keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 127/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 39/12.12.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, având ca beneficiar pe Szijarto Emeric, întocmit conform Proiectului nr. 54/2/02-2019, realizat de S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: dotări şi servicii, locuinţe colective mici şi locuinţe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;
Zls - Subzona de servicii, cu dotări şi servicii publice - Parcela nr. 1 - Dotări şi servicii
Regim de înălţime maxim: P+2E+M/Er;
H max. cornişă = 13m;
H max. coamă = 16m;
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Spaţii verzi minim 20%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A
Zlc - Subzonă rezidenţială de locuinţe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)
Regim de înălţime maxim: S+P+2E+M/Er;
H max. cornişă = 11m;
H max. coamă = 14m;
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,2;
Spaţii verzi minim 5%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A
Zli - Subzonă rezidenţială de locuinţe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)
Regim de înălţime maxim: P+1E+M/Er;
H max. cornişă = 9m;
H max. coamă = 12m;
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,05;
Spaţii verzi minim 5%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Suprafaţa de spaţii verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru Protecţia Mediului Timiş prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locaţiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, Proiect nr. 54/2/02-2019, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: Szijarto Emeric;
- Proiectantului: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 39_AS_PUZ_Szijarto_Buziasului_reglementari.pdf

S.C. PRO- ARH TCC SRL. Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334 PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII PARCELA 405778 TIMISOARA LEGENDA LIMITE = ==11= Limita teren ce face obiectul P.U Z. UINTE EC IVE MICI | Limite cadastrale existente I INDIVIDU AL SERVICII : Constructii existente 7 d neficia x TO EM ERIC Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ CE nr, 8Timisoara| fr PI LT Propunere parcelare vecinatati GTi -—----- Aliniamet obligatoriu constructii —— | imita documentatii aprobate | Zona construibila in cadrul parcelei g Numar parcele propuse p Accese propuse CAI DE COMUNICATIE P+2E+M/Er : dit PI Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existente/reglementate EI Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente propuse prin P.U.Z. verde în cadrul parcelei =] Zona circulatie pietonala propusa prin servicii - min. PAI PUZ. - scuar Mi CTT Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente propuse - extindere 1 Zona cai de comunicatie feroviara ZONIFICARE FUNCTIONALA | Zona institutii publice, servicii 1 existenta/reglementata Zona locuinte individuale existenta/reglementata ] Zona unitati industriale, depozitare si servicii _— 1 existenta/reglementata LOCUINTE max. = | Zona spatii verzi existenta/reglementata Ape existente E Zona locuinte cu functiuni complementare propunere PUG existent/PUZ in lucru Zona institutii publice, servicii propunere PUZ 271 in lucru/PUG existent PE Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG existent dl Zona spatii verzi propusa pentru extindere n Zona locuinte individuale propusa Zona locuinte colective mici propusa Zona institutii publice, servicii propusa LOCUINTE COLECTIVE MIQ RT Cr x (> Zona spatii verzi propusa max. S+P+2E+M/Er E A CF - Zona spatii verzi propusa in interiorul parcelei de - servicii, min. 20% UTILITATI ina Conducta magistrala gaz a Zona de protectie conducta gaz - 20 m „a = = Zona de siguranta conducta gaz - 200 m — tea — LEA existenta e Zona de profectie LEA - 12 HUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexa la Avi itectului Șef f BILANT TERITORIAL Suprafata aferenta ] circulatiilor ce devin domeniu | o public-carosabil, trotuare, 2737 mp 12,33% LOCUINTE INDIVIDUALE max. P+1E+M/Er a a i i e d spatii verzi aferente | / AT, Suprafata aferenta zonei de 2239 mp 10,08% 475900 AR Di E AT d locuinte individuale cu e PL A LT maxim doua apartamente Suprafata aferenta zonei de 9015 mp 40,61% locuinte colective mici Suprafata aferenta zonei de 4780 mp 21,53% dotari si servicii Zone verzi 3429 mp 15,45% Total teren 22200 mp 100% a REGLEMENTARI si PROPUNERI ZONA MIXTA DE LOCUINTE COLECTIVE MICI Si INDIVIDUALE SI SERVICII 1.2 Coeficientul de utilizare a terenului maxim propus: OA servicii si locuinte colective, respectiv 1.05 pentru parcelele de locuinte E RELE individuale VI , în 1.3 Regimul de inaltime MAXIM propus: P+2E+M/Er (parcela 1) S+P+2E+M/Er (parcelele 2-9) P+1E+M/Er (parcelele 10-13) 1.4 Zona construibila va fi retrasa obligatoriu : -la 3 m, respectiv 5 m de la frontul stradal - minim 3 m de limitele laterale - minim 8 m (parcela 13), 10 m, respectiv 13 m (parcela 1) de a parcelelor = SC. PRO-ARHTCC SRL. Beria: EMERIC Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A Amplasament: tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171 e-mail: office Jud. Timiş, Mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162 CF. Nr. 405778 Timişoara, Nr. Cad. 405778 .ORC. J35/18/2008 proiect: P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE a 1 MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII Sef proiect |arh. Laura Tifan Gy 1:1000 E Proiectat |arh. Laura Tifan Gy - : REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE Desenat arh. Roxana Birta Noi. 2019

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-002405/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-002405/24.02.2020 a

Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte locuinţe colective mici şi individuale şi servicii, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002405/11.02.2020, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal – „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr.

39/12.12.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5051/20.12.2018, precum şi Decizia de

încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea

Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, proiectant S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Laura Lidia Tifan-Gy, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 12.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au inregistrat sesizări cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019-012817/13.09.2019 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-012817/23.09.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, proiect nr. 54/2/02-2019 la cererea beneficiarului Szijarto Emeric.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara în suprafaţă totală 22.200 mp, este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în sudul Căii Buziaşului, delimitat la est de drumul de exploatare DE1517, DE1504/1/12 – care delimitează proprietatea până la sud, proprietăţi private la vest şi Calea Buziaşului la nord.

Conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 zona pentru locuinte si servicii. Afectat de zona de

siguranta a magistralei de gaz, zona de protectie a infrastructurii feroviare, zona protectie canal. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă cu interdicţie de construire, pentru care sa fie necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş şi al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str.

Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778

(nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locaţiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara propune dezvoltare a unei zone mixte locuinţe colective mici şi individuale şi servicii, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005372/31.10.2019, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 576/15.07.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2019-011400/11.07.2019.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 39/12.12.2019 sunt următorii: - Funcţiuni propuse: dotări şi servicii, locuinţe colective mici şi locuinţe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone; Zls – Subzona de servicii, cu dotări şi servicii publice - Parcela nr. 1 – Dotări şi servicii

Regim de înălţime maxim: P+2E+M/Er; H max. cornișă = 13m;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

H max. coamă = 16m; POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 20% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Zlc – Subzonă rezidenţială de locuinţe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)

Regim de înălţime maxim: S+P+2E+M/Er; H max. cornișă = 11m; H max. coamă = 14m; POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 5% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Zli – Subzonă rezidenţială de locuinţe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)

Regim de înălţime maxim: P+1E+M/Er; H max. cornișă = 9m; H max. coamă = 12m; POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Spaţii verzi minim 5% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Suprafaţa de spaţii verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru

Protecţia Mediului Timiş prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea

legislaţiei în vigoare. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor

verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei

de Circulatie nr. DT2019-005372/31.10.2019 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obţinut Avizul nr. 267036/18.11.2019 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş care

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

precizează că „beneficiarul are obligaţia de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la documentaţia respectivă se va depune şi Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi

transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str.

Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi

individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L,, proiect nr. 54/2/02-2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

- Funcţiuni propuse: dotări şi servicii, locuinţe colective mici şi locuinţe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone; Zls – Subzona de servicii, cu dotări şi servicii publice - Parcela nr. 1 – Dotări şi servicii

Regim de înălţime maxim: P+2E+M/Er; H max. cornișă = 13m; H max. coamă = 16m; POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 20% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Zlc – Subzonă rezidenţială de locuinţe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)

Regim de înălţime maxim: S+P+2E+M/Er; H max. cornișă = 11m; H max. coamă = 14m; POT maxim = 35%;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 5% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Zli – Subzonă rezidenţială de locuinţe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)

Regim de înălţime maxim: P+1E+M/Er; H max. cornișă = 9m; H max. coamă = 12m; POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Spaţii verzi minim 5% Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare 03-A

Suprafaţa de spaţii verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru

Protecţia Mediului Timiş prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea

legislaţiei în vigoare.

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005372/31.10.2019 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locaţiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 54/2/02-2019, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 6

art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, proiect nr. 54/2/02-2019 la cererea beneficiarului beneficiarului Szijarto Emeric, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului Szijarto Emeric, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, cu termen de valabilitate prelungit până în 19.12.2020.

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe

colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în sudul Căii Buziaşului.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul PUZ „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea

Buziasului nr. 162, Timișoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte locuinţe colective mici şi individuale şi servicii, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 5051/20.12.2018, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 39/12.12.2019, precum şi Decizia de încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: AVIZ_Juridic_Szijarto.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 09.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Zonă mixtă locuințe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am -comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Zonă mixtă locuinţe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, beneficiar dl. Szijarto Emeric, plan elaborat de către proiectantul SC Pro- Arh TCC SRL prin proiect nr. 54/2/02-2019, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, precum şi Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, însuşit de către arhitectul şef pentru conformitate date tehnice, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 22.200 mp, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 5312, 533/2) are înscris dreptul de proprietate al beneficiarului documentației ce face obiectul prezentului aviz, dl. Szijarto Emeric, cu privire la teren intravilan, în suprafață de 22.200 mp, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, respectiv construcțiile înscrise sub Al.l cu nr. cadastral 405778-Cl, Al.2, nr cadastral 405778-C2 şi Al.3, nr cadastral 405778- C3,, fiind notat contractul de locaţiune asupra suprafeței de 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată ( datată 30.01.2020, respectiv 06.03.2020), rezultă că nu sunt notate litigii cu privire la imobil. Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, prelungit, emis “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018”, precum şi conform Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 39/12.12.2019. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. |, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităților;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC EI Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 39_AS_PUZ_Szijarto_Buziasului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Ca urmare a cererii adresate de Szijarto Emeric prin S.C. PRO-ARH TCC S.R.L cu sediul in județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Dr. P.V. Ungureanu nr. 12A, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-018798/25.11.2019; Ca urmare a proiectului nr. 54/2/02-2019 realizat de S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, Dr. P.V. Ungureanu nr. 12A, cod poştal 300079, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 12.12.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 39 din 12.12.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Zonă mixtă locuințe colective mici şi individuale și servicii”, Generat de imobilul situat în Timişoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 5312, 533/2). Beneficiari: Szijarto Emeric; Proiectant: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Laura Lidia Tifan-Gy. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în sudu Căii Buziaşului, delimitat la est de drumul de exploatare DE1517, DE1504/1/12 — care delimitează proprietatea până la sud, proprietăți private la vest şi Calea Buziaşului la nord. Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF — Szijarto Emeric, în suprafață totală de 22200 mp, conform CF nr. 405778, nr. cad 405778 anexat și conform planşei de reglementări urbanistice - zonificare nr. 03-A. Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior: Conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 zona pentru locuinte si servicii. Afectat de zona de siguranta a magistralei de gaz, zona de protectie a infrastructurii feroviare, zona protectie canal. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune dezvoltarea unei zone mixte, ce va cuprinde dotări şi servicii, locuințe colective mici şi locuințe individuale cu maxim două apartamente, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - Funcțiuni propuse: dotări şi servicii, locuințe colective mici şi locuințe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI — Subzona de servicii, cu dotări şi servicii publice - Parcela nr. 1 — Dotări şi servicii Regim de înălțime maxim: P+2E+M/Er; H max. cornișă = 13m; POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 20% Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice — zonificare 03-A Zle — Subzonă rezidențială de locuințe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă) Regim de înălțime maxim: S+P+2E+M/Er; H max. cornișă = 1lm; POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,2; Spaţii verzi minim 5% Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice — zonificare 03-A Zli — Subzonă rezidențială de locuințe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă) Regim de înălțime maxim: P+1E+M/Er; H max. cornișă = 9m; POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Spaţii verzi minim 5% Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice — zonificare 03-A Suprafața de spații verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru Protecția Mediului Timiș prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005372/31.10.2019 și planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 576/15.07.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 12.12.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa „Reglementări urbanistice — zonificare 03-A” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 19.12.2020, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 144846/09.09.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de .............................. Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Sorina Popa Red./dact. S.P., 2 ex.

Atasament: Raport_info_SZIJARTO_Buziasului.pdf

ROMÂN JUDEȚUL TIM MUNICIPIUL TIMIȘOA DIRECTIA URBANI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2019-012817/23.09.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii" Amplasament: Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: Szijarto Emeric; Proiectant: SC PRO-ARH TCC SRL. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă Directia Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.08.2019 — 06.09.2019. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si | panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 10 adrese - vecini de pe străzile Delfinului, Rozmarinului, Calea Buziaşului. Documentaţia disponibilă la Directia Urbanism, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 27.08.2019, orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat proiectantul arh. Laura Tifan, iar din partea publicului nu a fost nici o persoană. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar Szijarto Emeric, proiectant SC PRO-ARH TCC SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina POPA Red/ dact. — S.P..-2 ex LS

Atasament: Plan_de_actiune_PUZ_Szijarto.pdf

PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ŞI INDIVIDUALE ŞI SERVICII” UZ20I9 -04/ ss zoR Generat de imobilul teren intravilan, mun. Timişoara, Calea Buziașului, nr. 162 Identificat prin CF. nr. 405778 Timişoara, nr. cad. 405778 Beneficiar SZIJARTO Emeric Conform Avizului de oportunitate nr. 13 din data de 28.03.2019 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale şi Evaluarea estimativă Responsabilul Etapele de realizare a Crt. notariale şi a investiţiilor propuse a costurilor finanţării operaţiunilor şi investiţiilor (perioada preconizată după aprobarea prin HCL) A Dezlipire şi intabulare parcele pentru constructii, conform P.U.Z. 5.800€ dezvoltator 12 luni aprobat (documentație cadastrală şi notarială) 2 Declaraţie notarială de donație a terenurilor destinate drumurilor si 50€ dezvoltator 12 luni spatiilor verzi din domeniul privat în domeniul public 3 | Realizarea echipării cu energie electrică — extindere reţea LES/LEA 0,4 88.000€ dezvoltator 24 luni kV (proiect + execuție) 4 | Extindere reţea alimentare cu apă potabilă și de incendiu de la reţeaua 21.200€ dezvoltator 36 luni mun. Timişoara, administrată de Aquatim S.A. 5 Extindere reţea canalizare, racordare la sistemul centralizat de 25.200€ dezvoltator 36 luni 1 canalizare menajeră al municipiului Timişoara, administrat de Aquatim 6 Realizarea stratului suport, strat de uzura a drumului — extindere drum 49.200€ dezvoltator 24 luni Sistem de descarcare ape pluviale de pe suprafata PUZ, in Hcn1505 17.710€ dezvoltator 24 luni 1] Observaţie: PAGINA 1/1 Cod FO 47-25, ver.1

Atasament: Regulament_PLEN_PUZ_SZIJARTO_Timisoara.pdf

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM P.UZ. – ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI INDIVIDUALE ȘI SERVICII

PARCELA CF nr. 405778, nr. cad. 405778 (nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) intravilan mun. Timișoara I. DISPOZITII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, mun. Timișoara, C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - Stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General în lucru şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Articolul 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată; - Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş.

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

2

Articolul 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale si servicii” intravilan mun. Timișoara C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 4. Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care face parte integranta din acest regulament.

Vecinatatile directe sunt:

- la Nord – Calea Buziașului;

- la Sud – traseu propus - extindere strada Dafinului;

- la Vest – parcela cu nr. top. A1504/1/10;

- la Est – DE 1504/1/12 și DE 1517.

Articolul 5. Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timișoara. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 6. UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitatea functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta – UTR Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente. UTR-ul va avea trei subzone functionale, după cum urmează:

-ZLi – Subzona rezidentiala de locuinte individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă);

-ZLc - Subzona rezidentiala de locuinte colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă).

-ZIs – Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

3

Articolul 7. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0 0 2737 mp 12,33%

S aferentă zonei de locuințe individuale cu maxim 2 apartamente/parcelă

2239 mp 10,08%

S aferenta zonei de locuinte colective mici cu maxim 8 apartamente/parcelă

0 0 9015 mp 40,61%

S aferentă zonei de dotări și servicii publice 6167 mp 27,78% 4780 mp 21,53%

S. aferentă zonei de spatii verzi 0 0 3429 mp 15,45 %

Teren arabil în intravilan 16033 mp 72,22% 0 0

TOTAL TEREN 22200 mp 100 % 22200 mp 100.00%

III.UTILIZARE FUNCTIONALA si alte POSIBILITATI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 8. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE: FUNCTIUNEA DOMINANTA:

Functiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala/colectiva și servicii, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban, cu un regim de inaltime max. P+1E+M/Er pentru locuințe individuale cu maxim două apartamente, S+P+2E+M/Er pentru locuințe colective mici, respectiv P+2E+M/Er pentru dotări și servicii publice.

Se vor respecta prevederile legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – „Exigențe minimale pentru locuințe”.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

Dotarile admise zonei sunt:

-Servicii – spatii cu functiuni complementare zonei rezidentiale – servicii sau comert de mici dimensiuni;

-Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii;

-Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLi – Subzona rezidentiala de locuinte individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă);

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE

• Construirea de locuinte individuale cu caracter semiurban, cu garajele aferente, avand maxim 2 apartamente/parcelă.

• Funcțiuni complementare zonei de locuit: birouri destinate desfășurării activităților liberale, având maxim 5 angajați.

• Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

• Accese pietonale, carosabile, parcari;

• Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

4

Articolul 10. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII Functiunile permise cu conditii in zona reglementata sunt: constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

Articolul 11. INTERDICTII TEMPORARE Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 12. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmatoarele activitati:

− Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

− Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

− Statii de intretinere auto; statii de spalare auto;

− Ferme agro-zootehnice, abatoare

− Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

− Panouri mari de publicitate in spatiile verzi de aliniament sau parcuri.

− Depozite de deseuri.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLc – Subzona rezidențială de locuinte colective mici

Articolul 13. UTILIZARI PERMISE • Construirea de locuinte colective de mici dimensiuni;

• Este permisa utilizarea spatiilor pentru comert, sau activitati compatibile cu locuirea ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare:

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.;

- unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii pentru profesii liberale; cabinete medicale, farmacii, centre de fitness si spa, etc.

• Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

• Accese pietonale, carosabile, parcari;

• Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 14. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII Constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 15. INTERDICTII TEMPORARE Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z., realizarea cailor de circulatie si extinderea utilitatilor, precum și după realizarea operațiunilor de cedare în domeniul public, reglementate conform plansei „Plan Proprietatea asupra Terenurilor” – planșa 04-A.

Articolul 16. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmatoarele activitati:

− Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

− Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

− Statii de intretinere auto;

− Statii de spalare auto;

− Ferme agro-zootehnice, abatoare;

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

5

− Depozite de deseuri;

− Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA IS – DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE

Articolul 17. UTILIZARI PERMISE - Alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri etc.; - Unități și spații de cazare (se va detalia la faza Autorizatie de Constuire); - Unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare si alte servicii pentru profesii liberale; - Stații de carburanți, ateliere reparații auto etc. - Dotari pentru învățământ, cultură, sanatate - Dotări pentru sport /agrement in spatii inchise - Locuinte de serviciu (amplasate la ultimul nivel) - Spatii verzi amenjate: parcuri, terenuri de sport, spatii de joaca pentru copii. - Accese pietonale, carosabile, parcari; - Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 18. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 19. INTERDICTII TEMPORARE Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 20. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmatoarele activitati:

-Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

-Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

-Ferme agro-zootehnice, abatoare

- Depozite de deseuri

-Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI cu privire la FORMA si DIMENSIUNILE PARCELELOR

Articolul 21. In cazul terenului de fata, suprafata parcelelor pentru construcții nu va fi mai mica de 466 mp pentru subzona de locuinte individuale cu maxim două apartamente, 921 mp pentru subzona de locuințe colective mici, respectiv 4780 mp pentru subzona de dotări și servicii publice.

Articolul 22. Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel mult egală cu frontul acestora.

Articolul 23. Alipirile și dezlipirile ulterioare se vor putea realiza doar respecatând Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

6

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCTIILOR:

Articolul 24. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv spre nord.

Amplasarea construcţiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h potrivit OMS nr. 119/2014 privind normele de igiena.

Articolul 25. AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURILE PUBLICE Pentru zona studiată este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţiile stabilite anterior numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute. Prospectul stradal minim acceptat este de 12m. Constructiile pentru dotari vor avea asigurat accesul dintr-un drum public cu posibilitatea rezolvarii accesului mijloacelor de stingere al incendiilor si de serviciu.

Distanța construcțiilor față de drum va fi de minim 3 m și conform planșei „Reglementari urbanistice” planșa nr. 03-A.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Articolul 26. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

- În aliniament pentru parcela nr.1, subzona de dotări și servicii publice;

- Retrase la 3 m, respectiv 5 m de la fronturile stradale pentru construcțiile nou propuse în subzona de locuințe individuale, respectiv locuințe colective mici;

- Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al mun. Timișoara.

Articolul 27. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe o parcela se impune o distanta minima fata de limitele laterale si fata de limita posterioară a acesteia, dupa cum urmeaza:

Lot 1: Fiind un lot pe care se află edificate deja construcții, retragerea minima fata de laterale va fi cea existent, de 2 m, respectiv 13 m față de latura posterioară a parcelei;

Lot 2: − Fata de stradă si piateta, retragerea minima este de 5 m.

− Fata de limita de proprietate cu lotizarea vecina se va respecta o retragere minima obligatorie de H/2, min. 8 m, conform plansa 03 - A – „Reglementări Urbanistice”.

− Față de limita de proprietate estică se impune o retragere de minim 6 m;

− Față de limita de proprietate posterioară, retragerea minimă impusă este de 12 m.

Lot 3 – 13: − Fata de strazi, piațetă, respectiv spații verzi retragerea minima este de 3 m. − Fata de limita de proprietate din spate se va respecta o retragere minima obligatorie de 10 m,

respectiv 8 m pentru parcela nr. 13.

Articolul 28. Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa meteorica captata de pe acoperisuri va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

7

Articolul 29. Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare- ieșire.

Articolul 30. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA Nu se accepta amplasarea mai multor constructii principale pe aceeasi parcela.

RESTRICȚII ȘI RETRAGERI IMPUSE PRIN AVIZELE DE UTILITĂȚI

Articolul 31. Prin avizul Transgaz se impune respectarea următoarelor distanțe minime pe orizontală între conducta de transport gaze Dn200 SRM I – SRM II și diferitele obiective:

− construcții industriale, sociale și administrative, locuințe individuale, obiective destinate a fi ocupate de oameni sau în care își vor desfășura activitatea personal uman, cu regimul maxim de înălțime P+3E – 20 m;

− clădiri cu patru sau mai multe etaje – 200 m.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 32. Procentul de Ocupare al Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata la nivelul solului cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la nivelul solului a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim de 35% pentru subzona de locuințe individuale, respective subzona de locuințe colective mici, respectiv 40% pentru subzona de dotări și servicii publice.

Se va respecta un C.U.T. de maxim 1,05 pentru subzona de locuințe individuale, respectiv 1,2 pentru subzona de locuințe colective mici și subzona de dotări și servicii publice.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Articolul 33. SUBZONA ZLi - Subzona rezidentiala de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+1E+M/Er. Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 9 m pentru locuintele cu regim de inaltime P+1E+M/Er. Se admit accente locale ale geometriei acoperisului, in functie de amplasament.

Articolul 34. SUBZONA ZLc – Subzona rezidențială de locuinte colective mici Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim S+P+2E+M/Er. Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 11 m.

Articolul 35. SUBZONA ZIs – Subzona de dotări și servicii publice Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+2E+M/Er. Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 13 m.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

8

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 36. ACCESE CAROSABILE Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Accesul la constructiile pentru dotari si servicii publice va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Articolul 37. ACCESE PIETONALE La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Articolul 38. - DRUMURI Drumurile prevazute in acest P.U.Z. permit satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor cu dizabilitati.

La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 39. Proprietarii terenului propus parcelării vor ceda fără despăgubire şi sarcini de orice natură, suprafeţele necesare pentru circulatiile prevazute, conform planșei 04-A „Proprietatea asupra terenurilor”. În acest sens, la faza dezmembrării parcelelor și intabulării, terenurile propuse a fi trecute în domeniul public vor fi eliberate de sarcini.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a mun. Timișoara.

Retelele de alimentare cu gaze si energie electrica sunt proprietatea societatilor de furnizare de utilitati.

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 40. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem colectiv.

Articolul 41. ALIMENTAREA CU APA Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr- o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această reţea se va realiza câte un branşament pentru fiecare parcelă în parte.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

9

avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Articolul 42. ASIGURAREA CANALIZARII Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planşelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC – KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenţie cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie, propuse conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

Articolul 43. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE SI CATV Alimentarea cu energie electrica se asigura prin racorduri de j.t. cu cablu subteran de la sursa E- DISTRIBUTIE BANAT SA, pana la firida de bransament electric. Racordurile se realizeaza pe baza studiului de solutie si a proiectului elaborat de E-DISTRIBUTIE BANAT SA, de catre firmele atestate ANRE pentru acest gen de lucrari. Cladirile se vor racorda la instalatiile de telecomunicatii ale

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

10

operatorilor din zona, pana la firida telefonica. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Articolul 44. ALIMENTAREA CU GAZE Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea. Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate subteran.

Articolul 45. GESTIONAREA DESEURILOR Orice cladire de locuit, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele – amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCTIILOR

Articolul 46. Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona. Constructiile noi trebuie – prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona urbana, si sa asigure, prin inaltime, forma si dimensiunile sale, o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 47. Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si materiale de constructii precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic etc.)

Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan. Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 48. Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nici o fatada, acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate, calde, armonizate.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si IMPREJMUIRE

Articolul 49. PARCAJE, GARAJE La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni.

Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Amplasarea garajelor si a parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu.

Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare- ieșire.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

11

Articolul 50. SPATII VERZI Spațiile verzi amenajate se vor împărți în trei categorii, după cum urmează:

1. Două parcele independente de spațiu verde, destinate accesului public, cu trecere în domeniul public;

2. Spații verzi în aliniamentul stradal;

3. Spații verzi in procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu și în piațetă, respectiv min. 20% în cadrul parcelei de dotări și servicii publice.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Articolul 51. PARCELE INDEPENDENTE DE SPAȚIU VERDE Dotări permise: alei pietonale, mobilier urban, locuri de joacă, fântâni arteziene, amenajări peisagere, instalații edilitare.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 52. SPAȚII VERZI ÎN ALINIAMENTUL STRADAL Dotări permise: instalații edilitare, iluminat stradal, mobilier urban, publicitate stradală, aliniamente de arbori, amenajări peisagere cu arbori și arbuști ornamentali (în sensul giratoriu).

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 53. SPAȚII VERZI ÎN INTERIORUL PARCELELOR Titluarii parcelelor de locuinte colective mici, respectiv individuale se obligă să asigure spații verzi în procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Dotări permise: instalatii edilitare, amenajări peisagere, mobilier urban, alei pietonale.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 54. IMPREJMUIRI Imprejmuirea la frontul stradal va respecta o inaltime maxima de 2,00 m, cu un soclu opac inalt de maxim 80 cm, restul imprejmuirii pana la 2,00 m fiind transparenta (exceptie facand stalpii de sustinere). Forma arhitecturala si materialele de executie trebuie sa se incadreze si sa se subordoneze stilului arhitectural adoptat de cladirea principala pentru a forma impreuna cu aceasta un tot unitar. Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate de beton, pe linia de aliniere a strazii.

Pe celelalte laturi ale terenului (in afara frontului stradal), se pot realiza imprejmuiri opace (zidarie, lemn etc) sau transparente (plasa de sarma), cu o inaltime maxima de 2.00 m.

Nota: Toate functiunile premise prin prezentul PUZ, inclusiv cea de cazare, se vor detalia la faza Autorizatie de Construire.

Întocmit, arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

Atasament: 00Plan_incadrare_PUZ_SZIJARTO_Timisoara.pdf

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334 PRO-ARFI = PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII i. | PARCELA 405778 TIMISOARA ZONĂ INTRAVILAN SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ LIMITĂ UTR LIMITĂ SUBZONĂ UTR ULiu - Zona locuinte cu regim redus de inaltime UM3 - Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de PENTRU SI FUNCTIUNI BIZ ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE. | EXTRAS DIN P.U.G. ÎN VIGOARE - PLAN DE ÎNCADRARE Beneficiar: Nr. proiect: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. SZIJARTO EMERIC = Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A 54/2102-2019 . Amplasament: = | tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171 RI RI ; ; ME e-mail: officeEpro-arh.ro Jud. Timiş, Mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162 pr mat CF. Nr. 405778 Timișoara, Nr. Cad. 405778 PRO-ARH C.F. nr. RO 23022989 Inreg.ORC. J35/18/2008 pecificatie Nume emnatura Denumire proiect: P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII Sef proiect | arh. Laura Tifan Gy II arh. Laura Tifan Gy IN Plansa: PI. nr. = PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE EXTRAS DIN PLAN DE ÎNCADRARE DIN BDU arh. Roxana Birta |] lan. 2020 00-A

Atasament: 01.1_Accesibilitate_PUZ_SZIJARTO_Timisoara.pdf

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334 ROEA PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII | PARCELA 405778 TIMISOARA Beneficiar: Nr. proiect: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. SZIJARTO EMERIC Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A Amplasament: del FE UZATE TI Jud. Timiş, Mun. Timișoara, Calea Buzia șului, nr. 162 [ ] AMPLASAMENT STUDIAT EI LINIE CALE FERATA PRIVATA IL fi alice CF. Nr. 405778 Timișoara, Nr. Cad. 405778 C.F.nr.RO 23022989 Inreg.ORC. J35/18/2008 | DRUMURI AUTO EXISTENTE LINII TRAMVAI emnatura Scara : Denumire proiect: Faza: [| DRUMURI DE EXPLOATARE | TRASEU AUTOBUZ MI P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE BUZ 1-5000 MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII Dau 54/2102-2019 LEGENDA eeee DRUM PROPUS P.U.G. fa STATIE TRAMVAI(4) - STATIE AUTOBUZ(E2) | pes Plansa: PI. nr.: SITUATIA EXISTENTA - ACCESIBILITATE

Atasament: 01.2_Functiuni_PUZ_SZIJARTO_Timisoara.pdf

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334 PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII PARCELA 405778 TIMISOARA Beneficiar: Nr. proiect: LEGENDA : SZIJARTO EMERIC imisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A Amplasament: I./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171 RI RE : AMPLASAMENT STUDIAT o INSTITUTII INVATAMANT E | E-mail: officeopro arhro Jud. Timiş, Mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162 54/2102-2019 CF. Nr. 405778 Timișoara, Nr. Cad. 405778 PRO-ARH C.F. nr. RO 23022989 _Inreg.ORC. J35/18/2008 O COMPANIE/MAGAZIN o STATIE BENZINA/GPL pecificatie emnatura Scara: Denumire proiect : Faza: IN P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE PUZ e INSTITUTII DE CULT 115060 MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII O o CAFENEA/BAR - Sef proiect | arh. Laura Tifan Gy PI arh. Laura Tifan Gy Tr Plansa: PI. nr.: - SITUATIA EXISTENTA - ANALIZA FUNCTIUNILOR arh. Roxana Birta lan. 2020 01/2-A

Atasament: 01_Situatia_existenta_PUZ_SZIJARTO_3x.pdf

3

1

.

7

1

C

:

/

4

5

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 8 0 0

4762002 1 0 8 0 0

4

3

4

5

0

8

DE 15

06 /1

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/5

A 1504/1/9/2/3

A 1504/1/9/2/7

A 1504/1/9/2/6

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

40 57

78

A 15

04 /1/

10

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

Calea Buziasului (asfalt)

HC n15

05

436965

434507

444342

441348

444335

409239 434402

444337

444336

444334

444339

444333

444338

444341

444332

444340

444330

444331

434404

DE 15

17

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

Statie

distributie

carburanti

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

Hala depozitare

materiale de constructii

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

GAS

SITUATIA EXISTENTA

Limite cadastrale existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Constructii existente

Drumuri existente/reglementate

Drumuri propuse P.U.Z. in lucru

Zona cai de comunicatie feroviara

UTILITATI

Limita documentatii aprobate

Limita intravilan Timisoara

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale

existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare si servicii

existenta/reglementata

Zona spatii verzi existenta/reglementata

Ape existente

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent/PUZ in lucru

Zona institutii publice, servicii propunere PUZ

in lucru/PUG existent

Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

existent

Conducta magistrala gaz

Zona de protectie conducta gaz - 20 m

Zona de siguranta conducta gaz - 200 m

Semnatura NumeSpecificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

01-A

1:1000

Ian. 2020

54/2/02-2019

PUZ

P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE

MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

SITUATIA EXISTENTA

SZIJARTO EMERIC

oara, Calea Buzia ului, nr. 162

CF. Nr. 405778 Timi oara, Nr. Cad. 405778

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI

SI INDIVIDUALE SI SERVICII

PARCELA 405778 TIMISOARA

N

Atasament: 02_Studiu_cvartal_PUZ_SZIJARTO_3x.pdf

1

0

.

5

0

2

9

4

.

4

5

4

8

.

9

4

3

1

.

7

1

3

6

.

5

7

1

2

.

0

0

3

6

. 0

0

1

7

.

0

5

3

7

.

7

7

2

.

2

2

1

7

.

0

5

3

.

0

0

3

.

0

0

2

.

7

5

6

4

.

0

0

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

12

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

36

C

P

S

t

r

.

D

A

F

I

N

U

L

U

I

476100

6

top 50

6/2 ,51

1/2 /13

top506/2,511/2/22

:/8

:/9

De 1504/1/12

A1504/1/17/30

HC n15

05

CF 409374

407488

403528

412963

437847

441421

444337

441393

441402

416208

412319

430273

427756

446641

446639

433097

431075

404747

437453430266

430272

430270

446653

409253

423869

436357

439806

p

a

v

a

j

tr

o

tu

a

r

C

T

ra

n

s

fo

rm

a

to

r

e

le

c

tric

tr

o

tu

a

r

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

C

C

C

C

C

G

G

C

H

C

C

C

c

a

b

in

a

p

o

a

r

ta

D

e

1

5

0

4

/

1

/

1

2

fu

n

d

a

tie

b

e

to

n

C

C

a

l

e

a

B

u

z

i

a

s

u

l

u

i

A

1

5

0

4

/

1

/

7

d

r

u

m

p

i e

t

r

u

i t

n

r

.

c

a

d

.

4

3

1

1

8

5

:

/

1

2

:

/

1

3

:

/

1

4

:

/

2

2

:

/

2

3

:

/

2

5

:

/

1

:

/

2

:

/

4

:

/

5

:

/

6

:

/

7

:

/

8

:

/

1

7

:

/

9

:

/

1

0

:

/

1

1

:

/

1

2

:

/

1

5

:

/

1

3

:

/

1

4

:

/

5

5

:

/

1

6

S

t

r

.

P

E

T

U

N

I

E

I

:

/

4

5

:

/

5

5

S

t

r

.

Z

A

M

B

I

L

E

L

O

R

S

t

r

.

T

O

P

O

R

A

S

I

L

O

R

S

t

r

.

D

A

F

I

N

U

L

U

I

S

t

r

.

Z

A

M

B

I

L

E

L

O

R

:

/

3

6

: / 3

:

/

3

5

:

/

3

8

:

/

3

7

:

/

3

9

:

/

4

9

:

/

5

0

: / 1

: / 3

3

: / 3 4

: / 3

5

: / 4

: / 1

: / 2

: / 7

: / 5

: / 6

: / 8

: / 1

0

: / 9

: / 3

0

: / 2

9

: / 3 1

: / 3

2

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

2

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

3

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

4

S

t

r

.

M

A

G

N

O

L

I

E

I

: / 8

/ 1

: / 2

3

/ 1

: / 1

8

/ 2

: / 6

/ 1

: / 1

5

/ 1

: / 8

/ 2

: / 7

/ 2

: / 6 / 2

: / 5

/ 2

: / 2

6

/ 2

: / 1

8

/ 1

: / 2

3

/ 2

: / 1

9

/ 2

A

1

5

0

4

/

1

/

6

/

2

: / 1

5

/ 2

:/7

: / 3

/ 2

: / 3

/ 2

: / 6

/ 2

: / 3

9

: / 3

1

/ 1

: / 3

2

/ 1

: / 3

1

/ 2

: / 3

8

S

t

r

.

R

O

Z

M

A

R

I

N

U

L

U

I

: / 1

2

S

t

r

.

R

O

Z

M

A

R

I

N

U

L

U

I

2 1 0 6 0 0

475800 4758002 1 0 4 0 0

2 1 0 5 0 0

475800475800 2 1 0 7 0 0

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 4 0 0

4759004759002 1 0 5 0 0

4759002 1 0 6 0 0

4759002 1 0 7 0 0

2 1 0 8 0 0

476000 4760002 1 0 4 0 0

4760002 1 0 5 0 0

2 1 0 7 0 0

476000

2 1 0 4 0 0

2 1 0 8 0 0

476100 2 1 0 5 0 0

476100 4761002 1 0 6 0 0

2 1 0 7 0 0

4761002 1 0 8 0 0

4762002 1 0 4 0 0

4762002 1 0 6 0 0

2 1 0 8 0 0

476200

407488

412963

155471/08

A

9

5

5

/

6

4

3

4

5

0

8

A

9

5

5

/

7

S T

R . C

H E

V E

R E

S U

L U

I

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

2

8

_

2

0

0

5

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

S

z

L

C

m

i

c

i

-

l

o

c

.

c

o

l

e

c

t

i

v

a

m

a

x

.

6

a

p

.

/

p

a

r

c

e

l

a

S

z

L

C

m

i

c

i

-

l

o

c

.

c

o

l

e

c

t

i

v

a

m

a

x

.

6

a

p

.

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

S

z

S

I

-

s

e

r

v

i

c

i

i

s

i

i

n

s

t

i

t

u

t

i

i

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

S

z

V

-

s

p

a

t

i

i

v

e

r

z

i

S

z

V

-

s

p

a

t

i

i

v

e

r

z

i

S

z

C

-

c

i

r

c

u

l

a

t

i

i

5

1

3

/

1

/

2

S

z

C

-

c

i

r

c

u

l

a

t

i

i

(S)+P+2E

POT max =35%

CUT max =1.05

10

11

12

12

2

12

12

3

29

31

4

1

5

10

8

7

9

12

16

13

11

14

19

17

18

15

20

22

23

24

25

26

27

33

21

28

DE 15

06 /1

6 5 5 0 5 / 0 7

C

Cc 15

04 /1/

4/2 4/1

-2

A 1504/1/13/4/2

CC 15

04 /1/

6/1 /7

Nr. top507-508/2/2/1/2

Cc 1504/1/4/22/1 A1504/1/4/22/2

1

5

5

4

7

1

/

0

8

Cc1504/1/4/26/1

A1504/1/2/5

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/5

A 1504/1/9/2/3

A

1

5

0

4

/

1

/

9

/

2

/

9

A 1504/1/9/2/7

A 1504/1/9/2/6

A

1

5

0

4

/ 1

/ 9

/ 2

/ 8

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

A 1504/1/17/21

402634

40 57

78

S

p

a

t

i

i

c

o

m

e

r

c

i

a

l

e

,

b

i

r

o

u

r

i

,

l

o

c

u

i

n

t

e

d

e

s

e

r

v

i

c

i

P

+

1

E

+

M

s

A 15

04 /1/

9/1

A 15

04 /1/

10

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

:/9/1

CC

CC

CC

:/13

:/9/2

:/5/1

:/3/1 :/10/1

:/6/1

:/2/1

:/4/1

:/11

:/10/2

:/2/2

:/35

:/34/2

:/11/2

Calea Buziasului

ZO NA

V ER

DE

ZO NA

V ER

DE

CO ND

UC TA

TR AN

SG AZ

D EV

IA TA

CO ND

UC TA

TR AN

SG AZ

D EV

IA TA

100

C

A

L

E

A

B

U

Z

I

A

S

U

L

U

I

(

a

s

f

a

l t

)

trotuar dale

t r

o

t u

a

r

d

a

l e

A1504/1/1/1

top 50

6/2 ,51

1/2 /17

A 1504/1/17/51

A1 50

4/1 /17

/55

:/35

A 15

04 /1/

17 /:

:/1 0

A 15

04 /1/

17 /:

A 15

04 /1/

18 -20

/:

:/1 1

:/7 Calea Buziasului (asfalt)

strada Toporasilor

Strada Petuniei

Str. Dafinului

427764

c

1

4

0

4

5

9

7

431185

nr. ca

d.n ou

43 02

60

A1518/1/3

Cc1504/1/3/10/1, A1504/1/3/10/2

436965

442663

430558

431832

445658

434507

446660

420196

445236

441498

417865

441412

434403

445237

446631

444342

406579

446630

427765

406842

441348

441391

446732

410905

419589

433959

420552

436749

437836

421123

441390

441389

444335

409239

419161

401019

444336

434402

439014

444334

441415

441413

433958

437457

441392

444339

441414

441403

446640

441396

421646

441399

444333

441397

427759

427751

427752

427754

427753

427761

441417

406862

427760

446635

441398

446515

441419

441416

431803

441420

441400

439478

446634

441395

417196

422468 427757

441401

444338

446633

429653

427755

444341

427758

427749

441422

441394

441404

446642

446230

441423

444332

446648

441418

444340

431072

403511

446647

427750

430262

446636

405625

441164

444330

424105

444331

430261

441163

446637

400129

414786

401531

446643

438569

423213

440754

415418

446632

418557

437871

418555

403520

418558

413997

403504

402098

430119

446638

437455

437454

416072

408579

437446

403319

408652

430264

430268

430265

430263

437452

430267

430269

430271

446649

446646

414264

420025

418847

433088

446652

446655

446659

446658

446656

446654

417438

419592

439409

446657

442377

410242

423868

439410

423414

419590

401459

443379

412601

436356

403512

446661

404880 440271

446651

446650

446645

446644

408399

439805

434404

419594

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

9

_

2

0

0

7

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

3

_

2

0

0

5

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

3

7

_

2

0

0

6

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

2

7

_

2

0

0

0

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

3

3

_

2

0

1

0

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

2

0

_

2

0

1

8

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

2

1

_

2

0

1

8

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

3

7

_

2

0

0

6

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

6

3

_

2

0

1

1

Cc618/9/1/6

Cc618/9/1/29

Cc618/9/1/1

Cc618/9/1/3

A6 18

/9/ 2/4

5

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

9

2

_

2

0

0

4

Cc618/9/1/11

Cc618/9/1/19

CC618/9/2/40

Cc618/9/1/8

Cc618/9/1/25

Cc618/9/1/5

A618/9/2/39

Cc618/9/1/18

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

6

3

_

2

0

1

2

Cc618/9/1/27

Cc618/9/1/23

Cc618/9/1/30

Cc618/9/1/9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

2

8

_

2

0

0

5

Cc618/9/1/28

Cc618/9/1/21

Cc618/9/1/20

DE 58

8

Cc618/9/1/4

Cc618/9/1/2

409413

A6 18

/10

Cc618/9/1/10

Cc 61

8/9 /1/

33

Cc618/9/1/7

Cc618/9/1/31

Cc618/9/1/32

409355

Cc618/9/1/26

409359

409342

409362

Cc618/9/1/22

409343

409352

409248

Cc618/9/1/24

409348

409345

HC 59

0

409346

2

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

7

0

1

m

p

S

=

5

8

4

m

p

S

=

4

8

8

m

p

S

=

4

6

6

m

p

S

=

2

9

8

3

m

p

S

=

4

4

6

m

p

LOCUINTE INDIVIDUALE

max. P+1E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

SERVICII

max. P+2E+M/Er

DE 15

17

S

=

2

5

6

8

m

p

Zona verde in cadrul parcelei

de servicii - min. 20%

S

=

4

7

8

0

m

p

6

S

=

9

2

1

m

p

7

S

=

9

2

1

m

p

16 S

=

4

3

0

m

p

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

17S

=

2

3

0

7

m

p

S

C

U

A

R

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =40%

CUT max =1.6

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

1

1

6

1

2

2

B

1

2

2

1

2

2

A

1

1

8

6

1

6

5

6

3

1

2

0

6

9

7

5

6

7

1

2

4

1

2

4

A

1

2

8

1

2

6

7

9

8

1

7

7

1

1

0

1

1

2

1

1

4

5

1

4

9

4

5

4

7

4

7

A

5

3

5

5

5

7

5

9

1

2 C

3

2 A

5

9

A

8

3

9

1

H C

N

P+M

anexe

casa

P

C

a

s

a

f

a

m

i l i a

l a

P

+

M

Casa

D+P+1E

cu doua apartamente

Statie

carburanti

distributie

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i

e

e

x

i

s

t

e

n

t

a

P

+

1

E

P

+

M

C

a

s

a

P

+

M

P

+

M

C

a

s

a

f

a

m

i

l

i

a

l

a

G

a

r

a

j

P

+

M

C

a

s

a

P

+

M

C

a

s

a

f

a

m

i

l

i

a

l

a

d

u

p

l

e

x

P

+

M

P+E

GARAJ

ANEXA

P

P

C

a

s

a

P

+

M

Hala productie

produse de

panificatie

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

P+1E

P+MP+M

P+M

Casa

P+1E

G

a

r

a

j

casa P+1

G

a

r

a

j

P

C

a

s

a

P

+

M

C

a

s

a

P

+

M

P

casa P

Sopron

deschis

P

+

1

E

+

M

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

P

Anexa

P+1E+M

D

e

p

o

z i t a

r e

s i v a

n

z a

r e

m

a

t e

r i a

l e

d

e

c o

n

s t r u

c t i i

Vanzare si reparatii utilaje

agricole

A 1 504

/1/1 0

GAS

Lea

SITUATIA PROPUSA - STUDIU DE CVARTAL

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA UTILITATI

4. Zona sp. verzi = 3429 mp - 15,45% (2 parcele)

9

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente existente/reglementate

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse prin P.U.Z.

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse - extindere

Zona circulatie pietonala propusa prin

P.U.Z. - scuar

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale

existenta/reglementata

Zona locuinte colective mici

(max. S+P+2E+M/Er) existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

max. S+P+2E+M/Er existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare si servicii

existenta/reglementata

Zona spatii verzi existenta/reglementata

Zona teren arabil in intravilan existenta

Ape existente

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent/PUZ in lucru

Zona institutii publice, servicii propunere PUZ

in lucru/PUG existent

Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

existent

Zona locuinte colective mici propusa

Zona institutii publice, servicii propusa

Zona spatii verzi propusa

Zona locuinte individuale propusa

Accese propuse

Zona cai de comunicatie feroviara

Limita intravilan Timisoara

Conducta magistrala gaz

Zona de protectie conducta gaz - 20 m

Zona de siguranta conducta gaz - 200 m

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

Limita cadastrale existente

Constructii existente

Limita documentatii aprobate

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Propunere parcelare vecinatati

Aliniamente, retrageri

Zona construibila in cadrul parcelei

Numar parcela propusa

LEA existenta

Zona de protectie LEA - 12 m

Zona spatii verzi propusa in interiorul parcelei de

servicii, min. 20%

SITUATIA PROPUSA - STUDIU DE CVARTAL

BILANT TERITORIAL:

Suprafata teren = 22200 mp

Suprafata aferenta circulatiilor = 2737 mp - 12,33%

Suprafata aferenta zonei de locuinte si dotari = 19463 mp - 87,67%

1. Zona locuinte individuale = 2239 mp - 10,08% (4 parcele)

2. Zona locuinte colective mici = 9015 mp - 40,61% (8 parcele)

3. Zona servicii, dotari = 4780 mp - 21,53% (1 parcela)

4. Zona sp. verzi = 3429 mp - 15,45% (2 parcele)

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

02-A

1:2000

Ian. 2020

54/2/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE

MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

STUDIU DE CVARTAL - SITUATIA PROPUSA

SZIJARTO EMERIC

oara, Calea Buzia ului, nr. 162

CF. Nr. 405778 Timi oara, Nr. Cad. 405778

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE

SI SERVICII

PARCELA 405778 TIMISOARA

N

Atasament: 03_Reglementari_urbanistice_PUZ_SZIJARTO_3x.pdf

3

6

.

5

7

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

16

12

12

12

12

36

HC n15

05

444337

C

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 8 0 0

2 1 0 8 0 0

476200

4

3

4

5

0

8

DE 15

06 /1

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/5

A 1504/1/9/2/3

A 1504/1/9/2/6

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

40 57

78

A 15

04 /1/

10

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

Calea Buziasului (asfalt)

436965

434507

444342

441348

444335

409239

444336

434402

444334

444339

444333

444338

444341

444332

444340

444330

444331

412601

434404

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

DE 58

8

Cc618/9/1/32

2

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

7

0

1

m

p

S

=

5

8

4

m

p

S

=

4

8

8

m

p

S

=

4

6

6

m

p

S

=

2

9

8

3

m

p

S

=

4

4

6

m

p

LOCUINTE INDIVIDUALE

max. P+1E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

SERVICII

max. P+2E+M/Er

DE 15

17

S

=

2

5

6

8

m

p

Zona verde in cadrul parcelei

de servicii - min. 20%

S

=

4

7

8

0

m

p

6

S

=

9

2

1

m

p

7

S

=

9

2

1

m

p

16

S

=

4

3

0

m

p

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

17S

=

2

3

0

7

m

p

S

C

U

A

R

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

H C

N

Statie

carburanti

distributie

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

Anexa

P+1E+M

D

e

p

o

z

i t a

r e

s

i v

a

n

z

a

r e

m

a

t e

r i a

l e

d

e

c

o

n

s

t r u

c

t i i

Vanzare si reparatii utilaje

agricole

A 1 504

/1/1 0

GAS

SITUATIA PROPUSA

Limite cadastrale existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Constructii existente

UTILITATI

Propunere parcelare vecinatati

Limita documentatii aprobate

Zona construibila in cadrul parcelei

Aliniamet obligatoriu constructii

9

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente existente/reglementate

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse prin P.U.Z.

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse - extindere

Zona circulatie pietonala propusa prin

P.U.Z. - scuar

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale

existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare si servicii

existenta/reglementata

Zona spatii verzi existenta/reglementata

Ape existente

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent/PUZ in lucru

Zona institutii publice, servicii propunere PUZ

in lucru/PUG existent

Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

existent

Zona locuinte colective mici propusa

Zona institutii publice, servicii propusa

Zona spatii verzi propusa

Zona locuinte individuale propusa

Accese propuse

Zona cai de comunicatie feroviara

Zona spatii verzi propusa pentru extindere

Zona spatii verzi propusa in interiorul parcelei de

servicii, min. 20%

Lea

Conducta magistrala gaz

Zona de protectie conducta gaz - 20 m

Zona de siguranta conducta gaz - 200 m

LEA existenta

Zona de protectie LEA - 12 m

3

6

.

5

7

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

16

12

12

12

12

36

HC n15

05

444337

C

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 8 0 0

2 1 0 8 0 0

476200

4

3

4

5

0

8

DE 15

06 /1

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/5

A 1504/1/9/2/3

A 1504/1/9/2/6

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

40 57

78

A 15

04 /1/

10

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

Calea Buziasului (asfalt)

436965

434507

444342

441348

444335

409239

444336

434402

444334

444339

444333

444338

444341

444332

444340

444330

444331

412601

434404

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

DE 58

8

Cc618/9/1/32

2

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

7

0

1

m

p

S

=

5

8

4

m

p

S

=

4

8

8

m

p

S

=

4

6

6

m

p

S

=

2

9

8

3

m

p

S

=

4

4

6

m

p

LOCUINTE INDIVIDUALE

max. P+1E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

SERVICII

max. P+2E+M/Er

DE 15

17

S

=

2

5

6

8

m

p

Zona verde in cadrul parcelei

de servicii - min. 20%

S

=

4

7

8

0

m

p

6

S

=

9

2

1

m

p

7

S

=

9

2

1

m

p

16

S

=

4

3

0

m

p

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

17S

=

2

3

0

7

m

p

S

C

U

A

R

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

H C

N

Statie

carburanti

distributie

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

Anexa

P+1E+M

D

e

p

o

z

i t a

r e

s

i v

a

n

z

a

r e

m

a

t e

r i a

l e

d

e

c

o

n

s

t r u

c

t i i

Vanzare si reparatii utilaje

agricole

A 1 504

/1/1 0

16

HC n15

05

:

/

4

5

4758002 1

0 8

0 0

DE 150

4/1 /12

A 1 504

/1/1 0

Semnatura NumeSpecificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

03-A

1:1000

Ian. 2020

54/2/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE

MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

SZIJARTO EMERIC

oara, Calea Buzia ului, nr. 162

CF. Nr. 405778 Timi oara, Nr. Cad. 405778

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI

SI INDIVIDUALE SI SERVICII

PARCELA 405778 TIMISOARA

N

REGLEMENTARI si PROPUNERI

ZONA MIXTA DE LOCUINTE COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

1.1 Procentul de ocupare a terenului maxim propus: 40% pentru parcela de

servicii, respectiv 35% pentru parcelele de locuinte

1.2 Coeficientul de utilizare a terenului maxim propus: 1.2 pentru parcelele de

servicii si locuinte colective, respectiv 1.05 pentru parcelele de locuinte

individuale

1.3 Regimul de inaltime MAXIM propus:

- P+2E+M/Er (parcela 1) ;

H max cornisa = 13 m;

H max coama = 16 m.

- S+P+2E+M/Er (parcelele 2-9) ;

H max cornisa = 11 m;

H max coama = 14 m.

- P+1E+M/Er (parcelele 10-13) ;

H max cornisa = 9 m;

H max coama = 12 m.

1.4 Zona construibila va fi retrasa obligatoriu :

- la 3 m, respectiv 5 m de la frontul stradal

- minim 3 m de limitele laterale

- minim 8 m (parcela 13), 10 m , respectiv 13 m (parcela 1) de la limita din spate

a parcelelor

BILANT TERITORIAL

Suprafata aferenta

circulatiilor ce devin domeniu

public-carosabil, trotuare,

spatii verzi aferente

2737 mp 12,33%

Suprafata aferenta zonei de

locuinte individuale cu

maxim doua apartamente

2239 mp 10,08%

Suprafata aferenta zonei de

locuinte colective mici

9015 mp 40,61%

Suprafata aferenta zonei de

dotari si servicii

4780 mp 21,53%

Zone verzi

3429 mp 15,45%

Total teren

22200 mp 100%

OBS:

Accesibilitatea

proprietarul parcelei vecine cu nr. cad A1504/1/10 nu cedeaza

suprafa

Atasament: 04_Proprietatea_terenurilor_PUZ_SZIJARTO_3x.pdf

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

16

HC n15

05

444337

C

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 8 0 0

2 1 0 8 0 0

476200

4

3

4

5

0

8

DE 15

06 /1

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/3

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

40 57

78

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

A 15

04 /1/

10

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

Calea Buziasului (asfalt)

Anexa

436965

434507

444342

441348

444335

409239

444336

434402

444334

444339

444333

444338

444341

444332

444340

444330

444331

412601

434404

2

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

LOCUINTE INDIVIDUALE

max. P+1E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

SERVICII

max. P+2E+M/Er

DE 15

17

S

=

2

5

6

8

m

p

S

=

4

7

8

0

m

p

6

7

16

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

17

S

C

U

A

R

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

7

0

1

m

p

S

=

5

8

4

m

p

S

=

4

8

8

m

p

S

=

4

6

6

m

p

S

=

2

9

8

3

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

4

3

0

m

p

S

=

2

3

0

7

m

p

S

=

4

4

6

m

p

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

Statie

carburanti

distributie

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

A 1504/1/9/2/5

GAS

TERENURILOR

Limite cadastrale existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

CIRCULATIA TERENURILOR

Constructii existente

Conducta magistrala gaz

UTILITATI

Zona de protectie conducta gaz - 20 m

Zona de siguranta conducta gaz - 200 m

Limita documentatii aprobate

9

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenuri proprietate publica de interes

national

Terenuri proprietate publica de interes

judetean

Terenuri proprietate privata a persoanelor

fizice sau juridice

Terenuri proprietate publica de interes local

Accese propuse

Terenuri destinate drumurilor propuse a fi cedate

domeniului public in documentatii anterioare

Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in

domeniul public in urma aprobarii PUZ

PROPRIETATEA ASUPRA

Cerinta Semnatura

Nume

Verificator/Expert

Referat/ Expertiza Nr. / Data

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

04-A

1:1000

Ian. 2020

54/2/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE

MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

SZIJARTO EMERIC

oara, Calea Buzia ului, nr. 162

CF. Nr. 405778 Timi oara, Nr. Cad. 405778

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI

SI INDIVIDUALE SI SERVICII

PARCELA 405778 TIMISOARA

N

BILANT TERITORIAL

Suprafata aferenta

circulatiilor ce devin domeniu

public-carosabil, trotuare,

spatii verzi aferente

2737 mp 12,33%

Suprafata aferenta zonei de

locuinte individuale cu maxim

doua apartamente

2239 mp 10,08%

Suprafata aferenta zonei de

locuinte colective mici

9015 mp 40,61%

Suprafata aferenta zonei de

dotari si servicii

4780 mp 21,53%

Zone verzi

3429 mp 15,45%

Total teren

22200 mp 100%

Atasament: 05_Mobilare_urbana_PUZ_SZIJARTO_3x.pdf

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

16

12

12

12

12

HC n15

05

444337

C

4758002 1 0 8 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 8 0 0

2 1 0 8 0 0

476200

4

3

4

5

0

8

DE 15

06 /1

A 1504/1/9/2/4

A 1504/1/9/2/5

A 1504/1/9/2/3

A 1504/1/9/2/6

A 15

04 /1/

9/2 /10

A 1504/1/9/2/2

40 57

78

A 15

04 /1/

10

A1504/1/11/1/1

CC1504/1/11/2

DE 15

17 DF

15 08

DE 150

4/1 /12

Calea Buziasului (asfalt)

Anexa

436965

434507

444342

441348

444335

409239

444336

434402

444334

444339

444333

444338

444341

444332

444340

444330

444331

412601

434404

DE 58

8

2

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

LOCUINTE INDIVIDUALE

max. P+1E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

SERVICII

max. P+2E+M/Er

DE 15

17

S

=

2

5

6

8

m

p

Zona verde in cadrul parcelei

de servicii - min. 20%

S

=

4

7

8

0

m

p

6

7

16

LOCUINTE COLECTIVE MICI

max. S+P+2E+M/Er

17

S

C

U

A

R

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

7

0

1

m

p

S

=

5

8

4

m

p

S

=

4

8

8

m

p

S

=

4

6

6

m

p

S

=

2

9

8

3

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

9

2

1

m

p

S

=

4

3

0

m

p

S

=

2

3

0

7

m

p

S

=

4

4

6

m

p

Loc de

joaca

Loc de

joaca

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

7

0

_

2

0

0

8

"

Z

o

n

a

d

e

l

o

c

u

i

t

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

"

-

S

/

D

+

P

+

2

E

+

E

r

/

M

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

8

3

_

2

0

1

9

"

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

r

e

d

u

s

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

(

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

)

c

u

c

a

r

a

c

t

e

r

u

r

b

a

n

"

36

Statie

carburanti

distributie

Rezervoare

subterane

carburant

Atelier

vulcanizare

S

p

a

t

i u

b

i r

o

u

r

i

s

i

m

a

g

a

z

i n

a

c

e

s

o

r

i i

p

i e

s

e

a

u

t

o

P

+

1

E

H

a

l a

d

e

p

o

z

i t

a

r

e

s

i

v

a

n

z

a

r

e

m

a

t

e

r

i a

l e

d

e

c

o

n

s

t

r

u

c

t

i i

P

+

1

E

GAS

LEGENDA

MOBILARE URBANA

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LIMITE

Constructii propuse

Limite cadastrale existente

Constructii existente

Limita documentatii aprobate

Propunere parcelare vecinatati

Aliniamet obligatoriu constructii

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

1

Accese propuse

CAI DE COMUNICATIE

Drumuri (carosabil) existente/reglementate

Drumuri (carosabil) propuse - extindere

Trotuare/alei pietonale propuse

Spatii verzi in aliniamentul stradal propuse

Spatii verzi amenajate in interiorul parcelei

Ape, canale de desecare

Conducta magistrala gaz

UTILITATI

Zona de protectie conducta gaz - 20 m

Zona de siguranta conducta gaz - 200 m

Drumuri (carosabil) propuse prin PUZ

Zona spatii verzi existenta/reglementata

Zona spatii verzi propusa

Platforme menajere

Locuri de joaca amenajate pe spatiile verzi

Zona spatii verzi propusa pentru extindere

Piste de biciclete propuse

Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

existent

Semnatura NumeSpecificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

05-A

1:1000

Ian. 2020

54/2/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE

MICI SI INDIVIDUALE SI SERVICII

MOBILARE URBANA

SZIJARTO EMERIC

oara, Calea Buzia ului, nr. 162

CF. Nr. 405778 Timi oara, Nr. Cad. 405778

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE MICI

SI INDIVIDUALE SI SERVICII

PARCELA 405778 TIMISOARA

N

Atasament: Memoriu_PLEN_PUZ_SZIJARTO_Timisoara.pdf

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

1

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE Denumirea proiectului: Plan urbanistic zonal Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale și servicii Amplasament Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș C.F. 405778 Timișoara, nr. Cad. 405778 Beneficiar: SZIJARTO Emeric Proiectant: S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. (arh. Laura TIFAN GY) Data: Ianuarie 2020 Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, proprietar fiind SZIJARTO Emeric. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus. Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum si a Legii 50/1991. În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010- 2000, probat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: •Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare; •Reglementarea caracterului terenului studiat; •Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă; •Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; •Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate; •Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

2

2.STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE

2.1 Incadrarea in teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Sud-Est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre Calea Buziașului (spre Moșnița Nouă) și Calea Urseni, la limita intravilanului.

Conform P.U.G-ului aflat în vigoare în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 71, fiind indentificat ca zona pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Conform Certificatului de urbanim Nr. 5051 din 20.12.2018 regimul tehnic prevede o zona pentru locuințe și servicii, posibil afectată de zona de siguranță a magistralei de gaz, zona de siguranță și protecție a infrastructurii feroviare, zona de protecție a canalului, conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial, de depozitare sau de servicii.

Conform prevederilor noului PUG, în curs de aprobare, terenurile se încadrează, ca zonificare, parțial în categoria „ULiu - Zonă locuințe cu regim redus de înălțime” și parțial în categoria „UM3 – Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic”.

2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu are o suprafață totală de 22.200 mp, din care 6.167 mp având folosința de curți construcții, iar 16.033 mp fiind teren arabil in intravilan. Acesta este parțial ocupat de construcții și amenajări, conform CF, după cum urmează: A1.1 – construcții industriale și edilitare – construcții și instalații, stație distribuție carburanți – Sc = 67 mp; A1.2 – construcții industriale și edilitare – hală în regim P+2E+Mparțial – Sc = 669 mp; A1.3 – construcții industriale și edilitare – atelier (vulcanizare și schimb ulei) în regim P – Sc = 116 mp.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 88...92 m faţă de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timişoarei. Terenul are o suprafaţă relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare şi are asigurată stabilitatea generală.

Vecinatatile directe sunt:

- la Nord – Calea Buziașului; - la Sud – traseu propus - extindere strada Dafinului; - la Vest – parcela cu nr. top. A1504/1/10; - la Est – DE 1504/1/12 și DE 1517.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a parcelei, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcţiunile existente sunt locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități de depozitare și servicii.

2.3 Căi de comunicație

Accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, precum și de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si de pe DE 1517.

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

Calea Buziașului – 36,0 m; Strada Dafinului DE 1504/1/12 - 8,0 m; DE 1517 – 4,0 m.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

3

Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, mărind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluţia de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI”.

2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este parțial de teren arabil în intravilan, liber de construcții și parțial de teren curți construcții, ocupat parțial de construcții de servicii.

În vecinătatea zonei studiate funcţiunile existente sunt de locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități industriale, de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare și servicii.

Pe terenul studiat se află trei construcții de dotări și servicii, cu regim de înălțime cuprins între P și P+2E+Mparțial, iar pe parcelele imediat invecinate nu există construcții. Pe o raza de 50-100 m sunt executate unități de depozitare și servicii (adiacent Căii Buziașului).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

- vecinătatea drumurilor DE 1504/1/12 – Strada Dafinului și DE 1517, a căror profile transversale sunt necorespunzătoare pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;

2.5 Echiparea edilitara

2.5.1. Căi de comunicaţie

În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si DE 1517, dinspre Timișoara, respectiv Moșnița Nouă.

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere:

- zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, cea de zonă de locuințe individuale și colective, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

2.5.2. Rețele edilitare

În prezent există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii pe terenul cuprins în studiu, în zona construcțiilor existente în partea de nord a terenului, fiind posibilă astfel extinderea rețelelor pe toată suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.

2.6 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare.

Urbanizarea terenului urmează a fi realizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităţilor şi a evacuării deşeurilor şi cu respectarea întocmai a normelor în domeniu.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

4

2.7 Optiuni ale populatiei

In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a se realiza sunt investitii amplasate pe loturi cu un regim de inaltime de maxim P+1E+M/Er, respectiv de S+P+2E+M/Er.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planul Urbanistic Zonal sunt:

- zonificare functionala – pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise - stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament - organizarea circulatiei si amenajarea domeniului public - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre foruri abilitate.

3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea unei parcele independente de spatiu verde.

3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

- o parcelare a terenului in loturi cu suprafete diferite ce nu vor fi mai mici de 500 mp, in vederea transformarii caracterului zonei in zona de locuinte cu servicii.

- se estimeaza un numar de maxim de 92 familii in zona studiata.

- se propun interventii specifice unei zone rezidentiale cu servicii (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

- terenul studiat este parțial afectat de zona de protecție de 100 m a căii ferate private DF1508, iar în această zonă se propune o parcelă de servicii (turism), 8 parcele de locuințe colective mici, respectiv 4 parcele de locuințe individuale. Regimul maxim de înălțime admis va fi S+P+2E+M/Er.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a terenului, în zona parcelei de servicii propusă, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei, în zona spațiului verde și a drumului propus.

Distanța dintre axul căii ferate private și zona de locuire propusă variază între 30,52 m (mai mare decât zona de siguranță de 20 m), respectiv 91,71 m.

3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

− 12 m – străzile nou propuse prin PUZ, inclusiv strada Dafinului (DE 1504/1/12), cu un carosabil de 6,0 m, zone verzi și trotuare de 2,0 m, respectiv 1,0 m de o parte și de alta a carosabilului;

− 36 m – Calea Buziașului – prospect propus spre modificare, fiind in faza de avizare la PMT.

Se va asigura numarul de parcari necesar locuintelor in interiorul parcelelor respective, cât și în parcări subterane.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

5

Accesul pe parcela de servicii se va face din Calea Buziasului, în zona accesului existent.

Accesul pe parcelele de locuinte se va face de pe strada nou propusa, de 12 m, dinspre strada Dafinului. Se menționează că accesibilitatea în zonă este asigurată chiar și în cazul în care proprietarul parcelei vecine cu nr. cad. A1504/1/10 nu cedează suprafața de teren necesară realizării drumului, conform plansei nr. 03-A „Reglemetări urbanistice - zonificare” anexate prezentei documentatii.

3.5 Spații verzi

În cadrul PUZ-ului, spațiile verzi se vor amenaja dupa cum urmează:

− două parcele independente care reprezintă 15,45% din suprafața totală a terenului studiat;

− spații verzi amenajate peisager în incinta fiecărei parcele de locuinte, precum și în incinta fiecărui condominiu, minim 5%;

− spații verzi amenajate peisager în incinta parcelei de servicii, minim 20% din suprafața acesteia;

− spații verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

• Parcela Nr. 1 – Dotari și servicii

Regim maxim de înălțime P+2E+M/Er

− amplasament în aliniamentul stradal – Calea Buziașului – construcție existenta;

− retragere minima de 2 m față de limitele laterale ale parcelei;

− retragere minimă de 13 m fata de spatele parcelei.

• Parcela Nr. 2 - Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

− retragere obligatorie de 5 m fata de strada/scuar;

− retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

− retragere minimă de 6 m față de limita laterala dreapta;

− retragere de H/2, min. 8 m față de limita laterala stânga.

• Parcelele Nr. 3 ÷ 9– Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

− retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

− retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

− retragere minimă de 3 m față de limitele laterale;

• Parcelele Nr. 10÷13 – Locuințe individuale cu maxim două apatamente

Regim maxim de înălțime P+1E+M/Er

− retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

− retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

− retragere minimă de 3 m față de limitele laterale.

• Parcelele Nr. 14 și 15 – Spatii verzi

• Parcela Nr. 16– Scuar

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

6

• Parcela Nr. 17 – Circulatii rutiere

3.7 Regim de inaltime

Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim S+P+2E+M/Er pentru locuințele colective mici, P+1E+M/Er pentru locuințele individuale, respectiv P+2E+M/Er pentru zona de servicii.

3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul mixt de servicii si locuințe colective mici și idividuale, ocuparea terenurilor se va inscrie in limita a maxim 40 % pentru parcela de servicii, respectiv 35% pentru parcelele de locuinte colective si individuale.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 1,2 pentru parcelele de servicii si locuinte colective, respectiv 1,05 pentru parcelele de locuinte individuale.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0 0 2737 mp 12,33%

S aferenta zonei de locuinte individuale cu maxim două apartamente

0 0 2239 mp 10,08%

S aferentă zonei de locuinte colective mici 0 0 9015 mp 40,61%

S aferentă zonei de servicii 6167 mp 27,78% 4780 mp 21,53%

S aferentă zonei de spatii verzi 0 0 3429 mp 15,45%

Teren arabil in intravilan 16033 mp 72,22% 0 0

TOTAL TEREN 22200 mp 100% 22200 mp 100%

3.9 Echiparea tehnico-edilitara

⚫ Alimentarea cu apă potabilă

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara, existentă în zona de nord a parcelei studiate.

a) Situaţia existentă.

În prezent parcela studiată are parțial instalaţii de alimentare cu apă potabilă, în zona de nord a parcelei.

b) Situaţia propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

7

o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această reţea se va realiza câte un branşament pentru fiecare parcelă în parte.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

⚫ Canalizarea

a) Situaţia existentă.

În prezent, în zona de nord a terenului (parcela de dotări și servicii) există racord la canalizarea menajeră a localității. Zona de sud a terenului nu este sistematizată, are funcţiunea de teren agricol şi în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială, aceasta aflându-se în vecinătate.

b) Situaţia propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planşelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC – KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenţie cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

8

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie, propuse conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

⚫ Iluminatul public stradal:

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu retelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

⚫ Alimentarea cu energie electrica:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de energie electrică, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi branșamente la aceasta.

⚫ Echiparea cu retele de telecomunicatii:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de telecomunicații, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu retea de telecomunicații se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

⚫ Alimentare cu gaze naturale:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de gaze naturale în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

⚫ Incalzirea locuintelor:

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, sau de bloc, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta solutie va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizaţie de Construire.

⚫ Deseurile menajere:

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva, respectiv individuala in parte si la fiecare constructie unde rezulta astfel de deseuri, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

3.10 Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

9

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

− Spaţiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 5% din suprafaţa lotului.

− În cadrul parcelei de dotări și servicii (parcela nr. 1) se prevede o zonă verde de minim 20% din suprafața parcelei.

− Se prevăd două parcele independente de spațiu verde, care reprezintă 15,83% din suprafața totală a terenului studiat.

− Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

Intocmit: arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE