keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 69/25.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara

25.02.2014

Hotararea Consiliului Local 69/25.02.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-002017/18.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 05/18.07.2013 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 04/30.01.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 10653 din 04.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 353/2013, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S/D+ P+5E , sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-002561/17.10.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara nr. 10653 din 04.12.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat, , în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris in C.F. 436112, nr. cad 436112, fiind proprietatea S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L. TIMISOARA.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare Medicale, Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Compartimentului Control;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calităţii;:
-Beneficiarului S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L.;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 130920_memoriu_PUZ_Saguaro.pdf

FOAIE DE CAPAT

Denumire lucrare: ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA (BIROURI, SERVICII)

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament: Timişoara, strada Siemens

Beneficiar: s.c. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT s.r.l.

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Număr proiect: 353/ 2013

Proiectant urbanism: s.c. studio arca s.r.l.

Proiectant lucrari edilitare:

s.c. C&C INSTAL s.r.l.

Proiectant lucrări rutiere:

s.c. PATH'S ROUT s.r.l

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPĂT 02. BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE 03. MEMORIU TEHNIC 04. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 05. ANEXE:

Certificat de Urbanism Extras CF Plan parcelar Aviz prealabil de oportunitate

BORDEROU PIESE DESENATE

01 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 01 A 02 ÎNCADRARE ÎN PUG, MASTERPLAN 02 A 03 SITUAȚIA EXISTENTĂ 03 A 04 REGLEMENTARI URBANISTICE 04 A 05 POSIBILITĂȚI DE MOBILARE 05 A 06 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 06 A

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumire lucrare: ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA (BIROURI, SERVICII)

Amplasament: strada Siemens, Timişoara Beneficiar: s.c. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT s.r.l. Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l. Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z. ) Data elaborării: 10/09/2013

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei program Prin prezenta documentatie se propune amplasaarea pe terenul studiat a unui

ansamblu de cladiri pentru birouri, cu spatii cu functiuni conexe (servicii, alimentatie publica, comert etc.) amplasate la nivelul parterului.

In incinta se vor amenaja circulatii auto, parcaje, zone verzi si zone pietonale. Investitia are ca obiectiv inlcusiv racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent

amplasamentului (reteaua de electricitate, retea apa-canal, gaz). Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind

modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2751 din 23.08.2013, emis de Primaria Municipiului Timisoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, inainte de urmarea procedurii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin

HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, respectiv HCL 105/2012, terenul studiat se incadreaza in zona propusa pentru unitati industriale si face parte din UTR 72, avand interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/PUD.

Conform Masterplanului, Etapa 2 - Concept general de dezvoltare urbana (ianuarie 2012), propunerea se incadreaza in: - Politica 1 - Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive,

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

- Program 1 - parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovare prin care se propune restructurarea si refunctionalizarea unor platforme industriale din perioada de inainte de 1989 in parcuri industriale cu profil High Tech, parc de cercetare si dezvoltare IT&C. (vezi plansa pg. 24)

Conform avizului prealabil de oportunitate eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ. In documentatia pentru solicitarea avizului de oportunitate s-a propus o zona cu functiune mixta (birouri, servicii).

1.3. Surse documentare Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002

prelungit prin HCL 139/2007, respectiv HCL 105/2012 - Masterplan Timisoara – Etapa 2 Concept general de dezvoltare urbana (ianuarie

2012) - PUD "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timişoara,

intocmit de s.c. MG Building Design s.r.l., aprobat prin HCL- 370/2010 - PUD „„Extindere hala existenta cu un atelier de productie si un corp administrativ"

Calea Stan Vidrighin nr.13A, Timişoara, intocmit de s.c. Poliform s.r.l., aprobat prin HCL- 616/2006

- Studiul geo - Ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de retele

care pot afecta amplasamentul (vezi Aviz unic anexat).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei Zona studiata nu face parte dintr-un tesut urban structurat, reteaua de strazi fiind

definita conjunctural, in functie de obiectivele care au functionat in zona. Terenul studiat este acum neutilizat, fiind liber de constructii.

Parcelele invecinate au avut functiuni industriale, cu accese din arterele de importanta majora - Calea Stan Vidrighin si Calea Buziasului. Acestea au suferit partial procese de reconversie functionala in servicii, birouri, activitati economice din sectorul tertiar: Continental, SSI Schaefer, Elbrom Plast, Optica Business Park.

2.2. Incadrare in localitate Situl studiat face parte din zona sud-estica a teritoriului administrativ al

Municipiului Timisoara, unde este amplasata fosta platforma industriala, dezvoltata inainte de 1989 de-a lungul Caii Buziasului.

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

Delimitarea si incadrarea zonei studiate si reglementate este conform planselor anexate in partea desenata: - la Sud – strada Siemens, de unde este asigurat accesul pe parcela, - la Vest – SC ELBROM PLAST SRL, proprietate privata - la Nord si Est – terenuri cu destinatie agricola, proprietati private.

Parcela inscrisa in CF nr. 436112, nr. cad. 436112, are o suprafata de 10.000 mp si se afla in proprietatea privata a s.c. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT s.r.l., initiatorul acestui proiect.

Elementele definitorii rezultate in analizarea situatiei existente sunt: - amplasarea sitului intr-o zona aflata in proces de restructurare si reconversie

functionala in zona pentru IT&C, servicii, mica productie etc.; - propunerile preliminare ale noului PUG, aflat in Etapa a 3-a de elaborare, de

trasare a unui sistem de strazi care va reorganiza intreaga zona.

2.3. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale

cadrului natural. Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici

canale de desecare. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea

generala asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia

Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particule fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicitatii conform codului de proiectare seismica P100- 1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului:

- media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

- cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915 vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

2.4. Circulatia Accesul (auto si pietonal) pe sit se realizeaza acum de pe strada Siemens. Luand in considerare propunerile facute in noul PUG Timisoara, aflat in Etapa a

3-a de elaborare, se propune de-a lungul laturii estice a parcelei realizarea unei strazi cu profil stradal tip PTT16 cu latimea de 20 m, care va face legatura spre Sud cu Calea Buziasului.

Noua retea de strazi propuse va organiza si permeabiliza intreaga zona si va asigura accesul spre cele doua artere principale – Calea Buziasului si Calea Stan Vidrighin.

Transport public Accesul la transportul public este asigurat, deoarece pe arterele Calea Buziasului

(spre Sud) si Calea Stan Vidrighin (spre Vest) sunt amplasate trasee ale transportului public: tramvai, troleibuz si autobuz. In zona intersectiei dintre cele doua strazi (giratia amplasata la cca. 5 minute de mers) se afla un nod principal al transportului public al orasului.

2.5. Ocuparea terenurilor In prezent, terenul studiat nu are nici o destinatie, fiind liber de constructii. Conform plansei de analiza a situatiei existente se poate observa ca terenurile

invecinate sunt ocupate de constructii functiuni industriale sau de birouri si servicii.

2.6. Echipare edilitara – situatia existenta Platforma industriala, amplasta pe Calea Buziasului, este echipata edilitar cu

toate utilitatile necesare (electricitate, apa-canal). Terenul studiat este amplasat adiacent acesteia si din acest motiv racordarea la utilitati este facila. Concomitent cu elaborarea planului s-a solicitat detinatorilor de utilitati emiterea avizelor de amplasament.

2.6.1. Retele apa-canal – situatia existenta In zona studiata exista conducte de alimentare cu apa si canalizare care nu

afecteaza amplasamentul conform avizului S.C. Aquatim S.A. şi anume: - conductă de alimentare cu apă in zona sudică a incintei, pe strada Siemens,

Ф125mm; - conducte de canalizare menajere şi pluviale, care fac parte din reteaua orasului,

pe strada Olarilor.

2.6.2. Retele de energie electrica, telefonie – situatia existenta Conform avizului eliberat de S.C. Enel Distributie Banat S.A. pe amplasamentul

studiat exista retele electrice iar obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil eliberat de ROMTELECOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor. Acestea vor fi stabilite prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

2.6.3. Retele de gaze naturale – situatia existenta Conform avizului Distrigaz-Nord s.a. retele de alimentare cu gaze naturale de

presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul. Conducta de gaz metan trece la sud de amplasament.

2.6.4. Retele de incalzire centralizata – situatia existenta Conform avizului de amplasament SC Colterm SA retelele termice si de apa

rece nu afecteaza amplasamentul.

2.7. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu

exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse in acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat de cladiri cu functiune mixta (birouri, servicii, cai de acces si zone verzi, retele tehnico- edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) zona se va transforma in mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente.

2.8. Optiuni ale populatiei Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul

si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus (cladiri pentru birouri, servicii, reorganizarea circulatiilor auto si pietonale, parcari, spatii verzi etc.).

2.9. Disfunctionalitati Potentialul nevalorificat al unor situri industriale cu activitate redusa, pozitionate

in apropierea arterelor principale de circulatie poate crea o disfunctionalitate la nivelul intregului oras. Pe de alta parte, dezvoltarea si sustinerea activitatilor economice din sectorul IT&C reprezinta una din politicile de dezvoltare a orasului Timisoara, de a se transforma intr-un centru regional de cunoastere si inovare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Elemente de tema Luand in considerare strategiile urmarite de administratia orasului, prin acest

proiect se propune dezvoltarea unei investitii ce presupune construirea unui ansamblu de cladiri cu functiune mixta: servicii, birouri, pentru extinderea spatiului de productie in domeniul IT&C.

Ansamblul propus este unul modular, format din trei corpuri de cladire similare. Acest tip de abordare va permite o dezvoltare in etape succesive a proiectului. Intre acestea se va desfasura o zona verde si spatiu pietonal continuu care se poate extinde si inspre Sud.

Pentru functionarea in bune conditii a activitatilor propuse, in incinta se vor

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

amenaja accese, drumuri de incinta, parcari auto si pentru biciclete. Realizarea investitiei presupune si racordarea cladirilor la retelele edilitare

(electricitate, apa-canal) existente.

3.2. Prevederi din PUG In P.U.G. Timisoara in zona studiata este propusa zona pentru unitati industriale. In Masterplan – Etapa a 2-a se propune reconversia zonei in parcuri industriale

cu profil High Tech, parc de cercetare si dezvoltare IT&C, iar in PUG-ul aflat in curs de elaborare, Etapa a 3-a, se prevede restructurarea zonei cu caracter industrial in zona mixta.

3.3. Valorificarea terenului Prin PUZ se propune reconversia functionala in zona cu functiune mixta (servicii,

comert), cu regim de inaltime de maxim (S/D)+P+5E. Terenul in discutie este amplasat intr-o zona care se dezvolta in apropierea unei

artere importante de circulatie, Calea Buziasului. Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

3.4. Modernizarea circulatiei Noul PUG propune pentru aceasta zona un sistem de strazi cu profil tip PTT16,

care va face legatura spre Sud cu Calea Buziasului. Profilul strazilor este de 20 de metri: circulatie auto in dublu sens (doua benzi de circulatie), zone verzi/parcari de o parte si de alta cu latime de 2,50m, trotuar (1,00m) – pista de bicclete (1,00m) – trotuar (2,00m).

Trasarea acestor strazi a fost preluata de propunerile facute pe sit. Parcela cu CF 436113 nr. cad. 436113 (10 m latime, cu suprafata de 1.385mp) a fost dezmembrata pentru trasarea strazii si va trece in proprietatea publica a Primariei Timisoara.

In prezent accesul pe parcela se face din strada Siemens. In propunerile facute este prevazut un al doilea acces, spre zona de parcare, de pe strada propusa la Est.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare de proiectare (DTAC, PT).

3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Pentru terenul reglementat se propune functiunea de: Zona mixta – birouri, servicii, cu regim de inaltime de maxim S/D+P+5E, cu spatii verzi, circulatii si locuri de parcare in incinta.

In zona vor fi permise urmatoarele functiuni:  birouri, sedii de companii, administrative  financiar - bancare  comerciale cu ADC de maxim 1000 mp, alimentatie publica  servicii  cazare turistica  cercetare stiintifica  culturale  activitati de mica productie, nepolunate

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

Zona mixta cuprinde:  zona ocupata cu cladiri;  zona de spatii verzi in incinta si spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor,

cu rol de protectie;  zona de acces, circulatii auto si pietonale, parcaje - necesarul de locuri de

parcare se va stabili in functie de capacitatea cladirilor, cu respectarea RGU (aprobat prin HG 525/96) si RLU Timisoara

 platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor.

Amplasarea constructiilor pe parcela Constructiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a

constructiilor care defineste zona de implantare a constructiilor, conform plansei “Reglementari urbanistice”.

Limita zonei de implantare a cladirilor este: - la (min.) 5,00 m fata de limitele vestica, sudica si estica ale parcelei - la (min.) 10,00 m fata de limita nordica a parcelei.

Regimul de inaltime Regimul de inaltime propus este de maxim S/D+P+5E.

Modul de utilizare a terenului Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici urbanistici: P.O.T. maxim = 40% C.U.T. maxim = 2.

Posibilitati de mobilare Se propune amplasarea unui ansamblu construit cu functiunea de cladiri pentru

birouri, format din trei module similare. S-a optat pentru aceasta varianta pentru a putea dezvolta investitia in pasi succesivi. Cladirile vor avea o dubla orientare: spre parcare si spre strada nou propusa.

La parter se vor amplasa pe langa zona de lobby si functiuni cu caracter public: servicii, alimentatie publica, fitness, comert etc.

Parcarea este amplasate in zona vestica a parcelei cu acces din strada Siemens si din strada porpusa la Est.

Zona verde intermediaza relatia cladirilor cu spatiul pietonal al strazii principale propusa pe latura estica a sitului si se prelungeste in Sud, cu o alta zona propusa a se dezvolta ca spatiu verde.

Bilant teritorial Pentru amplasamentul studiat, cu suprafata totala de 10.000 mp, aflat in

proprietatea s.c. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT s.r.l. se propune urmatorul bilant teritorial:

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

EXISTENT PROPUS

mp % mp % Suprafata amplasament 10.000 100% 10.000 100% Zona ocupata cu cladiri pentru comert si servicii - -

max. 4.000

max. 40%

Zona parcari/ circulatii auto si pietonale

- - cca 2.000

cca 20%

Zona spatii verzi - - min. 2.000

min. 20%

3.6. Adapost de aparare civila Daca in fazele urmatoare de proiectare (D.T.A.C., P.T.) cladirile propuse se

inscriu in categoria de constructii la care se impune realizarea adapostului de aparare civila (conform art. 1 din Hotararea 560/2005 modificat prin Hotararea 37/2006), acesta se va amenaja la nivelul subsolului (daca acesta corespunde conditiilor necesare amenajarii adapostului). Adapostul se va executa conform proiectului tehnic cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”.

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii

acesteia: racordul la reteaua de canalizare, bransamente la reteaua de apa stradala, electricitate, gaz, telefonie etc.)

Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a cladirii se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe str. Siemens (retea apa existenta, Ø125 mm). Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara .

Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer si pentru incendiu (hidranti interiori de incendiu, daca este cazul). Din conducta principala existenta se va alimenta, printr-un bransament principal propus (teava PEHD Ø75 mm) zona studiata. Se va realiza cate un bransament secundar la fiecare corp de cladire. La fiecare cladire vor fi alimentati consumatorii (grupurile sanitare, centrala termica) si statia de ridicare a presiunii pentru incendiu ( hidranti interiori).

Retelele exterioare de distributie a apei cuprind: - conducta de serviciu principala care transporta apa de la conducta principala la punctul de bransament, - conducta de serviciu secundara care transporta apa de la punctul de bransament la fiecare corp de cladire, - caminul de bransament principal, montat la limita de proprietate, prevazut cu contor - caminul de bransament secundar, montat la fiecare cladire, prevazut cu contor, pentru subcontorizarea consumului de apa. Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

numarul de locuitori conform STAS 1343-1 din 2006. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de consum si pentru combaterea incendiului ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare. Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa. Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei .

Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000 1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 1000 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 50 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 45 l/om.zi

a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000 1  1000 (50 + 45) = 95 mc/zi

Qzi med = 95 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000 1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,50

Qzi max = 1000 1 1000 (50 + 45) 1,50 = 142.50

Qzi max =142.50 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000 1 

24 1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 1000 locuitori)

Qo.max = 1000 1 

24 1  1000(50 + 45) 3 1,50 = 17.81 mc/h

Qo.max = 17.81 [mc/h]

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori

Pentru 1000 locuitori rezulta 1 incendiu simultan: Qie = 5 l/s = 18 mc/h Durata de functionare a hidrantilor exteriori Te = 3 ore Se vor folosi hidrantii exteriori existenti in zona.

Inbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUZ.

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a localitatii Timisoara existenta in zona, pe str. Olarilor. De pe str. Olarilor, are loc extinterea retelei de canalizare, pana in zona studiata; se va realiza o extindere de retea teava PVC KG Ø250 mm.

Apela uzate menajere de la cele 3 corpuri de cladire vor fi colectate ( prin intermediul caminelor de racord secundare) si evacuate prin intermediul unui camin de racord principal la reteaua de canalizare. Racordul la canalizarea orasului se va face cu teava PVCKG, Dn = 250 mm .

Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate si deversate la un bazin de retentie ape pluviale. Inainte de a fi deversate la canalizare, apele pluviale de pe suparafetele parcarilor vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi din beton.

Sistemul de canalizare cuprinde : - racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; - retele de canalizare menajera exterioara ; - retele de canalizare pluviala exterioara; - rigole sau guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice; - separator hidrocarburi; - camin de racord secundar; - camin de racord principal

Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este : Qzican.med = 0,8  95 = 76 mc/zi Qzican.med = 76 mc/zi

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare: Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc ( l/s ) i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i =260 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1 Ф – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ; Ф=0.90 Sc – suprafata de calcul, in mp;

de pe acoperisuri Stotal= 2070 mp. qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc = 0,0001 x 310 x 0,90 x 2070

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

qc = 57.75 l/s

de pe suprafetele betonate Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se determina conform STAS 1846-2002, cu formula: Qp = m x φ x i x Sc (l/s) unde: m = 0,8 φ = 0,85 i = intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul si de durata teoretica a ploii de calcul:

t = tcs + Va l

(min.)

tcs = 12 min. l = 250 m Va = 100 m/min f = 1/1

t = 12 + 100 250

= 14.95 min  i = 180 l/s.ha

S asfaltate= 2000 = 0.20 ha Qp = 0,8 x 0,85 x 180 x 0.20 = 24.48 l/s.

Qtotal = 57.75 + 24.48 = 82.23 l/s

=> Q = 7400.7 mc/an

Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate din incinta sunt evacuate prin intermediul caminelor de vizitare la un bazin de colectare ape pluviale; acestea vor fi folosite pentru udatul spatiilor verzi.

Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie, pentru fiecare imobil in parte.

Centrala termica se amplaseaza in spatiul special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand

astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale)

furnizate de reteaua de distributie a Orasului Timisoara, prin prelungirea retelei de gaz existenta in zona.

Solutii de extindere a capacitatii de alimentare cu gaze naturale Se prevad urmatorii consumatori pentru gazele naturale :

arzatoarele cazanelor de la centrala termica ; Sistemul de distributie al gazelor naturale al cladirii cuprinde:

- reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune medie; - statie de reglare masurare

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

- reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune redusa; - conductele de bransament ; - post de reglare a presiunii si masurarea debitelor de gaze; - instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare masurare existenta in zona, prin prelungirea retelei de gaz pana in zona studiata. De la aceste statii se alimenteaza consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusa.

Alimentarea cu energie electrică In conformitate cu Normativul I7/2011, bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel: Birouri: aprox.252 birouri x 6 kw/birou Pi = 1512 kW Parti comune Pi = 363 kW

ks = 0,80 Puterea instalata pentru intreg ansamblul de imobile: Pi = 1875 kW Puterea maxima simultan absorbita: Pmsa = 1500 kW

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. ELECTRICA S.A. Lucrări necesare: Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică. Se va realiza un punct trafo pentru toata zona studiata, iar la fiecare imobil se va realiza o firida de bransament. Lucrările se vor realiza de o firmă atestată pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicaţii şi televiziune în cablu Operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de telecomunicaţii, internet şi

cablare în toată zona. De la aceste reţele se va realiza un bransament principal pentru zona studiata, apoi cate un branşament individuale la fiecare cladire.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

3.8. Protectia mediului

CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

3.8.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone mixte – cladiri pentru bioruri si servicii. Tinand cont de evolutia recenta a intregii zone functiunea propusa vine sa completeze arealul de functiuni dezvoltate in tesutul urban limitrof, in ultimii ani.

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

In propunerea de dezvoltare sistemul de circulatii auto urmareste continuarea sistemului de strazi adiacente si preluarea sistemului de strazi propuse de noul PUG.

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltării durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a zonei de comert si servicii dezvoltata in zona. De asemenea se va avea in vedere integrarea in solutiile tehnice propuse considerentele necesare protectiei mediului:

c1. Protectia calitatii apelor. Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

c2. Protectia aerului. Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

c3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor. Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii constructiilor pentru zona mixta propusa este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Nivel de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si nivelul de zgomot de fond vor cât mai reduse.

Pentru aceasta se vor prevedea materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c4. Protectia impotriva radiatiilor. Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c5. Protectia solului si subsolului. Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de constructii se realizeaza în conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata in special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD. c6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice. Functionarea lucrarilor

propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

c7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public. In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de constructii.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

c8. Gospodarirea deseurilor. Evacuarea gunoaielor se va realiza prin intermediul zonelor de colectare amplasate in interiorul incintei. Acestea se vor dota corespunzator astfel incat sa asigure preluarea gunoiului rezultat din intreg complexul.

Pentru evacuarea gunoiului rezultat se va face contract cu Retim . Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apa nu rezulta deseuri care ar

necesita o gospodarire speciala. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul

colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

c9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase. In prezentul PUZ este prevazuta zona functiuni mixte - birouri si servicii (vezi cap. 3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici), prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat de

cladiri cu functiune mixta (birouri, servicii, cai de acces si zone verzi, retele tehnico- edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) zona va deveni un mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente.

Pentru a asigura un climat cat mai propice in zona dezvoltata se pronune amenajarea de spatii verzi de aliniament dar si de spatii verzi compacte (plantate cu vegetatie inalta, joasa si gazon).

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9).

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

3.8.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă)

calitatea mediului natural va fi evident imbogatita.

b) natura cumulativa a efectelor nu e cazul

c) natura transfrontiera a efectelor nu e cazul

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor)

Dezvolatarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua

toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie e muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

nu e cazul

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamentul studiat si in vecinatatea acestuia nu sunt prezente elemente

naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului in mod intensiv Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului urban,

bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (Regulamentul General de Urbanism, Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

nu e cazul

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

3.9. Obiective de utilitate publica

Pe limita estica a amplasamentului studiat se propune trasarea unei strazi cu prospect de 20 m. Parcela cu CF 436113 nr. cad. 436113, a fost dezmembrata din terenul initial, pentru a fi donata Primariei Timisoara in vederea trasarii strazii care delimiteaza la Est situl studiat.

Parcela va avea acces de pe strada Siemens dar si de pe strada nou propusa.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de

construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

intocmit, arh. Radu GOLUMBA

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELEI inscrise in C.F. nr. 436112

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL R.L.U. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentatie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor.

Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei pub- lice locale si este aprobat, pe baza avizelor obtinute, de catre Consiliul Local al Muni- cipiului Timisoara.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in con- ditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urban- ism.

Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale amplasamentului reglementat se schimba conceptia generala care a stat la baza Planu- lui Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legis- latiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activit- atea de urbanism si amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie sa asigure co- relarea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatii, respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

2. BAZA LEGALA A ELABORARII La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au

stat în principal: - REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM aprobat prin H.G.R. nr.525/1996 (cu modificarile ulterioare) si Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000; - Reglementarile cuprinse in P.U.G. Timisoara si in prescriptiile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. Timisoara, pentru zona ce face obiectul P.U.Z.; - Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modi- ficarile ulterioare.

Au fost consultate: - “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000; - “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

3. DOMENIUL DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii

pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasată in limita terenului reg- lementat.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate Nu este cazul.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

art.8 Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

art.9 Expunerea la riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.11 Asigurarea echiparii edilitare Asigurarea echiparii edilitare se face conform planselor de Reglementare - retele

edilitare (parte desenata din P.U.Z.)

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U.

Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 – RGU. art.13 Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului sa nu depaseasca 40%.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.14 Orientarea fata de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Or-

dinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei. art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U . Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desen- ate din PUZ. art.16 Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea cladirilor fata de aliniament (limita dintre domeniul public si cel privat) se va face conform plansei de reglementari urbanistice in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse. art.17 Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Cladirile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei de Reglementari urbanistice. Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii art. 2, 3, 4, 5 şi 16.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.18 Accese carosabile Accesele pe parcela se realizeaza din strada Siemens si din strada propusa la

Est. Sistemul de circulatii auto propus urmareste continuarea sistemului de strazi adiacente si preluarea sistemului de strazi propuse de noul PUG aflat in faza de propuneri preliminare.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor ( faza DTAC, PT). art.19 Accese pietonale

Conform Art. 26 - R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se vor asigura accese pietonale din trotuarele adiacente. Acestea vor fi

conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap.

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

art.20 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existenta Autorizarea executarii constructiilor va fi posibila numai in cazul existentei

posibilitatilor de racord si bransament la retelele existente de apa, canal, energie electrica. art.21 Extinderea de retele tehnico-edilitare

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara se vor suporta de catre investitor in intregime. Toate retelele stradale (apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicatii) se vor realiza subteran. art.22 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico-edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

art.23 Inaltimea constructiilor La stabilirea inaltimii constructiilor se va avea in vedere respectarea normativelor

legate de asigurarea insoririi constructiilor (conform Ordinului nr. 536) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate sub aspectul insoririi acestora.

Conform plansei de Reglementari urbanistice, pe amplasamentul studiat se propune un regim de inaltime de maxim S/D+P+5E. art. 24 Procentul de ocupare a terenului

Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 40%.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

art.25 Parcaje Numarul de parcari se va stabili in corelare cu specificul destinatiilor finale ale

cladirilor propuse prin proiectul de arhitectura, faza DTAC, respectand legislatia specifica. art.26 Spatii verzi

Se vor mentine spatiile verzi de aliniament de-a lungul strazilor unde acestea exista. De-a lungul strazilor propuse se recomanda realizarea de spatii verzi plantate.

Pe terenul studiat zonele verzi vor ocupa o suprafata minim 20% din suprafata totala. art.27 Imprejmuiri

Conform art. 35 – R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

1.1 UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

art.28 Functiunea dominanta propusa este zona mixta – birouri, servicii

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

=[r
cfr

art.29 Functiunile complementare admise ale zonei sunt: - Comert, alimentatie publica, cercetare, cultura, cazare - Activitati de mica productie - Spatii verzi amenajate - Accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje - Retele si instalatii tehnico – edilitare.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

art.30 Utilizari permise: - birouri, sedii de companii - servicii - financiar – bancare - comert cu ADC de maxim 1000 mp, alimentatie publica - sport, agrement - spatii verzi amenajate, - cazare turistica - cercetare - culturale art.30 Utilizari admise cu conditii: - elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii subterane sau in afara spatiului public, - garaje, cu conditia sa nu ocupe integral frontul spre spatiul public, - activitati de mica productie nepoluante si sa fie parte a unei activitati comerciale sau de servicii art.31 Interdictii definitive de construire - locuire, - constructii pentru activitati de productie poluante, - depozite en gros, - comert cu suprafete mai mari de 1000mp.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

intocmit, arh. Radu Golumba

s.c.                                                                      s.r.l. timisoara str. memorandului nr. 93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

cfr
=[r

Atasament: 06A_Propietate_AsupraTerenurilor.pdf

S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L.

PUZ - Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri, servicii)

Timisoara, str. Siemens, fn

PUZ - ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA (BIROURI, SERVICII)

CF nr. 436112- nr.cad 436112 Suprafata teren = 10000mp

Timisoara, str SIEMENS , fn

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Daniel URSU

plansa: faza P.U.Z.

sept 2013

plansa nr.arh. Daniel URSU

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

pr. nr. 353/2013

scara:

1:1000 PROPIETATE ASUPRA TERENURILOR

06A.

10,00 10,00

20,00

20,00

12,00

20,00

08 09 08

65

07

07

07

19

65

45

08

08 0865

08 08

08

0707 68

08

08

19 2222

0822220749 07

5858 58 19 19

0708 08076563

08 07

65

07 0812

09 0909

09

63

63

08 09 08 07

65

45

45

07 0863 09

6308 0807 65 07 0809

09

08

08 09

0807

18

650708908

08 09 0807

1904

19042208 63 09 08

63 0765

31

31

0807 18

23 08

08 12

19

04

65

08 09 08

18

19

0809 08

080908 03 03

03

03

03

03

03

03

03

19 03 03 03 080908 03

03 080803

030808 03

03 030308

090803 03

0319

19 03

03 03 080908 03 03

03 03 0808 03

03 0808

03

03

03 0308

0908 03

03 19

03

03

03 0808

03

0808

0808

0808

08 08

0808

03

03 03

03

03

03

03

31 31

08 08

03

03

08 08

0808 03

0202

Panou publicitar

G

TParcare

D ru

m p

ie tru

it

D ru

m d

e pa

m an

t

D ru

m d

e pa

m an

t

D ru

m d

e pa

m an

t

Drum pietruit

Dru m a

sfa ltat

Trotuar

Tr ot

ua r

Ps1

Ps2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C

C

C

C

C C

G

G

G

G G G

G C

parcare

parcaj directiune

d r u m in t e r io r

casa portar

parcare

p la t f o r m a

b e t o n

platforma beton

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

alee

p la t f o r m a

b e t o n

CC

(rampa)

200

pamant 2

cad.88435/1/2;8436 /1/4;8437/1/1/3;8439/2

C C 15 5 4 / 1/ 3 / a

Sediu administrativ P+2E

08 09 08

65

07

07

07

19

65

45

08

08 0865

08 08

08

0707 68

08

08

19 2222

0822220749 07

5858 58 19 19

0708 08076563

08 07

65

07 0812

09 0909

09

63

63

08 09 08 07

65

45

45

07 0863 09

6308 0807 65 07 0809

09

08

08 09

0807

18

650708908

08 09 0807

1904

19042208 63 09 08

63 0765

31

31

0807 18

23 08

08 12

19

04

65

08 09 08

18

19

0809 08

080908 03 03

03

03

03

03

03

03

03

19 03 03 03 080908 03

03 080803

030808 03

03 030308

090803 03

0319

19 03

03 03 080908 03 03

03 03 0808 03

03 0808

03

03

03 0308

0908 03

03 19

03

03

03 0808

03

0808

0808

0808

08 08

0808

03

03 03

03

03

03

03

31 31

08 08

03

03

08 08

0808 03

0202

Panou publicitar

G

T

D ru

m p

ie tru

it

Trotuar

Trotuar Trotuar

1

2 3

7 13

1

15

1617

477200 2 0 9 8 0 0

477200 2 1 0 0 0 0

ST R

. S IE

M EN

S

STR. SIEMENS

S teren = 10000mp

P+ 4E

Pa rte

r

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe

st. prelucrari apa

atelier atelier

tamplarie

atelier

debitare

parcare

CF nr. 436112, nr. cad.436112

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

ELBROMPLAST

DRUMURI PROPUSE

DRUMURI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

TEREN PROPIETATE PRIVATA

ACCESE PROPUSE

LEGENDA :

N

us oo E

Atasament: 05A_Posibilitati_de_Mobilare.pdf

Atasament: 04A_Reglementari_Urbanistice.pdf

Atasament: 03A_Analiza_Situatiei_Existente.pdf

S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L.

PUZ - Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri, servicii)

Timisoara, str. Siemens, fn

PUZ - ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA (BIROURI, SERVICII)

CF nr. 436112- nr.cad 436112 Suprafata teren = 10000mp

Timisoara, str SIEMENS , fn

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Daniel URSU

plansa: faza P.U.Z.

sept 2013

plansa nr.arh. Daniel URSU

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

pr. nr. 353/2013

scara: 1:2000 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

03A.

birouri

2

S.C. S.B. INTERCOMERT S.A.6A

9

Bl.B13

ST R.

ELE CT

RO NIC

II26

Bl.B12

19

Bl.C15

Bl.B11 17

Bl.C14

24

Bl.C11

Bl.C12

4 6

terasa

4A

ST R

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

Bl.F2

11

16

7

5

1

2

3

Bl.101 5

20

Bl.9 5

16

1

14 12

magazin

10

statie gaze

8

bazin

Bl.F2 15

13

Bl.F4 17

STR. LEGUMICULTURII

IN TR

. N EP

TU N

(S ID

ER UR

GI EI

)

3

cresa gradinita

4

STR. ATOMU LUI

6

cos

4

2

3

IN TR

AR EA

S AT

UR N

4

Auto - Tim

vestiare

ST R.

R EC

OL TE

I 4A

sediu club sportiv

st. pompare

atelier

8

6

15

13

atelier

11

3 4

Asociatia Sportiva Autoturisme

STR. RECOLTEI

6

10 8

12

post trafo

14

7

3

1

5

camin

cos

vestiar bazin

bazin sala sport

punct termic

cos

camin

administratie

atelier

11

13

9

S.C. Tehnomet S.A. Timis

STRADA ATOMULUI

6A

4A

2

1

punct termic

IN TR

. N EP

TU N

(S ID

ER UR

GI EI

)

camin

4

2

STR. MARTIR MARIUS NEMTOC

15

8 cabina poarta

6

5

15A

Bl.D1 32A

Bl.D2

34

36

ST R.

M AT

EI M

IL LO

9

7B

4

7A

7

5

3 3A

1

40 40A

2

ST R.

S PA

TA RU

M IL

ES CU

1

54 54A

44

46

42 42A

48

50 52

2

38

CALEA BUZIASULUI

11

S.C. TIMTEROS S.A.

teren de tenis

te re

n de

h an

db al

tribuna

parcare

BIROURI

ST R.

M AR

TI R

CO NS

TA NT

IN R

AD Uterasa

72

72A

74 21A

19

21

62

58A

58

56

60

68

64

66

70 70A

15

17

ST R.

O LA

RI LO

R

anexa tehnica

hala prelucrari optice anexa tehnica

hala

anexa tehnica

ST R.

O LA

RI LO

R

2

atelier

10 12

12B 12A

4

6

8

STR. OLARILOR

Bl.C13STR. ELECTRO NICII

post trafo

terasa 23

chiosc metalicchiosc metalic

STR . VE

NU S

21

19

hala aparate masura

centrala termica

hala principala de productie

parcare

ST R.

ELE CT

RO NIC

II

17

15

13

13Bl.B8

Bl.B7 11

9Bl.C8 1 4

12

Bl.B6

Bl.C7

Bl.C6

apa

11A 11

9

rezervor 7

1

5

INTR. VENUS(INTR.PETROLISTILOR)

3

1

centrala termica

INTR. MESE RIASILOR

depozit

carburanti

Bl.B57

10

Bl.B4 Bl.B3

1

5

parcare

2

Bl.B23

STR. ELECTRONICII

Bl.B1 1

Bl.C5

sediu firma

Bl.C4 8

1

Bl.C3 6 4

1

Bl.C2 Bl.C1 2

28C

cabinapoarta

administratie

magazin parcare

PIATA GENERAL GH. DOMASNEAN

hala montaj

(B-DUL LIVIU

REBREANU)

cintar

32

S.C. Timtecons S.A.

cantina birouri

platf. beton

magazin alimentar

30

32

11

11

S.C. ACELLUM S.R.L.

birouri

hala productie

BRITHOUSE

atelier

cabina portar

sediu administrativ

atelier

parcare

hala

ELECTROTIMIS hala

teren de tenis bazin

rampa auto

vestiar

birouri

parcare

Hala productie

platf. beton

st. gaz

atelier

atelier

OPTICA BUSINESS CENTER

statieneutralizare

bazin

hala prelucrare mecanica

hala

atelier

B-D UL

IND US

TR IEI

bazin casa pompe

birouri

atelier

bazinatelier

remiza P.S.I.

As

statie debitare

casa cantar

bascula

cabina portar

E.E.E. S.A. 4 E.E. TIM

birouri

4A

hala productie

As

bazin

bazin

casa portar castel apa

padoc descoperit

COMTIM TIMCAR GRUP

birouri

C A

LEA STA

N VID

R IG

H IN

(C A

LEA B

U ZIA

SU LU

I)

atelier stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe

st. prelucrari apa

hala productie

P.S.I. remiza

atelier atelier

tamplarie

atelier debitare

[ "D:\ALPIN PROIECT\ORTOFOTO_INTERGIS\TIMISOARA\TM_Ghiroda_image.sid "]

08

09

08

65

07

07

07

19

65

45

08

08 0865

08 08

08

0707

68

08

08

19 2222

08 22220749 07

58 5858

19 19

07 08

0807 65

63

08 07

65

07 08

12

09

0909

09

63

63

08

09

08 07

65

45

45

07 08 63

09

6308 08 07

65

07 08

09

09

08

08 09

0807

18

650708908

08 09 0807

19 04

1904 22

08

63 09 08

63

07 65

31

31

0807 18

23 08

08 12

19

04

65

08

09 08

18

19

08 09 08

0809 08

03 03

03

03

03

03

03

03

03

19 03 03 03 08 09 08

03

03 08 0803

0308 08

03 03

030308 090803

03

0319

19 03

03 03 08 09 08 03 03

03 03 08 08

03

03 0808

03

03

03 03

08 0908

03

03

19

19

03 03 08 09 0803

03

03

03

03 08 08

03

03

08 08

03

03

03

03

03 080908

03

19

19 03 0308 09 08 03

03

03

03

03

03

08 08

03

08 08

08

0803

03

03

03

03

03 080908

04

08 09

08

08 09

08

0319

3

3 08 09

08

03

03

03

03

03

03

03

03

03

0808

08 08

0808

08 08

0808

03

03 03

03

03

03

03

31

31

08 08

03

03

08

08

08 08 03

0202

Panou publicitar

Panou publicitar

Panou publicitar

G

TParcare

Drum pietruit

D ru

m d

e pa

m an

t

D ru

m d

e pa

m an

t

D ru

m d

e pa

m an

t

Dr um

d e

pa m

an t

Drum pietruit

Dru m a

sfa ltat

Trotuar

Tr ot

ua r

9

99

CC1549/4/5/1/1 drum

D e1541

D e 1 5 4 2

Ps1

Ps2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C

C

C

C

C

C

G

G

G

G G

G

G

C

parcare

parcaj directiune

d r u m in t e r io r

casa portar

parcare

p la t f o r m a

b e t o n

platforma beton

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

alee

p la t f o r m a

b e t o n

CC

(rampa)

drum pamant

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1

nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

200

P+ 1E

pa rti

al

P+1E

acces

z.v.

curte

pamant

top.8437/1/1/2

2

cad.88435/1/2;8436 /1/4;8437/1/1/3;8439/2

C C 15 5 4 / 1/ 3 / a

11 02

21 /0

9 40

37 20

406363

spalatorie auto

41 68

34

41 68

33

C1

C1

CASA P+M

C C 1 5 3 6 / 1 / 3 / a / 1

1 3 5 0 4 3 / 2 0 1 1 _ e d if .

Sediu administrativ P+2E

Corp de birouri P+3E

Rezervor apa incendiu Parter

C1

C2

C4

Cabina poarta Parter

C3

Anexa tehnica

nr. cad. 405041

(CC1549/4/2-1549/4/3/1)

Liceul Electrotimis P+2 C1

C4

Hala productie si birouri P+1E

08

09

08

65

07

07

07

19

65

45

08

08 0865

08 08

08

0707

68

08

08

19 2222

08 22220749 07

58 5858

19 19

07 08

0807 65

63

08 07

65

07 08

12

09

0909

09

63

63

08

09

08 07

65

45

45

07 08 63

09

6308 08 07

65

07 08

09

09

08

08 09

0807

18

650708908

08 09 0807

19 04

1904 22

08

63 09 08

63

07 65

31

31

0807 18

23 08

08 12

19

04

65

08

09 08

18

19

08 09 08

0809 08

03 03

03

03

03

03

03

03

03

19 03 03 03 08 09 08

03

03 08 0803

0308 08

03 03

030308 090803

03

0319

19 03

03 03 08 09 08 03 03

03 03 08 08

03

03 0808

03

03

03 03

08 0908

03

03

19

19

03 03 08 09 0803

03

03

03

03 08 08

03

03

08 08

03

03

03

03

03 080908

03

19

19 03 0308 09 08 03

03

03

03

03

03

08 08

03

08 08

08

0803

03

03

03

03

03 080908

04

08 09

08

08 09

08

0319

3

3 08 09

08

03

03

03

03

03

03

03

03

03

0808

08 08

0808

08 08

0808

03

03 03

03

03

03

03

31

31

08 08

03

03

08

08

08 08 03

0202

Panou publicitar

Panou publicitar

Panou publicitar

G

TParcare

D ru

m p

ie tru

it

Trotuar

1

2 3

4 5

6

7

13

15

16

17

476800 2 0 9 2 0 0

476800 2 0 9 4 0 0

476800

2 0 9 6 0 0

476800 2 0 9 8 0 0

476800 2 1 0 0 0 0

477000 2 0 9 2 0 0

477000 2 0 9 4 0 0

477000 2 0 9 6 0 0

477000 2 0 9 8 0 0

477000 2 1 0 0 0 0

477200 2 0 9 2 0 0

477200 2 0 9 4 0 0

477200 2 0 9 6 0 0

477200 2 0 9 8 0 0

477200 2 1 0 0 0 0

477400 2 0 9 2 0 0

477400 2 0 9 4 0 0

477400 2 0 9 6 0 0

477400 2 0 9 8 0 0

477400 2 1 0 0 0 0

Corp de birouri P+5E

P+ 4E

P+ 4E

P+ 4E

Pa rte

r

Pa rte

r

bazin

BIROURI

BIROURI

CONTINENTAL Productie si depozitare P+1E

parcare

parcare

parcare

hala productie

ha la

p ro

du ct

ie

ST R.

S IE

M EN

S

STR. SIEMENSSTR. SIEMENS

ST R

. S IE

M E

N S

STR . SIEM

EN S

cantina

corp administrativ (birouri)

spalatorie auto

CONTINENTAL

D ru

m p

ie tru

it

SSI SCHAEFER

ELBROMPLAST

LEGENDA :

TEREN STUDIAT

LIMITA DE PROPRIETATE

TRANSPORT PUBLIC

STATIE TRAMVAI

STATIE AUTOBUZZONA UNITATI INDUSTRIALE

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

(P- P+2) ZONA DE LOCUINTE SI

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P- P+2 si peste P+2)

N

us oo E

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2014-002017/18.02.2014

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si

servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-002017/13.02.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 05/18.07.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 04/30.01.2014;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2751 din 23.08.2013, precum si Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 10653 din 04.12.2013;

Documentaţia PUZ “ Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, beneficiar S.C. SAGUARO TECH ESTATE MENEGEMENT S.R.L., proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna septembrie 2013, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara in data de 05.11.2013, a Raportul informării si consultării publicului cu nr. UR2013 – 015787/05.11.2013;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ “ Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, se încadrează in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica;

Planul Urbanistic Zonal “ Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str.

Siemens F.N., Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 353/2013, la cererea beneficiarului S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud - est a oraşului, pe strada Siemens, fiind delimitat: la est si sud cu Str. Siemens, la vest cu proprietatea firmei Elbromplast, iar la nord se învecinează cu parcele proprietate privata.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentaţie nu este necesar Avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris in C.F. 436112, nr. cad 436112, fiind proprietatea S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L. TIMISOARA.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, se propune amplasarea unui ansamblu construit cu funcţiunea de clădiri pentru birouri, format din trei module similare. Investiţia se va realiza in paşi succesivi, iar clădirile vor avea o dubla orientare: spre parcare si spre strada nou propusa. La parter se vor amplasa pe lângă zona de lobby si funcţiuni cu caracter public: servicii, alimentaţie publica, fitness, comerţ, sala de conferinţe, etc.

Accesul auto si pietonal la parcela se va realiza din str. Siemens, precum si din strada nou propusa, fiind prevăzute 170 locuri de parcare, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013- 002561/17.10.2013.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionata de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007 respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT = 40.00 %, CUT max = 2 Regim de înălţime S/D+ P+5E Spatii verzi min 20% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 10653 din

04.12.2013. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune

mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 353/2013, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S/D+ P+5E , acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-002561/17.10.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 2, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei - conform adresei Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara nr. 10653 din 04.12.2013; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. 4. Terenul studiat, , în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris in C.F. 436112, nr. cad 436112, fiind proprietatea S.C. SAGUARO TECH ESTATE MANAGEMENT S.R.L. TIMISOARA. 5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N., Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR

IOAN COJOCARI ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU CONSILIER Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact G.G.