keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/28.01.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timişoara

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 23/28.01.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2013-020911/16.12.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 69/03.10.2013;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6332 din 15.07.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, având ca beneficiari pe SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN, întocmit conform Proiectului nr. 02/2013/61, realizat de S.C. B-CUBB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E (conform PUG Timisoara ), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001609/27.06.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spaţii verzi de 10% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 6332/15.07.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu , "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case şi 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN;

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Beneficiarilor SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN;
- Proiectantului S.C. B-CUBB S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 04_PUD_VCalugareni_Proprietatea_terenurilor.pdf

Atasament: 02_PUD_VCalugareni_Reglementari.pdf

Atasament: 01_PUD_VCalugareni_Existent.pdf

Atasament: 00_PUD_Calugareni_Incadrare.pdf

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2013-020911/16.12.2013

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr.

13 - 15, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-020911/13.12.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 69/03.10.2013, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 6332 din 15.07.2013; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1533/16.05.2013;

Documentaţia PUD ,,Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, beneficiari SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN, proiectant S.C. B-CUBB S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna mai 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 17.06.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-008446/ 17.06.2013;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,,Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. B-CUBB S.R.L., proiect nr. 02/2013/61, la cererea beneficiarilor SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud - vest a municipiului Timisoara, în zona Elisabetin, în U.T.R. 47, prevazut prin PUZ ,,Zona Odobescu” aprobat prin H.C.L. nr. 96/1998 preluat de PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, respectiv H.C.L. nr. 105/2012, ca zona de locuinte pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare in regim de P ÷ P+2, fiind delimitat la nord de un imobil P+1E - str. Vadul Călugăreni nr.11, la est de parcele – str. A. Odobescu nr. 70, 72, la sud de un imobil P+1E - str. Vadul Călugăreni nr.17 şi la vest de strada Vadul Călugăreni. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case şi 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN.

Terenul studiat este ocupat in prezent de doua corpuri de cladire in regim P, avand functiunea de locuire, respectiv 3 constructii anexa având funcţiunea de garaje, care vor fi demolate in baza unor documentatii de specialitate.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, se propune realizarea unei case individuale în regim de maxim P+1E, amenajarea curţii, amplasarea unei piscine descoperite şi a unor terase, amplasarea a 2 pergole care vor prelua aliniamentul existent pe parcelă.

Accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Vadul Calugareni, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001609/27.06.2013.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt: POT max = 40 %

CUT max = 1,2 Regim maxim de înălţime: P+2E (conform PUG Timisoara ) H max cornisa = 12 m Spatii verzi min. 10 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 6332/15.07.2013

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul

Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, având ca beneficiari pe SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN, întocmit conform proiectului nr. 02/2013/61, realizat de S.C. B-CUBB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E (conform PUG Timisoara), Hmax cornisa=12m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013- 001609/27.06.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,2, spaţii verzi de min. 10 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 6332/15.07.2013 din suprafaţa totală a parcelei;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13- 15, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case şi 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU CONSILIER Liliana IOVAN Red/Dact L.I.

Atasament: Drumuri_Vadul_Calugareni.pdf

Atasament: Memoriu_PUD_VCalugareni.pdf

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CASĂ P+1E

STRADA VADUL CĂLUGARENI NR. 13-15, TIMIŞOARA

Beneficiari: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 51/3

Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15

Proiectant: S.C. B - CUBB s.r.l.

Strada Făgetului nr. 5, Lugoj Tel/fax: 0256 487150

Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu

Timişoara, Mai 2013

1

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Urbanism: S.C. B-CUBB S.R.L. Lugoj, Str. Făgetului nr. 5 www.pilotteam.ro

Arh. Glad Paul Tudora

Edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L. Timişoara, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap. 1 Ing. Alin Coşa

Drumuri: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Timişoara, Ing. Doru Munteanu

2

LISTA DE SEMNĂTURI

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CASĂ P+1E

BENEFICIARI : SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, STRADA VADUL CĂLUGĂRENI nr. 13-15

NUMĂR PROIECT : 02/2013/61

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

DATA ELABORĂRII : Mai 2013

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de plan urbanistic de detaliu îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru amplasarea unui imobil cu funcţiune de locuire individuală, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada Vadul Călugareni nr. 13-15.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condiţiile pentru:  Utilizare funcţională a terenului, în relaţie cu planurile de urbanism aprobate în zonă;  Modului de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;  Ridicare topografică

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin

Ordinul nr. 37/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism.,

şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare. - Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 din 1997. - NORMATIVUL P 118/1998.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

În zonă şi pe strada Vadul Călugăreni sunt în principal locuinţe, individuale sau cu mai multe apartamente şi punctual imobile cu funcţiune comercială sau de servicii, în regim de înălţime până la P+2E+M.

3

MEMORIU GENERAL

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat în cadrul P.U.D. se situează în partea de centru - sud a municipiului Timişoara, în teritoriul intravilan, în zona Elisabetin şi face parte din UTR nr. 47 având destinaţia de zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare. Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

- la nord : imobil P+1E, str. Vadul Călugăreni nr. 11. - la est: parcele str. A. Odobescu nr. 70, 72. - la sud: imobil P+1E, str. Vadul Călugăreni nr. 17. - la vest: Strada Vadul Călugăreni.

DATE C.F. Terenul studiat are suprafaţa totală de 2157 mp., fiind constituit din două parcele,

înscrise în C.F. nr. 418917 Timişoara, având nr. top. 12572/3 în suprafaţă de 1104 mp. şi C.F. nr. 409341 Timişoara, având nr. top. 12572/4, în suprafaţă de 1053 mp., proprietari SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Pe parcelă sunt amplasate două case de locuit şi trei construcţii anexe, toate constructii cu regim parter care urmează să fie desfiinţate in baza unei autorizatie de desfiinţare.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren sunt plantaţii de arbori şi arbuşti, care vor fi menţinute sau refacute, în funcţie de mobilarea propusă.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent ocupat de

constructii. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a

hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. Circulaţia

Terenul este accesibil pietonal şi auto de pe latura sa vestică, adică de pe strada Vadul Călugăreni.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcţiune de locuire, iar pe teren există construcţii.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare de tip unitar. Conform avizului S.C. Aquatim SA pe strada Vadul Călugăreni există o conductă de apă şi o conductă de canalizare.

Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., există reţea de alimentare cu gaze naturale pe strada Vadul Călugăreni.

Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

4

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Conform avizului de amplasament favorabil emise de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., pe str. Vadul Călugăreni există o reţea LES MT (culoar de protecţie de 2 m.), de la care se alimentează în prezent obiectivele existente pe teren.

Conform aviz tehnic favorabil emis de S.C. Romtelecom S.A pe strada Vadul Călugăreni există reţele de telecomunicaţii.

Conform aviz de amplasament emis de R.A.T.T pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii sau electrice aparţinând acestora.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă pentru

locuinţe şi funcţiuni complementare, în principal. În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de

distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă nu e cazul. Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu e cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este propretate privată, iar în zonă sunt amplasate în principal imobile destinate locuirii individuale.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, şi conform Planului de Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aste o zonă zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, şi conform Planului de Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aste o zonă zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare.

5

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament există plantaţii înalte - arbori, care vor fi menţinuţi în măsura posibilităţii realizării noii construcţii.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Vadul Călugăreni, cu profil cu 2 benzi de circulaţie. În incintă se vor prevedea parcaje, alei carosabile şi alei pietonale de acces.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Teritoriul studiat are în prezent funcţiunea principală de locuire cu funcţiuni complementare.

Indici urbanistici Pentru zona în care este situat amplasamentul, conform prevederilor PUG Timişoara,

indicii urbanistici de utilizare a terenului sunt: POT max = 40 % CUT max = 1,20

Se va asigura procentul minim de spaţii verzi pe parcelă în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv min. 2mp/ locuitor sau minim 10%.

Bilanţ teritorial – reglementari

Existent Propus Teren studiat 2157 mp 100,00% 2157 mp 100,00%

Zona locuinţe şi funcţiuni complementare cu maxim 3 niveluri

2157 mp 100,00% 2157 mp 100,00%

Bilanţ teritorial – propunere de mobilare

Existent Propus Teren studiat 2157 mp 100,00% 2157 mp 100,00%

Locuinţe, anexe, amenajări 324 mp 15,02% 558 mp 25,87%

Alei pietonale 116 mp 5,38% 191 mp 8,85%

Alei carosabile 328 mp 15,21% 91 mp 4,22%

Spaţii verzi 216 mp 10,00% 216 mp 10,00%

Teren neamenajat 1173 mp. 54,39% 1101 mp 51,06%

Regim de înălţime

Regimul maxim de înălţime propus pentru amplasament este P+2E.

Reglementări – configurare spaţială. Propunere de mobilare

Configuraţia spaţială a zonei prevede amplasarea pe sit a unei case individuale, cu regim de înălţime de P+1E.

6

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Amplasarea construcţiilor pe parcelă Amplasarea construcţiilor faţă de limitele frontale ale parcelei se va face cu retragere

de 20,00m. faţă de aliniament. În zona din faţa casei se propun plantaţii de arbori şi se menţin arborii existenţi

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 /1997 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

a. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din reţeaua publică a municipiului

Timişoara prin redimensionarea branşamentului existent din strada Vadul Călugăreni.

b. Canalizare menajeră Apele uzate menajere colectate de canalizarea din incintă vor fi deversate la

canalizarea municipiului Timişoara amplasată pe str. Vadul Călugăreni.

c. Canalizare pluvială Apele pluviale vor fi preluate de canalizarea municipiului Timişoara.

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, există reţea de distibuţie gaze naturale pe strada Vadul

Călugăreni de la care se va asigura necesarul pentru noile funcţiuni propuse. Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reţeaua existentă în zonă, prin

intermediul branşamentului existent.

D. Instalaţii termice Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de

consum prin prevederea unei centrale termice individuale. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a orasului.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Obiectivul se va racorda la reţeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Vadul

Călugăreni. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL

ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie, internet şi cablu TV ale operatorilor din zonă.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 107-1995; P 118-1999 ).

7

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUD este determinata de intenţia de a crea o zona funcţionala, in acord cu tendinţele de dezvoltare locala.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Amplasamentul în suprafaţa de 2157 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcţiunea principală va fi cea de locuire individuală, funcţiunea zonei fiind de locuire pentru maxim două familii. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

b) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile altor documentaţii aprobate din zonă, precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus.

Prezentul PUD integrează următoarele propuneri: - amplasare unui imobil cu funcţiune de locuire individuală cu regim de înălţime

maxim P+1E; - parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi în incintă. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat

obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse, optimizarea traficului.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact

nesemnificativ asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate pentru a se

încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale convenţional curate se vor scurge liber sistematizat in teren.

8

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura din reţeaua publică a municipiului Timişoara.

Apa uzată Apele uzate menajere, sunt colectate de o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC

vor fi preluate prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraţiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse

de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : - realizarea unei zone verzi de protecţie.

d.3. Solul Prin realizarea proiectului , activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului se împart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de execuţie - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuţie a investiţiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi menajere.

In vederea eliminării posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea de spaţii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje - Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi,cu plantaţii decorative.

d.4. Zgomotul şi vibraţiile Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi

vibraţii se împart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de execuţie b) Surse specifice perioadei de exploatare

a) Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune.

d.5. Radiaţiile Lucrările şi activităţile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu

necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

9

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

e.1. Managementul deşeurilor In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deşeuri rezultate ca

urmare a activităţii desfăşurate: - Deşeuri din construcţii – în faza de execuţie - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere.

Deşeurile din construcţii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăţile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăţile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de execuţie a proiectului.

Deşeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate şi eliminate prin societăţi autorizate. Deţinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri.

e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităţile proiectate sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă

nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfăşurarea activităţii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanţe toxice si periculoase.

e.3. Protecţia calităţii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru

înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus .

e.4. Protecţia calităţii aerului Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel

încât nu constituie o sursă de poluare. Plantaţiile pe spaţiul verde ce însumează minim 10% din total suprafaţă au atât un rol

estetic de protecţie, cat şi de ameliorare a climatului si calităţii aerului.

e.5. Protecţia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de

reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de

ocupare a terenului. Pentru protecţia solului şi a mediului în general, s-a prevăzut un procent de minim 10% spaţii verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana

Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, iar în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spaţialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

10

P.U.D. CONSTRUIRE CASĂ P+1E Amplasament: Timişoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15 Beneficiar: SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000.

Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depăşesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute

prin temă. Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile

referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Glad Paul TUDORA

11