C SP CONSILIER Sorina Popa SEF BIROU Liliana IOVAN Red — S.P.-2 ex

Atasament: Plan_de_actiune_Dutch_Real_Estate.pdf

ptr Ue 2 sia 14) [Be te PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ȘI INDUSTRIE NEPOLUANTA” Generat de imobilul din stradaNAPOLI nr. FN, TIMIȘOARA Ben OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE - SIN NOTARIALE Nr. Crt. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ eficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL , Identificat prin CF/ nr.cad. 429808, 429809, 429810, 42981 1, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 429817 Conform Avizului de oportunitate nr. 16 din data de 15.03.2018 IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE | Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a investițiilor propuse 1 Evaluarea estimativă a costurilor Responsabilul finanțării *) Etapele de realizare a operaţiunilor şi | investiţiilor (perioada preconizată) * |24 luni de la aprobare PUZ / 2020 | l Rețole edilitare: reţea alimentare cu apă 80. 000 0 ton Investitor PUZ | 2 | Reţele edilitare: rețea canalizare menajeră NE a 00.000 ron Investitor PUZ |24 luni de la aprobare PUZ / 2020 | 3 Rețele edilitare: rețea canalizar = pluvială m 30.000 ron E Investitor PUZ |2 24 4 luni de laa aprobare PUZ 712020 | 4 Reţele edilitare: reţea cn electrică II N 160.000 ron T Investitor PUZ [24 luni de la aprobare PUZ / 2020 | 5 Amenajare căi de circulaţie pe teren publi II 93.000 ron. Investitor PUZ 24 luni de la apr abare PUZ 2020 = | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE | şi dezmembrări necesare implement P.U.Z. II 2.500 su; ! PUZ 90 zile de la aprobare P.UZ. /2019 | 2 m Trecerea î în domeniul public a terenurilor prevăzute pentru căi de circulație 1.000 ron Învestitor PUZ 6 luni de la aprobare PUZ. /2019 II | ara, iului Timj a -l Învestitor, S.C. DUTCH REAL EŞTATE SRL,

Atasament: ATTHALJ5.pdf

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

0.1 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN P.U.G.

P.U.Z.

01

10.2019

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent conform PUG

INCADRARE IN P.U.G.

INCADRARE IN P.U.G.- Etapa 3

INCADRARE IN ZONA

TI IES BR), , VA hi SER camin

Atasament: 1_Existent.pdf

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

MONLANDY S" - HCL 111/2003

21 .2

8

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

DN 5

9

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

V

A

A

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

A

dr um

p am

an t

trafo

Ca lea

S ag

ulu iDE

12 08

/2

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N

12 28

/3

Ca lea

S ag

ulu i

13 .4

7

CF429809

84.64

84.88

84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.5684.94

85.33

85.30

85.05

84.87 84.92

84.72

84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18

86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17

86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.18

86.20

86.21

86.17

86.18

86.21 86.24

86.18

86.30

86.17

86.16

86.33

86.31

86.24

86.32

86.24

86.28

86.21

86.26

86.18

86.28

86.22 86.27

86.31 V

V

86.27 86.47

86.21

86.25 86.80

86.41

86.44

86.68

86.46

86.43

86.30

86.28

86.35

86.41

86.41 86.50

86.45

86.50 86.39

86.35

86.39

86.4386.40

86.40

86.29

86.32

86.35

86.27

86.25 86.31

86.25

86.31

86.30

86.26

86.35

86.25

86.28

86.24

86.28

86.28

86.22

86.23

V

85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20

86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V

86.33

86.24

86.29

86.20

86.31 86.23

86.24

86.29

86.26

86.34

86.29

86.31

86.38 86.32

86.35

86.44

86.42

86.37

86.37

86.37

86.48

86.39

86.37

86.44

86.37

86.40

86.29

86.25 86.33

86.20

86.25

86.17 86.24

86.17 86.22

86.22

86.18 86.22

86.18

86.20

86.23

86.19

86.2286.21

86.2786.15

86.20

86.21 86.16

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V

86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.65

85.52

85.75

85.85

85.88

86.01

86.03

86.01

85.84

86.10

86.15

85.68

85.72

85.84

85.89

85.87

86.36

86.43 86.35

86.37

86.31

86.50

86.47

86.49

86.46 86.50

86.59

86.13

86.44

86.46

86.23

86.24

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

86.29

86.51

86.31

86.42 86.46

86.46

86.35

86.06

86.21

86.3886.31 86.34

86.41

86.44

86.54

86.65

86.78

86.91

86.93

86.69

86.64

86.60

86.41

86.21

86.20

86.25

86.25

canal

canal canal

can al

trafo

trafo

trafo

gaz

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

St r

Pa ler

m o(

be to

n)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

13.76

44 43

95

STR. TORINO

STR. PARMA

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

STR. TORINO

STR. MILANO

ST R.

P AL

ER M

O

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

canal

430688

A1208/1/1/2

446289

430104

444390

431208

430362

443933

443931

443334

445061

412936

445059

445062

443930

444944

446392

434366

444408

441757

444264

444537

443924

430683

445467

445060

HC N1

21 9

406083

DE 123

1-4 m

D E1

20 8/

2

HC n12

28/ 3

21.00

15.00

R11.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

MONLANDY S" - HCL 111/2003

21 .2

8

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

13.63

dr um

p am

an t

Str. Cremona

D E

12 08

/2

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

Hc N 1

207 /3

HcN 12 07/3

DE 120 6/3

Ca lea

S ag

ulu i

13 .4

7

CF429809

84.64

84.88

84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.5684.94

85.33

85.30

85.05

84.87 84.92

84.72

84.72

84.78

84.75

84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.44 84.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18

86.38

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17

86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.18

86.20

86.21

86.17

86.18

86.21

86.24

86.18

86.30

86.17

86.16

86.33

86.31

86.24

86.32

86.24

86.28

86.21

86.26

86.18

86.28

86.22 86.27

86.31

86.27

86.47

86.21

86.25

86.80

86.41

86.44

86.68

86.50 86.39

86.35

86.40

86.29

86.32

86.35

86.27

86.25 86.31

86.25

86.31

86.30

86.26

86.35

86.25

86.28

86.24

86.28

86.28

86.22

86.23

85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20

86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

86.33

86.24

86.29

86.20

86.31 86.23

86.24

86.29

86.26

86.34

86.29

86.31

86.38 86.32

86.35

86.44

86.37

86.37

86.37

86.48

86.39

86.37

86.44

86.37

86.40

86.29

86.25

86.33

86.20

86.25

86.17 86.24

86.17 86.22

86.22

86.18 86.22

86.18

86.20

86.23

86.19

86.2286.21

86.2786.15

86.20

86.21 86.16

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.65

85.52

85.75

85.85

85.88

86.01

86.03

86.01

85.84

86.10

86.15

85.68

85.72

85.84

85.89

85.87

86.36

86.43 86.35

86.37

86.31

86.50

86.47

86.49

86.46 86.50

86.59

86.13

86.44

86.46

86.23

86.24

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.87 87.30

86.48

86.49

86.42 86.46

86.46

86.35

86.06

86.21

86.38 86.31 86.34

86.41

86.44

86.54

86.65

86.64

86.60

86.41

86.21

86.20

86.25

86.25

canal

canal canal

can al

trafo

trafo

trafo

gaz

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

St r

Pa ler

m o(

be to

n)

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915.9 920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

13.76

44 43

95

STR. TORINO

STR. PARMA

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

STR. TORINO

STR. MILANO

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

canal

A12 06/

1/1 2/1

A1208/3/10

A12 06/

1/1 1

DE 120

6/3 -4mHCn1207/7

430688

A1208/1/1/2

A12 06/

1/1 2/2

A1208/3/8/1

A1208/3/7/1

A12 06/

1/1 0

A1208/3/7/2

A1208/3/9/2

A1208/3/8/2

A1208/3/6/2

A1208/3/4/2

A1208/3/3/2

A1208/3/9/1

A1208/3/6/1

A1208/3/5

A1208/3/4/1

446289

D E1

20 8/

4

430104

444390

431208

430362

443933

443931

445061

412936

445059

445062

443930

444944

446392

434366

444408

441757

444264

444537

443924

430683

445060

HC N1

21 9

406083

DE 123

1-4 m

DE1206/4 4m

CF 42

574 3 -

Cc1 206

/1/6

DE120 6/3-4m

D E1

20 8/

4

HCn12 07/3

D E1

20 8/

2

HC n1

228 /3

HC n12

07/ 3

LOT 2

SITUATIA EXISTENTA

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

01 SITUATIA EXISTENTA

P.U.Z.

01

10.2019

1: 1000

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp = 2 m

CAI DE COMUNICATIE

Zona verde existenta / reglementata

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limite fizice canale de desecare existente

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

INVENTAR DE COORDONATE Pot. Nord(x) ESt(Y) 473505.396 | 201997.256 473505.862 202005.072 473505.213 202020.875 473505.258 | 202033.193 473506.761 202065.552 473501.536 | 202085.667 1 2 3 5 473505.673 202048.463 6 7 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486,007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172.586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315,897 | 201972.432 22 473319.713 201972,931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp

Atasament: ATTHSPEP.pdf

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

14 .0

0

15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817 CF

42 98

12

CF429813 ac

ce s

in cin

ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

10 .0

0

10.00

10 .0

0

10 .0

0

15.00

P+2E 16

.1 9

29.30

19 .6

5

10 .0

0

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

acces incinta

acces incinta

6. 00

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.75

85.85

85.88

86.01

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

7.50 carosabilpista

ciclisti

1.251.001.00 1.25 1.00 1.00 pista ciclisti

z.v.z.v.

14.00

trotuar trotuar

Profil transfersal prelungire str. Milano

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta, edilitara, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare, servicii, industrie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Limita / zona de implantare a cladirilor

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Limite fizice canale de desecare existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Teren studiat 43.366 mp| 100,00 %| 43.366 mp| 100,00 % 29.233 mp| 67,41 %| 31.109 mp| 71,74 %

| | 8.674 mp| 20,00 % 5.652 mp| 13,03 %| |

8.481 mp| 19,56 %| 3.583 mp| 8,26 %

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y) 1 473505.396 | 201997.256 2 473505.862 202005.072 3 473505.213 202020.875 4 473505.258 | 202033.193 5 473505.673 202048.463 6 473506,761 202065,552 7 473501.536 202085.667 8 473505.413 | 202090.234 9 473499.069 202118.440 10 473495.583 202133.945 11 473486.007 | 202176.524 12 473442,884 202242,508 13 473408.005 202219.992 14 473373.249 202197.731 15 473355.335 202186.156 16 473334.335 202172,586 17 473302.021 | 202151.689 18 473280.987 202138.144 19 473304.480 202026.626 20 473313.790 | 201982.431 21 473315.897 | 201972.432 22 473319.713 201972.931 23 473336.055 201975.072 S=13386mp

Atasament: ATT35VPV.pdf

S= 4 556

S= 1 7324

S= 3 3027

DN 5

9

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

V

A

A

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

A

trafo

Str. Cremona

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

ac ce

s in

cin ta

Hc N 1

22 8/3

Ca lea

S ag

ulu i

16 5.

35

60.46

55.38

20 .3

3

29.30 19

.6 5

acces incinta

acces incinta

MONLANDY S" - HCL 111/2003

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

21 .2

8

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.27

86.21

86.24

86.18

86.20

86.21

86.17

86.18

86.21 86.24

86.18

86.30

86.17

86.16

86.33

86.31

86.24

86.32

86.24

86.28

86.21

86.26

86.18

86.28

86.22 86.27

86.31 V

V 86.27 86.47

86.21

86.25 86.80

86.41

86.44

86.68

86.46

86.43

86.30

86.28

86.35

86.41

86.41 86.50

86.45

86.50 86.39

86.35

86.39 86.4386.40

86.40

86.29

86.32

86.35

86.27

86.25 86.31

86.25

86.31

86.30

86.26

86.35

86.25

86.28

86.24

86.28

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.31 86.23

86.24

86.29

86.26

86.34

86.29

86.31

86.38 86.32

86.35

86.44

86.42

86.37

86.37

86.37

86.48

86.39

86.37

86.44

86.37

86.40

86.29

86.25 86.33

86.20

86.25

86.17 86.24

86.17 86.22

86.22

86.18 86.22

86.18

86.20

86.23

86.19

86.2286.21

86.2786.15

86.20

86.21 86.16

86.21

86.24

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.85

85.88

86.01

86.03

86.01

85.84

86.10

86.15

85.68

85.72

85.84

85.89

85.87

86.36

86.43 86.35

86.37

86.31

86.50

86.47

86.49

86.46 86.50

86.59

86.13

86.44

86.46

86.23

86.24

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

86.29

86.51

86.31

86.42 86.46

86.46

86.35

86.06

86.21

86.3886.31 86.34

86.41

86.44

86.54

86.65

86.78

86.91

86.93

86.69

86.64

86.60

86.41

86.21

86.20

86.25

86.25

canal

canal

can al

trafo

trafo

trafo

gaz

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

St r

Pa ler

m o(

be to

n)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

55.38

39 .4

4

13.76

44 43

95

STR. TORINO

STR. PARMA

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

ST R.

P AL

ER M

O

STR. TORINO

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

SC DUTCH REAL ESTATE SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

437058

430688

A1208/1/1/2

446289

430104

444390

431208

430362

443933

443931

443334

445061

412936

445059

445062

443930

444944

446392

434366

444408

441757

444264

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

437059

430683

445467

430716

445060

436990

430673

430695

CF421535-SISTAT

436991

430659

429296

HC N1

21 9

430669

406083

436983

437007

440878

440992

DE 123

1-4 m

HC n1

228 /3

15.00

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Teren proprietate privata a persoanelor juridice care va trece in domeniul public in vederea amenajarii cailor de circulatie

Teren domeniu public de interes local

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

04 PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR

P.U.Z.

02

09.2018

1: 1000

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Limita zona studiata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Limite parcele existente

PROPRIETATE

Teren domeniu public de interes national

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Limite fizice canale de desecare existente

Atasament: 5_Mobilare.pdf

MONLANDY S" - HCL 111/2003

21 .2

8

21 m

/ p ro

fil pr

oie cta

t

17.68

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

CF429810

CF429814

HcN 1219

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

13.63

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817 CF

42 98

12

CF429813

ac ce

s in

cin ta FastemHALAP

Rosi-Ita Uno s.r.l.

HALAP

Hc N 1

22 8/3

29.30

19 .6

5

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

acces incinta

acces incinta

11 1.

66

60.46

16 5.

08

182.27

20 .3

3

27.01

13 .4

7

CF429809

174.41

84.64

84.88 84.90 84.97

85.10

84.87 84.93

85.09

85.34

85.44

85.39

83.56 85.05 84.72

84.78

84.75 84.65

84.48

84.58

84.79

84.79

85.4484.82

84.85

86.00

86.03

86.11

86.21

86.17

86.18

85.96

85.96

85.92 85.94

86.24

84.96

85.50

85.71

85.90

85.02

85.80

85.50

85.50

85.54

85.44 85.56

84.9884.74

84.82

84.75 84.86

86.18 86.38

V

85.84

85.29

85.01

85.01

85.08

85.10

85.14

85.16

85.19

85.01

85.40 85.49

86.17 86.33

85.89 85.93

85.81

85.89

85.88

86.31

86.30

86.31

86.33

86.27 86.23

86.22

86.26

86.24

86.27

86.21

86.23

86.28

86.22

86.23

V 85.93

86.19

86.16

86.24

86.18

86.21

86.14

86.20 86.18

86.18 86.10

86.23

86.2486.21

86.24

86.23

86.24

86.22

86.12

86.01

85.99

86.03 86.09

86.08 86.11

86.14

86.21

86.22

86.22

86.12

85.57

85.57

85.57

85.52

85.46

85.63

85.23

85.06

84.9884.89

86.22

86.24

86.22

86.19

86.17

86.17

86.20

86.18

86.19

86.18

86.17

86.21

86.20

86.34

86.35

86.19

86.35 86.26

86.14

86.17

86.17

86.21

86.15

86.17

86.27

V

V 86.33

86.24

86.29

86.20

86.22

86.24

86.23

86.32

86.22

86.32

86.19

86.21

86.22

86.25

86.24

86.27

86.25

86.30

86.22

86.21

86.25

86.26

86.18

86.23

86.26

86.16

86.25

V 86.33

86.37

86.22

85.8985.69

85.63 85.62

85.63

85.68

85.55

85.71

85.7385.66

85.87

86.17

86.10

86.19 86.38

86.32

86.07

85.88

85.67

85.67

85.67

85.77

85.58 85.58

85.3085.27

85.18

86.62

86.16

86.16

86.36

86.44

86.28

86.42

86.17

86.57

85.56

85.57

85.52

85.72

85.69

85.55

85.45

85.59

85.52

85.71

85.57

86.31

85.86

86.00

86.59

85.97

85.67

85.40

85.52

85.75

85.85

85.88

86.13

87.12

86.94 87.02

87.40 87.3787.4387.68

85.93 86.00

86.8787.30

86.48

86.49

canal

canal

can al

trafo

trafo

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

nr. cad. 429810

nr. cad. 429809

nr. cad. 429808

nr. cad. 429811

nr. cad. 429816

nr . c

ad . 4

29 81

2

nr. cad. 429815

nr. cad. 429814

nr. cad. 429813

hala

hala

nr. cad. 430362

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/2

nr. cad. 429817

nr. cad. 429817

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

16 .4

8

3.85

10.22 45.17

113.97

25 .0

2

38 .4

8

25 .0

0

21 .3

3

41 .2

7

41 .5

2

78.83

43.64

15.89

28.915. 9920.78

17.12 15.2812.3215.82

7.83

17 0.

79

nr . c

ad . A

12 08

/1 /1

/1 ;A

12 08

/1 /2

/1 /2

/1 2

55.38 39

.4 4

13.76

STR. TORINO

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

STR. MILANO

SC GRUP CONSTRUCT SRL

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

115.24

canal

437062

A1208/1/1/2

430104

430362

443933

443931

445059

443930

446392

434366

444537

443924

443923

CF421535-SISTAT

436992

430683

445060

436990

CF421535-SISTAT

436991

406083

437007

DE 123

1-4 m

HC n12

28/ 3

15.00

14 .0

0 20.65

16 .0

0

42.00

S= 4 556

98.39

12 .0

0

12 1.

20

10 9.

20

24.00

14 5.

20

49.20

24 .0

0

73.19

122.40

P/P+1p

P+2 P

S= 1 7324

S= 3 3027

P.U.Z. in lucru - AO 38/2019

POSIBILITATI DE MOBILARE

Accese pe parcele propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

03

10.2019

1: 1000

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

ZONIFICARE FUNCTIONALA / MOBILARE

CAI DE COMUNICATIE

Zona verde existenta / reglementata

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii propuse

Strazi publice propuse

Strazi existente

Strazi reglementate prin alte documentatii

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 1,70 Regim de inaltime max = P+2E Hmax cornisa = 16 m Hmax coama = 17 m

Canale de desecare existente/zp=2m / culoar protectie=10m

Limite fizice canale de desecare existente

Zone verzi propuse pe parcele

Atasament: 6_Studiu_circulatii.pdf

S= 5 1825

124.16

S= 6 3035

S= 4 6092

DRUM DE SERVITUTE - 7m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

7. 00

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

BA ZI

N RE

TE NT

IE

culoar tevi termoficare

Cc1299/5/1/2

CA LE

A SA

GU LU

I

DN 5

9 TI

M IS

OA RA

km 7+300

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

km 7 + 710

km 7 + 580

km 7 + 460

LEA 110kV

Cc660/7/1;Cc660/7/2/1-2/1

Cc1299/5/1/2

D. N.

5 9

De ta

V

V

V

V

De660/10(drum pamant)

A660/7/2/1

DE1205/3(drum betonat)

A660/7/2/2

HALA + BIROURI I.M.P.

A660/8/16-17/1

S=20000mp

S=28759mp

S=55027mp

Cc 66

0/ 6/

5

A6 60

/6 /6A6

60 /6

/7

A6 60

/6 /8

A6 60

/6 /9

A6 60

/6 /1

0

A6 60

/6 /1

1

culoar tevi termoficare

HC n6

61

LEA 110kV

LEA 110kV

LEA m edie 20

kV

statie gaz

zona protectie canal

Canal deviat(dalat)

VV

24

16

3

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

22

26

61

19

TOTAL LOCURI PARCARE 983

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

56

DN 5

9

TI M

IS OA

RA

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

DN 5

9

F.S.

S.E.

R

S.P.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

HALA LOMBARDA

GAS

E6 71

Cc1299/5/1/2

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Magazin PRAKTIKER II

S=68104mp

S=703mp

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

Cc1299/5/1/2

Cc660/7/1;Cc660/7/2/1-2/1

Cc1299/5/1/2

culoar tevi termoficare

culoar tevi termoficare

VV

HALA S.C. INTERCOLOR

V

V

V

V

De660/10(drum pamant)

DE1205/3(drum betonat)

A660/7/2/2

HALA + BIROURI I.M.P.

A660/8/16-17/1

S=55027mp

Cc 66

0/ 6/

5

A6 60

/6 /6A6

60 /6

/7

A6 60

/6 /8

A6 60

/6 /9

A6 60

/6 /1

0

A6 60

/6 /1

1

LEA 110kV

LEA m edie 20

kV

dr um

b et

on at

zona protectie canal

Canal deviat(dalat)

8.633,118 m 2

LEA 110kV

DN 59

as fa

lt

A/671/2/8

S= 3.56 ha

A/671/2/9

S= 2.20 ha

A/671/2/10 S=

1.68 ha

Hc n 6

55 /2

A/671/3/1

S= 1.84 ha

Nr.top. 1302/2

C c6

60 /3

/7 /1

;C c6

60 /3

/8 /b

C c6

60 /3

/7 /1

;C c6

60 /3

/8 /a

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/13

:/12

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/1/: Nr. cad.

S=25507mp

Nr.top. 2400-2401

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/1

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/2

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/3

S=19909mpS=2005mp

S=22490mp

S= 76

00 m

p

C F

85 22

C hi

so da

S= 11

30 0m

p

C F

72 46

C hi

so da

sa nd

ra

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

conducte aeriene

9. 00

16.0 0

C

A

C

F

G

G

B

C

D

D

E

22

19

56

VV

E6 71

CA LE

A SA

GU LU

I

CA LE

A SA

GU LU

I

CA LE

A SA

G UL

UI

drum pamant

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

St r N

ap oli

(b et

on )

CF429810

CF429816

CF429814

HcN 1210

13.76

St r.

Na po

li

13.63

dr um

p am

an t

drum pam

ant

Str Torino (beton)

Str Milano (beton)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

Str. Parma

D E

12 08

/2

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

Hc N 1

207 /3

HcN 12 07/3

DE 120 6/3

CF429809 1 0.

001 0.

00

10 .0

0

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. TORINO

STR. PARMA

CF421535-SISTAT

CF421535-SISTAT

H C

N 12

19

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430669

CF430673

CF430695

CF430716

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

CF 440878

CF440992

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

STR. TORINO

ST R.

P AL

ER M

O

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

10.00

teritoriu UAT Giroc

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

DE1206/4

DE1206/4

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

292 2

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

574 0

CF 42

574 4

CF 42

574 5

CF 42

574 6

CF 42

297 0

405297

PODET TRAVERSARE

CANAL

PODET TRAVERSARE

CANAL

STUDIU CIRCULATII

LEGENDA

LIMITE Limita teren reglementat prin P.U.Z./ Limita proprietate

Limita intravilan existent

Limite parcele existente

Drumuri publice existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

/culoar ecologic de protectie=10m

Drumuri de exploatare DE existente

Drumuri propuse prin documentatii de urbanism

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.11/159/2016 S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Timisoara, Zona Calea Sagului, str. Napoli, jud. Timis

ZONA DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

06 STUDIU CIRCULATII

P.U.Z.

01

10.2019

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Napoli, Timisoara

Atasament: RLU_PUZ_Dutch.pdf

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Zona Calea Şagului - str. Napoli, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ Parcelele: 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814,

429815, 429816, 429817

I. DISPOZIŢII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaţiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 43.366 mp, parcelele având nr. cadastrale 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 429817, teren situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Calea Şagului - str. Napoli.

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;  H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Codul Civil;  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.  Alte legi şi reglementări specifice.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcţiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z.

3.2 Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

3.3 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele zonei:

1

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

- la nord: Hcn 1219, Hcn 1228/3, DE 1231 - la sud : parcela cu nr. cad Cc1208/1/2/1/1, parcela cu nr.cad. A1208/1/2 - la est: strada Napoli - la vest: DE 1208/2

Limita zonei studiate este figurată în planşa 03 Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcţională a zonei, s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcţiunea de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere posibilitatea existenţei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe emitentul autorizaţiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: Construcţiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăţilor, siturilor, peisajelor

naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea

materialelor, cât şi prin calitatea execuţiei. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei

propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

4 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

5 Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii.

6 Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de căile de circulaţie, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

7 Amplasarea faţă de canalele existente va respecta legislaţia în vigoare (Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004).

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

8 Amplasarea faţă de aliniament

2

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile vor respecta aliniamentul clădirilor învecinate şi retragerea impusă pe str. Napoli.

Fronturile stradale vor fi discontinue.

9 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcţiilor, cu

posibilitatea retragerii faţă de aceasta, parţial sau total. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor

rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

10 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum 6,0 m. -

parcela 1, respectiv 10,0m – parcela 2. Distanţa de la o clădire până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 10,0 m.. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării OMS nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

11 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaţie. Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri (excepţie fac doar cabinele poartă în regim

de maxim P) faţă de căile de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 6,0 m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

12 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

13 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei.

14 Executarea străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

15 Racordarea circulaţiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuţie necesare funcţiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

16 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

17 Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente. Până la realizarea reţelelor se vor realiza soluţii de echipare edilitară individuale.

18 Realizarea de reţelele tehnico edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar.

19 Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

20 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz

3

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

21 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile.

22 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

23 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

24 Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcţiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 şi a normativele în vigoare.

25 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului.

26 Se va trata ca spaţiu verde minim 20% din suprafaţa totală a fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafaţă liberă pe parcelă.

27 Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor de circulatie publice.

28 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

29 Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

30 Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcţionale Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă în

planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z.

Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată distinct în planşele de reglementări:

DSI ZONA DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

Reglementările specifice pentru fiecare zonă funcţională se subordonează prevederilor din Regulamentul General de Urbanism.

4

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

DSI – ZONA IDEPOZITARE, SERVICII, NDUSTRIE NEPOLUANTĂ

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă.

Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale zonei: Funcţiuni complementare admise ale zonei :

- servicii diverse, comerţ - staţii benzinărie - staţii reparare şi întreţinere autovehicule - reţele şi instalaţii tehnico edilitare / gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- Construcţii cu funcţiune de producţie/ industrie nepoluantă, servicii, comerţ, depozitare, administrativă, spaţii de prezentare şi expunere, staţii benzinărie, staţii reparare şi întreţinere autovehicule, spaţii polifuncţionale, reprezentanţe, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei.

- Spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive - Accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parcări - Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii - Industrie / instalatii tehnoligice cu conditia ca studiul de impact sa demonstreze ca nu

prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibila cu zona sau vecinatatile, si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului.

- Sunt permise funcţiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesităţii prezenţei permanente.

Art. 5. Interdicţii temporare. Nu există interdicţii temporare de construire.

Art. 6. Interdicţii definitive Unităţi ce prezintă riscuri tehnologice Construcţii de locuinţe Este interzisă amplasarea construcţiilor pentru creşterea animalelor. Construirea pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. şi în zona acestora de

protecţie.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit Art. 7. Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea şi executarea construcţiilor se va face doar pe terenurile ce nu mai fac parte din circuitul agricol.

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public Art. 8. Expunerea la riscuri naturale

5

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecţie a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale lucrărilor

edilitare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la

reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Se pot amplasa mai multe construcţii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiţia asigurării

compatibilităţii funcţiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 55 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,70.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Construcţiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi

care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, reţele).

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale

Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaţiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa în

zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil. Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi. Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faţă de aliniament Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri faţă de căile de circulaţie incluse în trama

stradală majoră este de 6,0 m. - parcela 1, respectiv 10,0m – parcela 2, de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara

zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter), clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanţă faţă de limitele laterale minimă de 6,00 m – parcela 1, respectiv 10,0 m – parcela 2, şi o distanţă de 10,00 m de limita din spate a parcelei.

Distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,00 metri. Această distanţă se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu

6

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

sunt accese în clădire sau ferestre. Clădirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate două câte două,

cu respectarea Codului Civil. Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire

cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, a distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcţiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 21. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puţin un acces carosabil. Art. 22. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară Art. 23. Racordarea la reţele edilitare existente

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. Se admit soluţii temporare de echipare edilitară, cu condiţia branşării la reţelele centralizate, în momentul realizării acestora.

Art. 24. Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de

investitor sau de beneficiar. Reţelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza

subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public

sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. Art. 26. Parcelarea

Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înălţime admis este P+2E. Înălţimea maximă a construcţiilor este Hmax

cornisa=16.00 m, Hmax coama=17.00.

Art. 28. Aspectul exterior al construcţiilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 29. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,

7

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

de numărul de utilizatori. Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii

de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

Art. 30. Spaţii verzi şi plantate Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa totală studiată. Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea

construcţiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeţelor libere neocupate cu

circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafaţă liberă). Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc

si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

Art. 31. Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

1 GENERALITĂŢI Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale Se găsesc următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- subzona căilor de comunicaţie existente - subzona căilor de comunicaţie rutiere propuse

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei Căi de comunicaţie rutiere existente (DN 59, străzi, drumuri de exploatare) şi propuse

(străzile propuse).

Art. 3. Funcţiunile complementare admise - spaţii plantate - reţele edilitare

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 4. Utilizări permise

- căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona

drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului administratorului drumului. Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U. referitor la

amplasarea faţă de drumurile publice.

Art. 6. Interdicţii temporare Nu este cazul.

8

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Art. 7. Interdicţii definitive Nu este cazul.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit Art. 8. Terenuri agricole din extravilan

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public Art. 9. Expunerea la riscuri naturale

Realizarea căilor de comunicaţie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reţelelor edilitare.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte

funcţiuni prevăzute în zonă.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Nu este cazul.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Căile de comunicaţie sunt lucrări de utilitate publică de interes local.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale

Nu este cazul.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa în

zona drumurilor publice. Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în

conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93.

Art. 16. Amplasarea faţă de căile navigabile Nu este cazul.

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 19. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul.

Art. 20. Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea clădirilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de

drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Art. 21. Amplasarea în interiorul parcelei Nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 22. Accese carosabile

Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

9

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Art. 23. Accese pietonale Se vor asigura accese piatonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 24. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă

Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică.

Art. 25. Realizarea de reţele edilitare Reţelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente

carosabilului.

Art. 26. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Se va respecta dreptul de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. Art. 27. Parcelarea

Nu este cazul.

Art. 28. Înălţimea construcţiilor Nu este cazul.

Art. 29. Aspectul exterior al construcţiilor. Căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 30. Parcaje

Se vor realiza spaţii de parcare aferente, în funcţie de categoria străzii, destinaţia construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori.

Art. 31. Spaţii verzi Se vor amplasa plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.

Art. 32. Împrejmuiri Nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referinţă.

VI. CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL Municipiului Timişoara şi ţine cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit, Arh. Glad TUDORA

10

 • P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ
 • I. DISPOZIŢII GENERALE
 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE
 • DSI – ZONA iDEPOZITARE, SERVICII, ndustrie NEPOLUANTĂ
 • CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE
 • V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
 • VI. CONCLUZII

Atasament: ATTVGWMW.pdf

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ

ZONA CALEA ŞAGULUI - STR. NAPOLI , TIMIŞOARA

Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L. Chiajna, Str. Italia nr. 1-7

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Zona Calea Şagului - str. Napoli

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

1

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Glad TUDORA

Lucrări topografice: S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Str. Virtuţii nr. 1, Timişoara Ing. Mircea Daniel ACHIM

Edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap.1, Timişoara

Ing. Alin COŞA

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21, Timişoara Ing. Linda MUNTEANU

2

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 7 2.5. Ocuparea terenurilor pag. 7 2.6. Echiparea edilitară pag. 7 2.7. Probleme de mediu pag. 8 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 8

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 8 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 9 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 9 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 9 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 10 3.7. Protecţia mediului pag. 12 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 14

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 15

REGULAMENT DE URBANISM pag. 17

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 02 Situaţia existentă / Studiu cvartal 03 Reglementări urbanistice – Zonificare 03-ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Circulatii

3

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

ANEXE: Acte:

- Certificat de urbanism nr. 590/26.02.2019 - Certificat de urbanism nr. 4685/10.11.2016 prelungit - Extrase de Carte Funciara nr. 429808, 429809, 429810, 429811, 429812,

429813, 429814, 429815, 429816, 429817 - Plan de acţiune nr. UR2019-016941/30.10.2019 - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2019-001852/24.09.2019 - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2019-005972/24.09.2019 - Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2019-23538/25.09.2019 - Raportul informarii si consultării publicului UR2018 – 015813/12.11.2018 - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2018 – 015813/01.11.2018 - Studiu geotehnic nr. 393/2019

Avize: - Avizul Arhitectului Sef nr. 36/03.10.2019 - Aviz de oportunitate nr. 16/15.03.2018 - Proces verbal de recep ie nr. ț PV 2226/2019 - Decizie de încadrare Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr.ț ț

83/12.08.2019 - Aviz Securitate la Incendiu nr. 363/18/SU-TM/29.10.2018 - Aviz Protectie Civila nr. 4.627.324/19.10.2018 - Aviz Statul Major al Apărării nr. DT. 8018/07.11.2018 - Notificare DSP Timis nr. 16336/801/C/27.08.2018 - Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB-204/04.07.2019 - Aviz ANIF nr. 106/13.03.2019 - Aviz tehnic Aquatim nr. 68332/DT-ST/13.03.2019 - Aviz Poliţia Rutieră nr. 257004/30.07.2019 - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2018-005228/08.11.2018 - Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare i Politiciț ș

Mediu Urban nr. 1050/01.08.2019 - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr.

567/15.07.2019 - Aviz Telekom Romania Communications S.A. nr. 1044/19.06.2019 - Aviz STPT UR2019-00-9162/11.06.2019 - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 11166/18.06.2019 - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 9162/7,2,2019 - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 268418255/19.06.2019 - Aviz favorabil Colterm S.A. din UR2019-009162/06.06.2019

4

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ

BENEFICIARI : S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

Zona Calea Şagului - str. Napoli

NUMĂR PROIECT : 12.11/159/2016

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Noiembrie 2019

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. / Studiu de oportunitate îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Calea Şagului - str. Napoli .

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan. În prezent zona studiată are funcţiune de zonă unităţi industriale, de depozitare şi prestări servicii – conform P.U.Z. Platforma industrială Monlandy's, respectiv zonă de depozitare şi servicii – conform P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timişoara.

În ultimii ani, pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de urbanism:

5

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

P.U.Z. “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara”, Timişoara (HCL nr. 31/2003)

Se propune dezvoltarea unei platforme logistice intermodale. Pentru implementarea investiţiei s-au obţinut următoarele Autorizaţii de construire, dar niciuna nu a fost realizată:

•1098/06.06.2005 - Constructii pt. servicii. Construire birouri si spatii pentru depozitare. Regim inaltime P+2E.

•821/07.05.2004 - Amenajari exterioare. Construire drumuri de incinta •535/26.03.2004 - Constructii pt. depozitare - Construire hala pt. depozitare regim P corp 4A

P.U.Z. "Platformă Industrială MONLANDYS", DN 59-Calea Şagului, Timişoara (HCL 111/2003)

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unei zone de unităţi industriale, de depozitare şi prestări servicii , indici POT max de 55%, CUT max = 1,5, zv = 20%.

P.U.Z. "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara (HCL 305/2017)

Se modifică parţial, în zona de nord-est, planul urbanistic prin comasarea parcelelor existente cu scopul creării unor loturi mai mari pentru funcţiune de depozitare.

P.U.Z. „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA', zona Calea Sagului, Timisoara (HCL 535/2019)

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unei zone de unităţi industriale, depozitare şi logistică. Indici POTmax=55%; CUT=2,2; zone verzi pe parcele minim 25%;

P.U.Z. - faza Aviz de oportunitate "ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", Zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar Sapient Vest srl

Modifică parţial PUZ “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara”

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor funcţiuni adaptate cerinţelor actuale: depozitare, servicii diverse, comerţ, producţie – grupate în corelare cu zonele funcţionale existente.

2.2. Încadrarea în zonă

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timişoara, în teritoriul intravilan. zona Calea Şagului, între strada Napoli şi limite fizice din teren: Hcn 1228/3 şi DE 1208/2.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

- la nord: Hcn 1219, Hcn 1228/3, DE 1231, parcela privată înscrisă în CF 443930 iș parcelă privată cu hală productie Rosi-Ita Uno srl, CF 434366

- la sud : parcela cu nr. cad Cc1208/1/2/1/1, parcela cu nr.cad. A1208/1/2, CF 430362, teren privat neconstruit

- la est: strada Napoli, parcelă privată cu hală produc ie Fastem srlț - la vest: DE 1208/2

Terenul se învecinează cu următoarele clădiri / terenuri: - la nord: teren neconstruit şi

parcelă privată cu hală productie Rosi-Ita Uno srl (CF 434366) – dist. 19,65 m. - la est: parcelă privată cu hală productie Fastem srl – dist. cca. 29,30 m. - la vest: teren neconstruit - la sud: teren neconstruit

6

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

În zonă nu sunt locuinţe, cea mai apropiată fiind situată la o distanţă de cca. 2,2 km..

Date C.F. Terenul studiat este proprietatea S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., are suprafaţa

totală de 43.366 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

C.F. nr. Nr. cad. Nr. top. Suprafaţă (mp)

429808 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/1 12678 429809 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/2 1022 429810 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/3 5652 429811 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/5 5764 429812 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/6 660 429813 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/7 2789 429814 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/8 2597 429815 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/9 20 429816 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/10 3703 429817 1208/1/1/1;1208/1/2/1/1/13 8481 Total teren studiat : 43366

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu sunt plantaţii, înalte sau joase. În zonă nu există riscuri naturale.

Topografia

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor şi a hărţii de zonare teritorială specifică oraşului Timişoara, din punct de vedere al valorii K S, terenul se găseşte amplasat în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16. Adâncimea de îngheţ conform prescripţiilor este de 0,80 m..

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe sit se face de pe strada Napoli, situată pe latura de est a terenului, care se descarcă în Calea Şagului.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de construcţii. În cadrul zonei de sud i est fa ă de terenul studiat, sunt amplasate construc iiș ț ț

industriale, hale de produc ie / depozitare / servicii.ț

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Conform aviz tehnic de amplasament emis de S.C. AQUATIM S.A. nu există reţele de

alimentare cu apa şi canalizare în vecinătatea amplasamentului. În zonă sunt canale de desecare aflate in administrarea A.N.I.F., în care se vor

descărca apele pluviale.

Gaze naturale Conform avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există reţele de alimentare

cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune.

7

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea de

distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului emis de SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA, pe amplasament nu

există reţele de alimentare / distribuţie energie electrică, dar există în vecinătate. Conform aviz de amplasament emis de S.C. ROMTELECOM S.A., amplasamentul nu

este afectat de reţele de telecomunicaţii.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o

vreme îndelungată folosinţă în principal agricolă. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile urbane şi implicit industriale, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu este cazul.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: Nu e cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiţii, în principal destinate serviciilor, comerţului sau depozitării.

Primăria municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii agului are un mare poten ial de dezvoltare în ce prive teȘ ț ș investi iile industriale, de depozitare, logistica, mai ales în perspectiva realizării Centurii de sudț a Timi oarei i eventual a legăturii experes cu Serbia.ș ș

8

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei depozitare, servicii i industrie nepoluantăș în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara / P.U.Z. aprobate în zonă

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017), respectiv ale P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timi oara aprobat prinș HCL 31/2003 i P.U.Z. Platforma industrială Monlandy's aprobat prin HCL 111/2003

În prezent funcţiunea existentă a terenului este par ial:ț - zonă unită i industriale, de depozitare i prestări servicii – conform P.U.Z. Platformaț ș

industrială Monlandy's - zonă de depozitare i servicii – conform P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodalș

Timi oara.ș

Conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, zona este încadrată în categoria UEm – Zonă de urbanizare - Zonă de mică producţie, servicii de tip industrial şi cvasi-industrial, comerţ en gros

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de

dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara: POLITICA 1: DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE Program 1: Parcuri industriale de producţie bazată pe cunoaştere şi inovare

3.3. Valorificarea cadrului natural

Zona studiată are caracter agricol. Pe teren nu există plantaţii înalte care să pună problema menţinerii acestora.

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Integrarea investiţiei în zonă: prin urbanizarea terenurilor studiate se reconfigureaza căile de circulaţie pentru mărirea capacitatii Căii Şagului i prevederea unei platforme pentruș extinderea transportului public, şi se amplasează o funcţiune care se integrează în zonă, completand frontul existent.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pietonal şi rutier la obiectivul propus se va asigura de pe strada Napoli care asigură rela ia cu Calea agului, prin străzile existente perpendiculare pe aceasta.ț Ș

Pe terenul studiat se propun străzi publice care să asigure accesul la parcelele propuse În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcari la

nivelul terenului pentru toate constructiile propuse, in corelare cu functiunea si capacitatea fiecareia, conform anexei 2 la RLU aferent PUG Timişoara si a prevederilor HG 525/1996.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele: • Dezvoltarea unei zone cu func iuneaț de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă,

având în vedere caracterul func ional existent al zonei.ț • Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea

străzilor, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în zonă.

9

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

• Se propune parcelarea terenului în: - 2 parcele pentru construc ii, cu func iune de depozitare, logistică şi produc ieț ț ț

nepoluantă - 2 parcele pentru drumuri.

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

Pentru zona de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 55 % CUT max = 1,7 Regimul maxim de înălţime propus pentru zona este P+2E Hmax cornisa = 16 m, Hmax coama = 17 m Zone verzi: 20%

Bilanţ teritorial - reglementări

Existent Propus Teren studiat 43.366 mp 100 % 43.366 mp 100,00 % Zonă depozitare şi prestări servicii 29.233 mp 67,41 % 31.109 mp 71,74 % Zonă verde 8.674 mp 20,00 % Zonă echipare edilitară, sp. verzi 5.652 mp 13,03 % Zonă căi de circulaţie rutieră 8.481 mp 19,56 % 3.583 mp 8,26 %

Descriere proiect

Se propune comasarea parcelelor existente, care au fost reglementate prin două P.U.Z.- uri adiacente, şi lotizarea în 4 parcele, cu scopul de a reorganiza teritoriul pentru a corespunde cerin elor actuale ale beneficiarului.ț

Două dintre parcelele rezultate sunt rezervate pentru drumuri, iar pe celălalte două se propune amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de servicii, depozitare și industrie nepoluantă.

În cadrul fiecărei parcele se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotari tehnico- edilitare: post trafo, bazin de retentie ape pluviale, staţie de pompare.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Având în vedere configuraţia zonei, precum şi retragerile impuse de fondul construit existent, se propun următoarele:

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zonă, pe parcelele învecinate.

Distanţa clădirilor faţă de limita din spate a parcelei este de minim 6,00 m.. Distanţele între clădirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în

vigoare.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

10

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Deoarece în zonă nu există sistem centralizat de alimentare cu apa şi canalizare, se prevede un sistem autonom de alimentare cu apa menajera si pentru combaterea incendiului, precum si retele de canalizare în sistem separativ.

Branşamentul la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, respectiv racordarea la sistemul de canalizare al muncicipiului Timişoara se va face în urma extinderii acestora de către AQUATIM SA, dupa realizare.

3.6.1. Alimentarea cu apa potabila

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru angaja i şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentruț acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timi oara existentă pe Calea agului – str. Ovidiu Cotru . ș Ș ș Extinderea re elei din Calea aguluiț Ș – str. Ovidiu Cotru se va realiza pe Calea agului până în dreptul ș Ș parcelei studiate cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de 160 x 11,8 mm. Din această reţea se va realiza un bran ament de apă având 63 mm, conform plan elor anexate.ș ș

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie, aşa cum rezultă din breviarul de calcule, vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere şi apelor pluviale

Canalizarea propusa pentru acest obiectiv se va face în sistem separativ (canalizare ape uzate menajere, canalizare apelor pluviale).

Canalizare ape uzate menajere Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timi oara existentăș

pe Calea agului – str. Ovidiu Cotru , pe Calea agului până în dreptul parcelei studiate,Ș ș Ș conform planşelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop. Reţeaua de canalizare va fi realizată din PVC – KG cu diametrul de 315 mm. Din această reţea se va realiza un racord de canalizare având 200 mm, conform plan elor anexate. ș

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Canalizare pluviala Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcări, alei, clădiri şi zone verzi vor

fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre trei bazine de retenţie propuse conform planşelor anexate. Bazinele de retenţie vor avea un volum de 130 m3, fiecare. Din acest bazine, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în HCn 1228/3 (situat în partea de Nord a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare, conform planşelor anexate.

Apele evacuate din separatoarele de hidrocarburi se vor încadra în limitele impuse de NTPA 001 / 2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

11

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

Apele pluviale de pe constructii, considerate conventional curate vor fi preluate de o retea de canalizare separata fata de reteaua de canalizare a platformelor carosabile si descarcate în colectorul existent pe Str. Napoli si descarcate in canalul de desecare CPP16 (Hcn 1228/3).

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, nu există reţele de distibuţie sau transport gaze naturale pe

amplasament sau în vecinătate acestuia. În zonă există reţele de gaze naturale de medie presiune, de la există posibilitatea

realizării unei extinderi a reţelei pentru alimentarea investiţiilor propuse, în urma obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare.

D. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii

si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale. Centralele termice individuale pentru fiecare imobil in parte. Toate centralele termice vor

avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de

reteaua de distributie a orasului – extindere.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Pentru alimentarea

obiectivului se propune amplasarea unui post trafo prefabricat, racordat la sursă SC ENEL ENERGIE SA prin cablu 20kV. De la P.T. se alimentează tablourile generale de joasă tensiune ale obiectivelor.

Toate aceste lucrări se proiectează de SC ENEL ENERGIE SA şi se realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

F. Telefonie Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie ale operatorilor existenţi pe piaţă pe

baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

I.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea PUZ de faţă este determinata de intenţia proprietarilor de a reconfigura şi funcţionaliza parcelele în suprafaţă totală de 43.366 mp..

Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare, datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea şoselei de centură proiectate în vecinătate.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

12

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”.

b) Gradul în care Planul Urbanistic influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

În organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de planurile care au relevanţă pentru prezentul PUZ.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara; - asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru modelarea

urbanistica propusa.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii, cu conservarea factorilor de mediu.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării

indicatorilor în limitele admise de prevederile legale in vigoare. In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenţialul aport de produse

petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol şi separator de hidrocarburi.

d.1.1. Apa potabilă Alimentarea cu apă va servi consumului de tip menajer şi se va utiliza apa din reţeaua

de alimentare a municipiului Timişoara.

d.1.2. Apa uzată Vor fi generate ape uzate din surse menajere. Apele uzate menajere contin cantitati de

poluanti specifice acestor tipuri de ape. Dintre acestia mentionam substantele organice, compuşi cu azot, materii în suspensie şi alti compuşi specifici.

De asemenea canalizarea care preia apele din parcari va fi echipata cu separatoare de namol si hidrocarburi inainte de descarcarea in canalizarea incintei. Vor fi intrunite astfel conditiile prevazute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD).

d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse

de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier. În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost

prevazute o serie de măsuri : - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru

imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006

13

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

- realizarea unor zone verzi pe fiecare parcelă Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul

actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si

anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului.

In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006.

Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limita.

Folosirea terenului in mod intensiv Terenul în suprafaţă de 43.366 mp are prevăzute ca zone verzi 20% din total suprafaţă.

Regimul de înălţime maxim propus pentru z ona de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă este P+2E.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

Terenurile afectate de extinderea străzilor vor trece în domeniul public de interes local:

Bilant teritorial obiective de utilitate publica Existent Propus Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice 43.366 mp 100,00 % 39.783 mp 91,74 % Teren propus pentru a trece in domeniul public de interes local 3.583 mp 8,26 % Total 43.366 mp 100,00 % 43.366 mp 100,00 %

14

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului - str. Napoli Beneficiar: S.C. DUTCH REAL ESTATE SRL

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea

utilităţilor urbane şi sunt necesare extinderi ale reţelelor de utilităţi. Toate costurile privind extinderi de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; • încadrarea în planul urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Glad TUDORA

15

Atasament: ATTEVZOL.pdf

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Zona Calea Şagului - str. Napoli, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ Parcelele: 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814,

429815, 429816, 429817

I. DISPOZIŢII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaţiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 43.366 mp, parcelele având nr. cadastrale 429808, 429809, 429810, 429811, 429812, 429813, 429814, 429815, 429816, 429817, teren situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Calea Şagului - str. Napoli.

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;  H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Codul Civil;  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.  Alte legi şi reglementări specifice.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcţiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z.

3.2 Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

3.3 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele zonei:

1

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

- la nord: Hcn 1219, Hcn 1228/3, DE 1231 - la sud : parcela cu nr. cad Cc1208/1/2/1/1, parcela cu nr.cad. A1208/1/2 - la est: strada Napoli - la vest: DE 1208/2

Limita zonei studiate este figurată în planşa 03 Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcţională a zonei, s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcţiunea de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere posibilitatea existenţei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe emitentul autorizaţiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: Construcţiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăţilor, siturilor, peisajelor

naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea

materialelor, cât şi prin calitatea execuţiei. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei

propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

4 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

5 Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii.

6 Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de căile de circulaţie, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

7 Amplasarea faţă de canalele existente va respecta legislaţia în vigoare (Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004).

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

8 Amplasarea faţă de aliniament

2

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile vor respecta aliniamentul clădirilor învecinate şi retragerea impusă pe str. Napoli.

Fronturile stradale vor fi discontinue.

9 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcţiilor, cu

posibilitatea retragerii faţă de aceasta, parţial sau total. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor

rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

10 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum 6,0 m. -

parcela 1, respectiv 10,0m – parcela 2. Distanţa de la o clădire până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 10,0 m.. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării OMS nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

11 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaţie. Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri (excepţie fac doar cabinele poartă în regim

de maxim P) faţă de căile de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 6,0 m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

12 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

13 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei.

14 Executarea străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

15 Racordarea circulaţiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuţie necesare funcţiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

16 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

17 Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente. Până la realizarea reţelelor se vor realiza soluţii de echipare edilitară individuale.

18 Realizarea de reţelele tehnico edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de investitor / beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar.

19 Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

20 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz

3

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

21 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile.

22 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

23 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

24 Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcţiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 şi a normativele în vigoare.

25 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului.

26 Se va trata ca spaţiu verde minim 20% din suprafaţa totală a fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafaţă liberă pe parcelă.

27 Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor de circulatie publice.

28 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

29 Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

30 Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcţionale Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă în

planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z.

Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată distinct în planşele de reglementări:

DSI ZONA DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

Reglementările specifice pentru fiecare zonă funcţională se subordonează prevederilor din Regulamentul General de Urbanism.

4

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

DSI – ZONA IDEPOZITARE, SERVICII, NDUSTRIE NEPOLUANTĂ

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă.

Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale zonei: Funcţiuni complementare admise ale zonei :

- servicii diverse, comerţ - staţii benzinărie - staţii reparare şi întreţinere autovehicule - reţele şi instalaţii tehnico edilitare / gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- Construcţii cu funcţiune de producţie/ industrie nepoluantă, servicii, comerţ, depozitare, administrativă, spaţii de prezentare şi expunere, staţii benzinărie, staţii reparare şi întreţinere autovehicule, spaţii polifuncţionale, reprezentanţe, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei.

- Spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive - Accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parcări - Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii - Industrie / instalatii tehnoligice cu conditia ca studiul de impact sa demonstreze ca nu

prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibila cu zona sau vecinatatile, si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului.

- Sunt permise funcţiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesităţii prezenţei permanente.

Art. 5. Interdicţii temporare. Nu există interdicţii temporare de construire.

Art. 6. Interdicţii definitive Unităţi ce prezintă riscuri tehnologice Construcţii de locuinţe Este interzisă amplasarea construcţiilor pentru creşterea animalelor. Construirea pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. şi în zona acestora de

protecţie.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit Art. 7. Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea şi executarea construcţiilor se va face doar pe terenurile ce nu mai fac parte din circuitul agricol.

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public Art. 8. Expunerea la riscuri naturale

5

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecţie a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale lucrărilor

edilitare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la

reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Se pot amplasa mai multe construcţii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiţia asigurării

compatibilităţii funcţiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 55 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,70.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Construcţiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi

care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, reţele).

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale

Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaţiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa în

zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil. Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi. Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faţă de aliniament Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri faţă de căile de circulaţie incluse în trama

stradală majoră este de 6,0 m. - parcela 1, respectiv 10,0m – parcela 2, de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara

zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter), clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanţă faţă de limitele laterale minimă de 6,00 m – parcela 1, respectiv 10,0 m – parcela 2, şi o distanţă de 10,00 m de limita din spate a parcelei.

Distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,00 metri. Această distanţă se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu

6

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

sunt accese în clădire sau ferestre. Clădirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate două câte două,

cu respectarea Codului Civil. Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire

cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, a distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcţiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 21. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puţin un acces carosabil. Art. 22. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară Art. 23. Racordarea la reţele edilitare existente

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. Se admit soluţii temporare de echipare edilitară, cu condiţia branşării la reţelele centralizate, în momentul realizării acestora.

Art. 24. Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de

investitor sau de beneficiar. Reţelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza

subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public

sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. Art. 26. Parcelarea

Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înălţime admis este P+2E. Înălţimea maximă a construcţiilor este Hmax

cornisa=16.00 m, Hmax coama=17.00.

Art. 28. Aspectul exterior al construcţiilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 29. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,

7

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

de numărul de utilizatori. Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii

de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

Art. 30. Spaţii verzi şi plantate Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa totală studiată. Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea

construcţiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeţelor libere neocupate cu

circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafaţă liberă). Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc

si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

Art. 31. Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

1 GENERALITĂŢI Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale Se găsesc următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- subzona căilor de comunicaţie existente - subzona căilor de comunicaţie rutiere propuse

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei Căi de comunicaţie rutiere existente (DN 59, străzi, drumuri de exploatare) şi propuse

(străzile propuse).

Art. 3. Funcţiunile complementare admise - spaţii plantate - reţele edilitare

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 4. Utilizări permise

- căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona

drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului administratorului drumului. Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U. referitor la

amplasarea faţă de drumurile publice.

Art. 6. Interdicţii temporare Nu este cazul.

8

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Art. 7. Interdicţii definitive Nu este cazul.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit Art. 8. Terenuri agricole din extravilan

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public Art. 9. Expunerea la riscuri naturale

Realizarea căilor de comunicaţie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reţelelor edilitare.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte

funcţiuni prevăzute în zonă.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Nu este cazul.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Căile de comunicaţie sunt lucrări de utilitate publică de interes local.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale

Nu este cazul.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa în

zona drumurilor publice. Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în

conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93.

Art. 16. Amplasarea faţă de căile navigabile Nu este cazul.

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 19. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul.

Art. 20. Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea clădirilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de

drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Art. 21. Amplasarea în interiorul parcelei Nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 22. Accese carosabile

Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

9

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Zona Calea Şagului – str. Napoli, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Art. 23. Accese pietonale Se vor asigura accese piatonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 24. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă

Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică.

Art. 25. Realizarea de reţele edilitare Reţelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente

carosabilului.

Art. 26. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Se va respecta dreptul de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. Art. 27. Parcelarea

Nu este cazul.

Art. 28. Înălţimea construcţiilor Nu este cazul.

Art. 29. Aspectul exterior al construcţiilor. Căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 30. Parcaje

Se vor realiza spaţii de parcare aferente, în funcţie de categoria străzii, destinaţia construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori.

Art. 31. Spaţii verzi Se vor amplasa plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.

Art. 32. Împrejmuiri Nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referinţă.

VI. CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL Municipiului Timişoara şi ţine cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit, Arh. Glad TUDORA

10

 • P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ
 • I. DISPOZIŢII GENERALE
 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE
 • DSI – ZONA iDEPOZITARE, SERVICII, ndustrie NEPOLUANTĂ
 • CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE
 • V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
 • VI. CONCLUZII