keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

Hotararea Consiliului Local 324/06.08.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.08.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020:
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/27.02.2020, respectiv Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE


Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, având ca beneficiar pe SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII "LOUIS TURCANU", întocmit conform Proiectului nr. 19/2018, realizat de S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Construire parcare supraetajata;
- Regim de construire: 2S/S+P+2E+terasa,etaj partial;
- Înălţime maximă: H max. cornişă 12 m, H max. constructie 15 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2,1;
- Retrageri: minime de 5 m faţă de frontul stradal - conform plansei nr. A-03 ,,Reglementari urbanistice";
- Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzi amenajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
- Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 828/25.09.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara va avea o valabilitate de 5 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 4.971mp. este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu public, respectiv drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3, FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 19/2018, planşa nr. A-05 - ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII "LOUIS TURCANU";
- Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 03_Raport_de_specialitate_PUD_SPITAL_CLINIC_I.Nemoianu_3_HCL_art1.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z s i C E R T I F I C A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privinda probarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE

SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-004884/10.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, prin care se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Facemurmătoareleprecizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004884/03.04.2020 privind

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 15/27.02.2020; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si

Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020, precum si Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU” şi proiectant SC D-CONTEXT STUDIO SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2019, cu ocazia demarării Etapei 1 – etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 1 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019–002958/12.04.2019.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 – etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv HCL nr. 218/2020), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legiinr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr.19/2018, la cererea SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, identificat prin CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având o suprafaţă totală de 4.971mp, este situat

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z s i C E R T I F I C A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

în zona centrala, a orasului - UTR 1 – Zona centrala de protective istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate, pentru care a fost obtinut Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş cu nr. 174/U/03.07.2019. Delimita reazonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu, la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgent pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie), la vest: teren pentru infrastructura feroviara, la nord: parcele proprietate private nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMISOARA – domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA – domeniu public, respective drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3 - FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Terenul supus reglementarii prin documentatia Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timișoara va fi accesibil auto si pietonal din domeniul public – str. IOSIF NEMOIANU, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 828/25.09.2019. Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.

Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POTmax= 50%; CUTmax= 2,1; Regim de construire: maxim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial, cu respectarea legislatiei in

vigoare; Hmaxcornisa =12m; Hmaxconstrctie=15m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei nr. A-03

,,Reglementări urbanistice”; Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzi amenajate conform Deciziei etapei de încadrare

nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privinda probarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z s i C E R T I F I C A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-aelaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realize în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 828/25.09.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realize pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doardupă realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism conform planşeinr. A-05 - ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, înconformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborate documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic de Detaliu- „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara va avea valabilitate de 5ani, perioadă în care pot fi demarcate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a realizării Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA;

2. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, având ca beneficiar pe SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, întocmit conform proiectului nr. 19/2018, realizat de SC D-CONTEXT STUDIOSRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3. Se stabilesc condiţiile de construire: Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.

Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POTmax= 50%; CUTmax= 2,1; Regim de construire: maxim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial, cu respectarea legislatiei in

vigoare; Hmaxcornisa =12m; Hmaxconstrctie=15m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei nr. A-03

,,Reglementăriurbanistice”;

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z s i C E R T I F I C A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzia menajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şiAnexa 1 - Cadastrul Verde"; Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-aelaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realize în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 828/25.09.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realize pe cheltuiala beneficiarilor.

4. Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarcate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar asupra terenului MUNICIPIUL TIMISOARA – domeniu privat, si asupra constructiilor C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA – domeniu public, respective drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006 in favoarea FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA si proprietar constructie C3, FUNDATIEI PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, pentru care a fost obtinut Acordul nr. 08/28.08.2020.

5. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism conform planşei nr. A-05 - ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, elaborat de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr.19/2018, la cererea beneficiarului SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Monica MITROFAN

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

  • Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.
  • Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzi amenajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
  • Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privinda probarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
  • Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): Se propune construirea unei parcari etajate.
  • Spaţii verzi: minim 30,54% spaţii verzia menajate conform Deciziei etapei de încadrare nr. 27/11.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
  • Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şiAnexa 1 - Cadastrul Verde";
  • Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-aelaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Atasament: Referat_de_aprobare_a_PH_PUD_SPITAL_CLINIC_I.Nemoianu_3.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE

SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, documentaţie elaborată de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr. 19/2018, după obţinerea Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020.

1. Descrierea situatiei actuale Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE

PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, identificat prin CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având o suprafaţă totală de 4.971mp, este situat în zona centrala, a orasului - UTR 1 – Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate, pentru care a fost obtinut Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş cu nr. 174/U/03.07.2019. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: la est: strada Iosif Nemoianu, la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie), la vest: teren pentru infrastructura feroviara, la nord: parcele proprietate privata nr. top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 4.971mp este înscris în CF nr. 423126 nr. cad. 423126, având ca proprietar pe teren MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat, proprietar corp C1 si C2 - MUNICIPIUL TIMISOARA – domeniu public, proprietar corp C3 - FUNDATIA PENTRU COPII RONALD MCDONALD ROMANIA, se noteaza drept de administrare si drept de folosinta gratuita asupra 450 mp teren conf. HCL 232/05.03.2006 si HCL 160/18.04.2006.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prin Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str.

IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, se propune generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din str. IOSIF NEMOIANU, conform avizului DT2020-000821/28.05.2020 şi planşa anexă la aviz.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 2583/25.06.2018 si Certificatului de Urbanism nr. 2551/24.07.2020, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/27.02.2020, Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 27/11.02.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA”, str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, JUDETUL TIMIS compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 06.08.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ” Str. Iosif Nemoianu nr. 3 Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020 ș.a.m.d. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire parcare supraetajată” Str. losif Nemoianu nr. 3 Timișoara, beneficiari SPITALUL CLINIC DE URGENȚE PENTRU COPII “, proiectant d-Context Studio SRL, proiect nr. 19/2018, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2583/25.06.2018 si certificatului de urbanism nr. 2551/24.07.2020, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire parcare supraetajată ” Str. losif Nemoianu nr. 3, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului Arhitectului Sef nr. 15/27.02.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 06.08.2020] anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 4971 mp, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 423126Timișoara nr. cadastral 423126: - referitoare la imobilul teren intravilan, în suprafață de 4971 mp, categorie de folosință „curți construcții”, proprietatea Municipiului Timișoara, drept deadministrare Spitalul Clinic de urgentp pentru Copii Louis Turcanu Timișoara referitor la construcțiile existente pe teren: A1.1 — nr.cad. 423126-C1 — Ambulatoriu de Specialitate Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Louis Turcanu”, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 439 mp; A1.2 — nr.cad 423126-C23 Farmacia Spitalului de Urgente pentru Copii „Louis Țurcanu”, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 297 mp; A1.3, nr. cad. 423126-C3 — Casa Ronald Mc Donald"s cu spații de cazare pentru părinți și copii, categoria de folosință: construcții administrative și social culturale pentru 274 mp. Proprietari: Municipiul Timișoara asupra corpurilor C1 și C2, respectiv Fundația pentru Copii Ronald McDonald Romania — corp C3. Sunt înscrise următoarele sarcini: drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Turcanu Timișoara sub C1 și C2, respectiv drept de folosință gratuită asupra 450 mp teren în favoarea Fundației pentru copii Ronald McDonald România. La documentație este atașată declarația nr. 08/08.08.2020 Fundației pentru Copii Ronald McDonald prin care-și exprimă acordul privind elaborarea PUD. De asemenea, Municipiul Timișoara, prin adresa nr. SC2020-11273/26.05.2020, și-a exprimat acordul privind elaborarea acestui PUD. page 10f2

Prin adresa nr. SC2019-14572/18.06.2019 a Municipiului Timișoara —Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, înscris în cartea funciară mai sus menționată, iar prin adresa nr. CT2019-1963/08.05.2019 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001 și 0UG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. DO2019-001177/06.05.2019 se menționează faptul că imobilele nu au fost solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora în temeiul legilor fondului funciar . În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz”, coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil - “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004884/03.08.2020, compl. cu UR2020-006882/16.06.2020, UR2020-007086/19.06.2020, UR2020-009045/03.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire parcare supraetajată” Str. losif Nemoianu nr. 3, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, condiiționat de obținerea de către beneficiar — Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Turcanu Timișoara - a unui drept real asupra terenului reglementat prin documentația de urbanism. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire parcare supraetajată” Str. losif Nemoianu nr. 3, Timişoara, și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general al u.at., aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC iu Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: HCL_160-18.04.2006,_HCL_221-30.05.2006,_HCL_232-30.056.2020,_PROTOCOL_Spital-CLT.pdf

ARHIVA PRIMĂRIEI n MUNICIPIULUI TIMIȘOARA HOTĂRÂREA NR. 160 semnătura fa E C din data: 18.04.2006 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundația pentru Copii Ronald McDonald Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. D72006-1444/04.04.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome şi societăți comerciale, C omisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având învedere adresa McDonald's România SRL nr. D72006-1444/06.03.2006; | În conformitate cu prevederile art. 4 , 5 şi 17 din Legea nr. 213/1998 privind | proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) și art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată; În temeiul art. 46 din Legea nr.213/2001 privind administrația publică locală, modoficată; HOTARAŞTE: Art.1: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3,care face parte din domeniul public al municipiului Timişoara, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald , pentru Construirea "Casei Ronald McDonald" destinată cazării temporare, gratuite, a familiilor care VIn cu copii la clinicile din Timișoara și care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască. Scor ME va fi pus la dispoziția Fundaţiei potire Copii Ronald McDonald, pe baza unui Pentru a exec e ERE Bre înec de două comisii ON pentru fiecare parte, numite evita a per de specialitate în vederea materializării în teren a acestei parcele. Ronald Mor ualelor rețele de utilități situate pe teren cad în sarcina Fundației pentru Copii nald. Art2; Fundația pentru Copii Ronald McDonald este obligată ca în maxim 12 luni de la "Area În vigoare a - : dă? x da sin În CE îsi nleri Ss prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar își pierde drep îul de întă e tusa E RI judecată folosință , fără somaţie sau punerea în întârziere și fără intervenția instanţelor de ae ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONS ILIU L L OCAL Copie conformă cu exemplarul existent în

După terminarea lucrărilor , construcția va deveni proprietatea Fundației pentru Copii Ronald McDonald, terenul rămânând în domeniul public al municipiului Timişoara. Toate cheltuielile legate de construirea , întreținerea şi funcţionarea "Casei Ronald McDonald", precum şi de implementare şi derulare a pro gramului de cazare gratuită vor fi suportate de către Fundația pentru Copii Ronald McDonald. Art. 3 : În cazul dizolvării Fundației pentru Copii Ronald McDonald, încetarea activității acesteia sau a schimbării destinaţiei construcției , fără acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Timişoara , construcţia va trece în domeniul public al municipiului Timişoara . Art4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei municipiului Timișoara. Art.5: Prezenta hotărâre se comunică: Prefecturii Județului Timiş; -Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciul Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcției Edilitare; - Direcției Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Poliţia Comunitară; - Biroului Control Intern; Biroului Relații Publice; - Centrului de Consiliere penru Cetățeni; - McDonald's România SRL ;: - Mass - media locale. Copie conformă cu exemplarul existent în ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA lo : Ă ata E Semnătura.) E Contrasemnează, SECRETAR ONSTANTIN CAT, Consilier HA

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL Copie conformă cu exemplarul existent în ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIM HOTĂRÂREA NR. 221 din data: 30.05.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu " Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din Domeniul Public ai municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9241/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, C omisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecție socială, ecologie şi protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu art.1, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 modificată şi completată prin Legea nr.99/2004 și Ordonanța Guvernului nr. 78/19.08.2004, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean şi local; În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (e) şi art. 125, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată; HOTĂRĂȘTE: Art.l: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru copii " Louis Țurcanu" Timișoara a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Imobilele rămân în Domeniul Public al municipiului Timișoara . Transmiterea va avea loc pe baza unui protocol de predare - primire ce se va încheia între cele două părți. Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Patrimoniu dm cadrul Primăriei municipiului Timișoara . Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;

-Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcției Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcției Patrimoniu; - Biroului Control Intern; - Biroului Relații Publice; - Centrului de Consiliere Cetățeni; E - Mass - media locale; Preşedinte de şedinţă, Consilier DANI %s Copie conformă cu exemplarul existent în | ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA i pat ST db E - Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Louis Țurcanu" Timişoara; Contrasemnează, SECRETAR IOAN ua

E MUNICIPIUL TIMIŞOARA = —_ Copie conformă cu existent în A LOCAL ARHIVA PRIMĂRIEI A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA HOTARAREA NR. 232 (028 2 Bermnătura Re din data: 30.05.2006 privind modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 160/18.04.2006 - privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top 1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în CE nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundația pentru Copii Ronald McDonald Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9243/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, pozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi omerț, regii autonome şi societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, rdine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al unicipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art.4, 5 şi 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea ublică şi regimul juridic al acesteia, modificată ; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (5) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind inistrația publică locală, modificată ; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, dificată ; HOTĂRĂŞTE: t.1: Se aprobă modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. /18.04.2006 astfel : "Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe en de 450 mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafață totală de 3360 mp. înscrisă în 60 care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din parcela cu -1167 în suprafață totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei piului Timişoara, situate în Timişoara, str. I. Nemoianu nr.2, către Fundația pentru Ronald Mc Donald” pentru construirea "Casei Ronald Mc Donald" destinată cazării a. gratuite a familiilor care vin cu copiii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada Arii nu au unde să locuiască". Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.160/2006 rămân neschimbate. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Patrimoniu şi ul Banca de date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

-Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcției Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcției Patrimoniu; - Direcției Poliția Comunitară; - Biroului Control Intern; - Biroului Relații Publice; - Centrului de Informare pentru Cetățeni; - Mass - media locale. Copie conformă cu exemplarul existent în ARHIVA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI it Data 080 LR Contrasemnează, SECRETAR IOAN a Va

APROBAT Nr. 656 / >i 0.2003 Nr, (545 d0/Zuc SPITALUL CTINIC DE URGENTA PRIMARIA MUNICIPIULUI PENTRU COPII “TOUR TURCANU TIMISOARA TIMISOARA DIRECTOR GHEIERAL, Dr.Minola Budau VC PROTOCOL Incheiat intra Unitatea sanitara SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA SI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA. Comisia numita prin dispozitia nr.121/2801.2003 a Directorului Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «louis Turcam» cu sediul în Timusoara, str. 1. Nemoianu nr.3, in calitate de Predator si Comisia numita prin dispoztia 7 ZT I/O/ POC0I a Primarului mun Timisoara cu sediul in Timisoara, BdCD. Loga nr.1, in calitate de Priimilor. In baza prevederilor HGR nr.866/2008, comisiile m efectuat predarea- primirea imobilelor din folosinta unitatii sanitare pentru trecerea acestora în. domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiului Timisoara si administrarea Consiliului Local irmisoara. Predarea, respectiv primirea constructiilor si terenurilor s-a facut prin inventarierea faptica in conditiile legii, potrivit anexei nr.] care face parte integranta din prezentul protocol. Pentru imobilele predate, unitatile sanitare anexeaza la protocol copie de pe fisele de evidenta coniabila a mijloacelor fixe si nota contabila de descarcare a gestiunii acesteia; de asemenea se anexeaza noia contabilă de

intrare în gestiunea domeniului public al roumeprului documente care fac parte integranta din protocol, Prezentul protocol s-a incheiat in 3 exemplare as, 2] 7003 COMISII: PREDATOR: PRIMITOR, DIRECTOR DE REFORMA, DIRECTOR DIR. PATRIMONITT Fe gela Painisoara _Nipi C-tin Miut A LC 1 SERYV.TEHINIC, SEF SERVICȚU ADN SPATII, Ing. Gabriela Donea UN Monicf Audneanu SERV. ADMINISTRATIV, Veronica Hodgyai , AT „JURIDIC, vici CONSUM CONSIL Petru n a REF, SPECIALITATE, Sing.Mircea Harabor pu Pe Sing, oana Ciucur hi n,

LISTA INVENTARIERE a bunurilor imobile din cadrul unitatii sanitare SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LOUIS TURCANU” TIMISOARA anexa i [NR-CRT] ADRESĂ IMOBIL COD DENUMIRE VALOARE ANUL NR. C.F. |NR.TOPQ [OBSERVATII CLASIFICARE (DESTINATIA) INVENTAR CONSTRUCTIEI lu P-ta Regina Maria 2 82906 [Clinica Pediatrie 418.288.515 1902 131883 1100 bucatarie, spalatorie 1.324.481 1966 sala cazane 98.440 casa scarii-+lift 287.000 casa poarta 51.080 statie oxigen TE sera flori 24.830 magazie, morga 125.200 7 P-ta Regina Maria 2 82906 [clinica de 7725942549 2001 131883 1100 oncohematologie 3. nr.3 82906 | Ambulatoriul de Specialitate 537 300 1825 560 1156 farmacia 85,401 Post Trafo 20.000.000 garaj 25.000 anexe gospodaresti 708.500 +4. str.i.Nemoianu nr.2 82906 |cladire chirurgie veche |10404300701 1928 214 1108/2 cladire chirurgie noua |916.747.500 administratie 111.360 1972 5 str. Teiului nr.1 82905 |sectie distrofici 1.041.900 1975 127308|26154/1/2 5. str. Corbului nr.7 82905 [clinica Neuropsihiatrie 2.819.780 1977 53691 infantila 7, str.Divizia Cavalerie 2 82806 |Centrul de Diagnostic 250.00 1885 10 1158 (Piata Regina Maria 3) "Radu Dunareanu" 8. sir. Lenau nr.10 82905 | Stomatologie Infantila 910.520 1979 20267 208/1

9. Aprilie | 478.160 1948 580 1103 imobil natificat cu nr.825/2002 arhiva 10. teren (corp B in | corp B in constructie 2235 448 eu 1894 98759 1989/2 constructie TA [TOTAL 19.495.343 533 COMISIA DE INVENTARIERE A COMISIA DE INVENTARIERE A CONSILIULUI LOCAL AL MUN, SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PT.COPII TIMISOARA "LOUIS TURCANU" TIMISOARA f NICUSOR CONSTANTIN NIUT - Director E TE ec. PAINISOARA MIHAELA - Director de Reforma ing.DONEA GABRIELA - Serviciul Tehnic cj MONICA RUDNEANU - Sef Serviciu A EMILIAN MATES - Sef Birou (e Ze MARIAN MUTI - Sef Birou U POPOVICI AURA - Consilier juridic (; PETRU OPRA - Consilier Crt Ss MIRCEA HARABOR - Referent Specialitate Ri IOANA CIUCUR - Referent Specialitate a RER

Atasament: 200401_Memoriu_tehnic_Aviz_CTATU_(2s+P+2E).002.pdf

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament: Timişoara, Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126, 423126 C1, 423126 C2 423126 C3 Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU” Faza: PUD Data:FEBRUARIE 2020

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE

PARCARE ETAJATA

Amplasament Timişoara, Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126 423126 C1 423126 C2 423126 C3

Beneficiar

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”

Proiectant general - Urbanism Pr. nr. 19/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L. Timişoara, Timişoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare PUD

Data elaborării FEBRUARIE 2020

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Proiectant general s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

Coordonator Urbanism arh.urb. Oprita Razvan

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

BORDEROU

- PIESE SCRISE

 Cerere  Foaie de capăt  Lista şi semnăturile proiectanţilor  Borderou  Memoriu de specialitate  Anexe :

- Certificat de Urbanism - Extras de Carte Funciară - Scheme compozitionale

- PIESE DESENATE

Întocmit: arh. DRAGAN Dragomir

 Plan incadrare 01 – A

 Plan de situatie existent 02 – A

 Reglementari urbanistice 03 – A

 Mobilare urbana 04 – A

 Obiective de utilitate publica Studiu vecinatati

05 – A 06 - A

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUD- CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA, intravilan Timișoara str. Iosif Nemoianu, nr.3

C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren - 4971m2

Beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii Louis Turcanu

Timisoara Proiectant general: SC D-Context Studio SRL.

Arh. Dragomir DRAGAN

Data elaborării: FEBRUARIE 2020 1.2. OBIECTUL P.U.D.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea

obiectivului: PUD- Construire parcare etajata, intravilan Timișoara str, Iosif Nemoianu nr.3, C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren – 4 971 m2..

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, zona centrala, a orasului, mai precis UTR 1 – Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate a unui PUD privind construirea unei parcari etajate. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu; - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie); - la vest: teren pentru infrastructura feroviara; - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren curti constructii in intravilanul localității Timișoara - se afla in UTR 1 – Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii

publice afectate de zona de protectie a caii ferate. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 2 – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 4 – Asigurarea mobilitatii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare, programul 3 – Trasnport motorizat personal si public. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importanta locala.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

 Dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului stationar ( prin parcari colective) in scopul degrevarii retelei stradale de vehicule stationate si imbunatatirii aspectului general urban.

 respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului

 realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare. Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor

funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2583 din 25.06.2018 beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – teren situat în intravilan– UTR 1 zona centrala de protectie istorica de institutii, si servicii publice, afectate de zona de protectie a caii ferate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat fiind racordate la retelele deja existente pe parcela. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000. În zona adiacentă amplasamentului se afla in curs de construire corpul B al Spitalului Clinic pentru copii Louis Turcanu Timisoara in regim de inaltime D+P+6E.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:  poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, parcajul suprateran putand deservi intreg arealul, inlesnind circulatia in zona si oferind posibilitatea degrevarii strazii Iosif Nemoianu de autoturismele stationate  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de parcaj etajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont de circulatiile existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră la care acestea se vor raporta. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta pe baza retelelor existente pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic de detaliu se află in zona centrala a municipiului Timișoara, cu acces din strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă functiuni mixte in regim de inaltime deshis raportate la arterele de importanta locala. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Astfel in imediata apropiere a parcelei studiate, in noul PUG se propune o artera ce va conecta Strada Iosif Nemoianu si Calea Circumvalatiunii, in acest context parcajul propus poate remedia o parte din problemele rezultate din stationarea vehiculelor pe traseu. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare . 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126. Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele: - la est: strada Iosif Nemoianu; - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie); - la vest: teren pentru infrastructura feroviara; - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E. Terenul este plat. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosinţă de zonă pentru institutii si servicii publice. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referinţă UTR 1.

Constructiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord – Cantina si internat corpul Liceului Teoretic Nikolaus lenau Timisoara – 11.57 m, respectiv 5.91 m cladire locuinte colective P+1E,un corp anexe in regim de inaltime P, spre Vest calea ferata CFR Ronat – 13.8m, spre Sud Spitalul clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu Sectia Pneumologie – 3.50 m, iar spre Est se afla Spitalul Clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu la 14.69 m. Distantele sunt figurate si pe planul de situatie, anexat acestui memoriu. Zona este salubra, nu exista pe o raza de 1000 m industrie poluanta, cimitir, zona mlastinoasa sau ferme de animale.

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de limitele laterale ale terenului studiat:

-limita nord-2.00 m -limita est: 33.81 m -limita sud: 6.00 m -limita vest:6.11 m

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de cele mai apropiate cladiri :

-2m-fata de anexa situata pe limita de proprietate a parcelei nordice -11.57m-fata de corpul cantina si internat al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din

Timisoara -6.00m : fata de Ambulatoriu De specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru Copii

Louis Tucanu Timisoara -6.00 m: fata de Casa “Ronald Mc Donald`s cu spatii de cazare pentru copii si parinti. -6.00m: fata de -limita vest:6.00 m Fundatia Sancta Maria Hilfe

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

amenajat, avand spatii verzi amenajate in suprafata de 631 mp- ceea ce inseamna 12.7 % din suprafata actuala a terenului. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor

cuaternare, reprezentate de un complex alacatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime, Fundamentul cristalin granitic se afla la circa 1400- 1700 m adancime si este strabatut de o retea de microfalii.

Zona studiata are urmatoarea stratificatie: 0.00-1.50m-umplutura de pamant cu resturi de caramida, 1.50-3.00 m- argila prafoasa vanata cu oxizi, avand indice de consistenta lc=0.57-0.56 si modul de deformatie M=61-60 daN/cm2, 3.00-5.00 m- nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare Ip=0.28-0.34 si modul de deformatie M=70-76 aN/cm2, 5.00-6.00m –

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

argila prafoasa nisipoasa vanata cu oxizi avand indice de consistenta Ic=1.01-1.32 si modul deformatic M=92-101 daN/cm2, 6.00-7.00m argila vanata avand indice de consistenta Ic=1.36-1.17 si modul de deformatie M=102-90 daN/cm2.

La data executarii sondajului geotehnic s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota 3.80m fata de cota terenului. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50-1.00 m in functie de anotimpuri si cantitatea de precipitatii.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Iosif Nemoianu.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan, domeniul privat- curti constructii. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor: - C.F. 423126, nr. cad. 423126 Steren = 4971 m2 MUNICIPIUL TIMISOA În stadiul actual, nu exista spatiu verde special amenajat pe parcela studiata

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - Traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata. b) funcționale -congestionarea rutiera a traseului este un rezultat al functiunii spitalului care implica un aflux mare de persoane zilnic . 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este este mărginită Est de strada Iosif Nemoianu care conecteaza pe directia Nord Sud Strada Coriolan Brediceanu si Bulevardul Republicii. In partea de vest a parcelei, la o distanta de aproximativ 20 m se afla traseul caii ferate CFR.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:  traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata;  ingreunarea traseului auto si pietonal la nivelul strazii implica si o lipsa a fluidizarii traficului care implica traseul intre cele doua artere importante : Strada Coroiolan Brediceanu si Bulevardul Republcii, afectand astfel indirect intreaga zona centrala din apropierea Pietei Victoriei. b) Alimentarea cu apă și canalizare

Pe parcela studiata există următoarele retele:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

- retea de alimentare cu apa si canalizare menajera de pe strada Iosif Nemoianu, care deservesc intreaga zona;

- retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe strada Iosif Nemoianu; - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm, pe strada Iosif Nemoianu.

c) Alimentarea cu gaze naturale Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale

racordata la reteaua orasului.. d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului. e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinatia in principal curti constructii

dedicate in special zonei de servicii si locuire. In zona nu exista surse de poluare importante. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și

cele rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona este dotată atat cu canalizare centralizată, cat si cu rețea de distribuție

a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate si distribuite in reteaua orasului. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă

la strada Iosif Nemoianu si principalele artere din zona Strada Coroian Brediceanu, Bulevardul Republicii sau calea Circumvalatiunii, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de servicii.

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta

a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Terenul studiat în prezenta documentaţie se află situat in zona aferenta UTR 1 a

Municipiului Timisoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se va interveni doar asupra parcelei proprii, accesele auto pe parcela vor fi gandite astfel incat sa nu afecteze traseul actual de circulatie. Principalul scop al acestei documentatii este acela de a moderniza indirect circulatia in zona prin oferirea unor spatii de garare care sa permita fluidizarea acesteia.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 5.5m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se doreşte construirea unui parcaj suppraetajat in regim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial. Functiunea este parcajul nu altereaza caracterul functional al zonei, avand tocmai scopul de a sustine intreg arealul din punctul de vedere al asigurarii locurilor de parcare al autovehiculelor. Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 Functiunea propusa sustine caracterul de servicii al zonei studiate  respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.  Nu este o constructie poluanta

Obiective si modalitati de operare Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective:

-respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela; -realizarea unei constructii care sa deserveasca functional intreaga zona, imbunatatind conditiile de trafic si garare a vehiculelor; -asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului; -realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare

Funcţiunea propusă pe terenul studiat este aceea parcaj supraetajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate. Zonificarea funcţională a zonei studiate s-a făcut ţinând cont de funcţiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate şi de proximităţi urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcţiune şi/sau indici urbanistici.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat; - spații verzi cu rol de protecție - regim de înălțime maxim 2S/S+P+2E+terasa,etaj partial P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. Maxim = 2.1, H max. cornișă 12 m; - H max. constructie 15 m - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Bilanț teritorial:

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (%) (mp)

Terenul studiat 4 971 4 971

Circulaţii pietonale, auto si parcaje 3584 23.42 1 164.46

Spaţii verzi

0 30.54 1 518.5

Suprafata construita

1 387 46.04 2 288.04

Indici

Situaţia existentă

Situaţia propusă

POT 27.9% 50%

CUT 0.61 max. 2.1

Investiția se va face gradat și etapizat. S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare,

bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM. Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față

de frontul stradal, conform planşelor anexate. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:  Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe strada Iosif

Nemoianu.  Deservind o arie mai mare, constructia isi propune amenajarea a 250 locuri de parcare,

deservind astfel intreaga zona, nu doar parcela studiata.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 4971 m2; zona propusă spre studiu va avea

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona de servicii, în intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe strada Iosif Nemoianu.

Racordul din punct de vedere al alimentarii cu apa se va face de la reteaua existenta pe parcela .

Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera exsistenta in zona studiata este racordata la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. Iosif Nemoianu).

Canalizarea menajera propusa în zona PUD pentru cladirea propusa se va realiza la bransamentul existent Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public. Canalizarea pluviala Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie de 150 m3, urmand ca apoi sa fie descărcate în canalizarea existenta a orasului. Echiparea edilitara propusa, suporta constructiile nou propuse prin proiect ca si debit si gabarit.

Realizarea retelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale Apele pluviale de pe zonele parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de

scurgere amplasate. Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediuljgheaburilor si burlanelor si

deversate, prin intermediul caminelor de vizitare, la bazinul de colectare ape pluviale. Apa pluviala va fi deversata in reteaua de canalizare menajera existenta.

Sistemul de canalizare pluvial cuprinde: -retele de canalizare pluviala exterioara, din PVC KG; -guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice -separator de hidrocarburi, cu trapa de namol incorporata; -bazine colectoare ape pluviale; -camine de vizitare Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul qc=0.0001x I x  Sc (1/s) i- intensitatea ploii de calcul, in l?sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i=230 l/sha pentru durata t=3 min si frecventa ploii f=2/1

- coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectica;

=0.90 Sc- suprafata de calcul in mp; Suprafetele betonate Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se detemina conform STAS 1846-2002,

cu formula:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Qp= m x  x i x Sc (l/s) Unde:

M=0.8, =0.8 I= intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul

(2/1) si de durata teoretica a ploii de calcul: T= tcs+ l/Va (min) tcs=10 min; l=400 m; Va= 100 m/min; f=2/1

t= 10+ 400/100=14 min i=140 l/s.ha S asfaltate 1=3600 = 0.36 ha

Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului.. Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului. Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM. Rețea de televiziune în cablu În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu 3.7.Amplasarea construcţiilor pe parcelă Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, si de dispunerea cladirilor deja existente pe parcela. Amplasarea construcţiei în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:  Clădirea cu regim de înălţime 2S/S+P+2E+terasa+etaj partial  Va fi retrasa 6 m fata de limita vestica a terenului  Va fi retrasa 2 m fata de limita nordica a terenului  Fata de cladirile existente pe parcela se va retrage 6 m respectand astfel regula de

retragere H/2 din inaltimea la nivelul laturii apropiate de cladirile existente. 4. Lucrari rutiere

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere la nivelul parcelei si lucrari de conectare a circulatiei auto la strada Iosif Nemoianu.Strada Nicolae Ivan are sens unic, fiind asfaltata si avand profilul stradal de 10 m carosabil si 2.79, 2.39 m trotuar pietonal. Se va asigura accesul auto in curte si si conectarea la parcarea supraetajata propusa. 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 5.1. Accese carosabile Se va asigura acces carosabil la amplasament. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 10 m si trotuare de 2.5 latime, strada Iosif Nemoianu. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul. 5.2.Accese pietonale Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului existent.

6.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

- Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative Odată cu realizarea obiectivului propus, retelele de apa si canalizare nu vor fi afectate. Prin

adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face peparcela proprie, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract deja existent.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 6.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 6.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

3.9.1 - Amplasarea cladirii pe terenul propus se va face in conditii care sa asigure: a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe; b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului; c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere; f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici. 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor servicii.

3.9.4 - Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuințelor din zona valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul llocuintelor din zona valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea- limită specificată la lit. b).

3.9.5 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

3.9.6 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1). Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită. 6.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.). Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

7. MEDIU:

7.1. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluarea impactului de mediu pentru planuri și programe, anexa 1 ,,Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului ”: a) Gradul în care planul sau programul creeează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentului, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor: Prin realizarea investiției, se dezvoltă zona din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al cerințelor zonei. b)Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile; Nu afectează negativ alte programe, din contră va atrage atenția organelor locale în modernizarea circulatiilor auto si pietonale in arealul studiat. Dezvoltarea durabilă din punct de vedere al programului se motivează prin comutarea acestuia dintr-un program cu implicații minore și defavorabile zonei într-unul cu caracter mai amplu ce se preconizează a ridica nivelul calitativ al zonei. Astfel, putem vorbi de o îmbunățire a mediului ambient în zonă prin implementarea unui obiectiv ce poate fi strict controlat din punct de vedere al poluării. Planul obiectivului propus pentru implementare, vine să susțină dezvoltarea durabilă a mediului prin amenajarea corespunzătoare a spațiului verde păstrat pe parcelă, și utilizarea eficientă a suprafeței existente dedicate construcțiilor. d)Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Nu se efectuează în mediu poluanți care să afecteze apa subterană. Aerul și solul sau subsolul nu depășesc limitele acceptate de zgomot și vibrații. Nu există surse de radiații, nu emană subtanțe toxice sau periculoase, în consecință nu sunt afectate așezările umane sau obiective de interes public prin construcția investiției. Deșeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată. Evacuarea se va face conform graficului întocmit de către serviciul de salubritate al localității. e)Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor ): Colectarea selectivă – ecologică. Ape – conform normativelor. 7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor: Probabilitate sigură, pe termen lung. b)Natura cumulativă a efectelor: Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. c)Natura transfrontalieră a efectelor: Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

d)Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ): Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ). Se vor lua toate măsurile pentru protecția oamenilor prin montarea semnelor de circulație. În execuție se vor lua toate măsurile de protecția muncii. e)Mărimea și spațialitatea efectelor ( zona geografică și mărimea populației potențial afectate ): Efectele generate de acest plan sunt de mici dimensiuni raportate la mărimea cartierului sau a orașului. f)Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: (ii)depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: (iii)folosirea terenului în mod intensiv: Chiar dacă terenul în cauză va fi folosit în mod intensiv, se dorește a se păstra un indice corespunzător al spațiilor verzi plantate și amenajate în raport cu suprafața parcelei. Arealul afectat din punctul de vedere al mediului este minim din cauza menținerii în interiorul parcelei a cumulului efectelor de acest gen. g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional. 8. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

-funcţiunea propusă (clădire cu functiune de parcare supraetajata) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG, si a cerintei de locuri de parcare in zona studiata;

-situaţia actuală cere rezolvatrea parcajelor in zona studiata intrucat din cauza cerintei mari si a lipsei amenajarii acestora, multe masini sunt parcate pe trotuar, ingreunand astfel circulatia pietonala in zona

Întocmit, șef proiect, Arh. Dragomir DRAGAN

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Atasament: 200619_Aviz_Comisia_de_circulatie_parte_scrisa.pdf

a IA MUNIC,, 4 C = GENERALĂ LUME RI n PARCAJE EŢELE DE UTILITĂŢI tra
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA DE CIRCULAŢIE BIROUL OPERATIV TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR. DT2020-000821/28.05.2020 Către, S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L. TIMIŞOARA REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DT2020-000821/22.05.2020 COMISIA DE CIRCULAŢIE vă comunică următoarele: AVIZ FAVORABIL pentru modificarea avizului eliberat cu nr DT2019-004615 /25.07.2019 pentru obiectivul "PUD - Construire parcare etajată, str. Dr. losif Nemoianu, nr. 3, C.F. 423126 nr. top. 423126, nr. cad. 423126-C1, 423126-C2, 423126-C3 Timișoara” conform planului de situație anexat. VICEPREŞEDIN OMISIE SEC A OMISIE DIRECTOR D. .D.P.P.RU, ŞEF SE ICIU NSPORT, ing.C | CHI$ ing. RIAN LOJOARA
Cod. FO14 - 03 Ver. 2
red. A.C. daci. AC.

Atasament: ACORD_Mun._Timisoara.pdf

Primaria Municipiului Timisoara Directia Generala de Urbanism Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul: UR2020-006882 din 16.06.2020 UR63 Solicitare Aviz Comisia de Urbanism Am preluat de la OCOLISAN BOGDAN PT. Firma: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PT. COPII LOUIS TURCANU Cu adresa: TIMIŞOARA, IOSIF NEMOIANU nr.3 bl.tel 0733 291681 Adresa lucrarii: Timişoara, Iosif Nemoianu nr.3 Total 2 file Termen de rezolvare: 16.07.2020 | Termen directie: 01.07.2020 'Obs. in atentia insp. monica mitrofan, completare doc. pud -constr. parcare 'etajata cu acord propr. teren | A ie Timisoara, la 16.06.2020 Consilier/Referent; Anamaria Balanesci gi | Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, liber și informat „cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevedeților Regulamentului (UE) 2 79 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter p..sonal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate şi ' stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții. ţ Semnătura ... l A M "Cod FI

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive Nr. SC2020 -— 11273/26.05.2020 Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poştal 300030, Telefon: 0256-408310 Către, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu” În atenţia domnului Manager Dr. Ovidiu Adam Referitor la adresa emisă de dumneavoastră nr. 6320/22.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2020 — 11273/25.05.2020 Pe această cale, vă aducem la cunoştinţă faptul că administraţia publică a municipiului Timişoara, în calitate de proprietar al terenului, este de acord cu elaborarea "Planului Urbanistic de detaliu — lucrări de tip B) Construire parcare etajată”, în curtea ambulatorului de specialitate din Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3. Subliniem faptul că documentația și execuţia obiectivului de investiții se vor realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale specifice, în vigoare. Şef Serviciu Anca Lăudatu e Timișoara 2021 e Capitală Europeană a Culturii

Atasament: DECLARATIE_Ronald_McDonald.pdf

N Fundatia pentru Copii Ronald McDonald Cont: ROBOBRDE450SVO4009814500, deschis la BRD, Suc. Mari Clienti Corporativi Codul de inregistrare fiscala: 11074704 Sediul social: $os. Nicolae Titulescu 4-8, America House Aripa de Vest, etaj 5, birou nr.4, Sect 1, Bucuresti RMHC' Tel: 0212026800 2026803 Tel. mobil: 0733 337 449 Romania Nr.08/28.08.2020 Către: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” În atenția: Domnului Dr. OvidiuAdam - Manager Doamnei Ing.Ana Liculescu - Șef Serviciu Administrativ Referitor: Solicitareacord cu privirela elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) si elaborare AC construire parcare etajata conform proiect nr 19/2018 intocmit de SC D-Context Studio SRL DECLARAȚIE Prin prezenta, subscrisa, FUNDAȚIA PENTRU COPII RONALD MCDONALD, fundație de utilitate publică prin HGR nr. 767/2018, cu sediul în București, Sectorul 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etajul 5, biroul nr. 4, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 227/B/2003, cod fiscal 11074704 (denumită în continuare „Fundația”), reprezentată prin dna. Andreea Cioban, în calitate de Director Executiv, declarăm că suntem deacord cu elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) si elaborare AC construire parcare etajata conform proiect nr 19/2018 intocmit de SC D-Context Studio SRL. Vă rugăm respectuos ca în detalierea proiectului tehnic să aveți în vedere obturarea pe direcția clădirii Casa Ronald McDonald Timișoara. Cu deosebită considerație, Andreea Cioban Director Executiv Fundația pentru Copii'Ronald McDonald

Atasament: 190523_Consultarea_Populatiei.pdf

— ES ze TI
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ romania201%.eu Președinția României Ia Consiliul Uniunii Europene Nr. UR2019-002958/ 12.04.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Eta al-eta a re ătitoare PUD: PUD - „Construire parcare supraetajata””; Amplasament: str. Dr. Iosif Nemoianu nr.3, Timişoara Beneficiari: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU Proiectant: SC D-CONTEXT STUDIO SRL Detalii rivind tehnicile i metodele utilizate entru a informa ia consulta ublicul Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 19.03.2019 — 07.04.2019, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. "În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www. rimariatm.ro; Proprietari notificați: LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU str.Iosif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1165, Timisoara CAROL GABOR — str.Iosif Nemoianu nr. 5, nr. Top. 1164, Timisoara CASA „RONALD MC DONALD'S”” CU SPATII CAZARE PT. PARINTI SI COPII str. Iosif Nemoianu nr. 3, Top. 423126 FUNDATIA SANCTA MARIA HILFE -— str. Iosif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timisoara SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „LOIUS TURCANU ” SECTIA PNEUMOLOGIE - str. Iosif Nemoianu nr. 1, nr. Top. 1168, Timisoara Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire parcare supraetajata”, str. Dr. Iosif Nemoianu nr.3, Timişoara, beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU, proiectant SC D-CONTEXT STUDIO SRL a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU ŞEF BIROU Liliana IOVAN Red/Dact LL — 2ex

Atasament: 200401_Memoriu_tehnic_Aviz_CTATU_(2s+P+2E).pdf

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA

Amplasament: Timişoara, Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126, 423126 C1, 423126 C2 423126 C3 Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU” Faza: PUD Data:FEBRUARIE 2020

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE

PARCARE ETAJATA

Amplasament Timişoara, Str. Iosif Nemoianu, nr.3 C.F. nr. 423126, Nr. topo 423126 423126 C1 423126 C2 423126 C3

Beneficiar

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”

Proiectant general - Urbanism Pr. nr. 19/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L. Timişoara, Timişoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare PUD

Data elaborării FEBRUARIE 2020

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Proiectant general s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

Coordonator Urbanism arh.urb. Oprita Razvan

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

BORDEROU

- PIESE SCRISE

 Cerere  Foaie de capăt  Lista şi semnăturile proiectanţilor  Borderou  Memoriu de specialitate  Anexe :

- Certificat de Urbanism - Extras de Carte Funciară - Scheme compozitionale

- PIESE DESENATE

Întocmit: arh. DRAGAN Dragomir

 Plan incadrare 01 – A

 Plan de situatie existent 02 – A

 Reglementari urbanistice 03 – A

 Mobilare urbana 04 – A

 Obiective de utilitate publica Studiu vecinatati

05 – A 06 - A

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUD- CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA, intravilan Timișoara str. Iosif Nemoianu, nr.3

C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren - 4971m2

Beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii Louis Turcanu

Timisoara Proiectant general: SC D-Context Studio SRL.

Arh. Dragomir DRAGAN

Data elaborării: FEBRUARIE 2020 1.2. OBIECTUL P.U.D.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea

obiectivului: PUD- Construire parcare etajata, intravilan Timișoara str, Iosif Nemoianu nr.3, C.F. 423126, nr. cad. 423126 Timișoara, S teren – 4 971 m2..

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timișoara, zona centrala, a orasului, mai precis UTR 1 – Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii publice afectate de zona de protectie a caii ferate a unui PUD privind construirea unei parcari etajate. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - la est: strada Iosif Nemoianu; - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie); - la vest: teren pentru infrastructura feroviara; - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren curti constructii in intravilanul localității Timișoara - se afla in UTR 1 – Zona centrala de protectie istorica de institutii si servicii

publice afectate de zona de protectie a caii ferate. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 2 – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 4 – Asigurarea mobilitatii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare, programul 3 – Trasnport motorizat personal si public. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importanta locala.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

 Dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului stationar ( prin parcari colective) in scopul degrevarii retelei stradale de vehicule stationate si imbunatatirii aspectului general urban.

 respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului

 realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare. Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor

funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2583 din 25.06.2018 beneficiar SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – teren situat în intravilan– UTR 1 zona centrala de protectie istorica de institutii, si servicii publice, afectate de zona de protectie a caii ferate.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat fiind racordate la retelele deja existente pe parcela. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000. În zona adiacentă amplasamentului se afla in curs de construire corpul B al Spitalului Clinic pentru copii Louis Turcanu Timisoara in regim de inaltime D+P+6E.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:  poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, parcajul suprateran putand deservi intreg arealul, inlesnind circulatia in zona si oferind posibilitatea degrevarii strazii Iosif Nemoianu de autoturismele stationate  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de parcaj etajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont de circulatiile existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră la care acestea se vor raporta. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta pe baza retelelor existente pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic de detaliu se află in zona centrala a municipiului Timișoara, cu acces din strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă functiuni mixte in regim de inaltime deshis raportate la arterele de importanta locala. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Astfel in imediata apropiere a parcelei studiate, in noul PUG se propune o artera ce va conecta Strada Iosif Nemoianu si Calea Circumvalatiunii, in acest context parcajul propus poate remedia o parte din problemele rezultate din stationarea vehiculelor pe traseu. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare . 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Iosif Nemoianu. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 4971 mp , conform CF nr. 423126, Timisoara, nr.top. 423126. Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele: - la est: strada Iosif Nemoianu; - la sud: teren din domeniul public al municipiului avand nr. Top. 1168 si constructii dedicate sanatatii (Spitalul clinic de urgente pentru copii, “Louis Turcanu”, Sectia de pneumologie); - la vest: teren pentru infrastructura feroviara; - la nord: parcele proprietate privata nr. Top 1165, nr top 1164 avand cladiri in regim de inaltime P, P+1E. Terenul este plat. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosinţă de zonă pentru institutii si servicii publice. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referinţă UTR 1.

Constructiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord – Cantina si internat corpul Liceului Teoretic Nikolaus lenau Timisoara – 11.57 m, respectiv 5.91 m cladire locuinte colective P+1E,un corp anexe in regim de inaltime P, spre Vest calea ferata CFR Ronat – 13.8m, spre Sud Spitalul clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu Sectia Pneumologie – 3.50 m, iar spre Est se afla Spitalul Clinic de urgente pentru copii Louis Turcanu la 14.69 m. Distantele sunt figurate si pe planul de situatie, anexat acestui memoriu. Zona este salubra, nu exista pe o raza de 1000 m industrie poluanta, cimitir, zona mlastinoasa sau ferme de animale.

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de limitele laterale ale terenului studiat:

-limita nord-2.00 m -limita est: 33.81 m -limita sud: 6.00 m -limita vest:6.11 m

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Cladirea propusa spre construire va avea urmatoarele retrageri fata de cele mai apropiate cladiri :

-2m-fata de anexa situata pe limita de proprietate a parcelei nordice -11.57m-fata de corpul cantina si internat al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din

Timisoara -6.00m : fata de Ambulatoriu De specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru Copii

Louis Tucanu Timisoara -6.00 m: fata de Casa “Ronald Mc Donald`s cu spatii de cazare pentru copii si parinti. -6.00m: fata de -limita vest:6.00 m Fundatia Sancta Maria Hilfe

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

amenajat, avand spatii verzi amenajate in suprafata de 631 mp- ceea ce inseamna 12.7 % din suprafata actuala a terenului. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor

cuaternare, reprezentate de un complex alacatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime, Fundamentul cristalin granitic se afla la circa 1400- 1700 m adancime si este strabatut de o retea de microfalii.

Zona studiata are urmatoarea stratificatie: 0.00-1.50m-umplutura de pamant cu resturi de caramida, 1.50-3.00 m- argila prafoasa vanata cu oxizi, avand indice de consistenta lc=0.57-0.56 si modul de deformatie M=61-60 daN/cm2, 3.00-5.00 m- nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare Ip=0.28-0.34 si modul de deformatie M=70-76 aN/cm2, 5.00-6.00m –

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

argila prafoasa nisipoasa vanata cu oxizi avand indice de consistenta Ic=1.01-1.32 si modul deformatic M=92-101 daN/cm2, 6.00-7.00m argila vanata avand indice de consistenta Ic=1.36-1.17 si modul de deformatie M=102-90 daN/cm2.

La data executarii sondajului geotehnic s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaj la cota 3.80m fata de cota terenului. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50-1.00 m in functie de anotimpuri si cantitatea de precipitatii.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Iosif Nemoianu.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan, domeniul privat- curti constructii. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor: - C.F. 423126, nr. cad. 423126 Steren = 4971 m2 MUNICIPIUL TIMISOA În stadiul actual, nu exista spatiu verde special amenajat pe parcela studiata

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - Traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata. b) funcționale -congestionarea rutiera a traseului este un rezultat al functiunii spitalului care implica un aflux mare de persoane zilnic . 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este este mărginită Est de strada Iosif Nemoianu care conecteaza pe directia Nord Sud Strada Coriolan Brediceanu si Bulevardul Republicii. In partea de vest a parcelei, la o distanta de aproximativ 20 m se afla traseul caii ferate CFR.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:  traseul de circulatie al strazii Iosif Nemoianu este afectat de vehiculele stationate atat pe carosabil cat si pe trotuar din cauza necesarului mare de parcaje aferent spitalului, nesatisfacut in situatia de fata;  ingreunarea traseului auto si pietonal la nivelul strazii implica si o lipsa a fluidizarii traficului care implica traseul intre cele doua artere importante : Strada Coroiolan Brediceanu si Bulevardul Republcii, afectand astfel indirect intreaga zona centrala din apropierea Pietei Victoriei. b) Alimentarea cu apă și canalizare

Pe parcela studiata există următoarele retele:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

- retea de alimentare cu apa si canalizare menajera de pe strada Iosif Nemoianu, care deservesc intreaga zona;

- retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe strada Iosif Nemoianu; - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm, pe strada Iosif Nemoianu.

c) Alimentarea cu gaze naturale Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale

racordata la reteaua orasului.. d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului. e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinatia in principal curti constructii

dedicate in special zonei de servicii si locuire. In zona nu exista surse de poluare importante. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și

cele rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona este dotată atat cu canalizare centralizată, cat si cu rețea de distribuție

a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate si distribuite in reteaua orasului. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă

la strada Iosif Nemoianu si principalele artere din zona Strada Coroian Brediceanu, Bulevardul Republicii sau calea Circumvalatiunii, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de servicii.

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta

a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Terenul studiat în prezenta documentaţie se află situat in zona aferenta UTR 1 a

Municipiului Timisoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se va interveni doar asupra parcelei proprii, accesele auto pe parcela vor fi gandite astfel incat sa nu afecteze traseul actual de circulatie. Principalul scop al acestei documentatii este acela de a moderniza indirect circulatia in zona prin oferirea unor spatii de garare care sa permita fluidizarea acesteia.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 5.5m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se doreşte construirea unui parcaj suppraetajat in regim 2S/S+P+2E+terasa, etaj partial. Functiunea este parcajul nu altereaza caracterul functional al zonei, avand tocmai scopul de a sustine intreg arealul din punctul de vedere al asigurarii locurilor de parcare al autovehiculelor. Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 Functiunea propusa sustine caracterul de servicii al zonei studiate  respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.  Nu este o constructie poluanta

Obiective si modalitati de operare Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective:

-respectarea regimului de inaltime al constructiilor deja existente pe parcela; -realizarea unei constructii care sa deserveasca functional intreaga zona, imbunatatind conditiile de trafic si garare a vehiculelor; -asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului; -realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare

Funcţiunea propusă pe terenul studiat este aceea parcaj supraetajat, urmarindu-se asigurarea numarului de parcaje, a circulatiilor auto si pietonale si a spatiilor verzi necesare parcelei studiate. Zonificarea funcţională a zonei studiate s-a făcut ţinând cont de funcţiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate şi de proximităţi urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcţiune şi/sau indici urbanistici.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru deservirea circulatiei rutiere in zona prin amplasarea unui parcaj etajat; - spații verzi cu rol de protecție - regim de înălțime maxim 2S/S+P+2E+terasa,etaj partial P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. Maxim = 2.1, H max. cornișă 12 m; - H max. constructie 15 m - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Bilanț teritorial:

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (%) (mp)

Terenul studiat 4 971 4 971

Circulaţii pietonale, auto si parcaje 3584 23.42 1 164.46

Spaţii verzi

0 30.54 1 518.5

Suprafata construita

1 387 46.04 2 288.04

Indici

Situaţia existentă

Situaţia propusă

POT 27.9% 50%

CUT 0.61 max. 2.1

Investiția se va face gradat și etapizat. S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare,

bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM. Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față

de frontul stradal, conform planşelor anexate. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:  Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe strada Iosif

Nemoianu.  Deservind o arie mai mare, constructia isi propune amenajarea a 250 locuri de parcare,

deservind astfel intreaga zona, nu doar parcela studiata.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 4971 m2; zona propusă spre studiu va avea

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona de servicii, în intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe strada Iosif Nemoianu.

Racordul din punct de vedere al alimentarii cu apa se va face de la reteaua existenta pe parcela .

Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera exsistenta in zona studiata este racordata la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. Iosif Nemoianu).

Canalizarea menajera propusa în zona PUD pentru cladirea propusa se va realiza la bransamentul existent Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public. Canalizarea pluviala Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie de 150 m3, urmand ca apoi sa fie descărcate în canalizarea existenta a orasului. Echiparea edilitara propusa, suporta constructiile nou propuse prin proiect ca si debit si gabarit.

Realizarea retelei de canalizare pentru preluarea apelor pluviale Apele pluviale de pe zonele parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de

scurgere amplasate. Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediuljgheaburilor si burlanelor si

deversate, prin intermediul caminelor de vizitare, la bazinul de colectare ape pluviale. Apa pluviala va fi deversata in reteaua de canalizare menajera existenta.

Sistemul de canalizare pluvial cuprinde: -retele de canalizare pluviala exterioara, din PVC KG; -guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice -separator de hidrocarburi, cu trapa de namol incorporata; -bazine colectoare ape pluviale; -camine de vizitare Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul qc=0.0001x I x  Sc (1/s) i- intensitatea ploii de calcul, in l?sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i=230 l/sha pentru durata t=3 min si frecventa ploii f=2/1

- coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectica;

=0.90 Sc- suprafata de calcul in mp; Suprafetele betonate Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se detemina conform STAS 1846-2002,

cu formula:

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

Qp= m x  x i x Sc (l/s) Unde:

M=0.8, =0.8 I= intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul

(2/1) si de durata teoretica a ploii de calcul: T= tcs+ l/Va (min) tcs=10 min; l=400 m; Va= 100 m/min; f=2/1

t= 10+ 400/100=14 min i=140 l/s.ha S asfaltate 1=3600 = 0.36 ha

Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, există rețea de gaze naturale racordata la reteaua orasului.. Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul PUD, exista retele de alimentare cu energie electrica racordate la reteaua orsaului. Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM. Rețea de televiziune în cablu În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu 3.7.Amplasarea construcţiilor pe parcelă Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, si de dispunerea cladirilor deja existente pe parcela. Amplasarea construcţiei în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:  Clădirea cu regim de înălţime 2S/S+P+2E+terasa+etaj partial  Va fi retrasa 6 m fata de limita vestica a terenului  Va fi retrasa 2 m fata de limita nordica a terenului  Fata de cladirile existente pe parcela se va retrage 6 m respectand astfel regula de

retragere H/2 din inaltimea la nivelul laturii apropiate de cladirile existente. 4. Lucrari rutiere

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere la nivelul parcelei si lucrari de conectare a circulatiei auto la strada Iosif Nemoianu.Strada Nicolae Ivan are sens unic, fiind asfaltata si avand profilul stradal de 10 m carosabil si 2.79, 2.39 m trotuar pietonal. Se va asigura accesul auto in curte si si conectarea la parcarea supraetajata propusa. 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 5.1. Accese carosabile Se va asigura acces carosabil la amplasament. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 10 m si trotuare de 2.5 latime, strada Iosif Nemoianu. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul. 5.2.Accese pietonale Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului existent.

6.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

- Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative Odată cu realizarea obiectivului propus, retelele de apa si canalizare nu vor fi afectate. Prin

adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face peparcela proprie, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract deja existent.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 6.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 6.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

3.9.1 - Amplasarea cladirii pe terenul propus se va face in conditii care sa asigure: a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe; b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului; c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere; f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici. 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor servicii.

3.9.4 - Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuințelor din zona valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul llocuintelor din zona valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea- limită specificată la lit. b).

3.9.5 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

3.9.6 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1). Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită. 6.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.). Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

7. MEDIU:

7.1. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluarea impactului de mediu pentru planuri și programe, anexa 1 ,,Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului ”: a) Gradul în care planul sau programul creeează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentului, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor: Prin realizarea investiției, se dezvoltă zona din punct de vedere urbanistic, cât și din punct de vedere al cerințelor zonei. b)Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile; Nu afectează negativ alte programe, din contră va atrage atenția organelor locale în modernizarea circulatiilor auto si pietonale in arealul studiat. Dezvoltarea durabilă din punct de vedere al programului se motivează prin comutarea acestuia dintr-un program cu implicații minore și defavorabile zonei într-unul cu caracter mai amplu ce se preconizează a ridica nivelul calitativ al zonei. Astfel, putem vorbi de o îmbunățire a mediului ambient în zonă prin implementarea unui obiectiv ce poate fi strict controlat din punct de vedere al poluării. Planul obiectivului propus pentru implementare, vine să susțină dezvoltarea durabilă a mediului prin amenajarea corespunzătoare a spațiului verde păstrat pe parcelă, și utilizarea eficientă a suprafeței existente dedicate construcțiilor. d)Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Nu se efectuează în mediu poluanți care să afecteze apa subterană. Aerul și solul sau subsolul nu depășesc limitele acceptate de zgomot și vibrații. Nu există surse de radiații, nu emană subtanțe toxice sau periculoase, în consecință nu sunt afectate așezările umane sau obiective de interes public prin construcția investiției. Deșeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată. Evacuarea se va face conform graficului întocmit de către serviciul de salubritate al localității. e)Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ( de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau gospodărirea apelor ): Colectarea selectivă – ecologică. Ape – conform normativelor. 7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor: Probabilitate sigură, pe termen lung. b)Natura cumulativă a efectelor: Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. c)Natura transfrontalieră a efectelor: Planul sau programul nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Pr. nr. 19/2018 – PUD-CONSTRUIRE PARCARE ETAJATA – intravilan Timișoara, strada Iosif Nemoianu , nr.3, CF Nr. 423126 Timişoara Nr. Top 423126, 423126 C1,423126 C2, 423126 C3 S teren=4 971m2, beneficiar: Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu Timisoara

d)Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ): Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor ). Se vor lua toate măsurile pentru protecția oamenilor prin montarea semnelor de circulație. În execuție se vor lua toate măsurile de protecția muncii. e)Mărimea și spațialitatea efectelor ( zona geografică și mărimea populației potențial afectate ): Efectele generate de acest plan sunt de mici dimensiuni raportate la mărimea cartierului sau a orașului. f)Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: (ii)depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: (iii)folosirea terenului în mod intensiv: Chiar dacă terenul în cauză va fi folosit în mod intensiv, se dorește a se păstra un indice corespunzător al spațiilor verzi plantate și amenajate în raport cu suprafața parcelei. Arealul afectat din punctul de vedere al mediului este minim din cauza menținerii în interiorul parcelei a cumulului efectelor de acest gen. g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional. 8. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

-funcţiunea propusă (clădire cu functiune de parcare supraetajata) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG, si a cerintei de locuri de parcare in zona studiata;

-situaţia actuală cere rezolvatrea parcajelor in zona studiata intrucat din cauza cerintei mari si a lipsei amenajarii acestora, multe masini sunt parcate pe trotuar, ingreunand astfel circulatia pietonala in zona

Întocmit, șef proiect, Arh. Dragomir DRAGAN

x<U nQ S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/ 1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Atasament: A01_Plan_incadrare.pdf

GSPublisherVersion 0.17.100.8

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

magazin

7

W.C.

W.C.

P -T

A. V

IC TO

R IE

I6

birouri

P -T

A. V

IC TO

R IE

I

BUL. MIHAI EMINESCU

1gang

gang

cos

sediu administrativ terasa

gang

birouri

birou

rampa

restaurant braserie

posttrafo

BUL . RE

PUB LICII

BUL. REGELE FERDINAND I

laborator

ST R

. P IA

TR A

C R

AI U

LU I

3

Sc . G

Sc . F

STR. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

2 3

2

post trafo

cosSc . E

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I 5

3

2gang

grupelectrogen

STR. NICOLAUS LENAU 6

4-6gang birou

hotel

10

2 peron laboratoare

BUL. REP

UBLI CIIcabina portar

cazare copii

3 cabina portar P-TA

. REG INA M

ARIA

1

cos

BUL. REP

UBLI CII

laboratoare

rampa

poarta

sala sport cabina

6

hotel piv

terasa terasa

hotel

hotel

STR. DR. NICOLAE PAULESCU

1

3

Clubul cultural

gj gj

terasa

hotel

Bl . D

2- 3 Bl

. D 1

Sc. C 4

1

2

terasa

gang

cos gang

1B 1A

IN T

R . O

R M

O S

Z S

IG M

O N

D

Parc

1

2- 4

depozit P.S.I.

birouri

magazie piese

po d

ru la

nt

statie oxigen

atelier

statie oxigen

cazare copii spalatorie 2

casa pompe

cazare

cos

dep. carb

sala de masa

7

10

hotel terasa

Sc. B Sc. A

BUL. REP

UBLI CII

1

8 6

2 4

terasa

terasa

gang

S c. A Sc. B

2

post trafo

terasa

anfiteatru

gang

P-TA. VICTORIEI

Parc 1

P-TA. IANCU HUNIADE

SCUARUL CASTELULUI parcare

parcare

parcare

parcare

1

gang

parcare parcare

remiza P.S.I.

rezsubterane birouri

pod rulant

atelier

hala tehnologica

pod rulant

st at

ie re

gl ar

rampa amfiteatru

terasa

1

cos

STR. DR. LIVIU GABOR

S TR

. P A

N A

IT IS TR

A TI

6

bucatarie

post trafo

terasa

S TR

. P A

R IS

4

1

2

terasa

2

gang

birouri laborator

gang 4 2

gang

W.C.

gang

ST R

. A LB

A IU

LI A

9 7

5

2

bazin

bazin

terasa

cabina poarta

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

cabina poarta

atelier

Registrul Auto Roman

po d

ru la

nt

hala R.K. Bene

cos ba zi

nst at

ie a

ce til

en a

si c

om pr

as oa

re centrala termica

atelier

P.S.I

hidrofor

P.S.I

3A

post trafo

atelier intretinere

policlinica policlinica

farmacia

cabinaportar

cantina terasa terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

3

11 B

4 2

5 bazin

casa de oaspetiGaraje

Sediu administrativ

S T

R . P

A R

IS

7 - 9 3

5

uscatorie

terasa

birouri

birouri

S T

R . S

F A

N T

U L

IO A

N 1

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

2

cabina portargang

3

gang

terasa

gang

terasa

2 4

grup sanitar

st. reglare gaz

5

4

cabina poarta

post trafo

cabina portar

ateliere autoservice

decantarep od

ru la

nt

cantina

cantina

bazin

spalatorie

post trafo

centrala termica Calor

cos

post trafo

debitare tratamente termice

hala

birouri administrative

hala P.S.I.

S.C. Industrial Auto S.A.

rez

internat

internat

terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

11A

6

9

9

14/A 14

6A

11

8

7

terasa

A

STR. COLONEL EN ESCU

S T

R . A

U R

E L

C O

S M

A

7 5

12

3 4 2

terasa terasa

B

terasa terasa

S T

R . P

A R

IS

13

10

2B

11

terasa

terasa

STR. COLONEL ENES CU

6 48

atelier

P-TA. MIRCEA ELIADE

2

3

spital

spital

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

43

gang

3 1

gang

terasa gang

P -T

A . L

IB E

R TA

TI I

P-TA. LIBERTATII

SCUARUL LIBERTATII

5

1 5A - 5 3

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

7 11

11 A

9 1A

te ra

sa

in te

rn at

internat Grup Scolar Industrial H. Coanda

internat

atelier scoala hala tratamente termice

Hala P.S.I.

po d

ru la

nt

baie spalatorie

cos STR. DR. IOSIF NEMOIANU

13 /B

13 A

15 17

10 12

14

13

post trafo

7 5 6

8

terasa

terasa

17 15

19

8 6

413

terasa

terasa

1A

3 1

terasa

bazin

terasa

S T

R . S

F A

N T

U L IO

A N

SCR. MARTIR RADIAN BELICI

5

5

ghena

ghena

loto

gang

post trafo STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

5

6

cos

gang

spital

gang

STR. CORIOLAN BREDICEANU

6 7

4 2gang terasa gang

Parc

1

bazin

gang

STR. TOPLITA

64 8

17

13 15

2A 2

49

patiserie R.A.T.T. Timisoara

patiserie

47 37

37/AS.C. Timisoara

terasa 31/A 33

terasa

ga ra

j

25 31 2729Apt.2Apt.1

an ex

a

STR. CORIOLAN BREDICEANU2123

19

17

16

STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . N

IK O

LA U

S B

E R

W A

N G

E R

13

15 11

terasa 79

STR. CORIOLAN BREDICEANU

zid istoric

5

terasa

monument istoric

S T

R . G

H E

O R

G H

E D

IM A gang

gang

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

6

terasa bazin

sinagoga

terasa

gang

post trafo

S T

R . E

M A

N O

IL U

N G

U R

E A

N U

3 1gang

A

STR. CORIOLAN BREDICEANU 14

STR. EUGENIU DE SAVOYAB

P

GSPublisherVersion 692.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

magazin

7

W.C.

W.C.

P -T

A. V

IC TO

R IE

I6

birouri

P -T

A. V

IC TO

R IE

I

BUL. MIHAI EMINESCU

1gang

gang

cos

sediu administrativ terasa

gang

birouri

birou

rampa

restaurant braserie

posttrafo

BUL . RE

PUB LICII

BUL. REGELE FERDINAND I

laborator

ST R

. P IA

TR A

C R

AI U

LU I

3

Sc . G

Sc . F

STR. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

2 3

2

post trafo

cosSc . E

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I 5

3

2gang

grupelectrogen

STR. NICOLAUS LENAU 6

4-6gang birou

hotel

10

2 peron laboratoare

BUL. REP

UBLI CIIcabina portar

cazare copii

3 cabina portar P-TA

. REG INA M

ARIA

1

cos

BUL. REP

UBLI CII

laboratoare

rampa

poarta

sala sport cabina

6

hotel piv

terasa terasa

hotel

hotel

STR. DR. NICOLAE PAULESCU

1

3

Clubul cultural

gj gj

terasa

hotel

Bl . D

2- 3 Bl

. D 1

Sc. C 4

1

2

terasa

gang

cos gang

1B 1A

IN T

R . O

R M

O S

Z S

IG M

O N

D

Parc

1

2- 4

depozit P.S.I.

birouri

magazie piese

po d

ru la

nt

statie oxigen

atelier

statie oxigen

cazare copii spalatorie 2

casa pompe

cazare

cos

dep. carb

sala de masa

7

10

hotel terasa

Sc. B Sc. A

BUL. REP

UBLI CII

1

8 6

2 4

terasa

terasa

gang

S c. A Sc. B

2

post trafo

terasa

anfiteatru

gang

P-TA. VICTORIEI

Parc 1

P-TA. IANCU HUNIADE

SCUARUL CASTELULUI parcare

parcare

parcare

parcare

1

gang

parcare parcare

remiza P.S.I.

rezsubterane birouri

pod rulant

atelier

hala tehnologica

pod rulant

st at

ie re

gl ar

rampa amfiteatru

terasa

1

cos

STR. DR. LIVIU GABOR

S TR

. P A

N A

IT IS TR

A TI

6

bucatarie

post trafo

terasa

S TR

. P A

R IS

4

1

2

terasa

2

gang

birouri laborator

gang 4 2

gang

W.C.

gang

ST R

. A LB

A IU

LI A

9 7

5

2

bazin

bazin

terasa

cabina poarta

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

cabina poarta

atelier

Registrul Auto Roman

po d

ru la

nt

hala R.K. Bene

cos ba zi

nst at

ie a

ce til

en a

si c

om pr

as oa

re

centrala termica

atelier

P.S.I

hidrofor

P.S.I

3A

post trafo

atelier intretinere

policlinica policlinica

farmacia

cabinaportar

cantina terasa terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

3

11 B

4 2

5 bazin

casa de oaspetiGaraje

Sediu administrativ

S T

R . P

A R

IS

7 - 9 3

5

uscatorie

terasa

birouri

birouri

S T

R . S

F A

N T

U L

IO A

N 1

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

2

cabina portargang

3

gang

terasa

gang

terasa

2 4

grup sanitar

st. reglare gaz

5

4

cabina poarta

post trafo

cabina portar

ateliere autoservice

decantarep od

ru la

nt

cantina

cantina

bazin

spalatorie

post trafo

centrala termica Calor

cos

post trafo

debitare tratamente termice

hala

birouri administrative

hala P.S.I.

S.C. Industrial Auto S.A.

rez

internat

internat

terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

11A

6

9

9

14/A 14

6A

11

8

7

terasa

A

STR. COLONEL EN ESCU

S T

R . A

U R

E L

C O

S M

A

7 5

12

3 4 2

terasa terasa

B

terasa terasa

S T

R . P

A R

IS

13

10

2B

11

terasa

terasa

STR. COLONEL ENES CU

6 48

atelier

P-TA. MIRCEA ELIADE

2

3

spital

spital

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

43

gang

3 1

gang

terasa gang

P -T

A . L

IB E

R TA

TI I

P-TA. LIBERTATII

SCUARUL LIBERTATII

5

1 5A - 5 3

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

7 11

11 A

9 1A

te ra

sa

in te

rn at

internat Grup Scolar Industrial H. Coanda

internat

atelier scoala hala tratamente termice

Hala P.S.I.

po d

ru la

nt

baie spalatorie

cos STR. DR. IOSIF NEMOIANU

13 /B

13 A

15 17

10 12

14

13

post trafo

7 5 6

8

terasa

terasa

17 15

19

8 6

413

terasa

terasa

1A

3 1

terasa

bazin

terasa

S T

R . S

F A

N T

U L IO

A N

SCR. MARTIR RADIAN BELICI

5

5

ghena

ghena

loto

gang

post trafo STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

5

6

cos

gang

spital

gang

STR. CORIOLAN BREDICEANU

6 7

4 2gang terasa gang

Parc

1

bazin

gang

STR. TOPLITA

64 8

17

13 15

2A 2

49

patiserie R.A.T.T. Timisoara

patiserie

47 37

37/AS.C. Timisoara

terasa 31/A 33

terasa

ga ra

j

25 31 2729Apt.2Apt.1

an ex

a

STR. CORIOLAN BREDICEANU2123

19

17

16

STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . N

IK O

LA U

S B

E R

W A

N G

E R

13

15 11

terasa 79

STR. CORIOLAN BREDICEANU

zid istoric

5

terasa

monument istoric

S T

R . G

H E

O R

G H

E D

IM A gang

gang

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

6

terasa bazin

sinagoga

terasa

gang

post trafo

S T

R . E

M A

N O

IL U

N G

U R

E A

N U

3 1gang

A

STR. CORIOLAN BREDICEANU 14

STR. EUGENIU DE SAVOYAB

P

GSPublisherVersion 356.19.27.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Feb.2018 arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

magazin

7

W.C.

W.C.

P -T

A. V

IC TO

R IE

I6

birouri

P -T

A. V

IC TO

R IE

I

BUL. MIHAI EMINESCU

1gang

gang

cos

sediu administrativ terasa

gang

birouri

birou

rampa

restaurant braserie

posttrafo

BUL . RE

PUB LICII

BUL. REGELE FERDINAND I

laborator

ST R

. P IA

TR A

C R

AI U

LU I

3

Sc . G

Sc . F

STR. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

2 3

2

post trafo

cosSc . E

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I 5

3

2gang

grupelectrogen

STR. NICOLAUS LENAU 6

4-6gang birou

hotel

10

2 peron laboratoare

BUL. REP

UBLI CIIcabina portar

cazare copii

3 cabina portar P-TA

. REG INA M

ARIA

1

cos

BUL. REP

UBLI CII

laboratoare

rampa

poarta

sala sport cabina

6

hotel piv

terasa terasa

hotel

hotel

STR. DR. NICOLAE PAULESCU

1

3

Clubul cultural

gj gj

terasa

hotel

Bl . D

2- 3 Bl

. D 1

Sc. C 4

1

2

terasa

gang

cos gang

1B 1A

IN T

R . O

R M

O S

Z S

IG M

O N

D

Parc

1

2- 4

depozit P.S.I.

birouri

magazie piese

po d

ru la

nt

statie oxigen

atelier

statie oxigen

cazare copii spalatorie 2

casa pompe

cazare

cos

dep. carb

sala de masa

7

10

hotel terasa

Sc. B Sc. A

BUL. REP

UBLI CII

1

8 6

2 4

terasa

terasa

gang

S c. A Sc. B

2

post trafo

terasa

anfiteatru

gang

P-TA. VICTORIEI

Parc 1

P-TA. IANCU HUNIADE

SCUARUL CASTELULUI parcare

parcare

parcare

parcare

1

gang

parcare parcare

remiza P.S.I.

rezsubterane birouri

pod rulant

atelier

hala tehnologica

pod rulant

st at

ie re

gl ar

rampa amfiteatru

terasa

1

cos

STR. DR. LIVIU GABOR

S TR

. P A

N A

IT IS TR

A TI

6

bucatarie

post trafo

terasa

S TR

. P A

R IS

4

1

2

terasa

2

gang

birouri laborator

gang 4 2

gang

W.C.

gang

ST R

. A LB

A IU

LI A

9 7

5

2

bazin

bazin

terasa

cabina poarta

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

cabina poarta

atelier

Registrul Auto Roman

po d

ru la

nt

hala R.K. Bene

cos ba zi

nst at

ie a

ce til

en a

si c

om pr

as oa

re

centrala termica

atelier

P.S.I

hidrofor

P.S.I

3A

post trafo

atelier intretinere

policlinica policlinica

farmacia

cabinaportar

cantina terasa terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

3

11 B

4 2

5 bazin

casa de oaspetiGaraje

Sediu administrativ

S T

R . P

A R

IS

7 - 9 3

5

uscatorie

terasa

birouri

birouri

S T

R . S

F A

N T

U L

IO A

N 1

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

2

cabina portargang

3

gang

terasa

gang

terasa

2 4

grup sanitar

st. reglare gaz

5

4

cabina poarta

post trafo

cabina portar

ateliere autoservice

decantarep od

ru la

nt

cantina

cantina

bazin

spalatorie

post trafo

centrala termica Calor

cos

post trafo

debitare tratamente termice

hala

birouri administrative

hala P.S.I.

S.C. Industrial Auto S.A.

rez

internat

internat

terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

11A

6

9

9

14/A 14

6A

11

8

7

terasa

A

STR. COLONEL EN ESCU

S T

R . A

U R

E L

C O

S M

A

7 5

12

3 4 2

terasa terasa

B

terasa terasa

S T

R . P

A R

IS

13

10

2B

11

terasa

terasa

STR. COLONEL ENES CU

6 48

atelier

P-TA. MIRCEA ELIADE

2

3

spital

spital

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

43

gang

3 1

gang

terasa gang

P -T

A . L

IB E

R TA

TI I

P-TA. LIBERTATII

SCUARUL LIBERTATII

5

1 5A - 5 3

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

7 11

11 A

9 1A

te ra

sa

in te

rn at

internat Grup Scolar Industrial H. Coanda

internat

atelier scoala hala tratamente termice

Hala P.S.I.

po d

ru la

nt

baie spalatorie

cos STR. DR. IOSIF NEMOIANU

13 /B

13 A

15 17

10 12

14

13

post trafo

7 5 6

8

terasa

terasa

17 15

19

8 6

413

terasa

terasa

1A

3 1

terasa

bazin

terasa

S T

R . S

F A

N T

U L IO

A N

SCR. MARTIR RADIAN BELICI

5

5

ghena

ghena

loto

gang

post trafo STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

5

6

cos

gang

spital

gang

STR. CORIOLAN BREDICEANU

6 7

4 2gang terasa gang

Parc

1

bazin

gang

STR. TOPLITA

64 8

17

13 15

2A 2

49

patiserie R.A.T.T. Timisoara

patiserie

47 37

37/AS.C. Timisoara

terasa 31/A 33

terasa

ga ra

j

25 31 2729Apt.2Apt.1

an ex

a

STR. CORIOLAN BREDICEANU2123

19

17

16

STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . N

IK O

LA U

S B

E R

W A

N G

E R

13

15 11

terasa 79

STR. CORIOLAN BREDICEANU

zid istoric

5

terasa

monument istoric

S T

R . G

H E

O R

G H

E D

IM A gang

gang

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

6

terasa bazin

sinagoga

terasa

gang

post trafo

S T

R . E

M A

N O

IL U

N G

U R

E A

N U

3 1gang

A

STR. CORIOLAN BREDICEANU 14

STR. EUGENIU DE SAVOYAB

P

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 1) "Zona centrala de protectie istorica, de institutii si servicii publice, afectata de zona de protectie a caii ferate".

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIREPARCARE SUPRAETAJATA

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 1) "Zona centrala de protectie istorica, de institutii si servicii publice, afectata de zona de protectie a caii ferate".

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIREPARCARE SUPRAETAJATA

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

GSPublisherVersion 692.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

magazin

7

W.C.

W.C.

P -T

A. V

IC TO

R IE

I6

birouri

P -T

A. V

IC TO

R IE

I

BUL. MIHAI EMINESCU

1gang

gang

cos

sediu administrativ terasa

gang

birouri

birou

rampa

restaurant braserie

posttrafo

BUL . RE

PUB LICII

BUL. REGELE FERDINAND I

laborator

ST R

. P IA

TR A

C R

AI U

LU I

3

Sc . G

Sc . F

STR. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

2 3

2

post trafo

cosSc . E

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I 5

3

2gang

grupelectrogen

STR. NICOLAUS LENAU 6

4-6gang birou

hotel

10

2 peron laboratoare

BUL. REP

UBLI CIIcabina portar

cazare copii

3 cabina portar P-TA

. REG INA M

ARIA

1

cos

BUL. REP

UBLI CII

laboratoare

rampa

poarta

sala sport cabina

6

hotel piv

terasa terasa

hotel

hotel

STR. DR. NICOLAE PAULESCU

1

3

Clubul cultural

gj gj

terasa

hotel

Bl . D

2- 3 Bl

. D 1

Sc. C 4

1

2

terasa

gang

cos gang

1B 1A

IN T

R . O

R M

O S

Z S

IG M

O N

D

Parc

1

2- 4

depozit P.S.I.

birouri

magazie piese

po d

ru la

nt

statie oxigen

atelier

statie oxigen

cazare copii spalatorie 2

casa pompe

cazare

cos

dep. carb

sala de masa

7

10

hotel terasa

Sc. B Sc. A

BUL. REP

UBLI CII

1

8 6

2 4

terasa

terasa

gang

S c. A Sc. B

2

post trafo

terasa

anfiteatru

gang

P-TA. VICTORIEI

Parc 1

P-TA. IANCU HUNIADE

SCUARUL CASTELULUI parcare

parcare

parcare

parcare

1

gang

parcare parcare

remiza P.S.I.

rezsubterane birouri

pod rulant

atelier

hala tehnologica

pod rulant

st at

ie re

gl ar

rampa amfiteatru

terasa

1

cos

STR. DR. LIVIU GABOR

S TR

. P A

N A

IT IS TR

A TI

6

bucatarie

post trafo

terasa

S TR

. P A

R IS

4

1

2

terasa

2

gang

birouri laborator

gang 4 2

gang

W.C.

gang

ST R

. A LB

A IU

LI A

9 7

5

2

bazin

bazin

terasa

cabina poarta

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

cabina poarta

atelier

Registrul Auto Roman

po d

ru la

nt

hala R.K. Bene

cos ba zi

nst at

ie a

ce til

en a

si c

om pr

as oa

re centrala termica

atelier

P.S.I

hidrofor

P.S.I

3A

post trafo

atelier intretinere

policlinica policlinica

farmacia

cabinaportar

cantina terasa terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

3

11 B

4 2

5 bazin

casa de oaspetiGaraje

Sediu administrativ

S T

R . P

A R

IS

7 - 9 3

5

uscatorie

terasa

birouri

birouri

S T

R . S

F A

N T

U L

IO A

N 1

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

2

cabina portargang

3

gang

terasa

gang

terasa

2 4

grup sanitar

st. reglare gaz

5

4

cabina poarta

post trafo

cabina portar

ateliere autoservice

decantarep od

ru la

nt

cantina

cantina

bazin

spalatorie

post trafo

centrala termica Calor

cos

post trafo

debitare tratamente termice

hala

birouri administrative

hala P.S.I.

S.C. Industrial Auto S.A.

rez

internat

internat

terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

11A

6

9

9

14/A 14

6A

11

8

7

terasa

A

STR. COLONEL EN ESCU

S T

R . A

U R

E L

C O

S M

A

7 5

12

3 4 2

terasa terasa

B

terasa terasa

S T

R . P

A R

IS

13

10

2B

11

terasa

terasa

STR. COLONEL ENES CU

6 48

atelier

P-TA. MIRCEA ELIADE

2

3

spital

spital

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

43

gang

3 1

gang

terasa gang

P -T

A . L

IB E

R TA

TI I

P-TA. LIBERTATII

SCUARUL LIBERTATII

5

1 5A - 5 3

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

7 11

11 A

9 1A

te ra

sa

in te

rn at

internat Grup Scolar Industrial H. Coanda

internat

atelier scoala hala tratamente termice

Hala P.S.I.

po d

ru la

nt

baie spalatorie

cos STR. DR. IOSIF NEMOIANU

13 /B

13 A

15 17

10 12

14

13

post trafo

7 5 6

8

terasa

terasa

17 15

19

8 6

413

terasa

terasa

1A

3 1

terasa

bazin

terasa

S T

R . S

F A

N T

U L IO

A N

SCR. MARTIR RADIAN BELICI

5

5

ghena

ghena

loto

gang

post trafo STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

5

6

cos

gang

spital

gang

STR. CORIOLAN BREDICEANU

6 7

4 2gang terasa gang

Parc

1

bazin

gang

STR. TOPLITA

64 8

17

13 15

2A 2

49

patiserie R.A.T.T. Timisoara

patiserie

47 37

37/AS.C. Timisoara

terasa 31/A 33

terasa

ga ra

j

25 31 2729Apt.2Apt.1

an ex

a

STR. CORIOLAN BREDICEANU2123

19

17

16

STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . N

IK O

LA U

S B

E R

W A

N G

E R

13

15 11

terasa 79

STR. CORIOLAN BREDICEANU

zid istoric

5

terasa

monument istoric

S T

R . G

H E

O R

G H

E D

IM A gang

gang

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

6

terasa bazin

sinagoga

terasa

gang

post trafo

S T

R . E

M A

N O

IL U

N G

U R

E A

N U

3 1gang

A

STR. CORIOLAN BREDICEANU 14

STR. EUGENIU DE SAVOYAB

P

GSPublisherVersion 356.19.27.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Feb.2018 arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

magazin

7

W.C.

W.C.

P -T

A. V

IC TO

R IE

I6

birouri

P -T

A. V

IC TO

R IE

I

BUL. MIHAI EMINESCU

1gang

gang

cos

sediu administrativ terasa

gang

birouri

birou

rampa

restaurant braserie

posttrafo

BUL . RE

PUB LICII

BUL. REGELE FERDINAND I

laborator

ST R

. P IA

TR A

C R

AI U

LU I

3

Sc . G

Sc . F

STR. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

2 3

2

post trafo

cosSc . E

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I

S C

U A

R U

L O

P E

R E

I 5

3

2gang

grupelectrogen

STR. NICOLAUS LENAU 6

4-6gang birou

hotel

10

2 peron laboratoare

BUL. REP

UBLI CIIcabina portar

cazare copii

3 cabina portar P-TA

. REG INA M

ARIA

1

cos

BUL. REP

UBLI CII

laboratoare

rampa

poarta

sala sport cabina

6

hotel piv

terasa terasa

hotel

hotel

STR. DR. NICOLAE PAULESCU

1

3

Clubul cultural

gj gj

terasa

hotel

Bl . D

2- 3 Bl

. D 1

Sc. C 4

1

2

terasa

gang

cos gang

1B 1A

IN T

R . O

R M

O S

Z S

IG M

O N

D

Parc

1

2- 4

depozit P.S.I.

birouri

magazie piese

po d

ru la

nt

statie oxigen

atelier

statie oxigen

cazare copii spalatorie 2

casa pompe

cazare

cos

dep. carb

sala de masa

7

10

hotel terasa

Sc. B Sc. A

BUL. REP

UBLI CII

1

8 6

2 4

terasa

terasa

gang

S c. A Sc. B

2

post trafo

terasa

anfiteatru

gang

P-TA. VICTORIEI

Parc 1

P-TA. IANCU HUNIADE

SCUARUL CASTELULUI parcare

parcare

parcare

parcare

1

gang

parcare parcare

remiza P.S.I.

rezsubterane birouri

pod rulant

atelier

hala tehnologica

pod rulant

st at

ie re

gl ar

rampa amfiteatru

terasa

1

cos

STR. DR. LIVIU GABOR

S TR

. P A

N A

IT IS TR

A TI

6

bucatarie

post trafo

terasa

S TR

. P A

R IS

4

1

2

terasa

2

gang

birouri laborator

gang 4 2

gang

W.C.

gang

ST R

. A LB

A IU

LI A

9 7

5

2

bazin

bazin

terasa

cabina poarta

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

cabina poarta

atelier

Registrul Auto Roman

po d

ru la

nt

hala R.K. Bene

cos ba zi

nst at

ie a

ce til

en a

si c

om pr

as oa

re centrala termica

atelier

P.S.I

hidrofor

P.S.I

3A

post trafo

atelier intretinere

policlinica policlinica

farmacia

cabinaportar

cantina terasa terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

3

11 B

4 2

5 bazin

casa de oaspetiGaraje

Sediu administrativ

S T

R . P

A R

IS

7 - 9 3

5

uscatorie

terasa

birouri

birouri

S T

R . S

F A

N T

U L

IO A

N 1

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

2

cabina portargang

3

gang

terasa

gang

terasa

2 4

grup sanitar

st. reglare gaz

5

4

cabina poarta

post trafo

cabina portar

ateliere autoservice

decantarep od

ru la

nt

cantina

cantina

bazin

spalatorie

post trafo

centrala termica Calor

cos

post trafo

debitare tratamente termice

hala

birouri administrative

hala P.S.I.

S.C. Industrial Auto S.A.

rez

internat

internat

terasa

S T

R . D

R . I

O S

IF N

E M

O IA

N U

11A

6

9

9

14/A 14

6A

11

8

7

terasa

A

STR. COLONEL EN ESCU

S T

R . A

U R

E L

C O

S M

A

7 5

12

3 4 2

terasa terasa

B

terasa terasa

S T

R . P

A R

IS

13

10

2B

11

terasa

terasa

STR. COLONEL ENES CU

6 48

atelier

P-TA. MIRCEA ELIADE

2

3

spital

spital

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

STR. VICTOR VLAD DELAMARINA

43

gang

3 1

gang

terasa gang

P -T

A . L

IB E

R TA

TI I

P-TA. LIBERTATII

SCUARUL LIBERTATII

5

1 5A - 5 3

C A

L. C

IR C

U M

V A

LA TI

U N

II

7 11

11 A

9 1A

te ra

sa

in te

rn at

internat Grup Scolar Industrial H. Coanda

internat

atelier scoala hala tratamente termice

Hala P.S.I.

po d

ru la

nt

baie spalatorie

cos STR. DR. IOSIF NEMOIANU

13 /B

13 A

15 17

10 12

14

13

post trafo

7 5 6

8

terasa

terasa

17 15

19

8 6

413

terasa

terasa

1A

3 1

terasa

bazin

terasa

S T

R . S

F A

N T

U L IO

A N

SCR. MARTIR RADIAN BELICI

5

5

ghena

ghena

loto

gang

post trafo STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

5

6

cos

gang

spital

gang

STR. CORIOLAN BREDICEANU

6 7

4 2gang terasa gang

Parc

1

bazin

gang

STR. TOPLITA

64 8

17

13 15

2A 2

49

patiserie R.A.T.T. Timisoara

patiserie

47 37

37/AS.C. Timisoara

terasa 31/A 33

terasa

ga ra

j

25 31 2729Apt.2Apt.1

an ex

a

STR. CORIOLAN BREDICEANU2123

19

17

16

STR. CORIOLAN BREDICEANU

S T

R . N

IK O

LA U

S B

E R

W A

N G

E R

13

15 11

terasa 79

STR. CORIOLAN BREDICEANU

zid istoric

5

terasa

monument istoric

S T

R . G

H E

O R

G H

E D

IM A gang

gang

S T

R . M

A R

A S

E S

T I

6

terasa bazin

sinagoga

terasa

gang

post trafo

S T

R . E

M A

N O

IL U

N G

U R

E A

N U

3 1gang

A

STR. CORIOLAN BREDICEANU 14

STR. EUGENIU DE SAVOYAB

P

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 1) "Zona centrala de protectie istorica, de institutii si servicii publice, afectata de zona de protectie a caii ferate".

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIREPARCARE SUPRAETAJATA

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 1) "Zona centrala de protectie istorica, de institutii si servicii publice, afectata de zona de protectie a caii ferate".

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIREPARCARE SUPRAETAJATA

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

CF Nr.423126, Timisoara Steren=4 971 mp

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 1) "Zona centrala de protectie istorica, de institutii si servicii publice, afectata de zona de protectie a caii ferate".

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIREPARCARE SUPRAETAJATA

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

[, ŞT sara e Spa UR Ca 2 d No d z dt
[, ŞT sara e Spa UR Ca 2 d No d z dt
ge
SCARA ÎNĂLȚIMILOR
SCARA ÎNĂLȚIMILOR
ge
SCARA ÎNĂLȚIMILOR
SCARA ÎNĂLȚIMILOR
SCARA ÎNĂLȚIMILOR

Atasament: A02_Plan_sit_existent.pdf

GSPublisherVersion 0.17.100.8

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

20,2

3,0

4,0

11,7

dale

0102 0304

0506 0708

09 10

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

dale

dale

dale

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

CF. Nr.423126 C2-P

Fa rm

ac ia

Sp ita

lul ui

Cl ini

c

de ur

ge nte

pe ntr

u c op

ii

"Lo uis

Tu rca

nu "

Post trafo

P P P

P P P

Anexa Anexa Anexa

Anexa Anexa Anexa

PP

P

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M

P+M

S -1

1

19,6 17,7

2,7 24,6

16,7

13 ,2

11 ,9

16 ,3

12,7

23,0

44,4

12,9

7,2

3, 3

6, 6

6, 1

18 ,7

5, 2

10,4

14,6

17 ,6

81,1

14 ,0

3, 7

18 ,4

3, 2

4,1 14,8

9,3 15,2

8,0

15,1

5,6

13,8

12,8 5,9

3,5

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

88.44

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.5788.57

88.58 88.57

88.49

88.5588.53

88.50

88.50

88.50

88.50

88.45

88.47

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.47

88.44

88.17

88.13

88.13

88.13

88.22

88.32

88.24

88.28 88.25

88.23

88.23

88.07

88.23

88.37

88.40

88.50 88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.55

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54 88.55

88.50

88.43

88.48

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.52

88.43

88.56

88.51

88.25

88.12 88.11

88.15

88.23

88.22

88.2388.2388.19 88.19

88.17 88.14

88.18

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.19

88.27

88.26

88.26

88.21

88.14

88.13

88.10

88.17

91.49

91.99

90.87

89.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.37

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

10000

9000

8000

6000

7000

5000

3000

2000

1000

1500

C

C

C

CC

C

C

C C

C

C

C

C

C

CC

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

V

V

C

C

C

C

V

V

V

VV

C

V

V

C

C

C

V

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

D+P +1E+M

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

PLAN -SITUATIA EXISTENTA A-02

1:500

PLAN DE SITUATIE -LUCRARI IN CURS DE AUTORIZARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LEGENDA:

Limita de proprietate

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Limita zona studiata

Cale ferata

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

Suprafata construita

Suprafata terenului

Existent

mp %

Bilant teritorial

P.O.T. existent: 27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=12 m Hmax constructie=15 m

Constructii in curs de autorizare

1387

4971 100.00

27.9

Nota*:pe parcela studiata se afla in faza de autorizare doua lucrari: extinderea cladirii policlinicii printr-o casa de scara si lift

Indici urbanistici existenti Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Suprafata teren neconstruit 3584 72.1

Suprafata desfasurata 3459

Suprafata spatiu verde existent 0 0

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

Atasament: A03_Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 736.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

19,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

6,00

11 ,7

5

6, 00

6, 00

3, 50

6,00

17 ,7

5

5,50 5,03

5,50 5,03

5,50 5,03

11 ,5

7

2,79 9,76 2,36

2,00

6,11

5, 50

33,81

22,45

71,57

Z.V.

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

12 13

14 15

16

21 22 23 24 25 26

27 29

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

Z.V.

Z.V.

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M

P+M

11

17

18

2019

30

18 ,7

0 6,

05

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

88.44

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.5788.57

88.58 88.57

88.49

88.5588.53

88.50

88.50

88.50

88.50

88.45

88.47

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.47

88.44

88.17

88.13

88.13

88.13

88.22

88.32

88.24

88.28 88.25

88.23

88.23

88.07

88.23

88.37

88.40

88.50 88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.55

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54 88.55

88.50

88.43

88.48

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.52

88.43

88.56

88.51

88.25

88.12 88.11

88.15

88.23

88.22

88.2388.2388.19 88.19

88.17 88.14

88.18

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.19

88.27

88.26

88.26

88.21

88.14

88.13

88.10

88.17

91.49

91.99

90.87

89.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.37

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

Retragere fata de limita de proprietate Hcornisa/2=6m

R et

ra ge

re fa

ta d

e cl

ad ir

ea ex

is te

nt a

H co

rn is

a/ 2=

6m

Retragere fata de cladirea existenta Hcornisa/2=6m

R et

ra ge

re fa

ta d

e cl

ad ir

ea ex

is te

nt a

H co

rn is

a/ 2=

6m

Suprafata construibila S=1548 mp

Parcare supraetajata 2S/S+P+ 2E+terasa,etaj partial

250 locuri parcaj

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

Retragere limita n ordica=2 m

Platforma deseuri

REGLEMENTARI URBANISTICE A-03

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Zona implementare constructii-propusa

Spatiu verde propus

Limita zona studiata

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

Suprafata construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate

Total

Existent Propus

mp % mp %

4 971 100.00 4 971 100.00

2 288.04

1 164.46

Bilant teritorial

Suprafata desfasurata 3 035

1 518.5

10 153

Constructie in curs de autorizare- scara exterioara si lift-policlinica

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus:50% C.U.T propus: 2.1 Regim maxim de inaltime:S+ P+3E Hmaxcornisa=12m Hmax constructie=15 m

46.04

23.42

30.54

Indici urbanistici existenti

P.O.T. existent:27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Cale ferata

Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

1387

0

3584

27.9

72.1

0

GSPublisherVersion 0.17.100.8

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

19,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

6,00

11 ,7

5

6, 00

6, 00

3, 50

6,00

17 ,7

5

5,50 5,03

5,50 5,03

5,50 5,03

11 ,5

7

2,79 9,76 2,36

2,00

6,11

5, 50

33,81

22,45

71,57

Z.V.

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

12 13

14 15

16

21 22 23 24 25 26

27 29

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

Z.V.

Z.V.

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M

P+M

11

17

18

2019

30

S -1

1

18 ,7

0 6,

05

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

88.44

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.5788.57

88.58 88.57

88.49

88.5588.53

88.50

88.50

88.50

88.50

88.45

88.47

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.47

88.44

88.17

88.13

88.13

88.13

88.22

88.32

88.24

88.28 88.25

88.23

88.23

88.07

88.23

88.37

88.40

88.50 88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.55

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54 88.55

88.50

88.43

88.48

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.52

88.43

88.56

88.51

88.25

88.12 88.11

88.15

88.23

88.22

88.2388.2388.19 88.19

88.17 88.14

88.18

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.19

88.27

88.26

88.26

88.21

88.14

88.13

88.10

88.17

91.49

91.99

90.87

89.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.37

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

Retragere fata de limita de proprietate Hcornisa/2=6m

R et

ra ge

re fa

ta d

e cl

ad ir

ea ex

is te

nt a

H co

rn is

a/ 2=

6m

Retragere fata de cladirea existenta Hcornisa/2=6m

R et

ra ge

re fa

ta d

e cl

ad ir

ea ex

is te

nt a

H co

rn is

a/ 2=

6m

Suprafata construibila S=1548 mp

Parcare supraetajata 2S+P+2E 250 locuri parcaj

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

Retragere limita n ordica=2 m

Platforma deseuri

REGLEMENTARI URBANISTICE A-03

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Zona implementare constructii-propusa

Spatiu verde propus

Limita zona studiata

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

Suprafata construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate

Total

Existent Propus

mp % mp %

4 971 100.00 4 971 100.00

2 288.04

1 164.46

Bilant teritorial

Suprafata desfasurata 3 035

1 518.5

10 153

Constructie in curs de autorizare- scara exterioara si lift-policlinica

Indici urbanistici propusi pentru cladiriea prevazuta in proiect P.O.T. propus:50% C.U.T propus: 2.1 Regim maxim de inaltime:2S+P+2E Hmaxcornisa=11m Hmax constructie=13 m

46.04

23.42

30.54

Indici urbanistici existenti

P.O.T. existent:27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Cale ferata

Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

1387

0

3584

27.9

72.1

0

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3 Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

2S/S+P+2E+terasa,etaj partial

15 m 12 m

Atasament: A04_Posibilitati_de_mobilare_urbana.pdf

GSPublisherVersion 736.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

4,18 m219,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

6, 68

3, 50

6,00

11 ,6

4

6, 00

5, 50

5,50 5.00

5.00 5,50

5.00 5,50

5.00

2.00 5.00

5,00

2,79 9,76 2,36

5, 50

8,74

22,45

71,57

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

P+M Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M 18

,7 0

6, 05

6,13

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Parcare supraetajata 2S/S+P+ 2E+terasa, etaj partial

250 locuri parcaj ac ce

s pi

et on

al ac

ce s

au to

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.57

88.50

88.50

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.44

88.17

88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.43

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.21

88.1489.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

POSIBILITATI MOBILARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

POSIBILITATI DE MOBILARE A-04

1:500

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

Limita zona studiata

Spatiu verde propus

Constructie in curs de autorizare- scara exterioara si lift-policlinica

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Cale ferata

Cladire parcaj supraetajat propus

Suprafata construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate

Total

Existent Propus

mp % mp %

4 971 100.00 4 971 100.00

2 288.04

1 164.46

Bilant teritorial

Suprafata desfasurata 3 035

1 518.5

10 153

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus:50% C.U.T propus: 2.1 Regim maxim de inaltime:S+ P+3E Hmaxcornisa=12m Hmax constructie=15 m

46.04

23.42

30.54

Indici urbanistici existenti

P.O.T. existent:27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

1387

0

3584

27.9

72.1

0

GSPublisherVersion 736.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

4,18 m219,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

6, 68

3, 50

6,00

11 ,6

4

6, 00

5, 50

5,50 5.00

5.00 5,50

5.00 5,50

5.00

2.00 5.00

5,00

2,79 9,76 2,36

5, 50

8,74

22,45

71,57

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

P+M Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M 18

,7 0

6, 05

6,13

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Parcare supraetajata S+P+3 E 250 locuri parcaj

ac ce

s pi

et on

al ac

ce s

au to

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.57

88.50

88.50

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.44

88.17

88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.43

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.21

88.1489.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

POSIBILITATI MOBILARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

POSIBILITATI DE MOBILARE A-04

1:500

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

Limita zona studiata

Spatiu verde propus

Constructie in curs de autorizare- scara exterioara si lift-policlinica

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Cale ferata

Cladire parcaj supraetajat propus

Suprafata construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate

Total

Existent Propus

mp % mp %

4 971 100.00 4 971 100.00

2 288.04

1 164.46

Bilant teritorial

Suprafata desfasurata 3 035

1 518.5

10 153

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus:50% C.U.T propus: 2.1 Regim maxim de inaltime:S+ P+3E Hmaxcornisa=12m Hmax constructie=15 m

46.04

23.42

30.54

Indici urbanistici existenti

P.O.T. existent:27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

1387

0

3584

27.9

72.1

0

GSPublisherVersion 0.17.100.8

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

4,18 m219,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

6, 68

3, 50

6,00

11 ,6

4

6, 00

5, 50

5,50 5.00

5.00 5,50

5.00 5,50

5.00

2.00 5.00

5,00

2,79 9,76 2,36

5, 50

8,74

22,45

71,57

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

P+M Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu

P

Spitalul clinic de urgente pentru

copii Louis Turcanu Timisoara

Sectia Pneumologie

P+1E+M

S -1

1

18 ,7

0 6,

05

6,13

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Parcare supraetajata 2S+P+2E 250 locuri parcaj

ac ce

s pi

et on

al ac

ce s

au to

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

88.17

88.02

87.93

88.31

88.53

87.9987.98

87.86

87.91

87.91 87.93

87.92

87.88

87.78 87.91

87.84

87.90

87.90

87.86

87.89 87.94

87.86 88.00 87.91

87.90 87.79

87.82

87.86

87.92 87.96

87.90 88.01

87.97

87.85 88.01

87.89 87.92

87.97 87.94

88.08

87.91

88.24

88.21 88.22

88.22

88.40 88.30

88.2588.24

88.24

88.18

88.14

88.27

88.31

88.25 88.11

88.12 88.11

87.96

88.29

88.33

88.41

88.39

88.39

88.48

88.64

88.46

88.43

88.46

88.37

88.40 88.47

88.57

88.50

88.50

88.50

88.34

88.45

88.5188.47

88.44

88.17

88.46

88.42

88.28

88.3888.38

88.32

88.51

88.46

88.28

88.04 88.17

87.97

88.05

88.06

88.07 88.08

88.08 88.22

88.06

88.08

88.06

88.09

88.11

88.11

88.10

88.10

88.08

88.07

88.04

88.21

88.21

88.29

88.30

88.26

88.23 88.23

88.06

88.18

88.12

87.96

88.05

88.05

88.17

88.16

88.24

88.18

88.25

88.16 88.26

88.27 88.19

88.21

88.33

88.27

88.15

88.29 88.30

88.25 88.33

88.27

88.34

88.33

88.30

88.24

88.28

88.28

88.47

88.27 88.36

88.32

88.32

88.35

88.57

88.67

88.64

88.68 88.76

88.64

88.7488.71

88.89 88.75

88.67

88.65

88.76

88.59

88.61

88.46 88.50

88.38 88.52

88.37 88.36

88.34

88.23

88.34 88.31

88.43

88.20 88.21

88.07

88.07

88.77

89.02

89.03 89.39

88.64

88.39

88.37

88.41 88.32

88.35

88.41

88.36

88.35 88.36 88.47

88.45

88.43 88.43

88.41 88.43

88.42

88.41

88.25

88.08

88.16

88.59 88.26

88.10

87.85

87.77

87.92 87.79

87.80 87.85

87.86

87.86

87.96

87.95

87.72

88.09

87.98

87.90

87.95

87.99

88.01

88.05

87.99

88.07 88.18

88.13

88.10

87.98 87.99

87.91 88.66

87.97

88.02

87.89

88.45

88.30

88.19 88.25

88.28

88.51

88.34 88.34

88.33

88.35

88.31

88.32 88.31

88.30

88.31

88.31

88.46 88.45

88.24

88.25

88.13

88.23 88.24

88.27

88.2788.24

88.23 88.24

88.50 88.41

88.28

88.25 88.27

87.90

87.91

88.48

88.29

87.23

88.33

88.37

88.37

88.3388.32

88.36

88.39

88.39

88.48

88.49 89.8889.15 88.81

88.49

88.69

88.67

89.32 88.59

88.69

88.78 88.60

88.69

88.62

88.55

88.60 88.53

88.56

88.54

88.58

88.65

88.58

88.55

88.54

88.55 88.54

88.60

88.67

88.68

88.65 88.50

87.70

87.69 88.23

88.34

88.40 88.36

88.19

87.54

88.38

87.74

89.10

88.69

88.69

88.43

88.30 88.63

89.10 88.30

88.52

88.45

88.21

88.1489.10

88.34

88.50

88.3688.10

88.15

88.18 88.17

88.15

88.1588.18

88.47

88.48

88.51

88.15

88.19

88.28

88.50 88.53

88.48

88.53

88.48

89.36

88.14

88.1488.17

88.28

88.48

87.83

88.19

Fundatia Sancta Maria Hilfe

Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara-Cantina

si internat

POSIBILITATI MOBILARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

POSIBILITATI DE MOBILARE A-04

1:500

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

Limita zona studiata

Spatiu verde propus

Constructie in curs de autorizare- scara exterioara si lift-policlinica

Zona pentru locuinte cu regim mic si mediu de inaltime

Circulatii auto

Zona institutii publice si servicii

Circulatii pietonale

Cale ferata

Cladire parcaj supraetajat propus

Suprafata construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate

Total

Existent Propus

mp % mp %

4 971 100.00 4 971 100.00

2 288.04

1 164.46

Bilant teritorial

Suprafata desfasurata 3 035

1 518.5

10 153

46.04

23.42

30.54

Indici urbanistici existenti

P.O.T. existent:27.9% C.U.T existent: 0.61 Regim maxim de inaltime: P+3E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

Indici urbanistici reglementati in zona P.O.T.maxim=80% Regim maxim de inaltime: P+2E Hmaxcornisa=9 m Hmax constructie=15 m

1387

0

3584

27.9

72.1

0

P.O.T. propus:50% C.U.T propus: 2.1 Regim maxim de inaltime:2S+P+2E Hmaxcornisa=11m Hmax constructie=13 m

Indici urbanistici propusi pentru cladiriea prevazuta in proiect

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3 Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

2S/S+P+2E+terasa,etaj partial

15 m 12 m

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3

2S/S+P+2E+terasa,etaj partial

15 m 12 m

Atasament: A05_Regim_juridic.pdf

GSPublisherVersion 736.17.24.47

coordonator de urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126- C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.Iosif Nemoianu,nr.3, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) -Construire parcare supraetajata

SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII-"LOUIS TURCANU"

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Februarie 2020arh. Ocolisan Bogdan

19/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

19,64 17,74 2,71

24,58

16,69

14,65 10,44

5,22

6, 64

3, 33

7,21

12,94

44,41

22,99

12,68

16 ,3

2

11 ,9

4

13 ,2

4

18 ,3

6

3, 24

4,09 14,69

5,59

13,79

12,80 5,91

2,79 9,76 2,36

5, 50 22,45

71,57

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

dale

dale

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

be to

n

dale

asfalt

CF. Nr.423126 C1-D+P+1E+M

CF. Nr.423126 C2-P

Ambulatoriu de specialitate Spitalul Clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

rampa

P+1E

P

statuie

22

2 3

4 5

6 7

10

11

15

16

17

18

19

20

21

9

8

12

13

14

1

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

CF. Nr.423126 Nr.cad. 423126

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

P+1E

P+1E+M

P

P

Nr.top. 1168

Nr.top. 1207

Nr.top. 1165

Nr.top. 1149

P+M Nr.top. 1164 P+1E

nr.5

nr.1

Nr.top. 1110

D+P+1E nr.4

Nr.top. 1109

P

st r.

Io si

f N em

oi an

u

Santier in lucru

Scara exterioara si lift in curs de

autorizare

Z.V.

Z.V.

Z.V.

P

18 ,7

0 6,

05

CF. Nr.423126 C3-P+3E

Casa "Ronald Mc Donald`s"

cu spatii de cazare pentru copii si

parinti

P+4E nr.11B

D+P+1E+M nr.2

Nr.top. 1108

Spitalul clinic de urgente pentru copii

"Louis Turcanu"

ac ce

s au

to ac

ce s

pi et

on al

ac ce

s pi

et on

al

Nr.top. 1101

ac ce

s au

to

D+P+ 1E+M

Parcare supraetajata 2S/S+P+ 3 E+terasa,etaj partial

250 locuri parcaj

ac ce

s pi

et on

al ac

ce s

au to

ac ce

s pa

rte r

pa rc

aj e

ta ja

t

ac ce

s pa

rt er

pa rc

aj e

ta ja

t

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A-05

1:500

LEGENDA:

Limita de proprietate

Terenuri din domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Terenuri din domeniul public al municipiului, teren de interes local

Limita zona studiata

Terenuri din domeniul privat al statului, teren de interes national-teren pentru infrastructura feroviara

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘPLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA Nr. Cad.: 423126,423126-C1,423126-C2,423126-C3,CF. nr.: 423126 Str. Dr.IosifNemoianu,nr.3