keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 336/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 336/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U42005- 001565/14.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara conform Proiectului nr. 36/2005, întocmit de S.C. CONSTRUCTIM S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art.2: Terenul studiat este înscris în CF - nedefinitivă nr. 4943, nr. topo A 1366/1/4/a, în suprafaţă de 7290mp şi A 1366/1/4/b, în suprafaţă de 7710mp, fiind proprietatea firmei S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.A. Timişoara;

Art. 3: Drumurile şi extinderile drumurilor existente prevăzute prin prezenta documentaţie vor trece în domeniul public, conform Declaraţiei nr. 778 din 12.07.2005.
Autorizarea oricăror lucrări de construire se va face în conformitate cu prezentul Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara după ce drumurile prevăzute vor trece în domeniul public.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", Zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Se vor respecta condiţiile impuse de avizatori şi deţinătorii de reţele edilitare;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. CONSTRUCTIM S.R.L.;
-beneficiarului S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.A. Timişoara
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_2haleFreidorf.pdf

[BILANT TERITORIAL |. extindere drumuri 382,78mp si S. protetic linii lectie 57209mp —24, [S- interdietie de construire (2 verde) 109, 7np 0, |. construibil 35000np |S- spatii verzi TOTAL TEREN TA mp_10, 15000mp, Legenda Limita zona studiata FE Limita de propritate E Zona industriala [NU Zona verde [BEI Proprictate privata [CZ] Comert si servicii [UR Drumuri existente fa] Drumuri propuse Drumuri de incinta fa Zona de protectie linii clectice [III Constructii propuse Spatii verzi PERI Limita intravilan EI = Sa E zor |**

Atasament: Referat_PUZ_TOP_SIDE_Freidorf.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U42005-001565/14.07.2005

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire două hale – producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U42005-00156513.07.2005, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire două hale – producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1310 din 22.03.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire două hale – producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.A. şi elaborată de S.C. CONSTRUCTIM S.R.L., Timişoara proiect nr. 36/2005.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Freidorf. Conform Planului Urbanistic General Timişoara, destinaţia terenului nu este clar definită, fiind parţial situată în zona de protecţie LEA, respectiv în zonă mixtă de unităţi industriale, depozitare şi servicii, cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ sau PUD.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire două hale – producţie şi depozitare” – Zona Freidorf, Timişoara este înscris în CF - nedefinitivă nr. 4943, nr. topo A 1366/1/4/a, în suprafaţă de 7290mp şi A 1366/1/4/b, în suprafaţă de 7710mp, proprietatea firmei S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.A. Timişoara.

Prin documentaţia prezentată se propune lotizarea terenului în două parcele şi realizarea a două hale de producţie şi depozitare. Se propune şi sistematizarea incintelor, având în vedere funcţiunile ce urmează a se realiza, deservirea funcţiunilor cu drumuri de acces, stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri şi amenajarea de locuri de parcare conform legislaţiei în vigoare.

Deoarece drumul din partea de nord propus prin Planul Urbanistic General nu este încă funcţional, accesul la parcela din spate se va realiza temporar printr-un drum de incintă cu lăţimea de 5m, conform planului de dezmembrare anexat la documentaţie. În zonele adiacente s-au dezvoltat funcţiuni preponderent de servicii, depozitare şi industriale.

Circulaţia ce urmează a se dezvolta în zonă, conform PUG, va fi rezolvată prin mărirea capacităţii drumului existent de la 2 benzi la 4 benzi, respectiv un prospect de 26 m pentru strada Ovidiu Cortuş şi 14 m pentru drumul secundar propus în zonă prin PUG. Extinderea străzii Ovidiu Cortuş la 4 benzi, se va face pe terenul pe care sunt amplasate conductele termice deţinute de fosta societate Termoelectrica, după dezafectarea acestora.

Suprafeţele de teren destinate extinderilor de drumuri prevăzute pe terenul beneficiarului vor trece în domeniul public, conform declaraţiei nr. 778/12.07.2005 date de către acesta.

Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 80% iar coeficientul maxim de utilizare a terenului de 1. Regimul de înălţime maxim propus este de P+1E.

Se va asigura necesarul de minim 20% spaţiu verde, conform RGU şi RLU. La realizarea costrucţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza

branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare în momentul când acesta se va extinde în zonă.

Se menţine interdicţia de construire în zona de protecţie a liniilor electrice ce traversează parcela, impusă prin Avizului SC Electria Banat SA nr. 6154/04.05.2005.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 552/2005; Aviz Comisia de Circulaţie – nr.TH2005-001549/2005 Aviz Grupul de Pompieri Banat – nr. 825200/2005 Aviz Sanitar – nr. 161/M/2005 Aviz de Principiu – nr.426/2005 Aviz Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă – nr. 635/2005 Planul Urbanistic de Detaliu - „Construire două hale – producţie şi depozitare”,

Zona Freidorf, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Dr.Arh. Radu Radoslav ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Arh. Laura Mărculescu Arh. Loredana Pălălău

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici

Red./Dact.P.L Exemplare 2