keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/28.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective D+P+3E+M", zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 285/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective D+P+3E+M", zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U22005 - 002048/09.06.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective D+P+3E+M", zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara, conform Proiectului nr. 138/2005, întocmit de S.C. Studio Arca s.r.l., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective D+P+3E+M", zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Terenul studiat are suprafaţa de 2070 şi este înscris în C.F. nr.12471 şi nr. topo 30024, fiind proprietatea S.C. WERK MB CONSTRUCT s.r.l.;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective D+P+3E+M", zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. ARCA s.r.l.;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Plan_situatie.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Servicul Banca de Date Urbane Era din pa de bază al munidplului a SA Nr. Top 30024 Suprafata totala teren = 2.070 mp Suprafata construita existenta = 0 mp Suprafata construita propusa = 651 mp upcafata desfasurata propusa = 3942mp_. POT. pripus= 31.14% Bt, CUT. propus = 198 POT maxim = 40,00% locuri de stationare enajate in interiorul parcelei LEGENDA : E] Limita zonei studiate Limita parcelei Cladiri propuse Spatii verzi propuse Accese auto si pietonale Aliniament propus Circulatii auto si pietonale i lente LOCUITE COLECTIVE _- studio Arca _- lama — TIMISOARA, zona ON ONESCU DE LA BRAD pri. - WERKHB CONSTRUCT Tisa, strate Menara ce 33, tf (ES arcafimatro PROIECTAT arh. Claudiu OPRITA tza fara DESENAT teh. Florin GHERMAN. __ e Fra Rat e PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI Pe CSTAS - mar 06 A

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22005-002048/09.06.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective D+P+3E+M”, zona

Ion Ionescu de la Brad, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara Având in vedere cererea nr. U22005-002048 din 28.04.2005 prin care se solicită aprobarea

P.U.D. “Locuinţe colective D+P+3E+M”, zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara Având in vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1844 din 07.05.2004. Având in vedere că parcela studiată nu se află în zonă protejată sau de protecţie a

monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit nu este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective D+P+3E+M”, zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara. Documentaţia este iniţiată de beneficiar S.C. WERK MB CONSTRUCT s.r.l. şi elaborată de s.c. Studio Arca s.r.l. - proiect nr. 138/2005.

Obiectul prezentului P.U.D. este construirea unor locuinţe colective, in zona Ion Ionescu de la Brad, in vecinătatea unei zone existente de locuinţe colective.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie este situat în intravilan, are suprafaţa de 2070, cu nr. topo 30024, fiind proprietatea beneficiarulului, S.C. WERK MB CONSTRUCT s.r.l., conform nr. C.F. 124712. Pe parcelă se propune construirea unor locuinţe colective cu cca. 40 de apartamente

Parcela pe care se doreşte construirea locuinţelor colective are destinaţia de locuire cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare, propusă prin P.U.Z. - ”Ion Ionescu de la Brad” aprobat prin HCL 186/2003 şi prin P.U.G. Municipiul Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 şi in prezent este liberă de construcţii.

Accesul auto pe parcelă se va realiza dintr-o stradă secundară cu circulaţie auto, ce deserveşte zona de blocuri din vecinătatea de nord-est, conform C.F. nr. 65926, nr. topo 30019. Terenul respectiv din care se face accesul este proprietatea Statului Roman, nu este revendicat şi nu se află in litigiu.

Pe parcelă se vor asigura un număr de 31 locuri de parcare, fiind posibilă şi amenajarea unor staţionări pentru vizitatori.

Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona de locuinţe: P.O.T. max. = 40%, H max. = P+4, C.U.T. max. = 1,9

La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele obţinute la prezentul proiect.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective D+P+3E+M”, zona Ion Ionescu de la

Brad, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV

ŞEF SERVICIU CONSILIER Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC Jr. MIRELA LASUSCHEVICI