keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 545/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 545/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015808/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.10.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 19/10.11.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 29/10.07.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 41 din 18.04.2018, rectificata prin adresa nr. 3054/16.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 16.031, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
SUBZONA A: ZONA CU LOCUINTE LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT:
- Regim de construire: maxim S+P+5E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax servicii/parter= 50%;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax locuinte/etaje= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.45;
- Inaltimea maxima: Hmax = 19.50 m;
SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE:
- Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;
- Hmax = 13.50 m;
SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI:
- Regim de construire: maxim D+P+2E; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05;
- Hmax = 10 m;
SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul studiat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara, în suprafaţă totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 - 1.938 m, categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 - 2.264 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 - 1.883 m, categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 - 2.645 m, categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 - 6.699 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 - 6.352 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 - 3.873 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 - 1.095 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 - 7.015 m), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei U.04 - "Proprietatea asupra terenurilor", planşei U.02 - "Reglementări urbanistice-Zonificare" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.,.;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, comerț și servicii”, Str, Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 şi 405457 Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 405446 Timişoara, nr. cadastral 405446, terenul în suprafață de 2.264 mp, categoria de folosință curţi construcţii intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL — beneficiara documentaţiei. Cartea Funciară nr. 405447 Timișoara, nr. cadastral 405447, terenul în suprafață de 1.883 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL -— beneficiar documentaţiei. Cartea Funciară nr. 405448 Timişoara, nr. cadastral 405448, terenul în suprafață de 2.645 mp, categoria de folosință drum intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL - beneficiara documentației. Cartea Funciară nr. 405449 Timişoara, nr. cadastral 405449, terenul în suprafață de 6.699 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL — beneficiara documentației, Cartea Funciară nr. 405450 Timişoara, nr. cadastral 405450, terenul în supeafață de 6.352 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL — beneficiara documentației. Cartea Funciară nr. 405453 Timişoara, nr. cadastral 405453, terenul în suprafață de 3.873 mp, categoria de folosință curţi construcţii intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL — beneficiara documentaţiei. Cartea Funciară nr. 405454 Timișoara, nr. cadastral 405454, terenul în suprafață de 1.095 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL - beneficiara documentației. Cartea Funciară nr. 405455 Timișoara, nr. cadastral 405455, terenul în suprafață de 149 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL — beneficiara documentaţiei. Cartea Funciară nr. 405456 Timişoara, nr. cadastral 405456, terenul în suprafață de 7.015 mp, categoria de folosință drum intravilan este proprietatea NCT REAL ESTATE SRL - beneficiara documentației, Cartea funciară nr. 405457 Timişoara, nr. cadastral 405457, terenul în suprafață de 1.938 mp, categoria de folosinţă drum intravilan este proprietatea SC AEDIFICA REAL ESTATE ROMÂNIA SRL — beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 14.09.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-015808/03.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, comerţ şi servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457 cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. , Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, comerț şi servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Memoriu_PUZ_Locuinte_colective_Armoniei_NCT_Timisoara.pdf

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 1 d i n 2 1

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DAT E DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIE I

 Den umirea lucrari i PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456.

 Amp lasament Amplasamentul studiat se gaseste pozi t ionat i n int ravi lanul local i tat i i Timisoara, st rada Armoniei , nr . 16, judetul T imi s, in par t ea de nord a acesteia si este ident i f i cat pr in:  CF. nr . 405446, nr . cad. 405446, Steren = 2264 mp;  CF. nr . 405447, nr . cad. 405447, Steren = 1883 mp;  CF. nr . 405448, nr . cad. 405448, Steren = 2645 mp;  CF. nr . 405449, nr . cad. 405449, Steren = 6699 mp;  CF. nr . 405450, nr . cad. 405450, Steren = 6352 mp;  CF. nr . 405453, nr . cad. 405453, Steren = 3873 mp;  CF. nr . 405454, nr . cad. 405454, Steren = 1095 mp;  CF. nr . 405455, nr . cad. 405455, Steren = 149 mp;  CF. nr . 405456, nr . cad. 405456, Steren = 7015 mp;  CF. nr . 405457, nr . cad. 405457, Steren = 1938 mp. T erenul in suprafata de 33.913 mp se af la in propri et atea lui N.C.T. REAL ESTATE S.R.L. s i AEDIF ICA REAL ESTATE ROMANIA S .R.L. T erenul este scos din ci rcui tul agr icol . Pe ampl asament nu exista const ruct i i ce se vor demol a (conform A .C. nr . 148/08.05.2015) . Imobi lul nu are inscr ier i pr iv i toare l a sarci ni .

 Beneficiar i Benef ic iar i i documentat iei P.U.Z. sunt :  N.C.T. REAL ESTATE S.R.L.  AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

 Proiectant g eneral Proiectantul general este SIREGON GRUP S.R.L. Timişoara care a el aborat proi ectarea de speci al i tate urbanism si retele elect r ice si edi l i tare.

 Subproiectant i , colab oratori Conform foai e colect iv de el aborare subproiectant i i s i colaborator i i sunt :  DRUM PROIECTCONSULT S.R.L. Ti mişoara – proi ect ant drumur i ;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 2 d i n 2 1

 EDILITAR PROIECT S.R.L. Resi ta – consul tant gospodar i rea apelor .

 Data elaborari i mai 2018.

1.2. OBIECT UL LUCRARII

 Sol ici tari al e temei p ro gram Pr i n tema program se sol ic i ta anal i zarea contextului urbanist ic pr iv ind amplasarea obiect i vul ui : PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICI I – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710 compus din locui nte col ect ive , servi ci i , comert . Caracter ist ici ale amplasamentul ui :  ampl asamentul este alcătui t din mai mul te parcele fara const ruct i i s i tuate in int ravi lanul

local i tat i i Timisoara;

 Prevederi al e prog ramu lui de dezvoltare a lo cal i t at i i pen tru zon a stu diata, in co nformitate cu prevederi l e PLANULUI URBANISTIC GENERAL al local i t at i i

Pr i n contextul urbanist ic zona studi ata se def ineste ca zona de locuinte si zona cu funct iuni mixte. Z ona studiat a se af la:  la 3800 m de zona cent rala a local i t at i i Ti misoara,  t raversata de st r . Grigore A lexandrescu ( Inelu l IV de ci rcul at ie)  adiacent l imi tei int ravi l anului local i tat i i T imisoara. T erenul studiat are urmatoarele vecinatat i :  la nord - st rada Phoenix;  la sud - st rada Armoni ei ;  la est - terenur i pr ivate nr . top. 2166/1 si nr . cad. 404385;  la vest - teren pr ivat al Municipi ului Timisoara nr . top. 2178/ 3. Anal izand zona studi ata din plansa nr . 01 – S ituat ia existenta in relat ie cu zonel e vecine rezul ta urmatoarele concl uzi i :  Zona 1 de veci nătate ( l a Nord de zona studia tă) este ter i tor iul admi nist rat iv in t ravi l an al

Comunei Dumbrăvi ța și cupr inde locuinţe cu regim redus de î năl ţ i me și funcț iuni complementare pe care sunt edi f i cate par t ial const ruct i i .

 Zona 2 de veci nătate ( l a Nord-Vest de zona studiată) este def i ni tă par t ial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA ca zona de servi ci i s i l ocu inte indiv idual e si par t ial de PUZ "LOCUINȚE COLECTIVE ȘI F UNCȚIUNI COMPLEMENTARE", st r . Armoniei nr . 20-20A, aprobat cu HCL 31 di n 30.01.2018 ca zona mixta – locuinte colect ive si servi ci i , locuinte colect i ve si locuinte indivi dual e cu maxim 2 apar tamente pe care nu sunt edi f i cate const ruct i i .

 Zona 3 de vecinătate ( la Sud-Vest de zona studi ată) este def ini tă par t ial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA ca zona de servi ci i s i l ocuinte indiv idual e si part i al de PUZ "Z ONĂ MIXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENT ARE " , st r Armoniei nr .18, af lat î n curs de aprobare, având Avizul de opor tuni tate nr . 28 / 26-11-2015 ca 2018 ca zona de locuinte col ect ive si locui nte indivi duale insi rui te pe care nu sunt edi f i cate const ruct i i .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 3 d i n 2 1

 Zona 4 de veci natate ( la Sud de zona studiată și st r . Armoniei ) este def ini ta pr i n PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA , ca zonă de locuinţe cu regim redus de înăl ţ ime dispus e pe un parce lar de t i p peri fer (UTR - Lip) pe care sunt edi f i cate const ruct i i .

 Zona 5 de vecinatate ( la Est de zona studi ată ) este def ini ta pr in P.U.Z . "CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI " , adoptat pr in HCL 90 / 30.03.2004 ca zonă de locuinţe cu regim redus de înăl ţ ime dispuse pe un parcelar de t i p urban (UTR - Liu) pe care sunt edi f i cate const ruct i i .

De remarcat ca in zonel e de veci natate 2 si 3 a inceput un proces de rest ructurare, care amenajate, au un impact urbanist i c deosebi t , similar cu proces ul de rest ructurare din zona studiata. In concluzie, obi ectul l ucrar i i se const i tuie in dezvol tarea unei zone mixte - l ocui nte col ect i ve, servic i i , comert , precum si o zona de locuinte colect ive reglementate pr in PLANUL URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECT IVE, COMERT SI SERVICI I – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

 Lista stu dii lor si proiectelor elaborate anterior Studi i le elaborate anter ior sunt :  PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA;  P.U.Z – CALEA LIPOVEI - ST RADA ARMONIEI aprobat cu H.C.L. 90/30.03.2004;  P.U.Z – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE aprobat cu H.C.L.

21/30.01.2018.

 Lista stu dii lor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ Studi i le de fundamentare el aborate concomi tent cu documentat i a PUZ sunt :  Studiu topograf i c;  Studiu geotehnic;

 Date stat ist ice Datele st at ist ice sunt prel uate din:  PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA.

 Proiecte de invest i t i i elaborate pentru domeni i ce privesc dezvo ltarea u rb anist ica a zo nei

Proiectel e de invest i t i i elaborate pent ru dezvol tarea urbanist ica a zonei sunt :  PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA;  P.U.Z – CALEA LIPOVEI - ST RADA ARMONIEI aprobat cu H.C.L. 90/30.03.2004;  P.U.Z. î n lucru: LOCUINȚE COLECT IVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, st r. Armoni ei

nr . 20-20A, aprobat cu H.C.L. 21/30.01.2018.  P.U.Z. : ZONĂ MIXTĂ CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚ E COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE în lucru, st r . Armoniei nr . 18, Aviz de opor tuni tat e nr . 28/26.11. 2015;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 4 d i n 2 1

2. STADIUL ACTUAL AL DEZ VOLTARII

2.1. EVOL UTIA ZONEI

 Date privind evolu t ia zon ei Z ona studiata si zonel e de vecinatate 2 si 3 se const i tuie ca t eren in int ravi lan, pe care nu sunt edi f i cate const ruct i i . Z ona studi ata si zonele de vecinatate 1, 4 si 5 se const i t uie ca t eren in int ravi lan pe care sunt edi f i cate const ruct i i .

 Caracterist i ci semni ficat i ve ale zonei relat ion ate cu evolu t ia local i tat i i Ca urmare a dezvol tar i i local i tat i i , s-a creat premisa del imitar i i zonei ca zona cu funct iun i rezi dent iale si dezvol tarea unei zone cu funct iuni mixt e - locui nte col ect ive, servici i , comer t respect iv l ocuinte colect ive cu regim mic de inal t i me .

 Potential d e dezvoltare Ca urmare a pozi t iei zonei in contextul urbani st ic al l ocal i tat i i se poate apreci a ca zona va deveni o zona de l ocuinte colect ive, servi ci i , comert margini ta de zone de l ocuinte i ndi vidual e.

2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

 Pozi tia zonei fata de intravi lanul local i tat i i Z ona studi ata se gaseste in int ravi lanului local i tat i i T imisoara, in par t ea de nord, int r -o pozi t ie a carei potent ial permi te dezvol tarea zonei de l ocuinte colect ive, servic i i , comert , f i ind ident i f i cat a pr i n:  CF. nr . 405446, nr . cad. 405446, Steren = 2264 mp;  CF. nr . 405447, nr . cad. 405447, Steren = 1883 mp;  CF. nr . 405448, nr . cad. 405448, Steren = 2645 mp;  CF. nr . 405449, nr . cad. 405449, Steren = 6699 mp;  CF. nr . 405450, nr . cad. 405450, Steren = 6352 mp;  CF. nr . 405453, nr . cad. 405453, Steren = 3873 mp;  CF. nr . 405454, nr . cad. 405454, Steren = 1095 mp;  CF. nr . 405455, nr . cad. 405455, Steren = 149 mp;  CF. nr . 405456, nr . cad. 405456, Steren = 7054 mp;  CF. nr . 405457, nr . cad. 405457, Steren = 1938 mp. T erenul i n suprafata de 33913 mp este propr ietatea N.C.T. REAL ESTATE S.R.L. s i AEDIFICA REAL ESTAT E ROMANIA S.R.L. Relat ion area zonei cu local i tatea sub aspectul p ozi tiei accesib i l i tat ii , coop erari i in domeniul edil i tar, servirea cu inst i tu ti i de interes general Z ona este usor accesibi l a t raf i cului urban, amplasamentul f i ind del imitat la nord de st r . Phoenix, iar la sud de st r . A rmoniei . De asemenea amplasamentul este st rabatut de st r . Gr igore A lexandrescu ( I nelul IV de ci rcul at ie ). Dator i ta dezvol tar i i acest or st razi se poate asi gura f luidizarea ci rculat i i lor atat in sensu l i ncarcar i i zonei cat si in sensul descarcar i i acesteia. In sensul cooper ar i i i n domeni ul edi l i tar se poate constata ca exist a toate premisele asi gurar i i t raseel or ut i l i tare pr incipale dar s i a celor secundare.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 5 d i n 2 1

Z ona este asigurat a par t i al cu ut i l i tat i le necesare, acestea af l andu-se pe amplasamentu l studiat r espect iv in imediata veci natate a acestuia, ceea ce va duce l a o dezvol tare i minenta spre aceasta zona. Di stanț e f ață de zone cu funcț i uni incompat ibi l e:  (minim) 272,0 m faț ă de Zonă uni tăț i indust r iale (PUG 1999) / Zonă i ndust r ială

rest ructurată în f uncț iuni mixte: locuințe și servic i i -comer ț (PUG nou) ;  (minim) 91,0 m f aț ă de Terenuri cu dest inaț ie speci ală (PUG 1999) / Zonă cu dest inaț ie

speci ală TDS_MApN (PUG nou) .

2.3. EL EMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 Elemen te ale cadrului n atural ce p ot interveni in mo dul de organizare urbanist ica: rel iefuri , reteaua h idrograf ica, cl ima, con dit i i geotehnice, r iscu ri naturale

Z ona este amplasata pe teren relat iv or izontal , pe culoarul canalului Bega. Cl ima este temperata adica temperatura, vantul s i precip i tat i i le se repeta pe anot imp. Di n punct de vedere al zonar i i seismice a ter i tor iului Romani ei , amplasamentul se af la i n zona de hazard seismi c cu accelerat ia de var f a terenul ui avand valoarea ag=0,16g s i per ioada de col t Tc=0,7sec. Adancimea de inghet -dezghet a zonei este 0, 7m. Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea convent i onala de baza are val oarea p co n v=200kPa. Ri scur i naturale: a) Cut remure de pamant In zona studiata intensi tatea seismicã, echivalatã pe baza paramet ri lor de calcul pr i v ind zonarea sei smica a t er i tor iul ui României , este V I I grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001. Pe amplasament nu exist a const ruct i i deci nu se impun masur i pent ru reducerea r i scului sei smic la const ruct i i le exist ente. Nu sunt necesare masur i de rest r ict i onare a condi t i i lor de const rui re ( regim de inal t ime, distante int re cl adi ri ) dator i ta intensi tat i i seismice. b) Inundat i i Z ona studiata are capaci tatea maxima de precipi t at i i cazuta i n 24 de ore (1901-1997) este cupr insa int re 100 si 150 mm conform anex a 4 di n Legea 575-2001. Z ona studi ata este o zona afectata de inundat i i pe cursur i de apa, conform anexa 5 di n Legea 575-2001. Sunt prevazute digur i de protect ie pe cul oarul raul ui Bega i n zona local i tat i i Timisoara. Nu sunt necesare masur i supl i mentare speci f ice de protect ie (ext inderea/ redimensionarea retel ei hi droedi l i tare, indigui r i , regular izar i cursur i de apa) . Se vor efectua masur i de int ret inere a retelei hidroedi l i tare exist ente. c) Alunecari de teren Z ona studi ata prezinta un potent ial de producere a alunecari lor "scazut" si o probabi l i tate de al unecare "pract i c zero" s i " foar t e redusa" conform anexa 6 di n Legea 575-2001.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 6 d i n 2 1

Z ona studi ata nu este o zona afectata de alunecar i de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001. Nu sunt necesare masur i de rest r ict i onare a condi t i i lor de const rui re ( regim de inal t ime, distante int re cladi r i , POT, CUT), stabi l i zare (plantari , ranforsar i ) sau condi t i i special e de fundare deoarece zona nu este afectata de alunecar i de teren.

2.4. CIRCUL ATIA RUTIERA

 Asp ecte cri t ice privin d desf asurarea in cadrul zonei a circulat iei rut iere Ci rcul at ia rut iera i n zona este def ini ta de Inel ul IV de ci rcul at i e - st r . Gr i gore A lexandrescu . Ci rcul at ia este compusa din t raf ic de autotur isme.

 Cap acitat i de transpo rt , g reutat i in fluen ta circulatiei , incomodari in tre t ipuri le de circulat i i p recum si d intre acestea si al te funct iuni ale zonei , necesitat i de modernizare a traseelo r existente si de real izare a un or artere n oi, capacit at i si t rasee ale tran sportului in comun, intersec ti i cu p robleme, p riori tat i

Ca urmare a dezvol t ar i i local i tat i i Ti mi soara pr in consol idarea unei zone de l ocuinte col ect i ve, servic i i , comert , se impune crearea unor retel e rut i ere care sa asi gure ci rculat ia auto in zona studi ata. In concl uzie se impune de urgenta anal izarea unor solut i i urbanist ice care sa rezolve cu pr ior i tate t raf icul urban i n zona studiata pr in pr opunerea de noi st razi , ast fel incat sa permi ta dezvol tarea zonei de locui nte col ect ive, servic i i , comert .

2.5. OCUPAREA T ERENURILOR

 Principalele caracter ist ici ale fu nct iuni lor ce ocu pa zona stud iata Pr i ncipal a caracter ist ica a funct iuni lor ce ocupa zona studiata este in cea mai mare masura aceea de uni tate, pr iv ind t ipologi a funct iuni i , adica de zone de locui nte col ect i ve, servici i , comert .

 Relat ionari intre funct iuni In prezent int re funct i uni le bine const i tui te din zona adi acenta respect iv cele de zona de l ocuinte colect ive prevazute in zona de vecinatate si funct iuni le propuse exista o cooperare funct ionala, deoarece prezinta acel asi t ip de f unct iune.

 Gradul d e ocupare a zonei cu fond constru it In prezent , pe amplasament nu exista const ruct i i dar se poate constata că î n zona studiată exi stă fond const rui t in zona de vecinatate 1 , 4 si 5. Gradul de ocupare a zonei cu fond const rui t este de aproximat iv 35%. In zona studi ata nu sunt ampl asate monumente istor ice, s i tur i i stori ce sau zone de protect ie a acestora.

 Asp ecte cal i tat ive ale fondului construit In zona de vecinatate 1, 4 si 5 sunt edi f i cate const ruct i i durabi le sau semidurabi le int r -o stare buna sau sat isfacatoare.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 7 d i n 2 1

 Asig urarea cu servici i a zonei stud iate in corelare cu zonele vecine Pr i n preveder i le prezentului PUZ s-au prevazut servici i si funct iuni compl ementare la par terul const ruct i i lor de locuinte colect i ve.

 Asig urarea cu spat i i verzi . Prezenta spat i i lor verzi i n zona studiata poate f i def ini ta in cadrul unui fenomen general de def ini re a acestora, respect iv de zona verde in sensul l i psei const ruct i i lor , ni cidecum in sensul existentei unor spat i i verzi pei sagere. În conformi tate cu avizul de opor t uni tate nr . 19/10-11-2016, s-au prevazut spat i i verzi în echivalentul a 6,85% din suprafata zonei stud iate, dist r ibui te ast fel :  6,85% ca parcel e independent e pent ru zone verzi . Spat i i le verzi vor f i amenajate cu al ei , locur i de odi hna (banci ) si locur i de joaca pentru copi i . Se vor prevedea zone verzi de al i niament in cadrul parcel elor pent ru dru mur i . Spat i i le verzi de al iniament i n cadrul parcel elor pent ru drumur i cupr ind al ei si accese la i ncinta.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zon ele vecine Nu este cazul .

 Principalele d isfunct ional i tat i Pr i ncipal ele disf unct ional i tat i sunt :  Inexist enta unei retele de t raf i c auto si piet onal inter ioare zonei st udi ate;  Neext inderea prof i lelor st radale ale st răzi l or existente conform cer in țel or P.U.G.;  Li psa ini t iat ivel or de remodel are funct i onala s i urbanist i ca a subzonei .

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

 Stad iul echipari i edi li tare a zo nei , in corelare cu in frastructura local i t at i i (debite si retele d e distribut ie ap a potabila, retele de canal izare, retele d e transport energie eIectr i ca, retele de telecomunicat ie, surse si retele al imentare cu caIdu ra, posibiI i tati de al imentare cu gaze natu rale - dupa caz)

Z ona studiata este echipata edi l i tar corespunzator , f i i nd asi gurata cu energi e el ect r ica, apa potabi la, canal izare, telefonizare si gaze naturale.

 Principale disfunct ion al i tati Z ona studiata este asigurata cu t rasee edi l i tare ca: apa potabi la, retea de canal izare , energie elect r ica, telef onizare si gaze naturale. Retelele de ut i l i tat i necesare funct ionar i i se af la pe st razi le adi acente amplasamentului , st r . Armoniei , in sud si st r. Phoenix, i n nord , dar s i pe st r . Grigore A lexandrescu, care t raveseaza ampl asamentul . C hel tuiel i l e de ext i ndere a retel elor de ut i l i tat i vor f i asi gurate de cat re benef ic iar .

2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinului comun al MAPPM (nr . 214/RT/1999) — MLPAT (nr . 16/NN/1999) si ghidului sau de apl icare, problemele de mediu se t rat eaz a i n cadrul unor anal ize de

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 8 d i n 2 1

evaluare a impactul ui asupra medi ului , i ncluse planur i lor de amenaj are a t er i tori ului s i planur i lor urbani st ice. Aceste anal ize de evaluare a probl emelor existente de mediu vor f i :

 Relat i a cadrul n atural - cadrul construi t Raportul di nt re cal i tatea cadrul ui natural si cal i tatea cadrului const rui t nu poate f i anal izat , deoarece in prezent in zona studi ata nu exista cadru const rui t . Desi cadrul natural nu det ine cal i tat i deosebi te pr in prezenta unor elemente ajut atoare, zona studiata se caracter izeaza pr i n teren natur al .

 Evid entierea r iscuri lor naturale si antropice Ri scur i le natural e sunt cele precizate in capi tol ul ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL.

 Marcarea pu nctelor si t raseelor d in sistemul cai lo r d e comu nica t i i si din categorii le echipari i edi l itare, ce prezinta riscuri p entru zona

Asa cum s-a precizat anter ior , zonele de veci natate 1, 2, 3, 4 si 5 nu prezi nta r iscur i .

 Evid entierea valori lor d e patrimoniu ce necesita protect ie Nu e cazul .

 Evid entierea p otentialului balnear si turist ic - dupa caz Nu e cazul . Din stud iul in tocmit in raport cu amplasarea funct iunii de lo cuire si fu nct iuni lor complemen tare, rezulta ca nu se pun probleme din punct de ved ere al emiteri i de noxe respecti v a p ro tect iei med iului . In zona studiata nu se vor amplasa obiect i ve industriale, act i vi tat i sau funct iuni poluante.

 Protect ia cal i tat i i ap elor Avandu-se in vedere modul de gest ionare a apel or se considera ca pr in amenajar i le propuse se vor el imina or ice surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

 Protect ia cal i tat i i aerului T erenul prezinta o cal i tate a aerului foar te buna, l ipsind elementele de poluare. Energia t ermica necesara incal zi r i i s i preparar i i apei calde menajere p ent ru acest complex de locuinte si servici i va f i asigurata cu ajuto rul cent ral elor termice individual e (mural e sau de pardoseala) al imentate cu gaze natural e, combust ibi l sol id sau l i chid si vor f i amplasate i n incaper i speci al dest inate cu suprafete si cos de fum corespunzato are. Nu vor exista depasi r i ale l imi telor impuse de normat ivele in vigoare pr ivi nd protect ia mediul ui :

› Ord. 462/1993 al MAPPM pr iv ind emisi i le; › STAS 12574/1987 pr ivind cal i tatea aerului ; › Ordonanta de urgenta nr . 243/2000 pr ivi nd protect ia atmosferei .

 Protect ia imp otriva zgomotului si a vibrat i ilor Act iv i tatea de baza prevazuta i n zon a de l ocui re col ect iva, servic i i , comert nu produce zgomote si v ibrat i i care sa necesi te masur i speciale de protect ie impotr iva zgomotel or .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z pa g i na 9 d i n 2 1

 Protect ia solu lui si subsolului Act iv i t iatea de locui re colect iva, servi ci i , comert nu va impl ica operat i i care pot per ic l i ta cal i tat i i le solului sau a subsol ului . In var ianta folosi r i i cazanelor de incalzi re cu combust ibi l l i chid cu rezervoare ingropate sau aer iene se vor respecta normele tehnice i n vigoare pr ivi nd protect ia mediului (cuva din beton sau rezervoare cu peret i dubl i ) si sanatatea populat iei .

 Gospodaria deseuri lor Deseur i le produse de acest complex ce vor rezul ta in aceasta zona vor f i preluate de f i rme autor izate in domeniu si depuse pentru neut ral izare i n locur i i ndicate de cat re administ rat ia l ocala. In t impul execut iei locui ntelor , mater ial ele se vor aproviziona in baze propr i i si se vor aduce in sant ier numai in masura puner i i in opera. In t impul lucrari i de real izare a obi ect ivelor, munci tor i i vor f i inst rui t i sa vegheze asupra protej ar i i factor i lor de mediu. Excesul de pamant s i moloz, ramase din t impul const ruct i ei vor f i evacuate i n zonele de umplutur i indicate de pr imar i e.

 Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul .

 Gestionarea amb alajelor Ambalajele rezul tate din acest compl ex vor f i preluate de f i rme autor izate în domeniu ș i depuse pentru neut ral izare în locur i indicate de căt re admi nist raț ia locală .

 Protect ia asezari lor umane si a al tor obiect ive de interes pu bl ic Nu este cazul .

2.8. OPT IUNI ALE POPULATIEI

 Se vor prezen ta opt iunile populat iei , p recu m si punctele de ved ere ale ad ministrat iei publ ice locale asu pra po li tici i propri i d e d ezvoltare urbanist ica a zo nei

Deoarece i nt reaga zona de nord a l ocal i tat i i a f ost s i este caracter izata pri n suprafe te de teren par t ial neconst rui te, in prezent se constata o crestere foar te mare a interesului pr ivi nd ut i l i zarea int ensiva a acestor terenuri pent ru l ocuinte colect ive, servici i , comert . De asemenea i n opini a admi nist rat iei publ ice locale zonele anal izate de noi sunt propuse pentru zone de locui nte col ect ive, servic i i , comert .

 Se va expune si punctul de vedere al elaboratorulu i privind so lici t ari le beneficiarului si felu l cum urmeaz a a f i solut ionate acestea in cadrul PUZ

Consi deram ca i nt rega zone se dezvol ta amplasarea zonei de locui nte colect i ve, servici i , comert se dezvol t a in di rect ia unei zone de locuinte colect ive, servici i , comert , este o si tuat ie de normal i tate cat si una de necesi tate.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 0 d in 2 1

3. PROPUNERI DE DEZ VOLTATE URBANISTICA

3.1. CONCLUZ II ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 Se po t prezenta sintet ic concluzi ile stu dii lor de fundamen tare elaborate anterior si co ncomiten t cu PUZ in special a celor ce just i f ica enun tarea unor reglemen tari urbanist ice.

Di n concluzi i le studi i lor de fundamentare ce just i f i ca reglement ar i le i n zona studi ata rezul ta opor tuni tat ea inter vent i i lor de a include zona studiata in ci rcui tul zonel or de l ocuinte col ect i ve, servic i i , comert .

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

 Vor f i prezentate p reved eri le PUG aprobat cu imp lica t i i asupra dezvo ltari i urbanist ice a zonei in studiu: cai de comunicat ie; relat i i le zonei studiate cu Iocal i tatea si in special cu zon ele vecine; mutat i i ce p ot interveni in fo losin ta teren uri lor; lucrari majore prevazute in zo na; dezvoltarea echip ari i edi li tare; protect i a mediului etc.

Z ona studiat a se af l a in ext ravi l anul local i tat i i Timisoara si exist a preveder i pent ru aceasta zona impuse pr in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ast fel :  Prevederea dezvol tar i i c i rculat i ei auto pr in mar i rea prof i lul ui st razi i lor Gr igore

A lexandrescu - Inelul ui IV de ci rculat ie la 30 m, a st razi i Armoni ei la 14 m si a st razi i Phoenix l a 24 m.

 Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 16 m;  Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 12 m;  Dezvol tarea retel el or de ut i l i tat i . Pr i n consol idarea funct iuni i i n zona studiata se prevede ampl i f i carea col aborar i i cu cel elal te zone di n local i tate.

3.3. VAL ORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se vor ment i ona posibi l i tat i le de val or i f i care ale cadrul ui natural :

 relationarea cu formele de rel ief ; prezenta un or oglinzi de apa si a spat i i lor p lantate; construibil i tatea si condi ti ile de fundare ale terenului , adap tarea Ia co ndit ii le de cl ima; valori f icarea unor poten t iale baln eare etc. - dupa caz.

Inter vent i i le i n zona studiata vor avea in vedere ca toate const ruct i i le s i amenajar i le sa f ie percepute in mare masura de l a nivelul piet onului , sens in care t oate rezolv ar i le speci f i ce vor respecta aceasta regl ementare. Ca urmare a acestui f apt , se va acorda o atent ie deosebi ta prezentei spat i i lor plantate de protect ie.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 1 d in 2 1

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI In funct i e de preveder i le PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA i n domeni ul c i rcul at i ei s i concluzi i le studi i lor de fundamentare se vor prezenta:

 Organizarea ci rculat iei . In zona studi ata vor f i prevazute noi cai de comunicat ie rut iera care sa asi gure accesul in

zona ast fel :  Prevederea dezvol tar i i c i rculat i ei auto pr in mar i rea prof i lul ui st razi i lor Gr igore

A lexandrescu - Inelul ui IV de ci rculat ie la 30 m, a st razi i Armoni ei la 14 m si a st razi i Phoenix l a 24 m.

 Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 16 m;  Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 12 m;  Dezvol tarea retel el or de ut i l i tat i . Parcelel e rezul tat e vor f i prevazute cu locur i de parcare pent ru gararea sau parcarea autovehiculelor , dimensionate i n conformi tate cu funct iunea acestora , respectand legislat ia i n v igoare.

3.5. Z ONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERIT ORIAL , INDICI URBANIST ICI Zonele funct ionale propuse in l imita d e stu diu sunt: (UTR - UM1) - Zona mixta - lo cuinte co lect ive, servici i , co mert .  pentru Subzona A - locuinte co lect ive, serv ici i , comert la p arter S+P+5E+Er: 1,1045

ha (52,66%);  pentru Subzona B - locuinte colect ive D+P+3E+Er: 0,3346 h a (15,95%);  pentru drumuri , alei si p arcaje: 0, 6584 ha (31,39%);

Suprafata totala UT R – UM1: 2,0975 ha (100%). Subzona A - Locuinte colect ive, servici i , comert : Suprafete si coef ici ent i :  POT – maxim (par ter) 50% pentru locuinte colect ive, servici i si comert l a par ter

S+P+5E+Er;  POT – maxim (etaj e) 35% pentru locuinte colect ive S+P+5E+Er;  CUT - maxim 2,45 pent ru locuinte colect ive, servic i i s i comert la par t er S+P+5E+Er;  Regim de i nal t ime - maxim S+P+5E+Er;  Inal t ime maxima - Hmax = 19,50 m; A l inierea const ruct i i lor propuse va f i de:  10 metr i de la l imi ta de propr ietete de la st rada;  5 met ri si minim 1/2 di n inal t imea cladi r i i fata de l imitele laterale cu veci ni ; T ipul de acoper i re:  terasa sau sarpanta cu panta mini ma 20º si maxim 40º. Subzona B - Locuinte colect ive Suprafete si coef ici ent i :  POT - maxim 35% pentru locuinte colect i ve D+P+3E+Er;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 2 d in 2 1

 CUT - maxim 2,00 pentru locui nte col ect ive D+P+3E+Er;  Regim de i nal t ime - D+P+3E+Er;  Inal t ime maximă: Hmax = 13.50 m; A l inierea const ruct i i lor propuse va f i de:  5 met ri de la l i mi t a de propr iet ete de la st rada;  minim 1/2 di n inal t imea cl adi r i i fata de l imi tele l aterale cu veci ni ; T ipul de acoper i re:  terasa sau sarpanta cu panta mini ma 20º si maxim 40º. Capaci tat i maxime:  Locuinte colect ive, servi ci i , comert si l ocuinte colect ive:

- 7 const ruct i i ; - 334 apar tamente; - 3 spat i i pent ru comert ; - 584 locui tor i - 407 locur i de parcare.

(UTR - ULiu) - Zo na d e locuinte:  pentru Subzona C - locuinte colect ive mici D+P+2E: 0,6602 ha (51,03%);  pentru spat i i verzi : 0, 232 4 ha (17,96%)  pentru drumuri , alei si p arcaje: 0, 4012 ha (31,01%);

Suprafata to tala UT R – ULiu: 1,2938 ha (100%) Subzona C - Locuinte colect ive mici : Suprafete si coef ici ent i :  POT - maxim 35% pentru locuinte colect i ve D+P+2E;  CUT - maxim 1,05 pentru locui nte col ect ive D+P+2E;  Regim de i nal t ime - maxim D+P+2E;  Inal t ime maxima - maxim 10.00 m pentru D+P+2E; A l inierea const ruct i i lor propuse va f i de:  5 met ri de la l i mi t a de propr iet ete de la st rada;  5 met ri si minim 1/2 di n inal t imea cladi r i i fata de l imitele laterale cu veci ni ;  10 metr i de la l imi ta de propr ietate posteri oara a parcel ei 3 s i 4. T ipul de acoper i re:  terasa sau sarpanta cu panta mini ma 20º si maxim 40º. Capaci tat i :  Locuinte colect ive mici :

- 10 const ruct i i ; - 60 apar tamente; - 120 locui tor i . - 86 locur i de parcare;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 3 d in 2 1

Zonele funct ionale propuse in P.U.Z . ( total p e catego ri i ) sunt:  pentru Subzona A - locuinte colect ive, serv ici i , comert la p arter S+P+5E+Er: 1,1045

ha (32,57%);  pentru Subzona B - locuinte colect ive D+P+3E+Er: 0,3346 h a (9,87%);  pentru Subzona C - locuinte colect ive mici : 0,6602 ha (19,47%);  pentru spat i i verzi : 0, 2324 ha (6,85%)  pentru drumuri , alei si p arcaje: 1,0596 (31,24%);

Suprafata to tala teren: 3,3913 ha (100%) Repart izarea suprafetelor:  7.397 mp – const ruct i i ;  13.595 mp – gradini ;  2.324 mp - spat i i verzi amenajate;  10.596 mp – pl at forme rut i ere, alei si parcaje de inci nta. 33.913 mp Capaci tăț i maxime totale pent ru înt reaga zonă regl ementată:

- 394 apar tamente; - 3 spa ț i i pent ru comerț și servic i i - 704 locui tor i ; - 493 locur i de parcare.

3.6. DEZ VOLTAREA ECHIPARII UTILITARE In funct ie de concl uzi i le anal izei cri t i ce a s i tuat iei se vor t rata urmatoarele categor i i de probleme:  Alimentare cu apa: lucrari necesare pen tru asigurarea capacitat i i instalat i i lor de

al imen tare cu apa l a sursa, tratare si ad uctiune; dezvoltari ale retelelo r de distrib ut ie d in zona; modif icari part iale ale traseelor retelelo r de distr ibut ie existente etc.

Deoarece i n zona studi ata sunt asigurate condi t i i le speci f i ce acestor lucrar i , al imentarea cu apa a zonei studiate se va face din reteaua de apa a local i tat i i T imi soara, af lata pe st razi le Armoniei , G.Alexandrescu si Phoeni x. Di mensionarea i nstalaţ i i lor se va f ace avându-se in vedere consumator i i propusi in zona studiata . Alimen tarea cu apa Deoarece pe ampl asamentul studi at sunt asigurate condi ţ i i le speci f i ce acestor lucrăr i , reteaua de apa propusa pe amplasament , se va l ega la magi st rala de pe st rada Armoniei , administ rata de cat re AQUAT IM S.A. T imisoara. Necesarul de apă s-a determinat pent ru o zonă l ocui nte colect ive, servici i , comert în i nt ravi lanul local i tăţ i i Timisoara, in baza S.R. 1343/1-06, pent ru:  3 l ocui nte col ect ive cu dotar i S+P+5E+Er - 60+124+140 = 324 locui tor i ;  4 l ocui nte col ect ive D+P+3E+Er x 65 persoane/cladi re= 260 locui tor i ;  10 locui nte col ect i ve D+P+2E x 12 persoane/c ladi re = 120 locui tor i ;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 4 d in 2 1

Pentru sat isfacerea nevoi lor de apă se i mpune real izarea unei reţ el e de apă atâ t pent ru sat i sfacerea nevoi lor igienico-sani tare din cadrul obi ect ivului cât şi pent ru asigurarea debi tului necesar st inger i i incendi i lor . Debi tele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt :  QS Z I ME D = 134,35 mc/zi = 1,555 l /s  QS Z I MA X = 174,65 mc/zi = 2,021 l /s  QS O R A R M AX = 15, 28 mc/h = 4,245 l /s Pentru parcel ele propuse î n prezentul proi ect , al imentarea cu apă se va real iza pr in ext i nderea retel ei de apa a local i tat i i pr in intermediul unei conducte di n PE -HD, PN 6, De 110x6,3mm în lungime totală L = 5 m. Di mensionarea rețel ei de apă proiectată s -a facut la debi tul de apă necesar pent ru consumul curent , precum și a debi tului pent ru un eventual incendiu (5 l /s) , rezul tând diametrul conductei De = 110 mm, PN= 6 bar . Pe reţeaua de apă propusă s- au prevăzut 6 hidrant i supraterani de incendiu exter ior şi 2 cămine de vane (conform pl anului de si tuaţ ie) . Pozarea conductel or se va f ace îngropat sub adânci mea de î ngheţ conform ST AS 6054 - 77 pe un st rat de ni sip de cca. 15 cm. Reteaua de apa potabi la si bransamentele la retea se vor real iza pe chel tuiala i nvest i torul ui , conform planul ui de act iune anexat . Avizul de pr incipi u obţ inut la f aza P.U.Z. nu autor izează execuţ ia lucrăr i l or de invest i ţ i i . La fazele următoare: Cer t i f i cat de Urbanism şi Autor izaţ i e de Const rucţ ie pent ru lucrăr i le propri u-zise se va obţ ine avizul def ini t i v cu soluţ ia al imentăr i i cu apă care va cupr inde toate detal i i le de execuţ ie necesare const ructorului , precum şi avizele de gospodăr i re subterană pentru reţelele edi l i tare din zonă. Proiectul tehnic de racordare a obiect i vul ui p ropus la reteaua de apa potabi la se va corela cu sol ut i i l e s i st rategi i le de dezvol tare a retel ei edi l i tare din zona, exist ente la data i ntocmi r i i proiectului tehnic.  Can al izare: imbunatat i r i si ext in deri ale retelei de canal izare d in zona; ext ind eri sau

propuneri de stat i i noi d e epurare sau stat i i de preepurare etc. Deoarece i n zona studiata sunt asigurate condi t i i le speci f i ce acestor lucrar i , reteaua propusa pe amplasament se va lega la reteaua de canal izare a a local i tat i i T imi soara, af lat a pe st rada Armoniei . Di mensionarea instalaţ i i lor se va f ace avându-se in vedere consumator i i propusi in zona studiata . Ap e uzate menajere Deoarece pe amplasamentul studi at sunt asigurate condi ţ i i le speci f i ce acestor lucrăr i , reteaua de canal izare ape uzate menaj ere propusa pe amplasament se va lega la reateaua de canal izarea ape uzate menajere a local i tat i i T i misoara de pe st rada Armoniei . Canal izarea menaj eră a fost di mensionată l a debi tele: QU Z I ME D I U= 1,0*QZ I M E D=1,0*135,45 mc/zi = 135,45 mc/ zi = 1,568 l /s QU Z I MA X=1,0*QZ I M AX =1,0*176,09 mc/zi = 176,09 mc/zi = 2,038 l /s QU 0 M A X= 1,0*Q0 M A X=1,0*15,41 mc/h = 15,41 mc/h = 4,280 l /s Debi tul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846 - 90.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 5 d in 2 1

Apel e uzate menaj ere de la parcela propusă vor f i col ectate şi evacuate in r et eaua de canal izare a local i tat i i pr in intermediul unei ext i nder i a reţelei de canal izare , cu De 300mm, si lungimea de 2 m. In zona studi ata s-a propus o reţea de cana l izare di n t ubur i PVC KG SN4 cu De 300x3,2 mm. Pe acestă reţea s -au prevăzut 18 cămi ne de viz i tare. T raseul reţelelor de canal izare şi pozi ţ i i l e căminelor de viz i tare se vor urmăr i pe planul de si tuaţ ie. Panta canalului este f uncţ i e de adâncimea de ieşi re din clădi re, ast fel încât să se asi gure vi teza de autocurat i re. Mater ialul ut i l i zat pent ru real izarea reţelei de canal izare va f i PVC pentru canal izare SN4, De x t = 300mm. Mater ialul din care sunt r eal izate conductel e au o rezist enţă mare f aţă de agresivi tat ea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani ). Reţeaua de canal izare va f i pozi ţ i onată obl igator i u pe un st rat de nis ip de 15 cm grosime, deasupra se va real iza o umplutură de nis ip de 15 cm, iar lateral de 20 cm. Rugozi tat ea conductelor este foar t e mică ( ζ = 0,03) iar mater ial ul din care sunt rea l i zate prezi ntă o mare siguranţă l a t ranspor t ş i o etanşare absolută a reţelei real izate. Pentru asi gurarea unei exploatăr i corespunzătoare, reţ elele de canal izare vor f i prevăzute cu cămine de viz i tare ampl asate la o dist anţă maximă de 60m unul de al tul , conform ST AS 3051–91. Se mai prevăd cămi ne de viz i tare î n punctele de schimbare a di recţ iei , de i ntersecţ ie cu al te canal e şi în puncte de schimbare a pantelor . Căminele de viz i tare permi t accesul l a canale în scopul supravegher i i şi înt reţ i ner i i acestora, pentru curăţ i rea şi evacuarea depuneri lor sau pentru cont rolul cant i tat iv sau cal i tat iv al apel or . Căminele de vizi tare vor f i real izate di n beton armat monol i t , conform STAS 2448 – 82, având di mensiuni le plăci i de bază 1,5 x 1,5 m. E le vor f i acoper i te c u capace de f ontă carosabi le, în teren cu apă subterană şi vor f i protejate la exter ior pri n st rat de bi tum, iar la i nter i or pr in tencui re. Reteaua de canal izare apa uzata menajera si racorduri le la aceasta retea se vor real iza pe chel tui ala invest i torului , conform pl anului de act i une anexat . Avizul de pr incipi u obţ inut la f aza P.U.Z. nu autor izează execuţ ia lucrăr i l or de invest i ţ i i . La fazele următoare: cer t i f i cat de ur banism şi autor izaţ i e de const rucţ ie pent ru lucrăr i le propri u-zise se va obţ ine avizul def ini t i v cu soluţ ia de canal izare care va cupr inde t oate detal i i le de execuţ ie necesare const ructorului , precum şi avizele de gospodăr i re subterană pentru reţelel e edi l i tare din zonă. Proiectul tehnic de racordare a obi ect ivului propus la reteaua de canal i zare menajera se va corel a cu solut i i le s i st rategi i le de dezvol tare a retelei edi l i tare di n zona, existente la data i ntocmi r i i proiectului tehnic. Canal i zare ape pluviale Apel e pluviale de pe const ruct i i vor f i colectate pr i n reteaua de canal i zare ape plu viale s i stocate ul t er ior int r -un bazin de retent ie. Apel e pluviale de pe drumur i le si parcar i le propuse vor f i colectate pr in r igole de scurgere ampl asate pe margi nea pl at formelor rut iere i n reteaua de canal i zare ape pluviale, dupa care vor f i t recute pr int r-un separator de produse pet rol iere cu deznisipator , inainte de stocarea lor in acelasi bazin de retent i e. Preapl inul apelor meteor ice col ectate in baz inul de retent ie se va deversa i n reteaua de canal izare administ rata de AQUATIM S.A. , pr int r -un bazin de l inist i re, la 45 de minute de la terminarea intemper i i lor . Racordarea la canal izarea publ ica se va face pr int r -un cămin de racord.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 6 d in 2 1

Cl asa de import anţă a folosinţei conform STAS 4273 - 83 este de clasa I I I : - drum asfal t -t rotuare 1,0596 ha coef . de col ectare ape meteor ice Φ=0,85 - spat i i verzi publ ice si gradi ni 1,5920 ha coef . de col ectare ape meteor ice Φ=0,10 - l ocuinte 0,7397 ha coef . de col ectare ape meteor ice Φ=0,90 Categor ia const ruct i ei hidrotehnice este 4, conform STAS 4273-83. Cl asa de import anţă I I I (uni tate cu caracter soci al ) =>f recvenţa pl oi i de calcu l 2/1. m = 0,80 la t < 40 minute m = 0,90 la t > 40 minute. T impul de ploaie va f i : tp = 12 + L/60xV = 12 + 50/60x0,7 = 12,58 min. Conform ST AS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 70 l /sec.ha. Qp=m*S*Ф*i= 0,8*(1,0596*0,85+1,5920*0,10+0,7397*0,90)*70=48 l /s. Deznisi patorul - separatorul de hidrocarbur i a f ost dimensi onat la un debi t de 50 l /s s i va col ecta nis ipul s i uleiuri le proveni te accidental de la autovehicule, de pe plat formel e rut iere si parcaje de inci nta. Bazi nul de retenţ ie prevăzut în P.U.Z . asigură s t ocarea apei pe t impul ploi i a unui vol um de 44 mc. V = Q x tp = 44 mc Di mensiuni le bazinului de retenţ ie sunt : H=2,75 m, L=4 m, B=4 m. Debi tul apel or meteor ice pe un an de pe suprafaţa considerată de 33.913 mp, se calculează în funcţ ie de medi a anual ă căzută pe suprafaţa respect ivă (592 l /mp an, conf . datelor di n pagina Web a Pr imăr iei T imişoara) . Debi tul anual de pe suprafata consi derata este de: Q = 592 l /mp an x 10 596 mp drumur i x 0,85 = 5 331 907 l /an = 5 331,907 mc/an Q = 592 l /mp an x 15 920 mp spat i i verzi x 0,10 = 942 464 l /an = 942,464 mc/an Q = 592 l /mp an x 7 397 mp const ruct i i x 0,90 = 3 941 122 l /an = 3 941,122 mc/an Cant i tatea de apa preluata de reteaua de canal izare: 10 215 493 l /an ~ 10 215 493 mc/an Debi tul anual de pe suprafata t otala este de: Q = 592 l /mp an x 33.913 mp = 20 076,5 mc/an Reteaua de canal izare ape uzate respect iv de ape pluviale si bransamentele la aceste retel e se vor real iza pe chel tuiala invest i torul ui . Avizul de pr incipi u obţ inut la f aza P.U.Z. nu autor izează execuţ ia lucrăr i l or de invest i ţ i i . Reteaua de canal izare ape pl uvi ale (separata de reteaua de ape uzate) si racordur i le la aceasta retea se vor real iza pe chel tuiala invest i torului , conform pl anului de act iune anexat . La fazele următoare: cer t i f i cat de ur banism şi autor izaţ i e de const rucţ ie pent ru lucrăr i le propri u-zise se va obţ ine avizul def ini t i v cu soluţ ia de canal izare care va cupr inde t oate detal i i le de execuţ ie necesare const ructorului , precum şi avi zele de gospodăr i re subterană pentru reţelel e edi l i tare din zonă. Proiectul tehnic de racordare a obiect ivului propus la reteaua de canal i zare ape pl uvial e respect iv ape uzate menajare se va corel a cu solut i i le s i st rat egi i le de dezvol tare a retel ei edi l i tare din zona, exi stente l a data i ntocmi r i i proiectului tehnic.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 7 d in 2 1

 Alimentare cu energ ie electr ica: asigurarea necesarului de co nsum electr i c; propuneri pen tru no i stat i i sau posturi de tran sformare; ext inderi sau d evieri de l in ii electr i ce: modernizarea l in i i lo r electr ice existente: modern izarea i luminatului publ ic etc.

In zona studiata sunt asi gurate condi t i i l e speci f i ce acestor lucr ar i . Asigurarea al i mentar i i cu energie elect r i ca a invest i t iei se va face din reteaua de joasa tensiune af lat a adi acent amplasamentului pr in ext inderea retelei de joasa tensi une pe st razi le propuse pr in P.U.Z . Re țeaua de energie elect r ică și branșamentel e la rețea se vor real iza pe chel tuiala i nvest i torului , conform planul ui de act iune anexat .  Teleco municati i : extin derea l ini i lor de telecomunicat i i noi amplasamen te pentru

of ici i postale, cen trale telefonice, relee, postu ri d e rad io si T V etc. In zona studiata nu sunt asi gurate condi t i i l e speci f i ce acestor lucrar i . Asigurarea cu telef oni zare a i nvest i t iei se va f ace de la unul din furnizor i i af lat i in zona adi acent zonei studiate. Reteaua de telef onizare si bransamentele la retea se va real iza pe chel tuial a in vest i torului , conform planului de act iune anexat .  Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; t ipuri de combustib il i,

modernizari sisteme existente etc. Si stemul de incalzi re propus - cent rale t ermice propr i i cu combust i bi l gaz natural , sau combust i bi l sol id in funct ie de var i antele agreate de cat re vi i tor i i propr iet ar i al e imobi lelo r ce vor f i real izate.  Alimentare cu gaze natu rale - dup a caz: ext inderi ale cap acitat i lor existen te,

procedura de u rmat p entru aprobarea in troduceri i al imentari i cu g aze naturale etc. Deoarece in zona studiata nu sunt asi gurate condi t i i le speci f i ce acestor lucr ari , ca urmare a i nexistentei retel ei de gaz natural , al imentarea cu gaz natural a zonei studi ate se va f ace pr in ext i nderea retelei de gaz natural a local i tat i i , af lata in vecinatate. Reteaua de gaz natural si bransamentel e la retea se va real iza pe chel tuial a in vest i torul ui , conform planului de act iune anexat .  Gosp odaria comunala: amenaj ari pentru sortarea, evacu area, dep ozitarea si t ratarea

deseu ri lo r; ext inderi pentru b aze de transport in comun; constru ct i i si amenaj ari sp ecif ice etc.

In zona studi ata sunt asi gurate toate condi t i i le speci f i ce acestor lucr ari .

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Ca urmare a anal i zei pr iv ind impactul asupra medi ului pent ru zona studiata s-au f ormulat propuner i si masur i de int ervent ie urbanist ica, ce pri vesc:  Diminuarea pana Ia el iminare a sursel or de poluare (emisi i , deversar i etc. ) ;  Preveni rea producer i i r i scur i lor naturale;  Depozi tarea cont rol ata a deseur i lor ;  Organizarea sistemel or de spat i i verzi ;  Refacere peisagist ica si reabi l i tare urbana;  EIiminarea disf unct ional i tat i lor din domeni ul cai lor de comuni cat ie s i al retel el or edi l i tare

maj ore.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 8 d in 2 1

CRIT ERII Pentru determinarea efectelor semnif icat ive potent iale asupra mediului pentru PUZ L OCUINT E COLECTIVE, COMERT SI SERVICI I – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 401710 1. Caracterist i ci le p lanu ri lo r si prog ramelor cu privire in special la: a) . gradul in care planul sau programul creeaza u n cadru p entru proiecte si al te act ivi tat i vi i toare f ie in ceea ce pri veste amplasamen tul, natu ra, marimea si condit ii le d e funct ionare, f ie in privin ta alocari i resurselor; PLANUL URBANISTIC ZONAL propune, pe terenul in suprafata tot ala de 33.913 mp, organizarea l a st andarde r idicate a unei zone de locuinte colect ive, servic i i , comert . Ast fel , aceasta etapa se const i tue int r -o premisa a cont inuar i i dezvol tar i i acestei zone pr in ext i nderea zonel or de locui nte colect ive, servic i i , comert . Acesta premisa s-a creat in speci al dator i ta exi stentei unor suprafete de teren relat i v mar i ut i l i zate pana in prezent ca si zona uni tat i indust r iale/depozi tare in int ravi lanul local i tat i i Timisoara. Aceasta premisa va at rage dupa si ne rezol varea problemei al imentar i i cu apa si a canal izar i i pent ru zona cat si r eal izarea unui acces f aci l cat re reteaua st radal a a local i tat i i T imisoara. Or ice al ta dezvol tare a act i vi tat i i pe ampl asament se va real iza cu respectarea funct iuni lor i ni t iate de cat re PLANUL URBANISTIC ZONAL prezentat . b ). gradul in care planul sau programul inf luenteaza al te p lanuri si p rograme, in clusiv p e cele in care se integreaza sau care d eriva d in ele; PLANUL URBANISTIC ZONAL propus va i nf luenta si celel al te planur i sau programe pentru zona supusa dezbater i i , existente deja sau in curs de aprobare, in sensul i n care se va accel era obt inerea aprobar i lor necesare de la organele abi l i tate si a demarari i act ivi tat i lor de parcelare si const rui re a imobi lelor si inf rast ructuri i aferente. In aceeasi masura PLANUL URBANISTIC ZONAL supus aprobar i i este i nf l uentat de planur i le exist ente in l ucru sau aprobate in zona, in sensul corelar i i proiectelor d e real i zare a inf rast ructur i i zonei (ext indere retea de apa-canal izare, real izare drumur i de acces) . Aceasta va accentua tendinta de dezvol tare a zonei de est a l ocal i tati i , va at rage dupa sine demararea tuturor lucrar i lor propuse a se real iza in zona dato ri ta in speci al apor t ului pe care i l vor avea noi invest i tor i la aceasta. c) . relevan ta planului sau programului in /pentru integ rarea considerat i i lor de mediu, mai ales din p erspect iva promovari i dezvoltari i durabile; T oate proi ectel e promovate pe ampl asam ent se al iniaza proiectel or de dezvol tare durabi la a zonei . Act ivi tatea promovata de cat re t i tularul planului se incadreaza speci f icul ui zonei . Se evident iaza demararea proiectel or pent ru:  al imentarea cu apa potabi la in s ist em central izat , de la reteaua local i tat i i Timisoara,

pr in ext inderea acestei a pana la zona studi ata;  colectarea cent ral izata a apelor menajere;  colectarea apel or pluvi ale in s ist em central iza t ;  real izarea drumuri lor de acces si legatura. Racordarea propr iu- zisa a acestor r et ele se va r eal iza la cele exist ente si cele prevazute in etapa de perspect i va.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 1 9 d in 2 1

Orice posibi l a sursa de poluare se va anal iza cu cea mai mare atent ie, ast fel i ncat s imul tan cu apar i t ia acestei a este anal izata si proiectata solut ia const ruct iva sau masura organizator i ca necesara el iminar i i acesteia. d ). probleme de med iu relevan te pentru plan sau prog ram; Cea mai i mpor t anta problema de mediu r idicata de promovarea PLANULUI URBANISTIC Z ONAL consta in colectarea si di rect ionarea spre canal izare a apelor uzate col ectate de pe amplasament . Se evident iaza colectarea separata a apel or pluviale, asigurarea t rat amentului corespunzator zonei de unde provin (cele de pe plat formel e carosabi le sunt t recute ini t ial pr int r -un sepatator de produse pet rol iere) s i di rect i onarea spre cana l izarea exist enta. O al ta probl ema de medi u va f i cea data de gest ionarea deseur i lor menaj ere. Acestea vor f i r idicate de cat re servici ul de salubr i tate al local i tat i i Timisoara. Pr in i mplementarea proiectului propus se vor el imina de asemenea si rampele c landest ine de deseur i ce se creaza in zona ca urmare a depozi tar i i necorespunzatoare de deseur i proveni te din lucrar i le de amenajare real i zate de cat re invest i tor i i din zona. e) . relevanta planului sau programului pentru implementarea l egislat iei nationale s i comunitare de mediu (de exemplu, p lanuri le si prog ramele l egate d e g ospodarirea d eseuri lor sau de gospodarirea apelo r) Asa cum s-a amint i t anter ior , va exist a o preocupare permanenta pent ru act i vi tatea de gest ionare a deseur i lor produse i n per imetrul zonei st udiate. Se evi dent iaza existenta la ora actuala a funct ionar i i servi ciului de colectare a deseur i lor menajere de pe raza l ocal i tat i i T imi soara si in zona din imedi ata vecinatate a acestei a. Se evident iaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asi gura cent ral izat pe amplasament , reglementarea consumur i lor cat s i a condi t i i lor de evacuare a apel or rezi duale facandu-se pr i n avizele sol i ci tate de cat re benef ic iar l a inst i tut i i le abi l i tate. 2. Caracterist i ci le efectelor si ale zonei posibi l a f i af ectate cu privire, in special l a: a) . probabi l itatea, d urata, f recventa si reversibi l itatea efectelor; Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de anal iza a PLANULUI URBANIST IC ZONAL, urmata de cea de proiectare a tut uror el ementelor ce vor concura la mobi l area amplasamentului , se iau toate masur i le de preveni re a pol uar i i . Se considera ca probabi l i tatea apar i t iei de evenimente nedor i te va f i cu totul accidentala. Se va urmar i indeaproape modul i n care se vor respecta condi t i i le impuse de cat re i nst i tut i i le abi l i tate la real i zarea echi par i i edi l i t are si a mobi l ar i i amplasamentul ui . Se consi dera ast fel ca zona nu va sufer i modi f i car i ale cal i tat i i mediul ui . Probabi l i tatea unor evenimente cu impact negat iv asupra medi ulu i este minima si total acci dentala. b ). natu ra cumulat iva a efectelor; Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a funct iuni lor propuse, pr in gest ionarea conforma cu normat ivele de mediu a tut uror factor i lor de mediu posibi l a f i afectat i , se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negat ive ce pot i nf luenta amplasamentul si implic i t zona de est a local i tat i i T imisoara. c) . natu ra transfro ntiera a efectelo r; Nu este cazul . d ). ri scu l pen tru san atatea uman a sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor); Nu sunt r iscur i pent ru sanatatea populat iei , in pr imul rand dator i ta natur i i proiectului propus – edi f i carea unei zone de locuinte colect ive , servic i i , comert cat si a solut i i lor adoptate , pent ru impl ementarea acestui a.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 2 0 d in 2 1

Ri scur i le pent ru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a el ementel or amint i te anter ior . e) . marimea si spat i al i tatea efectelor (zon a geograf ica si marimea populat iei potent ial afectate); Asa cum s-a ami nt i t anter ior , real i zarea efect i va a proiectului i n per imetrul anal i zat nu va afecta, in cazul gest ionar i i corespunzatoare si a echipar i i corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele i nveci nate. Nu se pune ast fel problema mar imi i s i spat ial i tat i i efectelor , a zonelor geograf ice si a mar imi i populat i ei ce ar putea f i afectate. f ) . valoarea si vu lnerabi l i tatea arealului posibi l a fi afectat de: Nu este cazul . Real i zarea PLANULUI URBANISTIC Z ONAL se i nscr ie i n dinamica de dezvol tare a zonel or de locui nte col ect ive, servici i , comert di n Romania. ( i ) . caracteri st ici le n aturale speciale sau patr imon iul cul tural : Nu exist a areale speci f i ce ce pot f i afectate de promovarea invest i t i i lor pe suprafata de teren propusa pent ru demararea acestora. Int regul per imetru va f i amenajat ast fel ca acestea se vor incadra in speci f i cul zonei . ( i i ). depasirea standardelor sau a valo ri lor l imita de cal i tate a mediului : Nu vor exista depasi r i ale l imi telor i mpuse de normavele in v igoare. Toate sursele de poluare sunt ident i f i cate ast f el incat se iau toate masur i le el iminar i i acestora, inca din etapa de proiectare. In ceea ce pr i veste sursele de pol uare a aerului datorate funct ionar i i cent ralelor termice propri i ce asi gura apa calda si agentul termic necesar incalzi r i i imobi lel or in per ioada de i arna, acestea se vor incadra in l imi tele impuse de normat ivel e i n v igoare. Aceasta ca urmare a combust ibi lului ut i l i zat , in cea mai mare par t e f i ind gazul natural , a cant i tat i l or relat i v mici necesare in cea mai mare par te a anului si a echipamentel or de ul t ima generat ie existente pe piata romaneasca. ( i i i ). fo losirea terenului in mod intensiv: F olosi rea t erenul ui pent ru const ruct ia de imobi le s i echi parea edi l i tara se va real iza i n parametr i normal i de ut i l i zare, nu se pune problema ut i l i zari i acestuia in mod intensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealul anal i zat . g ). efectele asu pra zonelor sau peisajelor care au un statut de protej are recunoscut pe p lan n at ion al , comunitar sau internat ion al . Nu este cazul .

3.8. OBIECT IVE DE UTIL ITATE PUBL ICA Pentru a faci l i ta prevederea si urm ar i rea real izari i obiect ivelor de ut i l i tate publ ica sunt necesare urmatoarele operat iuni :  Invest i t i i le din zona propusa sunt maj ore s i se impune la aceasta data dezvol tarea

retel elor de apa potabi la s i canal izare pent ru zona studi ata.  Pr imar ia T imisoara va int ocmi formal i tat i le de acordare a unui numar de imobi l

invest i t i i lor propuse.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

M e m o r i u de pr ez e n ta re P U Z p a gi n a 2 1 d in 2 1

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

 Inscrierea amen ajari i si dezvo ltari i urbanist ice propuse a zonei in prevederi le PUG. Consi deram ca intervent i i le propuse de f i rma noast ra sunt in concordanta cu preveder i le de dezvol tare ment ionate in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA.

 Categori i principale de interven tie, care sa sustina material izarea p rogramului de dezvo ltare.

Pentru evi tarea aglomerar i i cu const ruct i i in zona studiata se propune ca POT maxi m sa f ie 50% pentru locuinte colect ive, servic i i , comert la par ter S+P+5E+Er, 35% pentru l ocuinte col ect i ve D+P+3E+Er, 35% pentru locuinte colect ive D+P+2E, iar CUT maxim sa f i e 2,45 l ocuinte colect i ve, servic i i , comert la par t er S+P+5E+Er, 2,00 pent ru locui nte colect ive D+P+3E+Er, 1, 05 pent ru locuinte colect ive D+P+2E.

 Priori tat i d e interventie. Pr i n reglementarea si tuat i i lor jur idice a terenur i lor , ca urmare a uni f i car i l or s i dezmembr ar i l or ce vor surveni i n urma operat i uni lor de sist emat izare a zonei st udiate, vor rezul ta urmatoarele parcel e: (UTR – UM1) Zo na mixta - locu inte colect ive si do tari :

(a) Parcelel e 8 ÷ 10 - l ocui nte col ect ive, comer ț , servic i i S+P+5E+Er (Subzona A) ; (b) Parcelel e 6 si 7 - locuinte colect i ve D+P+3E+Er (Subzona B) ; (c) Parcelel e 14 ÷ 17 – drumur i , alei , parcaje.

(UTR – ULiu ) Zona de locuinte: (a) Parcelel e 1 ÷ 5 - locuinte colect ive mici D+P+2E (Subzona C); (b) Parcelel e 11 si 12 – spat i i verzi ; (c) Parcela 13 – drumur i , alei , parcaj e.

 Aprecieri al e elaborato ru lui PUZ asu pra prop uneri lo r avansate, eventu ale restr i ct i i . Apreciem propuner i le avansate ca f i ind in concordanta cu previz iuni le de dezvol tare ale l ocal i tat i i T imi soara. Uti lizan d logica corobo rari i elemen telor componente ale viet i i urbane si a deduceri i impl icat i i lo r lantului decizional , concluzionam ca pri n acest P.U.Z. se cert i f ica u rmato arele: o Zon a studiata se dezvo lta in d irect ia uno r fun ct iuni d e locuinte colect ive, servici i ,

co mert; o Obiect ivele p ro puse, prin act i vi tatea lor , se inclu d in gama de funct iuni privind

dezvo ltarea zon ei studiate; o Zon a studiata va f i si stematizata p rin p revederea unor cai d e acces ru tier care sa

co respu nda intereselor beneficiarulu i dar si de dezvoltare a zonei stud iate in relatie cu zon ele invecinate;

o Primaria T imiso ara va atrib ui numere pen tru parcelele nou create; Intocmi t , arh. HENȚ Sor in

Atasament: 05_Mobilare_urbana.pdf

SON :esueld IN ZNd LEO'9L “IN n 2 VNVi
“sur, Imopnf 9, Ju 2SYS0tv IS 9SLS0 StS0 '6bbS0t BhbSOb Lt DIAWIS IS "Ta'S VINVNOL 1eqc
m 'UINTE COLEC BILAR RA ETAP/ ISTICE U. SENDA din PUZ ropusa prin PUZ apre mentate neficiar: NCT REAL ESTATE S.R.L. AEDIFICA REAL ESTATE numire proiect: P.U.Z. LOCUINTE COLEI PARCELELE 405446, 4054 405453, 405454, 405455, 4 Localitatea Timisoara, str. numire plansa: MOBILARE URBANA
JINTECOLECTIVE, SERVICII fe E) TIMISOA RI URBAN LEI tate suprafata teren PUZ în lucru intravilan dministrativ al localități istente cat rezultat din ului stradal tate parcele rezultate tate parcele vecinie | anta nta pa, lacuri) zi amenajate nie LEA 20 kV atii plantate exteriorul zonei regle zona reglementată Isament stradal Bei 1G RU PM | SREN [SO 9001:2008 r. 21, Timisoara | Certiicat n. 1824 ), WWW.SIregon.ro mnatura: De Scara: 1: 1000 Data: De septembrie 2018
ASP.U.G EMENTAI mm Zona studiata Limita de proprie ce face obiectul | "8 Limită PUZ vecin — Limita teritoriului —= Limita teritoriului a — Limită parcele e» - = Retrageri, alinieri Aliniament rectif lărgirea prospeci — Limita de proprie — — Limita de proprie Ol Limita UTR — LEA 0,4 kV exist — LEA 20 kV existe | Ape (cursuri dei | Zona spatii ver. Zona protectie li Constructii Curti, gradini, sp Drum existent Drum propus în Drum propus în. Accese pe ampli ) Lăţime prospect al: o cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu h I: +4 0722 778955, e-mail: proiectare ! arh. HENT Sorin arh. HENT Sorin arh. MARIN Razvan
"= aMaqOUu Lea — LEA 20kV 32 Proiectant gener SIREGON GRUP S.R.L., Tel-fax: +4 0256 493670, Ti Specificatie: | | Sef Proiect: Proiectat: Proiectat:
411492 430239 R. ARMONIEI” 3-2004
403704 404361 402872 407285 30240 —PUZ "CALEA LIPOVEI - ST Aprobat prin HCL 90 / 30-0;
403703 411656 411657 40070 431998 sa E 40848 408325 402414 Ad 0221 Casa Sh P+1E+V 438391 438392 ) Casa P+1E+M 409 7% J94
11782 408866 Casa P+M 7 408869 408868 406515 Casa P+IE 704
03156 111783 92.30 32 j 411784 “ SITA 7 ea o > Ss 93.11 o , 23.06
415264 415265 415266
o 92.30 o 92.18 / / / = 7 /Nr. top:,21 783 /, of / [E zi / = = f1 - , = f1 = / “9191 / o E d 9 - - St 91.83 - - o / = afs = "0188 - - * os 1 Sea “osos: 410384 “92.34 poa
8225 o a o 4916 :doj IN — o _ SEI, n W99LE 2825 o o ss'L& =
404344 e, A 2, e = 6 a “tv <Bubzgha C Bauirite colectivâ:> 407565 (Nr. top. 2174/2) 3) 02.30 FA
Mi T af /)7 nd) CI fe d an 5 89 R- UL “a o 406878 (Nr. top. 2172, 217
_— 5 _ m 8 m 8 m E m e? m = m m m ot m S s 1 m 8 Ps = / Re m / — — / n m — o m ta o —_ —_—_
OMERT SI SERVICII 5448, 405449, 40545 , 405156 SI 40545 Beneficia "REAL ESTATE S.R. ATE ROMANIA S.R. ei, nr.16, judetul Timi 5448, 405449, 40545i 5454, 405455, 40515 Suprafata : 33913 m S+P+5E+Er.
o 92.09 112751 INTE COLECTIVE, C 405446, 405447, 40 105453, 405434, 405 405447, 40 405453, 4i IXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, — CUINȚE COLECTIVE ȘI NI COMPLEMENTARE" Strada Armoniei nr. 18, în curs de aprobare nitate nr 28 / 26-11-2015 E ȘI E", OA, = S+P+2E+Er. i > = S e S+P+2E+Er.
, 91.83 P.U.Z. LOCU PARCELELE d SC. Localitatea ' CF nr. 405457 PUZ"ZONĂ M LC FUNCȚIU 9221 Aviz de oportu PUZ "LOCUINȚE COLECTIV FUNCŢIUNI COMPLEMENTAI str. Armoniei nr. 20-: Aprobat prin HCL 21 / 30-01-2 o o 9208 8238 02459231 07
o SLI că o
423324
42950 DT = LTD 7 E St e - 7 — LL _ 01.62 271 Z 7 “91.26

Atasament: Regulament_PUZ_Locuinte_colective_Armoniei_NCT_Timisoara.pdf

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 1 d in 1 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL AFERENT PLANULUI URBANIST IC ZONAL LOCUINTE COL ECTIVE, COMERT SI SERVICI I – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456.

I . DISPOZ IŢII GENERALE

1. ROL R.L.U. Regulamentul aferent PLANULUI URBANIST IC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, cupr inde prescr ipţ i i cu pr iv i re la rest ri cţ i i şi permisiuni care sunt obl igatori i pe î nt reg t er i tor iul ce f ace obi ectul PUZ. Regulamentul este par t e integrantă a PLANULUI URBANISTIC Z ONAL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICI I – PARCELELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 şi se aprobă odată cu acesta.

2. BAZA LEGALĂ a elaborăr i i La baza elaborăr i i Regulamentului af erent planului urbanist ic zonal stau în pr incipal :  H.G.R. nr . 525/1996 şi ghi dul de apl icare R.G.U. aprobat pr in ordinul MLPAT nr .

176/N/16.08.2000;  Legea nr . 350/2001 pr i v ind amenajarea ter i tor i ului si urbanism (actual i zată) ;  Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl i care a Legi i

nr . 350/2001 pr iv ind amenajarea ter i tor iului ş i urbani smul ş i de el aborare şi actual i zare a documentaţ i i lor de urbanism

 Legea nr. 50/1991 pr i vind autor izarea executăr i i const rucţ i i lor ş i unel e măsur i pent ru real izarea l ocuinţelor (actual i zată) ;

 Legea fondului funci ar nr . 18/1991 (actual izată) ;  Legea nr . 33/1994 pr iv ind expropri erea pentru ut i l i tate publ ica;  Legea nr . 107/1996 Legea apel or (actual i zată) ;  Legea nr . 265/2006 pr iv ind protect ia mediul ui ;  Ordinul nr . 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publ ică pr iv ind

mediul de vi aţă al popul aţ iei ;  Codul C ivi l (actual izat ) ; precum şi cel elal te acte legi slat ive speci f ice sau compl ementare domeniului . Reglementăr i l e cupr inse in PUG si prescr ipt i i l e regulamentul ui de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 2 d in 1 2

3. DOMENIUL DE APLICARE Prezentul regul ament cupr inde regl ementar i obl igator i i cu pri vi re l a modul de amplasare a const ruct i i lor , spat i i lor verzi , parcajel or si drumur i l or , prof i lele acestora, coef ic ient i de ut i l i zare a terenur i lor , sol ut i i de echipare edi l i tara pent ru zona studiata in vederea autor izar i i acesteia. Preveder i le PUZ şi ale Regul amentului Local de Urbanism aferent PUZ , odată aprobate, const i tuie act de autor i t ate al administ raţ iei publ i ce locale. Pent ru zona studiata dist r ibut ia funct iuni lor este urmatoarea: (UTR - UM1) - Z ONA MIXT A - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII , COMERT. SUBZONA A - LOCUINT E COLECTIVE, SERVICII , COMERT: PARCELE CU LOCUINTE COLECT IVE, SERVICII , COMERT S+P+5E+Er (parcelele 8÷10) Fu ncț iun i permise: Pentru aceste parcele func ț iuni le permise sunt locuințe col ect ive la etaj ele super ioare, cu maxim 40 apar tamente – parcela 8, maxim 86 apar tamente – parcel a 9, maxim 126 apar tamente – parcela 10, cu una, doua, t rei sau pat ru camere si servici i la part er , respect iv comert en detai l , showroom, bi rour i , prestar i servi ci i diverse nepoluante (noxe, zgomot , v ibrat i i ) , agent i i , spat i i admini st rat ive pent ru f i rme, cabinete medicale, cabinete notar i ale, bi rour i de avocatura. Fu ncț iun i complementare: Spat i i verzi , c i rculat i i auto. Dotări complemen tare: Garaj , parcaje, instal aț i i edi l i tare, loc de joaca pentru copi i s i fantani ar tezi ene . Fu ncț iun i interzise: Pentru toata zona studiata sunt int erzise urmatoarele funct i uni : gospo dar i re comunala s i c imi t i re, depozi te deseur i , agro-zootehnice s i indust r iale poluante sau or ice act ivi tate ce poate genera zgomot , noxe, v ibrat i i sau t raf ic greu, servic i i de t ip spal ator i i auto , benzinar i i , al tele decat cele permise. SUBZONA B - LOCUINT E COLECTIVE PARCELE CU LOCUINTE COLECT IVE D+P+3E+Er (parcelele 6÷7) Fu nctiun i permise: Pentru aceste parcel e func ț i uni le permise sunt locuințe colect ive, cu maxim 50 apar tamente – parcela 6 si 32 apar tamente – parcel a 7 cu una, doua, t rei sau pat ru camere. Fu nctiun i complementare: Spat i i verzi , c i rcul at i i auto, spat i i administ rat i ve pent ru f i rme, puncte al imentare, prestar i servici i diverse nepoluante (noxe, zgomot , v ibrat i i ) complementar zonei de locui t (cabi nete medicale, cabinete notar iale, bi rour i de avocatura) . Dotari complemen tare: Garaj , anexe, loc de parcare propr iu si pent ru vizi tatori si i nstalat i i edi l i t are. Fu nctiun i interzise: Pentru toata zona studiata sunt int erzise urmatoarele funct iuni : gospodar i e comunala si c imi t i re, depozi te deseur i , agro-zootehnice, indust r iale. Pentru toata zona studiata sunt

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 3 d in 1 2

interzise urmatoarele funct iuni : gospodar i re comunala si cimi t i re, depozi te deseur i , agro- zootehnice si indust r ial e poluante sau or ice act iv i tate ce poate genera zgomot , noxe, v ibrat i i sau t raf ic greu, servic i i de t ip spal ator i i auto, benzi nar i i , al tele decat cele permise. (UTR - ULIU) - Z ONA DE LOCUINTE: SUBZONA C - LOCUINT E COLECTIVE MICI PARCELE CU LOCUINTE COLECT IVE D+P+2E (parcelele 1÷5) Fu nctiun i permise: Pentru aceste parcele func ț iuni le permise sunt locuințe colect ive, cu maxim 6 apar t amente pe f iecare parcel a. Fu nctiun i complementare: Spat i i verzi , c i rcul at i i auto, spat i i administ rat i ve pent ru f i rme, puncte al imentare, prestar i servici i diverse nepoluante (noxe, zgomot , v ibrat i i ) complementar zonei de locui t (cabi net e medicale, cabinete notar iale, bi rour i de avocatura) . Dotari complemen tare: Garaj , anexe, loc de parcare propr iu si pent ru vizi tator i si i nstalat i i edi l i t are. Fu nctiun i interzise: Pentru toata zona studiata sunt int erzise urmatoarele funct i uni : gospodar i re comunala s i c imi t i re, depozi te deseur i , agro-zootehnice s i indust r iale poluante sau or ice act ivi tate ce poate genera zgomot , noxe, v ibrat i i sau t raf ic greu, servic i i de t ip spal ator i i auto , benzinar i i , al tele decat cele permise. PARCELE CU ZONE VERZI (p arcelele 11÷12) Fu nctiun i permise: Pentru aceasta zona funct iuni l e permise sunt : spat i i verzi amenajate. Fu nctiun i complementare: C i rculat i i auto si pi etonale, parcar i , puncte de al i mentat ie publ ica si comert en detai l in const ruct i i provizor i i (de t ip chi osc cu suprafata maxima de 5 mp), ret el e si const ruct i i (subterane si supraterane) pent ru ut i l i tat i . Dotari complemen tare: Amenajar i peisagere, fantani ar teziene, instalat i i edi l i tare, mobi l i er urban si imprejmui r i . Fu nctiun i interzise: Pentru toata zona studi ata sunt int erzise urmatoarele funct iuni : locuinte, const ruct i i pent ru servici i , gospodar i re comunala si c imi t i re, depozi te deseur i , agro-zootehni ce si indust r iale al tele decat cele permise. PARCELE CU DRUMURI (parcelele 13 ÷ 17) Fu nctiun i permise: Pentru aceasta zona funct i uni le permi se sunt c i rculat i i rut iere (autotur i sme si bic icl et e) s i piet onale ( t rotuare, alei ) . Fu nctiun i complementare: Parcaj e, spat i i verzi de al iniament , retele si const ruct i i subterane pentru ut i l i tat i .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 4 d in 1 2

Dotari complemen tare: Amenajar i ale spat i i lor verzi , mobi l ier urban. Fu nctiun i interzise: Pentru toata zona studiata sunt i nter zise cons t ruct i i le de or ice fel , indi ferent de dest inat ie.

I I . REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A T ERENURILOR

1. REGULI CU PRIV IRE LA PASTRAREA INTEGRIT ATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Ca urmare a anal izei pr ivind impactul asupra mediul ui pent ru zona studiata s-au formula t propuner i s i masur i de i nt ervenţ ie u r banist ica, ce pr ivesc:  d iminuarea pana Ia el imi nare a surselor de poluare (emisi i , deversăr i etc. )  preveni rea producer i i r i scur i lor natural e;  depozi tarea cont rolata a deşeur i l or ;  organizarea si stemel or de spat i i verzi ;  refacere pei sagist ica si reabi l i tare urbana;  el iminarea disf unct i onal i tat i lor din domeniul cai lor de comuni caţ ie s i al reţel el or edi l i tare

maj ore.

Protect ia cal i tat i i apelor Avandu-se in vedere modul de gest ionare a apelor se considera ca pr in amenaj ar i le propuse se vor el imina or ice surse d e poluare a apelor de suprafata sau subterane.

Protect ia cal i tat i i aeru lui Terenul f i ind i n int ravi lanul local i tati i Ti mi soara, in zona per i f er ica, cal i tatea aerului est e foar t e buna, l ipsi nd el ementel e de poluare. Energi a termica necesara incalzi r i i s i preparar i i apei calde menajere pent ru acest complex de locui nte si servi ci i va f i asi gurata cu ajuto rul cent ralel or t ermice individuale (murale sau de pardoseala) , al imentate cu gaze naturale, combust i bi l sol i d sau l i chid si vor f i amplasate in incaper i special dest inate cu suprafete si cos de fum corespunzatore. Nu vor exista depasi ri al e l imi telor impuse de normat ivele i n vigoare pr ivind protect ia mediul ui :  Ord. 462/1993 al MAPPM pr i vind emisi i l e;  STAS 12574/1987 pr iv ind cal i tatea aerului ;  Ordonanta de urgenta nr . 243/2000 pr iv ind protect ia atmosferei .

Protect ia impotriva zgomotului si a vibrat i il or Act ivi tatea de baza prevazuta in zona de locui re colect iva, servic i i , comert nu produce zgomote si vibrat i i care sa necesi te masur i special e de protect ie impotr iva zgomotelor .

Protect ia solulu i si subsolului Act ivi t iatea de locui re colect iva, servic i i , comert nu va impl ica operat i i care pot per i cl i ta cal i tat i i le solul ui sau a subsolul ui . In var i anta folosi r i i cazanelor de incalzi re cu combust ibi l l i chi d cu rezer voare i ngropate sau aer iene se vor respecta normel e tehnice in vigoare pri vind protect ia mediul ui (cuva din beton sau rezervoare cu peret i dubl i ) si sanatatea populat iei .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 5 d in 1 2

Gospodari rea deseuri lor Deseur i le produse de acest compl ex ce vor rezul ta in aceasta zona vor f i prel uate de f i rme autor izate in domeniu si depuse pentru neut ral izare in locur i i ndi cate de cat re administ rat i a locala. In t i mpul execut i ei const ruct i i lor si a organizar i i de sant ier , mater ialel e se vor aproviziona in baze propr i i si se vor adu ce in sant ier numai i n masura puner i i i n opera. In t impul lucrar i i de real izare a obiect ivelor , munci tor i i vor f i inst rui t i sa vegheze asupra protej ar i i factor i lor de mediu. Excesul de pamant si mol oz, ramase din t impul const ruct iei vor f i evacuate in zone le de umplutur i indicate de cat re pr imar ie.

Gospodari rea substantelo r to xice Nu este cazul .

Gestionarea ambalajelor Ambalajele rezul t at e di n acest obiect iv vor f i preluate de f i rme autor izate în domeniu ș i depuse pentru neut ral izare în locur i indicate de către admi ni st raț ia locală.

Protect ia asezari lo r u mane si a al tor obiect ive de interes publ ic Pentru asigurarea unui ambient necesar zone lor de locui re, servic i i s i comert cat si pent ru a aduce un apor t imbunatat i r i i cal i tat i i aerului se vor amenaja spat i i verzi ast fel :  6,85% ca parcele independente pent ru zone verzi . Spat i i l e verzi amenaj ate cupr ind alei , locur i de odihna (banci ) s i l ocur i de joaca pent ru copi i . Se vor prevedea zone verzi de al iniament in cadrul parcelelor pent ru drumur i . Spat i i l e verzi de al ini ament in cadrul parcelelor pent ru drumur i cupr ind alei si accese l a incinta. Impactul asupra patr imoniului con strui t Zona adi acenta care face obiectul prezentul ui PUZ este const i tui ta:  Zona 1 de veci nătate ( la Nord de zona studiată) este ter i tor iul administ rat iv in t ravi lan al

Comunei Dumbrăvi ța și cupr inde locuinţe cu regim redus de î năl ţ ime și funcț iuni complementare pe care sunt edi f i cate par t i al const ruct i i .

 Zona 2 de vecinătate ( la N ord-Vest de zona studiată) este def ini tă par t ial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servic i i si locui nte individual e si par t ial de PUZ "LOCUINȚE COLECTIVE Ș I F UNCȚIUNI COMPLEMENTARE", st r . Armoniei nr. 20-20A, aprobat cu HCL 31 din 30.01.2018 ca zona de mixta – l ocuinte colect ive si servic i i , locuinte colect ive si locuinte i ndiv idual e cu maxim 2 apar tamente pe care nu sunt edi f i cate const ruct i i .

 Zona 3 de vecinătate ( la Sud -Vest de zona studiată) este def ini tă par t ial de PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de servic i i si locui nte individual e si par t ial de PUZ "ZONĂ MIXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", st r Armoni ei nr .18, af lat în curs de aprobare, având Avizul de opor tuni tat e nr . 28 / 26-11-2015 ca 2018 ca zona de locuinte col ect ive si locuinte indiv i duale insi rui te pe care nu sunt edi f i cate const ruct i i .

 Zona 4 de vecinatate ( la Sud de zona studiată și st r . Armoniei ) este def i ni ta pr i n PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIP IULUI T IMISOARA, ca zonă de locuinţe cu

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 6 d in 1 2

regim redus de î năl ţ ime di spuse pe un parcelar de t ip per i f er (UTR - Lip) pe care sunt edi f i cate const ruct i i .

 Zona 5 de vecinatate (l a Est de zona studiată ) este def ini ta pri n P.U.Z. "CALEA LIPOVEI - ST RADA ARMONIEI" , adoptat pri n HCL 90 / 30.03.2004 ca zonă de locuinţe cu regim redus de înăl ţ ime dispuse pe un parcelar de t ip urban (UTR - Liu) pe care sunt edi f i cate const ruct i i .

Promovarea PL ANULUI URBANISTIC ZONAL - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICI I – PARCEL ELE 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453 , 405454, 405455, 405456 401710 at î t în faza de execuţie, cat şi în cea d e funcţ ionare, va genera un impact redus şi lo cal asu pra cal i tăţ i i med iului în conjurător.

2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIIL OR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

La proi ectarea const ruct i i l or se vor respecta preveder i le Legi i 10/1995 pr i vind cal i tatea i n const ruct i i , Legea 50/1991 pr ivi nd autor izarea executar i i lucrar i lor de const ruct i i , normat ivul P118 pr iv ind siguranta la f oc a const ruct i lor precum si normat i ve speci f ice de proiectare pe speci al i tati sau t ip funct iune. Pr in preveder i le prezentul ui PUZ au fost reglementate accese carosabi le in zona si parcaj ele.

3. REGULI DE AMPLASARE A CONST UCTIILOR SI RET RAGERI MINIME OBLIGATORII Conform reglementar i lor aferente prezentul ui PUZ se propun următoarele : (UTR - UM1) - Z ona mixta - locuinte colect ive, servici i , comert .  pentru Subzona A - locuinte colect ive, servici i , comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045

ha (52,66%);  pentru Subzona B - locuinte colect ive D+P+3E+Er: 0,3346 ha (15,95%);  pentru d ru mu ri , alei si parcaje: 0, 6584 (31,39%);

Suprafata totala UTR – UM1: 2,0975 ha (100%). Sub zon a A - Lo cuinte co lective, servici i , co mert: Suprafete si coef i cient i :  POT – maxim (parter) 50% pentru locuinte colect i ve, servic i i s i comert la part er

S+P+5E+Er;  POT – maxim (etaj e) 35% pentru locuinte colect ive S+P+5E+Er;  CUT - maxi m 2,45 pent ru locuinte colect ive, servici i si comert la par t er S+P+5E+Er;  Regim de inal t ime - maxim S+P+5E+Er;  Inal t ime maxima - Hmax = 19,50 m; A l i nierea const ruct i i lor propuse va f i de:  10 metri de la l i mi t a de propr ietete de la st rada;  5 metr i s i mini m 1/2 di n inal t imea cladi r i i fata de l i mitele laterale cu vecini ; Ti pul de acoperi re:  terasa sau sarpanta cu panta mi nima 20º si maxim 40º.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 7 d in 1 2

Sub zon a B - Lo cuinte co lective Suprafete si coef i cient i :  POT - maxi m 35% pentru l ocuinte colect ive D+P+3E+Er;  CUT - maxi m 2,00 pentru locui nte col ect ive D+P+3E+Er;  Regim de inal t ime - D+P+3E+Er;  Inal t ime maximă: Hmax = 13.50 m; A l i nierea const ruct i i lor propuse va f i de:  5 metr i de la l imi ta de propr ietete de la st rada;  minim 1/2 din inal t imea cl adi r i i fata de l imi tele lateral e cu veci ni ; Ti pul de acoper i re:  terasa sau sarpanta cu panta mi nima 20º si maxim 40º. Capaci tat i maxi me:  Locuinte colect i ve, servic i i , comert s i locuinte colect ive:

- 7 const ruct i i ; - 334 apar tamente; - 3 spat i i pent ru comert ; - 584 locui tor i - 407 locur i de parcare.

(UTR - ULiu) - Zona de locuinte:  pentru Subzona C - locuinte colect ive mici D+P+2E: 0,6602 ha (51,03%);  pentru spat i i verzi : 0, 2324 ha (17,96%)  pentru d ru mu ri , alei si parcaje: 0,4120 ha (31,01%);

Suprafata totala UTR – ULiu: 1,3209 h a (100%) Sub zon a C - Lo cuinte co lective mici : Suprafete si coef i cient i :  POT - maxi m 35% pentru l ocuinte colect ive D+P+2E;  CUT - maxi m 1,05 pentru locui nte col ect ive D+P+2E;  Regim de inal t ime - maxim D+P+2E;  Inal t ime maxima - maxim 10.00 m pentru D+P+2E; A l i nierea const ruct i i lor propuse va f i de:  5 metr i de la l imi ta de propr ietete de la st rada;  5 met r i s i mini m 1/2 di n inal t imea cladi r i i fata de l i mit ele laterale cu vecini ;  10 metri de la l i mi t a de propr ietate poster ioara a parcel ei 3 si 4. Ti pul de acoper i re:  terasa sau sarpanta cu panta mi nima 20º si maxim 40º. Capaci tat i :  Locui nte col ect i ve mi ci :

- 10 const ruct i i ; - 60 apartamente;

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 8 d in 1 2

- 120 locui tor i . - 86 l ocur i de parcare;

Zo nele functionale propu se in P.U.Z. ( to tal pe categori i ) sunt:  pentru Subzona A - locuinte colect ive, servici i , comert la parter S+P+5E+Er: 1,1045

ha (32,57%);  pentru Subzona B - locuinte colect ive D+P+3E+Er: 0,3346 ha (9,87%);  pentru Subzona C - locuinte colect ive mici : 0,6602 ha (19,47%);  pentru spat i i verzi : 0, 2324 ha (6,85%)  pentru d ru mu ri , alei si parcaje: 1,0596 (31,24%);

Suprafata totala teren: 3,3913 ha (100%) Repart izarea suprafetelor :  7.397 mp – const ruct i i ;  13.596 mp – gradini ;  2.324 mp - spat i i verzi amenajate;  10.596 mp – pl at forme rut iere, alei s i parcaje de inci nta. 33.913 mp Capaci tăț i maxi me totale pent ru înt reaga zonă regl ementată:

- 394 apar tamente; - 3 spaț i i pent ru comerț ș i servici i - 704 locui tor i ; - 493 locur i de parcare.

La ampl asarea const ruct i i lor se vor respecta:  normel e de insor i re si i luminat natural ;  distantele minime de siguranta la foc int re const ruct i i s i dotar i le edi l i tare respect iv int re

dotar i le edi l i tare si l imita de propr iet ate precum si accesele in const ruct ie pent ru asi gurarea cer intel or de siguranta la foc;

 const ruct i le nou propuse atat pent ru const ruct i le de l ocui t cat s i pent ru al te funct iuni admise in mod except ional , in regim P s i P+M vor rer specta preveder i l e Codului Civi l cu pr iv i re la vecinatat i si in si tuat ia in care depasesc doua nivelur i se va respecta distanta minima de ½ din H cornisa f ata de mezuini le l ateral e, cu except ia cladi r i lor cuplate .

 la amplasarea const ruct i i lor pe l imi ta de propr iet ate se va sol ic i ta acordul notar ial al propr ietarului parcel ei fata de care se amplaseaza const ruct i a propusa.

Pr in avizele det inator i lor de ut i l i tat i si al tor avizator i di n zona amplasamentului sunt inpuse ret rager i si rest r i ct i i :  1 m de o par te si de al ta f ata de conducta de gaz joasa presiune exi stenta - interdi ct ie

de const rui re locui nte indiv iduale/col ect ive, const ruct i i servic i i si comert , camine de viz i tare

 5,0 m de o parte si de al ta f at a cel mai apropiat conductor LEA 20kV exist enta - interdict ie de const rui re.

Pr in lucrar i le de proiectare se vor respecta t oate regl ementar i le si normat ivele cu pr iv i re la ut i l i tat i si drumuri .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 9 d in 1 2

4. REGULI CU PRIVIRE L A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Accese carosabi le În zona studiată s-au prevăzut noi cai de comunicaţ ie rut iera care sa asigure accesul î n zona. Drumur i l e ce deservesc zona vor f i racordate l a St razi le Armoni ei s i Gr igore A lexandrescu. Accesul la parcelele din zona studiata se face di n st razi le nou proi ectate , respect iv di n St razi le Armoni ei , Phoenix si Gr i gore A lexandrescu. Documentaţ i a de execuţ ie a lucrări lor aferente acceselor î n zona studi ată v a f i întocmi ta de un proiectant de speci al i tate - lucrar i rut iere. Drumuri de incin tă Drumuri le de incintă vor f i proi ectate şi prevăzute c u marcaje şi indicatoare corespunzătoare. Documentaţ i a de execuţ ie a lucrăr i lor af erente acceselor în zona studiată va f i întocmi ta de un proiectant de special i tate. Prospectele st radale sunt detal iate i n capi tolul REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII - Parcele pent ru drumur i publ ice. Parcaje Autor izarea executăr i i const rucţ i i l or care pr in dest i naţ i e, necesi tă spaţ i i de parcare se admi te numai dacă exist ă posibi l i tatea real izăr i i acestora î n incint a. Pentru const rucţ i i le care au ca act ivi tate dotar i si servic i i se va respecta l egislat ia i n v igoare cu pr ivi re la numarul de parcaje rapor tate la t ipul de act iv i tate desfasurata. Pentru const rucţ i i le care au ca act ivi tate servic i le de cazare se va prevedea un l oc de parcare pent ru f iecare uni tat e de cazare. La proiectarea locur i lor de parcare din incinta, corelate cu funct iunea, se va respecta legislat i a in vigoare.

5. REGULI CU PRIVIRE L A ECHIPAREA EDILITARA Racordarea la reţele tehnico -edi li tare existente Autor izarea executăr i i const rucţ i i lor va f i permisă numai în cazul asigurar i i cu ut i l i tat i a amplasamentului respect iv asigurarea cu energie elect r ica, apa potabi la si evacuare ape uzate menajere. Dupa real izarea retelel or cent ral izate de ut i l i tat i publ i ce benef ic iarul se obl iga să racordeze imobi lele la reţe lele cent ral izat e publ ice. Real izarea de reţele tehnico -edi li tare Pentru asi gurarea ut i l i tăţ i lor necesare funcţ ionăr i i zonelor de l ocui nte col ect ive, servici i , comert se propune obl i gat i vi tatea rea l i zăr i i următoarelor echipăr i edi l i tare:  asi gurarea cu apă potabi lă a obi ect ivel or se va real i za pri n ext inderea re țelei

central i zate de apă potabi lă a local i tăț i i .  apele uzate menaj ere proveni te de pe zona studiată se col ectează pr in intermediul

re țel ei de canal izare și se vor dever sa în rețeaua de canal izare a local i tăț i i , pr in ext inderea acestei a.

 apele pl uviale de pe const ruct i i vor f i colectate pr in reteua de canal izare ape pluvial e , separata de canal izarea apa menajera, s i s tocate int r - un bazi n de retent ie, iar apel e pluviale de pe drumur i le s i parcar i le propuse vor f i col ectate pr in r igole de scurgere amplasate pe marginea pl at formelor r ut iere i n reteaua de canal izare ape pl uvi ale si vor

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 1 0 d in 1 2

f i t recute pr int r -un deznisipator s i separator de produse pet rol iere inainte de st ocarea lor in acel asi bazin de retent ie. Preapl inul apel or meteor ice colectate i n bazi nul de retent i e se va deversa in reteaua de canal izare administ rata de AQUATIM S.A., pr int r -un bazi n de l inist i re, la 45 de minute de la terminarea i ntemper i i lor . .

 pentru zona de servici i in care f unct ioneaza punctele de al imentaţ i e publ ica, apel e menaj ere vor f i t recute pr int r -un separator de grăsimi ;

 asi gurarea cu energi e el ect r ică a zonei se va real i za pr in ext inderea re țelei de energi e elect r ică adiacentă amplasamentul ui s i bransamente aferente f iecarei parcele.

 asi gurarea cu gaze naturale a zonei se va real iza pri n ext inderea re țel ei de gaze naturale adiacentă ampl asamentului si bransamente aferente f i ecarei parcele.

Pentru reţel ele de ut i l i tăţ i existente î n zonă, lucrăr i l e de r acordare şi de branşare la reţeaua edi l i tară publ ică se supor t ă în î nt regi me de invest i tor , conform pl anului de act iune anexat . Invest i tor i i vor real iza propr i i le instalaţ i i de încălzi re. Centrala termica va funct i ona cu gaz natural sau energie elect r ica.

6. REGULI CU PRIVIRE L A FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Parcele pen tru construct i i Terenur i le pent ru const rucţ i i au fost dimensionate avand în vedere următoarel e elemente:  l imi tele lateral e sunt perpendiculare pe l imta pri ncipala;  f rontul stadal sa f ie mai mic decat adanci mea parcel ei ;  suprafata mi ni ma pentru parcelele de locuinte este de 500 mp;  ret ragere obl igator ie de 5 m de l a l imi ta propr iet at i i st razi lor nou proi ectate respect iv

5 m de la l i mi ta propr ietat i i lateral e si minim ½ din inal t imea const ruct iei propuse. Parcele pen tru drumu ri publ ice Cai le de comunicat ie ce deservesc ampl asamentul vor avea urmatoarele prospecte:  Prevederea dezvol tăr i i c i rculaț iei auto pr in măr i rea prof i lul ui st razi i Gr igore

A lexandrescu de l a 26 m la 30 m compus din : t rotuar 2,0 m, pist a bi cic l ete 1,5 m, zona verde 2,5 m, carosabi l 7 m, zona verde 3,0 m, carosabi l 7 m, zona verde 2,5 m, zona de siguranta 1,0 m, pi st a bic ic let e 1, 5 m si t rotuar 2,0 m.

 Prevederea dezvol tăr i i c i rcula ț iei auto pr in măr i rea prof i lului st razi i Phoenix de l a 13 m la 24 m compus di n: t rotuar 2,0 m, pista bic icl ete 1,0 m, zona verde 2,0 m, carosabi l 14 m, zona verde 2,0 m, pista bi cic l et e 1,0 m si t rotuar 2,0 m.

 Prevederea dezvol tăr i i c i rculaț iei auto pr in măr i rea prof i lul ui st razi i Armoniei de la 7 m la 14 m compus din: t rotuar 1,5 m, zona verde 2,0 m, carosabi l 7 m, zona verde 2,0 m s i t rotuar 1,5 m.

 Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 16 m compuse di n: t rotuar 1,50 m, zona verde 3,00 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 3,00 m si t rotuar 1,50 m.

 Prevederea drumur i lor noi cu prof i le de 12 m compuse di n: t rotuar 1,50 m, zona verde 1,00 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 1, 00 m si t rotuar 1,50 m.

Dezmembrarea t erenul ui studiat pr in prezentul PUZ se va face conform planselor anexate. Nu se admite d ezmembrararea sau unificarea p arcelelor rezultate prin prevederi le prezen tului PUZ.

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 1 1 d in 1 2

7. REGULI CU PRIVIRE L A AMPLASAREA DE SPAT II VERZI SI IMPREJMUIRI Spaţi i verzi şi p lan tate Autor izaţ ia de const rui re va conţ ine obl iga ţ ia creăr i i de spaţ i i verzi amenajate. Este obl igatori e amenajarea şi plantarea spaţ i ului verde aferent c i rculaţ i i lor carosabi le. Pr in preveder i le prezentul ui PUZ, s-au prevăzut spa ț i i verzi amenajate de mini m:  6,85% din suprafata tot al a a terenului , ca parcele independente pent ru zone verzi . Spat i i l e verzi vor f i amenaj ate cu alei , locur i de odihna (banci ) si locur i de joaca pentru copi i . Se vor prevedea zone verzi de al iniament in cadrul parcelelor pent ru drumur i . Spat i i l e verzi de al ini ament in cadrul parcelelor pent ru drumur i cupr ind alei si accese l a incinta. Împrejmuir i Este permisă real izarea de împrejmui r i :  t ransparente, decorat i ve sau gard vi u pent ru del imitarea parce l el or af erente clădi r i lor

fata de l imi ta de propr iet ate l aterala sau posteri oara, cu inal t imea de maxi m 2 m, i ar inal t imea socl ului nu va depasi 0,5 m;

 Nu se admi t imprej mui r i al e parcelel or la l imita de propr ietate pr incipal a. Aspectul împrejmui r i lor se v a supune acel oraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exter ior a l c lădi r i lor.

I I I . Z ONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

8. UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢ IONALE Zona studiată este regl ementata pr in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI T IMISOARA ca zona de l ocuinte cu f unct iuni complementare, iar in prezent amplasamentul se const i tuie din teren neconst rui t in i nt ravi lan.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢ ILOR TERITORIAL E DE REFERINTA L – locuirea

› Subzona A - locui nte col ect ive, servic i i , comert l a par ter S+P+5E+Er ; › Subzona B - locui nte col ect ive D+P+3E+Er ; › Subzona C - locuinte colect i ve D+P+2E

IS – inst i tu ţ ii şi servici i In subzona A sunt prevazute servici i si comert la par ter . ID – unităţi de pro ducţie şi d epozitare Nu este cazul . C- căi de comunicaţ ie Zona studiata este prevazuta cu cai de comunicat ie conform planse. Regul i cu pr i vi re la asigurarea acceselor obl igator i i .

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 SI 405457

R e gu l a m e n t l o c a l d e u rb a n i s m p a g i n a 1 2 d in 1 2

SP – spaţi i p lantate, agrement, spo rt Zona studiata este prevazuta cu parcel e i ndividuale pent ru zone verzi conform capi tol II , punct 7. - regul i cu pr iv i re la amplasarea de spat i i verzi s i imprejmui r i . DS – destinaţ ie specială Nu este cazul . GC – gosp odărire comunală Nu este cazul . TE – echipare ed i l i tară Zona studi ata este prevazuta cu echi păr i ed i l i tare conform capi tol I I , punct 5. Regul i cu pri vi re la echiparea edi l i tară. V. UNIT ĂŢI TERIT ORIALE DE REFERINŢĂ Zona studi ată se const i tui e î n t r -o zona cu uni tat i ter i tor iale de refer inta , după cum urmează: Zona studiată se const i tuie în doua uni tat i teri tor iale de refer i nta respect iv zona mixta - locuinte colect ive si dotar i s i zona de l ocui nte ast fel : (UTR – UM1) Zona mixta - lo cuin te co lect ive si dotari :

(a) Parcelele 8 ÷ 10 - locui nte col ect ive, comer ț , servici i S+P+5E+Er (Subzona A) ; (b) Parcelele 6 si 7 - l ocuinte colect ive D+P+3E+ Er (Subzona B) ; (c) Parcelele 14 ÷ 17 – drumur i , al ei , parcaje.

(UTR – ULiu) Zona d e locuinte: (a) Parcelele 1 ÷ 5 - locui nte col ect ive mi ci D+P+2E (Subzona C) ; (b) Parcelele 11 si 12 – spat i i verzi ; (c) Parcela 13 – drumur i , alei , parcaj e.

Pentru uni tatea funct ionala aferenta zonei st udi ate se vor apl i ca prescr ipţ i i le pr iv ind rest r icţ i i ş i permi siuni prevăzute în PUZ. Intocmi t , arh. MARIN Razvan Ver i f i cat , arh. HENT Sor in

Atasament: 04_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

ON 'BSUEId IN ZNd LEO'9L “IN "nu II n O Ta
YOTHNNIYIL = = = — 3 & 2 o 48 a oz. = = o 59£Em = o _ = =: =-0go = 3==2 E s o = m a N. : n = 49 mr N 7 3 E So s m n 3 52 = 5 - n O?
m 'UINTE COLEC SUPRA RA ETAP/ ISTICE U. SENDA din PUZ ropusa prin PUZ apro ocal ocal lor calUA.T. aza a fi intabulate ca neficiar: NCT REAL ESTATE S.R.L. AEDIFICA REAL ESTATE numire proiect: P.U.Z. LOCUINTE COLEI PARCELELE 405446, 4054 405453, 405454, 405455, 4 Localitatea Timisoara, str. numire plansa: PROPRIETATEA ASUPRA
JINTECOLECTIVE, SERVICII fe E) TIMISOA RI URBAN LEI tate suprafata ectul PUZ at în lucru dministrativ al localități istente tate parcele rezultate tate parcele vecine p ate publică de interes | ate privată de interes | ate privată a persoane redate domeniului publ i amenajate, ce urme Vizat primarie: Bei 1G RU PM | SREN [SO 9001:2008 r. 21, Timisoara | Certiicat n. 1824 ), WWW.SIregon.ro mnatura: De Scara: 1: 1000 Data: De septembrie 2018
OPRIET ASP.U.G EMENTAI mm Zona studiata Limita de proprie teren ce face obl _— O-— Limită PUZ aprol "E Limită PUZ vecir — Limita intravilan —= Limita teritoriului a — Limită parcele e» — Limita de proprie — — Limita de proprie O Limita UTR | Terenuri propriet 1] Terenuri propriet Terenuri propriet fizice sau juridice Terenuri ce vor fi « ] Zona spatii verz al: o cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu h I: +4 0722 778955, e-mail: proiectare ! arh. HENT Sorin arh. HENT Sorin arh. MARIN Razvan
Vizat CJ: Proiectant gener SIREGON GRUP S.R.L., Tel-fax: +4 0256 493670, Ti Specificatie: | | Sef Proiect: Proiectat: Proiectat:
A EU NONE EU NENE UNU N NNE
R. ARMONIEI" 3-2004
—PUZ "CALEA LIPOVEI - ST Aprobat prin HCL 90 / 30-0;
Casa P+M Casa P+1E+V Casa P+1E+M
Casa P+IE Ca: asa HE p+ Casa P+1E Casa P+1E+M
bzona A locuinte colective servicii 10 89 mp Casa P+IE Casa P+1E+M Casa P+IE asa sa Casa
ubzona A a, locuinte colecti Cu servicii
e pe Zona mixt
Subzona C Locuinte colect 3 "regim mic'de inal 11 mp + Casa Casa
S+P+2E+Er. S+P+2E+Er. S+P+5E+Er. zona B a colective S+P+2E 4 Ş Ay VI JS "SRL % a Va ZI = bzona D Spaţii verzi 12 1072 mp (A a . 4 Subzona C Locuinte colective gim mic de inaltime
SUINIRUI Sp DIUI LUI 3 BuOZANS + IT+dtS JuInD0J d+8
IZIOA IljedS BuoZqNS
OMERT SI SERVICII 5448, 405449, 40545 , 405156 SI 40545 Beneficia "REAL ESTATE S.R. ATE ROMANIA S.R. ei, nr.16, judetul Timi 5448, 405449, 40545i 5454, 405455, 40515 Suprafata : 33913 mr S+P+5E+Er. S+P+5E+Er.
INTE COLECTIVE, C 405446, 405447, 40 105453, 405434, 405 405447, 40 405453, 4i IXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, — CUINȚE COLECTIVE ȘI NI COMPLEMENTARE" Strada Armoniei nr. 18, în curs de aprobare nitate nr 28 / 26-11-2015 E ȘI E", OA, 018 S+P+2E+Er. S+P+2E+Er.
P.U.Z. LOCU PARCELELE d SC. Localitatea ' CF nr. 405457 PUZ"ZONĂ M LC FUNCȚIU Aviz de oportu PUZ "LOCUINȚE COLECTIV FUNCŢIUNI COMPLEMENTAI str. Armoniei nr. 20-: Aprobat prin HCL 21 / 30-01-2

Atasament: 03_Reglemenetari_echipare_edilitara.pdf

€O0N :BSUBId IN ZNd LEO'9L “IN "nu II n 2 VaVL
VUVIITIOI R s VI e "stu mepn[' Go a StG0b - ITI OD - E = Q m IS LU "Ta'S VINVNOL edues edi
m 'UINTE COLEC HIPAR RA ETAP/ ISTICE U. SENDA din PUZ ropusa prin PUZ apro re VA tii neficiar: NCT REAL ESTATE S.R.L. AEDIFICA REAL ESTATE numire proiect: P.U.Z. LOCUINTE COLEI PARCELELE 405446, 4054 405453, 405454, 405455, 4 Localitatea Timisoara, str. numire plansa: REGLEMENTARI ECHIPAI
JINTECOLECTIVE, SERVICII ff TIMISOA RI URBAN LEI tate suprafata teren PUZ în lucru intravilan dministrativ al localități istente cat rezultat din ului stradal tate parcele rezultate tate parcele vecine p anta nta ce existenta 8315 ce propusa zare existentă zare propusă luviale ropusa e propusa istentă opusă arburi + statie pompa diu exterior Dn100 i tip B si un racord tip rzi amenajate, plante stradal Vizat primarie: Bei 1G RU PM | SREN [SO 9001:2008 r. 21, Timisoara | Certiicat n. 1824 ), WWW.SIregon.ro mnatura: De Scara: 1: 1000 Data: De septembrie 2018
LEME ASP.U.G EMENTAI mm Zona studiata Limita de proprie ce face obiectul | "E Limită PUZ vecir = Limita teritoriului = Limita teritoriului a — Limită parcele e» - = Retrageri, alinieri Aliniament rectif lărgirea prospeci — Limita de proprie — — Limita de proprie O Limita — LEA 0,4 kV exist — LEA 20 kV existe — Conducta apa re — Conducta apa re — Conducta canali. — Conducta cana — Canalizare ape — Retea telefonie [ — Retea electricita —- Conductă gaz ex -— Conductă gaz pr I Separator hidroc : Bazin de retentie , Hidrant de incer avand 2 racordu Zona de spatii ve de protectie ) Lăţime prospect al: o cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu h I: +4 0722 778955, e-mail: proiectare ! arh. HENT Sorin ng. ZMEU Emilian ng. IANCU Gabriel
adn Lea — LEA 20kV — EE — Sr BR He d N 12, Vizat CJ: Proiectant gener SIREGON GRUP S.R.L., Tel-fax: +4 0256 493670, Ti Specificatie: | | Sef Proiect: Proiectat: i Proiectat: i
411492 430239 R. ARMONIEI” 3-2004
403704 404361 402872 407285 30240 —PUZ "CALEA LIPOVEI - ST Aprobat prin HCL 90 / 30-0;
403703 411656 411657 40070 431998 sa E 40848 408325 402414 Ad 0221 Casa zh P+1E+V 438391 438392 ) Casa P+1E+M 409 7% J94
11782 408866 Casa P+M 7 408869 406515 Casa P+IE 704
03156 111783 92.30 32 411784 “
415264 415265 415266
o 92.30 o 92.18 "0188 —_ —_ * os 1 Sea asi E 410384 “92.34 fa E poa
o = 9214 = = Nr. top.21 66/1 = "9175 7 “9167 ) "9155 o 91.52 a 92.14 o 92.32 o 92.29
Z = — o v N A ZI = N =
1VZ ZILE do) IN) 8/890v
sa +M
OMERT SI SERVICII 5448, 405449, 40545 , 405156 SI 40545 Beneficia "REAL ESTATE S.R. ATE ROMANIA S.R. ei, nr.16, judetul Timi 5448, 405449, 40545i 5454, 405455, 40515 Suprafata : 33913 m S+P+5E+Er.
o 92.09 112751 INTE COLECTIVE, C 405446, 405447, 40 105453, 405434, 405 405447, 40 405453, 4i IXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, — CUINȚE COLECTIVE ȘI NI COMPLEMENTARE" Strada Armoniei nr. 18, în curs de aprobare nitate nr 28 / 26-11-2015 E ȘI E", S+P+2E+Er.
, 91.83 P.U.Z. LOCU PARCELELE d SC. Localitatea ' CF nr. 405457 PUZ"ZONĂ M LC FUNCȚIU 9221 Aviz de oportu PUZ "LOCUINȚE COLECTIV FUNCŢIUNI COMPLEMENTAI str. Armoniei nr. 20-: Aprobat prin HCL 21 / 30-01-2
o s0'L& o SLI că o
441849 441850 441851 441852 441853 441854 IEEE NE RUA A 441841 441840 441839 441838
423324
42950 DT = LTD 7 E St e - 7 — LL _ 01.62 271 Z 7 “91.26

Atasament: 00_Incadrarea_in_teritoriu.pdf

ED ITIE| a0 = n VEI - STR. ARMONIEI" 20 / 30-03-2004 Proiect Nr.: : 16.031 T SI SERVICII - 5449, 405450, pu 7 udetul Timis, Nr. Plansa: UOO
PUZ "CALEA LIPO Aprobat prin HCL iar: T REAL ESTATE S.R.L. JIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R. ire proiect: ),Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMER SCELELE 405446, 405447, 405448, 40 453, 405454, 405455, 405158 SI 40541 alitatea Timisoara, str. Armoniei nr.16, ire plansa: ADRAREA IN TERITORIU
-BIMBUWISS & = D = 0 = SE RR s o = g g S S >Zz Zc -“c =3I2SP.3| îm
I SI 3 S V Ş ft ir, id E = Proiectant general: o SIREGON GRUP S.R.L., cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiecte Specificatie: | Nume: Sef Proiect: arh. HENT Sorin Proiectat: arh. HENT Sorin Proiectat: arh. MARIN Razvan
JINȚE COLECTIVE $ COMPLEMENTARE", Armoniei nr. 20-20A, 1 HCL 21 / 30-01-2018 TĂ, CASE ÎNSIRUITE,/ JINȚE COLECTIVE ȘI "COMPLEMENTARE" rada Armoniei nr. 18, în curs de aprobare/ ate nr 28 / 26-11-2015
bi ZT a e . ÎN & yunyuodo op zIag& = S INNLLONNJ d 301 ÎN XIN YNOZ. ZAd Ci a ud 1)S INALLINNJ 301, ZA
ncţională PUG Timișoara - Etapa RITORIULUI 3. STRĂZI OTARI O STRADĂ EXISTENTĂ STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA. E CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRĂZII INE (e | POD! PASAJ RE EXISTENT / PROPUS. E MICĂ 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE ORIU FĂRĂ DMPLETĂ FUNCŢIUNE EXISTENTĂ FUNCŢIUNE PROPUSĂ EŞI RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE SERVICII, FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINȚE DE SERVICIICOMERŢ ALE, DE TURISM, NEI CENTRALE DNOMICE CU AL, ATELIERE, E RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMIGE GU CARACTER TER RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINȚE DNOMICE MICĂ FUNCȚIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIIICOMERŢ CASH & CARRY, RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINȚE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ȘI GENERAL LICE C RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINȚE ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE 5. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE EUNCȚIUNE EXISTENT Ă FUNCŢIUNE PROPUSĂ URBANIZARE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL URBANIZARE INSTITUŢII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC URBANIZARE FUNGȚIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICI/COMERŢ URBANIZARE ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ. URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONIMICE-NDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICĂ URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOR ECOLO: NȚĂ OLE/TERENURI INI FÂNEȚE URBANIZARE RE ZONĂ COMPLEX SPORTIV :ARACTER ÎMPĂDURIRI SUBZONĂ - PĂDURI DE AGREMENT RTIV URBANIZARE ZONĂ NUCLEE ȘI SERVICII URBANIZARE ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDENȚEȘTI URBANIZARE ROVIARĂ ŞI ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT E cocos AFERENTE RE Ulei loja BAC lie 1) NDA MITE AITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV NTA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT MTA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS MITA ZONEI CENTRALE MITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINT INIFICARE FUNCTIONALA — NA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTIUNI IMPLEXE DE INTERES GEN“RAL NE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI MPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE P+2) NA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE NA UNITATI INDUSTRIALE NA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII NA UNITATI AGRICOLE NA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, ANTATII DE PROTECTIE NA DE SPORT - AGREMENT INA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE INA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR ILITARE INA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTI! ERENTE INA FEROVIARA SI CONSTRUCTII ERENT INA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII ERENTE E, OGLINZI DE APA / PORT DURE PARC CU DESTINATIE SPECIALA EZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITA RUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE ENTURA OCOLITOARE - INEL V / EGATURA AUTOSTRADA TRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE IODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE S RASEE PIETONALE MAJORE ITERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZAR ODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE ASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F ONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTIC/ ONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANIT ONA DE PROTECTIE C.F ONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METE MT TOARE DE RISCURI ITERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PA A APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIU ITERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE NTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE P/ A APROBARE PUZ /PUD NTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
Zonificare fu LEGENDA SEE mur INTRAVILAN me TRAVIAN 2. ZONIFICAREA TE INTRAVILAN ZONĂ LOCUINȚE CU! DE INTERES LOCAL ZONĂ LOCUINȚE CU DE INTERES LOCAL ( GENERAL ZONĂ LOCUIRE - STUDENŢEŞTI ZONĂ DE LOCUINŢEI DENSITATE PE TERIT INFRASTRUCTURĂ C ZONĂ MIXTĂ LOCUIN SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE ACTIVITĂȚI COMERCI BIROURI ÎN AFARA Z( ZONĂ ACTIVITĂȚI EC: CARACTER INDUSTR STAȚII DE ALIMENTA! ZONĂ ACTIVITĂȚI EC PRODUCȚIE, RETAIL SHOWROOM ZONĂ INSTITUŢII PUE SI DE INTERES PUBLI EDUCAŢIE SĂNĂTATE CULTURĂ ADMINISTRAȚIE SPORT POŞTĂ TRANSPORT CULTE PROTECȚIE ŞI ASISTE SOCIALĂ ZONĂ UNITĂŢI AGI ÎN INTRAVILAN / PĂŞ TEREN ARABIL LIVEZI ZONĂ VERDE CU ROI AGREMENT SAU CU ( TEMATIC ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT ZONĂ COMPLEX SPO PĂDURI APE ZONĂ CIRCULATIE FI AMENAJĂRI AFEREN ZONĂ GOSPODARIRE COMUNALĂ ZONĂ CONSTRUCŢI LUCRĂRILOR EDILIT/ ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ZONĂ CU DESTINAŢII SPECIALĂ TDS_MApi s I?9 00 O) O) O LIN LIN LIk a! — LII

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

t o p . 2 1 7 7 / 3

1 3 1 7 6 3 / 2 0 1 2

C 1

P + M

13 63

95 /2

01 3

:/38

10

C 1

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Localitatea Tim isoara, str. Arm

oniei, nr.16, judetul Tim

is, CF nr. 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405156 Suprafata : 33952 m

p

7,00

26,00

13,25

2

1

3

4

93.28

92.91

92.05

92.29

92.30

92.35

92.14

91.75

91.67

91.52

91.47

91.45

92.53

92.58

92.17

91.72

91.86

92.18

92.49

92.65

92.68

92.59

92.42

92.11

92.25

92.07

92.10

92.06

92.12

92.76

92.13

92.11

92.28

92.22

91.97

92.21

92.29

92.40

92.46

92.44

92.36

91.46

91.83

91.91

91.94

92.00

91.89

91.91

93.16

91.83

91.88

92.08

92.17

92.14

92.29

92.36

92.51

92.39

92.33

93.23

92.17

91.99

91.91

92.01

92.13

92.11

92.14

91.95

92.18

92.22

93.51

92.40

92.56

92.89

93.12

93.18

93.26

93.66

93.73

93.34

93.27

93.70

93.14

92.94

92.67

92.67

92.71

92.68

92.70

92.75

93.20

93.07

93.31

92.45

92.29

92.37

91.97

92.23

91.91

92.14

92.11

91.88

91.97

93.25

92.05

91.75

91.47

92.08

92.03

92.34

91.76

91.74

92.26

92.04

93.11

92.13

92.26

92.30

92.06

92.08

91.97

92.13

92.01

91.91

92.63

93.06

92.63

92.30

91.93

92.12

92.39

92.32

92.39

92.42

92.43

92.35

93.67

93.49

91.93

91.95

91.89

92.02

92.18

92.24

92.14

91.97

91.77

91.67

93.48

91.71

91.70

92.31

92.65

91.65

91.73

91.66

91.78

92.02

92.25

93.43

92.26

92.26

92.52

92.58

92.32

92.27

92.18

92.09

91.76

91.67

91.55

91.43

91.51

92.75

92.28

91.48

91.62

91.75

91.99

92.31

93.48

92.42

92.36

92.15

92.05

92.03

91.89

91.90

91.98

92.06

92.21

93.26

92.44

92.56

92.64

92.67 92.54

92.47

92.43

92.07

91.88

91.89

93.26

91.94

92.18

92.28

92.49

92.09 92.73

92.28

92.65

92.50

92.30

92.29

92.48

92.42

92.34

92.26

92.06

91.72

92.10

93.32

93.04

92.72

93.26

92.42

93.25

92.15

92.14

92.07

91.95

91.89

91.96

93.44

91.88

91.88 91.95

91.98

92.48 92.14

92.60 92.76

92.24

92.34

94.41

92.2892.6992.31

92.32

92.37

92.32

92.33

92.10 92.39

91.87

94.41

91.81

91.76

91.86

91.83

91.96

91.82

91.82

91.79

91.88

92.06

93.52

92.21

92.62

92.71

92.76

93.27

93.27

93.01

92.85

92.72

92.62

93.95

92.74

92.42

92.11

92.24

92.19

92.09

92.14

92.06

92.79

92.81

93.58

91.98

91.88

91.86

91.85

91.75

91.75

91.73

91.82

91.78

91.70

93.54

91.67

91.61

91.57

91.67 92.08

91.93

92.24

92.05

91.89

93.31

6

93.34

92.93

92.97

92.75

92.18

92.24

92.32

92.51

92.7492.61 92.48

92.67

92.73

92.84 93.19

93.11 93.07

93.05

93.04 93.05

92.47 92.53

92.96

92.37 92.3092.28

92.59

92.75

94.84

92.82

92.91 93.05

92.96

93.12

92.89

93.20

93.01

92.68

93.04

92.90

93.12

93.15

92.33

92.49

92.53

92.60

92.30

92.21

91.83

91.69

92.87

91.29 91.39

91.42 91.56

92.10 92.03

91.65

92.01

92.59

92.13

92.24

92.17

92.28 92.54

92.20

92.17

92.46

92.33

92.30

91.26

92.56

92.49

92.50

92.46

92.5492.51 92.50

92.45 92.49

92.55

91.18

92.58

92.52

92.53

92.56 92.51

92.57 92.60

92.6092.6092.61

92.92

91.21

92.71

92.73

92.70

92.67

92.68 92.75 92.78

92.75

92.68

92.64

91.04

92.78

92.70

92.65

92.54

92.58

92.46

92.43

92.51 92.53

92.50

90.90

92.53 92.44

92.48 92.52

92.53 92.51

92.48

92.24

92.26

92.26

91.05

92.31 92.30

92.26

92.34 92.46

92.41 92.41

92.55 92.55

92.59

91.12

92.57

92.58

92.58

92.59

92.60 92.59 92.52

92.43

92.48 92.48

91.23

92.42

92.43

92.40 92.41

92.39 92.40

92.5092.54 92.53

92.50

91.49

92.48 92.50 92.49 92.47

92.50 92.4692.51

92.37 92.37

92.36

92.07

92.36 92.28

92.38 92.39

92.39

92.37

92.27

92.14 92.16 92.15

92.08

92.15 92.15

92.11 92.05 92.13

92.13 92.14 92.11 92.08

91.97

92.31

92.05

92.25 92.22 92.27

92.3192.25 92.38 92.33

92.32 92.28

92.78

92.38

92.33 92.41

92.47

92.78

92.89 92.92 92.91 92.93 92.93

93.18

92.45

93.22

93.06 93.02

93.01 93.02

93.29

93.63

93.69

92.05

93.65 93.66

93.67 93.64 93.63

93.67 93.74

92.19

93.72

94.10 94.17 94.25 94.28 94.30 94.37

94.41 94.44

94.54

92.35

94.56

92.23

92.16

91.74

91.81

92.15

92.41

92.47

92.50

92.45

91.58

92.36

92.49

92.19

92.17

92.13

91.97

91.76

91.49

91.40

91.60

91.99

92.37

92.38

92.50

92.42 92.54

92.10

92.65 92.58

92.59 93.0693.17

94.07

92.14

92.21

92.17 92.09

92.50

92.48

92.43

92.36

91.96

92.29 93.01

92.28 92.36

92.30 92.63

92.57 92.20

92.02

91.97

91.75

92.03 91.86

91.92

92.05 92.15 92.19

92.28

92.57 92.71 92.84

91.59

92.95

93.51

93.48

93.86

93.68

93.44

93.98

94.33

91.69

94.33 94.31

94.25 94.19 94.13

94.07 94.00

94.00

93.63

93.61

93.56

92.29

92.29

91.67 91.68 91.53

91.51

91.76

91.88

92.15

91.74

91.84

92.15

91.95 91.88

91.92 91.90

91.9691.90

91.77

91.98

91.48

91.61 91.67 91.75

91.57

92.35

92.34 92.01

91.93 92.19

91.57

91.67 91.58

91.71 91.93

91.87 91.67

91.75

92.06 92.05

92.10

91.89

92.13 92.11 92.12

92.12 92.08

92.09 92.26

92.30

92.27

92.26

91.88

92.24 92.00

91.92

92.1292.02 91.98 92.00

91.97 91.91

91.96

91.88

91.99

91.91

92.23 92.19

91.80

92.10

92.25 92.47

92.47

92.07

91.83

92.24 91.84

91.81

92.11 92.56 92.44

92.05 91.85

92.70

92.36

91.84

92.10 91.91

92.15 91.93

92.31 92.44 92.09 91.92 91.89

92.09

93.31

92.21

92.00

92.08 91.79

91.90 91.8991.9792.02

91.80

92.14

91.83 91.74

91.86

92.09

92.23 92.36

91.64

91.78

91.96

92.44 92.94

92.87 92.97

92.71

91.88

92.65

93.08 92.86 92.91

92.70

92.67 92.63

92.63 92.83

92.84

92.01

92.5692.54 92.53 92.49

92.47 92.48

92.99

92.58 92.62

92.62

91.68

92.58

92.56

92.52

92.58

92.57

92.53 92.47

92.51

92.4592.36

91.62

92.27 92.31 92.37 92.38

92.29 92.33

92.34 92.31 92.27

92.18

92.18

92.18

91.19

91.75

91.32

90.89

90.97

91.69

91.22

91.83

93.11

91.37 92.00 92.03

92.32

92.11 92.24 92.23

92.40 92.40

92.11 92.10 92.6592.14

92.11 92.07

92.07

92.02 92.06

92.11

92.07 92.02

92.03

92.04 92.04 92.11 92.18

92.09 92.07 92.03

92.11

92.44 92.11

92.11

92.10

92.57

92.55 92.19

92.37

92.32 92.3092.25

92.21 92.30

92.32

92.29 92.22 92.32 92.34

92.3692.47

93.04 93.05

92.33

92.56

92.61 92.65

92.81

92.80

93.77

93.76 93.34

93.56

93.59

93.58 93.82

93.94

93.91

94.00

94.24

94.03 93.91

94.63

94.52

94.61

94.59

94.61 94.42

94.36

94.03

93.98

93.93

94.01

94.30 94.29

94.51 94.45

94.56

94.65

94.55 94.39

94.48 94.51

94.41

93.10

94.41 94.24

94.20

93.92

94.15

94.19

94.49 94.46

94.47

94.52

94.40 94.36

94.25

93.83

93.77

93.61 93.46

93.29

92.85

92.81

92.66

92.51

92.46

N r. top. 2175

406878 (N

r. top. 2172, 2173)

N r. top. 2176

z.v.

Z. v.

tro tu

ar

C C

garaj

tro tu

ar

405447

st r.

Ph oe

ni x

Te rit

or iu

l a dm

in ist

ra tiv

,

te rit

or iul

in tra

vil an

al C

om un

ei D

um br

ăviț a

Te rit

or iu

l a dm

in ist

ra tiv

,

te rit

or iul

in tra

vil an

al M

un ici

pi ul

ui T

im ișo

ar a

Te rit

or iu

l a dm

in ist

ra tiv

,

te rit

or iul

in tra

vil an

al C

om un

ei D

um br

ăviț a

Te rit

or iu

l a dm

in ist

ra tiv

,

te rit

or iul

in tra

vil an

al M

un ici

pi ul

ui T

im ișo

ar a

409720 (nr. top.2153, 2154/1)

407804

414001 (N

r. top. 2170, 2171) 407565

(N r. top. 2174/2)

N r. top. 2166/1

N r. top. 2178/1-2178/2/1/3

N r. top. 2178/3

433825 (N

r. top. 2178/1-2178/2/1/4)

N r. top. 2178/3

404385

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

GA S

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

4

1

2

3

5

409922

438323

405762

402872

405643

424095

nr.top.2163

412751

421605

405449

405450

430239

405448

405446

405457

405447

431998

406515

405525

405451

405452

430602

410387

430240

424093

438391

424094

431704

438392

409722

415264

415266

417297

436215

411025

404011

415265

407619

409485

404215

414469

408077

403116

407285

407257

409499

412051

403328

427442

408325

404531

402414

410221

403738

408026

403397

407023

426732

402951

401640

402979

404549

407246

407198

402867

407866

407751

407006 403726

405675

438324

430242

438393

404361

406439

400700

411783

403703

403704

408866

400998

405959

405202

404344

406806

401105

403156

405522

408868

411784

408867

411657

411658

411782

408869

405456

405453

405455 443168

429508

409721

441846

441844

441841

441839

441838

411492

420477

403709

423324

408328

441851

441849

441848

441853

403702

438321441845

411656

441854

441850

441852

438322

441864

441842

403711

403710

441847

441843

441840

444528

405444

404423

415926

415925

409364

405454

2

Casa P+1E+M

Casa P+M

Casa P+1E+M

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+1E

Casa P

Casa P

Casa P+1E+M

Casa P

4

1

U TR

- U M

1

5

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+1E

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

Casa D+P+1E

Casa D+P+1E

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

Bloc P+2E

Casa P+1E

Casa P+2E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+M

Casa P+MCasa

P+1E+M

Casa P+1E+M

Casa P+M

Casa D+P+M

Casa P+M

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+2E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa D+P+1E Casa

P+1E

Casa P+1E+M

Casa P+1E+M

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+1E+M

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P+M

Casa P+1ECasa

P+M

Casa P+2E

Casa P+1E+M

Casa P

Casa P+1E

Casa P+1E

Casa P

Casa P+1E+M

Casa P

Casa P+M

Casa P

Casa P+M

Casa P+1E

Casa P+1E

Garaj P

Casa P

Casa P

Casa P+1E+M

Casa P

Casa P

Casa P+1E+M

Casa P

Casa P

Casa P+1E

Casa P+M

Casa P

Casa P

Casa P+M

3

PUZ "ZONĂ MIXTĂ, CASE ÎNȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE" Strada Arm

oniei nr. 18, în curs de aprobare

Aviz de oportunitate nr 28 / 26-11-2015

PUZ "LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE",

str. Arm oniei nr. 20-20A,

Aprobat prin HCL 21 / 30-01-2018

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+5E+Er.

S+P+5E+Er.

S+P+5E+Er.

S+P+5E+Er.

S+P+2E+Er.

S+P+1E+Er.

S+P+1E+Er.

S+P+5E+Er.

P+3E

P+3E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

S+P+2E+Er.

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

20 k

V

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

20 k

V

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A 2

0 kV

LE A 2

0 kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

LE A

2 0

kV

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

Nume:

N r. P

lansa: U 01

Proiectat:

P roiect N

r.: 16.031

Sef Proiect: Faza: P

.U .Z.

SCARA: 1: 1000

SIREGON GRUP S.R.L., cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiectare@

siregon.ro, www.siregon.ro

arh. HENT Sorin

D enum

ire proiect:

SITUATIA EXISTENTA

Specificatie:

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

P roiectant general:

Semnatura:

G R

U P

B eneficiar:

D enum

ire plansa:

arh. HENT Sorin

arh. MARIN Razvan

NCT REAL ESTATE S.R.L. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Proiectat:

SITUATIA EXISTENTA

EXTRAS P.U.G. TIMISOARA ETAPA 3 REGLEMENTARI URBANISTICE U.T.R.

Lim ita teritoriului intravilan

Zona studiata

Lim ita de proprietate suprafata teren

ce face obiectul PU Z

Lim ita parcele existente

Zona spatii verzi am enajate,

plantatii de protectie,

Zona locuinte colective

Zona locuinte individuale

Zona funcțiuni m ixte

Zona locuinte colective cu regim m

ic de inaltim e

Lim ita de proprietate vecina propusa

Zona dotari - institutii publice si servicii

Zonă cu destinație specială

Lim ita teritoriului adm

inistrativ al localității

LEG EN

D A

D ISFU

N C

TIO N

A LITĂ

ȚI

D E

S TIN

A ȚIA

P A

R C

E LE

(nr.cad.) S

U P

R A

FA ȚA

(m p)

C irculație

405456 7015

405455 149

405448 2645

405457 1938

Total circulații 11747

C urți-construcții

405446 2264

405447 1883

405449 6699

405450 6352

405453 3873

405454 1095

Total curți-construcții 22166

Zona reglem entată

33913

D O

M E

N II

D IS

FU N

C ȚIO

N A

LITĂ ȚI

M Ă

S U

R I

C irculație

1. P

rospectul pentru str P hoenix prevăzut în P

.U .G

. este de 24 m

, iar prospectul existent are aprox. 13 m .

S e va lărgi prospectul străzii prin cedarea echitabilă de

teren în dom eniul public

2 P

rospectul pentru str G rigore A

lexandrescu prevăzut în P

.U .G

. este de 30 m , iar prospectul existent este de aprox.

26 m .

S e va lărgi prospectul străzii prin cedarea echitabilă de

teren în dom eniul public

3 P

rospectul pentru str A rm

oniei prevăzut în P .U

.G . este de

14 m , iar prospectul existent este de aprox. 7 m

. S

e va lărgi prospectul străzii prin cedarea echitabilă de teren în dom

eniul public

4 S

trada nu are continuitate în zona învecinată S

e vor corela străzile propuse prin P .U

.Z. în lucru învecinat (str. A

rm oniei, nr. 18), cu străzile propuse în

P .U

.Z. curent

Data: septembrie 2018

P. U. Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII - PARCELELE 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405156 SI 405457 Localitatea Timisoara, str. Armoniei nr.16, judetul Timis,

A R

C onducta apa rece existenta Ø

160

G AS

C onductă gaz existentă

A U

C onducta canalizare existentă Ø

500

LE A

0,4 kV existenta

LE A

20 kV existenta

Lea

LEA 20 kV

5 N

um erotare zone învecinate

1 N

um erotare disfuncționalități

D rum

(carosabil) existent

D rum

propus prin PU Z

P . U

. Z .

LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

Lim ita P

U Z vecin in lucru

Lim ita P

U Z vecin aprobat

C onstructie existenta

C onstructie prevazuta prin

P U

Z aprobat

Zona protectie linie LEA 20 kV

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

ale cu maxim ni complementare > regim mic de > D+P+3E+Er ctive cu HEr ț si servicii lajate, plantatii de intabulate ca lă a V UZ aprobat OUT. Retrageri tenti propus 2 | 245 | sm ale srăzi „2 2,00 „2 1,05 PROPUS aţă (ha) Procentaj (%) 2,0975 100,00 1,1045 52,66 0,3346 15,95 0,0000 0,00 0,6584 31,39 1,2938 100,00 0,6602 51,03 0,2324 17,96 0,4012 31,01 3,3913 100,00 PROPUS aţă (ha) Procentaj (%) 0,6602 19,47 0,3346 | 9,87 1,1045 32,57 0,2324 | 6,85 1,0596 | 31,24 3,3913 100,00 Proiect Nr.: 16.031 Nr. Plansa: UO2
m CTIVE, COMER BANI: A 3 TR le locuinte (individ tamente) cu functiu le locuinte colective e D+P+2E le locuinte colectiv mixta, locuinte cole i la parter StP+5E stitutii publice, come le spatii verzi amer ie ce urmeaza a fi /erzi 'u destinație specia onstruibila xistent ere drumuri adiacent ropus prin PUZ rotectie linie LEA 20 | ictie existenta ictie prevazuta prin F pe amplasament , RETRAGERI ma (m)] US existent propus | exi: 50 40 |50/35| 1 50 40 35 1 ) 40 35 1 JTR NT Procentaj (%)| Supraf 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 65,39 0,00 34,61 100,00 [AL NT Procentaj (%)| Supraf 65,39 0,00 0,00 0,00 34,61 100,00 L. E ROMANIA S.R.L. ECTIVE, COMERT SI SERV 5447, 405448, 405449, 405 „4051586 SI 405457 . Armoniei nr.16, judetul Tim NISTIGE - ZONIFICARE
m XCUINTE COLE ARI UI ARA ETAF NISTICE U =GENDA Zona c 2 apar Zona c inaltim Zona t Zonal servici Zona ir Zona ( protec spatii * Zonă t Zona Cc Drum e Propun Drum p Zona p Constri LITIUL Constri rd A TA Accese , COEFICIENTI Hmex cornisa (m)| Hmex cor propus pror [ 19,50 19, [ 13.50 13. 10 1 RITORIAL PE | EXISTI Suprafață (ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,3913 2,2176 0,0000 1,1737 3,3913 RITORIAL TO' EXISTI Suprafață (ha) 2,2176 0,0000 RŢ) 0,0000 0,0000 1,1737 3,3913 Beneficiar: NCT REAL ESTATE S.R AEDIFICA REAL ESTAI Denumire proiect: P.U.Z. LOCUINTE COI PARCELELE 405446, 40 405453, 405454, 40545 Localitatea Timisoara, si Denumire plansa: REGLEMENTARI URBA
CUINTE COLECTIVE SERVICII GT 3, TIMISO RI URBAI ate suprafata ctul PUZ în lucru ntravilan administrativ stente | | | aprobat | | | ' ente at rezultat din lui stradal ate parcele vecine aprobat | turale existentă nta ta tradal DE INALTIME Regim maxim de inaltime existent propus S+P+5E+E D+P+3E+E BILANŢ TEI IONALĂ 1) SERVICII, COMERȚ D+P+3E+Er MICI, D+P+2E TE BILANŢ TE IONALĂ ZI, D+P+2E P+3E+Er OLECTIVE, SERVICII, COME RI SR EN ISO 9001:2008 eu Nr. 21, Timisoara | Cartificat nr. 1824 OM.Q, WWW MMGRUPE Semnatura: Scara: 1: 1000 Data: septembrie 2018
REGLE RAS PU LEMENT/ i M Zona studiata Limita de propriet teren ce face obit 1 E Limită PUZ vecin — Limită PUZ vecin = Limita teritoriului| Limita teritoriului: al localității — Limită parcele exi - = Retrageri, aliniam Aliniament rectifi: lărgirea prospect Limita de propriet rezultate din PUZ __ Limita de propriei propusa prin PUZ 1 Limita UTR — Reţea de gaze na — LEA 0,4 kV existe — LEA 20 kV existel Lăţime prospect < REGIM IONALA Parcela - 8+10 6,7 15 11,12 „PARCAJE 13:17 ZONA FUNCȚ )NCȚIUNI MIXTE (UTRUI : LOCUINȚE COLECTIVE : LOCUINȚE COLECTIVE, 'l AMENAJATE LEI, PARCAJE (UTR ULIU) : LOCUINȚE COLECTIVE : SPAŢII VERZI AMENAJ/ LEI, PARCAJE =N ZONA FUNCȚ )XCUINTE COLECTIVE Mili )CUINTE COLECTIVE D+ UINTE MIXTE (LOCUINȚE C 'AȚII VERZI AMENAJATE LEI, PARCAJE =N eral: o .L., cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasd 0, Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiectare (Gsirey Nume: arh. HENT Sorin arh. HENT Sorin arh. MARIN Razvan
EXTI REG ti —o—o—i aqOLOL GAS — Lea — — LEA 20kV 325 ZONA FUNCT SUBZONA A SUBZONA B SUBZONA C SPATII VERZI DRUMURI, ALE ZONA DE FL SUBZONA A SUBZONA B SPAȚII VER: DRUMURI, A ZONA DE LC SUBZONA C SUBZONA D DRUMURI, A TOTAL TERI ZONA DELC ZONA DELC ZONA DELOC ZONA DE SF DRUMURI, A TOTAL TERI Proiectant gel SIREGON GRUP S.R Tel-fax: +4 0256 49367 Specificatie: Sef Proiect: Proiectat: Proiectat:
411492 430239 STR. ARMONIEI" -03-2004
403710 404361 = 402872 407285 Casa sa 30240 = —-PUZ "CALEA LIPOVEI - Aprobat prin HCL 90 / 3
403703 411656 411657 E A 5 Casa Casa P+IE 40948 asa 408325 HE Casa (1 P+M 4024147, 410221 a, Ca n, p+1 Casa P+ | 438391 8393 438392 Casa P+1E+M 2409 24094,
411782 4088 Cas P+A 408867, - 408868 A 31704
Dn 403156 D522 111783 9281 a 04 A 3205 a 92.53 o 92.84 a E 9271 e. Sag 92.11 a ho înca 3 a 92.15 97.14 420477 sI ar
) Casa P+M 40 : [ 0258 91.91 a e 00418 . 91.04 52:05, . 91.95 2.00 d . 97.96 3 4152 . 9738 415265 ST:88 on 415266
o 92.05 a 92.29 o 92.30 o 92.18 o 92.35 o 92.09 “9176 o 91.83 + a 92:82, 9788 o 91.88 of» oz AF, na 410% 92.34 Eva
daia 405959 a 92.14 o 92.3 o 92.29 “9237
SP / 404344 92.00 9247 o 83 A 63 2490 8 | tru iai RIS 5 407565 (Nr. top. 2174/2) 173) Garaj RI Nr. top. 2175 Nr. top 2176
“ ef “ / RIA e / SU, vw 406878 (Nr. top. 2172, 2
4 În 105452
COMERT SI SERVII 05448, 405449, 405: 5455, 405156 SI 405: Benefic „T REAL ESTATE S.| STATE ROMANIA S.I niei, nr.16, judetul Tir 105448, 405449, 4054 4105454, 405455, 405 Suprafata : 33913
o 92.09 412751 UINTE COLECTIVE, _E 405446, 405447, £ 405453, 4054354, 4I 405447, 405453, q “pn q e “4 co Le - ?
o 15 91.83 P.U.Z. LOC PARCELE SI Localitate: CF nr. 4054 138324 02080236 02459231
92.10 o 91.81 11 o 91.81 438323 444528 S 441847 441846 441845 441844 141843
Si și 9: e o A 91.84 44184 44185 441851 441852 441853 441854
208 — LL ez0f n _
429 115926 115925 LT _ - 7 o _ 7 _ 7 _ 97.62 ZI = 5

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1

UR2018-015808/03.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe colective, comert si servicii”,

Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015808/03.10.2018 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone rezidentiale cu locuire colectiva, servicii si comert cu regimuri de inaltime de la D+P+2E pana la maxim D+P+5E+Er;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-015808/21.09.2018, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 19/10.11.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 29/10.07.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3968 din 08.10.2015 si prevederile Certificatului de Urbanism nr. 163 din 16.01.2017 prelungit pana la data de 15.01.2019, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 41 din 18.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, rectificata prin adresa nr. 3054/16.07.2018;

Documentaţia PUZ „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, beneficiari: S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., proiectant SC SIREGON GRUP SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. . Sorin M. HENT, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna octombrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în noiembrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-015372/06.11.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, , parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2

PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L., proiect nr. 16.031, la cererea beneficiarilor S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a municipiului Timişoara, fiind delimitat la nord de str. Phoenix/str. Grigore Alexandrescu, la sud de str. Armoniei, la vest de str. Marginii, la est de calea Sever Bocu.

Conform PUG Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 – terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă de locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare, parţial zona de institutii si servicii, parţial afectată de sistematizarea zonei (modificare profile drumuri), parţial afectată de Inelul IV de circulaţie;

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, în suprafaţă totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 – 1.938 m², categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 – 2.264 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 – 1.883 m², categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 – 2.645 m², categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 – 6.699 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 – 6.352 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 – 3.873 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 – 1.095 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 – 7.054 m²), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone rezidentiale cu locuire colectiva, comerţ, servicii, cu regim de înălţime maxim D+P+5E+Er.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face atat din Strada Armoniei, cat si din Strada Grigore Alexandrescu, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017- 003636/02.11.2017.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-003636/02.11.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

SUBZONA A: ZONA CU LOCUINTE LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT: - Regim de construire: maxim S+P+5E+Er; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax servicii/parter= 50%; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax locuinte/etaje= 35%;

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.45; - Inaltimea maxima: Hmax = 19.50 m;

SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE: - Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; - - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00; - Hmax = 13.50 m;

SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI: - Regim de construire: maxim D+P+2E; - - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05; - Hmax = 10 m;

SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform plansei „Reglementari urbanistice - Zonificare” – plansa nr. 2;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4

spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 572/10.07.2018; - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor

necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea

fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va

fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16,

parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si

servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, beneficiari S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 16.031, realizat de proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE: - Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; -

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

5

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;

- Hmax = 13.50 m; SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI:

- Regim de construire: maxim D+P+2E; - - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;

- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05; - Hmax = 10 m;

SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform plansei „Reglementari urbanistice - Zonificare” – plansa nr. 2;

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 572/10.07.2018

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448,

405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, în suprafaţă totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 – 1.938 m², categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 – 2.264 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 – 1.883 m²,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

6

categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 – 2.645 m², categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 – 6.699 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 – 6.352 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 – 3.873 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 – 1.095 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m², categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 – 7.054 m²), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 16.031, planşei U.04 – „Proprietatea asupra terenurilor”, planşei U.02 – „Reglementări urbanistice-Zonificare” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, comert si servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 si 405457, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU Red/dact - SU

Atasament: 05.1_Prospecte_stradale.pdf

iala nergie electrica trotuar limita de proprielat Z: i 2 _ 18 Sa = | 4 IS 18 = 50 00 Proiect Nr.: ROMANIA S.R.L. 16.031 TIVE, COMERT SI SERVICII - ! 47, 405448, 405449, 405450, pus 05156 SI 405457 rmoniei nr.16, judetul Timis, Nr. Plansa: U05.1
— canalizare api canalizare apa pluviala gaz pluviala rigola apa rigola aPa_canalizar pluviala | apa telefonie a menajera + FI o 4 a 5 o DS 8 5 a E E E sn 8 8 Ra n - = n |N 7 Di RO IE RR RRS RAR e A RR RSSA RR ZI -p,00 1,001,20| 1,40 3,30 1,19) 2,00 2 00_ 2,00 | 3,50 3,50 | 2,00 1.00, 16,00 8,00 8,00 transversal 2-2 r-rigola apa pluviala a canalizare apa menajera canalizare apa uviala pluviala E = sSRE 5 2,08 > —_ _ 55 o so 5 5 oE£E> p Sla 9 su g g CE 3 m m S | 8 5 26 = - 26 BR 4 5,40 4,10 2, 3,50 3,50 | 2,50 | 3,00 [00 24,00 12,00 Beneficiar: NCT REAL ESTATE S.R.L. n Timisoara | EN SO 900 AEDIFICA REAL ESTATE E Certificat nr. 1824 ), Www.siregon.ro mnatura: Denumire proiect: P.U.Z. LOCUINTE COLEI Scara: PARCELELE 405446, 4054 405453, 405454, 405455, 4 Localitatea Timisoara, str. Data: Denumire plansa: septembrie 2018 PROSPECTE STRADALE
lefonie = E s Ss 2 3 5 e E limita de proprietate 2,00 1,50 Profil — canalizare apa pluvia rigola apa pl telefonie, m m energie BE electrica | |? w 8 o D STE “n o=%5 3 20 e ES Pl 5 > Se ŞI 2 e s>E sI £ 58 ol al E n i = A 2,00 | 1,50 3,00 2,00 1,00 300 | 12,00 Profil transversal 4-4 Proiectant general: SIREGON GRUP S.R.L., cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu h Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiectare(Qsiregon.r Specificatie: | Nume: Se Sef Proiect: arh. HENT Sorin Proiectat: arh. HENT Sorin Proiectat: arh. MARIN Razvan
— canalizare apa pluviala —energie canalizare , electrica apa menajera , rigola apa pluviala te zona de siguranta zona verde pista biciclete 5 5 m m V V 9 9 m m O O - - N SSE SL SS SS NS ) 7,00 |. 2,00 [1.00 1, 11,00 | 3.00 pi 15,00
r-rigola apa pluviala canalizare apa luvial 8 apa pluviala a zona de sigurant zona verde > carosabil > carosabil zona verde E pg” pista biciclete RD 2,00 2,90 8,10 „50 1,00 2,00 | 7,00 3,0 15,00 ansversal 1-1 canalizare apa pluviala canalizare apa rigola apa pluviala pluviala „7 rgie electrica rigola| apa telefonie —canalizare| Pluviala apa menajera a zona verd trotuar > carosabil limita de proprietate 5 o g G o = 10, 3,30 1,40 1.201,00 001,0 3,50 3,50 o 1,50 12,00 6,00 6,00 ansversal 3-3
limita de proprietate limita de proprietate — o 3 2 e 5 rene sana varda 1,50 1,0 Profil ti

Atasament: Raport_info_cons_publ.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-015372/06.11.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - ,, LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII ”; - Amplasament: Strada Armoniei nr. 16, CF 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453,

405454, 405455, 405456, Timisoara; - Beneficiari: NCT REAL ESTATE, AEDIFICIA REAL ESTATE ROMANIA SRL; - Proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul

Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 02.10.2017-26.10.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi: 1. Proprietari imobile: Strada Armoniei nr.: 2, 8, 8A, 8B, 8C, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 24A, 24B,

26, 28, 2. Proprietari imobile Strada Tudor Arghezi nr.: 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22A, 22B,

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L, organizata in data de 25.10.2017, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia Generala de Urbanism si dezvoltare Urbana, s-a prezentat 1 persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de v H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal PUZ - ,, LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII”, Strada Armoniei nr. 16, CF 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, Timisoara, beneficiari NCT REAL ESTATE, AEDIFICIA REAL ESTATE ROMANIA SRL, proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU