keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 66/21.02.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR 2016-018891/09.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2016 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 22/15.10.2015 si de Avizul favorabil al Arhitectului-sef nr. 13/10.11.2016;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş nr. 25/26.04.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, având ca beneficiar Eva Leontine Theresia PEPPEL, întocmit conform proiectului nr. 136/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim (S)+P+2E, înălţimea maximă la coamă 12.00 metri, accese auto, pietonale şi circulaţii conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-000239/04.02.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim suprateran = 0.9, spaţii verzi şi plantate minim 5% din suprafaţa totală conform Deciziei de încadrare nr. 25/26.04.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este înscris în CF 414894, nr. cad. 414894, nr. top. 22727, 22728 (nr. CF vechi 10427), teren intravilan în suprafaţă de 9222 mp, proprietar Eva Leontine Theresia PEPPEL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Art. 5: Autorizatia de construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Priamrului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Beneficiarului Eva Leontine Theresia PEPPEL;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 1/4

UR 2016‐018891/09.02.2017

Aprobat Primar, Nicolae ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective

şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR 2016‐018891/16.12.2016 a doamnei Eva

Leontine Theresia PEPPEL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan)” promovat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de oportunitate nr. 22/15.10.2015 şi de Avizul favorabil al Arhitectului‐şef nr. 13/10.11.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 4563/19.11.2015 prelungit până la 18.11.2017, precum şi Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 25/26.04.2016;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni

complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, beneficiar Eva Leontine Theresia PEPPEL, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., a fost afişată pe site‐ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demarării Etapei 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016, pe perioada căreia s‐au formulat sugestii şi obiecţii din partea publicului cu privire la această investiţie prin adresele înregistrate prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi prin adresele transmise pe mail‐ul [email protected], etapă finalizată prin afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR 2016‐017702/19.02.2016;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894 Timişoara, se încadrează în Etapa 3 ‐ etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 2/4

privind transparenţa decizională în administraţia publică. Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni

complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., proiect nr. 136/2015, la cererea beneficiarului Eva Leontine Theresia PEPPEL.

Zona reglementată în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă

locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, este situată în partea nord‐vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în UTR 16 din P.U.G. Municipiul Timişoara. Parcela reglementată este delimitată astfel: la vest şi sud ‐ terenuri proprietate privată, la nord ‐ Aleea Viilor şi la est ‐ Str. Munteniei.

Zona reglementată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este înscris în CF 414894, nr. cad. 414894, nr. top. 22727, 22728 (nr. CF vechi 10427), teren intravilan în suprafaţă de 9222 mp, proprietar Eva Leontine Theresia PEPPEL.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni

complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, propune împărţirea teritoriului reglementat în următoarele subzone:

▪ subzona SzLic cu funcţiunea de locuire colectivă şi funcţiuni complementare, respectiv un număr de 7 (şapte) parcele cu suprafeţe între 852 mp şi 1337 mp;

▪ subzona SzV cu funcţiunea de spaţii verzi amenajate, respectiv o parcelă cu suprafaţa de 461 mp;

▪ subzona SzC cu funcţiunea de căi de comunicaţie rutieră, respectiv un drum interior public cu sens unic dinspre Str. Munteniei spre Aleea Viilor şi cu un profil transversal cu lăţimea de 9.50 metri; totodată se propune asigurarea profilului transversal al Aleii Viilor la o lăţime de 20.00 metri prin trecerea unei suprafeţe de teren în domeniul public.

Accesul auto si pietonal se va asigura din partea de est, dinspre Str. Munteniei, prin intermediul unui drum interior public având forma literei „L”, drum interior cu sens unic dinspre Str. Munteniei spre Aleea Viilor, cu un profil transversal cu lăţimea de 9.50 metri şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016‐000239/04.02.2016.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime maxim: (S)+P+2E

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 3/4

Înălţime maximă la coamă = 12.00 metri POTmaxim = 35% CUTmaxim suprateran = 0.9 Spaţii verzi şi plantate: minim 5% din suprafaţa totală conform Deciziei de încadrare nr.

25/26.04.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Amplasarea pe parcelă a construcţiilor se va face conform planşei „Reglementări urbanistice”

parte din documentaţie şi conform menţiunilor din Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. La eliberarea Autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, reţele şi utilităţi publice care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului conform „Planului de acţiune” parte din documentaţie.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. (M.T.C.T.) nr. 176/N/2000.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, conform art. 38, alin. (11) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a P.U.Z., aceasta va fi transmisă însoţită de documentaţia de aprobare a P.U.Z. către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform art. 471 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

Autorizaţia de construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi

funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, având ca beneficiar Eva Leontine Theresia PEPPEL, întocmit conform proiectului nr. 136/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim (S)+P+2E, înălţimea maximă la coamă 12.00 metri, accese auto, pietonale şi circulaţii conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016‐000239/04.02.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmaxim = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmaxim suprateran = 0.9, spaţii verzi şi plantate minim 5% din suprafaţa totală conform Deciziei de încadrare nr. 25/26.04.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 4/4

General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie;

Terenul reglementat este înscris în CF 414894, nr. cad. 414894, nr. top. 22727, 22728 (nr. CF vechi 10427), teren intravilan în suprafaţă de 9222 mp, proprietar Eva Leontine Theresia PEPPEL.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

5. Autorizatia de construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Pt. Arhitect‐şef, Emilian Sorin CIURARIU

Consilier, Andreea STĂNILĂ

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel VĂCĂRESCU

Atasament: A04_Obiective_de_utilitate_publica.pdf

plan urbanistic zonal

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INTRAVILAN TIMIȘOARA

arh. Georgeta Trîmbiţaş

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. planșă:Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

arh. Alina Narița

Denumire proiect:

PUZ

136/2015

Data:

Denumire planşă:arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Camil Milincu

P.U.Z. "Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", Cf nr. 414894 Timișoara str. Munteniei, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș,

Peppel Eva Leontine TheresiaBeneficiar :

RO7951780 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2 tel. +4 0744 698012, tel./fax.: +4 0256 432212 [email protected]

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. Proiectant:

Specialist RUR: arh. Georgeta Trîmbiţaş

dec. 2016

10 .0

5

37 .7

6

13.77

13.30 27

22.79

9. 54

10 .1

7

13 .4

8

11 .5

1 4.

52

9. 16

6. 84

13 .1

7

12 .6

5

20.17

23.16

24.48

26.60

45 .1

3

22.59

32 .8

0

33 .8

9

22 .4

9

25 .0

0

17 .6

3

7. 35

34.40

37.41

11 .3

5

9. 50

3.47

12.00

13.84

26.92

9.50

9.91

9. 50

4. 14

58 6.99

8.41

11 .9

6

29 .4

6

34.10

35.12

97.03

20 .00

4.15

50 .3

2

5. 69

2. 29

461 m2

942 m2

964 m2

1,181 m2

986 m2

866 m2

852 m2

1,337 m2

88.695

88.429

88.480

88.965

88.992

88.862

88.936

Str. Aleea Viilor

St r.

M un

te ni

ei

Nr. top: 22727;22728

sp at

iu v

er de

zo na

v er

de

88.750

88.251

88.237

88.212

88.146

88.250 88.291

88.200

88.151

88.221

88.213

88.157

88.210

88.241

88.260

88.290

88.422

88.592

88.385

88.34088.627

88.411

88.306

88.325

88.290

88.218

88.467 88.443

88.510

88.513 88.457

88.545

88 .84

3

88.662

88.502

88.489

88.520

88.574 88.651

88.536

88.719

88.702 88.576

88.842

88.889

88.816

88.885

88.602

88.634

88.751 tro tu

ar

trotuar

Bl oc

P +4

E

Casa P

nr. top. 22726

nr . t

op . 2

27 25

nr . t

op . 2

27 24

22 73

0

An ex

a

An ex

a

88.488

nr.cad. nou 438653

nr.cad. nou 438652

S. act = 9222mp

88.472

481600 2 0 5 3 0 0

S. mas. = 9222mp

88.965 88.992

88.862 88.936

88.86288.993 89.017

tro tu ar

88.786 88.867

88.735

88.989

Nr. cad: 414894

Nr. postal: 47

Anexa

Casa P

Ca sa

P+ 1+

M

Ca sa

P+ 1

Bl oc

P +4

E

Bloc P+4E

Bloc P+4E

Bl oc

P +4

E

2

1

19

18

17 16

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

3

5

20

4

1

2

3

4

5

6

7

8 Str. Aleea Viilor

G G G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

G

C

Nr.top.23362

Nr .to

p. 22

35 1

nr . t

op . 2

27 24

22729

22 73

0

205349.468 481607.7371 205271.065 481664.8962

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECTIE STEREO 70

205270.543 481663.732

205264.517 481649.436

205260.688 481636.839

205255.205 481621.807

205251.739 481611.003

205246.114 481595.997

205236.695 481574.304

nr. pct. Y[m] X[m]

205233.050 481565.484

205230.876 481560.224

205229.939 481558.129

205251.297 481550.187

205272.412 481542.144

205285.213 481537.651

205292.232 481534.814

205300.075 481531.782

205312.751 481526.413

205329.847 481564.134

205337.082 481580.213

Împrejmuire existentă

Limită conform plan de CF

Cămin canalizare

Stâlp electric joasă tensiune

Cămin pluvial

Răsuflător rețea gaz

Indicator

Arbore

Limita de proprietate a terenului studiat

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publică de interes local

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public în vederea asigurării prospectului stradal al Aleii Viilor (faza 1)

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public în vederea asigurării drumului public interior (faza 2)

C

P

G

Limita parcele propuse

Terenuri aferente ansamblurilor de locuințe colective

N

N N

1:500

136 A04

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA

TEREN STUDIAT

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

B UC

OV IN

EI

LEGENDA:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 9 222 mp 100,00%

9 222 mp 100,00%

CIRCULAȚIA TERENURILOR:

7 589 mp 82,29%

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

582 mp 6,31%-

9 222 mp 100,00%

-

faza 1 - asigurare prospect Aleea Viilor

faza 2 - asigurare drum public interior 1 051 mp 11,40%

1 633 mp 17,71%-faza 1 + 2

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: A05_Posibilitati_de_mobilare.pdf

plan urbanistic zonal

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INTRAVILAN TIMIȘOARA

arh. Georgeta Trîmbiţaş

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. planșă:Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

arh. Alina Narița

Denumire proiect:

PUZ

136/2015

Data:

Denumire planşă:arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Camil Milincu

P.U.Z. "Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", Cf nr. 414894 Timișoara str. Munteniei, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș,

Peppel Eva Leontine TheresiaBeneficiar :

RO7951780 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2 tel. +4 0744 698012, tel./fax.: +4 0256 432212 [email protected]

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. Proiectant:

Specialist RUR: arh. Georgeta Trîmbiţaş

dec. 2016

10 .0

5

37 .7

6

13.77

13.30 27

22.79

9. 54

10 .1

7

13 .4

8

11 .5

1 4.

52

9. 16

6. 84

13 .1

7

12 .6

5

20.17

23.16

24.48

26.60

45 .1

3

22.59

32 .8

0

33 .8

9

22 .4

9

25 .0

0

17 .6

3

7. 35

3. 00

34.40

37.41

11 .3

5

9. 50

3. 00

3.47

12.00

13.84

26.92

9.50

9.91

9. 50

3. 00

4. 14

58 6.99

8.41

11 .9

6

29 .4

6

1.50 4.00 2.50 1.50

1. 50

4. 00

2. 50 1. 50

10 .0

0

10 .0

0

10.00

3.00

3.00

10.00

10.00

10.00

34.10

35.12

5.0 0

3.00

3.00

3.00

3. 00

5.00

5.00

3.00

3.00

5.0 0

5.0 0

97.03

20 .00

6.5 0

7.0 0

6.5 0

17.00

5.00

7.00

5.00

4.15

50 .3

2

5. 69

2. 29

3.00 5.00

5. 01

6. 50

1,181 m2

964 m2

986 m2

866 m2

852 m2

1,337 m2

461 m2 942 m2

88.695

88.429

88.480

88.965

88.992

88.862

88.936

Str. Aleea Viilor

St r.

M un

te ni

ei

Nr. top: 22727;22728

sp at

iu v

er de

zo na

v er

de

Ci sm

ea

88.750

88.251

88.237

88.212

88.146

88.250 88.291

88.200

88.151

88.221

88.213

88.157

88.210

88.241

88.260

88.290

88.422

88.592

88.385

88.34088.627

88.411

88.306

88.325

88.290

88.218

88.467 88.443

88.510

88.513 88.457

88.545

88 .84

3

88.662

88.502

88.489

88.520

88.574 88.651

88.536

88.719

88.702 88.576

88.842

88.889

88.816

88.885

88.602

88.634

88.751 tro tu

ar

trotuar

Bl oc

P +4

E

Casa P

nr. top. 22726

nr . t

op . 2

27 25

nr . t

op . 2

27 24

22729

22 73

0

An ex

a

An ex

a

88.488

nr.cad. nou 438653

nr.cad. nou 438652

S. act = 9222mp

88.472

481600 2 0 5 3 0 0

S. mas. = 9222mp

88.965 88.992

88.862 88.936

88.86288.993 89.017

tro tu ar

88.989

Nr. cad: 414894

Nr. postal: 47

Anexa

Casa P

Ca sa

P+ 1+

M

Ca sa

P+ 1

Bl oc

P +4

E

Bloc P+4E

2

1

19

18

17 16

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

3

5

20

4

1

2

3

4

5

6

7

8 (S

+) P+

2E

Str. Aleea Viilor

PT T2

PT T2

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PT T 4

PT T 4

PT T

3

PT T

3

str ad

a p rop

us a

pr in

PU G

in luc

ru

G G G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

G

C

BR

R 3m

R 11m

R 9m

R 9m

R 9m

R 9m

R 9m

(S+)P+2E

(S +)

P+ 2E

(S +)

P+ 2E

(S+)P+2E

(S+)P+2E

(S+)P+2E

205349.468 481607.7371 205271.065 481664.8962

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECTIE STEREO 70

205270.543 481663.732

205264.517 481649.436

205260.688 481636.839

205255.205 481621.807

205251.739 481611.003

205246.114 481595.997

205236.695 481574.304

nr. pct. Y[m] X[m]

205233.050 481565.484

205230.876 481560.224

205229.939 481558.129

205251.297 481550.187

205272.412 481542.144

205285.213 481537.651

205292.232 481534.814

205300.075 481531.782

205312.751 481526.413

205329.847 481564.134

205337.082 481580.213

3.50 2.503.502.00

20.00

2.501.00 1.00 2.001.001.00 Limita

proprietate Limita proprietate

PTT 1

trotuar pista biciclete

sp.vz./parcari sp.vz./parcari trotuarpista biciclete

carosabil

3.50 2.502.503.504.001.50

17.50 Limita proprietate

PTT 2

9.50

4.00 1.502.501.50 carosabil

2.5%

Limita proprietate

ac os

ta m

en t

trotuar 1.5%

parcari/zv 2.5%

PTT 3

trotuar 1.5%

3.50 2.003.50

17.00

1.501.502.001.50 1.50 Limita proprietate

PTT 4

sp.vz. trotuarpista biciclete

carosabilsp.vz.trotuar pista biciclete

Împrejmuire existentă

Limită conform plan de CF

Cămin canalizare

Stâlp electric joasă tensiune

Cămin pluvial

Răsuflător rețea gaz

Indicator

Arbore

Limita de proprietate a terenului studiat

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare P÷P+2 existentă

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Carosabil existent

Construcții existente

C

P

G

Limita parcele propuse

Zona de implantare propusă

Acces auto propus

Locuri de parcare propuse

BR Bazin de retenție montat îngropat

Drumuri propuse

P.O.T. max. C.U.T. max. Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă:

35% 0,90 (S)+P+2E 12,00 m

Locuințe colective cu funcțiuni complementare propuse

SzV - Subzonă spații verzi propuse

N

N N

1:500

136 A05

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA

TEREN STUDIAT

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

B UC

OV IN

EI

LEGENDA:

P.O.T. max. C.U.T. max. Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă:

35% 0,90 (S)+P+2E 12,00 m

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare propusă (S)+P+2E

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren agricol și curți construcții în intravilan, liber de construcții 9 222 mp 100,00%

9 222 mp 100,00% 9 222 mp 100,00%

-

SzV - Subzonă spații verzi amenajate - 461 mp 5,00% SzLiC - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare(S)+P+2E - 7 128 mp 77,29%

SzC - Circulații 1 633 mp 17,71%-

BILANȚ TERITORIAL

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: A03_Reglementari_Urbanistice.pdf

plan urbanistic zonal

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INTRAVILAN TIMIȘOARA

arh. Georgeta Trîmbiţaş

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. planșă:Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

arh. Alina Narița

Denumire proiect:

PUZ

136/2015

Data:

Denumire planşă:arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Camil Milincu

P.U.Z. "Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", Cf nr. 414894 Timișoara str. Munteniei, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș,

Peppel Eva Leontine TheresiaBeneficiar :

RO7951780 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2 tel. +4 0744 698012, tel./fax.: +4 0256 432212 [email protected]

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. Proiectant:

Specialist RUR: arh. Georgeta Trîmbiţaş

dec. 2016

10 .0

5

37 .7

6

13.77

13.30 27

22.79

9. 54

10 .1

7

13 .4

8

11 .5

1 4.

52

9. 16

6. 84

13 .1

7

12 .6

5

20.17

23.16

24.48

26.60

45 .1

3

22.59

32 .8

0

33 .8

9

22 .4

9

25 .0

0

17 .6

3

7. 35

3. 00

34.40

37.41

11 .3

5

9. 50

3. 00

3.47

12.00

13.84

26.92

9.50

9.91

9. 50

3. 00

4. 14

58 6.99

8.41

11 .9

6

29 .4

6

1.50 4.00 2.50 1.50

1. 50

4. 00

2. 50 1. 50

10 .0

0

10 .0

0

10.00

3.00

3.00

10.00

10.00

10.00

34.10

35.12

5.0 0

3.00

3.00

3.00

3. 00

5.00

5.00

3.00

3.00

5.0 0

5.0 0

97.03

20 .00

6.5 0

7.0 0

6.5 0

17.00

5.00

7.00

5.00

4.15

50 .3

2

5. 69

2. 29

1,181 m2

964 m2

986 m2

866 m2

852 m2

1,337 m2

461 m2

942 m2

88.695

88.429

88.480

88.965

88.992

88.862

88.936

Str. Aleea Viilor

St r.

M un

te ni

ei

Nr. top: 22727;22728

sp at

iu v

er de

zo na

v er

de

Ci sm

ea

88.750

88.251

88.237

88.212

88.146

88.250 88.291

88.200

88.151

88.221

88.213

88.157

88.210

88.241

88.260

88.290

88.422

88.592

88.385

88.34088.627

88.411

88.306

88.325

88.290

88.218

88.467 88.443

88.510

88.513 88.457

88.545

88 .84

3

88.662

88.502

88.489

88.520

88.574 88.651

88.536

88.719

88.702 88.576

88.842

88.889

88.816

88.885

88.602

88.634

88.751 tro tu

ar

trotuar

Bl oc

P +4

E

Casa P

nr. top. 22726

nr . t

op . 2

27 25

nr . t

op . 2

27 24

22729

22 73

0

An ex

a

An ex

a

88.488

nr.cad. nou 438653

nr.cad. nou 438652

S. act = 9222mp

88.472

481600 2 0 5 3 0 0

S. mas. = 9222mp

88.965 88.992

88.862 88.936

88.86288.993 89.017

tro tu ar

88.989

Nr. cad: 414894

Nr. postal: 47

Anexa

Casa P

Ca sa

P+ 1+

M

Ca sa

P+ 1

Bl oc

P +4

E

Bloc P+4E

2

1

19

18

17 16

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

3

5

20

4

1

2

3

4

5

6

(S+)P+2E

(S+)P+2E

(S+)P+2E

7

8

(S+)P+2E

Str. Aleea Viilor

PT T2

PT T2

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PT T 4

PT T 4

PT T

3

PT T

3

str ad

a p rop

us a

pr in

PU G

in luc

ru

G G G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

G

C

BR

R 3m

R 11m

R 9m

R 9m

R 9m

R 9m

R 9m

205349.468 481607.7371 205271.065 481664.8962

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECTIE STEREO 70

205270.543 481663.732

205264.517 481649.436

205260.688 481636.839

205255.205 481621.807

205251.739 481611.003

205246.114 481595.997

205236.695 481574.304

nr. pct. Y[m] X[m]

205233.050 481565.484

205230.876 481560.224

205229.939 481558.129

205251.297 481550.187

205272.412 481542.144

205285.213 481537.651

205292.232 481534.814

205300.075 481531.782

205312.751 481526.413

205329.847 481564.134

205337.082 481580.213

3.50 2.503.502.00

20.00

2.501.00 1.00 2.001.001.00 Limita

proprietate Limita proprietate

PTT 1

trotuar pista biciclete

sp.vz./parcari sp.vz./parcari trotuarpista biciclete

carosabil

3.50 2.502.503.504.001.50

17.50 Limita proprietate

PTT 2

9.50

4.00 1.502.501.50 carosabil

2.5%

Limita proprietate

ac os

ta m

en t

trotuar 1.5%

parcari/zv 2.5%

PTT 3

trotuar 1.5%

3.50 2.003.50

17.00

1.501.502.001.50 1.50 Limita proprietate

PTT 4

sp.vz. trotuarpista biciclete

carosabilsp.vz.trotuar pista biciclete

Împrejmuire existentă

Limită conform plan de CF

Cămin canalizare

Stâlp electric joasă tensiune

Cămin pluvial

Răsuflător rețea gaz

Indicator

Arbore

Limita de proprietate a terenului studiat

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare P÷P+2 existentă

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Carosabil existent

Construcții existente

C

P

G

Limita parcele propuse

Zona de implantare propusă

SzLiC - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare propusă

Acces auto propus

SzV - Subzonă spații verzi propuse

BR Bazin de retenție montat îngropat

Drumuri propuse

N

N N

1:500

136 A03

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA

TEREN STUDIAT

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

B UC

OV IN

EI

LEGENDA:

P.O.T. max. C.U.T. max. Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă:

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare propusă (S)+P+2E

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren agricol și curți construcții în intravilan, liber de construcții 9 222 mp 100,00%

9 222 mp 100,00% 9 222 mp 100,00%

-

SzV - Subzonă spații verzi amenajate - 461 mp 5,00% SzLiC - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+P+2E - 7 128 mp 77,29%

SzC - Circulații 1 633 mp 17,71%-

BILANȚ TERITORIAL

35% 0,90 (S)+P+2E 12,00 m

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: A02_Situatia_Existenta.pdf

plan urbanistic zonal

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INTRAVILAN TIMIȘOARA

arh. Georgeta Trîmbiţaş

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. planșă:Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

arh. Alina Narița

Denumire proiect:

PUZ

136/2015

Data:

Denumire planşă:arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Camil Milincu

P.U.Z. "Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", Cf nr. 414894 Timișoara str. Munteniei, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș,

Peppel Eva Leontine TheresiaBeneficiar :

RO7951780 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2 tel. +4 0744 698012, tel./fax.: +4 0256 432212 [email protected]

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. Proiectant:

Specialist RUR: arh. Georgeta Trîmbiţaş

dec. 2016

97.03

30 .1

8

17 .6

3

41 .4

1

13.77

8.41

7.57

13.57

22.59

22.79

9. 54

23 .6

5

16 .0

2

11 .3

5

16 .0

0

13 .1

7

15 .5

1 1.

28

5. 69

2. 29

88.695

88.429

88.480

88.965

88.992

88.862

88.936

Str. Aleea Viilor

(drum asfalt)

Nr.top.23362

Str. Aleea Viilor (asfalt)

St r.

M un

te ni

ei (d

ru m

a sf

al t)

G G G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Nr. top: 22727;22728

C

trotuar

trotuar

sp at

iu v

er de

zo na

v er

de

C

Ci sm

ea

P

P

P

P

P

88.750

88.251

88.237

88.212

88.146

88.250 88.291

88.200

88.151

88.221

88.213

88.157

88.210

88.241

88.260

88.290

88.422

88.592

88.385

88.34088.627

88.411

88.306

88.325

88.290

88.218

88.467 88.443

88.510

88.513 88.457

88.545

88 .84

3

88.662

88.502

88.489

88.520

88.574 88.651

88.536

88.719

88.702 88.576

88.842

88.889

88.816

88.885

88.602

88.634

88.751 tro tu

ar

trotuar

Nr .to

p. 22

35 1

2

1

19

18

17 16

15 14

13

12

11

10

9

8

7

6

3

Bl oc

P +4

E

Casa P

nr. top. 22726

nr . t

op . 2

27 25

nr . t

op . 2

27 24

22729

22 73

0

An ex

a

An ex

a

P

P

P

P

P

P

P

88.488

nr.cad. nou 438653

nr.cad. nou 438652

S. act = 9222mp

88.472

G

A Cc

481600 2 0 5 3 0 0

S. mas. = 9222mp

5

20

4

C

P

P

P

P

88.965 88.992

88.862 88.936

88.86288.993 89.017

C

tro tu ar

88.786 88.867

88.735

88.989

Nr. cad: 414894

Nr. postal: 47

Anexa

Casa P

Ca sa

P+ 1+

M

Ca sa

P+ 1

Bl oc

P +4

E

Bloc P+4E

Bloc P+4E

Bl oc

P +4

E

Nr. top: 22728 368 m2

Nr. top: 22727 8 854 m2

Împrejmuire existentă

Limită conform plan de CF

Cămin canalizare

Stâlp electric joasă tensiune

Cămin pluvial

Răsuflător rețea gaz

Fântână / cișmea

Indicator

Arbore

C

P

G

Limita de proprietate a terenului studiat

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare P÷P+2 existentă

Zone pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Drumuri existente

Construcții existente

205349.468 481607.7371 205271.065 481664.8962

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVENTAR DE COORDONATE IN SISTEM DE PROIECTIE STEREO 70

205270.543 481663.732

205264.517 481649.436

205260.688 481636.839

205255.205 481621.807

205251.739 481611.003

205246.114 481595.997

205236.695 481574.304

nr. pct. Y[m] X[m]

205233.050 481565.484

205230.876 481560.224

205229.939 481558.129

205251.297 481550.187

205272.412 481542.144

205285.213 481537.651

205292.232 481534.814

205300.075 481531.782

205312.751 481526.413

205329.847 481564.134

205337.082 481580.213

N N

1:500

136 A02

SITUAȚIA EXISTENTĂ

EXTRAS P.U.G. TIMIȘOARA

TEREN STUDIAT

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

B UC

OV IN

EI

LEGENDA:

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: A01_Incadrare.pdf

plan urbanistic zonal

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INTRAVILAN TIMIȘOARA

arh. Georgeta Trîmbiţaş

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. planșă:Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

arh. Alina Narița

Denumire proiect:

PUZ

136/2015

Data:

Denumire planşă:arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Camil Milincu

P.U.Z. "Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", Cf nr. 414894 Timișoara str. Munteniei, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș,

Peppel Eva Leontine TheresiaBeneficiar :

RO7951780 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2 tel. +4 0744 698012, tel./fax.: +4 0256 432212 [email protected]

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. Proiectant:

Specialist RUR: arh. Georgeta Trîmbiţaş

dec. 2016

6 6A

4A 4

22 A

1

43 41

S T

R . H

E R

Ţ A

35

39

40 38

32

37

36 34

33

STR. CLOŞCA

26

30 28

24 31

7

8

11 12

22 24

26 STR. CRIŞAN

13

17 15

20 A

19 B

S TR

. I O

A N

P LA

V O

Ş IN

20

13

15 14

16B 16A

18

35 7

9 11

1A

8 10

12 14

1

STR. SAMUIL ŞAGOVICI

4 6

41

39

1

15

Sc. B

Sc. A

50 -5

2

8S c.

A Sc

. B

Sc . D

Sc . C

ST R.

L AB

IR IN

T

46 48 1

3A 3B

2

44

42

S T

R . V

U K

S T

. K A

R A

D Z

IC

33

25

31

27 29

36

21-23

34 30

28

32 STR. CRIŞAN

1

2

3

4

10 9

S T

R . M

U N

T E

N IE

I

P-ŢA. AVRAM IANCU

23/123/2

21 19

19 A

26

28

21

17

21

22 24A

24

20

9 1113

15 6

8

3 3A

5 7

8A

4 4A

2 2A

47 49

43

45

BU L.

CE TĂ

ŢII

Sc . D

51 54

Sc . C

Sc . B

Sc . C

41A 41

5 7

50 50A

37A 39 48 46 44

42A

37 35

42

38 40

STR. CRIŞAN

3735

5 5

31 33

6

40

29 272525A

44 42

3838A

30 32

34 36

STR. SAMUIL ŞAGOVICI

21

23 23

A

24 22S T

R . I

O A

N P

LA V

O Ş

IN

18 18A

20 22

17A 17

19

15A

16

10 12

14STR. MARTIR CERNĂIANU

2

1

4 B

l. C

19B l.

C 18S TR

. M A

R TI

R F

LO R

IA N

A N

TO N

13

9 11

Bl. C16

7 5

53 B

53 53

A 55

57 59

61

58 60

STR. CRIŞAN

56 54 52

11 4A

4 S

TR . V

U K

S T

. K A

R A

D ZI

C

9

58

45

49 47

51

STR. SAMUIL ŞAGOVICI 41A

56

41 43

39

50A 52

54

STR. SAMUIL ŞAGOVICI

48 50

46

8

7A

5A

6A

7

37

S T

R . M

U N

T E

N IE

I

31 33

35

23 25

27A27

29 28 28A

ST R.

B UC

OV IN

EI

26A

25 A

24 26STR. MARTIR CERNĂIANU

25

26 A

26

3 5

7

15 17

14

Sc. B Bl. C21

Sc. B Bl. C23

STR. MARTIR OVIDIU MUNTEANU

6

9

8 10

12

B l.

C 22

Bl. C17 2 4

6

B l.

C 10

B l.

C 11

3 1

3B5

63 65

1

1A33/A

67

59

64A 6665

63 61

70 72

68 STR. SAMUIL ŞAGOVICI

64 13 A

53

57 55

62

60

6B 6A

6

13 B S T

R . V

U K

S T.

K A

R A

D ZI

C

1

5 79

3

11

9

24

Bl. C27

B l.

C 28

Bl. C26 STR. MARTIR CERNĂIANU

34 7

Bl . C

24B l. C

34

STR . FAEN

ZA

1

2A

2

9 4 11

ST R.

BU CO

VIN EI

ST R.

BU CO

VIN EI

31

34

272 9 28

30

32

S T

R . I

O A

N P

LA V

O Ş

IN

16 8 10

12 14

B l.

C 12

B l.

C 13B

l. C

14

15

17

13BIS

20Bl. C4Bl. C5

STR. IANCU FLONDOR9-11

12-14

7

13

16 18

6 4 - 4A

76 74

21/B 23

21B

8

15 19

24 21A

16 14

15

22

1311

17A 17

1820

STR. BASARABIA

12 10 8 6

10A

13 15

S T

R . M

U N

T E

N IE

I

C3115 A

Bl. C29Bl. C30

Bl. C35

STR. FAENZA3

20

10

Bl. C32

B l.

C 33

S T

R . F

A E

N Z

A

18 2 4

16

14

15 A

11

13

6

15

19 A2

1A2 1

17 -1

9

36

38 40

42

2325 27

29

38 Bl. A3130

1

19 2421

A33 Bl. A32

Bl. C1

B l.

A 34

Bl. A33

24

26 28

1

2

22 Bl. C2 Bl. C3

B l.

A 19

B l.

A 20

S TR

. P A

N TE

LI M

O N

H A

LI P

P A

3

22

6

2 4 Bl. A11

Bl. A10

B l.

A 9B

l. A

8

Bl. A5 11

33 35

27

29 3631

38 40

23A

30 30A

23B

25

32 34

17 19

21 23

26 28

12 10

14

21 19

17 B

17 17

A

B l.

C 36

16 20

18

14 12

12

11

8

1 35

7 2 9 4

Bl. B2Bl. B3 3 1

33

STR. IANCU FLONDOR 40A

Bl . A

28

B l.

E 17

STR. IANCU FLONDOR

ST R

. B U

CO VI

N EI

34 32

3

4 6

5 7

B l.

A 18B

l. A

17

B l.

A 21B

l. A

22 S

TR . I

O N

N IS

T O

R

19 21

8 10

12

B l.

A 15

B l.

A 14

Bl. A16

Bl. A7

Bl. A35

STR. MATEI BASARAB

15 17

5

10

Bl. A6

S c.

AS c.

B

B l.

37

Bl. 36

13

1A 1

42A 42

29

25

31 16

A1 6B

27

16

18

S TR

. V U

K S

T. K

A R

A D

Z IC

27 A

27 25

23 22

17 12

14 16

B l.

B 16

Bl. B17

B l.

B 15

Sc. B

STR. CERNĂUŢI

24

18

1349 6

8

10Bl. B18Bl. B19

Sc. C 1 3

6

2 4

Bl. B1

B l.

B 14S c.

A S

c. B Bl. B13

B l.

B 20

31

Bl. B6

Bl. B5

Bl . A

27 Bl

. A 26

Sc . B

Bl . B

7 Bl

. B 8

Sc . A

16

20

18

12 18

Bl. A25

Sc. A

B l.

A 24 Bl. A23

Sc. B

Bl. 62

STR. MATEI BASARAB

27 29

25

6 A

6 B

6 C

16 B

16 A

S c.

A

Sc. A Sc. B

S c.

BS c.

C

Bl. 61 B l.

60

23

13 B

3

14

15

Sc. BSc. A

Bl. 39

B l.

40

Bl. 41

13 ASc. B

Sc. ASc. BSc. BSc. A Bl. 42

Bl. 47STR. SOROCA

4A

23

4

5 7

4BS T

R . I

O N

P O

P O

V IC

I B Ă

N Ă

Ţ E

A N

U

Drum servitute

33

35 A

18 B

18 E

18 D

18 C

S T

R . V

U K

S T

. K A

R A

D Z

IC

2

29

35 37

31 33

Bl. C37

B l.

B 26

S TR

. M U

N T

E N

IE I

26

10 8

6 4

75

Sc. BSc. A

Bl. B28

Bl. B27

B l.

B 23B l.

B 24

Bl. B25

Sc. BSTR. MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ

5

7 814

12

9

Bl. B22 Bl. B12

Bl. B29

B l.

B 30 B

l. B

31

Bl. B21

ST R.

S TO

RO JIN

10

3 - 1

5 7

Bl. B9

Sc. B

Sc . B

Bl . B

11 Bl. B10

Sc. A

45

2

Sc. A

ALEEA VIILOR

45 C

45 A45

B

24

22

2 0

Bl . 6

4 Bl . 6

5

B l. 62

24 ASc. ASc. B

B l.

59

Bl. 66

2 1

4

8 10

Bl. 49 Bl. 48

B l.

58

B l.

50

S T

R . M

A R

IA T

Ă N

A S

E

7

S c.

B Sc. BSc. A

Bl. 51

6

9

6A1 11

3 15

8

17 19

6

22 B

37

22 A

20

35 37

A 39

39 A

39 41

45 43

3 1

Bl. C38

B l.

C 39

Sc. A

Bl. B27

13 15 6

6A

9 11

B l.

B 32

B l.

B 34B l.

B 35

Bl. B33 Sc. A

Sc. B

9

4

45 D

47 A

ST R.

B UC

O VI

NE I

47 B47

C49

51 3 0

Bl . 6

7

Bl . 6

8

26

28

2A 9

Sc. ASc. B

Bl. 56

Bl. 70

B l. 57

Bl. 69STR. ÎNVĂŢĂTO RULUI

10

14 1 2

Sc. B

Sc. A Sc. A

Bl. 69C8

22 A

20

24

21 23

8A 10

B

25

10 A

10

24 41

B

41

43 A

43 B

41 A 2

4A 24

B

12

12B

19

47

Bl. B36

B l.

C 40

Sc. B

28 30

8 10

10A

17 Sc. A

57

59

53 55

59 B

59 A

36

34

32

Sc . B

Sc . A

Bl . 7

1

Bl. 73

24

5A 5

22

28 26

S T

R . C

E T

A T

E A

A LB

Ă

12 B

27 29

29 A29

C3 1A

12 12

A 14

S T

R . I

O N

P O

P O

V IC

I B Ă

N Ă

Ţ E

A N

U

43

45 43

D 43

C 2 6/

12 6/

2

S T

R . V

U K

S T.

K A

R A

D Z

IC

21

ALEEA VIILOR

12B

12A

14AALEEA VIILOR

12/b

S TR

. A U

R E

L P O

P

59 B5

9B

ST R.

B UC

OV IN

EI6 5

59B 63

38Bl. 74

7 2 8

47

30 32

9 41 45 43

20 20A

31 31

A 31

B

20A

37 18

14 C

14 A1

4B

ALEE A VIIL

OR

39 3533

31 29A

LEEA VIILO

R

25 27

14 23

2847 A 28

A2 8B

se rv

itu te

d e

tre ce

re

36

34

22

16

ALEEA VIILOR

32 A

ST R.

AT AN

AS IE

DE MIA

N

14

16

18 20

ST R.

ION HO

BA NA

3220

26 24

22

30 28

20

23 21

19 17

22

24

S TR

. A U

R E

L C O

N TR

E A

15

6 8

10

12

2 4

187 13 11

9

12

14 16

18

20

8-1 0

ST R.

MA RIU

S M OG

A 7

5 3

16

ST R.

AR TH

UR RU

BIN ST

EIN

45 43

41 39

37

S TR

. A U

R E

L C O

N TR

E A

24 26

28 30

35

4-6

21

2

15

ST R.

VL AD

BĂ NĂ

ŢE AN

U

14 12

10 8

6 4

80 88

90

54 66

22

29

33 31

STR . D

R . ER

N E

ST N E

U M

A N

N

20

27 25

23 21

ST R.

AR TH

UR RU

BIN ST

EIN

18

S TR

. AU R

EL PO P

21A

18 16

14

13 11

912 710

58 6 3

2

92 94

C A

L. TO R

O N

TA LU

LU I

ST R.

FE LIX

4646

3

5

7

31 26

19 ST

R. AR

TH UR

RU BIN

ST EIN

12 14

16

5C

9A10

6

5D

11 13

8

14 2

ST R.

VL AD

BĂ NĂ

ŢE AN

U

98

96

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

STR . D

R . ER

N E

ST N E

U M

A N

N

37 35 STR

. AU R

EL PO P

4 2

C AL. TO

R O

N TALU

LU I

ST R.

AR TH

UR RU

BIN ST

EIN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

N

N N

N

1:5000

136 A01

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ȘI P.U.G.

EXTRAS P.U.G. ÎN VIGOARE

TEREN STUDIAT

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

B UC

OV IN

EI

TEREN STUDIAT

EXTRAS P.U.G. ÎN LUCRU ETAPA 4

UTR 16

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

Li/c Li/c

PLAN ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
"*' U03_4_ UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA U-V.pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereostră Asistenţă Pagina principală Instrumente Regulament local d. U03_4_UNITATI TE... x Q Conectare —) Comentariu Completare & semnare (BO Mai multe instrumente A A e Ta na RA IC Stocați și partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare
UTR 16

Atasament: 05_RLU_Munteniei_47.pdf

1

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

PROIECT NR. 136/2015

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zona locuinţe colective si funcţiuni complementare”,

Str. Munteniei nr.47, CF nr.414894, Timisoara

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ” Dezvoltare zona locuinte colective si functiuni complementare” Str Munteniei, nr.47, Timisoara, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

2

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ” Dezvoltare zona locuinte colective si functiuni complementare” str. Munteniei 47, Timisoara, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 9.222 mp, situată pe strada Munteniei, nr.47, identificată prin CF nr. 414894 Timişoara, Nr. top 22727, 22728 proprietar PEPPEL EVA LEONTINE THERESIA Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 136 A03 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

3

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan In zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă grădini.

▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

▪ De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcela ce face obiectul proiectului nu se încadrează în această situaţie. 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

▪ Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (a vegetaţiei mature şi sănătoase) şi a echilibrului ecologic.

▪ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate

▪ În zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

4

- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

▪ Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

▪Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

▪ Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

▪ În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel: • Locuinţe colective şi functiuni complementare în regim de înălţime maxim

S+P+2E P.O.T.=max. 35% C.U.T.=max. 0,9 suprateran

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa 90% din suprafaţa parcelei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

5

3.1. DOMENIUL DE APLICARE ▪ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în

intravilanul Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara. La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 9.222 mp, s-a delimitat următoarea zonificare funcţională:

SzLiC Subzonă locuire – locuinţe colective şi functiuni complementare Szv – Subzona spatii verzi amenajate SzC – Subzonă căi de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzLiC –Subzonă locuire - Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzLiC Subzonă locuire – locuinţe colective şi functiuni complementare

▪ locuinţe colective, cu regim de înălţime (S)+P ÷ (S)+P+2E ▪ amenajări aferente locuinţelor ▪ căi de acces carosabile şi pietonale în incintă, ▪ parcări la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaţii plantate ▪ locuri de joacă pentru copii ▪ spaţii pentru sport şi recreere ▪ construcţii pentru echipare tehnică ▪ împrejmuiri ▪ alte funcţiuni compatibile SzV– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzV – subzonă pentru

spaţii verzi amenajate: � spaţii verzi amenajate � spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de

protecţie; � căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele; � căi de comunicaţie subterană � mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de

sport si spatii de joc pentru copii; � construcţii provizorii chioşcuri, pergole, gradene � construcţii temporare de alimentaţie publică si comerţ � construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră

SzC – subzonă cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (funcţiuni) pentru zona SzC –

subzonă căi de comunicaţie rutieră: � căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei

pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară,

6

lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

� amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

� construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzLiC Subzonă locuire – locuinţe colective şi functiuni complementare

• construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

• servicii cu acces public (de proximitate) cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine - pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

• pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe toate direcţiile

• instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea urmatoarelor condiţii:

- să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei - să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip -pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

• servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

- să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

• spaţii pentru sport şi recreere de mici dimensiuni care sa nu produca aglomerări de persoane.

7

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE ▪ Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze,

telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru zona rezidenţială cu funcţiuni complementare:

� activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

� activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; � staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini; � ferme agro – zootehnice, abatoare; � anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; � panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; � depozite de deşeuri

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru SzV – subzonă pentru spaţii verzi amenajate:

� sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

� panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră:

▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente. 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în

8

Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

▪ Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

▪ Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

▪ Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa nr 136 A05 "Reglementări urbanistice "

▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

▪ Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de min. 3,00m faţă de aliniamentul la strada interioară nou propusă, și cu o retragere de min. 5,00m fata de aliniamentul la străzile Munteniei și strada Aleea Viilor.

▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

• Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

• În cazul în care clădirile sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 2,00 m pentru clădirile (S+)P ÷

9

(S+)P+M, cu condiţia de a nu se amplasa goluri la încăperile principale spre aceste laturi; pentru clădirile (S+)P+1E+M se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

• Pentru clădirile (S+)P+2E, se va stabili o retragere de h/2 fata de limitele laterale ale parcelei dar nu mai puţin de 6,00 m

• Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condiţiile respectării prevederilor Codului Civil.

• Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau înşiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.

• Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau înşiruit cu condiţia de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având o lățime de minimum 3,00m;

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00 m faţă de limita posterioară a parcelelor.

▪ Pe parcela este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanţă, cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Clădirile si echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

▪ Orice parcelă trebuie să fie accesibilă printr-un drum public sau servitute de trecere, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ Configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se

stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori.

▪ Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă. 4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

10

▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice aferente parcelelor reglementate, în cooncordanță cu Planul de Acțiuni semnat, se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz.

▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari. ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror a căror extindere se preconizează. Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. ▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

11

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

▪ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Clădirile de locuinte colective pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

▪ Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere

▪ Este permisă dezmembrarea parcelelor în maxim 3 loturi, cu condiția respectării condițiilor în care loturile rezultate sunt construibile

▪ Este permisă unificarea a maxim 2 parcele

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

▪ Regimul de înălţime al construcţiilor este maxim (S)+P+2E, conform reglementărilor din planşa 136 A05 “Reglementări urbanistice”

▪ Se va urmări respectarea prevederilor RGU ( Art. 30, alin(1)) privitor la evitarea unei diferenţe mai mari de 2 nivele între construcţiile direct învecinate: „ autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate si a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate”

▪ Înălţimea maximă a construcţiilor la ultima cornişa este stabilită, astfel: locuinţe colective şi functiuni complementare regim de înălţime maxim (S)+P+2E

Hmax. Cornisa =12,00m pentru (S)+P+2E

▪ Este permisă supraetajarea clădirilor existente (S)+P+2E cu încă un nivel, o singură dată, cu o suprafată reprezentând maxim 20% din aria desfășurată, conform prevederilor legii 50/1991 cu completările ulterioare.

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

12

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban. ▪ Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. ▪ Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective. ▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Locuinţe colective si funcţiuni complementare în regim de înălţime maxim (S)+P+2E

P.O.T.=max. 35% C.U.T.=max. 0,9 suprateran 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

- vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează:

- 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ În situaţia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile

▪ Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

13

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 5,00% din suprafaţa totală a terenului, respectiv minim 461 mp

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate ▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru

fiecare 100 mp de lot. ▪ Spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S.,

dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi

▪ Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile ▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 2,00m din care un parapet plin de

max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate

în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate

periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timişoara. 4.6. BILANŢ TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

Teren agricol și curti construcții în intravilan, liber de construcții

9222 - -

SzLic Subzonă locuire colectiva (cu funcţiuni complementare)

- 7.128 77,29%

Szv- Spatii verzi amenajate - 461 5,00% Szc- Circulaţii - 1.633 17,71% TOTAL 9.222 9.222 100,00%

• INDICI CARACTERISTICI

SzLic Subzonă locuire colectiva cu functiuni complementare P.O.T. max. 35% C.U.T.max. 0,9 Regim de inaltime max. (S)+P+2E H max cornisa 12,00m 4.7. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: 04_Memoriu_Munteniei_47.pdf

1

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

Proiect nr. 136/2015

MEMORIU TEHNIC PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zona locuinţe colective si funcţiuni complementare”,

Str. Munteniei nr. 47, CF nr.414894, Timisoara

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Str. Munteniei, nr. 47, CF nr. 414894 Timișoara

Amplasament: Str. Munteniei, nr. 47, Timișoara Beneficiar: PEPPEL EVA LEONTINE THERESIA Elaborator: s.c.”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ”s.r.l. (Proiectant) Data elaborării: decembrie 2016 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ” DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” Str. Munteniei, nr. 47, CF nr. 414894 Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarei Peppel Eva Leontine Theresia.

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone de locuinţe colective în regim mic de înălțime (maxim S+P+2E) care pot adăposti la parter funcţiuni complementare. 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ Zona studiată – amplasată la intersecţia străzilor Munteniei cu Aleea Viilor, pe latura vestică a străzii Munteniei, este situată în intravilan.

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcţională este de Zona rezidenţială (pentru maxim 2 familii) și funcţiuni complementare.

Folosinţa actuală: teren (curte, grădină).

2

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

● Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat în intravilanul localităţii și are destinaţia de zonă locuinţe și funcţiuni complementare.

• Conform propunerilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat în intravilan și este destinat dezvoltării zonelor de locuinţe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici (Li/c)

• Terenul studiat este delimitat astfel: � la vest, de terenuri proprietate privată cu front la str. Vuc St. Karadjic și

identificate cu nr. top 2276, 2275, 2274, 438652, 438653 � la sud, de imobilul situat la adresa Strada Munteniei nr. 45, identificat

prin Top 22730; 22729 � la est, terenul are front la strada Munteniei � la nord terenul are front la strada Aleea Viilor

• Conform Avizului de Oportunitate nr.22/15.10.2015 emis de Direcția de Urbanism, prezentul proiect PUZ se va corela cu prevederile din Regulamentul Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare Etapa a 3-a elaborare PUG Timişoara” 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.4563/19.11.2015 (cu valabilitate prelungită) a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifică Categoria funcţională: Zonă de locuinţe (pentru maxim 2 familii) și funcţiuni complementare. 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Terenul studiat este accesibil atât de pe str. Munteniei cât și de Aleea Viilor. Conform Planului Urbanistic General aflat în lucru, pentru zona studiată se propune investiţia în dezvoltarea tramei stradale la prospecte transversale adecvate circulaţiilor la nivel de zonă și întreg municipiu.

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Dezvoltarea zonei a fost până în prezent modestă, singurele intervenţii constând în construirea de locuinţe individuale și a unui spaţiu destinat serviciilor pe frontul nordic al străzii Aleea Viilor.

3

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Întreaga zonă are un puternic caracter rezidenţial. Pe latura estică străzii Munteniei, în anii ’80 și începutul anilor ’90 au fost construite imobile de locuinţe colective în regim de înălțime P+4, parte a cartierului Bucovina. Începând cu latura vestică a străzii Munteniei și continuând către vestul Timişoarei, zona capătă un caracter semi-urban, cu accente rurale, majoritatea construcţiilor fiind locuinţe individuale (regim de înăltime P) cu anexe gospodăreşti și grădini. Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea construirii de locuinţe colective la nivelul întregului municipiu. La nivelul zonei, imobile de locuinţe colective au fost construite pe str. Cernăuţi si Bucovinei.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, în

intravilanul localităţii. Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil atât din Str. Munteniei cât și din

Aleea Viilor. Terenul în suprafaţă totală de 9.222 mp este format din o parcelă înscrisă în

CF nr. 414894: - nr. topografic 22727, S = 8.854 mp (categ. de folosinţa: arabil) - nr. topografic 22728, S= 368 mp (curţi construcţii) - nu există sarcini

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

� Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

� Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa unor străzi importante, respectiv Str. Bucovinei și Munteniei, existand și proiecte de propunere a lărgirii drumurilor secundare (Aleea Viilor). Acestia constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

� La nivel edilitar întreaga zonă este echipată. � Zona este dotată cu servicii pi instituții de interes general, astfel pe

străzile Munteniei și Basarabia sunt edificate două grădiniţe, iar pe strada Cernăuţi se afla un spaţiu de cult.

� Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotării cu servicii și construirii de imobile cu regim de inălțime mai mare de P+1

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE,

4

EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat.

Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

Suprafaţa relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe și zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază.

În asemenea situaţii, stratificaţia se poate schimba pe distanțe mici. Geologic, zona se caracterizează prin existența în partea superioară a

formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri și pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin- granitic se afla la circa 1400 ÷ 1700 m adâncime si este străbătut de o reţea densă de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat în localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului:

- Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie; - Media lunară maximă: +20 oC ... 21oC – Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC; - Temperatura maximă absolută: +40,0oC; - Temperatura medie anuală: +10,9oC;

b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm.

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %). Din discuţiile purtate cu proiectantul, construcţiile ce urmează a se realiza sunt clădiri cu destinaţie locuinţe, funcţiuni complementare, în regim de înălțime S+P+2E, cu structuri de rezistență corespunzătoare.

Sistemul de fundare va fi format din fundaţii directe, urmând ca definitivarea cotelor de fundare, dimensiunile fundaţiilor să fie definitivate în urma și a celor ce se prezintă în studiul geotehnic de față (pentru faza PUZ), respectiv urmează ca acest studiu să se completeze cu alte investigaţii geotehnice necesare proiectelor tehnice, care sa permită concluziile necesare pentru definitivarea soluţiilor de fundare (cota de fundare, sistemul de fundare, capacitatea portanta a terenului etc.).

5

Pentru stabilirea stratificaţiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obţinute prin analiza probelor de teren, insistându-se îndeosebi pe aprecierea granulozităţii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate după prescripţii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultând stratificaţia generala după cum urmează: - 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pământ prăfos negru - 0,50 ÷ - 1,50m – argila prăfoasa galben vânata cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, având indice de consistență IC=0,65÷0,68 si modul de deformaţie M=74÷75daN/cm2

- 1,50 ÷ - 2,00m – argila prăfoasa galben maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,68 si modul de deformaţie

M=75daN/cm2 - 2,00 ÷ - 3,00m – argila prăfoasă galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic consistentă, având indice de consistență IC=0,68

si modul de deformaţie M=75daN/cm2 - 3,00 ÷ - 4,00m – argila maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,68÷0,66 si modul de deformaţie M=75÷73daN/cm

2 - 4,00 ÷ - 5,00m – argila galben maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,65÷0,64 si modul de deformaţie M=72daN/cm2 - 5,00 ÷ - 7,00m – argilă galbenă plastic consistentă, având indice de Consistență IC=0,64÷0,72 și modul de deformaţie M=72÷78daN/cm2

Din analiza stratificaţiei prezentată anterior (pct. 6.1), se constată că terenul de fundare se încadrează în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 condiţii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în « CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1 » .

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive (argile prăfoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m. Terenul de fundare îl constituie stratele alcătuite din: ● argilă prăfoasă galben vânata cu rar calcar dizolvat, între cotele – (0,80÷1,50)m,

Se recomandă pe stratul de argilă prăfoasa între cotele – (0,80÷1,50)m, o presiune convenţională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări conform STAS 3300/2-85 tabelul 17:

_pconv = 210,00 kPa, În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare şi stabilirea

dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune convenţională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul de argila prăfoasa galben maronie spre baza cu rar calcar dizolvat intre cotele –(1,50÷3,00)m:

_pconv = 220,00 kPa,

6

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea nord-vestică a municipiului Timişoara, în zona deservită de străzile de categoria a III-a Bucovinei, Str. Munteniei și Aleea Viilor, ce asigură conectarea la reţeaua de străzi a localităţii. .

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - străzile cu sens unic care intersectează Str. Munteniei - profilul transversal variabil al străzii Aleea Viilor - inexistența locurilor de parcare amenajate, parcarea facându-se pe o bandă

a carosabilului 2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în intravilan.

Terenul are front la străzile Munteniei și Aleea Viilor, străzi care sunt de categoria a III-a dar care asigură conectarea la arterele majore ale oraşului: Str. Cloșca, Calea Torontalului și bulevardul Cetății

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este organizată predominant cu circulaţie în sens unic, Str. Munteniei are dublu sens, iar Aleea Viilor are un segment cu circulaţie într-un singur sens (dinspre strada Bucovinei înspre Str. Munteniei), fapt care îngreunează ieşirea din zona studiată.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei este afectată în special de intersecţia străzii Munteniei cu Aleea Viilor (doar cu viraj de stânga dinspre Str. Munteniei)

Situaţia ar putea fi remediată odată cu lărgirea străzii Aleea Viilor la un prospect minim de 20m (Conform prevederilor PUG aflat în curs de elaborare).

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Funcţiunea majoră în zonă este cea de locuire:

- locuire colectivă în ansambluri de blocuri cu regim de înălțime P+4E - D+P+4E+Er situate în partea estică a străzii Munteniei

- locuire individuală în imobile cu regim de inălțime predominat P și dispersat P+1- P+1+M în cadrul cvartalului studiat delimitat de strada Munteniei la est, strada Basarabia la sud, strada Aleea Viilor la nord, și strada Vuc Karadjic la vest

În zona există instituţii de învațământ – grădiniţa și clădiri de cult. Serviciile sunt reprezentate de prezența unui imobil de birouri situat pe Aleea Viilor vis-a-vis de amplasamentul studiat și a unui mic spaţiu comercial care comercializează produse alimentare situat pe str. Cernăuţi. Serviciile majore sunt concentrate pe străzile principale și la intersecţia străzilor Bucovinei cu Aleea Viilor.

7

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În prezent pe terenul studiat nu sunt realizate construcţii. La sud de parcela studiata este construita o locuinţa individuala in regim de

inaltime P, aflata la o distanta de aprox. 80cm de limita de proprietate. Vis-a-vis de terenul aflat in studiu, de cealaltă parte a străzii Munteniei sunt

construite blocuri de locuinţe in regim de inaltime P+4E Vis-a-vis de strada Aleea Viilor sunt construite 2 locuinţe individuale in regim

de inaltime P+M si un imobil destinat închirierii spatiilor de birouri in regim de inaltime P+1+M.

La vest de parcela studiata se alfa construite locuinţe individuale in regim de inaltime P- P+E la o distanta minima de 55 m. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind distribuite relativ uniform in zona.

Prin propunerile prezentului proiect se urmăreşte dotarea cu funcţiuni complementare locuirii (cu servicii de proximitate) a unei parcele spre deservirea întregii zone. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat nu are spatii verzi amenajate, in prezent fiind folosit drept gradina. Zona din imediata vecinătate a parcelei studiate studiată nu are spatii verzi amenajate cu excepţia spaţiilor verzi de aliniament. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de minim 5% spaţii verzi din totalul suprafeţei studiate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicaţii. 2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt

locuinţe colective si funcţiuni complementare. Potrivit ordinului 2701 din 30.12.2010, propunerea de urbanizare s fost

supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei organizate de Primăria Municipiului Timisoara - Direcţia Urbanism, Compartimentul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Procesul de informare şi consultare a publicului s-a finalizat cu Raportul întocmit de Primăria Municipiului Timisoara nr. UR2015- 017702/19.02.2016

8

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 2747/14.07.2015 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: Zona de locuinţe (pentru maxim 2 familii) si funcţiuni complementare. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat in intravilan, UTR 16, zona locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare. Regim maxim de înălţime P+2E, POT maxim 40%.

● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare.

Prin propunerea de locuinţe colective cu funcţiuni complementare, se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru

(revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este destinata zonelor de locuinţe cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici (Li/c)

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului.

Axe de dezvoltare majore ed ama? osen centura nord existenta.

9

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de minim 5% spaţii verzi amenajate din totalul suprafeţei. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Accesul se va realiza atât din strada Munteniei cat si din strada Aleea Viilor, strada propusa spre modernizare prin aducerea la un profil transversal de 20 m

Pentru deservirea locală a parcelelor de locuinţe colective si funcţiuni complementare, s-a prevăzut o strada de deservire locală cu prospect stradal de 9.50m având circulaţie în sens unic. Profilele transversale tip sunt prezentate în planşa nr.136 A03 „Reglementari urbanistice”

• profil transversal tip 1 (modernizarea strada Aleea Viilor) � format din carosabil de 2x3,50 m cu circulaţie în ambele sensuri; � spaţiu verde/parcări laterale 2,50 m stânga dreapta cu rigola � spaţiu protecţie 1,00m stânga dreapta � pista biciclete 1,00 m stânga dreapta � trotuar de 2,00 m cu pantă de 1,5% spre rigolă.

• profil transversal tip 2 (strada Munteniei profil existent) � format din carosabil de 2x3,50 m cu circulaţie în ambele sensuri; � in stânga :spaţiu verde 4,00 m si trotuar 1,50m � in dreapta: spaţiu verde 2,00 m si trotuar 2,50m

• profil transversal tip 3 (strada nou propusa pentru deservire locala) � format din carosabil de 4,00 m cu circulaţie în sens unic � in stânga: trotuar 1,50m � in dreapta: spaţiu verde/parcări laterale 2,50m cu rigola si trotuar

1,50m cu panta 1,5%spre rigola

Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundaţie din balast şi piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea şi evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50 m.

Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform STAS1848/1- 2004, STAS1848/7-85. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele proiectate.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- realizarea unei zone de locuinţe colective si funcţiuni complementare - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse

de locuinţe colective si funcţiuni complementare;

10

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiect:

1. Realizarea pe un teren, în suprafaţă de 9.222 mp, a 7 parcele destinate construirii de locuinţe colective cu un regim de inaltime (S)+P+2E

2. Realizarea unei parcele destinata spatiilor verzi amenajate, având o suprafaţă echivalentă cu 5% din suprafaţa totala a terenului studiat.

3. Rezervarea suprafeţelor de teren necesare noilor drumuri de acces şi propunerea unei secţiuni transversale corespunzătoare

4. Asigurarea locurilor de parcare, necesare funcţionării zonei.

3.5.1. BILANT TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI

• BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

Teren agricol și curti construcții în intravilan, liber de construcții

9222 - -

SzLic Subzonă locuire colectivă (cu funcţiuni complementare)

- 7.128 77,29%

Szv- Spații verzi amenajate - 461 5,00% Szc- Circulaţii - 1.633 17,71% TOTAL 9.222 9.222 100,00%

• INDICI CARACTERISTICI

SzLic Subzonă locuire colectiva cu functiuni complemetnare P.O.T. max. 35% C.U.T.max. 0,9 Regim de inaltime max. (S)+P+2E H max cornișă 12,00m

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1 ALIMENTARE CU APA Alimentarea cu apă a incintei PUZ-ului se asigură din reţeaua de apă Dn 600

mm existenta pe strada Munteniei, prin extinderea unei reţele în incinta PUZ-ului, din ţeavă PEHD PE 100 Pn 10 De 125 mm. Pe această reţea se prevede un cămin de apometru principal, apoi la blocurile din incintă se prevede cate un branşament cu cămin de apometru la fiecare scară.

Conform normativului P 118/2 – 2013, debitul de apă pentru stingerea unui incendiu din interior, anexa nr.3 construcţii civile cu volum mai mic de 25.000 mc rezultă 1 jet cu debit de 2,1 l/sec şi pentru stingerea unui incendiu din exterior

conform anexa nr.7 cu nivel de stabilitate la incendiu al clădirii I ÷ II, volum

compartiment incendiu 5.001 ÷ 10.000 mc rezultă un debit de 10,0 l/s. Se propun

2 hidranţi exteriori de incendiu Dn 100 mm, care se vor monta pe reţeaua de alimentare cu apă din incinta PUZ-ului, care este din ţeavă PEHD PE 100 Pn 10 De 125 mm .

11

3.6.2 CANALIZARE

În incinta PUZ-ului se realizează cate un racord de canalizare de la fiecare scară de bloc. Apele uzate menajere se colectează prin canalizarea menajeră din incintă, care este din ţeavă PVC SN8 De 250 mm şi ajung în căminul de racord.

Racordul de canalizare de la căminul de racord şi pană la reţeaua de canalizare stradală existentă Dn 500 mm , se prevede din ţeavă PVC De 315 mm.

Apele pluviale de pe drumuri vor fi colectate prin guri de scurgere, apoi ajung în reţeaua de canalizare pluvial din ţeavă PVC SN8 De 250 mm şi vor fi trecute prin separator de hidrocarburi, apoi evacuate în bazin de retenţie de 17 mc capacitate. Timpul de retenţie luat în calcul este 1 oră.

Din bazinul de retenţie apele pluviale sunt evacuate prin pompare într-un cămin de liniştire (CL) şi apoi în căminul de racord (CR).

Apele pluviale de la parcarile inierbate vor fi colectate prin drenuri si evacuate tot in reteaua de canalizare pluviala.

3.6.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

In zonă vor aparea noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic.

Conform normativ PE 132/2003 bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

- 6 locuinte colective

6x 288 kW Pimax = 1728 KW Pc = 480 KW

- o locuinta colectiva 1x 432 kW Pimax = 432 KW

Pc = 120 KW -servicii ( iluminat, canal, apa, spatii verzi) 40kW

Pimax =2200KW Pc = 640 KW ____________________________________________________

TOTAL Pc = 640 kW Ps = 640*0.7 kW= 448kW

Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare

(20KV/400V) de 630 KVA în anvelopă de beton, având compartimente pentru aparatura de joasă şi medie tensiune.

De la postul de transformare va pleca reţeaua în cablu de joasă tensiune LES JT(04kV) până la firidele de branşament de unde se va alimenta fiecare consumator, prin intermediul branşamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacă şi reţeaua de iluminat stradal cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED montate pe stâlpi.

Solutia finala de alimentare va fi stabilita de catre distribuitorul local de energie electrica.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alţi proiectanţi autorizaţi şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

12

3.6.4. TELECOMUNICAŢII Pentru viitoarea zonă se preconizează că operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta reţeaua de telecomunicaţii şi internet. Soluţia propusă este realizarea unor canalizaţii subterane tip fibră optică care să preia noii abonaţi. Pentru relizarea retelei de telecomunicatii si internet sau prevazut tuburi PVC-G pentru pozare cabluri de fibra optica. Punctul de conexiune dintre reteaua furnizorului si reteua exterioara proiectata este pravazut a se realiza intr-o cutie de conexiuni montata pe soclu de beton situata langa punctul de conexiune pentru alimentarea cu energie electrica. Solutia finala va fi stabilita de catre furnizorul de servicii. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00). 3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Din punct de vedere al integrării consideraţiilor de mediu, se apreciază că schimbarea categoriei de folosinţă a terenului aduce unele avantaje în sensul că un teren neconstruit aflat in intravilanul localitatii, este înlocuit cu o zona destinata locuirii în care terenul este superior exploatat din punct de vedere economic. Se aminteşte şi încadrarea teritoriului studiat în cadrul vecinătăţilor imediate care cuprind zone rezidentiale şi servicii publice aferente.

• Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

13

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate menajer

Apele uzate vor fi preluate de reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara şi evacuate la staţia de epurare prin intermediul canalizării municipiului 3.7.4. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere. 3.7.5. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul nu este degradat.

Se va asigura o suprafaţă de minim 5% din teren pentru spaţii verzi amenajate. 3.7.6. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAŢII VERZI Spaţiile verzi vor fi amenajate peisager: gazon, arbori, plante decorative. 3.7.8 PROTEJAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul 3.7.9. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.10. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI BALNEAR – DUPĂ CAZ

Nu e cazul 3.7.11. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, cu accent pe lărgirea prospectului străzii Aleea Viilor, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul în zonă.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

• Listarea obiectivelor de utilitate publică - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public;

14

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998 - Terenul in suprafaţa totala de 9.222 mp este format din o parcelă înscrisă în

CF nr. 414894, având două numere topografice: • nr. topografic 22727, S = 8.854 mp (categ. de folosinţa: agricol) • nr. topografic 22728, S = 368 mp (curţi construcţii)

- nu există sarcini - proprietar: Peppel Eva Leontine Theresia.

• Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse Conform planşei “Obiective de utilitate publică“ urmează a fi prevăzute: - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru ciclişti, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public.

Şef proiect arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ