keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 547/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 547/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017423/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 22/29.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 33/25.09.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 73 din 09.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara, beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 45/2017, realizat de DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+1E, acces auto şi pietonal la parcela beneficiarului (din str. Odobescu), se va asigura prin servitutea de trecere cu piciorul si auto existenta in suprafata de 443 mp pe terenul inscris in CF 438416 in favoarea CF 438417, conform planşei nr. 02.1 ,,Reglementări urbanistice" si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003753/28.06.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,8, spaţii verzi de minim 20% - conform Deciziei de incadrare nr. 73/09.07.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş ,din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.543 mp, este înscris în CF nr. 438417 nr. cad. 438417, teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este proprietatea S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planşa nr. 03 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC DRASORAL DAS SRL;
- Proiectantului DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media local.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 05Volumetrii.pdf

Scara: -

Desenat Proiectat Pl. nr:

05

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa: VOLUMETRII - VEDERE DE ANSAMBLU

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-VOLUMETRII - VEDERE DE ANSAMBLU-

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

10/2018

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE AR ITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Data

LOCUINTE INSIRUITE IN RE IM DE INALTIME P 1E CF 438417

Faza: PUZ

arh. Davidescu Ruxandra

 • Sheets and Views
  • 05Volumetrii

Atasament: 04Mobilare_urbana.pdf

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

7C

Spitalul psihiatric de copii

Liceu

cos

68

66

65

64

63

61

59

59A

62

60

57

67

65A

56

58

55

terasa

19

17

52

51

Gradinita cu 240 locuri

P+1E

P+1E

P+3E P+1E

P

S+P

P

S+P

P

S+P

S+P

D+P

P

P+1E

S+P

D+P

D+P

P+M

P

S+P

D+P

S+P

S+P+1E

P

P+2E+2ER D+PS+P

50

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

8.5

< <

< < <

<<

<< <

<<

<<

<< <

<

<

<

<

<

<

< <

<

5.50

1.50 5.50 1.50

5.00

15.90

6.00

14.5 0

3.0 0

5.1 8

39.3 0

21. 03

15. 06

15. 20

1.90

9.51

9.12 8.33

9.00

22.8 7

31.9 4

8.57

16.93

6.6 8

6.6 8

6.6 8

6.6 8

6.6 8

6.6 8

17.00

14.29

3.6 0

3.6 8

T

o

p

.

1

2

3

9

6

T

o

p

.

1

2

3

9

7

T

o

p

.

1

2

5

5

1 T

o

p

.

1

2

5

5

0

T

o

p

.

1

2

5

4

9

T

o

p

.

1

2

5

4

8

T

o

p

.

1

2

5

5

8

T

o

p

.

1

2

2

5

8

T

o

p

.

1

1

7

5

0

S

t

r

.

V

i

r

g

i

l

O

n

i

t

i

u

top.12544

top.12542-12543

top.12540

top.12533

Top. 12400

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

438416

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

top.12545/2-12546/1

T

o

p

.

1

2

5

4

7 CF 434616

CF 403979

CF 403299

CF 416466

CF 425348

top.12541

CF 416290

top.12534/1

CF 28371

P P

PP P

P

8.5

87.71

88.03

87.93

87.85

87.82

87.83

87.72

87.94

88.00

87.95

88.09

88.05

87.79

87.81

88.11

88.04

87.83

87.84

88.05

89.94

89.42

88.00

87.56

87.93

87.88

87.91

87.68

87.63

87.84

87.82

87.75

87.62

87.61

86.58

87.74

87.87

87.80

87.84

87.64

87.63

87.60

87.62

87.66

86.82

86.80

87.70

87.66

87.72

87.35

87.65

87.88

87.90

88.36

88.12

87.98

88.20

88.41

88.62

87.92

89.08

88.98

87.74

88.38

87.73

87.74

87.63

87.74

88.29

87.74

87.69

87.65

87.72

88.10

87.60

87.51

87.69

87.42

87.48

87.59

87.57

87.50

88.48

87.75

88.55

87.82

88.56

87.27

89.30

87.71

87.72

87.60

89.54

89.39

87.89

87.47

87.88

87.46

87.62

87.54

87.51

87.60

87.58

87.62

87.60

87.55

87.58

87.60

87.56

87.44 87.58

88.35

88.68

87.64

87.60

87.60

87.45

87.59

88.60

88.71

88.88

88.79

88.28

88.88

88.68

89.34

88.96

88.31

89.18

88.97

88.97

87.69

87.69

87.64

87.62

88.03

87.49

87.72

88.46

89.76

88.36

87.31

87.25

87.21

87.39

87.34

87.51

89.52

88.67

89.14

88.87

89.35

87.52

89.30

87.37

89.52

89.00

87.40

87.34

89.95 89.61

89.57

89.77

90.35

90.79

90.75

88.19

88.02

87.66

87.68

87.95

88.13

90.29

87.71

87.44

87.41

87.43

87.49

87.71

87.84

87.63

87.67

87.81

87.81

87.81

87.67

87.88

87.60

87.62

87.60

87.59

87.55

87.61

87.61

87.61

87.87

87.79

87.72

87.68

87.78

87.62

87.66

87.71

87.62

87.97

88.18

88.05

87.53

87.53

87.60

87.60

87.55

87.61

87.75

87.66

87.51

87.89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACC ES

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

3.95 10.5

0

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate /limita PUZ

DELIMITARI

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

Limita implantare

propusa

Latime profil

transversal

SIMBOLURI

CIRCULATII

Circulatie auto

existenta

Circulatie pietonala

existenta

Zona propusa pentru

extindere spatii verzi in

cadrul parcelei

Zona construibila

Zona propusa pentru

drumuri alei, parcaje in

cadrul parcelei

8.5

Acces auto si

pietonal

Circulatie auto

propusa

Circulatie pietonala

propusa

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Zona verde de aliniament

existenta

Zona dotari, institutii

publice si servicii

Zona locuinte colective

Locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Institutii publice si servicii

PUD existent in zona

Scara: 1:750

Desenat Proiectat Pl. nr:

04

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa: MOBILARE URBANA

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-MOBILARE URBANA-

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Data 10/2018

LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E CF 438417

drum nou propus profil tip 8.5 m

conform avizului nr. DT2017-002844/31.08.2017

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

(IN LUCRU)

CF 438417, nr. top. 438417 S= 1543 mp

POT=40%, CUT =0.8 REGIM INALTIME MAX P+1E,

Hmax=10 m Faza: PUZ

arh. Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206200
 • Sheets and Views
  • 04Mobilare urbana

Atasament: 03Situatia_juridica.pdf

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

T

o

p

.

1

2

5

5

8

7A

16

14

15

13

17 22

20 18

21

19

17

18

14 16

15

11

post trafo 7C

Spitalul psihiatric de copii

scoala

7B

Liceu

cabina poarta cos

68

66

65

64

63

61

59

59A

62

60

57

69

13

11

11A

9

67

65A

post trafo

12

10

11

A. N. D. Directia Drumuri si Poduri

23

21

48

48A

56

58

55

terasa

19

17

52

50

51

49

47

10/ 8

51

15

13

A8

6

18

16A

11

16

15

B

A

Gradinita cu 240 locuri

Liceu P+1E

P+1E

P+1E

S+P

P+3E P+1E

P

S+P

P

S+P

P

S+P

S+P

D+P

P

P+1E

S+P

D+P

D+P

P+M

P

S+P

D+P

S+P

S+P+1E

P

P+2E+2ER

P+4E

D+P

D+P

D+P

P

D+P

D+P+1E

D+P+1E

S+P

P

D+P

S+P

S+P+1E

D+P

D+P

P

S+P

S+P

S+P

S+P

50

STR . CIP

RIAN POR

UMB ESC

U

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. CIPR

IAN POR

UMB ESC

U

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. CORIOLAN BARAD (STR. GIURGIU)

4.18

P+4E+M

P+4E+M

< <

< < <

<<

<< <

<<

<<

<< <

<

<

<

<

<

<

< <

<

8.57

21. 03

15. 06

15. 20

1.90

9.51

9.12 8.33

9.00

22.8 7

31.9 416.93

3.6 0

3.6 8

T

o

p

.

1

2

3

9

6

T

o

p

.

1

2

3

9

7

T

o

p

.

1

2

5

5

1 T

o

p

.

1

2

5

5

0

T

o

p

.

1

2

5

4

9

T

o

p

.

1

2

5

4

8

T

o

p

.

1

2

2

5

8

T

o

p

.

1

1

7

5

0

S

t

r

.

V

i

r

g

i

l

O

n

i

t

i

u

top.12544

top.12542-12543

top.12540

top.12533

Top. 12400

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

438416

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

top.12545/2-12546/1

T

o

p

.

1

2

5

4

7

CF 434616

CF 403979

CF 403299

CF 416466

CF 425348

top.12541

CF 416290

top.12534/1

CF 28371

438417

S=1543 mp

P+2E

P

P

P

PP

87.71

87.81

88.03

88.03

87.93

87.85

87.82

87.83

87.72

87.94

88.00

87.95

88.09

88.05

87.79

87.81

88.11

88.04

87.83

87.84

88.05

89.94

89.42

88.00

87.56

87.93

87.88

87.91

87.68

87.63

87.84

87.82

87.75

87.62

87.61

86.58

87.74

87.87

87.80

87.84

87.64

87.63

87.60

87.62

87.66

86.82

86.80

87.94

87.90

87.90

87.70

87.66

87.72

87.35

87.65

87.88

87.90

88.36

88.12

87.98

88.20

88.41

88.62

87.92

89.08

88.98

87.74

88.38

87.73

87.74

87.63

87.74

88.29

87.74

87.69

87.65

87.72

88.10

87.60

87.51

87.69

87.42

87.48

87.59

87.57

87.50

88.48

87.75

88.55

87.82

88.56

87.27

89.30

87.71

87.72

87.60

89.54

89.39

87.89

87.47

87.88

87.46

87.62

87.54

87.51

87.60

87.58

87.62

87.60

87.55

87.58

87.60

87.56

87.44 87.58

88.35

88.68

87.64

87.60

87.60

87.45

87.59

88.60

88.71

88.88

88.79

88.28

88.88

88.68

89.34

88.96

88.31

89.18

88.97

88.97

87.69

87.69

87.64

87.62

88.03

87.49

87.72

88.46

88.36

87.31

87.25

87.21

87.39

87.34

87.51

89.52

88.67

89.14

88.87

89.35

87.52

89.30

87.37

89.52

89.00

87.40

87.34

89.95 89.61

89.57

89.77

90.35

90.79

90.75

88.19

88.02

87.66

87.68

87.95

88.13

90.29

87.71

87.44

87.41

87.43

87.49

87.71

87.84

87.63

87.67

87.81

87.81

87.81

87.67

87.88

87.60

87.62

87.60

87.59

87.55

87.61

87.61

87.61

87.87

87.74

87.79

87.72

87.68

87.78

87.62

87.66

87.71

87.62

87.97

88.18

88.05

87.53

87.53

87.60

87.60

87.55

87.61

87.75

87.66

87.51

87.89

<<<

TIPURI DE

PROPRIETATE

Limita proprietate /limita PUZ

DELIMITARI

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

Terenuri proprietate

privata a persoanelor

fizice sau juridice

Servitute de trecere

cu piciorul si auto in

favoarea CF 438417

S=443 mp

Terenuri proprietate

publica de interes local

Scara: 1:2000

Desenat Proiectat Pl. nr:

03

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa: PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR-

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE AR ITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Data 10/2018

LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E CF 438417

Faza: PUZ

arh. Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206200
 • Sheets and Views
  • 03Situatia juridica

Atasament: 02.1Reglementari_urbanistice_.pdf

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate /limita PUZ

DELIMITARI

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

Latime profil

transversal

SIMBOLURI

Limita implantare

propusa

CIRCULATII

Circulatie auto

existenta

Circulatie pietonala

existenta

Zona propusa pentru

extindere locuinte in

cadrul parcelei

Zona propusa pentru

extindere spatii verzi in

cadrul parcelei

Zona construibila

Zona propusa pentru

drumuri alei, parcaje in

cadrul parcelei

8.5

Acces auto si

pietonal

Circulatie auto

propusa

Circulatie pietonala

propusa

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Zona verde de aliniament

existenta

Zona dotari, institutii

publice si servicii

Zona locuinte colective

Locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Institutii publice si servicii

PUD existent in zona

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

7C

Spitalul psihiatric de copii

Liceu

cos

68

66

65

64

63

61

59

59A

62

60

57

67

65A

56

58

55

terasa

19

17

52

51

Gradinita cu 240 locuri

Liceu P+1E

P+1E

P+1E

P+3E P+1E

P

S+P

P

S+P

P

S+P

S+P

D+P

P

S+P

D+P

D+P

P+M

P

S+P

D+P

S+P

S+P+1E

P

D+PS+P

50

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

8.5

ACC ES

<

<

<

< <

<<

<< <

<<

<<

<< <

<

<

<

< <

<

<

<

<

5.50

1.50

1.50

5.00

15.90

6.00

14.5 0

3.0 0

5.1 8

39.3 0

21. 03

15. 06

15. 20

1.90

9.51

9.12 8.33

9.00

22.8 7

31.9 4

8.57

16.93

5.50

3.6 0

3.6 8

T

o

p

.

1

2

3

9

6

T

o

p

.

1

2

3

9

7

T

o

p

.

1

2

5

5

1 T

o

p

.

1

2

5

5

0

T

o

p

.

1

2

5

4

9

T

o

p

.

1

2

5

4

8

T

o

p

.

1

2

5

5

8

T

o

p

.

1

2

2

5

8

T

o

p

.

1

1

7

5

0

S

t

r

.

V

i

r

g

i

l

O

n

i

t

i

u

top.12544

top.12542-12543

top.12540

top.12533

Top. 12400

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

438416

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

top.12545/2-12546/1

T

o

p

.

1

2

5

4

7

CF 434616

CF 403979

CF 403299

CF 416466

CF 425348

top.12541

CF 416290

top.12534/1

CF 28371

P+2E+2ER

17.00

14.40

P

P

P

P P

87.71

88.03

87.93

87.85

87.82

87.83

87.72

87.94

88.00

87.95

88.09

88.05

87.79

87.81

88.11

88.04

87.83

87.84

88.05

89.94

89.42

88.00

87.56

87.93

87.88

87.91

87.68

87.63

87.84

87.82

87.75

87.62

87.61

86.58

87.74

87.87

87.80

87.84

87.64

87.63

87.60

87.62

87.66

86.82

86.80

87.70

87.66

87.72

87.35

87.65

87.88

87.90

88.36

88.12

87.98

88.20

88.41

88.62

87.92

89.08

88.98

87.74

88.38

87.73

87.74

87.63

87.74

88.29

87.74

87.69

87.65

87.72

88.10

87.60

87.51

87.69

87.42

87.48

87.59

87.57

87.50

88.48

87.75

88.55

87.82

88.56

87.27

89.30

87.71

87.72

87.60

89.54

89.39

87.89

87.47

87.88

87.46

87.62

87.54

87.51

87.60

87.58

87.62

87.60

87.55

87.58

87.60

87.56

87.44 87.58

88.35

88.68

87.64

87.60

87.60

87.45

87.59

88.60

88.71

88.88

88.79

88.28

88.88

88.68

89.34

88.96

88.31

89.18

88.97

88.97

87.69

87.69

87.64

87.62

88.03

87.49

87.72

88.46

89.76

88.36

87.31

87.25

87.21

87.39

87.34

87.51

89.52

88.67

89.14

88.87

89.35

87.52

89.30

87.37

89.52

89.00

87.40

87.34

89.95 89.61

89.57

89.77

90.35

90.79

90.75

88.19

88.02

87.66

87.68

87.95

88.13

90.29

87.71

87.44

87.41

87.43

87.49

87.71

87.84

87.63

87.67

87.81

87.81

87.81

87.67

87.88

87.60

87.62

87.60

87.59

87.55

87.61

87.61

87.61

87.87

87.79

87.72

87.68

87.78

87.62

87.66

87.71

87.62

87.97

88.18

88.05

87.53

87.53

87.60

87.60

87.55

87.61

87.75

87.66

87.51

87.89

Scara: 1:750

Desenat Proiectat Pl. nr:

02.1

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa: REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-REGLEMENTARI URBANISTICE-

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Data 10/2018

LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E CF 438417

drum nou propus profil tip 8.5 m

conform avizului nr. DT2017-002844/31.08.2017

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

(IN LUCRU)

CF 438417, nr. top. 438417 S= 1543 mp

POT=40%, CUT =0.8 REGIM INALTIME MAX P+1E

Hmax=10 m

438417

S=1543 mp

Faza: PUZ

arh. Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206200
 • Sheets and Views
  • 02.1Reglementari urbanistice (2)

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

S.C.Tehnolemn S.A.

atelier

platforma beton

atelier

cos

platforma beton

Urbis

S. C. Tehnolemn S. A.

hala

platforma beton

Institutul Politehnic

ateliere

atelier

casa de pompe

platforma de beton

hala

dispensar

hala

bazin

12 10

8 6

6A

7 9

birouri

birouri

cabina poarta

expozitie mobila

Expozitie mobila

Romano-Catolica

2A

2

Episcopia

parcare

parcare 3

5

1

5A 7

7A

27

27

1

25

23C

48

46

44

23B

40- 42

38

11 A

parcare

38 A

34

bazin 22

32

30

29A 29B

20

16

18

14

15

13

17

depozit

28

26

27

birouri

24

22

25

23

20 18

21

19

17

18

14 16

15

11

post trafo 7C

Spitalul psihiatric de copii

scoala

7B

Liceu

cabina poarta cos

68

66

65

64

63

61

59

59A

62

60

57

68A

71

69

13

11

11A

9

67

65A

post trafo

12

10

7A

8

11

A. N. D. Directia Drumuri si Poduri

terasa

22A

23

21

19

17 1 3

48

48A

46

56

58

55

terasa

19

17

52

50

51

49

47

45

10/ 8

51

15

13

A8

6

36

bazin

32

34

gang

15

13

42

gang

40

44

41

43

37

39

35A

Gradinita

45A

terasa

12

14

10 11

9

terasa

18

16A

22

20A 20

17 11

16

15 B

9

A

13

7

5A

4

terasa 44A

Gradinita cu 240 locuri

Liceu P+1E

P+1E

P+1E

S+P

P+3E P+1E

P

S+P

P

S+P

P

S+P

S+P

D+P

P

P+1E

S+P

D+P

D+P

P+M

P

S+P

D+P

S+P

S+P+1E

P

P+2E+2ER

P+4E

D+P

D+P

D+P

P+M

D+P

D+P

D+P

D+P

P

D+P

D+P

P

D+P+1E

D+P

D+P+1E

D+P+1E

S+P

P

P

P

S+P

P

D+P

S+P

S+P+1E

D+P

D+P

D+P

P+1E

P

P

P+1E+M

P

S+P

S+P

S+P

S+P

S+P+1E

50

STR. CORBULUI

STR. CORBULUI

STR . CIP

RIAN POR

UMB ESC

U

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. CIPR

IAN POR

UMB ESC

U

STR. ALEXANDRU ODOBESCU

STR. CORIOLAN BARAD (STR. GIURGIU)

8.5

ACC ES

P+4E+M

P+4E+M

P+2E

< <

< < <

<<

<< <

<<

<<

<< <

<

<

<

< <

<

< <

<

5.50

1.50

1.50

5.00

15.90

6.00

14.5 0

3.0 0

5.1 8

39.3 0

21. 03

15. 06

15. 20

1.90

9.51

9.12 8.33

9.00

22.8 7

31.9 4

8.57

16.93

5.50

3.6 0

3.6 8

17.00

14.40

T

o

p

.

1

2

3

9

6

T

o

p

.

1

2

3

9

7

T

o

p

.

1

2

5

5

1 T

o

p

.

1

2

5

5

0

T

o

p

.

1

2

5

4

9

T

o

p

.

1

2

5

4

8

T

o

p

.

1

2

5

5

8

T

o

p

.

1

2

2

5

8

T

o

p

.

1

1

7

5

0

S

t

r

.

V

i

r

g

i

l

O

n

i

t

i

u

top.12544

top.12542-12543

top.12540

top.12533

Top. 12400

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

S

t

r

.

O

d

o

b

e

s

c

u

438416

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

(

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

)

top.12545/2-12546/1

T

o

p

.

1

2

5

4

7

CF 434616

CF 403979

CF 403299

CF 416466

CF 425348

top.12541

CF 416290

top.12534/1

CF 28371

P

P

P

P

PP

87.71

87.81

88.03

88.03

87.93

87.85

87.82

87.83

87.72

87.94

88.00

87.95

88.09

88.05

87.79

87.81

88.11

88.04

87.83

87.84

88.05

89.94

89.42

88.00

87.56

87.93

87.88

87.91

87.68

87.63

87.84

87.82

87.75

87.62

87.61

86.58

87.74

87.87

87.80

87.84

87.64

87.63

87.60

87.62

87.66

86.82

86.80

87.94

87.90

87.90

87.70

87.66

87.72

87.35

87.65

87.88

87.90

88.36

88.12

87.98

88.20

88.41

88.62

87.92

89.08

88.98

87.74

88.38

87.73

87.74

87.63

87.74

88.29

87.74

87.69

87.65

87.72

88.10

87.60

87.51

87.69

87.42

87.48

87.59

87.57

87.50

88.48

87.75

88.55

87.82

88.56

87.27

89.30

87.71

87.72

87.60

89.54

89.39

87.89

87.47

87.88

87.46

87.62

87.54

87.51

87.60

87.58

87.62

87.60

87.55

87.58

87.60

87.56

87.44 87.58

88.35

88.68

87.64

87.60

87.60

87.45

87.59

88.60

88.71

88.88

88.79

88.28

88.88

88.68

89.34

88.96

88.31

89.18

88.97

88.97

87.69

87.69

87.64

87.62

88.03

87.49

87.72

88.46

89.76

88.36

87.31

87.25

87.21

87.39

87.34

87.51

89.52

88.67

89.14

88.87

89.35

87.52

89.30

87.37

89.52

89.00

87.40

87.34

89.95 89.61

89.57

89.77

90.35

90.79

90.75

88.19

88.02

87.66

87.68

87.95

88.13

90.29

87.71

87.44

87.41

87.43

87.49

87.71

87.84

87.63

87.67

87.81

87.81

87.81

87.67

87.88

87.60

87.62

87.60

87.59

87.55

87.61

87.61

87.61

87.87

87.74

87.79

87.72

87.68

87.78

87.62

87.66

87.71

87.62

87.97

88.18

88.05

87.53

87.53

87.60

87.60

87.55

87.61

87.75

87.66

87.51

87.89

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate /limita PUZ

DELIMITARI

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

Latime profil

transversal

SIMBOLURI

Limita implantare

propusa

CIRCULATII

Circulatie auto

existenta

Circulatie pietonala

existenta

Zona propusa pentru

extindere locuinte in

cadrul parcelei

Zona construibila

8.5

Acces auto si

pietonal

Circulatie auto

propusa

Circulatie pietonala

propusa

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Zona verde de aliniament

existenta

Zona dotari, institutii

publice si servicii

Zona locuinte colective

Locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Institutii publice si servicii

PUD existent in zona

Locuinte colective

Scara: 1:1000

Desenat

Proiectat Pl. nr: 02

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza: PUZ

REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-REGLEMENTARI URBANISTICE-

S. TEREN TOTALA

ZONE FUNCTIONALE

0.00

S mp

SITUATIA PROPUSA

1543.00

P.O.T. (%) existent existent propuspropus

- --

BILANT TERITORIAL SITUATIA

EXISTENTA

% din T

100.00

TERENUL REGLEMENTAT 100.00

ZONA FUNCTIONALA Hmax

cornisa (m) propus

C.U.T. REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

EXISTENT

-LOCUINTE INSIRUITE P+1E 40%

SPATII VERZI

0.00

308.60

1543.00

1543.00

REGIM DE INALTIME Hmax coama (m)

propusPROPUS

0.8- 10.007.00

LOCUINTE INDIVIDUALE

DRUMURI, ALEI SI PARCAJE

S mp % din T

100.00

40

40.00

20.00

100.00

0.000.00

0.000.00

617.20

617.20

1543.00

RETRAGERI

5 m de la limita fata de strada 6 m de la limita posterioara

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Data 10/2018

LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E CF 438417

drum nou propus profil tip 8.5 m

conform avizului nr. DT2017-002844/31.08.2017

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

(IN LUCRU)

438417

S=1543 mp

CF 438417, nr. top. 438417 S= 1543 mp

POT=40%, CUT =0.8 REGIM INALTIME MAX P+1E,

Hmax=10 m

ELABORATOR : S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Amplasament : TIMISOARA, Str. Odobescu, nr. 56 CF 438417, nr. top. 438417

LEGENDA

AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
H
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478200
AutoCAD SHX Text
206200
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206100
AutoCAD SHX Text
478300
AutoCAD SHX Text
206200
 • Sheets and Views
  • 02 Reglementari urbanistice

Atasament: 01Incadrare.pdf

<

<

<

<

<

<<

<< <

<<

<<

<< <

<

<

<

<

<

< <

< <

< < <

< <

< < <

Scara: -

Desenat Proiectat Pl. nr:

01.1

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Timisoara, Str. Florimund Mercy, nr. 4, biroul nr. 1, et. II, ap. 12, jud. Timis

Proiect nr: 45/2017

10/2018 INCADRARE IN ZONA. EXTRAS P.U.Z. DIRECTOR

ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1Earh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

300552 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Timis Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

SemnaturaSpecialist RUR

S

E

LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E CF 438417

V

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

-INCADRAREA IN ZONA-

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM P+1E+M/Er, TIMISOARA, C.F.

438417, Steren = 1543 mp

EXTRAS DIN PUZ ZONA ODOBESCU, TIMISOARA - PLANSA DE RELEMENTARI APROBAT PRIN HCL 96/1998, PRELUAT DE PUG

Data

EXTRAS DIN PUG, ETAPA 3, REVIZIA 3, TRAFIC LA NIVEL DE ORAS

EXTRAS DIN PUG, ETAPA 3, REVIZIA 3, REGLEMENTARI URBANISTICE UTR

artera de circulatie nou propusa, PTT47 conform PUG Timisoara, etapa3, U05_TRAFIC LA NIVEL DE ORAS

P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2E, APROBAT CU HCL 235/2008 (EXTRAS)

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

(IN LUCRU)

P.U.D. CENTRU MEDICAL MEDICI' S APROBAT CU HCL 128/27.03.2012 (EXTRAS)

artera de circulatie nou propusa, PTT47 conform PUG Timisoara, etapa3, U05_TRAFIC LA NIVEL DE ORAS

artera de circulatie nou propusa, PTT47 conform PUG Timisoara, etapa3, U05_TRAFIC LA NIVEL DE ORAS

Faza: PUZ

arh. Davidescu Ruxandra

O 7 n Sir. Independentei
d Ta
a i , e. i FA E n K
ITI | ţ ' | IN MI + NUL e | N XI | | A : E : RA - = : - v n dA V | at VA , | NINE UI ar i
 • Sheets and Views
  • 01Incadrare

Atasament: Aviz_juridic_ODOBESCU_56_SC_DRASORAL_SRL.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 19.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 438417 Timişoara, nr. cadastral 438417, terenul în suprafață de 1543 mp, categoria de folosință curții construcții intravilan este proprietatea S.C. DRASORAL DAS SRL — beneficiara documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 10.10.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017423/18.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar așa cum rezultă din C.F. nr. 438417 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementează. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu privește indicii urbanistici propuşi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT, etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN | A. Cod FO53-13,Ver.1 ALL Î

Atasament: RAPORTUL_INFORMARII_DRASORAL_ODOBESCU_56(2).pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ j Ă &d, Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 s-mall:dezvoltareurbana&Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-007157/18.06.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentatia: - PUZ - ZONA DE LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+1E+M/Er - Amplasament: STR. ODOBESCU NR. 56, Timişoara - Beneficiar: SC DRASORAL DAS SRL - Proiectant: DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Detalii privind țehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z, disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 09.05.2018 — 03.06.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietar imobil str. Alexandru Odobescu nr. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56A (Gradinita cu program prelungit nr..14), 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ; - Jichici Ciprian — str. Vulturilor nr. 14 (proprietar imobil str Odobescu nr. 54) ; - Proprietar imobil str. Ciprian Porumbescu nr. 14, 16, 18, 20, 22,24, 26, 28, 30, 32; - Proprietar imobil str. Romulus nr.13, 15,17,19,21,23,23B,23C, 25; - Proprietar imobil str. Corbului nr. 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 7C (Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti), 7 (Clinica de Neuropsihiatrie Infantila Louis Turcanu), 7-9 (Scola), 11, 13, 15,17; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de doua persoane. La intalnirea cu proiectantul DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, organizata in data de 29.05.2018, intre orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului doua persoane interesate de aceasta investitie, in cadrul careia au fost facute sugestii si obiectii din partea unei persoane participante la aceasta intalnire. La aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „ZONA DE LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+I1E+M/Er”, str. Odobescu nr. 56, Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2018- 007157/04.05.2018. Conform acestui raspuns: 1, „Distantele fata de limitele de proprietate propuse respecta legislatia in vigoare. Conform OMS 119/2014 art. 3 alin. 1, amplasarea cladirilor destinate locuintelor, trebuie sa sigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 % ore la solsitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate. (2) In cazul in care proiectul de amplasare a | ] ] | | |

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana E primariatm.ro, Înternet:iwww.primariatm,ro proiectului de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea celei mai inalte, se va întocmi un studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii alin. (1). Din punct de vedere al insoriri, retragerea de 6 m fata de limita posterioara si inaltimea maxima de 8.00 m la cornisa si 12.00 m la coama, avand h/2 minim 4.00 m la cornisa si 6.00 m la coma, astfel ca nu va fi afectata insorirea cladirilor vecine, respectiv cele aflate in partea posterioara a parcelei; 2. Planul Urbanistic zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a unci zone cu prevederile P.U.G. ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (perimisuni si restrictii) necesare a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia rea;izandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile). Astfel prin documentatia de PUZ este propus un procent de spatiu verde, dar nu se reglementeaza defrisarea arborilor. La faza autorizatiei de constructie se va tine cont de HCL 62/2012 privind „Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a municipiului Timisoara2010-2020 si Anexa 1 — Cadastrul Verde, cap, XIII propunerea directiei de mediu si a institutiei arhitectului sef privind obtinerea autorizatiei de construire pe raza aglomerarii urbane Timisoara. La faza PUZ nu vor fi afectati arborii existenti, iar la faza DTAC se va respecta legislatia in vigoare cu privire la vegetatia existenta.” Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de HCL. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „„ Etapa 2 — ctapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DE LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+IE+M/Er”, str. Odobescu nr. 56, Timisoara, beneficiar SC DRASORAL DAS SRL, proiectant DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. sin SEF

Atasament: Aviz_juridic_ODOBESCU_56_SC_DRASORAL_SRL.002.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 19.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 438417 Timişoara, nr. cadastral 438417, terenul în suprafață de 1543 mp, categoria de folosință curții construcții intravilan este proprietatea S.C. DRASORAL DAS SRL — beneficiara documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 10.10.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017423/18.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar așa cum rezultă din C.F. nr. 438417 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementează. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuințe însiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu privește indicii urbanistici propuşi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT, etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN | A. Cod FO53-13,Ver.1 ALL Î

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2018-017423/18.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime

P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 017423/18.10.2018a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuinte înșiruite în regim de maxim P+1E (conform PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - regim maxim de inaltime P+1...+2+M);

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-017423/18.10.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 22 din 29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 33 din 25.09.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 532 din 15.12.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 73 din 09.07.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L., proiectant DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Silvia – Ruxandra C. Davidescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna mai 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, organizata in data de 29.05.2018 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în iunie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-007157/18.06.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este elaborat de proiectantul DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 45/2017, la cererea firmei beneficiare S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Romulus, la sud-vest str. Corbului, sud-est str. C. Porumbescu, nord- est str. Odobescu.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teritoriul este delimitat la nord-vest Grădiniţa cu program prelungit (CF nr. 438416) şi drum cu servitute de trecere cu piciorul şi auto în favoarea CF 438417 în suprafaţă de 443mp, sud-vest de proprietate privată (CF nr. 434616), la nord-est de proprietăţi private (CF nr. 416290 şi CF nr. 403979) şi la sud-est de proprietăţi private (CF nr. 28371), fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017, ca fiind zona pentru locuinte si functiuni complementare/ zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Subzona 4/2. Regim max. inaltime P+1...+2+M, POT max. = 40%. CUT 1.0 - 1.6.

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.543 mp, este înscris în CF nr. 438417 nr. cad. 438417, teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este proprietatea S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

Prin Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, prin care se propune se propune dezvoltarea unei zone de locuinte înșiruite în regim de maxim P+1E (conform PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - regim maxim de inaltime P+1...+2+M).

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului (din str. Odobescu), se va asigura prin servitutea de trecere cu piciorul si auto existenta in suprafata de 443 mp pe terenul inscris in CF 438416 in favoarea CF 438417, conform planşei nr. 02.1 ,,Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003753/28.06.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003753/28.06.2018.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: -Regim de construire: maxim P+1E; -Funcţiuni predominante: locuinte individuale, institutii si servicii, conform plansei

„Reglementari Urbanistice” nr. 02 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism; - POTmax = 40% ; CUTmax = 0.8; - Hmax cornișă = 7.00 m, Hmax = 10.00 m; - Retragere fata de aliniament este minim 5.00 m, conform plansei „Reglementari

Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism; - Retrageri minime laterale – minim ½ din inaltimea maxima la cornisa dar nu mai putin

de 3.00 m fata de limita lateral-stanga, respectiv 14.50 m fata de limita lateral-dreapta conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism;

- Retrageri fata de limitele posterioare: 6.00 m, conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism;

- Spatii verzi minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 73/09.07.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planşa nr. 03 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 45/2017, realizat de DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef):

- Regim de construire: maxim P+1E; - Funcţiuni predominante: locuinte individuale, institutii si servicii, conform plansei

„Reglementari Urbanistice” nr. 02 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism;

- POTmax = 40% ; CUTmax = 0.8; - Hmax cornișă = 7.00 m, Hmax = 10.00 m; - Retragere fata de aliniament este minim 5.00 m, conform plansei „Reglementari

Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism; - Retrageri minime laterale – minim ½ din inaltimea maxima la cornisa dar nu mai

putin de 3.00 m fata de limita lateral-stanga, respectiv 14.50 m fata de limita lateral-dreapta conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism;

- Retrageri fata de limitele posterioare: 6.00 m, conform plansei „Reglementari Urbanistice” nr. A02.1 si precizarilor din Regulamentul Local de urbanism;

- Spatii verzi minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 73/09.07.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului (din str. Odobescu), se va asigura prin servitutea de trecere cu piciorul si auto existenta in suprafata de 443 mp pe terenul inscris in CF 438416 in favoarea CF 438417, conform planşei nr. 02.1 ,,Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003753/28.06.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.543 mp, este înscris în CF nr. 438417 nr. cad. 438417, teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este proprietatea S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planşa nr. 03 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU Liliana IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-017423/18.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, in cvartalul delimitat la nord-vest de str. Romulus, la sud-vest str. Corbului, sud-est str. C. Porumbescu, nord-est str. Odobescu.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teritoriul este delimitat la nord-vest Grădiniţa cu program prelungit (CF nr. 438416) şi drum cu servitute de trecere cu piciorul şi auto în favoarea CF 438417 în suprafaţă de 443mp, sud-vest de proprietate privată (CF nr. 434616), la nord- est de proprietăţi private (CF nr. 416290 şi CF nr. 403979) şi la sud-est de proprietăţi private (CF nr. 28371), fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017, ca fiind zona pentru locuinte si functiuni complementare/ zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Subzona 4/2. Regim max. inaltime P+1...+2+M, POT max. = 40%. CUT 1.0 - 1.6.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 58 – zonă mixtă cu interdictie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.543 mp, este înscris în CF nr. 438417 nr. cad. 438417, teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 56, Timişoara, proprietar fiind S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu

nr. 56, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de locuinte înșiruite în regim de maxim P+1E (conform PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - regim maxim de inaltime P+1...+2+M).

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 532 din 15.12.2017, Avizul de Oportunitate nr. 22 din 29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 33 din 25.09.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal Zonal „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timişoara, beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Memoriu_PUZ_Odobescu_PLEN.pdf

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

1

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 45/2017 1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea proiectului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE ÎNȘIRUITE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E Nr. proiect 45/2017 Beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Proiectant DELIA VIZITIU B.I.A.

Data elaborării octombrie 2018

Faza de proiectare PUZ – aviz architect sef

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

2

1.2 OBIECTUL STUDIULUI

• Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in intravilanul Municipiului Timisoara, jud. Timis in partea de SV si reprezintă terenul identificat prin C.F 438417. Terenul se afla în proprietatea a S.C. DRASORAL DAS S.R.L. Conform PUG aflat în stadiul de elaborare/avizare, terenul studiat se încadrează în zona Elisabetin, unitatea teritorială de referință 47 și are următoarele caracteristici

- încadrat în zona de locuințe cu dotări de interes local; - zona studiată prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998, preluat de PUG; - teren infulențat de stradă propusă, profil trasnversal – lățime 8,5m, conform avizului

nr. DT2017-002844/31.08.2017

Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

− dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei terenului studiat şi a temei de proiectare;

− dezvoltare prudenta in zone construite cu respectarea calitatii spatiului urban existent;

− asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale si functionale coerente,

− rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale;

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare P.U.Z. aprobat cu HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017.

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 5382 din 15.12.2017 confirmă intenţiile de realizare a obiectivului de investitii ELABORARE P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE INȘIRUITE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E. 1.3 SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în zona studiată, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 131/2017;

o Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/16 iulie 1996;

o Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

o Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 96/1996 – PUZ ZONA ODOBESCU – TIMIȘOARA;

o Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara.

• Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

3

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:1 000, completată cu :

-ridicarea topo realizată de către SC GAUSS SRL -date culese pe teren sau din documentaţii privind reţelele de infrastructură.

• Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 131/2017;

o P.U.Z. aprobat prin HCL 96/1996 – PUZ ZONA ODOBESCU – TIMIȘOARA

o PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru);

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun construirea de zone rezidentiale, fapt confirmat de P.U.Z aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 – zona pentru locuințe și funcțiuni complementare/ zona parțial afectată de deschiderea unor trame stradale. Subzona 4/ Regim max. înălțime P+1...P+2+M, POT max = 40%, CUT 1.0-1.6.

2. STUDIUL ACTUAL AL ZONEI 2.1 EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de sud-vest a Municipiului Timisoara, la S-V de strada Alexandru Odobescu. Zona este dezvoltata in momentul de fata.

• Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

Terenul studiat, precum si zonele de vecinatate se constituie in teren pe care sunt edificate constructii.

• Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte in contextul existentei unor zone similare adiacente amplasamentului studiat, s-a considerat ca aceasta zona este o zona favorabila pentru consolidarea unei zone de locuinte înșiruite.

In momentul de fata, dat fiind faptul ca terenul este intravilan, curți construcții se clarifica functiunea majora a zonei si anume cea de locuire.

Prin ELABORARE “P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE INȘIRUITE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E”, PARCELA 438417, se propune dezvoltarea unei zone de locuinte înșiruite.

Dat fiind faptul ca in partea de nord est a parcelei, adiacent străzii Virgil Onițiu a fost deja aprobat un PUD-uri de locuinte colective și functiuni comeplementare peste P+2E, aprobat cu HCL 235/2008, se poate sesiza tendinta de dezvoltare a zonei.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

4

• Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona este o zona dominata de locuinte individuale si colective cu functiuni complementare. Zona va fi ocupata aproape in totalitate, existenta unor investitori concreti urmand sa permita sustinerea financiara atat a solutiilor de echipare centralizata a zonei.

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

• Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de sud-vest intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte si este identificata prin:

C.F. 438417, cad. 438417, S= 1543 mp

TOTAL S= 1543mp

Conform PUG Timișoara amplasamentul se încadrează în UTR 47, zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Terenul se învecinează cu construcții de joasă înălțime (regim P, P+1E)

Terenul studiat este delimitat astfel: o La sud-est – top.12534/1 in CF 28371-Timisoara; o La sud-vest - top.12533 in CF 434616-Timisoara; o La nord-vest - in CF 438416-Timisoara (Grădiniță cu program prelungit) și drum cu

servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea CF 438417 în suprafață de 443 mp;

o La nord-est - top.12541 in CF 416290-Timisoara si top.12540 in CF 403979- Timisoara.

• Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

Terenul se afla in partea de sud - vest a municipiului Timisoara. Zona este accesibila prin orice forma de trafic urban deoarece are acces la str. Ciprian Porumbescu prin strada Alexandru Odobescu care delimiteaza parcela studiata. Aceasta legatura asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat si in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca exista toate premisele asigurarii traseelor utilitare principale dar si a celor secundare. Utilitatile necesare se afla in imediata vecinatate, ceea ce va duce la o dezvoltare iminenta spre aceasta zona.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice, datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

5

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001. Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

b) Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

c) Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

o Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m;

o Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime;

o Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm;

o Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta cu concretii fine si mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii. Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

o Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

6

o Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

o D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului

o D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

o Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

2.4 CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene o Circulatia rutiera in zona este definita de un drum cu acces restricționat, cu servitute

de trecere cu piciorul și auto în favoarea CF 438417 în suprafață de 443 mp; Circulatia este compusa din trafic de autoturisme.

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati.

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Alexandru Odobescu in partea de nord-est prin drumul cu servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea CF 438417 în suprafață de 443 mp, solutia de rezolvare fiind prezentata in detaliu in capitolul Modernizarea circulatiei. Nu exista intersectii cu probleme sau dificultati in trafic.

Prin PUD “Construire locuință unifamilială P+2E” aflat în curs de aprobare, situat în partea de nord, la intersecția străzii Alexandru Odobescu cu drumul de acces la parcela studiată, s-a obținut avizul comisiei de circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017 prin care se prevede lărgirea acestuia la 2 benzi, având un profil transversal de 8.5 m.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Din punct de vedere al ocupării terenului se constată două tipologii de ocupare: cu

clădirea principală pe aliniament, definind un front stradal continuu și bine conturat și o tipologie de ocupare a terenului diferită, raportată la drumurile existente.

Tipologia se definește prin ocupare independentă a parcelei.

.Relationari intre functiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

• Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista locuințe cu dotări de interes local.

In zona studiata nu sunt amplasate monumente istorice, situri istorice sau zone de protectie a acestora.

• Aspecte calitative ale fondului construit

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

7

Fondul construit la sud si est de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de locuinte colective, a caror stare este buna.

• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Prin prevederile prezentului PUZ nu s-a prevazut o zona servicii.

• Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Terenul este situat într-o zonă cu pronunțat caracter vegetal, propusă spre păstrare și

potențare.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu este cazul.

• Principalele disfunctionalitati

Principalele disfunctionalitati sunt:

 Inexistenta unei retele de trafic auto si pietonal interioare zonei studiate;

 Nu exista echipari edilitare pe teren

Traseele drumurilor din zona nu permit rezolvari coerente, fiind necesare interventii suplimentare pentru asigurarea continuitatii drumurilor in zona, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzatoare, precum si initierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuinte și servicii.

2.6 ECHIPARE EDILITARA

• Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa.

Situatia existenta

Retelele de colectarea apelor uzate menajere se afla in imediata apropiere.

Canalizarea

Situatia existenta

Retelele de colectarea apelor uzate menajere se afla in imediata apropiere.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta

Retelele pentru colectarea apelor pluviale se afla in imediata apropiere.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

8

In zona exista alimentare cu energie electrica.

Telefonie

Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

Situatia existenta

In zona exista retele de alimentare cu gaz.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

• Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare ,ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

• Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele:

- extinderea functiei de locuire adaptata la configuratia terenului si specificul zonei limitrofe

- asigurarea necesarului de spatii verzi - asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare

centralizata.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

9

2. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3 . Surse de documentare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin P.U.Z. aprobat prin HCL 96/1996 – PUZ ZONA ODOBESCU – TIMIȘOARA preluat de P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 131/2017

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune generarea unei zone de locuire cu obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafata de zone verzi.

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Conform P.U.Z. aprobat prin HCL 96/1996 – PUZ ZONA ODOBESCU – TIMIȘOARA preluat de P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 131/2017 – zona pentru locuințe și funcțiuni complementare, zonă parțial afectată de deschiderea unor trame stradale.

Conform PUG Timișoara, etapa 3, planșa U05_Trafic la nivel de oraș este prevăzută deschiderea unei noi artere de circulație, având profil transversal PTT47.

Accesul la parcelă este definit de un drum cu acces restricționat, cu servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea CF 438417 în suprafață de 443 mp.

Conform PUD “Construire locuință unifamilială P+2E” aflat în curs de aprobare, situat în partea de nord, la intersecția străzii Alexandru Odobescu cu drumul de acces la parcela studiată, s-a obținut avizul comisiei de circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017 prin care se prevede lărgirea acestuia la 2 benzi, având un profil transversal de 8.5 m.

In vederea desfasurarii circulatiei rutiere si pietonale in conditii optime de securitate, drumul de incinta va fi conform OUG 43 /97 republicata, un drum privat care nu va fi deschis circulatiei publice, iar pentru realizarea circulatiei rutiere si pietonale se vor stabili reguli de circulatie care sa sporeasca siguranta pietonilor.

Accesul in incinta imobilelor de locuinte cu autovehicule va fi destinat exclusiv proprietarilor, in incinta gradinitei accesul va fi permis pietonal si vehiculelor de interventie, accesul va fi permanent inchis cu o poarta , ce va permite accesul pietonal si rutier.

La intrarea in incinta , dupa poarta de acces, se va amplasa indicatorul de ciruclatie cu limitarea vitezei de deplasare la 5 km/h si atentie copii. Se va marca cu marcaje longitudinale cu linie continua calea de circulatie pentru autovehicule. In zona din apropierea imobilului gradinitei se vor amplasa garduri de protectie intre calea de circulatie si imobil realizandu-se o trecere de pietoni semnalizata corespunzator (prin marcaje si indicator de ciruclatie) precum si ampalsarea de fiecare parte a trecerii pentru pietoni de

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

10

calmatoare de trafic cu inaltimea de 10 cm. In fata trecerii de pietoni se vor amplasa pe fiecare parte cate doua garduri cu gol de trecere interpus, astfel incat pietonii sa nu traverseze in fuga calea de ciruclatie

Masurile de siguranta a circulatiei rutiere prezentate mai sus se vor pune in aplicare la faza autorizatiei de construire printr-un proiect de specialitate de Siguranta a Circulatiei rutiere si pietonale.

Se propune amenajarea a 9 locuri de parcare în interiorul parcelei, prin urmare nu se creează o mare aglomerare. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati(ord. M.T. nr. 50/1998). Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

- utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare; - reglementarea caracterului terenului studiat; - modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; - amenajarea terenului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent;

-generarea unei zone de locuire

-asigurarea accesului in zona studiata;

-rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi si functiuni complementare;

-asigurarea intr-un sistem centralizat a alimentarii cu apa si a canalizarii pentru viitoarea dezvoltare.

Functiunile propuse in zona studiata sunt:

• Locuire in locuinte inșiruite;

• Circulatii auto, pietonale;

• Spatii verzi-plantatii spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor;

Din punct de vedere al consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta se poate remarca faptul ca se va devolta zona rezidentiala; astfel ca din punct de vedere social se vor creea noi terenuri pentru locuinte, in timp ce din punct de vedere economic investitia asigura dezvoltarea zonei.

REGIMUL DE INALTIME

• Regim de inaltime: - maxim P+1E pentru locuinte înșiruite cu maxim 6 unități locative;

• Inaltime maxima: - H cornisa = 7,0 m, H coama = 10,0 m pentru locuințe înșiruite cu maxim 6 unități locative;

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor.

Retragerea acestei limite fata de aliniament a fost stabilita la 5 m. De asemenea fata de limita din spate cladirile se vor retrage 6 m.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

11

Conform art. 24 – R.G.U. – se vor respecta normele de însorire și iluminat natural, se admite ca distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă, jumătatea construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3.00 m.

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale.

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

S (mp) % din T S (mp) % din T

Locuinte înșiruite 0 0.00 617.20 40

Drumuri, alei, parcaje 0 0.00 617.20 40

Spaţii verzi

0 0.00 308.60 20

Suprafaţa teren totală

1543.00 100.00 1543.00 100.00

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=40% - zona de locuinte înșiruite cu maxim 6 unități locative;

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=0.8 - zona de locuinte înșiruite cu maxim 6 unități locative

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Alimentarea cu apa Situatia propusa:

In zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, ca urmare a inexistentei retelelei de apa potabila, alimentarea cu apă a zonei studiate se va face prin extinderea rețelei de apă a localității Timișoara, aflată în vecinătate, rețea publică de apă potabilă administrată de către AQUATIM Timișoara.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 6,0 m fiecare. Pana cand strazile vor fi cedate domeniului public, se va prevedea un camin de apometru amplasat in imediata apropiere a limitei de proprietate a zonei studiate, pe conducta de bransare la conducta de alimentare cu apa de pe str. Odobescu, asigurand contorizarea intregii zone prevazute in PUZ.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm

La intrarea pe fiecare parcela se va prevede cate un cămin de apometru de la care pleacă o reteaua care va alimenta consumatorii din incintă.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

12

Canalizarea apelor uzate menajere Situatia propusa:

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona de PUZ aflata in studiu va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara, aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.. Deoarece in zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, ca urmare a inexistentei retelelei de canalizare, racordarea la reteaua de canalizare a localitatii Timisoara se va face dupa extinderea acesteia.Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, lungime 3.850 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de cca. 6,0 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Canalizarea apelor pluviale Situatia propusa:

Apele de ploaie colectate din zona PUZ-ului vor fi colectate de o retea de canalizare pluviala, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie BR si intr-un canal colector cu diametrul D=800 mm, cu rol de bazin de retentie. De aici, apele pluviale vor fi descarcate prin mai multe guri de descarcare in canalul de desecare HCn 693 aflat la dealungul laturii de sud a amplasamentului propus.

In incinte conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, pozate ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Pentru colectarea apelor pluviale se prevede dealungul laturii nord-vestice un canal colector cu D=800 mm cu rol de bazin de retentie si un bazin de retentie amplasat in sud-vestul zonei studiate. Din acestea apele puvliae se descarca prin intermediul mai multor guri de scurgere in canalul de desecare HCn 638. In dreptul gurii de descărcare canalul de desecare se va pava pe o lungime de 4,0 m (2,0 m de o parte şi de alta a locului de descărcare) cu un pereu din beton simplu C 25/30 de 10 cm grosime, pentru a se prevenii erodarea malului şi a fundului. La descărcare, conducta se va încastra într-un masiv din beton simplu C25/30.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă un cămin de vane.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

13

Alimentare cu energie electrica Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

Telecomunicatii Situatia propusa

Rețelele de telefonie și de televiziune prin cablu existente în zonă vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele .

Alimentare cu caldura Situatia propusa

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii.

Alimentare cu gaze naturale Gospodarie comunala.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar şi o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z. - ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Completarea şi dezvoltarea căilor rutiere, - Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitară a zonei.

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat. - Zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi folosirea optimă a terenului. - Asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere amenajarea completă a zonei limitrofe. - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

14

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente

- P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 131/2017;

- P.U.Z. aprobat prin HCL 96/1996 – PUZ ZONA ODOBESCU – TIMIȘOARA

- PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru);

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate;

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone rezidentiale. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi.

Suprafata totală a zonei cuprinsă în PUZ este de 1543.00mp.

Descrierea lucrării:

Pe acest teren nu exista retele de alimentare cu apa potabila ,canalizare ,si alimentare cu gaze naturale .

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

15

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

- Realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica:

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud-vest a localitatii Timisoara.

c) natura transfrontieră a efectelor;

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

16

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede dezvoltarea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 1543 mp. Terenul, dupa cum scrie si in capitolele anterioare, este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara, in partea de sud-vest.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat,

Suprafeţele terestre aparţinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este edificată, in partea de sud si est construite locuințe, insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumurile de acces la standarde normale pentru categoria prevazuta.

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

17

proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

• Lista obiectivelor de utilitate publică

-reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

• Tipul de proprietate a terenurilor Terenul este in proprietatea a S.C. DRASORAL DAS S.R.L. si are o suprafata totala de 1543.00 mp.

• Circulaţia terenurilor

Regimul juridic al terenului ne releva faptul ca acesta este situat in intravilanul Municipiului Timisoara, jud. Timis si reprezintă parcela identificata prin C.F. 438417 cad. 438417. Terenul se afla în proprietatea S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

CONCLUZII

• Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări corelată cu necesitățile beneficiarilor, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană a zonei;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

• Categorii principale de interventii, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Pentru evitarea aglomerarii cu constructii in zona studiata se propune ca POT maxim sa fie 40% pentru zona de înșiruite cu maxim 6 unități locative. De asemenea, frontul la strazile noi propuse sa fie retras cu 5 metri de la limita de proprietate.

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare.

DELIA VIZITIU – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

300552 Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, sc. B, et. P, ap. 2, judeţul Timiş

CIF 34988603 / Tel.: 0767608558/ E-mail: [email protected]

18

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate ,eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem că propunerile sunt in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara. Întocmit, Verificat, arhitect Delia Vizitiu arhitect Davidescu Ruxandra

Atasament: RLU_PUZ_Odobescu_PLEN.pdf

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent proiectului

„Elaborare PUZ zonă locuințe înșiruite în regim de înălțime P+1E

CF 438417 Timisoara , nr. Top 438417 ;

I. Baza legala

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z., sub forma de prescriptii si recomandari, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau:

H.G.R. nr. 525/1996 şi ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata); Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicata); Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata); Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica; Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata); Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis; precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului. Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

1. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera Ia activitatea de construire si amenajare a terenului cuprins in perimetrul intravilan propus al PUZ.

2. Activitatea de construire in cadrul PUZ propus se va desfasura: - pe terenuri libere neconstruite.

3. Autorizarea constructiilor se va face de catre Primaria Municipiului Timisoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 si a legii 453/2001.

4. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesita intocmirea de documentatii P.U.Z. nu se va efectua decat in urma intocmirii si aprobarii acestor documentatii si a realizarii prealabile a retelelor tehnico-edilitare

5. In cazul in care Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent nu contin elemente suficiente care sa permita realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism si autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

6. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general: - Incadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii in cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva; - verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.); - protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utititate publica; - incadrarea constructiei supuse autorizarii in zona ce permite construirea; - asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile, etc.

7.Autorizarea realizarii constructiilor se va face cu respectarea destinatiei zonelor cuprinse in limitele intravilanului propus prin P.U.Z., in urmatoarele conditii: - constructiile si amenajarile cu alte destinatii, complementare sau diferite de functiunea dominanta a zonei respective, nu trebuie sa creeze incomodari sau disfunctionalitati, asigurandu-se masurile de protectie si integrarea lor in structura urbana stabilita prin P.U.Z.; - se va interzice realizarea constructiitor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z..

8. Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z..

9. Amenajarea si intretinerea spatiului public si a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat stradal, imprejmuiri, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentatii de specialitate.

II Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

1. Reguli de utilizare a terenurilor 1.1.Modul de utilizare a terenurilor Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza ca zona functionala in categoria terenurilor pentru constructii si amenajari.

1.2.Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala — locuinte colective. Locuintele vor fi de tip înșiruit in regim de inaltime P+1E. Se admit maxim 6 unitati locative.

1.3.Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare:

Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura.). Dotari complementare: Garaj, anexe, loc de parcare propriu si pentru vizitatori si instalatii edilitare. 1.4.Utilizare functionala • Utilizarile permise: - construirea de locuinte cuplate cu un garaj aferent/ unitate locativă; • Utilizari interzise Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise.

2. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

2.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Autorizarea executării constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandărilor de orientare fată de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU. - Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spatiile interioare, evitand orientarea exclusiv nord. - Amplasarea constructiilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minim 1 ½ ore zilnic, Ia solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit.

2.2. Amplasarea fata de drumurile publice Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentulul stradal impus prin PUZ.

2.3. Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate: - cu o retragere de 5,00 m fata de limita de proprietate de la strada;

2.4. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parceIe

- Modul de amplasare in raport cu limitele dintre parcele pentru constructile nou propuse este de tip insiruit; Constructiile trebuie sa fie amplasate: - cu o retragere de 5,00 m fata de limita de proprietate de la strada; - cu o retragere de 6,00 m fata de limita de proprietate posterioara; - distanta fata de limitele laterale va fi de minimum ½ din inaltimea maxima la cornisa sar nu mai putin de 3.00 m; - se vor deschide goluri inspre limitele laterale si spre limita de fund a vecinatatii respectand prevederile codului civil; - Anexele gospodaresti pe Iimita cu conditia sa nu depaseasca 3 m inaltimea maxima.

Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

3.Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii

3.1. Accese carosabile Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instaIatii respectandu-se prevederiile tehnice de executie din normative si standarde. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Pentru deservirea rutiera din incinta viitoarei constructii cat si a zonei limitrofe, se propune un drum de acces in nord care asigura actualmente legatura cu strada Odobescu, drumul cu servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea CF 438417 în suprafață de 443 mp; si o zona de parcaje in imediata vecinatate a constructiei.

Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificari la nivelul trotuarelor stradale.

3.2. Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit destinatiei si importantei constructiei. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafeteIe de drum care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

4.Reguli cu privire Ia echiparea edilitara

4.1. Racordarea Ia retelele tehnico-edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa potabila, canalizare si energie electrica sau in cazul: • realizarii de solutii de echipare in sistem individual; • după realizarea rețelelor centralizate de utilități publice, beneficiarul se obligă să racordeze imobilele la reţelele centralizate publice.

4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre

regiile publice abilitate sau primarie. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de beneficiar

sau investitor. Retelele stradale de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran.

4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara. Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

5. ReguIi cu privire Ia forma si dimensiunile terenului si constructiilor

5.1. Parcelarea • Se va pastra forma existenta a parcelei pentru obtinerea unui lot construibil, aceasta fiind detaliata in plansa de reglementari existenta in PUZ

5.2. Inaltimea constructiilor Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - maxim P+1E cu h max admis 10,00 m si h cornisa/strasina 7,00 m;

Distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi de minim 3 m sau se va obtine acordul notarial al vecinilor.

5.3. Aspectul exterior al cladirilor

Autorizatia de construire poate fi refuzată daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatiIor, peisajelor urbane. Sunt interzise imitatiile stilistice.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifice cadrulul arhitectural de tip urban. Este interzisa utilizarea lor impropie. Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi Iasate aparente in exteriorul cIadirii sau pe imprejmuiri.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal.

Culorile dominante pentru fatadele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate Se recomanda realizarea de constructii cu acoperisuri tip sarpanta si invelitori din materiate ceramice sau tabla imitatie tigla – in culori imitind culoarea ceramicii naturale.

Iluminarea spatiilor din mansarde se va face prin lucarne sau ferestre amplasate in planul acoperisului.

5.4. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului se stabilesc in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

POT - maxim 40%

CUT - maxim 0.8

6. Reguli cu privire Ia amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

6.1.Parcaje garaje, anexe Necesarul de parcaje - pentru 6 unități locative, 9 locuri de parcare:

Se interzice executarea pe Ioturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructii de orice natura cu exceptia dotarior: piscina, chioscuri, pergole, umbrare

Constructiile de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de locuit. Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fle asigurata in interiorul fiecarei parcele.

Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibiIitatii rezolvarii stationarii autovehicolelor necesare pentru functiunea respectiva.

Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/ 1996 republicata si a normativelor in vigoare.

Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau parcaje.

6.2.Spatii verzi

Pe parcela, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta)

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la 6 locuri de parcare sau 2 arbori la 100 mp construiti. Este obligatorie amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Amenajarea spatiilor publice, constructiilor si a mobilierului urban se va reliza numai pe baza de

documentatii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism si autorizatiiIor de construire, eliberate conform legii nr. 50/1991 republicata.

Arborii existenti vor fi pastrati pe cat posibil. ConstructiiIe trebuie sa fle amplasate in asa fel incat sa respecte pIantatiile existente.

Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de-a lungul cailor publice, acestea fiind dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatati si de caracterul zonei inconjuratoare, sau Ia schimbarea de functiune intre parcele.

6.3.Imprejmuiri

Spre frontul strazilor si Ia limitele de vecinatate pana Ia frontul casei in interior se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 m cu soclu plin cu inaltimea cuprinsa intre 0,45 - 0,60 m si vor putea fi dublate de gard viu.

Pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri se pot realiza imprejmuiri opace, din zidarie sau lemn cu inaltime de maxim 2,00 m.

lmprejmuirile vor trebui sa participe Ia ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

IV. Zonificarea functionala UTR1 – Locuinte colective si servicii

CARACTERISTICI Zona de locuit studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde: Ansamblu locuințe in regim de inaltime P +1E. Teritoriul studiat in prezentul PUZ cuprinde un teren curti constructii, neutilizat in prezent ce isi schimba destinatia in locuire, spatii verzi, drumuri si spatii de utilitati publice.

REGLEMENTARI

Pentru teritoriul P.U.Z. analizat - terenurile sunt supuse unui regim de interdictie temporara de construire pana Ia elaborarea documentatiei P.U.Z.

Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea docmentatiei P.U.Z. si realizarea cailor de comunicatii. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala.

Functiuni complementare admise In afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare: -dotari prestari servicii, dotari de comert alimentar si nealimentar.

V.Prevederi Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

Unitatile teritoriale de referinta – U.T.R. sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. P.U.Z.-ul are un U.T.R.: care cuprinde zona de locuinte Unitatilor teritoriale de referinta Ii se aplica atat prescriptiile prevazute Ia cap. 1 ,,Dispozitii generale”, cat si prescriptiile prevazute in ,,Regulamentul de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta”.

P.O.T.(procentul de ocupare a terenufui) reprezinta raportul procentual dintre suprafata construita(Sc) si suprafata terenului (St) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenulul) reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren CUT = Sd (mp) / St (mp).

Regulament de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

ZONA DE LOCUIT - UTR 1

ZONA DE LOCUINTE INȘIRUITE

DELIMITARI SI CARACTERISTICI

Delimitari: Se invecineaza: La nord – zona de institutii publice (grădiniță) și drum de servitute auto și pietonal La sud – zona locuințe La vest – zona locuințe La est – zona locuințe

Caracteristici: Zona destinata preponderent Iocuirii colective.

REGLEMENTARI

a.Functiuni permise: - locuinte înșiruite; puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante complementare zonei de locuit (birouri de avocatura, notariale, proiectare, cabinete medicale)

b. Dotari complementare: -garaje si parcaje, -anexe si instalatii edilitare;

c.Functiuni interzise: - constructii pentru activitati de productie industriala sau agrozootehnica si de depozitare, care prin activitatile lor stanjenesc locuirea prin poluare olfactiva, zgomot, substante toxice, etc. - parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii verzi. - depozite de deseuri - orice alte utilizari decat cele mentionate. - CARACTERISTICI ALE TERENURILOR

Pentru a fi construibil orice teren din U.T.R. trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: - sa aiba asigurat un acces auto dintr-un drum public

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - P+1E cu inaltimea de 7.00 m pana Ia cornisa(streasina) respectiv 10.00 m la coama

REGIM DE ALINIERE Constructiie de locuit vor fi retrase de Ia aliniamentul strazii cu 5.00 m.

AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Distanta fata de proprietatile invecinate, va fi de minim 3.00 m. Cladirile se vor amplasa cu retragere de 5.00 m fata de limita de proprietate de la strada si min. 6.00 m fata de limita posterioara a lotului.

PARCARE AUTOVEHICOLE Nu se vor autoriza decat acele constructii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare in interiorul parcelei.

PLANTATII - plantatii de aliniament spre strada din tei; - plantatii de protectie salcam, conifere, forzitia.

INDICATORI DE UTILIZARE A TERENULUI - constructii locuinte: POTmax. = 40%;

CUTmax.= 0.8 Intocmit Verificat arh. Vizitiu Delia arh. Davidescu Ruxandra