keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/03.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 78/03.08.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-011026/26.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 01/21.10.2010 şi Avizul Favorabil nr. 10/24.05.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 2551 din 28.03.2012, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 61/05.06.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara, având ca beneficiari pe BESNEA GHEORGHE si BESNEA RODICA, întocmit conform Proiectului nr. 163/2010, realizat de SC WH PROJECT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,50, H maxim cornisa de 12 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 61/05.06.2012, , prin care se recomanda ca largirea strazii Ovidiu Cotrus la profil final de 26 m se va face simetric in raport cu axul prospectului stradal existent (domeniul public existent - cca 20m), acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-003202/24.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 27,42 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 2551/28.03.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat , alcatuit din doua parcele, în suprafaţă totală de 20.000 mp, este inscris in C.F. 427163 - Timisoara, nr. topografic 427163, teren intravilan in Timisoara str. Ovidiu Cotrus nr. 15 (adresa provizorie) in suprafata de 12.627 mp si in C.F. 427164 - Timisoara, nr. topografic 427164, teren arabil extravilan Timisoara in suprafata de 7.373 mp, proprietari fiind BESNEA GHEORGHE si BESNEA RODICA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico - edilitara si a cailor de circulatie, care se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarilor BESNEA GHEORGHE si BESNEA RODICA;
-Proiectantului SC WH PROJECT SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: A05_-_PLAN_POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

Atasament: A04_-_OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

Atasament: A03_-_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Atasament: A02_-_PLAN_SITUATIE_EXISTENTA.pdf

Atasament: A01-_INCADRARE_IN_ZONA.pdf

ULUI LAApt = INTER
ARCULATIE RUTIERA, SI R& OCOLTOSRE NE! DES x STENTEI PROPUI PROTESTE PE PAZA BE PROTECTI e CI F. SICTIE DEFINITIVA DE CE STIE TEMPORARĂ DE ! BARE PUZ / PUD DCTIE DEFINITIVA DE CE
PEISAGISTICA. SE DE FUN INSTRUIRE mm = CONSTRUIRE PANA |
A
Zi

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

REGULAMENT DE URBANISM

Proiect nr.163/2010

7. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

7.1. BAZA LEGALĂ La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal:

• ,,Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" indicativ GM 010 – 2000 aprobat prin Ordinul nr.176 / N / 16.08.2000 al M.L.P.A.T. ; • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525 din 27.06.1996 ; • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 din 26.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei ; • Legea 319/2006 -SSM • Hotărârea CJT nr. 87 din 14.12.2004 privind aprobarea unor reglementări urbanistice şi indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltarile urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din Judeţul Timiş ; • Hotărârea CJT nr. 115 din 27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din Judeţul Timiş • Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului ; • "Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism" –

indicativ G.M 007 – 2000 aprobat prin Ordinul nr.21 / N / 10.04.2000 al M.L.P.A.T. ; • Codul civil ; • Legea nr. 114 / 1996 ( republicata ) a locuintei ; • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri

pentru realizarea locuintelor, (republicata) ; • Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii ; • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare ; • Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/ 1996 ; • Legea nr. 84 din 12 iluie 1996 privind imbunatatirile funciare ; • Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare ; • Ordonanta nr. 43 / 2000 privind protejarea patrimoniului arheologic ; • Legea protectiei mediului nr. 137 / 1995, republicata, cu modificarile ulterioare ; • Legea apelor nr. 107 / 1996 , republicata • Ordinul nr. 5120 din 10/11/2001 (Ordin 5120/2001) pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole • ORDIN NR. 214 DIN 15/03/1999 (ORDIN 214/1999) PENTRU APROBAREA PROCEDURILOR DE PROMOVARE A DOCUMENTATIILOR SI DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU LA PLANURILE DE URBANISM SI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ; • Hotararea nr.101 din 3 aprilie 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi marimea zonelor de protectie sanitara, republicata ;

1

• Ordonanta nr. 43 din 1997 si Legea nr. 82 din 1998 privind regimul drumurilor, cu modificarile ulterioare ; • Hotararea nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice ; • Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice ; • Legea protectiei civile nr. 106 din 1996 ; • Legea nr.212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor • Ordinul nr.602 din 2 decembrie 2003 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii • Ordonanta nr.47 din 12 august 1994 privind apararea impotriva dezastrelor • precum si celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

7.2. GENERALITĂŢI

7.2.1. TIPURI DE SUBZONE FUNCŢIONALE Zona studiată se încadrează ca şi zonă funcţională în categoria terenurilor pentru

industrie, situate în teritoriul intravilan / extravilan al municipiului șTimi oara, cu ținterdic ie temporară de construire până la elaborare PUZ.

7.2.2. FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI Funcţiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de zonă pentru țproduc ie

nepoluantă, depozitare şi prestări servicii.

7.2.3. FUNCŢIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI În afară de funcţiunea de depozitare, această zonă va putea primi funcţiuni

complementare, cum ar fi: - întreprinderi/ateliere de orice fel, servicii publice; - staţii comercializare produse petroliere; - clădiri sport şi agrement.

Pot fi admise în mod excepţional: - locuinţe destinate personalului de supraveghere şi întreţinere precum şi

locuinţe de serviciu; - amplasamente cu destinaţie socială (sanitare), culturală, edificii de cult.

7.3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

7.3.1. UTILIZĂRI PERMISE: - este permisă construirea de spaţii de depozitare şi spaţii dedicate prestărilor de

servicii; - întreprinderi/ateliere de orice fel, depozite, servicii publice; - staţii comercializare produse petroliere; - clădiri sport şi agrement. - construcţii cu funcţiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare, comerţ,

servicii, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei - spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie - construcţii pentru gospodărie comunală - stationari auto

2

7.3.2. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII - locuinţe destinate personalului de supraveghere şi întreţinere precum şi locuinţe de

serviciu; - amplasamente cu destinaţie socială (sanitare), culturală, edificii de cult. - se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu următoarele condiţii:

- să nu producă factori de poluare - să aibe posibilitatea de a asigura staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni - conform normelor în vigoare

7.3.3. INTERDICŢII TEMPORARE Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele

dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare.

7.3.4. UTILIZĂRI INTERZISE Este interzisă amplasarea unităţilor cu caracter rezidenţial, a marilor dotări de comerţ,

depozite deşeuri, abatoare, ferme agrozootehnice, cu excepţia celor mai sus menţionate. țSunt interzise unită ile cu activitati industriale poluante, agrozootehnice, abatoare,

precum si: - unităţi ce prezintă riscuri tehnologice - depozite de deşeuri - construcţii în perimetrele de protecţie ale forajelor de apă potabilă - construcţii de locuinţe - depozite de deşeuri

7.4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

7.4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.1. - Orientarea faţă de punctele cardinale Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de

orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 a R.G.U.(art. 17 - R.G U.) şi anume : - Construcţii comerciale: - pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă

orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare.

- Construcţii de cult:- condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului. - Construcţii de cultură: - construcţiile reprezentând expoziţii, muzee, biblioteci şi centrele şi

complexele culturale vor avea spaţiile de lectură şi sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord- vest. Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea. Pentru construcţiile reprezentând cinematografe, teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi,săli polivalente, circ nu se impun condiţii de orientare faţă de punctele cardinale.

- Construcţii de sănătate: - construcţiile reprezentând dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri, farmacie), centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii vor avea aceeaşi orientare pentru cabinete, laboratoare şi servicii tehnice. Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.

- Construcţii şi amenajări sportive: - vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive: copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competiţii;plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile

3

terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă; parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, ţintele fiind amplasate spre nord. Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est.

- Construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est. - Construcţiile de locuinţe: se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. Se vor respecta prevederile Normelor de igiena si a Normativelor privind modul de viata al

populatiei : Ordinul 536 din 1997.

art.2. - Amplasarea faţă de drumurile publice • Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor având destinaţia stabilită conform art.7.2.2., cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform legii.

art.3. - Amplasarea faţă de aliniament • Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament se va face cu o retragere de 6,00m faţă de limita de proprietate.

art.4. - Amplasarea în interiorul parcelei Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U.şi anume:Autorizarea executării

construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,

conform Codului civil; b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza

avizului unităţii teritoriale de pompieri (dacă este cazul) ț țAmplasarea construc iilor fa ă de limita din spate a parcelei este de min. 10,00 m. ț țAmplasarea construc iilor fa ă de limitele laterale ale parcelei se va face conform planşei A03

- PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE, şi anume min. 2,00m. ț ț țAmplasarea construc iilor fa ă de limitele laterale ale parcelei ine cont de prevederile Codului

ț țCivil si ale Normativului de siguran ă la foc a construc iilor indicativ P 118 – 99 precum și conform țnormelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătă ii.

7.4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.1. - Accese carosabile • Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. • Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. • Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permit ță interven ia

ț țmijloacelor de stingere a incendiilor fiind de minim 4m lă ime. În cazul construc iilor ce ț țformeaza cur i interioare, accesul vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lă ime

ș ț șde minim 3,80m i 4,20m înăl ime. Accesele i pasajele carosabile nu trebuie să fie ț ș țobstruc ionate i trebuie sa fie păstrate libere în permanen ă.

art.2. - Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

ț Accesele pietonale vor fi asigurate de trotuare propuse, cu o lă ime de min. 1,00 m. ț Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circula ia persoanelor cu handicap

și care folosesc mijloace specifice de deplasare ( scaun rulant ) - conform prevederilor Normativului

4

pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap NP 51 din 2001.

7.4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TEHNICO-EDILITARĂ

art.1. - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente • Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare a apei uzate menajere şi pluviale şi de energie electrică sau în cazul:

- realizării de soluţii de echipare în sistem individual - în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

art.2. - Realizarea de reţele tehnico-edilitare • Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. • Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. • Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează.

art.3. - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare • Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii. • Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

7.4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI A CONSTRUCŢIILOR

art.1. - Parcelarea • Terenu Ș ș țrile studiate se află în proprietatea beneficiarilor BE NEA GHEORGHE i so ia

ȘBE NEA RODICA terenul având în prezent regimul de teren arabil, în urma aprobării PUZ- șului se vor alipi introducându-se în intravilan i nu necesită parcelare în momentul de faţă.

• În eventualitatea unei viitoare parcelări adâncimea va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei, respectându-se art. 30 RGU

art.2. - Înălţimea construcţiilor

• ț țRegimul de înăl ime al construc iilor propuse poate fi D+P+M, D+P+1E, P+M, P+1E, P+1E+M, P+2E.

• Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi H cornişă maxim: 12.00m. • La stabilirea ț țînăl imii construc iilor se va avea în vedere respectarea normelor legate

de țasigurarea însorii construc iilor conf. Ord. nr 536/1996 pentru aprobarea "Normelor șde igiena i ț țrecomandărilor privind modul de via ă al popula iei" pentru a nu aduce

prejudicii clădirilor din vecinatate sub aspectul însoririi acestora.

art.3. - Aspectul exterior al construcţiilor • Se vor respecta prevederile art 32 din R.G.U.si urmatoarele reguli:

5

• țLucrările tehnice (re ele, conducte de bransament.etc.) trebuie integrate în volumul țconstruc iilor sau al împrejmurilor.

• ț șInstala iile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică i șCATV, precum i punctele de racord vor fi concepute asfel încât să nu aducă prejudicii aspectului

țarchitectural al construc iilor sau al zonei înconjurătoare. • Faț ș șadele orientate spre str. O. Cotru i actual DE 1294, vor fi tratate la un nivel estetic

țridicat, asemenea unei fa ade principale.

art.4. - Procentul de ocupare al terenului,Coeficientul de utilizare al terenului Conform H.C.J. Nr. 87 din 14.12.2004 si H.C.J. nr. 115 din 27.11.2008: - Procentul de ocupare al terenului (P.O.T) maxim admis 55%. - Coeficientul de utilizare (C.U.T.) este de maxim 1,5.

7.4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

art.1. - Parcaje, garaje şi anexe Conform art.33. si anexa 5 din R.G.U.

țLocurile de parcare si garare aferente fiecărei construc ii vor fi amenajate oligatoriu în interiorul parcelei.

Construcţii industriale vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează :

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 m2 un loc de parcare la fiecare 150 m2 țde suprafa ă construită desfăsurată a clădirii ;

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la fiecare 100 m2 ț șde suprafa ă construită desfă urată a clădirii ;

art.2. - Spaţii verzi Conform art. 34 si anexa 6 din R.G.U.:

țSe vor realiza spati verzi de aliniament in lungul străzilor. Se recomandă realizarea spa iilor șverzi plantate între aliniamentul stradal i clădiri, cu scopul protejării împotriva poluării.

Procentul minim de spaț ț șii verzi în cadrul unită ilor industriale i de depozitare este stabilit la 20% din suprafata parcelei ( conf. H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, H.C.J. nr. 87 din 2004, H.C.J. nr. 115 din 27.11.2008 ).

art.3. - Împrejmuiri Se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, cu stâlpi metalici sau plase

de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2,00 cu soclu plin de 0,30m şi vor putea fi dublate de un gard viu.

7.4.6. SERVITUŢI

• Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

6

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONSULTARII_STR_OVIDIU_COTRUS_BESNEA.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaBprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2012 — 004303/24.04.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- „COMPLEX DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI SERVICII” - Amplasament: str. OVIDIU COTRUS F.N., CF 413891, arabil extravilan Timisoara - Beneficiar: BESNEA GHEORGHE, BESNEA RODICA - Proiectant: S.C. WH PROJECT S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul. Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 19.03.2012- 12.04.2012, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a fost publicat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană si Avizare PUZ /PUD, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. WH PROJECT S.R.L., organizata in data de 29.03.2012, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația P.U.Z. ,, Complex de productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 413891, arabil extravilan Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. TISEF iy(CADARIU ŞEF BIROU : E CONSILIER Arh.Emilian Sorin CIURARIU II Ing. Liliana IOVAN E Red/Dact. LI. - 2ex PASA Ls" ARHIT Arh. Ciprian Si |

Atasament: A06_-_PLAN_STUDIU_ZONA.pdf

Atasament: memoriu_puz.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL „COMPLEX PRODUCŢIE, DEPOZITARE

ŞI SERVICII”, str. O. Cotrus, FN

CF 427164, 427163 TIMIŞOARA – Judeţul Timiş

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL „COMPLEX PRODUCŢIE, DEPOZITARE ŞI SERVICII„ localitatea TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ

Faza : P.U.Z. (Plan urbanistic zonal)

Numar proiect : 163/2010

Amplasament : str. O. Cotruş, FN, loc. Timişoara, șjud. Timi , CF 427164 TIMIŞOARA, NR TOP 427164 CF 427163 TIMIŞOARA, NR TOP 427163

Beneficiar : BEŞNEA GHEORGHE, BEŞNEA RODICA

Proiectant : S.C. “WH PROJECT” S.R.L. TIMIŞOARA, str. Mendeleev 29 B Tel/Fax: 0256 437 120

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

LISTĂ DE RESPONSABILIŢĂŢI

PROIECTANT:

S.C. “WH PROJECT” S.R.L.

• Şef proiect arhitect W. Fackelmann

• Urbanism arhitect W. Fackelmann arhitect L. Mureşan

COLABORATORI:

• Reţele edilitare S.C. TOR DOC S.R.L. inginer Gheorghe Tămaş

• Lucrări topografice şi cadastru SC BLACKLIGHT SRL inginer Loredana Hodea

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

BORDEROU

A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capăt 2. Lista de responsabilităţi 3 Borderou 4. Memoriu 5. Certificat de urbanism 6. Extras CF 7. Aviz CTATU 8. Aviz unic 9. Aviz de amplasament Enel Distributie Banat 10. Aviz principiu de amplasament E-on Gaz Distributie 11. Aviz Romtelecom s.a. 12. Aviz AQUATIM 13. Aviz COLTERM 14. Aviz RATT 15. Aviz sanitar 16. Aviz Agentia regionala pentru protectia mediului 17. Aviz Protectia Civila 18. Aviz pompieri 19. Aviz de Principiu Directia de Mediu a PMT 20. Aviz de Principiu Tehnica de Mediu a PMT 21. Aviz Comisia de Circulaţie 22. Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Direcţia de Patrimoniu 23. Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Serviciul Agricol 24. Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Serviciul juridic 25. Studiu geotehnic 26. Aviz ANIF 27. Aviz Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 28. Aviz CJ Timiş 29. Aviz conform de amplasament Transelectrica 30. Aviz Transgaz Medias 31. Dovada achitare taxa RUR

B. PIESE DESENATE 1. Plan parcelar (existent) 2. Plan de încadrare în localitate PMT 3. Plan de încadrare în zonă PMT 4. Plan de încadrare în zonă (existent) pl. nr. A01 3. Plan situaţie existentă pl. nr. A02 4. Plan reglementări urbanistice pl. nr. A03 5. Obiective de utilitate publică pl. nr. A04 6. Plan posibilităti de mobilare pl. nr. A05 7. Plan studiu zona pl. nr. A06 8. Reglementări edilitare 9. țPlan de situa ie lucrări rutiere

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

MEMORIU 1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării : PUZ – COMPLEX PRODUCŢIE, DEPOZITARE ŞI SERVICII, în conformitate cu Studiul de Oportunitate jud.Timis, loc. Timişoara, str. O. Cotruş, fn CF 427164 Timişoara, nr. top 427164 CF 427163 Timişoara, nr. top 427163 ( Cf-uri provenite din CF 413891 Timişoara )

Nr. proiect : 163/2010 Beneficiar : BEŞNEA GHEORGHE, BEŞNEA RODICA Proiectant : S.C. WH PROJECT S.R.L. Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) Data elaborării : OCT. 2010 1.2.OBIECTUL LUCRĂRII

• obţinerea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (faza actuala - PUZ), pentru realizarea “COMPLEX PRODUCŢIE, DEPOZITARE ŞI SERVICII” • Beneficiar: BEŞNEA GHEORGHE, BEŞNEA RODICA • Amplasament: Str. O. Cotruş, FN, Timişoara • Proiectant de arhitectură: S.C. WH PROJECT S.R.L. • Număr proiect: 163 / 2010

Documentaţia în fază de PUZ: „COMPLEX PRODUCŢIE, DEPOZITARE ŞI SERVICII” a fost întocmită la comanda beneficiarului: BEŞNEA GHEORGHE şi soţia BEŞNEA RODICA.

Elaborarea documentaţiei privind obţinerea aprobării documentaţiei P.U.Z. este întocmită în conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 .

Planul a fost întocmit pe baza ridicării topografice realizate de către SC BLACKLIGHTSRL, în țproie ie țna ională sistem de coordinate STEREO 70. Beneficiarul solicită prin prezenta documentaţie, realizarea unei zone cu funcţiuni mixte, care va cuprinde funcţiuni de:

- prestări servicii (spălătorie, vulcanizare autoturisme şi camioane) − zone de relaxare şi agrement – bar, terasă − sediu administrativ − hală de producţie nepoluantă şi depozitare − parcare autocamioane − căi de circulaţie şi manevră interioare Prin această documentaţie se stabilesc condiţiile de amplasare şi execuţie a

construcţiilor cu respectarea condiţiilor particulare de amplasament, vecinatăţi şi cerinţe funcţionale şi realizarea unor lucrări rutiere şi tehnico – edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. Prin documentaţia de faţă se propune schimbarea categoriei de folosinţă a terenului şi scoaterea din circuitul agricol a suprafeţelor de teren aferente construcţiilor.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Planul a fost întocmit pe baza ridicării topografice efectuate în proiecţie naţională sistem de coordonate STEREO 70 în zonă de către SC BLACKLIGHT SRL TIMISOARA, ing. ing.Loredana HODEA .

Prealabil prezentului demers s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 3634 din 23.08.2011 emis de Primăria Municipiului Timişoara.

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă.

• DATE STATISTICE Nu e cazul.

METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTAŢIEI Soluţiile adoptate se încadrează în Regulamentul General de Urbanism. S-a respectat

de asemenea “Ghidul CUPRINZÂND PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PENTRU ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM DE CĂTRE CONSILIILE LOCALE” al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului aprobat cu Ordinul MLPAT nr.175/N/16.aug.2000.

• R.L.U. Aferent Planul Urbanistic General al Municipiul TIMIŞOARA. • Ridicare topografică. • Studiu geotehnic nr 101/2011, întocmit de SC B&P PROJECT SRL.

Documentaţia s-a elaborat în conformitate cu: • ,,Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" aprobat prin Ordinul nr.176 / N / 16.08.2000 al M.L.P.A.T.; • Aviz prealabil de oportunitate nr. 01/21.10.2010 • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525 din 27.06.1996; • Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536 din 26.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; • Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, actualizată • Ordinul nr. 2701/2010 • HG 525/96 • HCL 140/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului” • Legea nr. 54 / 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor • Codul Civil.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI • DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Terenul studiat se află într-o zonă favorabilă dezvoltării unor obiective economice de

producţie, depozitare, comerţ şi prestări servicii productive. Mai mulţi investitori şi-au manifestat interesul pentru dezvoltarea acestei zone. Amplasamentul vizat este un teren alcătuit din două parcele 427164 şi 427163 şi nu este folosit în prezent.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

• CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII

Propunerea zonei studiate ca zonă pentru producţie şi depozitare nepoluantă, servicii repectă caracterul funcţional stabilit prin P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007 – zonă industrială, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ.

• POTENŢIAL DE DEZVOLTARE Ţinând cont de proximitatea imediată cu teritoriul intravilanului şi implicit cu reţelele de

echipare edilitară, potenţialul de dezvoltare al zonei este sporit. Zona va beneficia de existenţa unor investitori concreţi, acest fapt urmând să permită

susţinerea financiară atât a soluţiilor de echipare centralizată a zonei, precum şi varianta aprobată de rezolvare.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII Amplasamentul este situat în partea de sud - est a municipiului Timişoara, având front

la strada O. Cotruş. Terenul studiat are în componenţă două parcele, din care una situată în intravilanul

municipiului Timişoara şi anume parcela identificată prin CF 427163 Timişoara, având o suprafaţă de 12627mp. Cea de-a doua parcelă identificată prin CF 427164 Timişoara, având o suprafaţă de 7373mp este situată în extravilan, în fiind alipită de prima parcelă.

RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL, ETC.;

PUZ – ul se adresează unui areal delimitat de: - limita nordică a terenului este mărginită de strada O. Cotruş . - limitele vestică, estică sunt mărginite de terenuri aflate în proprietate privată. - limita sudică a terenului este mărginită de drumul de exploatare DE 1294, drum

șpropus prin PUZ aprobat cu HCL 19/27.01.2009 ca extindere a str. Anton Bacalba a. Zona studiată este accesibilă de pe str O. Cotruş. Suprafaţa cuprinsă în studiu – 20 000 mp. Situaţia administrativă : Teritoriul administrativ şi extravilan al Municipiului Timişoara Situaţia juridică : Proprietate privată a beneficiarilor BEŞNEA GHEORGHE şi soţia BEŞNEA RODICA. Distanţa limitelor terenului faţă de clădirile cele mai apropiate:

- la nord: 22.08m; - la vest: 40.40m; - la sud: 19.21m; - la est depăşeşte 100m.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL Terenul ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafaţă totală de 20.000mp şi este situat în

partea de sud-est a municipiului Timişoara. Terenul are o suprafaţă relativ plană, neprezentând potenţial de alunecare, deci are

asigurată stbilitatea generală. Platforma menţionată face parte din punct de vedere geomorfologic din Câmpia

BANATULUI. Astfel zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenţei apelor curgătoare, care au dus la transportarea şi depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de bază.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

Suprafaţa relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni şi fragmente foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri şi nisipuri, prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază.

Geologic, zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu extindere la peste 100m adâncime. Fundamentul cristalin – granitic se află la circa 1400 -1700m adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii (fracturi).

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat. Zona șTimi oarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice

șclimatului temperat continental. Anotimpurile sunt bine conturate i caracterizate: ș- primăverile sunt timpurii i adesea capricioase

ș- veri uscate i lungi ș- toamne lungi i cu temperaturi relativ constante ș- ierni blânde i scurte

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele: a) Temperatura aerului:

- media lunară maximă: (+20...+21)°C în iulie, august - media lunară minimă: (-10...-2)°C în ianuarie - maxima absolută: +40°C în 16.08.1952 - minima absolută: -29,2°C în 13.02.1935

b) Precipitaţii: - media lunară maximă: 70-80 mm - media anuală: 600 – 700 mm - cantitatea maximă în 24h: 100m în 01.06.1915

c) Vântul: - direcţii predominante: nord-sud 16% şi est – vest 13%

Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat că nivelul apelor subterane apare la cota de -3,20m faţă de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,50-1,00)m în funcţie de anotimpuri şi de cantitatea de precipitaţii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observaţii asupra fluctuaţiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcţie de anotimpuri, cantitatea de precipitaţii).

Stratificaţia generală a terenului este următoarea: - 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pământ prăfos nisipos maroniu

- -0,50 ÷ - 1,50m – nisip prăfos galben - -1,50 ÷ - 2,00m – nisip fin galben - -2,00 ÷ - 3,00m – nisip fin şi mijlociu galben - -3,00 ÷ - 4,00m – argilă prăfoasă nisipoasă galbenă - -4,00 ÷ - 5,00m – argilă nisipoasă vânătă cu oxizi - -5,00 ÷ - 6,00m – nisip argilos galben cu oxizi

2.4. CIRCULAŢIA

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

• ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA, ÎN CADRUL ZONEI, A CIRCULAŢIEI RUTIERE.

Accesul la teren se face prin strada Ovidiu șCotru - stradă țapar inand Inelului V al Municipiului șTimi oara. Actualmente strada Ovidiu șCotru are un profil transversal de 7m cu

ț șdouă benzi de circula ie, insufficient pentru INELUL V al Municipiului Timi oara. țPozi ionat la S țfa ă de terenul studiat se află drumul de pământ DE 1294, cu un profil

transversal de 4m. Prin PUZ aprobat cu HCL 19/27.01.2009, DE 1294 este avizat a se ș șmoderniza cu un prospect de 12,00m, fiind propus ca i prelungire a str. Anton Bacalba a.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

• PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este in prezent cea de teren arabil intravilan şi extravilan, conform Extras C.F., acesta făcând parte conform PUG dintr-o zonă industrială cu interdicţie temporară de construire.

• RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin

HCL 139/2007, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcţionale în vecinătatea U.T.R. 58, Zona mixtă cu destinaţie de producţie, servicii şi depozitare.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este în vecinătatea UTR 58, la sud de acesta.

În momentul actual, suprafaţa ce face obiectul P.U.Z.-lui se învecinează cu terenuri arabile, libere de țconstruc ii, respectiv cu unele cu funcţiuni similare. Propunerea planului urbanistic se încadrează în funcţiunea impusă prin P.U.G. TIMIŞOARA.

• GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 20 000 mp, din care 12 627 teren arabil în

intravilanul municipiului Timişoara, iar 7373 mp., în extravilanul localităţii. • ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT În zona imediat apropiată terenului studiat există construcţii cu caracter industrial sau

de depozitare, având regimul de înălţime P sau P+1E. • ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Terenul studiat se află în intravilanul / extravilanul municipiului Timişoara, la o distanţă

de 550m de cea mai apropiată zonă rezidenţială. • ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone

de spaţiu verde amenajat. • EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE

VECINE Nu este cazul. • PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii: a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie):

- traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea unor profile transversale corespunzătoare;

b) funcţionale - absenţa în zonă a canalizării apelor menajere şi pluviale;

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

- divizarea terenului în două parcele de limita intravilanului municipiului; - prezenţa unei reţele de curent electric pe amplasament, care impune o zonă

de interdicţie.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1. Căi de comunicaţie Terenul studiat este situat în partea de sud - est a municipiului Timişoara, în

intravilanul / extravilanul municipiului, având front la strada O. Cotruş. Amplasamentul este în apropierea intersecţiei străzii Polonă cu strada I. Slavici.

Terenul este identificat pe planul Primăriei cu adresa strada Ov. Cotruş, fără număr şi are o suprafaţă de 20 000 mp. Acesta are o formă dreptunghiulară în plan cu lungimea frontului la stradă de aproximativ 150 m pe strada Ov. Cotruş, la vest 238,05m, la est 129,92m şi la sud lungimea limitei este de 110,32 m.

Limita nordică a terenului este mărginită de strada O. Cotruş. Limitele vestică, estică sunt mărginite de terenuri aflate în proprietate privată. Limita sudică a terenului este mărginită de drumul de exploatare DE 1294.

Pe teren există în prezent construcţii provizorii, fiind realizată o împrejmuire cu caracter provizoriu, până la întocmirea P.U.Z..

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere: - zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în

prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

- accesul pe amplasament se va face de pe strada O. Cotruş, după amenajarea a două accese, dar și de pe DE 1294 prin amenajarea altor 2 accese, în concordanţă cu avizul Comisiei de Circulaţie.

În avizul REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ȘTIMI OARA nr. UR2011-01-8363 din 22.09.2011 se precizează: pe amplasament regia nu țde ine gospodărie subterană de cabluri electrice.

2.6.2. Alimentare cu apă şi canalizare În avizul AQUATIM S.A. nr. 18894/28.09.2011 UR 2011018363 obţinut ca urmare a

cererii formulate în acest sens, s-au comunicat următoarele: întrucât pe terenul propus pentru PUZ există o conductă de apă de Ø600 PREMO obligatoriu beneficiarul va înscrie în CF dreptul de servitute în favoarea SC AQUATIM SA.

2.6.3. Alimentare cu gaze naturale Conform avizului E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. nr. 18363, există reţele de gaze

naturale în zonă, la nord de terenul studiat există o conductă de gaz din PE, faţă de care trebuiesc asigurate distanţele minime între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelo de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin presedinte ANRE nr. 5/2009., conform planului de situatie anexat avizului pe care sunt figurate reţelele de gaze naturale, aceste zone de protecţie nu afectează investiţia propusă.

Conform avizului nr. 7078/06.10.2011 emis de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAŞ, nu există reţele de transport de gaze naturale în zonă care să afecteze terenul studiat.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

2.6.4. Alimentare cu energie electrică Conform avizului emis de SC ELECTRICA BANAT SA, sucursala Timisoara

amplasamentul propus spre lotizare este afectat de retele din gestiunea SC ELECTRICA BANAT SA .In partea de nord, a zonei studiate exista o linie aeriena de 20kV. Culoarul de protecţie şi anume 7.00 m interdicţie de construire din axul stâlpului liniei aeriene afecteaza zona studiata, prin impunerea unei interdicţii de construire.

Conform avizului de amplasament nr. 6669/29.09.2011 emis de COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE, sucursala de Transport Timişoara investiţia nu afectează conductele de înaltă presiune, aparţinând Sistemului Naţional de Transport de Gaze.

2.6.5. Reţele de telecomunicaţie Conform avizului nr. 1684 / 16.06.2011 emis de S.C. ROMTELECOM SA în zona / pe

suprafaţa de teren studiată Romtelecom nu are amplasate reţele de cabluri precum şi echipamente de comunicaţii care să fie afectate de lucrările propuse.

2.6.6. Surse şi reţele de alimentare cu căldură Conform avizului emis de S.C. COLTERM SA în zona / pe suprafaţa de teren studiată

Romtelecom în zonă nu există surse sau reţele urbane de alimentare cu căldură.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

• RELAŢIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au în prezent, categoria de folosinţă de

terenuri arabile sau funcţiuni similare. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare coerentă de zone industriale şi funcţiuni complementare acestora, este în continuă creştere.

Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

• EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE Nu e cazul.

• MARCAREA PUNCTELOR ŞI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAŢII ŞI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

• EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECŢIE Nu e cazul.

• EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR ŞI TURISTIC Nu e cazul.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează

accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizeaza prin anunţuri publice, consultare în diferite faze de elaborare şi dezbatere publică.

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- extinderea funcţiei industriale, de servicii şi funcţiuni complementare adaptată la cerinţele P.U.G.- lui şi la specificul zonei limitrofe;

- asigurarea de terenuri rezervate funcţiunilor complementare; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios,

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea şi actualizarea

elementelor operate în ultimii ani în zonă. Intenţiile de conturare a unei zone industriale, de servicii şi depozitare, genereaza în

continuare problema apariţiei de noi drumuri de acces. Unul din scopurile propuse ale documentaţiei de faţă este şi clarificarea caracterului şi a secţiunii transversale a acestor noi drumuri.

3.2. Prevederi ale PUG Conform Planului Urbanistic General terenul care face obiectul studiului de faţă este

situat într-o zonă de producţie, servicii şi depozitare. În baza Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01 / 21.10.2010., propunerile se corela cu

celelalte documentaţii de urbanism aprobate în zonă. Se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat. Se vor amenaja parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali, alei pietonale.

3.3. Valorificarea cadrului natural Se propune generarea unei zone de producţie nepoluantă, servicii şi depozitare cu

obligativitatea propunerii unui minim 20% din suprafaţă de spaţii verzi.

3.4. Modernizarea circulaţiei Terenul se învecinează pe latura de nord cu strada Ovidiu Cotruş, pe latura de est şi

vest cu proprietăţi private, iar pe latura de sud cu traseul drumului de exploatare De1294. Strada Ovidiu Cotruş, din care se va realiza accesul rutier pe parcelă, este o stradă

colectoare de categoria a III - a cu două benzi de circulaţie. În perspectivă strada s-a propus a se moderniza cu un prospect de 26,00 m, din care 2x7,00 m parte carosabilă mărginită de zone verzi, piste pentru ciclişti şi trotuare.

Pentru deservirea rutieră a incintei studiate, se propune realizarea a două accese auto din strada Ovidiu Cotruş, cu o lăţime de 7,00 fiecare şi două accese rutiere din strada nou creată pe latura de sud a parcelei.

În incintă se propune amenajarea unor platforme pentru parcarea a 122 autoturisme, destinate viitorilor clienţi şi angajaţi.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

Structura rutieră a accesului şi a platformelor interioare este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte din beton de ciment aşezată pe o fundaţie din piatră spartă şi balast.

Drumurile şi platformele proiectate în incintă servesc la circulaţia, staţionarea respectiv pentru desfăşurarea fluxului tehnologic din incintă funcţie de solicitările beneficiarului.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi spaţiu drumurile de acces, parcajele, platforma s-a proiectat astfel încât apele pluviale să nu stagneze pe carosabil ele fiind colectate prin intermediul unor guri de scurgere prefabricate şi deversate în reţeaua interioară de canalizarea pluvială.

Drumul de exploatare DE1294, propus prin PUZ aprobat cu HCL 19/27.01.2009 ca șprellungire a str. Anton Bacalba a, din care se propun alte 2 accese rutiere pe parcelă, s-a

propus a se moderniza cu un prospect de 12,00m, din care 2x3,00m parte carosabilă, ș țmărginită de 1,5m zonă verde i 1,5m trotuar pe ambele păr i.

Platformele de încărcare-descărcare marfă s-au amenajat astfel încât să satisfacă solicitările beneficiarului cu privire la circulaţia în incintă, respectiv să se asigure accesul la construcţiile ce vor fi proiectate.

3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor

semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - propunerea de faţă tine cont de dorinţa de extindere exprimată de către beneficiar, cu

o zonă de prestări servicii care va cuprinde o hală şi de o zonă de producţie nepoluantă şi depozitare cu parcare TIR aferentă.

- se va propune realizarea unor construcţii pentru servicii de spălătorie auto şi vulcanizare, precum şi o unitate de alimentaţie publică care să o deservească.

- beneficiarul doreşte şi realizarea unei zone destinate construirii unui sediu administrativ pentru firma care va urma să gestioneze investiţia.

Aceste zone descrise mai sus vor fi interconectate prin drumuri de incintă, zone de manevră pentru autovehicule şi parcaje.

Propunerile de sistematizare a zonei s-au făcut ţinând cont de: - analiza disfuncţionalităţilor semnalate în urma efectuării analizei în sit; - autorizaţiile de construcţie eliberate anterior de către Primăria Timişoara - baza de

date acumulată până la momentul predării documentaţiei; - traseul utilităţilor din zonă; - situaţia juridică a terenului; - integrarea în cadrul prevederilor de dezvoltare generală a localităţii. Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile P.U.G.Timişoara şi

corelat cu celelalte intervenţii din zonă.

ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE Construcţiile propuse pe amplasament beneficiază de o orientare nord-est, sud-vest,

asigurând ore suficiente de însorire pe timpul zilei. Amplasamentul asigură conform Ordinului nr. 536 din 06/23/1997 aprobarea Normelor de igiena şi a recomnadărilor privind mediul de viaţă al populaţiei MOF nr. 140 din 07/03/1997, art.2, posibilitatea amplasării clădirilor astfel încât să se asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2ore zilnic.

REGIMUL DE ÎNĂLŢIME Regimul de înălţime general impus construcţiilor este: - în zona de producţie, depozitare şi servicii va fi de D+P+M, D+P+1E, P+M,

P+1E, P+1E+M, P+2E. Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi H cornişă maxim: 12.00m.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzii Ov. Cotruş (limita dintre domeniul

privat şi domeniul public) se va face cu o retragere minimă obligatorie de 6,00 m faţă de limita de proprietate.

BILANŢ TERITORIAL

SUPRAFETE PE TEREN EXISTENT PROPUS

mp % mp %

TOTAL PARCELA 20000.00 100 20000.00 100

ZONA PRODUCTIE,

DEPOZITARE SI

PRESTARI SERVICII

0.00 0.00 6920.00 34.60

STRAZI, ACCESE,

PLATFORME 0.00 0.00 7596.00 37.98

ZONA VERDE AMENAJATA 0.00 0.00 5484.00 27.42

TEREN AGRICOL 20000.00 100 0.00 0.00

Potrivit propunerilor de urbanism, se va urmări crearea condiţiilor juridice pentru a se asigura posibilitatea realizării circulaţiilor.

Se va modifica proprietatea asupra terenului, după cum urmează: - din totalul suprafeţei de teren de 20.000 mp, va fi cedat domeniului public un

număr de 562.03 mp, reprezentând 2,81%.

CIRCULAŢIA TERENURILOR

CIRCULATIA TERENURILOR

nr topo parcela

existenta

supratafa

teren studiat

Suprafata

reglementată

Suprafata ce trece in

domeniul public POT max

admis

CUT max

admis mp mp % mp %

A 427163,

A 427164 20000,00 19437.97 97.19 562.03 2.81 55 1,5

P.O.T. max admis este de 55 %

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.6.1. Alimentare cu apă

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin racordarea la reţeaua municipală de alimentare cu apă.

Se propune realizarea unui branşament din conductă PE-ID De90mm la reţeaua municipală de alimentare cu apă. Branşamentul va fi prevăzut cu un apometru montat într-un cămin aflat pe parcela studiată, conform planului de situaţie anexat.

Avizul de principiu obţinut la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire

pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Necesarul de apă igienico-sanitar conform breviarului de calcul este: Q1 zi max. = 5,46 m3/zi = 0,06 l/s

Necesarul de apă pentru spălătoria auto conform breviarului de calcul este: Q2 zi max. = 15 m3/zi = 0.17 l/s

Conform SR 1343-1/06: ● Debitul mediu zilnic Qzi med se calculează cu relaţia:

unde: - N(i) este numărul de utilizatori; - qs(i) este debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator [l/pers.zi].

● Debitul zilnic maxim Qzi max se calculează cu relaţia: Qzi max = Qzi med x Kzi(i) [m3/zi]

unde: - Kzi(i) este coeficient de variaţie zilnică şi are valoarea 1,3.

● Debitul orar maxim Qor max se calculează cu relaţia: Qor max = Qzi max x Kor(i) / 24 [m3/h]

unde: − Kor(i) este coeficient de variaţie orară şi are valoarea 2,8.

Necesarul de apă pentru nevoi igienico-sanitare 60 angajaţi normă de consum: 50 l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2

40 clienţi normă de consum: 30 l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2.

Q1 zi med. = 1/1000 [(60 x 50 )+(40 x 30)] = 40 m3/zi =0,05 l/s Q1 zi max. = 4,20 x 1,3 = 5,46 m3/zi = 0,06 l/s Q1 or max. = 5,46 x 2,8 / 24 = 0,64 m3/h = 0,18 l/s

Necesarul de apă pentru spălătoria auto Debitul de apă necesar pentru spălarea unui autoturism este de 0,3 mc. Deoarece se

vor spăla cca. 50 autoturisme/zi, necesarul de apă va fi de:

n m Qrimca = 1/1000* [* NGO: [m”i] k=l 1=I
[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

Q2 zi max. = 0,3 x 50 = 15 m3/zi = 0.17 l/s

3.6.2. Canalizare Canalizarea menajeră Se propune extinderea reţelei municipale de canalizare până în apropierea parcelei

studiate, pe o lungime de aproximativ 400m. Extinderea reţelei va fi din conductă PVC Dn400mm şi va fi prevăzută cu cămine de vizitare.

Apele uzate provenite de la viitoarele construcţii vor fi evacuate în viitoarea reţea de canalizare menajeră prin intermediul unui racord din conductă PVC De250mm.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, vor fi evacuate în reţeaua interioară de canalizare şi de aici în viitoarea reţea de canalizare municipală.

Debitul de apă uzată menajeră: Quz.zi max. = 5,46 m3/zi = 0,06 l/s

Apele uzate provenite de la spălarea autovehiculelor vor fi colectate printr-o reţea de rigole, vor fi tratate prin intermediul unei instalaţii ce va cuprinde un decantor-separator de hidocarburi şi apoi vor fi reutilizate în procesul de spălare.

Debitele de apă menajeră evacuate la canalizare:

Conform SR 1846-1/2006 debitele de apă uzată menajeră se calculează astfel:

Quz.zi med. = Q zi med = 4,20 m3/zi = 0,05 l/s Quz.zi max. = Q zi max. = 5,46 m3/zi = 0,06 l/s Quz.or max.= Q or max. = 0,64 m3/h = 0,18 l/s

Canalizarea pluvială Apele pluviale de pe clădiri vor fi colectate prin intermediul unor jgheaburi şi burlane şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială. Apele pluviale de pe platformele carosabile şi parcările betonate vor fi colectate prin

intermediul unor guri de scurgere şi deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială. O parte din apele pluviale de pe parcările cu piatră spartă, cu dale şi dale înierbate se

vor infiltra în sol, iar o parte vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere şi deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială .

Debitul de calcul al apelor meteorice este: Qp = 140,18 l/s

Canalizare pluvială

Debitul de calcul al apelor meteorice Qp este dat de relaţia:

Qp = m x 0,0001 x I x Σφ x S l/s

unde: - m este coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul şi are valoarea 0,8; - I reprezintă intensitatea ploii de calcul; la o durată a ploii de 5 min. şi o frecvenţă de

2/1 şi are valoarea 195 l/s.ha; - φ este coeficient de curgere şi valoarea lui diferă în funcţie de natura suprafeţei

respective;

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

- S reprezintă aria suprafeţei de calcul [mp].

Natura suprafeţei Aria suprafaţei S [mp]

Coef. de curgere φ

Debit ape pluviale Qp [l/s]

Construcţii 2361,00 0,90 33,15 Circulaţii, parcări asfaltate 3668,00 0,85 48,64 Parcări piatră spartă 2207,00 0,30 10,33 Circulaţii, parcări dale şi dale înierbate

3460,00 0,60 32,39

Zona verde totală 7138,00 0,10 11,14 Teren fotbal 1166,00 0,25 4,55

Qp= 140,18 l/s

Debitul anual al apelor meteorice de pe suprafaţa studiată este:

Qp= 592 x 0,001 x 20000 = 11840,00 mc/an

3.6.3. Alimentare cu energie electrică În prezent, pe parcelă nu există alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu energie

electrică va fi asigurată de la reţeaua locală de alimentare cu energie electrică, prin intermediul unui branşament.

3.6.4. Telecomunicaţii Conform avizului nr. 1684 / 16.09.2011 emis de S.C. ROMTELECOM SA în zona / pe

suprafaţa de teren studiată nu se găsesc instalaţii de comunicaţii.

3.6.5. Alimentare cu căldură În zona studiată nu există surse de alimentare cu căldură centralizate. Alimentarea cu

căldură se va asigura prin centrale termice proprii, ce vor asigura şi prepararea apei calde.

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale Conform avizului nr. 18363 / 05.10.2011 emis de E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., la

nord de limita la str. O. Cotruş există o conductă de gaz, la care se doreşte racordul viitoarelor construcţii.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

• De asemena spaţiul plantat nu va fi mai mic de 20% din suprafaţa totală a terenului. Zonele verzi vor fi astfel amplasate, încât să creeze zone demarcate, în funcţie de funcţiunile propuse.

• Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : 1.a. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren

valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.b. Propunerile documentaţiei de urbanism de zonă de producţie, depozitare şi servicii nu afectează mediul, fiind P.U.Z. penru activităţi nepoluante. În zona respectivă nu se desfăşoară activităţi industriale şi de servicii poluante, şi nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.c. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă necesare în zonă şi spaţii verzi aferente.

2.b. Nu e cazul. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. 2.f.ii - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului . 2.f.iii - nu e cazul. 2.g. Nu e cazul.

3.8. OBIECTE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de

străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com

4. CONCLUZII - Măsuri în continuare • Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile

PUG Conform Planului Urbanistic General terenul care face obiectul studiului de faţă este

situat într-o zonă de producţie, servicii şi depozitare.

Prin această documentaţie se stabilesc condiţiile de amplasare şi execuţie a construcţiilor cu respectarea condiţiilor particulare de amplasament, vecinătăţi şi cerinţe funcţionale şi realizarea unor lucrări rutiere şi tehnico – edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

• Categorii principale de intervenţii care să susţină materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei şi extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

• Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a intravilanului extins a municipiului, care

se dezvoltă progresiv, se propune o funcţiune ce se înscrie în prevederile PUG. Construcţiile proiectate se vor încadra la CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ –

“Construcţie de importanţă normală” (conform HG nr.766/1997) şi la CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ –(α=1.00) (conform Codului de proiectare seismică P100/1 – 2006).

Clădirile se vor încadra in GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC “III” (conform Normativ P-118 /1999).i.

Întocmit,

S.C. WH PROJECT S.R.L arh. W. Fackelmann

[SEM PROJECT SRL. cul Ro J 35/508/2001 RO3SRNCB0249048278430001 BCR TIMISOARA
S.C. WH PROJECT S.R.L. str. MENDELEEYV nr.28 B 300380 TIMISOARA. tel: 0256 437 120 fax: 0256 436 039 email: whprojectoffice Qgmail.com