keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 64/18.02.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. SC2020- 3497/13.02.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. SC2020- 3497 din data de 13.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate Nr.SC2020- 3497/13.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020- 3497/13.02.2020 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economică - Fişa tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 20 alin (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), (2), lit.c), alin.7 lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) şi art. 139, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentaţia tehnico-economica cu indicatorii tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. asa cum sunt prevazuti in Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru obiectivul de investiţii "Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"- POR 10/10/1b, Timişoara, mun. Timişoara, jud. Timiş", întocmit de S.C. SDAC Studio S.R.L, Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aproba descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale si Baze Sportive şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"- POR 10/10/1b; Timișoara, mun. Timișoara, jud. Timiș", întocmit de S.C SDAC Studio S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni. Valoarea totala a investiţiei : 13.688.600,04 inclusiv TVA Din care construcţii montaj C+M: 10.236.896,80 inclusiv TVA Capacitate(in unitati fizice si valorice):

întocmit,

Marius Duma

Suprafaţa teren 4400.00mp Corp propus SC propusa 2303.45 mp SD propusa 4136.55 mp SU propusa 3626.66 mp POT propus 52.35% CUT propus 0.94

Atasament: DG_actualizat_OUG114.pdf

DG

Page 1

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare executării lucrării

Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara

Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara

Nr. crt TVA

0.19

lei lei lei 1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3

12,666.60 2,406.65 15,073.25 1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor Total capitol 1 12,666.60 2,406.65 15,073.25

CAPITOLUL 2

Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 55,427.92 10,531.30 65,959.22

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 3.1.1. Studii de teren 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 3.1.3. Alte studii specifice

3.2

7,316.81 7,316.81 3.3 Expertiza tehnica 3.4

14,633.62 2,780.39 17,414.01 3.5 Proiectare 245,113.19 46,571.51 291,684.70

3.5.1. Tema de proiectare 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 3.5.3.

3.5.4.

36,584.06 6,950.97 43,535.03 3.5.5.

29,267.25 5,560.78 34,828.03 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 179,261.88 34,059.76 213,321.64

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (cu TVA)

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

DG

Page 2

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

1 2 3 4 5

3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.7.1.

3.7.2. Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.8 Asistenta tehnica 120,727.39 22,938.20 143,665.59

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 65,851.30 12,511.74 78,363.04

3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 58,534.49 11,121.55 69,656.04 3.8.1.2.

7,316.81 1,390.19 8,707.00 3.8.2. Dirigentie de santier 54,876.09 10,426.46 65,302.55

Total capitol 3 437,791.01 81,790.10 519,581.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 8,335,625.60 1,583,768.86 9,919,394.46 4.2

88,962.00 16,902.78 105,864.78 4.3

901,687.65 171,320.65 1,073,008.30 4.4

4.5 Dotari 831,588.41 158,001.80 989,590.21 4.6 Active necorporale 45,991.76 8,738.43 54,730.19 Total capitol 4 10,203,855.43 1,938,732.52 12,142,587.95

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 182,920.29 34,754.85 217,675.14 5.1.1.

109,752.17 20,852.91 130,605.08 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 73,168.12 13,901.94 87,070.06

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 193,399.84 193,399.84 5.2.1.

5.2.2. 43,012.17 43,012.17

5.2.3.

8,602.43 8,602.43 5.2.4.

43,012.17 43,012.17 5.2.5.

98,773.07 98,773.07 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 431,011.37 81,892.16 512,903.53 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 18,000.00 3,420.00 21,420.00 Total capitol 5 825,331.50 120,067.01 945,398.51

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Comisioanele si dobanzile afererente creditului bancii finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

DG

Page 3

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Total capitol 6

TOTAL GENERAL 11,535,072.46 2,153,527.58 13,688,600.04 din care:

8,602,434.30 1,634,462.50 10,236,896.80

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

Intocmit Beneficiar

SC SDAC studio SRL Timisoara Primaria Municipiului Timisoara arh. Dan Stoian

C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

  • DG

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. DESCRIEREA INVESTIŢIEI "Construcţie și dotare Liceu Waldorf DENUMIRE PROIECT: Timișoara"- POR 10/10/1b AMPLASAMENT: Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud. Timiș CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 PROPRIETAR: Primăria Municipiului Timișoara BENEFICIAR: Primăria Municipiului Timișoara SDAC Studio S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalaţiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 12/2018 DATA ELABORĂRII lunie 2018 PROIECTULUI CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții Investiţia propusă are în vedere construcţia unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, judeţul Timiș.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiţiei propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învăţământ primar, gimnazial și liceal. Ca urmare a observaţiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiţiei o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. În consecinţă s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un numar suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învăţământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Prezentul proiect este oportun şi necesar deoarece elevii actuali şi viitori ai Liceului Waldorf Timişoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea şcolară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri şi inconveniente: 1. Existența unei infrastructuri educaţionale fizice neadecvate, insuficientă și incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos şi un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educaţional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație şi formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de şcoală şi a rezultatelor şcolare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spaţii sub standardele de volum de spațiu și aer necesar. 2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de ştiinţe (fizică/chimie/biologie/TIC) şi o dotare completă cu materiale didactice şi echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice şi stabilirea legăturii între noțiunile teoretice şi lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural- artistice organizate în cadrul şcolii. Menţionăm că, planurile-cadru ale alternativei educaţionale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieţii. În centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilităţi în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse ştiinţifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf

Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărţi, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic. De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijoace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învăţământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice. Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt: - desenul de forme (la ciclul primar), - euritmia (la ciclul primar și secundar), - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria), - geologia (clasa a VI-a), - astronomia (clasa a VI-a). La clasele pregătitoare, | şi a II-a, se studiază integrat la disciplină Matematică şi conținuturi care se referă la explorarea mediului. 3. Nu există un spaţiu şi dotările necesare care să permită elevilor accesul şi utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare. Dotarea actuală a unităţii de învățământ este aşadar neconformă şi neadaptată societății informaționale şi societății cunoaşterii. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învăţământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național şi european. În acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educaţional este esențial. 4. Neajunsuri există şi în ceea ce priveşte asigurarea dotărilor şi materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare şi a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite şi uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât şi completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice. 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscrişi la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport şi dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor şi dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. În plus este necesar un spațiu adecvat şi suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Naţională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncţionale, necesară atât orelor de educație fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole. 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor şcolare şi a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții şi adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari. Totodată, deşi de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea şcolară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip

Şcoală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool. În concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfăşurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de şcolarizare ale Liceului Waldorf. În plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă şi adecvată vârstei şi să fie completată prin achiziția de dotări, materiale şi echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta şi eficiența educației şi să fie aliniate principiilor de învățare moderne. B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate Scenariul 1 (varianta cu investitie minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată . Scenariul 1 Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obtinerea unei cladiri care are carenţe la modul in care se raporteaza la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizeaza terenul disponibil. Numarul necesar de spatii este satisfacator, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a salilor utilizate in procesul de invatamant. Scenariul 2 Alternativa construirii unei cladiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidarie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regaseste localitatea și a legislatiei la care este supusa construcția propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in constructii. Solutiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forta de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrari si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investitiei. S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilitățile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcţia propusă, indică scenariul 2 ca find cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învațământ. SCENARIUL RECOMANDAT : Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, se recomanda SCENARIUL 2.

Soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta în realizarea Liceului Waldorf prin construirea unui corp de cladire cu aproximativ 2300 mp suprafata construita. Constructia propusa are regimul de înaltime P+1E, iar din punct de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand în plan conturul similar literei L. În interiorul cladirii vor fi amenajate sali de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica. Din punct de vedere structural cladirea va fi realizata din fundatii de beton armat, suprastructura din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Peretii de compartimentare se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale. Sistemul de acoperire va fi din sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila. Pentru constructia propusa se recomanda realizarea bransamentului la reteaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de cladire. Descrierea funcțional-arhitecturală a soluției Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 4.400 mp. Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in constructii - cladirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita). Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa Il de importanta. Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are urmatoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0./sec; zapada are 1,5kN/m?; vantul se caracterizeaza prin intensitatea de 0.6kPa. Conform P-118/99 cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc. FUNCȚIUNI: Investiţia propusă are în vedere construcţia unui corp nou de clădire cu regim de înălţime P+1E şi dotarea acestuia, pentru desfășurarea activităţii unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, judeţul Timiș. Acesta va găzdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifuncţională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf.

SUPRAFETE: Lista spatiilor propuse Parter Etaj After school 01 After school 02 Atelier 01 Atelier 02 Atelier 03 Cabinet 01 Cabinet 02 Casa scarii 01 Casa scarii 02 Centrala Termica Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 GS Baieti 01 GS Baieti 02 GS persoane cu dizabilități GS Fete 01 GS Fete 02 Hol parter Magazie Oficiu Portar Sala Multifunctionala Sala Muzica Servire masa Vestiar Baieti Vestiar Fete Atelier 01 Cabinet 01 Cabinet 02 Cancelarie Casa scarii 01 Casa scarii 02 Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 Depozitare 03 Depozitare 04 Depozitare 05 76.36 mp 172.07 mp 14.78 mp 73.66 mp 69.42 mp 11.47 mp 19.94 mp 31.98 mp 35.92 mp 90.99 mp 73.34 mp 12.57 mp 75.28 mp 66.33 mp 2.27 mp 12.67 mp 15.65 mp 14.79 mp 4.84 mp 15.34 mp 17.20 mp 506.09 mp 50.50 mp 6.34 mp 11.87 mp 356.40 mp 104.98 mp 50.54 mp 18.52 mp 20.15 mp 97.72 mp 90.16 mp 97.87 mp 76.37 mp 15.74 mp 19.63 mp 14.56 mp 69.47 mp 73.39 mp 12.54 mp 13.25 mp 14.12 mp 1.31 mp 12.06 mp 12.08 mp

Depozitare 06 3.17 mp Depozitare 07 4.57 mp GS Baieti 01 14.06 mp GS Baieti 02 14.89 mp GS persoane cu dizabilităţi 3.84 mp GS Fete 01 14.66 mp GS Fete 02 14.32 mp Holetaj 367.15 mp Laborator 01 79.02 mp Laborator 02 75.26 mp Laborator 03 99.09 mp Sală Euritmie 105.87 mp Scara 49.18 mp BILANŢ TERITORIAL: Suprafata teren 4400.00mp Corp propus SC propusa 2303.45 mp SD propusa 4136.55 mp SU propusa 3626.66 mp POT propus 52.35% CUT propus 0.94 Concluziile și recomandările ce vor îi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ( SCENARIUL 2)., aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ: Corpul de cladire propus va cuprinde următoarele functiuni: sali de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulatii și spatii de acces, case de scara. Lucrari constructie 1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnarii fundatiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm . Realizarea fundatiilor din beton armat. Hidroizolarea fundatiilor cu membrana bitumoasa. . TTermoizolarea fundatiilor cu polistiren extrudat de 10 cm. NA 7

Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat. Executarea stratului de pietris sort & 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei. Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. Realizarea scarilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in cladire din beton armat. 10.Realizarea peretilor structurali exteriori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 11. Realizarea peretilor structurali interiori cu zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 12.Realizarea aticului din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 13.Realizarea sarpantei din lemn, intr-o apa. Sarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15 x 15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si capriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din tigla ceramica, 14.Ignifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale sarpantei. Solutia de ignifigare va corespunde clasei de reactie la foc B,s1,d0. 15. Turnare sapa suport pentru finisaj. 16. Montarea tamplariilor exterioare si interioare. 17.Realizarea unei platforme circulabile in Zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si caramida, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. Lucrari exterioare 18.Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm. 19.Izolarea termica a peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fatada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral. 20.lzolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperisul va avea alcatuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE. 21. Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperisul va fi tip sarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei retele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru sustinerea podinei din OSB. 22.Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara. 23.Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod. 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV. 25. Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperisul va fi prevazut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in zona acoperisului tip sarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane. Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla, otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de sectiune dreptunghiulara.

26.Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de cladire. 27.Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulatie aflata in partea nordica a scolii. 28.Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 29.Prevederea unei scari metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa. 30.Prevederea scarii metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al cladirii. 31.Prevederea balustradelor metalice aferente scarii de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 32.Aplicarea tencuielilor decorative pe fatada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu. 33.Realizarea parasolarelor alcatuite din lemn si metal. 34.Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1. 35.Realizarea chepengului etans la foc cu scara de lemn pentru acces pod 36.Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scarilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata. Lucrari interioare 37.Realizarea peretilor de compartimentare interiori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm. 38.Realizarea compartimentarilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare. 39.Peretele de compartimentare destinat centralei detectie incediu, va fi rezistent la foc min 60 min. 40.Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a Zugravelilor lavabile (se va respecta cromatica incaperilor indicata in plansele de arhitectura). 41.Peretii grupurilor sanitare se vor placa cu faianta pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoseli. 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala. 43.Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reactie la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reactie la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reactie la foc Bs1. 44.Salile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitarile, vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevazute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica. 45.Aplicarea gletului si a Zugravelilor lavabile la tavane. 46.Prevederea balustradelor metalice aferente scarilor de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 47.Mobilarea si dotarea spatiilor. Tamplarie 48.Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, exceptie facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi

realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 49.Tamplaria interioara va fi realizata din lemn. 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevazute cu picurator la partea superioara. 51.Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 52.Usile de acces spre casele de scara, corpul de legatura, si usile de evacuare spre exterior vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. Partea vitrata a usilor se va realiza cu sticla securizata. 53.Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 54.Usa de acces in centrala de detectie incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevazuta cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. AMENAJARE EXTERIOARA 55.Realizarea sapaturilor premergatoare turnarii fundatiilor necesare scarilor si podestelor de acces 56.Realizarea fundatiilor din beton armat necesare scarilor si podestelor de acces. 57.Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. 58.Executarea stratului de pietris sort V 16/32 mm 59.Pavarea scarilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. 60.Prevederea gospodariei subterane rezerva de apa instalatii hidrant 61.Realizarea aleilor, a platformelor de circulatie si a parcarii, pavate cu pavele din beton si caramida pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietris si a membranei geotextile. 62.Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali. 63. Sistematizarea terenului. STRUCTURĂ: La solicitarea beneficiarului se va realiza o constructie noua care va adaposti activitatea Liceului Waldorf Timisoara. Lucrarile aferente structurii de rezistenta cuprind urmatoarele etape: m Construirea unui corp nou de cladire. Corpul nou va avea fundatie de beton armat, suprastructura alcatuita din pereti din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si samburi de beton armat, plansee de beton armat, scari de beton armat, acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla ceramica combinata cu acoperis tip terasa necirculabila. INSTALAȚII Instalatii electrice: Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță şi prize. Puterea electrica simultan absorbita este de aproximativ 100 kW şi va fi preluată din postul de transformare propus. De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distributie ale incintei. 10

De la postul de transformare se vor alimenta TG pe un circuit si TDSI pe un circuit separat. Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietati ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolatie si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalatii electrice fixe corespunzatoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, dupa caz. Pentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat cu LED. Pentru iluminatul general din spatiul administrativ (birouri), iluminatul usilor de acces in cladire, iluminatul de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii, iluminatul de securitate pentru circulatie, iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, iluminatul de securitate pentru interventii si respectiv iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor s-au prevazut de asemnea corpuri de iluminat cu LED. Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri sau tuburi, diferite de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat normal. Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranta la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', cu armatura tip NHXCH, fara halogeni, cu emisie redusa de gaze toxice, cu emisie redusa de fum si intarziere la propagare flacara, conform 17-2011. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in conditii de siguranta in caz de incendiu a persoanelor aflate in cladire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IESIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in functiune de 5 secunde si un timp de functionare de cel putin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevazute cu LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea functionarii produsului in regim de siguranta. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom si vor fi alimentate prin intermediul unui circuit inaintea intreruptorului general al tabloului TG. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul usilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65). Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de cladire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 lx pentru o latime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în functiune după căderea iluminatului normal. În afară de comanda automată a intrării lui în functiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. 11

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. lluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulatie pentru evacuare. Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. lluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detectie si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a statiei de pompare la incendiu. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru interventii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Iluminatul de securitate pentru interventii se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranţilor interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiţia ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 kKVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificati de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea urmatoarele date tehnice: Instalatia electrică de utilizare va asigura functionarea tuturor consumatorilor în conditii de sigurantă. Pentru protectia la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protectie. Se vor executa instalatii electrice de sigurantă pentru continuarea lucrului si evacuare. 12

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de "0,80", rezultând sectiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinatia constructiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protectie din materiale plastice. Instalatia de protectie impotriva trasnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea cladirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv PDA, 45 us, ci cu o raza de protectie de circa 90 metri. Se va realiza legatura cu instalatia de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rps10. Se vor face masuratori a prizei de pamant si se va elibera un buletin de masura de catre o firma autorizata si se va atasa prezentului proiect. Daca prin măsurători se obtin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasati la o distanta de 3 metri intre ei si numarul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrasnet. Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legatura la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei dupa care se va realiza legatura la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare. Alimentarea sistemului antiefractie Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracţie. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefracție nu face obiectul proiectului Instalatii Sanitare: Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localitatii, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet. Distributia apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita catre grupurile sanitare ale vestiarelor, catre sistemul de preparare al apei calde de consum, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalatiei de incalzire. Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler de capacitate 1000 de litri amplasat in zona cemerei tehnice a centralei termice pe combustibil gazos, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare. Apele uzate menajer vor fi evacuate in caminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la reteaua de canalizare a orasului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind ingropate la o adancime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat. Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare. 13

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de catre guri de scurgere si impreuna cu cele de pe acoperis, se vor deversa in reteaua de colectare ape pluviale a incintei si apoi in reteaua pluviala existenta a localitatii, prin intermediul conductelor din PVC-U. Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor monta direct pe fatada conducte din PP-R de diametru 32 mm, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale. In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalatiei de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 832 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet. Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA — 002/1997. Pentru conductele de apă rece şi apă caldă din se vor utiliza tevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 020 si 832 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi şi piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2-80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi şi piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran. Statia de pompare incendiu pentru instalatia de stingere hidranti interiori si exteriori Se va alege o statie de pompare va asigura un debit de circa 72...75 mc/h si o inaltime de pompare de circa 78...80 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, un vas de expansiune pentru mentinerea presiunii in instalatie si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce functioneaza pe combustibil motorina. Pentru racordarea autospecialei de interventie a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior Pentru racordarea autospecialei de interventie a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior si 1 racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tablourile fiecarei statie de pompe de incendiu pot fi alimentate pe doua cai de alimentare (câte una de la fiecare sursa) cu un sistem AAR cu actionare la disparitia tensiunii sursei de baza. Alimentarea din sursa de baza se va face din fata întreruptorului general. Instalatii Termice: Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe combustibil gazos de putere Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la cazan agentul termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat si montat in camera centralei termice. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din incinta. Pentru asigurarea preluarii dilatatilor din sistem si pentru protectie se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri flecare. Cele doua centralele termice vor functiona in cascada, vor avea tiraj fortat si fiecare va avea o putere termica de circa 100 kW, insumand 200 kW pentru acoperirea necesarului de caldura si preparare apa calda de consum. 14

Instalatia de incalzire interioara va fi aceeasi pentru ambele centrale termice si va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalatia se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevazute cu robineri de aerisire in punctul cel mai inalt al instalatiei. Pentru asigurarea aerului proaspat in cladire si pentru o economie de energie se va prevedea o centrala de tratare aer de capacitate V=80000 mc/h, prevazuta cu recuperator de caldura aer-aer de inalta eficienta energetica. V2 — INSTALATII TERMICE Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea un schimbator de caldura in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spatiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer. V2 — INSTALATII SANITARE Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurarii unui confort ridicat in utilizarea apei calde. LUCRARI RUTIERE Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m şi lățimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45”, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lăţime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distanță tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta — fig. D3. Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m. De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcţiuni de învăţământ și cercetare, art. 12. Poziția locurilor de parcare este prezentată în planga nr. 01-D. Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea Primariei Timisoara si este identificat cu CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 in suprafata de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de constructii. În profil longitudinal, linia roşie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitățile urbane. În profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă şi se urmăresc următoarele criterii: - asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h; - realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare; - respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate. 15

Zonele verzi având suparafaţa totală de 120 m? se amenajează astfel: cu pământ vege- tal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu. În profil transversal, situația se prezintă astfel: 1. pe porțiunea de carosabil — acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1- 90 şi ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va re- aliza în etapa |. În profil transversal carosabilul — acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil. Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum: 1. lăţime parte carosabilă 3,50 m; 2. panta transversală în aliniament 2,5 % - pantă unică 3. trotuar min. 1,50 m; 4. zonă verde variabil; o. număr locuri de parcare 35 buc. Structura rutieră proiectată Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum şi situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere: 1, Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. 2. Structura de rezistență proiectată pentru parcaje: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. realizarea unui strat de fundație din piatră spartă împănată cu split cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi SR 667-01; 3. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 8 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. Scurgerea apelor de pe zona de trotuare și a parcarii se va face prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deversează în canalizarea oraşului dupa ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi. Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor şi trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare. Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf. Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor. 16

C. Costurile estimative ale investiţiei Valoarea totala a investitiei este: Valoare fără TVA 11.535.072,46 Valoare TVA 2.153.527,58 Valoare inclusiv TVA 13.688.600,04 Din care: Valoare C+M fără TVA 8.602.434,30 Valoare C+M-TVA 1.634.462,50 Valoare C+M inclusiv TVA 10.236.896,80 D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 24 luni. 17

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu

prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Având în vedere Referatul NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici actualuzați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional

2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea pe terenul situat pe strada Uranus, nr.14, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446325, Timişoara, judeţul Timiş, a unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VIII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de copii.

Documentaţia studiului de fezabilitate a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, și donată cu titlu gratuit din partea Fundației Rudolf Steiner către Primăria Municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2018 fiind, în prealabil, avizată favorabil conform Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 emis de Comisia Tehnico-Economică, cu respectarea recomandarilor comisiei.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică la faza S.F. – nr. proiect 12/2018 si este elaborata în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către SDAC Studio SRL, Timișoara, jud. Timiș;

2

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 – a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului”

Prin actualizarea documentaţiei tehnico-economice de mai sus în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018, au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata în lei este de 13.688.600,04 inclusiv TVA, din care constructii montaj (C+M) este de 10.236.896,80 inclusiv TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultaţi în urma elaborării S.F. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“. îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Şef Serviciul Consilier Anca Lăudatu Marius Duma

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile

art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situaţiei actuale Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială insuficientă să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 – a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului” 1. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. În consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VIII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de elevi.

2. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

PRIMAR, VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu

ŞEF SERVICIU Anca Lăudatu Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. DESCRIEREA INVESTIŢIEI "Construcţie și dotare Liceu Waldorf DENUMIRE PROIECT: Timișoara"- POR 10/10/1b AMPLASAMENT: Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud. Timiș CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 PROPRIETAR: Primăria Municipiului Timișoara BENEFICIAR: Primăria Municipiului Timișoara SDAC Studio S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalaţiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 12/2018 DATA ELABORĂRII lunie 2018 PROIECTULUI CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții Investiţia propusă are în vedere construcţia unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, judeţul Timiș.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiţiei propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învăţământ primar, gimnazial și liceal. Ca urmare a observaţiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiţiei o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. În consecinţă s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un numar suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învăţământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Prezentul proiect este oportun şi necesar deoarece elevii actuali şi viitori ai Liceului Waldorf Timişoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea şcolară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri şi inconveniente: 1. Existența unei infrastructuri educaţionale fizice neadecvate, insuficientă și incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos şi un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educaţional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație şi formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de şcoală şi a rezultatelor şcolare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spaţii sub standardele de volum de spațiu și aer necesar. 2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de ştiinţe (fizică/chimie/biologie/TIC) şi o dotare completă cu materiale didactice şi echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice şi stabilirea legăturii între noțiunile teoretice şi lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural- artistice organizate în cadrul şcolii. Menţionăm că, planurile-cadru ale alternativei educaţionale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieţii. În centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilităţi în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse ştiinţifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf

Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărţi, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic. De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijoace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învăţământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice. Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt: - desenul de forme (la ciclul primar), - euritmia (la ciclul primar și secundar), - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria), - geologia (clasa a VI-a), - astronomia (clasa a VI-a). La clasele pregătitoare, | şi a II-a, se studiază integrat la disciplină Matematică şi conținuturi care se referă la explorarea mediului. 3. Nu există un spaţiu şi dotările necesare care să permită elevilor accesul şi utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare. Dotarea actuală a unităţii de învățământ este aşadar neconformă şi neadaptată societății informaționale şi societății cunoaşterii. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învăţământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național şi european. În acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educaţional este esențial. 4. Neajunsuri există şi în ceea ce priveşte asigurarea dotărilor şi materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare şi a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite şi uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât şi completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice. 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscrişi la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport şi dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor şi dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. În plus este necesar un spațiu adecvat şi suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Naţională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncţionale, necesară atât orelor de educație fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole. 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor şcolare şi a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții şi adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari. Totodată, deşi de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea şcolară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip

Şcoală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool. În concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfăşurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de şcolarizare ale Liceului Waldorf. În plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă şi adecvată vârstei şi să fie completată prin achiziția de dotări, materiale şi echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta şi eficiența educației şi să fie aliniate principiilor de învățare moderne. B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate Scenariul 1 (varianta cu investitie minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată . Scenariul 1 Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obtinerea unei cladiri care are carenţe la modul in care se raporteaza la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizeaza terenul disponibil. Numarul necesar de spatii este satisfacator, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a salilor utilizate in procesul de invatamant. Scenariul 2 Alternativa construirii unei cladiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidarie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regaseste localitatea și a legislatiei la care este supusa construcția propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in constructii. Solutiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forta de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrari si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investitiei. S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilitățile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcţia propusă, indică scenariul 2 ca find cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învațământ. SCENARIUL RECOMANDAT : Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, se recomanda SCENARIUL 2.

Soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta în realizarea Liceului Waldorf prin construirea unui corp de cladire cu aproximativ 2300 mp suprafata construita. Constructia propusa are regimul de înaltime P+1E, iar din punct de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand în plan conturul similar literei L. În interiorul cladirii vor fi amenajate sali de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica. Din punct de vedere structural cladirea va fi realizata din fundatii de beton armat, suprastructura din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Peretii de compartimentare se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale. Sistemul de acoperire va fi din sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila. Pentru constructia propusa se recomanda realizarea bransamentului la reteaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de cladire. Descrierea funcțional-arhitecturală a soluției Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 4.400 mp. Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in constructii - cladirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita). Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa Il de importanta. Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are urmatoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0./sec; zapada are 1,5kN/m?; vantul se caracterizeaza prin intensitatea de 0.6kPa. Conform P-118/99 cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc. FUNCȚIUNI: Investiţia propusă are în vedere construcţia unui corp nou de clădire cu regim de înălţime P+1E şi dotarea acestuia, pentru desfășurarea activităţii unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, judeţul Timiș. Acesta va găzdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifuncţională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf.

SUPRAFETE: Lista spatiilor propuse Parter Etaj After school 01 After school 02 Atelier 01 Atelier 02 Atelier 03 Cabinet 01 Cabinet 02 Casa scarii 01 Casa scarii 02 Centrala Termica Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 GS Baieti 01 GS Baieti 02 GS persoane cu dizabilități GS Fete 01 GS Fete 02 Hol parter Magazie Oficiu Portar Sala Multifunctionala Sala Muzica Servire masa Vestiar Baieti Vestiar Fete Atelier 01 Cabinet 01 Cabinet 02 Cancelarie Casa scarii 01 Casa scarii 02 Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 Depozitare 03 Depozitare 04 Depozitare 05 76.36 mp 172.07 mp 14.78 mp 73.66 mp 69.42 mp 11.47 mp 19.94 mp 31.98 mp 35.92 mp 90.99 mp 73.34 mp 12.57 mp 75.28 mp 66.33 mp 2.27 mp 12.67 mp 15.65 mp 14.79 mp 4.84 mp 15.34 mp 17.20 mp 506.09 mp 50.50 mp 6.34 mp 11.87 mp 356.40 mp 104.98 mp 50.54 mp 18.52 mp 20.15 mp 97.72 mp 90.16 mp 97.87 mp 76.37 mp 15.74 mp 19.63 mp 14.56 mp 69.47 mp 73.39 mp 12.54 mp 13.25 mp 14.12 mp 1.31 mp 12.06 mp 12.08 mp

Depozitare 06 3.17 mp Depozitare 07 4.57 mp GS Baieti 01 14.06 mp GS Baieti 02 14.89 mp GS persoane cu dizabilităţi 3.84 mp GS Fete 01 14.66 mp GS Fete 02 14.32 mp Holetaj 367.15 mp Laborator 01 79.02 mp Laborator 02 75.26 mp Laborator 03 99.09 mp Sală Euritmie 105.87 mp Scara 49.18 mp BILANŢ TERITORIAL: Suprafata teren 4400.00mp Corp propus SC propusa 2303.45 mp SD propusa 4136.55 mp SU propusa 3626.66 mp POT propus 52.35% CUT propus 0.94 Concluziile și recomandările ce vor îi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ( SCENARIUL 2)., aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ: Corpul de cladire propus va cuprinde următoarele functiuni: sali de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulatii și spatii de acces, case de scara. Lucrari constructie 1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnarii fundatiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm . Realizarea fundatiilor din beton armat. Hidroizolarea fundatiilor cu membrana bitumoasa. . TTermoizolarea fundatiilor cu polistiren extrudat de 10 cm. NA 7

Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat. Executarea stratului de pietris sort & 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei. Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. Realizarea scarilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in cladire din beton armat. 10.Realizarea peretilor structurali exteriori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 11. Realizarea peretilor structurali interiori cu zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 12.Realizarea aticului din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 13.Realizarea sarpantei din lemn, intr-o apa. Sarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15 x 15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si capriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din tigla ceramica, 14.Ignifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale sarpantei. Solutia de ignifigare va corespunde clasei de reactie la foc B,s1,d0. 15. Turnare sapa suport pentru finisaj. 16. Montarea tamplariilor exterioare si interioare. 17.Realizarea unei platforme circulabile in Zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si caramida, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. Lucrari exterioare 18.Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm. 19.Izolarea termica a peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fatada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral. 20.lzolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperisul va avea alcatuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE. 21. Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperisul va fi tip sarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei retele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru sustinerea podinei din OSB. 22.Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara. 23.Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod. 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV. 25. Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperisul va fi prevazut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in zona acoperisului tip sarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane. Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla, otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de sectiune dreptunghiulara.

26.Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de cladire. 27.Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulatie aflata in partea nordica a scolii. 28.Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 29.Prevederea unei scari metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa. 30.Prevederea scarii metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al cladirii. 31.Prevederea balustradelor metalice aferente scarii de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 32.Aplicarea tencuielilor decorative pe fatada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu. 33.Realizarea parasolarelor alcatuite din lemn si metal. 34.Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1. 35.Realizarea chepengului etans la foc cu scara de lemn pentru acces pod 36.Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scarilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata. Lucrari interioare 37.Realizarea peretilor de compartimentare interiori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm. 38.Realizarea compartimentarilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare. 39.Peretele de compartimentare destinat centralei detectie incediu, va fi rezistent la foc min 60 min. 40.Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a Zugravelilor lavabile (se va respecta cromatica incaperilor indicata in plansele de arhitectura). 41.Peretii grupurilor sanitare se vor placa cu faianta pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoseli. 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala. 43.Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reactie la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reactie la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reactie la foc Bs1. 44.Salile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitarile, vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevazute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica. 45.Aplicarea gletului si a Zugravelilor lavabile la tavane. 46.Prevederea balustradelor metalice aferente scarilor de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 47.Mobilarea si dotarea spatiilor. Tamplarie 48.Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, exceptie facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi

realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 49.Tamplaria interioara va fi realizata din lemn. 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevazute cu picurator la partea superioara. 51.Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 52.Usile de acces spre casele de scara, corpul de legatura, si usile de evacuare spre exterior vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. Partea vitrata a usilor se va realiza cu sticla securizata. 53.Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 54.Usa de acces in centrala de detectie incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevazuta cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. AMENAJARE EXTERIOARA 55.Realizarea sapaturilor premergatoare turnarii fundatiilor necesare scarilor si podestelor de acces 56.Realizarea fundatiilor din beton armat necesare scarilor si podestelor de acces. 57.Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. 58.Executarea stratului de pietris sort V 16/32 mm 59.Pavarea scarilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. 60.Prevederea gospodariei subterane rezerva de apa instalatii hidrant 61.Realizarea aleilor, a platformelor de circulatie si a parcarii, pavate cu pavele din beton si caramida pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietris si a membranei geotextile. 62.Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali. 63. Sistematizarea terenului. STRUCTURĂ: La solicitarea beneficiarului se va realiza o constructie noua care va adaposti activitatea Liceului Waldorf Timisoara. Lucrarile aferente structurii de rezistenta cuprind urmatoarele etape: m Construirea unui corp nou de cladire. Corpul nou va avea fundatie de beton armat, suprastructura alcatuita din pereti din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si samburi de beton armat, plansee de beton armat, scari de beton armat, acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla ceramica combinata cu acoperis tip terasa necirculabila. INSTALAȚII Instalatii electrice: Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță şi prize. Puterea electrica simultan absorbita este de aproximativ 100 kW şi va fi preluată din postul de transformare propus. De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distributie ale incintei. 10

De la postul de transformare se vor alimenta TG pe un circuit si TDSI pe un circuit separat. Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietati ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolatie si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalatii electrice fixe corespunzatoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, dupa caz. Pentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat cu LED. Pentru iluminatul general din spatiul administrativ (birouri), iluminatul usilor de acces in cladire, iluminatul de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii, iluminatul de securitate pentru circulatie, iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, iluminatul de securitate pentru interventii si respectiv iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor s-au prevazut de asemnea corpuri de iluminat cu LED. Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri sau tuburi, diferite de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat normal. Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranta la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', cu armatura tip NHXCH, fara halogeni, cu emisie redusa de gaze toxice, cu emisie redusa de fum si intarziere la propagare flacara, conform 17-2011. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in conditii de siguranta in caz de incendiu a persoanelor aflate in cladire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IESIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in functiune de 5 secunde si un timp de functionare de cel putin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevazute cu LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea functionarii produsului in regim de siguranta. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom si vor fi alimentate prin intermediul unui circuit inaintea intreruptorului general al tabloului TG. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul usilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65). Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de cladire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 lx pentru o latime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în functiune după căderea iluminatului normal. În afară de comanda automată a intrării lui în functiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. 11

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. lluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulatie pentru evacuare. Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. lluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detectie si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a statiei de pompare la incendiu. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru interventii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Iluminatul de securitate pentru interventii se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranţilor interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiţia ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 kKVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificati de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea urmatoarele date tehnice: Instalatia electrică de utilizare va asigura functionarea tuturor consumatorilor în conditii de sigurantă. Pentru protectia la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protectie. Se vor executa instalatii electrice de sigurantă pentru continuarea lucrului si evacuare. 12

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de "0,80", rezultând sectiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinatia constructiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protectie din materiale plastice. Instalatia de protectie impotriva trasnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea cladirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv PDA, 45 us, ci cu o raza de protectie de circa 90 metri. Se va realiza legatura cu instalatia de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rps10. Se vor face masuratori a prizei de pamant si se va elibera un buletin de masura de catre o firma autorizata si se va atasa prezentului proiect. Daca prin măsurători se obtin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasati la o distanta de 3 metri intre ei si numarul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrasnet. Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legatura la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei dupa care se va realiza legatura la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare. Alimentarea sistemului antiefractie Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracţie. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefracție nu face obiectul proiectului Instalatii Sanitare: Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localitatii, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet. Distributia apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita catre grupurile sanitare ale vestiarelor, catre sistemul de preparare al apei calde de consum, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalatiei de incalzire. Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler de capacitate 1000 de litri amplasat in zona cemerei tehnice a centralei termice pe combustibil gazos, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare. Apele uzate menajer vor fi evacuate in caminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la reteaua de canalizare a orasului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind ingropate la o adancime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat. Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare. 13

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de catre guri de scurgere si impreuna cu cele de pe acoperis, se vor deversa in reteaua de colectare ape pluviale a incintei si apoi in reteaua pluviala existenta a localitatii, prin intermediul conductelor din PVC-U. Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor monta direct pe fatada conducte din PP-R de diametru 32 mm, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale. In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalatiei de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 832 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet. Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA — 002/1997. Pentru conductele de apă rece şi apă caldă din se vor utiliza tevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 020 si 832 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi şi piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2-80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi şi piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran. Statia de pompare incendiu pentru instalatia de stingere hidranti interiori si exteriori Se va alege o statie de pompare va asigura un debit de circa 72...75 mc/h si o inaltime de pompare de circa 78...80 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, un vas de expansiune pentru mentinerea presiunii in instalatie si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce functioneaza pe combustibil motorina. Pentru racordarea autospecialei de interventie a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior Pentru racordarea autospecialei de interventie a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior si 1 racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tablourile fiecarei statie de pompe de incendiu pot fi alimentate pe doua cai de alimentare (câte una de la fiecare sursa) cu un sistem AAR cu actionare la disparitia tensiunii sursei de baza. Alimentarea din sursa de baza se va face din fata întreruptorului general. Instalatii Termice: Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe combustibil gazos de putere Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la cazan agentul termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat si montat in camera centralei termice. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din incinta. Pentru asigurarea preluarii dilatatilor din sistem si pentru protectie se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri flecare. Cele doua centralele termice vor functiona in cascada, vor avea tiraj fortat si fiecare va avea o putere termica de circa 100 kW, insumand 200 kW pentru acoperirea necesarului de caldura si preparare apa calda de consum. 14

Instalatia de incalzire interioara va fi aceeasi pentru ambele centrale termice si va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalatia se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevazute cu robineri de aerisire in punctul cel mai inalt al instalatiei. Pentru asigurarea aerului proaspat in cladire si pentru o economie de energie se va prevedea o centrala de tratare aer de capacitate V=80000 mc/h, prevazuta cu recuperator de caldura aer-aer de inalta eficienta energetica. V2 — INSTALATII TERMICE Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea un schimbator de caldura in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spatiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer. V2 — INSTALATII SANITARE Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurarii unui confort ridicat in utilizarea apei calde. LUCRARI RUTIERE Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m şi lățimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45”, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lăţime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distanță tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta — fig. D3. Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m. De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcţiuni de învăţământ și cercetare, art. 12. Poziția locurilor de parcare este prezentată în planga nr. 01-D. Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea Primariei Timisoara si este identificat cu CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 in suprafata de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de constructii. În profil longitudinal, linia roşie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitățile urbane. În profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă şi se urmăresc următoarele criterii: - asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h; - realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare; - respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate. 15

Zonele verzi având suparafaţa totală de 120 m? se amenajează astfel: cu pământ vege- tal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu. În profil transversal, situația se prezintă astfel: 1. pe porțiunea de carosabil — acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1- 90 şi ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va re- aliza în etapa |. În profil transversal carosabilul — acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil. Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum: 1. lăţime parte carosabilă 3,50 m; 2. panta transversală în aliniament 2,5 % - pantă unică 3. trotuar min. 1,50 m; 4. zonă verde variabil; o. număr locuri de parcare 35 buc. Structura rutieră proiectată Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum şi situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere: 1, Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. 2. Structura de rezistență proiectată pentru parcaje: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. realizarea unui strat de fundație din piatră spartă împănată cu split cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi SR 667-01; 3. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 8 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. Scurgerea apelor de pe zona de trotuare și a parcarii se va face prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deversează în canalizarea oraşului dupa ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi. Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor şi trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare. Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf. Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor. 16

C. Costurile estimative ale investiţiei Valoarea totala a investitiei este: Valoare fără TVA 11.535.072,46 Valoare TVA 2.153.527,58 Valoare inclusiv TVA 13.688.600,04 Din care: Valoare C+M fără TVA 8.602.434,30 Valoare C+M-TVA 1.634.462,50 Valoare C+M inclusiv TVA 10.236.896,80 D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 24 luni. 17

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu

prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Având în vedere Referatul NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici actualuzați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional

2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea pe terenul situat pe strada Uranus, nr.14, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446325, Timişoara, judeţul Timiş, a unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VIII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de copii.

Documentaţia studiului de fezabilitate a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, și donată cu titlu gratuit din partea Fundației Rudolf Steiner către Primăria Municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2018 fiind, în prealabil, avizată favorabil conform Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 emis de Comisia Tehnico-Economică, cu respectarea recomandarilor comisiei.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică la faza S.F. – nr. proiect 12/2018 si este elaborata în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către SDAC Studio SRL, Timișoara, jud. Timiș;

2

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 – a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului”

Prin actualizarea documentaţiei tehnico-economice de mai sus în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018, au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata în lei este de 13.688.600,04 inclusiv TVA, din care constructii montaj (C+M) este de 10.236.896,80 inclusiv TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultaţi în urma elaborării S.F. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învăţământului obligatoriu, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“. îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Şef Serviciul Consilier Anca Lăudatu Marius Duma

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"- POR 10/10/1b; Timișoara, mun. Timișoara, jud. Timiș", întocmit de S.C SDAC Studio S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni. Valoarea totala a investiţiei : 13.688.600,04 inclusiv TVA Din care construcţii montaj C+M: 10.236.896,80 inclusiv TVA Capacitate(in unitati fizice si valorice):

întocmit,

Marius Duma

Suprafaţa teren 4400.00mp Corp propus SC propusa 2303.45 mp SD propusa 4136.55 mp SU propusa 3626.66 mp POT propus 52.35% CUT propus 0.94

Atasament: DG_actualizat_OUG114.pdf

DG

Page 1

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare executării lucrării

Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara

Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara

Nr. crt TVA

0.19

lei lei lei 1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3

12,666.60 2,406.65 15,073.25 1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor Total capitol 1 12,666.60 2,406.65 15,073.25

CAPITOLUL 2

Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 55,427.92 10,531.30 65,959.22

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 3.1.1. Studii de teren 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 3.1.3. Alte studii specifice

3.2

7,316.81 7,316.81 3.3 Expertiza tehnica 3.4

14,633.62 2,780.39 17,414.01 3.5 Proiectare 245,113.19 46,571.51 291,684.70

3.5.1. Tema de proiectare 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 3.5.3.

3.5.4.

36,584.06 6,950.97 43,535.03 3.5.5.

29,267.25 5,560.78 34,828.03 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 179,261.88 34,059.76 213,321.64

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (cu TVA)

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

DG

Page 2

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

1 2 3 4 5

3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.7.1.

3.7.2. Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.8 Asistenta tehnica 120,727.39 22,938.20 143,665.59

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 65,851.30 12,511.74 78,363.04

3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor 58,534.49 11,121.55 69,656.04 3.8.1.2.

7,316.81 1,390.19 8,707.00 3.8.2. Dirigentie de santier 54,876.09 10,426.46 65,302.55

Total capitol 3 437,791.01 81,790.10 519,581.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 8,335,625.60 1,583,768.86 9,919,394.46 4.2

88,962.00 16,902.78 105,864.78 4.3

901,687.65 171,320.65 1,073,008.30 4.4

4.5 Dotari 831,588.41 158,001.80 989,590.21 4.6 Active necorporale 45,991.76 8,738.43 54,730.19 Total capitol 4 10,203,855.43 1,938,732.52 12,142,587.95

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 182,920.29 34,754.85 217,675.14 5.1.1.

109,752.17 20,852.91 130,605.08 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 73,168.12 13,901.94 87,070.06

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 193,399.84 193,399.84 5.2.1.

5.2.2. 43,012.17 43,012.17

5.2.3.

8,602.43 8,602.43 5.2.4.

43,012.17 43,012.17 5.2.5.

98,773.07 98,773.07 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 431,011.37 81,892.16 512,903.53 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 18,000.00 3,420.00 21,420.00 Total capitol 5 825,331.50 120,067.01 945,398.51

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Comisioanele si dobanzile afererente creditului bancii finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

DG

Page 3

Proiect 12/2018

str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Total capitol 6

TOTAL GENERAL 11,535,072.46 2,153,527.58 13,688,600.04 din care:

8,602,434.30 1,634,462.50 10,236,896.80

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

Intocmit Beneficiar

SC SDAC studio SRL Timisoara Primaria Municipiului Timisoara arh. Dan Stoian

C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

  • DG

Atasament: SF_FARA_AVIZE_FARA_STUDII_09.07.2018.pdf

Proiect
“CONSTRUCŢIE ȘI DOTARE LICEU VWALDORF
TIMISOARA" - POR 10/10/16
Localitate limișoara,
JUDEŢ TIMIȘ —
Volumul A. Parţi scrise
Proiectant qenerai:
rroiectant specialitate:
Beneticiar:
Primaria
Municipiului
Timișoara

Proiect
DE CAPĂT
NUMIRE PROIECT:
“Construcţie și dotare Liceu Valdort
Timișoara - POR 10/10/1b
Primâria Municipiului Timișoara
Localitatea Timişoara
str. Uranus,
nr. 14, Jud. Timis
studiu de fezabilitate [>.F.]
NUMĂR PROIECT:
12
arhitectură
str.Circumvalaţiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14
Timișoara
arh. Dan Stolan
rezistenţă
str.Circumvalatțiunii, nr. 39, sc. C, ap.14,
Timișoara
ing. Bogdan Zsolt
instalaţii electrice
Ing. Calin Sebarchievici
instalaţii termice
instalaţii sanitare
lucrări rutiere
Ing Marcela Florescu

Proiect
piese scrise
Foale de câpat
Borderou
Foaie de responsabilități
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
Denumirea obiectivului de investiții:
1.2.Ordonator principal de credite/investitor:
1.3.Ordonator de credite (secundariterţiar):
1.4.Benelficiarul investiţiei:
1 5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii
Şi scenariile/opţiunile tennico-economice identificate şi propuse spre analiză:
rrezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare:
2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor:
2.4. Analiza cererii de bunuri ŞI servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, in scopul justificârii necesitâţii obiectivului de investiţii:
2.2.Obiective preconizate a îi atinse prin realizarea investiţiei publice:
3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii
3.1.Particularităţi ale amplasamentului:
3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi
tennologic:
iviemoriu de arniteciura, ae rezistenta, iViemoriu instaitii eiectîrnce,
Memoriu instalatii sanitare, Wemornu instalatii termice: Wemoriu iucrâri rutiere.
3.3.Costurile estimative ale investiţiei:
Deviz generai, formular F2,Fs,Lista dotar,Deviz
îinanciar tampiarne, Liste cantitati instalatii Sanitare, termice, electrice
3.4.5tudil de specialitate, in funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor,
după caz:
studiu topograilc,
studiu Geotennic,
3.2.GGrafice orientative de realizare a investiţiei
4.Analiza îlecârui/îlecârei scenariu/opţiuni tennico-economic(e) propusi(e)
4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de reierinţa
Analiza vulnerabilitâţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, Inclusiv
de scnimbaări climatice, ce pot aiecta Investiţia
utilităţilor şi analiza de consum:- necesarul de utilitaţi şi de
relocare/protejare, după caz;- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4.sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
4.o.Anallza cererii de DUNUTI ŞI Servicii, care Justiflcă dmensionarea obiectivului de
Investiţii:
4.6.Anallza îinanclară, Inclusiv calcularea indicatorilor de pertormanţă îinanclara: Tluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna ae rentaoilitate: sustenabilitatea
financiara:

Proiect
Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economicâ:
valoarea actualizată neta, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau,
după caz, analiza cost-eficacitate:
4 8 Analiza de senzitivitate:
4.3.AnallZa de riscuri, mâsuri de prevenire/diminuare a riscurilor:
5.5cenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
2.1.Comparaţia scenarillor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tennic, economic,
financiar, al sustenabilităţii ŞI riscurilor
şi Justificarea scenariuluiopţiunii optime) recomanaati(e;
o.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandati(e) privind:
Indicatori tennico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
>2.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
stat/pugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
6.Urbanism, acorduri şi avize conforme
(implementarea investiţiei
(.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
f.2.otrategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de
investiţii (In luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
f.3.Strategia de exploatare/operare şi intreţinere: etape, metode şi resurse necesare
f.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
o.Concluzii Şi recomandări

ate] “Iu etnii n Proiect 12/2018
_ 2? TI STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402423
IUN UC
- oale de responsabiliiați -
Crai samba mb rit za ul COD
TF VI VILA VUIA VINE Sr SED Col
Ido JVUD Jo „SSC CIP SID Sp +U Cs LIVIA
8 Sof ei __—_L _ II E AL tt a ai N li Set ES N
Arhitectură: arh. Stoian Dan DE
PE 1 STOIAN
Arhitect m PETE PAT nm Dom 9-a ml | iu dront de semnătură
TACLZIVSUITIaA. ZSUILL
instalații electrice: Ing. Câlin sepbarchievici IE Rea
Instalatii sanitare: ina. Călin Sebarchievici
AD
Instalații termice: ing. Călin Sebarchievici ZA
i (e > E aia ni VE ui niz Nas [listei i e i E a iza ai 1
LULIAT Mg. IUVICILU

Proiect
(1) DATE GENERALE
1.1 Denumirea obiectivului de investiţe
“Constructie si aotare Liceu VValdaori
Timisoara - POR 10/10/1b; Timisoara, mun. Timisoara, jud. Timis.
1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Primâria Municipiului Timișoara
1.3 Ordonator de credite (secundariterţiar): -
Beneficiarul investiţiei:
rrimaria Municipiului limisoara
Elaboratorul studiului de fezabilitate:
SDAC Studio SRL
(2) SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII
OBIEC TIVULUVPROIECTULUI DE INVESTIȚII
Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul în care a fost elaborat In
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării
obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi
propuse spre analiză:
Nu este cazul
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,
structuri instituţionale şi financiare:
Nivelul de educatie este factor-chele al dezvoltării naționale, deoarece determina in
mare masura activitatea economică si productivitatea, precum si mobilitatea forţei de
munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai si
de calitate a vieții. Având in vedere tendințele demografice negative, profilul educaţional
al populației este o condiție esențială pentru o crestere inteligentă, durabilă si favorabilă
INCIUZIUNII.
__ Acest deziderat nu: se poate realiza insă fară o infrastructură
adecvatâ/corespunzâtoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educaţională este
esentiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati
sociale si a capacității de integrare sociala.
De aceea, Programul Operațional Regional 2014-2020 acordâ sprijin În vederea
creșterii accesului, calltâţii si a atractivității educaţiei, contribuind la cresterea ratei de
participare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului scolar si a pârâsirii
timpurii a școlll, la o rată mai mare de absolvire a invațăamaântului obilgatoriu si la
cresterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educaţie.
rrincipalul rezultat asteptat vizeaza realizarea condițiilor pentru o educație de calltate
şi cresterea gradului de participare a populației in invaţâmaântul preşcolar, primar şi
gImnazial.
Intervenţiile la nivelul invâțâmântului primar si gimnazial au ca scop asigurarea unei
oferte educaționale adecvate, accesibile si de calitate pentru toți copili si vor avea in
vedere, cu prioritate, grupurile care se ailâ in risc sporit de abandon scolar și de parâsire
timpurie a scolil, cum ar îi: copii si tineri provenind din familii cu nivel socio-economic
scazut, copii si tineri din mediul rural, copii si tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate
sau subreprezentate.
Astfel, Municipiul Timisoara doreste includerea in acest program a mai multor
obiective de investiții din oraş, printre care și prezentul proiect CONSTRUCȚIE și
DOTARE LICEU VALDORF TIMISOARA , pentru desfasurarea in condiții cât mai bune a
procesului educațional.

Proiect
rentru prezentul proiect, Municipiul iimisoara solicita ajutor îinanclar nerambursabil in
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de
investiţie 10.1, Obiectiv opeciiic 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi invâţamaântului obligatoriu, in special pentru copil cu risc crescut de parâsire
timpurie a sistemului - Apel dedicat invâţamântului obligatoriu.
rrin obiectivele si activitățile propuse, prezentul proiect raspunde pricipalelor strategii,
direcţii de acțiune si documente strategice la nivel european și naţional cu referire la
domeniul invâțâmântului si domeniile conexe.
Astiel, Acordul de rarteneriat identifică necesitatea realizării investiţiilor pentru
infrastructura educaţionala in cadrul nevoli Oamenii şi Societatea, lar Recomandarile
specifice de ţara elaborate de Comisia Europeană identifică necesitatea continuării
reformelor incepute in domeniul educaţiei in perioada anterioara.
De asemenea, strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2025,
pentru care proiectul propus este relevant ŞI la a câreli realizare contribuie, propune
efectuarea de investii in vederea creşterii calitaţii şi relevanței mediului de invâţare şi
crearea de facilitaţi precum laboratoare, biblioteci, ateliere de practică care sâ sprijine
procesul de invaţare şi să stimuleze dezvoltarea competențelor solicitate pe piaţa forţei
de muncă sau fundamentale pentru succesul în viaţă şi în societate. În plus aceasta
propune luarea de masuri pentru creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilitaţi la
serviciile educaţionale prin efectuarea de lucrari şi achiziţia de dotari specifice.
Totodată, câteva dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 se refera la:
- reducerea ratei aobandonului şcolar timpuriu ŞI creşterea procentului de populaţie cu
varsta 30 - 54 ani cu studii postuniversitare;
— reducerea numărului cetăţenilor europeni care trâiesc suo pragul sârâciel,
Proiectul CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU VWALDORF TIMISOARA este relevant
si pentru aceasta strategie deoarece propune o investiţie in domeniul educaţiei, nivelul şi
calitatea educaţiei filnd unul dintre factorii ce influenţează in mod direct nivelul de trai al
unei comunitâţi. Mai mult, existenţa unel infrastructuri educaţionale adecvate şi a unor
dotari ce fac procesul educativ atractiv şi ii oferă un caracter activ — participativ, contribuie
la atragerea şi reținerea unui numar tot mai mare de elevi şi constituie fundamentul pe
care se poate cladi o resursă umana bine pregătită şi de perspectivă, care va continua
studiile şi în cadrul nivelurilor de educaţie superioară.
Totodată proiectul de investiţie propus contribuie la realizarea Strategiei privind
reducerea parâsirii timpurii a şcolii in România, având un rol esenţial pentru atragerea şi
menţinerea elevului in sistemul de invaţamant, descurajarea absentelsmului şi a
abandonului şcolar.
Nu in ultimul rând, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională şi Planurile de
Dezvoltare Regională formuleaza ca nevole de dezvoltare necesitatea realizării
investiţiilor In educaţie ŞI recunosc rolul acestela in dezvoltarea economică.
Aplicând politicile si strategiile europene, atât la nivel național prin documente ca
Europa ZUZU cât si la nivel regional si local prin planurile de dezvoltare al Consiliului
Județean Timis, al Inspectoratului școlar Județean Timis si nu în ultimul rând al
Viuniciplului limișoara, una dintre cele mai Importante probleme adresate in domeniul
invatamantului este aceea legată de cresterea accesului, calitaţii si a atractivitații
educației in vederea cresterii ratei de participare la diferite niveluri de educație si
reducerea abandonului scolar.
Principalele aspecte identificate si care trebuie ameliorate in privința invatamantului În
cadrul polului de crestere Timisoara sunt:
- suprapopularea claselor,

Proiect
- gradul modest de dotare,
- starea fizică a unitaților de invaâțamânt,
- capacitățile reduse de cazare destinate elevilor si studenților,
- nivelul incipient de dezvoltare a programelor de tip before si after school,
- nivelul incipient de dezvoltare a programelor destinate educatiei pe tot parcursul vieţii.
(v. strategia integrată de dezvoltare a Polului de crestere Timisoara (SIDPCT;), pag.
2501.)
Proiectul a ținut cont de toate aceste probleme ale invatamântului identificate la nivel
național si local, venind în intâmpinarea si solutionarea lor.
2.3 Analiza situaţiei existente și identificarea deficientelor
2.3.1. Situaţia existența și necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitiei
investiția propusa are in vedere construcţia unul corp nou de cladire si dotarea
acestuia, pentru desfășurarea activității unitâții scolare - Liceul VValdorf Timisoara, din
Viuniciplul limisoara, judeţul Îimis.
Liceul VValdorf Timisoara a fost inființat in anul 1991 ca scoală de stat, cu specific de
pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ
preuniversitar: grădinița, scoală primara, scoală gimnazială, liceu.
Necesitatea acestul Studiu rezultă din constatarile facute In urma unei analize cu
privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Vvaldori le poate oferi elevilor sâil.
Viomentan, centrul pune la dispoziția elevilor din limisoara spaţii care gazduiesc o
grâdinița, o scoală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regasesc in
clădirile construite pe terenul adiacent investiţiei propuse, având insâ un numar insuficient
de sâli de clasă si laboratoare și o dotare materială care sâ acopere cererea existentă si
sa asigure o bună desfasurare a procesului de invâțâmânt primar, gimnazial si liceal.
Ca urmare a observațiilor fâcute, s-a intocmit de câtre proiectant si beneliciarul
investiţiei o tema prin care s-au stabilit principalele lucrâri necesare in vederea
îmbunătățirii situatiei descrise. ln consecintă s-a stabilit necesitatea construirii unui corp
OU de cladire care sa cuprindă un numar suplimentar de săli de clasa si laboratoare cu
scopul derulării optime a procesului de invatamant, precum si dotarea acestela cu toate
materialele si echipamentele didactice necesare.
Prezentul proiect este oportun şi necesar deoarece elevii actuali şi viitori ai Liceului
Waldorf Timișoara, in calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul
didactic care deserveste unitatea şcolară, se confruntâ/se vor confrunta Zilnic cu
urmatoarele neajunsuri şi inconveniente:
1. Existenţa unei infrastructuri educaţionale fizice neadecvate, insuficientă SI
incapabilă sa asigure un mediu de predare-invâțare sanatos şi un nivel adecvat de
stimulare al participanţilor la procesul educaţional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este
general acceptat ca infrastructura de educaţie şi formare reprezintă un factor esenţial al
procesului educaţional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora
faţă de şcoală şi a rezultatelor şcolare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la
inscrierea in clasa pregătitoare, incepând cu anul scolar 2015-2016 s-a inceput dublarea
numarului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de
miscare este mai redusă, ajungând in spaţii sub standardele de volum de spaţiu si aer
2. Nu exista spaţii dedicate pentru laboratoare de ştiinţe (fizicâă/chimie/biologie/TIC) şi
o dotare completă cu materiale didactice ŞI echipamente corespunzătoare in acest sens,

Proiect
care sa permită realizarea de câtre elevi de multiple aplicaţii practice şi stabilirea legăturii
intre noţiunile teoretice şi lumea reală. Nu există spaţii dedicate pentru cabinete didactice
(geograile/geologie/astronomie, istorie), ateliere (sculpturâ/modela], pictură, lucru manual),
o sala de muzică pentru cor si studiul instrumentelor, o sala pentru euritmie, precum șI o
sală suplimentară in care sa se poata desfasura atât orele de educaţie îizică, cât sI
serbările, piesele de teatru si toate celelalte evenimente cltural-artistice organizate in
cadrul ŞCOIII.
Venţionam câ, planurile-cadru ale alternativei educaționale VValdorf au in vedere
competențele fundamentale, care sunt dezvoltate si stimulate În ciclul primar, avand ca
pază antropologia lui Rudolf steiner precum si recomandarea Parlamentului European si
a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-chele din perspectiva
învățării pe intreg parcursul vieţii.
În centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află
copilul si dezvoltarea capacităților Iul creative, a abilităţilor lui sociale, a capacității de a
deveni un om independent și echilibrat. rentru a dezvolta toate aceste capacitaţi Si
abilități in copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice,
artistice si a observăârii. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educationale (harți,
esantioane, atlase si alte surse stiințifice) pastrate si prezentate in spații adecvate,
precum cabinete si laboratoare. Cadrul didactic care predă in cadrul Liceului VValdorf
Timisoara și-a creat deja o baza de dotare de diverse materiale didactice (harți,
esantioane, etc.), care necesita un spațiu dedicat pentru a fi depozitate si usor accesibile
in cadrul demersului pedagogic.
De asemenea adaugam ca, in pedagogia Vvaldorf disciplinele sunt considerate
mijloace de ințelegere a individualitâții fiecarui copil și de dezvoltare liberă si armonioasă
a acestula. Din acest motiv in pedagogia VValdorf, pe lânga disciplinele intâlnite in
invâțâmaântul de masa, sunt introduse in planurile cadru specifice (OMEN nr.
4625/28.10.2014 pentru ciclul primar si OMEN >5290/28.12.2001) discipline specifice.
Disciplinele specifice pedagogiei VValdorf sunt:
- desenul de forme (la ciclul primar),
- euritmia (la ciclul primar și secundar),
- cunostințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia si
istoria),
- geologia (clasa a VI-a),
- astronomia (clasa a VI-a).
La clasele pregătitoare, | şi a II-a, se studiaza integrat la disciplina Matematică şi
conţinuturi care se referâ la explorarea mediului.
3. Nu există un spaţiu ŞI dotârile necesare care sa permită elevilor accesul şi utilizarea
tennologiei informatice şi de comunicare. Dotarea actuală a unitâţii de invâţamant este
aşadar neconforma şi neadaptată societâţii informaţionale şi societăţii cunoaşterii.
Conform planului-cadru pentru invâtâmântul gimnazial alternativ VValdorf, disciplina TIC
se preda la nivelul gimnaziului ca disciplină in cadrul curricumului la decizia ȘcOlll, Cu O
alocare de o orâ/sâptâamâana. Programa școlară se orientează dupa cea aprobata la nivel
național pentru invâțâmântul gimnazial, astfel incât elevii să dobândească competențele-
cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național și european. În acest sens
existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului
educațional este esențial.
4. Neajunsuri există şi In ceea ce priveşte asigurarea dotaârilor şi materialelor didactice
necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spaţiile de invaţare şi a unul
proces de predare invaţare inalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice

Proiect
existente sunt puţine, unele dintre ele invecnite şi uzate, folosite pe parcursul a
nenumarate generaţii, necesitând atât inlocuirea componentelor uzate cât şi completarea
cu categorii noi de materiale didactice speciiice.
>. Având in vedere numărul tot mai mare de elevi înscrişi la Liceul VValdorf, este
necesara punerea la dispoziţie a unel sâll suplimentare de sport şi dotarea cu material
sportiv adecvat acestela, având in vedere importanța orelor de educaţie fizică pentru
sănătatea elevilor şi dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generaţii. În plus este necesar
un spaţiu adecvat şi suficient care sa poate îl utilizat ca sală de spectacole pentru
serbarile de prezentare a celor invatate in cadrul epodilor, la ciclul primar și gimnazial,
respectiv pentru concertele si piesele de teatru ale elevilor din ciclul grmnazial precum si
pentru serbările si evenimentele organizate la nivel de scoală (sarbatoarea Toamnei,
Ziua Naţională, Bazarul de Crâciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificata
construirea unei sâli multifuncţionale, necesara atât orelor de educaţie fizică si jocuri (la
ciclul primar), cât si ca sală de spectacole, ea trebuind să fle echipată atât cu dotarl
necesare orelor de educaţie fizică cât si cu scena, echipament tehnic si dotari
corespunzatoare unei sâll de spectacole.
o. De asemenea, este necesara accesibilitatea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
pentru toţi elevii, Inclusiv pentru cel cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrâri de
construcţii şi adaptarea speciala a dotărilor pentru această categorie de beneficiari.
Totodată, deşi de-a lungul timpului au existat in acest sens numeroase solicitâri din
partea părinţilor, unitatea şcolară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip
școală dupa scoală, prin proiectul propus dorind să fie creat spaţiul necesar pentru doua
grupe de aiterschool.
În concluzie este necesară realizarea de investiţii pentru asigurarea de spații suficiente
necesare desfâşurăârii procesului educaţional in condiţii optime, in condiţiile existenţei unei
cereri excendentare posibilităților de şcolarizare ale Liceului Waldorf. În plus întreaga
infrastructura creată va trebui sâ île sigura, atractivă şi adecvată varstei şi sa île
completata prin achiziţia de dotâri, materiale şi echipamente specializate de predare, care
sa asigure calitatea, relevanta şi eficienţa educaţiei şi sa fie aliniate principiilor de invâţare
moderne.
Cerinte
Proiectantul va asigura intocmirea documentației pentru studiul de fezabilitate În
vederea construirii corpului de clâdire propus
ofere
numarul
spații
reECEsdale,
Iincadarandu
ntr-o suprafa
= IP Qdc
Construl
rr Qdc
ae aproximativ 2400 mp.
2.3.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic
Nu este cazul.
2.4 Analiza cererii de bunuri
i servicii, inlcusiv prognoze pe termen mediu
i lung
prinvinda
evoluţia
cererii,
n scopul
justificârii
necesității
obiectivului de
investiţii
În ceea ce priveşte cererea de bunuri şi servicii aferentă prezentului proiect şi cerințele
specifice identificate, care justifică necesitatea şi dimensiunea investiţiei menţionâm
urmatoarele:
- elevii inscrişi la Liceul VValdorf Timișoara şi familiile acestora, in calitate de principali
peneficiari al prezentului proiect, şi-au manifestat deseori nemulţumirea faţa de calitatea
infrastructurii fizice pusa de dispoziţie, care datorită supraaglomerarii nu poate asigura un
mealu de predare-invățare sigur, sanatos şi un nivel adecvat ae stimulare ai participanţilor

Proiect
la procesul educaţional. Aceştia Işi doresc imbunataţirea condiţiilor de studiu ŞI punerea
la dispoziţie a unor spaţii suplimentare, dotate corespunzator.
- aceştia reclama totodată llpsa unor dotari suiiclente si in stare corespunzatoare —
ecnipamente şi materiale didactice care să permită participarea acilvâ şi Implicarea la
clasa a tuturor elevilor, cu efecte directe asupra rezultatelor lor şcolare şi a potenţialului
ae dezvoltare viltoare.
- atât elevii cât şi parinţii acestora solicită frecvent unitâţii de invaţâmant efectuarea de
investiţii in domeniul TIC, considerând câ lecţiile in care sunt introduse elemente TIC sunt
considerate de elevi mai atractive, ca elevii işi maresc motivaţia invaţarii ȘI ÎŞI largesc
sfera de cunoaştere.
- totodata elevii solicită frecvent punerea la dispoziție a unei sâli suplimentare pentru
desfasurarea orelor de educaţie fizică, precum si imbunatâaţirea dotării acestela astfel
incât sa le permită accesul la mai multe activitâţi ŞI Jocuri sportive.
- având in vedere programul tot mai aglomerat şi mai stresant al părinţilor, nu de
puţine ori aceştia au solicitat unitâţii şcolare dezvoltarea de programe de tipul Școală
dupa şcoală, in prezent unitatea şcolară nedispunând de spaţiile necesare in acest sens.
Din punct de vedere al volumului cererii de servicii educaţionale specifice prezentului
proiect, putem menţiona ca in ultimii o ani numărul de elevi inscrişi in ciclul gimnazial la
Liceul VValdorf (O-VIII) s-a aflat pe un trend permanent ascendent, conform dateor din
tabelul de mai Jos:
Clasa preg.
Clasal
Clasa a ll-a
Clasa allll-a
Clasa a V-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
In fiecare an unitatea şcolară primeşte un număr tot mai mare de cereri de înscriere,
care nu pot îl satisfâcute integral deoarece Liceul VValdorf a atins deja capacitatea
maxima (limita fiind dată de spațiu avut la dispoziție), putând spune câ se confruntă chiar
cu un fenomen de supraaglomerare.
Pornind de la datele actuale privind efectivul de elevi şi solicitârile inregistrate in anii
anteriori, se estimează câ evoluţia viltoare a numarului de elevi înscrişi in ciclul O-VIII la
Liceul VValdorf Timişoara va fi:
Capacitatea estimată după finalizarea investiţiei (2023-2024)
Numar clase
Numar elevi
per clasă
Numar total
Clasa preg.

Proiect
Clasa
Clasa alll-a
Clasa allll-a
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
18 clase
Investiţia vizează şi oferă posibilitatea dublârii graduale a numarului de clase, in
condiţiile înregistrării unei cereri sporite de inscriere a elevilor la Liceul VValdorf Timişoara,
singurul centru pentru invâţamant alternativ VValdorf din zona de vest a Românie. Acest
proces a inceput in anul scolar 2015-2016 si a fost continuat in anii urmatori, urmând a se
continua dublarea numărului de clase si in următorii ani, astfel incât in anul scolar 2023-
2024 sa existe la nivelul unitâții scolare Liceul VValdorf Timisoara câte 2 rânduri de clase
de la clasa pregătitoare, până la clasa a VIII-a, insumând un numar de aproximativ 446
elevi.
rentru atingerea acestul deziderat unitatea şcolară necesită spaţii supllmentare pentru
asigurarea unei bune desfâşurări a procesului de invaâtamânt.
Dimensionarea investiţiei - CONSTRUCȚIE șI DOTARE LICEU VVALDORF
TIMIȘOARA a ţinut cont intru totul de cererea de servicii educaţionale manifestată la
nivelul Municipiului limişoara şi a localitâţilor ain imediata vecinatate, atât cantitativ cât şi
calitativ.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice:
Obiectivul general al prezentului proiect il constituie creşterea capacităţii de şcolarizare a
Liceului VValdorf Timișoara
determinand astfel imbunaătaţirea condiţiilor de acces la
educaţie, a infrastructurii educaţionale și cresterea participârii populației scolare la un
proces educaţional preuniversitar aliniat la standarde europene de inaltâ calitate, care sâ
permită unitâţii de invâţamaânt sâ-şi indeplinească misiunea de formare a tinerilor in
dezvoltarea locală, regională şi naţională.
Principalele obiective specifice ale prezentului proiect de investiţie constau in:
Construirea unul norp nou de clâdire in care să se desfâaşoare in condiţii optime
procesul de invâţamaânt aferent ciclului primar şi gimnazial, in suprafaţa construită de
2303.45 mp
Crearea unul mediu propice pentru desfâşurarea actului educaţional la un nivel
superior de periormanţă, proiectat sa faciliteze predarea şi invâţarea şi aliniat principiilor
de moderne de invaţare, pentru un număr de
de elevi şi cadrele didactice ce işi
activitatea in cadrul unităţii
colare
Creşterea calitaţii şi atractivităţii actului educaţional desfâaşurat in cadrul unitâţii de
invaţamant prin achiziţia de echipamente Îl, materiale didactice moderne şi materiale
specifice pentru documentare, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor
pentru utilizarea noilor tennologiii
Creşterea accesibilitâţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale.

Proiect
(3) IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIVOP ȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE OENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTIȚII
scenariul 1:
Alternativa construirii unei clâdiri cu regim de inâalțime P+>E care sa île
realizata pe o structură metalică, incadrându-se intr-o suprafață construita de 1200 mp.
scenariul 2:
Alternativa construirii unei clâdiri cu regim de inâalțime P+1E care sa île
realizata pe o structura de zidarie portanta cu stâlplșori si centuri de beton armat, avand o
suprafața construită de 2400 mp.
o-a demarat un studiu al scenariilor având in vedere mai multe puncte de vedere. s-a
tinut cont atât de principiile de mobilare urbana, cât si de posibilitățile de ocupare a
terenului. După judecata modului in care cele doua scenarii se raportează la forma sitului
si relaționeaza cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a îi mult mai
avantajos. Analiza specificului seismic al zonei in care se regăseste localitatea, si a
legislației la care este supusa construcția propusa,
indică scenariul 2 ca îlnd cel mal
coerent
I adaptabil normelor tennice
I sanitare
N Vigoare.
Numarul
necesar de spatii
este similar pentru ambele scenarii,
n cazul scenariului 2, calitatea acestora este
mal
deoarece orientarea fa
“a
de punctele cardinale
osie
mai favorabil
pentru
sorirea corect
salilor
utilizate
N procesul de
pri Tinand
cont ae
caracteristicile arnitecturale, sociale, urbanistice, legistlative
I tennice care afecteaz
scenariile propuse, s-a luat decizia C
scenariul 2
este cel mai fezabil, acesta urm
île detaliat in capitolele si subcapitolele care urmeaza. .
3.1 Particularităţi ale amplasamentului
a). Descrierea amplasamentului
imobilul ce face obiectul prezentei
documentații
proprietatea
Primariei
Timisoara
si este
identificat cu CF 446325
„ Nr.CAD.446325 in suprafata de
4400 mp conform
Tot conform CF, imobilul se afl
In proprietatea Municipiului
Timisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, In acest
moment, este neimprejmult si liber de constructii.
b)hkelatii cu zone invecinate,accesuri existente
Vecinatati:
latura nord -drum — Aleea Cristaluluil
latura vest, sud si est - Centru Pedagogic Waldorf — CF Nr. 446324 Timisoara
In momentul actual, accesul pe sit se realizeaza
orin latura nordica, de pe Aleea
Cristaluluil
c)Onentare fata de punctele cardinale.
Corpul propus are o forma neregulata,
urmărind in plan forma literei L
sI este orientat atat
pe directia E-V, cat si pe directia N-o.
spatiile
de clasa sunt amplasate
preponderent pe latura de S lar spatiile destinate laboratoarelor si atelierelor sunt
orientate pe laturile E si S, raportandu-se la specificatiile din «Normativul privind
proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee, NP 010/9/.>»
d)ourse de poluare existente in zona
Nu este cazul

Proiect
e)Date ciimatice si particulantati de relief
Localitatea limisoara are o clma temperat
tară vânturi puternice; viteza medie a
vantului este de 3-4 m/s, temperatura medie anuala de +10.9
C, iar cantitatea medie de
precipitații anuale ajunge la valoarea de 631 mm
utilitare
In localitatea limi
oara se pot face bran
amente la utilit
le existente In municipiu: apa,
canalizare (AQUA TI), energie electric
retele de date sI voce, gaze naturale
a. Orasul
este deservit si de societatea municipala pentru colectarea deseurilor (RETIM)
Caracteristici geofizice ale terenului din ampiasament-extras din studiul geoteNnic
Date privind Zona seismica
Conform zonarii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmatorii parametri:
ag=0.20; Tc=0.fsec(conform P100-1/2013)
Natura terenului de fundare
Terenul are o suprafata relativ plan
astfel, amplasamentrul nu prezinta
potențiali
alunecare, decl are asigurat
stabilitatea generala.
rresiunea conventionala de baza: 190 Kpa
Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane
apare in sondaje la cota de -2.60 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor
subterane poate varia cu circa 0.20 m, In
funcție
de anotimpuri
1 de cantitatea de
precipitaţii
Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fl stabilit numai In urma
executarii unor studii nidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observatii asupra
fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp, In
functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii.
Date geologice generale
Platforma
mentionata
face parte din punct de vedere geomorfologic din c
mpla joasa
denumita Campla Banatului. Astfel, zona mentionata se incadreaza in complexul
aluvionar a
carul geomorfologie se datoreaza
influenței
apelor
curgatoare
care au dus la
transportarea si depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite din dezagregarea
rocilor ae baza.
Date geotennice
Pentru
construcţia
r+iE, Se recomanda
fundarea la cota minima,
min
=-1,00 m
fa
= IP Qdc
CTN. pe stratul de praf argilos vanat galben, imbunatatit prin inpanare cu refuz de ciur
sau piatra spart
Este necesara armarea talpil fundatiei cu centura din beton armat,
pentru o buna rigidizare a constructiei.
incadrare In zone de risc
Categoria geotehnica 2 - risc geotehnic moderat
Caracteristici din punct de vedere nidrologic

Proiect
LU ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane
apare in sondaje la cota de -2.60 m fata de cota terenului neatural. Nivelul apelor
subterane poate varia cu circa 0.o0m, in functie de anotimpuri si de cantitatea de
precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate îi stabilit numal in urma
executarii unor studii nidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observatii asupra
fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp, In
functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii.
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și
tennologic

Proiect
MEMORIU TEHNIC — ARHITECTURĂ
La baza elaborarii prezentului proiect a stat tema de proiectare prin care se cere
intocmirea studiului de fezabilitate pentru
"Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"
— localitate limisoara, UAI limisoara, Jud. ÎImis.
Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla In proprietatea Primariei
si este identificat cu CF 446322 limisoara, Nr.CAD.4463252 in suprafata de
4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului
limisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest
moment, este neimprejmult si liber de constructii.
terenul este situat in judetul limis, In partea de sud-est a orașului limisoara, SI
aparține de UIR >.
lerenul este cuprins Intre urmatoarele repere
La nord — arum — Aleea Cristalulul
La vest, sud si est - Centru Pedagogic Vvaldorf CF Nr. 446324 Timisoara
Conform H.G. /66/1997/ - privind calitatea In constructii - cladirea care se amenaJjeaza
se incadreaza In categoria de importanta
B' (Importanta deosebita)
Conform normativului P-100-1/20153 - privind clasele de importanta, imobilele se
incadreaza In clasa Il de Importanta.
Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are
urmatoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0./sec;
zapada are 1,okN/m“; vantul se
caracterizeaza prin intensitatea de U.6Kkra.
Conform P-118/99 cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.
In prezent pe parcela identificata prin C.F.44632> Timisoara nu se afla nicio
construcție. Pe parcela adiacenta laturilor de vest, sud si est sunt construite corpuri de
cladire care adapostesc activitatea Centrului Pedagogic VValdorf.
Prin proiectul de fata se doreste sustinerea localnicilor din Timisoara, asigurand un
spatiu modern adresat invatamantului cu specific pedagogic alternativ. S-a mizat pe
cresterea nivelului de trai, corelata cu nevoile exprimate de comunitate si de beneficiarul
investitiei.
se prevede construirea unui corp nou de cladire, care va gazdul sali de clasa,
laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali aiterschool, grupuri sanitare,
vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulatii si spatii de acces, case
de scara. Din punct de vedere volumetric, construcţia va urma Ilnil neregulate, Iar în plan
va urmari forma literei L si va tine cont de spiritul estetic al conceptului Valdort.

Proiect
Din punctul de vedere al imbunatatirii calitatii invatamantului alternativ in mediul
urban, consideram ca aceasta solutie este indispensabila In cadrul comunitatii din
Timisoara.
Suprafata teren
4400.00Ump
Corp propus
SC propusa
2305.42 mp
SD propusa
4136.55 mp
SU propusa
3626.66 mp
POT propus
CUT propus
Lista spatiilor propuse
Parter
After school 01
(6.36 mp
(2.0Uf mp
Atelier 01
(4.(8 mo
Atelier 02
(3.66 mp
Atelier 03
69.42 mp
Cabinet 01
11.4/ mp
Cabinet 02
19.94 mp
(asa scaril 01
31.98 mp
(asa scaril 02
32.92 mp
Centrala Termica
30.99 mp
(3.34 mp
(2.5f mp
(2.28 mp
06.33 Mp
Depozitare
2.2f mp
Depozitare 0
12.6/ mp
aleti O
15.65 mp
persoane cu dizabilitaţi
4.84 mp
12.34 mp
17.20 mp
Hol parter
09 mp
Vlagazie
I0.20 mp
OTICIU
6.34 mp
Portar
11.8/ mp
Sala Multifunctionala
40 mp
Sala Muzica
98 mp
Servire masa
IU.24 mp

Proiect
Vestiar
aletl
18.02 mp
Vestiar
ete
20.15 mp
ctaj
Atelier 01
Cabinet 01
Cabinet 02
cancelarie
(asa scaril 01
(asa scaril 02
Depozitare 01
Depozitare 02
Depozitare 03
Depozitare 04
Depozitare 05
Depozitare 06
Depozitare O/
aleti O
14.06 mp
14.89 mp
persoane cu dizabilități
Hol eta
Laborator U1
Laborator 02
Laborator 03
Euritmie
Scara
Lucrarile de construire cuprinse In prezenta documentatie sunt urmatoarele:
CLADIRE
Corpul de cladire propus va cuprinde
urmatoarele
functiuni: sali de clasa, laboratoare si
ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare,
depozitari, camera centrala termica, noluri de circulatii ȘI Spatii de acces, case de scara.
Din punct de vedere structural cladirea va fl realizata din fundatii de beton armat,
suprastructura din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din
peton armat, plansee din beton armat. Peretii de compartimentare se vor realiza din
Zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale.
sistemul de acoperire se va realiza atat din sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla
ceramica, cat si printr-un sistem de acoperire de îlp terasa.

Proiect
Lucrari constructie
<oallizarea
sapăturilor
premergătoare
turnarii fundatillor si turnarea betonului de
egalizare de 10 cm
Realizarea fundatillor din beton armat.
Hiarorzolarea Tundaitillor cu membrana bitumoasa.
Termolzolarea fundatiilor cu polistiren extrudat de 10 cm.
Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat.
Executarea stratului de pietris sort V 16/32 mm, avand grosimea de
Vlontarea termolzolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm
Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatie.
Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat.
realizarea scarilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de
acces In cladire din beton armat.
realizarea peretilor structurali exteriori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri
verticale de 25 cm.
Realizarea peretilor structurali interiori cu zidarie de blocuri ceramice cu Qolurl
Realizarea aticului din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.
Realizarea sarpantei din lemn, intr-o apa. sarpanta este compusa dintr-un sistem
de popi 15 X 15 cm, cosoroabe 12 X 15 cm si capriori 10 X 15 cm. Montarea
asterealei, a nidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din tigla
ceramica.
ianifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor,
elementelor structurale ale
sarpantei. solutia de ignifigare va corespunde clasei de reactie la foc B,s1,d0.
Turnare sapa suport pentru finisaj.
Montarea tamplariilor exterioare si interioare.
Realizarea unei platform
circulabile In zona nordica a scollli. Pavarea acestela cu
pavele din beton si caramida, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.
Lucrari exterioare
izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 22 cm.
izolarea termica a peretilor exteriori
vata minerala bazaltica de 25 CM.
interiorul golurilor de pe fatada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica
de > cm, dispus perimtral.
Izolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat,
In Zona unde acoperisul va avea alcatuire îlp terasa. rFrotejarea termolzolatlei se va
realiza la partea inferioara cu o bariera de vaporl, iar la partea superioara cu un
strat de separare folie PE.
Termoizolarea planseului dintre pad si etaj (In cadrul zonei unde acoperisul va fi tip
sarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejat
la partea superioara cu 2
straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei
retele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru sustinerea podinei din OSB.
Termolzolarea aticului cu vata minerala de 22 cm la partea exterioara Si
superioara, respectiv cu 22 cm la partea interioara.
Prevedea unul strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala,
aplicat pe ambele fete ale peretelui care
desparte
terasa
DOJA.

Proiect
lurnarea betonul de panta. Montarea unul strat de geotextill SI a unei membrane
nidroizolante din PVC, rezistenta la UV.
realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperisul va îl prevazut cu
scurgeri si burlane in zona terasel, lar In Zona acoperisului îlp sarpanta se vor
prevedea Jgneaburli SI burlane
Jgneaburile vor îl realizate taoia faltuita din otel
moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla,
otel moale cu acoperire HBFE, PREM sau similar. Burlanele vor îl de sectiune
areptungniulara.
eversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va
permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor îl infiltrate la minim > m de
cladire.
Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulatie
aflata In partea nordica a SCOlll.
Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu
acoperire HBFE, PREM sau similar.
Prevederea unei scari metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip
terasa.
Prevederea scarii metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al cladirii.
Prevederea balustradelor metalice aferente scarii de acces la etaj, vopsite in camp
electrostatic.
Aplicarea tenculelilor decorative pe fatada. Finisarea soclului Cu
tenculala
mozaicata pentru soclu.
realizarea parasolarelor
alcatuite
AIn lemn si metal.
Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1.
Realizarea chepengului etans la foc cu scara de lemn pentru acces pod
Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scarilor cu gresie antirepanta, acolo
unde acest tip de finisaj este indicat In partea desenata.
Lucrari Interioare
Realizarea peretilor de compartimentare interiori din zidarie de blocuri ceramice cu
goluri verticale de 11.5 cm.
Realizarea compartimentarilor interioare cu panouri de AFL In interiorul grupurilor
sanitare.
Peretele de compartimentare destinat centralei detectie incediu, va fi rezistent la
foc min 60 min.
Executarea tenculelilor interioare. Aplicarea gletului si a Zzugravelilor lavabile (se va
respecta cromatica incaperilor indicata in plansele de arhitectura).
Peretii grupurilor sanitare se vor placa cu faianta pana la cota +2.10 m fata de cota
finita a pardoselii.
lurnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala.
Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren
expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reactie la foc
Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de
reactie la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena
expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reactie la foc Bs1.
salile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals
fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitarile,

Proiect
vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile
sanitare vor îl prevazute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica.
Aplicarea gletului SI a Zugraveililor lavabile la tavane.
Prevederea balustradelor metalice aferente scarilor de acces la etaj, vopsite in
camp electrostatic.
Vlobilarea si dotarea spatiilor.
Tamplarie
Tamplaria exterioara va îl realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, exceptie
facand tamplaria aferenta centralei termice. rentru centrala termica se va
prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor îl realizate
din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor
respecta indicatiile cromatice din partea desenata.
Tamplaria interioara va fi realizata din lemn.
Toate tamplariile exterioare vor îl prevazute cu picurator la partea superioara.
Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar.
USsile de acces spre casele de scara, corpul de legatura, SI usile de evacuare spre
exterior vor îl prevazute cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. Partea
vitrata a usilor se va realiza cu sticla securizata.
Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta
Indicatille cromatice din partea desenata.
Usa de acces in centrala de detectie incediu SI semnalizare incendiu va fi din lemn,
rezistenta la foc si va fl prevazuta cu sistem de autoinchidere sau inchidere
automata.
Realizarea sapaturilor premergatoare turnarii fundatiilor necesare scarilor si
podestelor de acces
Realizarea fundatiilor din beton armat necesare scarilor si podestelor de acces.
Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat.
crxecutarea stratului de pietris sort
2mm
Pavarea scarilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip
avand grosimea de 10 cm.
Prevederea gospodariei subterane rezerva de apa instalatii hidranti
Realizarea alelilor, a platformelor de circulatie si a parcarii, pavate cu pavele din
peton si caramida pe pat de nisip. Prevederea unul strat suport de pietris si a
membranei geotextile.
Prevederea spatiilor verzi In cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali.
Sistematizarea terenului.
intocmit,
arh. Dan Stolan

Proiect
MEMORIU TEHNIC - REZISTENȚĂ
Studiul de fata are in vedere constructia si dotarea Liceului VWaldor
din orasul
UAI limisoara, judetul lImis.
Conform H.G. /66/199/- privind calitatea In constructii - cladirea care se amenaJjeaza
se incadreaza in categoria de importanta 'B'” (Importanta deosebita).
Contorm SIA 10100/0-/> -clasificarea constructiilor dupa importanta, cladirea se
incadreaza In clasa l-a, clasa de Importanta deosebita.
Contorm normativului P-100-1/2015, cap.4, tab.4.2 - privind clasele de importanta,
Imobilele se incadreaza In clasa Il de importanta,
clasa
de importanta deosebita.
Contorm normativului P-100-1/20152, din punct de vedere seismic, amplasamentul are
urmatoarele caracteristici: ag=0.20;, Tc=0./sec; zapada are 1,5kN/m“; vantul se
caracterizeaza prin intensitatea de U.6Kkra.
Nu este cazul
La baza elaborarii prezentului proiect au stat:
- tema de proiectare;
- plansele de arhitectura.
solicitarea beneficiarului
se va realiza o construcile noua care va adapositi
activitatea Liceului Waldorf Timisoara.
Lucrarile aferente structurii de rezistenta cuprind urmatoarele etape:
Construirea
UNUI COrp
ae cladire
Corpul nou va avea fundatie de beton
armat, suprastructura alcatuita din pereti din zidarie de blocuri ceramice cu
goluri verticale de
cm confîinate cu centuri si samburi de beton armat,
plansee de beton armat, scari de beton armat, acoperis tlp sarpanta de
lemn cu invelitoare din tigla ceramica combinata cu acoperis tlp terasa
necirculabila.
rrin lucrarile propuse se va realiza o construcile cu structura de rezistenta
corespunzatoare normativelor In vigoare.
Intocmit,
Ing. Bogdan /solt

Proiect
Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totala estimata de circa 200
KW pentru consumatorii de iluminat, forţă şi prize. Puterea electrica simultan absorbita
este de aproximativ 100 kW şi va fl preluată din postul de transformare propus. De la
tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile
ae distributie ale ncintel.
De la postul de transiormare se vor alimenta IG pe un circuit si IDSI pe un
CIrcult separat.
Allmentarea corpurilor de luminat SI prizelor se tace prin intermediul cablurilor
ip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietati ignifuge foarte bune. Cablurile sunt
caracterizate de izolatie si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei
electrice in instalatii electrice fixe corespunzatoare mediului din prezentul proiect.
cablurile sunt montate pe pat de cablu, In tub din materiale plastice, dupa caz.
Dentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat cu LED. Pentru
Iluminatul general din spatiul administrativ (Birouri), luminatul usilor de acces In cladire,
Iluminatul de securitate pentru evacuare, Iluminatul de securitate de evacuare Impotriva
panicii, iluminatul de securitate pentru circulatie, iluminatul de securitate pentru
continuarea lucrului, luminatul de securitate pentru interventii si respectiv iluminatul de
securitate pentru marcarea nidrantilor s-au prevazut de asemnea corpuri de iluminat cu
Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe
poduri de cabluri sau tuburi, diferite de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat
normal. Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol
de siguranta la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90, cu
armatura tip NHXCH, fara halogeni, cu emisie redusa de gaze toxice, cu emisie redusa
de fum si intarziere la propagare flacara, conform l/-2011.
Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fîl amplasate
conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in conditii de siguranta in caz de
incendiu a persoanelor aflate In cladire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt
marcate cu sigla EXIT (sau IESIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8
VW), vor avea timp de punere in functiune de > secunde si un timp de functionare de cel
putin 2 ore, conform presciptiilor Vor fi prevazute cu LED pentru semnalizarea
incarcarii acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea functionarii produsului In
regim de siguranta.
Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom
si vor îl alimentate prin intermediul unui circuit inaintea intreruptorului general al tabloului
Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul usilor de
evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65).
Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare Impotriva panicil se vor
monta In interiorul corpului de cladire SI vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 Ix
pentru o latime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor
prevedea cu comanda automata de punere in functiune după câderea iluminatului
normal. În afară de comanda automată a intrării lui în functiune. iluminatul de securitate
impotriva panicil se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile
personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea

Proiect
Ain functiune a iluminatului de securitate impotriva panicil se va face numal dintr-un singur
punct accesibil personalului insârcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul
de securitate impotriva panicil vor îl integrate in Iluminatul normal, vor avea un acumulator
incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul
prezentei tensiunii, lar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe
acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul
Invertorului este de a incarca acumulatorul In prezenta tensiunii, proces ce este semnalat
ae un led ce este conectat la invertor.
Corpurile pentru Iluminatul de securitate de evacuare Impotriva panicil vor avea timpul de
punere in functiune de > secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la
intreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 1/-2011.
luminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si
Iluminatul call de circulatie pentru evacuare.
Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de
punere in functiune de > secunde si timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu
de la intreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor I/-2011.
iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei
de detectie SI semnalizare incendiu si respectiv In camera tennica a statiei de pompare Ia
Incendiu.
Corpurile de iluminat pentru Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului,
vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei
de lumina In cazul prezentei tensiunii, Iar In llpsa tensiunii va comuta automat sursa de
lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat.
ROlul invertorului este de a incarca acumulatorul In prezenta tensiunii, proces ce este
semnalat de un led ce este conectat la invertor.
Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru interventii vor avea timpul de
pDunere in functiune de > secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la
intreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 1/-2011.
iluminatul de securitate pentru interveniii Se va prevedea In incaperea in care este montat
tabloul general si In incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15
x la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform Sk EN 1838:2014.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii, vor avea un
acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in
cazul prezentei tensiunii, lar in llpsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe
acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul
invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat
Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea
timpul de punere in functiune de > secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de
la intreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 1/-2011.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidranților interiori de incendiu se
vor amplasa in afara hidrantului (alâturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun
cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiția ca nivelul de iluminare sa
asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Proiect
Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata Ia
ZUU KVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a
statiei de pompare incendiu si a consumatorilor speciilicati de beneficiar (server, circuite
orize, etc). Acesta va avea urmatoarele date tennice:
Instalatia electrică de utilizare va asigura functionarea tuturor consumatorilor in
conditii de sigurantă. Fentru protectia la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul
de izolare corespunzător si legarea la priza de pamânt prin conductorul de nul de
protectie. oe vor executa instalatii electrice de siguranta pentru continuarea lucrului SI
Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerand
un coeficient de simultaneltate de 0,80, rezultând sectiunile specificate In schema
monoililara. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de
incadrare a incâperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de
electrocutare sI al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinatia
constructiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protectie din
materiale plastice.
Instalatia de protectie impotriva trasnetelor va fl cu dispozitiv de amorsare, cu o
inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea cladirii conform pleselor
desenate. se va monta un sistem de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv PDA, 45
JS, CI cu o raza de protectie de circa 90 metri. se va realiza legatura cu instalatia de
Impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rps1t.
se vor face masuratori a prizei de pamant si se va elibera un buletin de masura de catre
o firma autorizata si se va atasa prezentului proiect.
Daca prin mâsurâtori se obtin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pâmaânt
mai mari de 1 onm, se va executa o priza artificială care va fl echipata cu un număr de
electrozi OL Zn tip cruce 520x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor îi amplasati la o
distanta de 5 metri intre ei si numarul lor va îi suplimentat pana la atingerea unei valori
mai mici sau egale cu 1 onm a prizei comune de pamant si paratrasnet.
Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un
dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al
conductorului de coborâre de la care se va realiza legatura la minim > electrozi de
lungime 2 m si distanta 3 metri intre el dupa care se va realiza legatura la priza de
pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare.
Alimentarea sistemului antiefractie
Almentarea cu energie electrica a sistemului antiefracţie. Alimentarea cu
energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate in acest
sens, cu tensiunea de 230V/50HZ. Sistemul antiefracţie nu face obiectul proiectului

Proiect
Almentarea cu apă rece a instalaţiilor interioare din clâdire se face de la
sistemul de alimentare cu apa al localitatii, prin intermediul unei conducte din PE-HD de
diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet.
Distributia apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa
rece îlind distribuita catre grupurile sanitare ale vestiarelor, catre sistemul de preparare ai
apel calde de consum, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unul circult pentru
asigurarea apel reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu
serviciu. se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalatiei de
incalzire.
rentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boller de
capacitate 1000 de lltrr amplasat in zona cemerel tennice a centralei termice pe
combustibil gazos, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare.
Apele uzate menajer vor îl evacuate In caminele menajere din incinta si In îlnai
vor fi colectate la reteaua de canalizare a orasului. Apele uzate menajer vor fi evacuate
cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, acestea avand o panta de
circa 0,/0 - 2,00 % si filnd ingropate la o adancime de minim 0,80 m fata de cota terenului
sistematizat.
Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare.
Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor îl preluate de catre guri de scurgere
SI impreuna cu cele de pe acoperis, se vor deversa in reteaua de colectare ape pluviale a
incintei SI apoi In reteaua pluviala existenta a localitatii, prin intermediul conductelor din
rentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor monta direct pe
fatada conducte din PP-R de diametru 32 mm, acestea urmad sa île conectate la sistemul
de preluare a apelor pluviale.
In Caz de avarie sau de necesitate a gollril instalatiei de Incalzire, Se recomanda
montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe suomersiblea. Aceasta
va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte
PE-HD V32 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet.
Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descârcate se vor
incadra in valorile impuse de NTPA — 002/1997.
rentru conductele de apă rece şi apă caldă din se vor utiliza tevi de îlp FP-R CU
diametre cuprinse intre 920 si 032 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor
utiliza ţevi şi piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 66/5/2-80; iar pentru
canalizarea exterioara se vor utiliza ţevi şi piese din PVC-KG, pentru conductele de
canalizare pozate ingropat in pardoseala si pentru cele montate subteran.
statia de pompare incendiu pentru instalatia de stingere hidranti interiori si
exteriori
se va alege o statie de pompare va asigura un debit de circa mc/h si o
inaltime de pompare de circa /8...80 mGCA. statia de pompare va avea o pompa
orincipala si una de rezerva, un vas de expansiune pentru mentinerea presiunii In
instalatie si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi
asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de

Proiect
almentare cu energie electrica va îl asigurata de un generator electric ce functioneaza pe
Combustibil motorina.
rentru racordarea autospecialei de interventie a pomplerilor se vor prevedea 2
racorduri tip € conectati la sistemul de stingere interior
rentru racordarea autospedcialei de intervenile a pomplerilor se vor prevedea 2 racorduri
tlp C conectati la sistemul de stingere interior si 1 racord tip A conectat direct la rezervorul
de apa pentru stingerea incendiilor. lapblourile flecarel statie de pompe de incendiu poti
alimentate pe doua cai de alimentare (câte una de la flecare sursa) cu un sistem AAR cu
actionare la disparitia tensiunii sursei de baza. Allmentarea din sursa de baza se va face
din fata intreruptorului general.

Proiect
Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe
combustibil gazos de putere Qtn=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie
termica, de la cazan agentul termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) de
capacitate 1000 de litri, IZolat si montat In camera centralei termice. De la acesta, prin
intermediul unul distribuitor-colector principal agentul termic va îl trimis prin intermediul
pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din Incinta. Fentru asigurarea preluarii
Allatatilor din sistem si pentru protectie se vor prevedea doua vase de expansiune de
capacitate V=2>0 litri flecare.
Lele doua centralele termice vor iunctiona In cascada, vor avea tiraj fortat si
flecare va avea o putere termica de circa 100 kW, insumand 200 kW pentru acoperirea
necesarului de caldura si preparare apa calda de consum.
instalatia de incalzire interioara va fl aceeasi pentru ambele centrale termice si va fi
realizata din conducte din cupru, izolate. instalatia se va aerlsi local la nivelul
ventiloconvectoarelor care vor îl prevazute cu robineri de aerisire In punctul cel mai inalt
al instalatiei.
rentru asigurarea aerului proaspat in cladire si pentru o economie de energie
se va prevedea o centrala de tratare aer de capacitate V=60000 mcn, prevazuta cu
recuperator de caldura aer-aer de inalta eficienta energetica.
Se va efectua un racord In interiorul camerei centralei termice de la sistemul de
termoficare al orasului.
Se va prevedea un schimbator de caldura in placi, prin intermediul caruia se va realiza
incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spatiului. se va prevedea un
de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la
acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a
centralei de tratare aer.
Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orasului.
se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurarii unui confort ridicat in
utilizarea apei calde.

Proiect
MEMORIU TEHNIC — LUCRĂRI RUTIERE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
Lucrări exterioare: amenajare parcări supraterane, circulații pietonale ŞI
platforme, str. Uranus, nr. 14
1.2. Amplasamentul obiectivului
Str. Uranus, nr. 14, localitatea Timişoara, judeţul Timiş, CF Nr. 44632
Timisoara
1.3. Beneficiarul investiţiei
Primaria Municipiului Timisoara
Jud. Timis, Mun. Timisoara, Bld. Constantin Loga Diaconovici, Nr, 1
1.4. Proiectant de specialitate:
strada. Umbrei, nr. 9, Timişoara, judeţul Timiş
Tel/fax. 0356 105
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi
a) Lucrări rutiere
Categoria şi clasa de importanţa
Amenajare parcari supraterane si circulaţiile pietonale
se incadreaza In
caiegoria
de importanţă C (normaiăj
clasa de importanţă lil (medie/
conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii şi a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la
aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii.
Situaţia existentă
re strada Uranus la numarul 14 funcționeaza școala Vvaldori. re parcela care face
obiectul acestei investitii, identificata cu CF Nr. 446325 Timisoara, nu exista acces auto,
NICI acces pietonal sau parcare.
Descrierea lucrărilor proiectate
Parcări oblice, alei si trotuare
Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m şi
laţimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45", rezultând un total de 3> de locuri de parcare.
Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având /,00 m lațime. Accesul se
prevede cu o lățime de 35,20 m cu sens unic, lesirea din parcare făcându-se la /0 m
distanta tot in Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta — fig.
Accesul În parcare, circulația În parcare cât și iesirea din parcare se face printr-o
pretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m.
Le asemenea, se prevede un rastel de piciclete cu 56 posturi calculate conform
Anexei nr. 2 din PUG Timisoara, pct. G Functţiuni de invâțâmânt si cercetare, art. 12.
roziţia locurilor de parcare este prezentată in planşa nr. U1-b.
statutul juridic al terenului:
Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se
aila In proprietatea Primariei limisoara si este identificat cu CF 4463252 |imisoara,
Nr.CAD.446325 in suprafata de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla
In proprietatea Municipiului limisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren
intravilan care, In acest moment, este nemmprejmult si liber de constructii.

Proiect
În profil longitudinal
roşie s-a proiectat cu respectarea prevederilor
SI
ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor
in localităţile urbane
În profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă şi se urmăresc
urmatoarele criterii:
asigurarea unor elemente geometrice in proiil longitudinal corespunzătoare
unel viteze de bazâ de 22 km/h;
realizarea unor declivităţi cu lungime cât mai mare;
respectarea eventualelor punctelor de cota obligate.
Zonele verzi având suparafața totală de 120 m
se amenajează astfel: cu pâmânt ve
getal pe o adâncime de 30 de cm, semânare larbâ (gazon), plantare arbori respectiv
gard VIU.
În profil transversal
situaţia se prezintă astfel:
pe porţiunea de carosabil — acces la parcare, in conformitate cu STAS 10144/1-
90 şi ORDIN 50/1998
, sectorul de drum s-a proiectat
drum de clasă tennicâ IV Cu
O banda ae circulaţie
având laţimea părţii carosabile de 3,20 m. Acest sector se va
realiza in etapa |.
În profil transversal carosabilul — acces la parcare va avea pantă de 2,5%
orientată spre parcare, lar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre
carosabil.
Astfel au rezultat urmatoare elemente In profil transversal pentru sectorul de drum:
laţime parte carosabilă
320 m;
panta transversală in
2,2 % - pantâ unică
trotuar
min. 1,20 m;
zona verde
variabil:
număr locuri de parcare
Structura rutieră proiectată
Pentru amenajarea trotuarelor si a acceselor la garaje care face obiectul prezentei
documentaţii, având la baza calcului de dimensionare a structurii rutiere, precum şi
situaţia existenta s-au adoptat urmatoarele structuri rutiere:
Structura de rezistenţă proiectată pentru realizarea trotuarelor:
realizarea unul
strat de fundaţie din balast
Cu grosimea de
5 cm
conform
STAS 6400-84 şi Normativ C 148-8>2. Balastul va respecta condiţiile de calitate
prevazute de SR 662-02,
imbracaminte din
pavele autobiocante din beton de ciment
CU grosimea de
aşezate pe un
strat de nisip
Structura de rezistenţă proiectată pentru parcaje:
realizarea unul
strat de fundaţie din balast
CU grosimea de
O cm
conform
STAS 6400-84 şi Normativ C 148-852. Balastul va respecta condiţiile de calitate
prevazute de SR 662-02,
realizarea unul strat de fundație din
biatră spartă impânată cu split
grosimea de
> Cm
conform STAS 6400-84 şi SR 66/-01;
imbracaminte din
pavele autoblocante din beton de ciment
Cu grosimea de
aşezate pe un
strat de nisip
scurgerea apelor de pe zona de trotuare si a parcarii se va face prin intermediul
pantelor transversale şi longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se
deversează in canalizarea oraşului dupa ce au fost filtrare de un separator de

Proiect
hidrocarburi.
re sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de
pe partea carosabila, parcajelor şi trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin
guri de scurgere îlp „Gelger . Ele vor îl racordate la canalul colector existent prin
intermediul unor câmine de vizitare.
caminele de vizitare vor îl acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf.
Acestea vor îl amplasate la nivelul carosabilului proiectat permiţând deschiderea
Siguranţa circulaţiei
Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul ŞI executantul vor îl obligaţi sa
respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât sa se evite
producerea de accidente de circulaţie.
Pentru siguranţa circulaţiei s-au prevazut indicatoare de circulaţie conform Sk
Circulaţia pe carosabil — acces la parcare se va desfâşura cu respectarea
restricţiilor impuse de Comisia de circulaţia a municipiului Timişoara.
Costul tuturor lucrărilor aferente amenajarii locurilor de parcare vor îl suportate
de câtre beneficiar, lar execuţia lucrărilor se va face de câtre o unitate specializata in
lucrari ae Arumulri.
Intocmit,
ing. Florescu Marcela

Proiect

SII Proiect 12/2018 BA" studio STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 4 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare executării lucrării Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara Nr. crt Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 0.19) (cu TVA) lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului LE Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 11,160.00 2,120.40 13,280.40 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor Total capitol 1 11,160.00 2,120.40 13,280.40 CAPITOLUL 2 Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii Total capitol 2 48,835.17 9,278.68 58,113.85| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 3.1.1. |Studii de teren 312. Raport privind impactul asupra mediului 3.1.3. |Alte studii specifice 3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 7,316.81 7,316.81 3.3 Expertiza tehnica 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 14,633.62 2,780.39 17,414.01 3.5 Proiectare 245,113.19 46,571.51 291,684.70 3.5.1. |Tema de proiectare 3.52. |Studiu de prefezabilitate 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 354. |[Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 36,584.06 6,950.97 43,535.03 35.5. |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 29,267.25 5,560.78 34,828.03 3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 179,261.88 34,059.76 213,321.64 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

RIAA 31 ur studio STR. GIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Proiect 12/2018 Lt 2 3 4 5] 3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00 | 3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 3.72. |Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.8 Asistenta tehnica 120,727.39 22,938.20 143,665.59 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 65,851.30 12,511.74 78,363.04 3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor 58,534.49 11,121.55 69,656.04 3.8.1.2.Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,316.81 1,390.19 8,707.00 3.82. |Dirigentie de santier 54,876.09 10,426.46 65,302.55 Total capitol 3 437,791.01 81,790.10 519,581.11 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41 Constructii si instalatii 6,353,344.70| 1,207,135.49| 7,560,480.19 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 61,779.17 11,738.04 73,517.21 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 901,687.65 171,320.65 1,073,008.30 44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 45 Dotari 831,588.41 158,001.80 989,590.21 46 Active necorporale 45,991.76 8,738.43 54,730.19 Total capitol 4 8,194,391.69| 1,556,934.41 9,751 ,326.10| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 182,920.29 34,754.85 217,675.14 5.1.1. |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 109,752.17 20,852.91 130,605.08 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 73,168.12 13,901.94 87,070.06 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 171,206.66 171,206.66 52.1. |Comisioanele si dobanzile afererente creditului bancii finantatoare 5.22. |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 32,924.36 32,924.36 52.3. [Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 6,584.87 6,584.87 5.24. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 32,924.36 32,924.36 5.2.5. |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 98,773.07 98,773.07 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 431,011.37 81,892.16 512,903.53 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 18,000.00 3,420.00 21,420.00 Total capitol 5 | 803,138.32 120,067.01 923,205.33 |

-— m SI stu Proiect 12/2018 ana 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 | 1 N CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Total capitol 6 TOTAL GENERAL 9,495,316.19| 1,770,190.60 11,265,506.79 din care: |C+M(1 .2+1,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,584,871.21| 1,251,125.52 7,835,996.73 Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 leur „tocmit SC SDAC studio SRL Timisoara arh. Dan Stoian 4.6399 lei Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara

sI STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 — „rr studio DEVIZUL obiectului Proiect 12/2018 Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara — structura si arhitectura Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara Nr. crt ; , Suit Valoare TVA 1 Valoare Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19.00% (cu TVA) lei i 1 2 4 5 CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 41.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 417,698.05 79,362.63 497,060.69 500698 SCOALA WALDORF — LUCRARI EXTERIOARE 417,698.05, 79,362.63 497,060.69 4.1.2 Rezistenta 2,993,616.14| 568,787.07 3,562,403.21 500658 SCOALA WALDORF — INFRASTRUCTURA 1,109,850.82 210,871.66 1,320,722.48 500668 SCOALA WALDORF - SUPRASTRUCTURA 1,883,765.32 357,915.41 2,241,680.73 4.1.3. Arhitectura 2,151,377.63 408,761.75 2,560,139.38 500678 SCOALA WALDORF - FINISAJE INTERIOARE 1,465,179.01 278,384.01 1,743,563.02 500688 SCOALA WALDORF - FINISAJE EXTERIOARE 686,198.62 130,377.74 816,576.35 4.1.4. Instalatii 790,652.88| 150,224.05 940,876.93 4.1.4.1 Instalatii interioare 743,178.76 141,203.96 884,382.72 4.1.4.2 Instalatii exterioare 47,474.12 9,020.08 56,494.20 Total I-subcap. 4.1 6,353,344.70 1,207,135.49 7,560,480.20 4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 61,779.17 11,738.04 73,517.21 Total Il-subcap. 4.2 61,779.17 11,738.04 73,517.21 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 901,687.65 171,320.65 1,073,008.30 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 831,588.41 158,001.80 989,590.21 4.6 Active necorporale 45,991.76 8,738.43 54,730.19 Total IIl-sucap 4.3+4.4+4.5+4.6 1,779,267.82 338,060.89 2,117,328.71 Total deviz pe obiect(Total I+Total Il+Tota 8,194,391.69 1,556,934.42 9,751,326.12 Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei Intocmit Beneficiar SC SDAC studio SRL Timisoara arh. Dan Stoian Primaria Municipiului Timisoara

m) a 31 ur studio Proiect 12/2018 STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 4 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Investiti Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Faza: SF Estimare cantitati lucrari 500658 SCOALA WALDORF - INFRASTRUCTURA Nr. Crt|Codart. |Denumire lucrari U.M. Cant. PU Total 1 |TSC02A1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 mc 8.50 483.60 4,108.29 2 |TSA02B1 |Sapatura manuala mc 19.91 20.47 407.57 3 (CA06AT1 |Beton de egalizare C8/10 mc 99.22 204.84 20,324.34 4 |CA07D1 |Turnarea betonului in fundatii C16/20 cu pompa mc 1,015.11 358.51 363,932.68 5 (CBO2A1 |Cofrag elevatii mp 623.87 17.13 10,685.39 6 |CC01C1 |Montare armatura in fundatii si elevatii kg 20,954.81 3.03 63,410.15 7 |TSD16B1 [Umplutura compactata de pietris 16-32mm mc 320.66 72.63 23,289.31 nm 8 IZFO4J2 |Folie PVC mp 2,164.60 0.94 2,034.72 lu! 9 IZF10B1 |Polistiren extrudat de 30 cm mp 2,164.60 106.89 231,369.62 Mm] 10|CA07D1 |Pardoseala din beton C16/20 de 15cm grosime cu pompa mc 324.69 359.76 116,810.92 11 |CC02P1 |Montare plasa sudata 6/10 kg 3,152.52 3.52 11,100.19 12 verticala a fundatiilor mp 514.36 33.61 17,289.09 |) 2 13|TSI09A1 |Incarcare pamant in auto t 1,360.56 13.00 17,687.31 [8] 14 Transport pamant t 1,360.56 20.00 27,211.24 15 Transport balast t 630.50 20.00 12,610.09 16 |TRA06A50 Transportul betonului la 20 km t 2,716.72 23.80 64,657.94 Total cheltuieli directe din articole 986,928.83 Alte cheltuieli directe 19,738.58 Total cheltuieli directe 1,006,667.41 Cheltu irecte 50,333.37 Profit 52,850.04 Total general deviz 1,109,850.82 TVA 210,871.66 Total cu TVA 1,320,722.48 INTOCMIT PROIECTANT SC SDAC STUDIO SRL TIMISOARA

Proiect 12/2018 '.r studio a STR. GIRGUMVALATIUNII 39/G/1 4 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Investitia: Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Beneficiar: Primaria Mu lui Timisoara Faza: SF Estimare cantitati lucrari 500668 SCOALA WALDORF - SUPRASTRUCTURA Nr. Cod art. Denumire activitate UM Cant. PU Total crt. 1 |CA07H1 Turnare beton C16/20 in samburi cu pompa mc 186.87 368.58 61,504.85 2 |CBO4A1 Cofraje pentru samburi si stalpi mp 2,225.93 16.85 37,507.20 3 |CCo2C1 Montare armatura in samburi kg 23,081.74 3.34 77,202.61 4 |CA07H1 Turnare beton C16/20 in centuri,grinzi ,buiandrugi si scara cu pompa, mc 290.71 368.59 107,150.95 5 |CBO4A1 Cofraje pentru centuri,grinzi ,buiandrugi si scara mp 2,711.64 16.85 45,689.69 6 |CC02C1 Montare armatura in centuri,grinzi ,buiandrugi si scara kg 29,068.21 3.34 97,225.86 7 |CA07H1 Turnare beton C16/20 in placi parter si etaj cu pompa mc 545.00 368.57 200,873.22 3630.95*0,15=544.65 mc 8 |CBO4A1 Cofraje pentru placi parter si etaj mp 3,630.00 16.85 61,164.09 3630.95 mp 9 |CB44A1 Sustineri cofraj pentru placi parter si etaj buc 11,493.00 7.78 89,049.22 3830.99*3=11493 buc 10 |CC0O2C1 Montare armatura in placi parter si etaj kg 65,126.83 3.34 217,832.19 3830.99*17,0=65126.33 kg 11 IZFO4B1 Hidroizolatie sub ziduri mp 253.76 14.81 3,757.00 [3] 12 Zidarie de 25 cm din caramida cu gauri verticale Porotherm mc 1,245.00 375.85 467,936.27 13 Structura copertina acces t 7.65 8,415.83 64,381.13 90 mp x 85 kg/mp 14 Montare scara metalica exterioara t 2.10 8,415.83 17,673.25 30 mp x 70 kg/mp 15 |CDOSA1 Zidarie de compartimentare din caramida cu gauri verticale 11.5 mc 31.10 414.02 12,876.11 [5] 16 |CE17B1 Sarpanta din lemn mp 1,012.00 46.79 47,352.24 17 RPCR41A1 |lgnifugarea si aseprizarea elementelor din lemn mp 1,337.44 4.30 5,744.33 [4] 18 |CL12A1 Montare scara metalica cu cos acces terase t 1.20 8,415.83 10,099.00 19|TRA06A50 |Transportul betonului la 20 km t 2,105.42 23.80 50,108.91 Total cheltuieli directe din articole Alte cheltuieli directe Total cheltuieli directe Cheltuieli indirecte Profit Total general deviz TVA Total cu TVA INTOCMIT PROIECTANT SC SDAC STUDIO SRL TIMISOARA 1,675,128.12 33,502.56 1,708,630.68 85,431.53 89,703.11 1,883,765.32 357,915.41 2,241,680.73

ST Ce Proiect 12/2018 studio STR. CIRCUMVALATIUNII 39/G/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Investitia: Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Faza: SF Estimare cantitati lucrari 500678 SCOALA WALDORF - FINISAJE INTERIOARE SC SDAC STUDIO SRL TIMISOARA 1 Cod art. Denumire lucrari U.M. Cant. PU Total 1 |CFO1A1 Tencuieli interioare pereti mp 6,928.64 15.91 110,216.70 [5] 2 |CF20D1 Tavane suspendate din gipscarton fonoabsorbante pe structura metalica mp 1,556.24 67.40 104,896.95 [2] 3 |CF20D1 Tavane suspendate din gipscarton hidrofug pe structura metalica mp 168.26 66.51 11,190.41 [2] 4 |CF20D1 Tavane suspendate din gipscarton rezistent la foc pe structura metalica mp 11.87 68.25 810.13 [2] camera detantie incendiu - cabina portar 5 |CF20D1 Tavane suspendate din gipscarton obisnuit pe structura metalica mp 1,443.17 63.71 91,941.08 [2] 6 |RPCJ13C1 |Realizarea spaletilor la golurile de ferestre si usi 30 cm latime m 2,151.44 16.18 34,813.32 7 |RPCJ13B1 |Realizarea spaletilor la golurile usilor din peretii de compartimentare m 658.54 12.47 8,209.42 8 |CIO6A1 Faianta in grupuri sanitare h=2,10 mp 319.01 57.00 18,182.65 m 9 |CF10A1 Glet tavane din gips carton mp 3,179.54 5.58 17,731.60 [4] 10 |CF10C1 Glet la pereti si tavane mp 7,772.43 5.36 41,668.86 ui 11 |CNO4A1 Zugraveli lavabile interioare (pereti+tavane) mp 7,772.43 7.67 59,647.41 ui 12 |CG11A1 Pardoseli din gresie antiderapanta mp 2,048.08 76.56 156,809.93 [1] 13 |CGO2A1 Pardoseala din parchet triplustratificat clasa de reactie la foc Bs1 mp 1,271.62 102.83 130,756.22 [4] 14 |CGOSA1 Pardoseala din covor PVC trafic intens clasa de reactie la foc Bs1 mp 356.40 89.65 31,950.21 [m] 15 |CGO1D1 Sapa de beton slab armata de 6 cm mp 3,754.76 31.14 116,909.31 1] 16 Polistiren fonoizolant 2 cm sub sapa mp 3,754.76 12.00 45,057.12 17 |CC02P1 Montare plasa sudata 4/20 kg 4,469.74 3.52 15,742.43 18 |CL20B1 Balustrazi metalice vopsite in camp electrostatic kg 1,770.00 8.54 15,117.68 19 |CE15A1 Montare glafuri ferestre din lemn m 265.20 49.34 13,084.42 [5] 20 Ferestre cu tamplarie din lemn cu dublu vitraj, fonoizolant mp 18.75 595.20 11,160.00 21 Usi interioare cu tamplarie de lemn mp 400.00 517.08 206,830.19 = Compartimentari grupuri sanitare din panouri de HPL buc 28.00 2,149.16 60,176.47 1 1,302,902.50 26,058.05 Total cheltuieli directe 1,328,960.55 Cheltuieli indirecte 66,448.03 Profit 69,770.43 Total general deviz 1,465,179.01 TVA 278,384.01 Total cu TVA 1,743,563.02 INTOCMIT PROIECTANT

sI: studio Proiect 12/2018 STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 4 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402425 Investi Beneficiar: Faza: Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Primaria Municipiului Timisoara SF Estimare cantitati lucrari 500688 SCOALA WALDORF - FINISAJE EXTERIOARE Simbol crt Denumirea lucrarilor si calculul cantitatilor UM. Cantitate PU Total 1 IZF10A1 Termosistem cu vata minerala bazaltica de 25 cm mp 1,467.22 130.60 191,612.47 (9) 2 IZF10A1 Te E cu Vata de 25 interior atic mp 1,013.00 81.96 83,029.82 14] 3 IZF10A1 Placare cu vata minerala bazaltica de 5 cm la spaleti mp 482.73 49.77 24,026.35 n] 4 |IZF10A1 Placare cu polistiren extrudat de 25 cm pe soclu mp 58.65 169.65 9,950.14 14] 5 |CD25A1 Profil de pornire cu lacrimar m 250.00 15.08 3,770.00 I2] 6 |CD25At Montare coltare m 2,759.32 5.58 15,397.00 |] [1] 7 |[CD25A1 Picurator montat la partea superioara a golurilor m 354.60 7.98 2,833.25 [6] 8 |IZF10A1 Termoizolatie verticala din polistiren extrudat de 10 cm mp 122.17 67.88 8,292.86 14) 9 |IZFO3A1 Bariera contra vaporilor in pod mp 800.00 8.46 6,768.00 10/|2F15D1 Termoizolarie din vata minerala bazaltica de 40 cm in pod mp 644.00 91.21 58,739.29 Ul 11|RPCH22A1 |Dulapi de lemn 5*20 montati pr doua directii în pod mc 12.69 788.00 9,997.53 [1] 12|RPCH23Ai |Placi OSB - doua straturi mp 1,000.50 96.39 96,439.83 ) 13|IZFO3A1 Bariera contra vaporilor la terase mp 1,550.00 8.18 12,678.73 1) 14|IZF10B1 Termoizolatie din polistiren expandat de 40 cm la terase mp 1,492.04 51.33 76,581.54 [M) 15|IZF04J2 Folie PVC mp 2,350.00 0.98 2,308.77 [1 16|CA07H1 Beton de panta mc 86.52 368.57 31,888.26 17|CC02P1 Armare cu plasa sudata 6/100/100 kg 1,846.71 3.52 6,503.11 18|IZFO4B1 Hidroizolatie cu membrana PVC rezistenta la UV mp 1,642.04 14.74 24,204.89 [3] 19|CFOGA1 Tencuiala decorativa mp 1,963.04 26.35 51,733.46 14] 20|CFO6A1 Tencuiala decorativa pentru soclu mp 58.65 25.75 1,510.24 14) 21|IZEO1C1 Sort de tabla pe aticuri si timpane de 85 cm latime m 173.33 41.06 7,116.46 22|CEO1A1 Invelitoare din tigla ceramica mp 1,048.60 67.97 71,269.49 23|CL2BA1 Elemente de parazapada buc 500.00 87.12 43,560.00 ] [24[CET8BAT [Astereala din scanduri mp 1,048.60 17.06 17,890.40 [25 |CETBAT Sipci transversale mp 1045.60 5.37 5,628.20 |26|CETBAT Sipci longitudinale mp 1,048.60 3.55 3,723.60 [3] 27|CE13C1 Jgheaburi m 84.65 38.11 3,226.16 m 28|IZF10B1 Polistiren extrudat de 5 cm mc 5.07 464.71 2,354.06 [3] 29|CE14C1 |Burlane m 249.78 56.36 14,076.87 Un) 30|CE1SA1 Montare glafuri ferestre din tabla cu acoperire cu polimeri m 265.20 31.09 8,245.21 | sorti. 31|CG11A1 Pardoseala din gresie antiderapanta mp 27.60 76.60 2,114.05 [2] 32|CG12A1 Plinte gresie mp 98.33 1333 7,211.18 UI 33 |DE16A1 Montare rigole scurgere 100/80 cu gratar buc 50.00 46.50 2,325.00 34|CB47A1 Schela pentru lucrari de fatada mp 1,467.22 4.80 7,041.19 35|TRA0GA50 |Transport beton la 20 km t 181.69 23.80 4,324.27 36 Geotextil pentru terasa mp 1,550.00 4.80 7,440.00 37 Pietris sort 9 16-32 mc 144.20 60.00 8,652.00 38, Parasolare din lemn si otel t 2.40 9,300.00 22,320.00 39 Chepeng peste gol în planseu — telescop buc 1.00 2,500.00 2,500.00 40 Baustrada metalica kg 600.00 9.73 5,840.00 41 Ignifugarea si aseptizarea elementelor din lemn mp 2,100.00 4.30 9,030.00 42 Chepeng etans la foc cu scara de lemn acces pod buc 1.00 3,000.00 3,000.00 43 Ferestre din PVC cu geam termopan mp 660.00 705.20 465,432.00 44 Usi exterioare cu tamplarie metalica mp 46.14 760.00 35,066.40 610,198.40 12,203.97 622,402.37 31,120.12 32,676.12 Total general deviz 686,198.62 TVA 130,377.74 Total cu TVA 816,576.35 INTOCMIT PROIECTANT SC SDAC STUDIO SRL TIMISOARA

aie a. 31 studio STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Proiect 12/2018 Investitia: Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Faza: SF Estimare cantitati lucrari 500698 SCOALA WALDORF — LUCRARI EXTERIOARE Nr. Simbol Denumirea lucrarilor si calculul cantitatilor U.M. Cantitate PU Total crt. 1 Pavaj din caramida pe pat de nisip mp 104.48 180.00 18,806.40 2 Plantare arbori ornamentali buc 6.00 600.00 3,600.00 3 Pietris sort & 16-32 mc 10.00 80.00 800.00 4TSD16B1 Umplutura compactata de pietris 16-32mm mc 162.50 72.63 11,802.26 [1] 5CA07D1 Turnarea betonului in fundatii C16/20 cu pompa mc 37.50 358.51 13,444.31 &CB02A1 Cofrag elevatii mp 23.05 17.13 394.74 Montare armatura in fundatii si elevatii Kg 774.11 3.03 2,342.48 8CA07D1 Pardoseala din beton C16/20 de 15cm grosime cu pompa mc 50.00 359.76 17,988.07 9CC0o2P1 Montare plasa sudata 6/10 kg 1,032.14 3.52 3,634.23 10|TRA06A50 |Transportul betonului la 20 km t 183.75 23.80 4,373.25 "n Gospodarie subterana rezerva de apa instalatii hidrant buc 1.00 73,450.00 73,450.00 12 Carosabil mp 300.00 235.00 70,500.00 13 Trotuare, alei, parcare mp 1,400.00 90.00 126,000.00 14 Zone verzi mp 120.00 63.00 7,560.00 14 Rezervor ape pluviale buc 1.00 27,900.00 27,8900.00 Total cheltuieli directe din articole 371,435.73 Alte cheltuieli directe 7,428.71 Total cheltuieli directe 378,864.45 Cheltuieli indirecte 18,943.22 Profit 19,890.38 Total general deviz 417,698.05 TVA 79,362.63 Total cu TVA 497,060.69 INTOCMIT PROIECTANT SC SDAC STUDIO SRL TIMISOARA

FORMULAR F2 Obiectiv : SCOALA WALDORF Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT: INSTALATII INTERIOARE Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA) deviz pe obiect lei 1 2 3 41 Constructii si instalatiile aferente acestora 4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 4.1.2 Rezistenta 4.1.3 Arhitectura 4.1.4 Instalatii 743,178.76 4.1.4.1 Instalatii electrice 370,888.48 624EL8 Instalatii electrice - Cladire 370,888.48 4.1.4.2 Instalatii sanitare 134,788.06 624Hl8 Hidranti interiori 51,539.31 624SA8 Instalatii sanitare 83,248.75 4.1.4.3 Instalatii termice 237,502.22 624TEB8 Instalatii termice 183,956.45 TOTAL - 743,178.76 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 624DT8 Montaj inst. detectie incendiu 5,149.46 624MT8 Montaj echip.CT si ventilatii 49,295.01 TOTALII 54,444.47 Procurare 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj ECHIP.DETECTIE INCENDIU 28,231.95 ECHIP.inst.termice+ventilatii 487,308.00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale TOTALIIII 515,539.95 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL IV [TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 1,313,163.18 Taxa pe valoarea adaugata 249,501.00 [TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 1,562,664.18 Proiectant

FORMULAR F2 Obiectiv : SCOALA WALDORF Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT:INSTALATII EXTERIOARE Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA) deviz pe obiect i 1 2 3 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 4.1.1 pe verticala si amenajari exterioare 4.1.2 Rezistenta 4.1.3 Arhitectura 4.1.4 Instalatii 47,474.12 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 624ED8 Retea canalizare pluviale 18,974.17 624HE8 Hidranti exteriori 28,499.95 4.1.4.3 Instalatii termice TOTALI 47,474.12 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 624ME8 Montaj utilaje edilitare 3,461.14 624MH8 Montaj echip.pt.inst.limitare si stingere incendiu 3,873.56 TOTALII 7,334.70 Procurare 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Ehipament inst.edilitare 50,397.70 Ehipament pt.inst.limitare si stingere incendiu 335,750.00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale TOTALIII 386,147.70 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL IV TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 440,956.52 Taxa pe valoarea adaugata 83,781.74 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 524,738.26 Proiectant

FORMULAR F2 Obiectiv : SCOALA WALDORF Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT:BRANSAMENTE Ze“ 351209 NE Suna 195 Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA) deviz pe obiect i îi 2 3 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea ii 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de invesi 624BE8 BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA 25,145.51 624BA8 BRANSAMENT APA 6,353.38 624BC8 RACORDARELA RETEA CANALIZARE 6,353.38 624GA8 BRANSAMENT GAZ 10,982.90 [TOTAL Cap. 1.2+ 13+ 14+2 48,835.17 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 4.1.2 Rezistenta 4.1.3 Arhitectura 4.1.4 Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice TOTALI 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II Procurare 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale TOTALIII 5.1 Organizare de santier (TOTAL Cap. 5.1 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL IV TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 25,145.51 Taxa pe valoarea adaugata 4,777.65 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 29,923.16 Proiectant 60,1) se SD > AC .- STUDIO Ss SRL i i /

LUCRAREA: SCOALA WALDORF,TIMISOARA Beneficiar: CENTRALIZATOR VALORIC DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ FORMULAR F4 Nr. UM Cantitatea P.U. VALOAREA FURNIZORUL | FISA TEHNICA crt. (lei / U.M.) EXCLUSIV TVA lei) ATASATA Denumirea 0 1 2 3 4 5 6 7 UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA l |MONTAJ 1 [INSTALATII TERMICE si INST.TRATARE AER BUC 1.000 487308.000 487308.00 2 |INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU BUC 1.000 28231.950 28231.95 3 |CANALIZARE PLUVIALA BUC 1.000 50397.700 50397.70 4 |INSTALATIE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU BUC 1.000 335750.000 335750.00 5 | Total utilaje cu montaj/lei 901687.65 EURO Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei PROIECTANT,

FORMULAR F4 LUCRAREA: SCOALA TIMISOARA Beneficiar: LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ CANALIZARE PLUVIALA Nr. UM Cantitatea P.U. VALOAREA FURNIZORUL | FISA TEHNICA crt. (lei / U.M.) EXCLUSIV TVA lei) ATASATA Denumirea 0 1 2 3 4 5 6 7 UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA Il |MONTAJ Separator hidrocarburi 3,5 |/s BUC. 1.000 25000.00 25000.00 Fisa nr. Bazin de retentie din poliester armat cu fibra de sticla,capacit.20mc BUC. 1.000 25397.70 25397.70 Fisa nr. Total utilaje cu montaj/lei 50397.70 EURO Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei PROIECTANT,

LUCRAREA: SCOALA TIMISOARA Beneficiar: LISTA FORMULAR F4 CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU Nr. UM Cantitatea P.U. VALOAREA FURNIZORUL | FISA TEHNICA crt. (lei / U.M.) EXCLUSIV Danurai TVAlei) ATASATA o 1 2 3 4 5 6 7 UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA Il |MONTAJ Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila, complet 1.000 14926.500 Fisa nr. 1 echipata BUC. 14926.50 2 Detector de fum BUC. 80.000 64.700 5176.00 Fisa nr. 3 Detector de caldura BUC. 1.000 307.450, 307.45 Fisa nr. 4 Buton de incendiu BUC. 30.000 192.750 5782.50 Fisa nr. 5 Sirena interioara BUC. 2.000 299.000 598.00 Fisa nr. 6 Sirena exterioara BUC. 2.000 439.000 878.00 Fisa nr. n Ddetector de gaz metan BUC. 1.000 563.500 563.50 Fisa nr. Total utilaje cu montaj/lei 28231.95 EURO Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei PROIECTANT,

LUCRAREA: SCOALA WALDORF,TIMISOARA Beneficiar: LISTA FORMULAR F4 CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ INSTALATIE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU Nr. UM Cantitatea P.U. VALOAREA FURNIZORUL | FISA TEHNICA crt. (lei / U.M.) EXCLUSIV n i TVA lei) ATASATA 0 1 2 3 4 5 6 7 UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA 1 |MONTAJ Statie pompare incendiu20l/s ,Pel 2x37+2,2 Kw BUC. 1.000 255750.000 255750.00 Fisa nr. Generator electric (deservire Statie de pompare) BUC. 1.000 80000.000 80000.00 Fisa nr. Total utilaje cu montaj/lei 335750.000 335750.00 EURO Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 teuro= 4.6399 lei PROIECTANT, 4 SI 9) Nota :fara bazin apa i Pagina 1 din 1

LUCRAREA: SCOALA WALDORF,TIMISOARA Beneficiar: LISTA FORMULAR F4 CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ INSTALATII TERMICE si INST.TRATARE AER Nr. UM Cantitatea P.U. VALOAREA FURNIZORUL | FISA TEHNICA crt. (lei / U.M.) EXCLUSIV TVA lei) ATASATA 0 1 2 3 4 5 6 7 UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA Il |MONTAJ Centrala termica pe combustibil gazos 200 kW- (incalzire + 1.000 Fisa nr. 1 ACM)complet echipata BUC. 80000.000 80000.00 2 Boiler pt.prepararea apei calde V 1000 litri BUC. 1.000 12000.000 12000.00 Fisa nr. 3 Puffer (vas tampon termic) V_1000 litri BUC. 1.000 13000.000 13000.00 Fisa nr. 4 Vas expansiune cu memebrana,inchis, V 300 litri BUC. 2.000 1154.000 2308.00 Fisa nr. 5 Centrala de tratare aer 80000 mc/h BUC. 1.000 250000.000 250000.00 Fisa nr. 6 Chiller 150W termic racire BUC. 1.000 130000.000 130000.00 Fisa nr. Total utilaje cu montaj/lei 487308.00 EURO Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei PROIECTANT,

DA s t u di 10 Proiect 12/2018
> 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429
3.4.Studii de specialitate

Proiect
3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei
(4) ANALIZA FIECARUI FIECARI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUSI(E)
4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinţă
prezentarea scenariului de referinta
In vederea elaborării analizei financiare şi economice a lucrărilor de intervenţie
oropuse prin prezentul proiect, au fost luate in considerare următoarele aspecte:
investiţia propusa urmareşte construirea unul corp nou de cladire şi dotarea
acestula pentru creşterea capacităţii de şcolarizare a Liceului Waldorf, care sa
deserveasa persoanele implicate in procesul de invâţâmânt in condiţii de confort, Iglena
ŞI siguranţa corespunzătoare.
Necesitatea acestel Investiţii rezulta din constatârile cu privire la condițiile actuale pe
care Centrul Pedagogic VValdorf le poate oferi elevilor sâi. Momentan, centrul pune la
dispoziția elevilor din limisoara spaţii care gazdulesc o grădinița, o scoala primara, una
gimnazială si un liceu. Aceste spații se regasesc in clâdirile construite pe terenul
adiacent investiţiei propuse, având insă un numar insuficient de sâll de clasă si
laboratoare si o dotare materiala care sa acopere cererea existenta SI să asigure o
puna desfasurare a procesului de invâățămant primar, gimnazial si liceal.
Astfel, infrastructura educaţională pusa la dispoziție in prezent este neadecvată,
insuficientă si incapabilă sa asigure un mediu de predare-invâțare sanatos şi un nivel
adecvat de stimulare al participanţilor la procesul educaţional. Datorită cererii tot mai
mari de locuri la inscrierea În clasa pregatitoare, incepand cu anul scolar 2015-2016 s-
a inceput dublarea numărului de clase. Astfel spatiile au devenit insuficiente, clasele de
Iceu, unde nevola de miscare este mai redusă, ajungand in spaţii sub standardele de
volum de spațiu ȘI aer necesar.
Momentan, Liceul Waldorf nu dispune de spaţii dedicate pentru laboratoare de
ştiinţe (fizicâ/chimie/biologie/TIC) şi o dotare completă cu materiale didactice şi
ecnipamente corespunzătoare in acest sens, care să permită realizarea de câtre elevi
de multiple aplicaţii practice şi stabilirea legaturii intre noţiunile teoretice şi lumea reală.
NU exista spații dedicate pentru cabinete didactice
(geograile/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptura/modelaj, pictura, lucru
manual), o sală de muzică pentru cor si studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie,
precum si o sală suplimentară in care sa se poata desfasura atât orele de educație
fizică, cât si serbările, piesele de teatru si toate celelalte evenimente cltural-artistice
organizate in cadrul şcolii.
Menţionam câ, planurile-cadru ale alternativei educaționale VValdorf au in vedere
competențele fundamentale, care sunt dezvoltate si stimulate in ciclul primar, având ca

Proiect
pază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European
si a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-chele din perspectiva
învățării pe intreg parcursul vieţii.
În centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale VValdorf se află
copilul SI dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a
deveni un om independent si echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și
abilități in copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice,
artistice ȘI a oDbservării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (harțţi,
esantioane, atlase si alte surse stiințifice) pastrate si prezentate in spații adecvate,
precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care preda in cadrul Liceului VValdort
Timisoara și-a creat deja o baza de dotare de diverse materiale didactice (harți,
esantioane, etc.), care necesita un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și usor
accesibile in cadrul demersului pedagogic.
De asemenea adâugâm ca, in pedagogia Vvaldorf disciplinele sunt considerate
mijloace de ințelegere a individualității flecârul copil si de dezvoltare liberă Si
armonioasa a acestula. Din acest motiv in pedagogia VValdorf, pe lângă disciplinele
întâlnite in invâțâmaântul de masa, sunt introduse in planurile cadru specifice (OMEN nr.
4625/28.10.2014 pentru ciclul primar si OMEN >5290/28.12.2001) discipline specifice.
Disciplinele specifice pedagogiei VValdorf sunt:
- desenul de forme (la ciclul primar),
- euritmia (la ciclul primar și secundar),
- cunostințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia si
istoria),
- geologia (clasa a VI-a),
- astronomia (clasa a VI-a).
La clasele pregătitoare, | şi a Il-a, se studiaza integrat la disciplina Matematică şi
conţinuturi care se refera la explorarea mediului.
De asemenea, Liceului VValdori il lipseşte un spaţiu şi dotârile necesare care sâ
permita elevilor accesul şi utilizarea tennologiei informatice şi de comunicare. Conform
planului-cadru pentru invâțâmântul gimnazial alternativ VValdorf, disciplina TIC se preda
la nivelul gimnaziului ca disciplină in cadrul curricumul-ui la decizia scolil, cu o alocare
de o orâ/sâptâmânaă. Programa școlară se orientează dupa cea aprobată la nivel
național pentru invâţâmaântul gimnazial, astfel incât elevii sa dobândească
competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel naţional și european.
În acest sens existenta unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar
procesului educațional este esențial.
Neajunsuri există şi in ceea ce priveşte asigurarea dotărilor şi materialelor didactice
necesare pentru asigurarea unul mediu propice pentru spaţiile de invaţare şi a unul
oroces de predare invâţare inalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele
didactice existente sunt puţine, unele dintre ele sunt invechite şi uzate, folosite pe
parcursul a nenumarate generaţii, necesitând atât inlocuirea componentelor uzate cât şi
completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice.
Avand in vedere numărul tot mai mare de elevi inscrişi la Liceul VValdori, este
necesară punerea la dispoziţie a unei sâil suplimentare de sport şi dotarea cu material
sportiv adecvat acesteia, având În vedere importanța orelor de educaţie fizică pentru
sănătatea elevilor şi dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generaţii. În plus este
necesar un spaţiu adecvat şi suficient de mare care sa poate fi utilizat ca sală de
spectacole pentru serbarile de prezentare a celor invâțate in cadrul epocilor, la ciclul
primar și gimnazial, respectiv pentru concertele si piesele de teatru ale elevilor din ciclul
gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de scoala
(vârbâtoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Craciun, Ziua Unrrii, etc.).

Proiect
De asemenea, este necesară accesibilitatea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
pentru toţi elevii, Inclusiv pentru cel cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrâri de
construcţii şi adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneiiciari.
1otodata, deşi de-a lungul timpului au existat in acest sens numeroase solicitâri din
partea părinţilor, unitatea şcolară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip
școala dupa scoala.
Toate aceste probleme si neajunsuri anterior identificate impun luarea unor măsuri,
cat mai repede cu putinţa, astfel incât generaţiilor viitoare sâ II se asigure oportunitaţi şi
şanse sporite de succes personal şi profesional.
Astlel, este necesară deilnirea unor scenarii privind posibilele acţiuni ŞI activităţi
specifice ce pot îl realizate de Municipiul Timişoara in legatură cu unitatea şcolară
Liceul VValdorf Timişoara, singurul centru pentru invâţamânt alternativ VValdorf din Zona
de vest a Românie.
Primul scenariu este reprezentat de situaţia in care scoala va funcţiona în aceleaşi
condiții ca şi până în prezent, fără niciun fel de intervenții care să genereze investiţii. În
această situaţie se utilizeaza spaţiile şi dotârile existente, nu se realiZează nici O
investiţie de tipul reabilitării sau crearii de spaţii suplimentare pentru activitatea
educaţională ori completarea dotării şcolii. Având in vedere situaţia existentă, un astfel
de scenariu nu poate sa asigure indeplinirea obiectivului de performanţă in sistemul de
educaţie naţional, de crestere a gradului de cuprindere a eleveilor la diferite niveluri de
invatamant și reducerea abandonului şcolar, de ridicare a nivelului de pregătire a
populaţiei. Din punct de vedere financiar acest scenariu generează costuri de
exploatare/mentenanţa a infrastructurii existente similare celor existente in trecut, şi nici
un beneficiu de tipul celor aşteptate, aşa cum au fost anterior menţionate. Acesta este
scenariul minim, fârâ proiect.
Urmatorul scenariu este scenariul maxim sau varianta cu investiţie maxima, aşa
cum este ea propusă prin prezentul proiect. Varianta cu investiţie maxima propune
extinderea spațiilor destinate procesului educaţional prin construirea unul nou corp şi
adaugarea de noi funcţionalitaţi (laboratoare, sâli de ateliere, cabinete didactice, sala
multifuncţională), dotarea cu echipamente şi materiale didactice suficiente şi adaptate
unul proces educaţional modern. Acest scenariu este singurul care asigură obţinerea
rezultatelor dorite prin implementarea proiectului de Investiţii.
Luarea in considerare a unul scenariu mediu nu este justificată deoarece o astfel de
opţiune nu ar asigura indeplinirea obiectivului proiectului de investiţii. O infrastructură
parţial imbunâtâţită (spre exemplu o simpla reabilitare si dotare a spaţiilor existente), nu
poate să suporte realizarea unui climat educaţional adecvat. În aceste condiții, o astfel
de alternativă nu poate fl luată in calcul, deoarece orice investiție inferioară celei
propuse prin prezentul proiect nu ar conduce la posibilitatea de a schimba situaţia
existenta, fâra a extinde suficient spaţiul destinat invâţamaântului şi a-l dota
corespunzător.
Prin urmare, avand In vedere câ luarea în considerare a unul scenariu mediu nu
este justificată, analiza financiară şi economică a proiectului se va realiza prin
compararea scenariului maxim (cu proiect), cu scenariul minim (fârâ proiect). Acesta
din urmă reprezintă scenariul de referință.
Perioada de referință se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează
previziuni in cadrul analizei financiare şi economice aferente proiectului de investiţie
oropus. Previziunile trebuie realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economicâ a
investiţiei, suficient de indelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen
mediu şi lung al acesteia.
Conform recomandărilor Comisiei Europene din cadrul Regulamentului Delegat (UE)
nr. 480/2014, perioada de referinţă adecvată pentru sectorul in care se realizează

Proiect
prezentul proiect de investiţie este de 10-15 ani (a se vedea extrasul din Reg. 480/2014
ANEXA I: Perioadele de referinţă menţionate la articolul 15 alineatul (2) ferate 30
Aprovizionare cu apă/canalizare Drumuri 25-30 |Gestionarea deşeurilor 25-30
Porturi şi aeroporturi 25 ransport urban Energie
ho dat AED [Bandă largă Infrastructură comercială IAlte sectoare 10-15
— Anexa 1, Alte sectoare).
Prin urmare, perioada de referinţă a estimarilor indicatorilor economico-financiari
aferenţi prezentului proiect de investiţie este de 1> ani. Perioada de referinţă nu include
ŞI perioada de implementare a proiectului. Durata de realizare a investiei propuse este
Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali,
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
Amplasamentul nu se afla intr-o zona inundabila sau care sa prezinte riscul unor
alunecari de teren. Amplasamentul nu se aiîla intr-o zona care sa prezinte schimbari
climatice, ce pot afecta investitia
Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:- necesarul de utilităţi şi de
relocare/protejare, după caz;- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
In localitatea Timisoara se pot face bransamente la utilitatile existente In municipiu: apa,
canalizare (AQUATIM), energie electrica, retele de date si voce, gaze naturale s.a.
Orasul este deservit si de societatea municipala pentru colectarea deseurilor (RETIM);
rentru constructia propusa se recomanda realizarea bransamentului la reteaua publica
de canalizare si de allmentare cu apa, gaz
SI
curent electric din localitate.
Lieversarea
apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea
temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim > m de cladire.
4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
impaciui sociai SI cultural, egalitatea in sanse
Nivelul de educaţie reprezintă un factor-chele al dezvoltarii naționale, deoarece
determină in mare masura activitatea economică si productivitatea, precum si
mobilitatea forţei de muncă, creand premisele, pe termen lung pentru existenţa unul
Nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieţii.
Cresterea capacității de scolarizare a unitâții de invâțâmânt si dotarea cu mijloace si
materiale didactice moderne determină asigurarea calltâții actului educativ. Educatia
este singura sansa a tinerilor pentru a le asigura un viitor Și o viaţă mai bună.
Astfel, din punct de vedere al impactului social, proiectul contribuie la creşterea
nivelului general de informare, cunoaştere şi educaţie al populaţiei deservite de unitatea
şcolară, ceea ce constituie fundamentul pe care se poate clâdi o resursă umană bine
pregătită şi de perspectivă. Frin investiția propusa, procesul educaţional din cadrul

Proiect
Liceului VValdorf se va baza pe mijloace, metode şi materiale didactice ce asigură
dezvoltarea de competențe solicitate pe piaţa forţei de munca sau fundamentale pentru
succesul in viaţă şi in societate (competențe cognitive, socio-emotionale), cu impact
deosebit asupra viitoarei dezvoltari personale şi profesionale a elevilor.
Putem astfel menţiona, câ din punct de vedere al impactului social, prin investiţiile
realizate in infrastructura de educaţie — invaţâmant obligatoriu, proiectul contribuie Ia
punerea bazelor pentru formarea unei forţe de munca calificate şi creşterea
angajabilitatii populaţiei in general, precum ŞI asigurarea unor şanse sporite de reuşita
atât pe piața muncii, cât şi in viaţa.
De asemenea, calltatea infrastructurii Tizice (Inclusiv infrastructura educaţionala) are
un impact major asupra dezvoltării spaţiului urban, in special prin sporirea atractivitaţii
zonei, incurajarea şi facilitarea activitâţilor economice, ceea ce se va rasfrânge În mod
penefic asupra comunitâţii locale prin şanse sporite privind crearea de noi locuri de
munca şi obţinerea unor venituri suplimentare.
Cu alte cuvinte, in ceea ce priveşte Impactul social al proiectului, putem aflrma câ
Municipiul Timisoara va beneficia de implementarea proiectului prin stimularea creşterii
calităţii VIeţii ŞI a nivelului de trai viitor.
Considerâm de asemenea ca proiectul are efect asupra reducerii migraţiei populaţiei
(interne şi externe), câci asigurarea unei infrastructuri educaţionale atractive, alâturi de
accesul universal la alte servicii de interes general şi existenţa premiselor pentru un
nivel de trai decent, sunt in masură sâ contribuie la atragerea şi reținerea populaţiei in
tara.
Din punct de vedere social proiectul mai contribuie şi la reducerea fenomenului de
marginalizare ŞI excluziune socială, prin sporirea accesibilităţii spaţiilor şcolare şi a
spaţiilor auxiliare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale (cu dizabilitâţi,
elevi CES) şi accesul tuturor elevilor la metode de lucru şi materiale didactice adaptate
cerinţelor lor educaţionale speciale.
Din punct de vedere al impactului cultural, menţionâm câ in cadrul proiectului este
prevazută construirea unei sali in care să poate fl organizate diverse activitâţi şi
evenimente cu caracter educativ-cultural şi social (serbările de prezentare a celor
invâtțate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv concertele si piesele
de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum sI serbarile si evenimentele organizate
la nivel de scoala: Sârbâtoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Craciun, Ziua
Unirii, etc). Activitâţile de natură socială şi cultural-educativă care urmeaza a se
desfâşura in cadrul unitâţii şcolare ca urmare a implementării proiectului vor asigura o
intârire a sentimentului de apartenenţă ȘI vor contribui inclusiv la pastrarea şi
transmiterea mostenirii culturale pentru generaţiile viitoare.
Cstimari privind forta de munca ocupata prin realizarea invesîiiiei: in faza de
realizare,in faza de operare
In faza de realizare: 10 locuri de muncă create direct, 5 locuri de muncă create
indirect.
În faza de operare: 14 locuri de muncă create direct.
impactul asupra factorilor de mediu
Nu este cazul
Impactul obiectivului de investitie, raportat la contextul natural si antropic In
care acesta se integreaza, dupa caz
Nu este cazul

Proiect
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului
de Investitii
In ceea ce priveşte cererea de bunuri şi servicii aferentă prezentului proiect şi
cerinţele specifice identificate, care justifică necesitatea şi dimensiunea investiţiei
menţionam următoarele:
- elevii înscrişi la Liceul Waldorf Timisoara şi familiile acestora, in calitate de
principali beneficiari ai prezentului proiect, şi-au manifestat deseori nemulţumirea faţa
de calitatea infrastructurii fizice pusă de dispoziţie, care datorită supraaglomerarii nu
poate asigura un mediu de predare-invâțare sigur, sanatos şi un nivel adecvat de
stimulare al participanţilor la procesul educaţional. Aceştia işi doresc imbunatâţirea
condiţiilor de studiu şi punerea la dispoziţie a unor spaţii supilmentare, dotate
corespunzator.
- aceştia reclamă totodata lipsa unor dotari suficiente si in stare corespunzătoare —
ecnipamente şi materiale didactice care permită participarea activă şi implicarea Ia
clasă a tuturor elevilor, cu efecte directe asupra rezultatelor lor şcolare şi a potenţialului
ae dezvoltare viltoare.
- atât elevii cât şi pârinţii acestora solicită frecvent unitâţii de invaţamaânt efectuarea
de investiţii in domeniul TIC, considerând câ lecţiile in care sunt introduse elemente TIC
sunt considerate de elevi mai atractive, ca elevii işi maresc motivaţia învăţării sI Îşi
largesc sfera de cunoaştere.
- totodata elevii solicită frecvent punerea la dispoziție a unei sâli suplimentare pentru
desfasurarea orelor de educație fizică, precum si imbunaâtâţirea dotării acestela astfel
incât sa le permită accesul la mai multe activitâţi ŞI Jocuri sportive.
- având in vedere programul tot mai aglomerat şi mai stresant al parinţilor, nu de
puţine ori aceştia au solicitat unitâţii şcolare dezvoltarea de programe de tipul Școală
dupa şcoală, in prezent unitatea şcolară nedispunând de spaţiile necesare in acest
Din punct de vedere al volumului cererii de servicii educaţionale specifice
prezentului proiect, putem menţiona ca in ultimii 5 ani numarul de elevi Înscrişi in Ciclul
gimnazial la Liceul VValdorf (O-VIII) s-a aflat pe un trend permanent ascendent, conform
dateor din tabelul de mai Jos:
Clasa preg.
Clasa
Clasa alll-a
Clasa allll-a
Clasa a V-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a

Proiect
În fiecare an unitatea şcolară primeşte un număr tot mai mare de cereri de înscriere,
care nu pot îl satisfacute integral deoarece Liceul Vvaldori a atins deja capacitatea
maximă, putând spune câ se confrunta chiar cu un fenomen de supraaglomerare.
rornind de la datele actuale privind efectivul de elevi şi solicitările inregistrate in anii
anteriori, se estimeaza ca evoluţia viitoare a numărului de elevi înscrişi în ciclul O-VIII la
Liceul VValdori limişoara vaii:
Capacitatea estimată după finalizarea investiţiei (2023-2024)
Numar clase
Numar elevi
per clasă
Numar total
Clasa preg.
Clasal|l
Clasa a ll-a
Clasa allll-a
Clasa a V-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
18 clase
elevi
Investiţia vizeaza şi oferă posibilitatea dublarii graduale a numărului de clase, in
condiţiile inregistrârii unei cereri sporite de inscriere a elevilor la Liceul VValdorf
Timişoara, singurul centru pentru invâţâmant alternativ VValdorf din zona de vest a
Românie. Acest proces a inceput in anul scolar 2015-2016 si a fost continuat în anii
următori, urmând a se continua dublarea numărului de clase si in următorii ani, astfel
incât in anul scolar 2023-2024 sa existe la nivelul unitâţii scolare Liceul VValdori
Timisoara câte 2 rânduri de clase de la clasa pregătitoare, pânâ la clasa a VIII-a,
insumand un număr de aproximativ 446 elevi.
Pentru atingerea acestul deziderat unitatea şcolară necesita spaţii suplimentare
pentru asigurarea ueni bune desfaşurări a procesului de invâțâmaânt.
Dimensionarea investiţiei - CONSTRUCTIE șI DOTARE LICEU VVALDORF
TIMIȘOARA a ţinut cont intru totul de cererea de servicii educaţionale manifestată la
nivelul Municipiului Timişoara şi a localităţilor din imediata vecinâtate, atât cantitativ cât
ŞI calitativ.
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actualizata netă, rata internă de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara
Ipotezele de bază în realizarea estimărilor
Analiza flnanclară se va realiza pe baza fluxului de numerar rezultat din proiecția acestula în
scenariul „cu proiect”, respectiv în scenariul „fără proiect”, așa cum au fost acestea anterior
descrise:
Fluxurile de numerar sunt actualizate folosindu-se o rată de actualizare financiară de 4% în
termeni reali, drept valoare de referință pentru operaţiunile de investiţii publice cofinanțate prin

Proiect
iondurile ESI (în conformitate cu ar.19 din Regulamentul Comisiei nr.480/2014, referitor la
perioada de programare 2014-2020);
Numai fluxurile de numerar care trebuie plătite sau primite pe parcursul perioadei de referinţă sunt
luate în considerare la estimarea costurilor si a veniturilor proiectului. Sunt excluse din estimări
posturile contabile nemonetare precum amortizările, eventualele rezerve pentru viitoare costuri de
înlocuire și rezervele pentru cheltuieli neprevăzute.
Perioada de referință a estimărilor indicatorilor economico-tinanciari aferenţi prezentului proiect de
investiție este de 15 ani. Acestela | se adauga perioada de implementare a proiectului (4 anl),
durata de realizare a Investlei propuse îllnd de 41 luni.
Estimările se realizează fără a se ţine cont de efectul inflaţiei asupra preţurilor, adică se utilizează
prețurile constante aferente lunii iunie 2018.
Estimarea venituriior
Pentru previziunea veniturilor atât în varianta „cu proiect”, precum șI în varianta “fâră proiect”, s-a
utilizat metoda indicilor. Veniturile de la bugetul local vor îi egale cu valoarea cheltuielilor operaționale
estimate pentru o anumită perioadă, la care se adaugă o marjă de 1% pentru a acoperi diversele nevol
neprevăzute necesare operării și funcționării corespunzătoare a Liceului Waldorf Timișoara.
În varianta „cu proiect”, pe lângă alocările prevăzute pentru susținerea activității operaționale, a fost
estimată separat și donația din partea Fundaţiei Rudoli Steiner Timișoara, pentru acoperirea contribuției
proprii la proiectul propus de către solicitantul de finanțare nerambursabilă, reprezentând 2% din valo
eligibilă a proiectului.
În ceea ce privește veniturile din alocaţii de la bugetul central și de la bugetul Consiliului Judeţean
Timiş, se presupune că acestea vor îl nule. Recomandările Comisiei Europene menționează că veniturile
estimate nu trebuie să includă transferuri de la bugetele de stat sau regionale sau de la sistemele de
asigurări publice naţionale.
De asemenea, veniturile din sponsorizări vor îi nule. Nu au fost luate în considerare alte tipuri de
venituri înafara celor anterior menţionate.
Valoarea veniturilor previzionate în situaţia „fâră proiect” este prezentată în tabelul de mai Jos.

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr.
Veniturile estimate în situaţia „fără proiect”
crt
wpeciticaţie
An N-s
AN N-Z
Venituri din alocaţii de Ia buqetul
Judeţean
Venituri din alocaţii de la bugetul
local activitate bază
Venituri din alocaţii de la bugetul
local investiții
Venituri din sponsorizări
Venituri din alte surse
specificaţie
Venituri din alocaţii de la bugetul
judeţean
local activitate pază
Venituri din alocaţii de la buqetul
local Investiţii
Venituri din sponsorizări
Wanituri din alte surse

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Valoarea veniturilor previzionate în situaţia „cu prolect” este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel nr.
Veniturile estimate în situaţia „cu proiect“
crt
specificaţie
An n-3
An n-2
Venituri din alocaţii de la budetul Judeţean
Venituri din alocaţii de la bugetul local ac
Uvitate Dază
Venituri din alocaţii de la bugetul local In
VEestiții
Venituri din sponsorizări
Venituri din alte surse
b.O4UUI
62.0UUU,I9
00.419,6
60.049 SU
specificaţie
Venituri din alocaţii de la buqetul județean
Venituri din alocaţii de la bugetul local acilvitate bază
Venituri din alocaţii de la bugetul local investiții
Venituri din sponsorizări
Wanituri din alte surse

Proiect
Estimarea cheltuielilor
Estimarea cheltuielilor folosește metoda analitică, acestea fiind prezentate în tabelele de mai Jos.
Estimarea cheltuielilor în situația „fâră proiect” s-a realizat ținând cont de tipurile de cheltuieli și valorile
acestora înregistrate în perioadă anterioară, având în vedere câ nu va avea loc niciun fel de intervenție
care să genereze investiţii.
Astfel, se lau în considerare următoarele categorii de cheltuieli:
- Salarii personal
- contribuții aferente salariilor
- turnituri de birou
- materiale pentru curățenie
- încălzit, luminat șI forță motrică
- apă, canal și salubritate
- poștă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
- alte bunuri ŞI servicii pentru întreţinere și funcţionare
- reparații curente
- bunuri de natura obiectelor de Inventar
- pregătire profesională
- protecția munci
- alte cheltuleli cu bunuri și servici
- ajutoare sociale
- burse
De asemenea:
se consideră că în cadrul scolii structura de personal didactic se va modilica ca urmare a
procesului de dublare a numărului de clase început de unitatea școlară în anul 2015-2016, ce va
continua ŞI în următorii doi ani, în limita spaţiului disponibil. Se va adăuga câte o clasă nouă (la
ciclul primar) în fiecare dintre anii 2019, 2020. Structura de personal nedidactic și auxiliar va
rămâne nemodilicată. Din motive de prudență și pentru simplificarea previziunilor, în estimarea
costurilor de personal nu se va ţine
cont
de cresterile salariale estimate pe termen mediu în cadrul
programului actual de guvernare;
contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor valabile începând
cu ianuarie 2018, 2,25% raportat la fondul de salarii;
având în vedere gradul de uzură al infrastructurii educaţionale existente și necesitatea menţinerii
acestela într-o stare de exploatare corespunzătoare, care să asigure siguranța șI sănătatea
participanților la procesul educaţional, cheltuielile cu reparațiile curente sunt estimate în creștere
față de perioadă anterioară, lar la anumite intervale de timp sunt prevâzute lucrâri de reparații mai
ample;
cheltuielile cu furniturile de birou (rechizite, hârtie, tonere, CD-uri, dosare, tipizate, stickuri) sunt
estimate în ușoară crestere față de perioadă anterioară, având în vedere că se vor adăuga două
clase noi în următorii doi ani, care vor spori consumul de acest tip de materiale;
alte bunuri ŞI servicii pentru întreţinere și funcționare includ cheltuieli de tipul: deratizare,
dezinsecţie, întreţinere echipamente si aparatură precum imprimante, copiatoare, centrale termice,
întreţinere spaţii verzi, materiale igiena personală, etc și sunt estimate în crestere față de perioadă
anterioară;
cheltuielile cu protecţia muncii includ cheltuieli cu servicii de medicină muncii - controlul medical la
angajare şi cel periodic pentru salariaţi, truse medicale în instituţie, etc; au fost estimate în uşoară
creștere față de perioadă anterioară având în vedere creșterea numărului de angajați (2 învățători
noi pentru cele 2 clase nou adăugate)
cletulelile cu alte bunuri șI servicii sunt estimate în ușoară crestere față de perioadă anterioară
tinând cont de cresterea numărului de elevi înscriși la unitatea scolară;
cheltuielile cu ajutoarele sociale sunt estimate de asemenea în creștere faţă de perioada
anterioa
tinând cont de creşterea numărului de elevi din cadrul şcolii si de faptul că unitatea

Proiect
școlară acorda o atenție deosebită copiilor provenind din categorii dezavantajate (orfani, familii
monoparentale, etc);
alte cheltuieli înafara celor menționate anterior sunt similare celor înregistrate de Liceul Waldorl
Timişoara în perioadă anterioară.
Estimarea cheltuielilor în situaţia „cu proiect” s-a realizat ținând cont de următoarele ipoteze:
ca urmare a creșterii capacității de scolarizare în ciclul O-VIII după implementarea proiectului, se
consideră că în cadrul şcolii structura de personal didactic, nedidactic și auxiliar se va modifica
corespunzător. În estimarea numărului de noi locuri de munc
bi
create s-a ținut cont de evoluţia
estimată a efectivului de elevi și normele/standardele ce se impun. Din motive de prudenţă si
pentru simplificarea previziunilor, în estimarea costurilor de personal nu se va ține
cont
creşterile salariale estimate pe termen mediu în cadrul programului actual de guvernare;
contribuţiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor valabile începând
cu Ianuarie 2016, 2,25% raportat la fondul de salarii;
cheltuielile cu furniturile de birou (rechizite, hârtie, tonere, CD-uri, dosare, tipizate, etc) sunt
estimate în creștere față de perioadă anterioară, având în vedere creșterea numărului de elevi ce
vor îl şcolarizați în cadrul Liceului Waldorf, care antrenează un consum mai ridicat de acest tip de
materiale:
cheltuielile cu materialele pentru curățenie s-au estimat de asemenea în creştere faţă de cele
înregistrate anterior, având în vedere că în urma implementării proiectului școală va dispune de un
corp nou de clădire în suprafața construită de 2303.45 mp;
cheltuielile cu încălzirea, iluminat şi forța motrică, respectiv cele cu apa, canal, salubritate se
stabilesc în funcţie de suprafețele rezultatele în urma implementării proiectului, consumul de
utilitâți estimat și preţul practicat la momentul estimării. Valoarea estimată include valoarea
cheltuielilor de acest tip înregistrată în perioadă anterioară
(varianta fără proiect)
la care se adaug
abis
consumul de utilitâți pentru funcționarea corpului nou de clădire, conform tabelu
ui de mai Jos:
E E E E
cheltuielile pentru poștă, telecomunicaţii, radio, TV, Internet sunt estimate în usoară creștere
față de cele înregistrate în perioadă anterioară;
cheltuielile pentru întreținere și funcţionare sunt estimate pornind de la nivelurile prevăzute
în varianta „fâră proiect” la care se adaug
costurile cu întreținerea şi funcționarea noului
corp de clădire rezultat în urma implementării proiectului;
cheltuielile cu reparațiile curente includ cheltulelie cu reparațiile estimate în varianta fâră
proiect, având în vedere că infrastructura creat
prin proiect va fi nou
i nu va necesita în
primii ani de utilizare reparaţii importante; la anumite intervale de timp sunt prevăzute
reparații capitale ale tuturor clădirilor în care se d
sfa
0Al
activitatea liceului, care atrag
costuri suplimentare faţă de nivelurile prevăzute anual;
cheltuielile cu bunurile de natura obiectelor de inventar sunt estimate în ușoară creştere faţă
de varianta fâră prolect, în str
corelare cu creşterea numărului de elevi școlarizaţi în
cadrul Liceului Waldorf si a personalului didactic şi nedidactic din cadrul acestula;
cheltuielile cu pregătirea profesională sunt estimate de asemen
a în creştere față de
varianta fâră proiect având în vedere că va Îl necesară angajarea de personal didactic care
va trebui format în spiritul pedagogiei Waldorf:
cheltuielile cu protecția muncii sunt estimate în creștere faţă de varianta fără proiect ca
urmare a creșterii numărului de personal didactic, nedidactic ȘI auxiliar, care va genera
costuri suplimentare din acest punct de vedere;

Proiect
cheltuielile cu ajutoarele sociale și cele cu bursele sunt estimate în creștere faţă de varia
fâră proiect, având în vedere creșterea numărului de elevi ce vor îl scolarizați În cadru
Liceului Waldorf și sprijinul pe care scoala îl acorda copiilor proveniţi din categorii
dezavantajate
În plus, ca urmare a
mbun
atâț
rii condiţiilor de şcolarizare şi a dotărilor de
care dispune unitatea scolar
abis
este de asteptat ca interesul elevilor față de școală să
sporească, lar performanțele lor școlare să se îmbunătățească considerabil
urmând a îl re
compensaţi cu burse

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Valoarea cheltuielilor previzionate în situaţia „fără proiect” este prezentată în tabelul de mai jos
Tabel nr.
Cheltuielile estimate în situaţia „fără proiect"
specificaţie
An n-3
An n-2
salarii personal
Contribuţii aterente salariilor
rurnituri ae
Materiale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apa, canal ȘI salubritate
roșta, telecomunicaţii, radio, IV, internei
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare
Reparații curente
BUnNUri de natura obiectelor ae Inventar
rregatire profesională
rrotecția muncii
Alte cheltuieli cu BUnUrI ȘI Servicii
Ajutoare sociale
Burse
specificaţie
Contribuţii aferente salariilor
Materiale pentru curăţenie
Apă, canal și salubritate

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Postă, telecomunicaţii, radio, TV, Internet
Alte DUNUTI SI SerVICII pentru întreţinere sI
funcționare
reparaţii curente
BUnNUri de natura obiectelor ae Inventar
Pregătire profesională
rrotecția muncii
Alte cheltuieli cu BUnUrI ȘI Servicii
Ajutoare sociale
Burse
Valoarea cheltulelilor previzionate În situaţia „cu proiect“ este prezentată in tabelul de mai |os.
Tabel nr.
Cheltutelile estimate în situaţia „cu protect“
specificaţie
An n-3
An n-2
Salarii personal
Contribuţii aferente salariilor
-urnituri de birou
Viateriale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apa, canal si salubritate
Postă, telecomunicaţii, radio, TV, Internet
Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si
funcționare
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor ae Inventar

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
protesionala
-rotecția muncii
AIte cheltuieli cu bunuri ȘI ServICII
AJutoare sociale
Burse
wpeciticaţie
salarii personal
Contribuţii aterente salariilor
Furnituri de birou
Materiale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal si salubritate
roștă, telecomunicaţii, radio, |V,
internet
Alte DUNUTI SI SerVICII pentru întreţinere sI
funcționare
reparaţii curente
BUnNUri de natura obiectelor ae Inventar
Pregătire profesională
Protecția muncii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Ajutoare sociale
Burse

Proiect
Bugetul şi fluxul de numerar previzionat
Pornind de la cheltuielile și veniturile estimate în etapa anterioară, mai jos este redat b
ugetul de
venituri și cheltuieli
aferente activității de bază (operaționale) și excedentul rezultat, atât în varianta cu
proiect, cât și în varianta fâră proiect. Având în vedere că bugetul este aferent unei
instituți
public
e, acesta
echivalează cu fluxul de numerar
operațional
Liceului Waldorf Timișoara.
În vederea determinării fluxului de numerar net total, fluxului de numerar operaţional i s-a adăugat
luxul de numerar al activității Investiționale și, respectiv, al activității de finanțare.
S-a considerat că
În situaţia „fără proiect“
nu se va efectua niclun fel de investiţie, lar
În situaţia ,
proiect"
, investiția propusă în valoare totală de 11.265.506,79 lei (TVA inclus), a fost esalonată pe
parcursul celor 4 ani (41 de luni) de realizare. Solicitantul de finanțare nefiind înregistrat în scopuri de TVA,
TVA aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. Contribuția proprie a solicitantului în cadrul proiectului este de
2% din valoarea eligibilă. Nu au fost prevăzute cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.
Bugetul de venituri și cheltuieli aferent
Liceului Waldorf Timişoara
în scenariul „cu prolect,
respectiv în scenariul „fâră proiect” este prezentat mai jos.

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
Tabel nr.
Bugetul de venituri şi cheltuleli — varianta „fără proiect”
Denumirea indicatorului
An N-s
AN N-Z
Venituri de bază din surse publice, din care:
a) Venituri din alocaţii de la bugetul central şi
iudeţean
b) Venituri din alocaţii de la bugetul local
Venituri din sponsorizări
Venituri din alte surse
VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ -
Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de
inventar
Cheltuieli cu utili
Cheltuieli cu personalul, din care:
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu contribuţiile sociale
- cheltuieli pentru pregătirea profesională
Cheltuieli cu ajutoarele sociale
Cneltulell cu bursele
Cneltuleli Cu serviciile de la terţi
Alte cheltuieli aterente activităţii de bază
CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ - TOTAL
EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE
BAZA
Alte venituri
Alte chelituleii

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
Denumirea indicatorului
Venituri de bază din surse publice, din care:
a) Venituri din alocaţii de la bugetul central şi
Judeţean
b) Venituri din alocaţii de la bugetul local
Venituri din sponsorizări
Venituri din alte surse
VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ
Cneltuieli cu materialele directe şi obiectele de
Inventar
Cneltuleli cu utilităţile
Cneltuleli cu personalul, din care:
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu contribuţiile sociale
- cheltuieli pentru pregătirea profesională
Cheltuieli cu ajutoarele sociale
Cheltuieli cu bursele
Cheltuieli cu serviciile de la terţi
Alte cheltuieli aferente activităţii de bază
CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ - TOTAL
EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE
BAZA
Alte venituri
Alte cheltuieli
CACEDENIUIDEFICITUL TOTAL
Tabel nr.
Bugetul de venituri ȘI cheltuleli — varianta „cu proiect“

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
Denumirea indicatorului
An n-3
An n-2
An n-il
Venituri de bază din surse publice,
din care:
a) Venituri din alocaţii de la bude
tul central şi Judeţean
b) Venituri din alocaţii de la buge
tul local
Venituri din sponsorizări
Venituri din alte surse
VENITURI APFERENIE ACTIV
ITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
Cneltuieli cu materialele directe şi
obiectele de inventar
Cheltuieli cu utili
Cheltuieli cu personalul, din care:
- cheltuieli Cu salariile
- cheltuieli cu contribuţiile sociale
- cheltuieli pentru pregătirea prote
sională
Cheltuieli cu ajutoarele sociale
Cheltuieli cu bursele
Cheltuieli cu serviciile de la terţi
Alte cheltuieli aferente activităţii de
bază
ITĂŢII DE BAZĂ
Alte venituri
Alte cneltuleiil
Denumirea indicatorului
Venituri de bază din surse publice, din care:

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
a) Venituri din alocaţii de la buqetul central şi
judeţean
b) Venituri din alocaţii de la bugetul local
Venituri din sponsorizări
Wanituri din alte surse
VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ - TOTAL
Cneltuieli cu materialele directe şi obiectele de
Inventar
Cheltuieli cu utili
Cheltuieli cu personalul, din care:
- cheltuieli Cu salariile
- cheltuieli cu contribuţiile sociale
- cheltuieli pentru pregătirea profesională
Cheltuieli cu ajutoarele sociale
Cneltulell cu bursele
Cheltuieli cu serviciile de la terţi
Alte cheltuieli aferente activităţii de bază
CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE
EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE
BAZA
Alte venituri
Alte cneltuleiil
Tabel nr.
Fluxul de numerar — varianta „fără proiect

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
Elemente de calcul
An n-3
An n-2
An n-il
Încasări de bază din surse publice, din care:
a) Încasări din alocaţii de la bugetul central şi
Judeţean
b) Încasări din alocaţii de la bugetul local
Incasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
INCASARI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de
inventar
Plăţi aferente utilităţilor
-laţi aferente personalului, din care:
- plăţi CU Salariile
- plăţi cu contribuţiile sociale
- plăți pentru pregătirea profesională
Plăţi aferente ajutoarelor sociale
-lăţi aferente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activităţii de bază
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ
Plăţi aferente investițiilor
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII
INVESTIȚIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
Incasări din alocaţii de la bugetul local pentru
Investiţii
rINANȚARE
Alte incasari
Alte plaţi
EI UXUL DE NUMERAR TOTAL
Elemente de calcul

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
Încasări de bază din surse publice, din care:
a) Încasări din alocaţii de la bugetul central şi
Judeţean
b) Încasări din alocaţii de la bugetul local
Încasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
riaţi aferente materialelor directe ŞI obiectelor de
Inventar
riaţi aferente utllItaţilor
riaţi aferente personalului, din care:
- plăţi cu salariile
- plăţi cu contribuţiile sociale
- plăți pentru pregătirea profesională
Plăţi aferente ajutoarelor sociale
Plăţi aferente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activităţii de baza
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE
BAZA
Plăţi aferente investițiilor
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII
INVESTIȚIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
Încasări din alocaţii de la bugetul local pentru
Investiţii
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE
FINANȚARE
Alte Incasari
Alte plaţi
PLUAUL DE NUVERAR
Tabel nr.
Fluxul de numerar — varianta „cu proiect”
cliemente ae calcul
An Nn-s
AN N-Z
Încasări de bază din surse publice, din

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
a) Încasări din alocaţii de la bugetul
central şi Judeţean
b) Încasări din alocaţii de la bugetul
[elor]
Încasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
INCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ - TOTAL
riaţi aferente materialelor directe ŞI
obiectelor de inventar
PIăţi aferente uti lor
Plăţi aferente personalului, din care:
- plăți cu salariile
- plăţi cu contribuţiile sociale
- plai pentru pregatirea proresionala
Plăţi aferente ajutoarelor sociale
Plăţi aferente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activi
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ -
ITĂŢII DE BAZĂ
Plăţi aferente investițiilor
342.000 IT
3. 100.029, /2
4 402.494 65f
ITĂŢII INVESTIȚIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
333.160,20U
3.036.029, 12
4.314.444 95
Încasări din alocaţii de la bugetul local
pentru investiţii
ITĂŢII DE FINANȚARE
Alte incasari
Alte plaţi
ELUXUL DE NUMERAR TOTAL
Elemente de calcul
Încasări de bază din surse publice, din
a) Încasări din alocaţii de la bugetul
b) Încasări din alocaţii de la bugetul

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
local
Încasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
INCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE
BAZĂ - TOTAL
riaţi aferente materialelor directe ŞI
obiectelor de inventar
PIăţi aferente uti lor
riaţi aferente personalului, din care:
- plăţi cu salariile
- plăţi cu contribuţiile sociale
- plăți pentru pregătirea profesională
rldţi arterente ajutoarelor sociale
Plăţi aferente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activităţii de baza
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ -
ITĂŢII DE BAZĂ
rldţi arerente investiţiilor
ITĂŢII INVESTIŢIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
Încasări din alocaţii de la bugetul local
pentru Investiţii
ITĂŢII DE FINANŢARE
Alte incasari
Alte plaţi
PLUAUL DE NUVERAR
Odată estimate aceste elemente se poate determina fluxul de numerar Incremental, acesta reprezentând diferenţa între fluxul de numerar din varianta
„cu proiect” şi cel din varianta „fără proiect”, adică varianta nulă.
Pe baza acestul flux se vor determina indicatorii de analiza financiară a investiţiei.
Tabel nr
ECluxul de numerar
Incremental

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
ciemente ae caicul
An N-s
AN N-Z
Încasări de bază din surse publice, din care:
a) Încasări din alocaţii de la bugetul central şi judeţean
b) Încasări din alocaţii de la bugetul local pentru activi
tatea de bază
Încasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
riaţi aferente materialelor directe ŞI obiectelor de Inven
(ar
PIăţi aferente uti lor
riaţi aferente personalului, din care:
- plăți cu salariile
- plăți cu contribuţiile sociale
- plăți pentru pregătirea profesională
Plăţi aferente ajutoarelor sociale
Plăţi aferente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activităţii de baza
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ
Plăţi aferente investițiilor
342.00UU IT
3. 100.029, /2
3.420.981 ,665
4.402.494 Sf
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII IN
VESTIȚIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
339.160,50
3.038.029, 12
3.332.562,05
4.314.444 98
Încasări din alocaţii de la bugetul local pentru investiții
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE FI
NANŢARE
339.160,950
3.038.029,12
3.392.362,095
4.314.444,98
Alte incasari
Alte plaţi
FLUXUL DE NUMERAR TOTAL
cliemente ae calcul
a) Încasări din alocaţii de la bugetul central şi judeţean

Prolect
NII 39/11 0067 1 TIMISOARA
tatea de paza
Încasări din sponsorizări
Încasări din alte surse
ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
riaţi aferente materialelor directe ŞI obiectelor de Inven
(ar
PIăţi aferente uti lor
riaţi aferente personalului, din care:
- plăţi cu salariile
- plăți cu contribuţiile sociale
- plai pentru pregatirea proresionala
Plăţi aferente ajutoarelor sociale
rldţi arerente burselor
Plăţi aferente serviciilor de la terţi
Alte plăţi aferente activi
PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ
Plăţi aferente investițiilor
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII IN
VESTIȚIONALE
Încasări din fonduri nerambursabile
Încasări din alocaţii de la bugetul local pentru investiții
FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE FI
NANȚARE
Alte incasari
Alte plaţi
PLUAUL DE NUVERAR

Proiect
Indicatorii de analiza financiară a investiţiei
Principali Indicatori utilizaţi pentru analiza fezabilității financiare a proiectului investiţional sunt:
- Valoarea actualizată (actuală) neta financiară;
- Rata Internă de rentabilitate financiară
- Raportul costuri/benelicii actualizate.
Valoarea actualizată (actuală) neta financiară (VANF)
Valoarea actualizată neta financiară (VANF) se determina că diferența între fluxurile de numerar
viltoare actualizate și capitalul investit.
Indicatorul, prin conținutul sâu, caracterizează avantajul economic al unul proiect de investiții dat, prin
compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viaţa economică
cu efortul
investiţional total generat de acest proiect, actualizat.
Relaţia de calcul a VANF este:
unde:
VANF — valoarea actualizată neta financiară;
| — efortul investiţional, incluzând cheltuieli eligibile (Inclusiv TVA);
FN — iluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare
pbrevizionată de 15 ani, care include toate încasările și toate plățile operaţionale;
e — rata de actualizare; în cazul investiţiei analizate, rata de actualizare selectată pentru
| — numărul de ani ai perioadei de realizare a investiţiei;
t — numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luaţi în considerare pentru
calculul VANF:
— valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiţiei la sfârsitul perioadei de
estimare (anul 15)
În ceea ce priveste valoarea reziduală, aceasta
a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă
(neamortizat
bi
) a componentelor care formează investiţia la sfârșitul anului 15 de exploatare a obiectivului.
Modul de determinare a acestele este redat în continuare.
Structura investiţiei pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare este redată în tabelul
următor:
Tabel nr.
Structura investiţiei pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare
Specificaţie
Valoarea
Per. de
Amortizare
Crt.
amortizare
anuală
ServICiI
Lucrări de construcţii
8.60/.1/6,98
Utilaje cu montaj
1.0/3.008,30
Dotari
1.044.320,40
TOTAL IMOBILIZĂRI NOI
11.263.300,/
Valoare netă a investiţiei este redată în tabelele de mai jos.

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr.
Valoarea brută, amortizarea cumulată şi valoarea netă a obiectivului
wpeciticaţie
Valoarea bruta
Lucran de construcţii
Utilaje cu monta]
TOTAL VALOARE BRUTĂ
Amortizarea anuala calcu
Lucrăn de construcţi
TOTAL AVORT IZARE AN
UALĂ CALCULATĂ
Amortizare cumulata
TOTAL AMORTIZARE CU
MULATĂ
Valoarea neta
TOTAL VALOARE NETĂ

Proiect
Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)
Rata Internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net
de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate.
Această rată exprim
capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în
considerare că fiind perioada de viaţă a investiţiei.
Deci:
RIRE = e dacă:
Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolarii, formula de calcul îlind
următoarea:
TIN
min
min
min
— rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;
— rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;
min
FNe
— [luxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare.
Veniturile și cheltuielile pentru analiza financiară, includ:
baza este investiția inițială, data de valoarea totală a bugetului investiţional;
valoarea reziduală este valoarea finală a investiţiei la sfârșitul perioadei de prognoze;
fluxul de numerar:
anual
reprezintă diferența între intrările (încasări) și lesirile anuale de numerar;
iniţial
este reprezentat de investiţia inițială fâcută, considerată ca o leşire de
HUmerar,
3*
final
„este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală — după perioada de
previziune) a investiţiei, valoarea actualizată a acestula mărind suma fluxurilor de
numerar actualizate:
rata de actualizare realizează aducerea îluxurilor de numerar (inițial, final și anuale) viitoare
la valorile momentului de bază al investiţiei;
fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de
actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei.
Odată determinat fluxul de numerar incremental și valoarea reziduală, se poate determina
Valor
ea
Actualizat
bi
Net
Financiar
bi
(VFNA,;
si Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF).
Raportul costuri/benelicii actualizate
Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor şi a valorii actualizate a
plăţilor, după relaţia:
unde:
C - costuri (plăți); B — benelicii (încasări).
O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator este mai mic

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr.
Determinarea Valori Actualizate Nete Financiare
Crt.
speciticaţie
An N-s
AN N-Z
Investiţia iniţială
342.000 OI
3.100.029, /2
4.402.494 Sf
Plăţi aferente activ
de bază
Alte plăţi
mlaţi totale
Încasări din activitatea
de bază
Valoare reziauală
Încasări totale
Investitie /f Flux net
ae numerar
de numerar cu
mulat
Ratâă de actualizare
Coeftmiclent ae actu
alzare
0961
0 /599
0 f/307
0 /026
06/56
06496
lux de numerar actu
alizat
alizat cumulat
Valoare actualizata
neta fin.
wpeciticaţie
investiţia iniţială
PIăţi aferente activităţii de bază
Alte plaţi
PIăţi totale
Încasări din activitatea de bază
Valoare reziduală
Încasări totale
Investitie f Flux net de numerar
Flux de numerar cumulat

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Ratăa de actualizare
Coeficient de actualizare
0,600 6
05ff2
339
051 34
0,4/46
rFilux de numerar actualizat
riux de numerar actualizat cumu
Valoare actualizata neta fin.
Tabel nr.
Determinarea
el
ntern
entabilitate
Inanclară
specificaţie
An n-3
An n-2
Investiţia Iniţială
342.000 91
3.100.029, /2
3.420.961,60
4.402.494
UUU
U,UU
U,0UU
UUU
riaţi aferente activităţii de
bază
Alte plaţi
riaţi totale
Încasări din activitatea de bază
Valoare reziauală
Încasări totale
riux net de numerar
Investiţia iniţială
0,00
0,00
0,00
4, 33%
PIăţi aferente activităţii de bază
Alte plaţi
riaţi totale
Încasări din activitatea de bază
Valoare reziauală

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Încasări totale
Flux net de numerar
Tabel nr.
Determinarea
Raportului costur/beneficii actualizate
specificaţie
riaţi aferente activităţii de bază
Alte plaţi
PIăţi totale
Încasări din activitatea de bază
Valoare reziauală
Încasări totale
Ratâa de actualizare
Coeficient de actualizare
U,f3U/
U,fUZI o
U 6439! 6
246
PIăţi totale actualizate (costuri)
Încasări totale actualizate (beneficii)
Raportul costuri/beneticii actual
izate
specificaţie
riaţi aferente activităţii de baza
Alte plaţi
riaţi totale
Încasări din activitatea de bază

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Valoare reziduală
Încasări totale
Ratăa de actualizare
Coeficient de actualizare
0,600 6
ff9
0,4936
f46
Plăţi totale actualizate (costuri)
Încasări totale actualizate (benefici
Raportul costurijbenelilcii actual
izate

Proiect
Din datele cuprinse in tabel
de mai sus se constată că durabilitatea financiară a investiţiei este
asigurată, fluxul net de numerar
În varianta "cu proiect"
fiind pozitiv pe toată durata de
implementare și
operare a proiectului.
Valoarea actualizată net
financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul de
valoare peste cea a investiţiei realizate, exprimând
profitabilitatea financiară a investiţiei
Valoarea actualizată neta
inanciară generată de proiectul propus, calculată cu o rată de
actualizare de 4% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 15 ani
este negativă
apt ce Indic
în primul rând incapacitatea de recuperare a investiţiei prin prisma veniturilor financiare
generate de aceasta. Valoarea negativă pe care o îmbracă VNAF în cadrul acestul proiect desemnează
nevola de susţinere a finanțării nerambursabile a acestuia.
Pe de altă parte, ținând cont de faptul că
fluxul de numerar pe flecare an ai perioadei de exploatare
a proiectului
ȘI cel cumulat
este pozitiv, investiţia işi demonstrează sustenabilitatea financiară.
Valoarea RIRF rezultată din calcule este negativă: -4,33%, ceea ce rellect
bi
o situaţie
necorespunzătoare prin prisma fezabilității financiare. De asemenea, nivelul de rentabilitate este mult
inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obținerea unei rate interne de
rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete
financiare negative. Însă obiectivul obținerii unei rentabilități financiare cât mai mari, peste rata de
actualizare, considerâm că nu constitule o prioritate pentru un proiect de investiţii având ca obiect o scoală
gimnazial
, acesta făcând parte din categoria „low return-on-investment”.
În plus, ceea ce se deduce din valoarea negativă obţinută pentru VANF şi din rezultatul obţinut
pentru RIRF
3%
< rata de actualizare de 4% ) este că proiectul are nevole de susținerea finanțării
nerambursabile.
Raportul costuri actualizate / benelicii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările
actualizate sunt superioare plăţilor actualizate. Acest indicator indică faptul câ, prin prisma activității de
exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiţiei), proiectul este sustenabil (durabil) din punct
de vedere financiar, adică încasările acoperă plățile asociate acestula în flecare an al perioadei de
estimări.
4.[ Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă
economică: valoarea actualizată netă, rata interna de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează
proiectul din punct de vedere al societăţii. Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul
are o contribuție netă pozitivă pentru socletate, şi, în consecință merită să île cofinanțat din fonduri ale
Jniunii Europene.
pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare.
Alături de beneficiile și costurile estimate în cadrul analizei financiare, au fost identificate ȘI
cuantilicate și o serie de alte beneficii ȘI costuri economico-sociale directe şi indirecte ale proiectului
DrOPUS.
Cuantilicarea acestora este destul de dificilă, motiv pentru care ea s-a realizat pe criterii
porudențiale (estimarea costurilor a fost realizată de o manieră pesimistă, pe baza unel probabile
supraevaluări, respectiv estimarea beneficiilor a fost realizată în condiții mult mai restrictive).
În ceea ce priveste beneficiile și costurile suplimentare aferente proiectului, au fost identificate
următoarele:

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Reducerea cheltuielilor cu pregătirea suplimentară a copiilor (meditaţiile)
se constată că o pondere Important
a părinţilor aloc
o parte din bugetul familiei pentru cheltuleli cu meaitaţiile copiilor (la limba rom
eh)
matematică, limbi strâine,
ştiinţe), considerând că momentan, cu
nivelul de dotare de care dispune (lipsa laboratoare şi ateliere de practică) şi mediul de învățare pe care îl poate oferi, Liceul
Waldorf nu poate
asiqura un nivel corespunzător de performanţă a elevilor. Din dorinţa de a îmbunătăți rezultatele şcolare ale copiilor ŞI obţinerea unor performanțe
mai ridicate la evaluările naţionale, părinţii apelează la pregătirea suplimentară a copiilor şi aloc
lunar un buget pentru meditații. Se estimează că în urma
Implementării proiectului porpor
a elevilor care vor apela la meditații se va reduce considerabil.
Tabel nr.
Determinarea
economiilor din reducerea cheltulelilor cu meditaţiile elevilor
specificaţie
An n-s
An n-
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII
gimnaziale
rroporția elevilor care lau meditaţii pe
parcursul unul an
- situaţia fără proiect
Proporția elevilor care iau meditații pe
parcursul unui an
- situaţia cu proiect
Valoarea medie a meditațiilor pe an
cCconomii din reducerea chneltulelilor cu
meditaţiile elevilor
speciticaţie
Număr mediu de elevi în cadrul școlii
amnaziale
rroporţia elevilor care lau meditaţii pe
parcursul unul an
- situaţia cu proiect
valoarea medie a meditaţiilor pe an

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Reducerea efortului financiar al părinților cu întreţinerea elevilor în liceu, ca urmare a obţinerii de către aceştia de burse de
studiu/merit/performanță
Se estimează că în urma implementării proiectului, accesul la o bază materială modernă şi un mediu fizic de predare-
are semnificativ îmbunătățit, va spori
calitatea ŞI
atractivitatea procesului educaţional ŞI Va contribui la Implicarea actlvă a elevilor pe parcursul orelor, cu efecte directe asupra rezultatelor şi performanţelor
or şcolare, pe nivelurile superioare de învăţământ.
Tabel nr. 16 Determinarea e
COnomii
din reducerea cheltuielilor cu întreținerea elevilor
in liceu
specificaţie
An n-s
An n-2
An n-
Număr mediu de absolvenți ai ciclului gimnazial
rroporţia elevilor care ÎȘI continuă studiile llceale
Numărul de elevi care ÎȘI continuă studiile liceale
rroporția elevilor care lau burse de
studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -
cu proiect
Proporția elevilor care iau burse de
studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -
fără proiect
Valoarea medie anuală a burselor
cCconomii din reducerea chneltulelilor cu
intreţinerea elevilor
In liceu
specificaţie
Proporţia elevilor care își continuă studiile liceale
Numărul de elevi care își continuă studiile liceale
rroporția elevilor care lau burse de
studiu/meritvperiormanţă pe parcursul IICeului -
cu proiect
valoarea medale anuală a burselor
Economii din reducerea cheltuielilor cu
intreţinerea elevilor
In liceu

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
ECOonomii la bugetul familie pentru Ingrijirea SI supravegherea copiilor dupa finalizarea cursurilor
Cum prin proiect se vor crea facilit
le necesare
n cadrul Liceului Waldorf pentru a putea oferi programe de tipul
coal
dup
coal
FIN
Ii care vor alege s
nscrie
COPII
la acest program vor economisi anual
anumite sume ae bani
, neflind necesar s
opteze pentru o bon
n acest sens sau la o institu
e de tip Aiterschool privat
Tabel nr. 17 Determinarea e
COnoMII
din reducerea cheltuielilor cu supravegher
ŞI Îngrijit
copilului după finalizarea cursurilor
specificaţie
An n-3
An n-2
Numarul elevilor care beneliciază de servicii
scoală după scoală
Valoare medalie anuală a costurilor cu
supravegnerea ŞI îngrijirea copiilor după
îinalizarea cursurilor (ex: onorariu bonă)
Economii la bugetul familiei corespunzatoare
supravegnerii și ingrijirii copilului dupa
Tinalizarea cursurilor
wpeciticaţie
Numărul elevilor care beneficiază de servicii
scoală după școală
Valoare medie anuală a costurilor cu
supravegherea si îngrijirea copiilor după
finalizarea cursurilor (ex: norariu bonă)
Economii la bugetul familiei corespunzatoare
supravegherii și îngrijirii copilului dupa
finalizarea cursurilor
Reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătăţii şi asistenţa medicală
Se poate ailrma că proiectul va contribui la Îmbunătăţirea sânâtății elevilor, deoarece le va asiqura acestora un mediu de predare-
are siqur, sânâtos şi confortabil
(nu supraaglomerat)
Tabel nr. 18 Determinarea e
COnomii
din reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătății şi asistenţa medicală
speciticaţie
An N-s
AN N-Z
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII gimnaziale
Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe
parcursul unui an - situaţia fără proiect

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
rroporțţia elevilor care se imbolnavesc pe
parcursul unul an - situaţia cu proiect
valoarea medale a tratamentului
cCconomii din reducerea chneltulelilor cu
ingrijirea sanataţii
ŞI asistenţa medicala
specificaţie
Număr mediu de elevi în cadrul școlii gimnaziale
rroporţia elevilor care se imbolnavesc pe
parcursul unul an - situaţia Tara prolect
Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe
parcursul unul an - situaţia cu proiect
Valoarea medie a tratamentului
cCconomii din reducerea chneltulelilor cu
ingrijirea sânaătăţi
şi asistenţa medicală
Reducerea incidenței bolilor datorate sedentarismului şi lipsei de activitate sportivă
se estimează că În urma implementării proiectului, prin amenajarea şi dotarea cu material sportiv adecvat a
unei nol
săli de sport, se va contribui la creşterea
interesului copiilor pentru activităţi sportive şi reducerea problemelor de sănătate datorate lipsei de activitate sportivă, contribuindu-se la sănătatea elevilor şi
dezvoltarea fizică armonioasă a tinerel generaţii, tot mai preocupată de tehnlogla digitală, În detrimentul sportului ȘI mişcării În aer liber.
Tabel nr. 19 Determinarea e
cConomii
din reducerea reducerea incindențel bolilor sedentarismului ŞI Ilpsei de activitate sportivă
specificaţie
An n-3
An n-
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII
gimnaziale
rroporţia elevilor cu probleme de greutate -
situaţia Tara proiect
Proporția elevilor cu probleme de greutate -
situaţia cu proiect
Valoarea anuală tratamentului pentru copil cu
probleme de greutate
cconomii din reducerea incindenţei bolilor
sedentarismului ŞI lipsei de activitate
sporilva
>peciticaţie

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII
gimnaziale
Proporția elevilor cu probleme de greutate -
situaţia fără proiect
Proporția elevilor cu probleme de greutate -
situaţia cu proiect
Valoarea anuală tratamentului pentru copil cu
probleme de greutate
Economii din reducerea incindenţei bolilor
sedentarismului ŞI lipsei de activitate
sportiva
Reducerea presiunii flnanclare asupra famiilor elevilor, cu procurarea de materiale didactice/auxiliare
În prezent, din dorinţa de a le asiqura copiilor o educaţie adecvată şi op
(tunitati sporite de dezvoltare viitoare, părinţii alocă o parte din bugetul familiei pentru achiziţia
de materiale didactice/auxiliare pentru pregătirea suplimentară a copiilor (CD-uri, culegeri, cărți, altase, jocuri, PC-uri, acces la internet, etc). În urma implementării
proiectului copil
vor avea acces la toate aceste materiale didactice în cadrul şcolii, inclusiv accesul la tehnologie IT&C şi internet,
Tabel nr. 20 Determinarea e
COonomil
din reducerea presiunii financiare asupra famillor elevilor, cu procurarea de materiale didactice/auxiliare
speciticaţie
An Nn-s
AN N-Z
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII gimnaziale
contribuţia medie pe elev pe an - situaţia Târă proiect
Contribuţia medie pe elev pe an - situaţia cu proiect
Economii din reducerea presiunii financiare asupra
familiilor elevilor
specificaţie
Număr mediu de elevi în cadrul ȘCOIII gimnaziale
Contribuţia medie pe elev pe an - situaţia cu proleci
Noi locuri de muncă temporare create direct şi indirect pe parcursul realizării proiectului
Pentru realizarea proiectului, pe parcursul execuţiei lucrărilor va fi necesară angajarea de personal specializat din diferite domenii. Având în vedere complexitatea şi
amploarea proiectului, pe parcursul realizării proiectului se estimează că vor fi
noi locuri de muncă create direct şi 5 noi locuri de muncă create indirect.

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr. 21 Determinarea veniturilor suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă pe parcursul realizării proiectului
wpeciticaţie
An nN-
AN N-Z
An n-1
Noi locuri de muncă create direct pe parcursul
realizării proiectului
Locuri de munca create indirect pe parcursul
realizării proiectului
Salariu mediu anual
lotal venituri supilmentare ca urmarea
crearii de noi locuri de munca pe parcursul
realizarii proiectului
specificaţie
NOI locuri de muncă create direct pe parcursul
Locuri de munca create indirect pe parcursul
realizării proiectului
salariu mediu anual
Total venituri suplimentare ca urmare a
crearii de noi locuri de muncă pe parcursul
realizării proiectului
Nol locuri de muncă permanente ce generează venituri suplimentare, obținute ca
urmare a Implementării proiectului
Pentru operarea infrastructurii noi create este necesară angajarea de nou personal, atât personal didactic, cit și nedidactic ŞI auxiliar. Dimensionarea personalului s-a
electuat În corelare cu numărul de elevi estimat a fl înscrişi la Liceul Waldorf după finalizarea proiectului, precum ŞI diversele standarde/norme privind personalul
angajat Impuse în domeniul educaţiei obligatorii

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr. 22 Determinarea veniturilor suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă permanente
speciticaţie
An N-s
An nN-
NOI locuri de muncă create - cu proiect
Locuri de munca menținute - cu proiect
Salariu mediu anual
lotal venituri supilmentare ca urmarea
crearii de noi locuri de munca
specificaţie
Noi locuri de muncă create - cu proiect
Locuri de munca menținute - cu proiect
salariu mediu anual
Total venituri suplimentare ca urmare a
crearii de noi locuri de munca
Efecte ale reducerii funcţionalității ŞI poluării fonice şi cu praf pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţii
Alături de benelicille generate de Implementarea proiectului au putut fl identificate şi externalități negative ale proiectului, constând în reducerea funcţionalităţii ŞCOIII pe
parcursul execu
lei lucrărilor, precum şi poluarea fonică şi cu praf. Pentru reducerea acestor efecte negative s-a planificat, atât cât va fl posibil, derularea lucrărilor de
construcţii pe perioada vacan
elor şcolare.
Tabel nr. 23 Determinarea efectelor negative privind
reducerea funcţionalităţii ȘI poluarea fonica sI cu praf pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţii
specificaţie
An n-3
An n-2
Valoarea investiţiei
ronderea efectelor negative privină
reducerea Tuncţionalltăţii SCOIII
gimnaziale pe durata execuţiei lucrărilor
de reabilitare
Ponderea efectelor negative privind
poluarea fonică şi cu praf pe durata
execuţiei lucrărilor de reabilitare
Efecte ale reducerii funcţionali işi
poluarii fonice şi cu praf pe perioada
execuţiei lucrărilor de intervenţii

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
Tabel nr.
Determinarea Valorii Actualizate Nete
Economică
specificaţie
Unitatea
An
An n-2
de ma
sura
Investiţia iniţială
-laţi aferente activ
taţii de bază
E=xternalităţi socio-
economice negative
-laţi totale
Încasări din activitatea
de bază
c-Xternalltăţi Soclo-
economice pozitive
Valoare reziduală
Încasări totale
Investitie / Flux net
ae numerar
Flux de numerar cu
mulat
Ratâă de actualizare
I,U7o
Coeficient de actu
alizare
524
0,90/0
0,8638
0,f46 2
0,f/10/
0,6/68
446
0,584 f
lux de numerar actu
alizat
alizat cumulat
Valoare actualizata
neta economica
specificaţie
Unitatea
de masura
de bază
Încasări din activi
tatea de bază

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
E=xternalităţi socio-
economice pozitive
Valoare reziauală
Încasări totale
investitie / Fiux net
de numerar
riux de numerar cu
mulat
Ratâă de actualizare
Coeficient de actu
al zare
O 481
lux de numerar actu
alizat
=lux de numerar actu
alizat cumulat
Valoare actualizata
neta economica
Tabel nr.
25
Determinarea
Ol
ntern
entabilitate
Economică
specificaţie
unitatea
An N-s
AN N-Z
de ma
sura
investiţia iniţială
Plăţi aferente activ
de bază
cXternalltaţi soclo-eco
nomice negative
Plăţi totale
Încasări din activitatea
de bază
EXxternalităţi socio-eco
nomice pozitive
Valoare reziauală
Flux net de numerar

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
specificaţie
unitatea
de ma
sura
investiţia iniţială
8,72%
Plăţi aferente activ
de paza
cxternalltaţi soclo-eco
nomice negative
Plăţi totale
Încasări din activitatea
Externalităţi socio-eco
nomice pozitive
Valoare reziauală
Încasări totale
Flux net de numerar
Tabel nr.
Determinarea
Raportului cost/benellcii actualizate
specificaţie
Plăţi aferente activităţii de bază
E=Xxternalităţi socio-economice neg
ative
riaţi totale
Încasări din activitatea de bază
cXternalltaţi socio-economice pozi
ve
Valoare reziduală
Încasări totale
Ratâă de actualizare
o,0%
Coeftmiclent ae actualizare
402
U,f10U/
446
U6139
I66
PIăţi totale actualizate (costuri)
Încasări totale actualizate (ben
eTICII)
Raportul costuri/jbeneiicii actual
Izate soclo-ec.

Prolect
&/ZZ770D6l D356/40
specificaţie
riaţi aferente activităţii de bază
cxternalitaţi Socio-economice nega
ve
PIăţi totale
Încasări din activitatea de bază
Externalităţi socio-economice pozi
Valoare reziauală
Încasări totale
Ratâa de actualizare
ae actualizare
UIDULT1
U 4303
199
UI9I (
PIăţi totale actualizate (costuri)
Încasări totale actualizate (ben
ericll)
Raportul actual
Izate soclo-ec.
În baza efectelor pozitive şi negative generate de investiţie și anterior identificate și cuantificate, s-a determinat
Valoarea
ctuallzată
conomică
(VANE)
Și Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE)
Valoarea actualizată netă economică generată de investiţia propusă de
Municipiul Timişoara
, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de
previziune de
ani este pozitivă, fapt ce indică eficiența economică a proiectului de investiţii.
Valoarea RIRE rezultată din calcule este de 8,72%, reilectând o situație bună a investiţiei prin prisma fezabilităţii economice. Nivelul de rentabilitate este
superior ratei de actualizare, ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate economice superioare ratei de actualizare de 5%
conduce la obţinerea unei valori actualizate nete economice pozitive,
Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăţilor actualizate,

Proiect
4 8 Analiza de senzitivitate
Obiectivul analize
de senzitivitate este de a evalua performanța indicatorilor de fezabilitate
financiară și economică a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în
cadrul analizei financiare și economice a proiectului investiţional. Analiza de senzitivitate este necesară
pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât În ceea ce privește impactul previzionat, cât șI în
evaluarea monetară a fiecărui tip de efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza senzitivității
încearcă să rezolve aceste incertitudini.
În acest sens, analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor critice și impactul lor potențial
asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară ȘI economică. Indicatorii de performanță care au
lost consideraţi pentru analiza de senzitivitate sunt RIRF, VANF, RIRE şi VANE.
Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variaţia procentuală în pasi de +/-
2% a unul set de variabile ale proiectului și apoi calcularea valorii indicatorilor de fezabilitate. Variabilele
proiectului pentru care o variaţie de 2% a produs o modiiicare cu mai mult de 10% față de valoarea de
pază a VAN si RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect investiţional au fost selectate 5
variabile pentru analiza sensitivităţii:
Valoarea investiţiei;
Beneliciile financiare:
Costurile financiare:
Beneliciile economice:
Costurile economice.
Dintre acestea
pentru determinarea sensitivităţii VANF şi RIRF au fost utilizate valoarea investiţiei,
peneliciile ilnanclare și costurile financiare
„lar p
entru determinarea sensitivități VANE și RIRE s-au luat în
considerare valoarea investiţiei, beneficiile economice şi costurile economice,
Nr.
Sensitivitatea VANF
(lel)
Ritmul variaţiei
Variația valorii
investiţiei
Variația beneficiilor
financiare
Variația costurilor
financiare
- reducere cu 10%
- reducere cu 8%
- reducere cu 6%
- reducere cu 4%
- reducere cu 2%
- varianta de bază
- creștere cu 2%
- creştere cu 4%
- creştere cu 60%
- creștere cu 8%
- creștere cu 10%
Din analiza variabilității VANF se constată că efectul modiiicării tuturor celor trei variabile asupra
indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-se între
1,60
% ȘI 3,
%. Dintre toţi cel trei factori, o
variaţie mai intensă produce modificarea valorii investiţiei — variații între 2,
% ŞI 3,
% a indicatorului la o
modificare cu 2% a factorului. Ceilalți doi factori produc efecte sub
% în valoarea indicatorului la o variaţie
cu 2% a factorului. Deşi nici una dintre variabile nu poate fl considerată critică în cazul acestul indicator,
totuși valoarea investiţiei trebuie considerată ca un factor Important de influență asupra nivelului VANF,
fapt pentru care ar trebui menţinută sub control în perioada de implementare.

Proiect
Graficul nr. 1 Sensitivitatea VANE
-0 000,000.00
-8,000,000.00
-f/
-9
-4 000 000.00
-3
-2 UUU,UUU.00
-1 UUU,UUU.00
variaţia
valorii
investiţiei
variaţia
beneficiilor
financiare
costurilor
milioane
Sensitivitatea RIRE
Ritmul variaţiei
variația valorii
investiţiei
variația beneliciilor
variația costurilor
Tinanciare
- reducere cu 10%
070
070
Z7/0
- reducere cu 8%
Z/0
1%
070
- reducere cu 6%
5%
4%
4%
- reducere cu 4%
8%
1%
1%
- reducere cu 2%
21%
0%
1%
- varianta de bază
3%
3%
- creștere cu 2%
I/O
070
070
- creștere cu 4%
(%
Vo
070
- creştere cu 60%
9%
370
370
- creştere Cu 0%
070
(%
9%
- creștere cu 10%
2%
0%
6%

Proiect
Graficul nr. 2 Sensitivitatea RIRE
variaţia
valorii
investiţiei
variaţia
beneil
CIIlOr
financiare
costurilor
În ceea ce priveşte influența modificării factorilor asupra valorii RIRF, se constată că o variație de
2% a valorii investiţiei conduce la modificări în RIRF cuprinse între
229
%si
3,55
%. De asemenea, variaţia
beneficiilor
si a costurilor
financiare conduce la modific
aril ale
cuprinse între
3,24
- 4 [1
%, Tlnd
variabil
ele
cu cel mai
Impact asupra acestui indicator.
Niciuna dintre variabile nu poate fi considerată
critică
Sensitivitatea VANE
Ritmul variaţiei
Variația valorii
investiţiei
Variația beneficiilor
financiare
Variația costurilor
financiare
- reducere cu 10%
- reducere cu 8%
- reducere cu 60%
- reducere cu 4%
- reducere cu 2%
- varianta de bază
- creștere cu 2%
- creștere cu 4%
- creștere cu 6%
- creştere Cu 0%
- creştere cu 10%

Proiect
Graficul nr. 3 Sensitivitatea VANE
500,000.00
1,000,000.00
1,200,000.0U0
2 00UV,0UUU.UU
2 300,00U.UU
4 0UUUV,UUU.UU
4 500,000.00
variaţia
valoril
investiţiei
benefi
CIIlor
nomice
variaţia
costurilor
milioane
C este
foarte
sensibil
la variaţii ale valorii Investiție
ȘI ale beneilcililor economice,
a variații
CU 2% a valorii investiţiei
, respectiv, a beneliciilor economice, aceasta modificându-se cu procente de p
la 9,41%.
Pe de altă parte, se constată o variabilitate
redusă
funcție de costurile economice
a căror
variație produce modificări ale VANE de aproximativ 0,18%. Însă,
Ic unul dintre cel trei factori nu se
încadrează în categoria variabilelor critice,
Cu toate acestea
precizia și realismul evaluării
investiţiei și a
beneilciilor economice reprezintă un
aspect esenţial pentru nivelul VANE. De asemenea, realizarea nivelurilor prevăzute în analiza economică a
celor dol factori trebuie considerată ca îlind de mare importantă pentru menţinerea fezabilităţii investiţiei în
imite apropiate de cele obținute din calculele variantei de bază.
Sensitivitatea RIRE
Ritmul variaţiei
Variația valorii
investiţiei
Variația beneficiilor
financiare
Variația costurilor
financiare
- reducere cu 10%
10,29%
7
670
- reducere cu 8%
6%
1%
2%
- reducere cu 60%
370
6%
7/0
- reducere cu 4%
2%
1%
4%
- reducere cu 2%
1%
1%
3%
- varianta de bază
2%
2%
2%
- creștere cu 2%
4%
1%
1%
- creştere cu 4%
070
3
0%
- creștere cu 0%
070
O
- creştere Cu 0%
4%
3%
9%
- creştere cu 10%
9Y0
9%
070

Proiect
Graficul nr. 4 Sensitivitatea RIRE
variaţia
vValoril
investiţiei
benell
CIIlor
nomice
variaţia
costurilor
nomice
RIRE reprezintă o sensibilitate mai redusă față de
valoarea investiţiei ȘI
Dbenelilciile
economice
comparativ cu VANE. Astfel, variația valorii investiţiei conduce la modificări ale RIRE în proporție cuprinse
3,30
% și
3,39
%, Variația beneficiilor economice — între
2,54
% si
3,29
%, lar variația costurilor
economice —
0%
. În aceste condiții, cea mai importantă variabilă poate fi considerată variația
investiţiei
aceasta filnd totuşi destul de departe de statutul de variabilă critică.
4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul şedinţelor
lunare/trimestriale de progres de câtre membrii echipei de proiect. Identificarea
[ISCurilor trebuie să includă riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect:
financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum şi
[ISCuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizată
la flecare şedinţă lunara.
Z. Evaluarea probabilității de apariţie a riscului. kiscurile identificate vor fl
caracterizate in funcţie de probabilitatea lor de apariție şi impactul acestora asupra
proiectului.
3 Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor
RISC
rrobabilitaţile de
apariție
Vasuri
RISCuri tehnice
Potențiale de modiiicare
ale soluției tennice
scazut
prevederea in contractul de proiectare
a garanţiei de buna execuție a
proiectului tehnic, garanție care va fi
reținută În cazul unel soluții tennice
necorespunzătoare,;
asistența tennica din partea
proiectantului pe perioada execuției
oroliectului;

Proiect
acoperirea cheltulelilor cu noua soluție
tennicâ din sumele cuprinse Ia
cheltuielile diverse si neprevăzute.
Întârziere a lucrărilor
aatorita alocarilor
defectuoase de resurse
din partea executantului
scazut
prevederea in caietul de sarcini a unor
cerințe care sâ asigure performanta
tennică şi financiară a firmei
contractante (personal suiicient,
lucrarile similare realizate etc. );
Impunerea unor clauze contractuale
oreventive in contractul de lucrări:
penalizări, garanții de buna execuție
ec
Nerespectarea clauzelor
contractuale unor
contractanți /
subcontractanți
scazut
stipularea de garanţii de buna
executie şi penalitaţi in contractele
incnelate cu societățile contractante.
RISCUrI organizatorice
Neasumarea unor sarcini
ŞI responsabilitați in
cadrul echipei de proiect
scazut
stabilirea responsabilităților membrilor
ecnipei de proiect prin realizarea unor
fişe de post:
numirea In echipa de proiect a unor
persoane cu experienţa in
Implementarea unor proiecte similare;
motivarea personalului cuprins in
ecnipa de proiect.
Riscuri financiare și economice
Capacitatea insuficientă
de finantare şi
cofinantare la timp a
investiţiei
scazut
alocarea şi rezervarea bugetului
integral necesar realizării proiectului in
pugetul consiliului local.
Creşterea inflației
Vied IU
realizarea bugetului în funcţie de
preturile existente pe piață;
cheltuielile generate de creşterea
inflaţiei vor fl suportate de câtre
peneficiar din bugetul propriu.
RIScuri externe
RIScuri de mediu:
condiţiile de clima şi
temperatura nefavorabile
eiectuarii unor categorii
lucrari
olanificare corespunzătoare a
lucrarilor:
Riscuri politice:
schimbarea conducerii
Consiliului local ca
urmare a inceperii unui
scazut
proiectul devine oobilgație contractuală
AIn momentul semnăârii contractului.
Nerespectarea acesiula este
sancționată conform legii.

Proiect
nou mandat si lipsa de
Implicare a persoanelor
nou alese In
implementarea
prolectului
Proiectul nu cunoaşte riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia.
Planificarea corecta a etapelor proiectului incă din faza de elaborare a acestuia,
precum şi monitorizarea continua pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor
care pot influența major proiectul.
(5) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDATA
5.1Comparatia scenariilor/optiunilor propuse
, am punct de vedere tefnic,
economic, financiar, ai sustenabilitatii și riscurilor
scenariul 1 (varianta cu investitie minima), Scenariul 2 (variantă cu investiţie maximăj
se va preciza varianta selectata .
scenariul 1
Alternativa construirii unei cladiri cu regim de inaltime P+3E care sa file
realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp
lucru ce ar duce la obtinerea unei cladiri care are caren
e la modul In care se
raporteaza la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizeaza
terenul disponibil. Numarul necesar de spatii este satisfacator, insa calitatea acestora
nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru
Isorirea corecta a salilor utilizate In procesul de invatamant.
scenariul 2
Alternativa construirii unei cladiri cu regim de inâlțime P+1E care sa file
realizat
pe o structura de zidarie portanta cu stalpisori si centuri de beton armat, având
o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, in care se
regaseste localitatea si a legislatiei la care este supusa construcția propusa, indicâ
scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in constructii.
solutiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forta de munca din zona filnd
familiara cu acest tip de lucrari si nu va ridica probleme tehnice In realizarea investitiei.
5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat
Pentru selecţia alternativelor, s-a propus metoda analizei multicriteriale. In acest sens,
s-a stabilit un set de criterii Si subcriterii. Subcriteriilor II s-au asociat indicatori pentru a
uşura cuantiiicarea acestora In vederea lerarhizârii alternativelor. Atât criteriile cat si
subcriterille au fost ponderate, au primit valori procentuale pana in 100% astfel incât
suma ponderilor criteriilor SI a subcriteriilor din cadrul unul criteriu sa dea 100%.
indicatorilor li s-au acordat scoruri In funcţie de Importanta acestora, scoruri care au fost
normalizate in vederea aducerii in acelaşi interval de comparaţie. Modul de acordare a
scorurilor a diferit in funcţie de indicator.
Viatricea de evaluare a scenariilor.

Proiect
Scara de notare: 0-1
Rezultatul in urma lerarhizării alternativelor indica
scenariul 2
ca îlnd cel mai fezabil.
Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandati(e)
soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta in
realizarea Liceului VValdorf prin construirea unul corp de cladire cu aproximativ 2300 mp
suprafata construita. Constructia propusa are regimul de inaltime P+1E, iar din punct
de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand in plan conturul similar literei L.
În interiorul cladirii vor fi amenajate sali de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o
sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera
centrala termica.
Din punct de vedere structural cladirea va îl realizata din fundatii de beton
armat, suprastructura din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol
din beton armat, plansee din beton armat. Peretii de compartimentare se vor realiza din
Zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale.
oistemul de acoperire va îl din sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla
ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila.
rentru constructia propusa se recomanda realizarea bransamentului Ia
reteaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz
SI
curent electric din
localitate.
Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza Intr-un sistem care va
permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim > m de cladire.
5.4 Principalii indicatori tennico-economici aferenti obiectivului de investitie
indicatori maximaili, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fâră TVA, din care construcţii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;
Valoarea totala a investitiei este:
Valoare fara TVA
9.495.316,19
EEE NE EEE EEE ESSEN
SERIEI SEEN SE
ENE | | _ EEE NE
EEE SERE ESSEN
DEEE E SEEN
ESSEN NINE E ENE SE
SEEN EEE a EEE EEE

Proiect
1.((0.190,60
Valoare inclusiv ÎVA
11.265.506, (9
Din care:
Valoare C+M fara IVA
6.284.6/(1,21
1,291.129,22
Valoare C+M inclusiv TVA
(.832.996, (3
indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de
investiţii - şi, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare
elemente/capacitati fizice
În unități fizice:
Construcţii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura( inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje)
Izolatii
Instalații electrice
Instalații sanitare.
instalații de incâlzire,PSI
Instalații de telecomunatii
Dotari
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatoperare,
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Nu este cazul.
durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare a investiţiei este apreciată la 41 luni, din care 30 luni sunt
preconizate pentru execuția lucrărilor.
5.5 Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
5.5.1 Cerinta AT, A2 — REZISTENTA SI STABILITATE LA SARCINI STATICE, DINAMICE SI
otructura de rezistenta a cladirii va corespunde normelor de rezistenta si stabilitate in
vigoare.
Imobilul existent satisface cerinta de rezistenta si stabilitate, in conformitate cu prevederile Legi
10/1995 privind calitatea In constructii. Astfel, actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii
In tmpul executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele
evenimente:
parabusirea totala sau partiala a cladirii:
deformarea unor elemente la valori peste limita admisa;
avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor mari ale elementelor portante sau a
unor evenimente accidentale de proportii fata de efectul luat In calcul la proiectare.

Proiect
cerinta de rezistenta si stabilitate se refera la comportarea elementelor componente ale
cladirii In timpul exploatarii, In functie de conditiile din Zona si anume:
terenul de fundare;
infrastructura (fundatii directe, fundatii indirecte);
suprastructura (elemente si subansambluri structurale verticale si orizontale);
elemente nestructurale de inchidere;
elemente nestructurale de compartimentare;
instalatii diverse aferente cladirii;
echipamente electromecanice aferente cladirii.
satisfacerea cerintei de rezistenta si stabilitate prin proiectare se realizeaza pe baza
unui complex unitar de masuri dupa cum urmeaza:
utilizarea favorabila a amplasamentului si a vecinatatilor;
conceperea a constructiei astfel incat sa se obtina o comportare favorabila a acestela,
precum si a partilor componente;
prevederea unor detalii constructive verificate in practica;
utilizarea unor materiale si produse de constructie cu proprietati si performante
certificate.
Viasurile de siguranta in exploatarea cladirii au In vedere:
respectarea intocmai a legislatiei In constructii, a tuturor standardelor si normativelor
specifice programului de arhitectura;
prevederea masurilor de siguranta In utilizare, inaltimi corespunzatoare de parapete,
solutii adecvate de iluminare naturala si artificiala, incalzire si ventilatie:
dimensionarea si rezolvarea corecta a functiunilor componente, a circulatiilor pe
orizontala si verticala;
stabilirea corecta a amplasarii mobilierului si utilajelor functionale,
alegerea finisajelor adecvate.
La proiectarea lucrarilor s-au avut In vedere normatlvele si reglementarile nationale In
vigoare referitoare la siguranta utilizatorilor constructiilor, In exploatare.
cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor constructiei
Impotriva riscului de accidentare In timpul utilizarii In spatiul interior si cel apropiat cladirii,
respectiv:
a. Siguranta la circulatia pedestra
D. Siguranta la utilizarea instalatiilor
C. Siguranta cu privire fa iucrarile de intretinere
d. Siguranta cu privire la intruziuni si efractii
a. Siguranta ia circulatia pedestra
se refera la protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul deplasarii
pedestre In interiorul cladirii SI In spatiile pubilce din exterior, In vecinatatea si Incinta cladrii.
Astfel, masurile luate asigura siguranta circulatiei pietonale a utilizatorilor, impotriva
riscului de accidentare In timpul deplasarii In interiorul, cat si in exteriorul cladiril, atat pe
orizontala cat si pe verticala (pe cai pietonale, rampe, trepte, scari). Schimbarile de nivel sunt
marcate, pentru avertizarea utilizatorilor, evitandu-se denlivelarile accentuate. De asemenea,
sunt asigurate siguranta accesului si evacuarii utilizatorilor din cladire, Iluminarea
corespunztoare naturala si artificiala pe caile de circulatie, dar si in celelalte spatii, in functie de
destinatii.
Siguranta cu privire la acces
dimensionarea usilor spre exteriorul cladirii s-a facut astfel incat sa asigure evacuarea
persoanelor In caz de pericol.
Circulatia interioara

Proiect
traseele de circulatie sunt marcate distinct si vizibil pentru diverse directii si functiuni,
pentru localizarea acestora fara dificultate;
dimensionarea cailor de circulatie s-a facut astfel incat sa asigure fluxurile de evacuare
In Caz de pericol.
Caractensticile elementeior de constructie pe caile de circulatie
(isile:
sunt vizibile, cu sisteme de actionare simple, fara risc de blocare si nu au praguri;
deschiderea usilor nu limiteaza sau impledica circulatia SI nu se lovesc intre ele Ia
deschiderea simultana;
inaltimile libere de trecere au valori peste Nn= 2.00 m.
Pardoselile:
au suprafata plana, neteda, cu pante de scurgere a apelor de 1 %.
Protectia impotriva riscului de arsura sau opanre (siguranta la utilizarea instalatiilor)
Prin proiectare, este asigurata siguranta utilizarii instalatiilor sanitare, termice, electrice,
in sensul evitarii riscurilor de accidentare prin electrocutare, descarcari electrice, explozie,
oparire, arsuri, Intoxicatii.
Agentul termic utilizat pentru incalzire (apa calda), nu este de natura sa produca
accidente in caz de avarie; temperatura partilor accesibile ale instalatiilor va fi de max. /0'C.
C. Siguranta privind iucrarile de intretinere
siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia utilizatorilor in timpul
activitatilor de curatenie sau reparatii a unor parti din cladire (ferestre, scari, pereti, acoperisuri,
luminatoare, etc.), pe durata exploatarii acesteia. Lucrarile de intre tinere se vor face conform
Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al sigurantei in utilizare CE-
1 si Normelor de protectia muncii in vigoare.
d. Siguranta cu privire la intruziune si efractie
siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de violenta,
vandalism sau hotie comise de persoane din exterior, precum si protectia impotriva patrunderii
insectelor si animalelor.
Printre masurile ce au fost prevazute in proiectare, executie si exploatare sunt:
prevederea de sisteme de acces moderne, fiabile, cu actionare manuala, dotate cu
sisteme de securitate:
etansarea trecerilor prin pereti si plansee ale diverselor tipuri de instalatii;
materiale de constructie si finisaj improprii inmultirii si proliferarii insectelor.
Prin masurile de securitate la intruziune si efractie utilizatorii sunt protejati impotriva
actelor de hotie, vandalism, violenta, patrundere fortata.
Imobilul este compus dintr-un corp de cladire propus, incadrat in categoria cladirilor de
invatamant; nu adaposteste sali aglomerate sau adunari de persoane.
cerința de siguranţă la foc este obţinută prin modul de realizare al cladirii, Și se vor
asigura:
protecția utilizatorilor și salvarea acestora;
imitarea pierderilor de vieţi omeneşii ŞI bunuri materiale;
impledicarea extinderii incendiului la vecinatăţi;
impledicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;
prevenirea avariilor la construcţiile și instalațiile invecinate, in cazul prabusirii
construcţiilor ;
protecţia echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiului, evacuarea ocupanților și
a bunurilor materiale.

Proiect
Pentru realizarea condiţiilor de performanţă specifică pe intreaga durată de utilizare a
construcției s-a elaborat scenariul de siguranţă la foc, având in vedere:
[ISCUI de Izbucnire a incendiului;
condiţiile de siguranţă a utilizatorilor;
comportarea la foc a construcției in ansamblu şi a principalelor ei pârți componente;
caracteristicile specifice ale elementelor și materialelor utilizate;
posibilitaţi de intervenţie pentru prevenirea incendiilor.
Este asigurata respectarea conditiilor impuse cailor de evacuare ca alcatuire, dispunere
Si dimensionare, iluminat de siguranta si evacuare, iluminat antipanica si de marcare a
nidrantilor. Amplasamentul permite accesul mijloacelor de interventie In Caz de Incendiu.
Instalatiile si echipamentele vor avea asigurat sistemul de captare si scurgere la pamani
a electricitatii statice in conformitate cu reglementarile tennice speciiice. oistemele de incalzire,
luminare si forta, sunt proiectate In conditii care exclud orice pericol de incendiu.
cerinta privind igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului presupune conceperea
şi executarea spaţiilor şi a elementelor componente, astfel încât sa nu île periclitate sanatatea
ŞI Igiena ocupanților, urmarindu-se şi protecţia mediului inconjurator.
Acţiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vânt, ploaie, frig sunt rezolvate in
general prin prevederea de tâmplarii etanșe, geamuri/ luminatoare cu calităţi Izolatoare, terase
executate pe baza unor tennologil superioare, Izolaţii termice de calitate, condiţii tehnice care
sa elimine punţile termice etc.
igiena aerului
Asigurarea ventilârii aerului permite primenirea aerului in 10 minute (schimbare totală a
aerului) pentru toate spaţiile.
igiena finisajelor
Ccerinţa privind igiena finisajelor constă in asigurarea calității suprafeţelor interioare ale
elementelor de delimitare a spațiilor, astfel incât sâ nu île periclitată sanatatea utilizatorilor. La
alegerea materialelor de finisaj s-au avut in vedere urmatoarele calitâţi: sa fle plane, fara
rosturi, lavabile, sa nu reţina praful, sa nu permita dezvoltarea de organisme parazite (gandaci,
acarieni, mucegaiuri), sâ prezinte calitâți estetice.
Pardoselile sunt rezistente şi lavabile, inclusiv in grupurile sanitare (gresie). Pereţii
interiori sunt finisaţi Cu Zugraveli lavabile şi placaje de faianță la grupurile sanitare.
Alegerea soluţiilor tennice elimina riscul degajarii de gaze toxice, particule poluante,
radiaţii periculoase, poluarea sau contaminarea apei, a aerului, a solului, defecţiuni în
evacuarea apelor reziduale, a deşeurilor solide sau a fumului.
igiena Vvizuaia
Cerinţa privind igiena vizuală constâ în asigurarea calitâţii iluminatului natural şi artificial
astfel incât utilizatorii să poată utiliza cladirea in siguranţă. Iluminatul natural se asigură prin
suprafețele de fereastră. Corpurile de iluminat sunt repartizate astfel incât direcția luminii
artificiale sa fle aceeaşi cu direcția luminii naturale, cu evitarea sau limitarea orbirii. Sunt luate
masuri de amplasare şi ecranare a corpurilor de luminat pentru evitarea orbiril directe.
-inisajele alese sunt mate sau dispersante de lumina pentru evitarea Orbiril prin reiîlexie.
Cerinţele de refacere şi protecţie a mediului presupun realizarea construcției astfel incât
pe toata durata de viață (execuţie, exploatare, postutilizare) sâ nu afecteze echilibrul ecologic,
sa nu dâuneze sanataţii, confortului şi liniştii oamenilor.
se vor respecta prevederile Legii 13//1995 privind protecția mediului și Legea 10//1996
a apelor.
Utilizarea terenului şi funcțiunile propuse nu vor fi de natură poluantă pentru zonă şi nu
va impledica sub nici o forma buna funcţionare a clâdirii sau a vecinatâților. De asemenea,

Proiect
materialele parţilor constitutive structurale și nestructurale ale Imoobllului precum şi instalaţiile ŞI
echipamentele necesare nu vor avea impact dâunaâtor asupra mediului sau sanatâții oamenilor.
Activitaţile destaşurate in cadrul clâdirii scolii nu au un caracter poluant nici la nivel
auditiv şi nici la nivel olfactiv. Nu se vor desfasura activitaţi cu specific de emisie de noxe in
mediul inconjurâtor.
Apele uzate menajere precum vor fi directionate spre sistemul de canalizare al orașului.
scurgerea apelor de pe zona de trotuare si a parcarii se va face prin intermediul pantelor
transversale şi longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deverseaza in
canalizarea orașului dupa ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi.
Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite
stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de cladire.
Nu vor exista ape uzate de tip tehnologic.
sursele potenţiale de poluare a atmosferei sunt cele legate de traficul auto ŞI emisiile de
COZ rezultate in urma arderii gazelor naturale a centralei termice pe gaz, insa cantitatea
acestora se inscrie In parametri normali din punct de vedere al mediului, neexistând riscul
punerii În pericol a vieţii locuitorilor.
Prin realizarea proiectului activitaţile care pot îl considerate ca surse de impurificare a
solului se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de execuţie și surse specifice
perioadei de exploatare. În perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de
impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apârea doar accidental, de exemplu prin
pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste
pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi inlâturate fâră a avea efecte nedorite asupra
solului. În perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi rezultante ale
depozitarii necontrolate a deșeurilor de tip menajer.
Deșeurile vor fi de doua categorii: deșeuri menajere, respectiv deşeuri asimilabile
acestora ŞI deşeuri din ambalaje. Deșeurile menajere constituite din resturile care vor proveni
din consumurile cadrelor didactice și al elevilor şi cele rezultate din ambalaje colectate In
reciplenţi cu această destinaţie vor fi evacuate in baza unui contract incheiat cu un prestator de
servicii de salubritate, care nu va permite impraştierea lor. Pe amplasament nu vor fi semnalate
alte tipuri de deşeuri. Deseurile menajere se vor depozita temporar in perimetrul incintei, fiind
colectate In europubele si ridicate periodic de catre o unitate specializata apartinand primariei
locale, in baza unul contract.
Conform temei de proiectare, activitatea propusa pentru aceasta cladire nu va genera
poluare. Nu vor îl utilizate nici un fel de materiale de constructie sau finisaje realizate din
substante toxice. Nu se vor depozita substante periculoase pentru mediu in aceasta cladire.
Deseurile rezultate In urma lucrarilor de constructie vor îl gestionate corespunzator.
IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE
Cerinţa privind izolarea termică, hidrofugă și economia de energie presupune o
conformare generala și de detaliu a construcției astfel incât pierderile energetice sa fle minime,
iar consumurile de energie in vederea obţinerii unui confort minim admisibil sâ fie cât mai
imitate.
Asigurarea economiei de energie se obţine prin conformarea raţională a elementelor de
construcție, cât și a configuraţiei generale, astfel incât pierderile de caldură sa île minime.
Alcatuirea constructivă a elementelor de inchidere perimetrala este compusă din: zidarie de
caramida plina, acoperis din
tigla ceramica combinat cu
acoperis terasa.
Vor fi luate masurile de protectie hidrofuga la nivelul elementelor sapantei, conform
normativului NP 040 — 2002 privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

Proiect
Cladirea este asigurata impotriva zgomotului aerian conform normativului C 125 — 2005
prin conformitatea peretilor si a tamplariei de exterior.
Construcţia este amplasată In localitatea
Timisoara
Situl îllnd tangent cu
Aleea
Cristalului
Vecinatatile amplasamentului sunt preponderent cladiri rezidentiale
sau ae
invatamant
. Intensitatea traficului rutier pe
Strada Aleea CGristalului
este scazuta, prin urmare nu
exista surse majore de poluare sonora. Astfel, nu se pun probleme deosebite de atenuare a
zgomotului din exterior şi pe de alta parte, in cadrul clădirii, prin functiunea propusa, in condiţiile
unei funcționări normale, nu exista surse de poluare fonica din interiorul cladirii care ar putea
deranja vecinaâtațile.
Pereţii exteriori au valoarea indicielui de atenuare fonicâ situat in limitele admisibile.
Izolarea acustică a flecârei incaperi impotriva zgomotului provenit din spaţiile adiacente
se asigură prin elemente de construcție (pereţi, planșee) a câror alcâtuire este astfel conceputa
incât se respecta atât cerințele impuse de structura de rezistenţa cât şi de condiţiile de Izolare
acustica.
sursele de zgomot și agregatele ce funcționează in interiorul cladirii, precum şi activitaţile
specifice care se desfaşoară la interior, emit un nivel de zgomot incadrat în valorile admisibile
Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare ŞI economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
statf/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Planul de finanţare a investiţiei
lotal investiţii
11.269.506, /9
surse ale Primariei (bugetul local)
0,00
Surse nerambursabile
11.040.196,0>
Alte surse (donaţie)
229.3510,14
Nu se va contracta credit bancar pentru susținerea investiţiei propuse.

Proiect 12/2018 str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429

(6) URBANISM ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism nr. 2334/06.06.2018

Extras de carte funciara CF nr. 446325 Timisoara/20.06.2018

Decizia etapei de evaluare initiala nr. 257/13.06.2018 – APM Timisoara

Adresa negatie securitate incendiu nr. 4.626.608/22.06.2018 - ISU Timis

Aviz tehnic de amplasament nr. 57021/25.06.2018 – AQUATIM

Aviz favorabil din 14554/27.06.2018 – COLTERM

Aviz favorabil nr. 2937/25.06.2018 – DELGAZ Grid

Aviz amplasament favorabil nr. 224539819/28.06.2018

Aviz favorabil ST715/22.06.2018 – STPT Timisoara

Notificare nr. 12.721/622/S/26.06.2018 – Direcția de sănătate publica a jud. Timis

Adresa negatie protecția civila nr. 4.626.609/22.06.2018 – ISU Timis

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de până la data de După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR, L.S. ARHITECT ŞEF, Data prelungirii valabilității: Achitat taxa de lei, conform Chitanţei nr. din Transmis solicitantului la data de direct / prin poştă. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. UR2018-00887|1 din 30.05.2018 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 1 din 96.00. 20lt În scopul: A.C.-Construire si dotare Liceu Waldorf Timisoara, axa 10.10.2016; Studiu de Fezabilitate. Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA prin SERVICIUL SCOLI SPITALE cu domiciliul în județul Timiş municipiul TIMIŞOARA satul - sectorul - cod poştal: strada C.D. LOGA nr. 1bl. sc. et. ap. telefon/fax 0744628471 e-mail - înregistrată la nr. UR2018- 008871 din 30.05.2018 pentru imobilul — teren şi/sau construcţii — situat în județul Timiş municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod poştal strada URANUS nr. 14 bl. sc. et. ap. sau identificat prin C.F. nr. 446325, Nr.cad: 446325, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 92 din 1998 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017/, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICĂ: 1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar teren -Municipiul Timisoara-domeniul privat, intabulare cu drept de folosinta cota 1/1 - Fundatia Rudolf Steiner, conf. C.F. anexat 2. REGIMUL ECONOMIC Zona D. 1) Folosinta actuala: Teren neimprejmuit, S = 4400 mp, conform CF anexat. 2) Destinatia conform PUZ (UTR 5): Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf -in N-E, zona verde- in rest

3. REGIMUL TEHNIC 1) Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL131/2007 — Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf - in N-E, zona verde - in rest. POT propus max 5% din UTR 5, Regim de înălțime max. P+2E pentru Scoala Waldorf. Conf. Ord. de Urgenta nr. 114 din 17 oct. 2007 - art. 71, (1) " Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora". 2) Constructia se va amplasa in baza unui PUZ, in zona de implantare a constructiilor conform plansei de reglementari din PUZ, cu asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri şi a OMS nr. 119/2014. . Documentatia se va intocmi conform HG 28/2008 preluat de HG 907/2016 act. privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții. Se vor respecta normativele de proiectare pentru scoli, gradinite, sali de sport si bazine de inot. Se impune respectarea legislației româneşti de urbanism şi amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991 (republicată) — privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții; OMS 119/2014; Legea nr. 7/1996 (republicată şi actualizată) privind Cadastrul şi publicitatea imobiliară; O.U. nr. 78/ 2000 (actualizată) privind Regimul deşeurilor; O.U. nr. 195/ 2005 (actualizată) privind Protecţia Mediului; Legea nr. 10/ 1995 (actualizată) privind Calitatea în construcţii; HG 525/ 1996 (republicată) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind Regimul juridic al drumurilor; OQUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru Modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind Reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din zonele urbane; conținut cadru conf. HG 907/2016, Legea nr. 213/ 1998 — privind Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi legislaţia în vigoare. Avize necesare: Aviz Unic (rețele existente), Aviz Sănătatea Populaţiei, Aviz Securitate la Incendiu (conf. HG nr. 571/2016), Aviz Protecţia Civilă (conf. HG nr 560/2005 modificată cu HG nr. 37/2006) precum şi avize, acorduri şi studii în funcţie de specificul obiectivului de investiții propus, Studiu geotehnic, plan amplasament vizat OCPI. Drumul de acces la parcelă va respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. 3) Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz. 4) Circulația pietonală şi a vehiculelor, accese auto şi parcaje necesare în Zonă conform RLU. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru Studiu de fezabilitate si obținere AC - Lucrări de tip a - Constructii pentru invatamant - Construire si dotare Liceu Waldorf Timisoara, axa 10.10.2016; CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCȚII. 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Bvy.Liviu Rebreanu nr. 18-18A În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administrației publice competente. În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste condiţii: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării inițiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării initiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului În situația în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) Proiectul - P.A.C, P.A.D. P.O.E.,- după caz (2 exemplare originale) L]D.TOE. OJ] DTAD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: Avize emise PMT: Aviz de principiu Mediu Urban si Gestiune Deseuri, Aviz Comisia de Circulatie [4 aviz tehnic AQUATIM si ENEL , Aviz tehnic Delgaz Grid [] salubrizare [ [XI] transport urban [d alimentare cu apă [IA gaze naturale canalizare [XI telefonizare [XI alimentare cu energie electrică [X] alimentare cu energie termică d.2) Avize şi acorduri privind: [XI securitatea la incendiu [A protecția civilă d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): acord Inspectoratul de Stat în Construcții - dacă este cazul, Aviz Ministerul Educaţiei Naţionale. [A sănătatea populației d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): Proiecte întocmite conf. art. 9 cu Anexa 1 din Legea 50/91 rep. şi verificate conf. L10/95 şi H.G. 925/95 (proiectanții vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la verificarea proiectelor); Dovada luării în evidență a proiectului de arhitectură de către OAR — conf. HG 932/2010; cererea pt. AC întocmită şi semnată, ştampilată de către titularul unui drept real asupra imobilului conf. L. 50/91 rep.si act., Acorduri ce rezultă din situația juridică înscrisă în extrasul de Carte Funciară, acord Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu referire la nr. proiect; fotografii color imobil existent la data depunerii documentatiei, copie PUZ cu planse aferente, plan amplasament cu delimitare imobil vizat O.C.P.L Studiu geotehnic; paletar culori şi documentație conform HCL nr. 455/2014, proiecte de instalații necesare funcţionării construcțiilor; plan construcţii subterane (dacă este cazul); plan amenajare propus (acces, alei pietonale, locuri de parcare, locuri de joacă, zonă verde, scurgerea apelor), DTOE. e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Scutit de taxa "Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. PRIMAR, NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN CIURARIU Achitat taxa de Scutit taxe lei, conform chitanței nr. din . Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS FN. cerere Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara _ 2018 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA verifica PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 446325 Timisoara 100058565246 A. Partea |. Descrierea imobilului TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Timisoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timis NE | a Nr. topografic Suprafaţa” (mp) | Observaţii / Referințe 446325 4.400 "Teren neimprejmult;, B. Partea îl. Proprietari şi acte | Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale | 113643 / 25/05/2018 Act Administrativ nr. 283, din 22/05/2018 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA; B5 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al 11 | 1) MUNICIPIUL TIMISOARA, -domeniu privat 131409 / 20/06/2018 Referinţe
B6 Înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota Al actuala 1/1 1) MUNICIPIULUI TIMISOARA, ClF:14756536, domeniul public | C. Partea lil. SARCINI . rr rara E ta inscrieri privind dezmembrămintele dreptul ui de proprietate, Referinţe | drepturi reale de garanţie şi sarcini ! a | NU SUNT ACL Administrativ nr. HOL 239, QIN emis de FRIMARIA MUNICIPIULUI HMSOARA; |
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 1 din3 apay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 446325 Comuna/Oraş/Municipiu: Timiseara Anexa Nr. 1 La Partea Te _Observații / Referinte
446324 ne Ea |nr | Categorie [intra | Suprafaţa | Ta a folosință E mp) Le | Observaţii / Referințe Ta Ton Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Lungime segment! m) Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
ne la adresa epay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 446325 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru, ** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. / S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publigitate imobiliară cu codul nr. 242. 5 f strator, Referent, semnătura) Data soluţionării, Asistent Regi 20-06-2018 SOFIA HANU Data eliberării, i bd (parafa şi
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Extrase pentru infor arina fa a sa epay-aâncpi.ro Pagina 3 din 3 Formular versiunea 1.1

AAA 1000585653246 și Incheiere Nr. 131409 / 20-06-2018 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Dosarul nr, 131409 / 20-06-2018 INCHEIERE Nr. 131409 Registrator: LUCIAN ROSETI Asistent: SOFIA HANU a
Popi d COTETII de MUNICIPIULUI TIMISOARA domiciliat în Loc, Timisoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud, Timis privind Notare in cartea funciara, in baza: -Act Administrativ nr.HCL 296/15-06-2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA; fiind indeplinite conditiile prevazute ia art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de O lei, cu documentul de plata: pentru serviciul avand codul 242 Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere DISPUNE Admiterea cererii cu privire la: - imobilul cu nr. cadastral 446325, inscris in cartea funciara 446325 UAT Timisoara avand proprietarii: MUNICIPIUL TIMISOARA in cota de 1/1 de sub B.5, ; - In baza actelor de la dosar se radiaza dreptul de folosinta de sub C1 asupra A.1 sub C.2 din cartea funciara 446325 UAT Timisoara: - se înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mor Anhanriira lona în de 44 ol Ra
E EEE m RA E n sta e MD EU FĂ TI favoarea MUNICIPIULUI TIMISOARA, domeniul public, sub B.6 din cartea funciara 446325 UAT Timisoara; Prezenta se va comunica părţilor HUDEMA CRISTIAN- PETRU FUNDATIA RUDOLF STEINER *) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef p Data soluționării, Registrator, Asistent Registrator, 20-06-2018 ROSETI SOFIA ȘIANU e 5 5 *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la A ez alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție Și inscriere in evidentele de cadastru <i rarta fiinrisrii snrabhat nrin d
A fin Eh TE a i a Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 1 din 1

Proiect
(/))IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
responsabila cu implementarea investitiei este Primaria Timisoara, având
sediul in Jud. Timis, Mun. Timisoara, Bld. Constantin Loga Diaconovici, Nr, 1.
(.25trategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului
de investiţii (in luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare
a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
Valoarea totala a investiţiei inclusiv IVA este de 11.262.206, /9 lei. Resursele
necesare pentru realizarea investiţiei vor îi asigurate in procent de 98% din surse
nerambursabile (POR 2014-2020, AP10 0510.16), restul fiind asigurate din alte surse
(donaţie).
Graficul orientativ de realizare a investiţiei este redat mai jos:
Durata de realizare a investiţiei este apreciată la 41 luni, din care 30 luni sunt
preconizate pentru execuţia lucrărilor.
În ceea ce priveste strategia de implementre, în calitate de solicitant, Municipiul
Timisoara va constitui o echipa de implementare (EIP) a proiectului, formata din
personal de specialitate din cadrul instituţiei, personal cu experiența vasta in
implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila. Astfel, pe lânga managerul de
proiect, În cadrul EIP iși vor desfasura activitatea un asistent de proiect, un responsabil
tennic, un responsabil tehnic cu dotarile, un responsabil SSM, un responsabil financiar
si unul pentru achiziții publice. În linii mari, descrierea detaliata a acestor funcții fiind
realizata in sectiunea dedicata resurselor umane, responsabilitațile acestora sunt, dupa
- managerul de prolect asigura respectarea si aplicarea prevederilor contractului de
finanţare, gestiunea si coordonarea activitaţilor proiectului cu funcţii de previziune,
organizare, comanda, coordonare si control, in scopul atingerii obiectivelor acestula in
conformitate cu calendarul activitaților SI cu bugetul aprobat,
- asistentul de proiect asista managerul de proiect in planificarea si organizarea
eficienta a activitaţilor aprobate prin proiect; faciliteaza comunicarea intre parțile
contractuale, precum si menţinerea relațiilor si a corespondenței cu terțe parți implicate
in derularea proiectului,
- responsabilul tennic asigura coordonarea si monitorizarea activitaţilor de execuție SI
supervizare a proiectului precum si verificarea detaliilor tennice si a progresului
presupus de executarea lucrarilor,
- responsabilul tehnic cu dotarile administreaza procedurile de achizitie a dotarilor SI
echipamentelor, recepţia si punerea acestora in funcțiune,
- responsabilul SSM va coordona aplicarea procedurilor de securitate si sanatate in

Proiect
- responsabilul financiar raspunde de gestiunea financiara a proiectului si de pastrarea
documentelor financiar contabile in conformitate cu reglementarile comunitare si
naționale, in condițiile contractului de finanțare,
- reponsabilul pentru achiziţii publice organizeaza si desfasoara procedurile de achiziţii
publice de lucrari, bunuri si servicii conform procedurilor interne specifice, legislaţiei
relevante si prevederilor contractului de finanțare.
Vietodele de implementare a proiectului se vor utiliza complementar, acestea fiind:
Managementul prin proiect - acesta vizeaza ansamblul activitaților de planificare,
organizare, coordonare si control desfasurate pe perioada de implementare a
proiectului, in vederea atingerii obiectivelor propuse si obtinerii rezultatelor;
Vianagementul prin bugete — acesta vizeaza ansambiul activitaţilor de
planificare, organizare, coordonare si control desfasurate pe perioada de
implementare a proiectului in concordanța cu obiectivele propuse sI cu
incadrarea in bugetul prevazut;
Vianagementul prin obiective — care vizeaza:
- Elaborarea sarcinilor pentru flecare persoana implicata in echipa de proiect:
- stabilirea obiectivelor pentru fiecare faza si activitate de pregatire si implementare a
orolectului ;
- Evaluarea periodica si, ori de câte orl este nevole, a stadiului de indeplinire a
obiectivelor:
- Masuri de corecție atunci când este cazul.
Managementul calitaţii.
Vletodologia de implementare vizeaza:
- Delegarea de autoritate si de obiective catre echipa de management a proiectului,
cu sarcini conform structurii organizatorice deimplementare:,
- Pregatirea si implementarea activitaților propuse conform planului de acţiune si
specific activitaților de baza;
* Controlul si monitorizarea realizarii planului de acţiune, a obiectivelor si a executiei
pugetare.
Pe scurt, principalele responsabilitați ale unitaţii de implementare constau in
realizarea urmatoarelor activitaţi:
- Managementul general al proiectului;
- Managementul financiar al proiectului:
* Monitorizarea activitaților specifice in cadrul proiectului;
- Vilanagementul general al calitaţii;
- Elaborarea de rapoarte de progres, cereri de rambursare / plata, si alte
documente implicate de colaborarea cu instituţiile partenere, respecilv Autoritatea de
Vanagement si Organismul Intermediar pentru POR 2014-2020.
[.3 Strategia de exploatarefoperare şi intreţinere: etape, metode ŞI resurse
Responsabilitatea pentru mentinerea in stare de functionare a investitiei dupa
inchelerea proiectului Il revine Municipiului Timisoara. Infrastructura va fl utilizata de
catre Liceul VValdorf Timisoara. Liceul are personalitate juridica si este acreditat In
conformitate cu specificul liceului si cu prevederile legislatiei in vigoare. Dispune de
conducere proprie, personal angajat SI buget propriu.
Responsabilul tehnic din cadrul echipei de implementare a proiectului, Impreuna
cu reprezentantul unitati scolare vor elabora planul de intretinere SI reparatii a
infrastructurii create prin proiect si a dotarilor aferente, vor urmari modul in care
mentenanta este realizata in conformitate cu cerintele producatorilor. Atat spatiile
interioare cat si cele exterioare vor îl intretinute, astfel:

Proiect
- zilniC- curatirea sI verificarea locatiei dimineata la deschiderea scolll sI la
sfarsitul programului de lucru: maturare, spalare, dezinfectare spatii interioare;
verificarea functionalitatii prizelor, intrerupatoarelor, instalatiilor de iluminat, sanitare, si
altele:
- saptamanal - executarea de mici reparatii si neconformitati identificate la usi,
geamuri, mobilier, ecnipamente Il, etc; intretinere peisagistica a spatiilor exterioare
(tuns iarba, udat si toaletat plante);
- anual - executarea lucrarilor de reparatii la cladiri, spatii exterioare, reparatii
capitale pentru echipamentele si instalatiile din dotare.
Ulterior finalizarii investitiei, conform Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale,
finantarea unitatii de invatamânt preuniversitar (de baza, complementara si
suplimentara) va îi asigurata din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata, prin bugetele locale, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in
functie de care se calculeaza costul standard per elev/prescolar:
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite
orin lege, precum si contribubiile aferente acestora;
o) cheltuieli cu pregatirea profesionala;
C) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor;
d) cheltuieli cu bunuri SI Servicii.
rinantarea complementara asigura cneltuleli de capital, cneltuleii sociale si alte
cheltuieli asociate procesului de invatamant preuniversitar de stat care nu fac parte din
finantarea de baza a unitatilor scolare. Finantarea complementara se asigura din
pugetul local al Municipiului Timisoara si din sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinapie, pentru
urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) investitii, reparatii capitale, consolidari;
o) subventii pentru internate si cantine;
Cc) cheltuieli pentru evaluarea periodica nationala a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar, conform
legil;
g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariapilor din
invatamantul preuniversitar, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;
n) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in
cadrul sistemului de invatamant:
i) cheltuieli pentru asigurarea securitapii si sanatapii in munca, pentru personalul
angajat, prescolari sI elevi;
J) gestionarea situabiilor de urgenta;
K) cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul
educapiel si formarii profesionale.
I) alte cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor, care nu fac parte din finanparea de
DaZa.
În acest sens, bugetul local va asigura sustenabilitatea financiara a rezultatelor
orolectului prin intermediul unor sectiuni dedicate, adaptate pentru flecare an, inclusiv
orin utilizarea instrumentului de rectificare bugetara, in caz de nevoie.
Luând in considerare Importanta obiectivului de investitie publica, Municipiul Timisoara
ISI propune ca si dupa finalizarea lucrarilor de construire, sa aplice toate masurile
necesare pastrarii in conditii optime a investitiei realizate.

5 1: studio Proiect 12/2018 STR. GCIRCUMVALATIUNII 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 Asigurarea resurselor necesare bunei funchionari a acesteia dupa încheierea proiectului si încetarea finanparii nerambursabile va constitui o prioritate pentru Municipiului Timisoara si va fi realizata prin alocarea de la bugetul local a sumelor necesare funcbionarii si exploatarii investitiei, alaturi de fondurile alocate de la bugetul de stat. Resursele umane si materiale destinate implementarii proiectului respectiv asigurarii menbinerii rezultatelor acestuia vor fi asigurate de catre Municipiul Timisoara prin personalul angajat, colaboratori si prin facilitapile materiale si logistice oferite (spapii de lucru si de sedinte, birotica, echipamente IT si electronice, dar si altele). Solicitantul are capacitatea de a gestiona si monitoriza obiectul investibiei precum si de verifica respectarea obligabiilor de întretinere a infrastructurii realizate prin proiect, pinând cont de experienpa din perioada anterioara de programare (2007- 2013) si de capacitarea sa operationala si financiara. În acest sens, solicitantul constituie o echipa de implementare a proiectului (EIP) care are ca principala responsabilitate asigurarea atingerii obiectivelor si indicatorilor asumabi prin prezenta cerere de finanpare. În acelasi timp, dupa încheierea finanbarii nerambursabile, odata cu finalizarea implementarii proiectului, finanparea si asigurarea funchioinalitahii obiectului de investitie vor fi asigurate prin colaborarea departamentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si a echipei responsabile de monitorizarea rezultatelor proiectului. 7.4 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale Structura administrativa a Liceului Waldorf care funcționează deja in Timisoara va prelua în responsabilitate noul Liceu Waldorf Timisoara, și va asigura o buna asigurare a institutiei. (8) CONCLUZII SI RECOMANDARI Prin propunerea realizata în proiectul de fata se dorește creșterea confortului și a sigurantei necesare unei desfasurari optime a procesului de învățământ, adresat localnicilor din orașul Timisoara. Obiectivul de investitie are ca scop principal asigurarea numarului necesar de spatii și calitatea acestora, destinate activitatilor didactice. Din punct de vedere al importantei educationale pe care o are Liceul Waldorf Timisoara, consideram ca soluția propusa este indispensabila în consolidarea pozitiei acestei instituții în cadrul comunității. Executia lucrarilor să fie realizata de unități specializate în domeniul lucrarilor de construcții civile. Data 21.06.2018 Proiectant SIDA arh. Dan StoiarT | 7/58 7 “9 N D te SDAC Studio srl FE " 1351208

- == SIT studio str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 "CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA" - POR 10/10/1b, JUD. TIMIȘ Proiect 12/2018 Localitate Timișoara, UAT Timişoara — JUDET TIMIŞ — FAZA: SF Volumul B. Părţi desenate Proiectant general: SDAC Studio SRL Proiectant specialitate: SDAC Studio SRL Beneficiar: Primăria Municipiului Timișoara - 2018 -

e m SIT studio str. CIRCUMVALATIUNII 39/C/11 300671 TIMISOARA 0256/227061 0356/402429 01 02 03 Borderou piese desenate Arhitectura Plan de incadrare în zona Plan de situație propus Plan parter propus Plan etaj propus Plan invelitoare propus Sectiune A-A propusa Sectiune B-B' propusa Propunere fatade nord Și sud Propunere fatade est și vest Instalaţii sanitare.Instalatii termice Plan parter. Instalaţii sanitare Plan etaj. Instalații sanitare Schema functionala Plan parter. Instalaţii termice Plan etaj. Instalații termice Instalații electrice Plan subsol.Instalatii electrice interioare Plan parter.Instalatii electrice interioare Plan etaj. Instalații electrice interioare Plan invelitoare. Instalații de protecția importriva trasnetului și prinza de pământ Proiect 12/2018 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 16-01 1S-02 IS-IT-01 IT-01 IT-02 IE-01 IE-02 IE-03 IE-04 Plan subsol. Instalaţii de detectare, semnalizare și avertizare incediu CS- Plan parter.Instalatii de dectectare, semnalizare și avertizare incendiu, VDI și TCVI Plan etaj.Instalatii de detectare, semnalizare și avertizare incediu, VDI și TVCI CS- CS-

aur ă—[ br al'muni Ah Cp

ALEEA CRISTALULUI [carosabil asfalt] ALEEA CRISTALULUI [earscati atat] d ZYV. 132.61 ] trotuar ob? 9 178.75 NE PONTURI A | SRR e 724 N in: < | imita teren pentru cladirea noua RSI [| LOT 2 i Teren pentru “Construcţie și dotare Liceu i Waldorf Timișoara” 4 (POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10) 18.405 CF Nr. 446325 Timisoara; Su teren CF= 4400 mp LOT 1 CENTRU PEDAGOGIC WALDORF Sm=20600mp Cf. Nr.446324 E or go? Pareard-38 de fesur STINYEN VOVELS o 4400 m* = 52.35 % =0.94 ORDINUL rf Timisoara 2303.45 m“ 1833.10 m? 4136.55 m* SU parter = 2051.98 m* SU etaj = 1574.68 m* SUD = 3626.66 m? | Arhitect Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta A1, A2 Proiectant general SPAC studio ai! - EEE - Circumvalatiunii e 39/C14 Timisoara ud 0256/227061 Ă 0356/492429 Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect Beneficiar Timisoara" POR 10/10/1b 12/2018 Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, CF Nr. 446325 Timisoara Faza Primaria Municipiului Timisoara SF Sef proiect | arh. Dan Stoian Ă NT RI | Proiectat | arh. Anca Golban x Scara 1:500 Denumire plansa Plan de situatie propus EI Desenat |arh. Anca Golban lun 2018 Plansa nr. A02

57.81 pr + +I III ++ Gospodarie rezerva de apa instalatii hidrant Parchet Magazie Gresie Su: 50.50 m? 10.00 +0.00 + Gresie Su: 90.99 m? 4 Sala Multifunctionala Su: 356.40 m? Centrala Termica +0.00 + / Hol parter Gresie Su: 506.09 m? 4 Clasa 03 Parchet Su:75.28 m? Clasa 02 Parchet Su:72.57 m? +0.00 +0.00 + Parchet Su: 76.36 m? 255 Su: 11.87 Cabinet 02 Parchet Su: 19.94 m? e Clasa 04 Parchet Su: 66.33 m? Sala Muzica Parchet Su: 104.98 m? +0.00 + 34.985 22.57 +0.00 + 76.025 After school 01 +0.00 Clasa 01 Parchet Su:73.34 m? +0.09 4 B-B' Servire [nasa Parchet | Su: so.sal m? 7.53 A L_ After school 02 Parchet Su: 72.07 m? + 10.63 +0.00 + Atelier 03 Gresie. Su: 69.42 m? 41.04 +0.00 inet 01 :1147 m? OADINUL An DIN ROMÂNIA “a zarea ES 3 = rog +0.00 + Atelier 02 Gresie. Su: 73.66 m? 4517 TUTAR Arhitect “da semnătură semnătură | 8.9 +0.00 Atelier 01 Gresie. Su:74.78 m? 21.49 58.825 Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta A1, A2 Proiectant general SDAC studio srl | Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect - e Circumvalatiunii Timisoara"- POR 1010/1b 12/2018 39/C/14 Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, | | Timisoara CF Nr. 446325 Timisoara Faza , dl „0256/227061 | Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara SF | N Sef proiect| arh. Dan Stoian Scara Denumire plansa 1:200 Proiectat | arh. Anca Golban Plan parter propus Desenat | arh. Anca Golban lun sta Plansa nr. A03

57.81 17.87 39.94 5.285 6.47 +4.00 4 Cabinet 02 Parchet Su:97.87 m? +4.00 Cabinet 01 Parchet Su: 90.16 m? AU Scara Gresie Su: 49. +4.00 Sala Euritmie Parchet Su: 105.87 m? 34.985 18m? Hol etaj Gresie Su: 367.15 m? Clasa 04 Parchet Su: 72.54 m? +4.00 a aa îi a Cancelarie Parchet Su: 76.37 m? 76.025 +4.00 Clasa 03 Parchet Su:73.39 m? +” _]B Gresie Su: 13.25, me 4.07 Depozitare Gresie Su: 14.12 m? 01| | 55.955 Clasa 02 Parchet Su: 69.47 m? E PI a Dep. 04 Gresie Su: 12.06 +4.00 Atelier 01 Gresie. Su:97.72m? 21.35 5 Clasa 01 Parchet Su: 74.56 m? +4.00 ORDINUL ARIITECȚILOR DIN ROMÂNIA 4517 Dan Valeriu STOIAW Arhitect sa drept de semnături 57.81 Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta A1, A2 Proiectant general SPAC stu si Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect _ = pm, Circumvatatiunii Timisoara"- POR 10/10/1b 12/2018 ali) Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, a d Timisoara CF Nr. 446325 Timisoara Faza * | 0256/227081 | Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara SF A Sef proiect | arh. Dan Stoian Se Denumire plansa Proiectat | arh. Anca Golban N Plan etaj propus lun 2018 Plansa nr. A04 Desenat | arh. Anca Golban

hepeng peste gol in planseu 34.98? Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta A1, A2 Proiectant general SDAC studio. srl Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect pm, Circumvatalunii Timisoara”. POR 10/10/1b 12/2018 39/C/14 Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, A Timisoara CF Nr. 446325 Faza “= | 0256/227061 | Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara SF A, 0356/402429 Sef proiect| arh. Dan Stoian | IX Scara Denumire plansa 1:200 Proiectat | arh. Anca Golban V Plan invelitoare propus Desenat |arh. Anca Golban lun 2018 Plansa nr. A05

- Pietris sort & 16-32 - Pietris sort d 16-32 - Membrana hidroizolanta - Invelitoare tigla ceramica | - Membrana hidroizolanta - Strat de geotextil - Sarpanta de lemn - Strat de geotexil - Sapa slab armata - & cm arii i A A ES Er SIE Uri tnt L Sapa silab armata - 6 cm - Termoizalatie polistiren expandat 40 cm - Termoizolatie vata minerala 40 cm | L Termoizolatie polistiren expandat 40 cm LI] - Folie bariera de vapori l d - Folie băriera de vapori | L Folie bariera de vapori 8 [Placa heton armat 15 cm n Placa E na cm i - Ta i ips-cartân /-casetat L | se 847 an E n 841 | E 8.28 < > 8.26 | TIE EEE TI DIS EI III TITI a ZT ELI oo ERE E II TIE rar E E > Era: _ E : ] _, Placa beton armat 15 cm i in ni a i TENE, Î —Spatit-tehnie— [Ir - Tavan fals din gips-carton / casetat o IA Mr = STIE - Tencuiala decorativa - Adeziv cu plasa de fibra & de sticla - Vata minerala 25 cm - Vopsea lavabil - Gle - Tencuiala pe baza de cimen A - Zidarie din blocuri ceramice cu goluri - Zidarie din blocuri i verticale 25 cm ww: IRA | Tencuiala pe baza de cimen verticale 25 cm| - Gle - Tencuiala pe baza del - Vopsea lavabila ciment V Sala multifunctionala z DI IT SE - Vopsea lavabila | Covor PVC compus din strat de uzura si fibra de sticla - pardoseala gresie| E parchet din lemn masiv H Suport pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat - adeziv gresie| suport din folie de polietilena polistiren expandat si folie de separare. - sapa slab armata suport finisaj 6 cm lexpandata | sapa slab armata suport finisaj 6 cm - Strat fonoizolatie polistiren extrudat 2 cm H sapa slab armata suport finisaj | Strat fonoizolatie polistiren extrudat 2 cm - Placa beton armat 15 cm 6 cm Placa beton armat 15 cm - Termoizolatie polistiren expandat 30 cm - Strat fonoizolatie polistiren Termoizolatie polistiren expandat 30 cm - folie de polietilena lextrudat 2 cm ț folie de polietilena - sort pietris & 16-32 mm pentru ruperea | Placa beton army SI ame Shaul i si ELITE N A H sort pietris & 16-32 mm pentru ruperea capilaritatii 15 cm capilaritatii 15 cm| (Rara F teren natural - teren natural 5 D N A 059 S A EEE E m ri | parchet din lemn masiv + suport din folie de polietilena expandata + sapa slab armata suport finisaj 6 cm | Strat fonoizolatie polistiren extrudat 2 cm | + Placa beton armat 15 cm r OLBINUL ARII + Spatiu tehnic BIN a f Tavan fals din gips-carton / casefat17 ruperea PNR RE ț teren natural Sectiune AA, sc 1:100| Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta Al, A2 39/C/14 Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Ti Timisoara CF Nr. 446325 Timisoara Faza 0256/227061 | Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara SF Proiectant general SDAC studio srl Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect UI == Circumvalatiunii Timisoara"- POR 10/10/1b 12/2018 Sef proiect| arh. Dan Stoian E Scara Denumire plansa V 1:100 Proiectat | arh. Anca Golban Sectiune AA' Desenat | arh. Anca Golban lun 2018 Plansa nr. A06

- Invelitoare tigla ceramica - Sarpanta de lemn -Placi OSB x 2 straturi - Termoizolatie vata minerala 40 cm -Folie bariera de vapori - Placa beton armat 15 cm - Spatiu tehnic| _ - Tavan fals“din gips-carton / casetat 8.28 7) - Termoizolatie polistiren expandat 40 cm - Pietris sort & 16-32 - Membrana hidroizolanta - Strat de geotextil - Sapa slab armata - 6 cm - Folie bariera de vapori - Placa beton armat 15 cm - Spatiu tehnic TE TE TITS Cura EST 10.80 10.26 8.00 "1.70 LASA ASSISI ODO ODO = VI Z VI VI VI T.VU 750 [ Depozitare | || Depozitare 4.00 nr arat tn a i SINE III - Vopsea - Glet - Tencuiala pe baza de ciment - Zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale 25 cm - Tencuiala pe baza de ciment RI, A — Glet Servire masa 4.00 370 310 - Tencuiala decorativa - Adeziv cu plasa de fibra de sticla - Vata minerala 25 cm prinsa cu dibluri - Zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale 25 cm - Tencuiala pe baza de ciment - Glet II SAN TU N X a N SR SO - Vopsea lavabila | | ORDINUL ARMITECȚILOR DIN ROMÂNIA 4517 - pardoseala gresie - adeziv gresie - sapa slab armata suport finisaj 6 cm - Strat fonoizolatie polistiren extrudat 2 cm - Placa beton armat 15 cm + pardoseala gresie H adeziv gresie sapa slab armata suport finisaj 6 cm H Strat fonoizolatie - Termoizolatie polistiren expandat 30 cm - folie de polietilena - sort pietris 16-32 mm pentru ruperea capilaritatii 15 cm - teren natural polistiren extrudat 2 cm - Placa beton armat 15 cm - parchet din lemn masi - suport din folie de polietilena expandata - sapa slab armata suport finisaj Sectiune BB', sc 1:100| su dropt do semnătură Expert Verificator prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta Al, A2 Proiectant general SDAC studio srl Circumvalatiunii 39/C/14 Timisoara 0258/227061 0356402429 - > = al Beneficiar Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"- POR 10/10/1b Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, Nr. proiect 121/2018 Faza SF CF Nr. 446325 Timisoara Primaria Municipiului Timisoara Sef proiect arh. Dan Stoian Scara Proiectat arh. Anca Golban 1:100 = Denumire plansa Sectiune BB' Desenat arh. Anca Golban lun 2018 Plansa nr. A07

Tencuiala decorativa culoare bruna Acoperis sarpanta cu invelitoare tigla ceramica Tencuiala decorativa culoare vernil Tencuiala decorativa culoare crem Soclu cu tencuiala decorativa mozaicata culoare bruna erestre cu tamplarie PVC si geam termopan sa cu tamplarie metalica si geam termopan Fațadă nord, sc. 1:200 Parasolare compuse din Tencuiala decorativa culoare vernil E Acoperis sarpanta cu invelitoare tigla ceramica lemn si metal Tencuiala decorativa culoare crem | ORDIIUL ARMITECȚILOR 5 erestre cu tamplarie PVC si geam ) PIN ROMÂNIA Usa 4517 si geam termopan Soclu cu tencuiala decorativa mozaicata culoare bruna adă sud, sc. 1:200 Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta Al, A2 Proiectant general SDA C stu o "| Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect _ e Circumvalatiunii Timisoara"- POR 10/10/16 12/2018 ' 39/C/H14 Loc Timisoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Timis, CF Nr. 446325 Timisoara Faza 7061 | Beneficiar Primaria Municipiului Timisoara Timisoara SF Sef proiect | arh. Dan Stoian Scara Denumire plansa 1:200 Proiectat | arh. Anca Golban Propunere fatade nord si sud Desenat |arh, Anca Golban lun 2018 Plansa nr.

Tencuiala decorativa culoare crem Soclu cu tencuiala decorativa mozaicata culoare bruna Tencuiala decorativa culoare bruna 10.80 10.8 = 10.21 Tencuiala decorativa culoare crem 8.00 7.70 4.00 3.70 0.00 -0.75 Ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan Tencuiala decorativa culoare vernil Acoperis sarpanta cu invelitoare tigla ceramica Usa cu tamplarie metalica si geam termopan Ferestre cu tamplari PVC si geam termopan Parasolare compuse din lemn si metal Usa cu tamplarie met REA C, rmopan (AA 185 So 7% 9 bit RO A Fațadă est, sc. 1:200 10.80 n E Eee 8.00 SI 7.10 ai 4.00 3.70 0.00 -0.75 Soclu cu tencuiala decorativa mozaicata culoare bruna Fațadă vest, sc. 1:200 Expert Verificator | prof. dr. ing. Stoian Valeriu Referat nr. Cerinta Al, A2 Proiectant general - > SDAC studio srl 0256/227061 Denumire proiect "Constructie si dotare Liceu Waldorf Nr. proiect Timisoara"- POR 10/10/1b 12/2018 Loc isoara, Str. Uranus, Nr 14, Jud. Ti CF Nr. 446325 Ti Faza Primaria Municipiului Timisoara SF Beneficiar = a Circumvalatiunii | 0356/402429 Sef proiect | arh. Dan St 39/C/14 n ZI Timisoara Proiectat | arh. Anca Golban Scara Denumire plansa 1:200 Propunere fatade est si vest Desenat arh. Anca Golban lun 2018 Plansa nr. A09

£ LED | 150 W | / | GE [ MERG, EM Re (E / < d Verificator /Expert | Titlu / Nume Semnătura Specialitatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator PROIECTANT GENERAL Beneficiar: Pr.nr.: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SDAC Studio S.R.L. 12/2018 str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, str. Uranus, Pr.nr.: — nr. 14, Jud. Timis Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 | 310010, Arad, jud. Arad, Romăria 52/2018 EST GAZ J02/1798/1994 CUI RO 6648460 E Web: ww.estgaz.ro eca-energ'2 Emaj: infoGestgaz.ro Titlul proiectului: "CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF Faza: Specificaţie Titlu / Nume Semnătura |Scara: TIMISOARA" ŞEFPROIECT |arh. STOIAN D. 1 DTAC n PROECTAT ing. sEBARCHIEVICIC. | SI ASIA Data: Tillul plangei: Pl. nr.: DESENAT ing. SEBARCHIEVICI C. A iunie 2018 PLAN PARTER-1 02E | _

Verificator /Expert | Titiu /Nume Semnătura Specialitatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator PROIECTANT GENERAL Beneficiar: |Pr.ar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SDAC Studio S.R.L. 12/2018 str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara | | | PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, str. Uranus, Pr.nr.: 14, Jud. Timii Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 4, Ap. 15 d e ATTA ( 310010, Arad, jud. Arad, România 52/2018 EST GAZ CUI RO BB4B460 n Web: ww.estgaz.ro Ema infoBestgaz.ro Specificaţie Titlu / Nume Semnătura Scan A 0 Titlul proiectului: au VERA IAR LICEU WALDORF Faza: ŞEFPROIECT |arh. STOIAN D. n TAG PROECTAT ing. SEBARCHIEVICI C. A DEBT NS EERO Data: Titlul plangei: Pl.nr: DESENAT |ing. SEBARCHIEVICI C. SĂ | iune 2018 PLAN PARTER-2 O3E m?

340 V-LVLINVId | NI O u| 1VNaS3a “UI Bea d V 'O 1V1O3IOUd IVLa 00L:L 'QNVIOLS 'UB| 193104d 438 IONAL pr BJMRULUSI auny / N ajjeoytosd 'ezey JUOTTVM N3I11 INVLOA IS (NIL “BIEOŞ IRUUIOŞ N/A 01zefijsaDolu| :Ieuu3 :QOM pesy pn[ 'pEJV 'OLOOLE ) St dy 'p “IN 'TOSBNIPEJA NS SIUI pn “ph 1u | “JS 'eJEOSIUI | BajejiJes0] juowesedury ILVITVID3dS PP de 'D '9S '6g “Ju “un “NS oIPNIS IVAS INTNIdIDINAN “eroyeueg IVH3N39 INVLO3I04d EIeQI / '1u / SUnN / NIL | / IogeoyuoA * ex, 227. = “41 —_ Vor SI SR auqung 05 = , SS 4 a / TU —_ Zi / ' hp «Ul Jeuoted -—. : = 1 VS aIs919 IBIS ESB) JeyoJed x 4 BIO 5 ZT

o LR 1 Eu Cancelarie , a / a Parchet , 5 A: 76.37 m / E / 45 - 58 Pr Verificator /Expert | Titlu / Nume Semnătura Specialilatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator PROIECTANT GENERAL Beneficiar: Pr.nr: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SDAC Studio S.R.L. 12/2018 str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara » d / PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, str. Uranus, Pr.nr.: RL nr. 14, Jud. Timis Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 4, Ap. 15 ( 310010, Arad, jud. Arad, România 52/2018 EST GAZ J02/1798/1994 CUI RO 6648460 RT Web: WwwW.estgaz.ro E Ema: infoQestgaz.ro Specificaţie Titlu / Nume Semnătura Scara: 100 Titlul proiectului: COTA LICEU WALDORF Faza: ŞEFPROIECT |arh. STOIAN D. ) Hi DTAC PROIECTAT ing. SEBARCHIEVICI C. A i ZF —|Dala: Titlul planşei: PL.nr.: DESENAT ling. | SN | imie2018 PLANETAJ 1-2 05E

Hol parchet Gresie A: 506.09 m* E Parchet A:7257 m* Sala Multifunctionala Parchet A: 356.40 m? Casa scarii | Gresie A:3592m? | SP fl 1 tiar baieti / a / 7 Gresie Magazie Gresie A: 50.50 m? Clasa Parchet A:7528m' CT Gresie A:90.99 m* Cabinet Parchet A:1994m? Muzica Parchet A: 104.98 m? LEGENDA Clasa Parchet A:66.33 m* conducta apa rece — conducta apa calda de consum vo |ventiloconvectoare de perete / CH chiller racire, 150 kW CT centrala termica in condensatie, 100 kW, Pe=175 W Ve vas de expansiune inchis 250 L P puffer izolat, 1000 L B boiler cu o serpentina, 1000L / Ves vas de expasniune sanitar 50 L / D-AR distribuitor apa rece D distribuitor agenttermic i C colector agent termic AS e H 41 E , e “a SA, “o; 7 < e o La Up EA Verificator /Expert | Titlu / Nume Semnălura Specialilatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator Beneficiar: Pr.nr.: PROIECTANT GENERAL PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 12/2018 Str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, str. Uranus, Pr.nr.: Sir. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 nr. 14, dud Timis ( 310010, Arad, jud. Arad, România 52/2018 EST GAZ CURO 6648460 __ i Web: ww.estgaz.ro eco-energie Ema: infoQestgaz.ro || specificaţie Titlu /Nume Semnătura Sena Titlul proiectului: ONEA a LIRE LICEU WALDORF Faza: ŞEFPROIECT arh. STOIAN D. 151 DTAC Obiect: INSTALATII SANITARE- TERMICE er ing. SEBARCHIEVICI C. A, RF et E [ing sEBARCHIEVICIC. | A ] iuniezot8 PLAN PARTER-1 02ST

After school Parchet A:76.36m* Servire masa Parchet A:50.54mf, After school Parchet A:7207m* - : = = Clasa Casa E SI Parchet Gresie < A: Tanar PR R, e ss x = al 4 ES R RR. ] ] Gresie NA:5.34 m* s = a Se V RX. 1 St 7 1 R LOR E - el RR. 2 Rh d / S Atelier Gresie Atelier //| //Depoziten Îl TV «TA TB Gresie /V/ Gresie RY VF , A:14.78 m A:69.42 m* tos / Vf n / LEGENDA 2 Cabinet Gresie / n, A:11.47 mt 4 — |conducta apa rece conducta apa calda de consum Atelier Gresie ventiloconvectoare de perete A: 73.66 m* , Verificator /Expert | Titlu / Nume Semnătura Specialitatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator PROIECTANT GENERAL Beneficiar: Pr.nr. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SDAC Studio S.R.L. 12/2018 str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, sir. Uranus, Pr.nr.: nr. 14, Jud. Timis Sir. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 | 310010, Arad, jud. Arad, Româria 52/2018 EST GAZ ABM CUIRO 6648460 m Web: ww.estgaz.ro eca- energie Ema: infoesigaz.ro i "CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF Specificaţie Titlu /Nume Semnătura |Scara: TIMISOARA" 1:100 ŞEFPROIECT |arh. STOIAN D. PROIECTAT be SEBARCHIEVICI C. Obiect: NETAATII SANITARE- TERMICE DESENAT ing. SEBARCHIEVICI C. iunie 2018 ! PLAN PARTER-2

= | 150 8LOZ un Y “O IDIAJIHOUVE3S Sul 1WN3S3a UI (n. = : | ADINUIL ILLVIVLSNI 10210 5 O Bul| LVLOAIOUd | IVLA 00: QNVIOIS 'VWE| Lo3I0Ud 135|, JUOOTVM IS BILOMULSNOD, INI ao UnN NIL 01zefjseDoju! :Ieu3 MW 'QOM — E TE) SI pn[ '0L00LE | marii SL 'dy'p IN NS SIUI pap Ju UI "SnueJn '1Is 'eJeosIulI | esjejleo0] uewesejduy P INV1I3I0Ud de ') '9s '6€ 1u NS IVAS VAVOSIINIL INTAIdIDINAN IVHAN39 INVLI3I0Hd EJECI/ Ju / ergo] BIMBUUISŞ SUN / NL | Ed / ajor9d op Wnsuo op ede Ejonpuos a0991 ede Eyonpuos VaN3931 RY LU Z6'SE 2 52 V JoyoJed BSE[D La lt LI WU /8'S0L *V JoyoJed ajunng // asa19 "/<ayzodeq 7 68% :V ase9 SI Weqs9 7/4 «W JeuoJed ysulqe5 :Ul 9V'06*V JeyoJed

Cancelarie Parchet A:76.37 m* Depozitare Gresie A:13.25m* Depozitare Gresie A-14.12-m* Clasa Parchet Depozitare Gresie Atelier Gresie A:97.72m* Clasa Parchet Depozitare A:7339m* Gresie A: 12.06 m? LEGENDA Depozitare conducta apa rece m CES RIA IEZI, LC conducta apa calda de consum A: 7456 m? VCV ventiloconvectoare de perete Verificator /Expert | Titlu / Nume Semnătura Specialitatea Referat / Expertiza nr. / Data Verificator PROIECTANT GENERAL Beneficiar: Pr. nr.: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SDAC Studio S.R.L. 12/2018 str. Circumvalatiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timisoara PROIECTANT de SPECIALITATE Amplasament: Localitatea Timisoara, str. Uranus, Pr.nr.: nr. 14, Jud. Timis Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 4, Ap. 15 | 310010, Arad, jud. Arad, România 52/2018 EST GAZ IMM CUI RO 664460 m Web: wwestgaz.ro Ema: infoestgaz.ro Specificație Titlu /Nume Semnătura Scara: Titlul proiectului: RP RE DOTARE LICEU WALDORF Faza: - 100 ŞEF PROIECT |arh. STOIAN D. +a DTAC Obiect: INSTALATII SANITARE- TERMICE PROIECTAT |ing. SEBARCHIEVICI C. _ ES ee ST DESENAT ing. SEBARCHIEVICI C. iunie 2018 PLAN ETAJ 1-2 05 ST

—_ | 7.03 711 LEEA CRISTALULUI [carosabil asfalt] | < ZV. n ZV. Pr i 132.61 trotuar i A, 32.625 _ 247 50 ETA | it RR SS e m fig.B1 ! = 5 8 = —_ fig. D3 Pavele din beton prefabricat, E a = în GE tip grila inierbata 3 : SE Pietris sort O 16-32 a imita teren pentru cladirea noua : p Pavele din beton prefabricat, = forma hexagonala —_ ŞI e = Pavele din beton prefabricat, 1 Ş forma dreptunghiulara Calcul necesar locuri de parcare - Conform ANEXA 2 PUG = S FUNCTIUNI DE INVATAMANT SI CERCETARE - pct. G, art. 12: ASĂ avaj din caramida Aria utila: 3626.66 mp. DI ! , n 1 loc de parcare/200 mp arie utila = 18 locuri de parcare m e: = Rastel biciclete: ! MINI i 5 1 A0 e 2 loc de parcare pentru biciclete/100 metri patrati arie utila = Nr PP alt 8 = = 36 posturi pentru biciclete. O ra o ap 2 patine e z 4.00 NE Ss“ 00 NIN 125 CA ne LOCURI DE PARCARE REALIZATE: st” ci Aa SIR 5 LA SUPRAFATA TERENULUI: 17+18 = 35 locuri de parcare. E extindere 40460501 ! : TOTAL: 35 LOCURI DE PARCARE. E ext la corp A corp A p , Indici si suprafete GC neevidențiata in CF) =355m ! SE ? S Teren scoala Waldorf = 25000 m* [ POT Existent =8.62% . : CUT Existent = 0.12 a 404605-C2 E corp B, P+1E IL POT Propus = 17.83 % 128 Sc=336mp 3 CUT Propus = 0.28 s | : '| | IS Teren dezmembrat = 4400.82 m* 18.405 |. H m : POT propus parcela dezmembrata = 52.34 % | vERIF./EXP. NUME SEMNATURA [CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA: x - N n CUT propus parcela =0.93 VERIFICATOR- | n IM „cot? 404605-C3 se SC parter = 2303.45 m, ni |SC SDAC studio SRI ZE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA | „uree a comp C, P SE SCetaj = 1833.10 m? E ri d E SG = SCD = 4136.55 m eri : Tr CONSTRUCTIE SI DOTARE Ft a de N ed?! Sc=355mp S uerai rutere = SE o) Bai LICEU WALDORF TIMISOARA - - rad. as? 3 SU parter = 2051 -98 m” DIE EROS la A RE În “o Titlu Plansa: Plansa nr. n te e a SU etaj - 1574.68 m? Bee re iza sn PLAN DE SITUATIE 01-D £ E . Proiectat: Ing. ata Imprimare: A Oe „rr PI 5 SUD = 3626.66 m” Desenat: Îng. FLORESCU Marcela 4 : - « ? n LL 7 7