keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 102/12.03.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-001307/15.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-001307/15.02.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-001307/15.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 26/14.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 45/10.12.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 4/17.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş - Arhitect Şef nr. 66/19.11.2018, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3064/04.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, având ca beneficiar pe SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL, întocmit conform Proiectului nr. 21/2015, realizat de Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Functiuni propuse: Industrie nepoluanta, depozitare, producţie, servicii, birouri, si comerţ.
P.O.T. max propus = 55 %
C.U.T. max propus = 1,3
Regimul maxim de înălţime propus = S/D+P+4E - pentru zona de birouri, Hmax = 18m;
Regimul maxim de înălţime propus = S/D+P+2E pentru zona de hala cu funcţiuni complementare, Hmax = 12m;
Zonele de construibilitate se vor realiza conform planşei de Reglementari urbanistice zonificare - Planşa nr. 02
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 4/17.01.2018 - min 20,00%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-000996/08.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 16.525 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 444292, nr. cad. 444292 - curţi construcţii, S = 2.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 442194, nr. cad. 442194 - curţi construcţii, S = 5.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 444291, nr. cad. 444291 - curţi construcţii, S = 9.525 mp, proprietar SC GELCO PROD SRL Timisoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terţiar)", Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL;
- Proiectantului: Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA
EMILIA;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 06_studiu_cvartal.pdf

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET.-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)

SC MULTICO SRL, Arad, str. Bicaz, nr.1-5, CUI 1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL TIMISOARA, jud.Timis, C.F.442194,444291, 444292 ZONA SAGUARO-ELBROMPLAST

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Zarh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

21/2015

Data: OCT. 2018

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

2,306, 0 0

2,50

3,99

65,14 5

4, 0

0

3,975

6 ,0

0

7,00

2,30

5, 0 0

2,51

5,00

21 0 0 0 0

477000 2 0 9 6 0 0

477200 2 0 9 6 0 0

477400 2 0 9 6 0 0

20

21 00

00

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

25262728

3

2

1

6

5

4

9

8

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

R6 ,00

R 6,00

R9 ,00

89.19

89.47

89.63

89.62

89.57 89.45

89.40 89.22

89.3789.4789.44 89.69

89.4689.49

89.46 89.51 89.68

89.62

89.63

89.42

89.14

89.66

89.66

89.59

89.52

21 00

00

PTT16

R8 2,5

5

1817 1615

1413 1211

109 876

543 21

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

25262728

3

2

1

6

5

4

9

8

7

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

13 14

1

R6,00

R9 ,00

R 9,00

R13,00

nr.3 A: 8.891 m2

nr.2 A: 2.000 m2

nr.1 A: 5.000 m2

Hotararea Consiliului Local

69/25.02.2014 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal

"Ansamblu de cladiri cu functiune

mixta (birouri si servicii)", str.

Siemens F.N., Timişoara

PARCELE AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU

P +

2 E

P +

2 E

6 3 ,1

7 5

79,15

6 3 ,1

7 5

6,00

4,0010,00

79,14 5

1 3 ,5

0

1 0 ,0

0

4,00

4,00

10,00

4,00 20,00

25,85

2 5 ,2

7

1 2 0

,1 9

5

1 2 0

,4 6

5

2 5 ,2

7

6 ,0

0 8 ,0

0

10,00

4,00 20,00

8 ,0

0 4 ,0

0 8

,0 0

2 0 ,0

0

20,0 0

4 ,0

0

4 ,0

0

20,00

79,165

10,00 4,00

79,16 5

1 0 ,0

0 1

0 ,0

0

SUPRAFATA DE TEREN REZERVATA PENTRU DRUM

(domeniul public)

89.40

89.49

89.04

89.13

88.95

89.00 89.01

90.07

89.08

89.13 89.19

88.95

89.04

89.02 89.07

89.22

89.44

89.57

89.11

89.25 89.40

89.26 89.1989.1989.63

89.62

89.57 89.45 89.40 89.22 89.21

89.43 89.40

89.42

89.53 89.46

89.3789.4789.44 89.69

89.4689.49

89.46 89.51 89.68

89.62

89.63

89.42

89.51 89.53

89.58

89.61

89.56

89.54

89.49

89.14

89.68

89.66

89.66

89.59

89.52

89.73

89.79

89.62

89.65

89.63 89.55

89.56

89.56

89.38

89.08

89.44

89.48 89.06

89.03 89.23

89.22

89.34 89.36

89.15

89.31

89.26

89.21

89.20

89.25 89.28

89.30

89.3689.57 89.59

89.61 89.64

89.47

89.58

89.85

89.66 89.60

89.83

89.61 89.46

89.61 89.59 89.5189.55

89.6689.61

89.5389.58 89.57 89.51

89.53

89.86

90.03

89.50 89.53

89.52

89.56

89.54

89.64

89.6789.64

89.67

89.78

89.56

89.78

89.80 89.64

89.62

89.63

89.59

89.55 89.50 89.51

89.49

89.44

89.46

89.38 89.41

89.63

89.47

89.43 89.28 89.30 89.45 89.35

89.40

89.3889.38

89.38 89.38 89.34

89.46

89.33

89.27

89.28 89.39

89.27

89.09 89.1889.18

89.6289.42

89.28 89.27

89.34 89.38

89.4189.39

89.40

89.50 89.40

89.39

89.59

89.4789.36

89.30

89.3389.63

89.64 89.46

89.6189.92

89.88

89.68

89.58

89.46

89.57

89.65

89.72

89.85

90.03 89.89

89.91

90.04

90.05

90.00

90.05

89.94

89.89

89.76 89.91

89.8689.67

89.64

89.66 89.78

89.66

89.58

89.54

89.67 89.63

89.60 89.64

89.72 89.61

89.72

89.73 89.54 89.73 89.64

89.65 89.65

89.6789.69 89.71

89.74 89.65

89.63 89.66

89.69

89.3289.58

89.4989.49

Nr. cad. 442194

Nr. cad. 439581

Nr. cad. 439582

Nr. cad. 439144

Nr. cad. 439143

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

DE 1549/5

N r.

t op

. 84

12 /1

/1 ,8

44 3

/2 ,8

4 4

7/ 2

,8 4

4 8/

2 /2

N r.

c a

d . A

15 54

/1 /2

N r.

c a

d . A

15 54

/1 /3

Nr. cad.438333

N r.

c a

d . A

15 54

/1 /1

D e

1 5 5

4 /2

top.8437/1/1/1

Str. Olarilor

Balta

Parcare betonata

Zona verde

S tr

. S

ie m

e n

s

Hala

Hala

Hala

Str. Siem ens

S tr

. S

ie m

e n

s

C

C

C

C

C

St r.

Si em

en s

Corp de birouri (P+3E)

Productie si depozitare Hala

nr. cad. 405041

(P)

(P+2E)

(P+1E)

(P) (P)

Hala

Cladire administrativa

(P+1E)

N r.

c a

d . A

15 5

4/ 1

/2

N r.

c a

d .

4 4 2 1 9

6

Hala (P)

1

2

3

4

477200 477200

477300 477300

20 99

00 20

99 00

21 00

00 21

00 00

De1554/2

S/D+ P+5EPOT - 40%CUT - 2

Nr. cad. 444292

S /D

+ P

+ 4 E

S /D

+ P

+ 4 E

H .m

a x

.1 8

m (S

/D +

P +

4 E

)

H .m

a x

.1 8

m (S

/D +

P +

4 E

)

H .m

a x .1

2 m

(S /D

+ P

+ 2

E )

H .m

a x

.1 2 m

(S /D

+ P

+ 2

E )

P H

A LA

P R

O D

U C

T IE

Nr. cad. 444076

Nr. cad. 444077

Nr. cad. 444078

Nr. cad. 416834

Nr. cad. 416833LOCUINTE

COLECTIVE

D+P+3E

D+P+3E

LOCUINTE COLECTIVE

D+P+3E

LOCUINTE COLECTIVE

LOCUINTA INDIVIDUALA

P+M

JR RADLINGER

P+2E

P U

D -

S e d iu

a d m

in is

tr a ti v

s o c ie

ta te

d e c

o n s tr

u c ti i a p ro

b a t

p ri n H

C L

T im

is o

a ra

n r.

3 3 4 d

in

2 0 0 5

Documentatie urbanism in curs de elaborare / aprobare

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 10/11.05.2017

PUZ - Zona de locuinte individuale mici, locuinte

colective mici si functiuni complementare

Beneficiar: SENCU ADRIANA COSMINA,

IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

Nr. cad.421061

Documentatie urbanism in curs de elaborare / aprobare AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 03/11.05.2017

PUZ - Zona de agrement si servicii aferente - Aquapark Beneficiar: S.C. INTRUST TIM INVEST S.A.

A 1 5 5 4 /1

/7 /2

A 1 5 5 4 /1

/7 /1

A 1 5 5 4 /1

/6

S.C. SHIREEN FASHION S.R.L.

A 1 5 5 4 /1

/9

PUZ - Hala productie si prezentare confectii piele si textile -Aprobat prin HCL nr. 75 din 25.02.2010

D o c u m

e n ta

ti e u

rb a n is

m a

p ro

b a ta

c u a

v iz

C J T

n r

2 1 d

in

1 4 .0

5 .2

0 1 8

A V

IZ D

E O

P O

R T

U N

IT A

T E

N R

. 1 4 /1

1 .0

5 .2

0 1 7

P U

Z -

C o n s tr

u c ti i p e n tr

u i n d u s tr

ie , s e rv

ic ii

s i d e p o zi

ta re

B e n e fi c ia

r: S

C H

A W

LE L

T H

S R

L

ELBROMPLAST

SAGUARO

DE 1553 - 4m

407884

platf. beton

st. gaz

pavilion administrativ

atelier

atelier

neutralizare statie

bazin

atelier

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L. hala productie

P.S.I.

st. pompe

st. prelucrari apa

atelier

debitare

remiza

atelier

atelierOPTICA BUSINESS CENTER

427784

409093407901

439186

440336

400223

440028

402056

409085

171 89.51d

172 89.64d

P+2E

P+2E

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

S.C. OPTICA S.A.

477100 2 09

95 0

89.20

89.25 89.28

2 1 0 2

0 0

2 1 0 2

0 0

S.C. SHIREEN FASHION S.R.L.

PUZ - Hala productie si prezentare confectii piele si textile -Aprobat prin HCL nr. 75 din 25.02.2010

A 1536/1/2 SconfCF=5000mp

NR.2732/08

A 1536/1/2 6642/09-SCA

444076

444077

444078

416834

416833

parcare

teren de handbal

2

atelier

4

6

8

10 12

12A 12B

18 20 22

14-1640A 40

421 3

3A

lLiceul Electro Timis

44

42A

CC1536/1/6-7/a/1

186252/07 pi s c in a

garaj

Foisor

A2

Str. Olarilor

11 02

21 /0

9 40

37 20

C1

CASA P+M

CC 1

53 6/

1/ 3/

a/ 1

13 50

43 /2

01 1_

ed if.

NR . C

AD . A

15 36

/1 /8

S= 10

38 m

p

NR . C

AD . A

15 36

/1 /7

/a /2

NR . C

AD . A

15 36

/1 /8

NR . C

AD . A

15 36

/1 /7

/a /2

441513

425696

229 89.18dpi

232 89.53cg-b

233 89.41dir -g- b

Str. Olarilor

S tr

. O

la ri

lo r

lLiceul Electro Timis

3 3A

1

40 40A

44

42 42A

2

10

12

12B

12A

14-16

18

20 22

4

6

8

S tr

. S

ie m

e n s

D e 1 5 5 4 /2

WIDMANN

20

12

12

12

Nr. cad. 444291

20

20

20

PTT16

BUS

BUS

BIROURI P+2E

ANEXA TEHNICA

P GOSPODARIREDE INCENDIU

BAZINRETENTIE APE

PLUVIALE

N r.

c a

d . 4

4 2

1 9

6

Nr. cad. 439581

Nr. cad. 439144

N r.

c a

d . 4

3 6

1 1

3

Nr. cad. 439143

409087

nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2

Nr. cad. 438332

Nr. cad.438333

845 0/2

,84 51-

846 0,8

461 /2,

847 9/3

/1/ 1/1

/2/ 2/2

/1/ 3

nr.t op.

84 50/

2,8 451

-84 60,

846 1/2

,84 79/

3/1 /1/

1/2 /1/

1,

D e

1 5

5 4

/2

top.8437/1/1/1

Str. Olarilor

S tr

. S ie

m e

n s

Hala

Drum pietruit

C

C

C

(P)

N r.

c a

d .

4 4

4 3

8 2

D e

1 5

5 4

/2

4 3

6 1

1 3

N r.

c a

d .

8479/3/1/1/1/2/1/1,8450/2, 8451-8460,8461/2,

8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1

1

2

3

4

5

6 7

8

9

4 4

5 5

0 1

8447/1

8446

8 4

3 9

/1 /1

top.8437/1/1/2

to p

.8 4

3 7

/1 /1

/1

8440

8441

8445

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/1

8480 /1/1

8481/1

S T

R . M

AT E

I M IL

LO

C D

1 54

9 / 4

/4

ANEXA

TEHNICA

P

PTT16 PTT16

S tr

S ie

m en

s- c

ar os

ab il

as fa

lt

DE 1549/5

PTT16

UEt

UEt

UVs

RIEt

Liu

M3 STUDIU CVARTAL 06 1:2000

P.U.Z. - "CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)" TIMISOARA, CF.442194,444292,444291- 16.525mp- ZONA SAGUARO- ELBROMPLAST SC MULTICO SRL, Arad,str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL

STUDIU CVARTAL, SC.1:2000

UEt

ULic

UEt

ULic

Atasament: 05_MOBILARE.pdf

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET.-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)

SC MULTICO SRL, Arad, str. Bicaz, nr.1-5, CUI 1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL TIMISOARA, jud.Timis, C.F.442194,444291, 444292 ZONA SAGUARO-ELBROMPLAST

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Zarh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

21/2015

Data: noi. 2018

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

2,306, 00

2,50

3,99

65,145

4, 00

3,975

6, 00

7,00

2,30

5, 00

2,51

5,00

21 0

0 0

0 21

00 00

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

25262728

3

2

1

6

5

4

9

8

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

R6 ,00

R 6,00

R9 ,00

89.19

89.47

89.63

89.62

89.57 89.45 89.40 89.22

89.3789.4789.44 89.69

89.4689.49

89.46 89.51 89.68

89.62

89.63

89.42

89.14

89.66

89.66

89.59

89.52

21 00

00

PTT16

R8 2,5

5

1817 1615

1413 1211

109 876

543 21

2423 2221

2019 1817

1615 1413

1211 109

876 543

21

25262728

3

2

1

6

5

4

9

8

7

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

1

R6,00

R9 ,00

R 9,00

R13,00

nr.3 A: 8.891 m2

nr.2 A: 2.000 m2

nr.1 A: 5.000 m2

Hotararea Consiliului Local

69/25.02.2014 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal

"Ansamblu de cladiri cu functiune

mixta (birouri si servicii)", str.

Siemens F.N., Timişoara

PARCELE AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU

P +

2 E

P +

2 E

6 3 ,1

7 5

79,15

6 3 ,1

7 5

6,00

4,0010,00

79,145

1 3 ,5

0

1 0 ,0

0

4,00

4,00

10,00

4,00 20,00

25,85

2 5 ,2

7

1 2 0 ,1

9 5

1 2 0 ,4

6 5

2 5 ,2

7

6 ,0

0 8 ,0

0

10,00

4,00 20,00

8 ,0

0 4 ,0

0 8 ,0

0 2 0 ,0

0

4 ,0

0

4 ,0

0

20,00

79,165

10,00 4,00

79,165

1 0 ,0

0 1 0 ,0

0

SUPRAFATA DE TEREN REZERVATA PENTRU DRUM

(domeniul public)

89.40

89.49

89.04

89.13

88.95

89.00 89.01

90.07

89.08

89.13 89.19

88.95

89.04

89.02 89.07

89.22

89.44

89.57

89.11

89.25 89.40

89.26 89.1989.1989.63

89.62

89.57 89.45 89.40 89.22 89.21

89.43 89.40

89.42

89.53 89.46

89.3789.4789.44 89.69

89.4689.49

89.46 89.51 89.68

89.62

89.63

89.42

89.51 89.53

89.58

89.61

89.56

89.54

89.49

89.14

89.68

89.66

89.66

89.59

89.52

89.73

89.79

89.62

89.65

89.63 89.55

89.56

89.56

89.38

89.08

89.44

89.48 89.06

89.03 89.23

89.22

89.34 89.36

89.15

89.31

89.26

89.21

89.20

89.25 89.28

89.30

89.3689.57 89.59

89.61 89.64

89.47

89.58

89.85

89.66 89.60

89.83

89.61 89.46

89.61 89.59 89.5189.55

89.6689.61

89.5389.58 89.57 89.51

89.53

89.86

90.03

89.50 89.53

89.52

89.56

89.54

89.64

89.6789.64

89.67

89.78

89.56

89.78

89.80 89.64

89.62

89.63

89.59

89.55 89.50 89.51

89.49

89.44 89.46

89.38 89.41

89.63

89.47

89.43 89.28 89.30 89.45 89.35

89.40

89.3889.38

89.38 89.38 89.34

89.46

89.33

89.27

89.28 89.39

89.27

89.09 89.1889.18

89.6289.42

89.28 89.27 89.34 89.38

89.4189.39

89.40

89.50 89.40

89.39

89.59

89.4789.36

89.30

89.3389.63

89.64 89.46

89.6189.92

89.88

89.68

89.58

89.46

89.64

89.72 89.61

89.72

89.73 89.54 89.73 89.64

89.65 89.65

89.6789.69 89.71

89.74 89.65

89.63 89.66

89.69

89.3289.58

89.4989.49

Nr. cad. 442194

Nr. cad. 439581

Nr. cad. 439582

Nr. cad. 439144

Nr. cad. 439143

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

DE 1549/5

N r.

t op

. 8 41

2/ 1/

1, 84

43 /2

,8 44

7 /2

,8 44

8/ 2/

2

N r.

c ad

. A 1 55

4/ 1/

2

N r.

c ad

. A

1 55

4/ 1/

3

N r.

c ad

. A

1 55

4/ 1/

1

D e 1 5 5 4 /2

top.8437/1/1/1

Balta

Parcare betonata

Zona verde

Hala

Hala

Hala

Str. Siem ens

S tr

. S

ie m

e n

s

C

C

C

St r.

Si em

en s

(P)

(P+2E)

(P+1E)

(P) (P)

Hala

Cladire administrativa

N r.

c ad

. A

1 55

4/ 1/

2

N r.

c a d

. 4 4 2 1 9 6

Hala (P)

1

2

3

4

477200 477200

477300 477300

20 99

00 20

99 00

21 00

00 21

00 00

De1554/2

S/D+ P+5EPOT - 40%CUT - 2

Nr. cad. 444292

S /D

+ P

+ 4 E

S /D

+ P

+ 4 E

H .m

a x .1

8 m

(S /D

+ P

+ 4 E

)

H .m

a x .1

8 m

(S /D

+ P

+ 4 E

)

H .m

a x .1

2 m

(S /D

+ P

+ 2 E

)

H .m

a x .1

2 m

(S /D

+ P

+ 2 E

)

P H

A LA

P R

O D

U C

T IE

JR RADLINGER

P+2E

P U

D -

S e d iu

a d m

in is

tr a ti v

s o c ie

ta te

d e c

o n s tr

u c ti i a p ro

b a t

p ri n H

C L

T im

is o

a r a n

r .

3 3 4 d

in

2 0 0 5

D o c u m

e n ta

ti e u

rb a n is

m a

p ro

b a ta

c u a

v iz

C J T

n r

2 1 d

in

1 4 .0

5 .2

0 1 8

A V

IZ D

E O

P O

R T

U N

IT A

T E

N R

. 1 4 /1

1 .0

5 .2

0 1 7

P U

Z -

C o n s tr

u c ti i p e n tr

u i n d u s tr

ie , s e rv

ic ii

s i d e p o z it a re

B e n e fi c ia

r: S

C H

A W

LE L

T H

S R

L

ELBROMPLAST

SAGUARO

DE 1553 - 4m

atelier

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L. hala productie

P.S.I.

st. pompe

st. prelucrari apa

atelier

debitare

remiza

atelier

atelierOPTICA BUSINESS CENTER 409093

400223

171 89.51d

172 89.64d

P+2E S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

477100 2 0

9 9

5 0

89.20

89.25 89.28

D e 1 5 5 4 /2

WIDMANN

20

12

Nr. cad. 444291

20

20

20

PTT16

BUS

BUS

BIROURIP+2E

ANEXA TEHNICA

P GOSPODARIREDE INCENDIU

BAZINRETENTIE APE

PLUVIALE

N r.

c a

d .

4 4

2 1

9 6

Nr. cad. 439581

Nr. cad. 439144

N r.

c a

d .

4 3

6 1

1 3

Nr. cad. 439143

409087

nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2

Nr. cad. 438332

845 0/2

,84 51-

846 0,8

461 /2,

847 9/3

/1/ 1/1

/2/ 2/2

/1/ 3

nr.t op.

84 50/

2,8 451

-84 60,

846 1/2

,84 79/

3/1 /1/

1/2 /1/

1,

D e

1 5

5 4

/2

top.8437/1/1/1

Hala

Drum pietruit

C

(P)

N r.

c a

d .

4 4

4 3

8 2

D e

1 5

5 4

/2

4 3

6 1

1 3

N r.

c a

d .

8479/3/1/1/1/2/1/1,8450/2, 8451-8460,8461/2,

8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1

1

2

3

4

5

6 7

8

9

4 4

5 5

0 1

8447/1

8446

8 4

3 9

/1 /1

top.8437/1/1/2

to p

.8 4

3 7

/1 /1

/1

8440

8441

8445

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/1

84 80/1/1

8481/1

PTT16

LEGENDA P.U.Z. LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU 16.525MP

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA PUZ APROBAT

FOLOSINTA TERENURILOR

TERN CURTI CONSTRUCTII-ZONA UNITATI INDUSTRIALE- CU INTERDICITIE DE

CONSTRUIRE TEMPORARA PANA LA APROBARE PUZ/PUD (conform PUG)

TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA UNITATI INDUSTRIALE

TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA BIROURI SI SERVICII

PARCELE PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT PROPUSE AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE

ZONA VERDE PROPUSA PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR

ZONA VERDE/PARCAJE/PLATFORME BETONATE PROPUSE PE PARCELELE

AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

INTERDICITIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA PANA LA APROBARE PUZ/PUD

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI ASFALTATE EXISTENTE

DRUMURI REGLEMENTATE PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR

TEREN INTRAVILAN PRIVAT

TEREN INTRAVILAN DOMENIU PUBLIC

DRUMURI POSIBILE DE PERSPECTIVA

PROFIL DE DRUM PT16 PROPUS IN PUG

ACCESE AUTO POSIBILE PE PARCELA

POT - 55% CUT - 1,3

H.max.12m(S/D+P+2E) H.max.18m(S/D+P+4E)

PARCELE PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT

Regim maxim de inaltime (S/D+P+4E) pentru zona de birouri

Regim maxim de inaltime (S/D+P+2E) pentru zona de hala cu functiuni complementare

20% spatii verzi pe parcela

N HALA ELBROMPLAST

SAGUARO-BIROURI

ACCES POSIBILACCES POSIBILACCES POSIBIL

PROFIL STRADAL 20M

PUZ APROBAT

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

P+4E

P+4E

P+2E

P+2E

P.U.Z. - "CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)" TIMISOARA, CF.442194,444292,444291- 16.525mp- ZONA SAGUARO- ELBROMPLAST SC MULTICO SRL, Arad,str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA, SC.1:1000

Atasament: 01_INCADRARE.pdf

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET.-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)

SC MULTICO SRL, Arad, str. Bicaz, nr.1-5, CUI 1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL TIMISOARA, jud.Timis, C.F.442194,444291, 444292 ZONA SAGUARO-ELBROMPLAST

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Zarh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

21/2015

Data: OCT. 2018

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

TEREN AFERENT PUZ-ULUI IN LUCRU

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA INCADRARE IN MASTERPLAN PLAN CADASTRAL

00

P.U.Z. - "CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)" TIMISOARA, CF.442194,444292,444291- 16.525mp- ZONA SAGUARO- ELBROMPLAST SC MULTICO SRL, Arad,str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142, J02/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL

INCADRARE IN PUG TIMISOARA, IN MASTERPLAN, PLAN CADASTRAL

1:5000

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE PROGRAM 1: parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovare

POLITICA 10 - ASIGURAREA UNUI MEDIU URBAN NEPOLUANT, CU EMISII REDUSE DE CO2 - UN ORAS VERDE PROGRAM 5/6: masuri pentru eliminarea poluarii si monitorizarea emisiilor, ecologizarea solului si apelor stagnante

INCADRARE IN PUG aprobat CU HCL 157/2002 prelungit prin HCL107/2014

INCADRARE IN NOUL PUG -ETAPA 3- UEt- zona de urbanizare- zona de activitati economice cu caracter tertiar

ELBROMPLAST

CONTINENTAL

OPTICA BUSINESS CENTER

CALEA BUZIASULUI

B-DUL L.REBREANU B- DU

L I ND

US TR

IE I

S T

R . S

IE M

E N

S

STR. SIEMENS

"te Re
i
E
SI e _ =
“MUNICIPIUL TIMISOARA PLAN URBANISTIC GENERAL” 1998 PLANŞA 38 XXX

Atasament: RLU_aferent_puz.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

1

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR) Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194, 444291,444292, S.teren=16.525mp SC MULTICO SRL, Arad, str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142 SC GELCO PROD SRL.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

2

Reglementări zonă construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț –regim maxim S/D+P+4E Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de nord-est a intravilanului municipiului Timisoara in UTR72, la nord de Calea Buziasului(DJ592), a unor constructii industriale nepoluante, cu imobile pentru depozitare, productie, servicii, birouri,comert(ET-zona destinata activitatilor economice cu caracter tertiar), pe o suprafaţă de 16.525 mp teren. Zona ce urmeaza a fi reglementata este identificată prin urmatoarele extrase de carte funciara: C.F. 442194 Timisoara, numar cad 442194 în suprafaţă de 5.000mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. MULTICO SRL C.F. 444292 Timisoara, numar cad 444292 în suprafaţă de 2.000mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. MULTICO SRL C.F. 444291 Timisoara, numar cad 444291 în suprafaţă de 9.525mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. GELCO PROD SRL

Se va tine cont de continuitatea strazilor din PUG si PUZ-urile adiacente si se vor respecta zonele de restrictii datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradala majora;

Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor edilitare şi cele pentru îmbunătăţiri funciare existente.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei industriale nepoluante cu functiuni complementare, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 55%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul municipiului Timisoara. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

3

art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională

- Constructii industriale nepoluante- depozitare, productie, servicii, birouri, comert - Parcaje - Spatii verzi

Art. 2. Funcţiunea dominantă Este cea de constructii industriale nepoluante(hale) si spatii aferente pentru birouri,

depozitare, productie, servicii si comert. Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

-servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere -comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica -cazare de serviciu -birouri, sedii firma, administrative -hale,service auto -cercetare -productie nepoluanta -financiar-bancare -spatii tehnice anexe, statie de pompe si rezervor de incendiu, casa poarta, drumuri si

platforme interioare, garduri si imprejmuiri, porti de acces, retele edilitare interioare si retele de utilitati exterioare noi.

-zona de spatii verzi in incinta

Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise:

-servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere -comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica -cazare de serviciu -birouri, sedii firma, administrative -hale,service auto -cercetare -culturale -cazare turistica -sport, agrement -financiar-bancare

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

4

-spatii tehnice anexe, statie de pompe si rezervor de incendiu, casa poarta, drumuri si platforme interioare, garduri si imprejmuiri, porti de acces, retele edilitare interioare si retele de utilitati exterioare noi.

-zona de spatii verzi in incinta

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zona, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire

---- Nu e cazul; accesele auto, pietonale vor fi realizate in interiorul fiecarei parcele, ele vor fi corelate la nivel de proiect de autorizatie de construire, in raport cu functiunea propusa.

Art. 7. Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele activităţi:

---- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

---- ferme agro – zootehnice, abatoare; ---- anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor ---- panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri ---- depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 119/2014 Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentul stradal impus prin puz. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.(peste 500m distanta) Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament

---- In urma analizarii documentatiilor de urbanism realizate in zona adiacenta parcelei pentru care s-a initiat PUZ s-au stabilit urmatoarele retrageri:

---- Pentru parcela 1 propusa- S=5000mp ---- -4m fata de frontul stradal (conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-

Saguaro)

---- Pentru parcela 2 propusa- S=2000mp ---- -4m fata de frontul stradal (conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-

Saguaro)

---- ---- Pentru parcela 3 propusa- S=8891mp

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

5

---- -6m fata de frontul stradal (N- fata de drumul DE1549/5) ---- -4m fata frontul stradal spre drumul de exploatare DE1554/2 ---- Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a

posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

Pentru parcela 1 propusa- S=5000mp -4m fata de limita laterala (Sud) Pentru parcela 2 propusa- S=2000mp -4m fata de limita laterala (Nord)

Pentru parcela 3 propusa- S=8891mp -4m fata de limitele laterala (Est- conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-Saguaro) si 10m fata de cea din vest - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

-10m fata de limita posterioara

c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii -in conditiile respectarii retragerilor impuse 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice/ drumuri private de incinta. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deseurilor, salvării. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Se vor asigura accese pietonale din trotuarele adiacente. Acestea vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

6

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

Alimentare cu apă-canal În funcţie de evoluţia extinderii reţelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale municipiului Timişoara Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie .. Combustibilul folosit se

propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83. Reţea gaze naturale

Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT

SA. in urma unui studiu de solutie, Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKCOM-ul va extinde reţelele de

telefonie în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condiţiile necesare pentru obţinerea unor loturi construibile Parcelarea propusa fiind detaliata in plansa de reglementari – Se propune divizarea terenului în 3 loturi. Se admite unificarea terenurilor, pastrandu-se zona de implantare din plansa de reglementari si functiunea propusa. Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

---- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

---- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

regimul de înălţime maxim al construcţiilor propuse este de la S/D+P+4E cu Hmax. 18m pentru zona de birouri si S/D+P+2E Hmax. 12m pentru zona de hala cu functiuni complementare

---- Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

REGULAMENT DE URBANISM

7

Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu sau în podurile nemansardabile. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperişuri La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter industrial P.O.T. maxim = 55%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului de amplasament este:1,3

---- 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Este obligatorie asigurarea unui procent de spatiu verde de 20% pe fiecare parcela rezultata. Art. 27. Împrejmuiri Spre frontul străzilor si la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire si până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Conform Masterplanului Timisoarei propunerea se incadreaza in tendinta de dezvoltare a unei structuri economice urbane competitive, bazata pe cunoastere si inovatie prin implementarea unor parcuri industriale cu profil High Tech sau cercetare si dezvoltare a IT&C.

Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Sef proiect: Arh. Dumitrele Elena Emilia

VAND

Atasament: 26_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_MULTICO.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de Dumitrele Elena Emilia pentru S.C. MULTICO S.R.L. şi S.C. GELCO PROD S.R.L., cu domiciliul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal ............. „ str. Leontina Banciu nr. 4, et. 1, ap. 2, înregistrată cu UR2017-010597/03.07.2017; Ca urmare a proiectului nr. 21/2015 realizat de B.L.A. Dumitrele Elena Emilia, cu sediul în judeţul Timiş, Loc. Dumbrăviţa nr., cod poştal ...., str. Al. Macedon nr.5, ap. 1; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 13.07.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr. 26 din 14.07.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - PUZ - „ Construcţii industrie nepoluantă, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET - zonă activităţi economice cu caracter terţiar)” Generat de imobilul situat în Timişoara, jud. Timiş zona Saguaro - Elbron Plast, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie și extrasele CF nr. 442194 nr. cadastral 444291 intravilan Timişoara în suprafaţă de 9.525 mp; CF nr. 444292 nr. cadastral 444292 intravilan Timişoara în suprafaţă de 2.000 mp; CF nr., 442194 nr. cadastral 442194 intravilan Timișoara: Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între calea ferată, strada Olarilor, strada Siemens şi Calea Buziaşului. Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planşei U03 „Concept propus”, şi memoriului de prezentare şi extraselor CF ataşate, menţionate mai sus, anexe la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la vest proprietăţi private (Elbromplast), la nord DE 1549/5, la est şi sud terenuri proprietăţi private. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului - conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL 131/2017 - zona industriala propusa cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD, afectata de sistematizarea zonei - modernizare de trasee/deschideri de strazi. - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului Construcţii industrie nepoluantă, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET - zonă activităţi economice cu caracter terţiar)” COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL 131/2017 - zona industriala propusa cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD, afectata de sistematizarea zonei - modernizare de trasee/deschideri de strazi - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: P.0.T. max = 55% C.U.T. max = 1,3 Hmax. 18 m S/D+P+4E Hmax. 12 m S/D+P+2E Regimul maxim de înălţime = P+4E pentru zona de birouri, servicii, comerţ Regimul maxim de înălţime = P+2E pentru zona hală cu funcţiuni complementare - spaţii verzi conform legislaţiei în vigoare - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru. 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Aviz C.T.A.T.U., Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agentia pentru Protectia Mediului, Protectia Civila, Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Directia Tehnica (PMT), Aviz Comisia de Circulatie, Aviz Min. Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Aviz Directia Judeteana de Cultura, Aviz CJT, Aviz ANIF, Adeverinte cu referire la eventuale litigii sau revendicari eliberate de: Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), Studiu geotehnic, Plan topografic/ cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri privitoare la sarcini conform CF-uri, daca este cazul, alte avize conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. Drumurile aferente parcelei vor respecta legislatia in vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2254 din 23.05.2017 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 20644/03.07.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prinpeştă la data de „mi... Arhitect-şef Emilian Sorin CIURARIU Red-S.P.-2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: 45__AVIZ_ARH_SEF_PUZ_Multico_Buziasului.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de SC MULTICO SRL, cu sediul în Arad, județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-019777/26.11.2018, beneficiar SC MULTICO SRL, CUI RO1678142; SC GELCO PROD SRL, CUI RO16712013; Ca urmare a proiectului nr. 21/2015 realizat de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA — DUMITRELE ELENA EMILIA., cu sediul în județul Timiş, localitatea Dumbravita, str. Alexandru Macedon, nr. 5, ap.1, cod poştal 307160, CIF 33026694, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 10.12.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 45 din 10.12.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ(ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”; Generat de imobilul situat în județul Timiş, municipiului Timişoara , Calea Buziaşului zona Saguaro — Elbromplast, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație, plan topografic şi extras CF nr.442194, 444291, 444292, nr.top.442194, 444291, 444292, teren intravilan S= 16.525 mp, proprietari SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL Inițiatori: SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL | Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA- DUMITRELE ELENA EMILIA | Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Dumitrele Elena Emilia Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona reglementată este situată în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-est a oraşului, in UTR 72, la nord de Calea Buziaşului(DJ592)- teren intravilan, categoria de folosință curţi- construcții- Zona unitati industriale, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism- conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Se reglementează terenurile deținute de beneficiari, în suprafață totală de 16.525 mp, zonă identificată conform planşei nr. 03 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare, planului parcelar ataşat şi extrasului CF menționate mai sus, cuprinde terenul delimitat astfel: la nord — drumul de exploatare DE1549/5, la sud parcela privată cu nr.cad. 436112, aflată in proprietatea lui SC Saguaro Tech Estate Management SRL, la vest parcela cu nr.cad.439581 aflata în proprietatea lui Elbrom Plast, iar la est de parcela cu nr. cad. 442196 propusa pentru drum (domeniul public) Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

kJmMANIA Conform - conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă unităţi industriale. Spaţii verzi conform HCL nr. 62/2012. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) propuse: - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: - se propune dezvoltarea unei zone pentru construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ în regim maxim de înălțime S/D+P+4E; - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale; - echiparea cu utilități. Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max propus = 55 % C.U.T. max propus = 1,3 Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+4E — pentru zona de birouri, Hmax = 18m; Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+2E pentru zona de hala cu funcțiuni complementare, Hmax = 12m; Zonele de construibilitate se vor realiza conform planșei de Reglementari urbanistice zonificare — Planşa nr.02 Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 4/17.01.2018 —min 20,00%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese:din strada Siemens si prin De 1554/2 si De1549/5, strazi propuse cu prospecte de 20,00m cu respectarea condițiilor din avizul P.M.T.- Comisia de circulație nr.DT2018- 000996/08.02.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1058/ 22.11.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat. COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 25.10.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,, se avizează favorabil/ew-condiții/nefavorabi Planul urbanistic zonal; - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (193), actualizată). Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2254 din 23.05.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 3482426.11.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de .............................. 7 RI N Emilian Sori DIR "TIA CONSILIER Liliana IOVAN az Red-L.L.—2ex | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_Multico.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2017-014310/23.10.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ „Construcții industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET — zonă activități economice cu caracter terțiar)”; - Amplasament: Calea Buziaşului. CF 444292, CF 442194, CF 444291, Timişoara, (zona Saguaro — Elbron Plast), Timisoara - Beneficiari: S.C. MULTICO S.R.L. şi S.C. GELCO PROD S.R.L.; - Proiectant: B.LA. Dumitrele Elena Emilia Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.09.2017 — 12.10.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/21.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Au fost notificati proprietarii din zona invecinată. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intalnirea cu proiectantul B.LA. Dumitrele Elena Emilia, organizată in data de 03.10.2017, între orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata de această investiție. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 63/21.02.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „Construcții industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET — zonă activități economice cu caracter terțiar)”; Timişoara, beneficiar S.C. MULTICO S.R.L. şi S.C. GELCO PROD S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina POPA Red- S.P. -2ex

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_MULTICO_CAL_BUZIASULUI.pdf

UR2019-001307/15.02.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara; Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-001307/15.02.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone de activități economice cu funcțiunea de industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, si comerţ. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-001307/31.01.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 26/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 45/10.12.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2254/23.05.2017 prelungit până la data de 22.05.2019, Avizul Consiliului Județean Timiş — Arhitect Şef nr. 66/19.11.2018, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3064/04.09.2017, precum şi Decizia de încadrare nr. 4/17.01.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, beneficiari SC _MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL, proiectant Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA EMILIA, specialist cu drept de semnătură R.U.R. DUMITRELE ELENA EMILIA, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 18.09.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 63/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017 — 014310/23.10.2017. Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara se încadrează în Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEŢUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www primariatm.ro

Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Planul Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, este elaborat de proiectantul Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA EMILIA, proiect nr. 21/2015, beneficiari SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara în suprafață totală 16.525 mp este amplasat în partea de sud-est a orașului, in UTR 72, la nord de Calea Buziașului (DJ592) - teren intravilan, categoria de folosință curți- construcții- Zona unitati industriale, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism - conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în zonă cu interdicție temporară de construire, motiv pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiş — Arhitect Şef nr. 66/19.11.2018 şi Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3064/04.09.2017. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea 0UG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 16.525 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 444292, nr. cad. 444292 — curți construcții, S = 2.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 442194, nr. cad. 442194 — curți construcții, S = 5.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 444291, nr. cad. 444291 — curți construcții, S = 9.525 mp, proprietar SC GELCO PROD SRL Timisoara.. Pentru parcela care are înscrisă interdicția de înstrăinare, grevare, inchiriere, demolare, construire si dezmembrare în favoarea BANCA TRANSILVANIA S.A., a fost obtinut acordul cu nr. 189178/15.02.2019 al Băncii TRANSILVANIA S.A cu privire la elaborare PUZ, conform proiectului nr. 21/2015. Planul Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara propune dezvoltarea unei zone de activități economice cu funcțiunea de industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, si comerț; Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000996/08.02.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 Sr e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1058/ 22.11.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 45 din 10.12.2018, sunt următorii: Funcțiunea propusă: Industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri şi comerț. P.O.T. max propus = 55 % C.U.T. max propus = 1,3 Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+4E — pentru zona de birouri, Hmax = 18m; Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+2E pentru zona de hala cu funcțiuni complementare, Hmax = 12m; Zonele de construibilitate se vor realiza conform planşei de Reglementari urbanistice zonificare — Planşa nr.02 Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului, Decizia de încadrare nr. 4/17.01.2018 —min 20,00%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulaţii și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-000996/08.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al MLP.A.T. (MTC... Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 11) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activităţi economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, beneficiari SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL, elaborat de proiectantul BIA DUMITRELE ELENA EMILIA, proiect nr. 21/2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condițiile de construire: Functiuni propuse: Industrie nepoluanta, depozitare, producție, servicii, birouri, si comerț. P.O.T. max propus = 55 % C.U.T. max propus = 1,3 Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+4E — pentru zona de birouri, Hmax = 18m; Regimul maxim de înălțime propus = S/D+P+2E pentru zona de hala cu funcțiuni complementare, Hmax = 12m; Zonele de construibilitate se vor realiza conform planşei de Reglementari urbanistice zonificare — Planșa nr. 02 Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului, Decizia de încadrare nr. 4/17.01.2018 —min 20,00%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-000996/08.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 16.525 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 444292, nr. cad. 444292 — curţi construcții, S = 2.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 442194, nr. cad. 442194 — curți construcții, S = 5.000 mp, proprietar SC MULTICO SRL Timisoara; CF nr. 444291, nr. cad. 444291 — curți construcții, S = 9.525 mp, proprietar SC GELCO PROD SRL Timisoara, 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 21/2015, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Cod FP 53-01, ver. 1

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerţ(ET- zonă activități economice cu caracter terțiar)”, elaborat de proiectantul Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA EMILIA, proiect nr. 21/2015, la cererea beneficiarilor SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL. pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU 4 SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POP, Red/dact — S.P Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Atasament: Aviz_Juridic_MULTICO.pdf

m ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-001307/15.02.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.03.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, bunuri, comerţ (ET-zonă activităţi economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292 Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 444292 Timişoara, nr. cadastral 444292, terenul în suprafață de 2000 mp, categoria de folosință curţi construcții, intravilan este proprietatea SC MULTICO SRL -— beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 28.02.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 442194 Timişoara, nr. cadastral 442194, terenul în suprafață de 5000 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan este proprietatea SC MULTICO SRL -— beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 28.02.2019) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Cartea Funciară nr. 444291 Timişoara, nr. cadastral 444291, terenul în suprafață de 9525 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan este proprietatea SC GELCO PROD SRL, beneficiara documentației. Se notează interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, demolare, construire şi dezmembrare în favoare Băncii Transilvania SA. Din examinarea cărtii funciare nr. 444291 Timișoara, (datată 28.02.2019) rezultă că este înscris drept de ipotecă în favoarea Bancii Transilvania SA. Prin adresa 189178/15.02.2019 Banca Transilvania SA comunică acordul cu privire la elaborare PUZ "Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producţie, servicii, bunuri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)” condiţionat de menținerea ipotecii și interdicţiilor aferente asupra imobilului în favoarea băncii, precum şi de prezentarea către aceasta a documentației și hotărârii de consiliu local prin care a fost aprobat PUZ. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-001307/15.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, bunuri, comerţ (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr.

442194, 444291, 444292 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 442194, 444291, 444292 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal”Construcţii industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, bunuri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziaşului, CF nr. 442194, 444291, 444292 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN “A Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: plansa.pdf

CONSTRUCTII INDUSTRIALE INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT POT - 55% CUT - 1,3 H.max.18m(S/D+P+4E) H.max.12m(S/D+P+2E) 20% spatii verzi pe parcela acul e a et E LIMITE PARCELE P LUCRU TPI PRODUCTIE, SERVI Regim maxim de inaltime (S/D+P+4E) pentru zona de birouri : Regim maxim de inaltime (S/D+P+2E) pentru zona de hala cu functiuni complementare LEGENDA P.U.Z. » LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA DE PROPRIETATE AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU 16.525MP LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECI LIMITA PUZ APROBAT FOLOSINTA TERENURILOR FI „“ TERN CURTI CONSTRUCT FI CONSTRUIRE TEMPORARA PA - TERN CURTI CONSTRUCŢII Z 1 TERN CURTI CONSTRUCTII Z NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, 9.089 55,00% SERVICII, BIROURI, COMERT SPATII VERZI 3.305 20,00% DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE 3.497 21,16% TEREN CE SE CEDEAZA PT DRUM 634 3,84% |__SUPRAFATA TOTALA TEREN 16.525 PARCELE PENTRU CONSTRUCTII II-ZONA UNITATI INDUSTRIALE- CU INTERDICITIE DE NA LA APROBARE PUZ/PUD (conform PUG) ONA UNITATI INDUSTRIALE ONA BIROURI SI SERVICII ENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, Cll, BIROURI, COMERT PROPUSE AFERENTE PUZ-ULUI IN __ TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU ZONADE CONST [| INTERDICITIE DE CONSTRUIRE TEMPO CAI DE COMUNICATIE RUIBILITATE DRUMURI ASFALTATE EXISTENTE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE TEREN INTRAVILAN PRIVAT LI] DRUMURI REGLEMENTATE PRIN ACCESE AUTO POSIBILE PE PARCELA EEE III FII! PROFIL DE DRUM PT16 PROPUS IN PUG tri E a TEREN INTRAVILAN DOMENIU PUBLIC 7 7 DRUMURI POSIBILE DE PERSPECTIVA m RARA PANA LA APROBARE PUZ/PUD DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR L ITA PROPRIETATE Nr. cad. 439144 Nr. cad. 439144 NE '6.525mp- SC MULTICO SRL, Arad,str.Bicaz, nr.1-5, CUl1678142, J02/1246/05.08.1991 | SC GELCO PROD SRL REGLEMENTARI URBANISTICE- - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA | arh. DUMITRELE Elena-Emilia RE arh. DUMITRELE Elena-Emia [ESENAT | arh. DUMITRELE Elena Emilia Nr. cad. 438332 ARHITECTURA C.l.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, emiliadumitreleQgmail. & e e Ş e e e o e e o e e e e e o e & e e $ 6 MN. e o e e S Ș = 3 e 6 e = < e D o 8 , n , TER TERTIA ZONA SAGUARO- ELBROMPLAST nr.5, ap. 1, tel.0740074979 com amplasament: Plan Urbanistic Zo SERVICII, BIROU ECONOMICE CU ZONIFICARE SC MULTICO SRL, Arad, str B 1678142, JO2/1246/05.08.1991 SC GELCO PROD SRL ES TIMISOARA, jud.Timis, C.F.442194 444291,...:- 444292 ZONA SAGUARO. JORA, e MI. An Nr. 4 e R D e a e o NR JUDEȚUL [Fiii DES IA Neil MI 3 ss A, -ELBROMPLAST T(ET.-ZONA ACTIVITATI R TERTIAR) UMII ariut E nal - CONSTRUCTII INDUSTRIALE | Faza Titlul proiectului NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, RI, COMER CARACTE Titlul planşei REGLEMENTARI URBANISTICE- oct n E PUZ Planşa nr.

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-001307/15.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea

Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara; 1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat in PUZ „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara în suprafaţă totală 16.525 mp este amplasat în partea de sud-est a oraşului, in UTR 72, la nord de Calea Buziașului (DJ592) - teren intravilan, categoria de folosință curți- construcții- Zona unitati industriale, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism - conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii,

birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara propune dezvoltarea unei zone de activităţi economice cu funcţiunea de industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, si comerț;

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-000996/08.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292, Timisoara, au fost obţinute Certificatului de Urbanism nr. 2254/23.05.2017 prelungit până la data de 22.05.2019, Avizul de Oportunitate nr. 26/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 45/10.12.2018

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii se află în zonă cu interdicţie temporară de construire, motiv pentru care s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 66/19.11.2018 şi Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3064/04.09.2017.

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț(ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)”, elaborat de proiectantul Birou Individual De Arhitectura - DUMITRELE ELENA EMILIA, proiect nr. 21/2015, la cererea beneficiarilor SC MULTICO SRL si SC GELCO PROD SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: edilitare.pdf

1 5 E IEEE EI E II SMT TI n IT ra a e LI aL ta TAI Nr. cad. 439144 Nr. cad. 444291 S.C. ACSAL S.R.L. Timisoara, Str. Orsova 11, bl. 122, ap.7 CUI 4120271, J35/1851/1993 tel: 0721/499814 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SEF PROIECT: | ing. C. Matei PROIECTAT: ing. C. Matei FICAT: ing. C. Matei mir m e a N SE : A E ET rr i SEE arta ta ADE TINE E = SAE SPRE NESCHIMBARE |., ia aviz de apa-canal Bana la te pe str. Si LEGENDA LUCRARI EDILITARE - i — hidrant de incendiu suprateran se [_ — A — retea de alimentare cu apa propusa extindere canalizare menajera propusa — i — = — retea de apa existenta pe str. Siemens — retea de apa pentru incendiu incinta — ci — retea de canalizare menajera de incinta — CP <— CP — Canalizare pluviala propusa CA o” camin de apometru camin de vane rezervor si statie de pompare Bazin de retentie separator de namol si hidrocarburi SU j general: B.l.A. DUMITRELE tel. 0740074979 pr. PUZ constructii industriale nepoluante, depozitare, productie, servicii, birouri, comert, CF 444292, 442194 si 444291 011/2017 intravilan Timisoara, zona Saguaro-Elbromplast, Calea Buziasului, jud, Timiş SCARA S.C. MULTICO S.R.L. 1:1000 S.C. GELCO PROD S.R.L. UZ DATA 11.2018 Plan de reglementari - lucrari edilitare 02.ED

Atasament: electrice.pdf

erai ru e m 1 11, S nn VER îm. di DE N 1, S DI ET Tene m PI i. [1 n TE In Ea d TE e Sg Of | 1 pi nr.top. 8450/28451-8460,84 = 155 _[- -— S= 2 8479/3/1/1/1/2/1/1,845072, e EI = 8451-8460,8461/. —_ AS 8&479/3/1/1/1/2/2/2V1/1 â Tex nr.top. 8450/2,8451-8460 8461/3 BA 111 ZT E = 155 — e SS ee 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/17272721171 S E mi CRET O e E n Q E n E ra 1 & ni SS E Ba E 1 —_ ra ——— ———— o —L—— lu ne tate ta =— E Q 7 Q TI A, e OS ste = Be e = O| N us m CA SOsPop SE NE e NĂ lu ş DE nr ARIR n m 1 Ya N 1 a ++ o DI Ra en = aa — O 1 x + 6 | . a = 6) x 3 m o 3 E Ils 3] nr.3 ej — o | A:8.891 m? N 2 N Nr. cad. 444291 < O PARCELE AFERENTE . o = DE PUZ-ULUI IN LUCRU o _ I sI 10 E ERE e N & 00 1 e O S QR n SR RET = WI) G RS e o TIFF EX: , | : S N 5 în Y V DTV Nr. cad. 439581 "ŢI N o/c = VU, 5 , ă, S C 3 5 = SG | SI Nr. cad. 439581 e Q : bS | o Sp < IF ŞI e 7 > Ș "RE I E “— <—_ C 23 7 Ă $ < s a UI : . a m 1 S D e Sj Nr. cad. 4 SR R.S Q 3) e 9 C&S + > QO <c O 5 V) [ O us SNSSL | > QO0R Ne NL SI S d i o ş Q u = S S Y N G = m e E Q 5 Q | : x + E SUPRAFA a EZERv TA DE 8 nr.1 Dx RVA , ( TA EN e > a | OMme PE lo ANL În "Il Public) DRUM 477300 e ! AZ —_ d. 442194 = 7 | 477300 Hala Hala — 8 ST = Rice E II (P) o ÎL [IT TI e [TI Ş 5 — — n — | o E 4 = e — L o 2 2 Q -LBR O EP M P LU | tir e — —_ AST ut : e | 69250 ac | 3 e 3 e Cladire administrativa — a NUluj Urb r IVinq a SE 8 P+1E Ans Nist; Proba l 3 < ( ) | Mixt AMbly l IC Zonal rea l N = T | a (bi âdirj Să 5 e S; IFour; <; fi Cu N E 5 o FE n se leii) Ctiung 8 5 ă S/D+ "Mişo r. Ser 3 e 8 Q < a | o N [ CUT. o l 8 IT 5 | | s | Nr. cad. 439144 | | | Nr. cad. 439144 477200 477200 Zona verde a o [ o - EI | CONSILIUL fIDEȚEAN TIMIȘ | Parcare belonata | VIZAT SPRIE NESCHIMBARE | Anexa la DT pal | Nr. n [9. ET 4/ Menarini IE E pe REMAIN n 179 m & a RI Mita Sef os 6 ă S EMO! e A NF IROU e , / P+ = nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/%1/1/Î2/1/1, E 8458/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1X1/2/2R72 = tt Di | GI Ss | Sa SR a OI dn aa ÎI | e HE SEM n nr a e m. —_ e n SS a — —_— S S BD ET JS S 8 s — atena RE e a RE N & = so d RS = QST | N DS Q Ss | = 2 e . prelucrari : atelier = = / debitare “4 a n E E O e JR R 4D e LIN, | GER Sg E 25 atelier (n Hala REVIZIA | PROIECTAT SEMNATURA DATA DESCRIERE MODIFICARE INLOCUIESTE | VERIFICATOR | EXPERT CALITATE NUME, PRENUME SEMNATURA | REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA CERINTA Beneficiar: SC MULTICO SRL Nr. proiect: S.C. PROEXIB INSTAL S.R.L. Denumire proiect: EEE ZONAL - CONSTRUCTII INDUSTRIALE SACALAZ, NR.241,TIMIS, | NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, 303/10/2018 307370 ROMANIA BIROURI, COMERT(ET.-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE J35/ 124/2012 se CELE BRAD SIE TIMISOARA, C.F.442194, Fota: TEL. +40734787600 444291, 444292, ZONA SAGUARO-ELBROMPLAST, PUZ JUD. TIMIS Denumire obiect: Nr. plansa: INSTALATII ELECTRICE 01-IE Post de transformare 1 - 20/0,4kV - 400kVA Post de transformare 2 - 20/0,4kV - 400kKVA LES 20kV propusa montata ingropat Lucrarile se vor executa cf. NP-I7 si NTEOO07/08/00 in vigoare de catre electricieni autorizati cu materiale avand agrement tehnic.Se vor respecta legislatia si normele de securitate si sanatate in munca, PSI si protectia mediului in vigoare. Denumire plansa: PLAN REGLEMENTARI RETELE ELECTRICE SEF PROIECT arh. Dumitrele Elena-Emilia PROIECTAT ing.Rus Marius Data: DESENAT ing.Rus Marius 112018

Atasament: memoriu.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

1

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII,

BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR) Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194, 444291,444292,

S.teren=16.525mp SC MULTICO SRL, Arad, str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142 SC GELCO PROD SRL.

MEMORIU DE PREZENTARE –

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

2

1.INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR) Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291 S.teren=16.525mp

Beneficiari: SC MULTICO SRL, Arad, str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142 SC GELCO PROD SRL

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA - EMILIA Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Data elaborării: noi. 2017 Faza de proiectare: P.U.Z.

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de sud-est a municipiului Timisoara,

in UTR72, la nord de Calea Buziasului(DJ592), a unor constructii industriale nepoluante, cu imobile pentru depozitare, productie, servicii, birouri,comert(ET-zona destinata activitatilor economice cu caracter tertiar), pe o suprafaţă de 16.525 mp teren. Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de curti constructii în intravilan.

C.F. 442194 Timisoara, numar cad 442194 în suprafaţă de 5.000mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. MULTICO SRL

C.F. 444292 Timisoara, numar cad 444292 în suprafaţă de 2.000mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. MULTICO SRL

C.F. 444291 Timisoara, numar cad 444291 în suprafaţă de 9.525mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. GELCO PROD SRL

- S totală =1,6525 ha Conform prevederilor din PUG-ul Timisoarei aceasta zona este cu interdictie de construire pana

la aprobare PUZ/PUD Terenul studiat se afla intr-o zona favorabila dezvoltarii unor obiective economice de productie,

depozitare, servicii, birouri.In contextul dezvoltarilor urbanistice de acest fel –zona activitati economice cu caracter tertiar- zona studiata care momentan face parte dintr-un tesut urban incoerent, cu o retea stradala nedefinita , capata contur. Fosta platforma industriala dezvoltata inainte de 1989 de-a lungul Caii Buziasului a suferit partial procese de reconversie functionala prin construirea de imobile destinate serviciilor, birouri, productie, depozitare(ex.Continental, SSI Schaefer, Elbrom Plast, Optica Business Park, Saguaro Tech Estate Management).

Fiind vorba de un teren situat intr-o zona in continua dezvoltare cu constructii existente in vecinatate, limita de studiu a fost stabilita astfel:

- la nord drumul de exploatare DE1549/5 - la est drumul de exploatare DE1554/2 si puzul aprobat (av oportunitate nr.14/11.05.2017) - la vest de parcela cu nr.cad439581 aflata in proprietatea lui Elbrom Plast

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

3

- la sud de parcela cu nr cad436112 aflata in proprietatea lui SC Saguaro Tech Estate Management SRL

Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective: • stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului • rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuinţe şi funcţiuni complementare (spaţii comerciale, cabinete medicale, birouri la parterul imobilelor de locuit)

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de activitati economice cu caracter tertiar;

Conform Masterplan amplasamentul se incadreaza in -politica 1:dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive- Program 1: parcuri

industriale de productie bazata pe cunoastere si inovare -politica 10: asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2- un oras verde-

Program 5/6 masuri pentru eliminarea poluarii si monitorizarea emisiilor, ecologizarea solului si apelor stagnante.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.2254 din 23.05.2017, prin care s-au solicitat următoarele:

-se vor resptecta profilele stradale ale cailor majore de circulatie prevazute in documentatiile de amenajare a teritoriului; se va asigura accesul pe parcela din drum public; caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor

-alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor edilitare şi cele pentru îmbunătăţiri funciare existente.

1.3. SURSE DOCUMENTARE În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii

generale: - amplasarea în cadrul localităţii, într-o zona ce se doreste a fi un incubator de afaceri îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistica si conturarea unui caracter industrial al zonei in continua reconversie; - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de constructii industriale nepoluante cu functiuni complementare- servicii, depozitare, productie, birouri, comert, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona; - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă prin PUG - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. - P.U.Z. –uri in lucru (puz la est -constructii pentru industrie, servicii si depozitare) - P.U.Z. –aprobat la sud Hcl 69/25.02.2014 Ansamblu de cladiri cu functiune mixta - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. - Studiul Geotehnic Investiţiile pentru această zonă presupun construirea de zone de unitati industriale nepoluante

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI Zona studiata este situata in partea de sud-est a intravilanului Timisoarei, langa str. Siemens- Calea Buziasului Terenul se incadreaza in cvartalul definit de trei strazi: la sud strada Siemens, la est drumul de exploatare DE155/4/2 si la nor de drumul de exploatare DE1549/5

 Date privind evolutia zonei

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

4

Explozia investitiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone industriale nepoluante- hale, birouri, servicii In vecinantatea amplasamentului supus reglementarilor exista constructii cu aceste functiuni.

 Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii Ca urmare a proceselor partiale de reconversie functionala prin construirea de imobile destinate serviciilor, birourilor,productiei, depozitarii precum si realizarea de noi trasee care sa deserveasca zona, fosta platforma industriala dezvoltata inainte de 1989 capata contur intr-un tesut urban incoerent.

 Potential de dezvoltare Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de unitati industriale nepoluante si functiuni complementare in proximitatea centurii.

Conform Masterplanului Timisoarei propunerea se incadreaza in tendinta de dezvoltare a unei structuri economice urbane competitive, bazata pe cunoastere si inovatie prin implementarea unor parcuri industriale cu profil High Tech sau cercetare si dezvoltare a IT&C.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE (RAPORTAREA LA TIMISOARA)

 Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii Terenul studiat se află in partea de sud-vest a municipiului Timisoara

Zona studiata este accesibila prin drumul de exploatare DE 1554/2 – strada Siemens ca si artera de legatura cu Calea Buziasului. Marirea profilului drumului de exploatare la 20m asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat şi in sensul descarcarii acesteia.

 Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc

Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural.- strada Siemens cu posibilitate de extindere.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind

stabilitate terenului. Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură

posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare.

Apa subterana, la data efectuarii forajelor 07.12.2016 a fost interceptata la adancimea de - 2,60m fiind cu caracter usor ascensional, stabilizandu-se la -2,30; se apreciaza ca nivelul maxim poate ajunge pana la cota de -0,50m fata de cota terenului natural.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare

amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte în zona

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc=1,0 sec.

2.4. CIRCULAŢIA

 Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare,navale, aeriene-dupa caz.

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Siemens la sud, drumul de exploatare DE 1554/2 si nr.cad 442196 la est(domeniu public), iar la nord drumul de exploatare DE1549/5. Amplasamentul se afla in imediata apropiere de Calea Buziasului, o artera importanta de acces . Nu exista trasee aeriene in zona . Calea ferata se afla la o distanta de 560m de amplasament.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

5

 Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la drumuri publice. Solutia de rezolvare a accesului a numarului de parcaje se va stabili la faza DTAC in functie de legislatia in vigoare pentru functiunea propusa.

Prin dimensionarea acceselor auto si pietonale, a drumurilor interioare si a parcajelor, se admite circulatia tuturor tipurilor de autovehicule, inclusive a masinilor de interventii, masini de mare tonaj – fiind o zona industriala.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de arabil în

intravilan. Din punct de vedere juridic, parcelele pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism sunt

repartizate în felul următor: C.F. 442194 Timisoara, numar cad 442194 în suprafaţă de 5.000mp, curti constructii intravilan,

proprietar – SC. MULTICO SRL C.F. 444292 Timisoara, numar cad 444292 în suprafaţă de 2.000mp, curti constructii intravilan,

proprietar – SC. MULTICO SRL C.F. 444291 Timisoara, numar cad 444291 în suprafaţă de 9.525mp, curti constructii intravilan,

proprietar – SC. GELCO PROD SRL - S totală =1,6525 ha

Conform prevederilor din PUG-ul Timisoarei aceasta zona este cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ/PUD

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinaţia de curţi construcţii, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE 1549/5 la nord, str. Siemens la sud, drumul de exploatare DE1554/2

la est

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Functiunile din zona sunt majoritar constructii industriale – hale si corpuri administrative - birouri P+2E In zona studiata si in vecinatate sunt edificate constructii.

 Relationari intre functiuni Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele constructii industriale si functiunea propusa nu existe conflicte intru cat se respecta reglementarile din noul PUG.

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit In zona studiata exista in prezent fond construit.

 Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit la sud si vest de teren este definit de cladiri – hale cu destinatie industriala, a caror stare este buna spre foarte buna, fiind construite relativ recent.

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Zona de dotari si servicii publice va fi integrata in functiunea principala cea de unitati industriale

nepoluante  Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Demararea acestui proiect va creste aspectul si calitatea zonei; realizarea unui ansamblu de cladiri industriale cu zone verzi, spatii verzi de aliniament va aduce un plus valoare zonei care in momentul de fata este neingrijita. Spatiile verzi se vor realiza pe fiecare parcela in proportie de 20%.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

6

Nu exista.  Principalele disfunctionalitati

a) de circulaţie : - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone pentru activitati economice cu caracter tertiar - accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară; b)potentialul nevalorificat al unor situri industriale cu activitate redusa, pozitionate in apropierea arterelor principale de circulatie poate crea o disfunctionalitate la nivelul intregului oras, dar pe de alta parte aceste suprafete neexploatate inca, dau sansa de a transforma intreaga zona intr-un centru regional de cunoastere si inovare prin dezvoltarea si sustinerea activitatilor economice din sectorul IT&C.

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G., incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite.

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicaţie

Zona studiată este mărginită la sud de strada Siemens, la est de parcela cu nr cad.442196, domeniul public, rezervata pt drum si de drumul de exploatare DE1554/2 propus la un profil de 20m ,iar la nord de drumul de exploatare DE 1549/5 Accesul in zona se realizeaza din Calea Buziasului pe strada Siemens urmand ca mai apoi sa se faca intr-o maniera deficitara printr-un drum de exploatare DE1554/2 sau din B-dul Industriilor prin DE1549/5.

Terenul este accesibil pe doua laturi, utilitatile sunt pe strada Siemens la aproximatim 120m de limita de proprietate . b) Alimentarea cu apă şi canalizare

În apropierea zonei există proiectate reţele de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie.

În interiorul terenului studiat nu exista canale de desecare.

c) Alimentarea cu gaze naturale

În vecinătate, există reţea de gaze naturale. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la E-on gaz.

d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul; se va solicita un aviz de amplasament.

e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

f) Reţea de televiziune în cablu

În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

7

2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 Relatia cadru natural –cadru construit Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 Evidentierea riscurilor naturale si antropice In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul.

 Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G astfel încât să poată deservi toată zona studiată - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G; - asigurarea necesarului de locuri de parcare in raport cu functiunea propusa - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE În scopul parcelării şi amplasării unor constructii industriale nepoluante- depozitare, productie,

servicii, birouri, comert, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Functiunea conform PUG aprobat cu HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – zona unitati

industriale cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ/PUD Functiunea conform noului PUG – UEt- zona de urbanizare – zona de activitati economice cu

caracter tertiar Functiunea propusa : nu se modifica – constructii industriale nepoluante cu functiuni

complemetare – depozitare, productie, servicii, birouri, comert

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

8

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – pe fiecare parcela rezultata în proporţie de minim 20%, precum şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate. In interiorul parcelelor propuse se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate .

Se propune relationarea cu formele de relief, prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea la conditiile de clima

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Pentru realizarea investitiei se propun lucrari privind dezvoltarea echiparii edilitare, asigurarea acceselor pe teren, asigurarea locurilor de parcare necesare functionarii corecte a functiunilor propuse prin PUZ. Asigurarea accesurilor, parcajelor se vor realiza prin grija beneficiarului cu respectarea legislatiei in vigoare. Accesul pe terenul studiat se va face prin partea de est a terenului din drumul DE1554/si la nord prin DE 1549/5; in momentul acesta : - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone pentru activitati economice cu caracter tertiar -Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenurilor din zona studiată prin documentaţia de faţă presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.G. -se propune configurarea unui profil stradal cu un prospect de 20mPTT16, pentru drumul de exploatare DE 1554/2 si DE1549/5; in acest sens s-a dezmembrat o portiune de teren cu o latime de 10m din parcelele existente pe latura de vest pentru o accesibilitate mai buna si o conexiune cu strada Siemens, respectiv Calea Buziasului - accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară; Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală de 2,5%. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea structură rutieră: - 6 cm mixtură asfaltică BA16; - 20 cm piatră spartă; - 30 cm fundaţie din balast. Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare având lăţimi variabile: 2,00 m, fiind mărginite de piste de biciclete. Trotuarul va avea următoarea structură: - 3 cm beton asfaltic BA8; - 10 cm strat din beton de ciment C16/20; - 10 cm fundaţie din balast, fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de unitati industriale nepoluante- depozitare, productie, servicii, comert,birouri, - asigurarea accesului în zona studiată; - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone coerente, valorificându-se potenţialul zonei; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi si drumuri. - parcele pentru constructii industriale nepoluante– 3, cu suprafeţe de 8891mp, 5000mp,2000mp.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

9

- spaţiu verde ce reprezinta 20% din suprafata va fi realizat pe fiecare parcela (propus si in afara zonei de construibilitate) - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz -se vor realiza platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; -in interiorul fiecarei parcele rezultate pentru dezvoltarea de constructii industriale nepoluante se va tine cont de necesarul de parcaje conform hotararii de consiliu local; vor respecta OMS 119/2014 REGIMUL DE INALTIME Regimul de inaltime al constructiilor este prevazut la maximum S/D+P+4E regim de înălţime propus maxim S/D+P+4E pentru zona de birouri regim de înălţime propus maxim S/D+P+2E pentru zona de hala cu functiuni complementare REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In urma analizarii documentatiilor de urbanism realizate in zona adiacenta parcelei pentru care s-a initiat PUZ s-au stabilit urmatoarele retrageri: Pentru parcela 1 propusa- S=5000mp -4m fata de frontul stradal (conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-Saguaro) -4m fata de limita laterala (Sud) -10m fata de limita posterioara(Vest) Pentru parcela 2 propusa- S=2000mp -4m fata de frontul stradal (conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-Saguaro) -4m fata de limita laterala (Nord) -10m fata de limita posterioara(Vest) Pentru parcela 3 propusa- S=8891mp -6m fata de frontul stradal (N- fata de drumul DE1549/5) -4m fata de limitele laterala (Est- conform retrageri din PUZ aprobat cu HCL69/25.02.2014-Saguaro) -10m fata de limita posterioara(Sud) -10m fata de limita laterala spre Elbromplast(Vest) SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la bazine de retentie. INDICI URBANISTICI Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T. max 55% Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. max – 1,3

Propunere SUPRAFATATEREN RE E [CONSTRUCTII INDUSTRIALE |NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, 9.089 55,00% |SERVICII, BIRGURI, COMERT SPATII VERZI 3.305 20.00% DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE 3497 21,16% TEREN CE SE CEDEAZA PT DRUM CI 388% SUPRAFATA TOTALA TEREN 16.525 100%
VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

10

Investiția se va face gradat și etapizat.

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat și public. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. Activitatea principala a beneficiarului s.c. MULTICO s.r.l. este de Inspectie de Calitate.

Aceasta presupune receptionarea componentelor industriale de la client, inspectia lor si livrarea acestora.

Astfel, marfurile sunt aduse la sediul firmei, descarcate cu ajutorul mijlaocelor de manipulare (motostiIvuitor, liza electrica, transpalte etc.) si depozitate.

In functie de planul de activitate, marfurile din depozit sunt transferate in zona de Inspectie, unde are loc procesul propriu-zis de Inspectie (vizuala sau cu ajutorul unor aparate de masura si control- subler, microscop, cale, dispozitive de test etc.);

Dupa Inspectie, componentele sint clasificate in doua categorii Ok si Nok, dupa care ambele categorii se transfera in depozit. Dupa depozitare, componentele Ok si/ sau Nok sint livrate catre client in general pe transport rutier;

In anumite situatii, produsele Nok reciclabile se predau catre companii ce recicleaza local: deseuri ce pot rezulta din activitati: menajere (provenite de la angajati), carton (din ambalare/ reambalare), paleti din lemn, metal, plastic, cauciuc (daca sunt produse Nok care se recicleaza local).

Activitatea principala a beneficiarului s.c. GELCO PROD s.r.l. se desfasoara astfel: - primire comanda client si inregistrare in sistem - aprovizionare materie prima (bare sau placi otel, aluminiu, alama, inox etc.) si scule (freze, burghie, placute strunjire etc.) necesare producerii reperului - emiterea unei comenzi interne de productie si planificarea productiei pe masini - prelucrare pe utilaje, in functie de specificul fiecarui reper - verificarea calitatii reperelor produse - ambalare, etichetare si intocmire documente livrare - livrare la client Se vor respecta prevederile din OMS119/2014:

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: a. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 16.525 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de unitati industriale nepoluante - depozitare, productie, servicii, comert,birouri, aflata in intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi stingerea unui eventual incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea existenta in apropierea zonei PUZ si administrata de AQUATIM S.A. Reteaua de alimentare cu apa existenta se afla pe strada Siemens (la Sud de zona PUZ), avand Dn. 125 mm.

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta Dn 125 mm de pe strada Siemens, printr-o extindere a retelei stradale propuse, PE-HD, PN10, Dn.125 mm, cu lungimea de 80 m.

Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata in zona verde, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=220 mc) şi retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu.

In incinta fiecarei parcele se realizează două retele de apă independente: - o retea de apa potabila, pentru consum curent, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, Dn. 125

mm, L= 110 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip; - o retea de incendiu, amplasata perimetral constructiilor, pentru crearea unui inel de incendiu,

care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 160 mm, L=525 m si se va echipa cu hidranti de incendiu

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

11

supraterani Dn 100 mm. Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al

consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 90 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm.

Debitele de apa necesare sunt: Q S ZI MED = 5,67 mc/zi = 0,06 l/s Q S ZI MAX = 7,37 mc/zi = 0,08 l/s Q S ORAR MAX = 0,61 mc/h = 0,17 l/s QV= 0,70 x Qs orar max + Q IE = 5,12 l/s = 18,42 mc/h Reteaua trebuie să asigure un debit pentru satisfacerea consumului menajer si refacerea

rezervei de incendiu. b. Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe strada Siemens, D = 400 cm. Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC– KG cu diametrul D=250 mm, lungime 135 m si se va amplasa pe strada nou propusa. De la limita de proprietate, reteaua de canalizare propusa se va extinde pe o lungime de cca 200 m, de-a lungul strazii Siemens, spre vest, pana la canalizarea existenta, unde se va racorda la aceasta.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=160 mm (lungime totala ~75 m). Apele uzate sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 5,67 mc/zi = 0,06 l/s Q U ZI MAX = 7,37 mc/zi = 0,08 l/s Q U ORAR MAX = 0,61 mc/h = 0,17 l/s Retelele de apa-canal vor fi amplasate pe teren aferent domeniului public.

c. Apele pluviale Apele de ploaie din zonele studiate sunt colectate astfel:

- Apele colectate de pe acoperisuri sunt preluate in proportie de 50% de o retea de canalizare pluviala, impreuna cu cele de pe drumuri, parcari si platforme betonate, apoi sunt pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie – BR – amplasat in vecinatea fiecarei parcele, in zona verde. De aici, dupa momentul ploii, apele pluviale sunt folosite pentru udarea spatiilor verzi.

- Apele pluviale cazute pe suprafata zonelor verzi si de pe jumatate din suprafata acoperisurilor se vor infiltra liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate.

Astfel, vom avea doua bazine de retentie si doua SNH, aferente fiecareia din cele doua parcele. Q PL = 111,21 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 7.339 mc/an mc/an

Vbazin de retentie= 133,45 mc

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

12

Se propune realizarea a 2 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este: VB.R.= 133,45 mc / 2 = 66,72 mc (~32 mp)

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. Determinarea

cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”, STAS 1343/2-1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” şi STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile şi industriale”

Suprafata totală a zonei studiate este de 16.525 mp, cuprinzând parcele pentru constructii industriale nepoluante, depozitare, productie, servicii, birouri, comert, drumuri de acces si echipare tehnic-edilitara.

Numãrul total estimat de angajati/vizitatori va fi de 200 persoane (20 personal TESA, 30 angajati, 150 vizitatori).

1.NECESARUL DE APĂ

Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 50 l/om,zi pentru angajati – muncitori; - 20 l/om/zi pentru personalul TESA; - 10 l/om/zi pentru vizitatori; - 0,20 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete.

- angajati: 30 persoane x 50 l/om,zi = 1.500 l/zi : 1.000 = 1,50 mc/zi - personal TESA: 20 x 20 l/om/zi = 400 l/zi : 1.000 = 0,40 mc/zi - apă tehnologică: 1,0 mc/zi parcela x 2 parcele = 2,0 mc/zi - suprafete spalare: 5.000 mp/zi x 0,2 l/mp,zi = 1.000 l/zi : 1.000 = 1,00 mc/zi N = 1,50+0,40+2,00+1,00 = 4,90mc/zi 2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde : Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune

şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu

apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 4,90 = 5,67 mc/zi = 0,06 l/s Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1- 2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 5,67= 7,37 mc/zi = 0,08 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 16 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

13

QS ORAR MAX = 2,0 x 7,37/24 = 0,61 mc/h = 0,17 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 5,67 mc/zi = 0,06 l/s Q S ZI MAX = 7,37 mc/zi = 0,08 l/s Q S ORAR MAX = 0,61 mc/h = 0,17 l/s

3.ÎNMAGAZINAREA Debitul de apă necesar stingerii din exterior a incendiului este de 20 l/s, timp de 3 ore. Debitul de apa necesar stingerii din interior a incendiului este de 2x2,1 l/s timp de 10 min.

Rezervor incendiu Debitul de calcul pentru stingerea din interior a incendiului, cu hidranti interiori, este de 2x2,10

l/s. Timpul teoretic de functionare este de 10 min. Q ii = 2 x 2,10 l/s V inc1 = Q ii x T ii 4,20 l/sec x 10 min x 60 =2.520 l = 2,52 mc Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiului, cu hidranti exteriori, conform

tab.20, este de 20 l/s.Timpul teoretic de functionare este de 3 h. Q ie = 20 l/s V inc2 = Q ie x T ie 20 l/s x 3 h x 3600 = 216.000 l = 216 mc Rezultă un volum de apă pentru stingerea incediului cu hidranti de: -hidranti interiori = 2,52 mc -hidranti exteriori = 216 mc -------------------------------------------------------------- Vtot 218,52 mc ~220 mc Refacerea rezervei de apă pentru incendiu, se va face cu debitul QRI în timpul TRI :

-rezervor hidranti:

Q RI = RI

inc

T V

= 220/24 = 9,16 mc/h = 2,54 l/s

Q RI = 2,54 l/s Deoarece conducta stradala trebuie sa asigure si stingerea de la hidranti exteriori se

prevăd hidranti care sa asigure QIE = 5 l/s. 4. DIMENSIONARE RETEA DE APA

Dimensionarea retelei de distributie s-a făcut la debitul Q D = Q ORAR MAX = 0,17 l/s Q IE = 5,0 l/s – incendiu stradal QV= 0,70 x Qs orar max + Q IE = 0,70 x 0,17 + 5 = 5,12 l/s = 18,42 mc/h Reteaua trebuie să asigure un debit pentru satisfacerea consumului menajer si refacerea

rezervei de incendiu.

CANALIZARE MENAJERA Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un

numar de 200 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 5,67 mc/zi = 0,06 l/s Q U ZI MAX = 7,37 mc/zi = 0,08 l/s Q U ORAR MAX = 0,61 mc/h = 0,17 l/s

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

14

CANALIZARE PLUVIALA Apele de ploaie din zonele studiate sunt colectate astfel:

- Apele colectate de pe acoperisuri sunt preluate in proportie de 50% de o retea de canalizare pluviala, impreuna cu cele de pe drumuri, parcari si platforme betonate, apoi sunt pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie – BR – amplasat in vecinatea fiecarei parcele, in zona verde. De aici, dupa momentul ploii, apele pluviale sunt folosite pentru udarea spatiilor verzi.

- Apele pluviale cazute pe suprafata zonelor verzi si de pe jumatate din suprafata acoperisurilor se vor infiltra liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate.

Astfel, vom avea doua bazine de retentie si doua SNH, aferente fiecareia din cele doua parcele. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul,

conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min. Suprafata totală a zonei studiate este de 16.525 mp, respectiv 1,6525 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 5.000 mp Drumuri S= 4.131 mp -acoperişuri coef. de scurgere ø = 0,90 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Ø = (5.000x0.90+4.131x0.85) / 9.131= 0,87 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+250/42= 11 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 250 m I= 175 l/sxha - pentru durata de 11 minute şi frecventa de 1/1 Q PL = 0,9131 x 0,87 x 175 x 0,8 = 111,21 l/s = 0,111 mc/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 111,21 x 11 x 60 x 100/1.000 = 7.339 mc/an

Volumul bazinelor de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2

x QPL x k1 = 2

1 x

10

20 2

x 111,21 x 0,06 = 133,45 mc

Se propune realizarea a 2 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este: VB.R.= 133,45 mc / 2 = 66,72 mc (~32 mp)

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate

aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

15

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi - va fi realizat in interiorul fiecarei parcele rezultate. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

 Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi:nu e cazul  Organizarea sistemelor de spatii verzi- vor fi de mai multe tipuri:gazon, pomi si plante

decorative

 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

 Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul

 Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil si curti constructii cu interdictie de construire pana la aprobare puz, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul fostei platforme industrial Calea Buziasului, in proximitatea arterri majore calea Buziasului si a viitoarei centuri, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

16

terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. TIMISOARA; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren curti constructii, fiind liber. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone destinata constructiilor industriale nepoluante, depozitare, productie,servicii, birouri, comert cu regim de inaltime S/D+P+4E. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 16.525mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza Municipiului Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

17

- Racordul la utilitatile existente in zona; - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. 2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud-est a municipiului Timisoara. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

18

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei industriale nepoluante, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 16.525 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat interitoriul intravilanului municipiului Timisoara cu interdictie de construire pana la aprobare puz. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonei – fostul amplasament al Platformei industriale Calea Buziasului. (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este in curs de edificare in partea de vest fiind deja construite o serie de imobile, insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. (iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Folosirea terenului pentru extinderea zonei industriale cu functiuni complementare si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 55% pentru constructii, minim 25% pentru circulatii rutiere si pietonale(din care 3,84% se va ceda domeniului public pentru intregirea profilului de drum propus in PUG) si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor; Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS 6156/1986; Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 1103/2003 Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001; Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene. Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.21/2015 – CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA

ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR), Timisoara zona Saguaro-Elbromplast, judeţul Timiş, C.F.442194,444292,444291

S.teren=16.525mp

beneficiar- SC MULTICO SRL, SC GELCO PROD SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

19

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. Lista obiectivelor de utilitate publică: -reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

4. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA

Din punct de vedere economic si social, investitia va crea noi locuri de munca, va contribui la crearea unui pol economic in aceasta zona a Timisoarei propus si prin strategia de dezvoltare a orasului si se va concretiza un aspect coerent al zonei.

5. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVATI SI CATEGORII DE COSTURI CE VOR CADEA IN SARCINA AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE

Din partea investitorului se vor asigura financiar urmatoarele categorii de lucrari: -lucrarile tehnico-edilitare pentru echiparea terenului in cauza, retelele apa-canal, retele electrice

si retele alimentare cu gaz, fibra optica, iluminat stradal -Primaria Timisoara va finanta partea de lucrari rutiere(carosabil, trotuare, zona verde, pista

biciclete, semaforizarea, iluminat stradal) pentru realizarea profilului PTT16-20m in momentul finalizarii tuturor documentatiilor de urbanism din partea de est a drumului de exploatare DE1554/2 prin care se va ceda suprafata de teren necesara realizarii profilului impus prin PUG.

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G., incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite.

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Conform Masterplanului Timisoarei propunerea se incadreaza in tendinta de dezvoltare a unei structuri economice urbane competitive, bazata pe cunoastere si inovatie prin implementarea unor parcuri industriale cu profil High Tech sau cercetare si dezvoltare a IT&C.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

VAND

Atasament: proprietatea.pdf

SE Ter E E = nr.top. 8450/2,8451-8460 or ZA 8479/3/1/1/1/2/1 IT 8451-8460,8461/1, 8479/3/1/1/1/2/2/4/1/1 nr.top. 8450/2,8451 B460,8461/3.84 70147111 BT 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/17112/212/111 o E bd) 5 _ LT > TI TE (/7 NM LE 7 TRENURI CE VOR FI TRECUTE IN E DOMENIUL PUBLIC, PENTRU REALIZARE DRUM nr.3 A: 8.891 m? PARCELE AFERENTE Nr. cad. 444291 PUZ-ULUI IN LUCRU Nr. cad. 439581 Nr. cad. 439581 nr.1 A: 5.000 m“ Nr. cad. 442194 —— 65.145 Cladire administrativa (P+1E) Nr. cad. 439144 Nr. cad. 439144 Zona verde E Nr. cad. 439582 Parcare betonata _ nr.top. 840, 1/1) 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/5/1/1(1/2, atelier debitare TRADE III 8

Atasament: reglementari.pdf

SUPRAFATA TEREN Propunere m* % CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, , 55,00% SERVICII, BIROURI, COMERT m SPATII VERZI . 20,00% DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE 21,16% TEREN CE SE CEDEAZA PT DRUM 384% SUPRAFATA TOTALA TEREN : 100% PARCELE PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT POT - 55% CUT -1,3 H.max.18m(S/D+P+4E) H.max.12m(S/D+P+2E) Regim maxim de inaltime (S/D+P+4E) pentru zona de birouri Regim maxim de inaltime (S/D+P+2E) pentru zona de hala cu functiuni complementare a Lat verzi ce parcel, ET EP 16 -lătime 20m Zona verde parcare Nr cad. 439144 Nr. cad. 439144 LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA DE PROPRIETATE AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU 16.525MP LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE oooccocsesecesee LIMITA PUZ APROBAT FOLOSINTA TERENURILOR TERN CURTI CONSTRUCTII-ZONA UNITATI INDUSTRIALE- CU INTERDICITIE DE| " CONSTRUIRE TEMPORARA PANA LA APROBARE PUZ/PUD (conform PUG) | — TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA UNITATI INDUSTRIALE TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA BIROURI SI SERVICII PARCELE PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT PROPUSE AFERENTE PUZ-ULUI IN | LUCRU | TERN CURTI CONSTRUCTII ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE — ZONA VERDE PROPUSA PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR E 2” F| ZONA VERDE/PARCAJE/PLATFORME BETONATE PROPUSE PE PARCELELE d ee | = AFERENTE PUZ-ULUI IN LUCRU ' | P.U.Z. - "CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DE "| ZONA DE CONSTRUIBILITATE II PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI |" INTERDICITIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA PANA LAAPROBARE PUZPUD || „ECONOMICE CU CARACTER TERTIAR)" TIMISOARA, CF.4421 CAI DE COMUNICATIE a 16.525mp- ZONA SAGUARO- ELBROMPLAST n. ET DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE UI SC MULTICO SRL, Arad,str.Bicaz, nr.1-5, CUI1678142, JO2/1246/05.08.1991 e a | IZA DRUMURI ASFALTATE EXISTENTE | SC GELCO PROD SRL N E MT] DRUMURI REGLEMENTATE PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR n REGLEMENTARI URBANISTICE- ZONIFICARE, SC. 1; 1 Beneficiar. SC MULTICO SRL, Arad, | mmm TEREN INTRAVILAN PRIVAT - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - 1678142, JO2/1246/05.08. | -] TEREN INTRAVILAN DOMENIU PUBLIC Adresa SC GELCO PROD SRL ra DRUMURI POSIBILE DE PERSPECTIVA Nr. cad. 438332 DUMITRELE ELENA EMILIA amplasament: TIMISOARA, jud.Timis, C.F.44 1 ut 444292 ZONA SAGUARO-ELBRONPLAST. ARHITECTURA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 emiliadumitrele(Qgmail.com PAT Titlul proiectului Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCTII INDUSTRIALE | Faza PROFIL DE DRUM PT16 PROPUS IN PUG — aa NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, VI : SERVICII, BIROURI, COMERT(ET.-ZONA ACTIVITATI CURSE AI? POSIBILE DIE ARSA | ŞEF PROIECT arh. DUMITRELE Elena-Emilia BE Ca RER EN SERA an E PROIECTAT arh. DUMITRELE Elena-Emilia , Titlul i REGLEMENTARI URBANISTICE- Planşa nr. ZONIFICARE 02 ar | | SPECIFICAŢIE NUME EEST ET [ l DESENAT arh. DUMITRELE Elena-Emilia