keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/04.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 219/04.06.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 37/21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 104/18.09.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, având ca beneficiar pe SC BARUM TECHNIK SRL, întocmit conform proiectului nr. 06/2018, realizat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire şi in conformitate cu Avizul Arhitectului Şef cu nr. 13/30.03.2020:
- Regim de construire: maxim P+1E;
- Funcţiune propusă: depozitare, birouri şi functiuni complementare;
- Înălţime maximă: Hmax=8,30 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;
-Spaţii verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 104/18.09.2019;
- Retrageri faţă de aliniament, faţă de limitele laterale şi limita posterioară conform planşei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat şi PUZ - uri aprobate".
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005398/17.10.2019;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;
-Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 901/14.10.2019.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timişoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafaţă totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruş, la nord - vest, la nord - est şi sud - est de terenuri proprietate privată, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană şi/ sau aeriană, continuă şi perpetuă, cu drept de servitute de trecere perpetuă cu piciorul şi/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafaţă de 816 mp, pe întreaga perioadă de existenţă a capacităţii energetice în favoarea E-DISTRIBUŢIE BANAT; conform Adresei E-DISTRIBUŢIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018, terenul este liber de construcţii.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A11 - ,,Proprietăţi asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC BARUM TECHNIK SRL;
- Proiectantului SC LEVANT PROJECT SRL, SC STUDIO UNU SRL.;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: A10_STUDIU_CVARTAL_CONF_PUG_NEAPROBAT.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2, (fosta str.Ovidiu Cortus Nr.14 CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

04/2020

6/2018

A10STUDIU CVARTAL CONF PUG NEAPROBAT

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

P

P+MP P

P P

P P

P P

P P

P P P

P P

P P

P P

P

P P

P P

P P

P

P P

P

P

P P

P

P

P+M

P+M

P+M

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P

P+2E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P P

P P

P P

P P

P

P

P

P P

P

P P

P

P+4E

P

P P P

P

P

P+4E

P+2E+M

P+5E

P+2E

P+2E+M

P+2E+M

P

P P

P

P

P

P

P P

P P

P

P P

PP

P P

P

P P

P

P+2E

P+2E

PP

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P+2E

drum asfalt

50.54

GSPublisherVersion 0.13.100.100 09/2018

Strada OVIDIU COTRUS, nr. 14 TIMISOARA CF 433713, NR.TOP 433713

6/2018

A04PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

VERIFICAT

DESENAT

Beneficiar

Titlu proiect

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Faza: P.U.Z

arh. Alideia Suciu

arh. Bianca Penciu

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

PROIECTAT

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

PUZ- Zona industriala - depozitare

arh. Alideia Suciu

SC BARUM TECHNIK SRL

PUZ - Zona industriala - depozitare

arh. Miron Suteu

Timisoara, str.Ovidiu Cotrus Nr.14 CF 433713 Nr.Top.Cad 433713 PUZ - "Hala pentru depozitare"

HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

50,54

25 6,3

9

32,8 3

67,52

8,21

36, 67

87, 04

34 ,85 18

,50

18 ,50

18,50 18,50

23.00

2,00

12 5,1

6

2,00 26.85

35.56

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50 18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

7,0 0

12.00

12,00 13.

00

26 .0

0

20.00

12 .0

07 .0

07 .0

0

7.0 0

Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

Nr cad 433713 (A1366/1/12)

4760002 0 3 4 0 0

S=10000mp

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

1414

1414

3

3

3

3

HCn 1352

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

31

2

3

4

5

7

8

6

1

59546/07

13242/07

169109/07

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

str. Ovidiu Cotrus

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

Depozitare POT - 29,20%

CUT - 0,31 Regim inaltime: P+1E

Hmax = 8,30m

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

ACCES EXISTENT

ACCES PROPUS

LIMITA ZONA DE STUDIU

ZV

ZV

PT 16

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

ACCES EXISTENT

LES 110kv

PT PR

OP US

PT 26

Zona depozitare, prestare servicii propusa

Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29,20% CUT propus max = 0,31

Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20%

EXISTENT

Steren = 10 000 mp POT existent= 0,00% CUT existent=0,00

INDICI URBANISTICI

BILANT TERITORIAL

Teren arabil intravilan in proprietatea SC BARUM TECHNIK SRL 10 000 mp - 100%

EXISTENT Drept de servitute de trecere E-Distributie 816 mp - 8.16%

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai decomunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona depozitare, prestari servicii existent

Cladiri depozitare, prestari servicii existent

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 ingropat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018

Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018)

Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

PROPUS

Depozitare si functiuni complementare max 3116,81 mp - 31,17%

Cai circulatii rutiere si pietonale 3320,89 mp - 33,21%

Spatiu verde 3562,30 mp - 35,62%

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Propus

Acces propus - str. Ovidiu Cotrus conf. CF Nr. 433713-Timisoara

Cai circulatii rutiere si pietonale ce vor trece in domeniul public 0,00 mp - 0,00%

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse

12 .00

1.0 0

7.0 0

carosabil

25 6.3

9

32.8 3

67.52

8.21

36. 67

87. 04

34 .85

12 .00

20.00

26 .00

26 .0

0

12 .50

7. 00

12 .0

0 7.

00

4760002 0 3 2 0 0

4760002 0 3 4 0 0H

Cn 13

52

HCn 1352

DC1351

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

31

3

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

1

CONSTRUCTIM

CALEA SAGULUI 144

STR. SULINA

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

S.C.IATSA TM S.A.

19 9

S.C.COMPETROL S.A.

S.C. MEDFAC S.A.

S.C.AUTOROM S.R.L.

19 9

teren degradat

depuneri

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

teren degradat

depozit furaje

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

STR. OV IDIU COTRUS

IN TR . PR OF . AN TO N KA TR AI N

19 5- 19 7

19 3

19 1

parcare

parcare

S.C. CITY TRANS STAR S.R.L.

17 9- 18 9

teren degradat

(teren degradat)

CA LE A SA GU LU I

17 7

17 5

17 3

STAR S.R.L.

IHADIA

17 1

16 5

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

degradata

degradata

(teren degradat)

degradata

degradata

(teren degradat)

(teren degradat)

degradata

S.C.BERG BANAT

degradata

(teren degradat)

SC Berg banat

platf beton

platforma beton

SC Lemitex SRL

CA LE A SA GU LU I

16 1

16 3

15 9

15 7

New Expensiv Car

15 5

SC Shell Romania SRL

15 3

CA LE A SA GU LU I

15 1/ A

14 9

14 7/ A

(teren degradat) ST R. T IM IS UL UI

SC Berg Banat

degr.

degr.

14 7/ B

depozit

Arabesque

SC Fontalmet SRL

hala turnatorie

S.C.Corozin S.R.L

S.C.Plastic Metro

rampa

Mobitim

depuneri

1 ST R. AN TO N BA CA LB AS A3

5

5A

7

9

11

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

13

15

19

50

48

39

STR. PODGORIEI

46

42

44

35 37

39/A

37/A

43

41

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

23

25

27

29

28

26

20

22

24

15

17

18 STR. PODGORIEI

13

11A

11

13 A

13

11

10

9

8

6

4

STR. V ALIUG

38 40

36

34

30A 32

29

27

33

31

30

21

23 25

19

19A

8

31

33

35

37

39 /B

39 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

41

41 A

43 45

47

49 51

53 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

55

57 59

1A/2

1A/1

18

16

14

26

28 30

33

31

32

37

39

35

61

63

22 24

20

27

29

STR. NICOLAE FILIMON

25A

25

7

5

8

2

3

1

PIATA ELIBERARII

7

2A

2

ST R. FR AG IL OR

7 9

1

5

STR. FRAGILOR 3

1

5

6B

6A

5

statie PECO

STR. FRAGILOR

9

10

11

parcare Parcul Petofi Sandor

1

S T R . A R D E A L

6

parcare

PIAT A P

ETO FI S

AND OR

2

4

12

13

3

5

STR. V ALIUG

1A

9A

1B

8A

12

10

14A

23A

21

23

8

19

17

6

STR. NICOLAE FILIMON

4 16

2

2A

9 11

7

7A

15

STR. NICOLAE FILIMON

3

5

1

16

13 18

ST R. N.A ND RE ES CU

15

17

19 20

7

5

CA LE A SA GU LU I

MOBITIM

pa sa j

125A

128

STR. IZL

AZ

126

depozit gunoi

S T R . C E F E R IS T IL O R

7

5 6

4

STR. SULINA

S T R . C E F E R IS T IL O R

STR. SULINA

9A

7A

9

11A

STR. SULINA

pa sa j

F

Extraceram

ma ca ra m ob ila

Extraceram statie gaz

ma ca ra m ob ila

65

13

STR. SULINA

13 STR. SULINA

80

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

STR. SULINA

22

20

26

STR. CONSTANTIN DANIEL

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

11

platforma beton

Cc Dermatina

platforma beton

PRETIM

DERMATINA

PRETIM PRETIM

DERMATINA

DERMATINA

DERMATINA

PRETIM

DERMATINA

PRETIM

DERMATINA PRETIM

tarc

tarc

cariera

dep.furaje

degradata

pod ru

lant

pod rulant

p e r o n

p e r o n

STR. CEFERISTILOR 8

rampa

182

21

6

4

2

180

178

S T R . C E F E R IS T IL O R

5

28

19

17

24

STR. CIO

CANU LUI

22

STR. SEC

ERII

33

8

32

31

30

29

28 26

25A

27

25

24

STR. SEC

ERII

22

15

20 18

23 21

121 119

STR . IZ

LAZ 22

117

115 113

20

p a r c a r e

58

58

111

58

109 107

STR . IZ

LAZ

58 58

58

20B 20A

2 2

105

STR . FL

ORIL OR

13 15

12 10

8 6

p a r c a r e

18 A

p a r c a r e

16

53

53

53

12

4 9

10

5 3

52

S T R . E T E R N IT A T II

52

52

STR . FL

ORIL OR

4 9

49

53

STR. ETERNITATII

5 3

STR. ETERNITATII 1A

48 48

11

11

11

11

11

11

parcare

parcare

CA LE A SA GU LU I

EXTRACERAM

12

9

9

betoniera

betoniera

ST R. G RA DI NI I

35

29

31

33 54

54 A

ANTREPRIZA DRUMURI SI PODURI

1A

2 / 4

1

parcare

2 / 6

5 9

7 ST R. IO N SL AV IC I14

13

7

14

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG)

14

16

Antrepriza de Drumuri si Poduri

11 - 13

2 / 8

22/10

15

2 0B

S T R . E U G E N C U T E A N U (V A L IU G )

9

2 0A

10A 90

8B

STR. EUGEN CUTEANU (V ALIUG)

21

25

22

27 24

26

15

2

21

26 B

ST R. NI C. AN DR EE SC U

26 A

25

27

STR. LAMAITEI

2

39 A

26 28

30

41

39

32 32 A

32 B

9

22

24

8

6

STR. LAMAITEI

4

43

32 A

45

1

10

8

8A

18

12

16

4

6

STR. DANIEL CONSTANTIN

3

2

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36

47 34

10B

12

10

10A

6 STR. PAL CONSTANTINESCU

9A

4

9

STR. PAUL CONSTANTINESCU

12 B

9/1

STR. PAUL CONSTANTINESCU

S T R . L A C U L U I

4/1

6

6/ 1

STR. LACULUI

2B

4 4

ST R. FIL

AT EL IE

1

6

9/2

8

10

1

S=1894mp

Lot 1

Top.554/16;554/34-35

81588/09

ale e a sfa lt

zona verde

zon a v erd e

dru m (as falt )

C

Bloc P+4E

S T R . L A C U L U I

n r .1

n r .3

167896/08

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08178391/08178391/08

ABC

HCN 13

52

D s1 3 5 9 / 1 / 1 / c

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV

40 18 43

40 18 16

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV/III

27172/09

40 58 87

401548-C1-U2

400695-C1-U4

400695-C1-U3

406321

402109

36089/09

406680-C1

408389

40 59 47

46748/09

Nr.top.2393/XVI

nr top 26989

4/1

C1

49463/09_reapartam.

70453/09

Nr.top.2393/XVI

Spalatorie

81581/09

P+2E+M

nr.cad.26956/1/2

C1

Spalatorie

C2

11944/09

4 0 2 2 6 5

nr.cad.26956/1/2

Spalatorie 100400/09

nr.cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106049/09

nr. cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106044/09

411497

118467/09

nr.top.504/5

Casa P+1E

120659/09

409126

415483

Nr. top 1226/1/1/1/1/1/1/1

151943/09

C1-U4 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

C1-U4

1473/10.

415992

str.C-tin Daniel

27002/10

nr.top.504/5

40 70 45

37122/10 D+P+M C1

40

S = 390mp. nr. topo nou

2

47065/10

nr. topo nou

1

40 82 38

403188

414003

nr.cad.405852

405852-C1

C1

Sc = 11 0m p

Ca sa P + 1E

Sd = 22 0m p

N R . TO P . 50 8/ 3

S= 5 12 5 m p

88 95 5/ 10

416983

S=20 31mp

9522 4/10

Lot.1

Lot.2

C3

C2

C4

C1

C8

C9

C10

C11

C6 C5

C7

1034 69/10

415691

400569

C2

Casa P+M

Nr cad. 50065

Nr top. 421/b/1/1;422/2/1/1,2/2;

423/a/1/1,a/2,c/2,504/23/b,

25,26/c/2,a/1;4/1/1/5

128294/10

425461

42 54 62

4210 90

407138

409777

406759

425825

425826

426004

426005

4259 99

4260 00

P + 1

109

N r .t o p . 2 12 1/6

4 6 -6 4 8 / 6 /1/12

/ b /1/

a /1/4

2 /b / 4 /13

0-13 3 /9

16 4 2 14 / 10

407138

400 391

4 106

3 2 - C 2

Top 514/b/1/1 17771/2011

C2

42 74

19

416497

42 75 51

42 75 52

418201

42 74

31

428241 428242

428243 428244

42 84

56

428 457

428431

4 2 8 4 3 0

428433

57450/2011

nr. cadastral nou 427822

nr. topo 619/1

428723

C1

C2

42 94

46

42 94

47

4294 53

429454

429567429566

429564

429565

43 00

55

A641/3/5

102720/2011

HALA DEPOZIT P

SEDIU P

C1

C2

Scf=2776 mp

419413

173118/2011

Top.554/16;554/34-35 S=1894mp

Lot 1

174424/2011_alip.

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1/1/1

S=25928 mp

Ba ter

ia nr.

I Ba

ter ia

nr. II

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1

St r.

Va liu

g

Str. Valiug

181602/2011

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

1 9 7 7 8 8 / 2 0 1 1 _ a li p .

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

42 22 12 -C 1

4/92-102:/3/2;:/44/2;:/4/2;:/5/2;

Nr. top. 692-693/1/2/1/a/2/2/1/2;

692-693/1/2/1/a/1/2/1;

2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/

:/6/2;:/7/2;:/8/2;/45/2;:/9/2;:/11/2;:/12/2/c

171714/2011

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

74 35 /2 01 2_ al ip .

C1

409622-conversie

Hala P

407635

43 19

05

407635-C2

432 128

4321 29

4321 30

432997

Nr.topografic 554/7,554/42, 554/43,554/44

Nr.topografic 554/45

90351/2012_alip.

409938

Casa P

LOT NOU 105558/2012_alip.

4 3 2 7 2 3

SEDIU P+1E

C2

Nr.Top .:

2121/6 46-648

/b/1/12 /b/1/

a/1/42 /b/4/b/

114-12 9/3

11598 7/2012

_alip.

Casa

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4

116514/2012_dez. 416497

Hala sortare

P+E partial

LOT 2

C1

LOT 1

116508/2012_dez.

428241

S=14946 mp LOT 1

S=3751 mp LOT 2

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

si pla

fo rm

e be

to na

te

Lo cu

ita P

+1 E

nr .ca

d. 4

31 90

5

12 18

74 /2

01 2

C4

P

406559

432998

11057/2012_avize rec.

HG 834

642/b/1/1/1/1/1

149635/2012

nr. topo414/11,414/10/a

26956/2; 26953/2/2; 26953/2/3; 26954/1/2

S+P+2E

155469/2012_dez.

nr. top. 449/2-450/b/2/3

158476/2012

P+M C3

An exa

P

C4

Cad:428723

167284/2012_inscr. constr.

Nr.Top.448/1

433791

419337

419336

41 40 20

403863

405166-C2

43 45

39

416/a/1/1/2,416/a/1/2/2,504/16/4

Nr. top.

30439/2013 423922

Casa P+M

50 05

8

40 58 88

434451

434 452

43 36

89

413982-C1

40 58

87Nr. to

p.

Ca sa

P+ M 60

46 7/2

01 3

40 58

88Nr. to

p.

Ca sa

P+ M

cu gar

aj i ncl

us 60

47 3/2

01 3_

rep oz.

43 51

13

435114

435115

43 42 11

Top:414/7/b

69997/2013

ca sa P +MC1

Lot 1

Cad.433836

Lot 2

78509/2013

4 1 3 8 1 1

428075

4 0 2 0 1 0

13

top139/k

C1

89985/2013

435470

1 0 1 2 6 6 / 2 0 1 3 _ rep o z.

1 0 1 2 8 1 / 2 0 1 3 _ rep o z.

129 512

/20 13

Nr. top

:31 1/b

/42 /10

/1/ a/2

,31 1/b

/42 /10

/1/ b/1

/3

Sac t=3

30m p

Sma s=3

36m p

C1

Lot 1

Lot 2

Lot 3

132472/2013_dez.

135827/2013

Nr. top. 466/a/1/1/1

136046/2013

Nr. top. 448/3/1 CF 2227

136056/2013

Nr. top. 451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/2

138663/2013

C C .8 5 5 / 1 / 6 (id en tic

cu to p .4 1 9 / a ,4 1 9 / b / 3 ,5 0 4 / 2 4 / 1 ,4 2 0 / a / 2 / b / 1 )

1 4 0 2 9 0 / 2 0 1 3

S T E _ S R 0 5

5 9 4 4 3 / 1 0 - R T

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

1 5 3 6 6 8 / 2 0 1 1 _ P L. S IT.

443836

435642

CA

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

str. Ovidiu Cotrus

LE A 1

10k v

ACCES EXISTENT

ACCES EXISTENT

1 ST R. AN TO N BA CA LB AS A3

5

5A

7

28

26

20

22

24

15

17

16

18 STR. PODGORIEI

13

34

30A 32

30

21

19

19A

167896/08

40 14 18

425461

42 54 62

428433

428432

409938

401418

425461

PT 16

PT 47

PT 26

PT PROPUS

Parcela studiata

PT 26

PT 26

PT 16

P+1E

P

v

87.56

87.41

87.41

87.29

87.29

87.29 87.23

87.25

87 .09

87.26

87.28

87.25

87.28

87.31

87.26

87.26

87.24

19 2.2

6

19 2.3

0

41.60

41.60

To p.

nr. A

13 66

/1/ 4

87.24

87.29

STRADA OVIDIU CODRUS (beton)

20 34

00

475600

47570020 35

00

47580020 36

00

Top. NR. A 1366/1/5/2 Supr. = 7000 m.p.

20 34

50

20 35

50

20 36

00

475750

475650

To p.

nr. A

13 66

/1/ 6

PL AN

D E IN

CA DR

AR E IN

Z ON

A

ZO NA

S TU

DI AT

A

A M

PL A SA

M EN

T

pro pri

et ar : S

.C . "

D. E. IM

I" S. R. L.

Tim iso

ar a

co nf orm

co ntr

ac t c

um pa ra re nr

. 2 42

52 /2 00

5

LI N

IE E

LE C

TR IC

A A

E R

IA N

A L

E A

1 5k

V

TRASEU CONDUCTE TERMOFICARE - CET - (dezafectate)

LI MI

TE D E ST

UD IU

LIM ITA

ZO NE

I S TU

DIA TE

PR IN

PU D

LIM ITA

PA RC

EL EI

ST UD

IAT E P

RIN PU

D

LIM ITA

PA RC

EL EI

RE SP

EC TIV

LI MI

TE FU

NC TIO

NA LE

AL INI

AM EN

TU L O

BL IG

AT OR

IU CO

NF OR

M FR

ON T S

TR AD

AL

LIM ITA

ZO NE

LO R D

E I NT

ER DIC

TIE AF

ER EN

TE LE

A

LIM ITE

DE PA

RC EL

E C U N

R. TO

P I N P

ER IM

EN TR

UL ST

UD IAT

ZO NI

FI CA

RE PR

OP US

A

CL AD

IRI PR

OP US

E P EN

TR U M

OB ILA

RE A P

AR CE

LE I S

TU DIA

TE PR

IN P.U

.D.

To p.

nr. A

13 66

/... ....

...

SC AR

A GR

AF IC A 1 : 5

00

CL AD

IR E A

DM IN

IST RA

TIV A

SI HA

LA PT

R. D

EP OZ

ITA RE

RE GI

M DE

IN AL

TIM E -

PA RT

ER

IN AL

TIM EA

LA C

OR NI

SA 4,

25 m

LINIE ELECTRICA DE MEDIA TENSIUNE

CL AD

IR E S

ED IU

D E B

IR OU

RI

SI SP

AT II

PT R.

D EP

OZ ITA

RE

RE GI

M DE

IN AL

TIM E -

PA RT

ER (+

ET AJ

)

IN AL

TIM EA

LA C

OR NI

SA 4,

25 m

P

P

P

P+ E

P

P

P

S.C . "D

.E. IM

I" S RL

PA RC

AR E A

UT OT

UR ISM

E - 12

LO C.

PA RC

AR E-

3 L OC

AU TO

CA MI

OA NE

PARC. - 8 L0C

AUTOTURISME

PARC. - 5 L0C.

AUTOTURISME

2 L0C

TI MI

SO AR

A - ZO

NA F RE

ID OR

F

co nf . e

xt ra s d

e C .F .4 99

5 - nr.

top .A 13

66 /

1 / 5

/ 1 / 1

P.U .D . -

PL AN

U RB

AN IS

TI C DE

D ET

AL IU

DO UA

C LA

DI RI

PT .B IR

OU RI

S I S

PA TI

I D EP OZ

IT AR

E

ZONA ADMINISTRATIVA

ZO NA

AD MI

NI ST

RA TIV

A ZO

NA D

EP OZ

IT

C.F . n

r. 5 03

3

To p.

NR . A

13 66

/ 1 / 5

/ 1 / 2

Su pr.

= 35

30 m

.p.

ZO NA

D EP

OZ IT

ZO NA

D EP

OZ IT

sp re

De 13

66

ST . P

OM PA

RE +

RE Z.

IN CE

ND IU

ZO NA

DE CA

RO SA

BIL EX

IST EN

T S I M

OD ER

NIZ AT

RE SP

. S ER

VIT UT

E D E T

RE CE

RE AU

TO

ZO NA

DE CA

RO SA

BIL SI

PA RC

AR I P

RO PU

SE IN

IN TE

RIO RU

L Z ON

EL OR

FU NC

TIO NA

LE

ZO NA

VE RZ

I M EN

TIN UT

E S I A

ME NA

JA TE

PE ISA

GE R R

ES P.

PR OP

US E P

LA NT

AT II I

N A LIN

IAM EN

T

ZO NA

AF LA

TA IN

AF AR

A A LIN

IAM EN

TU LU

I O BL

IG AT

OR IU

- N EC

ON ST

RU IBI

LA , P

OS IBI

L D E A

ME NA

JA T

ZO NA

DE ST

INA TA

TR EC

ER II I

N D OM

EN IUL

PU BL

IC PT

R. MO

DE RN

IZA RE

A S TR

. O VID

IU CO

DR US

- c ca

. 3 ,80

m

H H

PC T.

CT R.

ZO NA

DE TE

RE N V

IRA N -

CO NS

TR UC

TIA AC

ES TE

I Z ON

E S E V

A R EG

LE M.

UL TE

RIO R

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

ZO NA

DE IN

TE RD

ICT IE

DE CO

NS TR

UIR E A

FE RE

NT A L

INI ILO

R D E I

NA LT

A S I D

E M ED

IE TE

NS IUN

E

AC CE

SE PI

ET ON

AL E P

RO PU

SE , R

AM PA

SI AC

CE SE

M AR

FA IN

DE PO

ZIT E

CC

FS

FS

CA

CA

CC

TE

TE

FJ

FJ

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

EE

EE

EE

EE

TC

TC

TC

TC

TC

18.50 18.50

Tim iso

ara - 3

00 01

1 s tr.

Ios if N

em oia

nu nr

. 4 . a

p. 3

tel /fa

x. 02

56 /20

1.6 04

e-m ail

: o ffic

e@ eu

roa rhi

tec t.d

ntt m.

ro

J/3 5/1

09 7/2

00 2

C. U.I

. R 14

77 53

68

eu ro

arh ite

ct Sc

ara :

Da ta

:

SE MN

AT UR

A

NU ME

SP EC

IFI CA

TIE

Be ne

fic iar

:

Am pla

sa me

nt :

De nu

mi rea

pr oie

ctu lui

:

De nu

mi rea

de se

nu lui

:

Nr . p

roi ec

tul ui

:

Nr . d

es en

ulu i :

Fa za

pr oie

ctu lui

:

ªe f p

roi ec

t :

Pr oie

cta t :

De se

na t :

PR OI

EC TA

NT D

E S PE

CI AL

ITA TE

- U RB

AN ISM

-

arh . T

an as

oiu H

ori a

arh . T

an as

oiu H

ori a

arh . T

an as

oiu H

ori a

S.C . "

D. E.

IM I."

s.r .l.

TIM ISO

AR A

S.C . "A

RT M

AT CH

" s .r.l

. T IM

ISO AR

A

TIM ISO

AR A -

ST RA

DA O

VID IU

C OD

RU S -

ZO NA

D

PL AN

UR BA

NIS TIC

DE DE

TA LIU

PT . D

OU A

CL AD

IRI - S

PA TII

DE BI

RO UR

I S I D

EP OZ

IT

PL AN

07 - S

ITU AT

IA PR

OP US

A

DE SF

AS UR

AR E L

ON GI

TU DI

NA LA

11 4 12

8/2 00

5

P.U .D

.

AR H.

- P UD

- 0 7

1 : 50

0

IAN . 2

00 5

37.00

pro pri

et ar : S

.C . "

AR T MA

TC H"

S .R .L.

T M

co nf orm

co ntr

ac t c

um pa ra re nr

. 4 28

80 /2 00

5

co nf . e

xt ra s d

e C .F .5 03

3 - nr.

top .A 13

66 /

1 / 5

/ 1 / 2

C.F . n

r. 4 99

5

To p.

NR . A

13 66

/ 1 / 5

/ 1 / 1

Su pr.

= 44

70 m

p.

S.C . "A

RT M

AT CH

" S RL

CO NF

. C .U . n

r.6 02

1/ 07

.1 1. 20

05

CO NF

. C .U . n

r. 29

2/ 27

.0 1. 20

06

ALINIAMENT OBLIGATORIU LA 17.00 m

LI N

IE E

LE C

TR IC

A AE

R IA

N A

LE A1

10 kV

ZO NA

AL OC

AT A E

XT IN

DE RI

I E TA

PA II

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

D. E. IM

I" s.r

.l.

FA TA

DA S PR E ST

RA DA

O VI

DI U CO

DR US

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 1

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

AR T MA

TC H"

s. r.l

.

FA TA

DA S PR E ST

RA DA

O VI

DI U CO

DR US

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 2

FA TA

DA LA

TE RA

LA S PR E SE

RV IT

UT E AU

TO

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

D. E. IM

I" s.r

.l.

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 1

FA TA

DA LA

TE RA

LA S PR E DR

UM UL

D E IN

CI NT

A

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

AR T MA

TC H"

s. r.l

.

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 2

PL AN

D E SI

TU AT

IE

LI MI

TA D E PR OP

RI ET

AT E

LA F RO

NT S TR

. O VI

DI U CO

DR US

PR OF

IL UL

S TR

AZ II

OV ID

IU C OD

RU S

PA RC

EL A

AD IA

CE NT

A

A 13

66 /

1 / 5

/ 2

0 1

2 4

3 5

10

25

50

75

10 0

15 0 [ m

]

LI MI

TA D E PR OP

RI ET

AT E

LA PA

RC EL A A 13

66 /

1 / 5

/ 2

17 .00

m

10 2.8

0 m

82 .80

m

8.0 0 m

4.6 0 m

7.5 5 m

8.3 5 m

5.3 0 m

4.6 0 m

7.5 5 m

7.5 5 m

30 .70

m

20 .00

m

33 .80

m

ali nia

me nt o bli ga to riu

si tu at la

1 7. 00

m d e

lim ita

d e pr op rie

ta te p tr . S

.C . "

D. E. I MI

"

ali nia

me nt o bli ga to riu

si tu at la

8 .0 0 m

de li m.

de p ro pr iet

at e pe nt ru S .C . "

AR T MA

TC H"

sr l

DE SF

AS UR

AR E LO

NG IT

UD IN

AL A - VE

DE RE

S PR E SE

RV IT

UT E

ST AT

IE DE

PO MP

AR E S

I R EZ

ER VA

DE IN

CE ND

IU

OB SE

RV AT

IE :

CL AD

IR EA

PR OP

US A DE

ST IN

AT A AC

OM OD

AR II A CT

IV IT

AT II S .C . "

AR T MA

TC H"

S .R .L.

ES TE

A ST

FE L A

MP LA

SA TA

IN CA

T SA

PE RM

IT A IN

V II TO

R EX

TI ND

ER EA

C U 20

,0 0 m

IN

LU NG

IM E SP

RE F RO

NT UL

S TR

AZ II O

VI DI

U CO

DR US

. E XT

IN DE

RE A MA

XI MA

E ST

E ST

AB .

PR IN

IN TE

RS EC

TI A CU

Z ON

A DE

PR OT

EC TI

E A LE A 11

0 KV

(1 8. 50

m D E O

PA RT

E SI

D E

AL TA

A LE

A, IN

T OT

AL 3 7, 00

M ) -

IN C ON

FO RM

IT AT

E CU

PR EV

ED ER

IL E AV

IZ UL

UI .

OB SE

RV AT

IE :

CL AD

IR EA

PR OP

US A DE

ST IN

AT A AC

OM OD

AR II A CT

IV IT

AT II S .C . "

D. E. IM

I" S. R. L.

VU V A PU

TE A SU

PO RT

A

EX TI

ND ER

I U LT

ER IO

AR E AM

PL AS

AM EN

TU L F

II ND

M AR

GI NI

T ST

RI CT

D E AL

IN IA

ME NT

UL O

BL IG

AT OR

IU S PR E

ST RA

DA R ES

PE CT

IV D E ZO

NA D E PR OT

EC TI

E IN

R AP

OR T CU

LE A 11

0 KV

C ON

FO RM

A VI

Z.

DE SF

AS UR

AR E LO

NG IT

UD IN

AL A

15 .80

m

8.2 5 m

4,1 35

.0

7.5 5 m

2.0 5 m

5.5 0 m

5.3 0 m

4.2 0 m

0.7 5 m

4.6 0 m

2.7 5 m

1.4 5 m

0.3 5 m

4.2 5 m

0.3 5 m

7.5 5 m

7.1 0 m

0.4 5 m

17 .25

m

12 .70

m

4.5 0 m

8.3 5 m

7.9 0 m

0.4 5 m

4.0 0 m

0.4 5 m

3.4 5 m

ali nia

me nt ob

lig at or iu

sit ua t l a 4

.0 0 m de

lim ita

d e pr op rie

ta te pt

r. S. C. "D

.E . I

MI "

ali nia

me nt ob

lig at or iu

sit ua t l a 4

.0 0 m de

lim ita

d e p

ro pr iet

at e p

tr . "

AR T MA

TC H"

LI MI

TA lL

AT ER

AL A DE

P RO

PR IE TA

TE

N

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Zona verde conform PUG in vigoare

3.5002.500 3.500

12.000

2.500

Zona depozitare, prestari servicii

Profil transversal propus de specialist drumuri - latime 12m, (conform PUZ Cnstr. industriale-depozitare si servicii, aprobat prin

HCL 536/14,11,2006)

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologiceZona depozitare, prestari servicii existente

- conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Drum propus prin PUG neaprobat

Total teren Parcela 1 Parcela 2 şi 3

Teren studiat 39350,00 mp 100,00 % 30895 mp

8003 mp. + 452 mp.

Drumuri 3515mp. 8,93 % 2435mp 1080 mp.

Teren rămas de amenajat 35835 mp 100,00 % 28460 mp 7375 mp

Zona depozitare şi servicii 29703 mp 82,89 % 25256 mp 4447 mp

Zona protectie culoare generatoare de riscuri 6132 mp 17,11 % 3204 mp 2928 mp

Zone verzi obligatorii pe fiecare lot - minim 20%

minim 7167 mp

min. 20%

minim 5692 mp

minim 1475 mp

EXTINDERE SPA II DE PRODUC IE •iDEPOZIARE - Str.A.Kathrein TIMI€OARA

SC KATHREIN + ROMKATEL SRL

Plan propuneri - REGLEMENT RI

ARHITECT

RESITA Str. Petru Maior Bl.67 sc.1 ap.2 tel/ fax 0255.218455 mobil 0741.270499 CIF - 2560909113683

Gc4 Bazin vidanjabil cu capac carosabil

6.00m

LEGENDA

Limite de propriet •i Construc•ii cu func•iuni sociale Construc•ii pentru produc•ie Construc•ii de depozitare Copertine Construc•ii ce se vor demola etapa 1 Bazin natural colectare ape pluviale de dezafectatPlatforme •ii, extinderi carosabile, racorduriCircula•ii pietonale Cl

Zone verzi amenajate men•inute /nou propuse

•ie sanitar •e minime

Aliniament principal

•ele edilitare viitoare

•diri gospod•re

Surse de ap• existent / propus Raze de protec • Gabarite, distan

•i depozite acoperite- deschise

•i circula •i accese personal

•ti Amplasament nou propus pentru bazin ape pluviale

•i la dos de lot Culoar protectie LEA Culoar re

EXISTENT ETAPA 1 ET: FINAL•

BILANT TERITORIAL SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA ET:1 SITUA•IE PROPUSA ET.2 SITUATIE PROPUSA ET.FINAL

•a construit

•ii, platforme 5.486+4.366 6.780 + 4.366 6780+4366 8.749,3 + 6.980,49.852 21,95 11.146 24,83 11.146 24,83 15.729,7 35,04

•DENUMIRE ZONA mp total % mp total % mp total % mp total %Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+RomkatelTOTAL ZON• STUDIAT• 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,0029.940+14.952D.c. 1. Suprafa • la sol 3.909,1 + 1.996,6 4458,5 + 3.496,6 9000,6+3496,6 15.102,7+3496,65905,7 13,15 7955,1 17,72 12497,2 27,84 18.599,3 41.432. S. Desf• • 3909,1 + 2.576,6 4458,5 + 2.576,6 9785,1+ 4076,6 16.671,7+4.076,66485,7 ----- 8030,1 ------ 13.861,7 ---- 20.748,3 -------3. S. Gospod•reasc• 600 + 150 10 + 850 100 + 740 100 + 740750 1,67 860 1,92 840 1,87 840 1,874. S. Verde amenajat• 390 + 560 240 + 1810 2.670 + 3.660 5.988 + 3.735950 2,11 2.050 4,57 6.330 14,10 9723 21,665. Circula

6. Teren agricol nefolosit 19.554,9+7879,4 18.451,5 + 5.279,4 11.389,4+ 3539,4 0 + 027.434,3 61,11 22.880,9 50,96 14.078,8 31,36 0 0POT 13,15% 17,72% 27,84% 40,43%CUT 0,14 0,19 0,31 0,46

29.940+14.952 29.940+14.952 29.940+14952

•uratP

Up2

Up3

Up3

Up1

Sv=495

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

STR. OVIDIU COTRUS TIMISOARA

Proiect: P.U.D. - CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS

Data:10.2006

Proiect nr.: 29/2006

P+ 1

P

P+ 1

P

7. 91

212 .49

47.05

214 .67

47.09

47.62

208 .71

47.78

9.0 0

16. 00

14. 00

12.29

5.00

12.29

4.50

6.0 0

5.0 0

1.50 4.50

3.50

2.50 2.50

2.5 0

2.5 0

12 .00

1.0 0 1.5

0 7 .00

1.5 0 1.0

0

4.50 4.00

21.62

29.58

30.00

7.9 5

4.00

50.00

40.40

28. 58

133 .07

49. 60

211 .25

31. 76

133 .07

11. 66

30. 00

6.0 0

28. 58

133 .07

11. 66

30. 00

11. 37

R10.00 R6.00

R10.00

R8.00

R6.00

R10.00

10,003.58 m2

1

50

1

1

1

1

1

50

50

50

30

30

30

30

30

30

4

4

30

30

4

4

30

30

4

4

30

4

4

4

4

30

30 4

4

30

25 35

35

30

25 35

35

4

4

30

25

35

35

35

35

35

35

30

2535

13

13

30

31

31

30

30

35

35 35

35 30

30

30

30

25

25

25

25

30

25

30

31

30

30

3130

13

13

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

13

25

25

31

31

25

25

31

25

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

50

23

23

4

23

23

4

4

23

16

42

42

42

4

42

4242

30

3

3

3

331

33

13

33

13

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4 4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

440 40

40

40

1

5

4 4

4 4

50

50

50

C

4

23

23

13

4

4

23

23

23

4

4 23 4

25

25

25

25

25

25

25

25

31

25

31

25

25

25

31

25

25

25 31

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3131

31

25

25

25

25

25

25

25

25

2531

31

25

25

25

160

canal

canal ca na l

cana l

cana l

C c 1355/1/6

A 1355/1/5

lim ita p ro pr iet at e

lim ita p ro pr iet at e

camin vizitare

drum asfalt

S= 1ha

1

2

3

4

150

5 12

7

6

8

9

1011

G

G

lim ita p ro pr iet at e

C c 1355/1/7

S= 1ha

476100

4760002 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 10 0

87 .74

87. 72

87. 63

87. 62

AC CE

S

INT RA

RE

AC CE

S

IES IRE

HA LA

PR OD

UC TIE

EX IST

EN TA

7 LOCURI

51 LO

CU RI

33 LO

CU RI

post trafo

proiectat

dr um

e xis te nt

Hc n 13 52 /1

ca na l c ole ct ar e ap a

canal colectare apa

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 1

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 2

88.72

88.72

88.44

87.56

87.83

88.73

87.02

87.02

87.85

88.74

86.62

86.69

86.54

86.14

85.99

86.73 86.94

87.09

86.17

86.72 87.04 87.07

86.17

86.59 86.86

86.97

86.25 86.51

86.60

86.38 86.26

86.07

85.9286.24 86.10 86.03

84.9886.0186.03 85.89

85.1985.9285.97

86.03

86.14

86.06

84.97

85.96

86.50

86.11

87.08

86.87

87.51

86.38

85.0785.52

86.27

86.92

85.72

85.83

86.02 85.99

87.47

85.89

86.43 86.1785.80

85.75 86.46

86.39

85.82

86.22 86.25

86.73

86.98

86.67

86.29 85.76

86.41

86.74

86.71 86.94

87.1587.15

87.85

87.41

86.00

86.72

86.85

85.94

87.06

86.07

87.75

87.12

87.56

87.20

87.32

87.52

87.80

87.24

87.67

87.78

87.82

87.65

87.59

87.77

87.94

87.99

87.62

87.83

87.57

87.64

87.58

53.43

87.57

88.75

88.75

86.77

87.60

86.82 87.82

87.62 87.64

87.78

88.18

87.94 87.92

87.88

87.65

87.91 87.868

7.91

86.50

86.63

86.77

87.33

87.4187.41

87.65

87.60

87.45

87.64

87.39

87.11

86.84 86.85

86.46

86.56

86.58

86.51

86.54

86.99 86.87

86.89

86.97

86.9187.17

87.11

87.33

87.29

87.41

87.41

87.53

87.56

87.51

87.60 87.55

87.5987.7187.61

87.71

87.73

87.69

87.74

87.69 87.73

87.57 87.71

87.71

88.05

88.7488.7488.73

87.61 87.70

86.72

87.58

87.62

87.59

87.70

87.76

86.92

87.56

87.57 87.65

87.54

87.41

87.30

87.35

87.32

87.34

87.28

87.34

87.45 87.39

87.42

87.50

87.57

87.50

87.51 87.44

87.54

87.48 87.45

87.3187.50

87.29

87.45

87.25

87.43

87.53

87.59

87.65

87.65

87.69

87.84

87.96

87.65

87.77

87.61

87.69

87.68

87.72

87.7387.73

87.71

87.84

87.84

87.85

87.92

88.05

87.67

87.59

87.7087.70

87.60

87.66

87.60

87.59

trotuar

zona verde

trotuar zona verde

carosabil

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drumuri/Accese existente Constructii /Regim de inaltime propuse Zona rezervata pentru modernizarea str. O.Cotrus Acces/Parcaj/Platforma in incinta Spatii verzi, plantatii de aliniament Parcaj inierbat

P+...

06A1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE

CARACTERISTICILE SOLUTIEI PREZENTATE:

PARCAJE 91 parcaje la sol

SPATIU VERDE Sspatiu verde=2957,50mp Sparcaj inierbat=1250,64mp

CONSTRUCTII Sconstruita la sol hala existenta =2876,97mp Sconstruita desfasurata existenta=3071,55mp Sconstruita la sol propusa etapa1=1535,00mp Sconstruita la sol propusa etapa2=3992,10mp Sconstruita desfasurata etapa2 =4338,02mp

Sconstruita la sol =8404,07mp Sconstruita desfasurata =8944,57mp

P.O.T.=42,02% C.U.T.=0,45 Regim de inaltime - P/P+1partial

Existent - hala productie Propunere - Etapa 1 - hala depozitare

- Etapa 2 - hala productie 2. % 2. %% %

PROFIL TRANSVERSAL TIP( PTT1, PTT2, PTT3) SE APLIC• PE STRADA PROPUSA SI PE str. OVIDIU COTRUS PERSPECTIVA

PTT2

PT T1

PU Z S

ed iu f

irm a c

u h ala

de poz

itar e"

Zo na

Fre ido

rf" apr

oba t pr

in H CL

327 / 26

.07 .20

05

S.C . B

AR UM

TE HN

IC" S.

R.L .

LEGENDA: LIMITE SI DELIMITARI

Limita zona studiata Limite topo teren conform C.F. Teren ce face obiectul PUD" Hale pentru depozitare Limita de implantare a cladirilor Limite parcele propuse LEA 20 KV

DESTINATIE Zona industriala existenta

Subzona de depozitare si servicii propus

Zona de implantare a cladirilor

Zona cu interdictie de construire

CIRCULATII Drum comunal

SIMBOLURI

HCn Canal

POT max. propus - 55% CUT max. propus - 1.5 Regim de inaltime max. P+2E S spatii verzi = 20%

Steren (din C.F.) = 15.000mp

Situatia existenta (mp) Situatia propusa (mp)

Parcele pentru hale dincare 20% spatii verzi - 13355.38

Circulatii, drumuri, acces, trotuare, spatii verzi de aliniament -

1644.62

Total 15000 15000

89.03%

10.97%

100%

BILANT TERITORIAL

6 5

5

3

6

3

12

5

LEA 20KV

LE A 2

0K V

12

PT T3

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Scara:

1:1000

10.2006

PUD - HALE PENTRU DEPOZITARE Denumire proiect:

IOSA ANA OLIMPIA CLONTA MIRCEA

Beneficiar :

Denumire plansa:

Proiectant :

Verificator /Expert tennic:

Verificator /Expert tennic:

ing. ......

arh. ......

Proiectat:

Sef proiect:

Desenat:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasVerificator intern:

AVIZE Faza:

Timisoara, Zona Freidorf, str.Ovidiu Cotrus

Nr. pr.: 28/2005

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

cond.arh. Calin Ancuta Nr.pl. 28A05REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Georgeta Trimbitas

Limita de proprietate

Cai de comunicare rutiere si pietonale existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

Retea electrica (stalpi) LEA 110Kv/20Kv

HCn 1352

Zona locuinte individuale existent

HCn 1352 intubat

Locuinte individuale existente

Teren arabil

Balta

Zona de studiu

Teren studiat prin PUZ

HCL 211/25.05.2010 Hale industriale si depozitare P+1E

HCL 194/21.12.2004 SISTEMGAS

HCL 39,38/29.01.2008 Construire depozit industrial

HCL 536/14.11.2006 Constr.industriale-depozitare si servicii

HCL 612/19.12.2006 Hala pentru depozitare

HCL 402/30.09.2008 Zona depozitare si servicii

PT PROPUS

Zona locuinte colective existent

Locuinte colective existente

Zona servicii existent

Cladiri servicii existente

PT 26

PT 16

PT 47

Profile drumuri propuse prin PUG in curs de elaborare

PT PROPUS Profil drum propus de specialist de drumuri

HCL nr. 327/2005 Puz sediu firma cu hala depozitare

HCL nr. 168/2006 PUD Cladire pentru birouri si spatii

comerciale

HCL nr. 336/2005 PUD Construire doua hale productie si

depozitare

PTT 1-1 PT

T 1 -1

EXTRAS PUG, TIMISOARA LEGENDA Zona de retragere fit de drum stra (2 ndustrala si functiuni complementare) tie linii leriea(34m pentru LEA 110Kw si 16m LEA sie de construire cu exceptia celor de gopodirire x apelor aviz dia proprietate Propunere prospect ta | et RER Baa" | RE musa | | | SEBRU FERMA cu MALA DEPOZITARE | Pare tul) Perth. TUDEANU = | Fan: PUZ. 02A ||
[BILANT TERITORIAL |. extindere drumuri 382,78mp si S. protetic linii lectie 57209mp —24, [S- interdietie de construire (2 verde) 109, 7np 0, |. construibil 35000np |S- spatii verzi TOTAL TEREN TA mp_10, 15000mp, Legenda Limita zona studiata FE Limita de propritate E Zona industriala [NU Zona verde [BEI Proprictate privata [CZ] Comert si servicii [UR Drumuri existente fa] Drumuri propuse Drumuri de incinta fa Zona de protectie linii clectice [III Constructii propuse Spatii verzi PERI Limita intravilan EI = Sa E zor |**
CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea A-A STR. ANTON KATHRAIN SCARA 1:100 na 700, , 5 | ra Ze Cars Zr 1 | 10, iso | ao 350 150 103 i nr = a parut dura PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 + sectiunea 8-8 ACCES INTERIOR. BI SCARA 1:100 Hi 5 sm Go $ drum comunal 0) [CEZ] drum de orpontre 5) TE [EEE canatdedesocare CH) [BMR] on: rest scricii- conform PUG ÎMI 207: o PE 2000 spui va iii _ —_ az ISN) zona protectie LEA G — conducta de gaz industrie propus aje si amenajari exterioare ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI DE DEPOZITARE ia NEŢS teren [18511775 1000 mp Situatie exttenta Situaus exttenta 1000 (mp) m. 1006 mp 7555 1000 m] sos E a 1000 mp 1000 mp Thea E 1000 mp bată MALE ÎNDUSTRIALE SI DEPOZITARE a; TI PUZ CTT EI ET CT: Tir La EET E EEE a REGLEMENTARI URBNISTICE ra
Grup eleotromonta] depozii gunoi depozit gunoi LEGENDA — teritoriul studiat (limita incintei) | | zona unitati industriale | jzona depozitare, prestari servicii BE zona constructii aferente lucrarilor edilitare 'ona circulatie feroviara si constructii aferente interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ / PUD (conform PUG) LEGENDA —] INCINTA SC. SISTEMGAS S.R.L. DRUMURI DE INCINTA (betor)) SE SRL [PROIECT 1 na Pian Urbanistic de Detaliu Str. Sulina nr.10 - SISTEMGAS caza IES Pra SC. SISTEMGAS SRL : foza: TOS Ea BRE ta: Av Gad Tudora a erat! “i |Aug/2or At, Glad Tudora 1:1000 piansa "| * REGLEMENTARI URBANISTICE O04A
  • A10 STUDIU CVARTAL CONF PUG NEAPROBAT

Atasament: A09_STUDIU_CVARTAL_CONFORM_PUG_APROBAT.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2, (fosta str.Ovidiu Cortus Nr.14 CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

04/2020

6/2018

A09STUDIU CVARTAL CONFORM PUG APROBAT

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

P

P+MP P

P P

P P

P P

P P

P P P

P P

P P

P P

P

P P

P P

P P

P

P P

P

P

P P

P

P

P+M

P+M

P+M

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P

P+2E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P P

P P

P P

P P

P

P

P

P P

P

P P

P

P+4E

P

P P P

P

P

P+4E

P+2E+M

P+5E

P+2E

P+2E+M

P+2E+M

P

P P

P

P

P

P

P P

P P

P

P P

PP

P P

P

P P

P

P+2E

P+2E

PP

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P+2E

drum asfalt

50.54

GSPublisherVersion 0.13.100.100 09/2018

Strada OVIDIU COTRUS, nr. 14 TIMISOARA CF 433713, NR.TOP 433713

6/2018

A04PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

VERIFICAT

DESENAT

Beneficiar

Titlu proiect

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Faza: P.U.Z

arh. Alideia Suciu

arh. Bianca Penciu

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

PROIECTAT

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

PUZ- Zona industriala - depozitare

arh. Alideia Suciu

SC BARUM TECHNIK SRL

PUZ - Zona industriala - depozitare

arh. Miron Suteu

Timisoara, str.Ovidiu Cotrus Nr.14 CF 433713 Nr.Top.Cad 433713 PUZ - "Hala pentru depozitare"

HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

50,54

25 6,3

9

32,8 3

67,52

8,21

36, 67

87, 04

34 ,85 18

,50

18 ,50

18,50 18,50

23.00

2,00

12 5,1

6

2,00 26.85

35.56

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50 18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

7,0 0

12.00

12,00 13.

00

26 .0

0

20.00

12 .0

07 .0

07 .0

0

7.0 0

Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

Nr cad 433713 (A1366/1/12)

4760002 0 3 4 0 0

S=10000mp

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

1414

1414

3

3

3

3

HCn 1352

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

31

2

3

4

5

7

8

6

1

59546/07

13242/07

169109/07

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

str. Ovidiu Cotrus

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

Depozitare POT - 29,20%

CUT - 0,31 Regim inaltime: P+1E

Hmax = 8,30m

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

ACCES EXISTENT

ACCES PROPUS

LIMITA ZONA DE STUDIU

ZV

ZV

PT 16

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

ACCES EXISTENT

LES 110kv

PT PR

OP US

PT 26

Zona depozitare, prestare servicii propusa

Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29,20% CUT propus max = 0,31

Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20%

EXISTENT

Steren = 10 000 mp POT existent= 0,00% CUT existent=0,00

INDICI URBANISTICI

BILANT TERITORIAL

Teren arabil intravilan in proprietatea SC BARUM TECHNIK SRL 10 000 mp - 100%

EXISTENT Drept de servitute de trecere E-Distributie 816 mp - 8.16%

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai decomunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona depozitare, prestari servicii existent

Cladiri depozitare, prestari servicii existent

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 ingropat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018

Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018)

Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

PROPUS

Depozitare si functiuni complementare max 3116,81 mp - 31,17%

Cai circulatii rutiere si pietonale 3320,89 mp - 33,21%

Spatiu verde 3562,30 mp - 35,62%

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Propus

Acces propus - str. Ovidiu Cotrus conf. CF Nr. 433713-Timisoara

Cai circulatii rutiere si pietonale ce vor trece in domeniul public 0,00 mp - 0,00%

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse

12 .00

1.0 0

7.0 0

carosabil

25 6.3

9

32.8 3

67.52

8.21

36. 67

87. 04

34 .85

12 .00

20.00

26 .00

26 .0

0

12 .50

7. 00

12 .0

0 7.

00

4760002 0 3 2 0 0

4760002 0 3 4 0 0H

Cn 13

52

HCn 1352

DC1351

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

31

3

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

1

CONSTRUCTIM

CALEA SAGULUI 144

STR. SULINA

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

S.C.IATSA TM S.A.

19 9

S.C.COMPETROL S.A.

S.C. MEDFAC S.A.

S.C.AUTOROM S.R.L.

19 9

teren degradat

depuneri

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

teren degradat

depozit furaje

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

STR. OV IDIU COTRUS

IN TR . PR OF . AN TO N KA TR AI N

19 5- 19 7

19 3

19 1

parcare

parcare

S.C. CITY TRANS STAR S.R.L.

17 9- 18 9

teren degradat

(teren degradat)

CA LE A SA GU LU I

17 7

17 5

17 3

STAR S.R.L.

IHADIA

17 1

16 5

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

degradata

degradata

(teren degradat)

degradata

degradata

(teren degradat)

(teren degradat)

degradata

S.C.BERG BANAT

degradata

(teren degradat)

SC Berg banat

platf beton

platforma beton

SC Lemitex SRL

CA LE A SA GU LU I

16 1

16 3

15 9

15 7

New Expensiv Car

15 5

SC Shell Romania SRL

15 3

CA LE A SA GU LU I

15 1/ A

14 9

14 7/ A

(teren degradat) ST R. T IM IS UL UI

SC Berg Banat

degr.

degr.

14 7/ B

depozit

Arabesque

SC Fontalmet SRL

hala turnatorie

S.C.Corozin S.R.L

S.C.Plastic Metro

rampa

Mobitim

depuneri

1 ST R. AN TO N BA CA LB AS A3

5

5A

7

9

11

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

13

15

19

50

48

39

STR. PODGORIEI

46

42

44

35 37

39/A

37/A

43

41

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

23

25

27

29

28

26

20

22

24

15

17

18 STR. PODGORIEI

13

11A

11

13 A

13

11

10

9

8

6

4

STR. V ALIUG

38 40

36

34

30A 32

29

27

33

31

30

21

23 25

19

19A

8

31

33

35

37

39 /B

39 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

41

41 A

43 45

47

49 51

53 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

55

57 59

1A/2

1A/1

18

16

14

26

28 30

33

31

32

37

39

35

61

63

22 24

20

27

29

STR. NICOLAE FILIMON

25A

25

7

5

8

2

3

1

PIATA ELIBERARII

7

2A

2

ST R. FR AG IL OR

7 9

1

5

STR. FRAGILOR 3

1

5

6B

6A

5

statie PECO

STR. FRAGILOR

9

10

11

parcare Parcul Petofi Sandor

1

S T R . A R D E A L

6

parcare

PIAT A P

ETO FI S

AND OR

2

4

12

13

3

5

STR. V ALIUG

1A

9A

1B

8A

12

10

14A

23A

21

23

8

19

17

6

STR. NICOLAE FILIMON

4 16

2

2A

9 11

7

7A

15

STR. NICOLAE FILIMON

3

5

1

16

13 18

ST R. N.A ND RE ES CU

15

17

19 20

7

5

CA LE A SA GU LU I

MOBITIM

pa sa j

125A

128

STR. IZL

AZ

126

depozit gunoi

S T R . C E F E R IS T IL O R

7

5 6

4

STR. SULINA

S T R . C E F E R IS T IL O R

STR. SULINA

9A

7A

9

11A

STR. SULINA

pa sa j

F

Extraceram

ma ca ra m ob ila

Extraceram statie gaz

ma ca ra m ob ila

65

13

STR. SULINA

13 STR. SULINA

80

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

STR. SULINA

22

20

26

STR. CONSTANTIN DANIEL

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

11

platforma beton

Cc Dermatina

platforma beton

PRETIM

DERMATINA

PRETIM PRETIM

DERMATINA

DERMATINA

DERMATINA

PRETIM

DERMATINA

PRETIM

DERMATINA PRETIM

tarc

tarc

cariera

dep.furaje

degradata

pod ru

lant

pod rulant

p e r o n

p e r o n

STR. CEFERISTILOR 8

rampa

182

21

6

4

2

180

178

S T R . C E F E R IS T IL O R

5

28

19

17

24

STR. CIO

CANU LUI

22

STR. SEC

ERII

33

8

32

31

30

29

28 26

25A

27

25

24

STR. SEC

ERII

22

15

20 18

23 21

121 119

STR . IZ

LAZ 22

117

115 113

20

p a r c a r e

58

58

111

58

109 107

STR . IZ

LAZ

58 58

58

20B 20A

2 2

105

STR . FL

ORIL OR

13 15

12 10

8 6

p a r c a r e

18 A

p a r c a r e

16

53

53

53

12

4 9

10

5 3

52

S T R . E T E R N IT A T II

52

52

STR . FL

ORIL OR

4 9

49

53

STR. ETERNITATII

5 3

STR. ETERNITATII 1A

48 48

11

11

11

11

11

11

parcare

parcare

CA LE A SA GU LU I

EXTRACERAM

12

9

9

betoniera

betoniera

ST R. G RA DI NI I

35

29

31

33 54

54 A

ANTREPRIZA DRUMURI SI PODURI

1A

2 / 4

1

parcare

2 / 6

5 9

7 ST R. IO N SL AV IC I14

13

7

14

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG)

14

16

Antrepriza de Drumuri si Poduri

11 - 13

2 / 8

22/10

15

2 0B

9

2 0A

10A 90

STR. EUGEN CUTEANU (V ALIUG)

21

25

22

27 24

26

15

2

21

26 B

ST R. NI C. AN DR EE SC U

26 A

25

27

STR. LAMAITEI

2

39 A

26 28

30

41

39

32 32 A

32 B

9

22

24

8

6

STR. LAMAITEI

4

43

32 A

45

10

8

8A

18

12

16

4

6

STR. DANIEL CONSTANTIN

3

2

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36

47 34

10B

12

10

10A

6 STR. PAL CONSTANTINESCU

9A

4

9

STR. PAUL CONSTANTINESCU

9/1

STR. PAUL CONSTANTINESCU

S T R . L A C U L U I

4/1

6

6/ 1

STR. LACULUI

2B

4 4

ST R. FIL

AT EL IE

1

6

9/2

8

10

1

S=1894mp

Lot 1

Top.554/16;554/34-35

81588/09

ale e a sfa lt

zona verde

zon a v erd e

dru m (as falt )

C

Bloc P+4E

S T R . L A C U L U I

n r .1

n r .3

167896/08

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08178391/08178391/08

ABC

HCN 13

52

D s1 3 5 9 / 1 / 1 / c

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV

40 18 43

40 18 16

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV/III

27172/09

40 58 87

401548-C1-U2

400695-C1-U4

400695-C1-U3

406321

402109

36089/09

406680-C1

408389

40 59 47

46748/09

Nr.top.2393/XVI

nr top 26989

4/1

C1

49463/09_reapartam.

70453/09

Nr.top.2393/XVI

Spalatorie

81581/09

P+2E+M

nr.cad.26956/1/2

C1

Spalatorie

C2

11944/09

4 0 2 2 6 5

nr.cad.26956/1/2

Spalatorie 100400/09

nr.cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106049/09

nr. cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106044/09

411497

118467/09

nr.top.504/5

Casa P+1E

120659/09

415483

Nr. top 1226/1/1/1/1/1/1/1

151943/09

C1-U4 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

C1-U4

1473/10.

415992

str.C-tin Daniel

27002/10

nr.top.504/5

40 70 45

37122/10 D+P+M C1

40

S = 390mp. nr. topo nou

2

47065/10

nr. topo nou

1

40 82 38

403188

414003

nr.cad.405852

405852-C1

C1

Sc = 11 0m p

Ca sa P + 1E

Sd = 22 0m p

N R . TO P . 50 8/ 3

S= 5 12 5 m p

88 95 5/ 10

416983

S=20 31mp

9522 4/10

Lot.1

Lot.2

C3

C2

C4

C1

C8

C9

C10

C11

C6 C5

C7

1034 69/10

415691

400569

C2

Casa P+M

Nr cad. 50065

Nr top. 421/b/1/1;422/2/1/1,2/2;

423/a/1/1,a/2,c/2,504/23/b,

25,26/c/2,a/1;4/1/1/5

128294/10

425461

42 54 62

4210 90

407138

409777

406759

425825

425826

426004

426005

4259 99

4260 00

P + 1

109

N r .t o p . 2 12 1/6

4 6 -6 4 8 / 6 /1/12

/ b /1/

a /1/4

2 /b / 4 /13

0-13 3 /9

16 4 2 14 / 10

407138

400 391

4 106

3 2 - C 2

Top 514/b/1/1 17771/2011

C2

42 74

19

416497

42 75 51

42 75 52

418201

42 74

31

428241 428242

428243 428244

42 84

56

428 457

428431

4 2 8 4 3 0

428433

57450/2011

nr. cadastral nou 427822

nr. topo 619/1

428723

C1

C2

42 94

46

42 94

47

4294 53

429454

429567429566

429564

429565

43 00

55

A641/3/5

102720/2011

HALA DEPOZIT P

SEDIU P

C1

C2

Scf=2776 mp

419413

173118/2011

Top.554/16;554/34-35 S=1894mp

Lot 1

174424/2011_alip.

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1/1/1

S=25928 mp

Ba ter

ia nr.

I Ba

ter ia

nr. II

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1

St r.

Va liu

g

Str. Valiug

181602/2011

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

1 9 7 7 8 8 / 2 0 1 1 _ a li p .

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

42 22 12 -C 1

4/92-102:/3/2;:/44/2;:/4/2;:/5/2;

Nr. top. 692-693/1/2/1/a/2/2/1/2;

692-693/1/2/1/a/1/2/1;

2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/

:/6/2;:/7/2;:/8/2;/45/2;:/9/2;:/11/2;:/12/2/c

171714/2011

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

74 35 /2 01 2_ al ip .

C1

409622-conversie

Hala P

407635

43 19

05

407635-C2

432 128

4321 29

4321 30

432997

Nr.topografic 554/7,554/42, 554/43,554/44

Nr.topografic 554/45

90351/2012_alip.

409938

Casa P

LOT NOU 105558/2012_alip.

4 3 2 7 2 3

SEDIU P+1E

C2

Nr.Top .:

2121/6 46-648

/b/1/12 /b/1/

a/1/42 /b/4/b/

114-12 9/3

11598 7/2012

_alip.

Casa

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4

116514/2012_dez. 416497

Hala sortare

P+E partial

LOT 2

C1

LOT 1

116508/2012_dez.

428241

S=14946 mp LOT 1

S=3751 mp LOT 2

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

si pla

fo rm

e be

to na

te

Lo cu

ita P

+1 E

nr .ca

d. 4

31 90

5

12 18

74 /2

01 2

C4

P

406559

432998

11057/2012_avize rec.

HG 834

642/b/1/1/1/1/1

149635/2012

nr. topo414/11,414/10/a

26956/2; 26953/2/2; 26953/2/3; 26954/1/2

S+P+2E

155469/2012_dez.

nr. top. 449/2-450/b/2/3

158476/2012

P+M C3

An exa

P

C4

Cad:428723

167284/2012_inscr. constr.

Nr.Top.448/1

433791

419337

419336

41 40 20

403863

405166-C2

43 45

39

416/a/1/1/2,416/a/1/2/2,504/16/4

Nr. top.

30439/2013 423922

Casa P+M

50 05

8

40 58 88

434451

434 452

43 36

89

413982-C1

40 58

87Nr. to

p.

Ca sa

P+ M 60

46 7/2

01 3

40 58

88Nr. to

p.

Ca sa

P+ M

cu gar

aj i ncl

us 60

47 3/2

01 3_

rep oz.

43 51

13

435114

435115

43 42 11

Top:414/7/b

69997/2013

ca sa P +MC1

Lot 1

Cad.433836

Lot 2

78509/2013

4 1 3 8 1 1

428075

4 0 2 0 1 0

13

top139/k

C1

89985/2013

435470

1 0 1 2 6 6 / 2 0 1 3 _ rep o z.

1 0 1 2 8 1 / 2 0 1 3 _ rep o z.

129 512

/20 13

Nr. top

:31 1/b

/42 /10

/1/ a/2

,31 1/b

/42 /10

/1/ b/1

/3

Sac t=3

30m p

Sma s=3

36m p

C1

Lot 1

Lot 2

Lot 3

132472/2013_dez.

135827/2013

Nr. top. 466/a/1/1/1

136046/2013

Nr. top. 448/3/1 CF 2227

136056/2013

Nr. top. 451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/2

138663/2013

C C .8 5 5 / 1 / 6 (id en tic

cu to p .4 1 9 / a ,4 1 9 / b / 3 ,5 0 4 / 2 4 / 1 ,4 2 0 / a / 2 / b / 1 )

1 4 0 2 9 0 / 2 0 1 3

S T E _ S R 0 5

5 9 4 4 3 / 1 0 - R T

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

1 5 3 6 6 8 / 2 0 1 1 _ P L. S IT.

443836

435642

CA

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

str. Ovidiu Cotrus

LE A 1

10k v

ACCES EXISTENT

ACCES EXISTENT

1 ST R. AN TO N BA CA LB AS A3

5

5A

7

28

26

20

22

24

15

17

16

18 STR. PODGORIEI

13

34

30A 32

30

21

19

19A

167896/08

40 14 18

425461

42 54 62

428433

428432

409938

401418

425461

PT 26

PT 16

PT 47

PT 26

PT PROPUS

Parcela studiata

PT 26

P

P+1E

v

87.56

87.41

87.41

87.29

87.29

87.29 87.23

87.25

87 .09

87.26

87.28

87.25

87.28

87.31

87.26

87.26

87.24

19 2.2

6

19 2.3

0

41.60

41.60

To p.

nr. A

13 66

/1/ 4

87.24

87.29

STRADA OVIDIU CODRUS (beton)

20 34

00

475600

47570020 35

00

47580020 36

00

Top. NR. A 1366/1/5/2 Supr. = 7000 m.p.

20 34

50

20 35

50

20 36

00

475750

475650

To p.

nr. A

13 66

/1/ 6

PL AN

D E IN

CA DR

AR E IN

Z ON

A

ZO NA

S TU

DI AT

A

A M

PL A SA

M EN

T

pro pri

et ar : S

.C . "

D. E. IM

I" S. R. L.

Tim iso

ar a

co nf orm

co ntr

ac t c

um pa ra re nr

. 2 42

52 /2 00

5

LI N

IE E

LE C

TR IC

A A

E R

IA N

A L

E A

1 5k

V

TRASEU CONDUCTE TERMOFICARE - CET - (dezafectate)

LI MI

TE D E ST

UD IU

LIM ITA

ZO NE

I S TU

DIA TE

PR IN

PU D

LIM ITA

PA RC

EL EI

ST UD

IAT E P

RIN PU

D

LIM ITA

PA RC

EL EI

RE SP

EC TIV

LI MI

TE FU

NC TIO

NA LE

AL INI

AM EN

TU L O

BL IG

AT OR

IU CO

NF OR

M FR

ON T S

TR AD

AL

LIM ITA

ZO NE

LO R D

E I NT

ER DIC

TIE AF

ER EN

TE LE

A

LIM ITE

DE PA

RC EL

E C U N

R. TO

P I N P

ER IM

EN TR

UL ST

UD IAT

ZO NI

FI CA

RE PR

OP US

A

CL AD

IRI PR

OP US

E P EN

TR U M

OB ILA

RE A P

AR CE

LE I S

TU DIA

TE PR

IN P.U

.D.

To p.

nr. A

13 66

/... ....

...

SC AR

A GR

AF IC A 1 : 5

00

CL AD

IR E A

DM IN

IST RA

TIV A

SI HA

LA PT

R. D

EP OZ

ITA RE

RE GI

M DE

IN AL

TIM E -

PA RT

ER

IN AL

TIM EA

LA C

OR NI

SA 4,

25 m

LINIE ELECTRICA DE MEDIA TENSIUNE

CL AD

IR E S

ED IU

D E B

IR OU

RI

SI SP

AT II

PT R.

D EP

OZ ITA

RE

RE GI

M DE

IN AL

TIM E -

PA RT

ER (+

ET AJ

)

IN AL

TIM EA

LA C

OR NI

SA 4,

25 m

P

P

P

P+ E

P

P

P

S.C . "D

.E. IM

I" S RL

PA RC

AR E A

UT OT

UR ISM

E - 12

LO C.

PA RC

AR E-

3 L OC

AU TO

CA MI

OA NE

PARC. - 8 L0C

AUTOTURISME

PARC. - 5 L0C.

AUTOTURISME

2 L0C

TI MI

SO AR

A - ZO

NA F RE

ID OR

F

co nf . e

xt ra s d

e C .F .4 99

5 - nr.

top .A 13

66 /

1 / 5

/ 1 / 1

P.U .D . -

PL AN

U RB

AN IS

TI C DE

D ET

AL IU

DO UA

C LA

DI RI

PT .B IR

OU RI

S I S

PA TI

I D EP OZ

IT AR

E

ZONA ADMINISTRATIVA

ZO NA

AD MI

NI ST

RA TIV

A ZO

NA D

EP OZ

IT

C.F . n

r. 5 03

3

To p.

NR . A

13 66

/ 1 / 5

/ 1 / 2

Su pr.

= 35

30 m

.p.

ZO NA

D EP

OZ IT

ZO NA

D EP

OZ IT

sp re

De 13

66

ST . P

OM PA

RE +

RE Z.

IN CE

ND IU

ZO NA

DE CA

RO SA

BIL EX

IST EN

T S I M

OD ER

NIZ AT

RE SP

. S ER

VIT UT

E D E T

RE CE

RE AU

TO

ZO NA

DE CA

RO SA

BIL SI

PA RC

AR I P

RO PU

SE IN

IN TE

RIO RU

L Z ON

EL OR

FU NC

TIO NA

LE

ZO NA

VE RZ

I M EN

TIN UT

E S I A

ME NA

JA TE

PE ISA

GE R R

ES P.

PR OP

US E P

LA NT

AT II I

N A LIN

IAM EN

T

ZO NA

AF LA

TA IN

AF AR

A A LIN

IAM EN

TU LU

I O BL

IG AT

OR IU

- N EC

ON ST

RU IBI

LA , P

OS IBI

L D E A

ME NA

JA T

ZO NA

DE ST

INA TA

TR EC

ER II I

N D OM

EN IUL

PU BL

IC PT

R. MO

DE RN

IZA RE

A S TR

. O VID

IU CO

DR US

- c ca

. 3 ,80

m

H H

PC T.

CT R.

ZO NA

DE TE

RE N V

IRA N -

CO NS

TR UC

TIA AC

ES TE

I Z ON

E S E V

A R EG

LE M.

UL TE

RIO R

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

ZO NA

DE IN

TE RD

ICT IE

DE CO

NS TR

UIR E A

FE RE

NT A L

INI ILO

R D E I

NA LT

A S I D

E M ED

IE TE

NS IUN

E

AC CE

SE PI

ET ON

AL E P

RO PU

SE , R

AM PA

SI AC

CE SE

M AR

FA IN

DE PO

ZIT E

CC

FS

FS

CA

CA

CC

TE

TE

FJ

FJ

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

EE

EE

EE

EE

TC

TC

TC

TC

TC

18.50 18.50

Tim iso

ara - 3

00 01

1 s tr.

Ios if N

em oia

nu nr

. 4 . a

p. 3

tel /fa

x. 02

56 /20

1.6 04

e-m ail

: o ffic

e@ eu

roa rhi

tec t.d

ntt m.

ro

J/3 5/1

09 7/2

00 2

C. U.I

. R 14

77 53

68

eu ro

arh ite

ct Sc

ara :

Da ta

:

SE MN

AT UR

A

NU ME

SP EC

IFI CA

TIE

Be ne

fic iar

:

Am pla

sa me

nt :

De nu

mi rea

pr oie

ctu lui

:

De nu

mi rea

de se

nu lui

:

Nr . p

roi ec

tul ui

:

Nr . d

es en

ulu i :

Fa za

pr oie

ctu lui

:

ªe f p

roi ec

t :

Pr oie

cta t :

De se

na t :

PR OI

EC TA

NT D

E S PE

CI AL

ITA TE

- U RB

AN ISM

-

arh . T

an as

oiu H

ori a

arh . T

an as

oiu H

ori a

arh . T

an as

oiu H

ori a

S.C . "

D. E.

IM I."

s.r .l.

TIM ISO

AR A

S.C . "A

RT M

AT CH

" s .r.l

. T IM

ISO AR

A

TIM ISO

AR A -

ST RA

DA O

VID IU

C OD

RU S -

ZO NA

D

PL AN

UR BA

NIS TIC

DE DE

TA LIU

PT . D

OU A

CL AD

IRI - S

PA TII

DE BI

RO UR

I S I D

EP OZ

IT

PL AN

07 - S

ITU AT

IA PR

OP US

A

DE SF

AS UR

AR E L

ON GI

TU DI

NA LA

11 4 12

8/2 00

5

P.U .D

.

AR H.

- P UD

- 0 7

1 : 50

0

IAN . 2

00 5

37.00

pro pri

et ar : S

.C . "

AR T MA

TC H"

S .R .L.

T M

co nf orm

co ntr

ac t c

um pa ra re nr

. 4 28

80 /2 00

5

co nf . e

xt ra s d

e C .F .5 03

3 - nr.

top .A 13

66 /

1 / 5

/ 1 / 2

C.F . n

r. 4 99

5

To p.

NR . A

13 66

/ 1 / 5

/ 1 / 1

Su pr.

= 44

70 m

p.

S.C . "A

RT M

AT CH

" S RL

CO NF

. C .U . n

r.6 02

1/ 07

.1 1. 20

05

CO NF

. C .U . n

r. 29

2/ 27

.0 1. 20

06

ALINIAMENT OBLIGATORIU LA 17.00 m

LI N

IE E

LE C

TR IC

A AE

R IA

N A

LE A1

10 kV

ZO NA

AL OC

AT A E

XT IN

DE RI

I E TA

PA II

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

D. E. IM

I" s.r

.l.

FA TA

DA S PR E ST

RA DA

O VI

DI U CO

DR US

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 1

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

AR T MA

TC H"

s. r.l

.

FA TA

DA S PR E ST

RA DA

O VI

DI U CO

DR US

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 2

FA TA

DA LA

TE RA

LA S PR E SE

RV IT

UT E AU

TO

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

D. E. IM

I" s.r

.l.

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 1

FA TA

DA LA

TE RA

LA S PR E DR

UM UL

D E IN

CI NT

A

CL AD

IR E SP

AT II D E BI RO

UR I S

I D EP OZ

IT S .C . "

AR T MA

TC H"

s. r.l

.

AM PL AS

AM EN

T : P

AR CE

LA N

R. T OP

. A 1 36

6 / 1

/ 5 / 1

/ 2

PL AN

D E SI

TU AT

IE

LI MI

TA D E PR OP

RI ET

AT E

LA F RO

NT S TR

. O VI

DI U CO

DR US

PR OF

IL UL

S TR

AZ II

OV ID

IU C OD

RU S

PA RC

EL A

AD IA

CE NT

A

A 13

66 /

1 / 5

/ 2

0 1

2 4

3 5

10

25

50

75

10 0

15 0 [ m

]

LI MI

TA D E PR OP

RI ET

AT E

LA PA

RC EL A A 13

66 /

1 / 5

/ 2

17 .00

m

10 2.8

0 m

82 .80

m

8.0 0 m

4.6 0 m

7.5 5 m

8.3 5 m

5.3 0 m

4.6 0 m

7.5 5 m

7.5 5 m

30 .70

m

20 .00

m

33 .80

m

ali nia

me nt o bli ga to riu

si tu at la

1 7. 00

m d e

lim ita

d e pr op rie

ta te p tr . S

.C . "

D. E. I MI

"

ali nia

me nt o bli ga to riu

si tu at la

8 .0 0 m

de li m.

de p ro pr iet

at e pe nt ru S .C . "

AR T MA

TC H"

sr l

DE SF

AS UR

AR E LO

NG IT

UD IN

AL A - VE

DE RE

S PR E SE

RV IT

UT E

ST AT

IE DE

PO MP

AR E S

I R EZ

ER VA

DE IN

CE ND

IU

OB SE

RV AT

IE :

CL AD

IR EA

PR OP

US A DE

ST IN

AT A AC

OM OD

AR II A CT

IV IT

AT II S .C . "

AR T MA

TC H"

S .R .L.

ES TE

A ST

FE L A

MP LA

SA TA

IN CA

T SA

PE RM

IT A IN

V II TO

R EX

TI ND

ER EA

C U 20

,0 0 m

IN

LU NG

IM E SP

RE F RO

NT UL

S TR

AZ II O

VI DI

U CO

DR US

. E XT

IN DE

RE A MA

XI MA

E ST

E ST

AB .

PR IN

IN TE

RS EC

TI A CU

Z ON

A DE

PR OT

EC TI

E A LE A 11

0 KV

(1 8. 50

m D E O

PA RT

E SI

D E

AL TA

A LE

A, IN

T OT

AL 3 7, 00

M ) -

IN C ON

FO RM

IT AT

E CU

PR EV

ED ER

IL E AV

IZ UL

UI .

OB SE

RV AT

IE :

CL AD

IR EA

PR OP

US A DE

ST IN

AT A AC

OM OD

AR II A CT

IV IT

AT II S .C . "

D. E. IM

I" S. R. L.

VU V A PU

TE A SU

PO RT

A

EX TI

ND ER

I U LT

ER IO

AR E AM

PL AS

AM EN

TU L F

II ND

M AR

GI NI

T ST

RI CT

D E AL

IN IA

ME NT

UL O

BL IG

AT OR

IU S PR E

ST RA

DA R ES

PE CT

IV D E ZO

NA D E PR OT

EC TI

E IN

R AP

OR T CU

LE A 11

0 KV

C ON

FO RM

A VI

Z.

DE SF

AS UR

AR E LO

NG IT

UD IN

AL A

15 .80

m

8.2 5 m

4,1 35

.0

7.5 5 m

2.0 5 m

5.5 0 m

5.3 0 m

4.2 0 m

0.7 5 m

4.6 0 m

2.7 5 m

1.4 5 m

0.3 5 m

4.2 5 m

0.3 5 m

7.5 5 m

7.1 0 m

0.4 5 m

17 .25

m

12 .70

m

4.5 0 m

8.3 5 m

7.9 0 m

0.4 5 m

4.0 0 m

0.4 5 m

3.4 5 m

ali nia

me nt ob

lig at or iu

sit ua t l a 4

.0 0 m de

lim ita

d e pr op rie

ta te pt

r. S. C. "D

.E . I

MI "

ali nia

me nt ob

lig at or iu

sit ua t l a 4

.0 0 m de

lim ita

d e p

ro pr iet

at e p

tr . "

AR T MA

TC H"

LI MI

TA lL

AT ER

AL A DE

P RO

PR IE TA

TE

N

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Zona verde conform PUG in vigoare

3.5002.500 3.500

12.000

2.500

Zona depozitare, prestari servicii

Profil transversal propus de specialist drumuri - latime 12m, (conform PUZ Cnstr. industriale-depozitare si servicii, aprobat prin

HCL 536/14,11,2006)

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018) Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Total teren Parcela 1 Parcela 2 şi 3

Teren studiat 39350,00 mp 100,00 % 30895 mp

8003 mp. + 452 mp.

Drumuri 3515mp. 8,93 % 2435mp 1080 mp.

Teren rămas de amenajat 35835 mp 100,00 % 28460 mp 7375 mp

Zona depozitare şi servicii 29703 mp 82,89 % 25256 mp 4447 mp

Zona protectie culoare generatoare de riscuri 6132 mp 17,11 % 3204 mp 2928 mp

Zone verzi obligatorii pe fiecare lot - minim 20%

minim 7167 mp

min. 20%

minim 5692 mp

minim 1475 mp

EXTINDERE SPA II DE PRODUC IE •iDEPOZIARE - Str.A.Kathrein TIMI€OARA

SC KATHREIN + ROMKATEL SRL

Plan propuneri - REGLEMENT RI

ARHITECT

RESITA Str. Petru Maior Bl.67 sc.1 ap.2 tel/ fax 0255.218455 mobil 0741.270499 CIF - 2560909113683

Gc4 Bazin vidanjabil cu capac carosabil

6.00m

LEGENDA

Limite de propriet •i Construc•ii cu func•iuni sociale Construc•ii pentru produc•ie Construc•ii de depozitare Copertine Construc•ii ce se vor demola etapa 1 Bazin natural colectare ape pluviale de dezafectatPlatforme •ii, extinderi carosabile, racorduriCircula•ii pietonale Cl

Zone verzi amenajate men•inute /nou propuse

•ie sanitar •e minime

Aliniament principal

•ele edilitare viitoare

•diri gospod•re

Surse de ap• existent / propus Raze de protec • Gabarite, distan

•i depozite acoperite- deschise

•i circula •i accese personal

•ti Amplasament nou propus pentru bazin ape pluviale

•i la dos de lot Culoar protectie LEA Culoar re

EXISTENT ETAPA 1 ET: FINAL•

BILANT TERITORIAL SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA ET:1 SITUA•IE PROPUSA ET.2 SITUATIE PROPUSA ET.FINAL

•a construit

•ii, platforme 5.486+4.366 6.780 + 4.366 6780+4366 8.749,3 + 6.980,49.852 21,95 11.146 24,83 11.146 24,83 15.729,7 35,04

•DENUMIRE ZONA mp total % mp total % mp total % mp total %Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+RomkatelTOTAL ZON• STUDIAT• 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,0029.940+14.952D.c. 1. Suprafa • la sol 3.909,1 + 1.996,6 4458,5 + 3.496,6 9000,6+3496,6 15.102,7+3496,65905,7 13,15 7955,1 17,72 12497,2 27,84 18.599,3 41.432. S. Desf• • 3909,1 + 2.576,6 4458,5 + 2.576,6 9785,1+ 4076,6 16.671,7+4.076,66485,7 ----- 8030,1 ------ 13.861,7 ---- 20.748,3 -------3. S. Gospod•reasc• 600 + 150 10 + 850 100 + 740 100 + 740750 1,67 860 1,92 840 1,87 840 1,874. S. Verde amenajat• 390 + 560 240 + 1810 2.670 + 3.660 5.988 + 3.735950 2,11 2.050 4,57 6.330 14,10 9723 21,665. Circula

6. Teren agricol nefolosit 19.554,9+7879,4 18.451,5 + 5.279,4 11.389,4+ 3539,4 0 + 027.434,3 61,11 22.880,9 50,96 14.078,8 31,36 0 0POT 13,15% 17,72% 27,84% 40,43%CUT 0,14 0,19 0,31 0,46

29.940+14.952 29.940+14.952 29.940+14952

•uratP

Up2

Up3

Up3

Up1

Sv=495

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

STR. OVIDIU COTRUS TIMISOARA

Proiect: P.U.D. - CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS

Data:10.2006

Proiect nr.: 29/2006

P+ 1

P

P+ 1

P

7. 91

212 .49

47.05

214 .67

47.09

47.62

208 .71

47.78

9.0 0

16. 00

14. 00

12.29

5.00

12.29

4.50

6.0 0

5.0 0

1.50 4.50

3.50

2.50 2.50

2.5 0

2.5 0

12 .00

1.0 0 1.5

0 7 .00

1.5 0 1.0

0

4.50 4.00

21.62

29.58

30.00

7.9 5

4.00

50.00

40.40

28. 58

133 .07

49. 60

211 .25

31. 76

133 .07

11. 66

30. 00

6.0 0

28. 58

133 .07

11. 66

30. 00

11. 37

R10.00 R6.00

R10.00

R8.00

R6.00

R10.00

10,003.58 m2

1

50

1

1

1

1

1

50

50

50

30

30

30

30

30

30

4

4

30

30

4

4

30

30

4

4

30

4

4

4

4

30

30 4

4

30

25 35

35

30

25 35

35

4

4

30

25

35

35

35

35

35

35

30

2535

13

13

30

31

31

30

30

35

35 35

35 30

30

30

30

25

25

25

25

30

25

30

31

30

30

3130

13

13

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

13

25

25

31

31

25

25

31

25

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

50

23

23

4

23

23

4

4

23

16

42

42

42

4

42

4242

30

3

3

3

331

33

13

33

13

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4 4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

440 40

40

40

1

5

4 4

4 4

50

50

50

C

4

23

23

13

4

4

23

23

23

4

4 23 4

25

25

25

25

25

25

25

25

31

25

31

25

25

25

31

25

25

25 31

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3131

31

25

25

25

25

25

25

25

25

2531

31

25

25

25

160

canal

canal ca na l

cana l

cana l

C c 1355/1/6

A 1355/1/5

lim ita p ro pr iet at e

lim ita p ro pr iet at e

camin vizitare

drum asfalt

S= 1ha

1

2

3

4

150

5 12

7

6

8

9

1011

G

G

lim ita p ro pr iet at e

C c 1355/1/7

S= 1ha

476100

4760002 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 10 0

87 .74

87. 72

87. 63

87. 62

AC CE

S

INT RA

RE

AC CE

S

IES IRE

HA LA

PR OD

UC TIE

EX IST

EN TA

7 LOCURI

51 LO

CU RI

33 LO

CU RI

post trafo

proiectat

dr um

e xis te nt

Hc n 13 52 /1

ca na l c ole ct ar e ap a

canal colectare apa

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 1

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 2

88.72

88.72

88.44

87.56

87.83

88.73

87.02

87.02

87.85

88.74

86.62

86.69

86.54

86.14

85.99

86.73 86.94

87.09

86.17

86.72 87.04 87.07

86.17

86.59 86.86

86.97

86.25 86.51

86.60

86.38 86.26

86.07

85.9286.24 86.10 86.03

84.9886.0186.03 85.89

85.1985.9285.97

86.03

86.14

86.06

84.97

85.96

86.50

86.11

87.08

86.87

87.51

86.38

85.0785.52

86.27

86.92

85.72

85.83

86.02 85.99

87.47

85.89

86.43 86.1785.80

85.75 86.46

86.39

85.82

86.22 86.25

86.73

86.98

86.67

86.29 85.76

86.41

86.74

86.71 86.94

87.1587.15

87.85

87.41

86.00

86.72

86.85

85.94

87.06

86.07

87.75

87.12

87.56

87.20

87.32

87.52

87.80

87.24

87.67

87.78

87.82

87.65

87.59

87.77

87.94

87.99

87.62

87.83

87.57

87.64

87.58

53.43

87.57

88.75

88.75

86.77

87.60

86.82 87.82

87.62 87.64

87.78

88.18

87.94 87.92

87.88

87.65

87.91 87.868

7.91

86.50

86.63

86.77

87.33

87.4187.41

87.65

87.60

87.45

87.64

87.39

87.11

86.84 86.85

86.46

86.56

86.58

86.51

86.54

86.99 86.87

86.89

86.97

86.9187.17

87.11

87.33

87.29

87.41

87.41

87.53

87.56

87.51

87.60 87.55

87.5987.7187.61

87.71

87.73

87.69

87.74

87.69 87.73

87.57 87.71

87.71

88.05

88.7488.7488.73

87.61 87.70

86.72

87.58

87.62

87.59

87.70

87.76

86.92

87.56

87.57 87.65

87.54

87.41

87.30

87.35

87.32

87.34

87.28

87.34

87.45 87.39

87.42

87.50

87.57

87.50

87.51 87.44

87.54

87.48 87.45

87.3187.50

87.29

87.45

87.25

87.43

87.53

87.59

87.65

87.65

87.69

87.84

87.96

87.65

87.77

87.61

87.69

87.68

87.72

87.7387.73

87.71

87.84

87.84

87.85

87.92

88.05

87.67

87.59

87.7087.70

87.60

87.66

87.60

87.59

trotuar

zona verde

trotuar zona verde

carosabil

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drumuri/Accese existente Constructii /Regim de inaltime propuse Zona rezervata pentru modernizarea str. O.Cotrus Acces/Parcaj/Platforma in incinta Spatii verzi, plantatii de aliniament Parcaj inierbat

P+...

06A1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE

CARACTERISTICILE SOLUTIEI PREZENTATE:

PARCAJE 91 parcaje la sol

SPATIU VERDE Sspatiu verde=2957,50mp Sparcaj inierbat=1250,64mp

CONSTRUCTII Sconstruita la sol hala existenta =2876,97mp Sconstruita desfasurata existenta=3071,55mp Sconstruita la sol propusa etapa1=1535,00mp Sconstruita la sol propusa etapa2=3992,10mp Sconstruita desfasurata etapa2 =4338,02mp

Sconstruita la sol =8404,07mp Sconstruita desfasurata =8944,57mp

P.O.T.=42,02% C.U.T.=0,45 Regim de inaltime - P/P+1partial

Existent - hala productie Propunere - Etapa 1 - hala depozitare

- Etapa 2 - hala productie 2. % 2. %% %

PROFIL TRANSVERSAL TIP( PTT1, PTT2, PTT3) SE APLIC• PE STRADA PROPUSA SI PE str. OVIDIU COTRUS PERSPECTIVA

PTT2

PT T1

PU Z S

ed iu f

irm a c

u h ala

de poz

itar e"

Zo na

Fre ido

rf" apr

oba t pr

in H CL

327 / 26

.07 .20

05

S.C . B

AR UM

TE HN

IC" S.

R.L .

LEGENDA: LIMITE SI DELIMITARI

Limita zona studiata Limite topo teren conform C.F. Teren ce face obiectul PUD" Hale pentru depozitare Limita de implantare a cladirilor Limite parcele propuse LEA 20 KV

DESTINATIE Zona industriala existenta

Subzona de depozitare si servicii propus

Zona de implantare a cladirilor

Zona cu interdictie de construire

CIRCULATII Drum comunal

SIMBOLURI

HCn Canal

POT max. propus - 55% CUT max. propus - 1.5 Regim de inaltime max. P+2E S spatii verzi = 20%

Steren (din C.F.) = 15.000mp

Situatia existenta (mp) Situatia propusa (mp)

Parcele pentru hale dincare 20% spatii verzi - 13355.38

Circulatii, drumuri, acces, trotuare, spatii verzi de aliniament -

1644.62

Total 15000 15000

89.03%

10.97%

100%

BILANT TERITORIAL

6 5

5

3

6

3

12

5

LEA 20KV

LE A 2

0K V

12

PT T3

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Scara:

1:1000

10.2006

PUD - HALE PENTRU DEPOZITARE Denumire proiect:

IOSA ANA OLIMPIA CLONTA MIRCEA

Beneficiar :

Denumire plansa:

Proiectant :

Verificator /Expert tennic:

Verificator /Expert tennic:

ing. ......

arh. ......

Proiectat:

Sef proiect:

Desenat:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasVerificator intern:

AVIZE Faza:

Timisoara, Zona Freidorf, str.Ovidiu Cotrus

Nr. pr.: 28/2005

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

cond.arh. Calin Ancuta Nr.pl. 28A05REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Georgeta Trimbitas

Limita de proprietate

Cai de comunicare rutiere si pietonale existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

Retea electrica (stalpi) LEA 110Kv/20Kv

HCn 1352

Zona locuinte individuale existent

HCn 1352 intubat

Locuinte individuale existente

Teren arabil

Balta

Zona de studiu

Teren studiat prin PUZ

HCL 211/25.05.2010 Hale industriale si depozitare P+1E

HCL 194/21.12.2004 SISTEMGAS

HCL 39,38/29.01.2008 Construire depozit industrial

HCL 536/14.11.2006 Constr.industriale-depozitare si servicii

HCL 612/19.12.2006 Hala pentru depozitare

HCL 402/30.09.2008 Zona depozitare si servicii

PT PROPUS

Zona locuinte colective existent

Locuinte colective existente

Zona servicii existent

Cladiri servicii existente

PT 26

PT 16

PT 47

Profile drumuri propuse prin PUG in curs de elaborare

PT PROPUS Profil drum propus de specialist de drumuri

HCL nr. 327/2005 Puz sediu firma cu hala depozitare

HCL nr. 168/2006 PUD Cladire pentru birouri si spatii

comerciale

HCL nr. 336/2005 PUD Construire doua hale productie si

depozitare

PTT 1-1

PT T 1

-1

EXTRAS PUG, TIMISOARA LEGENDA Zona de retragere fit de drum stra (2 ndustrala si functiuni complementare) tie linii leriea(34m pentru LEA 110Kw si 16m LEA sie de construire cu exceptia celor de gopodirire x apelor aviz dia proprietate Propunere prospect ta | et RER Baa" | RE musa | | | SEBRU FERMA cu MALA DEPOZITARE | Pare tul) Perth. TUDEANU = | Fan: PUZ. 02A ||
[BILANT TERITORIAL |. extindere drumuri 382,78mp si S. protetic linii lectie 57209mp —24, [S- interdietie de construire (2 verde) 109, 7np 0, |. construibil 35000np |S- spatii verzi TOTAL TEREN TA mp_10, 15000mp, Legenda Limita zona studiata FE Limita de propritate E Zona industriala [NU Zona verde [BEI Proprictate privata [CZ] Comert si servicii [UR Drumuri existente fa] Drumuri propuse Drumuri de incinta fa Zona de protectie linii clectice [III Constructii propuse Spatii verzi PERI Limita intravilan EI = Sa E zor |**
CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea A-A STR. ANTON KATHRAIN SCARA 1:100 na 700, , 5 | ra Ze Cars Zr 1 | 10, iso | ao 350 150 103 i nr = a parut dura PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 + sectiunea 8-8 ACCES INTERIOR. BI SCARA 1:100 Hi 5 sm Go $ drum comunal 0) [CEZ] drum de orpontre 5) TE [EEE canatdedesocare CH) [BMR] on: rest scricii- conform PUG ÎMI 207: o PE 2000 spui va iii _ —_ az ISN) zona protectie LEA G — conducta de gaz industrie propus aje si amenajari exterioare ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI DE DEPOZITARE ia NEŢS teren [18511775 1000 mp Situatie exttenta Situaus exttenta 1000 (mp) m. 1006 mp 7555 1000 m] sos E a 1000 mp 1000 mp Thea E 1000 mp bată MALE ÎNDUSTRIALE SI DEPOZITARE a; TI PUZ CTT EI ET CT: Tir La EET E EEE a REGLEMENTARI URBNISTICE ra
Grup eleotromonta] depozii gunoi depozit gunoi LEGENDA — teritoriul studiat (limita incintei) | | zona unitati industriale | jzona depozitare, prestari servicii BE zona constructii aferente lucrarilor edilitare 'ona circulatie feroviara si constructii aferente interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ / PUD (conform PUG) LEGENDA —] INCINTA SC. SISTEMGAS S.R.L. DRUMURI DE INCINTA (betor)) SE SRL [PROIECT 1 na Pian Urbanistic de Detaliu Str. Sulina nr.10 - SISTEMGAS caza IES Pra SC. SISTEMGAS SRL : foza: TOS Ea BRE ta: Av Gad Tudora a erat! “i |Aug/2or At, Glad Tudora 1:1000 piansa "| * REGLEMENTARI URBANISTICE O04A
  • A09 STUDIU CVARTAL CONFORM PUG APROBAT

Atasament: A08_PUZ-URI_APROBATE_IN_ZONA.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Timisoara, str. Vasile Georgevici nr.3 (fosta str.Ovidiu Cotrus Nr.14 CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

04/2020

6/2018

A08PUZ-URI APROBATE IN ZONA

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

VERIFICAT

DESENAT

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

arh. Alideia Suciu

arh. Bianca Penciu

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

PROIECTAT

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare

arh. Miron Suteu

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

Nr.Top A1366/1/9

A1366/1/11

1366/1/6

Nr.Top A1366/1/10

3

3

3

3

A1355/1/1/2

DC1351

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

31

4758002 0 3 4 0 0

CALEA SAGULUI 144

birouri administratie

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

atelier

S.C.IATSA TM S.A.

hala birouri

spalatorie auto

S.C. AUTOROM S.R.L. Expozitie+Administratie

service auto hala

administratie+expozitie

SC Autorom SRL

hala

post trafo

centrala termica

S.C.PECO S.A19 9

hala montaj

cos

S.C.MEDCAF S.A

COMPETROL

statie

S.C.COMPETROL S.A.

depozit

rampa rampa

sediu firma

S.C. COMPETROL TIMIS

spalatorie auto

spalatorie

S.C. MEDFAC S.A.

bar SALCIA

S.C.AUTOROM S.R.L.

19 9

teren degradat

depuneri

expozitie auto birouri

cabina poarta

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

teren degradat

depozit furaje

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

STR. OV IDIU COTRUS

IN TR . PR OF . AN TO N KA TR AI N

Realitatea SRL centrala termica

Lipoplast atelier

platf.

Lipoplast atelier

Agromec

punct control

Realitatea SRL

cotete Bl.nr.1

atelier LIPOPLAST

LIPOPLAST sediu administrativ

BL OC N R. 1

casaportar

B.C.I.P.S.I.+ Pr.munci

vestiar

atelier

atelier hala LIPOPLAST

birouri

LIPOPLAST

AGROMEC

BL OC N R. 2

spalatorie

centrala termica

Agromec

Lipoplast atelier

statie pompe

Lipoplast hala

statie pompe

AGROMEC

cabina portar

post trafo

depozit PROMEX S.C. IVAN S.R.L

birouri

S.C. MULTIM S.A.

Lipoplast hala

TEXTOR S.R.L. + LIPOPLAST

atelier

Lipoplast atelier

Textor SRL

SC Ivan SRL TEXTORS.R.L.depozit

TEXTOR S.R.L. MULTIM

AGROMEC

S.C. IVAN S.R.L TEXTOR S.R.L.

S.C. IVAN S.R.L. garaj

vopsitorie

serv. administrativ

depozit

vopsitorie

hala debitare

MULTIM

AGROMEC

hala productie

pod rulant atelier piese

pod rulant

centr. termica

S.C. MULTIM S.A. cos

deseuri depozit

S.C. VALVI casa paznic

statie oxigen

19 5- 19 7

19 3

hala

terasa

bar PALMERT

19 1

birou

bar

atelier

cafe bar

parcare

TAB GRU COMPANY S.R.L.

BL OC N R. 3

atelier

parcare

magazin piese auto

S.C. CITY TRANS STAR S.R.L.

17 9- 18 9

teren degradat

(teren degradat)

Agromec

depozit

pompa

CA LE A SA GU LU I

17 7

spatiu comercial

17 5

sediu firma

17 3

14 0A

birouri magazie

cab. poarta

STAR S.R.L.

IHADIA

pltf. beton

sediu firma

17 1 hala depozit

16 5

SC Bergamini Impex SRL

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

degradata

degradata

(teren degradat)

degradata

degradata

(teren degradat)

(teren degradat)

degradata

bazin bazin

S.C.BERG BANAT

degradata

platf.beton

(teren degradat)

SC Berg banat

platf beton

statie compresoare

platforma beton

punct trafo SC Lemitex SRL

hala

S.C.LEMITEX S.R.L hala productie

depozit magazie

FITOSANITARA

MULTIM

c. apa

EUROCONSTRUCT

hidrofor

dep. materiale

CA LE A SA GU LU I

16 1

16 3

MULTIM

15 9

atelier auto

15 7

New Expensiv Car

15 5

Sc New Expensiv Car SRL

hala comeciala

S.C. SHELL ROMANIA S.R.L.

magazie birouri

SC Shell Romania SRL

15 3

CA LE A SA GU LU I

15 1/ A

SC Positano Impex SRL depozit

sediu. adm.

14 9

14 7/ A

platforma

platforma

S.C. FRANCK S.R.L.

birouri

birouri

depozit S.C. COSIMETAL S.R.L.S.C. Cosimetal SRL

birou

depozit

parcare

13 4

Agrosupertim parcare

(teren degradat)

ST R. T IM IS UL UI

SC Berg Banat

degr.

degr.

14 7/ B

sediu. adm.

depozit

Arabesque

depozit

birouri SC Fontalmet SRL

Electrometal hala productie ELECTROMETAL

hala turnatorie hala turnatorie S.C.FONTALMET S.R.L

g a n g

punct trafo Electrometal

hala

birouri+hala productie

statieaer SC Plastic Metro SRL

S.C.Corozin S.R.L

S.C.Plastic Metro

statie gaze

centrala termica

rampa

Mobitim

depuneri

13 2/ A

beci

13 2

13 0

12 8

hala

depozit

rez. rez. rez rez rez

bazin buncar

buncar

bazin

remiza

bazin remiza rezervor

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

14 14 A

16 A

16

5

5A

7

18 /A

9

18

20 22

11

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

24

13

15

19

50

48

39

STR. PODGORIEI

46

42

44

35 37

39/A

37/A

26

28

30 32

34

43

36 36 /A

38

40

41 42 44

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

23

25

44 /F

44 /C

44 /D2

7

29 44 /E

50 D

50 C

50 B

28

15

17

9

sala sport

38 40

36

34

30A 32

29

27

33

31

30

21

23 25

19

19A

8

31

33

35

46

37

39 /B

46 A

39 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

48

48 A

41

41 A

43

48 B 48 C

45

47

49

48 B 50 A

51

50

53 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

55

52 52 A

54

57 59 56

58

60

1A/2

1A/1

18

16

14

26

28 30

33

31

32

37

39

62 64

66

35

61

63

22 24

20

27

29

STR. NICOLAE FILIMON

25A

25

7

5

8

2

3

1

PIATA ELIBERARII

7

2A

2

ST R. FR AG IL OR

7 9

1

5

STR. FRAGILOR 3

1

5

6B

6A

5

statie PECO

STR. FRAGILOR

9

10

11

camin

parcare Parcul Petofi Sandor

1

Liceul Auto

S T R . A R D E A L

statie auto

E2

6

E1

parcare

PIAT A P

ETO FI S

AND OR

2

20

B

4

12

13

3

5

STR. V ALIUG

A

post trafo

C15

18

B 16

A

17

A

1A

9A

1B

8A

12

10

14A

23A

21

23

8

19

17

6

STR. NICOLAE FILIMON

4 16

2

2A

9 11

7

7A

15

STR. NICOLAE FILIMON

3

5

1

16

parcare

B

13 18

ST R. N.A ND RE ES CU

15

17

19 20

put apa

baraca materiala

bazin apa

casa vanelor

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI

depozit materila

baraca materiala baraca materiala

baz hala cont. met.

piese auto

Cat

camera pompe statie pompecarburanti

rez. carburanti

Statie transformare

Statie transformare

Statie transformare

Depozit electrica Sucursala de distributie

post trafo

Timisoara

Piese auto

mag. materiale

depozit materiale

Statie transrormare

Statie transrormare

Statie transrormare

Stalie 110 kw Freidorf

birouri

depozit materiale

S.C. FRANCK S.R.L.

rampa

S.C. COSIMETAL S.R.L.

depozit

magazie

produse finite

rampa

birouri

AGROSUPERTIM AGROSUPERTIM

depozit

depozit

rampa

S.C.FRANK S.R.L.

hala fabricatie

semiingropat

conditionat seminte

statie atelier

atelier electric

bazin

vestiar atelier mecanic

atelier mecanic

hala fabricatie

hala fabricatie

rampa

S.C. AGROSEM S.A.

silozuri

bazin

uscator

uscator

auto bazinsemiangropat

post trafo

S.C. UNISEM S.A.

rampa

cos

centrala termica

birouri depozit seminte

birouri S.C.UNISEM S.A.

depozit carbune

S.C.AGROSEM S.A.

7

bascula

post trafocabinapoarta cantar

5

12 6A

12 6

CA LE A SA GU LU I

MOBITIM

12 4

12 2

pa sa j

125A

128

STR. IZL

AZ

126

depozit gunoi

S T R . C E F E R IS T IL O R

7

5 6

4

STR. SULINA

S T R . C E F E R IS T IL O R

E

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI rampa

Ma ca ra m ob ila

Depozit materiale

buncar

uscator

uscator

S.C. AGROSEM S.A.

S.C. BEGAPAM

moara

Rampa auto

centrala termica

casa pompe

depozit carbuni sala hidrofoare

depozit carbuni

Cat

atelier electric

magazii

atelier auto

dep. acid sulfuricCat

baraca

cab. poarta

STR. SULINA

camin loc

atelier auto

9A

remiza

remiza

cab. poarta bascula

7A

depozit

Depozit gunoi

Ng

platforma beton

9

mag. materiale

vestiar

Parcare

Grup electromotaj

CONEL

11A

STR. SULINA11

hala cladire poarta

Sistem Gaz

bascula

bascula

Depozit gunoi

depozit gunoi

Hr

pa sa j

depozit Procema

statie pilot

statie pilot

statie pilot

statie pilot

depozit gunoi

F

statie Petrom

Extraceram

ma ca ra m ob ila

Extraceram statie gaz

Extraceram

sectie

sectie

ma ca ra m ob ila

68

70

65 72 72 A

74

76

78

S.C. Europesca S.R.L.

S.C. Ama S.R.L.

Statie transformareStatie transformare

S.C. Electrica

sala conexiuni camera comanda

13

STR. SULINA

13 STR. SULINA

80

80 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

82

84

84 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

STR. SULINA

hidrofor

22

20

26

STR. CONSTANTIN DANIEL

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

11

Sistem gaz

Cat

F

platforma beton

Cc

Centrala ulei

casa cantarcantar

depozit

Dermatina

platforma beton

depozit

macara mobila

EXTRACERAM

Sectie fabricatie

hala

Sectie fabricatie

Sectie doza

rez

rez rez

rez rez

rez rez

cantar rez

rez rez

rampa

PRETIM

statie pompe

cos DERMATINA

PRETIMcos hala productie

PRETIM

boiler atelier

PRETIM

hala productie

Sectia Pretim

instalatii ind

DERMATINA

sectie

DERMATINA

atelier

sectie

depozit

DERMATINA timplarie

foisor paza

PRETIM

sectie

statie compresoare

sectie DERMATINA

rez

vestiar

PRETIM

PSI P.S.I.Pretim

cos

Sectia Dermatina

put

DERMATINA

PRETIM magazie

PRETIM

magazie

bazin

magazie

tarc

tarc

dep.furaje

degradata

pod ru

lant degradata P

pod rulant

casa pompe

rampa

182

21

S T R . C E F E R IS T IL O R

5

28

19

17

24

STR. CIO

CANU LUI

22

STR. SEC

ERII

33

8

32

31

30

29

28 26

25A

27

25

24

STR. SEC

ERII

22

121 119

STR . IZ

LAZ 22

117

115

terasa

113

20

B

p a r c a r e

A 58

58

111

C

58 D

109 107

E

STR . IZ

LAZ

58 58

58

STR . FL

ORIL OR

13 15

12 10

8 6

p a r c a r e

post trafo

18 A

atelier

p a r c a r e

16

G 53

53

D 5 3

12

4 9

10

A 5 3

A

B49

A

C

53

B

STR. ETERNITATII

F

B

5 3

STR. ETERNITATII 1A

B 48 48

E

11 D

11 C 11

11

cabina portar

G 11

sectie parcare

post trafo

CA LE A SA GU LU I

sectie

cabina portar

EXTRACERAM

sectie

sectie

birouri, atelier

birouri

betoniera

betoniera

gradinita

magazie materiale prime

transformator

anexe sociale birouri

depozit

hala

DERMATINA

atelier Dermatina

bazin post trafo

atelier

atelier mecanic Dermatina

atelier mecanic

atelier mecanic atelier auto

atelier auto

cos

cos

statie pompe

centrala termica centrala termica

cos cos cos

bazin

bazin

cladire poarta

laborator metrologie

rampa

rez

Liceul Auto Timisoara

depozit

ANTREPRIZA DRUMURI SI PODURI

r a m p a

punct termic

1A

dispensar

terasa

terasa

2 / 4

1

A

parcare

2 / 6 B

5 9

7

A3

C3

rampa

A

8C

ST R. IO N SL AV IC I

14

14

B

A

13

punct termic

7

C2

E2 14

E3

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG)

14

13

E4

E5

16

Antrepriza de Drumuri si Poduri

laborator

11 - 13

A42 / 8

A5

15 A S T R . A R D E A L U L U I

22/10

B3 2/2

15

B1

D7 15

D4

2 0B

S T R . E U G E N C U T E A N U (V A L IU G )

9

B2 11

D4

2 0A

D32 2

B A10A 90

8B

8A

STR. EUGEN CUTEANU (V ALIUG)

21

25

22

27 24

26

B

B

B

15F

15

120

2

21

A

21

A

B

26 B

ST R. NI C. AN DR EE SC U

26 AB

25

A

27

STR. LAMAITEI

2

39 A

26 28

30

41

39

32 32 A

32 B

atelier

9

22

73

A

74

24

8

6

STR. LAMAITEI

atelier auto

9A

88

4

43

32 A

45

3

1

5

4

2

10

8

8A

18

12

16

4

6

STR. DANIEL CONSTANTIN

3

2

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36

47

49

51

34

36 36 B

ST R. NI CO LA E AN DR EE SC U

10B

12

10

10A

6 STR. PAL CONSTANTINESCU

9A

4

9

STR. PAUL CONSTANTINESCU

12 B

12 A

9/1

ST R. TA LA NG II

STR. PAUL CONSTANTINESCU

S T R . L A C U L U I

4/1

bar

6

6/ 1

STR. LACULUI

9/2

terasa

D13B8

D25 A

10

D24

C 12

1

birou

3

BSTR. LACULUI

D24

S=1894mp

Lot 1

Top.554/16;554/34-35

81588/09

Nr. Topo 645/b/1 /1 Nr. Topo 645/b/1 /2Nr. Topo 645/b/1 /2

760/07

26904/07

29569/07

26797/07

36590/07

41781/07

40809/07

40788/07

55081/07

58215/07

59546/07

58794/07

60098/07

60110/07

43680/07

63722/07

63781/07

63850/07

81706/07

73663/07

77371 /07

75878/07

75866/07

88588/07

75779/07

12604/07

ST AT

IE

Nr . to

p. 54

2/1 -54

3/1

12605/07

83653/07

95544/07

93176/07

13242/07

100223/ 07

101038/07

BA ZIN

PO MP

AR E

Nr .C

ad . C

c1 36

6/1 /1

A1 35 8/ 2/ 2

110 20 7/ 07

97557/07

111933/07

103343/07

10 24 47 /0 7

10 24 42 /0 7

10 24 30 /0 7

10 24 23 /0 7

10 24 19 /0 710

24 14 /0 7

127663/07

19078/07

13 15 18 /0 7

Nr.top.517/a/1/3/2/1/a

134359/07

13 21 41 /0 7

135766/07

21555/07

147489/07

150504/07

150527/07

151130/07

152202/07

150494/07

157226/07

Bloc P+4E

S T R . L A C U L U I

n r .1

n r .3

157920/07

169109/07

174694/07

178808/07

177944/07

3551/08

5774/08

3168/2008

CC 13

58 /3/

2;C C1

35 8/3

/1/ 2/1

35 42 /0 8

17 96 5/ 08

17 97 1/ 08

13 69

33 /0

8 nr .c ad .n ou 5 01 31

142742/08

141236/08

50303

85 114 /0 8

26 52 7/ 08

146947/08

161320/08

16448 4/08

1550 86/

08

167896/08

32221/08

17 83 91 /0 8

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08178391/08178391/08

ABC

HCN 13

52

DE 1 36 7- 4m

D s1 3 5 9 / 1 / 1 / c

P+1E

9/a

n r .c ad .4 07 /5 /b ,4 11 /2 /1 ,4 12 /2 /1 /2 /3

182749/08

1958/09_alip.

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV

412766

40 18 43

40 18 16

401539

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV/III

27172/09

40 58 87

401548-C1-U2

32152/09

400695-C1-U4

400695-C1-U3

402109

36089/09

406680-C1

408389

40 59 47

nr.cad.517/a/1/1

Nr. Topo 645/b/1 /1Nr. Topo 645/b/1 /1

46748/09

Nr.top.2393/XVI

nr top 26989

4/1

C1

49463/09_reapartam.

40 50

20 Nr

. C ad

. n ou

53186/09

410421

411666

411674

403676

409267

404392

50883

C1

C3

C5

C6

Cc1366/1/1/1

Cc1366/1/1/3

Sta tie

po mp

e C3

412224

BA ZIN

412226

70453/09

Nr.top.2393/XVI

407985

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/6

A 1355/1/5/5A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /1

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

Spalatorie

81581/09

P+2E+M

nr.cad.26956/1/2

C1

Spalatorie

C2

402085

11944/09

A 645/b/1

99609/09

406393

nr.cad.26956/1/2

Spalatorie 100400/09

412374

nr.cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106049/09

nr. cad.401548(fost cad.26956/1/2)

106044/09

411497

118467/09

nr.top.504/5

Casa P+1E

120659/09

409126

474/1/5 etc 480/1/2/1/5/1

Nr. top.

123663/09 404533

135784/09_inscr. constr.

C10

C1

403668

415483

Nr. top 1226/1/1/1/1/1/1/1

151943/09

C1-U4 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

418114

418115

418116

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

C1-U4

1473/10.

415992

Nr . t op . A 13 58 /2 /2 /2

:/3

77 79 /1 0_ de z.

:/1

118 71 /1 0

So pr on p es te in st al at ie us ca re n isi p

Inc ine

rat or

de re

zid uri

m ed

ica le

cu

bir ou

ri s i la

bo rat

oa re P+

1

42 05 31

420530

42 05 32

77 79 /1 0_ de z.

str.C-tin Daniel

27002/10

nr.top.504/5

40 70 45

37122/10

42 17 52

42 175

3

D+P+M C1

40

S = 390mp. nr. topo nou

2

47065/10

nr. topo nou

1

40 82 38

403188

414003

nr.cad.405852

405852-C1

86954/10

Nr.top.517/a/1/3/2/1/a

Casa

423874

C1

Sc = 11 0m p

Ca sa P + 1E

Sd = 22 0m p

N R . TO P . 50 8/ 3

S= 5 12 5 m p

88 95 5/ 10

416983

S=20 31mp

9522 4/10

Lot.1

Lot.2

C3

C2

C4

C1

C8

C9

C10

C11

C6 C5

C7

415691

400569

421742

421743

C2

Casa P+M

Nr cad. 50065

Nr top. 421/b/1/1;422/2/1/1,2/2;

423/a/1/1,a/2,c/2,504/23/b,

25,26/c/2,a/1;4/1/1/5

128294/10

424589

to p 50 1/ 1/ 2; 50 1/ 1/ 1/ 3/ 5/ 2

to p 50 1/ 1/ 2; 50 1/ 1/ 1/ 3/ 5/ 1

id en ti c( A1 35 8/ 3/ 2; A1 35 8/ 3/ 1/ 2/ 1

425437

425438

42 54 62

Cc1366/1/1 Nr.Cad.

C1 C3

139699/10

4210 90

407138

409777

406759

425825

425826

426004

426005

426013

426014

4259 99

4260 00

P + 1

109

N r .t o p . 2 12 1/ 6 4 6 - 6 4 8 / 6 / 1/ 12 /b / 1/ a /1/4

2 / b /4 / 13 0- 13 3/ 9

16 4 2 14 / 10

LO T 1

1

LO T 1

0

LO T 9

LO T 8

LO T 7

LO T 6

LO T 5

LO T 4

LO T 3

LO T 2

LOT 1

A1359/1/2

nr.cad.nou426588

nr.cad.nou426589

nr.cad.nou426590

nr.cad.nou426591

nr.cad.nou426592

nr.cad.nou426593

nr.cad.nou426594

nr.cad.nou426595

nr.cad.nou426596

nr.cad.nou426597

nr.cad.nou426598

425354

425355

S= 1502m

p 26

407138

66560/09_dez.

C2

412767

41 27 66 -C 11

33156/08

400 391

419637

426989

4 106

3 2 - C2

Top 514/b/1/1 17771/2011

C2

Ps 1 32 4/ 1/ 2 S =1 15 00 mp

42 74

19

416497

409999

402013

4 2 7 5 5 1

42 75 51

42 75 51

42 75 52

12 8

C1

C2

36 54 7/ 20 11

C1

nr.cad.425437

43554/2011

418201

412044

42 74

31

Nr.Cad.Nou 404060

51993/2011

428241 428242

42 84

56

428 457

428431

4 2 8 4 3 0

57450/2011

nr. cadastral nou 427822

nr. topo 619/1

428723

Hala parter

extindere hala

Nr. top

:45 9/2

/2;4 60/

a/2 /2;5

04/ 52

nr. cad

nou :

S=2 .43

ha

C1

C2

787 36/

201 1

404060

42 94

46

42 94

47

429497

Casa Nr.50A

Nr.top.415863

100287/2011_repoz.

C2

C1

Anexa

41 21 40

10 02 92 /2 01 1- re po z.

429469

429470

429471

4294 53

429454

429567429566

429564

429565

43 00

55

HALA DEPOZIT P

SEDIU P

C1

C2

120205/2011

Scf=2776 mp

Smas=1942 mp Nr. top 472/b/2/b/2/1

Scf=2776 mp

125943/2011

430336

Nr.cad. nou 430733

408598

430338

430337

4 1 3 4 3 1

40 47

05

419413

173118/2011

Top.554/16;554/34-35 S=1894mp

Lot 1

408533-C1-U21

174424/2011_alip.

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1/1/1

S=25928 mp

Ba ter

ia nr.

I Ba

ter ia

nr. II

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1

St r.

Va liu

g

Str. Valiug

181602/2011

42 45 33 - C1 ,C 2

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

1 9 7 7 8 8 / 2 0 1 1 _ a li p .

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

421056-C1

40 26

36

4/92-102:/3/2;:/44/2;:/4/2;:/5/2;

Nr. top. 692-693/1/2/1/a/2/2/1/2;

692-693/1/2/1/a/1/2/1;

2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/

:/6/2;:/7/2;:/8/2;/45/2;:/9/2;:/11/2;:/12/2/c

171714/2011

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

74 35 /2 01 2_ al ip .

C1

425224

409622-conversie

Hala P

C1

425239

407635

43 19

05

426989-C1

428730

407635-C2

432 128

4321 29

4321 30

427550

Nr.topografic 5465/a/2, 547/2, 548/a/2, 546/b/2

statie Peco

53762/2012

432997

432726

Nr.topografic 554/7,554/42, 554/43,554/44

Nr.topografic 554/45

90351/2012_alip.

409938

HALA DEPOZIT P+1Ep

SEDIU P+1E

C1

C2

10 76 96 / 20 12 _ ac t. da te im ob .

Nr .Cad .430337 (ident ic cu nr . cad . C c 1366/ 1/ 1/2 )

DE PO ZI T IN DU ST RI AL

Re zer vor

po mp are

Sta tie

S+P+2E

ADMINISTRATIV

GRUP

HA LA P RO DU CT IE

p ar te r

108517/2012_ inscr . const r .

~

C2

C1

C4

S =1 51 0m p

con str .

C3

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4

116514/2012_dez. 416497

Hala sortare

P+E partial

C1

LOT 1

116508/2012_dez.

428241

S=14946 mp LOT 1

S=3751 mp LOT 2

Po lic

lin ica

, b iro

ur i c

u 3

m ag

az ii

C1

C2

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt

C3

si pla

fo rm

e be

to na

te

Lo cu

ita P

+1 E

nr .ca

d. 4

31 90

5

12 18

74 /2

01 2

N r. to p 55 4/ 13 ,5 54 / 37 ,5 54 / 38 ,5 54 / 39

12 37 55 / 20 12 _ in dr . er . m at .

HALA DE PRODUCTIE

C1

HALA DE PRODUCTIE

CLADIRE BIROURI

parter

parter

C2

si ANEXA

HALA DE PRODUCTIE,

HALA DE PRODUCTIE

HALA DEPOZIT

C4

P

C5

parter

C3

124093/2012_act. date imob.

406559

Nr.cad. nou .............

129911/2012

Nr.cad. nou .............

Lot 1

Lot 2

420951

lot1 NOU.............................

137329/2012

lot2 NOU.............................

S=375 m.p.

432998

C1

C2

C4

C3

545/4/2;546/b/1/1/2/1/1

Nr top

143044/2012_modif. supraf.

11057/2012_avize rec.

HG 834

642/b/1/1/1/1/1

Nr. cad.429497

LOT 1

LOT2

LOT3

147431/2012

147431/2012

C3

C10

Nr.cad.404533

147884/2012

C1

149635/2012

nr. topo414/11,414/10/a

26956/2; 26953/2/2; 26953/2/3; 26954/1/2

S+P+2E

155469/2012_dez.

50883

nr. top. 449/2-450/b/2/3

158476/2012

C1

C2 Garaj în regim P

C3

Nr. top. 517/a/2/2/1

Casa P+M

161841/2012

Anexă gospodărească

Nr.cad.413600

434088

434089

P+M C3

An exa

P

C4

Cad:428723

167284/2012_inscr. constr.

Nr.Top.448/1

433791

419337

419336

41 40 20

403863

405166-C2

43 45

39

416/a/1/1/2,416/a/1/2/2,504/16/4

Nr. top.

30439/2013 423922

Casa P+M

50 05

8

40 58 88

411772

434451

434 452

43 36

89

413982-C1

4 3 4 7 0 0

40 58

87Nr. to

p.

Ca sa

P+ M 60

46 7/2

01 3

40 58

88Nr. to

p.

Ca sa

P+ M

cu gar

aj i ncl

us 60

47 3/2

01 3_

rep oz.

43 51

13

435114

435115

43 42 11

Top:414/7/b

69997/2013

ca sa P +MC1

420555

Cad.433836

Lot 1

Cad.433836

Lot 2

Lot 1

78509/2013

433836

4 1 3 8 1 1

428075

4 0 2 0 1 0

Scf=777mp

88570/2013 cad.419637

top139/k

C1

89985/2013

435470

1 0 1 2 6 6 / 2 0 1 3 _ rep o z.

1 0 1 2 8 1 / 2 0 1 3 _ rep o z.

Lot 2

13 Locuinta P+M

Lot 1

110856/2013-dez.

129 512

/20 13

Nr. top

:31 1/b

/42 /10

/1/ a/2

,31 1/b

/42 /10

/1/ b/1

/3

Sac t=3

30m p

Sma s=3

36m p

C1

Cc1358/4;

130104/2013

Nr.Cad.:

1359/5/6/24

Casa P+M

430626

Lot 1

Lot 2

Lot 3

132472/2013_dez.

135827/2013

Nr. top. 466/a/1/1/1

136046/2013

Nr. top. 448/3/1 CF 2227

136056/2013

Nr. top. 451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/2

138663/2013

C C .8 5 5 / 1 / 6 (id en tic

cu to p .4 1 9 / a ,4 1 9 / b / 3 ,5 0 4 / 2 4 / 1 ,4 2 0 / a / 2 / b / 1 )

1 4 0 2 9 0 / 2 0 1 3

S T E _ S R 0 5

5 9 4 4 3 / 1 0 - R T

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

1 5 3 6 6 8 / 2 0 1 1 _ P L. S IT.

45

32583/2015

443028

436974

441327

438695

442530

416983

429470

442359 405177

441363

404193

421165

428457

407635

432128

406393

413811

434088

442500

435470

421508

419887

444101

441197

430337

409603

442756

444551

440707

403668

439829

406137

409999

407985

402010

401816

401843

422265

443013

443024

438719

426854

434089

428432

421753

428242

442373

415672

428431

444552

427550

405166

443864

426000

419349

443282

415754

430180

406885

428723

438028

442498

442231

426989

444081

400537

404705

431869

407210

433622

437470

425111

404533

445050

445051

403784

426984

425437

402109

444700

445681

433791

434211

402636

421752

435100

439549

437552

406954

417056

433196

414851

411341

412044

436143

425999

426589

433910

431115

430096

441900

436459

445182

403183

407381

417238

414852

401042

415324 442548

425356

443601

422814

436662

423922

426598

406041

436375

443393

441893

417175

411093

442499

441901

436144

436901

441120

443427

437712

444840

424589

443392

415688

444838

411943

405906

437651

436147

436460

408118

414003

445181

430543

425690

416924

426590

426591

426592

426593

426594

426595

426596

426597

441161

416605

416604

430056

441236

405888

415576

408676

417833 406759

439703

400569

436458

415821

422325

428730

442603

408198 442604

411791

437668

423863

410632

413431

440763

440764

445369

438936

442023

415326

426005

406196

400888

426004

400391

434700

405852

413982

444733

415992

442274

437556

421101

405887

431664

408278

407545

443481

422459

433803

437558

435085

416451

413600

421694

418990

427137

414620

422317 416629

416630

422324

415253

421056

422322

411063

437755

437756

443600

435629

433725

431287

431286

424297

437559

430626

431071

432392

419949

409938

436002

406680

437560

409777

424533

426162

433969

433967

433968

440538

402068

430243

401290

426013

444507

405554 436145

422460

437557

419174

445422

406321

437563

410347

437567

437235

437564

408284

437565

437566

445141

435642

428430

442374

426588

425113

437569

442501

423451

428453

418215

423432

418114 421742

411674

437611

416603

437185

413996

428244

423769

435152

435316

431404

435317

423687

431405

436672

432723

411665

411497

434349

406386

435093

435090

436188

436720

415483

410140

437641

442550

401604

427540

409126

411666

437561

421237

442549

437640

445244

412901

428075

412767

433856

411772

444734

409115

427557

402085

408533

434347

412383

406559

413400

429469

432176

433742

430961

437562

418201

434084

433741

405947

437642

443009

412140

439876 439877

400695

441902

435630

435115

441894

429471

401347

434990

434937

435114

444508

427552 427551

437338

430338

408389

440708

430336

444839

411675

437220

420530

422765

438720

442078

438937

436003

439767

445138

437568

438721

437835

Total teren Parcela 1 Parcela 2 şi 3

Teren studiat 39350,00 mp 100,00 % 30895 mp

8003 mp. + 452 mp.

Drumuri 3515mp. 8,93 % 2435mp 1080 mp.

Teren rămas de amenajat 35835 mp 100,00 % 28460 mp 7375 mp

Zona depozitare şi servicii 29703 mp 82,89 % 25256 mp 4447 mp

Zona protectie culoare generatoare de riscuri 6132 mp 17,11 % 3204 mp 2928 mp

Zone verzi obligatorii pe fiecare lot - minim 20%

minim 7167 mp

min. 20%

minim 5692 mp

minim 1475 mp

EXTINDERE SPA II DE PRODUC IE •i DEPOZIARE - Str.A.Kathrein TIMI€OARA

SC KATHREIN + ROMKATEL SRL

Plan propuneri - REGLEMENT RI

ARHITECT

RESITA Str. Petru Maior Bl.67 sc.1 ap.2 tel/ fax 0255.218455 mobil 0741.270499 CIF - 2560909113683

Gc4 Bazin vidanjabil cu capac carosabil

6.00m

LEGENDA

Limite de propriet •i Construc•ii cu func•iuni sociale Construc•ii pentru produc•ie Construc•ii de depozitare Copertine Construc•ii ce se vor demola etapa 1 Bazin natural colectare ape pluviale de dezafectat Platforme •ii, extinderi carosabile, racorduri Circula•ii pietonale Cl

Zone verzi amenajate men•inute /nou propuse

•ie sanitar •e minime

Aliniament principal

•ele edilitare viitoare

•diri gospod•re

Surse de ap• existent / propus Raze de protec • Gabarite, distan

•i depozite acoperite- deschise

•i circula •i accese personal

•ti Amplasament nou propus pentru bazin ape pluviale

•i la dos de lot Culoar protectie LEA Culoar re

EXISTENT ETAPA 1 ET: FINAL•

BILANT TERITORIAL SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA ET:1 SITUA•IE PROPUSA ET.2 SITUATIE PROPUSA ET.FINAL

•a construit

•ii, platforme 5.486+4.366 6.780 + 4.366 6780+4366 8.749,3 + 6.980,4 9.852 21,95 11.146 24,83 11.146 24,83 15.729,7 35,04

• DENUMIRE ZONA mp total % mp total % mp total % mp total %

Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel Kathrein+Romkatel TOTAL ZON• STUDIAT• 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00 44.892,00 100,00

29.940+14.952 D.c. 1. Suprafa • la sol 3.909,1 + 1.996,6 4458,5 + 3.496,6 9000,6+3496,6 15.102,7+3496,6

5905,7 13,15 7955,1 17,72 12497,2 27,84 18.599,3 41.43 2. S. Desf• • 3909,1 + 2.576,6 4458,5 + 2.576,6 9785,1+ 4076,6 16.671,7+4.076,6

6485,7 ----- 8030,1 ------ 13.861,7 ---- 20.748,3 ------- 3. S. Gospod•reasc• 600 + 150 10 + 850 100 + 740 100 + 740

750 1,67 860 1,92 840 1,87 840 1,87 4. S. Verde amenajat• 390 + 560 240 + 1810 2.670 + 3.660 5.988 + 3.735

950 2,11 2.050 4,57 6.330 14,10 9723 21,66 5. Circula

6. Teren agricol nefolosit 19.554,9+7879,4 18.451,5 + 5.279,4 11.389,4+ 3539,4 0 + 0 27.434,3 61,11 22.880,9 50,96 14.078,8 31,36 0 0

POT 13,15% 17,72% 27,84% 40,43% CUT 0,14 0,19 0,31 0,46

29.940+14.952 29.940+14.952 29.940+14952

•urat P

Up2

Up3

Up3

Up1

Sv=495

N

CVARTAL STUDIAT

LEGENDA

TEREN STUDIAT PRIN PUZ

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32

CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

STR. OVIDIU COTRUS TIMISOARA

Proiect: P.U.D. - CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS

Data:10.2006

Proiect nr.: 29/2006

P+ 1

P

P+ 1

P

7. 91

21 2.4

9

47.05

21 4.6

7

47.09

47.62

20 8.7

1

47.78

9.0 0

16 .00

14. 00

12.29

5.00

12.29

4.50

6.0 0

5.0 0

1.50 4.50

3.50

2.50 2.50

2.5 0

2.5 0

12 .00

1.0 0 1.5

0 7 .00

1.5 0 1.

00

4.50 4.00

21.62

29.58

30.00

7.9 5

4.00

50.00

40.40

28. 58

13 3.0

7

49 .60

21 1.2

5

31. 76

13 3.0

7

11. 66

30 .00

6.0 0

28 .58

13 3.0

7

11. 66

30 .00

11. 37

R10.00 R6.00

R10.00

R8.00

R6.00

R10.00

10,003.58 m2

1

50

1

1

1

1

1

50

50

50

30

30

30

30

30

30

4

4

30

30

4

4

30

30

4

4

30

4

4

4

4

30

30

4

4

30

25 35

35

30

25 35

35

4

4

30

25

35

35

35

35

35

35

30

2535

13

13

30

31

31

30

30

35

35 35

35 30

30

30

30

25

25

25

25

30

25

30

31

30

30

3130

13

13

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

13

25

25

31

31

25

25

31

25

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

50

23

23

4

23

23

4

4

23

16

42 42

42

4

42

4242

30

3

3

3

331

33

13

33

13

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4 4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 40

40

40

40

1

5

4 4

4 4

50

50

50

C

4

23

23

13

4

4

23

23

23

4

4 23

4

25

25

25

25

25

25

25

25

31

25

31

25

25

25

31

25 25

25 31

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3131

31

25

25

25

25

25

25

25

25

2531

31

25

25

25

160

canal

canal ca na l

cana l

cana l

C c 1355/1/6

A 1355/1/5

lim ita p ro pr iet at e

lim ita p ro pr iet at e

camin vizitare

drum asfalt

S= 1ha

1

2

3

4

150

5 12

7 6

8

9

1011

G

G

lim ita p ro pr iet at e

C c 1355/1/7

S= 1ha

476100

4760002 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 10 0

87 .74

87 .72

87. 63

87. 62

AC CE

S

INT RA

RE

AC CE

S

IES IRE

HA LA

PR OD

UC TIE

EX IST

EN TA

7 LOCURI

51 LO

CU RI

33 LO

CU RI

post trafo

proiectat

dr um

e xis te nt

Hc n 13 52 /1

ca na l c ole ct ar e ap a

canal colectare apa

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 1

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 2

88.72

88.72

88.44

87.56

87.83

88.73

87.02

87.02

87.85

88.74

86.62

86.69

86.54

86.14

85.99

86.73 86.94 87.09

86.17

86.72 87.04

87.07

86.17

86.59 86.86

86.97

86.25 86.51

86.60

86.38 86.26

86.07

85.92 86.24

86.10 86.03

84.9886.0186.03

85.89

85.1985.928 5.97

86.03 86.14

86.06

84.97

85.96

86.50

86.11

87.08

86.87

87.51

86.38

85.0785.52

86.27

86.92

85.72

85.83

86.02 85.99

87.47

85.89

86.43 86.1785.80

85.75 86.46

86.39

85.82

86.22 86.25

86.73

86.98

86.67

86.29 85.76

86.41

86.74

86.71 86.94

87.1587.15

87.85

87.41

86.00

86.72

86.85

85.94

87.06

86.07

87.75

87.12

87.56

87.20

87.32

87.52

87.80

87.24

87.67

87.78

87.82

87.65

87.59

87.77

87.94

87.99

87.62

87.83

87.57

87.64

87.58

53.43

87.57

88.75

88.75

86.77

87.60

86.82 87.82

87.62 87.64

87.78

88.18

87.94 87.92

87.88

87.65

87.91 87.8687. 91

86.50

86.63

86.77

87.33

87.4187.41

87.65

87.60

87.45

87.64

87.39

87.11

86.84 86.85

86.46

86.56

86.58

86.51

86.54

86.99 86.87

86.89

86.97

86.9187.17

87.11 87.33

87.29

87.41

87.41

87.53

87.56

87.51

87.60 87.55

87.5987.7187.61

87.71

87.73

87.69

87.74

87.69 87.73

87.57 87.71

87.71

88.05

88.74

88.7488.73

87.61 87.7086.72

87.58

87.62

87.59

87.70

87.76

86.92

87.56

87.57 87.65

87.54

87.41

87.30

87.35

87.32

87.34

87.28

87.34

87.45 87.39

87.42

87.50

87.57

87.50

87.51 87.44

87.54

87.4887.45

87.3187.50

87.29

87.45

87.25

87.43

87.53

87.59

87.65

87.65

87.69

87.84

87.96

87.65

87.77

87.61

87.69

87.68

87.72

87.7387.73

87.71

87.84

87.84

87.85

87.92

88.05

87.67

87.59

87.7087.70

87.60

87.66

87.60

87.59

trotuar

zona verde

trotuar zona verde

carosabil

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drumuri/Accese existente Constructii /Regim de inaltime

propuse Zona rezervata pentru modernizarea str. O.Cotrus Acces/Parcaj/Platforma in incinta

Spatii verzi, plantatii de aliniament

Parcaj inierbat

P+...

06A1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE

CARACTERISTICILE SOLUTIEI PREZENTATE:

PARCAJE 91 parcaje la sol

SPATIU VERDE Sspatiu verde=2957,50mp Sparcaj inierbat=1250,64mp

CONSTRUCTII Sconstruita la sol hala existenta =2876,97mp

Sconstruita desfasurata existenta=3071,55mp

Sconstruita la sol propusa etapa1=1535,00mp

Sconstruita la sol propusa etapa2=3992,10mp

Sconstruita desfasurata etapa2 =4338,02mp

Sconstruita la sol =8404,07mp

Sconstruita desfasurata =8944,57mp

P.O.T.=42,02% C.U.T.=0,45 Regim de inaltime - P/P+1partial

Existent - hala productie Propunere - Etapa 1 - hala depozitare

- Etapa 2 - hala productie

2. % 2. %% %

PROFIL TRANSVERSAL TIP( PTT1, PTT2, PTT3) SE APLIC• PE STRADA PROPUSA SI PE str. OVIDIU COTRUS PERSPECTIVA

PTT2

PT T1

PU Z S

ed iu f

irm a c

u h ala

de poz

itar e"

Zo na

Fre ido

rf" apr

oba t pr

in H CL

327 / 26

.07 .20

05

S.C . B

AR UM

TE HN

IC" S.

R.L .

LEGENDA: LIMITE SI DELIMITARI

Limita zona studiata Limite topo teren conform C.F. Teren ce face obiectul PUD" Hale pentru depozitare Limita de implantare a cladirilor Limite parcele propuse LEA 20 KV

DESTINATIE Zona industriala existenta

Subzona de depozitare si servicii propus

Zona de implantare a cladirilor

Zona cu interdictie de construire

CIRCULATII Drum comunal

SIMBOLURI

HCn Canal

POT max. propus - 55% CUT max. propus - 1.5 Regim de inaltime max. P+2E S spatii verzi = 20%

Steren (din C.F.) = 15.000mp

Situatia existenta (mp) Situatia propusa (mp)

Parcele pentru hale dincare 20% spatii verzi - 13355.38

Circulatii, drumuri, acces, trotuare, spatii verzi de aliniament -

1644.62

Total 15000 15000

89.03%

10.97%

100%

BILANT TERITORIAL

6 5

5

3

6

3

12

5

LEA 20KV

LE A 2

0K V

12

PT T3

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Calitate Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de dec.2005

Scara:

1:1000

10.2006

PUD - HALE PENTRU DEPOZITARE Denumire proiect:

IOSA ANA OLIMPIA CLONTA MIRCEA

Beneficiar :

Denumire plansa:

Proiectant :

Verificator /Expert tennic:

Verificator /Expert tennic:

ing. ......

arh. ......

Proiectat:

Sef proiect:

Desenat:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasVerificator intern:

AVIZE Faza:

Timisoara, Zona Freidorf, str.Ovidiu Cotrus

Nr. pr.: 28/2005

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

cond.arh. Calin Ancuta Nr.pl. 28A05REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Georgeta Trimbitas

Teren studiat prin PUZ

HCL 211/25.05.2010 Hale industriale si depozitare P+1E

HCL 194/21.12.2004 SISTEMGAS

HCL 39,38/29.01.2008 Construire depozit industrial

HCL 536/14.11.2006 Constr.industriale depozitare si servicii

HCL 612/19.12.2006 Hala pentru depozitare

HCL 402/30.09.2008 Zona depozitare si servicii

str. Ovidiu Cotrus

str. Vasile Georgevici (Ovidiu Cotrus)

EXTRAS PUG, TIMISOARA LEGENDA Zona de retragere fit de drum stra (2 ndustrala si functiuni complementare) tie linii leriea(34m pentru LEA 110Kw si 16m LEA sie de construire cu exceptia celor de gopodirire x apelor aviz dia proprietate Propunere prospect ta | et RER Baa" | RE musa | | | SEBRU FERMA cu MALA DEPOZITARE | Pare tul) Perth. TUDEANU = | Fan: PUZ. 02A ||
CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea A-A STR. ANTON KATHRAIN SCARA 1:100 na 700, , 5 | ra Ze Cars Zr 1 | 10, iso | ao 350 150 103 i nr = a parut dura PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 + sectiunea 8-8 ACCES INTERIOR. BI SCARA 1:100 Hi 5 sm Go $ drum comunal 0) [CEZ] drum de orpontre 5) TE [EEE canatdedesocare CH) [BMR] on: rest scricii- conform PUG ÎMI 207: o PE 2000 spui va iii _ —_ az ISN) zona protectie LEA G — conducta de gaz industrie propus aje si amenajari exterioare ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI DE DEPOZITARE ia NEŢS teren [18511775 1000 mp Situatie exttenta Situaus exttenta 1000 (mp) m. 1006 mp 7555 1000 m] sos E a 1000 mp 1000 mp Thea E 1000 mp bată MALE ÎNDUSTRIALE SI DEPOZITARE a; TI PUZ CTT EI ET CT: Tir La EET E EEE a REGLEMENTARI URBNISTICE ra
Grup eleotromonta] depozii gunoi depozit gunoi LEGENDA — teritoriul studiat (limita incintei) | | zona unitati industriale | jzona depozitare, prestari servicii BE zona constructii aferente lucrarilor edilitare 'ona circulatie feroviara si constructii aferente interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ / PUD (conform PUG) LEGENDA —] INCINTA SC. SISTEMGAS S.R.L. DRUMURI DE INCINTA (betor)) SE SRL [PROIECT 1 na Pian Urbanistic de Detaliu Str. Sulina nr.10 - SISTEMGAS caza IES Pra SC. SISTEMGAS SRL : foza: TOS Ea BRE ta: Av Gad Tudora a erat! “i |Aug/2or At, Glad Tudora 1:1000 piansa "| * REGLEMENTARI URBANISTICE O04A
  • A08 PUZ-URI APROBATE IN ZONA

Atasament: A07_PLAN_MOBILARE_CONF_PUG_APROBAT_SI_PUZ-URI_APROBATE.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100 04/2020

6/2018

A07 PLAN MOBILARE CONF PUG APROBAT SI PUZ-URI

APROBATE

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

trotuar

zona verde trotuar

18.50

18.50

12.00

18 .50

18.50

18.50

50.54

PUZ - "Hala pentru depozitare" HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

8'

7'7

8

carosabil

25 6.3

9

32.8 3

67.52

8.21

36. 67

87. 04

34 .85

18.50

18.50

2.87 22.10

35.56

18.50

18.50

25.15

2.53

123 .61

18.50

18.50 18.50

18.50 12.00

18 .50

26 .00

5. 00

7. 00

7. 00

7. 00

1.0 0 1.5

0 3.5 0 3

.50 1.5

0 1.0

0

12 .00

5. 00

7. 00

7. 00

4. 12

14.00

2.5 0

7.0 0 2

.50

2.5 0

7.0 0 2

.50

12 .001.00

1.5 0 3.5

0 3 .50 1.5

0 1.0

0

26 .0

0

Drum PTT1-1 propus prin PUZ - "Zona depozitare si servicii"

HCL 402/30.09.2008

Limita de proprietate PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Profil de drum propus si aprobat prin PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Teren cedat pentru drum 45,00 mp

CV

GV

CV

Racord de canalizare menajera propus din PVC, Ø250 mm

CV

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, Ø400mm

Bransament de apa potabila propus din PE-ID, De63 mm

Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

4760002 0 3 4 0 0

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

1414

1414

3

3

3

3

HCn 1352

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

4

4

31

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

59546/07

13242/07

169109/07

17 83 91 /0 8

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

LES 110kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

Hala depozitare si servicii propusa spre construire conform PUZ - HCL 402/30.09.2008

Hala depozitare si servicii propusa spre construire conform PUZ - HCL 402/30.09.2008

ACCES PROPUS

ACCES EXISTENT

ACCES EXISTENT

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

DC1351

str. Ovidiu Cotrus

str. Vasile Georgevici (Ovidiu Cotrus)

P+1E

2

3

4

5

6

1

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

LIMITA ZONA DE STUDIU

Axul drumului DC1351

PT PR

OP US

str. Ovidiu Cotrus

PT 26

PT 26

ACCES EXISTENT

Depozitare POTmax - 29,20%

CUTmax - 0,31 Rhmax: P+1E Hmax = 8,30m

Teren Depozitare - Industrie S=9.955,00 mp

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona depozitare, prestare servicii propusa Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse in incinta

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Drept de servitute de trecere E-Distributie conform CF nr. 433713 8.16% - 816 mp

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai de comunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 intubat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Zonificare existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018 Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018) Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Zonificare propus

Acces propus - str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus)

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existent - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

INDICI URBANISTICI

Teren arabil intravilan 100% - 10 000 mp

PROPUS

Circulatii auto si pietonale propuse in incinta Zone aferente circulatiei auto si pietonale propuse prin profil stradal preluat din PUZ aprobat prin HCL 536/2006 Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

Teren reglementat: industrie - depozitare 100% - 10 000 mp Depozitare si functiuni complementare max 29.20% - 2 920 mp Spatii verzi min 20.00% - 2 000mp Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 50.35% - 5035 mp 846mp pt E-Distributie Banat) Teren cedat pentru realizare profil stradal 0.45% - 45 mp

EXISTENT

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT existent= 0.00% CUT existent= 0.00

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29.20% CUT propus max = 0.31 Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20% Steren cedat pentru dum 0.45% - 45mp

  • A07 PLAN MOBILARE CONF PUG APROBAT SI PUZ-URI APROBATE

Atasament: A06_PLAN_MOBILARE_CONF_PUG_NEAPROBAT.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100 04/2020

6/2018

A06PLAN MOBILARE CONF PUG NEAPROBAT

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

18.50

18.50

18.50 18.50

12.00

18 .50

18 .50

35. 82

87. 04

34 .85

32.8 3

67.52

8.21

25 6.3

9

50.54

25 6.3

9

PUZ - "Hala pentru depozitare" HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

8'

7'7

8

18.50 18.50

2.87 22.10

35.56

18.50

18.50

25.15

2.51

123 .61

18.50 18.50

18.50 18.50

12.00

20.00

26 .00

5. 00

7. 00

7. 00

7. 00

1.0 0 1.5

0 3.5 0 3

.50 1.5

0 1.0

0

12 .0026

.0 0

2.5 0

7.0 0 2

.50

2.5 0

7.0 0 2

.50

12 .001.00

1.5 0 3.5

0 3 .50 1.5

0 1.0

0

26 .0

0

Limita de proprietate PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Teren cedat pentru drum 45,00 mp

Profil de drum propus si aprobat prin PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

CV

GV

CV

Racord de canalizare menajera propus din PVC, Ø250 mm

CV

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, Ø400mm

Bransament de apa potabila propus din PE-ID, De63 mm

59546/07

13242/07

169109/07

17 83 91 /0 8

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

LES 110kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

Hala depozitare si servicii propusa spre construire conform PUZ - HCL 402/30.09.2008

Hala depozitare si servicii propusa spre construire conform PUZ - HCL 402/30.09.2008

ACCES PROPUS

ACCES EXISTENT

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

str. Ovidiu Cotrus

P+1E

2

3

4

5

6

1

Axul drumului DC1351

LIMITA ZONA DE STUDIU

PT 16

str. Ovidiu Cotrus

PT 26

PT 26

PT PR

OP US

DC1351

ACCES EXISTENT

ACCES EXISTENT

Depozitare POTmax - 29,20%

CUTmax - 0,31 Rhmax: P+1E Hmax = 8,30m

Teren Depozitare - Industrie S=9.955,00 mp

A 13 55 /1 /5 /2

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona depozitare, prestare servicii propusa Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse in incinta

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Drept de servitute de trecere E-Distributie conform CF nr. 433713 8.16% - 816 mp

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai de comunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 intubat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Zonificare existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018 Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018) Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Zonificare propus

Acces propus - str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus)

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existent - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

INDICI URBANISTICI

Teren arabil intravilan 100% - 10 000 mp

PROPUS

Circulatii auto si pietonale propuse in incinta Zone aferente circulatiei auto si pietonale propuse prin profil stradal preluat din PUZ aprobat prin HCL 536/2006 Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

Teren reglementat: industrie - depozitare 100% - 10 000 mp Depozitare si functiuni complementare max 29.20% - 2 920 mp Spatii verzi min 20.00% - 2 000mp Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 50.35% - 5035 mp 846mp pt E-Distributie Banat) Teren cedat pentru realizare profil stradal 0.45% - 45 mp

EXISTENT

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT existent= 0.00% CUT existent= 0.00

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29.20% CUT propus max = 0.31 Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20% Steren cedat pentru dum 0.45% - 45mp

Atasament: A05_PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE_CONF_PUG_APROBAT_SI_PUZ-URI_APROBATE.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100 04/2020

6/2018

A05 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG APROBAT

SI PUZ-URI APROBATE

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

trotuar

zona verde trotuar

33 .16

50.54

PUZ - "Hala pentru depozitare" HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

8'

7'7

8

drum asfalt

carosabil

25 6.3

9

32.8 3

67.52 8.21

36. 67

87. 04

34 .85 18

.50

18 .50

18.50

18.50

19.60

23.00

2.00

12 4.9

3

2.00

26.85

20.35

35.56

18.50

18,50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50 12.00

12.00

26 .00

5. 00

7. 00

7. 00

7. 00

1.0 0 1.5

0 3.5 0 3

.50 1.5

0 1.0

0

12 .0026

.0 0

5. 00

7. 00

7. 00

4. 12

14.00

33. 45

33 .41

2.5 0

7.0 0 2

.50

2.5 0

7.0 0 2

.50

12 .001.00

1.5 0 3.5

0 3 .50 1.5

0 1.0

0

26 .0

0

25 6.3

9

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

Profil de drum propus si aprobat prin PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Drum PTT1-1 propus prin PUZ - "Zona depozitare si servicii"

HCL 402/30.09.2008

Limita de proprietate PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Teren cedat pentru drum 45,00 mp

Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

4760002 0 3 4 0 0

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

1414

1414

3

3

3HCn 1352

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

4

31

2

3

4

5

6

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

1

59546/07

13242/07

169109/07

17 83 91 /0 8

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

Depozitare POTmax - 29,20%

CUTmax - 0,31 Rhmax: P+1E Hmax = 8,30m

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

ACCES PROPUS

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

ACCES EXISTENT

LES 110kv

str. Ovidiu Cotrus

str. Vasile Georgevici (Ovidiu Cotrus)

P+1E

A

B

D

C

Teren Depozitare - Industrie S=9.955,00 mp

Axul drumului DC1351

PT PR

OP US

ACCES EXISTENT

LIMITA ZONA DE STUDIU

PT 26

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

PT PR

OP US

PT 26

ACCES EXISTENT DC1351

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona depozitare, prestare servicii propusa Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse in incinta

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Drept de servitute de trecere E-Distributie conform CF nr. 433713 8.16% - 816 mp

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai de comunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 intubat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Zonificare existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018 Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018) Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Zonificare propus

Acces propus - str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus)

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existent - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

INDICI URBANISTICI

Teren arabil intravilan 100% - 10 000 mp

PROPUS

Zone aferente circulatiei auto si pietonale propuse prin profil stradal preluat din PUZ aprobat prin HCL 536/2006 Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

Teren reglementat: industrie - depozitare 100% - 10 000 mp Depozitare si functiuni complementare max 29.20% - 2 920 mp Spatii verzi min 20.00% - 2 000mp Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 50.35% - 5035 mp 846mp pt E-Distributie Banat) Teren cedat pentru realizare profil stradal 0.45% - 45 mp

EXISTENT

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT existent= 0.00% CUT existent= 0.00

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29.20% CUT propus max = 0.31 Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20% Steren cedat pentru dum 0.45% - 45mp

  • A05 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG APROBAT SI PUZ-URI APROBATE

Atasament: A04_PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE_CONF_PUG_NEAPROBAT.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100 04/2020

6/2018

A04 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG

NEAPROBAT

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

trotuar

zona verde trotuar

50.54

PUZ - "Hala pentru depozitare" HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

8'

7'7

8

carosabil

25 6.4

6

32.8 3

67.52

8.21

36. 67

87. 04

34 .85

18 .50

18.50

18.50

35.56

18.50

18.50

18,50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50 12.00

12.00

20.00

18 .50

2.00

26.85

20.35

19.60

23.00

2.00

33 .41

33. 45

26 .00

5. 00

7. 00

7. 00

7. 00

1.0 0 1.5

0 3.5 0 3

.50 1.5

0 1.0

0

12 .0026

.0 0

2.5 0

7.0 0 2

.50

2.5 0

7.0 0 2

.50

12 .001.00

1.5 0 3.5

0 3 .50 1.5

0 1.0

0

26 .0

0

Limita de proprietate PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Teren cedat pentru drum 45,00 mp

Profil de drum propus si aprobat prin PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii"

HCL 536/14.11.2006

Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

4760002 0 3 4 0 0

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

1414

1414

3

3

3HCn 1352

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

4

4

31

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

59546/07

13242/07

169109/07

17 83 91 /0 8

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

444101

444551

444552

403183

411943

436147

436145

CA

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k v

LES 110kv

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

ACCES PROPUS

PT 16

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

ACCES EXISTENT

LES 110kv

str. Ovidiu Cotrus

P+1E

A

B

3

4

5

6

1

2

str. Ovidiu Cotrus

PT 26

PT 26

PT PR

OP US

str. Vasile Georgevici (Ovidiu Cotrus)

ACCES EXISTENT

Axul drumului DC1351

LIMITA ZONA DE STUDIU

ACCES EXISTENT DC1351

Depozitare POTmax - 29,20%

CUTmax - 0,31 Rhmax: P+1E Hmax = 8,30m

Teren Depozitare - Industrie S=9.955,00 mp

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

Zona depozitare, prestare servicii propusa Zona de implantare propusa

Spatii verzi propuse pe parcela reglementata

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Drept de servitute de trecere E-Distributie conform CF nr. 433713 8.16% - 816 mp

Limita de proprietate teren ce face studiul PUZ

Cai de comunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 intubat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Zonificare existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018 Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018) Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Zonificare propus

Acces propus - str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus)

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Cai de comunicare rutiera si pietonala propuse in vederea unei viitoare dezvoltari a zonei studiate

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existent - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

INDICI URBANISTICI

Teren arabil intravilan 100% - 10 000 mp

PROPUS Teren reglementat: industrie - depozitare 100% - 10 000 mp Depozitare si functiuni complementare max 29.20% - 2 920 mp Spatii verzi min 20.00% - 2 000mp Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 50.35% - 5350 mp 846mp pt E-Distributie Banat) Teren cedat pentru realizare profil stradal 0.45% - 45 mp

EXISTENT

PROPUS

Steren = 10 000 mp POT existent= 0.00% CUT existent= 0.00

Steren = 10 000 mp POT propus max = 29.20% CUT propus max = 0.31 Regim inaltime max = P+1E - 8,30m Sverde min = 20% Steren cedat pentru dum 0.45% - 45mp

Zone aferente circulatiei auto si pietonale propuse prin profil stradal preluat din PUZ aprobat prin HCL 536/2006 Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

  • A04 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG NEAPROBAT

Atasament: A03_PLAN_SITUATIE_EXISTENT.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100 04/2020

6/2018

A03PLAN SITUATIE EXISTENT

1:1000

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

PUZ - Zona industriala - depozitare Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

SC BARUM TECHNIK SRL

Faza:

P.U.Z.

PUZ - "Hala pentru depozitare" HCL 612/19.12.2006

PUZ - "Constr.industriale depozitare si servicii" HCL 536/14.11.2006

PUZ - "Zona depozitare si servicii" HCL 402/30.09.2008

ACCES EXISTENT

ACCES EXISTENT

50.54

25 6.3

9

32.8 3

67.52

8.21

36. 67

87. 04

34 .85

18 .50

18 .50

18.50 18.50

18.50 18.50

35.65

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

35.32

18.50

18.50

9.7 4

30.5333.42

15 8.6

0

16 4.6

0

22,27 32,38

12.00

12,00

12.00

7.0 0

2.8 8

9.4 6

6. 79

5.0 75.

09 5.0

9 Nr.Top A1366/1/9

4760002 0 3 2 0 0

Nr cad 433713 (A1366/1/12) S=10.000,00mp

4760002 0 3 4 0 0

A1366/1/11

HC n 1

352

Nr.Top A1366/1/10

HCn 1352

DC1351

C

C

C

C

C

3

3

3

3

3

4

4

31

4758002 0 3 2 0 0

4758002 0 3 4 0 0

17 83 91 /0 8

40 50

20 Nr

. C ad

. n ou

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4A 1355/1/5/4

408598

CVexist

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kvLE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 2

0kv

LE A 1

10k v

LE A 1

10k w

LE A 1

10k w

LE S 1

10k w

LES 110kv

Retea de canalizare menajera existenta din PVC, 400mm

Retea de apa potabila existenta din PE-ID, De355 mm

LE A 1

10k v

LE A 1

10k v

LIMITA ZONA DE STUDIU

P+1E P+1E

P+1E

P+1E

str. Vasile Georgevici (Ovidiu Cotrus)

PT E

XI ST

EN T

str. Ovidiu Cotrus

P+1E

LES 110kv

2

3

4

5

7

8

6

1

PT EXI

STE NT

Axul drumului DC1351

DC1351

Nr.Pct. X(m) Y(m) 1 476078.523 203407.711 2 476077.131 203399.616 3 476065.788 203333.062 4 476051.369 203303.571 5 476029.659 203276.311 6 475978.058 203206.220 7 475956.123 203176.836 8 475916.894 203208.695

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Drept de servitute de trecere E-Distributie conform CF nr. 433713 8.16% - 816 mp

Limita de proprietate teren reglementat prin prezentul PUZ

Cai de comunicare rutiera si pietonala existente

4758002 0 3 4 0 0

Caroiaj

LEGENDA

C Gura camin canalizare Retea electrica (stalpi)

Zona protectia LEA 110Kv (18,5m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352

Zona protectia LEA 20Kv (12,0m conf. aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018)

HCn 1352 intubat

Zona locuinte individuale existente

N

Limita zona de studiu

Zonificare existent

LES 110KV conf. Aviz E-Distributie 231708754/06.09.2018

Zona protectie Hcn1352 (2m conf. aviz Anif nr.488/08.10.2018) Acces existent

Limita proprietate parcele vecine

Zona de spatii verzi (conform PUG in vigoare)

Sit arheologic daco-roman conf. Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2652/15.09.2017

Zona mixta (prestare servicii propusa + locuinte si functiuni complementare P/P+2E, peste P+2E - conform PUG in vigoare)

Acostament pietris, neamenajat

Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice

Zona depozitare, prestari servicii existent - conf. PUZ-uri edificate in zona Cladiri depozitare, prestari servicii existente - conf. PUZ-uri edificate in zona

Teren arabil intravilan 100% - 10 000 mp

  • A03 PLAN SITUATIE EXISTENT

Atasament: A02_PLAN_ÎNCADRARE_IN_PUG.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/D0446386E91A17EDC2258562003B1CA1/A02_PLAN_ÎNCADRARE_IN_PUG.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: A01_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

GSPublisherVersion 0.12.100.100

PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

04/2020

6/2018

A01INCADRARE IN TERITORIU

Scara

s.c. STUDIO UNU s.r.l. P-ta Axente Sever, nr 14A , Timisoara, tel. 0722920759, 0723527701

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Beneficiar

Titlu plansa

studio

Data

Proiect nr.

Plansa

SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

LEVANT PROJECT

SC LEVANT PROJECT SRL TIMISOARA STR. MACEDONSKI NR. 1

TEL/FAX. 0744/960048

PROIECTANT GENERAL

arh. Alideia Suciu

SC BARUM TECHNIK SRL

Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2, (fosta str. Ovidiu Cotrus Nr.14) CF 433713 Nr.Top.Cad 433713

VERIFICAT

DESENAT

arh. Alideia Suciu arh. Miron SuteuPROIECTAT

arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Isabela Dan

Titlu proiect PUZ - ZONA INDUSTRIALA - DEPOZITARE

Amplasament str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr. 14)

Faza:

P.U.Z.

2, 82 5

CONSTRUCTIM

METROPOL

atelier

atelier

CONSTRUCTIM

CALEA SAGULUI 144

STR. SULINA

STR. SULINA

cabina poarta

birouri administratie

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

atelier

S.C.IATSA TM S.A.

hala birouri

spalatorie auto

S.C. AUTOROM S.R.L. Expozitie+Administratie

service auto hala

administratie+expozitie

SC Autorom SRL

hala

post trafo

centrala termica

S.C.PECO S.A19 9

hala montaj

cos

S.C.MEDCAF S.A

COMPETROL

statie

S.C.COMPETROL S.A.

depozit

rampa rampa

sediu firma

S.C. COMPETROL TIMIS

spalatorie auto

spalatorie

S.C. MEDFAC S.A.

bar SALCIA

S.C.AUTOROM S.R.L.

19 9

AQUATIM

teren degradat

depuneri

expozitie auto birouri

cabina poarta

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

depuneri

teren degradat

teren degradat

depozit furaje

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

teren degradat

(teren degradat)

teren degradat

STR. OV IDIU COTRUS

IN TR . PR OF . AN TO N KA TR AI N

Realitatea SRL centrala termica

Lipoplast atelier

platf.

Lipoplast atelier

Agromec

punct control

Realitatea SRL

cotete Bl.nr.1

atelier LIPOPLAST

LIPOPLAST sediu administrativ

BL OC N R. 1

casaportar

B.C.I.P.S.I.+ Pr.munci

vestiar

atelier

atelier hala LIPOPLAST

birouri

LIPOPLAST

AGROMEC

BL OC N R. 2

spalatorie

centrala termica

Agromec

Lipoplast atelier

statie pompe

Lipoplast hala

statie pompe

AGROMEC

cabina portar

post trafo

depozit PROMEX S.C. IVAN S.R.L

birouri

S.C. MULTIM S.A.

Lipoplast hala

TEXTOR S.R.L. + LIPOPLAST

atelier

Lipoplast atelier

Textor SRL

SC Ivan SRL TEXTORS.R.L.depozit

TEXTOR S.R.L. MULTIM

AGROMEC

S.C. IVAN S.R.L TEXTOR S.R.L.

S.C. IVAN S.R.L. garaj

vopsitorie

serv. administrativ

depozit

vopsitorie

hala debitare

MULTIM

AGROMEC

hala productie

pod rulant atelier piese

pod rulant

centr. termica

S.C. MULTIM S.A. cos

deseuri depozit

S.C. VALVI casa paznic

statie oxigen

19 5- 19 7

19 3

hala

terasa

bar PALMERT

19 1

birou

bar

atelier

cafe bar

parcare

TAB GRU COMPANY S.R.L.

BL OC N R. 3

atelier

parcare

magazin piese auto

S.C. CITY TRANS STAR S.R.L.

17 9- 18 9

teren degradat

(teren degradat)

Agromec

depozit

pompa

CA LE A SA GU LU I

17 7

spatiu comercial

17 5

sediu firma

17 3

14 0A

birouri magazie

cab. poarta

STAR S.R.L.

IHADIA

pltf. beton

sediu firma

17 1 hala depozit

16 5

SC Bergamini Impex SRL

(teren degradat)

(teren degradat)

teren degradat

degradata

degradata

(teren degradat)

degradata

degradata

(teren degradat)

(teren degradat)

degradata

bazin bazin

S.C.BERG BANAT

degradata

platf.beton

(teren degradat)

SC Berg banat

platf beton

statie compresoare

platforma beton

punct trafo SC Lemitex SRL

hala

S.C.LEMITEX S.R.L hala productie

depozit magazie

FITOSANITARA

MULTIM

c. apa

EUROCONSTRUCT

hidrofor

dep. materiale

CA LE A SA GU LU I

16 1

16 3

MULTIM

15 9

atelier auto

15 7

New Expensiv Car

15 5

Sc New Expensiv Car SRL

hala comeciala

S.C. SHELL ROMANIA S.R.L.

magazie birouri

SC Shell Romania SRL

15 3

CA LE A SA GU LU I

15 1/ A

SC Positano Impex SRL depozit

sediu. adm.

14 9

14 7/ A

platforma

platforma

S.C. FRANCK S.R.L.

birouri

birouri

depozit S.C. COSIMETAL S.R.L.S.C. Cosimetal SRL

birou

depozit

parcare

13 4

Agrosupertim parcare

(teren degradat)

ST R. T IM IS UL UI

SC Berg Banat

degr.

degr.

14 7/ B

sediu. adm.

depozit

Arabesque

depozit

birouri SC Fontalmet SRL

Electrometal hala productie ELECTROMETAL

hala turnatorie hala turnatorie S.C.FONTALMET S.R.L

g a n g

punct trafo Electrometal

hala

birouri+hala productie

statieaer SC Plastic Metro SRL

S.C.Corozin S.R.L

S.C.Plastic Metro

statie gaze

centrala termica

rampa

Mobitim

depuneri

13 2/ A

beci

13 2

13 0

12 8

hala

depozit

rez. rez. rez rez rez

bazin buncar

buncar

bazin

remiza

bazin remiza rezervor

STR. RASCOALA DIN 1907

STR. RASCOALA DIN 1907

S.C. DOIRO AREURO S.R.L.

S.C. Nicola Mazzolin S.R.L.

depozit

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

cab.portar

S.C.Nicola Mazzolin S.R.L. Timisoara

2A

5B

2B

4A

7A

2B 8

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

5A 5C

3A

2A

3B 2

2B

4

6

8

8A

transformator

atelier

75

73

veterinar

82

73 A

71

80 A

ST R. IO AN S LA VI CI

rampa

birou

69

Dispensar 80

76

78

67

74

65 63

61

72

70

59

68

66

57

55

53 A

depozit 4

depozit

2A

2

20

24

26

22

36

38

34

27

8A

10

10A

40 12

1 ST R. AN TO N BA CA LB AS A3

30

32 32A

28

25

23

21

21A

19

19A

12

14

10

7

STR. PAGANINI

16

18

15

17

13

11

9

8

6

5

3

14 14 A

16 A

16

5

5A

7

18 /A

9

18

20 22

11

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

24

13

15

19

50

48

39

STR. PODGORIEI

46

42

44

35 37

39/A

37/A

26

28

30 32

34

43

36 36 /A

38

40

41 42 44

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

23

25

44 /F

44 /C

44 /D2

7

29 44 /E

50 D

50 C

50 B

S.C.IMIA S.R.L.

scoala

64

Gradinita nr.7

Gradinita nr.7 STR. C.NOTTARA

2A

7

5

9A

STR. NOTTARA

6

8

3

2

4

6A

62

53

51 scoala

60

58

STR. N.PAGANINJ

perfectionare

49

ST R. IO AN S LA VI CI

47

Fundatia Fonduri de sprijin Festog

Centru despecializare

depozit

Inspectoratul de Stat Pentru Handicapati

camin 56

Biserica Romano Catolica

54

45

43

52

50

48

depozit

41 41 /A

39

37

46 44

37 A 35

28

26

20

22

24

15

17

42

40

38

36

34

32

33

ST R. IO N SL AV IC I

31

29

27

30

25 23

28

26

24 A 24

22

14

21

12

10

16

18 STR. PODGORIEI

13

11A

11

9

7

20

19

17

15

8

STR. PODGORIEI

6

2 4

1

3

platf.beton

birou

5

18 16 A

16

depozit

13 A

14

13

11

12

10

9

8

6

depozit

depozit

4

stadion

Asociatia sportiva

Auto Timisoara

S T R . P O D G O R IE I

vestiare post trafo

STR. V ALIUG

1

sala sport

3

parcare

cabina poarta

5

cantina

termica centrala

38 40

36

34

30A 32

29

27

33

31

30

21

23 25

19

19A

8

31

33

35

46

37

39 /B

46 A

39 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

48

48 A

41

41 A

43

48 B 48 C

45

47

49

48 B 50 A

51

50

53 ST R. AN TO N BA CA LB AS A

55

52 52 A

54

57 59 56

58

60

1A/2

1A/1

18

16

14

26

28 30

33

31

32

37

39

62 64

66

35

61

63

22 24

20

27

29

STR. NICOLAE FILIMON

25A

25

7

5

8

2

3

1

PIATA ELIBERARII

7

2A

2

ST R. FR AG IL OR

7 9

1

5

STR. FRAGILOR 3

1

5

6B

6A

5

statie PECO

STR. FRAGILOR

9

10

11

camin

parcare Parcul Petofi Sandor

1

Liceul Auto

S T R . A R D E A L

statie auto

E2

6

E1

parcare

PIAT A P

ETO FI S

AND OR

2

20

B

4

12

13

3

5

STR. V ALIUG

A

post trafo

C15

18

B 16

A

17

A

1A

9A

1B

8A

12

10

14A

23A

21

23

8

19

17

6

STR. NICOLAE FILIMON

4 16

2

2A

9 11

7

7A

15

STR. NICOLAE FILIMON

3

5

1

16

parcare

B

13 18

ST R. N.A ND RE ES CU

15

17

19 20

put apa

baraca materiala

bazin apa

casa vanelor

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI

depozit materila

baraca materiala baraca materiala

baz hala cont. met.

piese auto

Cat

camera pompe statie pompecarburanti

rez. carburanti

Statie transformare

Statie transformare

Statie transformare

Depozit electrica Sucursala de distributie

post trafo

Timisoara

Piese auto

mag. materiale

depozit materiale

Statie transrormare

Statie transrormare

Statie transrormare

Stalie 110 kw Freidorf

birouri

depozit materiale

S.C. FRANCK S.R.L.

rampa

S.C. COSIMETAL S.R.L.

depozit

magazie

produse finite

rampa

birouri

AGROSUPERTIM AGROSUPERTIM

depozit

depozit

rampa

S.C.FRANK S.R.L.

hala fabricatie

semiingropat

conditionat seminte

statie atelier

atelier electric

bazin

vestiar atelier mecanic

atelier mecanic

hala fabricatie

hala fabricatie

rampa

S.C. AGROSEM S.A.

silozuri

bazin

uscator

uscator

auto bazinsemiangropat

post trafo

S.C. UNISEM S.A.

rampa

cos

centrala termica

birouri depozit seminte

birouri S.C.UNISEM S.A.

depozit carbune

S.C.AGROSEM S.A.

7

bascula

post trafocabinapoarta cantar

5

12 6A

12 6

CA LE A SA GU LU I

MOBITIM

12 4

12 2

pa sa j

125A

128

STR. IZL

AZ

126

depozit gunoi

S T R . C E F E R IS T IL O R

7

5 6

4

STR. SULINA

S T R . C E F E R IS T IL O R

E

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI rampa

Ma ca ra m ob ila

Depozit materiale

buncar

uscator

uscator

S.C. AGROSEM S.A.

S.C. BEGAPAM

moara

Rampa auto

centrala termica

casa pompe

depozit carbuni sala hidrofoare

depozit carbuni

Cat

atelier electric

magazii

atelier auto

dep. acid sulfuricCat

baraca

cab. poarta

STR. SULINA

camin loc

atelier auto

9A

remiza

remiza

cab. poarta bascula

7A

depozit

Depozit gunoi

Ng

platforma beton

9

mag. materiale

vestiar

Parcare

Grup electromotaj

CONEL

11A

STR. SULINA11

hala cladire poarta

Sistem Gaz

bascula

bascula

Depozit gunoi

depozit gunoi

Hr

pa sa j

depozit Procema

statie pilot

statie pilot

statie pilot

statie pilot

depozit gunoi

F

statie Petrom

Extraceram

ma ca ra m ob ila

Extraceram statie gaz

Extraceram

sectie

sectie

ma ca ra m ob ila

68

70

65 72 72 A

74

76

78

S.C. Europesca S.R.L.

S.C. Ama S.R.L.

Statie transformareStatie transformare

S.C. Electrica

sala conexiuni camera comanda

13

STR. SULINA

13 STR. SULINA

80

80 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

82

84

84 A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

STR. SULINA

hidrofor

22

20

26

STR. CONSTANTIN DANIEL

19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

11

Sistem gaz

Cat

F

platforma beton

Cc

Centrala ulei

casa cantarcantar

depozit

Dermatina

platforma beton

depozit

macara mobila

EXTRACERAM

Sectie fabricatie

hala

Sectie fabricatie

Sectie doza

rez

rez rez

rez rez

rez rez

cantar rez

rez rez

rampa

PRETIM

statie pompe

cos DERMATINA

PRETIMcos hala productie

PRETIM

boiler atelier

PRETIM

hala productie

Sectia Pretim

instalatii ind

DERMATINA

sectie

DERMATINA

atelier

sectie

depozit

DERMATINA timplarie

foisor paza

PRETIM

sectie

statie compresoare

sectie DERMATINA

rez

vestiar

PRETIM

PSI P.S.I.Pretim

cos

Sectia Dermatina

put

DERMATINA

PRETIM magazie

PRETIM

magazie

bazin

magazie

degradata

degradata P

8

121 119

STR . IZ

LAZ 22

STR . FL

ORIL OR

13 15

12

53

D 5 3

cabina portar

sectie

sectie

sectie

betoniera

betoniera

magazie materiale prime

bazin

cos

cos

statie pompe

bazin

castel apa

hala

S.C. AUTOTIM S.A. TIMISOARA

depozit

atelier

Liceul Auto Timisoara

S.C.Autotim S.A

remiza P.S.I

depozit

depozit depozit

cantar cabina poarta hala

ANTREPRIZA DRUMURI SI PODURI

cos

centrala termica

atelier

r a m p a

punct termic

IN TR AR EA A RD EA LU LU I

camin

5

platforma statie CO

platforma

1A

1A

dispensar

terasa

terasa

2 / 4

1

A

parcare

2 / 6 B

5 9

7

A3

C3

rampa

A

8C

ST R. IO N SL AV IC I

14

14

B

A

13

punct termic

7

C2

E2 14

E3

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG)

14

13

E4

E5

16

Antrepriza de Drumuri si Poduri

laborator

11 - 13

A42 / 8

A5

15 A S T R . A R D E A L U L U I

22/10

B3 2/2

15 17

B4

2 / 14

17 A

B5

B6 15

B1

D7 15

D4

2 0B

S T R . E U G E N C U T E A N U (V A L IU G )

9

B2 11

D4

2 0A

D32 2

B A10A 90

8B

D1

13

7

post trafo

8A

STR. EUGEN CUTEANU (V ALIUG)

21

25

22

27 24

26

B

B

B

15F

15

120

2

21

A

21

A

B

26 B

ST R. NI C. AN DR EE SC U

26 AB

25

A

27

STR. LAMAITEI

2

39 A

26 28

30

41

39

32 32 A

32 B

atelier

9

22

73

A

74

24

8

6

STR. LAMAITEI

atelier auto

11 10

9A

88

8A

terasa

4

43

32 A

45

3

1

9

11

15

13 STR. GEORGE GEORGESCU

14

5

7

8

6 4

2

10

12

6

17 B

19 F2

STR. VALIUG

24

2 / 16

F3 26

STR. LAMAITEI

17

21

19

16A 16

20 18

9

11

13 10

10

8

8A

18

12

16

4

6

STR. DANIEL CONSTANTIN

3

2

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36

47

49

51

34

36 36 B

ST R. NI CO LA E AN DR EE SC U

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

63

63 A

48

46 atelier

bazin

50

Cv

10B

12

10

10A

6 STR. PAL CONSTANTINESCU

9A

7A

7C

7B

4

9

STR. PAUL CONSTANTINESCU

12 B

12 A

9/1

ST R. TA LA NG II

20

ST R. TA LA NG II

18

16

14

4B

4A

7D

STR. PAUL CONSTANTINESCU

9/2

C3

S=1894mp

Lot 1

Top.554/16;554/34-35

40 9/b

/2/ 9;4

09 /a/

1/b /9/

2;4 09

/a/ 1/b

/9/ 1/2

Top 514/b/1/1

Top 524/c/1/2

43787/09

Top 524/c/1/1

Dp+P+1E+M

A855/1/3/3/3

LOT 1-3

Nr. Topo 645/b/1 /1 Nr. Topo 645/b/1 /2Nr. Topo 645/b/1 /2

nr topo 139/g/2

nr topo 139/g/1

760/07

59mp.

15 mp .

41mp.

5 curte

curte

4

5

3

2

1

nr. 76

casa

ma ga zie

cocina

pivnita

H

13126/07

N r.Top.643/

1

N r.Top.643

S= 7886m

p

N r.C ad.A1348/

1/ 9

14909/07

CA LE A SA GU LU I

nr. top. 554/14

S=619mp

26904/07

35-37

tera sa

TOP. 258/1 S=1304 mp

35-37

tera sa

TOP. 258/1 S=1304 mp29569/07

34

P+M

Nr .ca d.4 21 /b /1 /1 ;4 22 /2 /1 /1 ,2 /2 ;4 23 /a /1 /1 ,

S= 10 08 mp

C

C

C

Sc=135mp

a/ 2, b/ 1,c /2 ;5 04 /2 3/ b, 25 ,2 6/ c/ 2, a/ 1;4 /1 /1 /6

26797/07

Top 694/1/1,694/1/2,695/1/1,695/1/2

A1

36590/07

Zona pomiZona pomi

41781/07

TOP. 177-179/1

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4

S= 25000m

p

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1

S= 30000m

p

55081/07

B

451/b;452/b/1;504/38;504/37/b

451/b

452/b/1

8

4

anexa

anexa

cotet

anexa C1C3

C2

C4

C5

~ ~

~

~

~~

C

S tr .VAS

I LE S C U VAS

IA

58215/07

str. Ovidiu Cotrus (beton)

DC 1351

59546/07

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ e; Cc 1 36 6/ 1/ 4/ f/ 5

S= 10 07 mp

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ e;

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ f/ 1

S= 21 36 mp

HA LA

Sc on st .= 10 01 mp

HA LA

Sc on st .= 98 6m p

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ e;

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ f/ 2

S= 17 42 mp

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ e;

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ f/ 4

S= 17 04 mp

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ e;

Cc 1 36 6/ 1/ 4/ f/ 3

S= 17 10 mp

HA LA

Sc on st .= 88 0m p

HA LA

Sc on st .= 10 29 mp

58794/07

60098/07

60110/07

str ada

An dre

es cu

( a sfa

lt )

strada Octav Bancila ( piatra )

405/a/1/2 S=662 mp

405/a/1/2/b S=331 mp

C1

35

P

69816/07

Nr. cad.407/5/b,411/2/1,412/2/1/2/2

:/1

:/2

43680/07

top. 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/1; (...)/b/2

63722/07

Nr.Topo 637/1/a/1/1

Fosa

5

5 a

14 a

16 a

Str . B

aca lba

sa (as

falt )

Drum catre Calea Sagului (asfalt)

A 1 34

8/2 /1

Nr.Topo 637/1/a/2

63 7/1

/a/1 /2

63781/07

curte beton

68773/07

Casa P+M

Nr.9

Nr . T op . 4 16 /a /1 /1 /2 ,4 16 /a /1 /2 /2 ,5 04 /1 6/ 4

Nr . T op . 4 16 /a /1 /1 /2 ,4 16 /a /1 /2 /2 ,5 04 /1 6/ 5

Sa ct =1 70 7m p

Sm as =1 60 6m p

81706/07

Str. Vasilescu Vasia

455/b/1/1/6

73663/07

Str. C. Daniel

Casa P+M

Nr.9

Nr . T op . 4 16 /a /1 /1 /2 ,4 16 /a /1 /2 /2 ,5 04 /1 6/ 6

Nr . T op . 4 16 /a /1 /1 /2 ,4 16 /a /1 /2 /2 ,5 04 /1 6/ 4

Nr . T op . 4 16 /a /1 /1 /2 ,4 16 /a /1 /2 /2 ,5 04 /1 6/ 5

17 8. 46

17 8. 98

1 6 .4 9

1 6 .3 5

top511/a

Scf= 2877mp

Smas=2934mp

to p 5 1 2 / a / 1 / a

to p 5 1 0 / a

top511/b

casa

15

17

13

str. N ic o la e F ilim

o n (p a m in t)

1

2

3

4

top511/a/1

se rv itu te d e tr ec er e S = 22 5m p

top511/a/2

77371 /07

A

M3

CANTAR

S=3717.55mp

75878/07

515/b/2/1 88588/07

A855/1/3/3/3 87528/07

C 1

C A B IN A

S = 12 m p

S = 29

94 0 m

pNr .ca

d. A1

36 6/1

/4

De1359

DE 1351

Nr .ca

d. A1

36 6/1

/4

Str . A

NT ON

KA TH

RE IN

(dr um

be ton

)

Spre Freidorf

ZO NA

VE RD

E

Nr .to

p.

12604/07

Spre Timisoara

Str. Ovidiu Cotrus

Str . A

NT ON

KA TH

RE IN

(dr um

be ton

)

PA RC

AR E

zo na

ve rde

Ca mi

ne

STAT IE

Nr . to

p. 54

2/1 -54

3/1

De1359

Spre Freidorf

53 9/b

/1/ 1-5

39 /c/

1/1 -54

0/1 /1-

54 0/1

/2- 54

1/1 -54

1/3 -54

2/2 /1-

54 2/2

/3- 54

3/2 /1/

2

Nr .to

p.

12605/07

92990/07

92999/07

A1 31 8/ 2/ 2A

13 18 /2 /1

92984/07

Cad:421/b/1/1:422/2/1/1,2/2;423/a/1/1,a/2,b/1,c/2;

Nr. 7Casa parter

(existenta)

Casa P+M

Nr. 7Casa parter

(existenta)

Casa P+M

B

C3

~ ~

~

~

~

451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/2

451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/1 S=5.464mp

95544/07

Cad:421/b/1/1:422/2/1/1,2/2;423/a/1/1,a/2,b/1,c/2;

504/23/b,25,26/c/2,a/1/4/2

97580/07

504/23/b,25,26/c/2,a/1/4/2

Casa parter

(existenta)

Casa P+M93176/07

nr.12

D+P+Mp

S = 2174mp a/1/4/5-5/2,422/1/2 a/2,b/1,c/2,504/23/b,25,26/c/2, 421/b/1/1,422/2/1/1,2/2,423/a/1/1,

nr. topo

str. Ilie Gropseanu

86496/07

A1 36

6/1 /7

A1 36

6/1 /9

DC 1351 str. Ovidiu Cotrus (beton)

13242/07

A 13 18 /2 /8

S= 10 00 0m p

99560/07

A1349/ 3/ 2 S=

10000m p

100223/ 07

S = 29

94 0 m

p ZO

NA VE

RD E

Nr .to

p.

53 9/b

/1/ 1-5

39 /c/

1/1 -54

0/1 /1-

54 0/1

/2- 54

1/1 -54

1/3 -54

2/2 /1-

54 2/2

/3- 54

3/2 /1/

2

101038/07

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet-1.40m

piet-1.69m acces

acces

ter as a

ne ac op er ita

str .J. We iss m ul er (p iet ri s)

auto-2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

ne ac op er ita

ter as a

103334/07

CC 13

66 /1/

2;C C1

36 6/1

/3

S = 29

94 0 m

p

su pra

fat a C

F= 30

00 0m

p

Spre Timisoara

Str. Ovidiu Cotrus

Str . A

NT ON

KA TH

RE IN

(dr um

be ton

)

PA RC

AR E

zo na

ve rde

Ca mi

ne

BAZ IN

POM PAR

E

Nr .C

ad . C

c1 36

6/1 /1

Spre Freidorf

DE1356

A1 35 8/ 2/ 1

St r. S U L I N A

A1 35 8/ 2/ 2

A4 99 /1 /1

110 20 7/ 07

97557/07

Casa P+M

41 6/a

/1/ 1/2

,41 6/a

/1/ 2/2

,50 4/1

6/2

Nr . to

p.

Strada Constantin Daniel

111933/07

428/2/2

CASA P+M

103343/07

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er ita

te ra sa

ac op er ita

terasa

acoperita

51 7/ b- 51 8; 52 0/ 10 /1 /2

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet-1.36macces

auto-2.40m

ter as a

ne ac op er ita

acces

piet-1.69m

116429/07

/6

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /9

S= 10 00 0m p

10 24 47 /0 7

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /1 3

S= 20 00 0m p

10 24 42 /0 7

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /1 6

S= 10 00 0m p

10 24 30 /0 7

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /1 2

S= 10 00 0m p

10 24 23 /0 7

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /1 1

10 24 19 /0 7

N R. T OP . CO N FO RM N R. C AD AS TR AL A 13 18 /2 /1 0

S= 10 00 0m p

10 24 14 /0 7

Nr. cad.407/5/b,411/2/1, 412/2/1/2/4;

412/2/1/2/2/2

407/5/b,411/2/1,

127663/07

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3

19078/07

A 13 18 /2 /1 7

D e 1 3 2 0

13 15 18 /0 7

S tr .A .B a c a lb a sa

Nr.top.517/a/1/3/2/1/a

134359/07

to p 49 2/ 2, 49 3/ 2, 49 4/ a/ 2, 49 5/ a/ 1

13 21 41 /0 7

50 4/ 12 /a ;50 4/ 13 /a /1 /c

504/ 12/a ;504 /13/ a/1/ b 504/

12 /a ;50 4/ 13 /a /1 /a

135766/07

405/b/2/2 S=804mp

141617/07

Nr. top 525/b,526/b,526/a/2

C1 C5

C3

C2

C4

show room

hala service

corp cladire (extindere)

co rp c la d ire (e xt in d er e)

150504/07

Nr. Top. 556/3/2/1-556/4/2/1-556/3/3/1/1-3-556/4/1-556/4/3/2/1-3/2

150527/07

A1366/1/8/3

A1366/1/8/2

A1366/1/8/1

151130/07

A1 36

6/1 /8

nr. cad. 505/2/1/2/2

91

152202/07

Nr. Top. 556/3/2/1-556/4/2/1-556/3/3/1/1-3-556/4/1-556/4/3/2/4

drum uri si parcari150494/07

300

nr.cad.195-197/a Scf=2877mp

Smasurat=2893mp 18 .8 6m

14 .2 3m

Sc =4 8. 46 m p

P

m ag az ie

P

6

7

8

11

P

Sc =1 7. 83 m p Sc =1 9. 04 m p

157920/07

Topo. 3-4/2

:/1

:/2

163554/07

Ha la

P+ 1E

169109/07

to p 3 2 6 / a - 3 2 5 / 2 / a / 4

1 6 9 3 5 5 / 0 7

169034/07

C1

nr.cad.505/2/2/b

178808/07

Parcare

P a rc a re

z o n a ve rd e

zona verde

zona verde

z o n a ve rd e

p

hala service birouri

Nr. Top. 556/3/2/2-556/4/2/2-556/3/3/2/1

C3

C2

171646/07

P+1E

cad. 322/a/2/1/1/1/1/b FREIDORF

180576/07

SERVICE AUTO

P+1E

CC1380/2/a

177944/07

3551/08

5774/08

CA LE A SA GU LU I

nr. top. 554/14

S=619mp

3168/2008

nr. top. 554/14

S=619mp

CC 13

58 /3/

2;C C1

35 8/3

/1/ 2/1

35 42 /0 8

17 96 5/ 08

17 97 1/ 08

nr.cad.517/a/1/3/1

16874/08

420/a/2/a/2/2

420/a/2/a/2/1

420/b/1/1/2

420/b/1/1/1

142742/08

P

1 S + P + 1 E

P+M

s=141

P

P

P s=287

s=266

s=609

H al a ti n ic h ig er ie -

vo ps it or ie

S= 10 83 m p

Zo n a. B 474/2/2-474/3/1-

-475/2/2-475/3-

-476/2/2-476/3/a

S=6021mp

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

141236/08

50303

nr . t op .

53 5/ 1/ 2; 53 6/ 1;5 37 /1 /1 /2 -3 /a

C2

C1

85 114 /0 8

A 8 55

/1/ 3/1

0

26 52 7/ 08

A1 31 8/ 1/ 2

160762/08

50528

C1

C2

C3

C4

C5

top: A 617/2/11

161320/08

A 1 348

/2/3

Top 515/a-1-a-1/1

Garaj

16448 4/08

A1316

Starla= 40.0714ha

C c 6 6 0/ 11/ 2

C c 6 6 0/ 11/ 1

S t r . A n t o n C o t r u sC a l e a S a g u l u i

29483/08 aviz PUZ

A 1349/2/1

167896/08

405/a/1/2/a S=331 mp

30495/08

NR CAD CC 1318/1/2

:/4

32221/08

nr . t op .

53 5/ 1/ 2; 53 6/ 1;5 37 /1 /1 /2 -3 /a

S= 14 57 4m p

C2

17 83 91 /0 8

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08

535/1/2;536/1;537/1/1/2-3/b

178391/08

ABC

HCN 13

52

DE 1 36 7- 4m

A 1 3 5 9 / 1 / 1 / d

D s1 3 5 9 / 1 / 1 / c

1 8 2 9 0 2 / 0 8

P+1E

9/a

nr .ca d. 40 7/ 5/ b, 41 1/ 2/ 1, 41 2/ 2/ 1/ 2/ 3

182749/08

P+1E+M

P+1E

P+M

A1318/1/2

18 42 65 /0 8

A 1 348

/2/3

286 07/

08

1958/09_alip.

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV

5222/09

B P+M

C1

50905

5661/09

403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

504/21/b/2-504/22/a/1/b/2

403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

504/21/b/2-504/22/a/1/b/3

403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

504/21/b/2-504/22/a/1/b/4

403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

504/21/b/2-504/22/a/1/b/5

403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

504/21/b/2-504/22/a/1/b/6

94551/08

Nr. top. 453-455/a/b/1/1,2,3,32,33;

453/a/1/b/2;454/b/2/2/6 453/a/1/b/1/2;

8111/09

8118/09_edif.

P+1E+M

P+1E

P+M

183960/08

P+1E+M

P+1E

P+M

183957/08

183960/08

P+1E+M

P+1E

P+M

183957/08

183960/08

50879 5088050881

50882

412766

50 93 4

455/b/1/1/2

A 1 3 1 8 / 2 / 1 5 / 2

40 18 43

14 53 5/ 09

nr.cad.517/a/1/2-517/2/1/3/2/2/1

17337/09

A 1 3 1 8 / 2 / 1 8

14 80 1/ 09

40 18 16

A 1 3 1 8 / 2 / 1 5 / 1

1 4 8 1 7 / 0 9

4 0 2 1 5 0

A 1 3 1 8 / 2 / 1 5 / 1

1 4 8 1 7 / 0 9

4 0 2 1 5 0

P+M

23 29 2/ 09

4673/09-AV IZ PUD

top554/5

149

Centrala termica

AT EL IE R CU B IR OU RI

nr.top. 552/a/1/2, 551/b/1/2, 547/1/1/2, 548/a/1/1/1/2, 548/a/1/1/2/2, 548/b/1/1/2,

548/b/1/2, 549/1/1, 550/1/1, 550/1/3, 551/a/1/1, 551/a/1/3, 551/a/1/4/1/1/1; 552/a/1/2, 551/b/1/2, 547/1/1/2, 548/a/1/1/1/2,

548/a/1/1/2/2, 548/b/1/1/2, 548/b/1/2, 549/1/1, 550/1/1, 550/1/3, 551/a/1/1, 551/a/1/3,

551/a/1/4/2/2/b S=3818mp

3653/09-AVIZ PUD

401539

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV/III

27172/09

50951

cad.113-115

P+1E+M

P+1E

P+M

50962

P+1E+M

P+1E

27839/09

40 58 87

Locuinta

familiala

in regim

P+1E

28998/09

414/16/3/1;504/3/a/2;504/3/b/2/XV/III

30360/09

31300/09

Cc1359/1/1/a A1359/1/2

Cc1359/1/1/b

32152/09

400695-C1-U4

400695-C1-U3

402109

9A

Nr. cad.407/5/b,411/2/1,412/2/1/2/4;

407/5/b,411/2/1,412/2/1/2/2/2

Nr. cad.407/5/b,411/2/1,412/2/1/2/4;

9A

407/5/b,411/2/1,412/2/1/2/2/2

CA SA P +1 E

CU B IR OU RI L A PA RT ER

SI L OC UI NT A LA E TA J

37348/09

406607

406680-C1

8

Top 1240 408389

41354/09

nr.cad.517/a/1/1

43437/09_alip.

Nr. Topo 645/b/1 /1Nr. Topo 645/b/1 /1

Top 524/c/2/1

Top 524/c/2/2

43782/09

402377

49277/09

A1 36

6/1 /8/

1 40

50 20

Nr . C

ad . n

ou

62 64

/09 -SC

A

51 7/b

-51 8;5

20 /10

/1/ 2-5

19 /1,

2/2

(C c1

35 5/1

/1/ 2)

71 83

/09 -S

CA

53186/09

nr.cad.517/a/1/1

nr.cad.517/a/1/1;517/a/1/3/1

410421

411666

411674

403676

409267

404392

49277/09

TOP 56-56/A 61037/09

50883

C1

C3

C5

C6

Cc1366/1/1/1

Cc1366/1/1/3

Sta tie

po mp

e C3

412224

BA ZIN

412226

69158/09

nr top. 460/c/2/2/2,461/c/2/2,461/a/b/2,

462/b/1/2,504/49/1,504/50/a,b,c,504/51/b/2/2 71143/09

C1

73025/09

Nr.Top. 502/a/2/a/1

cu garaj inglobat Casa P+M

C2

C3

407985

80232/09

CC1355/1/5/1

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/6

A 1355/1/5/5A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

2

3

4

5

6

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

2

3

4

5

6

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

A 13 55 /1 /5 /1

2

3

4

5

6

A 13 55 /1 /5 /2

A 1355/1/5/3

A 1355/1/5/4

A 1355/1/5/5

A 1355/1/5/6

A 13 55 /1 /5 /7

S= 23 13 m p

A 1 3 5 5 / 1 / 5 / 7

402085

Nr. top 104-106/1 89377/09

90956/09

402159

Nr. top o1 47 /c/ 2

92 84 1/ 09

CC1359/5/1

94139/09

401360-C1

95194/09

A 645/b/1

Nr. top.252-253

98940/09

top.1306/a 99609/09

406393

40 14 18

A1358/1/2, 1359/5/3/2/2 104799/09

412374

top. 453-455/a/b/1/2/6

110754/09

114973/09_rad.

411497

118467/09

421/b/1/1;422/2/1/1,2/2;423/a/1/1,

a/2,b/1,c/2;504/23/b,25,26/c/2,a/1/2/1/2

118414/09 416980

nr.top.504/5

Casa P+1E

120659/09

ATELIER - HALA PRODUCTIE C1

121402/09

409126

474/1/5 etc 480/1/2/1/5/1

Nr. top.

123663/09 404533

nr.cad.401539

50/A

nr.cad.401539/1

nr.cad.401539/2

nr.cad.401539/3

C1

127836/09_dez.

A 1349/2/1A 1349/2/1

17725/09 SCA

A 1 34

9/2 /2

17 72 6/ 09 SC A

Garaj

P+M

136371/09

135784/09_inscr. constr.

C10

C1

139406/09_inscr. constr.

Top. 472/a/2/a/2,472/a/2/a/1/2, 472/a/2/a/1/1

142256/09_rad.

403668

In cin er at or d e

C1

re zid ur i m ed ica le

Garaj

P+M

415483

casa

18

C1

3

1

2

4 5

nr.cad.cad.418682

nr.cad.cad.418681

nr.cad.cad.418683

nr.cad.cad.418685

nr.cad.cad.418684

136478/09_dez. aviz PUZ

Nr. top.

515/b/1/a/2/a/2/1/1

Nr. top.

515/b/1/a/2/a/2/1/2

casa 148539/09

Nr. top 1226/1/1/1/1/1/1/1

151943/09

C1-U4 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

S=1554mp

nr. top. 642/b/1/1/1/3/a/1/1/2

152867/09_rad.

418114

418115

418116

Top. 2121/646-648/6/1/12/b/

1/a/1/42/b/4/b/103-105/15

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2

143715/09AVIZ PUZ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

C1-U4

1473/10.

Nr . t op . A 13 58 /2 /2 /2

:/3

77 79 /1 0_ de z.

:/1

S T R . S U L IN A

118 71 /1 0

So pr on p es te in st al at ie us ca re n isi p

Inc ine

rat or

de re

zid uri

m ed

ica le

cu

bir ou

ri s i la

bo rat

oa re P+

1

42 05 31

420530

42 05 32

77 79 /1 0_ de z.

23 143

/10

So pro

n p est

e in sta

lati e u

sca re n

isip

P+ 1

25266/10 :/2

:/1

A 1 34

9/ 2/

1

26 187

/10

A 13 49 /2 /2

26 194

/10

nr.top.514/c

26991/10

str.C-tin Daniel

nr. 2

27002/10

nr.top.504/5

C10 centrala termica P+1E+M 174 mp

C7 atelier mecanic 3 540 mp

C5 atelier mecanic 1 cu hala de productie in regim P 3929 mp

C6 atelier mecanic 2 1382 mp

C8 atelier mecanic 4 826 mp

C11 cladire

administrativa 1

P+M261 mp

C2 gospodarie anexa 1 71 mp

C3 gospodarie anexa 2 P+M 23 mp

C4 gospodarie anexa 3 P+M 30 mp

C12 cladire

administrativa 2

P+M271 mp

C9 10 garaje 158 mp

administrativ P+2E 68 mp

C13 30328/10

C1

LOT 1

LOT 2

nr.cad.410421

31505/10_dez.

40 70 45

37122/10

42 17 52

42 175

3

43890/10

nr. top. 642/b/1/1/1/3/a/1/1/5/2

43891/10

nr.cad.407-409/20

47358/10

D+P+M C1

40

S = 390mp. nr. topo nou

2

47065/10

nr. topo nou

1

51 96

0/1 0_

ed if.

n r .c ad 40 47 05

40 82 38

403188

414003

nr.cad.405852

casa P+1E

39/a

67080/10

Nr.top.287/b/1

Casa P

70226/10

74650/10_inscr. constr.

74949/10_dez.

75258/10

75258/10

405852-C1

Nr.cad.421743 80306/10-alipire

lot1

lot2 lot

3

lot4

75258/10

423653

423652

42 36 54

423655

Nr.Top. 139/19 LOT 1

Nr.Top. 139/19 LOT 2

83663/10_dez.

86954/10

Nr.top.517/a/1/3/2/1/a

Casa

423874

C1

Sc = 11 0m p

Ca sa P + 1E

Sd = 22 0m p

N R . TO P . 50 8/ 3

S= 5 12 5 m p

88 95 5/ 10

C1

76798/10

416983

S=20 31mp

9522 4/10

Lot.1

Lot.2

C3

C2

C4

C1

C8

C9

C10

C11

C6 C5

C7

50058 Nr.Cad.

Casa S+P+1E C1

100196/10

nr.cad.505/2/2/a

105175/10

Sc=419.58mp

nr.cad.505/2/2/b

65/a

105176/10

105202/10-alipire

Top 554/21-554/22

415691

nr.cad.505/2/2/b

400569

A 1319/2 112048/10_Aviz puz

421742

421743

C3

C2

C4

C1

C6 C5

C7

692- 693/

1/2/2 /1/2692-

693/ 10/2

,692 -693

/11/2 ,

692- 693/

1/2/2 /2/2,

Nr.to p 69

2-69 3/1/2

/1/a/ 2/2/2

,

692- 693/

1/2/1 /a/1/

2/2,

1152 24/1

0

A 1319/2 115309/10_puz

D e 1 3 1 7 / 1

De 13 17 / 1

Casa P+M

Nr cad. 50065

Nr top. 421/b/1/1;422/2/1/1,2/2;

423/a/1/1,a/2,c/2,504/23/b,

25,26/c/2,a/1;4/1/1/5

128294/10

424589

Lo t 2

Lot 1

13 06

95 /10

455/b/1/1/6 /2

P+1E

455/b/1/1/6 /1

131389/10

Lot 1

Lot 2

Cc1366/1/5/1/2

132684/10

A1 35 8/ 2/ 2

to p 50 1/ 1/ 2; 50 1/ 1/ 1/ 3/ 5/ 2

to p 50 1/ 1/ 2; 50 1/ 1/ 1/ 3/ 5/ 1

id en ti c( A1 35 8/ 3/ 2; A1 35 8/ 3/ 1/ 2/ 1

425437

425438

A1366/1/5/1/1

425461

42 54 62

Cc1366/1/1 Nr.Cad.

C1 C3

139699/10

nr.topo.209-210/b;209-210/a/2

S=20 31mp

S=66 13mp

Lot.1 Lot.2

C2

C3

1408 58/10

_dez .

4210 90

143676/10_apartam.

423874/2

423874/1

145226/10_dez.

127836/09_dez.

407138

Lot 1

Lot 2 Casa familiala

147252/10

A 1319/2

S=1.50ha

132841/10_aviz PUZ

425825

425826

139665/10_dez.

426004

426005

422454

P

C1

nr.cad.407138 155583/10

426013

426014

4259 99

4260 00

(f os ta V as ile sc u V as ia)

St r.L au re nt iu Nic oa ra

157373/2010_dez.

LO T 1

1

LO T 1

0

LO T 9

LO T 8

LO T 7

LO T 6

LO T 5

LO T 4

LO T 3

LO T 2

LOT 1

A1359/1/2

nr.cad.nou426588

nr.cad.nou426589

nr.cad.nou426590

nr.cad.nou426591

nr.cad.nou426592

nr.cad.nou426593

nr.cad.nou426594

nr.cad.nou426595

nr.cad.nou426596

nr.cad.nou426597

nr.cad.nou426598

425354

425355

424/2/2/1/2;424/2/2/3/1-3;424/b/2/2/2/2;425/a/1/1-2;425/a/2;425/b/2/4/1-2;504/27-29

S= 1502m

p

S= 67 2m p

S= 67 2m p

S= 2539m

p

S= 73 8m p

S= 67 2m p

S= 67 2m p

S= 66 6m p

24

25

31

30

29

28

27

26

nr. cad. nou 406031

nr. cad. nou 406047

nr. cad. nou 406045

nr. cad. nou 406044

nr. cad. nou 406043

nr. cad. nou 406042

nr. cad. nou 406041

nr. cad. nou 406040

nr. cad. nou 406039

nr. cad. nou 406038

407138

Nr . c ad . 4 20 53 1

17 62 31 /1 0

Nr. ca

d. 42

05 32

S= 18

9m p

17 62 39 /1 0

Nr. cad. 420530

176250/10

P

cad.502/a/3/a/1

Smas=720mp Scf=720mp

C1

176853/10

178675/10

Nr . c

ad . 4

03 66

8

S= 10

63 2m

p

Inc ine

rat or

de re

zid uri

m ed

ica le

cu

bir ou

ri s i la

bo rat

oa re

66560/09_dez.

C2

412767

Nr.Top 414/9

94097/10_Plan sit.

41 27 66 -C 11

45 3-4

55 /a/

b/1 /2/

20 //a

S

= 68

0 m .p.

P+ M

34 06 /2 011

nr.cad.501/1/1/2 Scf=847mp

3963/2011

cad.Cc1366/1/5/1/1;425438

C1

3970/2011_alip.

33156/08

400 391

419637

426989

(identic cu 694/1/1;694/1/2;

16252/2011

695/1/1;695/1/2/4)

Hala sortare

P+E partial

nr cad. NGL 1427/4

C1

C2

Top 514/b/1/1 17771/2011

C2

top. 39-41/1

18552/2011

Nr. To

p

21 7/4

/2

C1

C2

19316/2011_dez.

Nr. To

p

21 7/4

/2/ 1

C1

Nr. To

p

21 7/4

/2/ 2

C2

Ps 1 32 4/ 1/ 2 S =1 15 00 mp

115 90 /2 01 1

42 74

19

416497

409999

402013

cad.50962

P+1E+M

P+1E

P+M

4 2 7 5 5 1

42 75 51

42 75 51

42 75 52

30854/2011

Str. N.Paganini

31505/2011

Str. C. Nottara

str. D a n ie l C o n sta n tin (a sfa lt)

3 3 2 5 5 / 2 0 1 1 - D R

strada Podgoriei (asfalt)

strada Podgoriei (asfalt)

33254/2011-DR

strada Podgoriei (asfalt)

33253/2011-DR

str. Nicolae Filimon (asfalt)

33252/2011-DR

str . N

An dre

esc u

33 25

1/2 01

1-D R

st r. An to n Ba ca lba

sa ( as fa lt)

332 50/

201 1-D

R

332 50/

201 1-D

R

411373

12 8

C1

C2

36 54 7/ 20 11

Nr. top 472/b/2/b/1

Scf=2082 mp

Smas=2123 mp

39023/2011

nr .t op .6 9 4/ 1/ 1 ;6 9 4/ 1/ 2 ;6 9 5/ 1/ 1 ;6 9 5/ 1/ 2/ 3/ 2

n r .to p .6 9 4 / 1 / 1 ;6 9 4 / 1 / 2 ;6 9 5 / 1 / 1 ;6 9 5 / 1 / 2 / 3 / 1

nr.top.694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3/3

n r .t o p .6 9 4 / 1 / 1 ;6 9 4 / 1 / 2 ;6 9 5 / 1 / 1 ;6 9 5 / 1 / 2 / 3 / 4

43515/2011_dez.

43515/2011_dez.

C1

nr.cad.425437

43554/2011

418201 44885/2011_rad.

418201

S=17569mp

CcCc

412044

115 97 /2 01 1

42 74

31

503 08/

201 1_d

ez.

nr. ca

d. 4 006

15

Nr.Cad.Nou 404060

51993/2011

428241 428242

428243 428244

N r . to p . 6 6 0 ,6 6 4 / 1 / 2 ,7 8 4 - 7 9 3 / 3 / 1 (N r . c a d . A 1 3 1 4 / 1 1 / 1 ) N r . c a d . n o u .......................

42 84

56

428 457

428 457

428431

4 2 8 4 3 0

428432

428433

57450/2011

nr. cadastral nou 427822

nr. topo 619/1

nr.top.279/b

nr.top.139/16/b

nr.top.279/b;139/16/b

C1 CASA P

61327/2011_alip.

Nr . c ad . 4 27 43 1

3

Ps 1 32 4/ 1/ 3 S= 13 90 0m p

65 36 9/ 20 11- ac t. da te im ob .

Ps 1 32 4/ 1/ 4 S= 17 90 9m p

Ps 1 32 4/ 1/ 1 S= 31 66 mp

1

4

65 37 9/ 20 11_ OD G 41 5

nr.cad.407138 fost(505/2/2/a)

nr.cad.415691 fost(505/2/2/b)

C2 P

nr.cad.415691;407138 65493/2011-alip.

42 85 13

42 85 14

S=313mp

428680

428723

428870

Hala parter

extindere hala

Nr. top

:45 9/2

/2;4 60/

a/2 /2;5

04/ 52

nr. cad

nou :

S=2 .43

ha

C1

C2

787 36/

201 1

50 68 3/ 20 11_ AC

404060

79121/2011

404060

79123/2011-dez.

C3

C4

C1

S=6613mp

C2

Nr.cad.426000

Hala parter

Birouri P+1E

Grup Sanitar

Statie Acetilena

65721/2011-AC

Nr . c ad . 4 27 41 9

Ps 1 32 4/ 1/ 2 S =1 15 00 mp

80 81 6/ 20 11

2

428344

masa masa

anexa

platforma

beton

panouri solare

trotuar beton

anexa

fosa

(39-41/2;411373)

83071/2011-alipire

S=1390mp

LOT 1

87177/2011_alip.

C4

C1

Lot.1

C2

C3

Lot.2

8907 8/201

1-dez .

90621/2011_dez. puz

429295

nr. ca

da str

al no

u

93 67

2/2 01

1_ ali

p.

A1349/3/6

LOT 1 (A1349/3/6/1)

S=10000mp.

92814/2011-dez.

LOT 2 (A1349/3/6/2)

A1349/3/7

S=10000 mp.

LOT 1 (A1349/3/7/1)

LOT 2 (A1349/3/7/2)

92824/2011_dez.

65379/2011-ODG415

42 94

46

42 94

47

429497

Casa Nr.50A

Nr.top.415863

100287/2011_repoz.

C2

C1

Anexa

41 21 40

10 02 92 /2 01 1- re po z.

102 686

/20 11

12- 14/

a/2

79123/2011-dez.

429469

429470

429471

4294 53

429454

429567429566

429564

429565

nr . ca d . nou

. 4 294 77

nr . ca d . nou

. 4 294 78

nr .cad . nou .

4 294 79

nr . ca d . nou

. 4 294 80

nr . ca d . nou

. 4 294 81

nr . cad . nou . 4 29482 A 1 3 1 4 / 1 / 5 - 6 / 1

Lot. 6

Lot. 5

Lot. 4

Lot. 3

110109/2011-alip.

139/32/b/2 139/32/b/1

297/b/2/1

297/b/2/2

Top: 502/a/3/a/2/b S=360mp

Casa 73091/2011-AC

43 00

55

HALA DEPOZIT P

SEDIU P

C1

C2

120205/2011

429957

nr.cad.428870

Sp+P+M

Sc=105mp

125269/2011

23

C2

Scf=2776 mp

Smas=1942 mp Nr. top 472/b/2/b/2/1

Scf=2776 mp

125943/2011

Nr.Cad.404060

12 69 85 /2 01 1_ de z.

12 69 85 /2 01 1_ de z.

CC1358/4; CC1359/5/6/23;

130319/2011

C1

26-28/a

1 2 1 5 1 7 / 2 0 1 1 - A C

10 14

61 /20

11 -A

C

nr. to

po 40

8/2 9

10 37 80 /2 01 1- AC

nr . t op o4 48 /1

Ha la

P+ 1E

Ha la

pr od uc tie

Hala depozitare produse metalice containerizate

in regim P

Nr cad: Cc 1355/1/6;Cc1355/1/7

C1

14

C3

136729/2011_edif.

C1

Nr. top. 217/2

113050/2011-AC

430336

Nr. cad. Cc1358/4,1359/5/6/21 119880/2011_AC

Nr.cad. nou 430733 S=1217mp

140736/2011_alip.

to p. 45 3- 45 5/ a/ b/ 1/ 1, 2, 3, 32 ,3 3,

14 08

79 /20

11

C 1

N r.18

45 3/ a/ 1/ b/ 1/ 2, 45 3/ a/ 1/ b/ 2,

42 17

25454 /b /2 /2 /5

408598

Nr. cad. nou

C1

430338

430337

C1

C c 2 6 9 5 2 / 1 / 1 / 1 / 1

1 5 0 6 9 0 / 2 0 1 1

4 1 3 4 3 1

Nr. top. 554/18

130608/2011-AC

P+M

Nr. 175

Nr. top. 554/18

130608/2011-AC

P+M

Nr. 175

Nr. top. 647/2/1

Nr. top. 647/2/2

Nr. top. 649/a/1/3/2

122426/2011_AVIZ PUZ

428870-C2

Nr.top.1231

160694/2011

40 47

05

419413

173118/2011

Top.554/16;554/34-35 S=1894mp

Lot 1

408533-C1-U21

173913/2011 nr. topo143/2

174424/2011_alip.

Top 509/b/1

152230/2011_AC

C1

N r .to p .4 1 9 / b / 1

4 1 3 7 3 0

N r .4 6

Sp + S+ 1E

179077/2011_extindere

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1/1/1

S=25928 mp

Ba ter

ia nr.

I Ba

ter ia

nr. II

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1

St r.

Va liu

g

Str. Valiug

181602/2011

Nr .c ad 4 24 53 3

18 56 30 /2 01 1

Casa P+1E

Anexa P

10425 mp

Nr. cad. NOU ......................

188199/2011-alip.

HALA DEPOZIT P

SEDIU P

C1

C2

Nr . t

op 5

54 /1

3, 55

4/ 37

,5 54

/3 8,

55 4/

39

18 88

73 /2

01 1

145-146/a/2;

144/b

416082

190397/2011

C1

429380

Cad.Cc1358/4,1359/5/6/3

P+M(cu garaj inclus)

15

Edif

192074/2011

42 45 33 - C1 ,C 2

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

1 9 7 7 8 8 / 2 0 1 1 _ a li p .

Ba te ri a nr . II

garaj nr 14 S=17mp

198169/2011_inscr. constr.

Ba ter

ia nr.

I

Nr. cad. NOU

198304/2011

431456

Nr. top

.26 950

/1/2 ; 26

950 /1/1

/1/1 /1-2

; 43 9/1

/1; 440

/1; 441

/1/1 /3/1

/3,

P ser

vici i

si biro

uri

C1

474/5 Smas.=2406 200361/2011

474/4

200363/2011

40 29 70

421056-C1

40 26

36

4/92-102:/3/2;:/44/2;:/4/2;:/5/2;

Nr. top. 692-693/1/2/1/a/2/2/1/2;

692-693/1/2/1/a/1/2/1;

2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/

:/6/2;:/7/2;:/8/2;/45/2;:/9/2;:/11/2;:/12/2/c

171714/2011

17 97 44 /2 01 1_ PL . T OP .

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4 12 48 6

64 2/ b/ 1/ 1/ 1/ 3/ a/ 1/ 1/ 1/ 1

S= 33 74 8m p

74 35 /2 01 2_ al ip .

425224

431631

A .8 5 5 / 1 / 6

A .8 5 5 / 1 / 6

1 5 3 6 6 8 / 2 0 1 1 _ P L. S IT.

Nr.topografic 554/45 186161/2011_AC

409622-conversie

S= 1 8837

MP

Lot 1

Lot 2

Lot 3 S= 3

746 M P

14080/2012_dez.

Lo cu

ita P

+1 E

si pla

fo rm

e be

to na

te

C2

CF 4

12 48

6 64

2/ b/

1/ 1/

1/ 3/

a/ 1/

1/ 1/

1

S= 33

74 8m

p 14

70 9/

20 12

_a lip

.

P+1E

P

Hala cu spatii depozitare

la parter si birouri la etaj

Hala P

C1

17538/2012_edif./ext.

nr.cad.426989

Smasurat=4792mp

Nr. top. 1226/1/1/1/1/1/1/1

Scf=25928 mp

Ba te ri a nr . I

19005/2012

Hala P

C1

nr.cad.426989

7131/2012 425239

407635

43 19

05

426989-C1

Nr. top. : 502/a/4 si 504/63/a/2/1

C1

16195/2012

428730

Sc=101mp P+1E

C1

nr.cad.475/1/2/2;476/1/3/2

P

32431/2012_AC

Nr.Top.409/a/1/a/2/4

C1

38112/2012

407635-C2

C1

Nr. Top 521/2

P+ 1E

42791/2012_indr. er. mat.

Scf=7494mp Smas=6989mp

42703/2012-aviz PUZ

47

P+M

43350/2012_inscr. constr.

nr.top.143/1

P

Corp A

Corp B

P

Sc=56mp

Anexa gospodareasca

C1

432 128

4321 29

4321 30

93 /20

12 _re

intr od

.

A 8 55

/1/ 3/1

0

427550

Nr. cad. 402159

52208/2012

Top 420531 51230/2012_modif. supraf.

52393/2012_alip.

Nr.topografic 5465/a/2, 547/2, 548/a/2, 546/b/2

statie Peco

53762/2012

Top 420531 58074/2012_avize

C.F . N r. 43 18 05

To p. 42 1/ b/ 1/ 1;4 22 /2 /1 /1 ;2 /2 ;

42 3/ a/ 1/ 1,a /2 ,b /1 ,c /2 ;4 23 /b /a ;

50 4/ 23 /b ;2 5, 26 /c /2 ,a /1 /2 /1 /1 /1 -1 1/ 3

58 82

7/2 01

2

CA SA

P+ 1E

407370

top.139/g/2

P+M

Sc=82mp

C1

64138/2012_inscr. constr.

Casa P C1

top.139/g/1

64142/2012_modif. supraf.

Top 509/b/1

76461/2012_AC

Top 509/b/1

76471/2012_AC

1 432997

85641/2012_act. date imob.

S=8936

432726

Nr. cad 408598 89619/2012_AC

Nr.topografic 554/7,554/42, 554/43,554/44

Nr.topografic 554/45

90351/2012_alip.

405921

409938

nr. cad. 505/2/1/2/5

Top 420531 102763/2012_AC

nr.cad. 408598

103467/2012_AC

HALA DEPOZIT P+1Ep

SEDIU P+1E

C1

C2

10 76 96 / 20 12 _ ac t. da te im ob .

Nr.Cad.430337 (identic cu nr. cad. Cc1366/1/1/2)

DE PO ZI T IN DU ST RI AL

Re zer vor

po mp are

Sta tie

S+P+2E

ADMINISTRATIV

GRUP

HA LA P RO DU CT IE

p ar te r

108517/2012_inscr. constr.

~

C2

C1

C4

S =1 51 0m p

con str .

C3

110 00 5/ 20 12

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4

116514/2012_dez. 416497

Hala sortare

P+E partial

LOT 2

C1

C2

LOT 1

116508/2012_dez.

428241

S=14946 mp LOT 1

S=3751 mp LOT 2

A 1358/4;1359/5/6/25

121619/2012_AC

nr .ca

d. 4

31 90

5

12 18

74 /2

01 2

N r. to p 55 4/ 13 ,5 54 / 37 ,5 54 / 38 ,5 54 / 39

12 37 55 / 20 12 _ in dr . er . m at .

HALA DE PRODUCTIE

C1

HALA DE PRODUCTIE

CLADIRE BIROURI

parter

parter

C2

si ANEXA

HALA DE PRODUCTIE,

HALA DE PRODUCTIE

HALA DEPOZIT

C4

P

C5

parter

C3

124093/2012_act. date imob.

CasaP+M C1

Nr. Nou Cad. 418683

124672/2012

406559

43 18

05

Nr . ca d. 4 27 41 9- 42 74 31

CC 1 32 4/ 1/ 2- 3 S= 25 40 0m p

12 78 74 / 20 12 _ al ip .

Nr.cad. nou .............

129911/2012

Nr.cad. nou .............

Lot 1

Lot 2

420951

129350 /2012

lot 2

Nr.topografic 554/7,554/42, 554/43,554/44

Nr.topografic 554/45

131947/2012_alip.

lot1 NOU.............................

137329/2012

lot2 NOU.............................

S=375 m.p.

141 903

/201 2_a

viz PUZ

C1

C2

C4

C3

545/4/2;546/b/1/1/2/1/1

Nr top

143044/2012_modif. supraf.

11057/2012_avize rec.

HG 834

218 65/2

012 _av

iz P UZ

642/b/1/1/1/1/1

Nr. cad.429497

LOT 1

LOT2

LOT3

147431/2012

147431/2012

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C8 C10

C7

Nr.cad.412766 147883/2012

Nr.cad.404533

147884/2012

C1

C1

Chiosc

Anexa

Chio sc m

etalic

P ser

vici i s

i b irou

ri

C1

P

P

P

C2

C3

C11

C12

149635/2012

nr. topo414/11,414/10/a

Drum catre Calea Sagului (asfalt)

Drum catre Calea Sagului (asfalt)

147819/2012_DR.

Nr. top. 153/b

153928/2012

C1

453-455/a/b/1/1,2,3,32,33;

453/a/1/b/1/2;453/a/1/b/2;

454/b/2/2/8-9/2

153245/2012_AC

S+P+2E

C1

C2 Lot 2

S=8386mp

C1

C2

C4

C5

C6

C8

C9

Lot1

157560/2012_dez.50883

nr. top. 449/2-450/b/2/3

158476/2012

C1

C2 Garaj în regim P

C3

Nr. top. 517/a/2/2/1

Casa P+M

161841/2012

Anexă gospodărească

Nr.cad.413600

1627 31/20

12_A C

nr. to p. 51

7/a/2 /1

434088

434089

132009/2012_AC

Nr.cad. 408598 163687/2012_AC

P+M C3

An exa

P

C4

Cad:428723

167284/2012_inscr. constr.

Nr.Top.448/1

172003/2012

spatiu comercial P+1Ep

Nr.topografic 433791

spatiu comercial P+1Ep

Depozit P

175685/2012

433791

-504/21/b/2-504/22/a/1/b/5

Top. Cc403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-

176190/2012_act. date imob.

Casa P+1E

423588

423589

419337

419336

26956/2; 26953/2/2; 26953/2/3; 26954/1/2

S+P+2E

Nr.Top.502/a/3/b/2

Casa nr .7 8

P+M

183977/2012

N r.ca

d .4 3 4 0 8 8

D rep t d e trecere,

su p erficie

si u z

S = 1 1 5 8 m p

1 8 7 1 3 6 / 2 0 1 2 _ P L. S IT (serv.

trecere)

C7

Top.505/2/1/2/7

190982/2012

Casa duplex in regim P+1E S=213mp

403863

Nr.top.139/31 CF 433158 9941/2013_AC

Casa P+M Sc=134mp

N r.To

p .

2 6 9 5 2 / 1 / 1 / 1 / 2 ,

2 6 9 5 2 / 1 / 1 / 2 / 1 / 1

1 1 2 7 5 / 2 0 1 3 _ a lip . im o b .

C1

(id en tic

cu n r.ca

d . A 1 3 1 4 / 3 )

1 1 4 4 8 / 2 0 1 3 _ A C (exp

. ju d .)

N r.to

p . 6 5 5 / 2 ;6 6 2 / 2

Nr.Top.448/1

405166-C2

69 2-6

93 /1/

2/2 /1/

1/1

17 50

61 /20

12

43 45

39 Nr.

Cad. NOU

432 129

254 13/

201 3-i

nsc r. c

ons tr.

Top12-1 4/b/2

C1 P+M

27886/ 2013

C1

Nr. top. 148-149/1

27887/2013

Nr. cad 408598 30065/2013_AC

416/a/1/1/2,416/a/1/2/2,504/16/4

Nr. top.

30439/2013 423922

Casa P+M

50 05

8

40 58 88

Nr.cad. Cc1358/4; 1359/5/6/4

32120/2013

Smas=588mp

Locuinta P+M

411772

C1

36 57 1/ 20 13

Nr .ca

d.4 33

68 9

HA LA

C1

P

P+1E

LOT 3

LOT 2

LO T 1

48 23

4/2 01

3

43 36

89

48 23

4/2 01

3

N r .c a d .A 8 5 5 / 1 / 8

5 2 5 3 6 / 2 0 1 3

N r .c a d .A 8 5 5 / 1 / 7

5 2 5 4 3 / 2 0 1 3

4 3 4 7 0 0

Top.472/a/2/b/1/1

C1

57841/2013

151/2 Nr.topografic

58937/2013_AC

40 58

87Nr. to

p.

Ca sa

P+ M 60

46 7/2

01 3

40 58

88Nr. to

p.

Ca sa

P+ M

cu gar

aj i ncl

us 60

47 3/2

01 3_

rep oz.

2/ a

casa C1

B1

n r .to p . 4 5 3 - 4 5 5 / a / b / 1 / 1 ,2 ,3 ,3 2 ,3 3 ;

453/ a/ 1/ b / 1/ 2;453/

a/ 1/ b / 2;454/

b / 2/ 2/ 3

6 1 3 6 6 / 2 0 1 3

Nr.CAD. 423931

61474/2013_AC

43 51

13

435114

435115

nr . top

. 20 1- 20 3/ b/ 2/ 2

43 42 11

434506

Top:414/7/b

69997/2013

ca sa P +MC1

71971/2013_alip. Nr. Top. 692-693/1/2/1/a/2/2/1/1

Nr. Top. 692-693/1/1/2

Nr.CAD. 423931

70999/2013_AC

423930

423931

Nr. Top.

289/a; 288/a/1;

288/a/2/b/1;

288/a/2/b/2/1

Nr. Top.

289/a; 288/a/1;

288/a/2/b/1;

288/a/2/b/2/2

Nr. Top.

289/a; 288/a/1;

288/a/2/b/1;

288/a/2/b/2/3

Nr. Top.

289/a; 288/a/1;

288/a/2/b/1;

288/a/2/b/2/4

Nr. Top.

289/a; 288/a/1;

288/a/2/b/1;

288/a/2/b/2/5

C1

To p. 64 5/ a/ 3

Nr .ca d.n ou

71 79 5/ 20 13

Nr.top.139/31 CF 433158 74955/2013_AC

420555

7 7 8 4 4 / 2 0 1 3

Cad.433836

Lot 1

Cad.433836

Lot 2

Lot 1

78509/2013

433836

421773

4 1 3 8 1 1

428075

ga raj

81 24 1/ 20 13

top .45 5/ b/ 1/ 2

C2

C3

4 0 2 0 1 0

Top 1158/523

82638/2013_AC

1223 84637/2013

C1

Scf=777mp

88570/2013 cad.419637

88771/2013_repoz.

13

top139/k

C1

89985/2013

435470

40 92 41

CC 1 32 4/ 1/ 2- 3

22 43 9/ 20 13 -in sc r. co ns tr .

C1

420227-C1-U1,2

(t op .6 45 /a /3 )

92 14 6/ 20 13 _A C

Ca d. 40 92 41

ga raj

93 39 1/ 20 13 _A C

top .45 5/ b/ 1/ 2

Cad 429295

93618/2013

BP+M

Lot 2

415705

99845/2013

nr.1

nr.top.215/ b- 216/

6/ 1

102471/2013_AC(inscr. servitute de trecere cu piciorul.)

1 0 1 2 6 6 / 2 0 1 3 _ rep o z.

1 0 1 2 8 1 / 2 0 1 3 _ rep o z.

N r .T o p .4 4 8 / 1

1 0 9 1 1 1 / 2 0 1 3 _ A C

Lot 2

13 Locuinta P+M

Lot 1

110856/2013-dez.

129 512

/20 13

Nr. top

:31 1/b

/42 /10

/1/ a/2

,31 1/b

/42 /10

/1/ b/1

/3

Sac t=3

30m p

Sma s=3

36m p

C1

Cc1358/4;

130104/2013

Nr.Cad.:

1359/5/6/24

Casa P+M

430626

135827/2013

Nr. top. 466/a/1/1/1

136046/2013

Nr. top. 448/3/1 CF 2227

136056/2013

Nr. top. 451/b; 452/b/1; 504/38; 504/37/b/2

138663/2013

C C .8 5 5 / 1 / 6 (id en tic

cu to p .4 1 9 / a ,4 1 9 / b / 3 ,5 0 4 / 2 4 / 1 ,4 2 0 / a / 2 / b / 1 )

1 4 0 2 9 0 / 2 0 1 3

S T E _ S R 0 5

5 9 4 4 3 / 1 0 - R T

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

A .8 5 5 / 1 / 7

A .8 5 5 / 1 / 8

A .8 5 5 / 1 / 9

A .8 5 5 / 1 / 6

1 5 3 6 6 8 / 2 0 1 1 _ P L. S IT.

12 70

95 /2

01 2_

RT

45

32583/2015

443028

436974

441327

438695

442530

416983

429470

405177

441363

404193

421165

428457

439232

407635

432128

406393

413811

434088

442500

435470

433565

428456

421508

419887

424366

444101

441197

430337

409603

442756

444551

440707

403668

439829

406137

409999

407985

433713

402010

429288

401816

440019

434506

439275

401843

422265

431631

443013

423653

443024

438719

426854

434089

428432

421753

424308

428242

442373

415672

428431

444552

427550

405166

443864

426000

419349

443282

423652

415754

430180

428344

406885

427808

406607

430504

428723

438028

442231

407435

426989

444081

400537

404705

429295

431869

407210

433622

437470

425111

404533

445050

445051

403784

426984

425437

402109

411777

445426

444700

445681

433791

405048

434211

438999

406040

402636

413404

421752

435100

439549

413403

406954

417056

433196

414851

411341

412044

436143

428433

425999

426589

433910

431115

421160

430096

441900

436459

445182

403183

407381

417238

414852

401042

406672

401360

425356

443601

422814

436662

423922

422486

426598

432719

406041

436375

443393

441893

417175

429477

429478

429479

411093

408396

441901

436144

411026

436901

441120

443427

437712

424589

443392

415688

425355

411943

405906

437651

436147

429481

428870

436460

408118

414003

445181

430543

408007

425690

416924

426590

426591

426592

426593

426594

426595

426596

426597

415381

423930

441161

431805

441235

416605

416604

430056

441236

405888

415576

444710

405921

408676

429380

417833

400569

436458

415821

422325

428730

442603

408198

418681

442604

411791

437668

423863

406039

413431

440763

440764

445369

438936

442023

426005

406196

400888

422154

426004

400391

434700

406043

406045

406044

406042

406047

405852

444733

415992

442274

437556

421101

405887

431664

429480

433158

408278

407545

443481

422459

433803

437558

435085

416451

413600

418990

427137

422317 416629

416630

422324

415253

421056

422322

418684

443600

435629

431287

431286

424297

437559

430626

431071

441526

418683 409938

423588

428513

436002

406680

437560

416980

424307

424533

433969

433967

433968

402068

401290

426013

444507

436145

422460

437557

419174

445422

437563

437567

437235

437564

408284

437565

437566

445141

423589

435642

425118

428430

402159 402159

426954

415693

431683

429482

442374

426588

443342

428991

425113

416082

437569

442501

423451

429957

428453

418215

417054

420227

423432

417194

423654

421157

418114 421742

411674

437611

416603

401418

428244

423769

435152

435316

431404

435317

423687

431405

438917

436672

424335

411665

411497

434349

406386

415705

435084

407370

435093

435090

436188

436720

421725

415483

410140

421773

401604

418685

427540

409126

411666

417489

437561

422454

421237

427565

445244

412901

428075

412767

424289

433856

413730

411772

418682

444734

427557

402085

408533

434347

412383

406559

423655

429469

432176

433742

430961

437562

418201

433741

443009

402150

412140

428243

439876 439877

400695

409241

441902

435630

435115

441894

429471

401347

434990

434937

435114

428514

436947

436293

444942

444508

427552 427551

437338

425461

430338

408389

440708

444941

430336

411675

420530

422765

438720

442078

438937

436003

439767

433697

445138

437568

438721

437835

CVARTAL STUDIAT

TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ

LEGANDA N

strada acces - str. Ovidiu Cotrus c ale

m ajo

ra de

ci rcu

lat ie

- C ale

a S ag

ulu i

str. An

ton Ba

cal bas

a

str.Ceferistilor

Ca lea

Sa gu

lui

str. An

ton Ba

cal bas

a

str. Ovidiu Cotrus

str.Ceferistilor

Amlasament studiat prin PUZ

  • A01 INCADRARE IN TERITORIU

Atasament: 2020_03_17_Memoriu_TEHNIC_+_RLU__INAINTARE_IN_PLEN.pdf

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

1

PUZ – ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE jud. Timiș, Timișoara, str. Vasile Georgevici nr2, (fosta str Ovidiu Cotruș nr. 14)

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

2

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect : PUZ – ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE Nr. proiect : 6/2018

Faza : P.U.Z. – PLAN URBANISTIC ZONAL Beneficiar : SC.BARUM TECHNIK SRL CUI : 6203055

str.Ovidiu Cotrus, nr.14,Timișoara

Amplasament : jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr.2, (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) CF 433713, NR.TOP 433713 CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general : S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. STUDIO UNU S.R.L. arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU

Proiectant edilitare : S.C. HAL PRO S.R.L.

Ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri: S.C. LONGHERSIN S.R.L. dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării : APRILIE 2020

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

3

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI Proiectant general : S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate : S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU

Echipare edilitară: S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COȘA

Proiectant drumuri: S.C. LONGHERSIN S.R.L. dr. ing. HERMAN CRISTIAN

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

4

BORDEROU GENERAL A. PIESE SCRISE Foaie de capat Foaie de responsabilităţi Borderou general Memoriu general

1. Introducere

1.1. Date de recunoastere a documentatiei 1.2. Obiectul lucrarii 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltarii

2.1. Evoluția zonei 2.2. Încadrare în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulația 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitară 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opțiuni ale populației

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi PUG și Aviz de oportunitate 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulatiei 3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protectia mediului 4. Concluzii

5. Anexe : Extras CF nr.433713

Certificat de urbanism nr.2399/13.06.2018 Plan de situatie – anexa la C.U. Aviz de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

5

Regulament Local de Urbanism

1. Dispozitii generale

1.1. Rolul Regulamentul;ui Local de Urbanism 1.2. Baza legala a elaborarii 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor 2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului

natural si construit 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 2.3. Protecția față de poluare și alte riscuri 2.4. Asigurarea echipării edilitare 2.5. Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor 2.6. Procentul de ocupare a terenului

3. Zonificare functionala

3.1. Obiective si modalitati de operare 3.2. Utilizari permise 3.3. Utilizari permise cu conditii 3.4. Utilizari interzise

4. Prevederile regulamentului local de urbanism la nivel de zone si subzone functionale – conditii de amplasare si retrageri minime obligatorii

4.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile trenurilor si ale constructiilor

5. Concluzii – masuri in continuare

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

6

B. PIESE DESENATE TOPOGRAFIE

1. Ridicare topo vizata OCPI ARHITECTURĂ

1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU pl. nr. A01 2. PLAN INCADRARE IN PUG pl. nr. A02 3. PLAN SITUATIE EXISTENT pl. nr. A03 4. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG NEAPROBAT pl. nr. A04 5. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG APROBAT SI PUZ-URI APROBATE pl. nr. A05 6. PLAN MOBILARE CONF PUG NEAPROBAT pl. nr. A06 7. PLAN MOBILARE CONF PUG APROBAT SI PUZ-URI APROBATE pl. nr. A07 8. PUZ-URI APROBATE IN ZONA pl. nr. A08 9. STUDIU CVARTAL CONF PUG APROBAT pl. nr. A09 10. STUDIU CVARTAL CONF PUG NEAPROBAT pl. nr. A10 11. PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR pl. nr. A11 12.RANDARI VOLUMETRICE 1 pl. nr. A12 13.RANDARI VOLUMETRICE 2 pl. nr. A13

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

7

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect : PUZ – ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE Nr. proiect : 6/2018

Faza : P.U.Z. – PLAN URBANISTIC ZONAL Beneficiar : SC.BARUM TECHNIK SRL CUI : 6203055

Str. Ovidiu Cotruș, NR.14,Timișoara Amplasament : jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2

(fosta str.Ovidiu Cotruș nr 14) CF 433713, NR.TOP 433713 CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general : S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU 1.2. Obiectul lucrării

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr.2399 din 13.06.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr.37 din 21.06.2018.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul studiat avand o suprafata de 10.000mp, identificat prin CF nr.433713, în proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., intabulare drept de uz – cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute – de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute – de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Folosinta actuala – teren arabil intravilan. Destinatie conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017 - Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr.2625/15.09.2017 – sit arheologic.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

8

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural. In functie de optiune proprietarilor, cu acordul administratiei locale se considera necesara rezolvarea in cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal – a urmatoarelor obiective principale:

- zonificare/organizare functionala pntru noua functiune a parcelei – hala industriala

- asigurarea constructiei si amenajarilor necesare noii functiuni - organizarea circulatiilor carosabile in cadrul zonei si a legaturilor acestora cu

caile de comunicatii existente - organizarea infrastructurii tehnico – edilitare - stabilirea procentului maxim de ocupare a terenului. 1.3. Surse documentare Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele: - date conţinute în piesele scrise şi desenate ale Planului Urbanistic General

al Municipiului Timișoara: - Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 59: - ZONĂ DE PROTECTIE LEA 110KV;

- Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017;

- Adresa Directiei Judetene pentru Cutura Timis nr.2625/15.09.2017; - Ridicare topografică efectuata în zonă; - Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului; - Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf. Pe terenurile învecinate situate pe strada Ovidiu Cotruş, s-au aprobat şi parţial

implementat următoarele documentaţiei de urbanism: - P.U.Z. “Sediu firmă cu hală depozitare” – Zona Freidorf, Timişoara

(HCMLT nr. 327/26.07.2005) – S.C. MAGELLAN S.R.L. Pe o suprafaţă de 15.000 mp se propune amplasarea sediului firmei Maggelan şi a unor hale pentru depozitare.

- P.U.D. “Construire două hale – producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara (HCMLT nr. 336/26.07.2005) – S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L. Se

propune pe o suprafaţă de 15.000 mp dezvoltarea unei zone pentru producţie şi depozitare, cu amplasarea a două hale.

- P.U.D. “Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare”, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara (HCMLT nr.168/18.04.2006) Documentaţia prevede

amplasarea pe un teren cu suprafaţa de 8.000 mp a unei clădiri pentru birouri şi a unor spaţii (hale) pentru depozitare.

- P.U.D. “Construcţii industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotruş, Timişoara (HCMLT nr. 536/14.11.2006) – S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Documentaţia

prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaţa de 20.000 mp a unei zone pentru industrie, depozitare şi servicii, cu amplasarea a trei hale.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

9

- P.U.D. “Hale pentru depozitare – A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara (HCMLT nr. 612/19.12.2006) Documentaţia prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaţa de 15.000 mp a unei zone pentru depozitare.

- P.U.D. “Construire hală depozitare – Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1” Timişoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) – S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.

Documentaţia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaţa de 7.899 mp a unei hale de depozitare.

- P.U.D. ”Construcţii pentru servicii şi depozitare” Timişoara drum Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) – S.C. ALIMTEX S.R.L. Documentaţia

pevede amplasarea pe un teren cu suprafaţa de 5.755 mp a unei hale de depozitare. - P.U.Z. “Hale producţie A 1318/1/2 extravilan Timişoara” (HCMLT nr. 5

143/24.04.2007) – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L., S.C. CROITER’S S.R.L. Şag Documentaţia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaţa de 14.500 mp a două hale de producţie.

- P.U.Z. “Construcţii pentru servicii, producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) – S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. şi S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L. Documentaţia prevede amplasarea

pe trei parcele cu suprafaţa de 10.000 mp fiecare, a trei fabrici: fabrică de mobilă, fabrică de confecţii metalice şi fabrică de îngheţată.

- P.U.D. “Construire Depozit Industrial”, strada Anton Kathrein, nr. 1, Timişoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) – S.C. ROMKATEL S.R.L. Documentaţia prevede

construirea pe sit a unei hale de depozitare. - P.U.D. “Extindere spaţii de producţie”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 28,

Timişoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) – S.C. KATHERIN ROMÂNIA S.R.L. Documentatia prevede extinderea actualei fabrici.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluția zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul caii Sagului.

Proiectul propus vine in spijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona indrustriala – depozitare.

2.2. Încadrare în localitate

Terenul aflat in studiu se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

La nivel de cvartal acesta este marginit in nord-est de str. Ceferistilor, la sud-est de str. Calea Sagului, la sud-vest de str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), la nord-vest de str. A. Bacalbasa, terenul studiat avand acces direct din str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus).

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

10

Suprafaţa totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 10 000 mp, fiind însrisă în CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12).

Vecinătăți și limite Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele: - Sud-vest: Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713),

repectiv teren privat; - Nord-vest: canal ANIF, Hcn 1352 urmat de un teren privat cu construtie tip hala

industriala in regim P+1 situata la o distanta de 26.32m - Nord-est: teren privat - Sud-est: teren privat Distante fata de cladirile invecinate: - Sud-vest: 194,5m – hala P - Nord-vest: 26,32m – hala P+1 - Nord-est: 281m – locuinta P - Sud-est: 312,24m – cladire birouri P+1+M

Situatia juridică a terenului Terenul studiat se afla in proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., CIF

6203055, intabulare drept de uz – cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute – de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute – de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Terenul este traversat de o linie de inalta tensiune, care la momentul actual este ingropata, constructia propusa respectand zona de protectie impusa (18.5m).

Terenul este liber de constructii si este salubru. 2.3. Elemente ale cadrului natural Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a

râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2–3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul reglementat prezintă o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

În anii 70 regimul comunist a dispus săparea mai multor canale de desecare în acea zonă. Acestea se întâlnesc în bazinul unei stații de pompare care pompează surplusul de apa în Canalul Bega, ce apartin in prezent de A.N.I.F Timiș. Un astfel de canal, Hcn 1352, limiteaza la nord-vest terenul studiat, conform plansei ,,Situatie existentă” anexată.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

11

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60 – 0,70 m (conform STAS 6054/77). Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Terenul este plat (cu diferente de nivel nesemnificative) și ocupat de o zonă verde

neamenajată, reprezentată de vegetație spontană. Amplasamentul studiat nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

2.4. Circulația Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Vasile Georgevici (fosta

str. Ovidiu Cotruș). Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul

amplasamentului studiat. În general, străzile din vecinătate, inclusiv Str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu

Cotruș)– este strada de categoria a III-a cu o bandă de circulație pe sens. Pentru a permite realizarea profilului stradal de 12 m, aprobat prin HCL 536/2006,

se va ceda o suprafata de 45,00 mp, pe toata latimea parcelei reglementate, cu limita la str. Vasile Georgevici.

2.5. Ocuparea terenurilor 2.5.1 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

In prezent, in zona studiata face parte din UTR 59, zona cu caracter nedefinit, zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 26252/15.09.2017 – sit arheologic.

Functiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

2.5.2 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit In prezent terenul este liber de constructii. Atat la sud-vest - pe frontul opus al strazii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu

Cotrus conf CF nr 433713), cat si la est si nord-est terenurile invecinate sunt libere de constructii. La vest parcela se invecineaza cu o serie de hale industriale si de depozitare cu un regim de inaltime de P+1E aflate in posesia aceluias investitor SC BARUM TECHNIK. SRL.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

12

2.5.3 Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spaţii verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de min 20% spaţiu verde compact din totalul suprafeţei terenului.

2.6. Echiparea edilitară 2.6.1 Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii

Căi de comunicaţie

Amplasamentul are un front la strada de acces principala: str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) – Timisoara.

Rețele existente Avizul unic nr. 901/14.10.2019 este favorabil, cu condiții: 1. Telefonie Conform aviz nr.1555 din 28.08.2019 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, există amplasate instalații de comunicații electronice subterane.

2. Societatea de Transport Public Timişoara Conform aviz favorabil nr. UR2019-01-3770 din 26.08.2019 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe amplasamentul studiat, STPT nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă

Conform avizului tehnic de amplasament nr. 16958/29.08.2019 eliberat de REGIA AUTONOMĂ DE APĂ ŞI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14), există conducte de apă potabilă din și conducte de canalizare în dreptul amplasamentului studiat.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.1601 din 10/09/2019 eliberat de DELGAZ GRID SA

SUCURSALA TIMIŞOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona supusa analizei nu exista obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale.

5. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2019-013770/28.08.2019 eliberat de S.C.

“COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona amplasamentului propus exista retele aductiune apa industriala Bega.

6. Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului favorabil cu condiții nr.277260820/23.08.2019, eliberat de S.C. “ENEL Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, se condiționează utilizarea amplasamentului respectând obligatiile asumate prin contract nr 316/29.04.2017. Se va respecta zona de siguranta si protectie de 18,5m stanga-dreapta fata de axul LEA 110kV existenta in care este interzisa amplasarea oricarei constructii sau imprejmuiri.

2.6.2 Principalele disfunctionalitati Nu există disfuncționalități ale rețelei edilitare din zonă.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

13

2.7. Probleme de mediu Relaţia cadrul natural – cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: in prezent, in zona studiata face parte din UTR 59. Functiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din

categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Conform C.U. nr 2399 din 13.06.2018, eliberat de PMT, terenul reglementat este pozitionat intr-o zona “sit arheologic”, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

Conform aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic, emis de Muzeul National al Banatului cu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheoogice in perimetrul vizat.

DJC Timis ofera avizul favorabil nr.3354/10.10.2018 cu urmatoare conditie: “in cazul descoperirii unor vestigii arheologice in timpul lucrarilor, sa se anunte autoritatile locale si DJC Timis despre aceste descoperiri, in termen de cel mult 72 de ore, conform OG nr. 43/2000 republicata privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, art 4, alin (4).

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul. Factori de poluare Zona nu prezintă factori de poluare. 2.8. Optiuni ale populatiei Terenul studiat este proprietate privata. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica

facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

14

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare În scopul elaborării PUZ au fost obținute următoarele studii de fundamentare:

 Certificatul de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara a fost emis in baza H.C.L nr.157/2002 prelungit prin H.C.L nr.131.2017.

 Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

 Avizul de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara este favorabil si prevede:

Pct. 2. Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventale servituti: - Categoria functionala existenta pe terenul beneficiarului: Conform PUG

aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 – Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetente pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2016 – Sit Arheologic de la Timisoara Freidorf” – partial.

- Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: Zona Industriala – depozitare.

- Servituti: se vor respecta servitutile de trecere trecute in „ Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

Pct.3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime) - POT max - 29.20% - CUT max - 0.31 - Regim de inaltime maxim P+1E - H max – 8.30 m - Suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse 20.00% - Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici (str

Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) , retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii.

- Se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa ori deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat

- Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul - Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona. 3.2. Prevederi PUG in vigoare și Aviz de oportunitate Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017

terenul este situat în intravilan, în UTR 59 – Zonă cu caracter nedefinit. Zonă de protecție și servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, zonă de protecție canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 – sit arheologic.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

15

Zona este actualmente destinata preponderent utilitatilor industriale, servicilor si depozitarii, zona ce se desfasoara de-a lungul uneia din arterele majore de circulatie ale municipiului Timisoara si anume Calea Sagului.

Avizul de oportunitate nr. 37/21.06.2018 prevede:

- Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 preungit prin HCL 131/2007, terenul reglementat este amplasat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal

- Conform adresei DJC Timis nr 2625/15.09.2016 – Sit arheologic - Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: zona industriala -

depozitare - Se vor respecta servitutile de trecere trecute in „Propunerile preliminare ce

vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

- Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime) POT max - 29.20% CUT max - 0.31 Regim de inaltime maxim P+1E H max – 8.30 m Spatii verzi conf HCL 62/2012, suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse

17.53% - Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici, fosta

str. Ovidiu Cotrus, retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii. - Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul - Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona - Pentru a fi asugirate accesele, parcajele si utilitatile, se vor respecta

prevederile trecute in „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3 –a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr 428/30.07.2013, cu privire la profilul stradal propus pentru Ovidiu Cotrus (PTT26 – latime 26.00m). Parcarile necesare functiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului.

3.3 Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii care să pună problema menţinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate de min 2000 mp (min 20% din suprafața

terenului studiat, conf Aviz ANPM nr 104/18.09.2019) va fi asigurată în cadrul parcelei.

3.4 Modernizarea circulaţiei

Circulație auto, velo Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF. Nr. 433713) este

asfaltată, facând astfel posibilă circulația auto. Circulația bicicletelor este momentan nefavorabilă.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

16

Prin P.U.Z. de față se propune extinderea prospectului transversal integral al acestui drum propus pe latura estică a terenului și prezentat în planșa A04 ”Reglementări urbanistice” la o lățime de 12,00m. Acest profil este propus conform PUZ constuctii industriale – depozitare si servicii, aprobat prin HCL 536/14.11.2006. In vederea realizarii acestui profil stradal, proprietarul terenului reglementat va ceda o suprafata de 45,00 mp domeniului public.

PTT PROPUS (12,00m lățime)

 format din carosabil de 2x3,50m cu circulaţie în ambele sensuri;

 Trotuar + zona verde 2x2,50m cu pantă de 1,5% spre rigolă. In zona data spre studiu conform PUG in curs de elaborare se propun o serie de

drumuri de acces noi cu profile transversale PPT 16, PPT 26 si PPT 47 cu profile transversale conf. cu Anexa 6 la PUG in curs de elaborarea – etapa 3.

Parcări Confom avizului Comisia de circulatie sunt propuse un numar de 41 de locuri de

parcare. Lucrările rutiere la nivel de teren se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă

pe o fundaţie din balast şi piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea şi evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50m.

Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele proiectate.

Circulaţia pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va putea fi ulterior amenajata.

3.5 Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona reglementată este mixta: hala depozitare, birouri și funcțiuni complementare. Terenul studiat de pe Str. Vasile Georgevici, nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr. 14), face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar S.C. Barum Technik S.R.L. Amplasamentul, înregistrat prin CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12), are o suprafață de 10 000 mp, ce va fi zonificat astfel:

- zonă alocată halei si functiunilor complementare; - zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor; - zonă verde. - teren cedat domeniului public pentru realizare profil stradal propus prin HCL

536/2006 In partea nordica a parcelei se propune amenajarea unei zone verzi cu o suprafata

minima de 2 000mp respectiv 20% din suprafata parcelei studiate, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

17

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Depozitare si functiuni complementare - Max 29.20% - 2.920 mp

Spatii verzi - Min 20.20% - 2.000 mp

Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 846 mp pt E-Distributie

Banat )

-

50.35% - 5.035 mp

Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

- 0.45% - 45 mp

Total 10.000 mp 100% - 10.000 mp

INDICI URBANISTICI EXISTENT PROPUS

POT max (procent de ocupare a terenului)

0.00 %

Max. 29.20 %

Hală depozitare, comerţ şi servicii

CUT max

(coeficient de utilizare a terenului) 0.00 Max. 0.31

REGIM DE ÎNĂLȚIME - Max. P+1E

HMax. 8.30 m

DREPT DE SERVITUTE conf. CF nr 433713 pentru E-Distributie

Banat S.A. 816 mp -8.16% 816 mp - 8.16%

Smin SPATIU VERDE 0.00 Min. 2000mp - 20%

Accesul Auto si pietonal la suprafata cu drept de servitute de la str Vasile

Georgevici se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC. Din Stotal teren = 10.000 mp, se va ceda 45,00 mp domeniului public in vederea realizarii profilului de drum propus si aprobat prin HCL 536/2006.

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus), cu extinderile și branșamentele aferente;

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus);

- alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic de catre firmele specializate cu care beneficiarul intocmeste contract;

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

18

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

Dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite

de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

3.6.1. Alimentarea cu apa a) Situaţia existentă. În prezent parcela reglementată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau

industrială. De-a lungul străzii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), există reţea de apă potabilă avand diametrul de 355mm.

b) Situaţia propusă. Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer

pentru angajați şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Timişoara existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus).

Branşamentul se va realiza cu conducte de polietilenă PE – ID, având diametrul de 63 mm.

Branşamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât şi refacerea rezervei de apă de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale municipiului.

Necesarul de apă. Hală depozitare și birouri: - nr. angajaţi = 6 persoane (muncitori). - normă de consum = 60 l /om /zi. - nr. angajaţi = 9 persoane (personal administrativ). - normă de consum = 20 l /om /zi. Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(6 x 60) + (9 x 20)] /1000 = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s. Qzimax = 1,3 x Qzimed = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s. Qorarmax = 2,8 x Qzimax /17 = 0,158 m3 /h. Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La

fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

3.6.2. Canalizare. a) Situaţia existentă. În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în

concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. De-a lungul străzii Vasile Georgevici pana in dreptul halei existente apartinand S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. există o reţea de canalizare ape uzate menajere, având diametrul de 400 mm, care

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

19

conduce aceste ape spre strada Anton Bacalbasa la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timişoara.

b) Situaţia propusă. Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ

(canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). 1. Canalizarea apelor uzate menajere Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe

strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), pana in dreptul parcelei studiate. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PVC – KG avand diametrul de 400 mm.

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in extinderea de rețea de canalizare propusa pe strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC – KG având diametrul de 200 mm.

Conductele de canalizare vor fi poziţionate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 1 x Qzimed = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s. Quz zimax = 1 x Qzimax = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s. Quz orarmax = 1 x Qorar = 0,158 m3 /h. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri şi zone

verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord-est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare, conform planşelor anexate.

Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qpluvial = m x i x ΣS x Ø – unde; m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 140 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S circulaţii = 0,380426 ha; S clădiri = 0,2674 ha; S zone verzi = 0,352174 ha. Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru circulaţii; Ø = 0,95 – pentru clădiri;

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

20

Ø = 0,10 – pentru zone verzi. În concluzie; Qpluvial = 0,8 x 140 x [(0,380426 x 0,85) + (0,2674 x 0,95) + (0,352174 x 0,1)] =

68,61 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 180/42 = 16,28 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 68,61 x 16,28 x 60 /1.000 = 67,02 m3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 68 m3. Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 10.000,00 m2) /1.000 = 6.300,00 m3 /an. La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în

vigoare. 3.6.3. Alimentarea cu energie electrica. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin intermediul unor

firide de distribuție alimentate de la postul de transformare existent pe terenul vecin si aflat tot in proprietatea beneficiarului comun, SC BARUM TECHNIK SRL.

3.6.4. Retele de telecomunicatii Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza

prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Interdictii Se vor respecta zonele de protectie LEA 110 Kv de respectiv 18,5m(stanga

dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si LEA 20Kv de respective 12,0m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Cat si zona de protectie LES 110Kv de 18,5m (stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Se interzice propunerea si construirea de constructii in zona de protectie existenta.

Se va respecta zona de protectie de 2,0m fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice executarea de cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe etc in zona de protectie mentionata.

Se va permite accesul personalului si a utilajelor specifice pentru intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare din zona, aflate in administrarea AIF, conform Aviz Anif nr. 314/16.10.2019 a Hcn 1352.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

21

3.7 Protecția mediului

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potentiale asupra mediului 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a.Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie

in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin extinderea zonei industriale si de depozitare. Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

b.Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe,

inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si

incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018.

c.Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din

perspective dezvoltarii durabile Prin propunerile studiate şi prezentate se asigură înscrierea proiectului în

priorităţile de amenajare şi dezvoltare urbanistice. d.Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z. -relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU

este: zona de cu character nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protective canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017-sit arheologic.

-riscuri naturale/antropice: nu e cazul. -monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: conform Adresei Directiei

Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017 terenul este situat intr-o zona definita ca sit arheologic, iar conform Avizului DJC Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic emis de Muzeul National al Banatuluicu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice, a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire, nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice in perimetrul vizat.

-potential turistic: nu e cazul. -modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe

amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati. d.1. Managementul deseurilor Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati

precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

22

selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

d.2. Apa si canalizare Alimentarea cu apa: de la retea. Canalizarea menajera: Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în

sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus) pana in dreptul parcelei studiate.

Canalizarea pluviala: Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri şi zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord-est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare.

d.3. Aerul Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului. d.4. Solul Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol. d.5. Zgomotul si vibratiile Implementarea solutiei propuse nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe

perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

d.6. Radiaţii Atât lucrarile cât şi activităţile industriale propuse nu produc şi nu folosesc radiatii.

Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecţie împotriva radiatiilor.

e.Relevanţa P.U.Z. pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de

mediu Terenul reglementat se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi

reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate nr 37/21.06.2018.

e.1. Gospodărirea subsţantelor toxice şi periculoase Activitatile proiectate sunt nepoluante şi nu vor genera nici un fel de substante

toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

e.2. Protecţia calităţii apelor Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea

unui bransament la reteaua existenta.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

23

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

e.3. Protectia calitatii aerului In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face

doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate. e.4. Protectia solului Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de

deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu. b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul. c) natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita

accidentelor); Nu este cazul. e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei

potential afectate); Nu este cazul. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Nu este cazul. - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; Nu este cazul. - folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut

pe plan national, comunitar sau international: Nu este cazul. INTERDICTII Se va respecta amplasarea zonei verzi cu o suprafata minima de 2000 mp – 20%

propusa prin plansa de reglementari, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019. Se interzice realizarea de constructii (corpuri cladire si anexe) precum si inserarea cailor de circulatie rutiera in zona marcata ca fiind destinata zonelor verzi si in zona de protectie a HCN 1352.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

24

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul spatiilor industriale cu funcțiuni de același fel.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

- realizarea unor imobile adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza

prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată.

Întocmit,

Arh.MIRON SUTEU

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

25

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL – Zonă industrială – depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

AMPLASAMENT: jud Timis, mun. Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14), CF 433713, nr. Cad. 433713

BENEFICIAR: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

1. DISPOZITII GENERALE

1.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice

care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent ,,PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE, cuprinde Prescripţii

şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafată totală de 10 000mp, având CF 433713, NR.TOP 433713 - Timisoara situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe str. Vasile Georgevici, nr 14 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14).

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

Domeniul de aplicare

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale si se refera la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 10.000 mp, cu front la strada Vasile Georgevici (fota str. Ovidiu Cotrus), identificată prin CF 433713, Nr.Top 433713 - Timisoara teren arabil în intravilan Timişoara, proprietar S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Durata de valabilitate se stabileste prin hotarare a consiliului local de aprobare a acestuia in raport cu scopul elaborarii sau cu complexitatea obiectivelor de investitii generate.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

26

1.2.Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru – Zonă industrială – depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 stau:

 Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

 Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată

 Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată

 Codul Civil  Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

 Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viata al populației

 Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996

 Ghid privind metodologia de elaborare si conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000

 Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului

 Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind normele de igienă H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012

 Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD)

 PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 221/08.05.2015

 PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 188/07.04.2015 şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 3 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 PUZ “ Constr.industriale depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 536/14.11.2006

 PUZ “ Hala pentru depozitare”, aprobat prin HCL 612/19.12.2006

 PUZ “ Hale industriale si depozitare P+1E”, aprobat prin HCL 211/25.05.2010

 PUZ “ Zona depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 402/30.09.2008

 PUZ “ Construire depozit industrial”, aprobat prin HCL 39,38/29.01.2008

 PUZ “ SISTEMGAS”, aprobat prin HCL 194/21.12.2004

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate: CF 433713, NR.TOP 433713 – Timisoara. Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin Aviz prealabil de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018. Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

27

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Zona industriala

– Depozitare”, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu), aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 433713, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4 Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 10000 mp, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), identificat prin C.F. nr. 433713.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor con- strucţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei, cea industriala şi este prezentată în plansele aferente prezentei documentatii. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor .

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

2.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare,

imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice: - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ; - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se

amplaseze cladirile. - respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul,

prevazute in documentatie. - respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile; - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea platformelor de

intoarcere; Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la adancimea specificata in avizului geotehnic

anexă la documentația de autorizare a construcțiilor. 2.1.Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit Terenuri agricole in intravilan

Conform C.U nr.2399 din 13.06.2018, terenul ce face obiectul prezentului PUZ este situat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

28

generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

2.2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului

public

Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.3.Protecția față de poluare și alte riscuri

Prin construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zona reglementata nu vor exista factori ce polueaza mediului si nici alte riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

2.4.Asigurarea echipării edilitare Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil,

prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

2.5.Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilității dintre destinatia constructiei și funcțiunea dominantă a zonei, ce face obiectul P.U.Z.

2.6.Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului cu construcții să nu depăsească POTmax=29.20% si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca CUTmax = 0.31 conform Aviz de oportunitate nr 37 din 21.06.2018.

3.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa A02 „PLAN INCADRARE IN PUG”.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara si are o suprafata de 10 000 mp.

La nivelul terenului reglementat este delimitat un singur UTR, UTR 59: Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

29

riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 – sit arheologic.

Caracteristici In acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal

depozitării şi serviciilor, în cooperare cu zone de comerţ şi producţie nepoluantă. Acest tip de funcţiuni sunt preferate datorită poziţionării în apropierea unei rute principale de trafic: DN 59 şi centura ocolitoare a Timişoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la reţeaua de transport majoră.

Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea zonei de industrie si depozitare.

Funcțiunea propusa a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință ca zonă predominanta de depozitare, prestare servicii.

3.1. Obiective si modalitati de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare; -reglementarea caracterului terenului studiat; -modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; -realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei

infrastructuri adecvate; -amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent. 3.2. Utilizari permise - Depozitare piese metalice - Amanajari aferente functiunii de depozitare - Constructii pentru echipare tehnica - Transport de structuri metalice - Transport de alte utilaje - Imprejmuiri in zonele ce nu sunt supuse respectarii zonelor de protectie - Constructii pentru retelele tehnico-edilitare - Platforme colectare deseuri menajere - Parcari la sol - Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă - Spaţii verzi amenajate; - Spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie;

3.3. Utilizari permise cu conditii

Functiunea propusa, cea de depozitare va respecta urmatoarele conditii: - să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea autovehiculelor

aferente acestei funcţiuni - să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate

utilizării incintei pentru depozitare - să nu fie surse de poluare fonică - activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

30

3.4. Utilizari interzise

- constructii cu functiunea de locuire de orice fel (individuala, insiruita, colectiva, etc)

- constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de producție, depozite de deseuri

- construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale

- se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse

- se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.

- se interzice desfășurarea activităților nespecificate in PUZ - se interzice desfășurarea altor funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de industrie

depozitare si servicii

4. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE – CONDITII DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 4.1.1 Generalitati

Functiunea propusa pentru zona reglementata este cea de zona industriala – depozitare.

Terenul reglementat este pozitionat intr-o zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal, conform C.U. nr 2399/13.06.2018 si intr-o zona definita ca – sit arheologic, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

4.1.2 Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Parcela este orientata pe directia Nord-Est – Sud-Vest cu latura lunga, ceea ce ofera o pozitionare potrivita a cladirii in ceea ce priveste iluminatul natural, respectand reglementările înreferitor la însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

4.1.3 Retrageri zona de implant:

Zona de implant a constructiilor propuse pe parcela reglementata este definita astfel:

- Retragere fata de limita Nord-Vestica a parcelei, min 2,00m, ce reprezinta zona de protectie fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

31

executarea de cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe etc in zona de protectie mentionata.

- Retragere fata de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Vestica a parcelei

- Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Estica a parcelei - Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Nord-Estica a parcelei Constructia pe parcela se va amplasa conform planselor „A04 Plan reglementari

urbanistice conf. PUG neaprobat” si a plansei „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”.

4.1.4. Amplasarea față de drumuri publice

Construcţiile vor fi autorizate pe parcela care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

Se propune un acces auto pe latura Sudica a parcelei, in partea Sud-Vestica, acces ce se realizeaza din str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus).

Acest acces deserveste si E-Distributie Banat in ceea ce priveste dreptul de servitute.

4.1.5 Amplasarea fata de aliniament Parcela construibila este de 10 000 mp si are front la Strada Vasile Georgevici

(fosta str. Ovidiu Cotrus) de 50.54 m. Pentru amplasarea constructiilor se pastreaza retragerea minima obligatorie de

18.50m fata de LES 110kv(LES 110kv pozitionat pe directia de circulatie a DC 1351), rezultand retragerea minima fata de aliniament de 33.41 m in punctul A si 33.45 m in punctul D.

4.1.6. Amplasarea în interiorul parcelei – amplasarea în raport cu limitele

laterale ale parcelei

Zona de implant pentru amplasarea constructiilor s-a stabilit conform planselor „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG neaprobat” si a plansei „A04 Plan reglementari urbanistice conf PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”, respectând zona de protectie LEA 110Kv de 18,5m (stanga-dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor), LES 110Kv de 18,5m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si zona de protectie de 2,0m a Hcn 1352 conform Ordin nr. 227/2006, astfel: -fata de limita Nord-Vestica se respecta zona de protectie de 2,00m fata de HCN 1352; -fata de limita Sud-Vestica se impune o distanta minima de 20.35 m fata de coltul sudic (punctul A)si o distanta minima de 19.60m fata de coltu nordic (punctiul B).

4.1.7. Amplasarea în interiorul parcelei - amplasarea în raport cu limita posterioara a parcelei Zona de implant in raport cu limita posterioara a parcelei respecta zona minima obligatorie de 18.50m, zona de protectie fata de LES 110 KV pozitionat in partea Estica a parcelei, pe directia Sud-Est –Nord-Vest.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

32

4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

4.2.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces carosabil pe parcela si la locurile de parcare din trama stradala, respectiv str. Vasile Georgevici (str Ovidiu Cotrus conf CF nr. 433713) proiectata conform Avizului Comisiei de Circulatie.

Pentru realizarea profilului stradal de 12,00m, propus prin PUZ aprobat prin HCL 536/2006, se va ceda domeniului public o suprafata de 45,00m, din suprafata totala a parcelei de 10.000 mp, pe toata latimea frontului stradal al parcelei.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

Poziția acceselor carosabile se va stabilită la momentul autorizării construcțiilor si nu vor fi obstrucţionate prin mobilier urban, fiind păstrate libere în permanenţă.

Se impune drept de servitute – de trecere subterana si/ aeriana, continua si perpetua, pietonala sau auto asupra terenului in cauza, pe intreaga durata de existenta a capacitatilor energetice in favoarea E-Distributie Banat.

Accesul Auto si pietonal la suprafata cu drept de servitute de la str Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus) se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC.

4.2.2. Accese pietonale Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării

accesului pietonal la obiectivele propuse. In sensul prezentului articol, Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea

privată, până la intrarea în clădire. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru

pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora.

4.2.3. Staţionarea autovehiculelor

Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în interiorul parcelei. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru functiunea de depozitare – zona industriala. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru parcaje. Organizarea parcarilor se va realiza suprateran. 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 4.3.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

33

racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. - Lucrări de apă - Alimentarea cu energie termică - Reţele de energie electrică - Telecomunicaţii - Rețele de gaze naturale

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare.

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare Alimentarea cu apa, canalizare menajera si pluviala

In vederea bransarii/racordarii la retelele publice de apa si canalizare, se va tine cont de urmatoarele:

- Debitul de apa solicitat in breviarul de calcul (in faza de A.C.) va fi asigurat de la reteaua publica de apa potabia cu executia bransamentului de apa, in urma unei documentatii tehnice.

- Evacuarea apelor uzate menajere, se va face la canalizarea publica conform cu normativul NTPA002 cu conditia executarii legaturii la reteaua publica de canalizare si a realizarii racordului de canal, in urma unei documenatii tehnice.

Branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului.

Se recomandă realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă, iar surplusul va fi deversat in reteaua publica de canalizare.

In zona carosabila va fi prevazut un separator de hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua

publică existentă. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în

vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999). Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul

executiei lucrarilor. Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. In zonele de protectie LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi,

echipamente etc, care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lura cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

34

Telecomunicatii

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să

nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv.

Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran. Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirea va fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului Constructia va fi amplasata cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor 4.4.1. Parcelarea

Reglementarea terenului studiat se face in baza prevederilor prezentului PUZ, in urma aprobarii acestuia prin HCL.

Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri. Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu

servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

4.4.2. Inaltimea constructiilor

La stabilirea înălţimii construcţiei se va avea în vedere:

Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

+

Proiect număr: 6/2018 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Vasile Georgevici nr.2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14) Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Titlu proiect: PUZ- ZONĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE LEVANT PROJECT

35

Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Regimul maxim de inaltime H maxim = P+1E H maxim la cornișă = 8,30 m.

4.4.3 Aspectul exterior al clădirilor

Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice, precum si imitațiile de materiale.

Construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii.

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent.

Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara”. Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Faţadele spre spaţiile publice se vor incadra in tesutul urban existent Acoperirea clădirii va fi plată (acoperişi terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu şarpantă, in funcţie de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei.

Sunt permise culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4 Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului considerat.

In cazul prezentului regulament:

POT max : 29.20% CUT max : 0.31