keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 396/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren", Timişoara

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 396/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005 - 005132/ 14.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren", Timişoara conform Proiectului nr.10/7/2005, întocmit de arhitect Radu Grumeza - birou individual de arhitectură, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.137952, nr. topo 1676/1/3, în suprafaţă de 11.500 mp, fiind proprietatea lui Vereşca Ioan.

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Prin documentaţia prezentă se impune o zonă cu interdicţie de construire cu lăţimea de 6m necesară lărgirii drumului de exploatare De 1677, când va fi cazul.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice şi va fi respectată zona de interdicţie impusă de SC Transelectrica SA prin Avizul nr. 2930/2005 .

Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului Vereşca Ioan;
-Proiectantului Arh. Radu Grumeza;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Reglementari.pdf

PNEURI EREI TE CIO REGLEMENTARI FINIT / Plan scara 1:5000,

Atasament: Referat_-_PUD_Anexa_gospodareasca.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22005 – 005132/ 14.10.2005

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire anexă

gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu nr. U22003 – 002918/ 08.06.2005 şi completată cu nr. U22005-005132/26.09.2005 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren”, intravilan extins Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1246 din 01.04.2004; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - “Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren”, intravilan extins Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului VEREŞCA IOAN şi elaborată de Birou Individual de Arhitectură - arhitect Radu Grumeza, conform proiect nr. 10/7/2005.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – “Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă şi împrejmuire teren”, în supafaţă de 11.500 mp este proprietatea beneficiarului VEREŞCA IOAN, conform extrasului de Carte Funciară nr.137952, teren arabil extravilan, nr. topo 1676/1/3.

Zona studiată, conform Planului Urbanistic General se situează în extravilanul municipiului, introdus în intravilan prin aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Plopi Sud, aprobat prin HCL nr. 35/2002.. Prin propunerea din documentaţie, aceasta se încadrează în prevederile PUZ – Plopi Sud zonă propusă pentru unităţi agricole, spaţii verzi, agrement

Terenul are în prezent folosinţă agricolă, ca şi celălalte terenuri din vecinătate, situat în partea de est a municipiului Timişoara, pe lângă drumul de exploatare DE 1677, cu acces din Calea Buziaşului de lângă canalul de desecare Hcn 1563.

Prin documentaţia prezentată se propune realizarea unei singure construcţii, o anexă gospodărească care să permită exploatarea în bune condiiţii a terenului deţinut de beneficiar precum şi împrejmuirea parcelei. Documentaţia fiind întocmită doar pentru o singură construcţie, aflată în afara ariei construite, nu se poate pune problema încadrării într-un regim de aliniere sau de înălţime.

Accesul la teren se poate realiza în 2 moduri: din Calea Buziaşului, pe drumul de exploatare DE 1676/12 la nord şi respectiv pe DE 1677, ce mărgineşte la sud parcela sau din Calea Moşniţei, pe drumurile de exploatare existente ce mărginesc parcelele cadastrale. Actualmente, drumurile de exploatare au o lăţime de 4 m şi sunt de pământ, neavând nici un fel de amenajare. Prin PUZ – Plopi Sud se propune a se crea o legătură între municipiul Timişoara şi Comuna Moşniţa prin amenajarea Căii Moşniţa şi lărgirea acesteia.

Prin documentaţia prezentă se impune o zonă cu interdicţie de construire cu lăţimea de 6m necesară lărgirii drumului de exploatare, când va fi cazul.

In urma dezbaterii publice din data de 13.10.2005 nu au fost obiectii si nu s-au propus modificari ale prezentei documentatii.

Anexa se va realiza la o distanţă de aproximativ 60m de drumul de exploatare DE

1677, amplasată spre centru parcelei cu respectarea zonei de protecţie impusă de LEA 220 kV, dată de SC Transelectrica SA prin Avizul nr. 2930/2005.

Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 2% iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform ghidului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal nr. 176/N/2000. Investiţia se va realiza cu respectarea condiţiilor impuse de avizatori şi cu respectarea condiţiilor date de către Transelectrica SA prin Avizul Conform de amplasament nr. 2930 din 27.05.2005.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 1404/2005; Aviz Principiu – nr. 574/18.08.2005 Aviz Comisia de Circulaţie – nr.TH2004-002399/28.07.2004 Aviz Grupul de Pompieri Banat – nr. 825160/2005 Aviz Sanitar – nr. 165/C/2005 Aviz Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă – nr. 279/2005 Aviz Protecţia Mediului – nr. 2197/2004 Aviz SC Transelectrica SA – nr. 2930/2005 Planul Urbanistic de Detaliu – “Construire anexă gospodărească pentru

exploatare agricolă şi împrejmuire teren”, intravilan extins Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Dr.Arh. Radu Radoslav ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Arh. Laura Mărculescu Arh. Loredana Pălălău

VIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact P.L. Exemplare 2