keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 844/20.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 844/20.12.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019996/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 23/29.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 41/25.10.2018;
Având în vedere Acordul Municipiului Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse nr. CT2018-006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ "Comert, servicii şi locuire" conform Certificatului de Urbanism nr. 3501/16.08.2017 prelungit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/19.12.2018 şi adresa nr. UR2018-019996/17.12.2018, ale Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 102 din 15.10.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, având ca beneficiar pe DAHMA RICHARD JOSEPH, întocmit conform Proiectului nr. 318/2017, realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea principală propusă pe terenul reglementat - zonă de comerţ, servicii şi locuire.
P.O.T. max propus - conform planşei de reglementări U05
C.U.T. max propus = 3
Regimul maxim de înălţime propus = P+4E+Er,
Hmax cornişă = 24,00 m;
Se va corela aliniamentul cu aliniamentele de pe Bulevardul Eroilor;
Retragere faţă de limita de la sud minim 8,00 m;
Locuire se va realiza doar la ultimul nivel;
Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Numărul unităţilor locative, spaţiilor comerciale şi de servicii este condiţionat de asigurarea locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse.
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 102/15.10.2018 în suprafaţă de 20%. Suprafaţa de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută.
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003747/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, în suprafaţă totala S = 652 mp este înscris în CF nr. 412333, nr. top 412333 (nr. CF vechi 7372, nr. top 9225, 9226), teren intravilan, proprietar Municipiul Timişoara, domeniu privat cota actuala 440/652, Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 138/652 cota aferenta ap. 1+3 şi Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 74/652 teren aferent ap. 2; întabulare drept de Concesiune asupra 63 mp teren aferent ap. 1+3 pe o durata de 49 ani, începand de la data de 17.02.2017.
Conform Acordului Municipiului Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est , nr. CT2018-006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ "Comert, servicii şi locuire" conform Certificatului de Urbanism nr. 3501/16.08.2017 prelungit şi a Raportului de Specialitate nr. UR2018-019996/19.12.2018 al Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est - Autorizatia de construire va putea fi eliberata doar dupa obtinerea, de catre proprietar, a titlului pe teren.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii şi locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 08_Studiu_de_insorire_solstitiu_de_iarna_21_decembrie.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Studiu de insorire sols u de iarna 21 decembrie

U 08

PUZ

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

Studiu de insorire 21 dec. solstitiu de iarna - RASARIT SOARE 8:13 - AZIMUT 336,64o - APUS SOARE 16:53 - AZIMUT 224,48o

9:30 10:30 11:30 12:30

13:30 14:30 15:30 16:30

In 21 decembrie se asigura minim 1.30h de lumina

Atasament: 06_PLAN_MOBILARE_PUZ_Dahma__.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Plan mobilare

U 06

PUZ1:500

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

46 m2

31 m2

2.44

2.445.00

5.00

3.24

2.40

31 m2

6 m2

30 m2

Bule vard

ul E roilo

r de la T

isa

Str. Dian

a

Str. M inerva

Str. M ihail Jora

P+ M

P+ 1E

P+ 1E+ M

P+ M

P+ 1E+ M

acce s

auto /pie

tona l

acce s pie

tona l

NR.8

NR.6

NR.1 0-12

alinia men

t

cons ole

aliniam ent

console

alinia men

t

cons ole

5.89 7.28

7.28

7.80

12.0 8

3.93 12.35

11.00

32.16

1.47 3.84

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

0.16

Nr.top.:9225,9226 Scf=652 mp

CF.nr. 412333

19.8 8

32.75

21.13

5.00 5.35

4.36

9.35

18.45

20.2 8

4.09

13.27

6.55

8.48

2.50 6.00

6.00

11.38

14.65

2.40

P+ 4 E+ E

R

P+ 3E+ M

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ M+ 4E

S+ P+ 4E

D+ P+ 1E

D+ P

P+ 3E

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN REGLEMENTAT IN PUZ

ALINIAMENT EXISTENT CE SE PASTREAZA

L E G E N D A

TROTUAR

DRUM ASFALTAT EXISTENT

ZONA VERDE DE ALINIAMENT

FUNCTIUNI

SPATIU VERDE

LOCURI DE PARCARE

CONSTRUIT

MOBILARE TEREN STUDIAT

CONSTRUIT

PARCAj SI ALEI

SPATIU VERDE AMENAJAT 131 m2 (20%)

Indicatori: POT max. 45% la parter POT max. 60% la etaj CUT = 3 Hmax cornisa = 24.00m Zona verde = 20%

Atasament: 04_Plan_Proprietate_teren.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Plan Proprietate teren

U 04

PUZ1:500

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

Str. M ihail Jora

Str. M inerva

Bule vard

ul E roilo

r de la T

isa

212,00 mp

377,00 mp

NR.8

NR. 6

NR. 10-1

2

CF.nr. 412333

Scf=652 mp Nr.top.:9225,9226

5.89 7.28

7.28

7.80

12.0 8

3.93 12.35

11.00

32.16

1.47 3.84

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

0.16 19.8 8

32.16

63,00mp

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT IN PUZ

Teren concesionat proprietate privata Municipiul Timisoara

Teren proprietate privata Municipiul Timisoara

Teren Proprietate Privata Persoana Fizica sau Juridica

L E G E N D A

Teren domeniu public de interes local

Atasament: 03_Plan_situatia_existenta.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Plan situa a existenta

U 03

PUZ1:500

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI

FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR

SPATII VERZI,SPORT, AGREMENT,PROTECTIE

PROBLEME DE MEDIU

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU PE BAZA NORMELOR SANITARE

CIRCULATII STR. MINERVA - LOCURI DE PARCARE INSUFICIENTE, MASINI PARCATE PE SPATIU VERDE, SENSN UNIC IN DIRECTIE GRESITA

STR. MINERVA - SCHIMBAREA SENSULUI UNIC IN DIRECTIA INVERSA, AMENEJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE

MASINI PARCATE PE SPATIU VERDE GUNOI DEPOZITAT PE SPATIU VERDE

MASINI PARCATE PE SPATIU VERDE GUNOI DEPOZITAT PE SPATIU VERDE

OCUPAREA TERENULUI CU MULTE ANEXE (GARAJE, COPERTINE)

DEFINIREA ZONEI DE IMPLANTARE

NU NECESITA MASURI SPECIALE

24 m2

20.01

0.85 7.95

3.35

44 m2

32 m2

Str. Dian

a

P+ 1E

Str. M inerva

Str. M ihail Jora

P+ M

anexa P+ 1E

P+ 1E+ M

Bule vard

ul E roilo

r de la T

isa

acces auto

acce s pie

tona l

copertina

NR. 8

NR. 6

NR. 10-1

2

Nr.top.:9225,9226 Scf=652 mp

CF.nr. 412333

5.89 7.28

7.28

7.80

12.0 8

3.93 12.35

11.00

32.16

1.47 3.84

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

0.16

8.56

21.98

19.8 8

32.16

32.75

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E+ M

P+ M+ 4E

S+ P+ 4E

P+ 4E

D+ P+ 1E

D+ P

P+ 3E

P+ 1E

P

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT IN PUZ

LIMITE

ALINIAMENT EXISTENT

L E G E N D A

S I T U A T I A E X I S T E N T A

DRUM ASFALTAT EXISTENT

ZONA VERDE DE ALINIAMENT

FUNCTIUNI

PARCARE

TROTUAR

ZONE LOCUINTE

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII CONFORM PUG TIMISOARA

ZONA VERDE EXISTENTA PE SIT 100 MP

PISTE DE BICICLETE

TEREN STUDIAT

SITUATIA EXISTENTA

DISFUNCTIONALITATI

PARCARE NEREGULAMENTARA PE SPATIU VERDE

RAMPA DE GUNOI CLANDESTIN

la ET i CI LEE. ZE TI ZA ZII SR cae EA E e ELL a a ZZ ZZZ 7 Li IL 5 m E LT DTP a TTL nl CZE 4 m i > E LEBRE MAGAZIN OUTLET NDII |

Atasament: 02_Studiu_urbanistic_de_cvartal.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Studiu urbanis c de cvartal

U 02

PUZ1:2500

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

INEL I

INEL III

INEL II

SPRE BUZIAS

SP RE

S AG

- M

OR AV

IT A

SPRE LUGO

J/A1

SPRE ARAD

SANNICOLAU MARE

SPRE SACA

LAZ

SP RE

G IA

RM AT

A/ A1

SP R

E G

IR O

C

SPRE CHISO DA

GHIRODA

1.5 km

4.04 3.17 2.70 8.06 3.30 3.02 4.15 4.04 20.25 4.15 20.00 14.33

2.26 2.08 4.00 5.03 0.97

carosabil

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

zona verde

zona verde

carosabilzona verde

trotuartrotuar trotuar trotuar

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+M+4EP+3E+M P+1E PP+1EP+3E+M

FUNCTIUNI

PISTA DE BICICLETE PARCARE

SIMBOLURI

ACCES AUTO PARCELA

STATIE BICICLETE RATT

STATIE AUTOBUZ, FIROBUZ 15, 16, 19; E 2, 3, 7, 8

STATIE TRAMVAI Tv 5,6,8

TEREN STUDIAT

LEGENDA

ZONA MIXTA

LOCUINTE TEMPORARA/ CAMINE STUDENTESTI

DRUM ASFALT EXISTENT

SPATII VERZI DE ALINIAMENT SPATII VERZI

ZONA DE LOCUINTE P+1E+M

TROTUAR

ZONA DE INSTITUTII, INTERES PUBLIC A- administrativ E- educational P- oficiu postal SP- sportiv

1

1

2

2

50m

100m

Bule vard

ul E roilo

r de la T

isa

Bulevardul Victor Bab

es

Strada C luj

Strada Cluj

Str. M inerva

Str. Dian

a

Str. Dian

a

Str. Constanta

Stra da 1

Dec emb

rie 1 918

Aleea F.C. Ripensia

Str. A rges

Alee a St

ude ntilo

r

Str. M ihail Jora

SP

E

E

E

A

P

TEREN STUDIAT IN PUZ

SITUL IN RELATIE CU ORASUL - STRAZI DE CATEGORIA I SI II

Profil 1-1 B-dul eroilor de la Tisa

ANALIZA DE TRAFIC

Intersectie B-dul Victor Babes cu Str. Cluj Intersectie B-dul Eroilor cu Str. Cluj

Intersectie B-dul Victor Babes cu Str. Cluj, B-dul Eroilor

Intersectie B-dul Eroilor cu Str. Cluj. Str. Mihail Jora, Str. Minerva

Profil 2-2 Str. Minerva

d ÎN
0CD$LSL Ocolire Inainte sau la Ocolire dreapta Pista pentru Sfarsitul vitezei Sfa i Lanturi pentru pietoni minime obligatorii Zapada Intersectie cu sens giratoriu O6 Viteza minima La dreapta obligatorie Pista pentru biciclete La dreapta Inainte

Atasament: 01_Plan_incadrare_in_teritoriu_PUZ_Dahma__.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Plan incadrare in teritoriu, Plan de incadrare in zona

U 01

PUZ1:4000

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

TEREN STUDIAT IN PUZ

TEREN STUDIAT IN PUZ

ORTOFOTOPLAN

Extras P.U.G. - Plan de incadrare in localitateExtras noul P.U.G.Timisoara - relgementari Etapa 3

Plan de incadrare in zona-extras din PUG in vigoare

LEGENDA

existent propus 11.40 - raportat la o 24.37 mplloc. - raportat la o populaţie de CUANTUMUL DE SPAŢIIVERZI PE CAP DE LOCUITOR populație de * 317,660 loc. * 317,660 Loc. * Conform "STUDIULUIDE FUNDAMENTARE PUG”
£0L- 60 EI [BETI vOEFI ENI Bz |eosr [vor 209 ZILE 9582 VE ET [Str [EZVLZ [De [sc EL EEZIA LE [orz re |ez'ozs- SOF GETE [ez 09 STEEL ZEII EESr [zos6z ZISE PE |e9zoE [ez'20r Lose |az'cot [oc ZE [250 s9sr [cer arieueA Teu) aneue, eu) Teu) varste
TE TIPURILE ŢI ECONOMICE OTEHNICE, TEREN AGRICOL RE COMUNALĂ, CIMITIRE TIE ŞI TRANSPORT. INICO-EDILITARE ŢIE SPECIALĂ
Ss SC. PROIECT BHORSA.
VYOEVL 8061 EET |CEZL GEZEL 86 SYLL mn |n O LEL 96'L8 EERA E8'z6 cz 000 [8795 YI E" 8293 TEVIL LEC LVFL ma || SII O 600 £y5 LEA 9587 LEE EV ISL VEL STEEL EZEE [VL SLVE IVI VOLI 005 SEO JusJsa d | Pe | CDI 1 | CI | — DI JOI VIOL NIO % Y1VZINVBHN VI NI %
USS ITI Tu) a) SUPRAFAŢA (ha) TRUPURI existent T3 12954 27| 241354 0 22 1812. 42| 131146 0 13.14 1183 89 162.6 0 483 1748 64 114 23 7.16 1243 T3 363 0 0 417 26 14463 007 007 1260 36 11362 0 06 3623 27 163.7 0 06 1442 0 56.78 0 0 27 2.2| 0 0 22 13 92.83 0 0 144. 52 8136 0 0 115 0 376.13 0 0 32| 114468 06 13 132. 15 137.39 0 0 17 17 333.82 0 0 11431 51 190.78 0 0 10115 66 143.04 0 0 1316
= Zi MUNICIPI existent UZATĂ 5445. 1 266. 407. IPURILE 1811 -ONOMICE 12 IJNALA, CIMITIRE 174. O-EDILITARE 122, CIALA 4. 1 362. es nelimitat 144. or de circulatie 2. sinta specializata 14 ta specializata TA. a lacurilor si cursurilor de apa, culoare de tura tehnica, protectia sanitara RANSPORT rufiere, aeriene 7 ara si amenajari aferente 1 JANIZATĂ 1143. NICE, TEREN AGRICOL 1011. OTALĂ 131.
ZONE FUNCȚIONALE TOTAL INTRAVILAN TOTAL SUPRAFAȚĂ URBAN ZONA CENTRALĂ INSTITUŢII SI SERVICII ZONA MIXTĂ LOCUINŢE DE TOATE 1 ZONA DE ACTIVITATI Ef ZONA GOSPODARIRE CON CONSTRUCTII TEHNIC ZONE CU DESTINATIE SPA APE ZONE VERZI Spatii verzi publice cu acc Paduri de agrement Fasii plantate adiacentarterel Spatii verzi publice de folo Spatii verzi publice de folosin Spatii verzi pentru protecti protectie fata de infrastruc CAI DE COMUNICATIE SIT Cai de comunicatie ferovi: TOTAL SUPRAFAȚĂ NEURE UNITATI AGRO-ZOOTEI PADURI - SUPRAFAŢAT
Y33 3E'LIE NI [ZAZA TVIOL 076 ANII ELS 3IYr3104d 31NY1SNOI 3NOZYI 3SNd0u4d 3NOZ L9'E95 3IvNI1E30 3133VHd1S5 38553 IR47/ZINVAHN 31YN1S30 ESTE 59 08 007 nu! sndola in | | | : 0OL 00. sndoJd Juajsa 38SLE/ |£E6V5r5 LU E E) l eu) sndod der TRE T/LOL NI % Y1vZINYEUN NI % 1IN3I0Had VIOL Y1YZINYEAN Y Iv VIOL DUAL PRL
1. LIMITE LIMITA INTRAVILAN —_ EXTRAVILAN 2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN ZONĂ LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL ZONA LOCUIRE -CĂMINE STUDENŢEŞTI ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICI, ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAȚII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE MICA PRODUCTIE,RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCAŢIE SĂNĂTATE CULTURĂ ADMINISTRAŢIE SPORT POŞTA TRANSPORT CULTE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE/TERENURI IN INTRAVILAN / PĂŞUNI FÂNEȚE TEREN ARABIL LIVEZI ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TENATK ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT ZONĂ COMPLEX SPORTIV PĂDURI ZONĂ CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE ZONĂ GOSPODARIRE COMUNALĂ ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ e“ O Ol 3. STRĂZI STRADĂ EXISTENTĂ STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRĂZII POD/PASAJ EXISTENT / PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE FUNCŢIUNE EXISTENTĂ RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUCSTRIALE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE DE SERVICIVCOMERŢ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINȚE ŞI 'SERVICIVUCONERŢ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL SI GENERAL RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE ZONĂ DE ACTIVITĂ ŢI ECONOMICE 5. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE FUNCTIUNE EXISTENTA. FUNCTIUNE PROPUSA URBANIZARE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL URBANIZARE INSTITUŢII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC URBANIZARE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIVCOMERȚ URBANIZARE ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONINICE URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE-NDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICĂ URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECȚIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOT ECOLOGIC URBANIZARE ZONĂ COMPLEX SPORTIV IMPADURIRI SUBZONĂ - PĂDURI DE AGREMENT URBANIZARE ZONĂ NUCLEE SI SERVICII URBANIZARE ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDEN ȚEȘTI URBANIZARE ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT
123

Atasament: Regulament_de_urbanism_PUZ_Dahma_.pdf

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ “COMERT, SERVICII SI LOCUIRE” Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 8, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizar area executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

 Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii actualizata

 LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI

 H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

 Legea 18/1991 privind fondul funciar actualizata

 Legea 137/1995 privind protectia mediului

 Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare actualizata

 Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014

 Legea 247/2005 privind circulatia juridica a terenurilor

 Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000)

 Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000)

 Legea 213 /1998 privind proprietatea publica actualizata

 HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

 Codul civil

 PUG Timisoara

 Studiu geotehnic 3. DOMENIUL DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat in suprafata de 652 mp situat in Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 8. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul de Urbanism aferent PUZ se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice ce face parte integranta din prezentul regulament astfel :

- est : str. Minerva, bloc locuinte cu spatii comerciale la parter la 15.04 m - sud : clinica medicala la 19.83 m - nord : B-dul Eroilor de la Tisa, bloc locuinte la 28.62 m

TECTONICS house ura www.tectonics.ro E-mail: artEtectonics.ro design RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 urbanism

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

- vest : bloc locuinte cu spatii comerciale la parter la 0.00 m Parcela cu suprafata totala de 652 mp este situata adiacent strazii Bdul Eroilor de la Tisa, Timisoara, intr-o zona

predominant rezidentiala iar functiunile complementare locuirii vor fi in concordanta specificul zonei si cu arhitectura imobilelor invecinate.

Constructia ce se va executa pe terenul studiat se va inscrie, ca si accent, in zona atat ca volumetrie cat si ca finisaje utilizate.

Terenul este integral proprietate privata . 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT 4.1 Utilizari premise : Functiunea principala a zonei este de COMERT, SERVICII SI LOCUIRE. Locuirea se va realiza doar la ultimul etaj, conform aviz de oportunitate nr. 48/14.12.2017

Se admit functiuni de servicii si comert in conditiile in care nu genereaza zgomot, au un program de functionare pana la orele 22

00 si nu produc trafic intens de autovehicule, ca: spatii de comert, servicii profesionale (birouri, agentii,

reprezentante), cabinete medicale, dotari pentru sport, educatie, cultura, etc. Vor fi asigurate locurile de parcare pe parcela, cf. Anexa 5 RGU, HG 525/1996, spatii verzi amenajate, accese, alei,

parcaje, garaje, retele tehnico-edilitare.

4.2 Utilizari permise cu conditionari : Se admit spatii de alimentatie publica, respectiv fast food, snack bar, cafenea in conditiile in care nu genereaza zgomot si au un program de functionare pana la ora 24.00. 4.3Utilizari interzise :

Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, ateliere, unitati pentru prestari servicii industriale, cu exceptia celor amintite mai sus, dotari comerciale mari (peste 400 mp), depozite, anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri.

Orice activitati poluante. 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii (lucrari care necesita interventii pt consolidarea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora. Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII art.1.) ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Amplasarea constructiilor se va face astfel incit pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire conform OMS 119/2014. art.2.) AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii. art.3.) AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea fata de aliniament se va face cf. Plansa U03- Reglementari Urbanistice. Sunt permise extinderi in consola ale etajelor cu maxim 2.40 m fata de amprenta la sol a cladirii. art.4.) AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI. Avand in vedere configuratia zonei: Amplasarea constructiilor fata de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zona. Distantele recomandate ale cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei sunt cele impuse de codul civil . Distantele intre cladirile de pe parcele invecinate vor fi conform normelor de insorire in vigoare. Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 la Ministerului Sanatatii.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

Din punct de vedere al normelor de securitate la incendii, se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri conform Normativului P118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje. 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII art.1.) ACCESE CAROSABILE

Accesul la obiectiv, se va face de pe strada Minerva. In incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme si parcaje conform cu acordul de principiu al Comisiei de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara si de acordul Directiei de Mediu a Primariei Municipiului Timisoara. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998.

art.2.) ACCESE PIETONALE Accesul pietonal se va face din strada Minerva.

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati . 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA art.1.) RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

a) autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si de energie electrica pina la finalizarea constructiei autorizate .

art.2.) REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

a) Retele publice edilitare necesare se vor realiza de catre investitor sau de beneficiar . Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

art.3.) PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

a) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi), retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii - sunt proprietatea publica a localitatii.

art.4.) AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, si numai spre santurile drumurilor publice sau strazi .

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII Art.1. PARCELAREA.

Nu este cazul.

Art.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Regimul de inaltime maxim este de P+4E+Er Art.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

a) Autorizarea executarii constructiei este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei. c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor respecta HG 455/2014 in orce caz culori armonizate, în

general – culori calde. d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare si amplasarea

golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

e) Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 30 grade , fie învelitori tip terasă.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

Art.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.). Conform legii 350/2001 - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

In concluzie : Procentul maxim de ocupare propus este de : 45% la parter 60% la etaje Coeficientul maxim de utilizare a terenului este maxim 3 Zonă verde amenajata in incinta în procent de 20% 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI Art.1. PARCAJE, GARAJE

S-au dimensionat corespunzator gradului de monitorizare mediu si a noii capacitatii functionale. Parcajele sunt prevazute cu spatii independente la nivelul solului. Art.2. SPATII VERZI

Minim 20% din suprafata parcelei, va fi amenajate ca spatii verzi. Pe laturile proprietatii se vor planta arbusti ornamentali. Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor.

Art.3. IMPREJMUIRI

a) Imprejmuirea va avea un soclu de max. 60 cm si inaltimea totala de max. 1.80 m. Zona de deasupra soclului va fi semitransparenta.

Intocmit, Arh. Marius Nicorici Calance

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_Dahma_Eroilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOTLARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-002661/06.04.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Comerț, servicii și locuire!" Amplasament: Bld. Eroilor de la Tisa nr. 8, jud. Timiş Beneficiar: Dahma Richard Joseph Proiectant: SC TECTONICS HOUSE SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Wwww.primariatm.ro, în perioada 28.02.2018 — 24.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si l panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 5 proprietari din zona, de pe strada Diana şi Bulevardul Eroilor de la Tisa si Asociațiile de proprietari de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 7 şi 10. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC TECTONICS HOUSE SRL, organizată in data de 19.03.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, în afară de proiectant şi beneficiar, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal "Comerț, servicii și locuire", beneficiari Dahma Richard Joseph a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARMIȚECT ŞEF lia Sar CIURARIU PAPE CZ EA CONSILIER A Sorina Po a Red -S.P.. 2ex

Atasament: Rezultatele_informarii_PUZ_Dahma_Eroilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-002661/30.03.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Comerț, servicii şi locuire” Amplasament: Bld. Eroilor de la Tisa nr. 8, jud. Timiş Beneficiar: Dahma Richard Joseph Proiectant: SC TECTONICS HOUSE SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site- ul www.primariatm.ro, în perioada 28.02.2018 — 24.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si l panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 5 proprietari din zona, de pe strada Diana şi Bulevardul Eroilor de la Tisa si Asociaţiile de proprietari de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 7 şi 10. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC TECTONICS HOUSE SRL, organizată in data de 19.03.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcția Urbanism, în afară de proiectant și beneficiar, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații. ET CE Emilig CHURĂRIU II a di FD 1 CONSILIER Sorina Popa Red -S.P.-2 ex

Atasament: 41__AVIZ_ARH_SEF_PUZ_Dahma_Eroilor_de_la_Tisa_reglem.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE REGLEMENTARI LEGENDA JUDEŢUL TIMIŞ rc EEE au Şef mr ZONA VERDE DE unim 7 i ZONA LOCUINTE conform PUG ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII conform PUG ZONA DE SERVICII, COMERT SI LOCUIRE: P+ SE+E, REGLEMENTATA ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PRINCIPALE ZONA DE ACCES EXISTENT INLOCUITA CU SPATIU VERDE ZONA VERDE INLOCUITA DE ACCES < ACCES PROPUS 4 ACCES EXISTENT eee PISTEDEBICICLETE Indicatori: POT max. 45% la parter POT max. 60% la etaj CUT =3 Hmax cornisa = 24.00m Zona verde = 20% ITA TIMIȘOARA RENREGEEMENTATIN PUZ existent BILANT TERITORIAL Existent “% Propus “% Suprafata totala a zonei studiate 852 100,00 652 100,00 Spatii verzi 100 16,00 131 ZO ; Ă amenajate Constructii 245 40,00 294 45,00 Alei, parcaje | 307 44,00 227 35,00 ECTONI CS PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE T NOUSEe sa, PrP!testura NR. PROIECT www.teotonlcs.ro E-mail: artQtoctonlos.ro design 318/2017 Par 14000028 DIS DETINE 7 urbanism N [) BENEFICIAR: DAHMA RICHARD JOSEPH TUI 33104473, 438/1011/2063 d SEF PROIECT | ARH. Marius NICORICI - CALANCE FA AMPLASAMENT: Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8 FAZA PUZ VERIFICAT ARH. Carmen NICORICI - CALANCE 11500 PROIECTAT ARH. Marius NICORICI - CALANCE ( LI DATA PLANSA: Reglementari urbanistice NR.PLANSA DESENAT ARH. Ana LIVITCHI ME] 072017 =

Atasament: 41__AVIZ_ARH_SEF_PUZ_Dahma_Eroilor_de_la_Tisa.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de DAHMA RICHARD JOSEPH, cu domiciliul în Timişoara, județul Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-017418/17.10.2018, beneficiar DAHMA RICHARD JOSEPH; Ca urmare a proiectului nr. 318/2017/PUZ realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 10-12, sc. A, ap. 1, cod poştal 300576, CUI 15404473, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 25.10.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 41 din 25.10.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Comert, servicii şi locuire”; Generat de imobilul situat în județul Timiş, municipiului Timişoara, în suprafață totala S = 652 mp conform extras CF nr. 412333, nr. top 412333 (nr. CF vechi 7372, nr. top 9225, 9226) — proprietar Municipiul Timişoara, domeniu privat cota actuala 440/652 şi Dahma Richard-Joseph — conf. CF anexat. Iniţiatori: DAHMA RICHARD JOSEPH. Proiectant: de SC TECTONICS HOUSE SRL, Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Marius Nicorici Calance Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona reglementată este situată în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de centru-sud a oraşului; Se reglementează terenurile deținute de beneficiari, în suprafață totală de S = 652 mp, zonă identificată conform planşei nr. U05 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare, planşei U04 „Plan proprietatea terenurilor” şi extrasului CF menționat mai sus, cuprinde terenul delimitat astfel: la nord — Bulevardul Eroilor de la Tisa, la est strada Minerva, la sud şi la vest proprietăți private. Prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă de locuințe (max. două familii) şi funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, alimentație publica, servicii, administrație, cultura, culte, învațamânt, sanatate, spații verzi, birouri, sedii financiar- bancare etc. Se permite conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjeaza zona de locuit. POT max. = 40%. Regim de înălțime max. P+2E. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) propuse: - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: - se propune dezvoltarea unei zone de comerț, servicii şi locuire; - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale; - echiparea cu utilități. Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max propus — conform planşei de reglementări U05 C.U.T. max propus =3 Regimul maxim de înălțime propus = P+4E+Er, Hmax cornişă = 24,00 m; Se va corela aliniamentul cu aliniamentele de pe Bulevardul Eroilor; Retragere față de limita de la sud minim 8,00 m; Locuire se va realiza doar la ultimul nivel; Studiu insorire conf. OMS 119/2014; Numărul unităților locative, spațiilor comerciale şi de servicii este condiționat de asigurarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 102/15.10.2018 în suprafață de 20%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Se vor respecta termenele contractul de concesiune nr. 7/17.02.2017 incheiat între Municipiul Timişoara şi Dahma Richard-Joseph. - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003747/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 751/29.08.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat. La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. | ODFO 17-24. VER |

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 25.10.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HC.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,, se avizează favorabil/ew-condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal; - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (193), actualizată). Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3501 din 16.08.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 238878/17.10.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de .............. SEF BIROU, CONSILIER, Liliana IOVAN Sorina POPA fat

Atasament: 23_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_PUZ_Eroilor_De_La_Tisa_nr._8_Dahma.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂŢII PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de DAHMA RICHARD JOSEPH, cu domiciliul/sediul în județul Timiș, municipiul Timişoara, cod poștal 300774, str. Martirilor nr. 112, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR 2018-004308/15.03.2018; Ca urmare a proiectului nr. 318/2017 realizat de S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timișoara, cod poştal 300576, str. Eroilor de la Tisa nr. 10 - 12, sc.A, ap. 1, CUI 15404473; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 29.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.23 din 29.03.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Comert, servicii și locuire”. Generat de imobilul situat în județul Timiș, municipiului Timișoara, în suprafaţă totala de 652 mp conform plan topografic planşa nr. 1, proiect nr. 13/1-2017 - proprietar Municipiul Timișoara, domeniu privat cota actuala 440/652 şi Dahma Richard-Joseph cota actuală 212/652, identificat prin: CF 412333-C1 Timişoara, (extras CF pentru informare nr. inreg. 46776 din data de 02.03.2018), (CF vechi nr. 7372 Timișoara), nr. topo. 9225, 9226 în suprafață de 245 mp - casă în regim de înălțime P+1E. Cu respectarea următoarelor condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, identificat prin: plan topografic planşa nr. 1, proiect nr. 13/1-2017 și extras CF 412333-C1 Timişoara, (CF vechi nr. 7372 Timişoara), nr. topo. 9225, 9226 în suprafață de 245 mp - casă în regim de înălțime P+1E, conform planşei UO0S, Reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: terenul deținut de proprietar si terenul delimitat: la nord - vest de b-dul Eroilor de la Tisa, la nord - est de str. Minerva, la sud - est de str. Diana, la sud - vest de str. Cluj; 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: Conform PUG: UTR 43 - Zonă COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 1/3 MUNICI-P-I-U-L-TIM-LȘ-O-A-R-A—

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro de locuinţe (max. două familii) și funcţiuni complementare zonei de locuit: comerţ, alimentaţie publica, servicii, administraţie, cultura, culte, învaţamânt, sanatate, spaţii verzi, birouri, sedii financiar-bancare etc. Se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjeaza zona de locuit. POT max. = 40%. Regim de înălțime max. P+2E. Spaţii verzi conform HCL 62/2012 - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: Zonă de locuinţe colective și funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, servicii; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici propuși/ aprobaţi pe terenul beneficiarului: - indicii urbanistici - conform HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, - regim de înălțime maxim P+4E + Er, - funcțiunea de locuire - numai la ultimul nivel - Hcornisa = raportare la vecinătăţi - Calcanul se va realiza astfel încât să nu aducă prejudicii proprietăților vecine Spaţii verzi minim 20%, cu respectarea prevederilor HCL 62/2012 - se va reglementa terenul beneficiarului conform CF Și plan parcelar actualizate; - Se vor studia variante de mobilare în indicii propuşi. 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Se va asigura accesul corespunzător, atât pietonal cât și auto la drumurile publice numai din strada Minerva - de pe bulevardul Eroilor de la Tisa se va asigura doar acces pietonal; - parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefiaciarului; - construcţiile propuse se vor racorda corespunzător la reţelele edilitare publice, pentru asigurarea utilităţilor necesare. 5. Capacităţile de transport admise: - Capacitatea de transport admisă va fi analizată prin P.U.Z. pentru funcțiunile propuse. 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Avizul Arhitectului Șef (CTATU ), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis, aviz Protectia Civila, aviz Pompieri, aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulatie (PMT), adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), Acord Municipiul Timisoara prin Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse, acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri (dupa caz); reglementarea situaţiei juridice teren (dupa caz), copie contract de concesiune, studiu COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. L, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 7. Obligaţiile iniţiatorului P.UZ. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului". Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 9501 din 16.08.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 230721/24.10.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poștă la data de „i... Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Red -S.P.- Zex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: Raport_de_Specialitate_Directia_Cladiri.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ROMÂNIA ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST Nr. UR 2018-019996/ 19.12.2018 RAPORT DE SPECIALITAE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019996/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU , Raportul de Specialitate cu nr. UR 2018-019996 / 17.12.2018 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara , facem următoarele precizări: În conformitate cu Procedura Operationala PO-53 si conform cerintelor din Certificatul de Urbanism cu nr.3501/16.08.2017 , DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST , BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST , a eliberat un acord de principiu cu numarul CT2018- 006389/12. 12 2018 „conditionat de obtinerea titlului pe teren,terenul fiind „teren aferent apartamentelor cumparate conform Legii 112/1995”,Avand in vedere ca reglementarea acestui tip de teren(atribuire si vanzare) este suspendata prin Hotararea de Consiliul Local 282/28.07.2017 ca urmare a litigiului intre UAT Timisoara si Camera de Conturi Timis , Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1Est ,la momentul prezentei nu poate incheia contract de vanzare cumparare cu proprietarul constructiei pentru cota de 440/652 proprietate privata a Municipiului Timisoara a eliberat un Acord de principiu . În concluzie propunem ca in Proiectul de Hotarire art. 4 sa fie completat cu urmatoarele : Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie, Autorizatia de Construire putind fi eliberata doar dupa obtinerea titlului pe teren din partea proprietarului constructiei. Având în vedere prezentul raport , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR EXECUTIV SEF BIRO Ec. Florin RĂVĂȘILĂ Calin PÎRVA Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_de_spec_PUZ_Eroilor_de_la_Tisa_8.pdf

ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA URBANIS BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PU Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r UR2018-019996/17.12.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019996/17.12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, beneficiar DAHMA RICHARD JOSEPH, proiectant de SC TECTONICS HOUSE SRL, prin care se propune realizarea unui imobil cu functiunea de comert, servicii si locuire in regim de inaltime P+4E+Er. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-019996/28.11.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 23/29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 41/25.10.2018; Având în vedere prevederile Certificatul de Urbanism nr. 3501/16.08.2017 prelungit pana la 15.08.2019, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 102 din 15.10.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu Documentaţia PUZ „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, beneficiar DAHMA RICHARD JOSEPH, proiectant de SC TECTONICS HOUSE SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 28.02.2018 — 24.03.2018, cu ocazia demararii Etapei 2 — etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în aprilie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-00266/06.04.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC TECTONICS HOUSE SRL, proiect nr. 318/2017, la cererea beneficiarului DAHMA RICHARD JOSEPH. Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, este situată în partea de centru-sud a orașului, conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - zonă de locuințe (max. două familii) şi funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, alimentație publica, servicii, administrație, cultura, culte, învațamânt, sanatate, spații verzi, birouri, sedii financiar-bancare etc. Se permite conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjeaza zona de locuit. Cod FP 53-01, ver. 1

BIROUL AVIZARE CONFORMI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r Vecinătăți: terenul studiat este învecinat la nord - vest de b-dul Eroilor de la Tisa, la nord — est de str. Minerva, la sud - est de str. Diana, la sud — vest de str. Cluj; Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, în suprafață totala S = 652 mp este înscris CF nr. 412333, nr. top 412333 (nr. CF vechi 7372, nr. top 9225, 9226), teren intravilan, proprietar Municipiul Timişoara, domeniu privat cota actuala 440/652, Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 138/6352 cota aferenta ap. 1+3 şi Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 74/652 teren aferent ap. 2; întabulare drept de Concesiune asupra 63 mp teren aferent ap. 1+3 pe o durata de 49 ani, începand de la data de 17.02.2017. Acord Municipiul Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse nr. CT2018- 006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ „Comert, servicii şi locuire” conform Certificatului de Urbanism nr. 9501/16.08.2017 prelungit şi nr. UR2018-0019996/17.12.2018; Planul Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara propune - propune dezvoltarea unei zone de comerț, servicii şi locuire, cu asigurarea circulației carosabile şi pietonale, echiparea cu utilități. Accesul pietonal si accesul auto se face din strada Minerva — conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U05 şi conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003747/28.06.2018. Obţinerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/23.11.2018 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003747/28.06.2018. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitect Sef nr. 41 din 25.10.2018: Funcțiunea principală propusă pe terenul reglementat - zonă de comerț, servicii şi locuire P.O.T. max propus — conform planşei de reglementări U0S C.U.T. max propus =3 Regimul maxim de înălțime propus = P+4E+Er, Hmax cornişă = 24,00 m; Se va corela aliniamentul cu aliniamentele de pe Bulevardul Eroilor; Retragere față de limita de la sud minim 8,00 m; Locuire se va realiza doar la ultimul nivel; Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Numărul unităților locative, spațiilor comerciale şi de servicii este condiționat de asigurarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecția Mediului, Decizia de încadrare nr. 102/15.10.2018 în suprafață de 20%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public - Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei Cod FP 53-01, ver. 1

BIROUL AVIZARE CONFORMI de Circulatie nr. DT2018-003747/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. ( M.T.C.T.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, având ca beneficiar Dahma Richard-Joseph, întocmit conform proiect nr . 318/2017, realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiunea principală propusă pe terenul reglementat - zonă de comerț, servicii și locuire P.O.T. max propus — conform planşei de reglementări U05 C.U.T. max propus =3 Regimul maxim de înălțime propus = P+4E+Er, Hmax cornişă = 24,00 m; Se va corela aliniamentul cu aliniamentele de pe Bulevardul Eroilor; Retragere față de limita de la sud minim 8,00 m; Locuire se va realiza doar la ultimul nivel; Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Numărul unităților locative, spațiilor comerciale şi de servicii este condiționat de asigurarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 102/15.10.2018 în suprafață de 20%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreținută. - Circulații și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003747/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Cod FP 53-01, ver. 1 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 e-mail:dezvoltareurbana (Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm. r

ROMÂ JUDEȚUL TI MUNICIPIUL TIMIŞOQA DIRECTIA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ P Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat, în suprafață totala S = 652 mp este înscris CF nr. 412333, nr. top 412333 (nr. CF vechi 7372, nr. top 9225, 9226), teren intravilan, proprietar Municipiul Timişoara, domeniu privat cota actuala 440/652, Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 138/652 cota aferenta ap. 1+3 şi Dahma Richard-Joseph întabulare drept de proprietate, cota actuala 74/652 teren aferent ap. 2; întabulare drept de Concesiune asupra 63 mp teren aferent ap. 1+3 pe o durata de 49 ani, începand de la data de 17.02.2017. Acord Municipiul Timisoara prin Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse nr. CT2018- 006389/12.12.2018 cu privire la elaborare PUZ .,„Comert, servicii şi locuire” conform Certificatului de Urbanism nr. 9501/16.08.2017 prelungit. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei de. Reglementări Urbanistice nr. U05 şi conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003747/28.06.2018 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. S. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cuart. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal PUZ „Comert, servicii și locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii şi locuire”, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara, beneficiar DAHMA RICHARD JOSEPH îndeplineşte condițiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Popa Red/dact - S.P. Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm. r

Atasament: 09_Studiu_urbanistic,_regim_de_inaltime_1.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Studiu urbanis c, regim de inal me 1

U 09

PUZ1:1000

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

Regim max. P+M

M IC

M AR

E

Regim max. P+10E

Regim max. P+4E

Regim max. P+2E

REGIM DE INALTIME

Bule vard

ul Er oilor

de l a Tis

a

Strada Cluj

Str. M inerva

Str. Constanta

Str. M ihail Jora

P+ M

P+ 1E

P+ 2E anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

anexa

P+ 1E

D+ P+ 1E+ M

P+ 1E+ M

P+2E

P+ 1E+ M

D+ P+ 1E+ M

P+ 1E+ M

P+ M

P+ M

P+ 1E+ M

anexa

anexa

P+ 1E

P+ M

Str. Dian

a

P+ 3E+ M

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 10EP+ 3E

P

P+ 2E

P+ M+ 4E

S+ P+ 4E

S+ P+ 4E

P+ 1E

P

P+ 4E

D+ P+ 1E

P+ 3E

D+ P P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 4E

P+ 4E

P+ 3E

P+ 10E

P+ 10E

P+ 10E

P+ 10E

P+ 10E

PARTER

ETAJ 1

ETAJ 2 ETAJ 3

ETAJ 4

ET. RETRAS

Particularitati ale tesutului urban:

ZONA STUDIATA

- organizare mixta in functie de vechime; - cladirile pozitionate paralel cu strada - cladirile anexe sunt pozitionate in prelungirea cladirilor principale, pe limitele laterale sau pe fundul de proprietate - cladirile de locuinte colective recente, regim de inaltime intre P+3E si P+10E, de cele mai multe ori cu parter comercial; - zona de locuire individuala se modifica treptat in mixta; - Bulevardul Eroilor de la Tisa are un caracter comercial si un regim de inaltime nedefinit;

PROPUNERE

- aliniere la frontul stradal existent - mentinerea frontului cotinuu la un regim de inaltime mai ridicat;

Desfasurata Bd. Eroilor de la Tisa - propus

TEREN STUDIAT IN PUZ

"N i LL da | d LI EN „MANET NONSTOP i TR CI E a) Fa N Cai E 5 ) n ATEI a | d e: | cei v E a E E Ea EEE e i a n i i i i a a aa ROSE m _ E a El i fn
N sii | | i LUI ULTRA _ AMANET & NON STOP RI EEE E su! | Ene EI ZEI o N RR ARĂ zi a i E V ln NEA SUNA Edna si . 4 A EI S LEE a ET ET
sI _— ==
CE al E = | | £ ET E a

Atasament: 10_Studiu_urbanistic,_insertie_in_sit.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

07.2017

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

318/2017 DAHMA RICHARD JOSEPH

Timisoara,Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 8

Studiu urbanis c, inser e in sit

U 010

PUZ

ARH. Ana LIVITCHI

PLAN URBANISTIC ZONAL COMERT, SERVICII SI LOCUIRE

PARTER

ETAJ 1

ETAJ 2 ETAJ 3

ETAJ 4

ET. RETRAS

n Ze ÎN AAN E Sa N ANNA ANN ce 1 a E pri e ZT ATi TI AI E DEI SE, “= E eri er SA e PINS i A A ANA PSI E PA ] PS, PA _, W _ - EEE a - tii il = i d e RSI zl r_i , a ii , 1 a în SSV a PAZĂ LT DI i d INT ZA Ea a;
"N i LL da | d LI EN „MANET NONSTOP i TR CI E a) Fa N Cai E 5 ) n ATEI a | d e: | cei v E a E E Ea EEE e i a n i i i i a a aa ROSE m _ E a El i fn
N sii | | i LUI ULTRA _ AMANET & NON STOP RI EEE E su! | Ene EI ZEI o N RR ARĂ zi a i E V ln NEA SUNA Edna si . 4 A EI S LEE a ET ET
sI _— ==
CE al E = | | £ ET E a

Atasament: Memoriu_PUZ_Dahma.pdf

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

1

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL „COMERT, SERVICII SI LOCUIRE” Nr. proiect : 318/2017 Iniţiatori : DAHMA RICHARD JOSEPH (Beneficiari) Elaborator :TECTONICS HOUSE S.R.L. (Proiectant)

Data elaborării : OCTOMBRIE 2017 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL LUCRARII Prezenta documentatie are ca obiect realizarea în intravilanul localitatii Timisoara, pe parcela 412333 în vecinatatea B-dului Eroilor de la Tisa, a unui imobil cu functiunea de comert, servicii si locuire in regim de inaltime P+4E+Er.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 Utilizarea functionala a terenului, in corelare cu PUG Timisoara;

 Reglementarea caracterului terenului;

 Trasarea si profilarea viitoarelor accese la parcela, in corelare cu cele existente;

 Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

 Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. Obiectul P.U.Z.-ului consta în evaluarea si analizarea problemelor functionale, tehnice si urbanistice din

zona, tinându-se cont de recomandarile Planului Urbanistic General Timisoara si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE Documentatia este intocmita in conformitate cu : -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare. -H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z. -La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile P.U.G. – Municipiul Timisoara si de asemenea corelarea cu prevederile studiilor intocmite pentru actualizarea PUG Timisoara -Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI -Recomandarile Avizului prealabil de oportunitate

TECTONICS house ura www.tectonics.ro E-mail: artEtectonics.ro design RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 urbanism

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

2

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII. 2.1. EVOLUTIA ZONEI Vecinatatea cu zona de servicii si de locuire, determina o dezvoltare a zonei, pe terenuri aflate in

intravilanul municipiului Timisoara. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA Zona pentru care se întocmeşte Planul Urbanistic Zonal este situata intre Bdul Eroilor de la Tisa, strada

Minerva si proprietati private. Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General mentionam: - pozitia terenului îi confera o pozitie importanta cu acces facil la o artera importanta de circulatie, Bdul

Eroilor de la Tisa. - solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor nu afecteaza domeniul public, folosindu-se accesele

existent pe proprietate - echiparea edilitara se propune a se realiza la parametri necesari noii constructii . Zona studiata în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafata de 652 mp, are următoarele

caracteristici dominante: - situarea terenului într-o zonă destinată prin reglementările documentaţiilor de urbanism anterioare,

ca fiind o zonă destinată comertului, serviciilor si locuirii colective ; - Suprafata de teren ce face obiectul P.U.Z.-lui se învecineaza cu terenuri si constructii cu functiuni de locuire colectiva si functiuni complementare locuirii. Cvartalul cuprins itre B-dul Eroilor de la Tisa, str. Cluj, str. Minerva, str. Diana este mobilat cu cladiri P- P+3E+M cu functiunea de locuire colectiva si individuala, servicii si comert. Terenul studiat, de 652 mp, este din format dintr-o singura parcela:

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţa de 652 mp, are următoarele

caracteristici dominante: - situarea terenului într-o zonă destinata prin reglementările documentaţiilor de urbanism, ca fiind o zona destinata spatiilor pentru comert, servicii si locuire Terenul este incadrat de urmatoarele vecinatati : - est : str. Minerva, bloc locuinte cu spatii comerciale la parter la 15.04 m - sud : clinica medicala la 19.83 m - nord : B-dul Eroilor de la Tisa, bloc locuinte la 28.62 m - vest : bloc locuinte la parter la 0.00 m Terenul este ocupat de o constructie P+1E cu functiunea de locuinta.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de fata se afla in TIMISOARA, Bdul Eroilor de la Tisa, nr. 8, jud. Timis identificat prin planul de situatie anexat. Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare. Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia Banatului. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea a diverse roci. Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza. In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 - 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi), dintre care prezinta interes cea cunoscuta sub numele de “Falia Timisoara Vest”.

Nr. Crt.

Proprietari

Nr. CF

Nr. Top

Suprafata totala din CF (mp)

1. DAHMA RICHARD JOSEPH 412333 412333 652

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

3

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele : Temperatura aerului : - media lunara maxima : (+21-22 )gr C in iulie, august - media lunara minima : - (1-2)gr C in ianuarie - maxima absoluta: +40grC in 16.08.1952 - minima absoluta : - 29,2grC in 13.02.1935 b) Precipitatii : - media lunara maxima : 70 gr80 mm - media anuala : 600 gr 700 mm - cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm in 01.06.1915 c) Vantul : - directii predominante : nord - sud 16% si est – vest 13% 2.4.CIRCULATIA

Parcela care face obiectul studiului, in situatia actuala, are accesul pietonal asigurat din B-dul Eroilor de la Tisa si accesul auto asigurat dinspre str. Minerva pe drum asfaltat.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 652 mp. Folosinta actuala a parcelei studiate –teren intravilan. Zona nu prezinta riscuri naturale. Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele: -dotarile edilitare: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale necesta extinderi de retele -terenul studiat necesita reamenajarea acceselor, a circulatiilor si spatiilor verzi de incinta

2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ Proprietatea are 652 mp si actualmente are destinatia de teren intravilan. Terenul proprietate este

amplasat in intravilanul Municipiului Timisoara. Căi de comunicaţie

Circulatia auto principala in zona se desfasoara pe Bdul Eroilor de la Tisa, drum cu 2(doua) benzi de circulatie. Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta

In zona studiata alimentarea cu apa se va face de la reteaua orasului. Racordul de apa este din teava de polietilena de inalta densitate Dn 125mm. Exista retea pentru preluarea apelor uzate pe Bdul Eroilor de la Tisa.

Alimentarea cu gaze naturale In zona exista retea de gaze naturale conform aviz amplasament.

Alimentarea cu energie electrica Conform aviz favorabil eliberat de S.C. Enel Distributie « BANAT » S.A, amplasamentul nu este afectat

de instalaţii electrice de distributie si furnizare energie electrica. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil cu condiţii, eliberat de TELEKOM SA, exista retele de telefonie în apropiere. La execuţie se vor respecta condiţiile solicitate prin aviz.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Relatia cadrul natural – cadrul construit In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului. In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru dezvoltare

in acord cu functiunile urbane, este in continua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

4

Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce

prezinta riscuri pentru zona Nu este cazul. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu este cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Zona a fost luata in studiu la comanda proprietarului ce doreste dezvoltarea unei zone comert, servicii

si locuire. Prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 3501/16.08.2017 prelungit– eliberat de Primaria Municipiului

Timisoara se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal. Terenul din zona studiata este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari de

amplasare pentru diverse investitii, in principal destinate comertului, serviciilor si locuirii. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajare a teritorilui si urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii. Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si dezbatere publica.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor P.U.Z. este prevazuta dezvoltarea de zone destinate comertului, serviciilor si locuirii.

In urma solicitarii beneficiarului, se propune realizarea unei zone pentru construirea de spatii pentru comert, servicii si locuire, in corelare cu reglementarile existente pentru teritoriul in care este amplasata, respectiv cu alte dezvoltari propuse in vecinatate.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Timisoara Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile Legislatiei in vigoare (HG 525/1996; Legea 350/2001), a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Timisoara elaborat anterior cat si cu P.U.G. in curs de elaborare, integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica.

Propunerile Planului General s-au concentrat asupra : -CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU -ZONIFICAREA FUNCTIONALA -ECHIPAREA EDILITARA Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza in prevederile PUZ. Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu functiunea propusa fiind: -zona de comert, servicii si locuire.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren situat în intravilanul Municipiului Timisoara. Se vor asigurara suprafete verzi amenajate de minimum 20% suprafata parcelei .

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI Accesul la obiectiv, se va face de pe strada Minerva. In incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme si parcaje conform cu acordul de principiu al Comisiei

de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara si de acordul Directiei de Mediu a Primariei Municipiului Timisoara.

Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

5

Zonele de protectie ale drumurilor: Zonele de protectie ale drumurilor sunt stabilite in functie de categoria si amplasarea acestora pentru

accese si circulatia din incinta.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus

la urmatoarele principii de lucru:

 generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone de comert, servicii si locuire

 asigurarea accesului în zona studiata

 asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan , apa si a canalizarii pentru viitoarea dezvoltare.

Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile P.U.G. Timisoara si corelat cu celelalte interventii din zona.

Confortul ridicat de functionare impune:

 realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata

 realizarea drumurilor interioare

 echiparea edilitara completa Constructia cuprinsa in zona mixta, care prevede POT maxim 70% va fi prevazuta cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului – general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal avizat. Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici urbanistici: Teren pentru constructii comert, servicii si locuinte. Regim de inaltime: P+4E+Er Conform legii 350/2001 - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

In concluzie : Procentul maxim de ocupare propus este de : 45% la parter 60% la etaje Coeficientul maxim de utilizare a terenului este maxim 3 Zonă verde amenajata in incinta în procent de 20%

BILANT TERTORIAL -TOTAL

Suprafata totala a zonei studiate

Existe nt

-mp-

% Propus -mp-

%

652 100.00 652 100.00

Constructii 245 40.00 294 45.00

Spatii verzi: 100 16.00 131 20.00

Alei, parcaje 307 44.00 227 35.00

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

6

Se vor asigura 9 locuri de parcare conform Avizului Comisiei de Circulatie a PMT. Utilizari premise: Functiunea principala a zonei este de COMERT, SERVICII SI LOCUIRE. Locuirea se va realiza doar la ultimul etaj, conform aviz de oportunitate nr. 48/14.12.2017

Se admit functiuni de servicii si comert in conditiile in care nu genereaza zgomot, au un program de functionare pana la orele 2200 si nu produc trafic intens de autovehicule, ca: spatii de comert, servicii profesionale (birouri, agentii, reprezentante), cabinete medicale, dotari pentru sport, educatie, cultura, etc.

Vor fi asigurate locurile de parcare pe parcela, cf. Anexa 5 RGU, HG 525/1996, spatii verzi amenajate, accese, alei ,parcaje, garaje, retele tehnico-edilitare. Utilizari permise cu conditionari: Se admit spatii de alimentatie publica, respectiv fast food, snack bar, cafenea in conditiile in care nu genereaza zgomot si au un program de functionare pana la ora 24

00 .

Utilizari interzise:

Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, ateliere, unitati pentru prestari servicii industriale, cu exceptia celor amintite mai sus, dotari comerciale mari (peste 400 mp), depozite, anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri.

Orice activitati poluante Reglementari – configurare spatiala Configuratia spatiala a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone destinate comertului, serviciilor si locuirii. Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportional cu dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza. Accesul auto propus va fi dinspre str. Minerva conform planselor anexate. Amplasarea constructiei pe parcela Avand in vedere configuratia zonei: Amplasarea constructiilor fata de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zona. Distantele recomandate ale cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei sunt cele impuse de codul civil . Distantele intre cladirile de pe parcele invecinate vor fi conform normelor de insorire in vigoare. Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 la Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor de securitate la incendii, se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri conform Normativului P118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Lucrări edilitare existente În apropierea zonei există proiectate reţele de alimentare cu apă şi canalizare, figurate pe planul de

lucrari edilitare, conform avizului unic de la SC AQUATIM SA exista: -retea de apa: -Bdul Eroilor de la Tisa -retea de canalizare: - Bdul Eroilor de la Tisa 1. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza de la reteaua de distributie a apei reci a localitatii printr-o conducta DN25. Montajul conductelor de bransament si racord se vor face subteran sub adancimea

minima de inghet conform STAS 6054-77 (-1,00 m). 2. Canalizarea menajera si pluviala

Instalatia de canalizare este realizata din conducte de PVC KG sau PP, apa uzata menajera este colectata si este transportata prin conducte, apele uzate menajere sunt transportate catre caminul de racord nou propus. La instalatia de canalizare se vor respecta pantele normale de montaj conform normelor si normativelor in vigoare.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

7

Debitul de ape uzate provenite din cladire Qc=3,08 l/s se va prelua de conductele din PVC-KG-DN 110 (sau similar), va fi trecut printr-un camin de canalizare, dupa care va fi deversat in reteaua publica a localitatii. Diametrele conductelor de canalizare s-a ales din conditii constructive si s-au verificat hidraulic astfel: -la conductele verticale viteza reala sa fie mai mica decat viteza maxima admisa; -la conductele orizontale viteza reala sa fie mai mare decat viteza minima de autocuratire(0,7m/s) si mai mica decat viteza maxima admisa si gradul de umplere sa fie mai mic decat gradul de uplere maxim admis; Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii se vor directiona catre canalizarea menajera prin intermediul unui bazin de retentie. Apele pluviale colectate de pe parcaje vor fi preluate cu ajutorul unei rigole, trecute print-un separator de hidrocarburi–bazin de retentie si deversate la reteau orasului. Montajul conductelor de bransament si racord se vor face subteran sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054-77 (-1,00 m). Conductele se vor poza pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, iar umpluturile se vor realiza dintr- un strat de nisip cu grosimea de 10 cm de la partea superioara a conductelor, asezat manual, cu lopata. Pe traseul montarii acesteia se va prevedea banda avertizoare. In jurul caminelor se recomanda ca terenul sa fie amenajat astfel incat scurgerea lichidului in caz de defectiuni la conducta, sa nu inunde calea de comunicatie.

Alimentarea cu energie electrica In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: locuinte, comert,

servicii, utilitati comune pt. zona, iluminat exterior de incinta. Distributia energiei electrice de la postul de transformarela consumatori se propune sa fie facuta in

cablu (linii electrice subterane – LES JT) la tablourile generale ale consumatorilor industriali si tablourile aferente utilitatilor comune.Toti consumatorii aferenti utilitatilor comune vor fi contorizati individual.

Iluminatul stradal al zonei este realizat cu corpuri de iluminat stradal echipate cu lampi cu vapori de sodiu 250 W, montate pe stalpi metalici (Hutil = 9 m).Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip CYAbY.

Toate lucrarile se vor realiza de catre ENEL SA, conform proiectelor realizate de aceasta, sau de catre firme specializate, agreate de catre ENEL SA.

Retelele electrice se vor realiza respectand distantele fata de celelalte instalatii, impuse de normativele aflate in vigoare.

Reteaua de telefonie Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de

telefonie. S-a prevazut realizarea unor DISTRIBUITOARE DE TELEFONIE de la care se vor realiza bransamentele de telefonie pentru consumatorii industriali noi aparuti.

Reteaua de TV prin cablu Se va realiza prin extinderea retelelor existente ale prestatorilor de servicii de TV in cablu. Se vor realiza

retelele de distributie TV cablu aeriene, pe stalpi de iluminat stradal, de la care se vor realiza bransamentele de TV in cablu pentru scarile de bloc si spatiile comerciale. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Del Gaz Grid care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, selectiv, în containere

speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Timisoara.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea

echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de min.20% din suprafata studiata ocupata de spatii verzi

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

8

 Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: a. Gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce

priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor Pe terenul studiat va fi amplasat un imobil destinat comertului, serviciilor si locuirii colective, ceea ce

determina realizarea unor proiecte tehnice in ceea ce priveste: - adaptarea terenului la noua functiune - adaptarea la conditiile fizice ale terenului, cu resursele existente Proprietatea are 652mp. Terenul proprietate este amplasat in intravilanul Municipiului Timisoara avand

urmatoarele vecinatati: - est : str. Minerva, bloc locuinte cu spatii comerciale la 15.04 m

- sud : clinica medicala la 19.83 m - nord : B-dul Eroilor de la Tisa, bloc locuinte la 28.62 m - vest : bloc locuinte la 0.00 m

 TEMA PROGRAM PRINCIPALA SE CONSTITUIE DIN NECESITATILE DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Pe terenul studiat se doreste amplasarea unor spatii comertului, serviciilor si locuirii. Zona va cuprinde

urmatoarele spatii: - spatii destinate comertului, serviciilor si locuirii - alee de incinta - amenajari exterioare de utilitate publica - racordarea la utilitatile existente in zona - rezolvari/amenajari in ceea ce priveste utilitatile Pentru toate aceste dotari necesare se vor realiza proiecte specifice.

b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele Propunerile P.U.Z. “ COMERT, SERVICII SI LOCUIRE” se vor integra in PUG Timisoara

Din punct de vedere al Protectiei Mediului se respecta urmatoarele: - depozitarea controlata a deseurilor menajere - captarea si tratarea apelor uzate - diminuarea, pana la eliminare a surselor de poluare majora - utilizarea rationala a resurselor solului si subsolului c. Relevanta planului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile Dezvoltarea durabila inseamna, in linii mari, integrarea obiectivului in raport cu situatia existenta a zonei, cu utilizarea rationala a elementelor naturale apa-aer-sol-asezari umane, deci si cu respectarea specificului zonei. Viitorea constuctie se va incadra in specificul teritoriului si se va pune accentual pe integrarea urbanistica intr-un mod corect constructiilor, dar si a dezvoltarilor urbanistice viitoare:

 Realizarea unui acces de intrare/iesire din incinta.

 Asigurarea de spatii verzi 20% min

 Asigurarea de parcari pentru locatari, angajati si vizitatori

 Asigurarea unei gestionari si sistematizari functionale si verticale proprii necesare investitorilor

d. Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z. Zona studiata in cadrul P.U.Z. este situata in intravilanul Municipiului Timisoara.

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

9

In cadrul Reglementarilor propuse s-a avut in vedere protectia mediului prin urmatoarele propuneri: - se propune alimentarea cu apa din reteaua orasului; apele uzate rezultate urmand a fi evacuate in reteaua orasului - realizarea retelei de circulatie propuse in zona, cu respectarea normelor de protectia mediului - prevederea de spatii verzi amenjate e. Relevanta P.U.Z. pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

 GESTIUNEA DESEURILOR Deseurile de ambalaje din carton si hirtie neimpurificate se colecteaza si se vor trimite periodic, pentru

valorificare, la SC MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING SRL. Gunoiul menajer se pastreaza in europubele si va fi ridicat saptamanal de catre firme specializate. Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie şi functionare e a obiectivului, sunt materiale

rezultate din săpături si resturi materiale de constructii utilizate, ambalaje din hartie si carton care se constituie ca deseuri se colecteaza si se predau la o unitate de colectare autorizata.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349 / 2001. Deseurile din materiale de constructi : La construirea imobilului se folosesc ca materiale de constructie, fundatii din balast, sarma, lemn,

prefabricate din beton, caramida etc. Cele care sunt clasate ca deseuri sunt valorificate sau sunt transportate la o rampa autorizata.

Evidenţa gestiunii deşeurilor pe perioada santierului va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru ( şeful de santier ).

Masuri: - Reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente ; - Colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora ; - Luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a

reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului ; - Luarea de masuri pentru impiedicarea abandonarii, inlaturarii sau eliminarii necontrolate a deseurilor,

precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea ; - Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI si a

legislatiei UE privind protectia mediului. Pe perioada de functionare gunoiul menajer se colecteaza selectiv in cosurile amplasate in parc, pe categorii

de deseuri si va fi ridicat saptamanal de catre societatea locala de salubritate.

 PROTECTIA CALITATII APELOR Pentru a evita deversarea necontrolata la viitoarea canalizarea a localitatii Timisoara a apei, colectarea

apei de pe platforma aferenta parcarii se va face prin intermediu unui separator de hidrocarburi iar apa potential curata de pe acoperis se va deversa in reteaua de canalizare prin intermediu unui bazin de retentie. Apa din bazin va fi folosita pentru udatul spatiilor verzi din incinta.

 PROTECTIA AERULUI Prin natura proceselor nu au loc degajari de noxe gazoase sau pulberi in atmosfera.

 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR Nu sunt necesare masuri suplimentare, dar in cadrul proiectului se prevede realizarea unei zone verzi.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele de, încărcare şi transport greu care funcţionează pe amplasament.

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asociate, vor consta în implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi in programe de întreţinere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale

• incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

• respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

• Se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.

Nivelul de zgomot in perioada de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 – Acustica, limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental.

 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

10

Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate

 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR In cadrul activitatii desfasurate nu exista surse de radiatii si nu au loc emisii de radiatii in mediu.

 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER Prin amplasarea lui geografica imobilul proiectat, nu afecteaza in nici un mod fondul forestier, datorita lipsei

acestuia in imprejurimile obiectivului.

 PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII Imobilul propuse nu reprezinta o sursa posibila de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a

monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale, datorita modului de amplasare a obiectivului la adapost de toate aceste ecosisteme.

 PROTECTIA PEISAJULUI SI A ZONELOR DE INTERES TRADITIONAL Prin modul de amplasare si incadrare a obiectivului in peisaj nu are loc o afectare de natura sa necesite o

protectie a peisajului si a zonelor de interes traditional.

 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE Nu este cazul.

 GESTIUNEA AMBALAJELOR Ambalaje din carton si hirtie neimpurificate se colecteaza si se vor trimite periodic, pentru valorificare, la

societati specializate. 2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

2.a. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea destinatiei terenului in zona locuinte individuale in zona pentru constructii de comert , servicii si locuire. Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de amenajarea spatiului verde in proportie de min. 20 % din suprafata terenului, 2.b. Natura cumulativa a efectelor – Pe terenul studiat in PUZ se vor realiza urmatorii indici urbanistici Regim de inaltime propus: P+4E+Er Procentul maxim de ocupare propus este de : 45% la parter 60% la etaje Coeficientul maxim de utilizare a terenului propus : maxim 3 2.c. Natura transfrontaliera a efectelor - Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Riscul pentru sanatatea umana In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implantare a planului propus: - prevederea de spatii verzi amenjate in proportie 20% -alimentarea cu apa din reteaua orasului; apele uzate rezultate urmand a fi evacuate in reteaua orasului - realizarea zonei de parcare auto cu respectarea normelor de protectia mediului : apele de pe platforma vor fi evacuate in reteaua orasului prin intermediu unui separator de hidrocarburi -apa potential curata de pe acoperis se va colecta in bazin de retentie si va fi folorita pentru udarea spatiilor verzi Lucrarile proiectate nu influenteaza negativ mediul in ansamblul sau. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate. 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor - Nu este cazul. 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

PROIECT NR. 318/2017/PUZ, Timisoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 8

11

In conformitate cu “ Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III – zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la Legea 345/2006. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depasi valorile limita. Folosirea terenului in mod intensiv Terenul in suprafata de 652 mp are prevazute ca minim 20 % din totalul parcelei sa fie amenajat ca spatii verzi. Regimul de inaltime maxim propus este P+4E+Er. 2.g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in functie de destinatia propusa. Tipurile de proprietate identificate sunt : -terenuri proprietate privata a persoanelor fizice -terenuri apartinand domeniului public.

Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori.

4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de

urbanism si amenajarea teritoriului . La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: a) Planul Urbanistic General – Timisoara. b) Asigurarea amplasamentelor si amenajarile neceasre pentru obiectivele prevazute prin tema; c) Valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale; d) Integrarea si armonizarea noilor constructii de locuinte intr-un ansamblu coerent. e) Amenajare de zone verzi acolo unde este posibil f) Asigurarea utilitatilor necesare prin lucrări tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate g) Creearea de noi locuri de munca h) Asigurarea circulatiei auto si pietonala in zona

Întocmit, Arh. Marius NICORICI-CALANCE

Atasament: AVIZ_JURIDIC_PUZ_DAHMA.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-019996/17.12.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICTUL JURIDIC 20.12.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Comerț, servicii și locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.8, Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare și actualizare a documentațţiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF, nr. 412333 Timişoara, nr. cadastral 412333 — reiese ca terenul intravilan, în suprafaţă de 652 mp, este proprietatea Municipiului Timişoara, domeniul privat în cotă de 440/652 mp, respectiv proprietatea numitului Dahma Richard-Joseph în cotă de 138/652 mp şi a numitului Dahma Richard-loseph în cotă de 74/652 mp. Totodată, în CF nr. 412333 Timișoara este înscrisă sarcină, intabulare drept de concesiune asupra 63 mp teren aferent ap. 1+3 pe o durată de 49 ani, incepând de la data de 17.02.2017 până la data de 16.02.2066 în favoarea numitului Dahma Richard-Joseph. Prin Raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri I Est nr. UR2018-019996/19.12.2018, se solicită completarea art. 4 cu ”Autorizaţia de Construire putând fi eliberată doar după obţinerea titlului pe teren din partea proprietarului construcției”. Conform adreselor de la Compartimentul Administare Fond Funciar nr. DO2018-001943/01.10.2018 şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT2017-006485/26.10.2018, acest imobil nu a facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitat de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora; De asemenca, din examinarea cartii funciare ( eliberată la 20.11.2018 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt notate litigii. i Prin adresa Serviciului Juridic nr, SC2018-28289/28.11.2018 se menționează că, pe rolul Judecătoriei Timişoara s-a aflat Dosar nr. 24104/325/2017, soluţionat prin Sentința Civilă nr. 10714/05.11.2018, prin care s- a respins acţiunea formulată de reclamantul Dahma Richard-Joseph. S-a înregistrat apel nemotivat, formulat de reclamantul Dahma Richard-Joseph. În data de 22.11.2018 acelaşi reclamant, a înregistrat cerere de renunțare la judecată. În condițiile în care instanţa de judecată ia act de cererea de renunțare la judecată formulată de reclamantul apelant în calea de atac a apelului, se avizează favorabil raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism înregistrat cu nr. UR2018-019996/17.12.2018 privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic “Comerţ, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.8, Timişoara, cu privire la titlul asupra cotei de teren, beneficiara documentatiei avand calitatea de coproprietar asupta unei cote asa cum rezulta din C.F. nr. 412333 Timişoara, cealaltă cotă fiind proprietatea Municipiului Timișoara — domeniul privat. Menţionăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal "Comerț, servicii şi locuire” Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.8, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT cte ) şi nici modalitatea de valorificare a terenurilor proprietatea Municipiului Timişoara, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Steigă Cod FO53-13,Ver.1