keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 38/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara

31.01.2012

Hotararea Consiliului Local 38/31.01.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-000419/18.01.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 05/27.01.2011 şi Avizul favorabil nr. 45/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, având ca beneficiar ASOCIATIA ONCOHELP, proprietari fiind NEGRU SERBAN MIRCEA, SIRBU DANIELA - ELVIRA, OPREAN CRISTINA MARINELA si ASOCIATIA ONCOHELP, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarilor imobilului inscris in CF 406392 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4705, Timisoara) nr. top. 406392 (nr. top. vechi 12619, 12620), conform Declaraţiei notariale nr. 4876 din data de 25 octombrie 2011, respectiv acordul proprietarului imobilelor inscrise in CF nr. 430747, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 106388, Timisoara) nr. top. 12621-12622/2 si CF nr. 415275, Timisoara nr. top. 12621-12622/1, conform Declaraţiei notariale nr. 4875 din data de 25 octombrie 2011, întocmit conform Proiectului nr. 23/2011, realizat de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DONICI LUMINITA ANCA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max S+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-0003121/17.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,8, spaţii verzi de 30% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 13/14.01.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.351 mp (suprafata totala masurata 1.341 mp) este înscris in CF 406392 - Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 4705/Timisoara), nr. top. 406392 (nr. top vechi 12619, 12620) - teren, cabinet medical si clinica oncologica in str. C. Porumbescu nr. 59, in suprafata de 777 mp, proprietari fiind Negru Serban Mircea, Sirbu Daniela Elvira, Oprean Cristina Marinela, Asociatia Oncohelp, in C.F. 415275 - Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 5263/Timisoara), nr. top 12621-12622/1 - teren, casa si sediu firma cu spatii comerciale si atelier auto P+1E in str. C. Porumbescu nr. 61, in suprafata de 352 mp (suprafata masurata 346 mp) si in C.F. 430747 - Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 106388/Timisoara), nr. top 12621-12622/2 - teren in str. C. Porumbescu nr. 61/A, in suprafata de 222 mp (suprafata masurata 218 mp), proprietar fiind Negru Serban Mircea.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentul Control Intern;
- Beneficiarului ASOCIATIA ONCOHELP;
- Proiectantului BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DONICI LUMINITA ANCA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: 03_REGLEMENTARI_ZONIFICARE.pdf

C1STR. CIPRI

AN PO RUMB

ESCU

C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1 C1

C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1

C1C1

C1 C1

C1 C1

C1

C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2 C2 C2

C2 C2 C2 C2

C1 C1

C2 C2 C2C2

C2

C2 C2 C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2C2C2

C2

C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3 C3

C3 C3

C3

C3

C3 C1

C3

C3

C3

C3

C1

C2

C3C3

C4

C4

C4

C2 C4

C4 C4

C4

C5 C2

C6

C5

C5

C5

C5

C4

C5 C4

C5 C4

C5

C4

C5 C4 C4

C5

C4

C6 C5 C3

C4

C5

C2

C8

C9

C3

C4

C4

C4

C5C3

C4

C4

C8C5 C9

C7

C6

C2C3

C4

C5

C6

C8

C7

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

AgAg

Ag

Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C3

C5

C4

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc Cc

CcCc

C5

C4

C5

STR. RUSU SIRIANU

31 33

35 37

39

41

43

45 47

49 51

53 53A

55 57

61 63

65

67

69 71A

71 73

49 51

53

55

42A 42

40 38

36 34 32B 32A 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

20

18 16A

16

14 12

10

8 6

4 2

29C

29B 29A

59

STR. CO NSTANTIN BRANCO

VEANU

STR. VADUL CALUG ARENI

CIMITIR

C1

C2

Cc

S+P+ 4E

P.U.Z. strada Ciprian Porumbescu nr.59-61

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Er SI PARCARI

beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP (CIF 17802939) sc: 1:1000 data: 09.2011 03-A

Plansa

Proiect nr.

23/2011

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE PROPUSA

arh. L. DONICI desenat proiectat

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, sc. A ,Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICI

arh. L. DONICI

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA

S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Eretras SI PARCARI

str. C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara

sef proiect

477950

20 59

00 2 05

92 5

477975

478000

20 59

00

20 59

25

20 59

00

20 59

25

477950

477975

478000

86.28 86.1686.88

86.78

86.46

86.72

86.65 86.62

86.60 86.6286.62

86.646 86.77

87.30 87.24

87.30

V V

V

A

A

z.v.

94.83 87.20

87.21

87.24 87.29

87.30 87.31

87.33

87.32 87.29 87.32

87.05 87.19

87.27

87.11

87.07

87.12 87.00

87.13

87.02

87.04

87.03

87.12 87.22

86.38

87.01

87.08

86.98

85.76

87.05

87.03

87.10

86.97

86.84 86.84

86.99 87.00

93.06

86.57

86.00

86.63

87.05

86.43

87.11

86.21

86.23 86.18

86.29 86.34

86.49 86.51

86.54

86.98

86.63

86.86 86.73

86.99

87.09

L E G E N D A : LIMITA PARCELA STUDIATA

LOCUINTE P, P+1E, P+2E

AMPLASAMENT INVESTITIE NOUA

ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE PROPUSA

SPATII VERZI

ZONA DE LOCUINTE P, P+1E, P+2E

LOCUINTE P+4E

ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE

CIMITIR

PUZ Faza

REGLEMENTARI PROPUSE

POT PROPUS = 60% CUT PROPUS = 2.8 REGIM DE INALTIME PROPUS S+P+4E REGIM DE ALINIERE : RETRAGERE min 0.00m, max 6.00m

“ 7 : pt % ul Banca de Date 2 ” , din. planul de bază ial municipii ului ȘTI! nţă pertti ru, „uci Fâri înc We E O RR TA, caragi ae ul tă e : . i % » a „ete „e PEPE + n apa Se de OPT x pie tară tt 4 E _ LI i | ar 2 , * - poz | Lu rep E : i | = , we | ar 6 E : | |

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

C1

C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1

C1C1

C1 C1

C1C1

C1

C1

C1C1 C1

C2

C2

C2

C2

C2 C2 C2

C2 C2 C2 C2

C1 C1

C2 C2 C2C2

C2

C2 C2 C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2C2C2

C2

C2

C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3 C3

C3 C3

C3

C3

C3 C1

C3

C3

C3

C3

C1

C2

C3C3

C4

C4

C4

C2 C4

C4 C4

C4

C5 C2

C6

C5

C5

C5

C5

C4

C5 C4

C5 C4

C5

C4

C5 C4 C4

C5

C4

C6 C5 C3

C4

C5

C2

C8C9

C3

C4

C4

C4

C5C3

C4

C4

C8C5 C9

C7

C6

C2C3

C4

C5

C6

C8

C7

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

AgAg

Ag

Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C3

C5

C4

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc Cc

CcCc

C5

C4

C5

P+4E

P+3E

P+2E +M

31 33

35 37

39

41

43

45 47

49 51

53 53A

55 57

61 63

65

67

69 71A

71 73

49 51

53

55

42A 42

40 38

36 34 32B 32A 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

20

18 16A

16

14 12

10

8 6

4 2

29C

29B 29A

59

A1.2

40639 2-C2

A1.1

406392-C 1

A1 406392

STR. CO NSTANTIN BRANCO

VEANU

STR. VADUL CALUG ARENI

beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP (CIF 17802939) sc: 1:1000 data: 09.2011 02-A

Plansa

Proiect nr.

23/2011

SITUATIA EXISTENTA arh. L. DONICI

desenat proiectat

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, sc. A ,Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICI

arh. L. DONICI

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA

S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Eretras SI PARCARI

str. C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara

sef proiect

L E G E N D A : LIMITA PARCELA STUDIATA P.U.Z.

strada Ciprian Porumbescu nr.59-61

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Er SI PARCARI

CIMITIR

STR. CIPRI

AN PO RUMB

ESCU

STR. RUSU SIRIANU

P+M

P+1EP S+P

P

P P+M

P

D+P+ E

S+P+M

P+E

P S+P D

+P P

D+P+ E

P

P

P P P

D+P

P P

D+P+ E+M P

P+E P P S+P P

D+P+ E+M

P P

S+P+E

S+P+M P+E

P

D+P+ E+M

S+P+ 2E

P

P

P+M

P

D+P+ E+M

P+M D+P+

M

P

P+M

P+2E

S+P S+P P

P+E P+E

P

P P

P D+P P

P

D+P

P

S+P

P

P

P+1E

S+P+1 E

P+1E

P+1E

PUZ Faza

LOCUINTE P, P+1E, P+2E

LOCUINTE P+2E+M, P+3E

AMPLASAMENT INVESTITIE NOUA

477950

20 59

00 2 05

92 5

477975

478000

20 59

00

20 59

25

20 59

00

20 59

25

477950

477975

478000

86.28 86.1686.88

86.78

86.46

86.72

86.65 86.62

86.60 86.6286.62

86.646 86.77

87.30 87.24

87.30

V V

V

A

A

z.v.

94.83 87.20

87.21

87.24 87.29

87.30 87.31

87.33

87.32 87.29 87.32

87.05 87.19

87.27

87.11

87.07

87.12 87.00

87.13

87.02

87.04

87.03

87.12 87.22

86.38

87.01

87.08

86.98

85.76

87.05

87.03

87.10

86.97

86.84 86.84

86.99 87.00

93.06

86.57

86.00

86.63

87.05

86.43

87.11

86.21

86.23 86.18

86.29 86.34

86.49 86.51

86.54

86.98

86.63

86.86 86.73

86.99

87.09

SPATII COMERCIALE REZULTATE PRIN RECONVERSIA UNOR SPATII DE LOCUIT

SPATII VERZI

ZONA DE LOCUINTE P, P+1E, P+2E

LOCUINTE P+4E

ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE

CIMITIR

SITUATIA EXISTENTA

ZONA STUDIATA : CUARTAL STR. C. PORUMBESCU-C.BRANCOVEANU-RUSU SIRIANU-VADUL CALUGARENI

REGIMUL DE INALTIME CONFORM PUG : P+2E

FUNCTIUNEA ZONEI CONFORM PUG : ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

REGIMUL DE INALTIME EXISTENT: P, P+1, P+2 ,P+2E+M, P+3E, P+4E

FUNCTIUNEA ACTUALA IN ZONA : ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (COMERT, SERVICII, SANATATE, ALIMENTATIE PUBLICA)

“ 7 : pt % ul Banca de Date 2 ” , din. planul de bază ial municipii ului ȘTI! nţă pertti ru, „uci Fâri înc We E O RR TA, caragi ae ul tă e : . i % » a „ete „e PEPE + n apa Se de OPT x pie tară tt 4 E _ LI i | ar 2 , * - poz | Lu rep E : i | = , we | ar 6 E : | |

Atasament: 06_MOBILARE.pdf

5.05 15.45

10.20

16.50 47.20

28.20

47.95

61 59 S+P+ 3E+Er

S+P+ 3E+Er

C1

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1

C2

C2

C2 C2 C2 C2

C2C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C1

C2

C3C3

C4 C4

C4

C4

C5

C6

C8

C7

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

Cc

Cc Cc

CcCc

C5

C4

P+4E

53A 55

57

6365

67

69 71A

71 73

STR. CIPRI

AN PO RUMB

ESCU P+M

P+1EP S+P

P

P P+M

S+P S+P

P.U.Z. strada Ciprian Porumbescu nr.59-61

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Er SI PARCARI

L E G E N D A :

LOCUINTE P, P+1E, P+2E EXISTENTE

LOCUINTE P+2E+M, P+3E EXISTENTE

AMPLASAMENT INVESTITIE NOUA

LOCUINTE / FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+4E EXISTENTE

ZONA SPATII COMERCIALE REZULTATE PRIN RECONVERSIA UNOR SPATII DE LOCUIT EXISTENTA

SPATII VERZI

ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE

beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP (CIF 17802939) sc: 1:500 data: 09.2011 06-A

Plansa

Proiect nr.

23/2011

PROPUNERE DE MOBILAREarh. L. DONICIdesenat proiectat

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, sc. A ,Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICI

arh. L. DONICI

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA

S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Eretras SI PARCARI

str. C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara

sef proiect

LIFT AUTO

ACCES AUTO

477950

20 59

00 2 05

92 5

477975

478000

20 59

00

20 59

25

20 59

00

20 59

25

477950

477975

478000

86.28 86.1686.88

86.78

86.46

86.72

86.65 86.62

86.60 86.6286.62

86.646 86.77

87.30 87.24

87.30

V V

V

A

A

z.v.

94.83 87.20

87.21

87.24 87.29

87.30 87.31

87.33

87.32 87.29 87.32

87.05 87.19

87.27

87.11

87.07

87.12 87.00

87.13

87.02

87.04

87.03

87.12 87.22

86.38

87.01

87.08

86.98

85.76

87.05 87.03

87.10

86.97

86.84 86.84

86.99 87.00

93.06

86.57

86.00

86.63

87.05

86.43

87.11

86.21

86.23 86.18

86.29 86.34

86.49 86.51

86.54

86.98

86.63

86.86 86.73

86.99

87.09

ZONA DE LOCUINTE P, P+1E, P+2E EXISTENTE

PUZ Faza

805 mp

1341 mp

2.2%

7.8 %

30 %

EXISTENT

10 %

BILANT TERITORIAL PROPUS %FUNCTIUNEA

- PIETONALE 30 mp

---

1341 mp

402 mp

805 mp

100 %

60 %

---

SUPRAFATA CONSTRUITA

TEREN LIBER

CIRCULATII TOTALE, din care

- CAROSABILE

SPATII VERZI

TOTAL

134 mp

104 mp

%

60 %

100 %

REGLEMENTARI PROPUSE

POT PROPUS = 60% CUT PROPUS = 2.8 REGIM DE INALTIME PROPUS S+P+4E REGIM DE ALINIERE : RETRAGERE min 0.00m, max 6.00m NR PARCARI : 25 (SUBTERANE + SUPRATERANE)

5 %

20 %

15 %

25 %

67 mp

201 mp

335 mp

268 mp

--- ---

“ 7 : pt % ul Banca de Date 2 ” , din. planul de bază ial municipii ului ȘTI! nţă pertti ru, „uci Fâri înc We E O RR TA, caragi ae ul tă e : . i % » a „ete „e PEPE + n apa Se de OPT x pie tară tt 4 E _ LI i | ar 2 , * - poz | Lu rep E : i | = , we | ar 6 E : | |

Atasament: memoriu_PUZ.pdf

Donici Luminita Anca Pr. nr.: 23/2011 Birou Individual de Arhitectura Beneficiar: Asociatia Oncohelp

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea investitiei : PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+E retras SI PARCARI

Amplasament : strada C. Porumbescu nr.59-61, TIMISOARA

Beneficiar : ASOCIATIA ONCOHELP CIF 17802939

Faza : PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant general : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DONICI LUMINITA ANCA

Proiectanti de specialitate: Edilitare si electrice : SC CC INSTAL SRL Drumuri: SC COS MUN WEST SRL

Contract : 23/2/2011

Data elaborarii : septembrie 2011

1.2. OBIECTUL LUCRARII

In baza Certificatului de Urbanism nr.2377/06.06.2011, s-a intocmit PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+E retras SI PARCARI pe terenul din strada C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara, conform AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr.5 din 2011.

Studiul analizeaza posibilitatile de integrare a imobilului in tesutul urban existent, din perspectiva tendintelor de dezvoltare a fondului construit atat prin cresterea procentului de ocupare a terenului (in limitele admise prin regulamentul local de urbanism) cat si prin cresterea coeficientului de utilizare, reflectata in tendinta din ce in ce mai vizibila de crestere a regimului de inaltime in cuartalele devenite “centrale” in decursul procesului de expansiune a

orasului. In aceasta situatie se afla si cuartalul cuprins intre strazile C.Porumbescu,

C. Brancoveanu, Rusu Sirianu si Vadul Calugareni. PUZ propune amplasarea noii constructii si realizarea lucrarilor rutiere si

tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate. Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt: - ridicare topografica; - studiu geotehnic; - P.U.G. - Aviz prealabil de oportunitate nr. 05 din 27.01.2011 - P.U.Z. Zona Odobescu, aprobat prin HCL nr. 96 / 98, preluat de PUG

Timisoara - P.U.D. Strada Ciprian Porumbescu nr. 59, aprobat prin HCL 114 din 2006

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile: - Regulamentul Local de Urbanism; - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97; - Codul civil; - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile ulterioara; - H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism; - Reglementarea tehnica-ghid privind metodologia de elaborare si

continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu ORD.nr. 176/2000.

2. INCADRARE IN ZONA

Terenul, in suprafata de 767mp (nr. 59), respectiv 574mp (nr. 61) se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in unitatea teritoriala de referinta UTR 47 si are conform Planului Urbanistic General destinatia de zona pentru locuinte si functiuni complementare.

Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse, aceea de clinica oncologica este compatibila cu functiunea prevazuta in PUG.

Cladirea se va racorda la retelele de utilitati existente in zona: apa, canal, energie electrica, gaz, in conformitate cu avizele serviciilor competente si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora.

Prin PUG, UTR 47 cuprinde ca zone si subzone : - Lma – subzona rezidentiala cu cladiri P, P+1E, P+2E existente - Lla – subzona rezidentiala cu mai mult de 3 niveluri existenta - ISc – subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse

prin reconversia functionala a zonelor industriale existente.

3. SITUATIA EXISTENTA

3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Dat fiind amplasamentul, accesul carosabil si pietonal se asigura din strada C. Porumbescu.

3.2. SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Suprafata terenului este de 767mp (la nr. 59) respectiv 574mp (la nr. 61) Terenul are ca vecinatati: - in partea stanga, la nr.57: casa P+M situata pe limita comuna de proprietate - in partea dreapta, la nr.63: o casa P+1E cu mai multe apartamente situata pe limita comuna de proprietate (cu calcan stanga-dreapta) - in spate: terenul se invecineaza cu gradinile libere de constructii ale prprietatilor din strada Rusu Sirianu. - in fata: strada C. Porumbescu

3.3. SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Pe terenul de la nr. 59 se afla un cabinet medical in regim P+1E si un corp in regim S+P+1E (in curs de supraetajare cu un nivel) cu destinatia de clinica oncologica si pe terenul de la nr. 61 se afla doua cladiri in regim P+1E.

BILANT TERITORIAL EXISTENT

nr. 59 nr. 61 S teren = 767mp S teren = 574mp Regim de inaltime : S+P+1E Regim de inaltime : P+1E A constr. = 460mp A constr. = 345mp A desf. = 1150mp A desf. = 490mp POT = 60% POT = 60% CUT = 1,5 CUT = 0,9

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL, URBANISTIC. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Zona studiata, respectiv cuartalul cuprins intre strazile C.Porumbescu, C. Brancoveanu, Rusu Sirianu si Vadul Calugareni, este preponderent alcatuita din loturi inguste si adanci, dens construite, cu un grad mare de ocupare al terenului si contine atat locuinte individuale, in regim P, P+M, P+1+M, cat si locuinte colective in regim P+4 (strada C. Porumbescu nr. 71A)

Conform PUG teritoriul studiat este o subzona Lma – subzona

rezidentiala cu cladiri P, P+1E, P+2E. In cuartalul studiat se constata abateri de la regulament si anume :

− imobil locuinte colective P+4E (str. C. Porumbescu nr.71A ) − imobil locuinte colective P+3E (str. Rusu Sirianu nr.42A) − imobil cu functiuni mixte – locuinte+comert in regim P+2E+M (str. C.

Porumbescu nr.29A si 29B) Aceste exemple confirma tendinta de crestere a regimului de inaltime din

zona, tendinta determinata si de proximitatea unei strazi importante cum este str. C. Porumbescu si str. C. Brancoveanu.

Trama stradala si regimul de aliniere : Zona studiata se caracterizeaza printr-o trama stradala bine definita si

ordonata adiacenta unei artere importante a orasului – strada C . Porumbescu si printr-o riguroasa respectare a aliniamentului stradal (la frontul stradal) fapt ce confera sitului prestanta urbanistica.

Noua investitie ar fi binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

3.5. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Terenul de la nr.59 se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice Negru Serban Mircea, Sarbu Daniela Elvira si Oprean Cristina Marinela si a personalitatii juridice Asociatia Oncohelp, conform CF 4705, nr. Top.12619 si 12620.

Terenul de la nr. 61 se afla in proprietatea persoanei fizice Negru Serban Mircea, membru fondator la Asociatia Oncohelp, conform CF 5263, nr. Top 12621-12622/1 si CF 106388, nr. Top. 12621-12622/2.

Terenurile invecinate sunt de asemenea proprietate privata a persoanelor fizice.

3.6. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Suprafa•a terenului este aproximativ plan orizontal•, nefiind afectat• de fenomene fizico-mecanice care s• pericliteze stabilitatea construc•iei proiectate. A fost remarcat• o diferen•• de nivel de circa 0,20 m între cota terenului în puctul de execu•ie a forajului •i cota terenului în punctul de execu•ie a sondajului deschis.

Stratifica•ia interceptat• în foraj este eterogen•, dedesubtul umpluturii, groas• de 1,2 m aflându-se p•mânturi de natur• coeziv• (slab coeziv• în baz•), urmate de orizontul nisipos, inundat (pân• la adâncimea de 5,0 m).

Apa subteran• a fost interceptat• la adâncimea de 2,6 m fa•• de cota terenului natural din punctul de execu•ie al forajului, acviferul freatic fiind sub presiune (NH = - 2,3 m). Se apreciaz• c• aceasta nu va influen•a (în condi•ii hidrogeologice normale) funda•ia construc•iei.

Lucr•rile de teren au pus în eviden••, în zona activ• a viitoarei construc•ii,

prezen•a unor p•mânturi cu o compresibilitate medie •i o capacitate portant• medie.

Având viitoarelor funda•ii •i caracteristicile construc•iei proiectate, rezult• ca fiind posibil• fundarea direct• a cl•dirii, considerând urm•torii parametri:

- terenul de fundare va fi considerat stratul de praf nisipos, cafeniu- cenu•iu, plastic consistent, acesta fiind caracterizat de o capacitate portant• bun• •i de stabilitate.

- adâncimea de fundare optim• pentru imobil va fi apreciat• de proiectantul de rezisten••, în func•ie de caracteristicile constructive •i func•ionale ale cl•dirii. Totu•i, se recomand• adoptarea unei adâncimi minime de fundare de 1,65 m fa•• de cota terenului natural din zona sondajului S1 (Df min = 1,65 m).

- in calculul terenului de fundare, pentru construc•ia proiectat•, pentru gruparea fundamental• de înc•rc•ri (conform STAS 3300/2-85, anexa B), se recomand• adoptarea unei presiuni conven•ionale de baz• convp = 200 KPa, valabil• pentru o l••ime a t•lpii funda•iei B = 1 m, •i o adâncime de fundare fa•• de nivelul terenului sistematizat Df = 2 m. Pentru a ob•ine presiunea conven•ional• de calcul, se vor aplica corec•iile de l••ime •i de adâncime (vezi STAS 3300/2-85, anexa B, pct. B.2), folosind coeficien•ii K1 = 0,05 respectiv K2 = 2.

- datorit• compresibilit••ii medii a terenului din zona activ• a viitoarelor funda•ii, recomand•m armarea suplimentar• a acestora, inclusiv în talp•. Aceast• m•sur• este oportun• pentru evitarea apari•iei unor eventuale tas•ri diferen•iate.

3.7. ECHIPAREA EXISTENTA

Din punct de vedere al echiparii, pe strada C. Porumbescu exista urmatoarele retele edilitare:

- retea electrica; - canalizare; - alimentare cu apa; - retea de gaz.

4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI, SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Beneficiarul solicita EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+E retras SI PARCARI.

In urma studiului se prefigureaza urmatoarele propuneri de interventie: 1. Cresterea regimului de inaltime maxim admis de la P+2E la S+P+4E pe

zona ce constituie front la strada C. Porumbescu si C. Brancoveanu. 2. Modificarea functiunii zonei din “locuinte si functiuni complementare” in

“zona cu functiuni mixte“ pe fronturile strazilor Porumbescu si Brancoveanu. 3. Realizarea numarului de parcari necesare impus prin legislatia in vigoare.

4.2. FUNCTIONALITATE, AMPLASARE SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Clinica oncologica existenta se va extinde in doua etape, si anume : a) realizarea unui corp in regim S+P+3E+E retras situat la aliniamentul strazii Porumbescu, ce va ocupa frontul ambelor parcele (59 si 61) b) realizarea unui corp in regim S+P+3E+E retras in prelungirea clinicii oncologice existente, pe terenul de la nr.61 deopotriva cu supraetajarea clinicii oncologice existente in regim S+P+1E, rezultand S+P+3E+E retras

Parcarile necesare vor fi asigurate in subsolul cladirii, accesul in subteran facandu-se prin intermediul unui lift special de masini. Se va asigura accesul carosabil in incinta, atat pentru realizarea unui numar de 4 parcari supraterane cat si pentru accesul la liftul de masini.

4.3. PRINCIPII DE COMPOZITIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Organizarea parcelei a fost determinata de: - respectarea aliniamentului stradal; - respectarea distantelor fata de vecinatati, a conditiilor de insorire pentru

parcelele invecinate; - respectarea procentului de ocupare a terenului; - pastrarea unui raport echilibrat intre spatiul construit, zonele verzi, pentru

o folosire cat mai judicioasa a terenului; - crearea unui cadru construit cu caracter urban.

4.4. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Accesul in subteran se va face prin intermediul unui lift special de masini. Accesul pietonal se face direct din strada, respectiv prin intermediul intrarii uscate (gang de acces carosabil si pietonal in incinta).

4.5. REGIM DE INALTIME SI ALINIERE

Aliniament: retragere 0.00m. Regim de inaltime propus : S+P+4E P.O.T. Propus = 60% C.U.T. Propus = 2.8

5. ASIGURAREA UTILITATILOR

5.1. LUCRARI EDILITARE

Alimentarea cu ap•

Calculul debitelor de ap• potabil• s-a f•cut conform STAS 1478. Pentru imobilul propus, alimentarea cu ap• se va realiza printr-un

bran•ament subteran din re•eaua public• din strada C. Porumbescu. Conducta de bran•ament se va realiza din •eav• de polietilen• de înalt• densitate •i se va poza îngropat, sub adâncimea de înghe•. Conform datelor de calcul conducta de bran•ament va avea diametrul Dn 50.

Prin acest bran•ament se va asigura atît debitul de ap• rece pentru consum menajer cât •i necesarul pentru prepararea apei calde menajere. C•minul de apometru se va afla pe limita de propietate a obiectivului •i va fi echipat cu un apometru pentru m •surarea debitului de ap• .

Avizul de principiu ob•inut la faza P.U.Z. nu autorizeaz• execu•ia lucr•rilor de investi•ii.

La fazele urm•toare: Certificat de Urbanism •i Autoriza•ie de Construc•ie pentru lucr•rile propriu-zise se va ob•ine avizul definitiv cu solu•ia aliment•rii cu ap• care va cuprinde toate detaliile de execu•ie necesare, precum •i avizele de gospod•rire subteran• pentru re•elele edilitare din zon•.

Canalizare

Apele uzate menajere •i pluiviale vor fi colectate prin intermediul unei re•ele de canalizare, cu Dn 300 mm •i vor fi evacuate la re•eaua de canalizare public• din strada C. Porumbescu, printr-un c•min de racord amplasat la limita de proprietate.

Panta canalului va fi func•ie de adâncimea de ie•ire din cl•dire, astfel încât s• se asigure viteza de autosp•lare.

Pozarea canalului se va face în •an• deschis cu sprijiniri, pe fundul •an•ului prev•zându-se un strat de nisip de cca. 15 cm •i o acoperire cu un strat de nisip de 30 cm.

Instala•ii sanitare interioare

Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele •i accesoriile necesare se va face conform temei de arhitectur•.

Alimentarea cu ap• rece a instala•iilor interioare din cl•dire se va face prin intermediul unei sta•ii de hidrofor ce va fi amplasata la subsolul cladirii.

Alimentarea cu ap• cald• menajer• se va face de la centrale termice proprii din incinta.

Pentru conductele de ap• rece •i ap• cald• menajer• se vor utiliza •evi din cupru. Pentru conductele de canalizare se vor utiliza •evi •i piese fasonate

din PVC. La execu•ie se vor respecta prevederile normativului pentru instala•ii

sanitare I9-94.

Instala•ii de înc•lzire

Înc•lzirea cl•dirii precum •i prepararea apei calde menajere se va face de la centrale termice proprii ce vor fi amplasate in subsolul cladirii. Ca •i combustibil se va utiliza gazul metan.

Se vor utiliza corpuri statice, respectiv radiatoare din o•el. Conductele utilizate pentru instala•iile interioare de înc•lzire vor fi din

cupru.

5.2. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Pentru alimentarea cu gaze naturale a cl•dirilor se propune execu•ia unui bran•ament din conducta de presiune redus• existent• din strada C. Porumbescu.

La limita de proprietate se va amplasa un post de reglare-m•surare. Proiectarea •i executarea lucr•rilor de alimentare cu gaze naturale se vor

face de c•tre instalatori autoriza•i, numai dup• ob•inerea cotei de gaz •i a avizelor de la to•i de•in•torii de gospod•rii subterane.

5.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei propuse se preconizeaza reglementarea instalatiilor electroenergetice apartinand societatii ENEL ELECTRICA BANAT SA si realizarea alimentarii cu energie electrica, astfel:

- amplificarea postului trafo din zona pentru preluarea sporului de putere necesar;

- realizarea unui racord de joasa tensiune in cablu pozat in pamant pentru alimentarea noului obiectiv;

- completarea iluminatului stradal. Bilantul energetic al noului obiectiv este:

Pi = 74 KW; Ps = 51,8 KW Definitivarea solutiilor de alimentare cu energie electrica precum si

amploarea lucrarilor de reglementare a retelelor de joasa tensiune (proprietate ENEL ELECTRICA BANAT SA) se va definitiva de catre colectivul de proiectare a SC “ENEL ELECTRICA BANAT” SA in fazele urmatoare de proiectare, la comanda beneficiarului.

5.4. TELEFONIZAREA ZONEI

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice de zona si realizarea unei canalizatii subterane tip fibra optica care sa preia noul abonat.

Definitivarea solutiilor de telefonizare precum si amploarea lucrarilor de reglementare a retelelor Tc (proprietate ROMTELECOM) se va realiza de catre atelierul de proiectare a ROMTELECOM in fazele urmatoare de proiectare, la comanda beneficiarului.

6. BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNEA EXISTENT PROPUS mp % mp %

Suprafata constr. 805mp 60.00% 805mp 60,00% Teren liber ---------- ---------- -------- -------- Circulatii totale, din care

335mp 25.00% 134mp 10.00%

- carosabile 268mp 20,00% 104mp 7.80% - pietonale 67mp 5.00% 30mp 2.20%

Spatii verzi 201mp 15,00% 402mp 30,00% TOTAL 1341mp 100,00% 1341mp 100% Nr de parcari 5 25 P.O.T. 60.00% 60,00% C.U.T. 1.5 2.8

7. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM; CONDI•II DE AMPLASARE •I CONFORMARE A CONSTRUC•IILOR REGULI DE AMPLASARE •I RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Orientarea fa•• de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU •i Anexa nr. 3 RGU. Se vor respecta prevederile

Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului S•n•t••ii. Amplasarea fa•• de drumurile publice Conform art. 18 – RGU. Nici o construc•ie definitiv• nu se va realiza intre

drumurile publice •i aliniamentul existent . Amplasarea fa•• de aliniament Toate construc•iile ce urmeaz• a se construi la strad• vor respecta in

general regula de aliniere a construc •iilor existente.

Frontul la carosabilul strazii C. Porumbescu fiind la aliniamentul stradal, constructiile se vor amplasa in general la aliniamentul stradal, retragerea maxima putand fi 6.00m.

Amplasarea în interiorul parcelei Se respect• toate prevederile art. 24R.G.U. Amplasarea construc •iilor fa•• de limitele laterale ale parcelei se va face

respectind condi•iile: - cl•dirile vor putea fi realizate in regim in•iruit (atingind ambele limite laterale ale parcelei) cu condi•ia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto in parcel• la parterul cl•dirii, avind min3 m l••ime - cl•dirile se vor putea realiza in regim cuplat sau independent cu condi•ia ca distan•ele cl•dirilor fa•• de limitele laterale pe care nu le ating, s• fie cel pu•in egal• cu jum•tatea in•l•imii cl•dirii, dar nu mai mic• de 3 m - Amplasarea construc•iilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform normelor de igien• cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997.

Amplasarea construc •iilor fa•• de limitele de fund ale parcelelor va respecta urm•toarele condi•ii: - cl•dirile principale se vor amplasa la o distan•• de cel pu•in 6 m fa•• de limit•, sau pe limit• in situa•ia in care se alipe•te unei alte construc•ii existente din parcela vecin•; - construc•iile anexe se vor amplasa la cel pu•in 4 m fa•• de limit• sau pe limit• cu condi•ia s• nu dep••easc• in•l•imea de 3 m, sau se pot amplasa pe limit• in situa•ia in care se alipesc altor construc•ii anexe din parcela vecin•.

Amplasarea unei construc •ii principale în spatele unei alte construc •ii existente aflate la strad• se va face doar cu condi•ia ca prin in•l•imea •i volumetria ei s• nu aduc• prejudicii aspectului arhitectural al cl•dirii existente sau al str•zii. Proiectul pentru autoriza•ia de construire in acest caz va cuprinde obligatoriu o desf••urare a frontului stradal pe o lungime de 100 m de o parte •i de alta a parcelei, precum •i un profil transversal (ca siluet•) al cl•dirilor existente •i celei propuse.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile Conform Art. 25 •i Anexa 4 din R.G.U. Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto in parcel•, avind o

l••ime minim• de 3 m. In situa•ia parcelelor cu o suprafa•• de peste 600mp, cu construc•ii la strad• ce ocup• frontul stradal in intregime (construc•ii in•iruite ), •i cu alte construc•ii in interiorul parcelei ( avind o in•l•ime la corni•• mai mare de 12 m, este necesar a se prevedea obligatoriu un acces auto in interiorul parcelei printrun gang in cl•direa de la strad•, ce va avea gabaritul necesar pentru accesul ma•inii de pompieri. Accesele vor fi tratate ca alei carosabile.

Accese pietonale Conform Art. 26R.G.U.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITAR•

Racordarea la re•ele publice de echipare edilitar• existent• Conform art. 27 din R.G.U. Racordurile la toate re•elele tehnico – edilitare se va face subteran. Sunt

interzise racorduri pe fa•ade, imprejmuiri, etc. Realizarea de re•ele tehnicoedilitare Conform art. 28 din R.G.U. Toate re•elele vor fi pozate subteran. Se recomand• ca hidran•ii din zonele intens circulate s• fie marca•i

volumetric sau cromatic, pentru a fi vizibili •i s• se interzic• sta•ionarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permite accesul deta•amentelor de pompieri la acestea, in caz de incendiu.

Proprietatea public• asupra re•elelor tehnicoedilitare Conform art. 29 din R.G.U.

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA •I DIMENSIUNILE TERENULUI •I ALE CONSTRUC•IILOR

În•l•imea construc•iilor Prin PUZ se stipuleaza urmatoarele propuneri de interventie: Cresterea regimului de inaltime maxim admis de la P+2E la S+P+4E pe

zona ce constituie front la strada C. Porumbescu si strada C. Brancoveanu. Modificarea functiunii zonei din “locuinte si functiuni complementare” in

“zona cu functiuni mixte“pe fronturile strazilor Porumbescu si Brancoveanu. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare al terenului maxim propus prin PUZ este 60% Coeficientul de utilizare a terenului propus este 2.8.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPA•II VERZI •I ÎMPREJMUIRI

Parcaje Conform Art. 33 •i Anexa 5 din R.G.U. Parcajele ce se vor realiza in spa•ii cuprinse intre carosabil •i trotuar se

vor executa din dale, pe pat de balast. Se recomand• ca parcajele s• fie construite subteran, acolo unde este

posibil. Spa•ii verzi Conform art. 34 •i Anexa 6 din R.G.U. Se va men•ine planta•ia in spa•iile verzi de aliniament. Se va asigura min.

30% spatiu verde pe fiecare lot. Împrejmuiri

Conform art. 35 – R.G.U. In cazul in care imprejmuirile noi nu se alipesc la imprejmuiri vechi

valoroase, se recomand• ca soclul opac s• aib• o in•l•ime maxima de 60cm cm, iar partea superioar• transparent• s• nu dep••easc• o in•l•ime total• de 1,80m m•sura•i de la nivelul trotuarului. Se recomand• imprejmuiri vegetale.

Utiliz•ri permise - locuin•e individuale cu caracter urban - locuin•e colective - conversia locuin•elor in alte func•iuni ce nu deranjeaz • zona de locuit - comer•, alimenta•ie public•, servicii, birouri, administra •ie, inv•••mint, s•n•tate, mica productie nepoluanta, spa •ii verzi, locuri de joac • pentru copii, sta•ionare autovehicule, instala •ii tehnicoedilitare necesare zonei;

Interdic•ii definitive de construire Sunt interzise urm•toarele activit••i:

- activit••i industriale sau alte tipuri de activit••i care genereaz• noxe, vibra•ii, zgomot,fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activit••i de depozitare, comer• en gros, antrepozite; - sta•ii de intre•inere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospod•re•ti pentru cre•terea suinelor, bovinelor, cabalinelor - panouri mari publicitare in spa•iile verzi de aliniament sau parcuri sau pe cl•dirile din zonele protejate - depozite de de•euri;

Intocmit, arh. Luminita Donici

Atasament: Raportul_informarii_ONCOHELP_Porumbescu_59_61.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Nr. UR2011 – 020141/06.12.2011      

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI   Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA EXISTENTA IN REGIM S+P+3E+Er SI PARCARI

- Amplasament: str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara - Beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP - Proiectant: B.I.A. DONICI LUMINITA ANCA

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 19.10.2011- 13.11.2011, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi :

- str. Ciprian Porumbescu nr. 29A, 29B, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 54, 52, 63, 65, 67, 69, 71A, 71, 73;

- b – dul Constantin Brancoveanu nr. 49, 51, 53, 55; - str. Rusu Sireanu nr. 42A, 42, 40, 38, 36, 34, 32B, 32A, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,

14, 12, 10, 8, 6, 4, 2; - str. Vadul Calugareni nr. 29C, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 20.

Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, a fost consultată de o persoana. Nu s-au formulat obiectii. 

La intalnirea cu proiectantul B.I.A. DONICI LUMINITA ANCA, organizata in data de 03.11.2011, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia P.U.Z. ,,Extindere si supraetajare Clinica oncologica existenta in regim S+P+3E+Er si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

ŞEF BIROU CONSILIER

Arh.Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Red/Dact. L.I. – 2ex 

Atasament: INCADRARE.pdf

L E G E N D A :

LMa - subzona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2 existenta ISc - subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functionala a zonelor industriale existente

LIa - subzona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de trei niveluri existenta

INVESTITIE PROPUSA strada C. Porumbescu nr. 59-61

beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP (CIF 17802939)

data: 09.2011 01-A Plansa

Proiect nr.

23/2011

INCADRARE IN ZONA arh. L. DONICI

desenat proiectat

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, sc. A ,Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICI

arh. L. DONICI

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA

S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Eretras SI PARCARI

str. C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara

sef proiect

P.U.Z. strada Ciprian Porumbescu nr.59-61

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Er SI PARCARI

PUZ Faza

E aro TD LON SETI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 1

Nr. UR2012-000419/18.01.2012 SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E

rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 – 61, Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012 - 000419/13.01.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 05/27.01.2011 si de Avizul Favorabil nr. 45/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4257/10.10.2011 precum si Avizul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 13 din 04.01.2012;

Documentaţia PUZ „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna octombrie 2011, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 06.12.2011, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2011- 020141/06.12.2011;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, este elaborată de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA – DONICI LUMINITA ANCA, proiect nr. 23/2011, proprietari NEGRU SERBAN MIRCEA, SIRBU DANIELA – ELVIRA, OPREAN CRISTINA MARINELA si ASOCIATIA ONCOHELP, beneficiar ASOCIATIA ONCOHELP, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarilor imobilului inscris in CF 406392 Timisoara (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 4705, Timisoara) nr. top. 406392 (nr. top. vechi 12619, 12620), conform Declaraţiei notariale nr. 4876 din data de 25 octombrie 2011, respectiv acordul proprietarului imobilelor inscrise in CF nr. 430747, Timisoara (provenita din conversia pe

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 2

hartie a CF nr. 106388, Timisoara) nr. top. 12621-12622/2 si CF nr. 415275, Timisoara nr. top. 12621-12622/1, conform Declaraţiei notariale nr. 4875 din data de 25 octombrie 2011.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUZ, este situat în partea de sud - vest a Municipiului Timisoara, in U.T.R. 47, prevazut prin PUZ ,,Zona Odobescu” aprobat prin H.C.L. nr. 96/1998 preluat de PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007 si PUD ,,Reabilitare cabinet medical si extindere S+P+1”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2006, ca zona de locuinte si functiuni complementare in regim de P ÷ P+2.

Terenul studiat se găseşte amplasat într-un ţesut urban dens construit şi se învecinează în partea din stânga, la nr. 57, cu o clădire în regim de înălţime P+M, amplasată cu calcan pe limita de proprietate, în partea dreaptă, la nr. 61, cu o clădire în regim de înălţime P+1E, pe limita din spate se învecinează cu grădinile libere de construcţii ale proprietăţilor din strada Rusu Şirianu, iar in fata cu strada Ciprian Porumbescu.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiata, respectiv cvartalul cuprins intre str. C. Porumbescu, b-dul. C. Brancoveanu, str. Rusu Sirianu si str. Vadul Calugareni, este preponderent alcatuita din loturi inguste si adanci, dens construite, cu un grad mare de ocupare al terenului si contine atat locuinte individuale in regim de P ÷ P+1+M, cat si locuinte colective in regim de P+4 ( str. C. Porumbescu nr. 71 A).

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.351 mp (suprafata totala masurata 1.341 mp) este înscris in CF 406392 – Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 4705/Timisoara), nr. top. 406392 (nr. top vechi 12619, 12620) – teren, cabinet medical si clinica oncologica in str. C. Porumbescu nr. 59, in suprafata de 777 mp, proprietari fiind Negru Serban Mircea, Sirbu Daniela Elvira, Oprean Cristina Marinela, Asociatia Oncohelp, in C.F. 415275 – Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 5263/Timisoara), nr. top 12621-12622/1 – teren, casa si sediu firma cu spatii comerciale si atelier auto P+1E in str. C. Porumbescu nr. 61, in suprafata de 352 mp (suprafata masurata 346 mp) si in C.F. 430747 – Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 106388/Timisoara), nr. top 12621- 12622/2 – teren in str. C. Porumbescu nr. 61/A, in suprafata de 222 mp (suprafata masurata 218 mp), proprietar fiind Negru Serban Mircea, beneficiar ASOCIATIA ONCOHELP, pentru care s-a obţinut acordul coproprietarilor imobilului inscris in CF 406392 Timisoara (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 4705, Timisoara) nr. top. 406392 (nr. top. vechi 12619, 12620), conform Declaraţiei notariale nr. 4876 din data de 25 octombrie 2011, respectiv acordul proprietarului imobilelor inscrise in CF nr. 430747, Timisoara (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 106388, Timisoara) nr. top. 12621-12622/2 si CF nr. 415275, Timisoara nr. top. 12621-12622/1, conform Declaraţiei notariale nr. 4875 din data de 25 octombrie 2011..

Pe terenul din str. C. Porumbescu nr. 59 se afla un cabinet medical in regim P+1E si un corp de cladire in regim S+P+1E (in curs de supraetajare cu un nivel) cu destinatia de clinica oncologica si pe terenul din str. C. Porumbescu nr. 61 se afla doua cladiri P+1E..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, se propune extinderea clinicii oncologice existente in doua etape:

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 3

a) realizarea unui corp in regim S+P+3E+Eretras situat la aliniamentul strazii Porumbescu, ce va ocupa frontul ambelor parcele (nr. 59 si 61);

b) realizarea unui corp in regim S+P+3E+E retras in prelungirea clinicii oncologice existente, pe terenul de la nr. 61, simultan cu supraetajarea clinicii oncologice existente in regim S+P+1E, rezultand S+P+3E+Eretras.

Atat accesul auto cat si cel pietonal, se va face din str. Ciprian Porumbescu în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-003121/17.11.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 60 % CUT max = 2,8 Regim de inaltime max. S+P+4E Spatii verzi min 30% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 13/14.01.2012

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Imobilul va fi dotat obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de

locuinţe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu Zonal „Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – L.I. – 2ex

Atasament: 04_EDILITARE.pdf

61

59

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 3

C 3

C 1

C 2

C 3

C 3

C 4

C 4C

5C 6

C 8

C 7

A g

A g

A g

A g

A g

A g

A g

A g

A g

A g

A g Ag

A g

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C 5

C 4

P+4E

53A 55

57

63 65

67

69 71A

71 73

STR. CIPRIAN PO RUM

BESCU

P+M

P+1E P

S+P P

P P+M

S+P S+P

LE G

E N

D A

:

C onducta de apa rece existenta

C onducta canalizare existenta

Linie electrica existenta C

onducta gaz existenta C

onducta de apa rece propusa C

onducta canalizare propusa Linie electrica propusa C

onducta gaz propusa

C R

C am

in de racord propus C

a C

am in apom

etru propus B

rg B

ransam ent gaz propus

B re

B ransam

ent electric propus

1:500

R eferat / E

xpertiza nr. / D ata

Sem natura

C erinta

V erificator

D ata:

Scara:

Proiectare instalatii in constructii Str. G

ospodarilor, N r. 4, Tim

isoara cod postal 300778, tel./fax 0356/442570, tel.m

obil 0748119000 J/35/78/2003, C

U I 15130254

C ont B

C R

:R O

34 R N

C B

0249 0492 4752 0001

Plansa nr. 01/10/2011 - 04 - E d

D ata:

07.10.2011

D enum

ire plan••:

V erificat:drd. ing.B

ejerita C ristian

01/10/2011 N

r. proiect:

Proiectant:D ipl.Ing.B

uda C laudia

Sef proiect:A rh. L

. D onici

D enum

ire proiect:EX TIN

D ER

E SI SU PR

A ETA

JA R

E C

LIN IC

A O

N C

O LO

G IC

A S+P+1E R

EZU LTA

N D

S+P+3E+Eretras SI PA R

C A

R I

L ocatie:str. C

. Porum bescu nr. 59-61, Tim

isoara

B eneficiar:A

SO C

IA TIA

O N

C O

H ELP

D enum

ire plan••: Plan E

dilitare

IEJSUI 334 O

Atasament: 05_UTILITATE_PUBLICA.pdf

C1

C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1

C1C1

C1 C1

C1C1

C1

C1

C1C1 C1

C2

C2

C2

C2

C2 C2 C2

C2 C2 C2 C2

C1 C1

C2 C2 C2C2

C2

C2 C2 C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2C2C2

C2

C2

C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3 C3

C3 C3

C3

C3

C3 C1

C3

C3

C3

C3

C1

C2

C3C3

C4

C4

C4

C2 C4

C4 C4

C4

C5 C2

C6

C5

C5

C5

C5

C4

C5 C4

C5 C4

C5

C4

C5 C4 C4

C5

C4

C6 C5 C3

C4

C5

C2

C8C9

C3

C4

C4

C4

C5C3

C4

C4

C8C5 C9

C7

C6

C2C3

C4

C5

C6

C8

C7

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag

Ag Ag Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

AgAg

Ag

Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc Cc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C3

C5

C4

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

CcCc

CcCc

Cc

Cc

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc Cc

CcCc

C5

C4

C5

P+4E

P+3E

P+2E +M

31 33

35 37

39

41

43

45 47

49 51

53 53A

55 57

61 63

65

67

69 71A

71 73

49 51

53

55

42A 42

40 38

36 34 32B 32A 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

20

18 16A

16

14 12

10

8 6

4 2

29C

29B 29A

59

A1.2

40639 2-C2

A1.1

406392-C 1

A1 406392

STR. CO NSTANTIN BRANCO

VEANU

STR. VADUL CALUG ARENI

beneficiar: ASOCIATIA ONCOHELP (CIF 17802939) sc: 1:1000 data: 09.2011 05-A

Plansa

Proiect nr.

23/2011

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

arh. L. DONICI desenat proiectat

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, sc. A ,Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICI

arh. L. DONICI

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA ONCOLOGICA

S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Eretras SI PARCARI

str. C. Porumbescu nr. 59-61, Timisoara

sef proiect

L E G E N D A : LIMITA PARCELA STUDIATA

P.U.Z. strada Ciprian Porumbescu nr.59-61

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CLINICA S+P+1E REZULTAND S+P+3E+Er SI PARCARI

CIMITIR

STR. CIPRI

AN PO RUMB

ESCU

STR. RUSU SIRIANU

P+M

P+1EP S+P

P

P P+M

P

D+P+ E

S+P+M

P+E

P S+P D

+P P

D+P+ E

P

P

P P P

D+P

P P

D+P+ E+M P

P+E P P S+P P

D+P+ E+M

P P

S+P+E

S+P+M P+E

P

D+P+ E+M

S+P+ 2E

P

P

P+M

P

D+P+ E+M

P+M D+P+

M

P

P+M

P+2E

S+P S+P P

P+E P+E

P

P P

P D+P P

P

D+P

P

S+P

P

P

P+1E

S+P+1 E

P+1E

P+1E

PUZ Faza

AMPLASAMENT INVESTITIE NOUA

477950

20 59

00 2 05

92 5

477975

478000

20 59

00

20 59

25

20 59

00

20 59

25

477950

477975

478000

86.28 86.1686.88

86.78

86.46

86.72

86.65 86.62

86.60 86.6286.62

86.646 86.77

87.30 87.24

87.30

V V

V

A

A

z.v.

94.83 87.20

87.21

87.24 87.29

87.30 87.31

87.33

87.32 87.29 87.32

87.05 87.19

87.27

87.11

87.07

87.12 87.00

87.13

87.02

87.04

87.03

87.12 87.22

86.38

87.01

87.08

86.98

85.76

87.05

87.03

87.10

86.97

86.84 86.84

86.99 87.00

93.06

86.57

86.00

86.63

87.05

86.43

87.11

86.21

86.23 86.18

86.29 86.34

86.49 86.51

86.54

86.98

86.63

86.86 86.73

86.99

87.09

CIMITIR

TERENURI AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

RETEA CANALIZARE EXISTENTA

RETEA APA EXISTENTA

RETEA GAZ EXISTENTA

RETEA ELECTRICA EXISTENTA

“ 7 : pt % ul Banca de Date 2 ” , din. planul de bază ial municipii ului ȘTI! nţă pertti ru, „uci Fâri înc We E O RR TA, caragi ae ul tă e : . i % » a „ete „e PEPE + n apa Se de OPT x pie tară tt 4 E _ LI i | ar 2 , * - poz | Lu rep E : i | = , we | ar 6 E : | |