keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/12.04.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţă individuală" strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara

12.04.2005

Hotararea Consiliului Local 168/12.04.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţă individuală" strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R32004-000640/30.03.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţă individuală" - strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara conform Proiectului nr.31/2004, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură, Arhitect Mihai Zegrea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul studiat este înscris în C.F. 135646, nr. topo 2240/1/2/1/2, fiind proprietatea lui Neagoe Sorin Dumitru.

Art. 2: Se vor respecta condiţiile impuse de avizatori iar reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţă individuală" strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţă individuală" strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Arh. Mihai Zegrea;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUDI.Ionescu.pdf

l i - ! ] i i | i N Fe UE 1 N > i n | 200 Perii Pai EI IE BEI 462050 | SE E Et dt rare - Pe, Ii Î A | ! n E: | i p Di n e TE , UI = Top Top 2240/1/2/1/1 S=1511mp Top i 2240/214 | “= | 481950 | | 481950 locuinta exist PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PE PROPRIETATEA PERSONALA A NEAGOE SORIN - DUMITRU STR. I.I. DE LA BRAD NR. 35 - TIMISOARA REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARI , SC. 1:500 LEGENDA CALDIRI EXISTENTE SAU IN EXECUTIE CONSTRUCTII PROPUSE ZONA CONSTRUCTII DE LOCUINTE ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE ZONA VERDE EXISTENTA LI DRUMURI EXISTENTE SI TROTUARE PROPUSE N 6) NR. PARCELA (CASA) LIMTAP.UD LIMITA DE PROPRIETATE BENEFICIAR LIMITA PARCELE EXISTENTE ALINIAMENT PROPUS BILANT TERITORIAL PENTRU SUPRAFATA STUDIATA IN P.U.D. EXISTENT PROPUS 0 | ZONE FUNCTIONALE Suprafata mp |% din suprafata | Suprafatarmp |' din suprafata 1 | ZONA CONSTRUCTII DE LOCUNTE 306 18.58% 1833 42.28% 2 | ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE 2 50.50% 1167 26.00% 3 | ZONA VERDE m 10.92% 363 8.32% 1 | DRUMURI EXISTENTE SI TROTUAREPROPUSE| 862 19.10% m 22.50% 5 | TOTAL SUPRAFATA PUD. 4335 10% 435 10 NOTA; PROCENTUL DE SPAȚII VERZI SE AMPLIFICA UNEI a SUPRAFETE DE 20% DIN FIECARE PARCELA PENTRU ACEASTA INDICI DE FOLOSIRE AL TERENULUI P.O.T. maxim 40% pentru locuinte Procent minim spatii verzi 20% = >. = ORDINUL ARHITECȚILOR Dif RIA m în m SEE EET A A ihai Adton LS LS | ZeSREA | N _Arhitoet MN III cu drept te samaltură ihai Den. proiect: PLAN URBANISTIC DEDETALIU Mihai Anton Zegrea [CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PE Pr.Nr. BIROU INDIVIDUAL DE PROPRIETATEA PERSONALA ARHITECTURA amplasament: Timisoara str. I.I. de la Brad Nr. 35/31/2004 Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 Nr. 79 sc.B ap.3 E tel/fax 245735 - 0722293775 e-mail zegreaQmall fnttm.ro] Beneficiar. Neagoe Sorin Dumitru Scara: | Denumire plansa: Faza: Proiectat: |arhM.A. Zegrea REGLEMENTARI URBANISTICE | P.U.D. Desenat: |arh.M.A. Zegrea |”, 1:500 AH ZONIFICARI PI.Nr. 03A 03/2004

Atasament: Referat_PUD_I.I._de_la_Brad.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. R32004-000640/ .03.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţă individuală”strada Ion Ionescu

de la Brad, nr.35, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara,

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului

Timişoara

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţă

individuală” strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara. Documentaţia este iniţiată de

beneficiar, d-nul Neagoe Sorin D-tru şi elaborată de Biroul Individual de Arhitectură, Arhitect

Mihai Zegrea - proiect nr. 31/2004.

Obiectul prezentului PUD “ Locuinţă individuală” - strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35,

Timişoara constă în amplasarea unei locuinţe proprietate personală în zona de Nord a Municipiului

Timişoara, pe strada Ion Ionescu de la Brad.

Parcela pe care se doreşte construirea unei locuinţe are destinaţia de industrie, propusă prin

P.U.Z.- ”Ion Ionescu de la Brad” aprobat prin HCL 186/2003. Prin prezenta documentaţie se

doreşte revenirea la funcţiunea iniţială a parcelei, aprobată prin P.U.G-ul Municipiului Timişoara

aprobat prin HCL 157 din 2002 şi anume aceea de locuinţe şi funcţiuni complementare.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie este situat în intravilan, fiind proprietatea lui

Neagoe Sorin D-tru, conform C.F. 135646 nr., nr. topo 2240/1/2/1/2.

Suprafaţa totală studiată prin prezenta documentaţie este de 4335 mp, iar parcela pe care se

va amplasa construcţia, identificată prin C.F. 135646, nr. topo 2240/1/2/1/2 este de 1027 mp..

Accesul se va realiza din strada Ion Ionescu de la Brad , conform avizului Comisiei de

Circulaţie din Primăria Municipiului Timişoara.

Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona de locuinţe

cu regim mic de înălţime:

P.O.T. max. = 40%, H max. = S+P+2.

Propunerea se inscrie în prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2406 din 04.06.2004

Parcela studiată nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice,

respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform

Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr.

37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi

conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Planul Urbanistic de Detaliu “ Locuinţă individuală” - strada Ion Ionescu de la Brad,

nr.35, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o

valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV

ŞEF SERVICIU CONSILIER

Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI Red. C.F.