keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 188/07.04.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-018920/19.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 03/22.01.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 41 din 15.10.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara, având ca beneficiar pe DOMOKOS ANDREI si GLIGOR CRISTIAN DAN, întocmit conform proiectului nr. 605.05.10, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- regimul de înălţime max P+1E+M, pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcela, H max = 9.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;
- regimul de înălţime max P+1E+M, pentru functiunea de locuinte/servicii cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde locuinţe individuale si anexele acestora, cu maximum 2 unităţi locative pe o parcelă, iar serviciile vor avea o suprafata utila ocupata de maxim 80 mp, H max = 9.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;
- regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;
- acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004650/ 30.10.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, , spaţii verzi si plantate - min 5% - conform Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 41 din 15.10.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4:Terenul studiat în suprafaţă totală de 34.528 mp, este inscris in C.F. nr. 428888 ( C.F. vechi nr. 1491 Urseni), Nr. topografic - 1290/998-1030/a/2 - teren intravilan cu o suprafata de 34.528 mp - curti, constructii, proprietari fiind DOMOKOS ANDREI cu o cota de 1/4 si GLIGOR CRISTIAN DAN cu o cota de 3/4.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu_de_Prezentare.pdf

1

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect: LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Nr. pr.: 605.05.10 Faza: PUZ (Plan Urbanistic Zonal) Data: Octombrie 2014 Beneficiar: GLIGOR CRISTIAN-DAN si DOMOKOS ANDREI Proiectant general: SUBCONTROL srl Proiectant de specialitate: PLANCONTROL srl

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

2

CUPRINS:

1. introducere ................................................................................................................ 3

1.1. Date de recunoastere a documentatiei .............................................................. 3

1.2. Obiectul lucrarii .................................................................................................. 3

1.3. Surse documentare ............................................................................................ 3

2. stadiul actual al dezvoltarii ........................................................................................ 3

2.1. Evolutia zonei ..................................................................................................... 4

2.2. Incadrare in localitate ......................................................................................... 4

2.3. Elemente ale cadrului natural ............................................................................. 4

2.4. Circulatia ............................................................................................................ 4

2.5. Ocuparea terenurilor .......................................................................................... 4

2.6. Echipare edilitara ............................................................................................... 5

2.7. Probleme de mediu ............................................................................................ 5

3. propuneri de dezvoltare urbanistica .......................................................................... 5

3.1. Prevederi ale PUG ............................................................................................. 6

3.2. Valorificarea cadrului natural .............................................................................. 6

3.3. Modernizarea circulatiei ..................................................................................... 7

3.4. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici ............ 8

L – Locuinte si spatii de cazare in regim individual ...................................................... 8

S – Servicii de comert si deservire, spatii de cazare in regim colectiv ......................... 8

P – Zone verzi si plantatii ............................................................................................. 8

CC – Zone cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente ....................................... 8

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare ............................................................................ 9

3.6. Protectia mediului ............................................................................................. 15

4. concluzii, masuri in continuare ................................................................................ 15

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

3

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

 Denumire lucrare: PUZ- LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

 Nr. Pr.: 605.05.10

 Faza: PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )

 Beneficiar: GLIGOR CRISTIAN-DAN si DOMOKOS ANDREI

 Proiectant general: SC Subcontrol SRL

 Proiectanti specialitate: SC Plancontrol SRL

 Data elaborarii: Octombrie 2014

1.2. Obiectul lucrarii

Prezentul proiect are ca obiect elaborarea documentatiei scrise si desenate pentru

obiectivul “PUZ- LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, la faza PUZ,

conform temei de proiectare data de catre beneficiar. Tema de proiectare se refera la

posibilitatea parcelarii unei suprafete de teren de 34.528mp, aflate in posesia

beneficiarului, pentru organizarea unei zone de locuire in regim individual si colectiv,

dotari aferente acesteia, servicii si functiuni complementare. Caracteristicile zonei

impune dezvoltarea unei trame stradale care sa asigure accesul la toate parcelele

rezultate, si incadrarea . Parcelele de locuire trebuie sa aibe suprafata intre 500-

2000mp.

Surse documentare:

Pentru prezenta documentatie au fost studiate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei. 2. Planul de amenajare al teritoriului national; 3. Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis; 4. Studiu topometric intocmit de SC SC AB CAD SRL SRL; 5. Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B; 6. Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb 7. Avizde oportunitate aprobat –07/2013 LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; 8. Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ GM – 009 – 2000

aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000; 9. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 10. Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 11. Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991

privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme

cu caracter de reglementare; 13. HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri

si programe, modificata prin HG 1000/2012; 14. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

4

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei Zona in care se afla terenul in studiu nu a cunoscut in ultimii 50 de ani nici o dezvoltare in paralel si concomitent cu dezvoltarea orasului, datorita statusului incert al acestuia. Cu toate ca in ultimii cativa zeci de ani pe teren au functionat serele Horticola S.A., terenul nu a fost niciodata alocat oficial acesteia, nici macar intabulat, fiind colectivizat fortat in anii 50 de la proprietarii de drept. Terenul a fost retrocedat de curand urmasilor proprietarilor de drept dupa ani intregi de procese in instanta. Prezentul proiect, prin reglementarile stabilite in documentatia PUZ, vine in sprijinul dezvoltarii si valorificarii terenului, prin introducerea de zone de locuire colectiva si individuala.

Incadrare in localitate

Terenul studiat se afla in Sud-ul intravilanului Municipiului Timisoara, conform nr. topo, plan de situatie si de incadrare in zona: 1290/998-1030/a/2.

Suprafata totala: 34.528 mp

Categoria de folosinta : curti constructii

Vecinatati:

- La Nord – teren viran, proprietate privata - La Vest – canal colectare apa pluviala - La Est – Calea Urseni - La Sud – teren viran, proprietate privata

2.2 Elemente ale cadrului natural Situatia existenta pe teren reflecta functiunea acestuia din ultimii cateva zeci de ani cat a functionat ca pepiniera pentru Horticola s.a. Cu toate acestea terenul se afla in paragina totala, activitatea firmei mai sus mentionate fiind din ce in ce mai mica in ultimul timp. Terenul este plin de vegetatie salbaticita dupa ce nu a mai fost curatat de mult timp.

2.3 Circulatia

În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este in aliniament. În prezent strada are doua benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 6,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Terenul studiat se învecinează:

- la NORD- teren viran, proprietate privata - la SUD- teren viran, proprietate privata - la EST- Calea Urseni - la VEST- canal colectare apa pluviala

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

5

Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

2.4 Ocuparea terenurilor In prezent, terenul aflat in studiu nu este edificat, avand, conform CF, categoria de folosinta curti- constructii.

2.5 Echipare edilitara

2.5.1 Lucrări de apă - canal existente În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare.

2.5.2 Reţele de energie electrică - situaţia existentă Conform avizului de amplasament favorabil nr.1031/07.11.2013 transmisa de catre SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de retele electrice.

2.5.3 Telecomunicaţii În prezent în zona de amplasament a PUZ-ului există reţele de telecomunicatii.

2.5.4 Retele de gaze naturale – situatie existenta Conform aviz tehnic favorabil nr 1799/05.11.13 emis de SC ROMTELECOM SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de telecomunicatii.

2.6 Probleme de mediu Terenul care se parcelează este plat, liber de construcţii şi neamenajat. În zona adiacenta sunt in general terenuri proprietate privată destinate constructiilor de case. Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

6

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Prevederi ale PUG In conformitate cu P.U.G. Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Timişoara, încadrată în UTR 71 - cu funcţiunea propusă de gospodarire comunala- cimitire.

3.2 Inscrierea in programele PUGului Proiectul se inscrie in Politica 6 din Masterplanul Timisoarei referitor la Planul Urbanistic General, privind Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii, avand aspecte comune cu acest program precum utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate, dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate, creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri precum si prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/ interculturale. Programul 3 al acestei politici a Masterplanului se refera la Obtinerea de zone rezidentiale prin reconversie si urbanizare. Accentul aici se pune pe delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative, concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice si asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare si a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale. Proiectul se mai raporteaza la Politica 5 privind Imbunatatirea calitatii si gestionarii

fondului public, inscriindu-se in Programul 1 privind cresterea calitatii spatiului public

urban, respectiv Programul 2 referitor la cresterea calitatii retelei de spatii verzi.

3.3 Valorificarea cadrului natural Dezvoltarea urbanistica a zonei tine cont de situatia existenta, chiar daca aceasta nu reprezinta o situatie la care s-a ajuns legal. Reglementarile zonei valorifica o parte importanta din natura zonei. Prin POT-ul de 30% si prin aliniamentele propuse in interiorul parcelelor se mentine parte din specificul actual al terenului, integrand acest specific in urbanizarea propusa. Zona verde din interiorul fiecarui cvartal va deveni sursa de oxigen si lumina pentru intreg cartierul care se va putea astfel orienta inspre aceasta, nu inspre strada.

Se propune o zona verde de protectie pentru canalul de desecare din vestul parcelei, aceasta zona devenind astfel o zona de promenada.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

7

3.4 Modernizarea circulatiei

Deservirea rutieră a obiectivului studiat urmează a se asigura din strada Calea Urseni, prin intermediul strazilor interioare de legatura propuse. Racordările dintre străzi s-au prevăzut cu raze R = 6,00 m, iar razele de racordare pentru accesele la parcele s-au prevăzut de R = 3,0 m. Accesele rutiere la viitoarele parcele se vor realiza, avand latimea de 3,00 m pentru locuinte, respectiv de 6,00 m pentru zonele de servicii. Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia rutiere pe domeniul public s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe arterele principale. Străzile interioare au fost propuse cu un prospect de 16,00 m , 23,00 m şi 25,00 m. Profilul transversal tip PTT1 de 16.00 m, se aplica pe strada principala de legatura, in zona locuintelor si constă din următoarele:

- parte carosabilă 7,00 m; - zonă verde de 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m.

Profilul transversal tip PTT2 de 16.00 m se aplica pe strada principala de legatura, in zona destinata serviciilor si constă din următoarele:

- parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterala 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m.

Profilul transversal tip PTT3 de 34.00 m se aplica pe strada principala din zona de Vest si constă din următoarele:

- parte carosabilă 7,00 m; - zone verzi de 18,00 m, respectiv 4,50 m in stanga partii carosabile; - pista de ciclisti dublu sens de 2,00 m in stanga partii carosabile ; - parcare laterala de 3,00 m in partea dreapta a partii carosabile; - zona verde de 0,50 m in partea dreapta a partii carosabile; - trotuar pietonal de 1,00 m in partea dreapta a partii carosabile.

Profilul transversal tip PTT4 de 23.00 m se aplica pe strada Calea Urseni si constă din următoarele::

- parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterala de 3,00 m in partea stanga a partii carosabile; - zonă verde de 2,00 m, in stanga partii carosabile, respectiv 5,00 m in partea

dreapta a partii carosabile; - pista de ciclisti 2 x 1,00 m; - trotuar pietonal 2x 2,00 m.

Pe domeniul public in apropierea zonelor de servicii se vor amenaja locuri de parcare laterale avand dimensiunile de 6,00 x 3,00 m. Totodata, in incinta se vor amenaja locuri de parcare pentru autoturisme, raportate la tipul de servicii si functiuni complementare desfasurate.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

8

Apele meteorice de suprafaţă din zona studiata se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute intre bordura si marginea partii carosabile, apoi spre reţeaua de canalizare existentă. Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie. Costul tuturor lucrărilor aferente lucrarilor rutiere, precum şi al semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru desfasurarea circulatiei auto in conditii de siguranta, va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri. Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie, întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare şi obţinerea aprobărilor de la Primaria Municipiuli Timisoara. Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.

3.5 Zonificarea functionala– reglementari, bilant teritorial, indici

urbanistici

Reglementarea functionala permite amplasarea de cladiri mai inalte la Calea Urseni, in parcelele din vecinatatea acesteia fiind propusa o zona de ansambluri de locuinte colective si dotari aferente acestora. Zona rezidentiala are o structura urbana coerenta, rezultat al aplicarii procedurii de urbanizare. Prezenta Caii Urseni permite locuinte colective, cu un regim de inlatime de maximum (S)+P+2. In interiorul parcelei, zona de urbanizare este propusa de locuinte individuale cu caracter urban. Zona cu functiune rezidentiala are o densitate mica, predominand locuinte unifamiliale de diverse tipuri, izolate, cuplate, insiruite, covor, grupate tipologic. Pentru fiecare zona functionala Regulamentul de Urbanism are prevederi specifice aferente modului si regulamentului de ocupare al terenului. In conditiile expuse si in conformitate cu plansa de reglementari urbanistice, parcelarea va acomoda urmatoarele functiuni majore: Lic – Locuinte cu regim redus de inaltime- individuale si colective mici Liu – Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban Zp – Zone verzi si plantatii de protectie CC – Zone cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

9

Bilant teritorial:

Procente maxim admise

existent propus

mp mp % Teren studiat 34528 100 Constructii 0 10358 67 max.

Platforme si cai de comunicare 3020 10358 28 Zona verde si plantatii de protectie 0 13812 5 min.

Teren neamenajat 31508 0 0

Indici urbanistici: POT 30%; CUT 0.9

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

10

Parcele locuire propuse

functiune incadrare mp 1 Locuinte semicolective Lic 1802 2 Locuinte semicolective Lic 1070 3 Locuire/ servicii Liu 742 4 Locuire Liu 565 5 Locuire Liu 565 6 Locuire Liu 565 7 Locuire Liu 565 8 Locuire Liu 565 9 Locuire/ servicii Liu 742

10 Locuire/ servicii Liu 713 11 Locuire Liu 535 12 Locuire Liu 535 13 Locuire Liu 535 14 Locuire Liu 535 15 Locuire Liu 535 16 Locuire Liu 535 17 Locuire Liu 700 18 Locuire/ servicii Liu 717 19 Locuire/ servicii Liu 535 20 Locuire Liu 535 21 Locuire Liu 535 22 Locuire Liu 535 23 Locuire Liu 535 24 Locuire Liu 713 25 Locuire/ servicii Liu 742

26 Locuire/ servicii Liu 535 27 Locuire Liu 535 28 Locuire Liu 535 29 Locuire Liu 535 30 Locuire Liu 535 31 Locuire/ servicii Liu 742 32 Locuinte semicolective Lic 1070 33 Locuinte semicolective Lic 1797

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

11

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentare cu apă În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare. Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 14,14 m 3/zi = 0,163 l/s;

Qzi max= 18,38 m 3/zi = 0,213 l/s;

Qorar max= 51,46 m 3/zi = 2,14 m3/h = 0,596 l/s.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la reţeaua de apă existentă de pe strada Calea Urseni cu De 180 mm prin intermediul unei extinderi din PE-HD, cu diametrul De 125 mm. Reţeaua de apă potabilă pentru alimentarea obiectivului din carul acestui P.U.Z. se va realiza din tuburi de PE-HD, PE80, PN10, De 125x11,4 mm în lungime totală de 447 m. Pe această reţea s-au prevăzut un număr de 4 hidranţi de incendiu supraterani cu Dn 80 mm şi 1 cămin de vane, (conform planului de reglementari lucrări hidroedilitare, anexat la prezenta documentaţie). La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. Canalizare 1. Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Quz.zimed = Qzimed = 14,14 m 3/zi = 0,163 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 18,38 m 3/zi = 0,213 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 51,46 m 3/zi = 2,14 m3/h = 0,596 l/s.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate prin intermediul unui canal propus din tuburi PVC, De 315x7,7 mm, în lungime totală de 441 m. Pe reţeaua de canalizare s-au prevăzut 9 cămine de vizitare.

Racordarea reţelei de canalizare propusă în cadrul acestui P.U.Z. se va face la canalizarea existentă de pe strada Calea Urseni, cu De 500 mm prin intermediul căminului de vizitare, Cm1.

2. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007):

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un bazin de colectare a apelor de ploaie de cca. 3 mc. Apa stocată va fi folosită la udarea spaţiilor verzi.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

12

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere şi se vor evacua în canalizarea propusă din tuburi PVC, De 315 mm. Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: Debitul de ape meteorice cazut pe suprafeţele carosabile este:

QP = m x S x φ x i unde: φ – coeficientul mediu = 0,85 – pentru drumuri din asfalt

m = 0,80 - t <40 minute. S = 3.129 m2 sau 0,3129 ha – pentru drumurile din zonă

Timpul de ploaie va fi : tp = 12 + L/60xV = 22,64 Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 120 l/sec.ha QP = m x S x φ x i = 0,8 x 0,3129 x 0,85 x 120 = 25,53 l/s

Debitul total evacuat în canalizarea propusă din tuburi PVC-KG, SN4, De 315 x 7,7 mm va fi de:

Qevacuare = Qorarmax. + Qp = 0,596 + 25,53 = 26,12 l/s

Alimentare cu energie electrica Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Bilanţul energetic conform breviarului de calcul anexat se apreciază astfel: Conform normativului I7-2011 pentru o casa P+M se considera urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 20,0 kW ; Ps = 12,0 kW Pentru o zona de servicii se considera urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 50,0 kW ; Ps = 30,0 kW Pentru parcela din mijloc rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 12x20,0+2x50=340,0KW; Ps=340x0,72=245,0KW Unde 0,72 este coeficientul de simulianeitate Ks. Pentru parcela din stanga rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 15x20,0+2x50=400,0KW; Ps=340x0,72=288,0KW Unde 0,72 este coeficientul de simulianeitate Ks. Pentru un bloc de locuinte semicolective in regim P+2E conform normativului I7-2011 rezulta urmatoarele caracteristici energetice: Pi = 162,0 kW ; Ps = 86,0 kW Pentru parcela de locuinte semicolective rezulta urmatorul bilant energetic: Pi = 162,0x4=648 kW ; Ps = 648,0x0,52=336,0 kW

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

13

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Solutie la

SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Se propune ca alimentarea cu energie electrica a

noului obiectiv sa se faca din LES 20kV existenta.

Se va sectiona canalizatia subterana cu cablu 20KV(LES 20KV) existenta pentru racordarea postului de transformare in anvelopa de 20/0,4KV 4000KVA-PT1 aferent zonei de locuinte semicolective amplasat conform planului de situatie. Postul trafo va fi echipat cu doua celule de linie,o celula de masura si o celula de transformator,un transformator de 20/0,4KV-400KVA si un intrerupator automat debrosabil de 0,4KV. Pentru parcela din mijloc s-a prevazut postul de transformare 20/0,4KV 400KVA PT2 alimentat cu cablu de 20KV in canalizatie subterana in bucla cu PT1. Postul de transformare PT2 este echipat identic cu PT1 si deserveste zona de locuinte (12 case) si 4 loturi de servicii. Pentru parcela din stanga s-a prevazut postul de transformare 20/0,4KV 400KVA PT3 alimentat cu cablu de 20KV in canalizatie subterana in bucla cu PT2 si PT1. Postul de transformare PT3 este echipat identic cu PT1 si deserveste zona de locuinte (15 case) si 4 loturi de servicii. Pentru alimentarea zonei de locuinte se prevade pe joasa tensiune o reatea subterana de 0,4KV cu cablu ACYAbY(3x150+70)mmp in bucla racordata la postul trafo PT2 respectiv PT3 care alimenteaza PATRU firide de bransament de tipul E2+6,din policarbonat,montate pe soclu din beton. Din firida de bransament FB se alimenteaza cu cablu ACYAbY(5x16)mmp radial blocurile de masura si protectie trifazate aferente caselor si serviciilor. Blocul de masura si protectie aferent fiecarei case se monteaza inglobat in peretele imprejmuirii. Din postul de tranformare PT2 se alimenteaza cu energie electrica si zona de cazare din parcela 12 cu un bransament subteran de 0,4KV racordat in TDRI care alimenteaza un bloc de masura si protectie trifazat de 200 A. Pentru alimentarea cu energie electrica a locuintelor semicolective s-a prevazut un post de transformare in anvelopa PT1 de 20/0,4KV-400KVA de unde se alimenteaza prin doua bucle realizate cu cablu de aluminiu armat de 0,4KV,patru firide de bransament. Pentru alimentarea cu energie electrica a caselor si spatiilor comerciale amplasate in parcela din mijloc s-a prevazut un post de transformare in anvelopa PT2 de 20/0,4KV- 400KVA din care se alimenteaza pritr-o bucla realizata cu cablu armat de aluminiu in canalizatie subterana patru firide de bransament de tipul E2+6.De la firidele de bransament se alimenteaza cu cablu armat de aluminiu in canalizatie subterana blocurile de masura si protectie trifazate aferente caselor si spatiilor comerciale.Pentru casele si spatiile comerciale amplasate in parcela din stanga s-a prevazut un post de transformare in anvelopa PT3 de 20/0,4KV-400KVA.Sistemul de alimentare a caselor si spatiilor comerciale este identic cu cel descries la PT2. Cele trei posturi de transformare se alimenteaza cu cablu de 20KV in bucla inserata in canalizatia existenta.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

14

Instalatii electrice de protectie contra socurilor electrice

Sistemul de protectie utilizat este TNS. La fiecare firida de bransament se prevede o priza de pamant artificiala realizata cu electrozi zincati si platbanda zincata de (40x4)mm.Rezistenta de dispersie a fiecarei prize de pamant trebuie sa fie sub 4 ohmi. Deasemenea fiecare lot va avea o priza de pamant proprie cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi tot artificiala la care se va racorda BMPT aferent casei sau zonei de servicii. Pentru protectia impotriva traznetelor cele doua zone de constructie in regim P+2E vor fi prevazute cu paratraznet cu descarcari fiecare.Pentru aceste parcele(11.1 respectiv 12) priza de pamant va fi comuna si va avea obligatoriu rezistenta de dispersie sun 1 ohm. Retele de telecomunicaţii Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 107-1995; P 118-2009 )

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

15

3.7 Protectia mediului a)Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal.

Elaborarea PUZ de fata este determinata de intentia de a crea o zona functionala, in acord cu cerintele socio-economice ale zonei, prin crearea de locuri de munca si activitati in concordanta cu mediul urban, in conditii ecologice.

Remodelarea zonala propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Acest plan propune realizarea unui spaţiu armonios peisagistic, conform cu cerinţele de dezvoltare ale mediului urban, în deplin acord cu normele de protecţie a mediului.

Amplasamentul în suprafata de 34.528 mp este situat intr-o zona urbana cu bune premise pedologice, care necesită o regandire a infrastructurii si a funcţiunilor actuale. In această zonă - prin realizarea proiectului propus în acest PUZ - se va rezolva o problemă de infrastructură, de cerinţe socio-economice şi armonizarea cadrului general de functiuni propuse ale zonei.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile Planului urbanistic general (PUG) pentru aceasta zona. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”.

Prezentul PUZ se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timisoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 respectarea Ordonanţei nr.79/1.09.2001 pt.modificarea si completarea Ordonantei Guv.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 413/2002

 asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevazute

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

16

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuand caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare pentru un cartier de locuire, ce va asigura dezvoltarea zonei urbane studiate.

Implementarea planului ar rezolva atat cerinte socio-economice, cat si functionale, armonizand cerintele cu potentialul zonei.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

 apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002.

Apa potabilă

Se va racorda la reteaua de apa a Municipiului Timisoara.

Apa uzată

Se va racorda la reteaua de canalizare a Municipiului Timisoara.

 aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării obiectivelor sunt:

 Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului precum si in vecinatatea acestuia.

Ordinul 462/1993, abrogat parţial de HG 128/2002 şi modificat de Ordinul 592/2002 si de Legea 104/2011, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

17

că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentr u prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile te hnice ce se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere in matriculate in tara”.

Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezinta traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute o serie de măsuri :

 Realizarea de drumuri interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

 solul Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.

Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii:

 Surse specifice perioadei de executie ♦ deseuri depozitate necontrolat

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere. In vederea eliminarii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

 Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere

 Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi,cu plantaţii de arbori.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezinta o sursă semnificativă de poluare.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

18

 zgomotul şi vibraţiile După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand în vedere că traficul, ca sursă de disconfort sonor, nu va afecta populatia, proiectul nefiind intr-o zona suprapopulata, ceea ce nu incumbă necesitatea unor planuri de acţiune specifice cauzate de zgomotul din zona studiată prin prezentul proiect.

 radiaţiile Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

 Managementul deşeurilor In incinta amplasamentului se identifica urmatoarele categorii de deseuri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate:

 Deseuri vegetale  Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere,

Deseurile vegetale vor fi valorificate ca ingrasamant biologic pentru culturile proprii.

Deseurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile locuitorilor.

Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deşeuri.Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011, HG 856/2002, precum şi ale HG 621/2005.

 Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă, cât şi cele de canalizare sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Din desfasurarea activitatii propuse nu rezulta consumuri de substante toxice si periculoase.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

19

 Protecţia calităţii apelor Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002 .

Protecţia calităţii aerului

Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protectiei aerului se vor respecta prevederile Legii Nr.104/2011privind calitatea aerului inconjurator.

 Protectia solului Din punct de vedere al deseurilor produse de activitatea obiectivului propus, se va respecta Legea 211/2011, HG 856/2002 şi în general legislaţia în vigoare privind deşeurile, precum şi a legislaţia aplicabilă deşeurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a nu se înfiltra în sol substanţe organice poluante.

3.7.3. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la:

a)probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

b)natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, ci sunt aşteptate cu interes de populaţie.

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

 Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes,

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

20

desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depasesc valorile limita.

 Folosirea terenului in mod intensiv Terenul are forma dreptunghiulara, suprafata totala a terenului fiind de 34528 mp.

Tererenul va fi ocupat în proporţie de P.O.T. propus=max. 30%, respectand reglementările în vigoare în ceea ce priveşte coeficientul de ocupare a terenului.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

21

4 CONCLUZII Prezentul PUZ si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia. Principalele categorii de interventie care vor sustine materializarea programului de dezvoltare vizeaza in ordine urmatoarele aspecte:

- aprobarea PUZ prin concursul Consiliului Local Timisoara; - parcelarea loturilor rezidentiale si rezervarea zonelor necesare si

suficiente pentru edificarea tramei stradale in zona; - predarea amplasamentelor rezultate in conditiile functiunilor promovate

catre beneficiari acestia constituinduse in proprietarii de drept a acestor suprafete de teren cu toate drepturile si obligatiile legale ce le revin;

- elaborarea proiectelor de investitie pentru obiectivele de utilitate publica - autorizarea cladirilor si amenajarilor exterioare in zona in conditiile

prezentului regulament si a legislatiei in vigoare pentru a se putea demara actiunile de edificare constructiva a zonei;

Ca o consecinta directa a aspectelor prezentate anterior si coroborat cu prevederile Regulamentului Local pentru zona studiata este de subliniat faptul ca arealul analizat poate deveni in urma interventiilor rezultate conform unei gandiri de ansamblu, un model de buna urbanizare, bine venita in structura orasului. Consideram ca prin interventiile propuse vom motiva in plus proprietarii acestor precum si a altor terenurilor la o abordare matura si chibzuita a exploatarii teritoriului in conditiile in care acestia devin si administratorii locali ai diferitelor zone si subzone funtionale. Intocmit: Arh. Radu D. Radoslav

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

Atasament: RLU.pdf

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Proiect: LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Nr. pr.: 605.05.10 Faza: PUZ (Plan Urbanistic Zonal) Data: Octombrie 2014 Beneficiar: GLIGOR CRISTIAN-DAN si DOMOKOS ANDREI Proiectant general: SUBCONTROL srl Proiectant de specialitate: PLANCONTROL srl

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

2

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU Regulamentul Local de Urbanism - RLU – este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementarile acestuia. Prescriptile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restrictii, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal. Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situatia specifica a zonei incluse in studiu. Planul Urbanistic Zonal inpreuna cu Regulamentul Local de Urbanism devin acte de autoritate ale administratiei publice locale, odata cu aprobarea lor, in baza carora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire. Prezentul regulament este structurat astfel:

- Prescriptii generale la nivelul zonei studiate - Prescriptii specifice la nivelul zonelor functionale

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in conditiile in care modificarile nu contravin reglementarilor propuse la nivel functional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si a proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si a proiectantului general.

Baza legala a elaborarii  Planul de amenajare al teritoriului national

 Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis

 PUG Timisoara

 PUG Timisoara (in lucru)

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 Legea 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor

 Ordinul MLPAT 91/1991 – privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al documentelor

Domeniul de aplicare Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor rezidentiale pentru zona inclusa in studiu. Pe baza aceleiasi documentatii PUZ se vor elabora documentatiile de parcelare a terenului conform plansei de reglementari. Zonificarea functionala propusa a fost stabilita in functie de categoria de activitati pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare si in conformitate cu prevedrile Certificatului de Urbanism nr. 2916 din 22.11.2013. Prin impartirea zonei studiate in functie de functiuni, nu mai este necesara elaborarea de documentatii tip PUD in conditiile respectarii prezentului regulament.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

3

Zonificare functionala

Zonele functionale au fost stabilite in plansa de reglementari urbanistice (plansa 03.4). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997. Zona studiata in baza prezentului PUZ are urmatoarele zone functionale cu subzonele aferente: Lic – Locuinte cu regim redus de inaltime- individuale si colective mici Liu – Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban Zp – Zone verzi si plantatii de protectie CC – Zone cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

Procente in interiorul parcelei: - Constructii 30% - Platforme 30% - Spatii verzi 40%

- Indici urbanistici: POT 30%; CUT 0.9

- ULc

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

4

Lic Locuinte cu regim redus de inaltime- individuale si collective mici Servituţile de utilitate publică: Conform prevederilor din planşa Reglementări Urbanistice – Unităţi teritoriale de referinţă. Acestea se vor aplica pentru trama stradală până la nivel de colectoare.

Reglementări pentru spaţiul public Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor de mai jos: - Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidenţiale, conf. Anexei 6 a Regulamentului Local de Urbanism, ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei. Acestea vor fi avizate de CTATU/INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF. - Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament,locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate. - Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare. - Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30km/h şi introducerae de elemente de reducere a vitezei (pavaje, geometrie) - Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă. Acestea vor fi avizate de CATU. - Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale.

Utilizarea funcţională Utilizări admise - Locuinţe colective mici, cuprinzând maximum 6 unităţi locative pe o parcelă. - servicii cu acces public (de proximitate), cu îndeplinirea condiţiilor:

prafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp

cuirii pe parcelele

vecine

Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

parcelei, pe toate direcţiile - servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RL.

se desfăşoare numai în interiorul clădirii roducă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele

vecine

Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
EEE
E
SEEN
SEEN
EEE
EEE
SERIEI
SEES
EREI
NINE

5

- instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU.

feţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip

Utilizări interzise: - orice alte utilizări decât cele menţionate mai sus - Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Condiţii de amplasare Caracteristicile parcelelor: - Parcelele construibile vor întruni următoarele condiţii:

a fi mai mare sau egală cu 22 m

200 mp

ormă regulată - Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei.

Amplasare faţă de aliniament: - Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 - 5 m. - Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. - Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism - Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp

Amplasare faţă de limitele laterale şi posterioare: - în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate, se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un şir se va retrage de la limita laterală de proprietate - în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate, clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. - clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea - clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 6 m, cu excepţia celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate - garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limita posterioară a parcelei.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă - Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m. - Clădirile se pot învecina pe maximum două laturi, celelalte două laturi fiind în mod obligatoriu orientate spre spaţiul public sau spaţiul verde interior („curtea comună”). Distanţa minimă dintre acestea va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m. In acelaşi timp, „curtea comună” a ansamblului, delimitată de clădiri / limite de proprietate va

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
EEE
EEE
NNE

6

avea pe ambele direcţii o dimensiune minimă egală cu de două ori înălţimea clădirii adiacente celei mai înalte. Staţionarea autovehicolelor - Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei, în garaje subterane. In cazul amplasării parcajelor la sol, distanţa de la clădirile de locuit / limitele parcelelor până la cel mai apropiat parcaj va fi de minimum 10 m. - Se interzice organizarea de locuri de parcare cu acces direct din spaţiul public, accesibile prin traversarea trotuarului. - Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje/garaje, garaje colective) pe terenuri aflate în coproprietatea locatarilor, la distanţe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuinţă deservită. In acest caz distanţa de la clădirile de locuit / limitele parcelelor până la cel mai apropiat parcaj va fi de minimum 10 m.

Necesarul de parcaje: - Locuinţe colective mici:

- Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):

uri de parcare.

Înălţimea maximă admisă - Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter şi două etaje, parter, etaj şi mansardă). Suplimentar faţă de acestea, este admis un demisol, ce va fi destinat în exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu locuirii. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+2, D+P+1+M, D+P+2 (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). - Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornisa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m.

Aspectul exterior al clădirilor - autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). - Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului - locuire. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. - Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural. - Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. - Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul. - Raportul plin-gol va fi cel specific programului. - Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei. - Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Clădiri existente - La clădirile existente se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. In cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
SE

7

- Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public

Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor

- Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. - Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. - Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. - Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public. - Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

Spaţii libere și spații plantate: - Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 25% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. - Spre stradă/spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. - Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol

Împrejmuiri - Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. - Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. - Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. - Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

Indici de ocupare şi utilizare a terenului Procentul maxim de ocupare a terenului - pentru utilizările admise – 30% - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 25% - Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).

Coeficietul de utilizare maxim a terenului - pentru utilizările admise – 0.9 - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 0,5. - Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

8

Liu Zonă de locuinte indviduale cu regim redus de inaltime cu caracter

urban

Servituţii pentru obiective de utilitate publica si alte restricţii Servituţile impuse de necesitatea realizării unor obiective de utilitate publică sau alte restricţii sunt evidenţiate în PUG planşa nr. 03.4 „Reglementări Urbanistice”. Acestea se aplica pentru trama stradală până la nivel de colectoare.

Reglementări pentru spaţiul public - Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se face cu respectarea reglementărilor de mai jos. - Pentru trama stradală se aplica profile transversale unitare, specific rezidenţiale, conf. plansei 03.4, ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei. - Profilele transversale cuprind plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule - Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare. - Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30km/h. - Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.

Utilizarea funcţională

Utilizări admise: - locuinţe individuale și anexele acestora, cu o unitate locativă pe parcelă Utilizări cu condiţii: - Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative – apartamente suprapuse sau locuinţe cuplate. - instalații exterioare cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU - servicii cu acces public (de proximitate), cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii:

rilor zonei să implice maximum 5 persoane

tarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii a locuirii pe parcelele

vecine r de parcelă.

Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate

rază de 50m de la limita parcelei, pe toate direcţiile - servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii:

atea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii

vecine ţine acordul vecinilor de parcelă.

Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
ERIE
ESSEN
SERIEI
SEEN
NEI
EEE

9

- instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii:

normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

Utilizări interzise: - orice alte utilizări decât cele menţionate mai sus, această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată - Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. - Activităţile de depozitare şi comerţ en gros, indiferent de anvergura acestora.

Condiţii de amplasare - Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia specifică zonei. - Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate în cadrul prezentei secţiuni. Clădirile sau părţile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali. Caracteristicile parcelelor: - Parcelele construibile vor întruni următoarele condiţii cumulate:

frontului stradal egulată şi o suprafaţă minimă de 360mp

- Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei. - In cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a PUG, accesibile prin servitute de trecere, rezultate din divizarea unei parcele iniţiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiţionată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeaşi situaţie. Amplasare faţă de aliniament: - În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. - În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 2 m şi cu cel mult 4 m de la aliniament. - Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. - Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în fâşia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 25mp. - Garajele se vor retrage cu minimum 6m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui autoturism. Amplasare faţă de limite laterale şi posterioare ale parcelelor - în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
EEE
SERE
SEEN

10

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3m. - în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3m. Prin exceptie, în situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate, prin repetitivitate în perioada de constituire a zonei respective etc, pe planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăşi 4,50 m. - clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m. - garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m. - garajele se vor retrage cu cel puţin 4,5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. - în aprecierea dispoziţiei clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe şi provizorii. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă - Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 4,5m. - În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m. Circulaţii şi accese - Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepţie, pentru situaţii existente la data intrării în vigoare a PUZ, se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m. - Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. - Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelişuri permeabile. Staţionarea autovehicolelor - Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. (- Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje/garaje, garaje colective) pe terenuri aflate în coproprietatea locatarilor, la distanţe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuinţă deservită. Necesarul de parcaje: - Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp minimum două locuri de parcare, pentru clădiri cu AU mai mare de 100mp

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

iile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD - Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private - parcaje pentru personal:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL
ESSEN
EEE

11

minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două Înălţimea maximă admisă

- Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. - Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). - Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8m. - Înălţimea maximă admisă a clădirilor nu va depăşi 12m Aspectul exterior al clădirilor - autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). - Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului - locuire. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. - Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural şi va evita forme neregulate fără o justificare derivată din caracterul zonei. - Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. - Se interzic învelitori din tablă profilată sau din alte elemente cu format de mari dimensiuni, elemente autoportante, cartoane bituminoase, foi de tablă nefălţuite, nevopsite sau nezincate, ţigle cu un format mai mare de 0,12mp. - Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, fibrociment în format romboid sau tablă (zinc, cupru) lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă materiale lemnoase sau metalice. - Se interzice placarea oricăror elemente cu materiale care imită materiale naturale. - Raportul plin-gol va fi cel specific programului. - Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei. - Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Clădiri existente - Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor - Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. - Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. - Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. - Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public. - Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectări i deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public. Spaţii libere și spații plantate:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

12

- Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. - Spre stradă/spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. - Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol Împrejmuiri - Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. - Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. - Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. - Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

Indici de ocupare şi utilizare a terenului - În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RL şi cu respectarea reglementării prezente. - În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m). Procentul maxim de ocupare a terenului - pentru utilizările admise - 30%, - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 25% Coeficietul de utilizare maxim a terenului - pentru utilizările admise – 0.9 - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 0,5.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.I.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwplancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 PLANCONTROL

Atasament: 12.12_Plan_reglementari_propuse.pdf

scara: 1:1000, 1:200

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Plan reglementari propuse

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.4

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

legatura str.Macilor- str.Milo- str.Siemens C alea U

rseni

continuare str.Podlibny

Locuire/ servicii 24

A: 713 m2

Locuire 13

A: 535 m2

Locuire 14

A: 535 m2

Locuire 15

A: 535 m2

Locuire 28

A: 565 m2

Locuire/ servicii 10

A: 713 m2

Locuire/ servicii 25

A: 742 m2

Locuire/ servicii 9

A: 742 m2

Locuire/ servicii 3

A: 742 m2

Locuire/ servicii 31

A: 742 m2

Locuire/ servicii 18

A: 717 m2

Locuire/ servicii 17

A: 700 m2

Locuire 4

A: 565 m2

Locuire 5

A: 565 m2

Locuire 6

A: 565 m2

Locuire 7

A: 565 m2

Locuire 22

A: 535 m2

Locuire 21

A: 535 m2

Locuire 20

A: 535 m2

Locuire 8

A: 565 m2

Locuire 16

A: 535 m2

Locuire 23

A: 535 m2

Locuire 30

A: 565 m2

Locuire 29

A: 565 m2

Locuire 27

A: 565 m2

Locuire 12

A: 535 m2

Locuire 11

A: 535 m2

Locuire 19

A: 535 m2

Locuire 26

A: 565 m2

Locuire/ servicii 33

A: 1,619 m2

Locuire/ servicii 1

A: 1,623 m2

Locuire/ servicii 32

A: 1,248 m2

Locuire/ servicii 2

A: 1,248 m2

C.F. 428888 Timisoara

Nr.top.1290/998-1030/a/2

29.80 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 24.00 16.00 24.97 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 24.97 16.00 42.00 54.55

24.97 119.97 16.00 42.00 54.5717.89 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 24.00 16.00

28.71

29 .7

2 16

.0 0

29 .7

2

18.47

29 .7

2 16

.0 0

29 .7

2

35 .9

0

29 .7

2 16

.0 0

29 .7

2

4. 00

4. 00

18 .0

0

5.00

5.00

4. 00

16 .0

0 16

.0 0

4. 00

16 .0

0 4.

00 4.

00 16

.0 0

2.002.00

2.00 2.00

4. 50

4. 50

4. 50

4. 50

6. 00

6. 00

4. 50

4. 50

4. 50

4. 50

2.00

2.00 4.00

4.00

16.00

18.86

22.00

31 .8

1

2.00

2.00 6.00 6.00

6.00 6.00

4.00 2.00 2.50 7.00 2.25 0.25

2.00 4.00

1.50 1.00

1.5014.001.50 1.00

1.506.00

18.86 2.00 2.50 7.00 2.25 0.25

2.00 4.00

16.00

22.00

34.86

profil A

domeniu privat domeniu privat

al in

ia m

en t

tro tu

ar

zo na

v er

de

st ra

da

pa rc

ar e

pr ot

ec tie

tro tu

ar

al in

ia m

en t

profil B

domeniu privatdomeniu privat

tro tu

ar

zo na

v er

de

st ra

da

zo na

v er

de

tro tu

ar

al in

ia m

en t

pi st

a bi

ci cl

et e

Calea Urseni

profil C

domeniu privat

tro tu

ar

zo na

v er

de

st ra

da

pa rc

ar e

pr ot

ec tie

tro tu

ar

al in

ia m

en t

zo na

v er

de /

pr ot

ec tie

c an

al

pi st

a bi

ci cl

et e

oct. 2014

P.U.Z.

POT 30% CUT 0.9

canale locuire S+P+1+Er/ fct. compl.

drumuri propuse

zona implementare constructii interdictie construire/ sp. verzi zona verde de protectie

locuire S+P+2/ fct. compl. servicii

drum pamant

LiuVe Lic

Procente maxim admise existent |propus mp mp % Teren studiat 34528| 100| Parcele rezidentiale o| 23085 67 Platforme si cai de comunicare 3020| 9715 28 Zona verde si plantatii de protectie o| 1728 5 Teren neamenajat 31508| o ol

Atasament: 12.12_Plan_reglementari_zona.pdf

scara: 1:2500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Plan reglementari zona

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.3

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

Radu D. Radoslav

25,834 m2

12 , 00

12,00

12,00

12,00 12.00

12 ,00

12,00 6,00 3,50

12,00

14,00

23.00

23.00

14,00

12,00

18,00 18,00

18,00 18,00

6,00 6,00

28.50

28.50

6,00 6.00

9.00

S=979.2mp

S=526.9mp

S=525.9mp

S=566.2mp

S=566.4mp

S=545.1mp

S=576.6mp

S=622.3mp

S=601.9mp

S=695.4mp

S=636.9mp

S=534.4mp

S=674.8mp

S=669.6mp S=652.5mp

S=653,4mp

S=638.6mp

S=632.1mp S=645.3mp

S=668.6mp

S=535.1mp

S=645.1mp

S=538.8mp

S=766mp

S=698.5mp

S=509.3mp

S=501.4mp

S=512.1mp

S=512.8mp

S=537.9mp

S=599mp

S=599mp

S=539.9mp

S=519.4mp

S=587mp

S=587mp

S=587mp

S=587mp

S=675.9mp

S=686.1mp

S=666.4mp S=692.5mp

S=678.3mp

S=894.9mp

S=647.8mp

S=914.4mp

S=658mp

S=907.4mp

S=535.7mp

S=504.1mp

S=541.4mp

S=554.6mp

S=722.1mp

S=542.7mp

S=522.6mp

S=528.2mp

S=861.3mp

S=726.3mp

7

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

2

1

2

3

4

5

3

2

1

54

6

7

8

9

1 2

3

4

5

6

12

3

4

5

1 2

3

4

5

12

3

4

5

1 2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6 7

4

3

21

9 10

8 7

6 5

8

1

S=673.8mp

1

S=680.6mp

2 34

5S=638.1mp

S=689.7mp

7

S=660.4mp

8

S=628.1mp

9

S=1223.8mp

11

S=772.9mp

S=771.2mp

S=654mp

S=654mp

S=654mp

S=650.9mp

S=650.8mp

S=650.7mp

S=586.8mp

S=510.8mp

1

2 S=512mp3

S=716.3mp

S=716.3mp

S=716.3mp

S=704.6mp

6S=699.7mp

2

3

4

5 S=541.3mp

S=541.1mp

S=540.8mp

S=511mp

2

3

4

5

1S=531.5mp S=514.8mp

S=564.3mp

S=564mp

S=563.6mp

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 S=608.3mp

S=700.6mp

S=565.2mp

S=562mp

S=558.8mp

S=555.6mp

S=552.4mp

S=549.2mp

S=546mp

S=542.9mp

S=539.7mp

S=536.5mp

S=533.3mp

S=991.5mp

S=559.5mp

1 S=527.7mp

S=907.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=559.5mp

S=595.8mp

10

S=750.2mp

S=750.2mp

S=750.2mp

S=656.9mp

S=656.9mp

S=656.9mp

DE83/1

H C 6 9CC

8 5 / 2

H C 6 9

S=0 .02HA

NGL 81 /2

C C 8 2

A 8 4

HC69

A 8 8 / 1 / 1

A 8 5 / 1 / 1

A 8 8 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 3

A 8 1 / 1 / 5

A 8 1 / 1 / 6

A 8 1 / 1 / 7

A 8 1 / 1 / 8

A 8 1 / 1 / 9

A 8 1 / 1 / 1 0

De 81/2

A 7 8 / 6 / 2 / 4

A 7 8 / 6 / 2 / 1

A 7 8 / 6 / 1 / 1 5

A 7 8 / 6 / 1 / 1 4

A 7 8 / 6 / 1 / 1 3

A 7 8 / 6 / 1 / 1 2

A 7 8 / 6 / 1 / 1 1

A 7 8 / 6 / 1 / 9

A 7 8 / 6 / 1 / 8

De 87/1

A 7 8 / 6 / 1 / 7

A 7 8 / 6 / 1 / 6

A 7 8 / 6 / 1 / 5

A 7 8 / 6 / 1 / 4

A 7 8 / 6 / 1 / 3

A 7 8 / 6 / 1 / 2

A 7 8 / 6 / 1 / 1

De 87/

2

A 7 8 / 6 / 2 / 2

A 7 8 / 6 / 2 / 3 / 1

A 8 1 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 1

A 8 5 / 1 / 2

A 7 8 / 6 / 1 / 1 0

D C 9 6

A 8 1 / 1 / 2 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 3

A81/1/4 A 8 1 / 1 / 1

0 0

0 0

0 0

0000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

79

77

77A

22

NGL81/2

NGL81/2

88.793

86.867

86.826

1

1

1

1

V

1290/998-1030/b/1/1

1290/998-1030/b/1/2

1290/998-1030/a/1/2

1290/998-1030/b/2

1290/998-1030/a/2

1290/998-1030/b/3

1

2

3

4 5

6

7 8

9

1011121314151617 18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

32

33

34

35

11.25

6.58

5.03

75

73

V

V

V

A

V

65

61A

61

59

55

51

49?

45

41

35

V

A

1,729 m2

1,304 m2

1,120 m2

1,265 m2

4,001 m2

6,110 m2

16,484 m2

legatura str.Macilor- str.Milo- str.Siemens C alea U

rseni

continuare str.Podlibny

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 10,970 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 5,580 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 2,867 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 2,872 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 3,564 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 4,369 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 8,391 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 7,031 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 4,106 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 4,308 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 4,308 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 6,213 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 7,035 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 4,624 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 10,160 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 5,553 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 5,092 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 3,944 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 4,993 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 10,079 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 7,513 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 8,567 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 6,902 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 1,227 m2

Locuire (S)+P+1+M A: 1,258 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 2,925 m2

acces auto si pietonal propus

aprox. 24 locuride parcare ecologice acces

acces acces

acces acces

acces

S+P+3E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

CORP B

S+P+3E+2Ep

CORP A

S+P+2E+2Ep

acces parcaresubterana

acces parcaresubterana

Ls_A

Liu

Liu

Lic

Liu

Vs

Uva

Lic

LicVe

Ve

Lic

Locuire/ servicii (S)+P+2 A: 5,308 m2

aug. 2014

P.U.Z.

N

canale

locuire S+P+2/ servicii locuire S+P+M/ fct. complementare

unitati invatamant zona sport

drumuri propuse

zona parc public zona implementare constructii interdictie construire/ sp. verzi

CUT 0,9
drumuri cedate 20%
[Teren 258501|_%| Locuinte individuale (Liu) 72,55a| 28| Locuinte colective mici (Lic) 71,214| 30| servicii publice (UIs_A) 610| 2| Zona verde (uva) 25,303| 10| |Complex sportiv (Vs) 25,834| 10| Drumuri cedate 50,886| 20|

Atasament: 03.6_Plan_retele_edilitare.pdf

scara: 1:1000

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Plan retele edilitare

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.6

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

legatura str.Macilor- str.Milo- str.Siemens C alea U

rseni

LE A-

20 KVL

ES -2

0K V

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE S-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

LE A-

20 KV

P.T.2P.T.3

LES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KV LES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KVLES-20KV

BMPTBMPTBMPTBMPTBMPTBMPT

BMPT BMPT BMPT BMPT BMPT BMPT BMPT BMPT BMPT

BM PT

BM PT

BM PT

BM PT

P.T.1

FBFB

FB

FB

FB

BMPT

BMPT

BMPT BMPT

BMPT

FB FB FB

FB FB

BMPT BMPT BMPT BMPT

BMPTBMPTBMPT

continuare str.Podlibny

Locuire/ servicii 24

A: 713 m2

Locuire 13

A: 535 m2

Locuire 14

A: 535 m2

Locuire 15

A: 535 m2

Locuire 28

A: 565 m2

Locuire/ servicii 10

A: 713 m2

Locuire/ servicii 25

A: 742 m2

Locuire/ servicii 9

A: 742 m2

Locuire/ servicii 3

A: 742 m2

Locuire/ servicii 31

A: 742 m2

Locuire/ servicii 18

A: 717 m2

Locuire/ servicii 17

A: 700 m2

Locuire 4

A: 565 m2

Locuire 5

A: 565 m2

Locuire 6

A: 565 m2

Locuire 7

A: 565 m2

Locuire 22

A: 535 m2

Locuire 21

A: 535 m2

Locuire 20

A: 535 m2

Locuire 8

A: 565 m2

Locuire 16

A: 535 m2

Locuire 23

A: 535 m2

Locuire 30

A: 565 m2

Locuire 29

A: 565 m2

Locuire 27

A: 565 m2

Locuire 12

A: 535 m2

Locuire 11

A: 535 m2

Locuire 19

A: 535 m2

Locuire 26

A: 565 m2

Locuinte semicolective 33

A: 1,797 m2

Locuinte semicolective 1

A: 1,802 m2

Locuinte semicolective 32

A: 1,070 m2

Locuinte semicolective 2

A: 1,070 m2

Firida de bransament din policarbonat tip E2+6 montata pe soclu din beton.FB Bloc de masura si protectie trifazat 40A montat ingropat in gard. Coloana de alimentare FB cu cablu ACYAbY-F(3x150+70) in canalizatie subterana proiectata. Coloana de alimentare BMPT cu cablu ACYAbY-F(5x16) in canalizatie subterana proiectata.

Post de transformare 20/0,4KV-400KVA tip anvelopa propus. Linie electrica subterana 20KV existenta.LES-20KV

P.T.

BMPT

Linie electrica aeriana 20KV existenta.LEA-20KV Linie electrica subterana 20KV proiectata.LES-20KV

oct. 2014

P.U.Z.

Atasament: 03.5_Circulatia_terenurilor.pdf

scara: 1:1000

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Circulatia terenurilor

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.5

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1290/998-1030/b/1/1

1290/998-1030/b/1/2

1290/998-1030/a/1/2

1290/998-1030/a/2

3

4 5

6

7 8

23

24

25

26

27

28

V V

65

61A

61

59

55

51

49?

45

41

35 legatura str.Macilor- str.Milo- str.Siemens C

alea U rseni

continuare str.Podlibny

29 .7

2 16

.0 0

29 .7

2

132.48 16.00 144.93 16.00 96.28

161.22 16.00 144.93 16.00 96.57

11,444 m2

oct. 2014

P.U.Z.

canale suprafata cedata (cai de comunicare, zona verde de protectie) - 11.444mp

drumuri propuse

suprafata ramasa in proprietate - 23.084mp

Atasament: 03.2_Plan_situatie_existenta.pdf

scara: 1:1500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Plan situatie existenta

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.2

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

Radu D. Radoslav

5,982 m2

79,566 m2

34,528 m2

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1290/998-1030/b/1/1

1290/998-1030/b/1/2

1290/998-1030/a/1/2

1290/998-1030/a/2

3

4 5

6

7 8

9

23

24

25

26

27

28 V

V V

65

61A

61

59

55

51

49?

45

41

35

8 8 .8

4 9

8 8 .8

4 3

8 9 .3

2 9

8 9 .1

6 4

8 9 .8

4 4

9 0 .4

4 4

9 0 .5

6 2

9 1 .1

4 9

9 0 .7

4 2

8 9 .1

2 1

9 4 .8

4 8

9 4 .8

5 0

9 4 .8

4 9

9 4 .8

5 6

9 5 .5

1 0

9 1 .3

7 2

9 1 .3

8 5

9 1 .3

1 5

8 8 .9

3 8

8 9 .3

0 1

8 9 .1

2 6

8 9 .2

6 1

8 9 .1

9 7

8 9 .2

0 3

8 9 .5

1 3

8 9 .5

9 4

475600

20 90

00

475600

20 92

00

475800

20 88

00

475800

20 90

00

475800

20 92

00

475800

20 94

00

11889.423

30

11789.685

A13

11689.500

A13

11589.240

30

11489.255

30

11389.373

30

11288.869

30

11189.724

13

11089.009

30

10989.631

30

10888.940

A13

10789.391

30

10690.650

30

10589.208

30

89.949

11889.423

30

11789.685

A13

11689.500

A13

11589.240

30

11489.255

30

11389.373

30

11288.869

30

11189.724

13

11089.009

30

10989.631

30

10888.940

A13

10789.391

30

10690.650

30

10589.208

30

89.949

13289.376 44

13189.283 44

13089.119 4

12989.147 4

12889.073 424BM

12789.260 424BM

12689.269 44

12589.300 44

12488.836 44

12388.823 44

12290.001 23P

12184.787 23P

12088.719 16

11989.074 44

11888.996 44

11788.777 424BM

11688.712 44

11588.776 44

11488.895 16

11389.358 424

11288.615 4

11188.733 4

11088.833 44

10988.828 44

10888.891 424BM

10788.901 424BM

10688.785 4

10587.945 4

10487.646 4

10387.857 4

10287.455 423

10187.489 423

10087.382 423PM

9987.795 44

9887.827 44

9787.809 44

9687.710 44 9587.886

44

9487.912 44

9387.734 423

9287.671 424

88.014

6087.876 44

5987.997 44

5888.216 24

5788.039 23314

5688.459 23P

5588.625 26

5488.057 4

5387.928 4

5287.865 4

5187.978 4

5087.822 4423 4987.845

4423

4888.185 4423

4788.242 4423

4687.827 4423

4587.780 4423

4488.351 423

4388.210 423

4288.425 4423

4188.420 423

4089.050 30

3988.895 26

3888.419 4

3788.467 4

3689.682 4423

3588.841 4423

3488.249 4423

3388.258 4 3288.258

4

3189.867 26

3089.386 30

2989.550 26

2889.557 423

2789.307 423

2689.444 423

2589.448 423

2488.720 234

2387.944 234

2288.945 4

2189.038 23234

2089.069 4

1989.193 234

1889.032 234

1789.115 234

1689.559 23A

1589.504 423

1489.451 423

1389.040 23A

1288.916 234

1188.932 234

1089.360 2323

988.856 23

889.375 26

789.148 30

689.127 30

89.106

289.143 26

1 89.184

24

HB

PDT

PDTPDT

PDT

PDT

PDT

PDT

casa portar

PDT

PDT

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.Z.V.

Z.V.

Z.V.

C

C

drum pam

ant

1290/998-1030/b/1/1

1290/998-1030/b/1/2

PDT

10188.900 234

8987.444 234

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant drum

pam ant

drum pamant

drum pam

ant

drum pam

ant drum pamant

drum pamant

drum pamant

drum pam

ant

PDT

10385.901

4

10485.921

4

10686.987

4

10786.879

4

Z.V.

11088.987 423

10886.768

423

10787.034 423

drum pamant

drum pamant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pam

ant

drum pamant

Z.V.

1290/998-1030/a/1/2

A

sera

sera

centrala

grajd

birouri

A

A

1290/998-1030/a/2

Z.V.

drum pam

ant

Z.V.

Hc

Z.V.

1313

476000

20 90

00

476000

20 92

00

casa

Hcn Hc

89.685

89.685

3

4 5

6

7 8

9

23

24

25

26

27

28

89.089

89.127

89.091

89.090

89.053

89.074

88.922

88.978

89.048

88.931

88.919

88.98888.993

88.933

88.954

88.787

88.836

88.857

88.884

88.723

88.962

88.796

88.97788.742

88.764

88.725

88.711

89.011

88.676

88.755

89.486

88.822

88.795

89.014

88.869 88.902

90.197

89.033

88.904

88.985

88.928

89.141

89.159

88.941

88.940

88.976

89.113 88.986

89.078

89.11789.290

89.111 89.065

89.121

89.114

89.163

89.071

89.386

89.389

89.390

90.814

90.733

89.220 89.142

88.985

89.200

89.140

89.152

89.233

89.172

88.836

89.199 89.118

89.183

89.147

89.181

89.176

89.203

89.223

89.259

89.178

89.213

89.344 89.362

89.172

89.256

89.315 89.307

89.34189.293

89.313 89.279

89.372

89.538

89.175

89.431

89.335

89.372

89.387

89.446 89.617

89.612

89.611

89.419

89.531

89.455 89.426

89.528

89.444

89.343

D C

96

V

V V

R etea subterana gaz

R etea subterana gaz

65

61A

61

59

55

51

49?

45

41

35

8 9 .0

8 9

8 8 .8

4 9

8 8 .8

4 3

8 9 .3

2 9

8 9 .1

2 7

8 9 .0

0 9

8 9 .0

9 1

8 9 .0

9 0

8 9 .0

5 3

8 9 .0

7 4

8 8 .9

2 2

8 8 .9

7 8

8 9 .0

4 8

8 8 .9

3 1

8 8 .9

1 9

8 8 .9

8 8

8 8 .9

9 3

8 8 .9

3 3

8 8 .9

5 4

8 8 .7

8 7

8 8 .8

3 6

8 8 .8

5 7

8 8 .8

8 4

8 8 .7

2 3

8 8 .9

6 2

8 8 .7

9 6

8 8 .9

7 7

8 8 .7

4 2

8 8 .7

6 4

8 8 .7

2 5

8 8 .7

1 1

8 9 .0

1 1

8 8 .6

7 6

8 8 .7

5 5

8 9 .4

8 6

8 8 .8

2 28

9 .1

6 4

8 8 .7

9 5

8 9 .0

1 4

8 8 .8

6 9

8 8 .9

0 2

8 9 .8

4 4

9 0 .4

4 4

9 0 .5

6 2

9 1 .1

4 9

9 0 .7

4 2

8 9 .1

2 1

9 4 .8

4 8

9 4 .8

5 0

9 4 .8

4 9

9 4 .8

5 6

9 5 .5

1 0

9 1 .3

7 2

9 1 .3

8 5

9 1 .3

1 5

9 0 .1

9 7

8 9 .0

3 3

8 8 .9

0 4

8 8 .9

8 5

8 8 .9

2 8

8 8 .9

3 8

8 9 .1

4 1

8 9 .1

5 9

8 8 .9

4 1

8 8 .9

4 0

8 8 .9

7 6

8 9 .1

1 3

8 8 .9

8 6

8 9 .0

7 8

8 9 .1

1 7

8 9 .2

9 0

8 9 .3

0 1

8 9 .1

2 6

8 9 .2

6 1

8 9 .1

1 1

8 9 .0

6 5

8 9 .1

2 1

8 9 .1

1 4

8 9 .1

6 3

8 9 .0

7 1 8 9 .3

8 6

8 9 .3

8 9

8 9 .3

9 0

9 0 .8

1 4

9 0 .7

3 3

8 9 .2

2 0

8 9 .1

4 2

8 8 .9

8 5

8 9 .2

0 0

8 9 .1

4 0

8 9 .1

5 2

8 9 .2

3 3

8 9 .1

7 2

8 8 .8

3 6

8 9 .1

9 9

8 9 .1

1 8

8 9 .1

8 3

8 9 .1

4 7

8 9 .1

8 1

8 9 .1

9 7

8 9 .2

0 3

8 9 .1

7 6

8 9 .2

0 3

8 9 .2

2 3

8 9 .2

5 9

8 9 .1

7 8

8 9 .2

1 3

8 9 .5

1 3

8 9 .3

4 4

8 9 .3

6 2

8 9 .1

7 2

8 9 .2

5 6

8 9 .3

1 5

8 9 .3

0 7

8 9 .3

4 1

8 9 .2

9 3

8 9 .3

1 3

8 9 .2

7 9

8 9 .3

7 2

8 9 .5

3 8

8 9 .1

7 5

8 9 .4

3 1

8 9 .3

3 5

8 9 .3

7 2

8 9 .3

8 7

8 9 .4

4 6

8 9 .6

1 7

8 9 .6

1 2

8 9 .6

1 1

8 9 .5

9 4

8 9 .4

1 9

8 9 .5

3 1

8 9 .4

5 5

8 9 .4

2 6

8 9 .5

2 8

8 9 .4

4 4

8 9 .3

4 3

A

A

A

A

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

25,279 m2

92,684 m2

teren HORTICOLA C

al ea

U rs

en i

str. Iuliu Podlibny

1290/998-1030/b/1/2/a

1290/998-998-1030/a/2

P.U.Z.

N

feb.2014

zona proprietate

limita proprietate canale gospodarie comunala depozitare/ prestari servicii (sediu administrativ Horticola)

locuire/ fct. complementare

drumuri existente

Extras PUG Timisoara UTR71 Functiune existena: Zona gospodarii comunale

Atasament: 03.1_Incadrare_in_zona.pdf

scara: 1:7500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 605.05.10

faza:

Incadrare in zona

PUZ Locuinte si functiuni complementare

Andrei Domokos; Cristian-Dan GligorProiectantGeneral

REVIZIE:

nr.plansa: 03.1

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni nr.36, Timisoara, Timis, Radu D. Radoslav

Oana Josan

Proiectant Arhitectura

Radu D. Radoslav

zona studiata

oct.2014

P.U.Z.

artere principale

strazi principale legaturi necesare

artere planificate

strazi secundare strazi planificate

zona studiata zona proprietate

es e: AI hi

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-018920/19.12.2014

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni

nr. 36, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-018920/05.12.2014, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

„Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 03/22.01.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3916 din 22.11.2013 prelungit pana la data de 21.11.2015, precum si Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 41 din 15.10.2014;

Documentaţia PUZ “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, beneficiari DOMOKOS ANDREI SI GLIGOR CRISTIAN DAN, proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna martie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 05.05.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-003980/ 05.05.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Având in vedere Dezbaterea publica organizata in data de 13.11.2014, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ”, Calea Urseni, F.N., Timişoara, beneficiar S.C. GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L., proiectant S.C AC TECTURA S.R.L. in care s-au formulat obiectiuni si pentru documentatia PUZ “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, proiectantul a redus regimul de inaltime de la Calea Urseni de la P+2E+M la P+2E (zona ULI/c s-a transformat in LI/c conform plansei de “Reglementari” nr. 03.4) .

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 605.05.10, la cererea beneficiarilor DOMOKOS ANDREI si GLIGOR CRISTIAN DAN.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUZ “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, este amplasat in partea de sud a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara, fiind prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona cu functiunea de gospodarire comunala - cimitire.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 34.528 mp, este inscris in C.F. nr. 428888 ( C.F. vechi nr. 1491 Urseni), Nr. topografic – 1290/998-1030/a/2 - teren intravilan cu o suprafata de 34.528 mp – curti, constructii, proprietari fiind DOMOKOS ANDREI cu o cota de 1/4 si GLIGOR CRISTIAN DAN cu o cota de 3/4.

La documentatia prezenta, este atasata promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare intre DOMOKOS ANDREI, GLIGOR CRISTIAN DAN si DEJEU FLORIAN referitoare la suprafata de teren de 2655 mp, incheiata in data de 03.07.2014, precum si declaratia notariala a d-lui DEJEU FLORIAN prin care isi da acordul ca functiunea de zona verde (Uva), complex sportiv (Vs) si servicii publice (Uls_A) pentru PUZ “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara sa se realizeze pe terenul (proprietate privata a declarantului) cu nr. Top 1290/988- 1030/a/1/2, intocmit de catre S.C. SUBCONTROL S.R.L., conform proiectului Nr. 605.05.10.

Prin Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, se propune lotizarea terenului in 33 de parcele, dupa cum urmeaza:

- 21 de parcele vor avea functiunea de locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcelă;

- 8 parcele vor avea functiunea de locuinte/servicii cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde locuinţe individuale si anexele acestora, cu maximum 2 unităţi locative pe o parcelă, iar serviciile vor avea o suprafata utila ocupata de maxim 80 mp;

- 4 parcele vor avea functiunea de locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici, care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă;

Accesul auto si pietonal va fi asigurat din Calea Urseni, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004650/ 30.10.2014.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M,

care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcelă; Înălţimea maximă admisă a clădirilor nu va depăşi 12m CUT max = 0,9 POT max = 30%

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Regim de înalţime pentru functiunea de locuinte/servicii cu regim redus de inaltime cu caracter

urban max P+1E+M, care vor cuprinde locuinţe individuale si anexele acestora, cu maximum 2 unităţi locative pe o parcelă, iar serviciile vor avea o suprafata utila ocupata de maxim 80 mp;

Înălţimea maximă admisă a clădirilor nu va depăşi 12m CUT max = 0,9 POT max = 30%

Regim de înalţime pentru locuinte cu regim redus de inaltime– individuale si colective mici, max P+2E,

care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă; Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperişului, în

punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m; CUT max = 0,9 POT max = 30% Spatii verzi si plantate - min 5% - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 41

din 15.10.2014. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri,

vor deveni publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, având ca beneficiar pe DOMOKOS ANDREI si GLIGOR CRISTIAN DAN, întocmit conform proiectului nr. 605.05.10, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - regimul de înălţime max P+1E+M, pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter

urban, care vor cuprinde maximum 2 unităţi locative pe o parcela, H max = 12.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;

- regimul de înălţime max P+1E+M, pentru functiunea de locuinte/servicii cu regim redus de inaltime cu caracter urban, care vor cuprinde locuinţe individuale si anexele acestora, cu maximum 2 unităţi locative pe o parcelă, iar serviciile vor avea o suprafata utila ocupata de maxim 80 mp, H max =

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

12.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;

- regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime– individuale si

colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 12.00 m, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 0,9;

- acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004650/ 30.10.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, , spaţii verzi si plantate - min 5% - conform Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 41 din 15.10.2014.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

4.Terenul studiat în suprafaţă totală de 34.528 mp, este inscris in C.F. nr. 428888 ( C.F. vechi nr. 1491 Urseni), Nr. topografic – 1290/998-1030/a/2 - teren intravilan cu o suprafata de 34.528 mp – curti, constructii, proprietari fiind DOMOKOS ANDREI cu o cota de 1/4 si GLIGOR CRISTIAN DAN cu o cota de 3/4.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact – G.G.