keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 340/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 340/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003727/06.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara, având ca beneficiar pe Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si sotia Ghanei Liliana, întocmit conform Proiectului nr. 02/2007, realizat de S.C. Tectonics House S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimului de înltime P+5E+Eretras pentru corpul situat la strada Maresal C. Prezan si maxim P+3E+Er/M, etajul retras va ocupa doar 60% din suprafata nivelului curent, pentru corpurile de cldire amplasate in spate, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift (la peste P+3 un ascensor iar la peste P+5 două ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997)., acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul in suprafata total de 3500mp., este constituit din parcela cu numrul cadastral 14218/1/2, 14220-14221/2, 14222/1/2/1, înscris în CF nr. 106612, cu sprafata de 1466 mp., proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana si parcela cu numrul cadastral 14218/1/2; 14220-14221/2, 14222/1/2/2, înscris în CF nr. 120851, cu suprafata de 2034 mp. proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana. Terenul se va unifica dup aprobarea documentatiei faza P.U.D.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si sotia Ghanei Liliana;
-Proiectantului S.C. Tectonics House S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-PUD_str.C.Prezan.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, SE APROBĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U92007-003727/19.07.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINŢE COLECTIVE”, Str. Mareşal

Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.U32007-003727/06.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINŢE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6803/16.11.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “LOCUINŢE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timişoara. Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Tectonics House S.R.L., proiect nr. 02/2007, la cererea beneficiarilor Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud şi soţia Ghanei Liliana. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului, în zona Calea Urseni - strada Constantin Prezan nr. 146 – 148. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 70, este stabilită funcţiunea de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare. Terenul a fost reglementat din punct de vedere al funcţiunii şi prin P.U.D. "Muzicescu - Calea Urseni", aprobat prin H.C.L. nr. 18/2001, stabilindu-se funcţiunea de locuinte individuale, în regim de înalţime D+P+2E+M. Terenul detaliat în cadrul P.U. D. însumează o suprafaţa totală de 3500mp., fiind constituit din parcela cu numărul cadastral 14218/1/2, 14220-14221/2, 14222/1/2/1, înscrisă în CF nr. 106612, cu suprafaţa de 1466 mp., proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana şi parcela cu numărul cadastral 14218/1/2; 14220-14221/2-14222/1/2/2, înscrisă în CF nr. 120851, cu suprafaţa de 2034 mp. proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana. Terenul se va unifica după aprobarea documentaţiei faza P.U.D.. Prin P.U.D. “LOCUINŢE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr.146-148, Timişoara se propune realizarea unei zone cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare (comerţ, servicii, birouri) şi amplasarea pe sit a unui imobil cu locuinţe colective, conform planşei de Reglementări urbanistice anexată. Funcţiunea dominantă a sitului devine cea de locuire colectivă, iar parterul poate fi ocupat de servicii, birouri sau comerţ. Numărul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de maxim 24 de apartamente/imobil. Accesul auto pe parcela se va face din strada Maresal Constantin Prezan. Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate în incinta si partial la parterul imobilului pentru locuinţe, fiind prevăzut câte un loc de

parcare pentru fiecare apartament, iar pentru funcţiunile complementare prevăzute la parter (servicii şi comerţ) se vor realiza locuri de parcare tot în incintă.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002. şi sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift (la peste P+3 un ascensor iar la peste P+5 două ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997). Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 50 % CUT maxim = 3 Regimul maxim de înălţime stabilit pentru amplasament este P+5E+Eretras pentru corpul situat la strada Mareşal C. Prezan şi P+3E+Eretras pentru cele două corpuri situate în spate. Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “LOCUINŢE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146-148, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L.

Atasament: Plan_detaliu.pdf

92 .7

2 22.00

15.80

15.80

22.00

92 .3

392 .2

3

30 .7

2

31 .0

0

31 .0

0

4. 25

22 .7

5

8. 25

22 .7

5

8. 00

21 .9

6

4. 75

94 4.29

22.45

10.12

CIRCULATII

st r.

T os

ca str. Lidia

str. Rapsodiei

TEREN CE URMEAZA A FI CEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Nr. top. 14218/1/1/2;14220- 14221/1,14222/1/1,14223/1/1/2

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/2

88.9588.95

89.03

89.09

88.92

88.83

88.8488.84

88.81

88.81

89.07

88.98

88.9788.97

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.83

88.80

88.78

88.79

88.77

88.78

88.69

88.67

88.78

88.63

88.72

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

89.37

88.87 89.05

88.89

88.90

88.94

88.93

89.08

88.99

88.91

88.89

88.93

88.75

88.84

88.79

88.80

88.71

88.62

88.94 88.83

88.90 88.77

88.83 88.70

88.76

88.72

88.85

88.83

98.62

98.78

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80

103.38

103.61 103.98

103.86

103.93

103.96

103.58

103.95 103.86

89.20

88.82

89.16 89.13

88.84

89.14

89.22

88.87

89.2489.24

88.81

88.77

88.70

89.27

89.23 89.24

89.24

89.23

89.17

89.16

89.13

89.13

89.13

89.13 89.13

89.14

89.13

89.12 89.14

89.14

89.20

90.20

89.08

89.10

88.95

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.78

88.78

88.71

88.78 88.58 88.64

88.72 88.68

88.39

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.53

88.79

88.92

88.58

88.84

88.91

88.87 88.91

88.90

88.87

88.85

88.76 88.79 88.74

88.56

89.04

89.01

88.75 88.75

88.75

88.74

94.49

88.76

C

C

C

C

C

C

V

VV V

V

V

V

1000

3000

V

T

A

A

V

1

2

3

4

5

6

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

asfalt

z.v.

z.v.

z.v.

pamant

pamant

pamant

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/1

z.v.

z.v.

asfalt

alee beton

alee beton

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

da le

platf. beton

P+1

P+1

P+4

alee

as fa

lt

20 84

00

476950

20 84

00

476900

20 84

50

476950

20 84

50

476900

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

200

platf. beton

platf. beton

z.v.

P+4

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

A C

C E S

A U

T O

S I P

IE T

O N

A L

F A

Z A

" 1 "

s.c.TECTONICS HOUSE s.r.l.

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance C Plansa nr. 3VERIFICAT

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SCARA

DATA

NR. PR.

2007

Proiect : Plan de situatie pentru obtinere aviz P.U.D. Locul imobilului : Timisoara, str.Maresal C.Prezan ( Lidia) nr. Beneficiar : Fam. MASOUD GHANEI si Fam. DOBRA GHEORGHE

1 : 500

02/2007

P+5+Er

P+3+Er

P+3+Er

sc. 1:500

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

P U D Str. C. Prezan (LIDIA)

Legenda

- Parcare cu spatiu verde

- Drum acces - Domeniu Privat - Zona destinata constructiilor

- Limita Zona studiata

- Teren domeniu privat ce va fi cedat in domeniu public

Atasament: Mobilare.pdf

94 4.00

22.86

10.00

92 .7

2

22.00 15.80

15.80

22.00

92 .3

3

30 .7

2

31 .0

0

31 .0

0

4. 25

22 .7

5

8. 25

22 .7

5

8. 00

21 .9

6

4. 75

37.80

36.86

92 .2

3

st r.

T os

ca

str. Lidia

str. Rapsodiei

TEREN CE URMEAZA A FI CEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Nr. top. 14218/1/1/2;14220- 14221/1,14222/1/1,14223/1/1/2

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/2

89.03

89.09

88.92

88.83

88.8488.84

88.81

88.81

89.07

88.98

88.9788.97

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.80

88.79

88.78

88.67

88.63

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

89.37

88.87 89.05

88.89

88.90

88.94

88.93

89.08

88.99

88.91

88.89

88.93

88.75

88.84

88.79

88.80

88.71

88.62

88.94 88.83

88.90 88.77

88.83 88.70

88.76

88.72

88.85

88.83

98.62

98.78

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80

103.38

103.61 103.98

103.86

103.93

103.96

103.58

103.95 103.86

89.20

88.82

89.16 89.13

88.84

89.14

89.22

88.87

89.2489.24

88.81

88.77

88.70

89.27

89.23 89.24

89.24

89.23

89.17

89.16

89.13

89.13

89.13

89.13 89.13

89.14

89.13

89.12 89.14

89.14

89.20

90.20

89.08

89.10

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.78

88.78

88.71

88.78 88.58 88.64

88.72 88.68

88.39

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.53

88.79

88.92

88.58

88.84

88.91

88.87 88.91

88.90

88.87

88.85

88.76 88.79 88.74

88.56

89.04

89.01

88.75 88.75

88.75

88.74

94.49

88.76

C

C

C

C

C

C

V

VV V

V

V

V

1000

3000

V

T

A

A

V

1

2

3

4

5

6

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

asfalt

z.v.

z.v.

z.v.

pamant

pamant

pamant

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/1

z.v.

z.v.

asfalt

alee beton

alee beton

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

da le

platf. beton

P+1

P+1

P+4

alee

as fa

lt

20 84

00

476950

20 84

00

476900

20 84

50 476950

20 84

50

476900

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

200

platf. beton

platf. beton

z.v.

P+4

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

A C

C E S

A U

T O

S I P

IE T

O N

A L

F A

Z A

" 1 "

s.c.TECTONICS HOUSE s.r.l.

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance CVERIFICAT

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SCARA

DATA

NR. PR.

2007

Proiect : Plan de situatie pentru obtinere aviz P.U.D. Locul imobilului : Timisoara, str.Maresal C.Prezan ( Lidia) nr. Beneficiar : Fam. MASOUD GHANEI si Fam. DOBRA GHEORGHE

1 : 500

02/2007

MOBILARE

P+5+Er

P+3+Er

P+3+Er

88.9588.95

88.83

88.78

88.77

88.69

88.78

88.72

88.95

88.83

ALINIAMENT EXISTENT

Plansa nr. 04

MOBILARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

P U D Str. C. Prezan (LIDIA)

Legenda

- Parcare cu spatiu verde

- Drum acces - Domeniu Privat - Constructii Propuse

- Limita Zona studiata

- Teren domeniu privat ce va fi cedat in domeniu public

sc. 1:250

Atasament: Reglementari.pdf

944.00

22.86

10.00

92 .7

2

22.00 15.80

15.80

22.00

92 .3

3

30 .7

2

31 .0

0

31 .0

0

4. 25

22 .7

5

8. 25

22 .7

5

8. 00

21 .9

6 4.

75

37.80

36.86

92 .2

3

st r.

T os

ca

str. Lidia

str. Rapsodiei

TEREN CE URMEAZA A FI CEDAT DOMENIULUI PUBLIC IN FAZA "2"

Nr. top. 14218/1/1/2;14220- 14221/1,14222/1/1,14223/1/1/2

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/2

89.03

89.09

88.92

88.83

88.8488.84

88.81

88.81

89.07

88.98

88.9788.97

89.11

89.2289.22

89.2089.20

88.8688.86

88.64

88.66

88.62

88.66

88.70

88.77

88.69

88.78 88.78

88.83

88.87

88.88

88.88

88.77

88.87 88.88

88.84

88.90

88.80

88.79

88.78

88.67

88.63

88.65

89.03

89.00

89.00

89.03

88.89

88.94

88.81

88.99

88.83

88.69 88.76

88.75

88.73

88.99

88.97

89.13

89.37

88.87 89.05

88.89

88.90

88.94

88.93

89.08

88.99

88.91

88.89

88.93

88.75

88.84

88.79

88.80

88.71

88.62

88.94 88.83

88.90 88.77

88.83 88.70

88.76

88.72

88.85

88.83

98.62

98.78

95.19

95.15

95.87

96.18

103.80

103.38

103.61 103.98 103.86

103.93

103.96

103.58

103.95 103.86

89.20

88.82

89.16 89.13

88.84

89.14

89.22

88.87

89.2489.24

88.81

88.77

88.70

89.27

89.23 89.24

89.24

89.23

89.17

89.16

89.13

89.13

89.13

89.13 89.13

89.14

89.13

89.12 89.14

89.14

89.20

90.20

89.08

89.10

89.08

88.83

88.73 88.69

88.75

88.93

89.00 88.98

88.94

88.95 88.91

89.14

88.88

88.81

88.88

88.88

89.06

89.12

89.00

89.1789.17

89.08

89.10

88.95

88.94

88.89

89.01

88.97 88.98

88.90

90.65

88.82

88.98 88.87

89.04

88.98

89.24

89.30

88.90 88.79

89.06

88.91

88.97

88.85

88.81

88.88 88.69

88.84

88.80

88.86

88.76

88.72

88.81 88.81

88.86

88.83

88.73

88.79 88.79

88.78

88.78

88.71

88.78 88.58 88.64

88.72 88.68

88.39

88.73

88.55 88.66

88.74 88.77

88.36

88.75

88.58

88.63

88.66 88.71

88.75

88.71

88.49

88.73 88.78

88.70

96.17

88.62

88.53

88.79

88.92

88.58

88.84

88.91

88.87 88.91

88.90

88.87

88.85

88.76 88.79 88.74

88.56

89.04

89.01

88.75 88.75

88.75

88.74

94.49

88.76

C

C

C

C

C

C

V

VV V

V

V

V

1000

3000

V

T

A

A

V

1

2

3

4

5

6

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

asfalt

z.v.

z.v.

z.v.

pamant

pamant

pamant

Nr. top. 14218/1/2;14220- 14221/2-14222/1/2/1

z.v.

z.v.

asfalt

alee beton

alee beton

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

al ee

da le

platf. be ton

P+1

P+1

P+4

alee

as fa

lt

20 84

00

47 6950

20 84

00

47 6900

20 84

50

476950

20 84

50

476900

88.84

89.15 89.2089.18

89.03

89.01

88.98

88.97

88.96

200

platf. beton

platf. beton

z.v.

P+4

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

ACCES AUTO SI PEITONALFAZA "2"

A C

C E S

A U

T O

S I P

IE T

O N

A L

F A

Z A

" 1 "

s.c.TECTONICS HOUSE s.r.l.

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance M

Arh.Nicorici-Calance CVERIFICAT

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SCARA

DATA

NR. PR.

2007

Proiect : Plan de situatie pentru obtinere aviz P.U.D. Locul imobilului : Timisoara, str .Maresal C.Prezan ( Lidia) nr. Beneficiar : Fam. MASOUD GHANEI si Fam. DOBRA GHEORGHE

1 : 500

02/2007

REGLEMENTARI

P+5+Er

P+3+Er

P+3+Er

88.9588.95

88.83

88.78

88.77

88.69

88.78

88.72

88.95

88.83

REGLEMENTARI

ALINIAMENT EXISTENT

Plansa nr. 04

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

P U D Str. C. Prezan (LIDIA)

Legenda

- Parcare cu spatiu verde

- Drum acces - Domeniu Privat - Zona destinata constructiilor

- Limita Zona studiata

- Teren domeniu privat ce va fi cedat in domeniu public

sc. 1:250