keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 503/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 503/20.11.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-015598/03.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/28.11.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 24/10.09.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr.31 din 03.06.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. PARK PLAZA S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. U285/2013, realizat de S.C. MELVIN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
UTR 1 :
POT max = 30% si CUT max = 3.5
Hmax = 50 m pentru regim de inaltime S+P+10E+Etehnic;
Hmax = 72 m pentru regim de inaltime 2S+P+17E+Etehnic
UTR 2:
POT max = 30% si CUT max = 3.0;
Hmax = 45 m pentru regim de inaltime S+P+9E+Etehnic;
UTR 3:
Teren propus pentru drum public (PT - 16m);
Spaţii verzi si plantate - min 16.08 % conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 31 din 03.06.2015, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004453/16.10.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat alcătuit din 2 parcele în suprafaţă totală de 21.495 mp, este inscris in:
- CF 425177, nr. Top 1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/1 - 1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/2-1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/b în suprafată de 7.456 mp, si CF 425170, nr. Top 1693/2,1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/d/1 în suprafată de 14.039 mp, categoria de folosinta - curti, constructii, - proprietar SC PARK PLAZA SRL, avand interdictie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire în favoarea lui ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV, pentru care s-a obtinut acordul cu nr. 06/28.10.2014 dat de catre ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV cu privire la elaborarea/intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul PARK PLAZA.
S-au notat urmatoarele inscrieri privitoare la sarcini:
- servitute de trecere în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF 425176, pe culoarul cu lătimea de 2 m în suprafată de 106 mp asupra parcelei din CF 425177;
- servitute de trecere cu piciorul si auto în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF 425176 pe o suprafata de 136 mp, cu o lătime de 3 m în perimetrul notat cu punctele 47 - 54 - 26 - 38 - 47 din parcela evidentiată în CF 425170.
- servitute pentru utilităti subterane (canalizare, alimentare cu apa, electricitate, gaze naturale, telefonie, comunicare date fibra optica) în favoarea parcelei din CF 425171 pe o suprafata de 91 mp cu o latime de 2 m, în perimetrul notat cu punctele 47 - B - A - 38 - 47 în interiorul suprafetei de 136 mp asupra căreia a fost instituită servitutea de sub C1, suprafata din urma apartenentă la parcela evidentiată în CF 425170.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. PARK PLAZA S.R.L;
- Proiectantului S.C. MELVIN S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 285.06B_MOBILARE_ETAPA_2.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 285.07_STUDIU_DE_CVARTAL.pdf

Eni a Trotuar Zona Parcare Auto Zona verde |Pista pentru|Bicicleta |Zona verde Auto Auto Zona verde+ Auto Auto Parcare Zona verde | Trotuar icicleta | Zona verdi = verde alergat parcare _ O | 3.000 2.000 2.500 3.000 2.000 2000 1.500" 2.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 2.500 2.000 2.000 1.500" 2.000 , as 45.000
9001 QUALITY ASSURANCE
Protil Transversal 52 -lătime 28.5m
, Zona Zona verde Trotuar Bicicipta verde Transport Auto Auto Transport |Zonaverde| Trotuar Zona public public rotectie = 4.000 2.000 "1.500" 1.500” 1.500 3.500 3.250 3.250 3.500 2.000 2.500 28.500

Atasament: 285.06A_MOBILARE_ETAPA_1.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 285.05_OBIECTIVE.pdf

9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 285.04_ED_ECHIPARE_EDILITARA.pdf

Atasament: 285.04_ECHIPARE_ELECTRICA.pdf

Atasament: 285.03B_REGLEMENTARI_ETAPA_II.pdf

Atasament: 285.02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 285.03A_REGLEMENTARI_ETAPA_I.pdf

Atasament: 285.01.2_STUDIU_DE_ZONA.pdf

PARCUL

BOTANIC

PARCELA

STUDIATA

IN PUZ

1. PLAN URBANISTIC ZONAL - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT, BIROURI

(aprobat cu HCL 322/29.07.2010) POT = 60% CUT = 3,5 H cornisa = max. 12m pentru S+P+2E+ER

= max. 50m pentru 3S+P+15E+2ER

2. PLAN URBANISTIC ZONAL - SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII, UNITATI DE CAZARE SI DOTARI AFERENTE POT = 65% CUT = 3,0 H cornisa = max. 60m pentru 2S+P+16E

3. PLAN URBANISTIC ZONAL - CLADIRE DE BIROURI POT = 70% CUT = 6,5 H maxim = 3S+P+14E+NIVEL TEHNIC+E.R.

9. PLAN URBANISTIC ZONAL - INFRASTRUCTURA REGIONALA DE AFACERISI INOVATIE IN SECTORUL TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATII (TI&C) STR. CIRCUMVALATIUNII NR. 4

11. PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTIE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, CENTRU COMERCIAL, LOCUINTE

(aprobat cu HCL 130/2010) POT = 35,85% CUT = 3,9 H maxim = 3S+P+M+11E

10. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 2743/2008 COMPLEX HOTELIER - CONTINENTAL IBIS (conf. PUD aprobat prin HCL 195/2007)

POT = 35,85% CUT = 3,9 H maxim = 3S+P+M+11E

4. CLADIRE DE BIROURI - FRUCTUS SUPRAF. CONSTRUITA = 1.602mp SUPRAF. CONSTR. DESF. = 20.439mp POT = 66,69% CUT = 8,5 H maxim = 2S+P+M+13E+NIVEL TEHNIC (+50m) - 102 locuri auto subterane

5. CLADIRE DE BIROURI - BOSCH H maxim = S+P+6E+2E.R.

6. CLADIRI DE BIROURI - CBC (P-TA 700) SUPRAF. CONSTRUITA = 12.140mp POT = 70% CUT = 3,0 H maxim = S+P+M+6E

7. CLADIRE DE BIROURI - ALCATEL H maxim = 2S+P+M+9E

8. CLADIRE DE BIROURI - FINANTE H maxim = S+P+9E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

LEGENDA:

PARCELA STUIDATA IN PUZ LOCUINTE COLECTIVE maxim P+10E PUZ-URI APROBATE PENTRU SPATII DE BIROURI, SERVICII, UNITATI DE CAZARE maxim 3S+P+15E+2E.R.(hmax=60m) CONSTRUCTII BIROURI EXECUTATE CALE FERATA ACCESE MAJORE NR. DE ORDINE

STUDIU DE ZONA SEPTEMBRIE

2015

A3

Proiectat

Sef proiect

Desenat

PUZ ETAPA 4

U 285/2013

U 285.01.2

SC PARK PLAZA SRL J 35/1232/2009, CUI RO 25643575

PLAN URBANSTIC ZONAL COMPLEX PARK PLAZA

Timisoara, str. Calea Aradului nr. 1 str. Tudor Vladimirescu nr. 19a, birou 2

300175 TIMISOARA TEL/FAX 0256 44 11 02

e-mail: [email protected]

IULIUS

MALL

12

PUZ- OPEN VILLE

13

PUZ CU AVIZ

CTATU DE PRINCIPIU

12. PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE” str. Demetriade nr. 1, (aprobat cu HCL 293/2015)

POT max / UTR 2 = 85% CUT max = 3,5 H maxim = 3S+D+P+24E+3Er, H max=155m

13. PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE - SERVICII, TURISM, LOCUIRE COLECTIVA” str. Pictor Zaicu - Fructus, (aviz de principiu CTATU 1/14.05.2015)

NA, ANA a EREI OCEANE = a. ste sI CAE a SC
V22NBYCE OAVTILA 9001 ICO

Atasament: 285.01.1_PLAN_INCADRARE_IN_PUG.pdf

SEPTEMBRIE

2015

U285.01.1

PUZ

ETAPA 4

U285/2013str. Tudor Vladimirescu nr. 19A 300175 TIMISOARA

TEL/FAX 0256 44 11 02 e-mail: [email protected]

V22NBYCE OAVTILA 9001 ICO

Atasament: 285.01_PLAN_INCADRARE_IN_LOCALITATE.pdf

INCADRARE IN LOCALITATE SEPTEMBRIE

2015

A3

Proiectat

Sef proiect

Desenat

PUZ ETAPA 4

U 285/2013

U285.01

SC PARK PLAZA SRL J 35/1232/2009, CUI RO 25643575

PLAN URBANSTIC ZONAL COMPLEX PARK PLAZA

Timisoara, str. Calea Aradului nr. 1

P-TA

CONSILIUL

EUROPEI

P-TA

MARASTI

IULIUS MALL

GRADINA BOTANICA

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

PROIECT “OPEN VILLE”

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA

UTR 13

C a le

a C

ir c u m

v a la

ti u n ii

EXTRAS DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Str. Brediceanu

Str. Gh. Lazar

str. Tudor Vladimirescu nr. 19A 300175 TIMISOARA

TEL/FAX 0256 44 11 02 e-mail: [email protected]

LEGENDA:

ZONA STUDIATA IN CADRUL PUZ

PARCELA STUIDATA IN PUZ

ZONE CONSTRUITE

ZONE VERZI AMENAJATE - GRADINA BOTANICA

CALE FERATA

CALE FERATA INDUSTRIALA

ACCESE MAJORE

ACCESE MAJORE PROPUSE

ACCES EXISTENT PE PARCELA

ACCES PROPUS PE PARCELA

C A

L E

F E R

A T A

IN D

U ST

RIALA

ST RA

DA PICT

OR ZAIC U

L IN

IE C A L

E F E R

A TA

C A

LE A

CI RC

UM VA

LAT IUNI

I CALEACIRCUMVALATIUNII

CAL EA

C A

L E

A T O

R O

N T A

L U

L U

I

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A S

E V

E R

B O

C U

V22NBYCE OAVTILA 9001 ICO
ELSE LET
MN IEEE E E E a din Mi leii ini Ti EU uit La E ULEI
FIE SIE SUI TIS
_ _ _——
te[e DeUrLA |NCLILI IU Tars beurun [NcL9u ți XI Iu bjsuny qs pss3 sI LO 2SLANCINM] BIUCI MS DSIS pPsug bBINYEIV INNHICIDBINTAI LI

Atasament: RLU_ETAPA_4__SEPTEMBRIE_2015.pdf

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

1

5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ COMPLEX PARK PLAZA Timosoara, Calea Aradului nr. 1, judetul Timis

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL R.L.U. Articolul 1 – DEFINITIE SI SCOP a. Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum si a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior in zona studiata. b. Regulamentul local de urbanism stabileste, conform legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora. c. Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor. Prezentul Regulamentul local de urbanism se aplica la terenul cu suprafata de 21495 mp, situat in Timisoara, in zona de nord a teritoriului intravilan, pe Calea Aradului nr. 1.

2. BAZA LEGALA A ELABORARII

La baza elaborarii prezentului Regulament local de urbanism stau : Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru

realizarea locuintelor, republicata HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata. Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul PUZ.

Zonificarea functionala propusa prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinatia constructiilor si functiunea dominanta a zonei si este prezentata in plansa Reglementari urbanistice – zonificare etapa 1 si etapa 2. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor, ce vor fi respectate in cadrul fiecarei zone functionale.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

2

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - ZONE CU VALOARE PEISAGISTICA SI ZONE NATURALE PROTEJATE Autorizarea si executarea constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si al echilibrului ecologic. Pe spatiile nebetonate si necostruite s-a identificat un nuc - Juglans regia. Vegetatia existenta este crescuta neorganizat. Articolul 4 - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE In cadrul parcelei studiate nu exista cladiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC Articolul 5 - EXPUNEREA LA RISCURI NATURALE Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. Articolul 6 - EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatii si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Articolul 7 - ASIGURAREA ECHIPARII EDILITARE Autorizarea executarii constructiilor se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau in sistem centralizat. Articolul 8 - ASIGURAREA COMPATIBILITATII FUNCTIUNILOR Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei. Functiunile propuse prin PUZ in cadrul zonei studiate se incadreaza in Regulamentul general de urbanism. Articolul 9 - PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI In cazul prezentului regulament pentru zona propusa se prevede: Pentru UTR 1: POT maxim de 30% si CUT maxim de 3.5. Pentru UTR 2: POT maxim de 30% si CUT maxim de 3.0.

Articolul 10 - LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in prezenta documentatie pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa. Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiilor de constructie aprobate conform legii.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

3

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII Articolul 11 - ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism. Se va asigura pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Amplasarea constructiilor se va face astfel incat camerele de hotel, camerele pentru locuinte, sa asigure durata minima de insorire de 1h - 1+1/2h. Camerele de hotel se vor amplasa peste nivelul P+4 (+20m).

Articolul 12 - AMPLASARE FATA DE DRUMURI PUBLICE Cladirile se vor amplasa retras fata de caile de circulatie existente sau propuse (strazi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor strazilor.

Articolul 13 - AMPLASARE FATA DE CAI FERATE DIN ADMINISTRATIA SNCFR Amplasarea oricarei lucrari de investitii pe zona de siguranta este interzisa. Zona de siguranta a caii ferate: 20m de-o parte si de alta a axului caii ferate. Amplasarea oricarei lucrari de investitii pe zona de protectie a caii ferate (100m de o parte si de alta a caii ferate, masurata de la limita zonei cadastrale) se va autoriza cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA. Sistematizarea vericala a terenului, inclusiv a drumurilor de incinta, se vor proiecta astfel incat apele pluviale sa nu fie dirijate spre calea ferata. Sunt interzise depozitele de deseuri, gropi ce acumuleaza ape meteorice, terenuri lipsite de vegetatie.

Articolul 14 - AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT In zona arterei colectoare majore (Calea Aradului) constructiile vor fi amplasate retrase cu 10,0m fata de limita de proprietate, Amplasarea constructiilor la str. Pictor Zaicu se va face cu o retragere de 12m. Amplasarea constructiilor cu vecinatatea de la nord se va face cu o retragere de 12m. Articolul 15 - AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Cladirile se vor amplasa in limita zonelor de implantare prevazute in plansa 285.03 Reglementari urbanistice.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Articolul 16 - ACCESE CAROSABILE Numarul si configuratia acceselor s-a determinat in cadrul zonei studiate in baza unui studiu de trafic, realizat de o firma specializata, SC VELTONA SRL, contract nr.5/24.06.2014 –editia II. S-au determinat 3 accese pe parcela: din Calea Aradului, in str. Pictor Zaicu si din Calea Cicumalatiunii.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

4

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

Autorizarea executarii constructiilor se va face doar in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drum public sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 17 - ACCESE PIETONALE Se pot realiza pasaje si curti comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare precum si pentru accese de serviciu. In toate cazurile prezentate este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultati de deplasare. Este obligatorie realizarea unei piatete cu o suprafata de minim 800 mp.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA Articolul 18 - RACORDAREA LA RETELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARA Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor si din spatiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit si a antenelor de telefonie mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV. Articolul 19 - REALIZAREA DE RETELE EDILITARE Proprietarul va fi obligat sa execute toate lucrarile edilitare de echipare necesare: de apa canal, electricitate, plantatii, gaz, telefon, etc pentru amenajarea strazilor nou infiintate, lucrari ce se vor racorda la retelele publice existente. Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV, cablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, ele fiind propuse ingropat. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor. Se va realiza mutarea si modernizarea postului de transformare existent pe teren pe o suprafata special alocata de 40 mp.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR Articolul 20 - PARCELAREA Cladirile vor fi realizate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private. Articolul 21 - INALTIMEA CONSTRUCTIILOR Inaltimea maxima admisa la corp B este de 72m, cu regim de inaltime de 2S + P + 17E + E tehnic .

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

5

Inaltimea maxima admisa al corpurilor A si C, este de 50m cu regim de inaltime de S + P + 10E+E tehnic. Inaltimea maxima admisa al corpurilor D si E este de 45m cu regim de inaltime de S + P + 9E+E tehnic. Articolul 22 - ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR Aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice fiecarei functiuni si dorintei investitorilor, dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspectul arhitectural (materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, volumetrie si aspect exterior) depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor se vor trata in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 23 - PARCAJE Suprafata parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, conform normativelor in vigoare si a avizului Comisiei de Circulatie. Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei in afara circulatiilor sau spatiilor publice. Amplasarea parcajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la parcajele subterane nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

Articolul 24 - SPATII VERZI SI PLANTATE Autorizatia de construire va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism. Se propune amenajarea si plantarea cu arbori si arbusti o surafata de 3457 mp. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 14 locuri de parcare. Articolul 25 - IMPREJMUIRI Inaltimea admisa a imprejmuirilor la drumurile publice va fi de maxim 1.80m de la nivelul terenului respectiv al trotuarului, iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2.00m. Acestea vor fi transparente, si doar pe portiuni opac, atat spre strada cat si pe limitele laterale si posterioare ale parcelei. Inaltimea maxima a soclului unei imprejmuiri va fi de 60cm de la nivelul terenului respectiv al trotuarului. Se admite de asemenea ca la dorinta beneficiarului imprejmuirile transparente sa fie dublate de gard viu.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

6

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

In cadrul zonei studiate in Planul urbanistic zonal s-au identificat urmatoarele tipuri de

unitati functionale: UTR 1 - IS: ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBICE - sedii ale unor companii si firme,

sedii ale unor organizatii, hotel, servicii, comert, sedii financiar bancare, restaurante, cafenele, sali conferinte, birouri, spatii libere pietonale, piateta, spatii plantate, parcaje la sol si subsol.

UTR 1 - V: SPATIU VERDE- Amenajarea spatiului cu vegetatie, mobilier urban, alei pietonale, fantana.

UTR 1 – C: CAI DE COMUNICATIE – cale carosabila cu prospect de 5.5m propus cu zonele aferente: trotuare, zone verzi si plantatii de aliniament si circulatii interioare si parcaje.

UTR 2 - MIXT: ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBICE SI LOCUINTE- sedii ale unor

companii si firme, sedii ale unor organizatii, servicii, comert, birouri, spatii libere pietonale, apartamente pentru locuinte collective si locuinte de serviciu, spatii plantate, scuaruri, parcaje la sol si subsol.

UTR 2 - V: SPATIU VERDE- Amenajarea spatiului cu vegetatie, mobilier urban, alei pietonale, fantana.

UTR 3 – C: CAI DE COMUNICATIE – drum cu prospect de 16m propus cu zonele

aferente: trotuare, zone verzi si plantatii de aliniament si circulatii interioare si parcaje.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

UTR1: IS – ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE

1. GENERALITATI

Articolul 1: Tipuri de subunitati functionale: - institutii, servicii de interes general. Articolul 2: Functiunea dominanta a unitatii: - birouri, servicii, comert, hotel, conferinta. Articolul 3: Functiunile complementare admise ale unitatii sunt: cai de comunicatii, parcaje, spatii plantate, piateta, echipare edilitara.

2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR Articolul 4: Utilizari permise: - servicii,

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

7

- comert, - alimentatie publica, - sedii de companii, organizatii, institutii - spatii de cazare, - spatii pentru conferinte - spatii pentru expozitii, - parcaje la sol si subterane, - spatii libere pietonale, pasaje pietonale, - piateta, - spatii plantate, - constructii pentru echiparea tehnico - edilitara, - cai de acces carosabile. Articolul 5: Utilizari permise cu conditii: Cladirile cu functiuni comerciale si servicii vor avea parterul orientat spre strada / piata si spre trasee pietonale. Articolul 6: Utilizari interzise: Se interzic urmatoarele utilizari: - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - constructii provizorii de orice natura; - depozite en-gros; - statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 masini; - depozitari de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deseurilor urbane; - activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice. Articolul 7: Interdictii definitive (permanente) de construire: - in zona culoarelor de protectie a retelelor electrice sau in zona de protectie a posturilor de transformare - in zona de protectie a statiilor de reglare - masurare - pe culoarele rezervate amplasarii retelei de cai de comunicatie interioare (strazi principale sau secundare) stabilite in PUZ. 3. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 3.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT Articolul 8: Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Articolul 9: Zone construite protejate Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

8

Amenajarii Teritoriului.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 10: Expunerea la riscuri naturale - amplasarea constructiilor este permisa pe terenuri pe care au fost luate masuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc). Articolul 11: Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea constructiilor este permisa in zonele neexpuse la riscuri tehnologice (culoare si zone de protectie ale retelelor electrice, a conductelor de transport gaz, a statiilor de reglare masurare). Articolul 12: Asigurarea echiparii edilitare - amplasarea constructiilor este permisa cu conditia stabilirii obligatiei de a se efectua partial sau total lucrari de echipare edilitara (bransament de apa, racord la canalizare, bransament gaz, racord la reteua electrica). Articolul 13: Asigurarea compatibilitatiii functiunilor - amplasarea constructiilor cu functiune mixta este permisa cu asigurarea compatibilitatii cu celelalte functiuni. Articolul 14: Procentul de ocupare a terenului - POT maxim de 30% si CUT maxim de 3.5. Articolul 15: Lucrari de utilitate publica – cladirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrari de utilitate publica. 3.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII Articolul 16: Orientarea fata de punctele cardinale - se va respecta orientarea corecta fata de punctele cardinale (insorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din Regulamentului General de Urbanism si OMS 114/2014. Articolul 17: Amplasarea fata de drumuri publice - cladirile se vor amplasa retras fata de caile de circulatie existente sau propuse (strazi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor strazilor. Articolul 18: Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR: Autorizarea construciilor aflate in zona de protectie a SNCFR se va face doar cu avizul SNCFR SA. Articolul 19: Amplasarea fata de aeroporturi: nu este cazul. Articolul 20: Amplasarea fata de aliniament : se face dupa cum urmeaza: - fata de Calea Aradului: constructiile se vor amplasa cu o retragere de 10m fata de limita de proprietate, - fata de strada Pictor Zaicu: constructiile se vor amplasa cu o retragere de 12m fata de limita de proprietate, - fata de strada nou propusa prin PUZ: constructiile se vor amplasa cu o retragere de 12m fata de limita de proprietate, - fata de limita din nord: constructiile se vor amplasa cu o retragere de 12m fata de limita de

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

9

proprietate conform plansei U285.06 Posibilitati de mobilare urbanistica. Articolul 21: Amplasarea in interiorul parcelei: cladirile vor amplasa in limita zonelor de implantare prevazute in plansa 285.03 Reglementari urbanistice. Se pot amplasa in afara zonelor de implantare prevazute constructii subterane, cu respectarea limitei de proprietate si constructii provizorii, mobilier urban, fantani, pavilioane. Amplasarea constructiilor pe aceeasi parcela se recomanda a se face cu respectarea normelor de insorire legale si a OMS 119/2014. Corpul de cladire cu H max 72m se va amplasa la intersectia arterelor principale Calea Aradului cu str. Pictor Zaicu. Corpul de cladire ‚B’ va constitui un capat de perspectiva si reprezinta accentul de inaltime din cadrul PUZ-ului. 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Articolul 22: Accese carosabile: autorizarea executarii constructiilor se va face doar in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drum public sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 23: Accese pietonale: se pot realiza pasaje si curti comune, private sau accesibile publicului permanet sau numai in timpul programului de functionare precum si accese de serviciu. In toate cazurile prezentate este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultati de deplasare. Este obligatorie realizarea unei piatete cu o suprafata de minim 800 mp.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA Articolul 24: Racordarea la retele publice de echipare edilitara: se va asigura racordarea la retelele publice de echipare edilitara pentru toate constructiile: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz. Articolul 25: Realizarea de retele edilitare - autorizarea constructiilor este permisa cu conditia conectarii la retelele edilitare odata cu realizarea lor. 3.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE

CONSTRUCTIILOR Articolul 26: Parcelarea : corpurile de cladiri propuse vor fi realizate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private. Articolul 27: Inaltimea constructiilor : - inaltimea maxima a cladirilor va fi : - H maxim 72m pentru un regim de inaltime de 2S+P+17E+E tehnic, pentru corpul B. - H maxim 50m pentru un regim de inaltime de S+P+10E+E tehnic, pentru corpurile A si C, Articolul 28: Aspectul exterior al constructiilor : aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice fiecarei functiuni si dorintei investitorilor, dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei. 3.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI Articolul 29: Parcaje: se vor asigura locuri de parcare pentru toate functiunile propuse,

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

10

proportional cu suprafata si destinatia acestora si conform avizului Comisiei de Circulatie si normativelor in vigoare. Articolul 30: Spatii verzi si plantate: spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu arbori, arbusti de diferite specii si gazon si vor fi amenajate specific : alei pietonale, pergole, mobilier urban, fantani, plantatii. Articolul 31: Imprejmuiri: sunt recomandate imprejmuirile de tip transparent sau partial opac cu inaltimea de maxim1.80m, sau garduri vii. La gardurile transparente se admite realizarea unui parapet de 60cm.

UTR1: V – SPATIU VERDE AMENAJAT

1. GENERALITATI

Articolul 32: Tipuri de subunitati functionale: - spatiu verde. Articolul 2: Functiunea dominanta a unitatii: - spatiu verde amenajat. Articolul 3: Functiunile complementare admise ale unitatii sunt: mobilier urban, alei pietonale, echipare edilitara.

2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR Articolul 33: Utilizari permise: - mobilier, - fantana, - alei pietonale, - echipare edilitara. Articolul 34: Utilizari permise cu conditii: Cladirile cu functiuni comerciale si servicii vor avea parterul orientat spre strada / piata si spre trasee pietonale. Articolul 35: Utilizari interzise: Se interzic urmatoarele utilizari: - circulatii auto, - parcari, - constructii permanente.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

11

UTR1: C – CAI DE COMUNICATIE

1. GENERALITATI Articolul 1 - Zone si subzone functionale – cai de comunicatii rutiere propuse, cai carosabile cu prospect de 5.5m, Articolul 2 - Functiunea dominanta

- cai de comunicatii si constructii aferente

Articolul 3 - Functiuni complementare - servicii compatibile functiunii de baza a zonei - retele tehnico edilitare

2. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Articolul 4 - Utilizari permise - cai de comunicatie - parcaje - spatii de stationare - trotuare, - spatii verzi - refugii si treceri pentru pietoni - functiuni complementare pentru deservirea populatiei - post de transformare electric

Articolul 5 - Utilizari permise cu conditii Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice. In zona de protectie a caii ferate (100m de la limita cadastrala) cu avizul SNCFR SA. Articolul 6 - Interdictii temporare de construire - Nu este cazul.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

12

UTR 2: MIXT: BIROURI, COMERT, SERVICII, LOCUINTE

1. GENERALITATI

Articolul 1: Tipuri de subunitati functionale: - institutii, servicii de interes general si locuinte. Articolul 2: Functiunea dominanta a unitatii: - institutii, servicii, comert si birouri. Articolul 3: Functiunile complementare admise ale unitatii sunt: cai de comunicatii, spatii plantate, gospodarie comunala, echipare edilitara.

2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR

Articolul 4: Utilizari permise: - servicii, - comert, - alimentatie publica, - sedii de companii, organizatii, institutii - spatii pentru expozitii, - locuinte in sistem colectiv si locuinte de serviciu, - parcaje la sol si subterane, - spatii libere pietonale, pasaje pietonale - spatii plantate, - constructii pentru echiparea tehnico - edilitara, - cai de acces carosabile. Articolul 5: Utilizari permise cu conditii: Cladirile cu functiuni comerciale si servicii vor avea parterul orientat spre strada / piata si spre trasee pietonale. Articolul 6: Utilizari interzise: Se interzic urmatoarele utilizari: - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat - constructii provizorii de orice natura - depozite en-gros - statii de intretinere auto - depozitari de materiale refolosibile - platforme de precolectare a deseurilor urbane - activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice. Articolul 7: Interdictii definitive (permanente) de construire: - in zona culoarelor de protectie a retelelor electrice sau in zona de protectie a posturilor de transformare - pe culoarele rezervate amplasarii retelei de cai de comunicatie interioare (strazi principale sau secundare) stabilite in PUZ.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

13

3. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

3.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 8: Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Articolul 9: Zone construite protejate Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 10: Expunerea la riscuri naturale - amplasarea constructiilor este permisa pe terenuri pe care au fost luate masuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc). Articolul 11: Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea constructiilor este permisa in zonele neexpuse la riscuri tehnologice (culoare si zone de protectie ale retelelor electrice, a conductelor de transport gaz, a statiilor de reglare masurare). Articolul 12: Asigurarea echiparii edilitare - amplasarea constructiilor este permisa cu conditia stabilirii obligatiei de a se efectua partial sau total lucrari de echipare edilitara (bransament de apa, racord la canalizare, bransament gaz, racord la reteua electrica). Articolul 13: Asigurarea compatibilitatiii functiunilor - amplasarea constructiilor cu functiune mixta este permisa cu asigurarea compatibilitatii cu celelalte functiuni. Articolul 14: Procentul de ocupare a terenului - POT maxim de 30% si CUT maxim de 3.0. Articolul 15: Lucrari de utilitate publica - cladirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru lucrari de utlitate publica (cai de comunicatii, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicatii etc).

3.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII Articolul 16: Orientarea fata de punctele cardinale - se va respecta orientarea corecta fata de punctele cardinale (insorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din Regulamentului General de Urbanism si OMS 114/2014. Articolul 17: Amplasarea fata de drumuri publice - cladirile se vor amplasa retras fata de caile de circulatie existente sau propuse (strazi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor strazilor.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

14

Articolul 18: Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR: Autorizarea construciilor aflate in zona de protectie a SNCFR se va face doar cu avizul SNCFR SA. Articolul 19: Amplasarea fata de aeroporturi: nu este cazul. Articolul 20: Amplasarea fata de aliniament : se face dupa cum urmeaza: - fata de strada Pictor Zaicu: constructiile se vor amplasa cu o retragere de 12m fata de limita de proprietate, - fata de limita din nord constructiile se vor amplasa cu o retragere de 12m, - fata de strazile noi propuse prin PUZ: constructiile se vor amplasa cu o retragere variabila de minim 2m si maxim 10m fata de limita de proprietate conform plansei U285.06 Posibilitati de mobilare urbanistica. Articolul 21: Amplasarea in interiorul parcelei: cladirile vor amplasa in limita zonelor de implantare prevazute in plansa 285.03 Reglementari urbanistice. Se pot amplasa in afara zonelor de implantare prevazute constructii subterane, cu respectarea limitei de proprietate si constructii provizorii, mobilier urban, fantani, pavilioane. Amplasarea constructiilor pe aceeasi parcela se recomanda a se face cu respectarea normelor de insorire legale si a OMS 119/2014.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Articolul 22: Accese carosabile: autorizarea executarii constructiilor se va face doar in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drum public sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 23: Accese pietonale: se pot realiza pasaje si curti comune, private sau accesibile publicului permanet sau numai in timpul programului de functionare precum si accese de serviciu. In toate cazurile prezentate este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultati de deplasare.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA Articolul 24: Racordarea la retele publice de echipare edilitara: se va asigura racordarea la retelele publice de echipare edilitara pentru toate constructiile: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz. Articolul 25: Realizarea de retele edilitare - autorizarea constructiilor este permisa cu conditia conectarii la retelele edilitare odata cu realizarea lor.

3.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Articolul 26: Parcelarea : cladirile de cladiri propuse vor fi realizate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private. Articolul 27: Inaltimea constructiilor : inaltimea maxima a cladirilor D si E va fi : H maxim 45m pentru un regim de inaltime de S+P+9E+Etehnic

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

15

Articolul 28: Aspectul exterior al constructiilor : aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice fiecarei functiuni si dorintei investitorilor, dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei.

3.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 29: Parcaje : se vor asigura locuri de parcare pentru toate functiunile propuse, proportional cu suprafata si destinatia acestora, si conform avizului Comisiei de circulatie si a normativelor in vigoare. Articolul 30: Spatii verzi si plantate: spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si vor fi amenajate specific : alei pietonale, pergole, mobilier urban, fantani, plantatii de arbori si arbusti de diferite specii. Articolul 31: Imprejmuiri: sunt recomandate imprejmuirile de tip transparent sau partial opac cu inaltimea de maxim1.80m, sau garduri vii. La gardurile transparente se admite realizarea unui parapet de 60cm.

UTR2: V – SPATIU VERDE AMENAJAT

1. GENERALITATI

Articolul 32: Tipuri de subunitati functionale: - spatiu verde. Articolul 2: Functiunea dominanta a unitatii: - spatiu verde amenajat. Articolul 3: Functiunile complementare admise ale unitatii sunt: mobilier urban, alei pietonale, echipare edilitara.

2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR Articolul 33: Utilizari permise: - mobilier, - fantana, - alei pietonale, - echipare edilitara. Articolul 34: Utilizari permise cu conditii: Cladirile cu functiuni comerciale si servicii vor avea parterul orientat spre strada / piata si spre trasee pietonale. Articolul 35: Utilizari interzise: Se interzic urmatoarele utilizari: - circulatii auto, - parcari, - constructii permanente.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

16

UTR 3: C– ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE

3. GENERALITATI Articolul 1 - Zone si subzone functionale – cai de comunicatii rutiere propuse, drum public propus cu prospect de 16m, Articolul 2 - Functiunea dominanta

- cai de comunicatii si constructii aferente

Articolul 3 - Functiuni complementare - servicii compatibile functiunii de baza a zonei - retele tehnico edilitare

4. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Articolul 4 - Utilizari permise - cai de comunicatie - parcaje - spatii de stationare - trotuare, - spatii verzi - refugii si treceri pentru pietoni - functiuni complementare pentru deservirea populatiei - post de transformare electric

Articolul 5 - Utilizari permise cu conditii Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice. In zona de protectie a caii ferate (100m de la limita cadastrala) cu avizul SNCFR SA. Articolul 6 - Interdictii temporare de construire - Nu este cazul.

5. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

5.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Articolul 8 - Orientarea fata de punctele cardinale - Nu este cazul. Articolul 9 - Amplasarea fata de drumurile publice – nu este cazul. Articolul 10 - Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil - Nu este cazul. Articolul 11 - Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR -cu avizul SNCFR.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

17

Articolul 12 - Amplasarea fata de aeroporturi - Nu este cazul. Articolul 13 - Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei - Nu este cazul. Articolul 14 - Retrageri fata de aliniament - Nu se instituie o regula. Articolul 15 - Amplasarea in interiorul parcelei - Nu se instituie o regula.

5.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Articolul 16 - Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Articolul 17 - Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr- un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

5.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA Articolul 18 - Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. Se interzice amplasarea supraterana a retelelor de alimentare cu gaze. Articolul 19 - Realizarea de retele tehnico – edilitare Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. Articolul 20 - Proprietatea publica asupra drumului Drumul cu prospect de 16m va intra in proprietatea publica a localitatii la finalizarea etapei a 2-a a proiectului imobiliar, conform avizului Comisiei de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara nr. DT2014-004453/16.10.2014.

5.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Articolul 21 – Parcelarea - Nu este cazul

Articolul 22 - Aspectul exterior al constructiilor

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, birou 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

18

Se va asigura mascarea cu perdele de protectie a incintelor vizibile din drumurile publice.

Articolul 23 - Procentul de ocupare a terenului - Nu se instituie POT maxim.

5.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 24 - Imprejmuiri Nu este cazul

Intocmit, arh. Loredana PESCARU

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Atasament: MEM_ETAPA_4__SEPTEMBRIE_2015.pdf

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului:

PLAN URBANISTIC ZONAL COMPLEX PARK PLAZA CALEA ARADULUI NR. 1, TIMISOARA

Beneficiar: SC PARK PLAZA SRL

Timișoara, Calea Aradului nr. 1

Amplasament: Timișoara, Calea Aradului nr. 1

Proiectant: SC MELVIN SRL

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 19A, biroul 2, Timisoara

Proiectant de specialitate: Arhitect Urbanist Loredana PESCARU

Faza de proiectare: PUZ ETAPA IV

Timisoara, SEPTEMBRIE 2015

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

2

LISTA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: s.c. MELVIN s.r.l.

Şef proiect arh. LOREDANA PESCARU

Urbanism arh. LOREDANA PESCARU

COLABORATORI:

Ridicare topografică SC GEOLINK SRL

Str. Doja Gheorghe, 5, Timișoara, Timis, 300195

Ing. Adrian CIORTEA

Alimentare cu Apa-Canal: S.C. Aqua Plan West S.R.L.

Str. Tudor Vladimirescu, nr 19A, biroul nr 5

Timișoara, Timiș, 300175

Ing. Gabriel DOLOG

Alimentare cu energie electrica: S.C. ELDD S.R.L.

str. Ovidiu Cotrus 34, Timișoara, Timiș,

ing. Alin TUDOR

Lucrari rutiere: S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

str. Gheorghe Barițiu, Nr. 40, Sc. B, Ap. 11, Corp B,

Timișoara, Timiș 300167

ing. Adrian ZBIRCEA

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

3

BORDEROU A. P I E S E S C R I S E

1.CERERE

2.FOAIE DE CAPĂT

3.COLECTIV DE ELABORARE

4.BORDEROU

5.MEMORIU TEHNIC URBANISM

6.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

7.CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4217 / 17.12.2013 (prelungit pana la data de 16.12.2015)

8.EXTRAS CF

9.CUI

10.Avize cerute prin Certificatul de Urbanism

B. P I E S E D E S E N A T E 1. INCADRARE IN LOCALITATE ................................. PL. NR. U285.01

2. INCADRARE IN PREVEDERILE PUG TIMISOARA ……… PL. NR. U285.01.1

3. STUDIU DE ZONA ................................................................ PL. NR. U285.01.2

4. PLAN DE SITUATIE EXISTENT ...................................... PL. NR. U285.02

5. REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE_ETAPA 1..... PL. NR. U285.03A

6. REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE_ETAPA 2..... PL. NR. U285.03B

7. REGLEMENTARI URBANISTICE ECHIPARE EDILITARA … PL. NR. U285.04_ed

8. PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI

RETELE ELECTRICE SI DE TELECOMUNICATII ….…..… PL. NR. E-01

9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA …..…………… PL. NR. U285.05

10. POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA_ETAPA 1......... PL. NR. U285.06A

11. POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA_ETAPA 2......... PL. NR. U285.06B

12. STUDIU DE CVARTAL ....................................................PL.NR. U285.07

13. PROPUNERE VOLUMETRIE .....................................................PL.NR. U285.08

14. PROPUNERE VOLUMETRIE .....................................................PL.NR. U285.09

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

4

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL

COMPLEX PARK PLAZA

BENEFICIAR: S.C. PARK PLAZA S.R.L.

AMPLASAMENT: Timișoara, Calea Aradului nr. 1

NUMAR PROIECT: U 285 / 2013

FAZA DE PROIECTARE: PUZ - ETAPA 4

DATA ELABORARII: SEPTEMBRIE 2015

1.2. OBIECTUL LUCRARII:

Prezenta documentație PUZ își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic

pentru realizarea unei zone pentru: birouri, comerț, servicii, spații de cazare (hotel), locuințe în

system colectiv în cadrul unui complex al cărui beneficiar este SC PARK PLAZA SRL, pe terenul

situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe strada Calea Aradului nr. 1. Planul Urbanistic Zonal

se va realiza integral pe terenul în proprietatea SC PARK PLAZA SRL.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

� Reglementarea și schimbarea funcțiunii actuale terenului;

� Modul de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

� Realizarea lucrărilor tehnico - edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate noilor

funcțiuni;

� Proiectarea viitoarelor drumuri în corelare cu drumurile existente sau prevăzute prin lucrări de

urbanism deja aprobate.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

5

1.3. SURSE DOCUMENTARE:

In vederea elaborării documentației s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona

adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc

direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

� Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara_etapa 3;

� Ridicare topografică a zonei studiate;

� “PUZ Zona mixta – comert, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. Demetriade nr. 1, aprobat cu

HCL nr. 293/2015;

� PUZ Locuințe colective, servicii, comert, aprobat cu HCL 322/29.07.2010;

� PUZ Spații comerciale, birouri, servicii, unități de cazare și dotări aferete (HALA TIMCO);

� Clădire birouri FRUCTUS;

� Clădire birouri BOSCH;

� Clădiri birouri CBC (P-TA 700);

� Clădire birouri ALCATEL;

� Clădire birouri FINANȚE;

� Complex hotelier conform PUD aprobat prin HCL 195/2007 - Hotel Continental Ibis;

� PUZ Infrastructura regionala de afaceri și inovație în sectorul tehnologia informațiilor și

comunicații (TI&C);

� PUZ Constructie centru multifunctional. Centru comercial, locuinte -aprobat prin HCL

130/2010.

� Aviz de principiu nr. 01 / 14.05.2015 PUZ – „Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism și locuire

colectivă”, beneficiar S.C. ALENIA ARENA S.R.L., amplasament str. Pictor Zaicu, TIMIȘOARA

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

� Legea nr 350/2001 privind Amenajarea Teritorului și Urbanismului, modificată;

� Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ, aprobat prin Ordinul nr.

176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

� HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism și alte documente sau

norme cu caracter de reglementare;

� OUG 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2005 privind Protecția Mediului;

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

6

� HCJ 115/2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea

zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Parcelele studiate în cadrul PUZ se situează în zona de centru-nord a municipiului

Timișoara, în intravilan, și aparțin conform PUG Timișoara cu RLU aferent UTR nr. 13 - subzona

unităților industriale existente.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt alcătuite din zone pentru locuințe colective,

funcțiuni complementare și servicii, parcele industriale nefuncționale, calea ferată și Parcul

Botanic.

In urma studierii întregii zone propuse prin PUG pentru reconversie din zona industrială în

zonă de servicii, birouri, comerț și spații de cazare, zona cuprinsă între artera Calea

Circumvalațiunii, de la intersectia sa cu bulevardul Republicii până la Piața Consiliului Europei,

strada Pictor Zaicu și Calea Aradului, s-a constatat că planurile urbanistice studiate și aprobate au

regim de înălțime maxim de 3S+D+ P+24E+3Er cu h max de 155m.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Amplasamentul studiat este situat în zona centru - nord a municipiului Timișoara, la limită

cu strada Pictor Zaicu și Calea Aradului și în vecinătatea căii ferate 100 Orșova – Timișoara Nord.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt următoarele:

� La sud : - teren în proprietatea Municipiului Timișoara nr. top 1700/1/4/2, cu o lățime medie de

4,00m;

- Teren în proprietatea SC ALENIA SRL nr. top

1692/2/1/1/2;1692/2/1/1/3;1693/1/1;1699/1;1700/1/2;1700/1/4/1;26180/1/1/1/1/1/

1/1/1/2/3 cu o lățime variabilă de la 7,70m la 10,00m;

- strada Pictor Zaicu și

- Pizzeria Poli

� La est : Calea Aradului

� La nord : S.C. FACTO ITOBOXO S.R.L. si S.C. BANAT TIPO INTERNATIONAL S.R.L.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

7

� La vest : S.C. ALENIA ARENA S.R.L.. (fosta FRUCTUS S.A.)

Terenul este înscris în extrasele de carte funciară cu nr: 425177 și nr. 425170 și se

constituie din loturile cu următoarele numere top:

- CF 425177 Avand nr. Top

1693/2,1699/2,1700/1/1,1701/1,1702/1/1/a/1-693/2,1699/2,1700/1/1,1701/1,1702/1/1/a/2-

1693/2,1699/2,1700/1/1,1701/1,1702/1/1/b în suprafață de 7456mp.

Intabulare, drept de proprietate ant. nr 75915/01.07.2009, nr 67432/16.06.2009, nr

75917/1.07.2009, nr 67436/1.06.2009, nr 67453/16.06.2009, nr 67449/16.06.2009, dobândit prin

hotărâre judecătorească, cota actuala 1/1 SC PARK PLAZA SRL și interdicție de înstrăinare,

grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire în favoarea lui ELROSE FINANCE

INTERNATIONAL BV.

Inscrieri privitoare la sarcini:

- se notează servitute de trecere în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF

425176, pe culoarul cu lățimea de 2 m în suprafață de 106 mp asupra parcelei din CF 425177;

- întabulare, drept de ipoteca, valoare 10.000.000,00 EUR + dobânzi, alte costuri și

comisioane, precum și cheltuieli de recuperare, de judecată, executare silită în favoarea lui

ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV.

Teren intravilan având categoria de folosință: - altele.

- CF 425170 având nr. Top

1693/2,1699/2,1700/1/1,1701/1,1702/1/1/d/1 în suprafață de 14.039mp.

Intabulare, drept de proprietate ant. nr 75915/01.07.2009, nr 67432/16.06.2009, nr

75917/1.07.2009, nr 67436/1.06.2009, nr 67435/16.06.2009, nr 67449/16.06.2009, dobândit prin

hotărâre judecătorească, cota actuală 1/1 SC PARK PLAZA SRL și interdicție de înstrăinare,

grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire în favoarea lui ELROSE FINANCE

INTERNATIONAL BV.

Inscrieri privitoare la sarcini:

- se noteaza servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea parcelelor din CF 425171,

CF 425174 si CF 425176 pe o suprafata de 136mp, cu o lățime de 3m în perimetrul notat cu

punctele 47 - 54 - 26 - 38 - 47 din parcela evidențiată în CF 425170.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

8

- se noteaza servitute pentru utilități subterane (canalizare, alimentare cu apa, electricitate,

gaze naturale, telefonie, comunicare date fibra optica) în favoarea parcelei din CF 425171 pe o

suprafata de 91mp cu o latime de 2m, în perimetrul notat cu punctele 47 - B - A - 38 - 47 în

interiorul suprafeței de 136mp asupra căreia a fost instituită servitutea de sub C1, suprafața din

urma apartenentă la parcela evidențiată în CF 425170.

- întabulare, drept de ipoteca, valoare 10.000.000,00 EUR + dobânzi, alte costuri și

comisioane, precum și cheltuieli de recuperare, de judecată, executare silită în favoarea lui

ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV.

Teren intravilan având categoria de folosință: - curți construcții.

Destinația construcțiilor de pe amplasament: construcții industriale și edilitare.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Zona studiata, propusa prin PUG pentru reconversie, are în prezent funcțiune industrială.

Construcțiile existente pe teren sunt destinate activităților productive: hale producție, magazii,

birouri, construcții edilitare, post transformare și instalații. Construcțiile existente pe teren vor fi

propuse spre desființare.

Terenul rămas neconstruit este în prezent ocupat de platforme betonate reprezentând

accese carosabile și pietonale și locuri de parcare.

Spațiile neamenajate ocupă 44,77% din totalul suprafeței studiate.

Caracteristici climatice ale zonei:

Ca şi climă întâlnim în această încadrare tipul topoclimatic specific silvostepei caracterizată

prin temperaturi medii anuale ridicate (10,6º C), intervalul anual fără îngheţ este mai extins (peste

200 de zile) iar numărul mediu anual de zile cu îngheţ mai mic (95). Clima este deci temperat –

moderată.

Temperatura aerului:

- media maximă lunară +20....+28 °C (iulie-august)

- media lunară minimă -1.... -2 °C (ianuarie)

- temperatura medie multianuala a aerului : +8,8 C

- data medie a primului îngheț : 11 octombrie

- număr mediu al zilelor tropicale cu temperatură maximă mai mare de 30 C : 8 zile pe an

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

9

- durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Precipitații :

- media maximă lunară 70 - 80mm (luna iunie)

- cantitatea medie mutianuală a precipitațiilor : 600....700 mm/an

- numărul mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile / an

- numarul mediu al zilelor cu bruma : 25 zile / an

Vântul :

- direcții predominante : N - S 16%

E - V 13%

Caracteristici geotehnice ale terenului:

Terenul este plan și are stabilitatea generală asigurată.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se inscrie, conform normativului P100-1/2013, în

zonă cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,20g si TC = 0,7 sec.

Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maximă de îngheț, aferentă amplasamentului, este

de 60..70 cm.

Geomorfologic, amplasamentul se află în zona de Vest a țării.

Geologic, pe adâncimea pe care interesează în cazul de față, zona se caracterizează prin

depozite aluvionare cuaternare recente ( halocen superior ), reprezentată prin pământuri argiloase

în care apar intercalații de nisipuri și prafuri.

INVESTIGAȚII GEOTEHNICE INTERPRINSE

Stabilirea categoriei geotehnice a amplasamentului se face conform Normativului NP 074-

2007 pe baza punctajului de mai jos:

Clasificare dupa:

Punctaj

1. Tipul terenului:

- terenuri medii 3

2. Apa subterana:

- fără epuismente 1

3. Categoria de importanta (Conform HG 766/1997)

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

10

:- mare 3

4. Vecinătăți:

- risc redus 2

5. Seismic:

- zona de hazard seismic: ag=0,15g si Tc=0,7 sec 1

Total punctaj: 10

Categoria geotehnica: 1 ( risc geotehnic redus ).

Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS

1242-76.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice de principiu ale terenului de fundare, pe

amplasament s-a realizat un foraj geotehnic F1, până la adâncimea de 6,00 m și o penetrare

dinamică ușoară cu con P1.

Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pământ în vederea determinării în

laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Stratificația geotehnică, pusă în evidență de forajul efectuat, este următoarea:

- 0,00..1,20 m, umplutură;

- 1,20..2,70 m, praf argilos, gri deschis, plastic consistent;

- 2,70..4,50m, praf nisipos, maroniu gălbui, plastic consistent;

- 4,50..6,00, nisip fin prafos mijlociu, gri maroniu, mediu indesat, strat neepuizat.

Din probele de pământ prelevate și din prelucrarea penetrării dinamice cu con, s-au

determinat caracteristicele geotehnice și mecanice ale terenului folosite pentru calculele de

rezistență, dupa cum urmează:

- greutatea volumică: γ = 18,8 KN/m3;

- limitele de plasticitate: WL = 31, Wp = 14, IP = 17;

- porozitatea: n = 43%;

- indicele porilor: e = 0,6;

- modul de deformație edometric: M2-3 = 80;

- unghiul de frecare: Ø = 20,4 0;

- coeziunea: c = 0,15 daN/cm2.

Schița cu amplasarea investigațiilor geotehnice înterprinse precum și fișa stratigrafică sunt

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

11

prezentate în anexa referatului.

Apa subterană, a fost interceptată la adâncimea de 2,80 m.

In baza celor de mai sus afirmate precum și din datele tehnice înserate în fișa stratigrafica,

anexata referatului, se pot trage următoarele concluzii și recomandări:

- terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf nisipos, maroniu galbui, plastic

consistent, aflat începând de la 2,70 m adâncime;

- se propune o cotă minimă de fundare la 2,70 m adâncime față de cota terenului natural;

- pentru o adâncime de fundare de 2,00 m și o lățime a tălpii de 1,0 m, la încărcări din gruparea

fundamentală de calcul, se consideră o presiune conventionala de calcul pconv.barat.=240 kPa, pentru

alte adâncimi de fundare și lățimi ale tălpii se vor aplica corecțiile necesare precizate de STAS-ul

3300/2-85, considerând K1=0,05 si K2=2,0 și se estimează ppl=266 kPa, pcr = 325 kPa;

- cota de fundare propusă respectă condiția de adâncime maximă de îngheț, pentru acest

amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm;

- prezentul studiu geotehnic oferă caracteristici geotehnice informative, pentru fiecare obiectiv în

parte este necesar a se întocmi studiu geotehnic de detaliu;

- nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 2,80 m, dar un nivel maxim se poate

estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obținute doar

pe baza unor investigații de lungă durată;

- clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1;

- clasa de cloruri conținute 0,20;

- seismic, amplasamentul se încadreazî în zona de hazard seismic pentru care se consideră ag=

0,20g și Tc= 0,7 sec, clasa de importanta : II, categoria de importanta: B;

- sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare și epuismente;

- la execuția acestor tipuri de lucrări se vor respecta normele de protecție a muncii, în vigoare, prin

grija beneficiarului și a constructorului.

2.4. CIRCULATIA

In prezent strada Calea Aradului, stradă adiacentă investiției, face parte din rețeaua majoră

de circulație a municipiului Timișoara, fiind modernizată ca stradă de categoria a II cu două benzi

de circulație pe sens. Actualmente traficul este reglementat în sistem de semaforizare.

Accesul pe teren se poate face în prezent, din Calea Aradului și Calea Circumvalatiunii.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

12

In partea de nord a terenului este înscrisă o zonă de servitute de trecere cu suprafața totală

de 242 mp.

Servitutea se notează în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 și CF 425176, pe

culuarul cu lățimea de 2 m în suprafață de 106 mp asupra parcelei din CF 425177 și zona de

servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF

425176 pe o suprafata de 136mp, cu o lățime de 3m în perimetrul notat cu punctele 47 - 54 - 26 -

38 - 47 din parcela evidențiată în CF 425170.

Se noteaza servitute pentru utilități subterane (canalizare, alimentare cu apa, electricitate,

gaze naturale, telefonie, comunicare date fibra optica) în favoarea parcelei din CF 425171 pe o

suprafață de 91mp cu o lățime de 2m, în perimetrul notat cu punctele 47 - B - A - 38 - 47 în

interiorul suprafeței de 136mp asupra căreia a fost instituită servitutea de sub C1, suprafața din

urmă apartenenta la parcela evidențiată în CF 425170.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Terenul are în prezent funcțiune industrială. Terenul este ocupat de construcții pentru

activități productive: hala de productie și post de transformare.

Inaintea demarării investiției, construcțiile existente se vor demola pentru a face loc celor

propuse. In acest sens se vor realiza documentațiile necesare pentru desființare care vor fi supuse

spre aprobare Primăriei Municipiului Timișoara. Totodata se va încheia un contract de depozitare și

gestiune a deșeurilor rezultate în urma demolării cu o firma de salubritate locala (RETIM).

Terenul rămas neconstruit este în prezent ocupat de platforme betonate și spații

neamenajate.

ZONE

FUNCTIONALE

EXISTENT

SUPRAFAȚA

mp %

Suprafețe betonate 4.562 mp. 21,22 %

Zona producție 7.127mp 33.16%

Spații neamenajate 9.624 mp. 44,77 %

Post trafo 182 mp 0.85%

Suprafață teren studiat în cadrul PUZ 21.495 mp. 100 %

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

13

Funcțiunile existente în vecinătatea amplasamentului sunt:

- în partea de sud : pizzeria Poli (constructie parter), parcela cu nr. Top 1700/1/4/2 , teren

proprietate Municipiului Timișoara și parcela cu nr. Top 1692/2/1/1/2;1692/2/1/1/3; 1693/1/1;

1699/1; 1700/1/2; 1700/1/4/1; 26180/1/1/1/1/1/1/1/1/2/3, teren proprietatea S.C. ALENIA ARENA

S.R.L.;

- în partea de est :

• strada Calea Aradului, benzinăria LUKOIL, clădirea de birouri P + 6E + 2 etaje retrase

și showroom,

• PUZ ZONA MIXTĂ – COMERŢ, SERVICII BIROURI „OPEN VILLE” TIMIŞOARA, STR.

A. DEMETRIADE NR. 1, JUD. TIMIŞ

- în partea de nord : S.C. FACTO ITOBOXO S.R.L. și S.C. BANAT TIPO INTERNATIONAL

S.R.L. – hale parter, locuințe colective P+8E, locuințe colective P+4E și baterii de garaje P.

- în partea de vest: incinta S.C. ALENIA ARENA S.R.L., cu hală în regim de înălțime parter,

PUZ in lucru.

Disfuncționalități:

1. Zonă cu fostă incintă industrială (Helicon Banat - tipografie),

• incompatibilitatea zonei industriale actuale cu cea de locuit şi servicii din cvartalul

din care face parte terenul studiat este cea mai evidentă disfuncţionalitate în ceea ce

priveşte ocuparea terenurilor;

• aspectul degradat al fondului construit şi a amenajărilor aferente, tributare unei

foste zone industriale dezafectate;

2. Lipsa unei legături rutiere între Calea Circumvalaţiunii şi str. Pictor Ioan Zaicu;

3. Calea ferată – barieră fizică, disconfort generat de trafic.

4. Spaţii publice inexistente.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

2.6.1. Alimentare cu apă și canalizare menajeră

In prezent zona studiată dispune de o rețea de distribuție a apei potabile și canalizare.

Conform avizului de amplasament al S.C. Aquatim S.A. nr. 4196/18.02.2014, actualizat până la

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

14

data de 18.02.2016 în zona obiectivului studiat prin prezentul PUZ există următoarele reţele de

apă și canalizare:

- pe Calea Aradului există o conductă de apă potabilă Ad 315;

- pe str. Novac Traian există o conductă de apă potabilă Ad 180;

- pe str. Pictor Zaicu există o conductă de canalizare Cd 500.

2.6.3. Canalizare apa pluviala

In prezent în zonă există rețea de canalizare pluvială, conform aviz de amplasament

Aquatim nr. 4196/18.02.2014, actualizat până la data de 18.02.2016.

2.6.4. Gaze naturale

In vecinătate există rețea de alimentare cu gaze naturale.

2.6.5. Alimentarea cu energie electrica

Pe teren există un post trafo PT 10/0,4KV – 400KVA nr. 1022 înseriat în LES 10KV 27

CETATE, LES 10KV 30 CETATE și LES 10KV 42 DUMBRĂVIȚA .

Conform avizului de amplasament nr 96/19.02.2014 eliberat de către SC ENEL

DISTRIBUTIE BANAT SA, în zona studiată se află următoarele rețele electrice:

- Linie electrică subterană (LES) de medie tensiune;

- Linie electrica aeriana (LEA) de medie tensiune;

- Linii electrice subterane (LES) de joasa tensiune;

- Linie electrica subterana (LES) de joasa tensiune – iluminat public.

2.6.6. Iluminat public

În momentul actual există iluminat public pe străzile adiacente zonei studiate, Calea

Aradului și strada Pictor Ion Zaicu.

2.6.7. Canalizație telecomunicatii

În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații, ci doar adiacent,

conform aviz S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. NR. 205/25.02.2015

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

15

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Relatia cadru natural - cadru construit

Deși terenul a avut o vreme îndelungată folosință industrială, în zonă nu sunt prezente

surse semnificative de poluare a mediului.

Propunerile prezentului PUZ vor asigura un echilibru între suprafețele construite și cele

rezervate spațiilor verzi.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătatea ei.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării

edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă.

Nu este cazul.

Evidențierea valorilor de partimoniu ce prezintă protecție.

Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează

accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de

amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și

integrate în aceste documentații.

Consultarea populației privind investiția s-a realizat conform legislației în vigoare, prin

anunțuri publice. Prima consultare a avut loc la etapa 2 a elaborării propunerilor PUZ și a avut loc

la data de 18.03.2014 la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2.

In vederea obținerii avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului au apărut trei anunțuri

în presa locală: la data de 15.04.2014 , 18.04.2014 și la data de 23.05.2015. Nu au fost sesizări

ale populației.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

16

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Terenul studiat este proprietate privată. In urma analizei privind oportunitatea unei investiții

în municipiul Timișoara, proprietarul terenului intenționează realizarea pe teren a unui complex

imobiliar compus din construcții pentru birouri, spații de cazare (hotel de 4-5 stele), sală conferințe

de cca 500 de locuri, spații comerciale, servicii, locuințe colective și de serviciu, cât și spații publice

sub formă de piațete și spații verzi amenajate.

Conform studiilor efectuate în zonă, precum și a reglementărilor Masterplan Timișoara,

terenul poate fi reconvertit care să răspundă actualelor cerințe ale municipiului Timișoara, care

este din punct de vedere economic al doilea pol de creștere ale României după București.

Prin urmare, este necesară crearea unei zone urbane competitive menite să crească

capacitatea polarizatoare, în perspectiva accentuării integrării în spațiul european.

In acest sens și ca urmare a solicitărilor beneficiarului, se propune elaborarea unui plan

urbanistic zonal, ca etapă premergătoare realizării proiectului “COMPLEX PARK PLAZA”.

3.2. PREVEDERI ALE PUG TIMISOARA

Zona studiată este inclusă în intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică

prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, cât și condițiile din avizul de

Oportunitate nr. 09/28.11.2013. In prezent zona PUZ este o zonă industrială, încadrată în UTR 13

și amplasată limitrof unei zone industriale și de servicii precum și locuințe colective.

In cadrul prezentei documentații sunt reglementate utilizările funcționale ale zonei studiate,

precum și principalele trasee și profile transversale ale drumurilor care vor deservi zona. Vor fi

preluate de asemenea traseele de circulații propuse prin documentații de urbanism anterior

aprobate în zonele limitrofe. Sunt evidențiate traseele de utilități cu zonele de restricție aferente.

Terenul propus pentru PUZ se încadrează în mai multe politici a MASTERPLANULUI –

PUG ETAPA 3. In primul rând în schema de dezvoltare pe termen mediu și lung parcela studiată

se încadrează în zona de intervenție prioritară cu dotări majore. Parcela studiată se află în

vecinătatea zonei centrale a orașului.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

17

POLITICA 1 – PROGAM 3: Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive –

zone urbane mixte obtinute prin reconversie cu accent pe servicii. Parcela se încadrează în zona

urbană ce se vor obține prin reconversia zonelor industriale cu accent pe servicii,

POLITICA 5 - PROGRAM 1: Imbunătățirea calității și gestionării domeniului public -

creșterea calității spațiului public urban. Prin amenajarea spațiului studiat prin PUZ se obține un

spațiu urban de calitate superioară cu piațete pietonale, zone de comerț și servicii la parter și

birouri la etaj. Funcțiunile propuse nu poluează spațiul, ci propune în primul rând igienizarea locului

ajuns în momentul de față într-un grad avansat de degradare din cauza construcțiilor existente pe

teren părăsite.

POLITICA 5 – PROGRAM 2: Imbunătățirea calității și gestionării domeniului public –

creșterea calității rețelei de spații verzi. Pe parcelă se propune un spatiu verde de 16.08% din

suprafata, conform HCJ 115/2008. Pentru a putea obține aceste procente se propune organizarea

zonei de garare/parcare a autoturismelor în zona de subsol, pentru a putea amenaja zona de la

suprafața terenului.

POLITICA 9 : Asigurarea identității urbane și a cadrului natural. Se propune creearea unui

accent ce va putea fi capăt de perspectivă din mai multe puncte: Calea Aradului – Piața Mărăști,

Calea Aradului – Piața Consiliul Europei, str. Gh. Lazăr, Bd. Antenei. In planșa de simulare foto din

partea desenată se poate vedea impactul pe care îl va avea construcția cu un regim de înălțime de

72m ca și capăt de perspectivă.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

In prezent pe amplasament există vegetație, atât înaltă cât și lăstari. Această vegetație nu

reprezintă valoare peisagistică. Pe teren exista un exemplar de Juglans regia (nuc).

Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu

preluarea dezvoltărilor adiacente.

Se va prevedea o suprafață de 3457 mp pentru spațiu verde amenajat și întreținut în cadrul

ansamblului propus, ceea ce reprezintă 16.08% din suprafața terenului, conform HCJ 115/2008.

Această suprafață nu va putea fi strămutată, diminuată sau supusă schimbării de destinație,

conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

18

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Circulația auto

Numărul și configurația acceselor s-a determinat în cadrul zonei studiate în baza unui

studiu de trafic, realizat de o firmă specializată, SC VELTONA SRL, contract nr.5/24.06.2014.

S-au determinat 3 accese la parcelă: din Calea Aradului, din str. Pictor Zaicu și din Calea

Cicumvalațiunii. Accesele s-au stabilit astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.

Accesele auto propuse în incintă se fac de pe strada Calea Aradului, strada Calea

Circumvalaţiunii si în etapa 2 din strada Pictor Ion Zaicu.

Accesul auto din Calea Aradului în partea de Nord - Est (acces proiectat) are lungimea de

17,30 m şi lăţimea carosabilă de 7,00 m; a fost racordat la marginea părţii carosabile prin arce de

cerc cu raza de 6 m.

Ieșirea în Calea Aradului se face cu racord dreapta.

Accesul auto existent din Calea Circumvalaţiunii în partea de Nord are lăţimea carosabilă

de 7,00 m și ieșirea se face cu racord dreapta; a fost racordat la marginea părţii carosabile a străzii

ce va face legătura între Calea Circumvalaţiunii şi strada Pictor Ioan Zaicu prin arc de cerc cu raza

de 6 m.

Strada proiectată, care va face legătura între Calea Circumvalațiunii și strada Pictor Zaicu

se va realiza în două etape și va avea un prospect de 16m: 2m trotuar – 2.5m parcare/spațiu verde

– 7m carosabil – 2.5m spațiu verde – 2m trotuar.

o Etapa 1:

� drumul public de 16m va avea buclă de întoarcere,

� se vor construi corpurile A, B, C, D din cadrul ansamblului.

o Etapa 2:

� drumul public pe direcția nord-sud, cu prospect de 16m se va deschide

circulației publice spre strada Pictor Ion Zaicu,

� se va construi corpul E.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

19

Parcări

Potrivit Anexei 2 – Norme locale privind determinarea numărului locurilor de parcare, pentru

“Realizare PUZ – Complex Park Plaza”, pe strada Calea Aradului, nr. 1, în localitatea Timişoara

sunt necesare 1.160 locuri de parcare, după cum urmează:

Destinaţie

Număr

locuri de

parcare

Birouri 609

Sală de conferinţă 44

Hotel 100

Restaurant (vizitatori / angajati) 163

25

Spaţii comerciale / servicii

(vizitatori / angajati)

169

10

Locuinte 40

Locuri de parcare necesare 1.160

Desi conform calculelor sunt necesare 1160 de locuri de parcare, au fost proiectate 1.198

de locuri, rezultand un excedent de 38 de locuri de parcare.

Din cele 1.160 locuri de parcare 78 locuri vor fi amenajate la nivelul terenului conform

planului de situaţie anexat, iar restul de 1.082 locuri de parcare vor fi amenajate în parcarea

subterană propusă a fi executată pe două nivele.

Pentru dirijarea și reglementarea traficului în zona amplasamentului se vor executa marcaje

rutiere și se vor planta indicatoare de circulație, astfel încât să se asigure prioritate pentru traficul

major.

In măsura în care după realizarea proiectului de investiție “Complex Park Plaza” și darea sa

spre folosință, rămâne un exedent de locuri de parcare, acestea se vor putea da spre folosință

publică în condițiile care se vor discuta la momentul respectiv.

Transportul în comun

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

20

Transportul în comun există pe Calea Aradului și pe Calea Circumvalațiunii. Pe aceste

artere circulă troilebuzele cu nr. 14,17 și 18, linia expres E2 și linia metropolitană M44, existând și

stație de taximetre.

Circulaţia pietonală

Circulaţia pietonală în zonă este asigurată pe traseul străzilor existente şi propuse şi în

interiorul ansamblului. Prin realizarea piaţetei se creeaza o zonă de spațiu public pentru pietoni în

legătură cu parcul botanic (în etapa de realizare a bulevardului Pictor Zaicu la prospect de 45m,

conform PUG).

În paralel cu circulaţia pietonală, este asigurat şi accesul bicicletelor pe strazile existente.

Amplasarea faţă de CF

Terenul este amplasat în zona de protecţie a liniei de cale ferată CF 100 Orşova –

Timisoara Nord, pe partea dreaptă, pe o lungime de 178.71m. Construcţiile propuse vor fi

amplasate la o distanţă minimă de 25 m faţă de axul liniei CF, pe o distanţă de 170m, între km

572+200 şi km 572+370, în afara zonei de siguranţă a CF, conform planurilor anexate şi a avizului

CN CFR SA BUCURESTI nr. 5/10/26/25.06.2014.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop dezvoltarea urbană, economică și socială a

zonei, precum și eliminarea disfuncționalităților semnalizate.

S-au identificat următoarele disfuncționalități majore:

- existența zonei industriale dezafectate în zona centrală a municipiului;

- disconfort vizual și spațial în zonă datorită aspectului estetic necorespunzător;

- infrastructura de trafic incomplete realizată (Inelul II parţial)

- spațiu verde neamenajat, vegetație crescută spontan.

Se propun următoarele:

� Reconversia funcțiunii de zonă industrială existentă în zonă pentru birouri, comerț, servicii,

unități de cazare (hotel), sală conferințe și parțial pentru locuințe colective și de serviciu.

� Rezolvarea în sistem centralizat a alimentării cu apă și a canalizării precum și a celorlalte

utilități.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

21

� Dezvoltarea și eficientizarea căilor de circulație existente.

� Crearea de noi accese și căi de circulație.

� Crearea de spații publice deschise, ce vor fi spaţii publice de coagulare socială unde cetăţenii

oraşului pot găsi locuri de întâlnire şi comunicare.

� Amenajare peisageră a spațiului verde.

Funcțiunea dominantă a zonei va fi:

- birouri, hotel, conferință, comerț și servicii.

Funcțiunea secundară a zonei va fi:

- locuințe colective, locuințe de serviciu.

Birourile propuse vor fi de clasa A/B, iar hotelul propus va avea 4 sau 5 stele.

Bilanț teritorial - utilizare funcțională

Suprafața terenului studiat în cadrul PUZ este de 21.495mp.

ZONE FUNCTIONALE

PROPUS

SUPRAFATA

mp. %

C Drum public propus (16m) 2.036 mp. 9,47 %

Ci Circulații interioare / parcări auto 2.930 mp. 13,63 %

• Parcare supraterană 78 locuri

• Parcare subterana 1082 locuri

IS Zonă birouri, hotel, conferință, servicii,

comerț 7.969 mp 37,07 %

M Zonă birouri / locuințe,servicii, comerț 5.063 mp 23,55 %

V Spații verzi amenajate 3.457 mp. 16,08 %

TE Post trafo 40 mp 0.19%

Suprafata teren 21.495 mp. 100 %

Indici urbanistici pentru UTR 1

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

22

POT = 30.00%

CUT = 3,5

H maxim = 72,00 m

H maxim corpuri A, C, = 50 m

Regim maxim de înălțime propus pentru corpul B = 2S + P + 17E+E tehnic

Regim de înălțime propus pentru corpurile A, C, = S+P+10E+E tehnic

Indici urbanistici pentru UTR 2

POT = 30.00%

CUT = 3,0

H maxim corpuri D, E = 45,00 m

Regim de înălțime propus pentru corpurile D, E = S+P+9E+E tehnic.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. Capacităţile investiţiei propuse pentru alimentare cu apă

Se propune asigurarea necesarului de apa pentru ansamblul de clădiri (2S+P+17E

Etehnic) și (S+P+9E+Etehnic/ S+P+10E+Etehnic) situate în zona PUZ-ului de analizat.

Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. va fi format din extinderea reţelei

de distribuţie de alimentare cu apă a municipiului Timișoara, conducta principală de apă de pe str.

Calea Aradului cu De 315mm. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu

apă a zonei de locuinţe în curs de dezvoltare. Extinderea se va realiza cu conducte de polietilenă

PE – ID în lungul străzilor majore a parcelelor.

Intreg sistemul de alimentare cu apa care deservește tot complexul propus va fi de tip

centralizat, având ca sursă de apă sistemul centralizat de alimentare a municipiului Timișoara,

care are disponibil debit de apă la uzinele de tratare și capacitate de transport pe rețelele de

distribuție.

Asigurarea necesarului de apă pentru ansamblul proiectat se va realiza din sistemul

centralizat de alimentare cu apă al municipiului Timișoara, prin intermediul unei conducte din

polietilena PE-HD, PN 10 bar, Dext=110 mm, racordată la conducta existentă De 315mm de pe

str. Calea Aradului. La branșarea conductei de apă potabilă în zona studiată se va executa un

cămin de vane pentru montarea apometrului.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

23

In interiorul parcelei studiate se va realiza o reţea de alimentare cu apă ce va deservi

fiecare corp de clădire propus, reţea ce va fi realizată din conducte de polietilenă (branșament)

PE-HD, De =90 mm.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer şi

pentru igienizarea spaţiilor.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru

incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1-1,5 m în lungul străzilor

conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Pentru asigurarea debitului intern se va realiza un rezervor cu volum V=170mc + 54 mc =

224 mc � se alege un rezervor cu capacitatea V = 220mc din beton armat.

Se propune dotarea cu două grupuri de pompare unul pentru consum casnic orar 1+1R

având următorii parametrii Q=11 l/s și Hp=170mCA, iar grupul de pompare pentru incendiu 1+1R

având următorii parametrii Q=15 l/s și Hp=170mCA. Grupurile de pompare vor fi complet

automatizate și vor fi prevăzute cu convertizor de frecvență pentru protecția pompelor și o scădere

semnificativă a șocurilor electrice.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele

următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise

se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie

necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare în

zonă.

3.6.2. Capacităţile investiţiei propuse pentru canalizare ape uzate menajere

In viitor, canalizarea se va realiza de asemenea în sistem centralizat, prin extindere și

racordare la rețeaua de canalizare existentă a municipiului Timișoara.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem unitar. Se va prevedea în

zonă un colector principal PVC De 315 și De 400mm care se va deversa în colectorul Cd 500 de

pe str. Pictor Zaicu.

Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop.

Această extindere se va realiza în lungul străzilor majore a zonei. Reţeaua interioară de canalizare

a zonei studiate se va realiza în sistem gravitaţional până în punctul în care terenul sistematizat

permite astfel încât să fie asigurat stratul minim de acoperire a conductei. Pentru zonele unde nu

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

24

se pot realiza aceste condiţii se vor prevedea staţii de pompare ape uzate menajere tip monobloc,

livrate de furnizor gata echipate. Se pot monta sub carosabil, fie in lateralul drumului in zona verde.

Diametrul colectorului principal ce se va racorda la colectorul aflat în execuție, se va

dimensiona funcție de debitele apelor uzate menajere estimate în zona PUZ-urilor.

Dimensionarea conductei de canalizare care va face legătura între magistrală și parcele va

putea fi realizată doar după finalizarea PUZ-urilor din zona.

Rețeaua de canalizare interioara a zonei studiate se va realiza din tuburi PVC, (De 315

mm). Pe planșa de edilitare s-a prevăzut o dispunere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare

aferente parcelelor studiate. Pe traseul reţelelor de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare

şi intersecţie cu un diametru de minim 1m. Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare

va fi din PVC pentru canalizare PN 4. Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistenţă

mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime,

deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03), iar materialul din care sunt realizate

prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute

obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform

STAS 3051-91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de

intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii

acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al

apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82,

având dimensiunile plăcii de bază 1,5x1,5 m şi H=2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă

carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior

prin tencuire.

Debitele evacuate sunt :

Quz zimed = 258,43 m 3/zi = 2,99 l/s

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

25

Quz zimax = 335,96 m 3/zi = 3,89 l/s

Quz orarmax = 39,20 m 3/h = 10,89 l/s

3.6.3. Capacităţile investiţiei propuse pentru canalizare ape meteorice

Canalizarea apelor pluviale de pe platformele betonate (drumuri și trotuare) va fi realizată

prin intermediul gurilor de scurgere amplasate de o parte și de alta a străzii. Apele pluviale

colectate vor fi depozitare într-un bazin de retenție de 8 x 5 m cu o capacitate de 100 mc spre un

bazin de linistire de 10mc și se vor devărsa controlat dupa 15 minute ce s-au terminat intemperiile

în rețeaua municipală de pe strada Calea Aradului. Se va monta un debitmetru pe racordul de

canalizare ce deverseaza apele meteorice.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

Canalizarea propusă pentru PUZ– ul studiat se va face în sistem unitar (canalizarea apelor

uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru realizarea

lucrărilor propriu-zise, se va obține avizul de gospodărire a apelor cu soluția de canalizare care va

cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime,

deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, pe rețeaua de canalizare pluvială s-au

prevăzut cămine de vizitare, conform STAS 3051-91.

Debitul estimat al apelor pluviale căzute pe suprafaţa clădirilor şi a platformelor carosabile

din incinta obiectivului, conform breviarului de calcul, este: QP = 156.52 l /s.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

26

BREVIAR DE CALCULE

A. ALIMENTAREA CU APĂ.

1. Necesarul de apă.

1.1. Zona de servicii :

Corp „B”

- 1592 mp x 18 nivele x 4 persoane/100 mp = 1146 persoane

- normă consum:

- 46 angajati x 25 l/om. zi – pentru hotel, conform SR 1343/1-06, tabel 2.

- 1100 clienti x 150 l/om. zi – pentru hotel, conform SR 1343/1-06, tabel 2.

Corp „A”, „C”, „D”si „E”

- 4800 mp x 10 nivele x 4 persoane/100 mp = 1920 persoane

- normă consum:

- 1920 angajati x 30 l/om. zi – pentru birouri, conform SR 1343/1-06, tabel 2.

N = 1000

1 x (46 x 25 + 1100 x 150 1920 x 30) = 223,75 m3/zi = 2,59 l/s

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,1 x 1,05 x 223,75 m 3/zi = 258,43 m3/zi = 2,99 l/s

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,30 x 258,43 m 3/zi = 335,96 m3/zi = 3,89 l/s

Qorar max. = Ko x Qzi max.=2,8 x 335,96 m 3/zi = 940,69 m3/zi = 39,20 m3/h = 10,89 l/s

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reţelei orăşeneşti, cu racord la

rețeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului Timișoara. Această extindere de reţea va

asigura şi debitul pentru stingerea unui eventual incendiu în zona studiată.

Punctul de branșare se va realiza la rețeaua de apă de distribuție din PEHD cu De 315mm

existentă pe str. A.I. Cuza (Aradului) prin intermediul unui cămin de vane.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

27

B. CANALIZARE.

1. Debitele de calcul pentru canalizarea menajera

Echiparea cu obiecte sanitare la corp cladire “B” - 2S+P+17E – cladire pentru

birouri/hotel/conferinta/comert/servicii :

Nr .

Curent Tipul Obiectului Numarul

obiectelor

instalate

Debit

specific

Debit

specific

total qs

[ l/s ]

TOTAl

fiecare camera * 20

cam qs [ l/s ] l/s

1 Lavoar 1 0.2 0.2

2 Cabina dus 1 0.2 0.2 0.5

3 Closet 1 0.1 0.1

bucatarie

serviciu*1buc

4 spalator 3 0.2 0.6

5 masina spalat vase 3 0.1 0.3 1.9

6 cabina dus 2 0.5 1

Spalatorie *1buc

7 masini spalat rufe 5 0.17 0.85 0.85

20 camere * 18 etaje * (0,5+1,9+0.85) = 182.75 l/s

Debit de calcul conform STAS 1478 – 94:

qc =abc E

unde:

a = 0,17 – coeficient funcție de regimul de furnizare ( 17 ore/zi),

b = 1,00 – conducte de apa rece,

c = 1,6 – coeficient specific destinației;

qc =0.17*1.00*1.6* 75.182 = 3.67 l/s

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

28

Echiparea cu obiecte sanitare la corp clădire “A”,”C”,”D” și “E” - S+P+9E – cladire pentru

birouri/comerț/servicii:

Nr .

Curent Tipul Obiectului

Numarul

obiectelor

instalate

Debit specific

Debit

specific total

qs [ l/s ]

TOTAl

fiecare birou* 12 cam qs [ l/s ] l/s

1 Lavoar 2 0.2 0.4

2 Closet 2 0.1 0.2 0.6

12birouri* 10etaje * 0.6 = 72 l/s

Debit de calcul conform STAS 1478 – 94:

qc =abc E

unde:

a = 0,17 – coeficient functie de regimul de furnizare ( 17 ore/zi),

b = 1,00 – conducte de apa rece,

c = 1,6 – coeficient specific destinatiei;

qc =0.17*1.00*1.6* 72 = 2.30 l/s

qc total =3.67 +2.30 *4 =12.87 l/s – debite canalizare menajera pentru corpurile de cladire “A” ,”B” ,

“C” , “D” , “E”

2. Debitele de calcul pentru canalizarea pluvială

Apele pluviale de pe străzi sunt colectate cu ajutorul geigere-lor şi a unui sistem de reţele

de conducte, într-un bazin de retenție urmând să fie deversate la rețeaua de canalizare printr-un

bazin de linistire la 15 minute dupa terminarea intemperiilor.

Se va monta un debitmetru pe racordul de canalizare ce deverseaza apele meteorice.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qp = m x ΣS x Ø x i – unde;

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

29

m – coeficient de reducere a debitului de calcul, care ţine seama de capacitatea de

înmagazinare, în timp, a canalelor si de durata ploii de calcul, t ;

m = 0,8 pentru durata de scurgere t < 40 minute;

m = 0,9 pentru durata de scurgere t > 40 min.

i – intensitatea normală a ploii de calcul, functie de frecventa, f, si de durata ploii de

calcul, t, conform STAS 1846 – 90, in l/s /ha;

S – aria bazinului de canalizare aferent secţiunii de calcul, în ha;

S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul, aleile pietonale şi zonele verzi

aferente domeniului public deoarece apele pluviale colectate de pe parcele vor fi reţinute la nivelul

acestora in bazine de cate 3 m3 şi se vor reintegra în sol).

S drumuri = 0.55 ha;

S parcare = 0.13 ha;

S suprafete construite, cladiri = 0.52 ha;

S pietonale = 0.29 ha

S zonă verde = 0.35 ha.

Ø – coeficient de scurgere aferent ariei S; valorile se determina functie de natura

suprafetei bazinului de canalizare, conform tabel 1, STAS 1846 – 90

Ø = 0,85 – pentru drumuri din asfalt;

Ø = 0,85 – pentru circulații pietonale;

Ø = 0,90 – pentru suprafețe construite, clădiri;

Ø = 0,1 – pentru zone verzi.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV.

Conform STAS 1846 – 90 tabel 2, frecvența ploii de calcul, f, este funcție de clasa de

importanța a folosinței.

Timpul de ploaie va fi : tp = tcs + L/45 x Vi = 15 + 321/45 x 0,7x130 = 22 min.

Conform STAS 1846 – 90 zona 13 frecventa f 1/2

Din diagrama pentru calculul intensității ploii în zona 13 → i = 130 l/sec /ha

În concluzie:

Qp = 0,8 x 2,15 x 0.70x130 = 156.52 l /s.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

30

Rețeaua mixtă de colectare a apelor pluviale și menajere este formată din conducte PVC

DN 400 cu o lungime de 193m, și PVC DN 300 cu o lungime de 312m.

Rețeaua mai are și un numar de 15 geigere, 8 camine de intersecție și 5 cămine de

colectare de la clădirile aferente.

2.6.2. Alimentare cu energie electrica

Se propune relocarea și modernizarea postului de transformare aflat spre strada Pictor Ion

Zaicu. Noua poziție a postului de transformare este propusă a fi la limita de proprietate, cu acces

dinspre strada Ion Zaicu. Acest post de transformare, denumit în continuare PText1, va trebui

modernizat/ amplificat pentru a putea prelua consumatorii noi apăruți: iluminat public, consumatori

edilitari, etc.

De asemenea linia electrică subterana de medie tensiune ce uneste cele două posturi din

zona studiată se propune a se devia în lungul limitei de proprietate din vest cu SC ALENIA ARENA

SRL.

Pentru alimentarea cu energie electrică a clădirilor ce se propun a fi construite se vor

realiza posturi de transformare înglobate în interiorul acestora, în spații special amenajate,

conform normativelor în vigoare. Aceste posturi de transformare vor fi proprietatea consumatorilor,

iar delimitarea de gestiune și măsură se va realiza la medie tensiune. Posturile de transformare

vor fi buclate, pentru a mări siguranța în alimentarea cu energie electrică.

Bilanțul de puteri, calculat conform tabelului 2 din PE132/2003 „Normativ pentru

proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică” este următorul :

Corp A

- Putere electrică instalată : 1.4 MW

- Putere electrică simultană : 1.1 MW

Se propune montarea unui post de transformare PT1 cu puterea de 2x800 kVA.

Corp B

- Putere electrică instalată : 1.9 MW

- Putere electrică simultană : 1.7 MW

Se propune montarea unui post de transformare PT2 cu puterea de 2x1000 kVA.

Corp C

- Putere electrică instalată : 1.4 MW

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

31

- Putere electrică simultană : 1.1 MW

Se propune montarea unui post de transformare PT3 cu puterea de 2x800 kVA.

Corp D

- Putere electrică instalată : 1.5 MW

- Putere electrică simultană : 1.3 MW

Se propune montarea unui post de transformare PT4 cu puterea de 2x800 kVA.

Corp E

- Putere electrică instalată : 1.2 MW

- Putere electrică simultană : 1.0 MW

Se propune montarea unui post de transformare PT5 cu puterea de 2x600 kVA.

Dimensionarea transformatoarelor a luat în calcul și o rezervă de putere.

Puterea instalată estimată pentru realizarea iluminatului public este Pi=57x0,125 W = 7,1

kW, iar puterea simultană maxim absorbită estimată este Psim.max.abs.= 57x0,125 W = 7,1 kW.

Puterea instalată estimată pentru realizarea iluminatului spațiilor verzi este Pi=10x0,03 W = 0,3

kW, iar puterea simultană maxim absorbită estimată este Psim.max.abs.= 10x0,03 W = 0,3 kW.

Puterea instalată estimată pentru consumatorii edilitari este Pi=50 kW, iar puterea simultană

maxim absorbită estimată este Psim.max.abs.= 30kW.

Puterea instalată estimată totală suplimentară pentru postul de transformare existent

PText1 este Pi= 57,4 kW, iar puterea simultană maxim absorbită estimată este Psim.max.abs.= 37,4

kW.

Operatorul de distribuție va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare

loc de consum în parte.

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru

lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică care va

cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie

subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

32

2.6.3. Iluminat public

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu înălțimea de 11m, capabili să

reziste la lovituri de trăsnet, echipați cu corpuri de iluminat cu sursă LED de 60W sau cu sursă cu

halogenuri metalice de 125W. Stâlpii vor fi prevăzuți cu tablou electric înglobat în corpul stâlpului și

vor fi legați la priza de pământ. Alimentarea stâlpilor de iluminat se va realiza în cablu pozat

îngropat în săpătură predominant în zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de

transformare propuse.

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru

lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică a

iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi

avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

2.6.4. Canalizație telecomunicații

In lungul trotuarelor propuse/ zone verzi se va realiza o canalizație de telecomunicații.

Datorită multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea

flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M

D90mm, fără pozarea cablurilor de fibră optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de

telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare cladire va beneficia de branșament de telecomunicații.

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru

lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru

rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului

precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

33

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

A. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

viitoare

fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in

privinta alocarii resurselor.

Elaborarea planului urbanistic zonal

Elaborarea PUZ –ului de față este determinată de intenția de a crea o zonă funcțională, în

acord cu cerințele socio-economice ale zonei, prin crearea de spații de locuit, locuri de muncă și

activități în concordanță cu mediul urban, în condiții ecologice și de dezvoltare durabilă.

Modelarea zonală propusă creează premisele pentru protecția mediului, cu condiția

respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la

colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stress ambiental: zgomot,

noxe din traficul rutier.

Acest plan propune realizarea unui spațiu armonios peisagistic, conform cu cerințele de

dezvoltare ale mediului urban, în deplin acord cu normele de protecție a mediului.

Amplasamentul în suprafață de 21495 mp este situat într-o zonă urbană care necesită o

regândire a infrastructurii și a funcțiunilor actuale.

In această zonă prin realizarea propunerilor din acest PUZ se oferă o soluție pentru

rezolvarea problemelor de infrastructură, de cerințe socio-economice precum și armonizarea

cadrului general cu funcțiunile propuse ale zonei.

B. Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe

cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile MASTERPLANULUI

(Planului urbanistic general – etapa 3) pentru această zonă. Aplicarea prevederilor Regulamentului

local de urbanism asigură corelarea intereselor cetațeanului cu cele ale colectivității, respectiv

protecția proprietății private și apărarea interesului public.

Prezentul PUZ se integreaza în strategia de dezvoltare urbanistică a localității Timișoara,

oferindu-i funcțiuni concordante cu dezvoltarea urbană.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

34

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat

următoarele obiective principale:

- respectarea Ordonanței nr. 79/01.09.2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței

Guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată, completată și aprobată prin Legea nr.

413/2002;

- asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru indeplinirea

obiectivelor prevazute;

C. Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva

dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a

problematicii mediului.

Raportul mediu uman - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea

primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel ca prin regulamentul de

urbanism se prevede asigurarea de spații verzi, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent,

asigurarea facilităților necesare pentru un complex de birouri și servicii, ce va asigura dezvoltarea

corespunzatoare a zonei studiate.

Implementarea planului ar rezolva atât cerințe socio-economice, cât și funcționale,

armonizând cerințele cu potențialul zonei.

D. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program.

- APA

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în

limitele admise de prevederile legale în vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91,

HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002.

Apa potabilă: se va racorda la rețeaua centralizată de alimentare cu apa a municipiului Timișoara.

Apa uzată: se va racorda la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

35

Apa pluvială: Apele pluviale de pe străzi sunt colectate cu ajutorul geigere-lor şi a unui sistem de

reţele de conducte, într-un bazin de retenție urmând să fie deversate la rețeaua de canalizare

printr-un bazin de liniștire de 10 mc, la 15 minute dupa terminarea intemperiilor.

Se va monta un debitmetru pe racordul de canalizare ce deversează apele meteorice.

- AERUL

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de

poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice funcționării obiectivelor sunt:

- Surse mobile - autovehiculele. Acestea genereaza poluarea atmosferei cu CO2, NOx, SO2,

hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanți sunt intermitente și au loc de-a lungul

traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului precum și în vecinătatea acestuia.

Ordinul 462/1993, abrogat parțial de HG 128/2002 și modificat de Ordinul 592/2002 și de Legea

104/2011, referitoare la limitarea preventivă a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.

17), stipuleaza că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv

prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație a autovehiculelor rutiere

operațiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima data în țară a autovehiculelor de

producție indigenă sau importate, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice ce se

efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor rutiere înmatriculate în țară”.

Având în vedere că principala sursă de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona

amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin

proiect au fost prevazut o serie de măsuri:

- realizarea de drumuri interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru

îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliana, conform

prevederilor Legii 265/2006.

- SOLUL

Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate surse de impurificare a solului

se împart în două categorii:

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

36

- Surse specifice perioadei de execuție:

- deșeuri depozitate necontrolat;

In perioada de execuție a investiției nu există surse industriale de impurificare a solului cu

poluanți. Acestea pot apărea doar accidental de exemplu prin pierderea de carburanți de la

utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcții. Aceste pierderi sunt nesemnificative

cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele de poluare posibile pot fi :

- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere.

In vederea eliminării impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

- realizarea de spații adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

- lucrări de întreținere a solului în zonele verzi, cu plantații de arbori.

In concluzie din punct de vedere al factorului de mediu - SOL, activitatea de pe amplasamentul

studiat nu va reprezenta o sursă semnificativă de poluare.

- ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

După implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind

gestionarea zgomotului ambiental, avînd în vedere că traficul, ca sursă de disconfort sonor, nu va

afecta populația.

- RADIAȚIILE

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită măsuri

suplimentare împotriva radiațiilor.

E. Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu.

Se va respecta OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 precum și actele normative

subsecvente.

- Managementul deșeurilor

In zona amplasamentului PUZ se identifică următoarele categorii de deșeuri rezultate ca

urmare a activității desfășurate:

- deșeuri vegetale,

- deșeuri menajere.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

37

Deșeurile vegetale vor fi valorificate ca îngrășământ biologic;

Deșeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile locuitorilor.

Pe amplasament nu vor apărea alte tipuri de deșeuri. Nu există efecte reversibile.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011, HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005.

- Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt destinate

folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesită

prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Din desfășurarea activităților propuse nu rezultă consumuri de substante toxice și

periculoase.

- Protecția calității apelor

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările

ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG 188/2002.

- Protecția calității aerului

In ceea ce privește protecția aerului se vor respecta prevederile Legii nr 104/2011 privind

calitatea aerului înconjurător.

- Protecția solului

Din punct de vedere al deșeurilor rezultate din activitatea obiectivului PUZ, vor fi respectate

Legea 211/2011, HG 856/2002 și în general legislatia în vigoare privind deșeurile, precum și

legislația aplicabilă deșeurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a evita

infiltrarea în sol a substantelor organice poluante.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

38

Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

A. Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

B. Natura cumulativa a efectelor - nu este cazul

C. Natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul

D. Riscul pentru sănătatea umană - în vederea asigurării protecției mediului și a sănătății

oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru

lucrările de alimentare cu apă și canalizare. Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările

umane, din contră sunt așteptate cu interes de populație.

De asemenea în zona studiată nu sunt obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

E. Mărimea și spațialitatea efectelor - nu este cazul.

F. Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

- caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In zona studiată nu există zone ecologice de interes desemnate. In apropierea perimetrului

PUZ nu se află nici o arie de protecție avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate

conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, si a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

- depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - nu se depașesc

valorile limită.

- folosirea terenului în mod intensiv.

Terenul are o forma neregulata și o suprafață totală de 21495mp.

• Procentul de ocupare al constructiilor (POT) va fi de 30%.

• Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) se propune a fi: 3.5 pentru UTR 1 și 3.0 pentru

UTR 2.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

39

Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

plan național, comunitar sau internațional - nu este cazul.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a

problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina

menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi

creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

� Se prevăd plantaţii de aliniament în lungul căilor de acces.

� De asemenea spaţiul plantat va fi 3.457 mp, ceea ce reprezintă 16,08 % din suprafaţa

totala a terenului.

� Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse se va realiza echiparea edilitară a

obiectivului propus.

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, biroul 2, Tel/fax 0256 441102 300 175 Timisoara PLAN URBANISTIC ZONAL - COMPLEX PARK PLAZA Timisoara, Calea Aradului nr. 1 Benefiaciar: SC PARK PLAZA SRL

40

4. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor aflate în imediata apropiere a zonei

centrale și de necesitatea dezvoltării unei astfel de zone propuse, proiectul studiat asigură atât

infrastructura necesară, cât și circulațiile auto și pietonale necesare în vederea generării unor

soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor

necesare unei funcționări optime.

5. MĂSURI ÎN CONTINUARE După aprobarea Planului Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, prin grija

investitorului, se vor executa următoarele:

- Lucrări topografice ce constau în unificarea terenurilor cuprinse în CF 425170 și CF

425177, ce fac obiectul prezentului PUZ;

- Lucrări topografice ce constau în dezmembrarea terenului unit în 3 terenuri în

conformitate cu UTR 1, UTR 2 și UTR 3 (drum public);

- Lucrări topografice ce constau în înscriere în CF aferent UTR 1 și în CF aferent UTR 2,

servitute și drept de superficie în favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT pentru noul

post trafo și liniile de joasă tensiune deviate conform aviz CTE nr.

237/MT/6/15.04.2015;

- proiectarea și execuția lucrărilor aferente noului post trafo și liniilor de joasă tensiune

deviate, ce va deservii cartierul Circumvalatiunii si Complexul Park Plaza;

- obținere autorizație de desființare pentru construcțiile existente pe CF 425170;

- demolarea construcțiile existente pe CF 425170;

- proiectare și obținere autorizație de construire;

- cedare teren în suprafață de 2036 mp, aferent UTR 3, în vederea realizării drumului

public pe axa nord – sud.

Intocmit,

arh. Loredana PESCARU

S& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Atasament: 285.09_VOLUMETRII_2.pdf

SEPTEMBRIE

4

a i LI 4
9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: Raportul_Informarii_si_consultarii__Park_Plaza.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2014 – 002197/07.04.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – „COMPLEX PARK PLAZA”; - Amplasament: Calea Aradului nr. 1, Timisoara; - Beneficiar: S.C. PARK PLAZA S.R.L.; - Proiectant: S.C. MELVIN S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 28.02.2014 – 24.03.2014,

referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 28.02.2014 – data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile : S.C. ALENIA S.R.L., S.C. FACTO ITOBOXO S.R.L., S.C. BANAT

TIPO S.R.L. – Calea Aradului nr. 1, Timisoara; - Asociatia de Proprietari – Str. Tipografilor nr. 67 B, 67A, Str. Circumvalatiunii nr. 68A,

68B, 68C si 68D; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost

consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., organizata in data de 18.03.2014, intre

orele 15,00 – 15,30, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Steluta URSU Red/dact – 2ex‐ S.U.

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-015598/03.11.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1,

Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-015598/30.10.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/28.11.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 24/10.09.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4217 din 17.12.2013 prelungit pana la data de 16.12.2015, ale Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 31 din 03.06.2015, precum si ale Avizului Consiliului Judetean nr. 44/12.10.2015;

Documentaţia PUZ “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, beneficiar S.C. PARK PLAZA S.R.L., proiectant S.C. MELVIN S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna februarie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 07.04.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-002197/07.04.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., proiect nr. U285/2013, la cererea beneficiarului S.C. PARK PLAZA S.R.L.

Terenul reglementat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de centru- nord a oraşului, la limita cu strada Pictor Ion Zaicu si Calea Aradului, în UTR nr. 13.

Conform P.U.G. Timişoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014, terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se afla intr-o zona industriala, partial afectat de zona de protectie CFR.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Terenul studiat alcătuit din 2 parcele în suprafaţă totală de 21.495 mp, este inscris in: - CF 425177, nr. Top 1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/1 - 1693/2, 1699/2,

1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/2-1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/b în suprafată de 7.456 mp, si CF 425170, nr. Top 1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/d/1 în suprafată de 14.039 mp, categoria de folosinta – curti, constructii, - proprietar SC PARK PLAZA SRL, avand interdictie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire în favoarea lui ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV, pentru care s-a obtinut acordul cu nr. 06/28.10.2014 dat de catre ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV cu privire la elaborarea/intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul PARK PLAZA.

S-au notat urmatoarele inscrieri privitoare la sarcini: - servitute de trecere în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF 425176, pe

culoarul cu lătimea de 2 m în suprafată de 106 mp asupra parcelei din CF 425177; - servitute de trecere cu piciorul si auto în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si

CF 425176 pe o suprafata de 136 mp, cu o lătime de 3 m în perimetrul notat cu punctele 47 - 54 - 26 - 38 - 47 din parcela evidentiată în CF 425170.

- servitute pentru utilităti subterane (canalizare, alimentare cu apa, electricitate, gaze naturale, telefonie, comunicare date fibra optica) în favoarea parcelei din CF 425171 pe o suprafata de 91 mp cu o latime de 2 m, în perimetrul notat cu punctele 47 - B - A - 38 - 47 în interiorul suprafetei de 136 mp asupra căreia a fost instituită servitutea de sub C1, suprafata din urma apartenentă la parcela evidentiată în CF 425170.

Terenurile afectate de servituti se suprapun cu propunerea de deschidere a drumului care face legatura intre Strada Pictor Ion Zaicu si Calea Circumvalatiunii. In acest sens, beneficiarul documentatiei PUZ „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, S.C. PARK PLAZA S.R.L., a depus declaratia cu nr. 14/03.11.2015, prin care se angajeaza sa transmita fara plata, in favoarea Municipiului Timisoara, dreptul de proprietate asupra portiunii de teren identificata in documentatia PUZ ca U.T.R. 3, portiune de teren ce se suprapune peste fasia de teren afectata de servitutiile constituite in favoarea imobilelor inscrise in C.F. 425171, 425174 si 425176, in vederea utilizarii si folosirii ca drum public.

Terenul studiat este ocupat in prezent de constructii avand destinatia de activităti productive: hale productie, magazii, birouri, constructii edilitare, post transformare si instalatii. Constructiile existente pe teren vor fi propuse spre desfiintare in baza unei autorizatii de demolare ulterior aprobarii Planului Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se propune realizarea pe teren a unui complex imobiliar compus din constructii pentru birouri, spatii de cazare (hotel de 4-5 stele), sală conferinte de circa 500 de locuri, spatii comerciale, servicii, locuinte colective si de serviciu, cât si spatii publice sub formă de piatete si spatii verzi amenajate.

Accesele auto si pietonale la ansamblul propus, se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004453/16.10.2014, cu respectarea conditiei impuse prin acesta, si anume ca la faza de A.C, se va solicita Comisiei de Circulatie un nou aviz.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007 respectiv HCL 105/2012.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: UTR 1 : POT max = 30% si CUT max = 3.5 Hmax = 50 m pentru regim de inaltime S+P+10E+Etehnic; Hmax = 72 m pentru regim de inaltime 2S+P+17E+Etehnic UTR 2: POT max = 30% si CUT max = 3.0; Hmax = 45 m pentru regim de inaltime S+P+9E+Etehnic; UTR 3:

Teren propus pentru drum public (PT – 16m); Spaţii verzi si plantate - min 16.08 % conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 31 din 03.06.2015;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea

Aradului nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., proiect nr. U285/2013, la cererea beneficiarului S.C. PARK PLAZA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: UTR 1 : POT max = 30% si CUT max = 3.5 Hmax = 50 m pentru regim de inaltime S+P+10E+Etehnic; Hmax = 72 m pentru regim de inaltime 2S+P+17E+Etehnic UTR 2: POT max = 30% si CUT max = 3.0; Hmax = 45 m pentru regim de inaltime S+P+9E+Etehnic; UTR 3:

Teren propus pentru drum public (PT – 16m); Spaţii verzi si plantate - min 16.08 % conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr.

31 din 03.06.2015; Realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, acces auto

conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004453/16.10.2014, cu respectarea conditiei impuse prin acesta;

3. Planul Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

4. Terenul studiat alcătuit din 2 parcele în suprafaţă totală de 21.495 mp, este inscris in: - CF 425177, nr. Top 1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/1 - 1693/2, 1699/2,

1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/a/2-1693/2, 1699/2, 1700/1/1, 1701/1, 1702/1/1/b în suprafată de 7.456

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

mp, si CF 425170, nr. Top 1693/2,1699/2,1700/1/1,1701/1,1702/1/1/d/1 în suprafată de 14.039 mp, categoria de folosinta – curti, constructii, - proprietar SC PARK PLAZA SRL, avand interdictie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire în favoarea lui ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV, pentru care s-a obtinut acordul cu nr. 06/28.10.2014 dat de catre ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV cu privire la elaborarea/intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul PARK PLAZA.

S-au notat urmatoarele inscrieri privitoare la sarcini: - servitute de trecere în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si CF 425176, pe

culoarul cu lătimea de 2 m în suprafată de 106 mp asupra parcelei din CF 425177; - servitute de trecere cu piciorul si auto în favoarea parcelelor din CF 425171, CF 425174 si

CF 425176 pe o suprafata de 136 mp, cu o lătime de 3 m în perimetrul notat cu punctele 47 - 54 - 26 - 38 - 47 din parcela evidentiată în CF 425170.

- servitute pentru utilităti subterane (canalizare, alimentare cu apa, electricitate, gaze naturale, telefonie, comunicare date fibra optica) în favoarea parcelei din CF 425171 pe o suprafata de 91 mp cu o latime de 2 m, în perimetrul notat cu punctele 47 - B - A - 38 - 47 în interiorul suprafetei de 136 mp asupra căreia a fost instituită servitutea de sub C1, suprafata din urma apartenentă la parcela evidentiată în CF 425170.

5. Terenurile afectate de servituti se suprapun cu propunerea de deschidere a drumului care face legatura intre Strada Pictor Ion Zaicu si Calea Circumvalatiunii. In acest sens, beneficiarul documentatiei PUZ „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, S.C. PARK PLAZA S.R.L., a depus declaratia cu nr. 14/03.11.2015, prin care se angajeaza sa transmita fara plata, in favoarea Municipiului Timisoara, dreptul de proprietate asupra portiunii de teren afectata de aceste servituti constituite in favoarea imobilelor inscrise in C.F. 425171, 425174 si 425176, in vederea utilizarii si folosirii ca drum public.

6. La documentatia Plan Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara a fost depus, in vederea realizarii PUZ, acordul cu nr. 06/28.10.2014 dat de catre ELROSE FINANCE INTERNATIONAL BV cu privire la elaborarea/intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul PARK PLAZA.

7. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

8. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Pt. SECRETAR Simona DRĂGOI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU CONSILIER Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ, Daniel VĂCĂRESCU

Atasament: 285.08_VOLUMETRII_1.pdf

SEPTEMBRIE

4

9001 QUALITY ASSURANCE