keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 300/13.05.2008 privind aprobarea construirii de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 300/13.05.2008
privind aprobarea construirii de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 16456/13.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Potrivit art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata ;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,republicată ;
Potrivit reglementarilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
Avand in vedere Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2005 ;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă construirea de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL Nr. SC2008 – 16456/31.03.2007

REFERAT privind aprobarea construirii de locuinte colective mici,

pe raza municipiul Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara aprobat prin HCL nr. 325/2005;

Tinand cont de specificul existent in municipiul Timisoara pentru zone ca Trandafirilor, Victor Babes, C.D. Loga precum si de existenta in zonele noi parcelate, dupa 1989 a numeroase documentatii de urbanism, Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu, care permit dezvoltarea de locuinte individuale si colective intr-un regim general de inaltime de P+1E, P+2E, P+2E+M, procent de ocupare a terenului intre 40% – 50% ( PUZ – Zona Lidia – Muzicescu – Cl. Urseni, aprobat prin HCL nr. 91/28.04.1998 si PUZ – Strada Muzicescu, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 223/22.09.1998, preluate in cadrul PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 139/2007).

In acelasi timp, raportat la faptul ca notiunea de locuinte rezidentiale este definita de capitolul 1, art. 2 din Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) ca fiind compusa din locuinte cu caracter urban si semi – rural cu regim de inaltime P, P+E si P+2E si locuinte de tip urban cu regim de inaltime preponderent P+4E cu accente de P+8E – P+10E, iar functiunea de locuire este reglementata prin capitolul 2, art. 4 din R.L.U. in care se enunta enumerativ si nu limitativ utilizarile permise.

Tinand cont de tendintele de densificare se impune clarificarea si explicitarea modului de aprobare a construirii de locuinte colective mici, astfel:

PROPUNEM: Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea construirii de locuinte colective mici, pe raza municipiul Timisoara. 1.1. Se propune clarificarea modului de autorizare pentru locuintele colective mici, in urmatoarele conditii

a. Pentru parcele cu suprafaţa între: • 250 – 500 mp maxim pentru 2 (doua) familii, 2 (doua) apartamente • 500 – 700 mp maxim 6 (sase) apartamente • 700 – 850 mp maxim 8 (opt) apartamente • 850 – 1000 mp maxim 10 (zece) apartamente

b. procent de ocupare MAXIM al terenului POT = 40% c. număr MAXIM de niveluri S/D + P + 2E (pentru clădirile realizate cu terasă) sau S/D + P + 1 + M (cu condiţia ca mansarda să fie realizată pe un singur nivel şi fără a depăşi în punctul cel mai înalt 4,5 m de la cota de călcare) Cod FP 53 – 01, Ver. 1

d. regimul MAXIM de înălţime la cornişă nu va depăşi 10,5 m măsuraţi de la cota terenului sistematizat e. nici un element al clădirii (terase, balcoane) nu va depăşi limitele aliniamentelor de la punctul 1.2. f. se va asigura un loc de parcare / apartament plus 2 locuri de parcare pentru musafiri / imobil, în incinta parcelei g. zona verde / parcelă 40% din care MAXIM 20% se pot realiza parcaje ecologice înverzite h. în toate cazurile de folosire a parametrilor maximali se va prezenta STUDIU DE ÎNSORIRE i. în cazul parcelelor lungi şi înguste, clădirile se vor amplasa cu preponderenţă în jumătatea din faţă a parcelei, dar nu la mai puţin de 10 m faţă de fundul parcelei j. aprobarea construcţiilor colective mici şi accesul principal se va putea face doar de pe străzile a căror profil transversal este de minim 12 m. Pentru celelalte strazi, unde profilul transversal existent este mai mic de 12 m (10,5m, 9m sau 6m) se vor putea amplasa doar constructii pentru maxim 2 familii, 2 apartamente; k. ACORDUL VECINILOR direct afectaţi în zona vecinătăţilor unifamiliale (stânga, dreapta, spate) l. prin documentatiile de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu – PUD se pot

modifica cu MAXIM 20% indicii de pe o parcela. m. prin documentatiile de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal – PUZ se vor

reglementa indicii de pe intreg cvartalul din care face parte parcela.

1.2. Amplasarea fata de aliniament

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente

b) în cazul în care nu există un aliniament bine definit, cladirea va fi retrasă max. 6m faţă de frontul stradal

c) în zonele în care există un Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu aprobat, clădirile se vor amplasa conform prevederilor impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate 1.3. Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând urmatoarele condiţii: - clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit, atingând ambele limite laterale ale parcelei, cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcela la parterul clădirii, având min. 3m laţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 600 mp; - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat, cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu mai mică de 3,8 m - clădirile se vor putea realiza în regim independent cu condiţia ca distanţele cladirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating să fie cel puţin jumatate din înălţimea la cornişă a construcţiei; Cod FP 53 – 01, Ver. 1

- amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel facută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţadă cea mai favorabilă să se asigure durata minimă de însorire de o ora şi jumatate, conform OMS nr. 536 privind aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei; 1.4. Prezentele norme sunt aplicabile ca detaliere a R.L.U pentru realizarea de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara, facand exceptie zonele de monumente istorice si zonele de protectie a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementarile speciale in vigoare respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, iar pentru zonele aferente bulevardelor, arterelor principale si arterelor de penetratie, strazi majore cu profil transversal de minim 18 m, inelele de circulatie, vor face obiectul unui proiect de Hotarare a Consiliului Local ulterior. VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECTIA URBANISM, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Birou Dezv. Urbană şi Metropolitană, Arh. Loredana PALALAU AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

pentru aprobarea construirii de locuinte colective mici, pe raza municipiul Timisoara

1.1. Se propune clarificarea modului de autorizare pentru locuintele colective mici, in urmatoarele conditii

a. Pentru parcele cu suprafaţa între: • 250 – 500 mp maxim pentru 2 (doua) familii, 2 (doua) apartamente • 500 – 700 mp maxim 6 (sase) apartamente • 700 – 850 mp maxim 8 (opt) apartamente • 850 – 1000 mp maxim 10 (zece) apartamente

b. procent de ocupare MAXIM al terenului POT = 40% c. număr MAXIM de niveluri S/D + P + 2E (pentru clădirile realizate cu terasă) sau S/D + P + 1 + M (cu condiţia ca mansarda să fie realizată pe un singur nivel şi fără a depăşi în punctul cel mai înalt 4,5 m de la cota de călcare) d. regimul MAXIM de înălţime la coama nu va depăşi 12 m măsuraţi de la cota terenului sistematizat e. nici un element al clădirii (terase, balcoane) nu va depăşi limitele aliniamentelor de la punctul 1.2. f. se va asigura un loc de parcare/apartament plus 2 locuri de parcare pentru musafiri/imobil, în incinta parcelei g. zona verde/parcelă 40% din care MAXIM 20% se pot realiza parcaje ecologice înverzite h. în toate cazurile de folosire a parametrilor maximali se va prezenta STUDIU DE ÎNSORIRE i. în cazul parcelelor lungi şi înguste, clădirile se vor amplasa cu preponderenţă în jumătatea din faţă a parcelei, dar nu la mai puţin de 10 m faţă de fundul parcelei j. aprobarea construcţiilor colective mici şi accesul principal se va putea face doar de pe străzile a căror profil transversal este de minim 12 m. Pentru celelalte strazi, unde profilul transversal existent este mai mic de 12 m (10,5m, 9m sau 6m) se vor putea amplasa doar constructii pentru maxim 2 familii, 2 apartamente; k. prin documentatiile de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal – PUZ se vor reglementa

indicii de pe intreg cvartalul din care face parte parcela. 1.2. Amplasarea fata de aliniament

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente

b) în cazul în care nu există un aliniament bine definit, cladirea va fi retrasă max. 6m faţă de frontul stradal

c) în zonele în care există un Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu aprobat, clădirile se vor amplasa conform prevederilor impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate 1.3. Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând urmatoarele condiţii:

a) clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit, atingând ambele limite laterale ale parcelei, cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcela la parterul clădirii, având min. 3m laţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 600 mp;

b) clădirile se vor putea realiza în regim cuplat, cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a construcţiei, dar nu mai mică de 3,8 m

c) clădirile se vor putea realiza în regim independent cu condiţia ca distanţele cladirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating să fie cel puţin jumatate din înălţimea la cornişă a construcţiei;

d) amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel facută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţadă cea mai nefavorabilă să se asigure durata minimă de însorire de o ora şi jumatate, conform OMS nr. 536 privind aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei; 1.4. Prezentele norme sunt aplicabile ca detaliere a R.L.U pentru realizarea de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara, facand exceptie zonele de monumente istorice si zonele de protectie a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementarile speciale in vigoare respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, iar pentru zonele aferente bulevardelor, arterelor principale si arterelor de penetratie, strazi majore cu profil transversal de minim 18 m, inelele de circulatie, vor face obiectul unui proiect de Hotarare a Consiliului Local ulterior. DIRECTOR DIRECTIA URBANISM, Arh. Sef. Emilian Sorin CIURARIU