keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/29.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara

29.01.2019

Hotararea Consiliului Local 28/29.01.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000989/28.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/17.05.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 1/23.01.2019;
Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019 cu privire la cu privire la realizarea accesului din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - teren domeniul public;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 145 din 27.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea accesului public din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, conform avizului favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-5456/29.01.2019, avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 cu planşa anexă şi planşei de reglementări urbanistice nr. U03/1.

Art.2: Se aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, beneficiar FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" şi S.C. TITUS S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă pe terenul reglementat:
- functiune mixta: imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert
- P.O.T. max. = 50%
- C.U.T. Max. = 3.50
- Regim de înălţime max. S+P+6E+Er
- Hmax. = 32 m
Accente pot ocupa maxim 30% din suprafata fatadei (depasind limita de implantare) conform planşei de reglementari U03.
Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: 6 metri fata de limita sud-vestica.
Se va respecta retragerea faţă de limita front stradal: 10.5 metri fata de limita nord-vestica.
Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 145/27.12.2018: zone verzi 15%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 si plansa anexa; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..
Pentru accesul din strada Arh. Duiliu Marcu a fost obţinut acordul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018 si avizul favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr.83 B, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 1353 mp., teren înscris în- CF 447053, nr. cad. 447053, proprietar FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT "IOAN SLAVICI" (poziţie transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara, din CF 445857 Timişoara, din CF 405303 Giroc) - se noteaza drept de superfice în favoarea SC TITUS SRL pe o perioada de 10 ani in vederea construirii unui imobil constand in "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter-in doua corpuri" (poziţie transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara şi din CF 445857 Timişoara).

Art.4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism nr. 20/2017 - PUZ "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat, şi a accesului din strada Arh. Duiliu Marcu..

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: U02_-_SITUA_IA_EXISTENT_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U02_-_SITUA was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U01_-_PLAN_DE_ÎNCADRARE_ÎN_ZON_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U01_-_PLAN_DE_ÎNCADRARE_ÎN_ZON was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: RLU_PUZ_Slavici.pdf

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER

Strada Calea Șagului, numarul 83B, Timişoara, Judeţul Timiş, identificat prin CF. nr. 447053

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora.

3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 1353 mp, situat pe teritoriul municipiului Timişoara, în partea de sud – vest a teritoriului intravilan, pe strada Calea Șagului, numer ul 83B

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z..

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa de Reglementări urbanistice - U03. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

URBAN CONTROL TM 1

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Articolul 1 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic.

Articolul 2 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 3 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Articolul 4 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 5 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 6 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

Articolul 7 - Procentul de ocupare a terenului În cazul prezentului regulament, se stabilesc:

P.O.T. maxim = 50% şi C.U.T. maxim = 3.5

Articolul 8 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respecta rea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism – R.G.U.: pentru toate categoriile de construcţii de servicii se recomandă orientarea spre nord a spaţiilor tehnice şi a anexelor.

Articolul 10 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 11 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R.

URBAN CONTROL TM 2

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

Terenul nu se află în zona de protecție sau în zona de siguranță a C.F.R., prin urmare amplasarea construcțiilor pe teren nu aste condiţionată de aceasta.

Articolul 12 - Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea se va face în limita zonei construibile conform planşei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 13 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 14 - Accese carosabile Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Accesul se va realiza din străzile publice existente conform cu planșa de Mobilare urbană (U04) aferentă prezentului P.U.Z., având accesul principal direct din strada Calea Șagului și accesul secundar din strada Arh. Duiliu Marcu.

Articolul 15 - Accese pietonale Se vor realiza accese pietonale private sau accesibile publicului precum şi accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizbilități sau cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Articolul 16 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 17 - Realizarea de reţele edilitare Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare electricitate, gaz, telefon, etc., lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. Lucrările de echipare a cladirilor (apă, canal, gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie, TV cablu) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regula îngropate. Se admite în cazuri bine justificate și în mod excepțional, pozarea suprateran ă a rețelelor de echipare a cladirilor.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI AL CONSTRUCȚIILOR

Articolul 18 - Parcelarea

URBAN CONTROL TM 3

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

Nu este cazul.

Articolul 19 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă la cornișă admisibilă a cladirilor este 32 m, respectiv un regim de înălțime de maxim S+P+6E+Er cu posibilitatea realizării unui etaj tehnic peste ultimul nivel .

Articolul 20 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unei compoziţii care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor se vor trata în mod obligatoriu la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Articolul 21 - Parcaje Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism . Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice.

Amplasarea parcajelor și garajelor față de cladirile învecinate se va face avandu-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Intrările și iesirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează. Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări la nivelul trotuarului, creând denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

Articolul 22 - Spaţii verzi şi plantate Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, conform aviz de oportunitate, cu obligaţia de a trata cel puţin 15% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. Plantarea de arbori înalți este permisă, numai la distanțe mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți.

Articolul 23 - Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului). Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie. Se admite sa nu se realizeze deloc imprejmuire.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unităţi funcţionale:

URBAN CONTROL TM 4

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

MIXT - zonă centru de afaceri, cercetare, învățământ, cultură si spații comerciale

si servicii - comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc., agenţii de turism, cofetării, sedii financiar- bancare, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), cercetare, sănătate şi asistenţă socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, cultură (edituri, cluburi, biblioteci), parcaje la sol şi garaje la subsol; spaţii libere pietonale.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Funcţiunea dominantă a unităţii mixte : cercetare

Articolul 2 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt comerț, birouri, recreere, servicii comerciale, cercetare, cultură, învățământ, locuinţe de servici, căi de comunicaţie, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 3 Utilizări permise:

- locuinţe de servicii - instituţii, servicii, comerţ, birouri; - sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; - sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; - comerţ cu amănuntul; - birouri - restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentaţie publică, etc.; - clădirile cu funcţiuni pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici,

farmacii - parcaje la sol, garaje subterane; - construcţii pentru echiparea tehnico-ediliară; - căi de acces carosabile şi pietonale;

Articolul 4 Utilizări permise cu condiţii :

-servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5 Utilizări interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - depozitare en-gros; - staţii de întreţinere auto; - depozitări de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

Articolul 6 Interdicţii definitive (permanente) de construire:

- nu este cazul.

URBAN CONTROL TM 5

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit:

Articolul 7 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8 Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public:

Articolul 9 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

Articolul 12 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – amplasarea construcţiilor cu funcţiune mixtă este permisă cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni (instituţii şi servicii, unităţi de producţie şi depozitare, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară).

Articolul 13 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona mixtă se prevăd următori indici de ocupare a terenului :

ZONA P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime H max. cornisa (m)

M 50,00% 3,5 S+P+6E+Er 32

Articolul 14 Lucrări de utilitate publică – clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Articolul 15 Orientarea faţă de puncte le cardinale - se va respecta orientarea corectă faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din R.G.U.: Pentru locuinte „se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor” şi a O.M.S. 119/2014: „Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încaperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. ”

Articolul 16 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

URBAN CONTROL TM 6

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

Articolul 17 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia C.F.R.: nu e cazul

Articolul 18 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 19 Amplasarea faţă de aliniament:

Amplasarea faţă de aliniament se va face în limita zonei construibile, conform planşei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 20 Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U 03 -

Reglementari urbanistice. - Retragerea minimă față de limita vestică: 10,50m, cu exceptia unui accent amplasat la 8,50m fata de limita. - Retragerea minimă față de limita nordică: 0,00 m. - Retragerea minimă față de limita estică: variaza intra 0,00 m si 4,66 m - Retragere minimă față de limita sudică: 6,00m. Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcţii subterane, cu

respectarea limitei de proprietate şi construcţii provizorii (panouri, pavillioane, etc.). Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute accente, dar acestea nu pot

ocupa mai mult de 30% din suprafața fațadei. Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute balcoane, dar acestea nu

pot fi mai late de 1.7 metri.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 21 Accese carosabile Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de

circulație și transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 22 Accese pietonale Se vor realiza accese pietonale private sau accesibile publicului precum şi accese de

serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 23 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordarea la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

Articolul 24 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare, odată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor:

Articolul 25 Parcelarea

URBAN CONTROL TM 7

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

Nu este cazul.

Articolul 26 Înălţimea construcţiilor În corelare cu zonificarea propusă şi cu limitele de implantare a clădirilor, înălţimea

maximă a clădirilor va fi:

Hmax la cornisa = 32 m, respectiv un regim de înălțime de maxim S+P+6E+Er cu posibilitatea realizării unui etaj tehnic peste ultimul nivel;

Articolul 27 Aspectul exterior al construcţiilor Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se

afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:

Articolul 28 Parcaje Parcaje – Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de

capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism .

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Articolul 29 Spaţii verzi şi plantate – spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp;

Articolul 30 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite si inexistenta unei imprejmuiri.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Nu este cazul.

Intocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCU

URBAN CONTROL TM 8

TEL: 0734 875 542

URBANEI' CONTROL

Atasament: Memoriu_PUZ_Slavici.pdf

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

URBANEI CONTROL

Atasament: U06_-_STUDIU_DE_ÎNSORIRE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U06_-_STUDIU_DE_ÎNSORIRE.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Rezultatele_info_Fundatia_I_Slavici_Sagului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-016938/23.11.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — „Centru de afaceri, cercetare, invatamant si cultura si spatii comerciale la parter” Amplasament: Calea Sagului nr. 81C, 83B, Timisoara Beneficiar: Fundatia pentru Cultura si invatamant Ioan Slavici pentru AC TITUS Proiectant: Urban Control Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 15.10.2018 — 08.11.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la "PUZ - Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E, Calea Buziasului nr. 6, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 22 de adrese - vecini de pe străzile Arhitect Duliu Marcu, Arhitect Victor Vlad, Aleea N. Boboc, Aleea Tiberiu Brediceanu, Calea Sagului Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 23.10.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant al proiectantului Urban Control, iar din partea publicului a participat o singură persoană care şi-a exprimat acordul cu privire la lucrările propuse. Nu au fost făcute obiecții în scris la ServiGiu ionare Directă cu Cetățenii. CONSILIER Sorina POPA SEF BIROU Liliana IOVAN AF Red/ dact. — S.P..-2 ex

Atasament: Raport_info_Fundatia_I_Slavici_Sagului.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-016938/07.12.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — „Centru de afaceri, cercetare, invatamant si cultura si spatii comerciale la parter” Amplasament: Calea Sagului nr. 81C, 83B, Timisoara Beneficiar: Fundatia pentru Cultura si invatamant Ioan Slavici pentru AC TITUS Proiectant: Urban Control Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 13.10.2018 — 08.11.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la "PUZ - Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E, Calea Buziasului nr. 6, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 22 de adrese - vecini de pe străzile Arhitect Duliu Marcu, Arhitect Victor Vlad, Aleea N. Boboc, Aleea Tiberiu Brediceanu, Calea Sagului Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 23.10.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant al proiectantului Urban Control, iar din partea publicului a participat o singură persoană care şi-a exprimat acordul cu privire la lucrările propuse. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant si cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 81C, 83B, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar Fundatia pentru Cultura si invatamant Ioan Slavici pentru AC TITUS, proiectant Urban Control, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Ed iân Sorin Gt RARIU OR - SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POPA Red/ dact. — S.P..-2 ex ASA

Atasament: 30_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_PUZ_Calea_Sagului_83B_Fundatia_Ion_Slavici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaeEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro _. Aprobat, „Primar icolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de COLOJOARA LAURA pentru FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT „IOAN SLAVICI” SI SC TITUS SRL, cu domiciliul/sediul în județul Timis, municipiul Timisoara, cod poştal 300514, Calea Sagului nr. 24, ap. 3, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2018-007759/11.05.2018; Ca urmare a proiectului nr. 20/2017 realizat de SC URBAN CONTROL SRL, cu sediul în . judeţul Timiș, Timis, municipiul Timisoara, cod poștal 300514, Calea Sagului nr. 24, ap. 3, CUI 35002241; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.30 din 17.05.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ŞI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN 2 CORPURI”. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Calea Sagului nr. 81 C si 83 B, identificat prin: CF 445857 nr, cad 445857 în suprafaţă de 697 m”, CF 426745 nr. cad. 426745 în suprafaţă de 656 m”. Cu respectarea următoarelor condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform planşei „Reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord - vest Calea Sagului, la sud — vest, sud - est si la nord -est teren proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara; Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: terenul deţinut de proprietar si cvartalul delimitat la nord - est de strada Bujorilor, la sud-est str. Arh. Victor Vlad, la sud - vest de str. Eternitatii, la nord - vest Calea $agului. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: conform PUG aprobat prin H.Cl. nr. 157/2002 prelungit prin HCL. nr. 131/2017 - U.T.R. nr. 63 - subzonă locuinţe şi funcţiuni complementare (P - P+2) / (peste P+2). - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: zona pentru centru de afaceri, COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro hosting, cercetare, învățământ, cultură şi spaţii comerciale la parter. - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013. 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime): - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: regim de înălțime maxim S+P+6E+Er, POTmax = 50%, Hmaxim = 32 m, CUTmax = 3,5, spatii verzi minim 15%, conform HCL nr.62/2012; - cladirile se vor retrage de la Calea Sagului; - Se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa ori deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat; - se va reglementa terenul beneficiarului şi se va studia tot cvartalul; - documentatia se va corela cu documentatiile in lucru sau aprobate in zona; - se va obţine un punct de vedere din partea C.T.A.T.U. pe noua soluţie propusă înainte de demararea obţinerii avizelor necesare pentru elaborare PUZ; 4, Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Se va asigura accesul corespunzător, atât pietonal cât și auto la drumurile publice; - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului; - Construcţiile propuse se vor racorda corespunzător la rețelele edilitare publice, pentru asigurarea utilităţilor necesare. 5. Capacităţile de transport admise: - Capacitatea de transport admisă va fi analizată prin P.U.Z. pentru functiunea propusa. 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - avizul Arhitectului-şef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz de Principiu Mediu Urban si Gestiune Deseuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) și Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, acorduri notariale cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF (daca este cazul). Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANSIM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂŢII PUG/PUD/PUZ Timişoara, Bd. C.D, Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea HCl. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1000 din 07.03.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 17054 din 11.05.2018. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poştă la data de „uite "Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier, Liliana IOVAN Red -Ll-2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: 01_AS_Fundatia_I_Slavici_Sagului_reglementari.pdf

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU DE AFACERI, CERCETARE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER Trotuar Transport Transport Zona verda Trotuar public public Parcara RR 7 a BTLANŢ ERTTOR e (În GAZUL N E E LI MBA LE | Teren studiat 1353 mp 100,00 % 100,00 % 1 , Zonă pentru locuințe și ÎN Nr. top. 1$IC.Y426744 funcțiuni complementare (peste P+2) 1353 mp 100,00 % 0,00 % / N fi / Zonă Centru de afaceri, Cercetare, , Învățământ, Cultură și Comerț 0 mp 0,00% 50,00 % Căi de comincație rutieră și amenajări aferente 0mp 0,00% 35,00 %% Zonă verde 0 mp 0,00% 15,00% P.U.Z. - PLAN URBANIS | INDICI URBANISTICI CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, Î a rana Don? CULTURA ȘI,SPAȚII COMERCIALE LA — FUNCȚIUNI PROPUSE - CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ȘI COMERȚ LA PARTER Si RS fi e Regim de înălțime = S+P+6E+Er = Heim = 32 m P.O.T. maxim = 50% C.U.T. maxim = 3,5 Locuri de parcare amenajate = 30 locuri SPAȚIU VERDE - minim 15% LEGENDĂ FUNCȚIUNI: ET PRIMĂRIA MUNICIPII E Zonă de implantare at BEE Zonă pentru funcțiuni comerciale și servicii existentă Funcţiune Existent pus EZZI Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare (peste P+2) existentă Zonă - Căi de comunicţie rutieră și amenajări aferente Zonă mixtă - Centru de afaceri, Cercetare, Învățământ, Cultură și Comerţ la parter [FA Zonă verde propusă EA Propunere de reglementare ulterioară a parcelei învecinate (în cazul în care se face schimb de între terenurile Identificate cu Nr. top. 2238/1/2/1 și C.F. 426744) LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI: MODA Zonastudiată (str. Bujorilor - str. Arh Victor Vlad - str. Eternității - Calea Șagului Limitădeimplantare Limită P.UZ. - Dezvallare zană mixtă: Servicii, Cercetare, Învăţământ, Cullură și Comerţ la parter — Limită parcele vecine 405 534 SE , A ———) LiMită P.U.Z. vecin aprobat ŢI SEA — — —_ — Aliniere propusă ( A EEE —_ Acces propus pe parcelă Specialist R.U.R. Proiectant general arh. Laura Marculescu URBAN CONTROL TM S.R.L. | Vizat spre neschimbare Consiliul Local Timișoara EXPERT RAPORT DE EXPERTIZA NR. VERIFICATOR | arh. LAURA REFERAT SPECIFICAȚIE NUME. SEMNĂTURA" |CERINȚA | REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA Proiectant beneficiar: General: FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÎNT “IOAN SLAVICI“ URBAN și S.C. TITUS SRL. Cc Dn NTR OD L amplasament: 20/20 1 1 jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Șagului, nr. B1C și nr. 83B fr. proioct: litlu proiect: URBAN CONTROL TMSRL Calea Șagulul, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542 P.UZ. - CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, faza: TE E CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER. PUZ. șef de proiect: | arh. LAURA COLOJOARA 1:200, 1:500 nr. planșă: prolectat: arhi. LAURA COLOJOARA dala: REGLEMENTARI URBANISTICE desenat: c. arh. ADRIAN SERENGAU 2019 U03/1

Atasament: 01_AS_Fundatia_I_Slavici_Sagului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvotareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" CIF 12745905, cu sediul in județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Ioan Bontila nr. 21 apt.2 şi S.C. TITUS S.R.L., CUI 14644680, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 15, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-000397/15.01.2019; Ca urmare a proiectului nr. 20/2017 realizat de URBAN CONTROL TM S.R.L., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Calea Sagului nr. 24 ap.12 cod poştal 300514, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 23.01.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 1 din 23.01.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Centru de afaceri, cercetare, învăţământ, cultură şi spații comerciale la parter”. Generat de imobilul situat în Timişoara, str. Calea Șagului, nr 83 B, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 447053, nr. top 447053 (poziție transcrisă din CF 426745, din CF 445857, din CF 4058303). Iniţiatori: Fundația pentru Cultură şi Învăţământ "IOAN SLAVICI'și S.C. TITUS S.R.L.; Proiectant: URBAN CONTROL TM S.R.L.; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Laura Mărculescu. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud - vest a Municipiului Timişoara, strada Calea Sagului nr. 83 B, în intravilan, având la nord-est strada Bujorilor, la sud-est strada Victor Vlad, la sud-vest strada Eternității si la nord-vest Calea Sagului; Se reglementează terenul deținut de beneficiar, în suprafață totală de 1353 mp, conform CF nr. 447053, nr. Cad 447053, anexat (poziție transcrisă din CF 426745, din CF 445857, din CF 4058303). Prevederile Planului urbanistic gereral (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002 prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018: - zona locuințe şi funcțiuni complementare P+2 şi peste P+2 existente | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvotareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune realizarea unei zone pentru centru de afaceri, cercetare, învăţământ, cultură si comert. - Funcțiuni propuse: centru de afaceri, cercetare, învăţământ, cultură şi comert; - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POT maxim = 50%; CUT maxim = 3.5; Regim de înălțime S+P+6E+Er; H max. = 32 m; Retragere minimă față de aliniament şi față de limitele laterale conf. planşei de reglementări urbanistice nr. U03 Suprafața totală de spații verzi propuse în documentație de 15 % va fi amenajată şi întreținută conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 145 din 27.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-016938/12.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 24/17.01.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 23.01.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şiaHC.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

MUNICIPIUL TIMIȘOARA = ROMÂNIA LI JUDEŢUL TIMIŞ DIRECTIA URBANISM j BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ e Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 -mail:dezvotareurbanaQEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga de reglementări nr. 03 anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1000 din 07.03.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 38416/15.01.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de ... Arhitect-şef, Emilian Sorip<&TUR e Sef Birou, , Consilier Liliana Iovan Sorina Popa Red./ dact. S.P.,2 ex. | COD FO 47-24, VER.1 PAGINA 3/3

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Fundatia_I_Slavici_Sagului.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2019-000989/28.01.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000989/28.01.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unui imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert cu dotările aferente: drumuri şi platforme, parcaje, branşamente la utilităţi, rețele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr UR2019-000989/25.01.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 30/17.05.2018 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 1/23.01.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1000/07.03.2018, precum și Avizul nr. 145 din 27.12.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, beneficiar FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI"și S.C. TITUS S.R.L., proiectant URBAN CONTROL TM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Mărculescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 15.10.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la aceasta documentație. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2018 — 016938/23.11.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018 — 016938/07.12.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara, este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 la cererea beneficiarului FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂȚĂMÂNT "IOAN SLAVICI'şi S.C. TITUS S.R.L. Cod FP 53-01, ver. 1

RGMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara în suprafață totală 1353 mp este amplasat în partea de sud-vest a oraşului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 63 conform Planului Urbanistic General, Calea Sagului nr. 83 B, delimitat astfel: la nord, est si sud, teren aflat in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, iar la vest Calea Sagului. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018 - UTR 63 - zona locuințe și funcțiuni complementare (P — P+2) / (peste P+2) existente. Spatii verzi minim 15%, conf. HG 525/1996. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 1353 mp este teren înscris în- CF 447053, nr. cad. 447053, proprietar FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT “IOAN SLAVICI” (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara, din CF 445857 Timişoara, din CF 405303 Giroc) — se noteaza drept de superficie în favoarea SC TITUS SRL pe o perioada de 10 ani in vederea construirii unui imobil constand in “Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter-in doua corpuri” (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara şi din CF 445857 Timişoara). Planul Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara propune realizarea unei functiuni mixte, a unui imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert; utilizări admise propuse: locuințe de servicii; instituții, servicii, comerț, birouri; sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; comerț cu amănuntul; birouri; restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentație publică, etc.; clădirile cu funcțiuni pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii; parcaje la sol, garaje subterane; construcţii pentru echiparea tehnico-ediliară;căi de acces carosabile şi pietonale; utilizări interzise propuse: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;depozitare en-gros; stații de întreținere auto; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU; Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005098/24.10.2018 si plansa anexa, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 1 din 23.01.2019: Funcțiunea propusă: — mixta: imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert Utilizări admise propuse: locuințe de serviciu; instituții, servicii, comerț, birouri; sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; comerț cu amănuntul; birouri; restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentație publică, etc.; clădirile cu funcțiuni pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii; parcaje la sol, garaje subterane; construcții pentru echiparea tehnico-ediliară;căi de acces carosabile şi pietonale Cod FP 53-01, ver. 1

ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ MA i Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 SF e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro P.O.T. max. = 50% C.U.T. max. = 3.50 Regim de înălțime max. S+P+6E+Er Hmax. = 32 m Accente pot ocupa maxim 30% din suprafata fatadei (depasind limita de implantare) conform plansa de reglementari U03. Se va respecta retragerea față de limitele laterale: 6 metri fata de limita sud-vestica. Se va respecta retragerea față de limita front stradal: 10,5 metri fata de limita nord-vestica. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului nr. 145/27.12.2018: zone verzi 15%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 şi planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; Pentru accesul din strada Arh. Duiliu Marcu a fost obținut acordul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018, și avizul favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019 teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 — proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, Prin emiterea hotărârii pentru PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea accesului public din strada Arh. Duiliu Marcu teren, identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 — proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, conform acordului Direcției Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018, avizului favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019, avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 cu planşa anexă și planşei de reglementări urbanistice nr. U03/1, acces care se va reglementa până la faza de obținere a Autorizaţiei de Construire. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.TCT). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism nr. 20/2017 - PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat, şi a accesului din strada Arh. Duiliu Marcu. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA d DIRECTIA URBANISM n BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara a realizării accesului public din strada Arh. Duiliu Marcu teren, identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 — proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019, avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 cu planşa anexă şi planşei de reglementări urbanistice nr. U03/1. 2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara, beneficiar FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI'și S.C. TITUS S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 3. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiunea propusă pe terenul reglementat: - functiune mixta:imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert - P.O.T. max. = 50% - C.U.T. Max. = 3.50 Regim de înălțime max. S+P+6E+Er - Hmax. =32m Accente pot ocupa maxim 30% din suprafata fatadei (depasind limita de implantare) conform plansa de reglementari U03 Se va respecta retragerea față de limitele laterale: 6 metri fata de limita sud-vestica. Se va respecta retragerea față de limita front stradal: 10.5 metri fata de limita nord-vestica. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 145/27.12.2018: zone verzi 15%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 şi planşa anexa; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; Pentru accesul din strada Arh. Duiliu Marcu a fost obținut acordul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018 si avizul favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest nr. 2019-989/29.01.2019, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 — proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Cod FP 53-01, ver. 1

MUNICIP DIREC BIROUL AVIZARE CONFORMITATI 4. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 1353 mp, înscris în CF 447053, nr. cad. 447053, proprietar FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT “IOAN SLAVICI” (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara, din CF 445857 Timişoara, din CF 405303 Giroc) — se noteaza drept de superfice în favoarea SC TITUS SRL pe o perioada de 10 ani in vederea construirii unui imobil constand in “Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter-in doua corpuri” (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timişoara şi din CF 445857 Timişoara). 5. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism nr. 20/2017 - PUZ „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr. 83 B, Timişoara şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat, şi a accesului din strada Arh. Duiliu Marcu. 6. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cuart. 29, alin. 291) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara, si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter”, Calea Sagului nr.83 B, Timişoara, elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 la cererea beneficiarului FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI'şi S.C. TITUS S.R.L. pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER V Sorina Popa Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 4084 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.

Atasament: Acord_Directia_Cladiri.pdf

130 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA = Direcţia Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest ROMANIA Biroul Clădiri, Terenuri 2 Vest Nr. CT2018-20.11.2018 Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030, Telefon: 0256-408310 Către, FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT “IOAN SLAVICI” Având în vedere adresa dvs. înregistrată cu nr. de mai sus prin care ne solicitați acordul cu privire la realizarea unui acces din strada Arh. Duiliu Marcu pe o porţiune din terenul identificat prin CF 426744, vă transmitem următoarele: - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse îşi exprimă acordul cu privire la cele solicitate de către instituția dvs., aşa cum este specificat în avizul favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005098/24.10.2018. Cu stimă şi respect, & Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: AVIZ_Juridic_Fundatia_Ioan_Slavici.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 29.01.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — “Centru de afaceri, cercetare, învățământ, cultură și spații comerciale la parter”, Calea Șagului nr.83 B, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 447053 Timişoara, nr. cadastral 447053, terenul în suprafață de 1353 mp,categoria de folosință curți construcţii arabil, este proprietatea FUNDAȚIEI PENTRU CULTURĂ ȘI INVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 18.01.2019) mai sus individualizată rezultă că este înscris drept de superficie pe o perioadă de 10 ani în vederea construirii unui imobil constând în “ CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ ŞI SPATII COMERCIALE LA PARTER- IN DOUĂ CORPURI “ —în favoarea SC TITUS SRL. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-000989/28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de afaceri, cercetare, învățământ, cultură şi spații comerciale la parter”, Calea Șagului nr.83 B, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 447053 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de afaceri, cercetare, învățământ, cultură şi spații comerciale la parter”, Calea Șagului nr.83 B, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN C Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: AVIZ_Directia_Cladiri.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST NR. UR2019-989 din 29.01.2019 CĂTRE, DIRECŢIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la noi cu nr. de mai sus, vă precizăm : Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest, avizează realizarea accesului solicitat, condiționat de întocmirea unui contract pentru plata taxei de nefolosință a terenului necesar pentru acces, înainte de obţinerea autorizaţiei de construire a "Centrul de afaceri, cercetare, învăţământ și cultură și spații comerciale la parter — în două corpuri”, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr.1000 din 07.03.2018 şi în conformitate cu avizul favorabil al Comisiei de circulație, nr.DT2018-5098 din 24.10.2018. Faza de execuţie a lucrărilor va putea începe, numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire, emisă de către Direcţia Urbanism - Serviciul Certificări şi Autorizări, cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare, pe cheltuiala exclusivă a beneficiarului. Cu stimă , VICEPRIMAR, Imre Porta Jimisoana 2021 — Canitată Euaneană a Culturii

Atasament: U03_1_-_REGLEMENT_RI_URBANISTICE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U03_1_-_REGLEMENT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U03_2_-_REGLEMENT_RI_URBANISTICE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U03_2_-_REGLEMENT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U04_-_POSIBILIT__I_DE_MOBILARE_URBAN_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/0C858FAB01D315E8C2258390003C6194/U04_-_POSIBILIT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U05_-_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 50.71.94.100

U05 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

20/2017

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA COLOJOARA

arh. LAURA COLOJOARA

beneficiar:

amplasament:

titlu proiect:

SPECIFICAȚIE

VERIFICATOR

EXPERT

NUME SEMNĂTURA CERINȚA REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA

REFERAT

RAPORT DE EXPERTIZA NR.

iulie 2018

FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÎNT "IOAN SLAVICI" și S.C. TITUS S.R.L.

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Șagului, nr. 81C și nr. 83B

P.U.Z. - CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER.

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh. LAURA MARCULESCU

1:500

Proiectant general URBAN CONTROL TM S.R.L. Vizat spre neschimbare Consiliul Local Timișoara

Specialist R.U.R. arh. Laura Marculescu

18 .7

8

37.22 18

.7 9

15 .6

4

41.90

15 .7

9 4.66

9 STR. TIBERIU

13

13

9

9

13

13

17

398B

14B

ST R.

A RH

. V IC

TO R

VL AD

15

15

7

81

15B CA

LE A

ȘA GU

LU I

426 744

442 359

405 534

S+ P+

8E

S+ P+

8E

S+ P+

4E

S+ P+

8E

S+ P+

8E

S+ P+

8E

S+ P+

8E

S+ P+

4E

S+ P+

4E

S+ P+

4E

S+P+4E

S+ P+

4E

S+ P+

4E S+

P+ 4E

S+P+4E

ST R.

A RH

IT EC

T DU

IL IU

M AR

CU

ALEEA NICOLAE BOBOC

47640020 46

00

47640020 46

50

47640020 47

00

47645020 46

00

47645020 46

50

47645020 47

00

47650020 46

00

47650020 46

50

47650020 47

00

Nr. top 447 053 C.F. 447 053

S.teren=1353 MP

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL CENTRU DE AFACERI, CERCETARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER.

P .U

.Z . -

P lan

ulu i U

rb an

ist ic

Zo na

l " De

zv olt

ar e

zo na

m ixt

a

co m

er t s

i s er

vic ii -

A ns

am blu

d e

cla dir

i c u

fu nc

tiu ne

m ixt

a" ,

str . C

ale a

Sa gu

lui n

r. 10

0- 10

4- 10

6 - 1

10 , T

im işo

ar a

AP RO

BA T P

RI N

H. C.

L. 53

7/2 2.1

0.2 01

3

N

N P.U .Z . - PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU DE AFACERI, CERCETARE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER

LEGENDĂ PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - P.U.G. în lucru, Etapă 3

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - PROPRIETĂȚI ASUPRA TERENURILOR - extras din noul P.U .G . 2012 (etapa 3) - fără scara

DOMENIU PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

LEGENDĂ FUNCȚIUNI :

Limită P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă: Servicii, Cercetare, Învățământ, Cultură și Comerț la parter

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Acces propus pe parcelă

Limită parcele existente în cadrul P.U.Z.

Limită P.U.Z. vecin aprobat

Limită parcele vecine Limită parcelă vecină propusă (în cazul în care se face schimb de teren între Nr. top. 2238/1/2/1 și C.F. 426744)

Zona studiată (str. Bujorilor - str. Arh Victor Vlad - str. Eternității - Calea Șagului

URBANEII CONTROL
DOMENIUL PUBLIC TERENURI DIN DOMENIL PUBLIC AL STATULUI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL DOMENIUL PRIVAT TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE "00 006
INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCATIE SANATATE CULTURA ADMINISTRATIE SP SPORT > oom POSTA TRANSPORT CULTE AS PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA cl CIMITIR PD PADURE