keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 327/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 327/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-003366/05.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara conform Proiectului nr. 93/2004, întocmit de SC Atelier UAD SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal - "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani;

Art. 2: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 15.000 mp, este înscris în CF nr. 4031 Freidorf cu nr. topo 535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 şi 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2 şi CF nr. 4691 cu nr. topo 535/1/2; 536/1; 537/1/1/3 şi 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4, fiind proprietatea firmei SC MAGELLAN SRL.

Art. 3: Drumurile şi extinderile drumurilor existente prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declaraţiei nr. 4 din 30.06.2005 date de către beneficiar.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Se vor respecta condiţiile impuse de avizatori şi deţinătorii de reţele edilitare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-SC Atelier UAD SRL;
- SC MAGELLAN SRL
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Magellan_Freidorf.pdf

EXTRAS PUG, TIMISOARA LEGENDA Zona de retragere fit de drum stra (2 ndustrala si functiuni complementare) tie linii leriea(34m pentru LEA 110Kw si 16m LEA sie de construire cu exceptia celor de gopodirire x apelor aviz dia proprietate Propunere prospect ta | et RER Baa" | RE musa | | | SEBRU FERMA cu MALA DEPOZITARE | Pare tul) Perth. TUDEANU = | Fan: PUZ. 02A ||