keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 273/29.06.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 273/29.06.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-003194/20.04.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 1861 din 13.04.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 03/16.09.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 05/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Building & Comert Italy S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 04/2009, realizat de S.C. Tectonics Art S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc indicii de construibilitate pentru functiunea propusa: regimul de înălţime de D+P+3E+M, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 2, spaţii verzi de minim 25,01% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 1861/13.04.2010, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-000410/11.02.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 11.955 mp, este identificat prin C.F. nr. 402799 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4791 Freidorf), având nr. top 428/a, in suprafata de 9078 mp, proprietar fiind S.C. Building & Comert Italy S.R.L si C.F. nr. 402798 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 2496 Freidorf), având nr. top 429/a/1, curti constructii in suprafata de 2877 mp, proprietari fiind pe cote parti Tintar Ileana, Tintar Vasile, Sorbun Rodica, Stavrachi Petrea Vasile Petru si S.C. Building & Comert Italy S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Nicolae Andreescu - str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Art.5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce se va reglementa situatia juridica a suprafetelor de teren propuse a constitui domeniu public, conform plansei nr. U04 - "Circulatia juridica a terenului" si dupa obtinerea declaratiilor notariale ale coproprietarilor terenului inscris in C.F. nr. 402798 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 2496 Freidorf), având nr. top 429/a/1.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. Building & Comert Italy S.R.L.;
- Proiectantului S.C. Tectonics Art S.R.L.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 03_STUDIU_ZONA_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TEREN STUDIAT IN PUZ

1:1000

STUDIU ZONEI U03

: i
| NA TITI N a DT
E N LEGENDA DRUMURI DESTINATIE - drumuri cu 2 benzi de circulatie propuse (CZ) Zona rezidentiala existenta pentru amenajare prin PUZ drumuri cu 2 benzi de circulatie propuse MI Zona comert si servicii existenta UB Suprafata de apa drumuri existente DELIMITARI (BEE) Zona spatii verzi loisir si sport existenta zona studiata i PI A (E) Zona industriala existenta Limita zona protectie cai ferate CZ Zona rezidentiala P - P+2 propusa (obligativitate aviz Regionala CFR) Limita zona interdictie cai ferate EZ) Zona rezidentiala P - P+4 propusa interdictie construire) cica d parale Hain (ZI Zona cu caracter rezidential sau comerqal SE (se va stabili prin PUZ ulterior) CLADIRI ii “iv m) Zona 'oisir si sport, spatii verzi propusa = ladi tenti E Plantatie protectie propusa
CA, LI VA MĂ E NASATETA "A, AI A CL zecea i A ia AN E" e A = > II Shsueqin usd CT LI VISVA 249 ; EEE PING SEC SE a ES UE EU E E

Atasament: 02_EXISTENT_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

DRUM DE PAMANT EXISTENT

LINIE C.F.R.

TEREN INTRAVILAN TIMISOARA PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI

FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR

SPATII VERZI,SPORT, AGREMENT,PROTECTIE

PROBLEME DE MEDIU

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU PE BAZA NORMELOR SANITARE

Terenul studiat are acces carosabil amenajat dinspre str.N.Andreescu , si acces neamenajat (drum de pamint) dinspre str. Vasia Vasilescu ( L.Nicoara).

Edificarea constructiilor si echiparea cu utilitati racordate la retelele publice in dezvoltare pe teritoriul mun.Timisoara.

Pe terenul studiat exista constructii parter cu acces dinspre str.N.Andreescu, respectiv str.L.Nicoara, terenului fiind 90% neconstruit .

Nu exista spatii verzi amenajate pe teren. Nu exista utilitati edilitare pe teren altele in afara conductelor Colterm .

CIRCULATII

Nu este cazul.

Modernizarea drumurilor de acces si creearea de noi drumuri pt. a asigura accesul inspre Calea Sagului si la parcele. Semnalizarea corespunzatoare a circulatiei pe drumurile propuse.

Creearea de spatii verzi amenajate, atit in zone prestabilite cit si de-a lungul cailor de acces.

Asigurarea de conditii pentru eliminarea riscului de poluare a aerului, apei si solului. Asigurarea de conditii pentru diminuarea poluarii fonice datorata vecinatatii liniei CFR

Nu este cazul.

Nu necesita evaluare de mediu.

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

CAROSABIL ASFALT EXISTENT

OGLINDA DE APA

TROTUAR

TEREN INTRAVILAN TIMISOARA PROPRIETATEA STATULUI (CFR)

ZONA DE PROTECTIE A INSTAL APA ,ELECTRICE A COLTERM

CONSTRUCTII EXISTENTE PARTER AFLATE INTR-O STARE AVANSATA DE DEGRADARE CONSTRUCTII EXISTENTE AFLATE INTR-O STARE BUNA

Gj

P+ M

Gj

P+ M

S I T U A T I A E X I S T E N T A

L E G E N D A

11 .1 2 5

16 .5 0

3 1 .9 9 5

7 7 .2 9 5

7 7 .3 5

13 .1 4

7 7 .8 4

1 0 8 .3 8 5

1 7 0 .3 9 5

7 .0 5 5

7. 64 5

10 .4 8 5

60

1 4 .5 2 5

1 0 7 .4 2 5

5 5 .7 5

2 2 .9 3

4 2 .1 0

2 3 .5 3 5

3 6 .5 8

5 8 .8 6

6 9 .1 7

5 0 .7 6

7 .7 5 5

6 .1 8

4 7 .7 6

31 .8 9

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

st at ie RA TT

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

1024Km 3+800(100.10)

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.52

Nr.54

Nr.56

Gj

P+ M

Gj

P+ M

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

nr.top.15925 Gr

nr.top.15928 Gr

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.433

nr.top.434/a

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

St r.P au l Co ns ta nt ine sc u (f os ta V as ile sc u V as ia)

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

+M

ZONA PUZ in lucru

P

P+ 1E P

+1 E+

M

1:1000

PLAN DE SITUATIE- SITUATIA EXISTENTA U02

Atasament: 01_INCADRARE_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

05

1

1 .3 8 5

14 .1 7

3 3 .0 9

7 6 .9 8 5

8 1 .4 0 5

14 .8 8 5

5 1 .9 7

1 0 7 .4 0

1 4 .5 2 5

31 .8 9

4 7 .7 6

6 .1 8

7 .7 5 5

5 0 .7 6

6 9 .1 7

5 8 .8 6

3 6 .5 8

2 3 .5 3 5

4 2 .1 0

2 5 .6 9 5

13 .4 6

2 7 .4 9 5

2 4 .6 9

5 9 .5 7 5

8 1 .1 0 5

10 .4 8 5 7.

64

7 .0 5 5

1 4 7 .9 6

1 8 .6 9

6 0

2. 59 5

6.0 0

6.00

1.5 0

3.0 01.5 0

12x2.59=35.00

14x2.50=40.00

5.0 0

5.0 0

6.0 0

5.0 0

20.00 12.00

20.00

7.00

12.00

7.00

20.00 50.00

100.0 0

S.C. VALVI casa paznic

statie oxigen

c. apa

EUROCONSTRUCT

hidrofor

dep. materiale

magazie birouri

SC Shell Romania SRL

CA LE A SA GU LU I

15 1/ A

14 9

14 7/ A

platforma

platforma

S.C. FRANCK S.R.L.

birouri

birouri

depozit S.C. COSIMETAL S.R.L.S.C. Cosimetal SRL

birou

depozit

parcare

13 4

Agrosupertim parcare

14 7/ B

sediu. adm.

hala

S.C.Plastic Metro

statie gaze

centrala termica

rampa

Mobitim

depuneri

13 2/ A

beci

13 2

13 0

12 8

hala

depozit

rez. rez. rez rez rez

bazin buncar

buncar

bazin

remiza

bazin remiza rezervor

50 D

50 C

50 B

46

37

39 /B

46 A

39 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

48

48 A

41

41 A

43

48 B 48 C

45

47

49

48 B 50 A

51

50

53 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

55

52 52 A

54

57 59 56

58

60

18

16

14

26

28 30

33

31

32

37

39

62 64

66

35

61

63

22 24

20

27

29

STR. NICOLAE FILIMON

25A

25

8A

12

10

14A

23A

21

23

8

19

17

STR. NICOLAE FILIMON

16

11

15

ST R. N.A ND RE ES CU

19 20

put apa

baraca materiala

bazin apa

casa vanelor

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI

depozit materila

baraca materiala baraca materiala

baz hala cont. met.

piese auto

Cat

camera pompe statie pompecarburanti

rez. carburanti

Statie transformare

Statie transformare

Statie transformare

Depozit electrica Sucursala de distributie

post trafo

Timisoara

Piese auto

mag. materiale

depozit materiale

Statie transrormare

Statie transrormare

Statie transrormare

Stalie 110 kw Freidorf

birouri

depozit materiale

S.C. FRANCK S.R.L.

rampa

S.C. COSIMETAL S.R.L.

depozit

magazie

produse finite

rampa

birouri

AGROSUPERTIM AGROSUPERTIM

depozit

depozit

rampa

S.C.FRANK S.R.L.

hala fabricatie

semiingropat

conditionat seminte

statie atelier

atelier electric

bazin

vestiar atelier mecanic

atelier mecanic

hala fabricatie

hala fabricatie

rampa

S.C. AGROSEM S.A.

silozuri

bazin

uscator

uscator

auto bazinsemiangropat

post trafo

S.C. UNISEM S.A.

rampa

cos

centrala termica

birouri depozit seminte

birouri S.C.UNISEM S.A.

depozit carbune

S.C.AGROSEM S.A.

7

bascula

post trafocabinapoarta cantar

5

12 6A

12 6

CA LE A SA GU LU I

MOBITIM

12 4

12 2

pa sa j

125A

128

STR. IZL

AZ

126

depozit gunoi

S T R . C E F E R IS T IL O R

7

5 6

4

STR. SULINA

S T R . C E F E R IS T IL O R

E

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI rampa

Ma ca ra m ob ila

Depozit materiale

buncar

uscator

uscator

S.C. AGROSEM S.A.

S.C. BEGAPAM

moara

Rampa auto

centrala termica

casa pompe

depozit carbuni sala hidrofoare

depozit carbuni

Cat

atelier electric

magazii

atelier auto

dep. acid sulfuricCat

baraca

cab. poarta

STR. SULINA

camin loc

atelier auto

9A

remiza

remiza

cab. poarta bascula

7A

depozit

Depozit gunoi

Ng

platforma beton

9

mag. materiale

vestiar

Parcare

Grup electromotaj

CONEL

11A

STR. SULINA11

hala cladire poarta

Sistem Gaz

bascula

bascula

Depozit gunoi

depozit gunoi

Hr

pa sa j

depozit Procema

statie pilot

statie pilot

statie pilot

statie pilot

depozit gunoi

F

statie Petrom

Extraceram

ma ca ra m ob ila

Extraceram statie gaz

Extraceram

sectie

sectie

ma ca ra m ob ila

68

70

65 72 72 A

74

76

78

S.C. Europesca S.R.L.

S.C. Ama S.R.L.

Statie transformareStatie transformare

S.C. Electrica

sala conexiuni camera comanda

13

STR. SULINA

13 STR. SULINA

80

80 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

82

84

84 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

STR. SULINA

hidrofor

22

20

26

STR. CONSTANTIN DANIEL

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

11

Sistem gaz

Cat

F

platforma beton

Cc

Centrala ulei

casa cantarcantar

depozit

Dermatina

platforma beton

depozit

macara mobila

EXTRACERAM

Sectie fabricatie

hala

Sectie fabricatie

Sectie doza

rez

rez rez

rez rez

rez rez

cantar rez

rez rez

rampa

PRETIM

statie pompe

cos DERMATINA

PRETIMcos hala productie

PRETIM

boiler atelier

PRETIM

hala productie

Sectia Pretim

instalatii ind

DERMATINA

sectie

DERMATINA

atelier

sectie

depozit

DERMATINA timplarie

foisor paza

PRETIM

sectie

statie compresoare

sectie DERMATINA

rez

vestiar

PRETIM

PSI P.S.I.Pretim

cos

Sectia Dermatina

put

DERMATINA

PRETIM magazie

PRETIM

magazie

bazin

magazie

21

3 2 ST R . E T E R N IT A T II

3 7

170

3 5

S T R . C E F E R IS T IL O R

5

28

19

17

24

STR. CIO

CANU LUI

22

STR. SEC

ERII

33

8

32

31

30

29

28 26

25A

27

25

24

STR. SEC

ERII

22

15 13A

11

20 18

16

brutarie

2 8

3 0A

3 0B

3 3 A

3 0 3 0/ 1 33 B

3 1B

31A 31

17A

2 6

S T R . E T E R N IT A T II

2 4

23 21

19 S T R . E T E R M IT A T II

2 9

2 7

14

2 5 A

2 5

2 5

168A 168B

15

12

STR. TIT

US M URES

AN(S TR.

CIOC ANUL

UI)

121 119

STR . IZ

LAZ 22

117

115

terasa

113

20

B

p a r c a r e

A 58

58

111

C

58 D

109 107

E

STR . IZ

LAZ

58 58

58

20B 20A

2 3

2 2

2 1A

S T R . E T E R N IT A T II

2 1

17A

STR. SEC

ERI

18

17

13A 15

16 14

12

105

17 19

F 103

52 E

atelier

99 101

97

A

STR . IZ

LAZ

95 93

STR . FL

ORIL OR

13 15

12 10

8 6

p a r c a r e

post trafo

18 A

atelier

p a r c a r e

16

G 53

53

D 5 3

12

4 9

10

A 5 3

A

D

52

S T R . E T E R N IT A T II

C

52

52B

STR . FL

ORIL OR

A52

51 B

51 C 51

B

B49

49 C D

49

F50

E50 D

50

3 0

E49

2 9

2 6

S T R . S T E A U A

13

11

STR. SEC

ERII

10

wc

t e r a s a

4 2

A

5 0

5 0

S T R . S T E A U A

3 1

2 9

2 7

C44

A

C

53

B

STR. ETERNITATII

F

B

5 3

STR. ETERNITATII 1A

B 48 48

E

11 D

11 C 11

11

cabina portar

G 11

centrala termica

A

F 47

47 E

B47

C

4 4

D

47

D 47

S T R . S T E A U A

40

C

40

11 B

A 11

parcare

E

12

B

40

A

ST R. A RH . V IC TO R V LA D

A

40

sectie parcare

post trafo

CA LE A SA GU LU I

sectie

cabina portar

EXTRACERAM

sectie

sectie

birouri, atelier

12

D

12 C

C

9

ST R. D UD U MA RC U

12

12

B

STR. TIBERIU

39C

C 13

D

13

B9 B

A

9

13

A

13

17

gaze post trafo

platforma pubele

43A

398 B

A

14 B

birouri

betoniera

betoniera

gradinita

magazie materiale prime

transformator

anexe sociale birouri

cos

D

15

C

15

7

C7 platf.beton

SECTIE M.P transformator

birouri

B

7

81

7

CA LE A SA GU LU I

A depozit

hala

DERMATINA

atelier Dermatina

bazin post trafo

atelier

atelier mecanic Dermatina

atelier mecanic

atelier mecanic atelier auto

atelier auto

cantina

cabina poarta

gj

birouri administrative

grup sanitar

dispensar

cladire poarta

98 atelier

cos

atelier

cos

96

terasa terasa 9

4

15B

parcare

B

pa rc ar e

teren viran

CA LE A SA GU LU I

88

88 B- 88 C

cos

cos

statie pompe

centrala termica centrala termica

cos cos cos

bazin

bazin

cladire poarta

laborator metrologie

rampa

rez

ST R. G RA DI NI I

35

10 0A

depozit

bazin

depozit

29

31

33 54

54 A

27 52 A

25

25 A

52

48

50

46

23 ST R. G RA DI NI I

44

21 19

40

42

38

17 32

34

36

15

A

1B

1A

28

30

26

1

A*

86 A- 86 B

9

11

1A

ST R. G RA DI NI I

21

25

22

27 24

26

B

B

21

A

B

26 B

ST R. NI C. AN DR EE SC U

26 AB

25

A

27

STR. LAMAITEI

2

39 A

26 28

30

41

39

32 32 A

32 B

22

73

A

74

24

8

6

STR. LAMAITEI

atelier auto

10

9A

88

8A

terasa

4

43

32 A

45

3

1

9

11

15

13 STR. GEORGE GEORGESCU

14

5

7

8

6 4

2

10

12

27

25

39

33

31

29

28

32 30

terasa

35

37

38

36

34

17

21

19

16A 16

20 18

23

22

26

24

9

11

13 10

15

19

STR. AGRONOMIEI

17

12

16

14

23

25A 25

26

27

29

28

21

20

22 24

18

41 44

46

40

39

41

43

STR. GEORGE GEORGESCU (ECATERINA V ARGA)

45 STRADA AGRONOMIEI

40

42

44A

44

46

48

STR. AGRONOMIEI

35

31

33

37 34

32

30

36

38

35

22

24

26

28

27

29

31

30

32

45

39

37 37A

40

STRADA PACII

42

41

43

48 46

44

ST RA DA A RD EA LU LU I

52

50

54

34

34 A

36

STR. V EAC NOU ( STR. ION ROMANU)

2

4

6

24

10

STR. ION ROMANU (STR. V EAC NOU)

12

14

8

16

22

2A

37

39

41

24A

STR. ION ROMANU STR.(V EAC NOU)

anexa

SPL AIU

L S OFO

CLE

35 37

10

8

8A

18

12

16

4

6

STR. DANIEL CONSTANTIN

3

2

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36

47

49

51

34

36 36 B

ST R. NI CO LA E AN DR EE SC U

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

STR. OCTAV BANCILA

6

8

10

5

7

11

9A

9 8

12

10

63 A

48

46 atelier

bazin

50

1

52 A/ 1

52 B

65

65 A

52 A/ 2

52

2

4

6

67

69 71

73

54

56

58 A

75 77

79 81

pivnita

17

21

23

26

15

13 STR. PACII

16

18

14

22

20

24

27

31

29

25

28

30

33

32

36 34

1

2

3

5

7

9

13

11

19

21

15

17 STR. CORNELIU BABA

8

3

8

STR. MACARIE

10

atelier

terasa

58 B

58 atelier vopsitorie auto

83

85

terasa

terasa

60

62 64

1A

1

2

89 A

89

terasabazin

auto atelier rep.

66 A

66 B

91

93

66

68

4

6

bazin

3

7

5

1

1A

ST R. NI CO LA E AN DR EE SC U

68 B

70

terasa

a filmelor

95 97

terasa

2

4

Directia teritoriala de difuz.

piv

99

1

70 A

72 /1

72 /2

10 1

S.C.SAPSI S.R.L 72 A

ST R. N.A ND RE ES CU

74

76

Cv

10B

12

10

10A

6 STR. PAL CONSTANTINESCU

9A

7A

7C

7B

4

9

STR. PAUL CONSTANTINESCU

12 B

12 A

9/1

ST R. TA LA NG II

20

ST R. TA LA NG II

18

16

14

2

depozit gunoi

STR. PAUL CONSTANTINESCU

5

5A

61

63

56

bazin

4B

2B

7

4A

7D

STR. PAUL CONSTANTINESCU

centrala termica

2D 13B

13

57

59

53

55

54 49

51 Asocitia Armonia

52 50

45

47

48

41 43

39

46

44

37

33 35

PRIMARIA TIMISOARA

Primaria Timisoara

piata

Primaria Timisoara

38

25

27

20

29

22

35

37

40

31

33

30

32

26

28

24

36

34

terasa

38

12

16

14

18

terasa

9

ST R. CO L EN ES CU

8 1

3

5

10

post trafo

17

19

18

21

23

25

27

22

20

38

40

STR. CORNELIU BABA

39

42

44

46

48

43 A

50 50 A

52

54 ST R. AR DE AL UL UI43

45 A

45 B

56

STR. PAV EL DAN

29

31

33

37

39

35

30

28

32

24

26

33

25

37

39 30 28A28

41B 41A

34

38 36

40

piv

58

49

51

43

41

45 45A

47

STR. V ASLUI

23A

11

STR. PAV EL DAN

9

atelier

6

S.C. Todea Turism C.O. S.R.L.

8

13 10

14

15 12

10A

3

5

7

4

9

11

8

6

10

16

15

23A

23B

17 19

21

22

20

STR. V ASLUI

13 14

12

16-18

7

9

2

terasa

terasa

10 3

10 5

78

10 5A

birouri

depozit

1A

1

80

82

1A

3

1C STR. MUNCII

5

piv

25

27

24

29

30

Scoala nr. 5

26

11 STR. MUNCII

piv

11A

15

19

17

21

23

Regia Autonoma de Transport Timisoara

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

47

49 51

53

S.R.L.

S.C.TIWA THERN

atelier

61 C

61D

60 53

32

55

57 59

61 A

beci

25

29

27

64

66

33 31

61 B

63 65

67

69

71

1

5

3

Biserica Baptista

2

6

4

7

11

9

STR. COMUNA DIN PARIS

12 10

8

13 13A

15 15A

19

17 20

22

26

24

16

14

18

7

11

9

14

16

STR. MUNCII

Regia de Transport Timisoara

73 ST R. AR DE AL UL UI

3

1

75

77

5

STR. BABA NOV AC

4

2

8 6

10

12

79

81

83

81 A

bazine

decantoare

decantor decantor

cabina poarta

dispeceratdispecerat

vopsitorie

ST R. AR DE AL UL UI

platforma beton

platforma beton

st. electrica

10 7

10 9

ST R. BA NA TU L

vane canalizare

61

st. carburant

depozitor

59

57

55

ST R. N. AN DR EE SC U

51

49

47

45

ST R. BA NA TU L

43

41

piscina

club

42

ST R. DR EP TA TE A

40 31

38

36

29 A 29

25 27

34

32

30

23

19

21

B

27

28

A

D49

26

D48 28

26 24

D64

17

22

centrala

B

15

20 ST R. DR EP TA TE A

18

A

STR. LACULUI

bazin

D61

36

D60

STR. LACULUI

40

INT RA RE A IOR

GO VA NU LU I

3

D62

D63

32 IN TR AR EA C ER CE IL OR

34A

D62

D66

1

D56

3

D65

post trafo

16

D54

D53

59

D5357 BULEV

ARDUL DAMBOV ITA

D56 5

D55

post trafoD57

61

D59

1

D58

D54

B-DUL DAMBOV ITA

A B

58A

A 60

Regia Autonoma de Transport

rampa

Timisoara

39 A3 9B

37

hala

atelier

hala hala reparatii troleibuze

birouri

depozit materiale

platforma beton

decantor decantor

centrala termica

birouri

st.pompare

rampa Regia autonoma de transport Timisoara

centrala termica

magazie + hala

hala

hala magazii hala reparatii

hala intretinere

hala reparatii

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

35

33

31

29

D6938

D70

post trafo

27 25

substatii redresare

75

STR. BANA

TUL

26

23

24

73

63

B-DUL DIMBOV ITA

66

20

A

terasa

B A

7

19

22

STR. BANA

TUL

20 18

17 15

16 14

13 11

12

STR. BANA

TUL

post trafo

statie transf

76

78

parcare

TIMISOARA

parcare

B-DUL DIMBOV ITA

74A

74

10

gradinita

37

STR . V

ASI LE

LUP U

35

33

31 29

83 85

29A

STR . V

ASI LE

LUP U

87 STR. V

ULTURILOR

39 41

sala pompe

43

SPL AIU

L S OFO

CLE

45 A 4

5

47

Can alu

l B ega

conducte

hidrofor

cond. cond.

depozite statie epurare ape

vestiar

cos

bazin decantare

birouri

cond.

S.C. Termovest S.A.

27

29

31

49

35 37

33-31

44 42

48

46

STR. COMUNA DIN PARIS

50

39

SP LA IUL

S OF OC LE

21

23

25

34

32 30

28

STR. COMUNA DIN PARIS

36

40 38

23

13

17 15

24

18

20

22

21

19

30

28

STR. BABA NOV AC

25

34

29

27

31

33

38 36

38A

42

32

bazin

Can alu

l B ega

birouri

47 A

49

S.C. TERMOVEST S.A.

bazin

atelier

S.C. TERMOVEST S.A.

35

44

SPL AIU

L S OFO

CLE

51

53

55

statie \n pompestatie \n pompare

C.E.T. RENEL

statie transformator

S.C. ALFA S.A.

BEG A

3

5

9

7 6

8

10

11

9A

STR. RACHITEI

13

14

18

12

83 A

1

85

87

89

2

4

91

93

1 3

5

7 9

2 4

17

15

19

23

57

21

26

28

20

22

24

59A 59

61

63

65

29

11

STR. MARAMURES

13

15

17 19

6 8

post trafo

32

23

25 S T R . M A R A M U R E S

27 ST R . R A H O V E I

10 12

birouri

atelier S.C. ALFA S.A.

betoniera laborator

atelier

depozit

statie pompe

statie ape meteo

S.C. CEREALCOM S.A. 14

58

57

hala constructii tramvaie

54

52

50

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT AUTO TIMISOARA

STR . IO

AN BAR

AC

48

46

44 42

atelier reparatii

birouri, mag.

atelier revizii repar. atelier reparatii

birouri

administratie

rezervor

camara bai

35

33

31

40

30

28

STR . PO

SAD A

29

26 24

27 25

22

23 21

20 18

16 14

38

36 34

STR . IO

N B ARA

C32

30

28

bazin

19 17

12

15 13A

69

71

B-DUL DAMBOV ITA

pavilion

birouri

B-DUL DAMBOV ITA

parcare

parcare platforma beton

27

STR. V ULTURILOR

28

40

42

STR. V ULTURILOR

44

46

48

STR . G

HE. SI

NCA I

26 27

per on

per on

26

24

STR . IO

N B ARA

C

22 20

18 16

14

50

52

56 54

58

24

25

22

58A

9

60 12A

7

5

STR . IO

N B ARA

C

3

1

1A

45

10

8

8 13A 13

11

terasa

8 9 / 3 6 2

6 4

10A 8

8A 8

6

47

ST R.

I. BA RA C

STR. PAUL CONSTANTINESCU

S T R . L A C U L U I

4/1

bar

6

6/ 1

STR. LACULUI

B

2B

4

post trafo

4

2

13

A

6D

6C

6B

13 A

ST R. FIL

AT EL IE

1

D14

6

B 8

parcare

6A 18C 18B

18D

16

9/2

terasa

D13B8

D25 A

10

D24

C 12

1

birou

3

5

7

BSTR. LACULUI 12

D24

D24A 12 D273

3A

D21

A

B

parcare

4

B

ST R. FIL

AT EL IEI

B A D17

D18

D16

15A

D16 2 A

A 14

STR. ANA IPATESCU

15C

15B

centrala termica B

6

B

D20

A

A L E E A C U T E Z A T O R IL O R

D19

A

D21

12 B

13 A

ALEEA ACTORILOR

post trafo

2

13 B

3

18A

17

A

B ALEEA ACTORILOR

A

10 7

8

12

D2314

D22

terasa

5 3

ALEEA CUTEZATORILOR

8

terasa

S T R . L A C U L U I

D32B A

16

6 terasa

4IN TR AR EA T AL AN GI I

3 5

D3218

B

1

D31 3 A

B

8

post trafo

D21

A 8

D28

10

13 C

4

11

9

6

2

8

D30 1

D29

6

S T R . A N A IP A T E S C U

STR. FRUNZEI

24

B43 B42

53

22

51 B41

37

B44

B 5

39

41-43

D35

B35

2 0

B36

B

A 6 B D34

STR. TEATRULUI

A

S T R . V E V E R IT E I

A

B40/0

B 9

parcare

A 2 2

STR. LACULUI

24

D42

B37 B38

1

depozit ST R. V EV ER IT EI

ST R. S TI IN TE I

D41 3

B

4 B

D33 D33A

2

A

post trafo

D40/0

A B

9

S T R . A N A IP A T E S C U

B44 47

45

5

4 9

scoala

B44

B45

3

IMPEX S.R.L. S.C. MONROVIA

C

A D4A

49

S.C. NEFERAL S.R.L.

terasa

45 49

BULEVARDUL DAMBOVITA

36

38

34

C

D

31

33

35

37

39

41

32A 32

restaurant A

D42

brutarie

D51

3

D601

A

B

magazin

D41

5

D43

51

B

D44

53

termica

STR. INTRAREA PETALELOR

B

A 55

D46

D45

46

BULEV ARDUL DAMBOV

ITA 52

B

A

44 B

A 42

40

pivnita

C

terasa

6

B 7

A

B

A

B

6

3 A

A

B 2 0

S T R . A N A IP A T E S C U

A

3

2

1A

2 B

A

54

A 13

56

ST R. DR EP TA TE A

14

12

post trafo

8

B

11 10

12 post trafo

B 10

4

8

6 ST R. D RE PT AT EA

3A 3

A

4

2

A

B A

2

ALEEA MUZICII A

4

B

51

14

53

57

STR. VULTURILOR

terasa

63

59

B

A STR. V

ULTURILOR

65

D

B

post trafo

11

B

restaurant

B

S T R . T R A N S IL V A N IA

15

B

6

B

1

A

STR. CITADELEI

B 5

A

B

3

67

71

73

69 20

22

24

77

9 7

terasa

5

75 75A 26

STR. V ULTURILOR

28

3 3A

18

ST R. DR EP TA TE A

11C 11B

11A 11

STR. PRAHOV A

hala reparatii

birouri

8

79 30

81

32

6 4

STR. BANA

TUL

1

B

2

Fundatia caritas

STR. V ULTURILOR

36 34

36A

38

7

11

9

13

A

E42 1

11D

11E

post trafo

1 3

1A 1

2

16

STR. PRAH

OVA

2

atelier

3 4

5

STR. CAPITAN DAMSESCU

6 4

8

10 12

depozit

1

hala reparatii

statie peco

statie peco

5

25

STR . V

ASI LE

LUP U

23

26

15

STR. CPT.DAMSESCU

17

16

19

24 21

27

29

21

23

STR. CPT.DAMSESCU 18

20

22

25

22

26

28

24

14

17

19

20

15

18

16

11

13

14 ST R.

VA SIL

E L UPU

9

12 10

7 5

6 8

3

6A

1A

4

1

2

23

21 STR

. G H.

SIN CAI

20

31

33

35 18

28A

30

19

17A 17

1537

39 STR. CPT.DAMSESCU 32

32A

41 43 36

34

38

terasa

16

14 STR . G

H. SIN

CAI

13

12

10

17 15

21 19

11

8

9

7

6

Baz.

5

4

3

2

23

36

25

38

1

27

STR. CRIZANTEMELDA

40

42

atelier

13 30

28

32

34

40

29A 29 46

48

30/ 45

15 0

100/150

150

300

OL

26 00/

165 0

500

300

100

F 80

PR 800

CV

300100 100

60/ 90100

60/ 90

F 100

C240

CV

40/60

OL 300

40/60

OL100

300

C

AZBO150

240

AZBO150 C240

100/150

150

F CV

OL

150 CV

100/150

F

CV

CVCV

80 0

28 0

30/45

100

O L

15 0

OL 15 0

26 00 /1 65 0

100

100

500

30 /4 5

CV

100OL

80 0

PV C

28 0

30 /4 5

30 /4 5

CV

3000/3000

100/150

OL

OL 100CV

100/150 3000/3000

800

150

CV

CV

PR 80 0300

0/3 000

OL 20 0

3000/3000

800

100/150

800

OL 150

150

50/75

30 /4 5

200

30/45

200

CV

800 OL

150

CV

CV

10 0

30/45

200

100/150

F 150100

30/45

80

30 /4 5

50 /7 5

50/75

30 /4 5

F 100

200

30 /4 5

30/45 200

F 100

400 200OL

100

CV

30 0

30/45

80 0

OL CV

30/45

200

800

3 0/ 4 5

O L

2 00

2 6 00/

16 5 0

800

80 0

2 00

2 00

O L

3 0/ 4 5

2 6 00/

16 5 0

200

3 00

O L

2 00

30 0

150

OL

20 0

40 /6 0

OL 200

20 0

150 Ol

150

300 100

2 00OL

50 0 20 0

OL

20 0

50 0

F 100

200

200 300

OL

2 6 00 / 16 5 0

400

F 100

500150

30 0

F 10 0

50 0

2600/1650

3 00

40/60

28 0

20 0

F 100

F 25 0

30 0

CV

30 0

250

50 0

30 0

400

OL160 400

300

CV

40 0

PV C

20 0

PV C

20 0

60 0

F 25 0

OL 400

CV

40 /6 0

150

60/ 90

CV

60/90

OL 300

40 0

CV

50/75 F

100

50 /7 5

C220

100

30 0

20 0

240

30 0

C 220

80

80

80

20 0

50 0

30/45

300

20 0

800 4000/2530

4000/2530

OL800

CV

50/75

CV

PR 80 0

36 00 /3 00 0

36 00 /3 00 0

PR 80 0

15 0

50 /7 5

50 /7 5

15 0

36 00/

30 00

PR 80 0

3600/3000

800

800

800

3600/3000

50 /7 5

F 15 0

50 /7 5

PV C

125 300

300 125PV

C

F 1003 0/ 45

80 0 P R

F 100

PR

80 0

50 /7 5

100

15 0

30/45

10 0

3300/3000

CV

CV

30/45

100

800

33 00 /3 00 0

80 0

4000/2530

100

CV

14 00

100

400

PV C

12 5

30 /4 5

20 0

14 00

20 0

14 00

100

400

500

PV C

125

30/45

100

50 /7 5

400

400

100

50 /7 5

400

100

10 0

100

500

OL

125

500

PV C

100 500

500

125 PV C

100 OL

500

500

20 014

00

100 500

20 0

100

500

100

500

PR

80 0

CV

CV

PR800

PR

80 0

PR

80 0

OL 400

100

50 /7 5

20 0

100

100 50/75

50/75

50 0

15 0

400

50 0

500

50 0

15 0

40 0

80 0 PR

PEID

180

500

50/75

125500

80 0

500

50/75

F 150

50/75

50/75

PEID

180

OL

PV C

12 5

80 0

400

400

CV

80 0

CV

80 0

PV C

12 5

OL

30 0

30 0

300

300

30 0

OL

300

100

500

100

400

4 00

5 00

O L

4 00

O L

OL 325

O L

110

300

15 0 O L

15 0

O L

4 00

OL

15 0 800

OL 160

CV

OL

400

OL 400 800

15 0

OL 800200

3 00

OL

28 0

26 00 /1 65 0OL

28 0

26 00 /1 65 0

22 5

40 0

60 025 0 F

20 0

O L

2 00

400

OL 200

200

3 00

200400

200

400

2 00

F100 300

6 0/ 9 0

6 00

OL 16 0

PVC 125

400

PVC125

50/75

50/75 F

150

30/45

28 0 PV C

50 0

20 020 0

PV C

50 0

28 0

50 0

F 80

30/ 45

60/90

F 80

800

60/90

PR

F80

F 100

200

300

60/90

30/ 45

F 80

PR 800

F 100

80

40/60

30/ 45

8060/90

30/ 45

CV

300

60/40

OL

40/ 60

300

100

200

100

150150

30/ 45

40/60

30/ 45

80

100

300 500

60/90

500

3 00

500

40/ 60

300

100

30/ 45 80

3 0/ 4 5

500 400

500

5 00 8 0

80

300

OL 150100

8 0

500

80

10 0

300

60/90

10 0

20 0

500

80

400 AZBO

OL 400

500

220

80

80

22 00

2200

5 00

10 0

OL 400

4 000/

2 5 3 0

OL

800OL 400

C

80

240

OL300 OL

30/ 45

100 300

30/45

60/90

100

800

CV

60/90

OL

80 0

6 0/ 9 0

2 00

60 /9 0

30/45 300

300

30/45

300

30 0

O L

2 00

CV

6 0/ 9 0

CV

O L

3 00

6 0/ 9 0

30 0

15 0

30/45

3 0/ 4 5

CV

10 0/ 15 0

30/45 300

2700/2700

200

100/150

PR 800

2700/2700200

PR

800

CV

OL

10 0/ 15 0

3 00

CV

100/ 15 0

500

100/ 5 0

3 00

3 00

O L

O L

3 00

50/75

3 00

10 0

300

3 00

7 0/ 105

7 0/ 105

PV C

125 300

10 0

125

300

70/105

300 OL

300 70/105

300

300

500

500

40 /6 0

40 /6 0

300

150

30 0

300

300300

300

15 0

OL

150

150 30 0

30 0

150

50 0

30 /4 5

F 100

2600/1650

F 100

2600/1650

40/60

26 00 /1 65 0

40 0

PV C

28 0

30 0

3002600/1650

30 /4 5

F 25 0

60 /9 0

OL

30 0

30 0

OL 16 0

26 00 /1 65 0

28 0

30 0

300

28 0

26 00 /1 65 0

60 0

PV C

28 0

5 00

400 PVC

280

OL 16 0

28 0

30 0

CVCV

F 2 7 3

OL160

OL160

2 00

200

F 2 5 0 8 00

8 00

O L

110 8 00

OL 110

110

3 00

300

400

OL110 400

500 125

PVC

400

8 00

8 00

8 00

F F

150

50/75

50/75 F

150

F 100

C1C1C1

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ 4/ 4

P+ 2E+

M

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ 6

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ :

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Bloc

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

anexa

st at ie RA TT

st at ie RA TT

1

2

7

9

10

13

14

15

17

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82

CC

anexa

anexa

Nr.cad.427/a

429/ a/ 2

S= 2877m

p

18

19

20

21

22

23

Scf=9852mp

16

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

C

C

C

C C

C

C

C C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

C C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

nr.top.438/1/1/2/9

nr.top.437/8

nr.top.438/1/1/2/9

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

C2

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.31

Nr.33

Nr.35

Nr.37

Nr.39

Nr.41

Nr.43

Nr.45

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.55

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.17

Nr.19

Nr.21

Nr.23

Nr.25

Nr.27

Nr.29

Nr.29A

Nr.31

Nr.33

Nr.35

Nr.37

Nr.41

Nr.43

Nr.45

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.24

Nr.26

Nr.28

Nr.30

Nr.32

Nr.34

Nr.36

Nr.38

Nr.40

Nr.42

Nr.44

Nr.46

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

Nr.39

Gj

P+ M

Gj

P+ M

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

Nr.63

D48

Nr.107

Nr.109

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

P+ M

455/b/1/1/2

HOTEL - RESTAURANT

AURORA

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

nr.top.15931

nr.top.15934

nr.top.15935

nr.top.15938

nr.top.15939

nr.top.15942

nr.top.15948

nr.top.15946

nr.top.15947

nr.top.15950

nr.top.15951

nr.top.15954 15955

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936 Gr

nr.top.15937 Gr

nr.top.15940 Gr

nr.top.15941 Gr

nr.top.15944 Gr

nr.top.15945 Gr

nr.top.15948 Gr

nr.top.15949 Gr

nr.top.15952 Gr

nr.top.15953 Gr

15956 Gr

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr.top.437//9/a

nr.top.437//9/b

nr.top.437/10

nr.top.437/11/a

nr.top.437/11/b

nr.top.437/12

nr.top.437/13

nr.top.437/14/a

nr.top.437/14/b

nr.top.437/14/c

nr.top.437/15/a

nr.top.437/16

nr.top.437/15/b

nr.top.437/17

nr.top.437/18

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.436/10

nr.top.436/11

nr.top.436/12

nr.top.436/13

nr.top.436/14

nr.top.436/15

nr.top.436/16

nr.top.436/17

nr.top.436/18

nr.top.436/19

nr.top.436/20

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

nr.top.435

nr.top.392/20

nr.top.28518

nr.top.28530

Nr.38

Nr.40

nr.top.28523

nr.top.28520

nr.top.28521

nr.top.28522

nr.top.28523

nr.top.28508

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

477100 2 0 3 8 0 0

477100 2 0 3 9 0 0

477100 2 0 4 0 0 0

477100 2 0 4 1 0 0

477100 2 0 4 2 0 0

477100 2 0 4 3 0 0

477100 2 0 4 4 0 0

477200 2 0 3 8 0 0

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477200 2 0 4 3 0 0

477200 2 0 4 4 0 0

477300 2 0 3 8 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 4 3 0 0

477300 2 0 4 4 0 0

477400 2 0 3 8 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 4 3 0 0

477400 2 0 4 4 0 0

477500 2 0 3 8 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 4 3 0 0

477500 2 0 4 4 0 0

477600 2 0 3 8 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 4 3 0 0

477600 2 0 4 4 0 0

477700 2 0 3 9 0 0

477700 2 0 4 0 0 0

477700 2 0 4 1 0 0

477700 2 0 4 2 0 0

477700 2 0 4 3 0 0

477700 2 0 4 4 0 0

477800 2 0 3 9 0 0

477800 2 0 4 0 0 0

477800 2 0 4 1 0 0

477800 2 0 4 2 0 0

477800 2 0 4 3 0 0

477800 2 0 4 4 0 0

N

anexa

Cc

Ap.1/1 C1-U1

C1-U2 Ap.1/2

sopron

spalatorie

3

4

5

6

7

Nr .2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

8

9

10

63

8

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

10

9

8

11

12

1,669 m2

2,157 m2

5,012 m2

1,642 m 2

PUZ in lucru

PUD in lucru

C1C1C1

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ 4/ 4

P+ 2E+

M

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ 6

nr.cad.455/ b/ 1/ 1/ :

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Bloc

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

anexa

st at ie RA TT

st at ie RA TT

1

2

7

9

10

13

14

15

17

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82

CC

anexa

anexa

Nr.cad.427/a

429/ a/ 2

S= 2877m

p

18

20

21

22

23

Scf=9852mp

16

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

C

C

C

C C

C

C

C C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

C C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

nr.top.438/1/1/2/9

nr.top.437/8

nr.top.438/1/1/2/9

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

C2

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.31

Nr.33

Nr.35

Nr.37

Nr.39

Nr.41

Nr.43

Nr.45

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.55

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.17

Nr.19

Nr.21

Nr.23

Nr.25

Nr.27

Nr.29

Nr.29A

Nr.31

Nr.33

Nr.35

Nr.37

Nr.41

Nr.43

Nr.45

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.24

Nr.26

Nr.28

Nr.30

Nr.32

Nr.34

Nr.36

Nr.38

Nr.40

Nr.42

Nr.44

Nr.46

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

Nr.39

Gj

P+ M

Gj

P+ M

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

Nr.63

D48

Nr.107

Nr.109

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

P+ M

455/b/1/1/2

HOTEL - RESTAURANT

AURORA

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

nr.top.15931

nr.top.15934

nr.top.15935

nr.top.15938

nr.top.15939

nr.top.15942

nr.top.15948

nr.top.15946

nr.top.15947

nr.top.15950

nr.top.15951

nr.top.15954 15955

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936 Gr

nr.top.15937 Gr

nr.top.15940 Gr

nr.top.15941 Gr

nr.top.15944 Gr

nr.top.15945 Gr

nr.top.15948 Gr

nr.top.15949 Gr

nr.top.15952 Gr

nr.top.15953 Gr

15956 Gr

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr.top.437//9/a

nr.top.437//9/b

nr.top.437/10

nr.top.437/11/a

nr.top.437/11/b

nr.top.437/12

nr.top.437/13

nr.top.437/14/a

nr.top.437/14/b

nr.top.437/14/c

nr.top.437/15/a

nr.top.437/16

nr.top.437/15/b

nr.top.437/17

nr.top.437/18

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.436/10

nr.top.436/11

nr.top.436/12

nr.top.436/13

nr.top.436/14

nr.top.436/15

nr.top.436/16

nr.top.436/17

nr.top.436/18

nr.top.436/19

nr.top.436/20

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b nr.top.435

nr.top.392/20

nr.top.28518

nr.top.28530

Nr.38

Nr.40

nr.top.28523

nr.top.28520

nr.top.28521

nr.top.28522

nr.top.28523

nr.top.28508

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

477100 2 0 3 8 0 0

477100 2 0 3 9 0 0

477100 2 0 4 0 0 0

477100 2 0 4 1 0 0

477100 2 0 4 2 0 0

477100 2 0 4 3 0 0

477100 2 0 4 4 0 0

477200 2 0 3 8 0 0

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477200 2 0 4 3 0 0

477200 2 0 4 4 0 0

477300 2 0 3 8 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 4 3 0 0

477300 2 0 4 4 0 0

477400 2 0 3 8 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 4 3 0 0

477400 2 0 4 4 0 0

477500 2 0 3 8 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 4 3 0 0

477500 2 0 4 4 0 0

477600 2 0 3 8 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 4 3 0 0

477600 2 0 4 4 0 0

477700 2 0 3 9 0 0

477700 2 0 4 0 0 0

477700 2 0 4 1 0 0

477700 2 0 4 2 0 0

477700 2 0 4 3 0 0

477700 2 0 4 4 0 0

477800 2 0 3 9 0 0

477800 2 0 4 0 0 0

477800 2 0 4 1 0 0

477800 2 0 4 2 0 0

477800 2 0 4 3 0 0

477800 2 0 4 4 0 0

N

anexa

Cc

Ap.1/1 C1-U1

C1-U2 Ap.1/2

sopron

spalatorie

3

4

5

6

7

Nr .2

sopron

8

9

10

63

8

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308

86.247

86.361 86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158

86.704

86.429

86.44986.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

10

9

8

11

12

P T T 1

P T T 1

7.00

7.00

05

1.38 5

33.09

81.40 5

51.97

14.52 5

47.76

7.75 5

69.17

36.58

42.10

13 .4

6

24.69

81.10 5

7. 64

147.96

606.00 6.00

3.0 0

12x2.59=35.00

5.0 0

6.0 0

20.00 12.00

12.00

50.00

20.00

6.00

76.98 5

14 .88

5

31 .8

9

6.18

50.76

58.86

23.53 5

25.69 5

27.49 5

59.57 5

10 .48

5

107.40

14 .17

1

7.05 5

18.69

2.5 9 5

6.0 0

1.5 0

1.5 0

14x2.50=40.00

5.0 0

5.0 0

5,012 m2

19

8

63

2

1,642 m 2 429/a/1

2,157 m2

4

PUZ in lucru

Nr.cad.428/a

S= 2877m

p

1

P T T 1

3

1,669 m2

Sact=9078mp

PUD in lucru

P T T 1

TEREN STUDIAT IN PUZ

PLAN DE INCADRARE IN ZONA U 01

1:5000

Atasament: 06_MOBILARE_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII NOI

CAROSABIL ASFALT propus

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX C.F. ZONA DE SIGURANTA CFR

ZONA DE IMPLANTARE A VIITOARELOR CONSTRUCTII

LIMITA ZONA CU PLANTATII DE PROTECTIE

OGLINDA DE APA

ACCES LA PARCELA

NUMAR PARCELA

SPATII VERZI

TROTUARE

1

LEGENDA

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD

CAROSABIL ASFALT existent

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

PARCAJE INIERBATE

LIMITA ZONI DE PROTECTIE CFR 100 M DIN AX LINIE CFR

GjGj

430/2/ 1/1/1

GjGj

430/2/ 1/1/1

BILANT TERITORIAL ZONAL

SUPRAFATA TOTALA

PLANTATIE DE PROTECTIE

a zonei aferente PUZ conf. CF

LOCUINTE COLECTIVE

Existent Propus %

100,00

11,92CIRCULATII 1425,00

2990,00

11955,00 11955,00

25,01

6134,00 51,31

DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT 11,761406,00

TEREN AGRICOL INTRAVILAN 9087,00

din care FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 7,00837,00

4,980 m2

2,400 m2

6 8 .6 7 5

4 8 .3 8 5

2,107 m2

1,669 m2

Constructii existente ce se mentin

P+ 1E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 2E

+M

P+ 1E

50.00

100.0 0

12.00

20.00

3.00

5.0 0

11 .1 2 5

16 .5 0

3 1 .9 9 5

7 7 .2 9 5

7 7 .3 5

13 .1 4

7 7 .8 4

1 0 8 .3 8 5

1 7 0 .3 9 5

7 .0 5 5

7. 64 5

10 .4 8 5

60

1 4 .5 2 5

1 0 7 .4 2 5

5 5 .7 5

2 2 .9 3

4 2 .1 0

2 3 .5 3 5

3 6 .5 8

5 8 .8 6

6 9 .1 7

5 0 .7 6

7 .7 5 5

6 .1 8

4 7 .7 6

31 .8 9

15 .7 2

7 3 .6 6 5

12.00

10.50

6 8 .1 2 5

1,406 m2

1,425 m2

PUZ in lucru

PUD in lucru

1

2

3

4

5

D+P+3E+M

D+P+3E+M

P+M

D+P+1E

4

ST R.

LA UR

EN TIU

NI CO

AR A

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

1024Km 3+800(100.10)

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.61

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

GjGj

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925 Gr

nr.top.15928 Gr

nr.top.15929 Gr

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

VAR.1

VAR.2

P

P+ 1E

P+ M

P+ 1E P

+1 E+

M

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE MOBILARE U 06

1:1000

Atasament: memoriu_PUZ_ANDREESCU.pdf

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

F O A I E D E C A P A T

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL- „ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ”

loc construcþie : jud. TIMIS, Timisoara, str. Nicolae Andreescu - Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) beneficiari : s.c. BUILDING & COMERT ITALY S.R.L.

faza : Documentaþie PLAN URBANISTIC ZONAL

proiectant : s.c. TECTONICS ART s.r.l. Timisoara, b-dul Eroilor 10-12, sc.A, ap.1 director : arh.Marius NICORICI-CALANCE

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL „ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Nr. proiect : 04/2009 Iniţiatori : s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l. (Beneficiari) Elaborator : s.c.”TECTONICS ART ”s.r.l. (Proiectant) P.F.A. Andreea Jambor

s.c.”PATH’S ROUT”s.r.l.

s.c.”EDIL CONCEPT”s.r.l.

s.c. ”BABA&PAUNESCU PRO.GEO. ”srl.

Data elaborării : IUL-0CT.2009 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în intravilanul localitatii Timisoara, la vest de aceasta, pe parcelele 429/a/1; 428/a în vecinatatea strazii Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) a unor locuinte colective cu functiuni complementare.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 Utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona;  Reglementarea caracterului terenului;  Trasarea si profilarea viitoarelor drumuri in corelare cu cele existente sau prevazute prin

planurile de urbanism;  Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;  Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;  Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea şi analizarea problemelor funcţionale, tehnice şi urbanistice din zona, ţinându-se cont de recomandarile Planului Urbanistic General Timisoara,a Planului Urbanistic Zonal Vasia Vasilescu-Lacului aprobat prin HCL 184/2003, a Planul de Amenajare a Teritoriului şi de noua strategie de dezvoltare urbana a administraţiei locale si judetene .

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Documentatia este intocmita in conformitate cu : -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare . -H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z. -La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile P.U.G. – Municipiul Timisoara si de asemenea corelarea cu prevederile studiilor intocmite anterior in vecinatate -Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI - Recomandarile Avizului prealabil de oportunitate nr.03/16.09.2009

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII.

2.1.EVOLUTIA ZONEI Vecinatatea cu zona de locuirie “Dimbovita”,care include si o importanta zona destinata serviciilor

comerciale si de agrement adiacent strazii Nicolaee Andreescu Lacului si Laurentiu Nicoara , determina o dezvotare a zonei pana la limita fizica instituita de calea ferata Timisoara –Resita , pe terenuri aflate in intravilan Timisoara.

In cadrul propunerilor de organizare urbanistica din Studiu de Oportunitate nr.3/16.09.2009 s-a stabilit potentialul de dezvoltare al zonei pentru locuinte colective cu functiuni complementare si dotari .

Prin urmare, in acest teritoriu se preconizeaza dezvoltarea uner zone destinate in principal locuirii si functiuni complementare. Acest tip de functiuni sunt preferate datorita pozitionarii intr-o zona de dezvoltare a locuirii si in vecinatatea unei zone de agrement , cu posibilitatea accederii facile la reteaua de transport majora.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA Zona pentru care se întocmeşte Planul Urbanistic Zonal este situată intre strada Laurentiu Nicoara

str. Nicolae Andreescu, linia CFR si proprietatea privata . Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General menţionăm: - poziţia terenului îi conferă o poziţie importanta cu acces facil la o artera importanta de circulatie

,str. N. Andreescu respectiv zona depoului Regiei Autonome de Transport Timisoara. - pentru realizarea investitiei se are în vedere situarea in intravilanul localităţii TIMISOARA - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor nu afecteaza domeniul public , folosindu-se

accesele existent pe proprietate - echiparea edilitară se propune a se realiza la parametri necesari noilor constructii . Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţă de 11955 mp, are următoarele

caracteristici dominante: - situarea terenului într-o zonă destinată prin reglementările documentaţiilor de urbanism anterioare , ca fiind o zonă destinată locuirii ; - situarea terenului la interferenta dintre zona de locuinte locuinte individuale parter , parter si trei niveluri si linia CFR Terenul studiat, de 11955 mp, este din format din 2 parcele:

Nr. crt.

Proprietari Nr. CF Nr. top Suprafata totala din CF

1. s.c. BILDING & COMERT ITALY s.r.l. 402799 428/a 9078 mp

2. s.c. BILDING & COMERT ITALY s.r.l. TINTAR ILEANA si TINTAR VASILE SORBUN RODICA

402798 429/a/1 2877 mp

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

STAVRACHI PETREA VASILE PETRU

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţa de 11955 mp, are următoarele

caracteristici dominante: - situarea terenului într-o zonă destinata prin reglementările documentaţiilor de urbanism, ca fiind o zona destinata spatiilor pentru locuire cf. PUZ aprobat prin HCL 184/2003 Vecinatatile sunt la :

- Est - proprietate privata top 429/a/2, respectiv domeniu public - Sud – strada Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) - Nord - strada Nicolae Andreescu

- Vest - proprietate publica in administrarea CFR Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 11955 mp, teren intravilan. Terenul este ocupat partial de constructii supraterane. Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiată este cel de proprietate privata a

persoanelor juridice si fizice. Proprietarii terenului este:

- S.C. BUILDING & COMERT ITALY S.R.L. - TINTAR ILEANA si TINTAR VASILE - SORBUN RODICA - STAVRACHI PETREA VASILE PETRU

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de fata se afla in loc. Timisoara, str. N.

Andreescu, nr. 82, jud. TIMIS, identificat prin planul de situatie anexat, unde se prezinta pozitionarea sondajelor de adancime si a sondajelor de penetrare.

Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala.

Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia BANATULUI. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baza.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele :

a) Temperatura aerului : - media lunara maxima : (+20…+21 ) C in iulie, august - media lunara minima : (-1…-2) C in ianuarie - maxima absoluta: +40C in 16.08.1952 - minima absoluta : - 29,2C in 13.02.1935 b) Precipitatii :

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- media lunara maxima : 70  80 mm - media anuala : 600  700 mm - cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm in 01.06.1915 c) Vantul :

- directii predominante : nord - sud 16% si est – vest 13% CATEVA PRECIZARI ASUPRA CONSTRUCTIEI Constructia ce urmeaza a se realiza reprezinta un bloc de locuinte in regim de inaltime D+P+3E+M, cu structura de rezistenta corespunzatoare. Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, urmand ca definitivarea cotelor de fundare si dimensiunile fundatiilor, sa fie stabilite in urma si a celor ce se prezinta in studiul geotehnic de fata. STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (intre cotele -1,50÷-5,00m) ca fiind un teren mediu format din nisip prafos spre baza nisip fin si mijlociu, in conditiile unei stratificatii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP 074/2007, respectiv constructia clasificata conf. H.G. 766/1997 anexa 2, ca fiind normala, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3:

Factori de influenta

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Conditii de teren terenuri medii

3

Apa subterana cu epuismente exceptionale (daca va fi cazul) 4

Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta

deosebita

3

Vecinatati

fara risc

1

Zona seismica

Tc=0,7sec.; ag=0,16g ; b 0 = 3,00 spectru normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 (din codul de proiectare seismica P100- 1/2006)

1

TOTAL punctaj 12 Rezulta astfel numarul de 12 puncte, deci un risc « MODERAT », adica « CATEGORIA GEOTEHNICA 2 ». Aceasta impune obtinerea de date calitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru satisfacerea cerintelor fundamentale. Urmeaza ca dupa realizarea incercarilor de teren si laborator sau daca apar date suplimentare sa se faca (daca va fi cazul), stabilirea finala a categoriei geotehnice. INVESTIGATII GEOTEHNICE Luandu-se in considerare scopul pentru care se elaboreaza investigatia geotehnica s-au realizat trei sondaje geotehnice de adancime (S1÷S3) conform planului de situatie (anexa 1) si trei sondaje de penetrare (PDU1÷PDU3). Sondajele de adancime s-au realizat, folosindu-se trusa mecanica de 6”, prelevandu-se probe de teren. Probele de teren prelevate au fost analizate in laborator pe baza carora s-a stabilit stratificatia, precum si caracteristicile geotehnice necesare cunoasterii pamantului existent ca teren de fundare. Rezultatele investigatiilor au dus la stabilirea granulozitatii si caracteristicilor geotehnice prezentate in plansele 18; 40; 62 anexate (profile geotehnice ale sondajelor). Pentru aprecierea capacitatii portante a terenului s-au realizat penetrarii dinamice cu con, folosindu-se penetrometrul dinamic usor (PDU) care are o masa de cadere a berbecului de 10kg, inaltmimea de cadere 0,50m si suprafata conului de baza de 10cm2 (conform Normativ C159-89, intitulat « INSTRUCTIUNII TEHNICE PENTRU CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE PRIN METODA PENETRARII CU CON, PENETRARE STATICA, PENETRARE DINAMICA SI VIBROPENETRARE »). Rezultatele incercarilor de penetrare sunt prezentate in fisele de penetrare. Diagramele realizate pun in

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

evidenta numarul de lovituri a berbecului pentru patrunderea cu 10cm a conului (N10), ceea ce permite sa se aprecieze variatia rezistentei la penetrare pe adancime ( grosimea straturilor de teren ), precum si alti indici geotehnici (vezi anexele 17; 39; 61 ale penetrarilor prelucrate). Dupa analiza rezultatelor incercarilor de la fata locului si laborator specifice pamanturilor gasite s-au stabilit indicii geotehnici caracteristici acestora si s-au prezentat in fisele de stratificatie precizate in plansele anexate. Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de - 2,00 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii) . Conform buletinului de analiza al apei rezulta ca :  apa este slab agresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati 259,30mg/dm3)  din punct de vedere al continutului de bioxid de carbon agresiv CO2agresiv=41,80mg/dm

3, este cu agresivitate chimica moderata.  apa este neagresiva fata de armatura (din punct de vedere al continutului de cloruri 86,90mg/dm3) STRATIFICATIE CAPACITATE PORTANTA, CONCLUZII si RECOMANDARI Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza: In zona sondajului S1 : - 0,00  - 1,50m – umplutura pamant nisipos galben vanat cu rare resturi de caramida - 1,50  - 2,00m – nisip prafos galben vanat, grad de indesare ID=0,33 ; indice de consistenta IC=0,68 si modul de deformatie M=75daN/cm2 - 2,00  - 3,50m – nisip fin galben vanat in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,330,44 si modul de deformatie M=7585daN/cm

2 - 3,50  - 5,00m – nisip fin si mijlociu galben in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,490,50 si modul de deformatie M=8889daN/cm2 - 5,00  - 6,00m – nisip argilos vanat, grad de indesare ID=0,290,35; indice de consistenta IC=0,640,70 si modul de deformatie M=7177daN/cm

2

- 6,00  - 7,50m – nisip mijlociu si mare vanat cu rar pietris in stare medie de indesare avand grad de indesare ID=0,470,54 si modul de deformatie

M=8791daN/cm2

- 7,50  - 10,00m – nisip mare galben vanat cu rar pietris in stare indesata avand grad de indesare ID=0,580,67 si modul de deformatie M=9499daN/cm

2

In zona sondajului S2 : - 0,00  - 0,50m – umplutura pamant prafos nisipos galben vanat - 0,50  - 1,50m – nisip prafos vanat, grad de indesare ID=0,310,23 ; indice de consistenta IC=0,650,58 si modul de deformatie

M=7564daN/cm2 - 1,50  - 2,50m – nisip fin vanat in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,360,34 si modul de deformatie M=7876daN/cm2 - 2,50  - 3,00m – nisip argilos vanat, grad de indesare ID=0,41; indice de consistenta IC=0,78 si modul de deformatie M=82daN/cm2 - 3,00  - 5,50m – nisip fin si mijlociu galben in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,550,39 si modul de deformatie M=9281daN/cm2 - 5,50  - 6,50m – nisip argilos vanat, grad de indesare ID=0,250,24; indice de consistenta IC=0,600,59 si modul de deformatie M=6665daN/cm

2

- 6,50  - 8,00m – nisip mijlociu vanat in stare medie de indesare spre baza cu rar pietris avand grad de indesare ID=0,360,46 si modul de deformatie

M=7886daN/cm2

- 8,00  - 10,00m – nisip mare vanat cu pietris in stare indesata avand grad deindesare ID=0,610,68 si modul de deformatie M=9699daN/cm2

In zona sondajului S3 :

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- 0,00  - 0,50m – umplutura pamant prafos nisipos galben cu rare resturi de caramida - 0,50  - 1,00m – praf nisipos galben, indice de consistenta IC=0,98 ; grad de indesare ID=0,54 si modul de deformatie M=94daN/cm2 - 1,00  - 2,00m – nisip prafos galben in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,460,43; indice de consistenta IC=0,840,80 si modul de deformatie M=8684daN/cm

2

- 2,00  - 3,50m – nisip fin galben vanat in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,340,39 si modul de deformatie M=7681daN/cm2 - 3,50  - 5,00m – nisip fin si mijlociu galben maroniu in stare medie de indesare, grad de indesare ID=0,370,46 si modul de deformatie M=7986daN/cm

2

- 5,00  - 7,00m – nisip mijlociu si mare vanat cu rar pietris indesat spre baza mediu indesat, avand grad de indesare ID=0,650,52 si modul de

deformatie M=9790daN/cm2

- 7,00  - 8,00m – nisip argilos vanat, grad de indesare ID=0,330,35; indice de consistenta IC=0,680,70 si modul de deformatie M=7677daN/cm

2

- 8,00  - 10,00m – nisip mare vanat cu rar pietris in stare medie de indesare avand grad de indesare ID=0,500,57 si modul de deformatie

M=8993daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 12 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 2 » . Luand in considerare tipul constructiei (DEMISOL+PARTER+3ETAJE+MANSARDA), stratificatia prezentata mai sus se apreciaza ca se pot realiza fundatii directe pe teren natural. Terenul de fundare este alcatuit din: In zona sondajului S1 :

● stratul de « NISIP PRAFOS GALBEN VANAT» la cota -1,70m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,0 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,88 ► porozitatea n = 47% ► umiditatea naturala w = 28,50% ► grad de indesare ID = 0,33 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 75 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 20º ► coeziunea specifica c = 6 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip prafos (la cota

-1,70m fata de CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzii de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si adancimea de fundare Df =- 1,70m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de

baza pconv = 185,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=171,13 kPa; presiunea critica pcr. = 317,00 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 177,80kPa. (anexa 19).

● stratul de « NISIP FIN GALBEN VANAT» la cota -2,00m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,20 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,88 ► porozitatea n = 47% ► umiditatea naturala w = 29,70% ► grad de indesare ID = 0,33 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 75 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 21º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin (la cota

-2,00m fata de CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

B=1,00m si adancimea de fundare Df =- 2,00m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de

baza pconv = 190,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=190,00 kPa; presiunea critica pcr. = 267,20 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 193,80kPa. (anexa 20).

● stratul de « NISIP FIN GALBEN VANAT» la cota -3,00m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,20 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,80 ► porozitatea n = 44% ► umiditatea naturala w = 25,00% ► grad de indesare ID = 0,44 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 85 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 21º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin (la cota -3,00m fata de CTN), si

folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si adancimea de

fundare Df =- 3,00m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 230,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=287,50 kPa; presiunea critica pcr. = 439,50 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 300,20kPa. (anexa 21).

● stratul de « NISIP FIN SI MIJLOCIU GALBEN MARONIU» la cota -3,50m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,40 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,77 ► porozitatea n = 44% ► umiditatea naturala w = 18,40% ► grad de indesare ID = 0,49 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 88 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 24º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin si mijlociu(la cota -3,50m fata de

CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si

adancimea de fundare Df =- 3,50m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 250,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=343,75 kPa; presiunea critica pcr. = 671,10 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 446,20kPa. (anexa 22). In zona sondajului S2 :

● stratul de « NISIP FIN VANAT CU OXIZI » la cota -1,70m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,3 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,85 ► porozitatea n = 46% ► umiditatea naturala w = 28,70% ► grad de indesare ID = 0,36 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 78 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 21º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin (la cota -1,70m fata de CTN), si

folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si adancimea de

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

fundare Df =- 1,70m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 190,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=175,75 kPa; presiunea critica pcr. = 227,10 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 178,20kPa. (anexa 41).

● stratul de « NISIP FIN SI MIJLOCIU GALBEN VANAT » la cota -3,00m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,4 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,74 ► porozitatea n = 43% ► umiditatea naturala w = 29,00% ► grad de indesare ID = 0,55 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 92 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 24º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin si mijlociu (la cota -3,00m fata de

CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si

adancimea de fundare Df =- 3,00m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 250,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=312,50 kPa; presiunea critica pcr. = 584,20 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 385,70kPa. (anexa 42). In zona sondajului S3 :

● stratul de « NISIP PRAFOS GALBEN » la cota -1,70m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,20 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,80 ► porozitatea n = 45% ► umiditatea naturala w = 25,60% ► grad de indesare ID = 0,43 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 84 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 20º ► coeziunea specifica c = 6 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip prafos (la cota

-1,70m fata de CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzii de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si adancimea de fundare Df =- 1,70m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de

baza pconv = 190,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=175,75 kPa; presiunea critica pcr. = 319,60 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 179,30kPa. (anexa 63).

● stratul de « NISIP FIN GALBEN MARONIU » la cota -2,00m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,30 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,85 ► porozitatea n = 46% ► umiditatea naturala w = 28,50% ► grad de indesare ID = 0,33 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 78 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 21º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin (la cota -2,00m fata de CTN), si

folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si adancimea de

fundare Df =- 2,00m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 200,00 kPa;

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

presiunea conventionala de calcul pconv. calc=200,00 kPa; presiunea critica pcr. = 349,50 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 219,30kPa. (anexa 64).

● stratul de « NISIP FIN SI MIJLOCIU GALBEN MARONIU » la cota -3,50m, (fata de CTN), este caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : ► greutate volumica γ = 18,4 kN/m³ ► indicele porilor e = 0,85 ► porozitatea n = 46% ► umiditatea naturala w = 23,90% ► grad de indesare ID = 0,37 ► modul de deformatie edometric M2-3 = 79 kN/m² ► unghi de frecare interioara ø = 22º ► coeziunea specifica c = 0 kN/m³ Pe baza caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de nisip fin si mijlociu (la cota -3,00m fata de

CTN), si folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor ( pconv , pconv. calc., pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua sau grinzi de fundatii, incarcate centric, cu latimea la talpa B=1,00m si

adancimea de fundare Df =- 3,50m rezultand urmatoarele valori : presiunea conventionala de baza pconv = 250,00 kPa; presiunea conventionala de calcul pconv. calc=343,75 kPa; presiunea critica pcr. = 577,80 kPa respectiv presiunea de plasticizare ppl = 395,70kPa. (anexa 65). Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficentii de corectie pentru pamanuri coezive K1=0,05 ; K2=2,00 respectiv pentru pamanturi necoezive K1=0,10 ; K2=2,50). ► LUAND IN CONSIDERARE STRUCTURA CONSTRUCTIEI SI STRATIFICATIA PREZENTATA MAI SUS SE APRECIAZA CA SE POT REALIZA FUNDATII DIRECTE PE TEREN IMBUNATATIT, REZISTENT LA LICHEFIERE, LA COTA MINIMA DMIN=-1,70M FATA DE CTN , DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE (SAU FUNCTIE DE COTA DEMISOLULUI CE SE IMPUNE IN PROIECT, COTA DE FUNDARE POATE AJUNGE PANA LA COTA -3,50M FATA DE COTA TERENULUI NATURAL, UNDE VOR TREBUI LUATE MASURI DE FUNDARE SUB NIVELUL APEI SUBTERANE). ● ESTE NECESARA ARMAREA TALPII FUNDATIE, PENTRU O BUNA RIGIDIZARE A CONSTRUCTIEI. Lucrarile de realizare a fundatiilor constau in executarea urmatoarelor faze care permit realizarea unei constructii rigide si anume: - sapatura in taluz sau sprijinita pana la cota de –1,70m, sau cea impusa in proiect de cota demisolului - executarea epuismentelor (daca va fi cazul) - se impaneaza minim 5 straturi de refuz de ciur cu grosimea de (10÷15)cm fiecare in terenul de fundare cu ajutorul cilindrului compresor de minim 16tone in spatii largii sau cu maiul broasca in spatii inguste - se pune un strat de geotextil - se pune un strat de balast compactat pentru ruperea capilaritatii - se realizeaza perna din balast stabilizat cu ciment pentru ridicarea cotei de fundare la cota superioara demisolului (daca fundatia se va realiza la cota de -3,50m fata de CTN), - se trece apoi la executarea fundatiei armate la talpa si a peretilor demisolului, respectiv izolarea lor pe inaltime, conform proiectului de executie Solutia propusa este recomandata, desigur in functie de structura constructiei putandu-se folosi si alte solutii, aspect ce-l va rezolva proiectantul de rezistenta in colaborare cu proiectantul general, eliminand astfel lucrari sub nivelul apei, reducerea volumului de sapatura, dar prin folosirea unui cilindru compresor vibrant cu masa minima de 16 tone care asigura si indesarea pe o grosime de minim (0,50÷0,75) m, (teren natural) adica stratul cuprins intre talpa fundatiei (-1,70m) si stratul de nisip fin si mijlociu . Rezultatele incercarilor de teren si laborator facute si prezentate in anexele studiului de fata, pun la indemana proiectantului elemente geotehnice folosibile si la alte interpretari cum ar fi calculul terenului de fundare la starea limita capacitate portanta.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Pentru a se putea calcula fundatiile elastice pe mediul elastic (retea de grinzi sau radier general) se apreciaza pentru stratifictia mentionata (la 6.1), un coeficient de deformatie estimat pe baza literaturii de specialitate functie de natura terenului de fundare kz=2,50daN/cm3 (pentru terenul de la cota -1,70m) si kz=3,20daN/cm3 (pentru terenul de la cota -3,50m). Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructiei si anume: - armarea talpii fundatiei - sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiilor - captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiilor si deversarea controlata catre emisari - asigurarea unei etanseitati a instalatiilor purtatoare de apa - executarea trotuarelor in jurul constructiilor cu panta spre exterior La calculul epuismentelor, (daca va fi cazul) se vor avea in vedere coeficientul de permeabilitate estimat pe baza literaturii de specialitate si anume: la pamanturi nisipoase coeficientul de permeabilitate estimat pe baza literaturii de specialitate este k=10-1÷10-3cm/sec. In cazul pamanturilor nisipoase epuismentele se pot realiza prin pompare din foraje special echipate in acest sens sau cu instalatie de filtre aciculare, fara sa fie antrenate particulele de nisip. Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura : La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Normativul NE 012-1:2007 si anume clasa de expunere XA2, pentru clasa minima de beton C35/45. Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-88, Ts etc.). Terenul de fundare in functie de rezistenta la sapare se incadreaza in felul urmator:

 Sapatura manuala ( teren mediu )  Sapatura mecanica ( teren categoria I si II ) • Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

Dupa realizarea sapaturilor, daca apar neconcordante fata de studiul prezentat, constructorul impreuna cu beneficiarul vor solicita prezenta proiectantului de rezistenta si a geotehnicianului pentru aprecierea calitatii terenului de fundare si rezolvarea problemelor aparute.

2.4.CIRCULATIA Parcelele care fac obiectul studiului, in situatia actuala, au accesul dinspre str. Nicolae Andreescu

pe drum asfaltat respectiv str. Vasia Vasilescu ( Laurentiu Nicoara) pe drum neasfaltat .

2.5.OCUPAREA TERENURILOR Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 11955 mp. Folosinta actuala a parcelei studiate –teren intravilan. Zona nu prezinta riscuri naturale. Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele: - accesul la amplasament se face pe drum de pamant) str. Laurentiu Nicoara nemodernizate sau de pe str. N.Andreescu ( asfalt) . - pe terenul studiat exista constructii parter cu acces dinspre str.N.Andreescu, respectiv str.L.Nicoara, terenului fiind 90% neconstruit - vecinatatea cu calea ferata poate creea un disconfort fonic

- dotarile edilitare: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica , gaze naturale necesta extinderi de retele

2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ Proprietatea are 11955 mp si actualmente are destinatia de teren intravilan. Terenul proprietate

este amplasat in intravilanul Municipiului Timisoara avand urmatoarele vecinatati:

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- Nord - strada Nicolae Andreescu - Sud – strada Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) - Est - proprietate privata top 429/a/2, respectiv domeniu public - Vest - proprietate publica in administrarea CFR

Căi de comunicaţie

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Timisoara , are o forma neregulata cu front stradal de 31.89 m la strada Laurentiu Nicoara respectiv 27,60 front la str. N.Andreescu .

Terenul are o suprafata totala de 11955mp,conform extras C.F. 402798; 402799 Timisoara. Circulatia principala in zona se desfasoara pe str. N Andreescu , drum cu 2 benzi de circulatie, cu

imbracaminte din asfalt, si str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) drum de pamint Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta

In zona studiata alimentarea cu apa se va face de la reteaua orasului. Racordul de apa este din teava de polietilena de inalta densitate Dn 125mm. Exista retea pentru preluarea apelor uzate atit pe str . N.Andreescu cit si pe str. L.Nicoara .

Alimentarea cu gaze naturale

In zona exista retea de gaze naturale conform aviz .

Alimentarea cu energie electrica Conform aviz favorabil eliberat de S.C. Enel Distributie BANAT” S.A, amplasamentul nu este afectat

de instalaţii electrice de distributie si furnizare energie electrica. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil cu condiţii, eliberat de ROMTELECOM SA, exista retele în apropiere care afectează accesul la obiectiv dinspre str.N.Andreescu. La execuţie se vor respecta condiţiile solicitate prin aviz.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Relatia cadrul natural – cadrul construit In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand o vreme

indelungata folosinta in principal agricola. O disfunctionalitate o prezinta vecinatatea cu linia CFR Timisoara-Resita (min20m max 80m) . In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru

dezvoltare in acord cu functiunile urbane, este in continua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

In prezent terenul studiat nu este dotat cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de distributie a apei potabile.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare,

ce prezinta riscuri pentru zona Nu este cazul. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Esistenta retelei de alimentare cu apa a COLTERM Timisoara Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Zona a fost luata in studiu la comanda proprietarului S.C. BUILDING & COMERT ITALY S.R.L. Timisoara

ce doreste dezvoltarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complemetare.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 225 din 04.02.2010 , – eliberat de Primaria Municipiului Timisoara se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea PUZ aprobat prin HCL 184/2003 .

Terenul din zona studiata este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari de amplasare pentru diverse investitii, in principal destinate locuirii colective cu functiuni complemetare. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajare a teritorilui si urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii. Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si dezbatere publica.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.U.Z. este prevazuta dezvoltarea de zone destinate locuirii . In urma solicitarilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru construirea de locuinte

colective cu functiuni complementare, in corelare cu reglementarile existente pentru teritoriul in care este amplasata, respectiv cu alte dezvoltari propuse in vecinatate.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Timisoara, PUZ VasiaVasilescu-Lacului Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Timisoara elaborat anterior cat si cu P.U.Z.-urile elaborate sau in curs de elaborare din vecinatate , integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica.

Propunerile Planului General s-au concentrat asupra : -CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU -ZONIFICAREA FUNCTIONALA -ECHIPAREA EDILITARA Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza in prevederile PUZ. Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu functiunea propusa fiind: - se prevede legatura intre zona studiata si Calea Sagului -zona de locuire colectiva cu functiuni complementare si dotari .

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren situat în intravilanul Municipiului Timisoara. Tinând cont de proximitatea cu str.N.Andreescu respectiv viiotorul punct nodal de trafic din zona Depoului RATT, precum si de expansiunea zonelor de locuire si agrement , ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de minimum 25% din suprafata studiata.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI În conformitate cu prevederile PUZ Vasia Vasilescu-Lacului zona se va dezvolta cu functiuni de locuire si agrement . Accesul la obiectiv, se va face prin str. Laurentiu Nicoara , N.Andreescu si breteaua de legatura cu Calea Sagului propusa. In configurarea retelei de drumuri s-a tinut cont de acordul de principiu al Comisiei de Circululatie a Primariei Timisoara .

In incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme si parcaje. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul

P118/1998. Zonele de protectie ale drumurilor Zonele de protectie ale drumurilor sunt stabilite in functie de categoria si amplasarea acestora

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au

condus la urmatoarele principii de lucru:

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone locuire colectiva cu functiuni complementare

- asigurarea accesului în zona studiata - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan , apa si a

canalizarii pentru viitoarea dezvoltare. Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile P.U.G. Timisoara si corelat cu

celelalte interventii din zona. Confortul ridicat de functionare impune: - realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata - realizarea drumurilor interioare

- echiparea edilitara completa - amenajare spatiilor verzi

BILANT TERTORIAL ZONAL

Existent Propus

mp % mp %

Teren studiat in PUZ 11955 100 11955 100

Teren agricol intravilan 9007 75,34

Locuinte colective Din care functiuni complementare

2877

23,99

6134,00

837

51,31

7,00

Plantatii de protectie

0

0

2990

25.01

Circulatii

0

0

1425

11,92

Dotari ale zonei de locuit

0

0

1406

11,76

TOTAL zona studiata

11955

Constructiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului – general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal avizat. Regimul de inaltime al zonei va fi : D+P+3E+M maxim conform plansei U04 –reglementari urmanistice Pentru zona de locuire colectiva se prevede un procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 40 %. Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 2. Se impune un procent de minim 25% spatiu verde pe parcela. Pentru zona de dotari ale zonei de locuit se prevede un procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 20%. Pentru zona de dotari coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 0,9 iar procentul minim 50% spatiu verde pe parcela.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Reglementari – configurare spatiala Configuratia spatiala a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone destinate locuirii colective cu functiuni complementare. Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportional cu dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare cladire in parte. Accesele auto propuse vor fi dinspre str. Vasia Vasilescu ( Laurentiu Nicoara), conform planselor anexate. Amplasarea constructiilor pe parcela Avand in vedere configuratia zonei, precum si interdictia de construire de 20.00 m impuse fata de linia de cale ferata se propun urmatoarele: Amplasarea constructiilor fata de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zona, pe parcelele invecinate si cu respectarea unei retrageri de min.10,50 m fata de aliniamentul stradal fata de str. L.Nicoara si pastrarea aliniamentului existent pe str. Andreescu . Distantele recomandate ale cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei sunt cele impuuse de codul civil. Distantele intre cladirile de pe parcele invecinate vor fi conform normelor de insorire in vigoare. Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536/1997 la Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri conform Normativului P118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Lucrări edilitare existente În apropierea zonei există proiectate reţele de alimentare cu apă şi canalizare, figurate pe planul

de lucrari edilitare, conform avizului unic de la SC AQUATIM SA: -retea de apă:

-str. Vasia Vasilescu exista o conducta de alimentare cu apa ø125 mm; -str. N. Andreescu conductă de ø 150 F mm;

-retea de canalizare: - str. Vasia Vasilescu conducta de canalizare B 400 mm -str. N. Andreescu conductă de canalizare ov. 50/75 cm;

Se propune devierea conductei Colterm pe traseul figurat in planul de situatie. Conducta se va afla de-a lungul drumului proiectat si va avea o zona de protectie alocata de 3 m pe fiecare parte.

LUCRARI PROIECTATE

1. Alimentare cu apă Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi pentru stingerea incendiului la parcelele propuse, va

fi reteaua de alimentare cu apã a municipiului Timişoara, mai exact conducta de apa ø 125 mm de pe str. Vasia Vasilescu şi conducta de apa ø 150 F mm de pe str. N. Andreescu.

In zona de constructii dinspre str.Vasia Vasilescu, cladire cu D+P+3E+M se amplaseaza o conducta de alimentare cu apa amplasata in pe allea de access in cladire, realizată din teavã de polietilena PE-HD care se leaga la conducta stradala existenta. Din aceasta conducta se realizeaza bransamentul la instalatiile interioare, statie de pompare cu hidrofor.

Aceasta conducta de apa va fi continuata cu o retea de incendiu, amplasata in jurul cladirii si echipata cu trei hidranti de incendiu supraterani.

La subsolul cladiri se vor amplasa instalatii interioare de ridicare a presiunii SPH (statie de pompare si hidrofor).

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Tot subsolul este ocupat de parcare generala. In zona extinsa studiata, se propune o conducta stradala ce se va amplasa in zona verde care va

asigura necesarul de apa pentru constructiile propuse ca perspectiva. Conducta se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani si se va lega la conducta existenta de pe str. Vasia Vasilescu.

In partea opusa acestui amplasament, pe str. Nicolae Andreescu, se amplaseaza o constructie duplex, a carui necesar de apa se va asigura de la conducta de apa existenta pe aceasta strada, prin realizarea unui bransament.

Conductele propuse se pozeaza ingropat sub adincimea de inghet pe un pat de nisip. Debitele totale sunt : Q S ZI MED = 95,53 mc/zi = 1,10 l/s Q S ZI MAX = 124,18 mc/zi = 1,43 l/s Q S ORAR MAX = 15,52 mc/h = 4,31 l/s

2. Canalizare Sistemul de canalizarea stabilit pentru zona studiată va fi de tip unitar cu respectarea unor restrictii pentru descarcarea apelor de ploaie. Canalizarea va prelua atat apele uzate menajere cat si cele pluviale, care in final se descarcă în canalizarea municipiului, fiind apoi transportate la statia de epurare. Canalizarea se va realiza din tuburi de PVC-KG cu D=300mm de-a lungul aleii propuse.

Canalizarea se va racorda canalul stradal de pe str. Vasia Vasilescu D= 400 mm preluind apele uzate menajere provenite de la constructia D+P+3E+M si unele eventuale pierder din subsolul cu rol de parcare.

Casa duplex de pe str. N.Andreescu se va descarca in canalul existent pe aceasta strada, ov. 50/75 cm.

Pe canalizarea proiectată se monteazã cămine de vizitare in care se va prelua canalizarea interioara a constructiei.

Apele pluviale de pe constructie se descarca partial in zona verde, partial in rezervorul de inmagazinare ingropat, cu rol de bazin de retentie, de unde se descarca controlat in canalizarea stradala.

Apele de ploaie de pe constructia duplex se descarca liber in teren. Debitele evacuate sunt:

-menajer: Q U ZI MED = 95,53 mc/zi = 1,10 l/s Q U ZI MAX = 124,18 mc/zi = 1,43 l/s Q U ORAR MAX = 15,52 mc/h = 4,31 l/s

-pluvial: Qp = 0,41 x 0,90 x 130 = 47,97 l/s = 0,047 mc/s

-total: Q UZ TOTAL = 4,31 + 47,97 = 52,28 l/s

BREVIAR DE CALCUL Lucrãri de alimentare cu apã şi canalizare

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza S.R. 1343/1-2006 pentru nevoile gospodăresti şi publice. Suprafata totală a zonei studiate este de 11.955 mp, cuprinzând parcele pentru locuinte cu functiuni

complementare. Avand in vedere ca pe acest amplasament se vor construi clădiri pentru locuinte si functiuni

complementare: Date de bază:

- 542 persoane in cladirea de pe str.Vasia Vasilescu - 8 persoane in duplexul de pe str. N. Andreescu; Total estimat : 550 persoane

1.NECESARUL DE APĂ

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: N = N g+p ( i ) unde:

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) = 1000

1 x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde : N (i ) – număr de locuitori, egal cu 550.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 150 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice : unităti publice şi fântâni de băut apă Necesarul de apă va fi:

N g+p = 000.1

1 x 550 x 150 = 82,50 mc/zi

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL ALIMENTARE CU APA

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce ţine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 82,5 = 95,53 mc/zi

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 95,53 = 124,18 mc/zi

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

K O = 3,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

Q S ORAR MAX = 3,0 x 124,18 / 24 = 15,52 mc/h

Debitele totale sunt : Q S ZI MED = 95,53 mc/zi = 1,10 l/s Q S ZI MAX = 124,18 mc/zi = 1,43 l/s Q S ORAR MAX = 15,52 mc/h = 4,31 l/s

CANALIZARE MENAJERA Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846-1/2006. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Q U ZI MED = 95,53 mc/zi = 1,10 l/s

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Q U ZI MAX = 124,18 mc/zi = 1,43 l/s Q U ORAR MAX = 15,52 mc/h = 4,31 l/s

CANALIZARE PLUVIALĂ Suprafata totală a zonei studiate este de 11.955 mp, respectiv 1,19 ha. Suprafata drumurilor va fi 0,41

ha. Apa de ploaie va fi colectată numai de pe suprafata drumurilor, restul apelor de ploaie rãmân în

teren. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul,

conform STAS 1846/90 se calculează cu relatia: Qp = S x Ø x I

 strazi şi platforme betonate suprafata 0,41 ha coef. de scurgere ø = 0,90 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 2/1.

Ø = Qc/Qp  conform tabelului 1 Ф= 0,9 -lungimea rigolelor pentru fiecare descãrcare este de cca. 200 m.

t = tcs +

av

L =5 + 200 /42 = 10 minute t = durata ploii

tcs =5 minute pentru zonă de şes i = 130 l/sxha - pentru durata de 10 minute si frecventa de 2/1 Debitul de ploaie care se descarcã in rezervorul de inmagazinare ingropat cu rol de bazin de

retentie : Qp = 0,41 x 0,90 x 130 = 47,97 l/s = 0,047 mc/s Pentru acest debit conform graficelor pentru canale deschise cu sectiune dreptunghiulară este

necesar la o pantă de 3‰ . Apele pluviale de pe constructie se descarca partial in zona verde, partial in rezervorul de

inmagazinare ingropat cu rol de bazin de retentie propus de unde se descarca controlat in canalizarea stradala.

Apele de ploaie de pe constructia duplex se descarca liber in teren. Volumul rezervorului de inmagazinare(bazin de retentie) este: V= 0,047 mc/s x 10 minute x 60 = 85 mc (7,5x7,5x1,5=55 mp).

Apele pluviale de pe zonele de parcari, trotuare si case sunt colectate in rezervorul de

inmagazinare ingropat cu rol de bazin de retentie amplasat in zona verde, in fata cladirilor, de unde se va executa un racord la reteaua menajera propusa in PUZ, unde se va descarca surplusul de ape pluviale.

Alimentarea cu energie electrica In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: locuinte,

comert, servicii, utilitati comune pt. zona, iluminat exterior drumuri. Pentru zona studiata s-a propus realizarea unui post de transformare in anvelopa (PTA ) pentru

utilitatile comune aferente zonei deservite (statii de pompare, epurare, foraje, iluminat stradal). Pentru consumatorii stradali s-a propus realizarea unui post de transformare in anvelopa (PTA)

avand o putere de 6500 KVA.. Postul de transformare se va alimenta de la liniile de medie tensiune existente in zona. Distributia energiei electrice de la postul de transformarela consumatori se propune sa fie facuta in

cablu (linii electrice subterane – LES JT) la tablourile generale ale consumatorilor industriali si tablourile aferente utilitatilor comune.Toti consumatorii aferenti utilitatilor comune vor fi contorizati individual.

Iluminatul stradal al zonei se va realiza cu corpuri de iluminat stradal echipate cu lampi cu vapori de sodiu 250 W, montate pe stalpi metalici (Hutil = 9 m).Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip CYAbY.

Toate lucrarile se vor realiza de catre SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta, sau de catre firme specializate, agreate de catre SC ELECTRICA SA.

Retelele electrice se vor realiza respectand distantele fata de celelalte instalatii, impuse de normativele aflate in vigoare.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Reteaua de telefonie Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de

telefonie. S-a prevazut realizarea unor DISTRIBUITOARE DE TELEFONIE de la care se vor realiza bransamentele de telefonie pentru consumatorii industriali noi aparuti.

Reteaua de TV prin cablu Se va realiza prin extinderea retelelor existente ale prestatorilor de servicii de TV in cablu. Se vor realiza retelele de distributie TV cablu aeriene, pe stalpi de iluminat stradal, de la care se vor realiza bransamentele de TV in cablu pentru scarile de bloc si spatiile comerciale. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare. POSTURILE DE TRANSFORMARE PROPUSE SE VOR ECHIPA CU TRANSFORMATOARE USCATE, CARE NU PREZINTA RISCURI RISCURI CU PRIVIRE LA POLUAREA MEDIULUI.

Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre E-on Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în

containere speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Timisoara.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea

echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de min.25% din suprafata studiata ocupata de spatii verzi iar vecinatatea terenului studiat cu linia CFR , impune realizarea unui spatiu verde tampon, cu caracter de spatii verzi de protectie – perdele de vegetatie.

 Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: a. Gardul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce

priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor Pe terenul studiat vor fi amplasate imobile destinate locuirii colective si functiuni complementare,

ceea ce determina realizarea unor proiecte tehnice in ceea ce priveste: - adaptarea terenului la noua functiune - adaptarea la conditiile fizice ale terenului, cu resuesele existente Proprietatea are 11955 mp. Terenul proprietate este amplasat in intravilanul Municipiului Timisoara

avand urmatoarele vecinatati: - Nord - proprietate privata top 429/a/2, respectiv domeniu public - Est – strada Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) - Vest - strada Nicolae Andreescu

-Sud - proprietate publica in administrarea CFR

 TEMA PROGRAM PRINCIPALA SE CONSTITUIE DIN NECESITATILE DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Pe terenul studiat se doreste amplasarea unor spatii destinate locuirii colective cu functiuni complementare. Zona va cuprinde urmatoarele spatii:

- spatii destinate locuirii colective - spatii destinate functiunilor complementare locuirii - alee de incinta - amenajari exterioare de utilitate publica - racordarea la utilitatile existente in zona - rezolvari/amenajari in ceea ce priveste utilitatile Pentru toate aceste dotari necesare se vor realiza proiecte specifice.

b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele Propunerile P.U.Z. “ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” sunt in concordanta cu prevederile PUG Timisoara. Din punct de vedere al Protectiei Mediului se respecta urmatoarele: - depozitarea controlata a deseurilor menajere - captarea si tratarea apelor uzate - diminuarea, pana la eliminare a surselor de poluare majora - utilizarea rationala a resurselor solului si subsolului - viabilizarea terenurilor din zona atragand noi interese, mai ales prin crearea posibilitatilor de racordare a terenurilor invecinate la utilitatile create prin realizarea investitiei c. Relevanta planului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile Dezvoltarea durabila inseamna, in linii mari, integrarea obiectivului in raport cu situatia existenta a zonei, cu utilizarea rationala a elementelor naturale apa-aer-sol-asezari umane, deci si cu respectarea specificului zonei. Viitoarul ansamblu se va incadra in specificul teritoriului si se va pune accentual pe integrarea urbanistica intr-un mod corect constructiilor, dar si a dezvoltarilor urbanistice viitoare:

 Realizarea a doua accese acces de intrare/iesire din incinta , precum si asigurarea unei intersectii amenajate la capatul spre linia de Cale ferata a strazii Laurentiu Nicoara cu drum de acces impreuna cu proprietarii parcelelor invecinate. Drumul de acces este prevazut si cu posibilitatea de continuare in vederea unei dezvoltari urbanistice viitoare

 Asigurarea de spatii verzi 25% min  Asigurarea de parcari pentru locatari, angajati si vizitatori  Asigurarea de perdele de protectie formata din arbori in special pe perimetru  Asigurarea unei gestionari si sistematizari functionale si verticale proprii necesare investitorilor

d. Probleme de mediu relevante pentru p.u.z. Zona studiata in cadrul P.U.Z. este situata in zona de campie, avand functiunea dominant agricola. In cadrul Reglementarilor propuse s-a avut in vedere protectia mediului prin urmatoarele propuneri: - se propune alimentarea cu apa din reteaua orasului; apele uzate rezultate urmand a fi evacuate in reteaua orasului - realizarea retelei de circulatie propuse in zona, cu respectarea normelor de protectia mediului - prevederea de spatii verzi amenjate - prevederea de perdele de protectie formate din arbori (in special spre calea ferata) e. Relevanta P.U.Z. pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

 GESTIUNEA DESEURILOR Deseurile de ambalaje din carton si hirtie neimpurificate se colecteaza si se vor trimite periodic, pentru

valorificare, la SC MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING SRL. Gunoiul menajer se pastreaza in europubele si va fi ridicat saptamanal de catre R.A. RETIM-SERVICE S.A.

 PROTECTIA CALITATII APELOR Pentru a evita deversarea necontrolata la viitoarea canalizarea a localitatii Timisoara a apei, in

interiorul imobilelor nu exista sifoane de pardoseala sau chiuvete care sa comunice cu canalizarea.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

 PROTECTIA AERULUI Astfel cum a fost prezentat mai sus, prin natura proceselor nu au loc degajari de noxe gazoase sau

pulberi in atmosfera.  PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

In cadrul proiectului se prevede realizarea unei zone de protectie fonica spre calea ferata ce va asigura nivelul de zgomot sub limitelor prevazute de normativele in vigoare.

 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI Nu este cazul.

 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR In cadrul activitatii desfasurate nu exista surse de radiatii si nu au loc emisii de radiatii in mediu.

 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER Prin amplasarea lor geografica imobilele proiectate, nu afecteaza in nici un mod fondul forestier,

datorita lipsei acestuia in imprejurimile obiectivului.  PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII

Imobilele propuse nu reprezinta o sursa posibila de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale, datorita modului de amplasare a obiectivului la adapost de toate aceste ecosisteme.

 PROTECTIA PEISAJULUI SI A ZONELOR DE INTERES TRADITIONAL Prin modul de amplasare si incadrare a obiectivului in peisaj nu are loc o afectare de natura sa necesite

o protectie a peisajului si a zonelor de interes traditional.  GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Nu este cazul.  GESTIUNEA AMBALAJELOR

Nu este cazul.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la: 2.a. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea de folosinta din terenintravilan neamenajat in teren construibil. Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa. Schimbarea destinatiei terenului atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 25% din suprafata terenului ca spatii verzi si de a planta minim 100 de arbori. 2.b. Natura cumulativa a efectelor - Nu este cazul. 2.c. Natura transfrontaliera a efectelor - Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Riscul pentru sanatatea umana In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor , in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implantare a planului propus. Lucrarile proiectate nu influenteaza negativ mediul in ansamblul sau. Nu exista in imediata vecinatate zone locuite. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate. 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor - Nu este cazul. 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu “ Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III – zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la Legea 345/2006. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depasi valorile limita.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Folosirea terenului in mod intensiv Terenul in suprafata de 11955mp are prevazute ca minim 25 % din totalul parcelei sa fie amenajat ca spatii verzi. Regimul de inaltime maxim propus pentru zona de locuire colectiva cu functiuni complementare este D+P+3E+M. 2.g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in functie de destinatia propusa. Tipurile de proprietate identificate sunt : -terenuri proprietate privata a persoanelor juridice -terenuri proprietate privata a persoanelor fizice -terenuri apartinand domeniului public. Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori. Terenurile ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public sunt cele pe care urmeaza a se realiza strazile propuse. Zonele afectate de realizarea acestor obiective au fost instituite in interdictie temporara de construire.

4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

a) Planul Urbanistic General – Timisoara,PUZ Vasia Vasilescu-Lacului. b) asigurarea amplasamentelor si amenajarile neceasre pentru obiectivele prevazute prin tema; c) valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale;

d) Integrarea si armonizarea noilor constructii de locinte intr-un ansamblu coerent.

e) Amenajare de zone verzi acolo unde este posibil

f) Asigurarea utilitatilor necesare prin lucrări tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate

g) Creearea de noi locuri de munca Terenul ce urmeaza a fi reglementat prin proiectul P.U.Z., este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr.18 / 1991 republicata.

h) Asigurarea circulatiei auto si a legaturii intre str. N. Andreescu si Calea Sagului

Întocmit, arhitect Carmen NICORICI-CALANCE

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

 • 1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTATIEI
 • 1.2 OBIECTUL LUCRĂRII
 • Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele:
 • Alimentarea cu gaze naturale
  • Terenul din zona studiata este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari de amplasare pentru diverse investitii, in principal destinate locuirii colective cu functiuni complemetare.
  • BREVIAR DE CALCUL
 • Alimentarea cu gaze naturale
 • Gospodarie comunala

Atasament: REGULAMENT_de_urbanism_PUZ_Andreescu.pdf

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism ( denumit prescurtat RLU) aferent PUZ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizar area executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

 Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii  LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI

SI URBANISMULUI  H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de

urbanism  Legea 18/1991 privind fondul funciar  Legea 137/1995 privind protectia mediului  Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare  Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1996  Legea 54/1998 privind circulatia juridical a terenurilor  Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de

urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000)  Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al

Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000)  Legea 215/2001 a administratie publice locale  Legea 213 /1998 privind proprietatea publica  HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor  HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de

protectie sanitara si hidrogeologica  Codul civil  PUG Timisoara, PUZ Vasia Vasilescu-Lacului aprobat prin HCL 184/2003  Studiu geotehnic

3. DOMENIUL DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat in suprafata de 11955mp situat in Timisoara, str. Nicolae Andreescu – Vasia Vasilescu ( Laurentiu Nicoara). Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale .

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul de Urbanism aferent PUZ se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice ce face parte integranta din prezentul regulament astfel :

- Nord - strada Nicolae Andreescu - Sud – strada Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) - Est - proprietate privata top 429/a/2, respectiv domeniu public

- Vest - proprietate publica in administrarea CFR Parcela cu suprafata totala de 11955 mp este situata adiacent strazilor Nicolae Andreescu si

Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara) intr-o zon a predominant rezidentiala. Functiunile complementare locuirii, respectiv cele de locuire temporara, sunt in concordanta si cu arhitectura imobilelor invecinate.

Constructia ce se va construi pe terenul studiat se va inscrie , ca si accent, in zona atat ca volumetrie cat si ca finisaje utilizate .

Terenul este integral proprietate privata .

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT 4.1 Utilizari premise : Functiunea principala a zonei este LOCUIRE iar principalul beneficiar al activitatii de reglementare este populatia Principiile si elementele care stau la baza pastrarii integritatii mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt: -principiul precautiei in luarea deciziilor de amplasare a investitiilor cu impact asupra mediului in vederea prevenirii riscurilor ecologice prin amplasarea constructiilor principale de locuinte in afara zonei cu plantatii de protectie -inlaturarea cu prioritate a tuturor surselor de poluare care pericliteaza mediu si sanatatea oamenilor -amenajarea cf. normelor sanitare si de mediu a platformelor pentru containere in vederea depozitarii deseurilor menajere inerte -creearea unui program-cadru prin care sa fie implicate inclusive populatia localitatii in luarea si respectarea deciziilor privind pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit. 4.2 Utilizari premise cu conditionari :

- pe parcelele alocate dotari ale zonei de servicii este permisa realizarea de spatii de alimentatie publica, de comert, servicii profesionale ( birouri , agentii, reprezentante) cabinete medicale, dotari pentru sport, educatie, cultura , etc. . ,

- se admit si alte functiuni la parterul cladirilor ( servicii, comert etc.) in conditiile in care nu

genereaza zgomot , au un program de functionare pina la orele 2200 si nu produc trafic intens de autovehicule.

- este permisa realizarea de functiuni complementare : institutii si servicii de utilitate publica sau privata , cu conditia ca acestea sa aiba asigurate locurile de parcare pe parcela, cf. Anexa 5 RGU,HG 525/1996 , spatii verzi amenajate, accese, alei ,parcaje ,garaje, retele tehnico-edilitare

4.3Utilizari interzise :

- Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, ateliere, unitati pentru prestari servicii cu exceptia celor amintite mai sus, dotari comerciale mari , depozite, anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri.

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- Orice activitati poluante - Lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe

parcelele invecinate - panouri mari publicitare (peste 5mp) pe spatiile verzi sau pe cladiri.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii ( lucrari care necesita interventii pt consolidarea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora. Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII art.1.) ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Amplasarea constructiilor se va face astfel incit pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire 1,30h. art.2.) AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii. art.3.) AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea fata de aliniament se va face c cf. Plansa U04 - Reglementari Urbanistice art.4.) AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI. a. Distanta fata de limita de separare a terenurilor va respecta Codul Civil b. Cladirile principale se vor amplasa la minim 10.00 m fata de limita posterioara a lotului. 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII art.1.) ACCESE CAROSABILE

Accesul rutier la proprietati se asigura din aceasta strada, racordarile necesare aflandu-se in incinta proprietatilor respective. Se realizeaza astfel accesul la platforma de parcare precum si la spatiile destinate serviciilor. Imbracamintea drumului de acces este definitiva corespunzatoare unei strazi de categoria a IV a , asigurand o capacitate portanta de 400 Dan/cmp.

art.2.) ACCESE PIETONALE

Atat in lungul strazii de deservire locala a proprietatilor cat si in jurul constructiilor propuse s-a prevazut realizarea de trotuare pietonale decalate cu +12 cm. fata de carosabil, cu latimi cuprinse intre 1.5 m si 0.90 m avand o imbracaminte din dale prefabricate .

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru handicapati. 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA art.1.) RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

a) autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si de energie electrica pina la finalizarea constructiei autorizate .

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

art.2.) REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

a) Retele publice edilitare se vor realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

art.3.) PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

a) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi), retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii - sunt proprietatea publica a localitatii.

art.4.) AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, si numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII Art.1. PARCELAREA.

a) Suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, piete, alei, fundaturi sau parcuri vor trece in domeniul public

b) La parcelarea unor terenului pe langa terenul necesar deschiderii de strazi, piete, alei, fundaturi sau parcuri este obligatorie rezervarea unei suprafete de teren de 7% in scopuri de utilitate publica (spatiu comercial,cabinet medical,scoala, biserica , dotari pt.cultura sau sportive) potrivit zonificarii functionale din P.U.G. cat si din P.U.Z.-ul aprobat, terenuri ce pot fi supuse schimbului sau achizitionarii contra cost la justa valoare, de catre administratia publica.

c) Prin parcelare se vor asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o suprafata minima de 150 mp pentru constructii izolate sau cuplate cu front minim de 12,0 m conform RGU.

d) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora.

Art.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Regimul de inaltime maxim este de D+P+3E+M conforn plansei U04 reglementari urbainstice .

Art.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR a) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine

functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei. c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor fi alb, ocru, vernil, in general culori

armonizate. d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare

si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.).

P.O.T. - propus este de max. 40% C.U.T. – propus este de max. 2.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

Art.1. PARCAJE, GARAJE S-au dimensionat corespunzator gradului de monitorizare mediu si a noii capacitatii functionale

Parcajele sunt prevazute cu spatii independente . Art.2. SPATII VERZI

Zonele ramase libere vor fi amenajate ca spatii verzi , prevazandu-se imbracarea cu pamant vegetal si insamantare cu ierburi perene.

Pe laturile proprietatii se vor planta arbusti ornamentali. Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor.

Art.3. IMPREJMUIRI

a) Imprejmuirea va avea un soclu de max. 60 cm si inaltimea totala de max.1.80 m. Zona de deasupra soclului va fi semitransparenta

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

1. UTILIZARI PERMISE

- este permisa constructia de cladiri pentru locuinte cu spatii pentru parcare masini aferente - spatii verzi parc si plantatii de protectie/aliniament - circulatii; parcaje si alei - echipamente tehnico – edilitare ce deservesc zona - conversia locuintelor in functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit cu obtinerea in prealabil a

acordului vecinilor si respectarea POTmax = 40%. 2.UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- pe parcelele alocate dotari ale zonei de servicii este permisa realizarea de spatii de alimentatie publica, de comert, servicii profesionale ( birouri , agentii, reprezentante) cabinete medicale, dotari pentru sport, educatie, cultura , etc. .

- se admit si alte functiuni la parterul cladirilor ( servicii, comert etc.) in conditiile in care nu

genereaza zgomot , au un program de functionare pina la orele 2200 si nu produc trafic intens de autovehicule.

- este permisa realizarea de functiuni complementare : institutii si servicii de utilitate publica sau privata , cu conditia ca acestea sa aiba asigurate locurile de parcare pe parcela, cf. Anexa 5 RGU,HG 525/1996 , spatii verzi amenajate, accese, alei ,parcaje ,garaje, retele tehnico-edilitare

- modificarea reglementarilor prezentului regulament se poate face prin

a)intocmirea unui Proiect urbanistic de Detaliu in zonele studiate propuse in reglementari sau pt modificari de amplasament , b)Proiect Urbanistic Zonal pt modificarea regimului maxim de inaltime, al utilizarii permise, a POT si CUT ,conform legislatiei de urbanism in vigoare 3. INTERDICTII TEMPORARE

- necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (retele de ap, electricitate, gaz metan, canalizare si strazile de acces) impune instituirea unor interdictii temporare de construire pe terenul se urmeaza a trece in domeniu public.

- interdictie de construire pe zona de protectie a conductelor Colterm pina la devierea acestora pe domeniul public . 4. UTILIZARI INTERZISE

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

s.c. T E C T O N I C S art s.r.l. 300576, TIMISOARA, ROMANIA, b-dul EROILOR de la TISA10-12, sc.A, ap.1, tel. fax 40-0256- 201491, 0721 850247, 0728 267216 Capital social 10000 RON, CUI R 12754326, ORC : J35/190/2000, e-mail: [email protected] RO36MIRO0000400106970001 PRO CREDIT BANK TIMISOARA , RO09TREZ6215069XXX000924 TREZORERIA TIMISOARA

NR.PROIECT 04/ 2009/PUZ

- Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, ateliere, unitati pentru prestari servicii cu exceptia celor amintite mai sus, dotari comerciale mari , depozite, anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri.

- Orice activitati poluante - Lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe

parcelele invecinate - panouri mari publicitare (peste 5mp) pe spatiile verzi sau pe cladiri.

11. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

La nivelul unitatilor functionale se definesc : L – LOCUIRE D+P+3E +M, POT = 40% CUT 2 C – CAI DE COMUNICATIE ZV – ZONA VERDE

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Pentru zona studiata se aplica prevederile P.U.G. Timisoara , respectiv PUZ aprobat prin HCL construire cladiri de tip urban . In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997. Zona studiata a fost inclusa intr-o unitate teritoriala de referinta cu functiunea dominanta : Locuire pentru care se aplica regulile prezentrului Regulament

Intocmit, Arh. Carmen Nicorici Calance

� � �� ���������������� ��� ��������� ����� ���������������������� ��������� � ���������������

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. UR2010-003194/20.04.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni

complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-003194/16.02.2010 cu completarile ulterioare nr. UR2010-008826/15.04.2010, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara;

Ţinând cont de Avizul prealabil de Oportunitate nr. 03/16.09.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 05/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 225 din 04.02.2010, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Documentatia PUZ “Locuinte colective si functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna martie 2010, in vederea informarii si consultarii populatiei;

Dezbaterea publica a fost organizata in data de 25 martie 2010 – pct.6 in baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z si a legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea teritoriului si urbanismului, la care au participat cetatenii din zona in conformitate cu Procesul Verbal anexat;

Pentru aceasta documentatie au fost inregistrate mai multe reclamatii din partea vecinilor din zona si anume: reclamatia inregistrata cu nr. RU2010-000182 din 03.02.2010 semnata de catre 11 locuitori de pe str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), sesizarea SC Aurora SRL inregistrata cu nr. SC2010-04913/03.03.2010 si reclamatiile domnului Spataru Cristian – reprezentantul Asociatiei de Proprietari din strazile P. Constantinescu, L. Nicoara, J.Weissmuller, Talangii inregistrate cu nr. ww2010- 00457/09.03.2010, ww2010-00458/09.03.2010, RU2010-000305/07.04.2010 si pe site-ul www.primariatm.ro in data de 09.03.2010, cu privire la propunerea de locuinte colective, precum si a drumului de legatura intre Calea Sagului si strada Banatul, drum necesar a fi prevazut ca urmare a reconfigurarii urbanistice de la Dermatina si a amplasarii Statiei de transfer intermodala, investitie gestionata de catre R.A.T.T. Avand in vedere cele de mai sus, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Tectonics Art S.R.L., proiect nr. 04/2009, la cererea beneficiarului S.C. Building & Comert Italy S.R.L.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timisoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, in UTR 52, fiind delimitat la nord de str. Nicolae Andreescu, la sud - est de str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), la est de un teren proprietate privata top 429/a/2, respectiv un teren proprietatea Primariei Municipiului Timisoara si la vest de un teren proprietate publica in administrarea C.F.R.

Conform PUG Timişoara, aprobat cu H.C.L. 157/2002 prelungit cu H.C.L. 139/2007 si în conformitate cu PUZ "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) – Lacului " – Timişoara aprobat cu H.C.L. 184 din 29.07.2003, pentru acest amplasament a fost propusa funcţiunea de zona de locuinte partial afectata de zona de protectie a C.F.R, zona de plantatie propusa, pentru care a fost obtinut Avizul C.F.R. S.A. – Favorabil cu nr. 1/c/73/2010.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, asa cum sunt enumerate de Consiliul Judeţean Timiş prin Adresa nr. R2043/19.02.2010.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 11.955 mp, este identificat prin C.F. nr. 402799 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4791 Freidorf), având nr. top 428/a, in suprafata de 9078 mp, proprietar fiind S.C. Building & Comert Italy S.R.L si C.F. nr. 402798 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 2496 Freidorf), având nr. top 429/a/1, curti constructii in suprafata de 2877 mp, proprietari fiind pe cote parti Tintar Ileana, Tintar Vasile, Sorbun Rodica, Stavrachi Petre Vasile Petru si S.C. Building & Comert Italy S.R.L.

Prin documentatia Plan Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, se propune realizarea imobil cu functiunea de locuire colectiva in regim de maxim D+P+3E+M.

Accesul auto si pietonal la amplasamentul pe care se vor realiza prevederile din documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, se va face din str. Laurentiu Nicoara, Nicolae Andreescu si breteaua propusa de legatura cu Calea Sagului, conform avizului Comisiei de Circulatie TH2010-000410/11.02.2010. Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate pe parcelele studiate, proprietate privată.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 40 % CUT maxim = 2 Regim de inaltime max D+P+3E+M S. Zona verde = minim 25,01% conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia

Mediului nr. 1861/13.04.2010 Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce se va reglementa situatia

juridica a suprafetelor de teren propuse a constitui domeniu public, conform plansei nr. U05 - ,,Circulatia juridica a terenului". La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Locuinte colective si functiuni complementare” str. Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurentiu Nicoara), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC

Red./Dact L.I.

 • ROMÂNIA SE APROBA,
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
  • REFERAT

Atasament: 04_REGELEMENTARI_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

2,400 m2

6 8 .6 7 5

1 2 .2 4

4 8 .3 8 5

2.70

1,669 m2

Constructii existente ce se mentin

P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ M

P+ 1E

+M

50.00

100.0 0

12.00

20.00

5.0 0

11 .1 2 5

16 .5 0

3 1 .9 9 5

7 7 .2 9 5

7 7 .3 5

13 .1 4

7 7 .8 4

1 0 8 .3 8 5

1 7 0 .3 9 5

7 .0 5 5

7. 64 5

10 .4 8 5

60

1 4 .5 2 5

1 0 7 .4 2 5

5 5 .7 5

2 2 .9 3

4 2 .1 0

2 3 .5 3 5

3 6 .5 8

5 8 .8 6

6 9 .1 7

5 0 .7 6

7 .7 5 5

6 .1 8

4 7 .7 6

31 .8 9

15 .7 2

7 3 .6 6 5 6.00

62.00

12.00

10.50

6 8 .1 2 5

3.00

2.0 0

PTT1

PTT1

1,406 m2

4,980 m2

1,425 m2

AL INI

AM EN

T C ON

ST RU

CT II

PR OP

US

PUZ in lucru

PUD in lucru

1

2

3

4

5

D+P+3E+M

D+P+3E+M

D+P+2E

P+M

D+P+1E

4

ST R.

LA UR

EN TIU

NI CO

AR A

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.55

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

GjGj

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

St r.B an at ul

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

nr.top.15931

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936 Gr

nr.top.15937

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

nr.top.392/20

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

VAR.1

VAR.2

P

P+ 1E

P+ M

P+ 1E P

+1 E+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA PREPONDERENT REZIDENTIALA CU LOCUINTE COLECTIVE D+P+3E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

CAROSABIL ASFALT propus

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX C.F. ZONA DE SIGURANTA CFR

ZONA DE IMPLANTARE A VIITOARELOR CONSTRUCTII

LIMITA ZONA CU PLANTATII DE PROTECTIE

OGLINDA DE APA

ACCES LA PARCELA

NUMAR PARCELA

ZONA CU DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIRE FUNCTIUNI PENTRU RECREERE SI SPORT D+P+1E

TROTUARE

1

LEGENDA

REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONA PROPUSA PT LOCUIRE CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ

CAROSABIL ASFALT existent

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

POT MAX . 20% CUT MAX. 0.9

PLANTATII DE PROTECTIE

LIMITA ZONA DE PROTECTIE CFR 100 M DIN AX LINIE CFR

PARCAJE INIERBATE

GjGj

430/2/ 1/1/1

CONSTRUCTII EXISTENTE CE SE MENTIN

ZONA CONSTRUCTII PT. SERVICII D+P+2E CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

BILANT TERITORIAL ZONAL

SUPRAFATA TOTALA

PLANTATIE DE PROTECTIE

a zonei aferente PUZ conf.CF

LOCUINTE COLECTIVE

Existent Propus %

100,00

11,92CIRCULATII 1425,00

2990,00

11955,00 11955,00

25,01

6134,00 51,31

DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT 11,761406,00

TEREN AGRICOL INTRAVILAN 9007,00

din care FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 7,00837,00

7.00

50

2.00 1.50

25.50 12.0020.00

1.507.00

50

2.001.50

25.50 12.00 20.00

1.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

tr

A x

C F

z.v.z.v.tr z.v. z.v.

U04

1:1000

PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: 05_CIRCULATIA_TEREN_PUZ_ANDREESCU.pdf

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

2,400 m2

1,669 m2

5

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

19

drum pam

ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.59

Nr.61

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

GjGj

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

nr.top.392/20

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

St r.P au l Co ns ta nt ine sc u (f os ta V as ile sc u V as ia)

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 2 0 4 2 0 0

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 2 0 4 2 0 0

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

+M

4,980 m2

1,406 m2

1,425 m2

PUZ in lucru

PUD in lucru

1

2

3

4

VAR.1

VAR.2

P

P+ 1E P

+1 E+

M

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

a zonei aferente PUZ

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSONELOR FIZICE SI JURIDICE

SUPRAFATA (MP) %

100,00

88,08

1425,00

10316,00

11955,00

LIMITA ZONA STUDIATA

NUMAR PARCELA1

LEGENDA

CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR JURIDICE

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA DESTINAT SCHIMBULUI

LINIE C.F.R.

OGLINDA DE APA

CAROSABIL ASFALT existent

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

GjGj

430/2/ 1/1/1

11884,00masurat conf. CF

11,92

PLAN DE SITUATIE - CIRCULATIA JURIDICA A TERENULUI U05

1:1000