keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/06.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Dacilor nr. 25 Timişoara

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 281/06.06.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Dacilor nr. 25 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006- 006310/12.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărarârea Consiliului Local nr. 95/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona Fabric ";
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit (c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Dacilor nr. 25 Timişoara conform Proiectului nr.55/2005, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură arh. Mihai Anton Zegrea care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal " Locuinţe şi funcţiuni complementare" -str. Dacilor nr. 25 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în suprafaţă de 1469 mp este înscris în C.F. nr. 139919 Timişoara nr.top 5631/3/2, 5630/2, 5631/2, 5660/1/2/2, fiind proprietatea lui Petreuş Titiana Lenuţa şi soţul Petreuş Florin Vasile

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" -str. Dacilor nr. 25 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 95/1998.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Perefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Petreuş Titiana Lenuţa şi Petreuş Florin Vasile;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_DACILOR_25_REGL_URBAN_03_(1).pdf

B IL

A N

T TE

R IT

O R

IA L

0 ZO

NE F

UN CT

IO NA

LE EX

IS TE

NT

PR OP

US S

ha %

S ha

% 1

ZO NA

C ON

ST RU

IT A

0.5 7

30 .2%

2 ZO

NA C

IR CU

LA TI

I S TR

AZ I P

AR CA

JE P

LA TF

OR ME

0.5 6

30 .5%

0.6 7

35 .5%

3 ZO

NE V

ER ZI

0.5

1 27

%

5 TO

TA L S

UP RA

FA TA

P .U

.Z .

1.8 4 h

a1 00

% 1.8

4 h a

10 0%

ZO NE

T ER

EN UR

I N EO

CU PA

TE N

EA ME

NA JA

TE 0.1

4 7.3

% 4

0.4 2

22 .8%

0.4 1

22 .2%

0.4 5

24 .5%

C oo

rd on

at el

e X

; Y

- si

st em

d e

p ro

ie ct

ie ,,

S te

re og

ra fic

1 97

0 "

P .O

.T . p

ro pu

s 45

%

ZO N

A IM

P LA

N TA

R E

C O

N S

TR U

C TI

E P

R O

P U

S A

C U

F U

N C

TI U

N I

LO C

U IN

TE F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E S

E R

V IC

II C

O M

E R

T B

IR O

U R

I

ZO N

A V

E R

D E

P A

R C

A JE

P R

O P

U S

E

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

TR A

S E

U D

E D

R U

M P

R O

P U

S A

V IZ

A T

C U

H C

L 95

/1 99

8 C

E S

E A

N U

LE A

ZA

LI M

IT A

P U

Z

LE G

EN D

A

C U

R S

C A

N A

L B

E G

A

S U

P R

A FE

TE R

ID IC

A TE

T O

P O

G R

A FI

C

LI N

IE T

R A

M V

A I E

X IS

TE N

TA

D R

U M

E X

IS TE

N T

C LA

D IR

I E X

IS TE

N TE

C U

F U

N C

TI U

N I D

E FI

N IT

E D

E JA

0 5

10 20

30 40

50

6.00

ZO N

A P

R O

TE C

TI E

R E

TE A

T E

R M

IC A

ZO N

A P

R O

TE C

TI E

M O

N U

M E

N TE

C an

alu l

B eg

a

208300

208350

208400

208450

208300

208350

208400

208450

48 02

00

48 01

50

48 02

00

48 01

50

S pl

ai ul

G ala

ti (a

sf alt

)

str. Zl atna (a

sfalt)

A

A4

A 4

A 4

A 4

Zv

10

10

13

8

Zv

Zv 10 5

10 3

10 1

2

3

4

6

11

12

18

10 2

11

S t r. D

a c i l o

r ( a sfalt

)

11

m tro

tu ar

a sf

alt

trotua r asfa

lt

trotua r asfa

lt

tro tua

r a sf

alt

tro tu

ar b

et on

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

pl at

fo rm

a b

et on

pl at

fo rm

a be

to n

pl at

fo rm

a b

et on

et on

Zv

trotu ar as

falt

23

21

12 10

tro tu

ar b

et on

C

C

C

C

C

C

C

C

C

T

17

19

5

9

8

29

33 32

20

21

22

16

Zv

trot uar

asfa lt

B

B

7

27

23

28

25

26

30

31

10

14

15

13

24

48 01

50 48

01 50

208450

S+ P+

3+ M

P+ 4

P+ 4

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

- T R

A SE

U D

E D

R U

M P

R O

PU S

A VI

ZA T

C U

H C

L 95

/1 99

8 - I

N A

C TU

A LA

P R

O PU

N ER

E SE

A

N U

LE A

ZA P

R O

PU N

ER EA

D E

M A

I S U

S - S

E PA

ST R

EA ZA

A C

TU A

LU L

TR A

SE U

A L

SP LA

IU LU

I G A

LA TI

SE

A M

PL A

SE A

ZA O

C LA

D IR

E S+

P+ 2-

3+ M

S I S

E A

M EN

A JE

A ZA

PA

R C

A R

I S I S

PA TI

V ER

ZI IN

Z O

N A

S+ P+

2+ M

P

P +1

P

P+ 4

P+ 4

Zv

6. 00

PL A

N D

E SI

TU A

TI E,

R EG

LE M

EN TA

R I

U R

B A

N IS

TI C

E

PL A

N U

R B

A N

IS TI

C Z

O N

A L

ST R

. D A

C IL

O R

N R

. 2 5

TI M

IS O

A R

A

55 /2

00 5

P .U

.Z .

03 U

A T

PL AN

U RB

AN IS

TI C

ZO NA

L ST

R. D

AC IL

OR N

R. 25

TI

MI SO

AR A

RE GL

EM EN

TA RI

U RB

AN IS

TI CE

ar h.

M .A

. Z eg

re a

P l.N

r.

Tim iso

ar a B

v. 16

D ec

em br

ie 19

89 N

r. 79

sc .B

ap .3

Te l/F

ax 24

57 35

- 07

22 29

37 75

e-

ma il z

eg re

a@ ma

il.d ntt

m. ro

, w ww

.ze gr

ea .ro

TN A

nr . 3

81 ; C

NP : 1

54 01

10 35

48 12

Mi ha

i A nt

on Z

eg re

a BI

RO U

IN DI

VI DU

AL D

E AR

HI TE

CT UR

A TI

MI SO

AR A

ar h.

M .A

. Z eg

re a

S ef

. p ro

ie ct

: ar

h. M

.A . Z

eg re

a

1: 50

0

S ca

ra :

P r.N

r.

03 /2

00 5

Fa za

:

TI TL

U P

LA N

S A

B E

N E

FI C

IA R

N U

M E

LE S

E M

N A

TU R

A C

E R

IN TA

R E

FE R

A T/

E X

P E

R TI

ZA N

R ./D

A TA

V E

R IF

IC A

TO R

I/ E

X P

E R

T

D at

a:

P ro

ie ct

at :

D es

en at

:

TI TL

U P

R O

IE C

T

Pe tr

eu s

Fl or

in V

as ile