keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/28.02.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 62/28.02.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22006-000462/27.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara conform Proiectului nr.B11a/2005, întocmit de S.C. Studio 3D SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este alcătuit din: - parcela top 23223/3/1 cu suprafata de 2500mp, proprietari BUGA VIOREL, BUGA LAURA conform CF nr. 93808 Timisoara, - parcela top 23223/2/1 cu suprafata de 773mp, proprietari S.C. TIMCON S.A. conform CF 104794 Timisoara, - parcela top 23223/2/2 cu suprafata de 773mp, proprietari CATANA EDUARD MARIUS, CATANA MIHAELA, conform CF nr. 105734 Timisoara, - parcela top 23223/2/3 cu suprafata de 773mp, proprietari S.C. TIMCON S.A., conform CF nr. 106164 Timisoara, - parcela top 23223/2/4 cu suprafata de 580mp, parcela top 23223/2/5 cu suprafata de 580mp, proprietar CRACIUN DANA CARLETA, conform CF nr. 93807 Timisoara, - parcela top 23223/2/6 cu suprafata de 580mp, proprietari CIUTA VIOREL, conform CF nr. 105735 Timisoara, - parcela top 23223/2/7 cu suprafata de 579mp, proprietari DOROS ILEANA, DOROS MIHAI, conform CF nr. 105736 Timisoara, - parcela top 23223/2/8 cu suprafata de 362mp, proprietari CATANA EDUARD MARIUS, CATANA MIHAELA, DOROS ILEANA, DOROS MIHAI, CIUTA VIOREL, S.C. TIMCON S.A., VOISIAN MIRCEA CATALIN, CRACIUN DANA CARLETA, conform CF nr. 104794/A Timisoara.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Ansamblul nou creat prin Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara va avea regim de condominiu.
Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D."Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, se va face după ce suprafetele prevăzute pentru modernizarea drumului vor fi domeniu public.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor
-S.C. Studio 3D SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD-GAlexandrescu.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L. Timisoara Bd. C. Coposu 24 ap.32

CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiectat Desenat

Plansa: Faza:

arh. G. Brihac arh. G. Brihac

Data iulie 2005 Nr. plansa:

Amplasament: STR. GR.ALEXANDRESCU TOP 23223/3/1, 23223/2/1-8 P.U.D. Scara:1:

Proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Nr. Proiect: B11a/2005

Beneficiar: BUGA V., BUGA L., VOISIAN M., S.C. TIMCON S.A. 5.00

6.0 0

5.50

5.00

5.00 4.50

14.00

2.00 3.00

27.00

4.5 0

1.00

6.0 0

1.50

2.5 0

72.10

72.15

69 .30

34 .65

69 .30

34 .65

3.00 1.50 2.00

7.00

7.00 2.00 1.50

3.00

3.0 0

3.00

3.0 0

R8.00

R 6.00

35 1.0

1 m 2

6

93.00 8

65

92.01 26

64

92.01 26

57

91.36 25

56

91.92 25

55

91.67 25

54

91.74 25

53

92.00 25

52

92.04 25

51

92.32 25

50

92.23 25

15

91.53 4

91.54

90.58

91.07

91.03 90.95

90.9290.60

90.36

90.70

90.68

90.69

90.88

90.87

91.02

90.90

89.97

89.85

91.17

91.22

91.28

91.37

91.38

91.22

91.21

91.03

91.05

90.88

90.88

91.20

90.97

91.06

90.44

89.89 89.66

89.76

89.71

89.78

90.59

90.36

89.81

90.03

89.83

89.78

90.01

89.95

90.45

89.86

90.01

90.39

90.61

90.66

90.63

90.74

90.98

90.74

91.08

90.67

90.94

90.62 90.70

90.74

91.20 91.05

91.15

90.91 90.44

90.21

90.48

90.24

89.87

89.78

90.42

90.13

89.89

86.63

90.81 90.82 91.28

91.02

91.29

90.95

91.29

91.20

90.64

91.51

89.74

89.71

89.89

91.71

91.19 90.90

90.84

90.61

90.75

90.69

91.60

91.32

91.39

91.44

90.60

90.18

90.46

90.22

90.46

91.34

91.33

90.09

90.44

90.58

89.70

90.51

89.80 89.88

89.92

89.69

90.03

91.53

91.33

89.57 91.90

91.04

90.89

90.70

91.00

91.48

91.37

91.40

91.03

91.2091.20

91.16

91.42

90.60

C

LIMITA PROPRIETATE

A 817/106/3 nr. top. 23223/3/2 S=2500 mp

BIR OU

RI P+

1

HALA PARTER

alin iam

en t P

eu ge

ot

Amplasament hala ELTREX

1460

Co nd uc ta a pa s ub te ra na

23 22 3/ 3/ 2/ b S= 11 3m

p

S=2387mp NR. TOP 23223/3/2/a

S.C. ELTREX S.R.L.

Hala in constructie

C

C

Dr um

p am

an t

7

23223/7 S=3978mp

alin iam

en t p

rop us

ali nia

me nt

Pe ug

eo t

ali nia

me nt

Elt rex

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU Un it at e m ili ta ra

23223/3/1 S=2500mp

23223/2 S=5000mp

Dr um

p am

an t

pa rca

re - 2

4 lo cur

i

pa rca

re - 1

0 lo cur

i

S+ P+

7E +M

03A

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STR. GR. ALEXANDRESCU - C. ARADULUI TIMISOARA

500

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Inel IV/Acces Spatii verzi de aliniament Zona locuinte peste P+2/ servicii si comert propusa Zona rezervata pentru Inelul IV si acces la parcela Zona de implantare a constructiilor Regim maxim de inaltimeP+...

0 0

PropusExistent mp. mp.%

100 %

Bilant teritorial

Supraf. amplasament 7.500 1007.500 1007.500Zona locuinteZona institutii si servicii

Zona drum Inel IV, accese rutiere in incinte

Zona functionala

372

7.128 95,04

4,96

Indici de construibilitate Locuinte Servicii P.O.T.=40% P.O.T.=70% C.U.T.=3,50 C.U.T.=5,50

Hmax.=S+P+7E+M

2.00 7.00 2.00 27.00

3.007.003.00 1.50 1.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP INEL IV

c 2.5%

trotuarp.c.z.v.

2.0%2.5% trotuar

2.0%

p.c. z.v. c

  • A-03 regl

Atasament: Referat_-_PUD_G.Alexandrescu.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22006-000462/ 27.01.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective şi funcţiuni

complementare”, strada G. Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22006-000462/27.01.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, strada G. Alexandrescu, Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 3769/15.07.2005;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, strada G. Alexandrescu, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Studio 3D SRL, proiect nr.B11a/2005, la cererea beneficiarilor BUGA VIOREL, BUGA LAURA, S.C. TIMCON S.A., CATANA EDUARD MARIUS, CATANA MIHAELA, CRACIUN DANA CARLETA, CIUTA VIOREL, DOROS ILEANA, DOROS MIHAI, VOISIAN MIRCEA CATALIN.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de nord a oraşului, zona Calea Torontalului – Strada Grigore Alexandrescu (Inelul IV de circulaţie). Prin P.U.G. Timişoara pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de instituţii şi servicii publice, cu interdicţie de construire până la elaborarea unui P.U.D./P.U.Z.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Amplasamentul cuprins in perimetrul PUD, este alcătuit din noua parcele . - parcela top 23223/3/1 cu suprafata de 2500mp, proprietari BUGA VIOREL, BUGA LAURA conform CF nr. 93808 Timisoara - parcela top 23223/2/1 cu suprafata de 773mp, proprietari S.C. TIMCON S.A. conform CF 104794 Timisoara - parcela top 23223/2/2 cu suprafata de 773mp, proprietari CATANA EDUARD MARIUS, CATANA MIHAELA, conform CF nr. 105734 Timisoara - parcela top 23223/2/3 cu suprafata de 773mp, proprietari S.C. TIMCON S.A., conform CF nr. 106164 Timisoara - parcela top 23223/2/4 cu suprafata de 580mp, parcela top 23223/3/5 cu suprafata de 580mp, proprietar CRACIUN DANA CARLETA, conform CF nr. 93807 Timisoara - parcela top 23223/2/6 cu suprafata de 580mp, proprietari CIUTA VIOREL, conform CF nr. 105735 Timisoara

- parcela top 23223/2/6 cu suprafata de 579mp, proprietari DOROS ILEANA, DOROS MIHAI, conform CF nr. 105736 Timisoara - parcela top 23223/2/8 cu suprafata de 362mp, proprietari CATANA EDUARD MARIUS, CATANA MIHAELA, DOROS ILEANA, DOROS MIHAI, CIUTA VIOREL, S.C. TIMCON S.A., VOISIAN MIRCEA CATALIN, CRACIUN DANA CARLETA, conform CF nr. 104794/A Timisoara

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 7.500 mp. şi este integral proprietate privată. Parcelele care fac obiectul P.U.D. sunt scoase din circuitul agricol, conform extraselor C.F. anexate documentaţiei.

Având în vedere că pe terenurile adiacente s-au dezvoltat în ultimii ani zone preponderent rezidenţiale P-P+2E+M până la P+7E+M, cu funcţiuni complementare, prin P.U.D. “Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada G. Alexandrescu, Timişoara se propune realizarea unei zone cu funcţiune mixtă, de locuinţe colective şi funcţiuni complementare de comerţ, servicii, birouri, cu regim de înălţime S+P+7E+M, în regim de condominiu.

Accesul pe parcele se va face din strada Grigore Alexandrescu – viitorul Inel IV. Terenul pentru modernizarea str.G.Alexandrescu propusa in zona studiată, în suprafaţă de 372mp. va trece în domeniul public al municipiului Timişoara, în conformitate cu declaraţiile notariale autentificate sub nr. 2608/07.11.2005, nr. 2851/04.11.2005, nr. 2763/27.10.2005. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D., se va face după ce suprafetele prevăzute pentru modernizarea drumului vor fi domeniu public. Sunt prevăzute şi extinderi de reţele edilitare în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse.

Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate într-un parcaj subteran realizat pe o suprafata de cca. 6000mp pentru locuinţele prevăzute şi parţial in subsol, partial la nivelul solului pentru funcţiunile complementare propuse (servicii şi comerţ).

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 70 % - funcţiune mixtă locuinţe colective şi servicii, comerţ CUT maxim = 5,5 Regim maxim de înălţime S+P+7E+M

Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, strada G. Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR, Pentru ŞEF SERVICIU, Dr. Arh. Radu RADOSLAV Ing. Gabriella POSTELNICU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L.