keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective", str. Stuparilor nr. 32, Timişoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 269/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective", str. Stuparilor nr. 32, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-002122/08.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, , protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective", str. Stuparilor nr. 32, Timişoara, având ca beneficiar pe Crudu Catalin si sotia Crudu Ioana si Onofrei Mihnea si sotia Onofrei Roxana Ramona, întocmit conform Proiectului nr.28/2007, realizat de SC CONICFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2008 - 002565/10.04.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,05, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective", str. Stuparilor nr. 32, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 1439 mp este înscris în C.F. nr.13513, având nr. cadastral 2333/5, fiind proprietatea beneficiarilor Crudu Catalin si sotia Crudu Ioana si Onofrei Mihnea si sotia Onofrei Roxana Ramona, interdictie de instrainare si grevare în favoarea lui Ritivoiu Toma, drept de ipoteca in favoarea lui Ritivoiu Mihai.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control intern şi Managementul Calităţii,
-Beneficiarilor Crudu Catalin si sotia Crudu Ioana si Onofrei Mihnea si sotia Onofrei Roxana Ramona;
-Proiectantului SC CONICFORM SRL;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 04_reglementari_urbanistice-mobilare.pdf

C0NICFORM Timisoara, strada Divizia 9 Cavalerie nr.49 A, tel/fax 0256/283,283

e-mail [email protected]/www.conicform.ro

PRO IECTAT

D E S E N A T

PROIECT NR

FAZA

SEF PROIECT S C A R A

D A T A TITLU PLANSA

B E N E F I C I A R

TITLU PROIECT

AMPLASAMENT PLANSA NRdipl.arh. BOGDAN Cristina dipl.arh. BOGDAN Cristina

CRUDU CATALIN si ONOFREI MIHNEA

Timisoara, str. Stuparilor 33b C.F. 13513 nr.top. 2333/5

P.U.D.

28/2007

03/2008s.arh. CORDUN Tudor

LOCUINTE COLECTIVE in regim D+P+3E

PLANSA IV

R E G L E M E N T A R I U R B A N I S T I C E , M O B I L A R E

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

C.F. nr. 13513 - Timisoara Nr. top. 2333/5

sc. 1:500

P U D STUPARILOR 33b

32

481475

-1.80

-1.80

-3.00

-1.80 R 1 .50 R 1.00

1 4 9 . 6 3 m2

32

91.27

91.03

91.00

90.95

90 .93

90.82

90.87

90.88

90.88

90.93

91.02

90.94

91.00

91.01

90 .98

90.95

90.86

91.01

90.99

90.96

90.83

90.97

90.98

91.01

90 .99

90.89

91.02

90.96

91.00

91.03

90.99

90.84

90.98

2 0 8 2 7 5

2

1

32

s c a r a 1 : 2 5 0

91.27

91.23 91.11

91.17

94.13

91.33

91.37

91.03

91.01

91.00

90.95

90 .93

90.82

90.87

90.88

90.88

90.93

91.12

91.23

36

37

37B

39

28

38

Z on a verd

e

C

C

C

C

91.16

91.20 91.26

91.25

91.02

90.94

91.30

Trotu a r- b eton

Trotu a r- b eton

Trotu a r- b eton

Z on a verd

e

91.23

91.11

91.13

91.24

91.11

91.22

91.21

91.10

91.17

Cas a

Casa

Cas a

C a sa

Cas a

91.18

91.15

91.17

91.32

91.36

91.33

91.25

91.24

91.00

91.01

90 .98

90.95

90.86

91.01

90.85

90.99

90.88

90.96

90.83

90.97

90.98

91.01

90 .99

90.89

91.02

90.96

91.00

91.03

90.99

90.95

90.84

90.98

Trotu a r- b eton

2 0 8 2 0 0

481475

2 0 8 2 5 0

481475

2 0 8 2 7 5

2 0 8 2 0 0

481500

2 0 8 2 2 5

2 0 8 2 5 0

2 0 8 2 7 5

481500

481500

481500

2 0 8 2 0 0

481525

2 0 8 2 5 0

2 0 8 2 7 5

481525

481525

2

1

4

3

91.27

91.10

91.26

91.23

91.14

91.21

91.28

91.17

91.2591.16

91.28

94.08 91.29

94.11 91.28

91.22

91.19

91.20

ac ce

s pi

et on

al

Trotu a r- b eton

Z on a verd

e

Z on a verd

e

S tr . S tu p a r ilo r - a sfa

lt

14 o

Cas a

34

94.10 Cas

a

94.12

18 R. @ 0.18 m

17 T. @ 0.28 m

18 R

. @ 0

.1 8

m

17 T

. @ 0

.2 8

m

11 .3

0

5.20

5.85

42.31

11.50

2.30

60

83

43

91 35

5.20

40.85

24.65

2.60

43.00

25.31

5. 50

5.00

2. 30

20.80

70.70

70.86 20

5. 00

7. 33

5. 00

20 1.

10

2.30

20.10

7.90

3. 25

45 6.

10 2.

10

11 .0

0

45

2.80 35

9.80

25 2.50 25

17.80

25 2.50 25

8.70 35

25.05

-1.75

-1.75

-3.15

-1.80

-3.15

Nr. top. 2333/5

C . F . 1 3 5 1 3 T i m i s o a r a

N r . t o p . 2 3 3 3 / 5

14 o

acces scara A

acces scara B

ac ce

s pa

rc aj

e in

cin ta

ie sir

e pa

rc aj

e in

cin ta

si ac

ce s

po m

pi er

i

D+P+3E

P

P

0.00

3.70

7.00

-1.30

1.05

3.90

14.35

0.00

4.40

7.50

D + P + 3 E PP l i m i t a p r o p .

l i m i t a p r o p .

A04

2333/4

2333/8/1

1:500 1:5000

REGLEMENTARI URBANISTICE-MOBILARE

v e d e r e f r o n t a l a c l a d i r i

16,35

- Zona verde amenajata

- Parcaje exterioare - dalaj inverzit

Legenda

- Drum dalat, acces - auto si pompieri

- Limita zona studiata - Limita parcela studiata

- Limite de amplasare constructie propusa

- Zona de amplasare Imobil LOCUINTE

- Profil Stradal - proiectat

- Parcaje la Demisol [-3.15] propus

constructii - locuinte

Bilant Teritorial

zona verde amenajata

TOTAL ZONA STUDIATA

mp % existent

0 0

0

0

100 100

cai de circulatii, si accese auto platforme parcaj auto -

mp % - -

-

1.439 1.439

23340 276 20

510 35 22313

P . O . T . m a x p r o p u s = 3 5 % , C . U . T . m a x p r o p u s = 2 . 0 5

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

SUPRAFETE •I INDICI PROPU• I¸

STUPARILOR 33b

CRUDU Catalin si ONOFREI Mihnea

loc. Timisoara str. Stuparilor nr.33b C.F. nr. 13513 - Timisoara Nr. top. 2333/5

Suprafata teren.......... 1.439mp

S. sol construitã ......... ~510 mp S. total construitã ......~2944 mp

P.O.T. propus ..................... 35 % C.U.T. propus...................... 2.05

Spatii verzi amenajate ~276 mp ........................... 20 % Parcaje exterioare si acces auto ~680 mp ........................... 45 %

  • 04 reglementari urbanistice, mobilare

Atasament: 01_analiza_zona_,_incadrare_in_PUG.pdf

C0NICFORM Timisoara, strada Divizia 9 Cavalerie nr.49 A, tel/fax 0256/283,283

e-mail [email protected]/www.conicform.ro

PRO IECTAT

D E S E N A T

PROIECT NR

FAZA

SEF PROIECT S C A R A

D A T A TITLU PLANSA

B E N E F I C I A R

TITLU PROIECT

AMPLASAMENT PLANSA NRdipl.arh. BOGDAN Cristina dipl.arh. BOGDAN Cristina

CRUDU CATALIN si ONOFREI MIHNEA

Timisoara, str. Stuparilor 33b C.F. 13513 nr.top. 2333/5

P.U.D.

28/2007

03/2008s.arh. CORDUN Tudor

LOCUINTE COLECTIVE in regim D+P+3E

PLANSA I

A N A L I Z A U R B A N I S T I C A Z O N A

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

sc. 1:2.000

P U D STUPARILOR 33b C.F. nr. 13513 - Timisoara

Nr. top. 2333/5

U T R 2 4

ANALIZA ZONA, INCADRARE IN P.U.G. A01

1:5000

  • 01 analiza zona, incadrare in PUG

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 - 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22008-002122/08.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”,

str. Stuparilor nr. 32, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32008-002122/28.03.2008, cu completarile ulterioare conform fisei anexa, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5826/11.09.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara. Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara a fost elaborată de SC CONICFORM SRL, proiect nr. 28/2007, la cererea beneficiarului Crudu Catalin si sotia Crudu Ioana si Onofrei Mihnea si sotia Onofrei Roxana Ramona.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, specificat si prin adresa CJT nr. R 4605 din 03.04.2008.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in zona de nord - vest, intr-un cvartal de locuinte cu regim mic de inaltime. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit cu HCL 139/2007 si PUZ – Zona I. I. De la Brad, aprobat prin HCL nr. 186/2003, terenul studiat este cuprins in UTR 24, cu destinatia de zona de locuinte si functiuni complementare, in regim de P+2E.

Prin prezentul PUD “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, in suprafata totala de 1439 mp, este proprietatea beneficiarilor Crudu Catalin si sotia Crudu Ioana si Onofrei Mihnea si sotia Onofrei Roxana Ramona, si este înscris în C.F. nr. 13513, nr. cadastral 2333/5, teren intravilan in str. Stuparilor nr. 32, interdictie de instrainare si grevare, drept de ipoteca in favoarea lui Ritivoi Mihai.

Conform primului extras de CF din 2007 atasat la documentatie, terenul identificat prin nr. cadastral 2333/5 era descris ca fiind „arabil in str. Stuparilor nr. 33/b”, adresa gresita ce a fost corectata prin Adeverinta eliberata de Biroul de Cadastru din cadrul Primariei Timisoara nr. U22007 - 06738/28.11.2007, precum si in CF din 11.04.2008 ca fiind „teren intravilan in str. Stuparilor nr. 32”. Datorita acestei greseli, o parte din avizele si acordurile eliberate la documentatie apar pe str. Stuparilor nr. 33/b si nu pe str. Stuparilor nr. 32, in fapt fiind vorba de aceeasi parcela inscrisa in CF nr. 13513, nr. cadastral 2333/5.

Terenul studiat este in prezent liber de constructii.

Cod FP 53 - 01, ver. 1

Prin documentaţie se propune realizarea pe teren a unui imobil pentru locuinte colective ce va cuprinde un număr de 26 apartamente, in regim de inaltime P+3E pentru care se asigura 30 de locuri de parcare si spatii verzi amenajate 20%.

Accesul auto şi pietonal pe parcelă se va realiza din str. Stuparilor, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008 - 002565/10.04.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 % CUT max = 2,05 Regim de inaltime max. D+P+3E Spatii verzi – minim 20% La documentatie sunt prezentate Declaratiile Notariale privind acordurile date de cei doi

vecini de parcele cu care se invecineaza viitoarea constructie si anume: Declaratia Notariala nr. 59 din 11.01.2008 data de Inciulescu Maria – strada Stuparilor nr. 30 si Declaratia Notariala nr. 83 din 14.01.2008 data de Popa Nina – strada Stuparilor nr. 34. Deasemenea documentatia a fost prezentata pe pagina de internet a Primariei in vederea consultarii si informarii populatiei, nefiind solicitata in scris dezbatere publica.

La realizarea investiţiei se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact P.L. Exemplare 1

Atasament: 06__desfasurare_front_stradal.pdf

C0NICFORM Timisoara, strada Divizia 9 Cavalerie nr.49 A, tel/fax 0256/283,283

e-mail [email protected]/www.conicform.ro

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT NR

FAZA

SEF PROIECT SCARA

DATA TITLU PLANSA

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

AMPLASAMENT PLANSA NRdipl.arh. BOGDAN Cristina dipl.arh. BOGDAN Cristina

CRUDU CATALIN si ONOFREI MIHNEA

Timisoara, str. Stuparilor 33b C.F. 13513 nr.top. 2333/5

P.U.D.

28/2007

03/2008s.arh. CORDUN Tudor

LOCUINTE COLECTIVE in regim D+P+3E

PARCELA STUDIATA FRONT 20.10 m

38 36 34 3032 ( 33b )

DESFASURARE FRONT STRADAL A06

-1.30

1.05

3.90

14.35

D+P+3El i m i t a p r o p .

l i m i t a p r o p .

9.50 10.50

28 26 24

7.50 7.00

7.50

11.00

  • front stradal