keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 394/01.08.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 394/01.08.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-010715/15.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009 şi Avizul favorabil nr. 06/19.06.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 10.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. HRE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 113/2013, realizat de S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max S+P+4E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari , conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002842/10.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2.0, spaţii verzi de min 25 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 7.000 mp, este inscris in C.F. nr. 404008, top 23455/2/c (C.F. vechi nr. 146466), teren intravilan, proprietar fiind S.C. HRE S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er", Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoaraşi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. HRE S.R.L;
- S.C. ARHITECT TRÂMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 15_PUZ_HRE_A03-_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

65 .26

102.70

90.49

80.6 5

18. 50

18. 50

12.00 12.00

1

2

4

3

limita topo parcela studiata

limita topo conform CF

DELIMITARI

DESTINATIE

zona activitati industriale existenta

teren arabil in intravilan

carosabil existent str. Grigore Alexandrescu

CIRCULATII

trotuar existent str. Grigore Alexandrescu drum de exploatare existent

RETELE EXISTENTE

LEA 110kv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

Zona interdictie de construire protectie LEA 110kV- 18,5m din ax

LEA medie tensiune existenta

Zona interdictie de construire protectie LEA MT- 12,0 m din ax

canal existent

teren nereglementat - cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ cu propunere de urbanizare- locuinte colective cu servicii/ comert

Denumire plansa: SITUATIA EXISTENTA

Nr. plansa: 113 A03

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:500

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113/ 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG LEGENDA SI SIMBOLURI

INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

Atasament: 14_PUZ_HRE_A02-_PRINCIPII_DE_URBANIZARE.pdf

1

2

4

S.C. SEMTEST S.A.

parcare

Biro uri

Atelier confecii metalice

Depozit produse

Atelier fasonat otel beton

laminate din otel

Depozit produse

Nr. top.31250/2

Nr. top.31250/4

Nr. top.31250/5

Nr. top.31250/7

Nr. top.31250/8

Nr. top.31250/9

Nr. top.31250/1 Nr. t

op.3 1250

/10

Depozit produse metalurgice

laminate

Atelier vopsitorie

Depozit produse finite

Dep ozit

mat riale

Hala

HA LA-

DEP OZI

T

Nr.cad.432756 Nr.cad.432757

Nr.cad.432755

Balta

Nr.t op.2

345 5/2

23454/3

Nr.t op.2

336 4/2

S=1468mp

Nr.top.23363/2

12

16

12

4.3 4

12.00 12.00

18 .50

18 .50

18. 50

18. 50

3

12

30

PT T2

PT T1

65 .35

102.70

90.49 3 .94

80. 65

10.00

10 .0

0

HCL 333 din 25.09.2007 Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuin•e colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu cad. 23349-23350, Timi•oara

HCL 303 din 18.12.2012 Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala , locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr.top 419193,419200,419202, 408814 Timi•oara

SPITALUL MUNICIPAL

SC AUTOHTON TIM SRL

HCL 566 din 21.11.2013 Planului Urbanistic de Detaliu "Construire centrala digitala MSC Hosting", Str. Grigore Alexandrescu nr.123, Timi•oara

teren studiat

limita topo parcela studiata

limita topo conform CF

locuinte colective cu functiuni complementare, comert si servicii propusa

DELIMITARI

DESTINATIE

zona activitati industriale existenta

teren nereglementat - cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ cu propunere de urbanizare- locuinte colective cu servicii/ comert

teren arabil in intravilan

carosabil existent str. Grigore Alexandrescu

CIRCULATII

trotuar existent str. Grigore Alexandrescu

drum propus 16

drum de exploatare existent

drum propus in afara parcelei ce face obiectul PUZ16

drum propus in PUG, in afara parcelei ce face obiectul PUZ16

RETELE EXISTENTE LEA 110kv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

Zona interdictie de construire protectie LEA 110kV- 18,5m din ax

LEA medie tensiune existenta

Zona interdictie de construire protectie LEA MT- 12,0 m din ax

canal existent

culoar ecologic adiacent canal de desecare

cimitir

zona de protectie a cimitirului

zona de locuinte individuale existenta

zona de locuinte colective propusa in documentatii de urbanism aprobate cu HCL zona institutii si servicii existenta propusa in documentatii de urbanism aprobate cu HCL zona unitari agricole existenta ( SEMTEST)

spatiu verde propus in documentatii de urbanism aprobate

zona studiata

7.00 2.50 1.003.00

PTT 1 - 30,00m - str. Grigore Alexandrescu inel IV

carosabil z.v.-parcari zona protectie

z.v. 7.00 1.50

30.00 2.00

pista ciclisti

trotuar 2.501.502.00

carosabilz.v.pista ciclisti

trotuar

12.00 6.00 1.50 1.501.50 1.50

PTT 2 - 12,00m-16,00m

trotuar carosabil z.v. trotuarz.v.

16.00

Denumire plansa: PRINCIPII DE URBANIZARE

Nr. plansa: 113 A02

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:2000

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113 / 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG

LEGENDA SI SIMBOLURI

INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

amplasament studiat

Atasament: 13_PUZ_HRE_A01-_INCADRARE_IN_ZONA.pdf

Denumire plansa: INCADRARE IN ZONA

Nr. plansa: 113 A01

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:5000 1:10000

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113/ 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

amplasament studiat

str ada

Gr igo

re Ale

xan dre

scu

strada Aleea Viilor

EXTRAS PUG UTR 17

PLAN INCADRARE 1:5000 PMT

in-planul-de Înţă pențru

Atasament: 06_PUZ_HRE_Regulament.pdf

1

S.C. „ ARHITECT TRÎMBITAS ” S.R.L. 1900 Timiᗰoara, str. Marti r Miroslav Todorov nr. 2, tel/fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL ” LOCUINTE COLECTIVE,FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ,SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALᘠIME S+P+4E+ER”- strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timiᗰoara, CF 404008, top 23455/2/c

Proiect nr.113/2013 1. GENERALITဠᘠI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaᘰie cu caracter de

reglementare prin care se detaliazူ sub forma unor norme tehnice ᗰi juridice modul de realizare a construcᘰiilor ᗰi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantူ a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ” Locuinte colective,funcᘰiuni complementare, comerᘰ, servicii în regim de înalᘰime S+P+4E+ER” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, CF 404008 top 23455/2/c ᗰi constituie un ansamblu de norme ᗰi reglementူri obligatorii pentru administraᘰia publicူ localူ care stau la baza emiterii actelor de autoritate publicူ localူ (certificate de urbanism respectiv autorizaᘰii de construire) pentru realizarea construcᘰiilor în zona studiatူ.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublူ utilitate: - stabileᗰte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilူ (configuraᘰia parcelelor, natura proprietူᘰii, amplasarea ᗰi conformarea construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor aferente) precum ᗰi condiᘰiile de ocupare ᗰi utilizare a terenului);

- precizeazူ caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General ᗰi Regulamentul General de Urbanism) ᗰi impune condiᘰiile ᗰi restricᘰiile necesare respectူrii acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ odatူ cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ în conformitate cu: - Ghidul privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al Planului

Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanismul, modificatူ ᗰi completatူ;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea ᗰi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii ᗰi unele mူsuri pentru realizarea locuinᘰelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea ᗰi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sူnူtူᘰii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienူ

a recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei;

2

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementူrilor urbanistice ᗰi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltူrile urbane din extravilanele oraᗰelor ᗰi comunelor din judeᘰul Timiᗰ;

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementူrilor ᗰi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenᘰial de edificare urbanူ din judeᘰul Timiᗰ;

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiᘰiile de desfူᗰurare a activitူᘰilor de comerᘰ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timiᗰoara.

ᗰi are la bazူ prevederile cuprinse în studiile ᗰi documentaᘰiile de urbanism avizate ᗰi aprobate care au tangenᘰူ cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012); - P.U.Z. “Ansamblu rezidenᘰial – Blocuri de locuinᘰe colective ᗰi servicii” strada Grigore Alexandrescu – nr.cad. 23349-23350, Timiᗰoara, conform proiectului nr.14/DAN/07, întocmit de S.C.”Atelierele Arhitech” S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 333/25.09.2007. - P.U.D. “Strada Grigore Alexandrescu – strada Arthur Rubinstein, Timiᗰoara” aprobat în baza H.C.L. nr. 89/30.03.2004, beneficiari Balaci Daniel-Achim, ᘠူran Ecaterina Camelia, Munteanu Ramona Oana Nicolae, proiect nr. P 169/2003 întocmit de arh. Crူculeac Mircea.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexူ la Planul Urbanistic Zonal ” Locuinte

colective,funcᘰiuni complementare, comerᘰ, servicii în regim de înalᘰime S+P+4E+ER” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, CF 404008 top 23455/2/c, se aprobူ prin Hotူrârea Consiliului Local a Municipiului Timiᗰoara, pe baza avizelor ᗰi acordurilor prevူzute de lege ᗰi devine act de autoritate publicူ a Administraᘰiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referူ

la proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ce vor fi amplasate pe suprafaᘰa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara, jud. Timiᗰ, având o suprafaᘰူ totalူ de 7000 mp, situatူ în zona strူzii Grigore Alexandrescu, identificatူ prin CF nr. 404008 –Timiᗰoara, Nr. top 23455/2/c, proprietari S.C. HRE S.R.L

Regulamentul Local de Urbanism se aplicူ în proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcᘰionalူ propusူ prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaᘰia construcᘰiilor ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei ᗰi este prezentatူ în planᗰa nr. 113 A04 “Reglementူri urbanistice”. Pe baza acestei zonificူri s-au stabilit condiᘰiile de amplasare ᗰi conformare a construcᘰiilor.

2. PRECIZဠRI, DETALIERI ᗠI EXEMPLIFICဠRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ᗠI LA AUTORIZAREA EXECUTဠRII CONSTRUCᘠIILOR

REGULI DE BAZဠ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

3

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PဠSTRAREA INTEGRITဠᘠII MEDIULUI ᗠI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ᗠI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisူ pentru toate tipurile de construcᘰii ᗰi amenajူri cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiᘰiilor impuse de lege. ▪ De asemenea, autorizarea prevူzutူ la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raᘰionalူ a terenurilor ᗰi pentru realizarea urmူtoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reᘰele tehnico-edilitare, amplasarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi lucrူrilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagisticူ ᗰi zonele naturale protejate ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi a amenajူrilor care prin amplasament,

funcᘰiune, volumetrie ᗰi aspect arhitectural – conformare ᗰi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletူ cromaticူ, etc. depreciazူ valoarea peisajului, este interzisူ.

▪ Autorizarea ᗰi executarea construcᘰiilor va avea în vedere pူstrarea calitူᘰii mediului natural (al vegetaᘰiei mature ᗰi sူnူtoase) ᗰi a echilibrului ecologic.

▪ În zonူ nu existူ elemente cu valoare peisagisticူ sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate ▪ În zonူ nu existူ clူdiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANᘠA CONSTRUCᘠIILOR ᗠI LA APဠRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranᘰa în construcᘰii ▪ Autorizarea construcᘰiilor de orice fel se va putea face numai în condiᘰiile respectူrii prevederilor legale privind siguranᘰa în construcᘰii între care se amintesc urmူtoarele considerente ca prioritare, fူrူ ca enumerarea sူ fie limitativူ: - Legea nr. 50/1991 cu modificူrile ulterioare privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberူrii Autorizaᘰiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcᘰii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcᘰii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare ᗰi expertizare tehnicူ a proiectelor, a execuᘰiei lucrူrilor ᗰi construcᘰiilor, inclusiv instrucᘰiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996. - Proiectele care însoᘰesc cererea pentru autorizarea unor lucrူri de construcᘰii vor cuprinde toate elementele necesare în care sူ fie specificate mူsurile luate pentru asigurarea condiᘰiilor de siguranᘰူ privind realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

4

▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor sau a amenajူrilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepᘰia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisူ.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele de servitute ᗰi de protecᘰie ale

sistemelor de alimentare cu energie electricူ, conductelor de gaze, apူ, canalizare, cူilor de comunicaᘰie ᗰi a altor asemenea lucrူri de infrastructurူ este interzisူ.

2.2.4. Asigurarea echipူrii edilitare ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se va face doar în cazul existenᘰei

posibilitူᘰii de racordare la reᘰelele de apူ, canalizare ᗰi energie electricူ, în sistem local, colectiv sau centralizat.

2.2.5. Asigurarea compatibilitူᘰii funcᘰiunilor ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu condiᘰia asigurူrii

compatibilitူᘰii dintre destinaᘰia construcᘰiei ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei. ▪ Condiᘰiile de amplasare a construcᘰiilor în funcᘰie de destinaᘰia acestora în

cadrul zonei de faᘰူ sunt prevူzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului ▪ În cazul prezentului regulament, POT ᗰi CUT se stabilesc astfel:

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+Er

P.O.T.=max.40% C.U.T.=max.2,00

▪ În situaᘰia în care se amenajeazူ parcူri la subsolul imobilului, acesta poate ocupa 90% din suprafaᘰa parcelei.

2.2.7. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Autorizarea executူrii altor construcᘰii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrူri de utilitate publicူ, este interzisူ.

3.1. DOMENIUL DE APLICARE ▪ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situatူ în

intravilanul Municipiului Timiᗰoara ᗰi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara. La nivelul terenului studiat în suprafaᘰူ de 7000 mp, s- a delimitat urmူtoarea zonူ funcᘰionalူ: - Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, comerᘰ ᗰi servicii.

3.2. UTILIZဠRI PERMISE Se permite amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru locuinᘰe colective funcᘰiuni complementare,comert si servicii:

▪ locuinᘰe colective, cu regim de înူlᘰime S+P+2E+Er ÷ S+P+4E+Er ▪ amenajူri aferente locuinᘰelor

5

▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale private, ▪ parcari la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaᘰii plantate ▪ locuri de joacူ pentru copii ▪ spaᘰii pentru sport ᗰi recreere ▪ construcᘰii pentru echipare tehnicူ ▪ împrejmuiri ▪ drumuri în incintူ cu acces public ▪ instituᘰii, servicii, comerᘰ, alimentaᘰie publicူ ▪ sedii ale unor companii ᗰi firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanᘰူ în diferite domenii ᗰi alte servicii profesionale

▪ sedii sociale, colective ᗰi personale ▪ cabinete medicale fara paturi ▪ servicii ale unor organizaᘰii politice, profesionale etc. ▪ comerᘰ cu amူnuntul ▪ agenᘰii de turism ▪ restaurante, baruri, cafenele, cofetူrii ▪ spaᘰii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite ▪ alte funcᘰiuni compatibile

3.3. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠII Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru – zonူ pentru locuinᘰe

colective, funcᘰiuni complementare, comerᘰ ᗰi servicii: ▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, indiferent de amplasare,

numai pentru categoriile de funcᘰiuni, cuprinzând activitူᘰi pentru servicii specializate ᗰi practicူ profesionalူ privatူ cu grad redus de perturbare a locuirii ᗰi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 ᗰi 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocaturူ, notariale, consultanᘰူ, asigurူri, proiectare, reprezentanᘰe, agenᘰii imobiliare etc;

▪ Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre stradူ ᗰi spre traseele pietonale.

3.4. INTERDICᘠII TEMPORARE ▪ Zonele afectate de reᘰele (electrice, canalizare, alimentare cu apူ, gaze,

telefonie, fibrူ opticူ, etc.) sunt supuse interdicᘰiei temporare de construire pânူ la gူsirea soluᘰiilor de deviere a acestora pe lângူ cူile majore de circulaᘰie, prin grija operatorului de reᘰea sau a proprietarului terenului.

3.5. UTILIZဠRI INTERZISE Se interzice amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru locuinᘰe

colective funcᘰiuni complementare, comerᘰ ᗰi servicii: ▪ schimbarea destinaᘰiei apartamentelor pentru activitူᘰi generatoare de

disconfort pentru locatari cum ar fi funcᘰiuni de producᘰie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfူ, ateliere de reparaᘰii;

▪ schimbarea destinaᘰiei spaᘰiilor comune ale imobilelor având funcᘰiunea de circulaᘰie (holuri, accese, culoare, ganguri, curᘰi interioare, casele scူrilor, etc.);

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ ▪ depozitare en-gros sau mic-gros

6

▪ depozitူri materiale refolosibile ▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau

toxice; ▪ staᘰii de întreᘰinere auto; ▪ staᘰii de betoane ▪ lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice si

construcᘰiile învecinate; ▪ activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ,cu excepᘰia organizarilor de santier, chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice,corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole.

▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare ᗰi producᘰie terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰii publice

3.6. INTERDICᘠII PERMANENTE (DEFINITIVE) ▪ Sunt interzise urmatoarele activitati: - depozite de deseuri - anexe pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - ferme agro-zootehnice, abatoare - statii intretinere auto - activitati de depozitare, comert en-gros,antrepozite - activitati industrialesau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat ▪ Se instituie interdictie permanenta pe culoarele rezervate amplasူrii reᘰelei de cူi de comunicaᘰie interioare (strူzi majore, principale, drumuri în incintူ cu acces public) prevူzute în PUZ, cu excepᘰia construcᘰiilor subterane (subsol), a construcᘰiilor de echipare edilitarူ, a plantaᘰiilor de aliniament, semne de circulatie, accese pietonale.

4. CONDIᘠII DE AMPLASARE ᗠI CONFORMARE A CONSTRUCᘠIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ᗠI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea faᘰူ de punctele cardinale ▪ Amplasarea clူdirilor se va face cu respectarea reglementူrilor în ceea ce

priveᗰte însorirea conform normelor ᗰi recomandူrilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 ᗰi Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii privind normele de igienူ nr.119/2014.

▪ Se recomandူ ca toate clူdirile în care se desfူᗰoarူ o activitate zilnicူ (administrativူ, comercialူ) sူ aibူ asiguratူ iluminarea naturalူ a spaᘰiilor pentru birouri cât ᗰi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcᘰiilor se va face cu asigurarea condiᘰiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 orူ ᗰi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienူ ᗰi recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei.

▪ Se va asigura pentru fiecare clူdire posibilitatea dublei orientူri pentru spaᘰiile interioare, astfel încât sူ se evite orientarea exclusiv la nord.

7

4.1.2. Amplasarea faᘰူ de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înᘰelege limita dintre domeniul privat ᗰi domeniul public.

▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de min. 4,00m faᘰူ de aliniament, conform reglementူrilor din planᗰa nr. 113 A04 "Reglementူri urbanistice ".

▪ Spaᘰiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaᘰii carosabile ᗰi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajူri exterioare, spaᘰii verzi, lucrူri edilitare.

▪ Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faᘰူ de drumurile publice: ▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de 11,00m faᘰူ de axul strူzilor

cu un profil transversal de 12,00 m propuse ᗰi 19,00m faᘰူ de axul strူzilor cu un profil transversal de 30,00m propuse, conform planᗰei nr. 113 A04 - ”Reglementari urbanistice” ᗰi 113 A05 – ”Obiective de utilitate publica”.

▪ Construcᘰiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiᘰiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limitele laterale ale parcelei ▪ Amplasarea în interiorul parcelei faᘰူ de limitele laterale ale parcelei se va

face ᘰinând cont de distanᘰele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectူrii condiᘰiilor minime de însorire ᗰi a distanᘰelor minime necesare intervenᘰiilor în caz de incendiu;

▪ Construcᘰiile amplasate izolat vor respecta distanᘰa de minimum jumူtate din înူlᘰimea maximူ la corniᗰူ ( h/2 ) faᘰူ de limitele laterale dar nu mai puᘰin de 8,00m

▪ Construcᘰiile se pot amplasa cuplat sau înᗰiruit, cu condiᘰia asigurူrii acceselor carosabile în incintူ ᗰi cu obligativitatea menᘰinerii distanᘰelor minime de 8,0m (h/2) faᘰူ de noile limite laterale.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei

▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de minim 8,00m (h) faᘰူ de limita posterioarူ a parcelelor.

▪ Pe parcelele destinate zonelor rezidenᘰiale,locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, comerᘰ ᗰi servicii este posibilူ amplasarea de anexe (terase acoperite, chioᗰcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grူdinူ, biciclete, etc) pe limita posterioarူ a parcelei sau sub aceastူ distanᘰူ, cu condiᘰia ca acestea sူ nu depူᗰeascူ înူlᘰimea de 3,0m la corniᗰူ de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Locuinᘰele colective se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu

canale de desecare ᗰi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrူri de utilitate publicူ (cai de comunicaᘰie, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaᘰii, etc.)

8

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile ▪ Construcᘰiile vor fi accesibile printr-un drum în incintူ cu acces public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenᘰele de securitate, apူrare contra incendiilor.

▪ Numူrul ᗰi configuraᘰia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcᘰii se stabileᗰte în funcᘰie de destinaᘰia funcᘰionalူ a construcᘰiei, de capacitatea acesteia ᗰi de numူrul de utilizatori.

▪ Pentru toate categoriile de construcᘰii ᗰi amenajူri se vor asigura accese pentru intervenᘰii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

▪ Accesele carosabile nu trebuie sူ fie obstrucᘰionate prin mobilier urban ᗰi trebuie pူstrate libere în permanenᘰူ.

4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clူdiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înᘰeleg cူile de acces

pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, strူzi pietonale, pieᘰe pietonale, drum în incintူ cu acces public;

▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia persoanelor cu handicap ᗰi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARဠ

4.3.1. Racordarea la reᘰelele publice de echipare edilitarူ existente ▪ Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰele tehnico- edilitare publice; ▪ Se va asigura în mod special evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice

din spaᘰiile rezervate pietonilor, din spaᘰiile mineralizate ᗰi din spaᘰiile plantate cu gazon.

▪ Alimentarea cu apူ a zonei studiate prin prezenta documentaᘰie în fazူ de PUZ, se va asigura prin extinderea reᘰelei de apူ existenta in zonူ, pânူ la amplasament

▪ Canalizarea menajerူ propusူ se va racorda la conducta existentူ Cd 600 amplasatူ pe terenul afferent strazii Grigore Alexandrescu.

▪ Apele pluviale se vor descူrca în canalul de desecare HCn557, existente în vecinူtate – prin bazin de retenᘰie, separator de hidrocarburi,staᘰie de pompare ᗰi gura de vူrsare.

▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitatea racordူrii de noi consumatori la reᘰelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localitူᘰii ᗰi anume: alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi alimentare cu energie electricူ.

4.3.2. Realizarea de reᘰele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reᘰele publice sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice se realizeazူ de cူtre proprietari, parᘰial sau în întregime, dupူ caz.

▪ Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de cူtre proprietari.

▪ Toate reᘰelele stradale: alimentare cu apူ, energie electricူ, gaze naturale, telecomunicaᘰii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepᘰia celor aflate deja în curs de execuᘰie ᗰi a cူror a cူror extindere se preconizeazူ.

9

Alimentarea cu energie electricူ ▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile

de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Telecomunicaᘰii ▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile

de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Reᘰele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele ᗰi punctele termice vor fi înglobate în construcᘰie. Fiind concepute

în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

▪ Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branᗰare vor fi amplasate în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii

aspectului arhitectural al construcᘰiilor ᗰi împrejmuirilor. ▪ Toate construcᘰiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la

data realizူrii lor, referitoare la distanᘰele impuse de funcᘰiunile pe care le adူpostesc.

4.3.3. Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare ▪ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra

reᘰelelor edilitare, publicူ sau privatူ, dupူ caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ᗠI DIMENSIUNILE TERENULUI ᗠI ALE CONSTRUCᘠIILOR

4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaᘰiunea de divizare a unei suprafeᘰe de teren în minimum

4 loturi alူturate în vederea realizူrii de noi construcᘰii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie sူ fie accesibil printr-un drum cu acces

public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Clူdirile de locuit colective sau cu funcᘰiuni de comerᘰ, servicii, mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaᘰie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaᘰia publicူ prin intermediul unor circulaᘰii private.

▪ Suprafeᘰele necesare pentru deschideri de strူzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituᘰi de trecere (conform precizူrilor din planᗰa 113 A05 “Obiective de utilitate publica”).

4.4.2. Înူlᘰimea construcᘰiilor ▪ Ca regulူ generalူ, înူlᘰimea clူdirii nu va depူᗰi distanᘰa mူsuratူ pe orizontalူ din orice punct al clူdirii faᘰူ de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. ▪ Regimul de înူlᘰime al locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare

construcᘰiilor este maxim S+P+4E+Er, conform reglementူrilor din planᗰa 113 A04 “Reglementူri urbanistice”

10

▪ La emiterea Autorizaᘰiilor de Construire, emitentul va urmူri corelarea regimului de înူlᘰime astfel încât sူ se formeze grupuri de cel puᘰin 3 clူdiri învecinate cu acelaᗰi regim de înူlᘰime.

▪ Se va urmူri respectarea prevederilor RGU ( Art. 30, alin(1)) privitor la evitarea unei diferenᘰe mai mari de 2 nivele între construcᘰiile direct învecinate: „ autorizarea executariiconstructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate”

▪ Înူlᘰimea maximူ a construcᘰiilor la ultima corniᗰa este stabilitူ, astfel: locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare comerᘰ ᗰi servicii în regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+Er

Hmax.=19,60m ( la S+P+4E+ER) Hcornisa max.=16,00m ( la S+P+4E)

• În functie de retragerea faᘰူ de aliniament, în cadrul zonei de implantare a construcᘰiilor se vor respecta inူlᘰimile propuse conform planᗰei 113 A04 - Reglementari Urbanistice:

S+P 3.2m S+P+1E 6.4m S+P+2E 9.6m S+P+3E 12.80m S+P+4E 16.00m S+P+4E+ER 19.60m

4.4.3. Aspectul exterior al construcᘰiilor ▪ Autorizaᘰia de Construire nu se va emite dacူ o construcᘰie prin situare,

arhitecturူ, dimensiuni ᗰi aspect exterior este în mူsurူ sူ aducူ prejudicii caracterului ᗰi intereselor vecinူtူᘰilor, peisajului urban.

▪ Faᘰadele laterale ᗰi posterioare ale clူdirilor trebuie tratate la acelaᗰi nivel calitativ ca ᗰi cele principale ᗰi în armonie cu acestea.

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bunူ calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

▪ Sunt interzise construcᘰiile ce reprezintူ pastiᗰe ale unor tipuri de arhitecturူ nespecifice.

▪ Culorile dominante pentru faᘰadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuᗰi culori specifice firmelor ce îᗰi desfူᗰoarူ activitatea în clူdirile respective.

▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinᘰei propuse ᗰi în concordanᘰူ stilisticူ cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplaseazူ. Poziᘰia ᗰi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului ᗰi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaᘰa construitူ la sol ᗰi suprafaᘰa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ ᗰi suprafaᘰa terenului.

11

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+Er

P.O.T.=max. 40% C.U.T.=max. 2,00

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeᘰele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicatူ, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU ᗰi a normativelor în vigoare. Suprafeᘰele parcajelor se determinူ în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei.

- vor fi prevူzute parcaje în funcᘰie de specificul activitူᘰii dupူ cum urmeazူ:

- 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcᘰii ce înglobeazူ spaᘰii cu diferite destinaᘰii pentru care

existူ norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevူd un numူr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaᘰiei de Construire pentru construcᘰii ce necesitူ spaᘰii de parcare, este condiᘰionatူ de posibilitatea realizူrii acestora în afara domeniului public.

▪ Cူile de comunicaᘰie vor beneficia de spaᘰii de parcare aferente, amenajate pe platforme speciale pe domeniul public, în funcᘰie de categorie, destinaᘰie, construcᘰiile adiacente ᗰi de numူrul de utilizatori.

▪ În situaᘰia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile care sူ asigure un procent de minim 80% suprafaᘰူ înierbatူ.

▪ Intrူrile ᗰi ieᗰirile la parcaje ᗰi garaje vor fi astfel dispuse încât sူ asigure o circulaᘰie fluentူ ᗰi sူ nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteazူ.

4.5.2. Spaᘰii verzi ᗰi plantate ▪ Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii

verzi ᗰi plantate, în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaᘰii verzi în procentul de minim 25,00% din suprafaᘰa totalူ a parcelei, respectiv minim 1446,4mp ( conform Aviz de oportunitate nr. 06/18.03.2009).

▪ Aceste spaᘰii verzi vor fi asigurate sub formူ de spaᘰii verzi amenajate ᗰi de plantaᘰii de protecᘰie.

▪ Este obligatorie plantarea cel puᘰin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

▪ Spaᘰiile verzi se vor asigura în concordanᘰူ cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât sူ satisfacူ indicele de minim de 2,2mp/locatar pentru spaᘰii verzi

▪ Se va acorda atenᘰie reconstrucᘰiei ecologice dupူ încheierea lucrူrilor de construcᘰie, constând în: plantaᘰii de aliniament, grupuri de arbori izolaᘰi, aranjamente peisajere cu arbuᗰti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile

12

▪ Se admite ca în grupူrile de clူdiri realizate în condominiu, gardurile sူ cuprindူ întreaga grupare sau sူ fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,6m, dublat de gard viu;

▪ Gardurile vor avea înူlᘰimea maximူ de 1,50m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioarူ transparentူ.

▪ Se recomandူ împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrူcate în vegetaᘰie, atât spre aliniamentul stradal, cât ᗰi între proprietူᘰi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între douူ proprietူᘰi va avea o înူlᘰime de minim 1,50m, fiind poziᘰionat la 0,50m de linia despူrᘰitoare a celor douူ proprietူᘰi

4.5.4. Gestionarea deᗰeurilor ▪ Deᗰeurile menajere vor fi adunate în containere preluate ᗰi transportate

periodic de cူtre societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea ᗰi gestionarea integratူ a gunoiului aferent municipiului Timiᗰoara.

4.6. BILANᘠ TERITORIAL SUPRATERAN

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp % Teren pentru drumuri publice - circulatii publice

0 0% 1215 17.35%

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0 0% 1750 25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0 0% 3675 52.51%

Spatii de joaca pentru copii 0 0% 360 5.14% TOTAL 7000 100% 7000 100%

4.7. BILANᘠ TERITORIAL SUBTERAN

mp % Teren conform CF 7000 Subsol- parcaj auto Max. 6300 90%

5. UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ În perimetrul terenului studiat existူ o singurူ Unitate Teritorialူ de Referinᘰူ.

13

Întocmit,

arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

arhitect ALIN OTNIEL TUᘠAC

Atasament: 05_PUZ_HRE_Memoriu.pdf

1

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINTE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALᘠIME S+P+4E+Er” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timiᗰoara, CF 404008 top 23455/2/c

Proiect nr. 113/2013

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINᘠE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNဠLᘠIME S+P+4E+Er” CF 404008, top 23455/2/c

Amplasament: Strada Grigore Alexandrescu nr. 169, TIMIᗠOARA

Nr. proiect: 113/2013

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Elaborator: s.c.”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”ELATIS”s.r.l.

s.c.”LONGHERSIN”s.r.l.

s.c.”ELECTRIC EYE”s.r.l.

s.c.”GIS SURVEY”s.r.l.

s.c.”GEOSOND”s.r.l.

Data elaborူrii: iunie 2014

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

2

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal: ” LOCUINᘠE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALᘠIME S+P+4E+ER” – str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timiᗰoara, CF 404008, top 23455/2/c, a fost întocmitူ la comanda beneficiarilor S.C. HRE S.R.L.

Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul realizူrii unei zone rezidenᘰiale de locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu nr. 169, aflat în proprietatea: S.C. HRE S.R.L.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU ZONA STUDIATဠ

Amplasamentul studiat se încadreazူ în Planul Urbanistic General, având destinaᘰia: zonူ mixtူ de locuinᘰe cu funcᘰiuni complementare ᗰi instituᘰii ᗰi servicii, parᘰial afectatူ de dezvoltarea inelului IV de circulaᘰie, cu interdicᘰie de construire pânူ la avizare PUZ.

ᘠinând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timiᗰoara, prin iniᘰierea ᗰi scoaterea la licitaᘰie a studiilor de fundamentare, conform legislaᘰiei în vigoare, ca etapူ preliminarူ Primူria Municipiului Timiᗰoara a iniᘰiat “Studiile directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiatူ – aflatူ în vecinူtatea arterei majore inel IV Strada Grigore Alexandrescu se înscrie din punct de vedere al zonificူrii teritoriale în subzona funcᘰionalူ mixtူ: locuinᘰe colective ᗰi servicii propuse, regim de înalᘰime peste P+3E.

De asemenea, conform prevederilor PUG în lucru etapa 3, terenul studiat este propus spre urbanizare: funcᘰiuni mixte, locuinᘰe ᗰi servicii/ comerᘰ.

Astfel, propunerea de faᘰူ se raporteazူ la strategia de dezvoltare ᗰi mobilare urbanူ stabilitူ prin studiile mai sus menᘰionate.

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 17.

UTR17 este delimitat astfel: - la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/28.05.2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.105/24.04.2012:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

● Terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, a fost studiat în cadrul “ Studii directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara “, studii comandate de Primူria Municipiului Timiᗰoara ca ᗰi etapူ preliminarူ pentru întocmirea noului PUG. Conform prevederilor acestei documentaᘰii, parcela aflatူ în proprietatea S.C. HRE S.R.L

3

are destinaᘰia de zonူ rezidenᘰialူ cu locuinᘰe colective ᗰi servicii propuse, regim de înူltime peste P+3E.

• Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic astfel:

Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ de parcela nereglementatူ cu nr. top 23456/1,23457/1 - parcelူ în proprietate privatူ a SC. Autohton Tim SRL. La Nord de parcela cu nr top 23456/1,23457/1 este amplasat HCn 557, DE 580/1/8-4m ᗰi parcelele cu nr. A580/1/3, A580/1/2, A580/1/4, A580/1/6- reglementate prin documentatie faza PUZ “Dezvoltare zonူ rezidenᘰialူ - locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice”- aprobat cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 .

Ø Limita sudicူ a terenului este formatူ de parcela de drum identificatူ cu CF 415246, nr. top. 23301- strada Grigore Alexandrescu, în proprietatea Primူriei Municipiului Timiᗰoara. Pe terenurile aflate la Sud de strada Grigore Alexandrescu sunt aprobate douူ documentaᘰii de urbanism: PUZ “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinᘰe colective ᗰi servicii", str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350 aprobat cu HCL 333/2008 ᗰi PUD “Sediu administrativ ᗰi de servicii" - SC ELTREX SRL aprobat cu HCL 89/2004.

Ø La est, terenul este învecinat parcela identificatူ cu CF nr. 437270 nr. top. 23479/1- în proprietatea Primူriei Municipiului Timiᗰoara”; terenul aflat la est de parcela cu nr. top. 23479/1, pânူ la limita cu Spitalul Municipal, nu este reglementat.

Ø La vest, terenul este delimitat de parcela identificatူ cu CF nr. 407964, nr. top. 23455/2/b- în proprietate privatူ Mariᗰ Ioan ᗰi sotia Mariᗰ Adriana Rodica ᗰi Petriᗰor Mariana ᗰi sotul Petriᗰor Ioan Eugen, nereglementat din punct de vedere urbanistic. La vest de parcela cu nr top 23455/2/b este situatူ incinta S.C. Autohton Tim S.R.L - zonူ activitူᘰi industriale existente. Pe parcela cu nr. postal 123, identificatူ cu CF nr. 432756, nr cad 432756 este aprobat PUD “Construire centralူ telefonicူ digitalူ MSC Hosting” cu HCL nr. 566 din 21.11.2013.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr. 4250/17.12.2013 a fost obᘰinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General, prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni complementare ᗰi instituᘰii ᗰi servicii, partial afectatူ de dezvoltarea inelului IV de circulaᘰie, cu interdicᘰie de construire pânူ la avizare PUZ.

În vederea elaborူrii documentaᘰiei s-a obᘰinut Avizul prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009 de cူtre biroul de proiectare S.C. STUDIO 3D S.R.L, categoria funcᘰionalူ propusူ fiind: locuinᘰe individuale ᗰi colective, funcᘰiuni complementare.

În paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize, eliberate de deᘰinူtorii de conducte sau reᘰele din zonူ: Aviz Unic pentru reᘰele existente PMT nr. 1115 din 07.02.2014

Aviz favorabil Romtelecom S.A. nr. 2040 din 20.12.2013 Aviz favorabil RATT nr. UR2013-02-1037 din 18.01.2014 Aviz favorabil Aquatim S.A nr. 37086 / 07.01.2014 Aviz favorabil E-ON Gaz Distribuᘰie S.A. nr. 21034 din 21.01.2014

4

Aviz favorabil cu conditii ENEL Distribuᘰie Banat nr. 155/ 05.02.2014 Aviz favorabil COLTERM S.A. nr. UR2013-0021034 din 06.01.2014

Aviz Oficiul de Cadastru ᗰi Publicitate Imobiliarူ Timiᗰ OCPI nr. 190/ 2014 Avizul de conformitate pentru lucrari de specialitate OCPI nr. 68/17.12.2013 Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02013-3510/09.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Patrimoniu cu nr. CT2013 -00553/10.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) Adeverinᘰူ Serviciul Juridic cu nr. SC2013-37283/21.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) 1.3.3. DATE STATISTICE

Nu e cazul. 1.3.4. PROIECTE DE INVESTIᘠII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV existူ ideea unui parteneriat între Municipiul Timiᗰoara ᗰi proprietarii riverani - constituiᘰi din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitarူ ᗰi rutierူ. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltူri coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluᘰie spectaculoasူ sub aspectul edificူrii de ansambluri rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective ᗰi servicii, de o parte ᗰi de alta a segmentului menᘰionat al strူzii Grigore Alexandrescu.

La est, se preconizeazူ modernizarea Cူii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti ᗰi trotuare. De asemenea accesul la parcelele cu front la Calea Torontalului se intenᘰioneazူ a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI Începând cu anul 2003 ᗰi continuând pânူ în prezent, pentru zona limitrofူ Cူii

Torontalului ᗰi strူzii Grigore Alexandrescu s-au elaborat ᗰi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: locuinᘰe colective ᗰi servicii cu regimuri de inaltime peste S+P+3E. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcᘰii aflate în diferite stadii de execuᘰie.

În acelaᗰi timp, în planul secund, s-au definit zone rezidenᘰiale cu funcᘰiunile complementare aferente, cu un regim de înူlᘰime moderat: P+M ÷ P+2E+M. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII

Aceastူ expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceastူ zonူ a conturat în nord-vestul localitူᘰii existenᘰa unui nucleu puternic de noi locuinᘰe colective (în parte executate), cu un regim de înူlᘰime variind de la P+5E+M÷P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu ᗰi Calea Torontalului. 2.1.3. POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE

Toate ansamblurile rezidenᘰiale edificate deja sau aflate în execuᘰie vor primi o plus valoare, în momentul în care Inelul IV, intersecᘰia acestuia cu Calea Torontalului ᗰi reᘰeaua secundarူ de drumuri vor fi realizate, odatူ cu toatူ infrastructura necesarူ.

Existenᘰa infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizူrii din punct de vedere urbanistic a zonei.

5

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în

intravilan, la Vest de Calea Torontalului ᗰi la Nord de str. Grigore Alexandrescu, între incinta SC Autohton Tim SRL ᗰi incinta Spitalului Municipal.

Terenul are front la artera majorူ strada Grigore Alexandrescu- inel IV. Terenul este constituit din parcela identificatူ prin CF nr. 404008 – Timiᗰoara, nr.

top. 23455/2/c (teren categorie de folosinta –altele- în intravilan) cu o suprafaᘰူ de 7000mp; parcela are o formူ neregulatူ, cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu aflatူ la sud de 80,65 m, cu latura vesticူ de 90,49 m, latura esticူ de 102,70 m iar latura nordicူ de 65,26 m.

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei în cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului este favorizatူ, în primul rând datoritူ învecinူrii cu un areal consistent încူ neconstruit ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorialူ durabilူ.

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv Calea Torontalului – Inel IV (str. Gr. Alexandrescu); proiectele de extidere a Cူii Torontalului la 4 benzi, propunerea drumurilor colectoare de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului, precum ᗰi giraᘰia de la Metro ᗰi cea de la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu – toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonူ;

Ø La nivel edilitar zona nu este bine echipatူ. Reᘰelele existente în zonူ fiind canalizare menajerူ ᗰi alimentare cu energie electricူ. Soluᘰia de rezolvare a acestei disfuncᘰionalitူᘰi poate fi realizarea de proiecte finanᘰate prin iniᘰiativa comunူ a Municipiului Timiᗰoara ᗰi a dezvoltatorilor riverani.

Ø Zona limitrofူ zonei studiate nu este bine deservitူ cu instituᘰii de interes public. Prin documentaᘰia de urbanism în faza PUZ “ Dezvoltare zonူ rezidenᘰialူ- locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice”- aprobatူ cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 la nord de Hcn 557, se vor asigura funcᘰiuni de învatူmant ᗰi cult pe parcelele cu destinaᘰia de instituᘰii publice ᗰi servicii.

Ø Prin intervenᘰia propusူ pe terenul studiat (cca. 270 locuitori) ᗰi prin dezvoltူrile rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective executate sau aprobate din zonူ, este evidentူ necesitatea unor dotူri de servicii si funcᘰiuni complementare.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrူrile de prospectare geotehnicူ, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENᘠELE ᗠI METODELE CERCETဠRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 1. INTRODUCERE 1. DATE GENERALE

6

1.1. Amplasamentul indicat de cူtre beneficiar se situeazူ în municipiul Timiᗰoara, strada Grigore Alexandrescu, nr. top. 23455/2/c, judeᘰul Timiᗰ. 1.2. Amplasamentul nu este la momentul prezent ocupat de nici o construcᘰie, terenul, aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care sူ-i pericliteze stabilitatea. 1.3. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparᘰine Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. 1.4. Geologic, zona aparᘰine Bazinului Pannonic, coloana litologicူ a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic ᗰi o cuverturူ posttectonicူ. La alcူtuirea geologicူ a etajului inferior – presenonian, participူ, în bazူ, formaᘰiuni cristalofiliene, mezo- ᗰi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micaᗰisturi, micaᗰisturi biotito-sericitoase, micaᗰisturi cu granaᘰi, paragnaise, cuarᘰite micacee, ᗰisturi sericito-cloritoase, ᗰisturi cuarᘰito-cloritoase ᗰi ᗰisturi sericito-talcoase. La partea superioarူ, aceste formaᘰiuni prezintူ o zonူ alteratူ de grosimi variabile, cuprinsူ în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt strူbူtute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaᗰ etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.). Peste formaᘰiunile cristalofiliene se dispun formaᘰiuni permiene ᗰi mezozoice. Acestea sunt reprezentate prin gresii silicioase verzi/roᗰii ᗰi conglomerate cu intercalaᘰii de argile (Permian), conglomerate ᗰi gresii cuarᘰitice roᗰcate, ᗰisturi argiloase-nisipoase roᗰii ᗰi verzi, calcare stratificate, negre bituminoase, dolomitice, calcare pseudo-oolitice cenuᗰii cu intercalaᘰii locale de ᗰisturi argiloase (Triasic), argile grezoase ᗰi gresii cuarᘰitice, marnocalcare cu intercalaᘰii de ᗰisturi argilo-marnoase, marne pseudo-oolitice (Jurasic). Formaᘰiunile cretacice inferioare din Pူdurea Craiului se continuူ spre vest, pe sub cuvertura sedimentarူ senonian-neogenူ din fundamentul Depresiunii Pannonice, ᗰi dispun transgresiv peste Jurasic, ocupând aproximativ aceleaᗰi suprafeᘰe ca ᗰi formaᘰiunile jurasice, pe care le depူᗰesc, însူ, ca extindere. Sedimentarea Cretacicului inferior începe cu calcare lacustre negre sau cenuᗰii, dupူ care urmeazူ calcare stratificate în bancuri groase, marnocalcare în alternanᘰူ cu calcare bioclastice, apoi calcare cenuᗰii masive iar, în final, gresii glauconitice, ᗰisturi marno-argiloase, gresii grosiere, microconglomerate, calcare, ᗰisturi argiloase ᗰi gresii fine argiloase. Cuvertura posttectonicူ începe cu formaᘰiunile senoniene, dispuse transgresiv ᗰi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însူ, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facialူ, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, ᗰisturi argiloase cu strate de cူrbuni, dupူ care urmeazူ gresii feruginoase, gresii marnoase ᗰi microconglomerate. La sfârᗰitul Senonianului, regiunea a fost exondatူ, ciclul de sedimentare reluându-se cu formaᘰiunile neogene, bine dezvoltate ᗰi dispuse transgresiv ᗰi discordant peste formaᘰiunile mai vechi. În final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, în cele mai multe cazuri în aceastူ regiune, terenuri de fundare, au o rူspândire largူ. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaᘰiuni:

- aluvionare – aluviuni vechi ᗰi noi ale râurilor care strူbat regiunea ᗰi intrူ în constituᘰia teraselor ᗰi luncilor acestora;

- gravitaᘰionale – reprezentate prin alunecူri de teren ᗰi deluvii de pantူ, ce se dezvoltူ în zona de „ramူ” a depresiunii;

- cu genezူ mixtူ (eolianူ, deluvial-proluvialူ) – reprezentate prin argile cu concreᘰiuni fero-manganoase ᗰi depozite de piemont.

1.5. În cazul de faᘰူ, cu ocazia lucrူrilor de teren efectuate în apropierea amplasamentului, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare, acoperite de umpluturi, eterogene, necompactate ᗰi realizate neorganizat. Dat fiind stratificaᘰia

7

înclinatူ ᗰi încruciᗰatူ caracteristicူ sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele strူbူtute prin foraj) precum ᗰi intervenᘰia antropicူ, succesiunea stratigraficူ întâlnitူ în astfel de depozite poate varia pe distanᘰe foarte mici! 1.6. Conform zonူrii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmူtorii parametrii: ag = 0,16 g, Tc = 0,7 s. 1.7. Adâncimea de îngheᘰ este de 0,6 – 0,7 m (conform STAS 6054-85).

2. CERCETAREA TERENULUI, STRATIFICAᘠIA. 2.1. Având în vedere scopul pentru care se elaboreazူ prezentul aviz geotehnic preliminar, geologia regiunii ᗰi prevederile NP 074/2007, lucrူrile de teren care stau la baza documentaᘰiei sunt:

• un foraj geotehnic F1 de 8,0 m adâncime, executat pe amplasamentul studiat • o de penetrare dinamicူ cu con, de tip greu, PDG1.

2.2. Forajul a fost realizat folosind o forezူ mecanicူ, recuperajul obᘰinut fiind de 80%. Stratificaᘰia întâlnitူ (vezi anexa 2) a fost corelatူ cu diagrama penetrူrii dinamice cu con, variaᘰiile numူrului de lovituri (/20 cm) reflectând schimbarea litologiei sau a caracteristicilor geotehnice ale stratelor traversate. 2.3. Penetrarea dinamicူ cu con (anexa 3), a fost realizatူ folosindu-se un penetrometru dinamic greu, mecanic (PDG/DPH - marca GEOTOOL Germany, model LMSR vk), care are urmူtoarele caracteristici: mberbec = 50 kg, hcူdere = 50 cm, Scon = 15 cm2, 㬐 vârf con = 90°. Numူrul de cူderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 20 cm pun în evidenᘰူ rezistenᘰa la penetrare dinamicူ (Rd) a stratului strူbူtut. Plecând de aici, pe cale indirectူ, rezultူ numူrul de lovituri din cadrul penetrူrii standard (NSPT) corelare realizatူ de programul informatic „Dynamic Probing” produs de Geostru Software Italia. Pe baza NSPT au fost calculaᘰi indicii geotehnici ai stratelor din zona activူ, prezentaᘰi în anexa 3. Programul de interpretare a testului de penetrare dinamicူ cu con, de tip greu (PDG/DPH) oferူ indicii geotehnici necesari calculului terenului de fundare, propuᗰi de mai mulᘰi autori recunoscuᘰi pe plan mondial: Benassi & Vannelli (1983), Sanglerat, U.S.D.M.S.M. – U.S. Design Manual Soil Mechanics, Schmertmann (1975, 1977, 1978), Fletcher (1965), Stroud & Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Meyerhof (1956), Gibbs & Holtz (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961), Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Sowers (1961), De Mello, Malcev (1964), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway (1982), Owasaki & Iwasaki, Terzaghi, Begemann (1974), Robertson e Campanella (1983), Imai & Tonouchi (1982), SHI-MING (1982) etc. Rezultatele obᘰinute de fiecare autor sunt aplicabile pentru diferite tipuri litologice, astfel cူ alegerea indicilor a fost facutူ ᘰinând cont atât de stratificaᘰia întâlnitူ în foraj cât ᗰi de mediul depoziᘰional în care s-au acumulat sedimentele ᗰi în general, de geologia cuaternarူ (Holocen Superior – Actual) a arealului din care face parte perimetrul prospectat. 2.4. Din foraj au fost prelevate probe de pူmânt tulburate ᗰi netulburate, care au fost analizate macroscopic. Pe baza forajului F1, stratigrafia amplasamentului poate fi descrisူ astfel:

Ø Umpluturူ necompactatူ, eterogenူ, formatူ din fragmente de materiale de construcᘰii (cူrူmidူ, pူmânt, beton), în grosime de 1,6 m;

Ø Sol vegetal, gros de 0,4 m; Ø Urmeazူ un pachet coeziv, în grosime totalူ de 6,0 m, în urmူtoarea

succesiune: § ARGILဠ PRဠFOASဠ, cafenie, plastic vârtoasူ, cu oxizi de fier ᗰi

concreᘰiuni feromanganoase (între 2,0 – 3,0 m);

8

§ ARGILဠ PRဠFOASဠ, cafeniu-cenuᗰie, plastic vârtoasူ, cu oxizi de fier, concreᘰiuni feromanganoase ᗰi carbonatice (între 3,0 – 6,4 m);

§ ARGILဠ PRဠFOASဠ, cenuᗰie, plastic vârtoasူ spre tare, cu oxizi de fier ᗰi concreᘰiuni feromanganoase (între 6,4 – 8,0 m, strat neepuizat pânူ la adâncimea de investigare).

3. APA SUBTERANဠ 3.1 Nivelul superior al apei acviferului freatic a fost atins la adâncimea de 3,0 m faᘰူ de cota terenului natural (CTN) din punctul de execuᘰie al forajului. 3.2Apa este cantonatူ în pachetul argilos, cantonarea acesteia într-un strat

cvasiimpermeabil ca acesta fiind favorizatူ de prezenᘰa concreᘰiunilor calcaroase, mai numeroase la nivelul la care apare apa. Datoritူ suprafeᘰei rugoase a concreᘰiunilor, la contactul lor cu argila în care s-au format, apare un plan care permite circulaᘰia apei. Acviferul freatic este cu nivel liber, apa subteranူ stabilizându-se în foraj la aceeaᗰi adâncime de 3,0 m faᘰူ de CTN (NH= -3,0 m).

3.3Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observaᘰiilor asupra fluctuaᘰiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

4. CONCLUZII ᗠI RECOMANDဠRI 4.1. Din datele prezentate mai sus, precum ᗰi din cele culese cu ocazia lucrူrilor de teren, pot fi sintetizate urmူtoarele particularitူᘰi ale amplasamentului prospectat: Suprafaᘰa terenului este aproximativ plan orizontalူ. Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sူ pericliteze stabilitatea construcᘰiei proiectate.

Stratificaᘰia interceptatူ în foraj este eterogenူ, dedesubtul umpluturii, groase de 1,6 m, ᗰi a solului vegetal, gros de 0,3 m aflându-se pူmânturi de naturူ coezivူ (pânူ la adâncimea de 8,0 m). Apa subteranူ a fost interceptatူ la adâncimea de 3,0 m faᘰူ de cota terenului natural din punctul de execuᘰie al forajului, acviferul freatic fiind cu nivel liber NH= - 3,0 m. Se apreciazူ cူ apa freaticူ nu va influenᘰa (în condiᘰii hidrogeologice normale) fundaᘰiile construcᘰiei, în execuᘰie ᗰi exploatare. Lucrူrile de teren au pus în evidenᘰူ, în zona activူ a viitoarelor construcᘰii, prezenᘰa unor pူmânturi cu o compresibilitate medie.

Terenul de fundare ar putea fi considerat stratul de argilူ prူfoasူ ce se dezvoltူ începând cu adâncimea de 2,0 m, cafenie, plastic vârtoasူ, acesta fiind caracterizat de o capacitate portantူ relativ bunူ ᗰi de stabilitate. Adâncimile de fundare ᗰi sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare construcᘰie în parte, printr-un studiu geotehnic (care conferူ un grad de cunoaᗰtere sporit faᘰူ de aceastူ documentaᘰie – aviz geotehnic preliminar). Totuᗰi putem indica orientativ varianta fundူrii directe la adâncimea de 2,4 – 3,0 m faᘰူ de cota terenului actual deoarece pe amplasament au fost identificate depozite mari de umplururi. Pentru calculul terenului de fundare, în gruparea fundamentalူ de încူrcူri s-ar putea adopta, în cazul fundူrii directe, în conformitate cu STAS 3300 / 2 – 85, o presiune convenᘰionalူ de bazူ ( pentru B = 1,00 m ; Df = 2,00 m ) cuprinsူ între 220 - 280 kPa. La aceasta se vor aplica corecᘰiile prevူzute în STAS-ul menᘰionat anterior, pentru adâncimea de fundare ᗰi lူᘰimile fundaᘰiilor efectiv proiectate (valorile presiunii convenᘰionale de bazူ sunt orientative, ele neputând fi folosite în proiectare!). În urma prospecᘰiunilor efectuate pentru cercetarea amplasamentul în cauzူ, poate fi trasူ concluzia cူ, din punct de vedere geotehnic, terenul este caracterizat de condiᘰii geologice naturale puᘰin favorabile. Conform normativului pentru întocmirea documentaᘰiei

9

geotehnice – indicativ NP 074-2007, din punct de vedere al condiᘰiilor de teren, terenul de fundare (zona activူ) identificat în zonူ se încadreazူ în categoria terenuri medii. Atragem atenᘰia asupra grosimii depozitului de umpluturူ identificat în forajul F1 ce poate varia pe distanᘰe relativ scurte. În aceastူ documentaᘰie sunt prezentate interpretူri ᗰi recomandူri profesionale. Ele sunt bazate parᘰial pe evaluarea informaᘰiilor de ordin tehnic, parᘰial pe alte documentaᘰii geotehnice pentru amplasamente limitrofe ᗰi parᘰial pe experienᘰa noastrူ generalူ asupra condiᘰiilor geotehnice din zonူ. Trebuie reᘰinut faptul cူ forajele pot sူ nu reprezinte potenᘰiale condiᘰii nefavorabile de fundare, care pot apူrea între acestea. Recomandူrile prezentate în aceastူ documentaᘰie sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri. Documentaᘰia de faᘰူ nu poate servi în proiectarea efectivူ a fundaᘰiilor pentru nici una dintre construcᘰiile proiectate pe acest amplasament. Pentru proiectare (fazele PAC / PT ᗰi DE) se va întocmi un „studiu geotehnic”.

2.4. CIRCULAᘠIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în vecinူtatea a douူ artere majore de circulaᘰie – Calea Torontalului ᗰi strada Grigore Alexandrescu care va deveni Inelul IV de circulaᘰie. În prezent strada Grigore Alexandrescu este executatူ cu un prospect redus - 2 benzi asfaltate. Terenul prezintူ front la str. Grigore Alexandrescu.

Factori generatori de perturbူri ale traficului din zonူ sunt: Calea Torontalului ce deᘰine în prezent doar douူ benzi ᗰi faptul cူ giraᘰia propusူ la intersecᘰia dintre Inelul IV ᗰi Calea Torontalului nu este executatူ. 2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME

Obiectivul este amplasat cu front la str. Grigore Alexandrescu - Inelul IV de circulaᘰie al Municipiului Timiᗰoara. În prezent strada Grigore Alexandrescu are, pe acest sector, douူ benzi de circulatie, iar în perspectivူ va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulaᘰie (câte 2 pe sens), insulူ medianူ verde, locuri de parcare, spaᘰii verzi de aliniament, piste pentru cicliᗰti ᗰi trotuare.

Intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi Inelul IV urmeazူ a fi amenajatူ sub forma unei giraᘰii.

Terenul are front la artera majora Grigore Alexandrescu, în prezent accesul realizându-se direct.

Reᘰeaua secundarူ de drumuri din zonူ este doar parᘰial reglementatူ. Este necesarူ o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonူ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

În prezent, în zona studiatူ funcᘰiunile existente sunt servicii (Spitalul Municipal, staᘰie distribuᘰie carburanᘰi ), unitူᘰi industriale ( Autohton Tim, Semtest, Scalini, Marlene, etc ) ᗰi locuire.

10

Prin documentaᘰii de urbanism aprobate sunt propuse locuinᘰe individuale ᗰi colective cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. Parcele reglementate prin documentaᘰii de urbanism aprobate sau constructii aprobate prin Autorizaᘰii de Construire emise sunt în proporᘰie foarte micူ. 2.5.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI

Pe segmentul amintit se observူ concentrarea funcᘰiunilor spre arterele principale de circulaᘰie. Nu existူ o relaᘰionare între funcᘰiuni, fiind necesare zone de protecᘰie între ele dat fiind caracterul acestora. 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii. La nord, în vecinူtatea HCn 557 si DE 580/1/8 sunt propuse locuinᘰe colective în

regim de înူlᘰime de maxim (S)+P+2E+Er si dotari si servicii publice max (S)+P+4E+Er, prin PUZ aprobat.

La est, cu front la Calea Torontalului existူ preponderant dotူri ᗰi servicii: - unitူᘰi productive precum: fabrica de ciocolatူ Marlene, fabrica de produse de

panificaᘰie Scalini - servicii: staᘰie de distribuᘰie carburanᘰi - unitူᘰi cu caracter agricol: Semtest (în curs de reconversie) - dotူri: Spitalul Municipal. La vest, cu front la strada Grigore Alexandrescu: - incinta SC Autohton Tim SRL, unitate economica cu profil industrial- furnizor de materiale de construcᘰii ᗰi producူtor de structuri metalice . La sud, cu front la strada Grigore Alexandrescu: - Cimitirul Ortodox Roman - locuinte individuale - PUZ aprobat “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinᘰe colective si servicii", - nr. cad. 23349-23350.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Toate construcᘰiile din zonူ edificate recent (cu exceptia cladirilor industriale din

incinta SC Autohton Tim SRL), dupူ anul 2000, sunt de bunူ calitate, respectând standardele ᗰi normativele actuale. 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea dotူrilor ce asigurူ servicii în zonူ sunt concentrate de-a lungul Cူii

Torontalului. Zona de locuinᘰe colective dezvoltatူ sau în curs de edificare de-a lungul strူzii

Grigore Alexandrescu (între Calea Aradului ᗰi Torontalului) ᗰi pe Calea Torontalului este slab asiguratူ cu servicii, cu câteva excepᘰii: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinူtate, în nordul zonei, existူ învူᘰူmânt universitar, supermarket-uri, precum ᗰi intenᘰia de dezvoltare a unor unitူᘰi spitaliceᗰti. 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI

La nord de terenul studiat, la nord de HCn670, existူ o perdea plantatူ de protecᘰie având rolul de a proteja zona de valurile de praf agricol dinspe nord.

Terenul studiat precum ᗰi arealul limitrof nu deᘰine spaᘰii verzi fiind în prezent teren neutilizat.

Pentru ansamblurile rezidenᘰiale cu sau fူrူ servicii aprobate sau edificate în baza documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeᘰele minime necesare de spaᘰii verzi raportat la numူrul de locuitori, conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul de viaᘰူ al populaᘰiei (2÷2,2mp/locuitor).

11

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009, se propune asigurarea unui minim de 25% de plantaᘰii ornamentale ᗰi spaᘰii verzi compacte. 2.5.7. EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul. 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI Analiza situaᘰiei existente a relevat disfunctionalitူᘰi grupate pe categorii: a) de circulaᘰie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie):

- numူr insuficient de parcူri - nu este clarificatူ trama majorူ din zonူ – profil transversal pe strada Grigore

Alexandrescu ᗰi relaᘰia acesteia cu Calea Torontalului - profilul stradal al Cူii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de

implementare - necesitatea reglementူrii obiectivelor de utilitate publicူ, respectiv necesitatea

asigurူrii terenului pentru profilul stradal final al strူzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulaᘰie

- necesitatea finalizူrii proiectului pentru intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi traseul strူzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulaᘰie

b) urbanistice - frontul de pe strada Grigore Alexandrescu nu este susᘰinut volumetric

c) funcᘰionale - prezenᘰa reᘰelei LEA 110kV la vest de zona studiatူ, care impune interdicᘰii de construcᘰie ᗰi eventuala necesitate de reglementare a acestei reᘰele aeriene prin deviere ᗰi/sau îngropare - în zonူ nu se întâlnesc spaᘰii dedicate prestူrii de servicii ᗰi comerᘰului.

2.6. ECHIPARE EDILITARဠ 2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII Alimentare cu apူ ᗰi canalizare – situaᘰia existentူ

Conform Aviz Aquatim S.A. cu nr. 37086/07.01.2014 UR 2013 – 021034, pe terenul ce face obiectul P.U.Z. nu existူ reᘰele.

Pe strada Grigore Alexandrescu, în zona amplasamentului existူ doar reᘰea de canalizare Cd 600. Astfel apare necesitatea extinderii reᘰelei de alimentare cu apူ intre Aleea Viilor ᗰi Calea Torontalului. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament Aviz E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 21034 din 21.01.2014, amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale. Alimentarea cu energie electricူ

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiᘰii, emis de ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranᘰူ de 18,5 m stânga- dreapta faᘰူ de axul LEA 110KV existentူ, (total 37m), în care este interzisူ executarea oricူrei construcᘰii. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil emis de Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 2040 din 20.12.2013, amplasamentul nu este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii. Reᘰea de televiziune în cablu

În zonူ nu existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

12

2.7. PROBLEME DE MEDIU 2.7.1. RELAᘠIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Pânူ în anii 90, terenurile aflate în imediata vecinူtate a vechiului intravilan al municipiului Timiᗰoara aveau caracter agricol. Explozia investiᘰiilor din ultimii ani, precum ᗰi iminenta intrare în comunitatea europeanူ, a contribuit la sporirea solicitူrilor de suprafeᘰe de teren dedicate dezvoltူrii de zone rezidenᘰiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Majoritatea construcᘰiilor din zona limitrofူ amplasamentului studiat sunt concentrate fie la nord de-a lungul traseului DE 579, fie la est, de-a lungul Cူii Torontalului – serviciile, dotူrile, unitူᘰile de producᘰie, unitူᘰile agricole, etc.

Restul teritoriului este neconstruit, fူrူ a fi un cadru natural valoros, având în prezent caracter nereglementat.

2.7.2. EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE Nu e cazul.

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE CE PREZINTဠ RISCURI PENTRU ZONဠ

Obiectivul proiectat va cuprinde locuinte colective, spatii comerciale, dotူri ᗰi servicii pentru populaᘰie, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevazute în zonူ adicူ strada Grigore Alexandrescu amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie ᗰi realizarea giraᘰiei (la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu) sူ fie finalizate pana la darea în funcᘰiune a obiectivului. Fara aceste amenajari accesul dinspre oraᗰ se va face cu relaᘰia de stanga de pe Calea Torontalului (prin intersectia semaforizata) ceea ce poate produce perturbူri în trafic si prin relatia de dreapta de pe strada Grigore Alexandrescu pe strada propusa (profil 12,00m) in PUZ.

Lucrူrile hidroedilitare – realizarea reᘰelelor de alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ nu prezintူ riscuri pentru zonူ. Realizarea acestor lucrူri aduce plus valoare zonei în privinᘰa echipူrii hidroedilitare , ce în prezent existူ partial. 2.7.4. EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE

Nu e cazul. 2.7.5. EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC - DUPဠ CAZ

Nu e cazul.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt locuinᘰe

colective ᗰi funcᘰiuni complementare amplasate pe lot privat ᗰi dotူri ᗰi servicii publice ce vor deservi locuinᘰele. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusူ consultarii populaᘰiei în cadrul procedurilor de informare a populaᘰiei organizate de Municipiul Timiᗰoara, Direcᘰia Urbanism, Serviciul Planificare Spaᘰialူ.

La finalizarea procedurilor de consultare si informare a populatiei se va intocmi „Raportul Informarii si consultarii publicului”.

13

Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.4250/17.12.2013 (pentru terenul aparᘰinând investitorilor S.C. HRE S.R.L) a fost obᘰinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: zona mixta de locuinte si functiuni complementare si institutii si servicii, partial afectata de dezvoltarea inelului IV de circulatie, cu interdictie de construire pana la avizare PUZ i în baza Avizului prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009. Categoria funcᘰionalူ propusူ: locuinte individuale si colective, functiuni complementare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ

este inclus în UTR 17. Cele douူ UTR-uri: UTR17 este delimitat dupူ cum urmeazူ

- la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.105/2012:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 - existente ᗰi propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Prin prezenta documentaᘰie se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/18.03.2009, asigurarea unui minim de 25% plantaᘰii ornamentale ᗰi spaᘰii verzi compacte.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI ᗠI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea ᗰi completarea arterelor de circulaᘰie, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea staᘰiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecᘰii: sensuri unice, semaforizူri)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, situat în intravilanul municipiului Timiᗰoara, este delimitat pe latura de sud de strada Grigore Alexandrescu top 23301, pe latura esticူ de parcela identificata cu CF nr. 437270, top 23479/1 - in

14

proprietatea Primariei Municipiului Timisoara iar în rest la vest si nord de terenuri aflate în proprietate privatူ, nereglementate din punct de vedere urbanistic.

Deservirea rutierူ a viitorului ansamblu de locuinᘰe cu functiuni complementare, comert si servicii, se va face printr-o strada propusa cu profil de 16,00m cu acces de pe strada Grigore Alexandrescu; s-a tinut seama de modernizarea inelului IV prin amenajarea strazii Grigore Alexandrescu ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti, trotuare la profil de 30,00m (conform propuneri PUG în lucru – revizia 3). Strada propusူ cu prospect de 16,00m va fi generatူ parᘰial pe parcela având o latime de cca. 4,00m, cu nr top 23479/1 aflatူ in proprietatea Primူriei Timiᗰoara, partial de parcela cu nr top 23482 ( 4,00m), iar diferenᘰa de cca. 8,00m se va asigura pe terenul ce face obiectul PUZ.

Pe direcᘰia nord-sud,pe sub Lea 110kW existenta, exista propusa prin alte documentatii de urbanism aprobate, o strada cu profil de 16,00m ce face legatura intre strada Grigore Alexandrescu si drumurile aprobat prin HCL 303/2012.

Se prevede rezervarea unei fasii de teren cu latime variabila (de la cca.7,81m la cca 3,55m) pentru asigurarea suprafetei de teren necesar extinderii strazii Grigore Alexandrescu (actualmente executat la 7,00m cu 2 benzi de circulatie) la un profil final de 30,00m.

În cadrul prospectului strူzilor cu laᘰimea de 30,00m, se vor asigura parcူri auto publice (conform propuneri PUG în lucru – revizia 3).

Pe parcela ce face obiectul prezentului proiect, se va asigura în incintူ numူrul corespunzူtor de locuri de parcare.

Amenajူrile propuse prin PUZ, nu vor afecta reᘰeaua de transport în comun existentူ în zonူ.

Pentru soluᘰia proiectatူ se va obᘰine Avizul Comisiei de Circulaᘰie din cadrul Primariei Municipiului Timiᗰoara. 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliᗰti, condiᘰii speciale pentru personae cu dizabilitati)

Prospectele stradale propuse pentru strူzile ce vor deservi zona studiatူ prin PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ᗰi realizarea strူzilor în localitူᘰi (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul ᗰi circulaᘰia pietonalူ ᗰi de biciclete din zonူ si cu anexa 6 la PUG in lucru- etapa 3.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord, se solicitူ urmူtoarele:

- reglementarea urbanisticူ a terenului; - realizarea unui ansamblu de locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare,

comert ᗰi servicii, cu regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er; - asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de

locuire ᗰi de servicii/comerᘰ; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga

incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

- reglementarea tramei stradale majore ᗰi a reᘰelei stradale secundare, precum ᗰi a profilului transversal al noilor strူzi propuse.

Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ totalူ de 7000 mp, a unui ansamblu rezidenᘰial cu dotူrile aferente: locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, comert ᗰi servicii, cu un regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+Er.

15

1. Pe parcela studiatူ se propune 1 lot cu suprafata de cca. 5785.7mp, destinat locuinᘰelor colective, funcᘰiuni complementare, comert si servicii cu un regim de înူlᘰime de maxim (S)+P+4E+Er. In cadrul lotului rezultat se vor asigura minim 25% plantatii ornamentale si spatii verzi si spatii de joaca pentru copii ( 1,3mp/locatar).

2. La parterul imobilelor cu locuinᘰe colective orientate spre zona verde amenajatူ ᗰi spre dotူrile publice, se pot propune funcᘰiuni de alimentaᘰie publicူ, cafenele, mici restaurante sau terase, etc, sau locuinte pentru partile din imobil ce nu au acces direct dinspre arterele de circulatie

3. Imobilele cu un regim de înူlᘰime peste P+3E vor fi dotate cu ascensor, conform reglementူrilor în vigoare.

4. Incinta locuinᘰelor colective se va amenaja cu spaᘰii verzi, locuri de joacူ pentru copii ᗰi parcူri ce vor deservi clူdirile propuse.

5. Spaᘰiile verzi ᗰi spaᘰiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanᘰူ cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât sူ satisfacူ urmူtorii indici:

2,2mp/locatar pentru spaᘰii verzi 1,3mp/locatar pentru spaᘰii de joacူ pentru copii.

6. Pe lotul destinat locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, se va asigura un procent de minim 25% spaᘰii verzi (Conform Aviz de Oportunitate nr. 06 / 18.03.2009).

7. Clူdirile vor fi putea fi dotate cu parcaje amplasate la subsol combinate cu spaᘰii de depozitare ᗰi spaᘰii tehnice sau locuri de parcare amplasate la cota terenului sistematizat.

8. Calculul locurilor de parcare se va face asigurându-se un loc de parcare pentru fiecare apartament ᗰi un surplus de 15% pentru vizitatori.

9. Locurile de parcare din incintူ necesare funcᘰiunilor complementare propuse, se vor calcula conform normativelor în vigoare.

10.Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectelor finale ale strူzilor propuse.

11.Se va stabili CLASA DE IMPORTANᘠဠ conform P.100/2014, CATEGORIA DE IMPORTANᘠဠ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor.

12.Conform normativului P 100 – 2014 pentru proiectarea antiseismicူ a constructiilor ᗰi a hူrᘰii de zonare teritorialူ din punct de vedere al valorii K S, oraᗰul Timiᗰoara se gူseᗰte amplasat în zona seismicူ de calcul “D” (construcᘰii de importanᘰူ medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,20g.

3.5.2. REGLEMENTဠRI • Regimul de înူlᘰime maxim propus pentru locuinᘰele colective cu funcᘰiuni

complementare este de min (S)+P+2E+Er - maxim (S)+P+4E+Er; • Functiunile de servicii vor fi acomodate la parterul imobilelor propuse. • În situaᘰia în care se propun parcူri amplasate la subsolul imobilelor se

propune a se modifica sistematizarea actualူ terenului, astfel încât sူ poatူ adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasူ de circulaᘰie de – 3,00m faᘰူ de cota parterului construcᘰiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi consideratူ la parterul construcᘰiilor propuse.

BILANᘠ TERITORIAL SUPRATERAN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp % Teren pentru drumuri publice - circulatii

0 0% 1215 17.35%

16

publice Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0 0% 1750 25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0 0% 3675 52.51%

Spatii de joaca pentru copii 0 0% 360 5.14% TOTAL 7000 100% 7000 100%

BILANᘠ TERITORIAL SUBTERAN mp %

Teren conform CF 7000 Subsol- parcaj auto Max. 6300 90%

3.5.5. INDICI URBANISTICI SITUAᘠIE PROPUSဠ

Steren = 7000,00mp • Locuinᘰe colective,funcᘰiuni complementare, comert si servicii în regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+ER P.O.T.=max.40% C.U.T.= max.2,00

3.5.6. REGIM DE INALTIME

S+P 3.2m S+P+1E 6.4m S+P+2E 9.6m S+P+3E 12.80m S+P+4E 16.00m S+P+4E+ER 19.60m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE 3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ

Se va asigura alimentarea cu apa a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a retelei de apa existenta in zona. 3.6.2. CANALIZARE MENAJERဠ

Canalizarea menajera se va realiza prin racordul la conducta existenta pe strada Grigore Alexandrescu Cd 600, conform Aviz Aquatim S.A. nr. 37086/07.01.2014. 3.6.3. CANALIZARE PLUVIAL

Apele pluviale se vor colecta si se vor descူrca controlat în canalul de desecare HCn557, existent în vecinူtate – prin bazin de retenᘰie, separator de hidrocarburi ᗰi staᘰie de pompare si gura de varsare. 3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ

17

In zona vor aparea noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta.

Aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiᘰii, emis de ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranta de 18,5 m stanga- dreapta faᘰူ de axul LEA 110KV existentူ, (total 37m), in care este interzisa executarea oricarei constructii. 3.6.5. TELECOMUNICAᘠII

Pentru viitoarea zonူ se preconizeazူ cူ operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta reᘰeaua de telecomunicaᘰii ᗰi internet.

Solutia propusူ este realizarea unor canalizatii subterane tip fibrူ opticူ care sa preia noii abonaᘰi.

La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). 3.6.6. REᘠEA TVC

Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele TV ce se vor extinde în zonူ de cူtre operatorii de specialitate. În proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi normelor în vigoare. 3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuᘰie Timiᗰoara.

Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuinᘰe pot fi prevူzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcᘰiona pe combustibil gaze naturale.

3.7.PROTECᘠIA MEDIULUI 3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversူri, etc.)

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ obiectivele existente în zonူ, ca atare nu se necesitူ mူsuri pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor afectate. Pentru protecᘰia mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul documentaᘰiei se

prevူd mူsurile ce se impun a fi luate pentru lucrူrile de construcᘰii în general, pe perioada execuᘰiei ᗰi exploatူrii. Toate mူsurile luate sunt în concordanᘰူ cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului ᗰi a Ordinului 860/2002 ᗰi completူrile ulterioare. Din punct de vedere al protecᘰiei mediului materialele folosite în execuᘰie sunt fiabile, cu durata normalူ de viaᘰူ lungူ, rezistente la acᘰiunea corozivူ a agenᘰilor chimici din apူ subteranူ ᗰi din solul înconjurူtor. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Nu exista surse de poluare pentru apele subterane în perioada de execuᘰie, respectiv exploatare.

18

Riscurile care pot apူrea pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuᘰie a lucrူrilor. Poluanᘰii pentru aer în timpul execuᘰiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eᗰapament. Praful rezultူ de la execuᘰia sူpူturilor, împrူᗰtierea nisipului, a pူmântului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR

Deᗰeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o platformူ amenajatူ. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmူ specializatူ, care il va transporta si depozita la deponeul autorizat din localitate sau din apropiere. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe teren exista depozitate gramezi de moloz. Conform ridicူrii topografice ᗰi altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan,

neexistând necesitatea de a se realiza consolidူri de maluri. Prezenta documentaᘰie va avea ca urmare generarea unei zone rezidenᘰiale

(locuinᘰe colective), funcᘰiuni complementare, comert ᗰi servicii. Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 25% din teren pentru spaᘰii verzi compacte si

plantatii ornamentale. De asemenea vor fi prevူzute spaᘰii de joacူ pentru copii în incinta destinatူ locuirii colective, spaᘰii de joc dimensionate conform normativelor în vigoare. Se vor asigura plantaᘰii diversificate începând de la gazon ᗰi continuând cu arbuᗰti ᗰi arbori, în special în jurul zonei dedicate spaᘰiilor de joacူ pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantaᘰii de aliniament de-a lungul drumurilor ᗰi pietonalelor propuse, urmူrindu-se generarea unui front de vegetaᘰie. 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul. 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ

Realizarea tramei stradale împreunူ cu întreaga infrastructurူ, va însemna pentru zonူ, momentul în care se vor putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat. Dotူrile de mobilier urban se vor realiza concomitent cu realizarea completူ a

propspectului final al strူzilor. 3.7.7. VALORIFICAREA POTENᘠIALULUI TURISTIC ᗠI BALNEAR - dupူ caz

Nu e cazul. 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii edilitare ᗰi rutiere în zonူ, cu accent pe execuᘰia strazii Grigore Alexandrescu si a drumului cu profil 12,00m, se vor elimina disfuncᘰionalitူᘰile existente privind traficul în zonူ ᗰi privind soluᘰiile punctuale de rezolvare a utilitူᘰilor în zonူ.

Astfel se va asigura fluenᘰa traficului la nivel de zonူ iar impactul pozitiv se va resimᘰi ᗰi la nivel de oraᗰ.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ Listarea obiectivelor de utilitate publicူ

- asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public;

19

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcᘰii) din zonူ, conform legii 213/1998 proprietar S.C. HRE S.R.L

■ CF nr. 404008 – Timiᗰoara (teren intravilan) - numူr top 23455/2/c - Suprafaᘰa teren = 7000 mp - nu existူ sarcini

Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii obiectivelor propuse

Conform planᗰei cu nr.113 A05 “Obiective de utilitate publicူ“ sunt prevူzute: - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public.

3. Concluzii - Mူsuri în continuare Înscrierea amenajူrii ᗰi dezvoltူrii urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul municipiului Timisoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unui complex compatibil cu evoluᘰia oraᗰului iar punctual, se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie imobiliarူ fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

Soluᘰiile propuse pentru parcူrile necesare funcᘰionူrii ansamblului, retragerile impuse vor ᘰine cont de, ᗰi nu vor afecta vecinူtူᘰile în nici un fel.

Categorii principale de intervenᘰie, care sူ susᘰinူ materializarea programului de dezvoltare

Este necesarူ clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurူrii unei abordူri coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonူ.

La fazele de proiectare ulterioare aprobူrii P.U.Z.-ului se vor întocmi documentaᘰiile necesare în vederea executူrii lucrူrilor propuse.

Prioritူᘰi de intervenᘰie Obiectivul proiectat cuprinde locuinᘰe colective, spaᘰii comerciale ᗰi birouri, dotူri ᗰi

servicii, funcᘰiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevူzute în zonူ, adicူ strada Grigore Alexandrescu amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie, sူ fie finalizate pânူ la darea în funcᘰiune a obiectivului.

Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricᘰii

20

- Proiecte prioritare de investiᘰii, care sူ asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Propunerile prezentei documentaᘰii prevူd dotူri ᗰi servicii ce sunt deficitare în zonူ, astfel încât ansamblurile rezidenᘰiale din vecinူtate sူ beneficieze de funcᘰiuni complementare locuirii.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaᘰi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiᘰii, etc.)

Realizarea ansamblului cu funcᘰiuni mixte va urmူri derularea investiᘰiilor majore la nivel de municipiu privind infrastructura din zonူ.

ᗠef proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ arhitect ALIN OTNIEL TUᘠAC

1

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINTE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALᘠIME S+P+4E+Er” - strada Grigore Alexandrescu nr. 169, Timiᗰoara, CF 404008 top 23455/2/c

Proiect nr. 113/2013

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINᘠE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNဠLᘠIME S+P+4E+Er” CF 404008, top 23455/2/c

Amplasament: Strada Grigore Alexandrescu nr. 169, TIMIᗠOARA

Nr. proiect: 113/2013

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Elaborator: s.c.”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”ELATIS”s.r.l.

s.c.”LONGHERSIN”s.r.l.

s.c.”ELECTRIC EYE”s.r.l.

s.c.”GIS SURVEY”s.r.l.

s.c.”GEOSOND”s.r.l.

Data elaborူrii: iunie 2014

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

2

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal: ” LOCUINᘠE COLECTIVE, FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE, COMERᘠ, SERVICII ÎN REGIM DE ÎNALᘠIME S+P+4E+ER” – str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timiᗰoara, CF 404008, top 23455/2/c, a fost întocmitူ la comanda beneficiarilor S.C. HRE S.R.L.

Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul realizူrii unei zone rezidenᘰiale de locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu nr. 169, aflat în proprietatea: S.C. HRE S.R.L.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU ZONA STUDIATဠ

Amplasamentul studiat se încadreazူ în Planul Urbanistic General, având destinaᘰia: zonူ mixtူ de locuinᘰe cu funcᘰiuni complementare ᗰi instituᘰii ᗰi servicii, parᘰial afectatူ de dezvoltarea inelului IV de circulaᘰie, cu interdicᘰie de construire pânူ la avizare PUZ.

ᘠinând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timiᗰoara, prin iniᘰierea ᗰi scoaterea la licitaᘰie a studiilor de fundamentare, conform legislaᘰiei în vigoare, ca etapူ preliminarူ Primူria Municipiului Timiᗰoara a iniᘰiat “Studiile directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiatူ – aflatူ în vecinူtatea arterei majore inel IV Strada Grigore Alexandrescu se înscrie din punct de vedere al zonificူrii teritoriale în subzona funcᘰionalူ mixtူ: locuinᘰe colective ᗰi servicii propuse, regim de înalᘰime peste P+3E.

De asemenea, conform prevederilor PUG în lucru etapa 3, terenul studiat este propus spre urbanizare: funcᘰiuni mixte, locuinᘰe ᗰi servicii/ comerᘰ.

Astfel, propunerea de faᘰူ se raporteazူ la strategia de dezvoltare ᗰi mobilare urbanူ stabilitူ prin studiile mai sus menᘰionate.

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 17.

UTR17 este delimitat astfel: - la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/28.05.2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.105/24.04.2012:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

● Terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, a fost studiat în cadrul “ Studii directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara “, studii comandate de Primူria Municipiului Timiᗰoara ca ᗰi etapူ preliminarူ pentru întocmirea noului PUG. Conform prevederilor acestei documentaᘰii, parcela aflatူ în proprietatea S.C. HRE S.R.L

3

are destinaᘰia de zonူ rezidenᘰialူ cu locuinᘰe colective ᗰi servicii propuse, regim de înူltime peste P+3E.

• Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic astfel:

Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ de parcela nereglementatူ cu nr. top 23456/1,23457/1 - parcelူ în proprietate privatူ a SC. Autohton Tim SRL. La Nord de parcela cu nr top 23456/1,23457/1 este amplasat HCn 557, DE 580/1/8-4m ᗰi parcelele cu nr. A580/1/3, A580/1/2, A580/1/4, A580/1/6- reglementate prin documentatie faza PUZ “Dezvoltare zonူ rezidenᘰialူ - locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice”- aprobat cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 .

Ø Limita sudicူ a terenului este formatူ de parcela de drum identificatူ cu CF 415246, nr. top. 23301- strada Grigore Alexandrescu, în proprietatea Primူriei Municipiului Timiᗰoara. Pe terenurile aflate la Sud de strada Grigore Alexandrescu sunt aprobate douူ documentaᘰii de urbanism: PUZ “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinᘰe colective ᗰi servicii", str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350 aprobat cu HCL 333/2008 ᗰi PUD “Sediu administrativ ᗰi de servicii" - SC ELTREX SRL aprobat cu HCL 89/2004.

Ø La est, terenul este învecinat parcela identificatူ cu CF nr. 437270 nr. top. 23479/1- în proprietatea Primူriei Municipiului Timiᗰoara”; terenul aflat la est de parcela cu nr. top. 23479/1, pânူ la limita cu Spitalul Municipal, nu este reglementat.

Ø La vest, terenul este delimitat de parcela identificatူ cu CF nr. 407964, nr. top. 23455/2/b- în proprietate privatူ Mariᗰ Ioan ᗰi sotia Mariᗰ Adriana Rodica ᗰi Petriᗰor Mariana ᗰi sotul Petriᗰor Ioan Eugen, nereglementat din punct de vedere urbanistic. La vest de parcela cu nr top 23455/2/b este situatူ incinta S.C. Autohton Tim S.R.L - zonူ activitူᘰi industriale existente. Pe parcela cu nr. postal 123, identificatူ cu CF nr. 432756, nr cad 432756 este aprobat PUD “Construire centralူ telefonicူ digitalူ MSC Hosting” cu HCL nr. 566 din 21.11.2013.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr. 4250/17.12.2013 a fost obᘰinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General, prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni complementare ᗰi instituᘰii ᗰi servicii, partial afectatူ de dezvoltarea inelului IV de circulaᘰie, cu interdicᘰie de construire pânူ la avizare PUZ.

În vederea elaborူrii documentaᘰiei s-a obᘰinut Avizul prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009 de cူtre biroul de proiectare S.C. STUDIO 3D S.R.L, categoria funcᘰionalူ propusူ fiind: locuinᘰe individuale ᗰi colective, funcᘰiuni complementare.

În paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize, eliberate de deᘰinူtorii de conducte sau reᘰele din zonူ: Aviz Unic pentru reᘰele existente PMT nr. 1115 din 07.02.2014

Aviz favorabil Romtelecom S.A. nr. 2040 din 20.12.2013 Aviz favorabil RATT nr. UR2013-02-1037 din 18.01.2014 Aviz favorabil Aquatim S.A nr. 37086 / 07.01.2014 Aviz favorabil E-ON Gaz Distribuᘰie S.A. nr. 21034 din 21.01.2014

4

Aviz favorabil cu conditii ENEL Distribuᘰie Banat nr. 155/ 05.02.2014 Aviz favorabil COLTERM S.A. nr. UR2013-0021034 din 06.01.2014

Aviz Oficiul de Cadastru ᗰi Publicitate Imobiliarူ Timiᗰ OCPI nr. 190/ 2014 Avizul de conformitate pentru lucrari de specialitate OCPI nr. 68/17.12.2013 Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02013-3510/09.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Patrimoniu cu nr. CT2013 -00553/10.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) Adeverinᘰူ Serviciul Juridic cu nr. SC2013-37283/21.01.2014 (inexistenᘰူ litigii) 1.3.3. DATE STATISTICE

Nu e cazul. 1.3.4. PROIECTE DE INVESTIᘠII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV existူ ideea unui parteneriat între Municipiul Timiᗰoara ᗰi proprietarii riverani - constituiᘰi din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitarူ ᗰi rutierူ. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltူri coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluᘰie spectaculoasူ sub aspectul edificူrii de ansambluri rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective ᗰi servicii, de o parte ᗰi de alta a segmentului menᘰionat al strူzii Grigore Alexandrescu.

La est, se preconizeazူ modernizarea Cူii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti ᗰi trotuare. De asemenea accesul la parcelele cu front la Calea Torontalului se intenᘰioneazူ a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI Începând cu anul 2003 ᗰi continuând pânူ în prezent, pentru zona limitrofူ Cူii

Torontalului ᗰi strူzii Grigore Alexandrescu s-au elaborat ᗰi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: locuinᘰe colective ᗰi servicii cu regimuri de inaltime peste S+P+3E. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcᘰii aflate în diferite stadii de execuᘰie.

În acelaᗰi timp, în planul secund, s-au definit zone rezidenᘰiale cu funcᘰiunile complementare aferente, cu un regim de înူlᘰime moderat: P+M ÷ P+2E+M. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII

Aceastူ expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceastူ zonူ a conturat în nord-vestul localitူᘰii existenᘰa unui nucleu puternic de noi locuinᘰe colective (în parte executate), cu un regim de înူlᘰime variind de la P+5E+M÷P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu ᗰi Calea Torontalului. 2.1.3. POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE

Toate ansamblurile rezidenᘰiale edificate deja sau aflate în execuᘰie vor primi o plus valoare, în momentul în care Inelul IV, intersecᘰia acestuia cu Calea Torontalului ᗰi reᘰeaua secundarူ de drumuri vor fi realizate, odatူ cu toatူ infrastructura necesarူ.

Existenᘰa infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizူrii din punct de vedere urbanistic a zonei.

5

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în

intravilan, la Vest de Calea Torontalului ᗰi la Nord de str. Grigore Alexandrescu, între incinta SC Autohton Tim SRL ᗰi incinta Spitalului Municipal.

Terenul are front la artera majorူ strada Grigore Alexandrescu- inel IV. Terenul este constituit din parcela identificatူ prin CF nr. 404008 – Timiᗰoara, nr.

top. 23455/2/c (teren categorie de folosinta –altele- în intravilan) cu o suprafaᘰူ de 7000mp; parcela are o formူ neregulatူ, cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu aflatူ la sud de 80,65 m, cu latura vesticူ de 90,49 m, latura esticူ de 102,70 m iar latura nordicူ de 65,26 m.

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei în cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului este favorizatူ, în primul rând datoritူ învecinူrii cu un areal consistent încူ neconstruit ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorialူ durabilူ.

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv Calea Torontalului – Inel IV (str. Gr. Alexandrescu); proiectele de extidere a Cူii Torontalului la 4 benzi, propunerea drumurilor colectoare de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului, precum ᗰi giraᘰia de la Metro ᗰi cea de la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu – toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonူ;

Ø La nivel edilitar zona nu este bine echipatူ. Reᘰelele existente în zonူ fiind canalizare menajerူ ᗰi alimentare cu energie electricူ. Soluᘰia de rezolvare a acestei disfuncᘰionalitူᘰi poate fi realizarea de proiecte finanᘰate prin iniᘰiativa comunူ a Municipiului Timiᗰoara ᗰi a dezvoltatorilor riverani.

Ø Zona limitrofူ zonei studiate nu este bine deservitူ cu instituᘰii de interes public. Prin documentaᘰia de urbanism în faza PUZ “ Dezvoltare zonူ rezidenᘰialူ- locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice”- aprobatူ cu HCL nr. 303 din 18.12.2012 la nord de Hcn 557, se vor asigura funcᘰiuni de învatူmant ᗰi cult pe parcelele cu destinaᘰia de instituᘰii publice ᗰi servicii.

Ø Prin intervenᘰia propusူ pe terenul studiat (cca. 270 locuitori) ᗰi prin dezvoltူrile rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective executate sau aprobate din zonူ, este evidentူ necesitatea unor dotူri de servicii si funcᘰiuni complementare.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrူrile de prospectare geotehnicူ, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENᘠELE ᗠI METODELE CERCETဠRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 1. INTRODUCERE 1. DATE GENERALE

6

1.1. Amplasamentul indicat de cူtre beneficiar se situeazူ în municipiul Timiᗰoara, strada Grigore Alexandrescu, nr. top. 23455/2/c, judeᘰul Timiᗰ. 1.2. Amplasamentul nu este la momentul prezent ocupat de nici o construcᘰie, terenul, aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care sူ-i pericliteze stabilitatea. 1.3. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparᘰine Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. 1.4. Geologic, zona aparᘰine Bazinului Pannonic, coloana litologicူ a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic ᗰi o cuverturူ posttectonicူ. La alcူtuirea geologicူ a etajului inferior – presenonian, participူ, în bazူ, formaᘰiuni cristalofiliene, mezo- ᗰi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micaᗰisturi, micaᗰisturi biotito-sericitoase, micaᗰisturi cu granaᘰi, paragnaise, cuarᘰite micacee, ᗰisturi sericito-cloritoase, ᗰisturi cuarᘰito-cloritoase ᗰi ᗰisturi sericito-talcoase. La partea superioarူ, aceste formaᘰiuni prezintူ o zonူ alteratူ de grosimi variabile, cuprinsူ în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt strူbူtute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaᗰ etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.). Peste formaᘰiunile cristalofiliene se dispun formaᘰiuni permiene ᗰi mezozoice. Acestea sunt reprezentate prin gresii silicioase verzi/roᗰii ᗰi conglomerate cu intercalaᘰii de argile (Permian), conglomerate ᗰi gresii cuarᘰitice roᗰcate, ᗰisturi argiloase-nisipoase roᗰii ᗰi verzi, calcare stratificate, negre bituminoase, dolomitice, calcare pseudo-oolitice cenuᗰii cu intercalaᘰii locale de ᗰisturi argiloase (Triasic), argile grezoase ᗰi gresii cuarᘰitice, marnocalcare cu intercalaᘰii de ᗰisturi argilo-marnoase, marne pseudo-oolitice (Jurasic). Formaᘰiunile cretacice inferioare din Pူdurea Craiului se continuူ spre vest, pe sub cuvertura sedimentarူ senonian-neogenူ din fundamentul Depresiunii Pannonice, ᗰi dispun transgresiv peste Jurasic, ocupând aproximativ aceleaᗰi suprafeᘰe ca ᗰi formaᘰiunile jurasice, pe care le depူᗰesc, însူ, ca extindere. Sedimentarea Cretacicului inferior începe cu calcare lacustre negre sau cenuᗰii, dupူ care urmeazူ calcare stratificate în bancuri groase, marnocalcare în alternanᘰူ cu calcare bioclastice, apoi calcare cenuᗰii masive iar, în final, gresii glauconitice, ᗰisturi marno-argiloase, gresii grosiere, microconglomerate, calcare, ᗰisturi argiloase ᗰi gresii fine argiloase. Cuvertura posttectonicူ începe cu formaᘰiunile senoniene, dispuse transgresiv ᗰi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însူ, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facialူ, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, ᗰisturi argiloase cu strate de cူrbuni, dupူ care urmeazူ gresii feruginoase, gresii marnoase ᗰi microconglomerate. La sfârᗰitul Senonianului, regiunea a fost exondatူ, ciclul de sedimentare reluându-se cu formaᘰiunile neogene, bine dezvoltate ᗰi dispuse transgresiv ᗰi discordant peste formaᘰiunile mai vechi. În final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, în cele mai multe cazuri în aceastူ regiune, terenuri de fundare, au o rူspândire largူ. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaᘰiuni:

- aluvionare – aluviuni vechi ᗰi noi ale râurilor care strူbat regiunea ᗰi intrူ în constituᘰia teraselor ᗰi luncilor acestora;

- gravitaᘰionale – reprezentate prin alunecူri de teren ᗰi deluvii de pantူ, ce se dezvoltူ în zona de „ramူ” a depresiunii;

- cu genezူ mixtူ (eolianူ, deluvial-proluvialူ) – reprezentate prin argile cu concreᘰiuni fero-manganoase ᗰi depozite de piemont.

1.5. În cazul de faᘰူ, cu ocazia lucrူrilor de teren efectuate în apropierea amplasamentului, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare, acoperite de umpluturi, eterogene, necompactate ᗰi realizate neorganizat. Dat fiind stratificaᘰia

7

înclinatူ ᗰi încruciᗰatူ caracteristicူ sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele strူbူtute prin foraj) precum ᗰi intervenᘰia antropicူ, succesiunea stratigraficူ întâlnitူ în astfel de depozite poate varia pe distanᘰe foarte mici! 1.6. Conform zonူrii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmူtorii parametrii: ag = 0,16 g, Tc = 0,7 s. 1.7. Adâncimea de îngheᘰ este de 0,6 – 0,7 m (conform STAS 6054-85).

2. CERCETAREA TERENULUI, STRATIFICAᘠIA. 2.1. Având în vedere scopul pentru care se elaboreazူ prezentul aviz geotehnic preliminar, geologia regiunii ᗰi prevederile NP 074/2007, lucrူrile de teren care stau la baza documentaᘰiei sunt:

• un foraj geotehnic F1 de 8,0 m adâncime, executat pe amplasamentul studiat • o de penetrare dinamicူ cu con, de tip greu, PDG1.

2.2. Forajul a fost realizat folosind o forezူ mecanicူ, recuperajul obᘰinut fiind de 80%. Stratificaᘰia întâlnitူ (vezi anexa 2) a fost corelatူ cu diagrama penetrူrii dinamice cu con, variaᘰiile numူrului de lovituri (/20 cm) reflectând schimbarea litologiei sau a caracteristicilor geotehnice ale stratelor traversate. 2.3. Penetrarea dinamicူ cu con (anexa 3), a fost realizatူ folosindu-se un penetrometru dinamic greu, mecanic (PDG/DPH - marca GEOTOOL Germany, model LMSR vk), care are urmူtoarele caracteristici: mberbec = 50 kg, hcူdere = 50 cm, Scon = 15 cm2, 㬐 vârf con = 90°. Numူrul de cူderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 20 cm pun în evidenᘰူ rezistenᘰa la penetrare dinamicူ (Rd) a stratului strူbူtut. Plecând de aici, pe cale indirectူ, rezultူ numူrul de lovituri din cadrul penetrူrii standard (NSPT) corelare realizatူ de programul informatic „Dynamic Probing” produs de Geostru Software Italia. Pe baza NSPT au fost calculaᘰi indicii geotehnici ai stratelor din zona activူ, prezentaᘰi în anexa 3. Programul de interpretare a testului de penetrare dinamicူ cu con, de tip greu (PDG/DPH) oferူ indicii geotehnici necesari calculului terenului de fundare, propuᗰi de mai mulᘰi autori recunoscuᘰi pe plan mondial: Benassi & Vannelli (1983), Sanglerat, U.S.D.M.S.M. – U.S. Design Manual Soil Mechanics, Schmertmann (1975, 1977, 1978), Fletcher (1965), Stroud & Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Meyerhof (1956), Gibbs & Holtz (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961), Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Sowers (1961), De Mello, Malcev (1964), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway (1982), Owasaki & Iwasaki, Terzaghi, Begemann (1974), Robertson e Campanella (1983), Imai & Tonouchi (1982), SHI-MING (1982) etc. Rezultatele obᘰinute de fiecare autor sunt aplicabile pentru diferite tipuri litologice, astfel cူ alegerea indicilor a fost facutူ ᘰinând cont atât de stratificaᘰia întâlnitူ în foraj cât ᗰi de mediul depoziᘰional în care s-au acumulat sedimentele ᗰi în general, de geologia cuaternarူ (Holocen Superior – Actual) a arealului din care face parte perimetrul prospectat. 2.4. Din foraj au fost prelevate probe de pူmânt tulburate ᗰi netulburate, care au fost analizate macroscopic. Pe baza forajului F1, stratigrafia amplasamentului poate fi descrisူ astfel:

Ø Umpluturူ necompactatူ, eterogenူ, formatူ din fragmente de materiale de construcᘰii (cူrူmidူ, pူmânt, beton), în grosime de 1,6 m;

Ø Sol vegetal, gros de 0,4 m; Ø Urmeazူ un pachet coeziv, în grosime totalူ de 6,0 m, în urmူtoarea

succesiune: § ARGILဠ PRဠFOASဠ, cafenie, plastic vârtoasူ, cu oxizi de fier ᗰi

concreᘰiuni feromanganoase (între 2,0 – 3,0 m);

8

§ ARGILဠ PRဠFOASဠ, cafeniu-cenuᗰie, plastic vârtoasူ, cu oxizi de fier, concreᘰiuni feromanganoase ᗰi carbonatice (între 3,0 – 6,4 m);

§ ARGILဠ PRဠFOASဠ, cenuᗰie, plastic vârtoasူ spre tare, cu oxizi de fier ᗰi concreᘰiuni feromanganoase (între 6,4 – 8,0 m, strat neepuizat pânူ la adâncimea de investigare).

3. APA SUBTERANဠ 3.1 Nivelul superior al apei acviferului freatic a fost atins la adâncimea de 3,0 m faᘰူ de cota terenului natural (CTN) din punctul de execuᘰie al forajului. 3.2Apa este cantonatူ în pachetul argilos, cantonarea acesteia într-un strat

cvasiimpermeabil ca acesta fiind favorizatူ de prezenᘰa concreᘰiunilor calcaroase, mai numeroase la nivelul la care apare apa. Datoritူ suprafeᘰei rugoase a concreᘰiunilor, la contactul lor cu argila în care s-au format, apare un plan care permite circulaᘰia apei. Acviferul freatic este cu nivel liber, apa subteranူ stabilizându-se în foraj la aceeaᗰi adâncime de 3,0 m faᘰူ de CTN (NH= -3,0 m).

3.3Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observaᘰiilor asupra fluctuaᘰiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

4. CONCLUZII ᗠI RECOMANDဠRI 4.1. Din datele prezentate mai sus, precum ᗰi din cele culese cu ocazia lucrူrilor de teren, pot fi sintetizate urmူtoarele particularitူᘰi ale amplasamentului prospectat: Suprafaᘰa terenului este aproximativ plan orizontalူ. Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sူ pericliteze stabilitatea construcᘰiei proiectate.

Stratificaᘰia interceptatူ în foraj este eterogenူ, dedesubtul umpluturii, groase de 1,6 m, ᗰi a solului vegetal, gros de 0,3 m aflându-se pူmânturi de naturူ coezivူ (pânူ la adâncimea de 8,0 m). Apa subteranူ a fost interceptatူ la adâncimea de 3,0 m faᘰူ de cota terenului natural din punctul de execuᘰie al forajului, acviferul freatic fiind cu nivel liber NH= - 3,0 m. Se apreciazူ cူ apa freaticူ nu va influenᘰa (în condiᘰii hidrogeologice normale) fundaᘰiile construcᘰiei, în execuᘰie ᗰi exploatare. Lucrူrile de teren au pus în evidenᘰူ, în zona activူ a viitoarelor construcᘰii, prezenᘰa unor pူmânturi cu o compresibilitate medie.

Terenul de fundare ar putea fi considerat stratul de argilူ prူfoasူ ce se dezvoltူ începând cu adâncimea de 2,0 m, cafenie, plastic vârtoasူ, acesta fiind caracterizat de o capacitate portantူ relativ bunူ ᗰi de stabilitate. Adâncimile de fundare ᗰi sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare construcᘰie în parte, printr-un studiu geotehnic (care conferူ un grad de cunoaᗰtere sporit faᘰူ de aceastူ documentaᘰie – aviz geotehnic preliminar). Totuᗰi putem indica orientativ varianta fundူrii directe la adâncimea de 2,4 – 3,0 m faᘰူ de cota terenului actual deoarece pe amplasament au fost identificate depozite mari de umplururi. Pentru calculul terenului de fundare, în gruparea fundamentalူ de încူrcူri s-ar putea adopta, în cazul fundူrii directe, în conformitate cu STAS 3300 / 2 – 85, o presiune convenᘰionalူ de bazူ ( pentru B = 1,00 m ; Df = 2,00 m ) cuprinsူ între 220 - 280 kPa. La aceasta se vor aplica corecᘰiile prevူzute în STAS-ul menᘰionat anterior, pentru adâncimea de fundare ᗰi lူᘰimile fundaᘰiilor efectiv proiectate (valorile presiunii convenᘰionale de bazူ sunt orientative, ele neputând fi folosite în proiectare!). În urma prospecᘰiunilor efectuate pentru cercetarea amplasamentul în cauzူ, poate fi trasူ concluzia cူ, din punct de vedere geotehnic, terenul este caracterizat de condiᘰii geologice naturale puᘰin favorabile. Conform normativului pentru întocmirea documentaᘰiei

9

geotehnice – indicativ NP 074-2007, din punct de vedere al condiᘰiilor de teren, terenul de fundare (zona activူ) identificat în zonူ se încadreazူ în categoria terenuri medii. Atragem atenᘰia asupra grosimii depozitului de umpluturူ identificat în forajul F1 ce poate varia pe distanᘰe relativ scurte. În aceastူ documentaᘰie sunt prezentate interpretူri ᗰi recomandူri profesionale. Ele sunt bazate parᘰial pe evaluarea informaᘰiilor de ordin tehnic, parᘰial pe alte documentaᘰii geotehnice pentru amplasamente limitrofe ᗰi parᘰial pe experienᘰa noastrူ generalူ asupra condiᘰiilor geotehnice din zonူ. Trebuie reᘰinut faptul cူ forajele pot sူ nu reprezinte potenᘰiale condiᘰii nefavorabile de fundare, care pot apူrea între acestea. Recomandူrile prezentate în aceastူ documentaᘰie sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri. Documentaᘰia de faᘰူ nu poate servi în proiectarea efectivူ a fundaᘰiilor pentru nici una dintre construcᘰiile proiectate pe acest amplasament. Pentru proiectare (fazele PAC / PT ᗰi DE) se va întocmi un „studiu geotehnic”.

2.4. CIRCULAᘠIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în vecinူtatea a douူ artere majore de circulaᘰie – Calea Torontalului ᗰi strada Grigore Alexandrescu care va deveni Inelul IV de circulaᘰie. În prezent strada Grigore Alexandrescu este executatူ cu un prospect redus - 2 benzi asfaltate. Terenul prezintူ front la str. Grigore Alexandrescu.

Factori generatori de perturbူri ale traficului din zonူ sunt: Calea Torontalului ce deᘰine în prezent doar douူ benzi ᗰi faptul cူ giraᘰia propusူ la intersecᘰia dintre Inelul IV ᗰi Calea Torontalului nu este executatူ. 2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME

Obiectivul este amplasat cu front la str. Grigore Alexandrescu - Inelul IV de circulaᘰie al Municipiului Timiᗰoara. În prezent strada Grigore Alexandrescu are, pe acest sector, douူ benzi de circulatie, iar în perspectivူ va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulaᘰie (câte 2 pe sens), insulူ medianူ verde, locuri de parcare, spaᘰii verzi de aliniament, piste pentru cicliᗰti ᗰi trotuare.

Intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi Inelul IV urmeazူ a fi amenajatူ sub forma unei giraᘰii.

Terenul are front la artera majora Grigore Alexandrescu, în prezent accesul realizându-se direct.

Reᘰeaua secundarူ de drumuri din zonူ este doar parᘰial reglementatူ. Este necesarူ o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonူ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

În prezent, în zona studiatူ funcᘰiunile existente sunt servicii (Spitalul Municipal, staᘰie distribuᘰie carburanᘰi ), unitူᘰi industriale ( Autohton Tim, Semtest, Scalini, Marlene, etc ) ᗰi locuire.

10

Prin documentaᘰii de urbanism aprobate sunt propuse locuinᘰe individuale ᗰi colective cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. Parcele reglementate prin documentaᘰii de urbanism aprobate sau constructii aprobate prin Autorizaᘰii de Construire emise sunt în proporᘰie foarte micူ. 2.5.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI

Pe segmentul amintit se observူ concentrarea funcᘰiunilor spre arterele principale de circulaᘰie. Nu existူ o relaᘰionare între funcᘰiuni, fiind necesare zone de protecᘰie între ele dat fiind caracterul acestora. 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii. La nord, în vecinူtatea HCn 557 si DE 580/1/8 sunt propuse locuinᘰe colective în

regim de înူlᘰime de maxim (S)+P+2E+Er si dotari si servicii publice max (S)+P+4E+Er, prin PUZ aprobat.

La est, cu front la Calea Torontalului existူ preponderant dotူri ᗰi servicii: - unitူᘰi productive precum: fabrica de ciocolatူ Marlene, fabrica de produse de

panificaᘰie Scalini - servicii: staᘰie de distribuᘰie carburanᘰi - unitူᘰi cu caracter agricol: Semtest (în curs de reconversie) - dotူri: Spitalul Municipal. La vest, cu front la strada Grigore Alexandrescu: - incinta SC Autohton Tim SRL, unitate economica cu profil industrial- furnizor de materiale de construcᘰii ᗰi producူtor de structuri metalice . La sud, cu front la strada Grigore Alexandrescu: - Cimitirul Ortodox Roman - locuinte individuale - PUZ aprobat “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinᘰe colective si servicii", - nr. cad. 23349-23350.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Toate construcᘰiile din zonူ edificate recent (cu exceptia cladirilor industriale din

incinta SC Autohton Tim SRL), dupူ anul 2000, sunt de bunူ calitate, respectând standardele ᗰi normativele actuale. 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea dotူrilor ce asigurူ servicii în zonူ sunt concentrate de-a lungul Cူii

Torontalului. Zona de locuinᘰe colective dezvoltatူ sau în curs de edificare de-a lungul strူzii

Grigore Alexandrescu (între Calea Aradului ᗰi Torontalului) ᗰi pe Calea Torontalului este slab asiguratူ cu servicii, cu câteva excepᘰii: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinူtate, în nordul zonei, existူ învူᘰူmânt universitar, supermarket-uri, precum ᗰi intenᘰia de dezvoltare a unor unitူᘰi spitaliceᗰti. 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI

La nord de terenul studiat, la nord de HCn670, existူ o perdea plantatူ de protecᘰie având rolul de a proteja zona de valurile de praf agricol dinspe nord.

Terenul studiat precum ᗰi arealul limitrof nu deᘰine spaᘰii verzi fiind în prezent teren neutilizat.

Pentru ansamblurile rezidenᘰiale cu sau fူrူ servicii aprobate sau edificate în baza documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeᘰele minime necesare de spaᘰii verzi raportat la numူrul de locuitori, conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul de viaᘰူ al populaᘰiei (2÷2,2mp/locuitor).

11

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009, se propune asigurarea unui minim de 25% de plantaᘰii ornamentale ᗰi spaᘰii verzi compacte. 2.5.7. EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul. 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI Analiza situaᘰiei existente a relevat disfunctionalitူᘰi grupate pe categorii: a) de circulaᘰie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie):

- numူr insuficient de parcူri - nu este clarificatူ trama majorူ din zonူ – profil transversal pe strada Grigore

Alexandrescu ᗰi relaᘰia acesteia cu Calea Torontalului - profilul stradal al Cူii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de

implementare - necesitatea reglementူrii obiectivelor de utilitate publicူ, respectiv necesitatea

asigurူrii terenului pentru profilul stradal final al strူzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulaᘰie

- necesitatea finalizူrii proiectului pentru intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi traseul strူzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulaᘰie

b) urbanistice - frontul de pe strada Grigore Alexandrescu nu este susᘰinut volumetric

c) funcᘰionale - prezenᘰa reᘰelei LEA 110kV la vest de zona studiatူ, care impune interdicᘰii de construcᘰie ᗰi eventuala necesitate de reglementare a acestei reᘰele aeriene prin deviere ᗰi/sau îngropare - în zonူ nu se întâlnesc spaᘰii dedicate prestူrii de servicii ᗰi comerᘰului.

2.6. ECHIPARE EDILITARဠ 2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII Alimentare cu apူ ᗰi canalizare – situaᘰia existentူ

Conform Aviz Aquatim S.A. cu nr. 37086/07.01.2014 UR 2013 – 021034, pe terenul ce face obiectul P.U.Z. nu existူ reᘰele.

Pe strada Grigore Alexandrescu, în zona amplasamentului existူ doar reᘰea de canalizare Cd 600. Astfel apare necesitatea extinderii reᘰelei de alimentare cu apူ intre Aleea Viilor ᗰi Calea Torontalului. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament Aviz E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 21034 din 21.01.2014, amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale. Alimentarea cu energie electricူ

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiᘰii, emis de ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranᘰူ de 18,5 m stânga- dreapta faᘰူ de axul LEA 110KV existentူ, (total 37m), în care este interzisူ executarea oricူrei construcᘰii. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil emis de Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 2040 din 20.12.2013, amplasamentul nu este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii. Reᘰea de televiziune în cablu

În zonူ nu existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

12

2.7. PROBLEME DE MEDIU 2.7.1. RELAᘠIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Pânူ în anii 90, terenurile aflate în imediata vecinူtate a vechiului intravilan al municipiului Timiᗰoara aveau caracter agricol. Explozia investiᘰiilor din ultimii ani, precum ᗰi iminenta intrare în comunitatea europeanူ, a contribuit la sporirea solicitူrilor de suprafeᘰe de teren dedicate dezvoltူrii de zone rezidenᘰiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Majoritatea construcᘰiilor din zona limitrofူ amplasamentului studiat sunt concentrate fie la nord de-a lungul traseului DE 579, fie la est, de-a lungul Cူii Torontalului – serviciile, dotူrile, unitူᘰile de producᘰie, unitူᘰile agricole, etc.

Restul teritoriului este neconstruit, fူrူ a fi un cadru natural valoros, având în prezent caracter nereglementat.

2.7.2. EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE Nu e cazul.

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE CE PREZINTဠ RISCURI PENTRU ZONဠ

Obiectivul proiectat va cuprinde locuinte colective, spatii comerciale, dotူri ᗰi servicii pentru populaᘰie, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevazute în zonူ adicူ strada Grigore Alexandrescu amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie ᗰi realizarea giraᘰiei (la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu) sူ fie finalizate pana la darea în funcᘰiune a obiectivului. Fara aceste amenajari accesul dinspre oraᗰ se va face cu relaᘰia de stanga de pe Calea Torontalului (prin intersectia semaforizata) ceea ce poate produce perturbူri în trafic si prin relatia de dreapta de pe strada Grigore Alexandrescu pe strada propusa (profil 12,00m) in PUZ.

Lucrူrile hidroedilitare – realizarea reᘰelelor de alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ nu prezintူ riscuri pentru zonူ. Realizarea acestor lucrူri aduce plus valoare zonei în privinᘰa echipူrii hidroedilitare , ce în prezent existူ partial. 2.7.4. EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE

Nu e cazul. 2.7.5. EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC - DUPဠ CAZ

Nu e cazul.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt locuinᘰe

colective ᗰi funcᘰiuni complementare amplasate pe lot privat ᗰi dotူri ᗰi servicii publice ce vor deservi locuinᘰele. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusူ consultarii populaᘰiei în cadrul procedurilor de informare a populaᘰiei organizate de Municipiul Timiᗰoara, Direcᘰia Urbanism, Serviciul Planificare Spaᘰialူ.

La finalizarea procedurilor de consultare si informare a populatiei se va intocmi „Raportul Informarii si consultarii publicului”.

13

Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.4250/17.12.2013 (pentru terenul aparᘰinând investitorilor S.C. HRE S.R.L) a fost obᘰinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: zona mixta de locuinte si functiuni complementare si institutii si servicii, partial afectata de dezvoltarea inelului IV de circulatie, cu interdictie de construire pana la avizare PUZ i în baza Avizului prealabil de oportunitate nr.06/18.03.2009. Categoria funcᘰionalူ propusူ: locuinte individuale si colective, functiuni complementare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ

este inclus în UTR 17. Cele douူ UTR-uri: UTR17 este delimitat dupူ cum urmeazူ

- la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 17 cuprinde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.105/2012:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 - existente ᗰi propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Prin prezenta documentaᘰie se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/18.03.2009, asigurarea unui minim de 25% plantaᘰii ornamentale ᗰi spaᘰii verzi compacte.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI ᗠI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea ᗰi completarea arterelor de circulaᘰie, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea staᘰiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecᘰii: sensuri unice, semaforizူri)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, situat în intravilanul municipiului Timiᗰoara, este delimitat pe latura de sud de strada Grigore Alexandrescu top 23301, pe latura esticူ de parcela identificata cu CF nr. 437270, top 23479/1 - in

14

proprietatea Primariei Municipiului Timisoara iar în rest la vest si nord de terenuri aflate în proprietate privatူ, nereglementate din punct de vedere urbanistic.

Deservirea rutierူ a viitorului ansamblu de locuinᘰe cu functiuni complementare, comert si servicii, se va face printr-o strada propusa cu profil de 16,00m cu acces de pe strada Grigore Alexandrescu; s-a tinut seama de modernizarea inelului IV prin amenajarea strazii Grigore Alexandrescu ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti, trotuare la profil de 30,00m (conform propuneri PUG în lucru – revizia 3). Strada propusူ cu prospect de 16,00m va fi generatူ parᘰial pe parcela având o latime de cca. 4,00m, cu nr top 23479/1 aflatူ in proprietatea Primူriei Timiᗰoara, partial de parcela cu nr top 23482 ( 4,00m), iar diferenᘰa de cca. 8,00m se va asigura pe terenul ce face obiectul PUZ.

Pe direcᘰia nord-sud,pe sub Lea 110kW existenta, exista propusa prin alte documentatii de urbanism aprobate, o strada cu profil de 16,00m ce face legatura intre strada Grigore Alexandrescu si drumurile aprobat prin HCL 303/2012.

Se prevede rezervarea unei fasii de teren cu latime variabila (de la cca.7,81m la cca 3,55m) pentru asigurarea suprafetei de teren necesar extinderii strazii Grigore Alexandrescu (actualmente executat la 7,00m cu 2 benzi de circulatie) la un profil final de 30,00m.

În cadrul prospectului strူzilor cu laᘰimea de 30,00m, se vor asigura parcူri auto publice (conform propuneri PUG în lucru – revizia 3).

Pe parcela ce face obiectul prezentului proiect, se va asigura în incintူ numူrul corespunzူtor de locuri de parcare.

Amenajူrile propuse prin PUZ, nu vor afecta reᘰeaua de transport în comun existentူ în zonူ.

Pentru soluᘰia proiectatူ se va obᘰine Avizul Comisiei de Circulaᘰie din cadrul Primariei Municipiului Timiᗰoara. 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliᗰti, condiᘰii speciale pentru personae cu dizabilitati)

Prospectele stradale propuse pentru strူzile ce vor deservi zona studiatူ prin PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ᗰi realizarea strူzilor în localitူᘰi (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul ᗰi circulaᘰia pietonalူ ᗰi de biciclete din zonူ si cu anexa 6 la PUG in lucru- etapa 3.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord, se solicitူ urmူtoarele:

- reglementarea urbanisticူ a terenului; - realizarea unui ansamblu de locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare,

comert ᗰi servicii, cu regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er; - asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de

locuire ᗰi de servicii/comerᘰ; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga

incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

- reglementarea tramei stradale majore ᗰi a reᘰelei stradale secundare, precum ᗰi a profilului transversal al noilor strူzi propuse.

Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ totalူ de 7000 mp, a unui ansamblu rezidenᘰial cu dotူrile aferente: locuinᘰe colective, funcᘰiuni complementare, comert ᗰi servicii, cu un regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+Er.

15

1. Pe parcela studiatူ se propune 1 lot cu suprafata de cca. 5785.7mp, destinat locuinᘰelor colective, funcᘰiuni complementare, comert si servicii cu un regim de înူlᘰime de maxim (S)+P+4E+Er. In cadrul lotului rezultat se vor asigura minim 25% plantatii ornamentale si spatii verzi si spatii de joaca pentru copii ( 1,3mp/locatar).

2. La parterul imobilelor cu locuinᘰe colective orientate spre zona verde amenajatူ ᗰi spre dotူrile publice, se pot propune funcᘰiuni de alimentaᘰie publicူ, cafenele, mici restaurante sau terase, etc, sau locuinte pentru partile din imobil ce nu au acces direct dinspre arterele de circulatie

3. Imobilele cu un regim de înူlᘰime peste P+3E vor fi dotate cu ascensor, conform reglementူrilor în vigoare.

4. Incinta locuinᘰelor colective se va amenaja cu spaᘰii verzi, locuri de joacူ pentru copii ᗰi parcူri ce vor deservi clူdirile propuse.

5. Spaᘰiile verzi ᗰi spaᘰiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanᘰူ cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât sူ satisfacူ urmူtorii indici:

2,2mp/locatar pentru spaᘰii verzi 1,3mp/locatar pentru spaᘰii de joacူ pentru copii.

6. Pe lotul destinat locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, se va asigura un procent de minim 25% spaᘰii verzi (Conform Aviz de Oportunitate nr. 06 / 18.03.2009).

7. Clူdirile vor fi putea fi dotate cu parcaje amplasate la subsol combinate cu spaᘰii de depozitare ᗰi spaᘰii tehnice sau locuri de parcare amplasate la cota terenului sistematizat.

8. Calculul locurilor de parcare se va face asigurându-se un loc de parcare pentru fiecare apartament ᗰi un surplus de 15% pentru vizitatori.

9. Locurile de parcare din incintူ necesare funcᘰiunilor complementare propuse, se vor calcula conform normativelor în vigoare.

10.Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectelor finale ale strူzilor propuse.

11.Se va stabili CLASA DE IMPORTANᘠဠ conform P.100/2014, CATEGORIA DE IMPORTANᘠဠ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor.

12.Conform normativului P 100 – 2014 pentru proiectarea antiseismicူ a constructiilor ᗰi a hူrᘰii de zonare teritorialူ din punct de vedere al valorii K S, oraᗰul Timiᗰoara se gူseᗰte amplasat în zona seismicူ de calcul “D” (construcᘰii de importanᘰူ medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,20g.

3.5.2. REGLEMENTဠRI • Regimul de înူlᘰime maxim propus pentru locuinᘰele colective cu funcᘰiuni

complementare este de min (S)+P+2E+Er - maxim (S)+P+4E+Er; • Functiunile de servicii vor fi acomodate la parterul imobilelor propuse. • În situaᘰia în care se propun parcူri amplasate la subsolul imobilelor se

propune a se modifica sistematizarea actualူ terenului, astfel încât sူ poatူ adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasူ de circulaᘰie de – 3,00m faᘰူ de cota parterului construcᘰiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi consideratူ la parterul construcᘰiilor propuse.

BILANᘠ TERITORIAL SUPRATERAN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp % Teren pentru drumuri publice - circulatii

0 0% 1215 17.35%

16

publice Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L 24/2007 actualizata si republicata, art.4, lit. j

0 0% 1750 25%

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

0 0% 3675 52.51%

Spatii de joaca pentru copii 0 0% 360 5.14% TOTAL 7000 100% 7000 100%

BILANᘠ TERITORIAL SUBTERAN mp %

Teren conform CF 7000 Subsol- parcaj auto Max. 6300 90%

3.5.5. INDICI URBANISTICI SITUAᘠIE PROPUSဠ

Steren = 7000,00mp • Locuinᘰe colective,funcᘰiuni complementare, comert si servicii în regim de înူlᘰime maxim S+P+4E+ER P.O.T.=max.40% C.U.T.= max.2,00

3.5.6. REGIM DE INALTIME

S+P 3.2m S+P+1E 6.4m S+P+2E 9.6m S+P+3E 12.80m S+P+4E 16.00m S+P+4E+ER 19.60m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE 3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ

Se va asigura alimentarea cu apa a parcelei prin realizarea unor proiecte de extindere a retelei de apa existenta in zona. 3.6.2. CANALIZARE MENAJERဠ

Canalizarea menajera se va realiza prin racordul la conducta existenta pe strada Grigore Alexandrescu Cd 600, conform Aviz Aquatim S.A. nr. 37086/07.01.2014. 3.6.3. CANALIZARE PLUVIAL

Apele pluviale se vor colecta si se vor descူrca controlat în canalul de desecare HCn557, existent în vecinူtate – prin bazin de retenᘰie, separator de hidrocarburi ᗰi staᘰie de pompare si gura de varsare. 3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ

17

In zona vor aparea noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Se va asigura racordarea obiectivelor la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta.

Aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiᘰii, emis de ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 1155 din 05.02.2014, se va respecta culoarul de siguranta de 18,5 m stanga- dreapta faᘰူ de axul LEA 110KV existentူ, (total 37m), in care este interzisa executarea oricarei constructii. 3.6.5. TELECOMUNICAᘠII

Pentru viitoarea zonူ se preconizeazူ cူ operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta reᘰeaua de telecomunicaᘰii ᗰi internet.

Solutia propusူ este realizarea unor canalizatii subterane tip fibrူ opticူ care sa preia noii abonaᘰi.

La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). 3.6.6. REᘠEA TVC

Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele TV ce se vor extinde în zonူ de cူtre operatorii de specialitate. În proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi normelor în vigoare. 3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuᘰie Timiᗰoara.

Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

Blocurile de locuinᘰe pot fi prevူzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcᘰiona pe combustibil gaze naturale.

3.7.PROTECᘠIA MEDIULUI 3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversူri, etc.)

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ obiectivele existente în zonူ, ca atare nu se necesitူ mူsuri pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor afectate. Pentru protecᘰia mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul documentaᘰiei se

prevူd mူsurile ce se impun a fi luate pentru lucrူrile de construcᘰii în general, pe perioada execuᘰiei ᗰi exploatူrii. Toate mူsurile luate sunt în concordanᘰူ cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului ᗰi a Ordinului 860/2002 ᗰi completူrile ulterioare. Din punct de vedere al protecᘰiei mediului materialele folosite în execuᘰie sunt fiabile, cu durata normalူ de viaᘰူ lungူ, rezistente la acᘰiunea corozivူ a agenᘰilor chimici din apူ subteranူ ᗰi din solul înconjurူtor. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Nu exista surse de poluare pentru apele subterane în perioada de execuᘰie, respectiv exploatare.

18

Riscurile care pot apူrea pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuᘰie a lucrူrilor. Poluanᘰii pentru aer în timpul execuᘰiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eᗰapament. Praful rezultူ de la execuᘰia sူpူturilor, împrူᗰtierea nisipului, a pူmântului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR

Deᗰeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o platformူ amenajatူ. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmူ specializatူ, care il va transporta si depozita la deponeul autorizat din localitate sau din apropiere. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe teren exista depozitate gramezi de moloz. Conform ridicူrii topografice ᗰi altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan,

neexistând necesitatea de a se realiza consolidူri de maluri. Prezenta documentaᘰie va avea ca urmare generarea unei zone rezidenᘰiale

(locuinᘰe colective), funcᘰiuni complementare, comert ᗰi servicii. Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 25% din teren pentru spaᘰii verzi compacte si

plantatii ornamentale. De asemenea vor fi prevူzute spaᘰii de joacူ pentru copii în incinta destinatူ locuirii colective, spaᘰii de joc dimensionate conform normativelor în vigoare. Se vor asigura plantaᘰii diversificate începând de la gazon ᗰi continuând cu arbuᗰti ᗰi arbori, în special în jurul zonei dedicate spaᘰiilor de joacူ pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantaᘰii de aliniament de-a lungul drumurilor ᗰi pietonalelor propuse, urmူrindu-se generarea unui front de vegetaᘰie. 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul. 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ

Realizarea tramei stradale împreunူ cu întreaga infrastructurူ, va însemna pentru zonူ, momentul în care se vor putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat. Dotူrile de mobilier urban se vor realiza concomitent cu realizarea completူ a

propspectului final al strူzilor. 3.7.7. VALORIFICAREA POTENᘠIALULUI TURISTIC ᗠI BALNEAR - dupူ caz

Nu e cazul. 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii edilitare ᗰi rutiere în zonူ, cu accent pe execuᘰia strazii Grigore Alexandrescu si a drumului cu profil 12,00m, se vor elimina disfuncᘰionalitူᘰile existente privind traficul în zonူ ᗰi privind soluᘰiile punctuale de rezolvare a utilitူᘰilor în zonူ.

Astfel se va asigura fluenᘰa traficului la nivel de zonူ iar impactul pozitiv se va resimᘰi ᗰi la nivel de oraᗰ.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ Listarea obiectivelor de utilitate publicူ

- asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public;

19

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcᘰii) din zonူ, conform legii 213/1998 proprietar S.C. HRE S.R.L

■ CF nr. 404008 – Timiᗰoara (teren intravilan) - numူr top 23455/2/c - Suprafaᘰa teren = 7000 mp - nu existူ sarcini

Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii obiectivelor propuse

Conform planᗰei cu nr.113 A05 “Obiective de utilitate publicူ“ sunt prevူzute: - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public.

3. Concluzii - Mူsuri în continuare Înscrierea amenajူrii ᗰi dezvoltူrii urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul municipiului Timisoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unui complex compatibil cu evoluᘰia oraᗰului iar punctual, se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie imobiliarူ fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

Soluᘰiile propuse pentru parcူrile necesare funcᘰionူrii ansamblului, retragerile impuse vor ᘰine cont de, ᗰi nu vor afecta vecinူtူᘰile în nici un fel.

Categorii principale de intervenᘰie, care sူ susᘰinူ materializarea programului de dezvoltare

Este necesarူ clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurူrii unei abordူri coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonူ.

La fazele de proiectare ulterioare aprobူrii P.U.Z.-ului se vor întocmi documentaᘰiile necesare în vederea executူrii lucrူrilor propuse.

Prioritူᘰi de intervenᘰie Obiectivul proiectat cuprinde locuinᘰe colective, spaᘰii comerciale ᗰi birouri, dotူri ᗰi

servicii, funcᘰiuni care sunt generatoare de trafic rutier mediu. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevူzute în zonူ, adicူ strada Grigore Alexandrescu amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie, sူ fie finalizate pânူ la darea în funcᘰiune a obiectivului.

Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricᘰii

20

- Proiecte prioritare de investiᘰii, care sူ asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Propunerile prezentei documentaᘰii prevူd dotူri ᗰi servicii ce sunt deficitare în zonူ, astfel încât ansamblurile rezidenᘰiale din vecinူtate sူ beneficieze de funcᘰiuni complementare locuirii.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaᘰi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiᘰii, etc.)

Realizarea ansamblului cu funcᘰiuni mixte va urmူri derularea investiᘰiilor majore la nivel de municipiu privind infrastructura din zonူ.

ᗠef proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ arhitect ALIN OTNIEL TUᘠAC

Atasament: 04_borderou_PUZ_HRE.pdf

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

BORDEROU Proiect nr. 113/2013

I. DOCUMENTE si AVIZE 1. Foaie de capူt 2. Borderou 3. Lista de responsabilitati 4. Certificat de Urbanism nr. 4250/17.12.2013 5. Extras CF- copie 6. CUI – copie 7. Aviz prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009 8. Raportul informarii si consultarii publicului UR 2014- 003996/30.04.2014 9. Rezultatul informarii si consultarii publicului UR 2014- 003996/30.04.2014 10. Decizia de incadrare APM Timis nr. 25/ 21.05.2014 11. Aviz DSP 133/c/10.04.2014 12. Aviz ISU – PSI nr. 4.513.752/ 02.04.2014 13. Aviz ISU- Protectia Civila nr. 4.513.751/ 02.04.2014 14. Aviz Tehnic Aquatim nr. 10068/DT –ST/08.04.2014 15. Aviz Comisia de Circulatie DT2014-002842/ 10.04.2014 16. Aviz Directia Tehnica nr. 318/06.05.2014 17. Aviz Directia de Mediu nr. 336/08.05.2014 18. Adeverinta Biroul Evidenta Patrimoniului nr. CT2013-005953/10.01.2014 19. Adeverinta Fond Funciar nr. DO2013-3510/09.01.2014 20. Adeverinta Serviciul Juridic nr. SC2013-37283/21.01.2014 21. Aviz Unic nr. 1115/7.02.2014 22. Aviz Romtelecom nr. 2040/20.12.2013 23. Aviz Ratt nr. UR2013-02-1037/ 07.01.2013 24. Aviz Aquatim nr. 37086/07.01.2014 25. Aviz E-on Gaz nr. 21034/ 21.01.2014 26. Aviz Enel nr. 1155/05.02.2014 27. Aviz Colterm nr. / 06.01.2014 28. Proces verbal de receptie OCPI nr. 190/2014 29. Aviz Receptia suportului topografic nr. 68/2014 30. Plansa Plan de amplasament si delimitare a imobilului vizata OCPI 31. Studiu Geotehnic

a. Parte scrisူ • Memoriu tehnic

• Regulament local de urbanism aferent PUZ b. Parte desenatူ

• Încadrare în zonူ 113 A01 • Principii de urbanizare 113 A02 • Situatia existentူ 113 A03 • Reglementူri urbanistice 113 A04 • Obiective de utilitate publicူ 113 A05 • Posibilitူᘰi de mobilare 113 A06

IV. DVD ( documentaᘰie in format electronic) Întocmit,

arh.Alin O. Tuᘰac arh. Georgeta Trimbiᘰaᗰ

Atasament: 03_Lista_resp_HRE.pdf

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

LISTA DE RESPONSABILITATI PLAN URBANISTIC ZONAL ” LOCUINTE COLECTIVE,FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER” CF 404008 ( CF vechi 146466), top 23455/2/c

Proiect nr.113/2013

PROIECTANT: S.C. “ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L.

• ᗠef proiect arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

• Urbanism arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

arhitect ALIN O. TUᘠAC

COLABORARE:

• Lucrူri topometrie s.c.”GIS-SURVEY”s.r.l.

inginer ALEXANDRU STURZA

• Lucrူri edilitare s.c.”ELATIS”s.r.l. apူ - canal

inginer ILDICO STRIMBEI

• Lucrူri edilitare s.c.”ELECTRIC-EYE”s.r.l. electrice

inginer ADRIAN VALEA

• Lucrူri rutiere s.c.“ LONGHERSIN” s.r.l.

inginer Attila Penzes

Atasament: 02_foaie_de_capat_PUZ_HRE.pdf

1

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: [email protected]

FOAIE DE CဠPAT Proiect nr. 113/2013

Denumire proiect : Plan Urbanistic Zonal” LOCUINTE COLECTIVE,FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER”

Adresူ : TIMIᗠOARA, str. Grigore Alexandrescu nr. 169 CF 404008, (CF vechi 146466), top.23455/2/c

Faza : P.U.Z.

Nr. proiect : 113/2013

Beneficiar : S.C. HRE S.R.L

Proiectant : S.C. ”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L. Timiᗰoara, str. Martir M. Todorov, nr.2, tel: 0256/432212, fax: 0256/432212

- iun 2014 -

Atasament: 01_coperta_PUZ_HRE.pdf

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

Proiect nr. 113/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINTE COLECTIVE,FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT,SERVICII IN

REGIM DE INALTIME S+P+4E+ER”

beneficiar: S.C. HRE S.R.L amplasament: Timiᗰoara, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, C.F. 404008 ( C.F. vechi 146466),top.23455/2/c

Atasament: 17_PUZ_HRE_A05-_OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

65 .26

102.70

90.49

80.6 5

1

2

4

3

7.81

58.1 0

13.9 9

98.46

7.6 6

102.70

80.6 5

57 .68

82.68

12. 00

22.19

28.25

30.00

30.00

limita topo parcela studiata

limita topo conform CF

DELIMITARI

CIRCULATII

drum de exploatare existent

RETELE EXISTENTE

LEA 110kv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

canal existent

LEA medie tensiune existenta

PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

teren proprietate privata ce face obiect PUZ

teren proprietate privata ce nu face obiect PUZ

teren domeniu public- drum- strada Grigore Alexandrescu

teren proprietatea Primaria Municipiului Timisoara

teren proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecut in domeniu public

Denumire plansa: OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Nr. plansa: 113 A05

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:500

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113 / 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG

LEGENDA SI SIMBOLURI

INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

amplasament studiat

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA mp %

7000Teren conform CF

82.665785.7

100.00

Teren in proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecut in domeniu public

Teren ramas in proprietate privata

1214.3 17.34

Atasament: Raportul_Informarii_si_Consultarii_publicului_HRE.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2014 – 003996/30.04.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – „LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+Er”;

- Amplasament: Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara; - Beneficiar: S.C. HRE S.R.L.;

Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 27.03.2014 – 20.04.2014, referitoare la documentaţia P.U.Z. „Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er”, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 27.03.2014 – data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile : Str. Grigore Alexandrescu nr. 171, Str. Grigore Alexandrescu nr.

167, Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost

consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., organizata in data de

09.04.2014, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4E+Er”, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER Steluta URSU

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Red/dact – 2ex- S.U.

Atasament: 16_PUZ_HRE_A04-_REGLEMENTARI.pdf

1

2

4

12

16

S+P+4E+ER

4.0 0

82.68

57 .68

7.6 6

min 8.00

H/2

min 8.0

0

H

12. 00

1.5 0

1.5 0

6.0 0

1.5 0

1.5 0

4.3 4

12.00 12.00

18. 50

18. 50

16. 00

3

7.81

98.46

58.1 0

13.9 9

16

4.00

30

19.00

2 1.51

2.5 7.00

3.00 7.00

2.51.5 2

4.00

30.00

65 .35

102.70

90.49 3 .94

80.6 5

10.00

PT T2

PT T1

16. 00 limita topo parcela studiata

limita topo parcela propusa

limita topo conform CF ( parcele vecine)

locuinte colective cu functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

zona de implantare a constructiilor supraterane

DELIMITARI

DESTINATIE

limita zona de implantare a constructiilor supraterane

zona activitati industriale existenta

teren nereglementat - cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ cu propunere de urbanizare- locuinte colective cu servicii/ comert teren arabil in intravilan

carosabil existent str. Grigore Alexandrescu

CIRCULATII

trotuar existent str. Grigore Alexandrescu

drum propus

16

drum de exploatare existent

drum propus in afara parcelei ce face obiectul PUZ16

drum propus prin PUG, in afara parcelei ce face obiectul PUZ

16

RETELE EXISTENTE LEA 110kv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

Zona interdictie de construire protectie LEA 110kV- 18,5m din ax

LEA medie tensiune existenta

Zona interdictie de construire protectie LEA MT- 12,0 m din ax

canal existent

REGIM DE INALTIME H (m) S+P 3.20m S+P+1E 6.40m S+P+2E 9.60m S+P+3E 12.80m S+P+4E 16.00m S+P+4E+ER 19.60m

culoar ecologic adiacent canal de desecare

acces pe parcela

spatiu verde aferent locuintelor de tip condominiu, conf. Legea 24/2007, actualizata si republicata, art. 4, lit. j.

limita zona de implantare a constructiilor subterane ( parcare)

7.00 2.50 1.003.00

PTT 1 - 30,00m - str. Grigore Alexandrescu inel IV

carosabil z.v.-parcari zona protectie

z.v. 7.00 1.50

30.00 2.00

pista ciclisti

trotuar 2.501.502.00

carosabilz.v.pista ciclisti

trotuar

12.00 6.00 1.50 1.501.50 1.50

PTT 2 - 12,00m-16,00m

trotuar carosabil z.v. trotuarz.v.

16.00

Denumire plansa: REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr. plansa: 113 A04

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:500

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113 / 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG

LEGENDA SI SIMBOLURI

INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

BILANT TERITORIAL SUPRATERAN

TOTAL

Situatia existenta Situatia propusa

7000

Teren conform CF

Teren pentru drumuri publice- circulatii publice

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. Legea 24/ 2007,act. si rep, art. 4, lit j.

mp %

100%

7000 100%

0 0 %

0 0 %

0 0 %

7000

mp %

100.00%

7000 100.00%

1215 17.35%

52.51 %3675

Spatii de joaca pentru copii 0 0 % 360 5.14 %

BILANT TERITORIAL SUBTERAN mp %

7000Teren conform CF

Subsol- parcaj auto max. 6300 max. 90.00

100.00

amplasament studiat

1750 25.00%

POT max= 40.00% CUT max= 2.00

Atasament: 18_PUZ_HRE_A06-_POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

1

2

4

12

16

4.0 0

82.68

57 .68

7.6 6

min 8.00

H/2

min 8.0

0

H

12. 00

1.5 0

1.5 0

6.0 0

1.5 0

1.5 0

4.3 4

12.00 12.00

18. 50

18. 50

16. 00

3

7.81

98.46

58.1 0

13.9 9

16

4.00

30

19.00

2 1.51

2.5 7.00

3.00 7.00

2.51.5 2

4.00

30.00

PT T2

PT T1

65 .35

102.70

90.49 3 .94

80.6 5

10.00

S + P

+ 4 + E r

S +P

+4

S + P +

4

S +P

+3 S

+P +2

S +P

+3 S

+P +2

S + P

+ 4 10.00

2.5 1.5

6.0 0

5.0 0

0.5

1.5 0

1.5 0

2.50

parcari inierbate

parcari inierbate

parcari inierbate

6.00 acces auto

in subsol

acces auto

in subsol

25. 77

11. 80

4.2 0

6.1 2

3.2 4

19. 29

11. 80

4.2 0

16. 00

81.05

3.2 4 3

.24

11. 76

11. 80

4.75

18.50

28.60

12.50

5.50

8.233 .24

3.2 4

4.2 9

15. 00

18.23

18.00

16.2 7

71.10

6.2 0

3.2 41.

76 10.

00

21. 20

18.73

18. 24

16. 00

10. 00

12. 00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50 5 .00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

6.00

16 .00

30.00

loc de joaca pentru copii 360mp

16. 00

limita topo parcela studiata

limita topo parcela propusa

limita topo conform CF

spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. L24/2007, art.4, lit. j

spatiu de joaca pentru copii

DELIMITARI

DESTINATIE

limita zona de implantare a constructiilor supraterane

zona activitati industriale existenta

teren nereglementat - cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ cu propunere de urbanizare- locuinte colective cu servicii/ comert teren arabil in intravilan

carosabil existent str. Grigore Alexandrescu

CIRCULATII

trotuar existent str. Grigore Alexandrescu

drum propus

16

drum de exploatare existent

drum propus in afara parcelei ce face obiectul PUZ16

drum propus in PUG, in afara parcelei ce face obiectul PUZ16

RETELE EXISTENTE LEA 110kv Existenta, tronsonBucovina-Dumbravita si Bucovina-Sacalaz

Zona interdictie de construire protectie LEA 110kV- 18,5m din ax

LEA medie tensiune existenta

Zona interdictie de construire protectie LEA MT- 12,0 m din ax

canal existent

REGIM DE INALTIME H (m) S+P 3.20m S+P+1E 6.40m S+P+2E 9.60m S+P+3E 12.80m S+P+4E 16.00m S+P+4E+ER 19.60m

culoar ecologic adiacent canal de desecare

acces pe parcela

locuinte colective cu functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

limita zona de implantare a constructiilor subterane ( parcare)

7.00 2.50 1.003.00

PTT 1 - 30,00m - str. Grigore Alexandrescu inel IV

carosabil z.v.-parcari zona protectie

z.v. 7.00 1.50

30.00 2.00

pista ciclisti

trotuar 2.501.502.00

carosabilz.v.pista ciclisti

trotuar

12.00 6.00 1.50 1.501.50 1.50

PTT 2 - 12,00m-16,00m

trotuar carosabil z.v. trotuarz.v.

16.00

Denumire plansa: POSIBILITATI DE MOBILARE

Nr. plansa: 113 A06

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

PROIECTANT:

Arh. Alin O. Tutac

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780 TIMISOARA

tel.:+40744698012, +40256-432212, fax.+40256-432212 Scara:

1:500

Beneficiar: S.C. HRE S.R.L

Denumire proiect: PUZ- LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT SI SERVICII IN REGIM DE INALTIME S+P+4R+ER

Faza: PUZ

Nr. proiect:

113 / 2013

Timisoara, str. Grigore Alexandrescu,nr. 169 CF 404008, top 23455 /2 /c

Data: iun 2014

Arh. Alin O. Tutac

Arh. Georgeta Trimbitas

EXTRAS PUG

LEGENDA SI SIMBOLURI

INVENTAR DE COORDONATE sistem de proiectie STEREO 70

1 2 3 4

pct X (m) Y (m) 482258.11 482298.68 482215.54 482177.22

205003.24 205054.47 205114.77 205043.81

amplasament studiat

BILANT TERITORIAL SUPRATERAN

TOTAL

Situatia existenta Situatia propusa

7000

Teren conform CF

Teren pentru drumuri publice- circulatii publice

Parcela locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+ER

Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu, conf. Legea 24/ 2007,act. si rep, art. 4, lit j.

mp %

100%

7000 100%

0 0 %

0 0 %

0 0 %

7000

mp %

100.00%

7000 100.00%

1215 17.35%

52.51 %3675

Spatii de joaca pentru copii 0 0 % 360 5.14 %

BILANT TERITORIAL SUBTERAN mp %

7000Teren conform CF

Subsol- parcaj auto max. 6300 max. 90.00

100.00

1750 25.00%

POT max= 40.00% CUT max = 2.00