keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/07.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 260/07.07.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-14807/06.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14807/06.07.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-14807/06.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 55/07.11.2019 si Avizul Arhitectului Sef nr. 23/02.07.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1496 / 24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia Etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 44/06.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, având ca beneficiar pe PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, întocmit conform Proiectului nr. 272/2019, realizat de SC ATELIER 21 SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:
UTR 01 - extras CF 442899:
- functiuni predominante: institutii si servicii publice;
- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
- Hmaxim=18.00m, S+P+2E
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;
- Retrageri faţă de aliniament, minime faţă de limitele laterale şi fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018:
- functiuni predominante: institutii si servicii publice;
- Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
- Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2;
- Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5;
- Retrageri faţă de aliniament, minime faţă de limitele laterale şi fata de limitele posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice - nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;
Spaţii verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta.

- Circulatii si accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Dragasani si din bv. Take Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 92/17.02.2020.


Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, este identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp - categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF. nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp. - categoria de folosinta curti constructii, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIU PUBLIC.
Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care "Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic - Societatea Mulberry Development SRL - prin reprezentant permanent dl. ŞANDOR OVIDIU-SILVIU, cetăţean roman…, înţelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului "PUZ Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity", proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timişoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiş, CUI:RO 17158898", respectiv "...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- "PUZ Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity".
Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

Art. 4 Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generala de Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului SC ATELIER 21 SRL;
- Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_Specialitate.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

SC2020 - 14807 / 06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in

”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. SC2020 - 14807 / 06.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente, pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.

Facem următoarele precizări: Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020 - 14807 / 03.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 55/07.11.2019 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 23/02.07.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1496 / 24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia Etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 44/06.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu.

Documentaţia Plan Urbanistic de Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, initiator MUNICIPIUL TIMISOARA, proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu – pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna februarie 2020, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu au fost formulate sugestii și obiecții din partea publicului. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2020-001369/06.03.2020, si se poate începe circuitul sesizări legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara.

Planul Urbanistic de Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, este elaborat de proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu – pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, proiect nr. 272/2019, initiator MUNICIPIUL TIMISOARA.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul care face obiectul documentatiei PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara se afla intr-o zona de circulatie feroviara si constructii aferente, zona de protectie a monumentelor istorice.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul detinut de initiator, delimitat la nord de strada Dragasani, la est de strada Mihail Kogalniceanu, la sud de Splaiul P. M. Draghici si la vest de propunerea Inelului II de Circulatie.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar municipiul Timisoara domeniu public, este delimitat astfel: - parcela cu nr. Cad 443018 la nord – bv. Take Ionescu, la sud – parcela cu nr. Cad. 400437 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, la est – parcelele cu nr. cad. 404186, 403806, 402363 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, parcelele cu nr. top 5621, 5622, 5623, 5624 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, la vest – parcelele curti, constructii cu nr. cad. 408417, 432249, 432250, 432351 Timisoara – ILSA II – ZONA MIXTA – LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, parcela cu nr. cad. 442899 la nord – strada Dragasani, la vest – parcela cu nr. cad. 435117, la est – parcela curti constructii cu nr. cad. 438203 Timisoara si parcelele cu nr. top 5605, 5606, 5610.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Pe terenurile care fac obiectul PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, se afla urmatoarele constructii:

- pe terenul identificat prin CF 443018: cladire administrativa S+P+2E, atelier, cladire administrativa P, cladire administrativa S+P+1E, cladire pentru vopsitorie P inalt, centrala termica P, cos fum, post transformare P. De asemenea pe terenul cu CF 443018 a fost aprobata realizarea unei parcari supraterane.

- pe terenul identificat prin CF 442899: Muzeu Transport Public C. Miklosi, cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn), si Constructie Parter. De asemenea pe terenul cu CF 443018 a fost aprobata realizarea unei parcari supraterane.

Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care “Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic – Societatea Mulberry Development SRL – prin reprezentant permanent dl. ŞANDOR OVIDIU-SILVIU, cetățean roman…, înțelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”, proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timișoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiș, CUI:RO 17158898”, respectiv „...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”.

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56- 58 si 83, Timişoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de initiator, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020, iar necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 23/02.07.2020 sunt următorii: - ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:

UTR 01 – extras CF 442899: - functiuni predominante: institutii si servicii publice; - Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu

respectarea precizarilor din R.L.U; - Hmaxim=18.00m, S+P+2E - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5; - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele

posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018: - functiuni predominante: institutii si servicii publice; - Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu

respectarea precizarilor din R.L.U; - Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2; - Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5; - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele

posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

Spaţii verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Timiş; Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta. - Circulatii si accese: accesul auto şi pietonal se vor realiza din strada Dragasani si din bv.

Take Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.; Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile

necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 92/17.02.2020.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public, si în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea

fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta,

tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

Art.1: Obtinerea acordului Consiliul Local al Municipiului Timisoara in conformitate cu art. 129 si art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMISOARA, întocmit conform proiectului nr. 272/2019, realizat de proiectant SC ATLIER 21 SRL, pe terenuri identificate prin CF nr. 443018 cad 443018 – proprietar domeniul public al Municipiului Timisoara, respectiv CF nr. 442899 Cad 442899 – proprietar Municipiul Timisoara domeniul public.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 6

2. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMISOARA, întocmit conform proiectului nr. 272/2019, realizat de proiectant general SC ATLIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnatura arh. Petrisor Dan I. Ageu – pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3. Se stabilesc condiţiile de construire şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

23/02.07.2020: - ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE:

UTR 01 – extras CF 442899: - functiuni predominante: institutii si servicii publice; - Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu

respectarea precizarilor din R.L.U; - Hmaxim=18.00m, S+P+2E - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5; - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele

posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

UTR 02- extras CF 443018: - functiuni predominante: institutii si servicii publice; - Regim de construire: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu

respectarea precizarilor din R.L.U; - Hmaxim=18.00m, S+P+2E in subzone S1 si S2; - Hmaxim=22.00m, S+P+4E+Er in subzona P1; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.5; - Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limitele

posterioare: conform Plansei Plan Reglementari Urbanistice – nr. 04.U si cu respectarea precizarilor din R.L.U;

Spaţii verzi: minim 10% conform Deciziei de încadrare nr. 44/06.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

Suprafata totala de spatii verzi prevazuta in PUZ, va fi amenajata si intretinuta. - Circulatii si accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Dragasani si din bv. Take

Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat la faza D.T.A.C.;

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 7

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 92/17.02.2020.

4. Prezentul Planul Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, este identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIU PUBLIC.

Tinand cont de oferta de donatie cu incheierea de autentificare nr. 1014/02.07.2020 emisa de notar public Miriana Alexandra Cadarean, prin care “Subscrisa Societatea TAKE PROJECT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 46C, parter, Ap. P.1, judetul Timis, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Timis J35/2206/2015, CUI RO35002233, reprezentata de administrator unic – Societatea Mulberry Development SRL – prin reprezentant permanent dl. ŞANDOR OVIDIU-SILVIU, cetățean roman…, înțelege să doneze Municipiului Timisoara dreptul de proprietate asupra Proiectului “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”, proiect având amplasamentul în Timisoara, Bd. Take Ionescu nr . 56-58, 83, CF nr. 442899 Timisoara, CF. nr. 443018 Timisoara, întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., persoană juridică română cu sediul în mun. Timișoara Spl. Tudor Vladimirescu nr. 6 , et.P , ap.6, jud. Timiș, CUI:RO 17158898”, respectiv „...cu păstrarea de către Societatea TAKE PROJECT S.R.L., a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Proiectului avand nr. 272/2019 întocmit de catre firma de proiectare Societatea ATELIER 21 S.R.L., cu denumirea- “PUZ Refunctionalizare cladiri existente in “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente-MultipleXity”.

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56- 58 si 83, Timişoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

5. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 8

6. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, elaborat de proiectant SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnătură R.U.R: arh. Petrisor Dan I. Ageu – pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, proiect nr. 272/2019, la cererea MUNCIPIULUI TIMISOARA, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF,

Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU GABRIELA BORCSI

CONSILIER Steluta URSU

Red/dact – SU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-14807/06.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity””, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara

Proiect emis la solicitarea initiatorului Primariei Municipiului Timiaosra, înregistrată cu nr. SC2020 - 14807 / 03.07.2020, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, documentaţie elaborată de proiectantul SC ATELIER 21 SRL, specialisti cu drept de semnatura arh. Petrisor Dan I. Ageu – pt. categoria D si E, si arh. Andreea Silvia M. Crisan pt. categoria D1 si E, după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 1496/24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021.

1. Descrierea situatiei actuale Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Refunctionalizare

cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, identificat prin: CF nr. 443018 cad 443018 in suprafata de 13.072 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, si CF nr. 442899 Cad 442899 in suprafata de 6.748 mp – categoria de folosinta curti constructii, proprietar municipiul Timisoara domeniu public, este delimitat astfel: - parcela cu nr. Cad 443018 la nord – bv. Take Ionescu, la sud – parcela cu nr. Cad. 400437 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, la est – parcelele cu nr. cad. 404186, 403806, 402363 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, parcelele cu nr. top 5621, 5622, 5623, 5624 Timisoara – teren curti constructii aflat in domeniu privat, la vest – parcelele curti, constructii cu nr. cad. 408417, 432249, 432250, 432351 Timisoara – PUZ aprobat – ILSA II – ZONA MIXTA – LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, parcela cu nr. cad. 442899 la nord – strada Dragasani, la vest – parcela cu nr. cad. 435117, la est – parcela curti constructii cu nr. cad. 438203 Timisoara si parcelele cu nr. top 5605, 5606, 5610.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate

Prin Planul Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refunctionalizarea cladirilor existente, pe parcelele inscrise in CF 443018 si CF 442899.Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000169/06.02.2020.

3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 1496/24.04.2019 prelungit până la 23.04.2021, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 43/25.06.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 522/18.02.2020, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 44/06.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu;

Oferta de donatie cu privire la dreptul de proprietate asupra PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in ”Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara, proiect 272/2019 realizat de SC Atelier 21 SRL, cu pastrarea de catre SC TAKE PROJECT SRL a drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestuia, a fost acceptata prin Dispozitia Primarului nr. 793/3.07.2020.

4. Con clu zii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in ”Centrul pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity”, bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara,, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: Plan_de_actiune_Multiplexity.pdf

Către, Primăria Municipiului Timişoara CERERE pentru aprobarea Planului de actiune, conform HCL 44/2616 Subsemnatul Sanda Greblă, CNP 2891230314028, cu domiciliul/sediul în judeţul Timiș, municipiul/oraşul/comuna Timișoara, satul -, sectorul -, cod poştal ........ „str. Eroilor de la Tisa , nr. 7/D, bl..., sc. ..., et.-, ap. 3, telefon/fax (obligatoriu) int. 421, e-mail sanda.grebla(Oprimariatm.ro, în calitate de/reprezentant al PMT prin SUIPIC, CUI 47 A Solicit aprobarea Planului de actiune aferent PUZ: PUZ — Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente — MultipleXity” Sl, Data 23.01.2020 | i | ] | | ] i ]

UP20dO— 048 Zobo PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal PUZ — Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente — MultipteXity” Generat de imobilul Beneficiari Timişoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Identificat prin CF nr. 443018 si CF nr 442899 Conform Avizului de oportunitate nr. 55 din data de 07.17.2019 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTIŢII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE investițiilor propuse ŞI NOTARIALE N Denumirea obiectivelor de utilitate publică, Evaluarea E. c operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a estimativă Te. a costurilor Responsabilul finananţării ANI APE E E 1 Dezmembrări/ Unificari conform PUZ Etape de realizare a operaţiunilor şi investițiilor (perioada preconizată) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA a Studii, proiectare si 1 Realizarea sistemului centalizat de alimentare de apă si 25 000 Euro PRIMARIA MUNICIPIULUI executie canalizare TIMISOARA (2020 - 2021) PRIMARIA MUNICIPIULUI Studii, proiectare si executie 2 25 000 Euro Realizarea reţea de alimentare cu energie electrica TIMISOARA (2020 - 2021) , , PRIMARIA MUNICIPIULUI Studii, proiectare si executie 4 Amenajare acces de pe domeniu public 4 000 Euro TIMISOARA (2020 - 2021) imăria Municipiului Timi rr Primăria Municipiului Timişoara LT INVESTITOR PRIMAR, | PMTprii S-U.LPLC. NICOLAE ROBU j reprezentat prin SANDA GEEBLĂ — dee

Atasament: Raportul_Informarii.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ a MUNICIPIUL TIMIŞOARA E DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI romania201%.eu Președinjia Rornâniei la Consliul Unlunii Europene Nr, UR2020-001369/06.03.2020 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ - „Refunctionalizare cladiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Amplasament: Bulevardul Take Ionescu 56-58, 83, Timisoara, Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, Proiectant: SC ATELIER 21 SRL. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U,.Z. disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.02.2020-25.02.2020. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generala de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr, 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm,ro. S-au expediat prin poştă anunțul cu privire la „Refunctionalizare cladiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take Ionescu 56-58, 83, Timisoara, beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, Timisoara, jud. Timiş — la urmatoarele adrese: - Asociatiile de Proprietari — Bulevardul Take Ionescu nr. 69, 71, 73; - Inspectoratul General de Politie - Bulevardul Take Ionescu nr. 46; - SC ADECCO SRL - Bulevardul Take Ionescu nr. 50; - Asociatia de Proprietari, SC ROM CHRONO SRL, SC CASA UNO SRL - Strada Protopop Meletie Draghici; - Asociatiile de Proprietari — strada Mihail Kogalniceanu nr. 1,2, 3, 4, 5, 6,7, Documentaţia disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 12.02.2020, orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant din partea proiectantului SC ATELIER 21 SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Refunctionalizare cladiri existente in „Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - Muliplexity”, Bulevardul Take Ionescu 56-58, 83, Timisoara, beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, proiectant: SC ATELIER 21 SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Rabi duct. — S.U..-2 ex

Atasament: 01.U_PLAN_INCADRARE_IN_PUG.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 01.U

PLAN INCADRARE IN PUG

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity" EXTRAS DIN PUG Timisoara

PUG aflat in curs de aprobare, Etapa 3, revizia 03 Extras din plansa U03_2 Reglementari urbanistice - Unitati teritoriale de referintaExtras din plansa U02 Reglementari urbanistice - Zonificare propusa

Zona circulatie rutiera si constructii aferente (conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

amplasament studiat

atelier [21]
UTR 28 St Lo! gena
UTR 28 St Lo! gena
UTR 28 St Lo! gena
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
Oce e“ ZONĂ LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES. LOCAL ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES. LOCAL SI GENERAL ZONA LOCUIRE - CĂMINE STUDENTEŞTI ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAȚII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE HICA PRODUCTIE,RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC STRADĂ EXISTENTĂ STRADĂ PROPUSĂ! REALINIEREA CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRĂZII | PODIPASAJ | EXISTENT PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE A EXISTENTĂ FUNCTIUNE E RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR ÎNDUCSTRIALE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MXTE: LOCUINȚE DE SERVICIVCOMERT RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE, ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINȚE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIICOMERȚ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL SI GENERAL
Is ZONE DE INSTITUŢII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC Is_A ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN ANSAMBLURI IND S_Is SUNZONĂ DE INSTITUŢII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN CLĂDIRI DEDI ZONEI CENTRALE
Oce e“ ZONĂ LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES. LOCAL ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES. LOCAL SI GENERAL ZONA LOCUIRE - CĂMINE STUDENTEŞTI ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAȚII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE HICA PRODUCTIE,RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC STRADĂ EXISTENTĂ STRADĂ PROPUSĂ! REALINIEREA CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRĂZII | PODIPASAJ | EXISTENT PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE A EXISTENTĂ FUNCTIUNE E RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR ÎNDUCSTRIALE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MXTE: LOCUINȚE DE SERVICIVCOMERT RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE, ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINȚE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIICOMERȚ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL SI GENERAL
3UYINUYLSNOD 30 3ILIIMYIINI YVNVd 3YINYLSNOD IO VAVHO|EWIL 3HINYLSNOD 30 VAILINI430 3ILIICYILNI Et a SQ / ZNJd 3UVBONdY VI = VNVd 3UINULSNOI 30 VAVHOAWIL & SS Al alora VAD | HMOTINMOJ1VII Y 3 VNOZ 3YVLINVS 3d INOZ 3UVOTVA NI 3NOZ | IVUNLIZLIH (n "VIIUOLSI 34YOTVA NI alo Ne dr 42 N2/ IU3LNY ILVIZAINIA 3PVSVd / IINZLSIX3 3YVZINYIIOA NYLNId ISNdOWA JUONVN 31/NO13id 33SVUL 30 IOIHOSIA / 33SVUL 3 IUVZINHIION e —— JUVONNIIS / — VOVHISOLNV VUNIVOII Ei / MANI 3401020 PA TVNQWOD e —— VOLT 34 7/7] VIVIIIdS 3IIVNILSIA NI IUNNIUZL Duvd 3uUNnavVad L4Od / VdV 30 IZNI190 '3dY | 31N3UY33V IS VIVAVN YNOZ 3IN3H337 ILLOMYLSNOI IS 7UVIAOW3I4 VNOZ 31N3U33v IS VA3ILNY VNOZ 313 WONAVYDNI 3INIUIIV VNOZ / VIVNAWOOD 3l4VAOdSQD VNOZ 1N3WN3WDV - 14OdS 30 YNOZ 30 ZISA vas 30 vnoz [ARM 3109149Y vNOZ IIDIANIS '34V1IZOA3A VNOZ (NIN LIVLINA vNOZ [AU JOMand IS IILNLILSNI vNOZ ZAU (Z+d 31539) / - d) ZUVININIIAWOI TF ÎNDILONNI IS 3NOZ - SIUI INI 30 IGIANOD mia ÎNNILONAS NS ÎNOZ 211V 18 VNOZ EEE) 33VII3INOZ — ASI 30 ITVINOLIMIL BOTUVLINA VLIAIT 31YHLN3I I3NOZ VLINIT SMdCYd INTAIHOLINIL VLIVIIT | ANILSIX3 NVIIAVULNI vin —— MNLVELSININOY VLINIT a — ap — YON3931 ININIOLINIL INVLN3W319343

Atasament: 02.U_PLAN_INCADRARE_IN_MASTERPLAN.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 02.U

PLAN INCADRARE IN MASTERPLAN

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

POLITICA 1 DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

POLITICA 8 ASIGURAREA DE SERVICII ȘI FACILITĂȚI PENTRU COMUNITATE PROGRAM 1, 3, 4, 5: CU IMPLICARE LA NIVEL DE MUNICIPIU

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CREŞTEREA CALITĂŢII REŢELEI DE SPAŢII VERZI

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 1: CREŞTEREA CALITĂŢII SPAŢIULUI PUBLIC URBAN

POLITICA 1 DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

POLITICA 1 DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 1: CREŞTEREA CALITĂŢII SPAŢIULUI PUBLIC URBAN

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 1: CREŞTEREA CALITĂŢII SPAŢIULUI PUBLIC URBAN

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CREŞTEREA CALITĂŢII REŢELEI DE SPAŢII VERZI

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CREŞTEREA CALITĂŢII REŢELEI DE SPAŢII VERZI

POLITICA 5 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CREŞTEREA CALITĂŢII REŢELEI DE SPAŢII VERZI

POLITICA 8 ASIGURAREA DE SERVICII ȘI FACILITĂȚI PENTRU COMUNITATE PROGRAM 1, 3, 4, 5: CU IMPLICARE LA NIVEL DE MUNICIPIU

POLITICA 8 ASIGURAREA DE SERVICII ȘI FACILITĂȚI PENTRU COMUNITATE PROGRAM 1, 3, 4, 5: CU IMPLICARE LA NIVEL DE MUNICIPIU

POLITICA 1 DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

N

atelier [21]
£ Cale ferata subterana / supraterana de reglementare do urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N ah Mota: Materiale grafica conține în acest mata sunt orientative și ot suf modificări. roalle descris n această fază ru au caracter RE
ata ne CU FE E FTSE ESI IC AH PIN FOLUIN OSCE bazata pe cunoastere si inovare , Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin Programe parcuri de cercelare , reconversia suprafetelor de cale ferata 1 Program 3: zone urbane mixte obtinute prin Teconversia Cu accent ne serviri - 4 Cale ferata
Proaram 1“ industriale de productie Yen,
Pra Si,
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
1 || Dotari tip expo si congres“ 1 7 7 Nota: Materialole grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 om 500m —Tkm
“boli! SERA
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
Asigurarea unui al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare Asigurarea unor trasee verzi," £g 7 de roglomentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N d Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter MDL] 7 a
e Spatii urbane oteirdespalii verzt raportat la densitatea:zonei de referinta
POLITICA 5 | IMBUNATATIREA CALITATII SI MANAGEMENTULUI DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CRESTEREA CALITATII SPATIILOR VERZI
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
a celui obtinut prin regenerare restructurare ga £ 5 7 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Areatele descrise în această fază nu au caracter de reglamentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente 7 Definirea /spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
£ Cale ferata subterana / supraterana de reglementare do urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N ah Mota: Materiale grafica conține în acest mata sunt orientative și ot suf modificări. roalle descris n această fază ru au caracter RE
ata ne CU FE E FTSE ESI IC AH PIN FOLUIN OSCE bazata pe cunoastere si inovare , Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin Programe parcuri de cercelare , reconversia suprafetelor de cale ferata 1 Program 3: zone urbane mixte obtinute prin Teconversia Cu accent ne serviri - 4 Cale ferata
Proaram 1“ industriale de productie Yen,
Pra Si,
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
£ Cale ferata subterana / supraterana de reglementare do urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N ah Mota: Materiale grafica conține în acest mata sunt orientative și ot suf modificări. roalle descris n această fază ru au caracter RE
ata ne CU FE E FTSE ESI IC AH PIN FOLUIN OSCE bazata pe cunoastere si inovare , Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin Programe parcuri de cercelare , reconversia suprafetelor de cale ferata 1 Program 3: zone urbane mixte obtinute prin Teconversia Cu accent ne serviri - 4 Cale ferata
Proaram 1“ industriale de productie Yen,
Pra Si,
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
a celui obtinut prin regenerare restructurare ga £ 5 7 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Areatele descrise în această fază nu au caracter de reglamentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente 7 Definirea /spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
a celui obtinut prin regenerare restructurare ga £ 5 7 7 Nota: Materialele grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Areatele descrise în această fază nu au caracter de reglamentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente 7 Definirea /spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
Asigurarea unui al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare Asigurarea unor trasee verzi," £g 7 de roglomentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N d Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter MDL] 7 a
e Spatii urbane oteirdespalii verzt raportat la densitatea:zonei de referinta
POLITICA 5 | IMBUNATATIREA CALITATII SI MANAGEMENTULUI DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CRESTEREA CALITATII SPATIILOR VERZI
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
Asigurarea unui al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare Asigurarea unor trasee verzi," £g 7 de roglomentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N d Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter MDL] 7 a
e Spatii urbane oteirdespalii verzt raportat la densitatea:zonei de referinta
POLITICA 5 | IMBUNATATIREA CALITATII SI MANAGEMENTULUI DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CRESTEREA CALITATII SPATIILOR VERZI
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
Asigurarea unui al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare Asigurarea unor trasee verzi," £g 7 de roglomentare de urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N d Nota: Materialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter MDL] 7 a
e Spatii urbane oteirdespalii verzt raportat la densitatea:zonei de referinta
POLITICA 5 | IMBUNATATIREA CALITATII SI MANAGEMENTULUI DOMENIULUI PUBLIC PROGRAM 2: CRESTEREA CALITATII SPATIILOR VERZI
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
1 || Dotari tip expo si congres“ 1 7 7 Nota: Materialole grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 om 500m —Tkm
“boli! SERA
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
1 || Dotari tip expo si congres“ 1 7 7 Nota: Materialole grafice conținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism. 7 om 500m —Tkm
“boli! SERA
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT
£ Cale ferata subterana / supraterana de reglementare do urbanism. 7 Om 500m —Tkm 2.5km N ah Mota: Materiale grafica conține în acest mata sunt orientative și ot suf modificări. roalle descris n această fază ru au caracter RE
ata ne CU FE E FTSE ESI IC AH PIN FOLUIN OSCE bazata pe cunoastere si inovare , Program 3: zona cu functiuni mixte pe terenuri obtinute prin Programe parcuri de cercelare , reconversia suprafetelor de cale ferata 1 Program 3: zone urbane mixte obtinute prin Teconversia Cu accent ne serviri - 4 Cale ferata
Proaram 1“ industriale de productie Yen,
Pra Si,
CEHEBY [intore NBEBYHI2LIC brynuNT

Atasament: 03.U_PLAN_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT:

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 03.U

PLAN SITUATIA EXISTENTA

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

26,82 1

18,828

29,46 9

60,034

43,802

32,3 61

47,9 32

39,704

3,302

42,657

16,172

20,143

27,322

4,658 8,537

10,65 2

17,02 9

42,33 2

10,203

9,789

55

1

STR. TAPIA 4

2

57A

57 61

59

63

65

ST R

. A . G

O LE

SC U

2

3

4

6

8

10

67

69

1

3 5

5A

ST R

. I N

FR A

TI R

II

2

7

71

1

5

2

7

14

12 ST

R. A

. G OL

ES CU

16

18

9

22

11

7

4A

9 11

A

16 A

5

11

3

2

8

6A

8

8

8

16

Bega

17

STR . ZLATN

A

Bl. 10

SPLA IUL N

ISTRU LUI (

GALA TI)

Bega

Depoul de tram

vaie

23

STR. DACILOR

21

magazin magazin

23

Centru achizitii

14

12

S.C. Ceraplast S.A.

S.C. Electrometal S.A.

S.C. Crinul S.A.

SPLA IUL P

ENES CURC

ANUL14

13

12 11

14A

1

2

73

Depou de tranvaie

tramvaie

4

5

6

Depoul de

7

6

STR . DR

AGA SAN

I

4

2

Spitalul de copii

81

79

1

3

2

5 7

4

6

PIATA BADEA CARTAN

10

9B

9 9A

STR. BADEA CARTAN

8

6

8

2

4

1

1A

3

BULE VARD

UL SI MION

BAR NUTIU

5

6

8 10

12

7

Scoala generala Nr. 21

9 11

9

STR. ENRIC BAADER

Unitate de pompieri

ST R

. I N

FR A

TI R

II 10 A

9

Ai

Ai

Ai

CA

CA

CA

CV

CV

CA

CA

CV CV

CV

CA

CA

CA

Ai

CV

500

100

500

500

CA

CA

CA

CA

CV

CA

CA

F

CF nr .4428

99

S = 6 748 m

p

SPLA IUL P

. M. D RAGH

ICI

IN EL

U L

II (IN

C U

RS D

E EX

EC U

TI E)

A Ø 125 C

30/ 45

A Ø 100

0

A Ø 400

C Ø 1000

A Ø 160

A Ø 1 60

C 134 /159

A Ø 3 00

RTP

P+2 0E+

Et

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

locu inte

locu inte

locu inte

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

CF n r.44

3018

S = 1307

2 mp

480350

480450

480350

4804502 08

20 0

20 83

00

20 82

00

20 83

00

C2 - Ate

lier

C 5-C

ladire pentru vopsitorie

m ag

az ie

C 6

- C la

di re

a

po st

ul ui

d e

tra ns

fo rm

ar e

IT T

C1 -

Cladi re ad

minis trativa

S+P+ 2E ( 4

nivel ui)

lin ii

tra m

va i

C 3-C

ladire adm inistrativa

C 4-C

ladire adm inistrativa

Cen trala

term ica

Nr. c ad. 4

3224 9

N r. top.: 5622

Nr.c ad. 4

0043 7

N r. top.: 5623

N r. top.: 5624

N r. top.: 5625

N r. top.: 5626

Nr. to p.: 56

21BUL EVA

RDU L TA

KE I ONE

SCU

Nr. c ad. 4

3225 0

Nr. c ad. 4

0236 3

23

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cos fum

parca re

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

platf.b et.

Cladi re dis

pecer i

.bet.

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

platf.b et.

trotuar

Zv

Zv

Cladi re

trotua r

tro tu

ar

trotua r

bet.

Zv

Zv

Cladi re

bet.

pl at

f.b et

.

platf.bet.

trotua r

trotua r

trotuar

stalp m et.

sustinere

electric

stalp m et.

sustinere

electric

rigola scurg

ere

apa

cresa

cresa

S TR

. M IH

A IL K

O G

A LN

IC EA

N U

STR. ENRIC BAADER

Nr. cad. 435116

nr.top.5606

nr.top.5610

nr.cad.412246

N r. cad. 435117

Nr. cad. 438203

Nr. cad. 442899

C1

R em

iza tram vai

C2

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s

pieto nal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

P+1 1E

P+1 E+M

P+1 E+M

P +10E

P+1 E+M

P +4E

P+1E+M

P +1

E +M

P+2 0E+

Et

P+1 5E+

Et

P+1 5E+

EtP+4 E

P+1 5E

P+8 E

P+2 0E

P+8 E

P+8 E

P+2 9E+

Et

P+1 E

P+1 E

P+4 E+2

Er P+4

E+2 Er

P+4 E+2

Er

P+3 E

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

pavi lion

expo zitio

nal

birou ri

parc aj

birou ri

locu inte

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN C URS

DE AUT

ORI ZAR

E)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

(IN C URS

DE

AUT ORI

ZAT IE)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

P+8 E

birou ri

(FIN ALIZ

AT)

(IN C URS

DE

EXE CUT

IE)

P+8 E

P pavi

lion

birou ri

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

UTR 02

UTR 01

acc es a

uto

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

26 m

37 m

P TT 6

19,50 m

PTT 3

PTT 7

C1

C asa cantina

Nr. cad. 435116

Nr C F/Nr

cad . 415

140/ 1

S= 1 3342

mp

Nr C F/Nr

cad . 415

140/ 2

S= 1 9052

mp

2S+ P+1

6E+ Et

POT ma

x 50 %

CUT ma

x 3, 2

(2S) +P+2

9E+E t

(2S) +P+4

E+2E r(2S

)+P+ 16E+

Et

3,500

13,000

3,500 4,5052,500

Prospect stradal existent strada Piata Badea Cartan 24 ... 26.

2,147 Platforma linie tramvai 2,497

Prospect stradal propus in zona ISHO (sector Inel II - str. Piata B. Cartan)

3,0003,000 2,997 3,250 3,500 4,0001,5003,000 2,7503,500 3,2503,250

6,00

Prospect stradal 19,50 m

1,500 4,500 2,0003,0003,000 1,5004,000

Carosabil

PROFIL TRANSVERSAL PTT7

2.50 %2.50 %

StationareTrotuar

Li m

ita p

ro pr

ie ta

te

Strada Piata Badea Cartan ( existent)

Parcaje Trotuarspre Bv. SimionBarnutiu

PROFIL TRANSVERSAL PTT 6

2.50 %

Bulevardul Take Ionescu

spre Bv. S. Barnutiu

TrotuarPista ciclisti

spre Bv. S. Barnutiuspre Bv. S. Barnutiu

2.50 %

spre Inel II splaiul Nistruspre Centruspre Centru

spre Inel II str. Demetriade

Trotuar Pista ciclisti

37,00 m

spatiu verde/ plantatiispatiu verde/ plantatii

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

1.00 % C25/30

C25/30

PROFIL TRANSVERSAL PTT8 Strada Dragasani ( existent)

C25/30 C25/30

Carosabil

2.50 %2.50 %

Spre str. Enric Baader

Spre str. M. Kogalniceanu

Li m

ita p

ro pr

ie ta

te

C25/30 C25/30

Parcaje longitudinaleParcaje diagonale

2.00 % 1.00 %

spatiu verde/ plantatii

C25/30

Lim ita proprietate

spre Splaiul Prot. Miletie Draghici

C 134/159

A Ø 300

Zona cu caracter predominant rezidential

Zona construibila

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal existent

Drumuri existente

Drumuri propuse in PUZuri aprobate

Zona verde, aprobata prin PUZ existent

Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, P-P+2

Zona mixta: locuire, birouri, servicii, comert

Zona verde existenta

Zona institutii si servicii publice

Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, peste P+2

Zona circulatie rutiera si constructii aferente

Zona de protectie monument istoric

LES Jt IP (in exploatare)

LES Jt (in exploatare)

LES Mt (in exploatare)

Alimentare apa

Canalizare

Traseu telecomunicatii subteran

Traseu telecomunicatii suprateran

Monument propus spre clasare prin PUG 2012

RETELE TEHNICO-EDILITARE

N

CENTRU ISTORIC

PIATA BADEA

CARTAN

PIATA TRAIAN

IULIUS MALL

GARA EST

PARCUL BOTANIC BV.

TA KE

ION ES

CU

P L A N D E I N C A D R A R E I N T E R I T O R I UP L A N A N A L I Z A S I T U A T I E I E X I S T E N T E

atelier [21]
PEPE Iad i = SI si =
ei ALEXANDRIA PIATA UNIRII
ei ALEXANDRIA PIATA UNIRII

Atasament: 04.U_PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT:

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 04.U

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

26,82

18,83

29,47

60,03

43,80

32,3 6

47,9 3

39,70

3,30

42,66

16,17

20,14

27,32

4,73 8,54

10,65 17,03

42,33

10,20

9,79

62,94

10,00

70,34

6,00

17,00

29,50

35,00

27,50

60,7 3

57,34

14,98

62,48

5,687,703 ,7

4

40,64

111,99

15,01

73,0 4

7,40

parcare

STR. ACAD. DIM ITRIE G

USTI

53

55

6

4A

3

STR. ZIMBRULUI

5

7

6

8

S.C. CONFORT S.A.

1

STR. TAPIA

3

4

2

57A

57 61

59

63

65

ST R

. A . G

O LE

SC U

2

3

4

6

8

10

67

69

1

3 5

5A

ST R

. I N

FR A

TI R

II

2

7

71

1

5

3B

1

2

4

7

14

12 ST

R. A

. G OL

ES CU

16

18

9

22

11

7

4A

9 11

A

16 A

5

11

3

2

8

6A

8

8

8

16

Bega

17

STR . ZLATN

A

Bl. 10

SPLA IUL N

ISTRU LUI (

GALA TI)

Bega

Depoul de tram

vaie

19

23

STR. DACILOR

21

magazin magazin

23

Centru achizitii

14

14

13

12 11

73

Depou de tranvaie

4

5

6

7

6

4

2

Spitalul de copii

81

79

1

3

2

5 7

4

6

PIATA BADEA CARTAN

10

9B

9 9A

STR. BADEA CARTAN

8

6

8

2

4

1

1A

3

BULE VARD

UL SI MION

BAR NUTIU

5 7

Scoala generala Nr. 21 9

STR. ENRIC BAADER

4

Unitate de pompieri

ST R

. I N

FR A

TI R

II 10 A

10 B

9

S.C. Institutul National al Lemnului S.A.

2

CVCV

Ai

Ai

Ai

CA

CA

CA

CV

CV

CA

CA

CV CV

CV

CA

CA

CA

CA

Ai

CV

500

100

500

500

CA

CA

CA

CA

CV

CA

CA

CA

F

CF nr .4428

99

S = 6 748 m

p

STR . DR

AGA SAN

I

BULE VARD

UL T AKE

IONE SCU

S TR

. M IH

A IL K

O G

A LN

IC EA

N U

STR. ENRIC BAADER

SPLA IUL P

. M. D RAGH

ICI

IN EL

U L

II (IN

C U

RS D

E EX

EC U

TI E)

37,04

35,32

3,5038,33

71,43

2,00

69,0 0

10,0 0

65,04

42,77

35,40

4,50 26,50

2,00

CF n r.44

3018

S = 1307

2 mp

480350

480450

480350

4804502 08

20 0

20 83

00

20 82

00

20 83

00

C2 - Ate

lier

C 5-C

ladire pentru vopsitorie

m ag

az ie

C 6 - P

ost ITT

C1 -

Cladi re ad

minis trativa

S+P+ 2E ( 4

nivel ui)

lin ii

tra m

va i C3-C

ladire adm inistrativa

C 4-C

ladire adm inistrativa

Cen trala

term ica

Nr. c ad. 4

3224 9

N r. top.: 5622

Nr.c ad. 4

0043 7

N r. top.: 5623

N r. top.: 5624

N r. top.: 5625

N r. top.: 5626

Nr. to p.: 56

21

Nr. c ad. 4

3225 0

Nr. c ad. 4

3235 1

Nr. c ad. 4

0236 3

23

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cos fum

H=1 5,65

m

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

platf.b et.

Cladi re dis

pecer i

.bet.

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

platf.b et.

trotuar

Zv

Cladi re

trotua r

tro tu

ar

trotua r

bet.

Zv

Zv

Cladi re

bet.

pl at

f.b et

.

platf.bet.

trotua r

trotua r

trotuar

stalp m et.

sustinere

electric

stalp m et.

sustinere

electric

rigola scurg

ere

apa

cresa

cresa

C1

C asa cantina

Nr. cad. 435116

nr.top.5606

nr.top.5610

nr.cad.412246

N r. cad. 435117

Nr. cad. 438203

Nr. cad. 442899

C1

R em

iza tram vai

C2

UTR 02

S+P+ 4E+E

r

POT max

50 %

CUT max

1,5

UTR 01

S+P+ 2E

POT max

50 %

CUT max

1,5

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s

pieto nal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

P+1 1E

P+1 E+M

P+1 E+M

P +10E

P+1 E+M

P +4E

P+1E+M

P +1

E +M

P+2 0E+

Et

P+1 5E+

Et

P+1 5E+

Et P+4

E

P+1 5E

P+8 E

P+2 0E

P+8 E

P+8 E

P+1 0E

P+2 9E+

Et

P+1 E

P+1 E

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+3 E

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

pavi lion

expo zitio

nal

birou ri

hote l

parc aj

birou ri

locu inte

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN C URS

DE AUT

ORI ZAR

E)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

(IN C URS

DE

AUT ORI

ZAT IE)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E A

UTO RIZ

ARE )

P+8 E

birou ri

(FIN ALIZ

AT)

(IN C URS

DE

REA UTO

RIZA RE)

P+8 E

P pavi

lion

birou ri

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

Subz ona P

1

S+P+ 4E+E

r

Subz ona S

3

Subz ona S

2

S+P+ 2E

Sub zona

S1

S+P +2E

Subz ona S

4

acc es a

uto

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(CLA DIRI

PRO PUS

E)

2S+ P+4

E+2 Er

2S+ P+1

6E+ Et

2S+ P+2

0E+ Et 2

S+P +12

E 2S+

P

2S+ P+2

0E

2S+ P+2

0E

2S+ P+

20E

2S+ P+1

2E

2S+ P+1

2E

2S+ P+1

6E

POT ma

x 50 %

CUT ma

x 3, 2

POT ma

x 70 %

CUT ma

x 4, 0

(2S) +P+2

9E+E t

(2S) +P+4

E+2E r

(2S) +P+1

6E+E t

26 m

37 mPTT 6

19,50 m

PTT 3

PTT 7

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal existent

Drumuri existente

Zona verde, aprobata prin PUZ existent

Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, P-P+2

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Zona verde existenta

Zona institutii si servicii publice

Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, peste P+2

Zona circulatie rutiera si constructii aferente

Zona de institutii si servicii publice

Zona verde, min. 10%

Zona construibila

Cladiri existente

Zona de protectie monument istoric

Cladire existenta propusa spre clasare prin PUG 2012

BILANT TERITORIAL EXISTENT

mp %

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare (in interiorul parcelei)

6 748,0 100%

4 410,0

0%

Teren studiat

Spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei) 0

67%

Zona ocupata de cladiri 33%2 338,0

UTR 01- CF 442899

PROPUS mp %

100%

cca. 2 699,0

min. 10%min. 675,0

cca. 40%

max. 50%max. 3 374,0

BILANT TERITORIAL EXISTENT

mp %

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare (in interiorul parcelei)

13 072,0 100%

8 757,0

0% Spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei) 0

67%

Zona ocupata de cladiri 33%4 315,0

UTR 02 - CF 443018

PROPUS mp %

13 072,0 100%

cca. 5 228,8

min. 10%min. 1 307,2

cca. 40%

max. 50%max. 6 536,0

6 748,0

6 748,0 100%Suprafata zona institutii si servicii publice 100%6 748,0

13 072,0 100%Suprafata zona institutii si servicii publice 13 072,0 100%

Teren studiat

P.O.T.maxim = 50% C.U.T.maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime: S+P+2E Inaltime maxima a cladirilor - 18,00 m

P.O.T.maxim = 50% C.U.T.maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime:

- Subzona S1: max. S+P+2E - Subzona S2: max. S+P+2E - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor - 18,00 m - Subzona S1: max. 18,00 m - Subzona S2: max. 18,00 m - Subzona P1: max. 22,00 m

N

atelier [21]

Atasament: 05.U_PLAN_PROPUNERE_MOBILARE_URBANA.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 05.U

PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

40,87

61

63

65

8

10

67

69

1

3 5

5A

ST R

. I N

FR A

TI R

II

2

7

71

1

14

ST R.

A . G

OL ES

CU

16

18

22

11

4A

9 11

A

16 A

5 11

3

2

8

6A

8

8

8

16

Bega

17

STR . ZLATN

A

SPLA IUL P

. M. D RAGH

ICI

SPLA IUL N

ISTRU LUI (

GALA TI)

73

6

7

6

4

2

Gradinita nr. 48

81

79

1

3

5 7

STR . M

. KO G

ALN IC

EAN U

STR. M . KOG

ALNICEANU

6 4

Unitate de pompieri

ST R

. I N

FR A

TI R

II 10 A

10 B

9

S.C. Institutul National al Lemnului S.A.

Ai

Ai

Ai

CA

CA

CA

CV

CV

CA

CA

CV CV

CV

CA

CA

500

CA

CA

CA

CA

CV

CA

F

pavat piatra

pavat piatrapavat piatra

C 5-Spatiu expozitional

CF nr .4428

99

S = 6 748 m

p

STR . DR

AGA SAN

I

S TR

. M IH

A IL K

O G

A LN

IC E

A N

U

STR. ENRIC BAADER

IN EL

U L

II (IN

C U

RS D

E EX

EC U

TI E)

BULE VARD

UL TA KE IO

NESC U

lim ita de im

plantare

lim ita de im

plantare

26,82

18,83

29,47

60,03

43,80

32,3 6

47,9 3

39,70

3,30

42,66

16,17

20,14

27,32

4,66 8,54 10,65

17,03

42,33

10,20

9,79

8,18

8,87

10,4 4

3,49

37,4 2

53,38

16,06

55,0 3

37,0 2

33,06

26,50

11,27

23,37 5,74

65,11

18,84

28,31

7,19

31 ,3

6

19 ,3

1

28 ,7

3

23,24

13,53

22, 78

45,48

47 ,63

31,00

4,72

9,83

3,40

3,00

22,055,50

10,98

27,07

103, 44

16,6 4

10,44

37,96

9,30

19,42

CF n r.44

3018

S = 1307

2 mp

480350

480450

480350

480450

20 82

00

20 83

00

20 82

00

20 83

00

C 2 - Spatiu expozitional

C1 - Cladi

re

admin istrat

iva

S+P+ 2E (4

nivel ui)

lin ii

tra m

va i

C 3-C

ladire adm inistrativa

C 4-C

ladire adm inistrativa

Nr. c ad. 4

3224 9

N r. top.: 5622

Nr.c ad. 4

0043 7

N r. top.: 5623

N r. top.: 5624

N r. top.: 5625

N r. top.: 5626

Nr. to p.: 56

21

Nr. c ad. 4

3225 0

Nr. c ad. 4

3235 1

Nr. c ad. 4

0236 3

23

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cos fum

Parcare supraterana

P+4E+Er

propusa

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Cladi re

dispe ceri

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

platf.b et.

trotuar

Zv

Zv

Cladi re

trotua r

tro tu

ar

trotua r

bet.

Zv

Zv

Cladi re

bet.

pl at

f.b et

.

platf.bet.

trotua r

trotuar

stalp m et.

sustinere

electric

stalp m et.

sustinere

electric

rigola scurg

ere

apa

cresa

cresa

C1

C asa cantina

Nr. cad. 435116

nr.top.5606

nr.top.5610

nr.cad.412246

N r. cad. 435117

Nr. cad. 438203

Nr. cad. 442899

C1

C2

UTR 02

UTR 01

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s

pieto nal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

P+1 1E

P+1 E+M

P+1 E+M

P +10E

P+1 E+M

P +4E

P+1E+M

P +1

E +M

P+2 0E+

Et

P+1 5E+

Et

P+1 5E+

Et P+4

E

P+1 5E

P+8 E

P+2 0E

P+8 E

P+2 9E+

Et

P+1 E

P+1 E

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+3 E

P

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

pavi lion

expo zitio

nal

pavi lion

birou ri

birou ri

locu inte

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN C URS

DE AUT

ORI ZAR

E)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

(IN C URS

DE

AUT ORI

ZAT IE)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN C URS

DE

REA UTO

RIZA RE)

P+3E

Subz ona P

1

Subz ona S

3

Subz ona S

1

Sub zona

S2

acc es a

uto

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

anexa

anexa

anexa

locuinta

locuinta

locuinta

locuinte colective

Kaufland

locuinta

anexa

anexa

S+P+6E (CLA

DIRI PRO

PUS E)

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal existent

Cladiri existente propuse pentru refunctionalizare

Spatiu verde amenajat in interiorul parcelei

Cladiri existente

Zona circulatii pietonale/ spatiu public amenajate in incinta

Zona circulatii auto/ parcari amenajate in incinta

Legaturi pietonale importante

Zona de protectie monument istoric

N

NOTA: Aceasta este o planşă fără caracter de reglementare din care nu decurg constrângeri privind dispunerea volumelor şi amenajarea spaţiilor publice.

atelier [21]

Atasament: 06.U_DESFASURATA_STRADALA.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 06.U

Desfasurata stradala - Take Ionescu

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

+36,00

+65,00

+16,64

+22,00

+100,00

+8,48

CORP DE CLADIRE DE BIROURI EXISTENT S+P+7E+NT

CLADIRE DE BIROURI P+1E+M, EXISTENTA

CLADIRE P+1E+M, EXISTENTA

IMOBIL DE LOCUINTE P+10E, EXISTENTA

(NEFINALIZAT) CLADIRE DE BIROURI

P+2E, EXISTENTA IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL S+P+20+ST

CLADIRE DE BIROURI / SERVICII P+1E+M, EXISTENTA

B U L E V A R D U L T A K E I O N E S C U

CLADIRE PARCAJ P+4E+Er, PROPUSA

CLADIRE PARTER EXISTENTA

BISERICA NASTEREA MAICII DOMNULUI

atelier [21]
SL ij E EEE ELE Download Update Not Now
MON of
m 1 Iesi dn funcția Street View ]
SS E Sitna (ED
|
UWE IE Gia Ieşiţi din funcția Street
[SFrada Mihail Kogălniceanu, LU m 1 Iesi din funcția Streel j Pe
[SFrada Mihail Kogălniceanu, LU m 1 Iesi din funcția Streel j Pe
NI AN BETI: PIC ET
SPA) n , 8

Atasament: 06.U_DESFASURATA_STRADALA_.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 06.U

Desfasurata stradala - Take Ionescu

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

+36,00

+65,00

+16,64

+22,00

+8,48

CORP DE CLADIRE DE BIROURI EXISTENT S+P+7E+NT

CLADIRE DE BIROURI P+1E+M, EXISTENTA

CLADIRE P+1E+M, EXISTENTA

IMOBIL DE LOCUINTE P+10E, EXISTENTA

(NEFINALIZAT) CLADIRE DE BIROURI

P+2E, EXISTENTA IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL S+P+20+ST

CLADIRE DE BIROURI / SERVICII P+1E+M, EXISTENTA

B U L E V A R D U L T A K E I O N E S C U

CLADIRE PARCAJ P+4E+Er, PROPUSA

CLADIRE PARTER EXISTENTA

BISERICA NASTEREA MAICII DOMNULUI

atelier [21]
SPA) n , 8
SL ij E EEE ELE Download Update Not Now
MON of
m 1 Iesi dn funcția Street View ]
SS E Sitna (ED
|
UWE IE Gia Ieşiţi din funcția Street
[SFrada Mihail Kogălniceanu, LU m 1 Iesi din funcția Streel j Pe
[SFrada Mihail Kogălniceanu, LU m 1 Iesi din funcția Streel j Pe
297x840
h L d p LV ZIUOLT AL STRADAT A310.19
PROIECTAT arh. Loredana Pescaru Mai NECCACITPADPC CPONT Pl.nr.: |
Project manage ing. Daniel Pescaru Data: Titlu plansa: Rev:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA.| DTAC.
DESFASURARE FROUNI SIRADAL BDUL. IARE IONESCU
e-mail: melvin.officeQgmail.com Amplasament: III TIR RIS TIR AIR A RA mr TAI II NRINR
SU, FUUUL VIAUNTII COCUTI, FIA, PIOU ZI "” A A FI 4) M E l ( I N 300 175 RO - TIMISOARA Muzeu Transport Public C. Miclosi | A310 12014 tel /fax +40-256-441102.
publica), amplasare tote, panou publicitar pe cladire, - - MIINE Nr. proiect: realizare imprejmuire pentru S.C. MELVIN S.R.L. n an La
Proiect: | Amenaiare parcare P+4E+Er (nentru birouri / SAD alimentatie
PENTRU MUZEU DFETRANSPORT PUR IC CORNELIU MICLOSI”
CLADIRE SPATII COMERCIALE PARCARF SUPRATFERANA P+4d4F+Fr PROPUSA MUZFUILDETRANSPORT PURIIC"'CORNFIIU MIKI OSI” RBIOCDFEIOCUINTE IN CONSTRUCTII
E OI Ă | da LI
II CI ZI | N | CI EZI DOI
a. & B = TAJ (1340), [1240 al
IE i | E | || | E Z& | |
(1650) 4250 ITITIITI a IE II FETEI FI, VII saca ESI ţi al + —_ = T —_! _ — TI E ITS ACEI I TITI TIT TIT ORARE TRI II UT PCIE IE ALI
+ 1180 DI ETA 4(+11,90)_
+ 15.30
TAJ RETRAS _4*179 17.00)
a
NI AN BETI: PIC ET

Atasament: 07.U_PLAN_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

DESENAT: PROIECTAT:

SEF PROIECT: NR. PROIECT: FAZA PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

DATA: SCARA:

BENEFICIAR:

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT: PLANSA NR:

arh. Dan Munteanu

arh. Adina Szitar S.C. Atelier21 S.R.L.

Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 6, Ap.6, Timisoara, C.U.I. RO 17158898 e-mail: [email protected], tel. 0722.718.802

272 / 2019

arh. Silvia Crisan

PUZ

Iun. 2020 07.U

PLAN CIRCULATIA TERENURILOR

COORDONATOR: arh. Petrisor Ageu

PROIECTANT:

1:1000

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

B-dul Take Ionescu, nr. 56-58, 83, Timisoara, C.F. 442899, C.F. 443018

CUI 14756536, Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256.408.300, fax. 0256.490635

PUZ - Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experimente - MultipleXity"

26,82

18,83

29,47

60,03

43,80

32,3 6

47,9 3

39,70

3,30

42,66

16,17

20,14

27,32

4,73 8,54

10,65 17,03

42,33

10,20

9,79

62,94

10,00

76,34 18,65

43,77

60,7 3

57,34

14,98 62,48

5,687,703 ,7

4

40,64

111,99

63

65

8

10

67

69

1

3 5

5A

ST R

. I N

FR A

TI R

II

2

7

71

1

16

22

4A

9 11

A

16 A

5

11

3

2

8

6A

8

8

8

Bega

17

STR . ZLATN

A

Bl. 10

SPLA IUL N

ISTRU LUI (

GALA TI)

Bega

Depoul de tram

vaie

73

Depou de tranvaie

4

5

6

7

6

4

2

Spitalul de copii

81

79

1

3

5 7

4

6 Unitate de pompieri

ST R

. I N

FR A

TI R

II 10 A

9

Ai

Ai

Ai

CA

CA

CA

CV

CV

CA

CA

CV CV

CV

CA

500

CA

CA

CA

CA

CV

F

CF nr .4428

99

S = 6 748 m

p

STR . DR

AGA SAN

I

BULE VARD

UL T AKE

IONE SCU

S TR

. M IH

A IL K

O G

A LN

IC EA

N U

STR. ENRIC BAADER

SPLA IUL P

. M. D RAGH

ICI

IN EL

U L

II (IN

C U

RS D

E EX

EC U

TI E)

38,82

71,2 8

81,0 1

142,60

6,0 0

2,00

CF n r.44

3018

S = 1307

2 mp

480350

480450

480350

4804502 08

20 0

20 83

00

20 82

00

20 83

00

C2 - Ate

lier

C 5-C

ladire pentru vopsitorie

m ag

az ie

C 6 - P

ost ITT

C1 -

Cladi re ad

minis trativa

S+P+ 2E ( 4

nivel ui)

lin ii

tra m

va i C3-C

ladire adm inistrativa

C 4-C

ladire adm inistrativa

Cen trala

term ica

Nr. c ad. 4

3224 9

N r. top.: 5622

Nr.c ad. 4

0043 7

N r. top.: 5623

N r. top.: 5624

N r. top.: 5625

N r. top.: 5626

Nr. to p.: 56

21

Nr. c ad. 4

3225 0

Nr. c ad. 4

3235 1

Nr. c ad. 4

0236 3

23

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cos fum

H=1 5,65

m

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

platf.b et.

Cladi re dis

pecer i

.bet.

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

pavat piatra

platf.b et.

trotuar

Zv

Zv

Cladi re

trotua r

tro tu

ar

trotua r

bet.

Zv

Zv

Cladi re

bet.

pl at

f.b et

.

platf.bet.

trotua r

trotua r

trotuar

stalp m et.

sustinere

electric

stalp m et.

sustinere

electric

rigola scurg

ere

apa

cresa

cresa

C1

C asa cantina

Nr. cad. 435116

nr.top.5606

nr.top.5610

nr.cad.412246

N r. cad. 435117

Nr. cad. 438203

Nr. cad. 442899

C1

R em

iza tram vai

C2

UTR 02

UTR 01

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s

pieto nal

acce s aut

o

si pie tonal

acce s aut

o

si pie tonal

P+1 1E

P+1 E+M

P+1 E+M

P +10E

P+1 E+M

P +4E

P+1E+M

P +1

E +M

P+2 0E+

Et

P+1 5E+

Et

P+1 5E+

Et P+4

E

P+1 5E

P+8 E

P+2 0E

P+2 9E+

Et

P+1 E

P+1 E

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+4 E+2

Er

P+3 E

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

locu inte

pavi lion

expo zitio

nal

birou ri

locu inte

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN C URS

DE AUT

ORI ZAR

E)

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

(IN CUR

S D E E

XEC UTI

E)

(IN C URS

DE

AUT ORI

ZAT IE)

(IN C URS

DE

REA UTO

RIZA RE)

P+8 E

pavi lion

birou ri

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

acc es a

uto

(IN C URS

DE EXE

CUT IE)

BILANT TERITORIAL EXISTENT

mp %

6 748,0 100%

UTR 01- CF 442899

PROPUS mp %

100%

BILANT TERITORIAL EXISTENT

mp %

13 072,0 100%

UTR 02 - CF 443018

PROPUS mp %

13 072,0 100%

6 748,0Suprafata teren proprietate privata, conform CF

- - Teren ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica

- - 100%Teren proprietate privata ramas

- -

Suprafata teren proprietate privata, conform CF

Teren ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica

Teren proprietate privata ramas

6 748,0

- -

- - 100%

- -

13 072,0

LEGENDA :

Teren proprietate publica a Municipiului Timisoara, obiectul PUZ

Teren proprietate privata, al persoanelor fizice sau juridice

Teren proprietate publica de interes local

Teren proprietate publica de interes national - canal BEGA

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Acces auto existent si propus

Teren proprietate publica a Municipiului Timisoara, pentru zona verde

atelier [21]

Atasament: 10_Memoriu_PUZ.pdf

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

1

PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în

„Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente –

MultipleXity”

Timișoara

Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

2

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării: PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente – MultipleXity”

Amplasament: Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF

nr. 443018 si CF nr. 442899 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL Proiectant: SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6 Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate: arh. Ageu Petrisor Data: IANUARIE 2020 Nr. proiect: 272 / 2019

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

3

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE I.01 Date de recunoastere a documentatiei Denumirea lucrării: PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru

Artă, Tehnologie și Experimente – MultipleXity” Amplasament: Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF

nr. 443018 si CF nr. 442899 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL Data: IANUARIE 2020 Nr. proiect: 272 / 2019 I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021. I.03 Surse documentare Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara – în elaborare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare şi aprobare;

 Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70. In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

4

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timişoara, în perioada 1922-1948. În Timişoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societăţile Tramvaielor Comunale şi a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timişoara (IET) numărul tramvaielor a crescut şi a fost nevoie de un nou depou. În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloşi- care au îmbunătăţit viaţa oraşului şi al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu şase linii de garare şi întreţinere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timişoara început în 2012. In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017. Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO. Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu. Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu. Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

5

II.03 Descriere amplasament Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp. Amplasamentul studiat este delimitat astfel: UTR 01: - La Nord: strada Dragasani; - La Sud: bv. Take Ionescu; - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”; - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02: - La Nord: bv. Take Ionescu; - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor); - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare; - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II,

dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata. Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparţine Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare. Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat. Suprafaţa terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului. Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase. Adâncimea de îngheţ este de 0,6 – 0,7 m (conform STAS 6054/77). Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, faţă de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică faţă de beton. Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: - temperatura aerului:

- media lunara maxima: +21/ +22 oC in iulie, august - media lunara minima: -1/ -2 oC in ianuarie

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

6

- maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

- precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

- vantul: directii predominante: Vest 15 %.

II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu. Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

II.06 Ocuparea terenurilor Terenul studiat este ocupat cu cladiri, conform plansei 03 – Plan analiza situatiei existente. Relaţionări între funcţiuni Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc. Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona. Asigurarea cu spaţii verzi Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

II.07 Echipare edilitara – situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

7

Terenul este relativ plan şi orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie; nu există potenţial balnear sau turistic. Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

 nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica condiţiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

 nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente;

 sistemul căilor de comunicaţii şi echipare edilitară - existente şi proiectate - nu prezintă riscuri pentru zonă.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare: -impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole; -montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala; -achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate; -asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse; -asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timişoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK. Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condiţiile locale de teren situate în localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului ßo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g. Se va asifgura structura de rezistenţă în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii construcţiei propuse, precum şi a condiţiilor de calitate. Risc de alunecări de teren Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren. Risc de inundaţii

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

8

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 5 – Inundaţii, amplasamentul aferent proiectului se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii pe torenţi. Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa aferenta cailor de circulaţie/ parcărilor. În caz de inundaţii majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulaţie/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere şi pluviale (de pe suprafaţa aferenta cailor de circulaţie/ a parcărilor propuse). Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deseurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate. Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

II.09 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

II.10 Disfunctionalitati Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire. Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare – privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

9

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii

generale: - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului; - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare; - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

III.02 Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

 Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

 Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara – în elaborare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare şi aprobare;

 Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70. In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

 HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata;

 Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

 Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

- Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul; - Studiu geo; - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

III.03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017. Conform Masterplan Timisoara: - POLITICIA 1 – prevede reconversia functiunii existente in zona mixta; - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 – prevede definirea spatiului public prin regenerare si

restructurare; - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 – prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a

suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare; - POLITICIA 8 – prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la

nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata. Cap. IV: SOLUTII PROPUSE – pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

10

IV.01 Valorificarea cadrului natural Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata. Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente. Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

IV.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale. Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri. Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

IV.03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti Zonificare functionala. Reglementari

Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice. Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta: UTR 01 – Zona de instirutii si servicii publice - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 – Zona de instirutii si servicii publice

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

11

- Zona de institutii si servicii publice Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale: - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative; - S2: Subzona pentru activitati administrative; - S3: Subzona non – edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale; - S4: Subzona non – edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare; - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 – Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului: POT maxim = 50% CUT maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime: S+P+2E Inaltimea maxima a cladirilor – 18,00 m Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10% Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012. Pentru UTR 02 – Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului: POT maxim = 50% CUT maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime:

- Subzona S1: max. S+P+2E - Subzona S2: max. S+P+2E - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor - Subzona S1: max. 18,00 m - Subzona S2: max. 18,00 m - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10% Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012. Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U – PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

IV.05 Bilant teritorial

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

12

BILANT TERITORIAL - UTR 01

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Terenul studiat CF 442899 6 748,0 100% 6 748,0 100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0 100% 6 748,0 100%

Zona ocupata cu cladiri 2 338,0 33% max. 3 374,0 max. 50%

Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0 67% cca. 2 699,0 cca. 40%

Zona verde 0 0% min. 675,0 min. 10%

BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Terenul studiat CF 443018 13 072,0 100% 13 072,0 100%

Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0 100% 13 072,0 100%

Zona ocupata cu cladiri 4 315,0 33% max. 6 536,0 max. 50%

Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

8 757,0 67% cca. 5 228,8 cca. 40%

Zona verde 0 0% min. 1 307,2 min. 10%

IV.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică – S.C. ENEL S.A. Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându- se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat. Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A.. Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie. Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului – sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A. Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

13

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

IV.07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

IV.08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

IV.09 Categorii de costuri

Realizarea retelelor de utilitati Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar. Realizarea cailor de comunicatii Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

IV.10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice. Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata. Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiţii de creştere a calităţii confortului şi modului de viaţă cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice. b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

14

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa. Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare şi dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025. Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice. Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări ale domeniului public, precum şi intervenţii specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălţime, aliniere, înălţimea la cornişă. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă teren curţi construcţii. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradale. Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan. S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spaţiilor, nu mai puţin de 10% din suprafaţa totală luată în studiu. Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona. Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentaţie, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor, iar impactul va fi nesemnificativ. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţă le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două faze, de construcţie/reabilitare şi de utilizare. c.1) Protectia calitatii apelor Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005. Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

15

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata. Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare. Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale. c.2) Protectia aerului Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului. Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe. Producerea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator. c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte. Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88. c.4) Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

16

c.5) Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului . Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari . c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice . c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus. Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului. Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate. Vecinătăţile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcţiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri. Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcţie se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activităţii de şantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate. c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor. Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

17

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. 2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala. Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala. b) natura cumulativa a efectelor Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă. c) natura transfrontiera a efectelor Nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana. Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus. e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate); Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

18

si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara. (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca. (iii) folosirea terenului in mod intensiv Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor). Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

19

Cap. V: CONCLUZII Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000. Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit: Coordonator: Arh. Silvia CRISAN Arh. Petrisor AGEU Șef proiect: Arh. Adina SZITAR

Atasament: 10_RLU_PUZ.pdf

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

1

PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în

„Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente –

MultipleXity”

Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83,

inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

2

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării: PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente – MultipleXity”

Amplasament: Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF

nr. 443018 si CF nr. 442899 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL Proiectant: SC ATELIER 21 SRL

Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6 Tel: 0722-718802

Coordonator de specialitate: arh. Ageu Petrisor Data: IANUARIE 2020 Nr. proiect: 272 / 2019

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

3

MEMORIU GENERAL

Cap. I: INTRODUCERE I.01 Date de recunoastere a documentatiei Denumirea lucrării: PUZ – Refuncționalizare clădiri existente în „Centru pentru

Artă, Tehnologie și Experimente – MultipleXity” Amplasament: Timișoara Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 si nr. 83, inscrise in CF

nr. 443018 si CF nr. 442899 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL Data: IANUARIE 2020 Nr. proiect: 272 / 2019 I.02 Obiectivul lucrarii

Prezenta documentatie, elaborata la solicitarea beneficiarului, propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea clădirilor existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021. I.03 Surse documentare Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

• Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

• Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

• Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara – în elaborare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare şi aprobare;

• Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70. In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

• HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

4

• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata; • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

• Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Cap. II: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

II.01 Evolutia zonei

Povestea depoului începe din perioada lui Corneliu Miklosi (1887- 1963), director al Tramvaielor din Timişoara, în perioada 1922-1948. În Timişoara din 1889 a fost introdus tramvaiul electric. La începutul secolului XX, depoul de tramvaie se afla în partea dreaptă a bulevardului Take Ionescu (pe parte cu zona ILSA). Se numea Depoul nr.1. Atunci când societăţile Tramvaielor Comunale şi a Uzinelor Electrice Comunale se unesc sub denumirea de Intreprinderea Electromecanică Timişoara (IET) numărul tramvaielor a crescut şi a fost nevoie de un nou depou. În 1927, alături de multe alte proiecte ale lui Corneliu Mikloşi- care au îmbunătăţit viaţa oraşului şi al locuitorilor săi, se finalizeaza a doua clădire pentru depou, cea de pe partea stanga a bulevardului Take Ionescu. Este un depou cu şase linii de garare şi întreţinere. La vremea respectivă încăpeau în interior 30 de vagoane. Această clădire este propusă pentru clasare în noul PUG Timişoara început în 2012. In Planul Urbanistic General, terenul luat în studiu este încadrat în UTR 28, și are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017. Pana in anul 2017, pe cele doua parcele luate in studiu a functionat Depoul nr. 1 de tramvaie al orasului. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potential imobiliar, datorat apropierii de centrul istoric si dezvoltarii recente de pe parcela invecinata, Ansamblul ISHO. Ansamblul imobiliar ISHO se extinde pana la limita de proprietate a terenului studiat printr- un PUZ, aflat in curs de aprobare, ce propune functiune mixta, locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje.

II.02 Incadrare in localitate

Parcelele studiate prin aceasta documentatie se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea centrala, cu acces din bulevardul Take Ionescu. Parcela din nord, aferenta CF nr. 442899, numita UTR 01, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, strada Enric Baader, strada Dragasani si strada Mihail Kogalniceanu. Parcela din sud, aferenta CF nr. 443018, numita UTR 02, se afla in cvartalul delimitat de bulevardul Take Ionescu, Piata Badea Cartan, Splaiul Protopop Meletie Draghici si strada Academician Dimitrie Gusti.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

5

II.03 Descriere amplasament Parcelele propriu-zise, identificate prin C.F. nr. 442899 si C.F. nr. 443018, respectiv prin nr. cadastral 442899 si 443018, se afla in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, beneficiarul acestui proiect. Terenul studiat are suprafata totala de 19.820 mp. Amplasamentul studiat este delimitat astfel: UTR 01: - La Nord: strada Dragasani; - La Sud: bv. Take Ionescu; - La Vest: Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”; - La Est: proprietati private, locuinte, birouri, hostel si spatii comerciale.

UTR 02: - La Nord: bv. Take Ionescu; - La Sud: imobil locuinte colective P+4E+2Er (complexul Teodor); - La Vest: proprietati private, locuinte si functiuni complementare; - La Est: imobil locuinte colective P+11E (complexul Victoria) si apoi Ansamblul ISHO II,

dezvoltat de TAKE PROJECT SRL (cladiri de locuinte colective, spatiu expozitional, servicii, birouri si parcaje).

II.04 Elementele cadrului natural

Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata. Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparţine Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. Lucrarie de teren au pus in evidenta, in zona activa a viitoarei sonstructii, prezenta unor pamanturi cu o compresibilitate medie spre mare. Succesiunile stratigrafice ale terenului de fundare sunt prezentate in studiul geotehnic atasat. Suprafaţa terenului aproximativ plan orizontal nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală a amplasamentului. Stratificatia interceptata in foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii in grosime de 1,5m aflandu-se o succesiune de pachete coezive si orizonturi nisipoase. Adâncimea de îngheţ este de 0,6 – 0,7 m (conform STAS 6054/77). Apa subterană a fost interceptată în foraje sub presiune, stabilizandu-se la adâncimea de 4,4m, faţă de cota terenului actuală. Din buletinele de analiză chimică a apei freatice a rezultat că aceasta prezintă agresivitate chimică faţă de beton. Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: - temperatura aerului:

- media lunara maxima: +21/ +22 oC in iulie, august - media lunara minima: -1/ -2 oC in ianuarie

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

6

- maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

- precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

- vantul: directii predominante: Vest 15 %.

II.05 Circulatia

Accesul se va face direct din bv. Take Ionescu, strada de categoria I, pentru ambele terenuri aflate in studiu. Accesul la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

II.06 Ocuparea terenurilor Terenul studiat este ocupat cu cladiri, conform plansei 03 – Plan analiza situatiei existente. Relaţionări între funcţiuni Terenurile învecinate sunt proponderent destinate locuirii și funcțiunilor complementare, mai putin parcela dinspre vest, unde se gaseste Biserica ortodoxa „Sfanta Cuvioasa Parascheva”. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine În cvartalul studiat s-au identificat o serie de spații comerciale, de tipul ABC-urilor de cartier, cladiri de birouri, farmacii, cabinet medicale, etc. Relația de proximitate a amplasamentului cu Ansamblul ISHO si cu viitorea Galerie de arta ISHO, face locația extrem de atractivă pentru locuitorii din zona. Asigurarea cu spaţii verzi Pe amplasament există vegetație ce trebuie pastrata si protejata. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

II.07 Echipare edilitara – situatia existenta

Amplasamentul studiat este racordat la reteaua de electricitate si de apa-canal. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

II.08 Probleme de mediu

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. La ora actuală, terenul luat în studiu este - în cea mai mare parte - în paragină, vegetație existenta trebuie ingrijita.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

7

Terenul este relativ plan şi orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie; nu există potenţial balnear sau turistic. Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, avînd în vedere următoarele:

• nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica condiţiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă urbană în devenire;

• nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente; • sistemul căilor de comunicaţii şi echipare edilitară - existente şi proiectate - nu prezintă

riscuri pentru zonă. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Avand in vedere masurile constructive care vor fi implementate, se considera ca se iau toate masurile de eliminare a surselor de poluare: -impermeabilizarea integrala a suprafetelor de acces si parcare autovehicole; -montare separator de produse petroliere la colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala; -achizitionare echipamente de ultima generatie utilizate la asigurarea regimului termic corespunzator in spatiile ce urmeaza a fi reabilitate sau edificate; -asigurarea unui sistem corespunzator de gestionare a tuturor deseurilor generate pe amplasament ca urmare a desfasurarii tuturor activitatilor propuse; -asigurarea un procent corestunzator de spatiu verde amenajat, conform reglementarilor de urbanism.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform Legii 575 privind aprobarea ”Planului de amenajare a teritoriului national-Sesiunea a V-a -Zone de risc natural” Anexa 3, amplasamentul cercetat este situat în Mun. Timişoara având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK. Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condiţiile locale de teren situate în localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc=0,7 sec., a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului ßo=2.5, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g. Se va asifgura structura de rezistenţă în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii construcţiei propuse, precum şi a condiţiilor de calitate. Risc de alunecări de teren Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren. Risc de inundaţii

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

8

Conform Legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 5 – Inundaţii, amplasamentul aferent proiectului se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii pe torenţi. Sunt proiectate rigole/ guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa aferenta cailor de circulaţie/ parcărilor. În caz de inundaţii majore, evacuarea apelor pluviale de pe căile de circulaţie/ parcaje auto se va realiza prin intermediul pantelor transversale cu valori corespunzatoare.

Epurarea preepurarea apelor uzate

Se va avea în vedere eliminarea oricaror forme de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane prin proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere şi pluviale (de pe suprafaţa aferenta cailor de circulaţie/ a parcărilor propuse). Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate posibil impurificate cu produse petroliere, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare municipala, vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere si stocate intermediar intr-un bazin de retentie pana la incetarea ploii torentiale.

Depozitarea controlata a deseurilor

Toate deseurile generate vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe platforme special amenajate, pe suprafete perfect impermeabilizate, in recipienti corespunzatori si transportate de catre operatorul local de salubritate. Deseurile provenite de la intretinerea retelei de canalizare si curatarea separatorului de produse petroliere vor fi preluate de catre firmele speciale atorizate ce realizeaza aceste servicii de colectare si neutralizare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se va realiza conform suprafetelor aprobate prin reglementarile de urbanism si inscrise in actele de reglementare emise de unitatile administrative teritoriale reasponsabile (Agentia Pentru Protectia Mediului, Primaria Municipiului Timisoara).

II.09 Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

II.10 Disfunctionalitati Principala disfunctionalitate identificata pe amplasamentul studiat incompatibilitatea functiunilor, depou de tramvaie si atelier de reparatii alaturi de locuire. Cap. III: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA La solicitarea beneficiarului, se propune dezvoltarea infrastructurii culturale prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente pe parcelele inscrise in CF nr. 443018 si CF nr. 442899, în spații ce deservesc evenimente cuprinse în agenda culturală BID BOOK 2021.

III.01 Concluzii ale studiilor de fundamentare – privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

9

In urma analizarii studiilor de fundamentare, se pot trage urmatoarele concluzii

generale: - prin refuncționalizarea celor doua depouri de tramvaie, existente, in spatii de interes public (spatiu expozitional) se va asigura compatibilitarea functionala in zona respectand astfel politicile prevazute in Masterplanul orasului; - se va asigura necesarul de spatii verzi conform prevederilor in vigoare; - se va asigura numarul necesar de locuri de parcare pentru functiunea propusa.

III.02 Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au studiat urmatoarele:

• Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017;

• Conceptul general de dezvoltare urbana - MASTERPLAN Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2012;

• Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara – în elaborare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G., aflat în Etapa 4 - Avizare şi aprobare;

• Ridicare topografica realizata in sistem STEREO 70. In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor:

• HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata; • Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

• Ordin 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ.

Lista studiilor de fundamentare elaborate concomitent cu PUZ

- Avize de la detinatorii de retele care pot afecta amplasamentul; - Studiu geo; - Ridicare topografica, vizata OCPI, realizata in sistem STEREO 70.

III.03 Prevederi programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata In Planul Urbanistic General, terenul luat in studiu este incadrat in UTR 28, si are functiunea de zonă de circulație feroviară și construcții aferente și totodată încadrată în zonă de protecție a monumentelor istorice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017. Conform Masterplan Timisoara: - POLITICIA 1 – prevede reconversia functiunii existente in zona mixta; - POLITICIA 5, PROGRAMUL 1 – prevede definirea spatiului public prin regenerare si

restructurare; - POLITICIA 5, PROGRAMUL 2 – prevede asigurarea unui caracter verde al zonei si a

suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare; - POLITICIA 8 – prevede asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, cu implicare la

nivel de municipiu, prin amplasarea unor dotari de tip expo si congres in zona studiata. Cap. IV: SOLUTII PROPUSE – pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

10

IV.01 Valorificarea cadrului natural Elemente ale cadrului natural, vegetatie (copaci, pomi) existente pe amplasamentul studiat se vor pastra si protejata. Terenul este plan (cu denivelari nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind dezvoltarea infrastructurii culturale a orasului prin refuncționalizarea clădirilor existente si asigurarea functiunilor complementare necesare (cai de acces si comunicatii, parcari, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente. Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

IV.02 Modernizarea circulatiei

In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale. Accesul pe amplasament este asigurat de pe bulevardul Take Ionescu ce are un prospect stradal de 38m, cu circulatie auto pe ambele sensuri. Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facil, pe bulevardul Take Ionescu circula autobusul 11, 46, E4, M35. Ttroleibuzul 17 are statie la intersectia dintre str. E. Baader si bv. Take ionecsu, iar tramvaiele 2 si 10, au statie la Piata Badea Cartan.

Organizarea circulatiei interioare pe parcela studiata, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

IV.03 Categorii functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti Zonificare functionala. Reglementari

Se propune valorificarea locatiei, prin introducerea unei functiuni care permite dezvoltarea socio-economica a zonei. Rezultatul urmarit este introducerea sa in circuitul cultural al orasului, prin transformarea arealului de interventie intr-o zona activa, cu functiuni publice. Teritoriului zonei studiate este compus din urmatoarele unitati teritoriale de referinta: UTR 01 – Zona de instirutii si servicii publice - Zona de institutii si servicii publice

Zona pentru activitati culturale (muzeu si spatii expozitionale), servicii (tertiare), zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare aferente.

UTR 02 – Zona de instirutii si servicii publice

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

11

- Zona de institutii si servicii publice Zona pentru activitati culturale, servicii (tertiare), parcaj colectiv, zone verzi, cai de circulatii si lucrari edilitare. impartita in urmatoarele subzone functionale: - S1: Subzona pentru activitati culturale si administrative; - S2: Subzona pentru activitati administrative; - S3: Subzona non – edificabila pentru zona verde si cai de circulatii auto si pietonale, cu exceptia amplasarii unar constructii provizorii necesare desfasurarii activitatilor expozitionale; - S4: Subzona non – edificabila pentru zona verde si cai de circulatii pietonale, lucrari edilitare; - P1: Subzona pentru parcaj colectiv.

IV.04 Indicatori urbanistici obligatorii (limite si valori minime si maxime)

Pentru UTR 01 – Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului: POT maxim = 50% CUT maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime: S+P+2E Inaltimea maxima a cladirilor – 18,00 m Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10% Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012. Pentru UTR 02 – Zona de instirutii si servicii publice, se propun urmatorii indici urbanistici de utilizare a terenului: POT maxim = 50% CUT maxim = 1,5 Regim maxim de inaltime:

- Subzona S1: max. S+P+2E - Subzona S2: max. S+P+2E - Subzona P1: max. S+P+4E+Er

Inaltimea maxima a cladirilor - Subzona S1: max. 18,00 m - Subzona S2: max. 18,00 m - Subzona P1: max. 22,00 m

Zone verzi in interiorul parcelei: min. 10% Fata de cele de mai sus, se adauga un procent de minim 10% spatii verzi, amenajate pe spatiul liber ramas in interiorul parcelelor studiate, respectand conditiile din Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 62/2012. Se va avea in vedere crearea unei legaturi pietonale cu incinta ansamblului imobiliar din vest, in ipoteza in care pe aceasta urmeaza sa fie construit si deschis publicului un pavilion expozitional.

Amplasarea constructiilor pe parcela Cladirile sunt amplasate in interiorul zonei de implantare definita in plansa 04.U – PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE. Exceptie de la aceasta regula sunt constructiile cu caracter provizoriu/ temporar ce se pot amplasa si in afara limitei de implantare.

IV.05 Bilant teritorial

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

12

BILANT TERITORIAL - UTR 01 EXISTENT PROPUS

mp % mp % Terenul studiat CF 442899 6 748,0 100% 6 748,0 100% Suprafata zone de institutii si servicii publice

6 748,0 100% 6 748,0 100%

Zona ocupata cu cladiri 2 338,0 33% max. 3 374,0 max. 50% Zona libera ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

4 410,0 67% cca. 2 699,0 cca. 40%

Zona verde 0 0% min. 675,0 min. 10% BILANT TERITORIAL - UTR 02

EXISTENT PROPUS mp % mp %

Terenul studiat CF 443018 13 072,0 100% 13 072,0 100% Suprafata zone de institutii si servicii publice

13 072,0 100% 13 072,0 100%

Zona ocupata cu cladiri 4 315,0 33% max. 6 536,0 max. 50% Zona libera, ocupata cu alei, terase, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, spatiu verde, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

8 757,0 67% cca. 5 228,8 cca. 40%

Zona verde 0 0% min. 1 307,2 min. 10% IV.06 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, se va folosi transformatorul existent, conectat la rețeaua publică – S.C. ENEL S.A. Energia electrică este preluată din branșamentul electric, printr-un tablou electric, asigurându- se măsurarea energiei consumate pentru fiecare spațiu separat. Alimentarea cu apa va fi asigurată prin branșament la regia S.C. AQUATIM S.A.. Apa meteorică de pe acoperiș și din incintă va fi colectată printr-un sistem de canalizare dotat cu un separator de hidrocarburi la ieșire și se va deversa în Canalizarea municipala, dupa stocarea prealabila in bazinul de retentie. Apa uzată menajeră va fi evacuată, în rețeaua publică de canalizare a orașului – sistemul de colectare S.C. AQUATIM S.A. Alimentarea cu gaz se va realiza prin bransament la reteaua existenta pe Splaiul P.M. Draghici. Sistemul de stingere a incendiilor va fi realizat printr-o rețea proprie, alimentată din Canalul Bega, ca sursă de apă inepuizabilă.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

13

Precolectarea gunoiului se face prin depunerea acestuia în pubele standardizate din mase plastice. In incinta va fi prevazută o platformă destinată amplasării acestora. Pentru evacuarea deșeurilor se va solicita serviciul unui transportator autorizat.

IV.07 Integrarea investitiei in zona

Prin urbanizarea terenului studiat se favorizeaza organizarea unor evenimente culturale, astfel crescand calitatea vietii in intreaga zona.

IV.08 Consecinte economice si sociale

Prin functiunile propuse se asigura dezvoltarea economica atat a zonei studiate, cat si a zonelor adiacente. Propunerea facuta genereaza refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spatii verzi, functiuni sociale.

IV.09 Categorii de costuri

Realizarea retelelor de utilitati Toate costurile privind realizarea extinderilor de retele si bransamente necesare, vor fi suportate de catre beneficiar. Realizarea cailor de comunicatii Toate costurile privind realizarea accesurilor si a cailor de circulatie pe parcela studiata, vor fi suportate de catre beneficiar.

IV.10 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune refunctionalizarea cladirilor existente imbunatatind caracterul zonei.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice. Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de gestionare corespunzatoare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare existente, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata. Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri pentru institutii si servicii publice, preponderent spatii expozitionale, se vor crea condiţii de creştere a calităţii confortului şi modului de viaţă cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice. b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

14

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa. Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare şi dezvoltare a zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 2025. Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice. Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări ale domeniului public, precum şi intervenţii specifice unei zone cu clădiri pentru institurii si servicii publice: regim maxim de înălţime, aliniere, înălţimea la cornişă. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă teren curţi construcţii. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea ocuparii terenurilor, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradale. Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan. S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spaţiilor, nu mai puţin de 10% din suprafaţa totală luată în studiu. Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunilor ce vor fi dezvoltate in zona. Se estimează că lucrările de refunctionalizare a cladirilor existente , cat si cele de realizare a unor cladiri noi propuse prin prezenta documentaţie, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor, iar impactul va fi nesemnificativ. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţă le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două faze, de construcţie/reabilitare şi de utilizare. c.1) Protectia calitatii apelor Lucrarile propuse prin PUZ in corelare cu retelele de alimentare cu apa potabila si canalizare existente sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/2005. Se evidentiaza propunerea de montare a separatoarelor de produse petroliere si a bazinelor de retentie ape pluviale epurate, pe reteaua de colectare a apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, astfel incat sa se reduca la minim orice sursa posibila de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare municipala.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

15

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD, pentru cladirile nou propuse, se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol a apelor uzate menajere, prevenind astfel impurificarea apelor subterane si de suprafata. Colectarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe suprafetele carosabile, urmata de trecerea lor printr-un separator de produse petroliere, conduce la eliminarea oricarei posibilitati de evacuare in canalizarea municipala a poluantilor, cu respectarea limitelor impuse de operatorul retelei de canalizare. Se evidentiaza amplasarea de bazine de retentie a apelor pluviale epurate, inainte de evacacuarea apelor in reteaua de canalizare, astfel incat acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare dupaincetarea ploi torentiale. c.2) Protectia aerului Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus ( in mod special lucrari de reabilitare si refunctionalizare a cladirilor existente dar si de realizare a unor cladiri noi care sa se inscrie in functiunile noi propuse ) nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul de reabilitare a cladirilor existente nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti, care sa conduca la un impact semnificativ asupra aerului. Obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat, strict in perioada rece a anului. Nu vor mai fi activitati industriale care pot conduce la existenta unor instalati sau echipamente mari consumatoare de combustibil sau responsabile de evacuarea in atmosfera de noxe. Producerea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier inevitabile reabilitari cladirilor existente sau a realizari de constructii noi, vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului, fara insa a se constitui intr-un impact semnificativ asupra mediului inconjurator. c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Orice activitati ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat se vor incadra in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute a fi utilizate in procesul de reabilitare si construire sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat fiind usor de exploatat si adaptate lucrarilor care se vor impune pentru fiecare obiectiv in parte. Lucrarile in ansamblu s-au conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88. c.4) Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

16

c.5) Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata de refunctionalizare a cladirilor existente cat si de realizare a unor cladiri noi se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului . Se va analiza orice sursa posibila de poluare a solulului lundu-se simultan masurile necesare indepartari . c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Lucrarile propuse a se executa cat si refunctionalizarea cladirilor existente, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre sau acvatice . c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru ca lucrarile propuse a se executa cat si cele de refunctionalizarea cladirilor existente sa nu conduca la impact negativ asupra asezarilor umane aflate in vecinatatea planului propus. Toate masurile sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului. Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate. Vecinătăţile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcţiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

c.8) Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma specalizata pentru transport de deseuri. Deseurile solide vor fi colectate si transportate in locurile stabilite de administratia locala si operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei refunctionalizare cladiri sau de construcţie se vor face acumulări temporare de deseuri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate pe masura ce se genereaza si implicit la încetarea activităţii de şantier, prin intermediul firmelor autorizate. Se va pune accent pe colectarea selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile sa fie preluate de firme autorizate in vederea reciclarii, iar cele nereciclabile si menajere sa fie colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate. c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Activitatile ce urmeaza a se desfasura nu vor conduce la aparitia de deseuri de natura toxica. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Pentru a asigura un climat cat mai propice zonei, se pronune amenajarea de spatii verzi, in interiorul parcelor. Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

17

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. 2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea/amenajarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii, se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala. Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala. b) natura cumulativa a efectelor Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona adiacentă. c) natura transfrontiera a efectelor Nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul reabilitarii constructiilor existente cat si a realizari de constructii noi, dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana. Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus. e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate); Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

18

si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: Nu este cazul. Realizarea planului urbanistic zonal propus se inscrie in dinamica de refunctionalizare a zonelor industriale aflate in centrul orasului Timisoara. (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamnetul studiat sau in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca. (iii) folosirea terenului in mod intensiv Bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 50%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 1,5. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international Nu e cazul

IV.11 Obiective de utilitate publica In cazul prezentului plan urbanistic, nu se vor face rezervari de teren pentru largirea sau prelungirea profilelor stradale (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor). Se va asigura o zona de utilitate publica, in interiorul parcelei: min. 10% , cu acces limitat (amenajata ca spatii verzi, alei pietonale, zona de odihna si relaxare, piateta etc.). Accesul publicului va fi permis numai in perioada in care exista activitate in incinta.

Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 6, ap. 6, Timisoara 300193, Mobil: 0722-718802, [email protected]

19

Cap. V: CONCLUZII Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O 176/N/2000. Acest proiect respecta legislatia in vigoare, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96 si HCL 455/2014.

Întocmit: Coordonator: Arh. Silvia CRISAN Arh. Petrisor AGEU Șef proiect: Arh. Adina SZITAR

  • Se va asifgura structura de rezistenţă în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii construcţiei propuse, precum şi a condiţiilor de calitate.