keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 320/15.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006536/03.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 04/15.03.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 16 din 26.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana, întocmit conform Proiectului nr. 140/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafaţă totală de 31.635 mp, în două UTR-uri, astfel:
UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare (21.088 mp)
UTR 2 - Zonă depozitare şi servicii (10.547 mp)

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare (21.088 mp)

SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unităţi/parcelă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 0,9
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 11m
Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,0
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă locuire colectivă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,3
Regim de înălţime max. (S)+P+2E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m


SzSI - Subzonă servicii şi instituţii publice:
P.O.T. = max. 40%
C.U.T. = max. 1,1
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m

Spaţii verzi în UTR 1 = minim 5%

UTR 2 - Zonă depozitare şi servicii (10.547 mp)
P.O.T. = max. 65%
C.U.T. = max. 2,1
Regim de înălţime max. (S)+P+4E+Er
Hmax. cornişă = 18m
Hmax. coamă = 22m

Spaţii verzi în UTR 2 = minim 20%

Sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform legislatiei in vigoare, accesul auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004319/ 15.12.2017, spaţii verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 şi minim 20% pentru UTR 2 - conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare"- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziaşului nr. 126 în suprafaţă de 8.135 mp, categoria de folosinţă - curti constructii, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; în CF nr. 442663, nr. Top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b (provenita din conversia CF 1639 Mosnita Noua), în suprafaţă de 23.500 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Poparad Sorin şi Poparad Adriana Zorica.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planşa nr. 140-A07 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr.126, Timişoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad
Adriana;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-006536/03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str.

Calea Buziașului, nr.126, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Reconfigurare și extindere zonă

servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, este amplasat în partea de sud-est a Municipiului Timişoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziașului cât şi din strada Dafinului, identificat prin extras CF nr. 430558, nr. cad. 430558; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b).

Conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 – Corp administrativ şi depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L.; conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuinţe pentru max.2 familii şi funcţiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălţime max. admis S+P+2E. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziaşului nr. 126 în suprafaţă de 8.135 mp, categoria de folosinţă - curţi construcţii, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b) în suprafaţă de 23.500 mp, categoria de folosinţă – arabil, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare

existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara propune reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziașului nr. 126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “Corp administrativ şi depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara”, proiect nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001; dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcţiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din străzile Dafinului – la sud şi Calea Buziaşului, la nord, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017- 004319/15.12.2017.

Cod FO53-03,Ver.2

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 3111 din 12.07.2017, Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/15.03.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., proiect nr. 140/2015, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: AVIZ_JURIDIC_PUZ_Randler_Buziasului_126.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.05.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziaşului , nr. 126, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: - CF nr.430558 Timişoara, nr. cad. 430558, terenul în suprafață de 8.135 mp are categoria de folosință curți construcții, intravilan, intabulare drept de servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT este proprietatea S.C. RANDLER GROUP SRL — beneficiara documentației. - CF nr. 442663 Timişoara, nr. cad. 442663, terenul în suprafață de 23.500 mp are categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea d-lui Poparad Sorin şi a d-nei Poparad Adriana Zorica — beneficiari ai documentației PUZ, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-006536/03.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare şi extindere Zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziaşului , nr. 126, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 430558 Timişoara şi CF nr. 442663 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare şi extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziaşului , nr. 126, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFA, 1 Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Randler_Buziasului_126.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-006536/03.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziaşului, nr.126, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006536/03.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr.126, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor şi comerțului; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-006536/23.04.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/15.03.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3111 din 12.07.2017 precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Georgeta Trimbiţaş, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 16.11.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în decembrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-01880327.12.2017; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ Cod FP 53-01, ver. 1 N

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBI' TAȘ S.R.L., proiect nr. 140/2015, la cererea beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, în suprafață totală de 31.635 mp este format din 2 parcele şi este situat în partea de sud-est a Municipiului Timişoara la sud de Calea Buziaşului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziaşului cât și din strada Dafinului, identificat prin extras CF nr. 430558, nr. cad. 430558; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/6). Destinația actuală, conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 — Corp administrativ şi depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L.; conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuințe pentru max.2 familii şi funcțiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălțime max. admis S+P+2E. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziaşului nr. 126 în suprafață de 8.135 mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b) în suprafață de 23.500 mp, categoria de folosință — arabil, proprietari Poparad Sorin şi Poparad Adriana Zorica. Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara propune reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziaşului nr. 126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “Corp administrativ şi depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara”, proiect nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaş S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001; dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor Cod FP 53-01, ver. 1 N

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor. Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din străzile Dafinului — la sud şi Calea Buziaşului, la nord, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004319/15.12.2017. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004319/15.12.2017. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafață totală de 31.635 mp, în două UTR-uri, astfel: UTR 1 — Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) UTR 2 — Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: UTR 1 — Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unități/parcelă: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 0,9 Regim de înălțime max. (S)+P+IE+(M)Er Hmax. cornişă = llm Hmax. coamă = 15m SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,0 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornișă = 12m Hmax. coamă = 17m SzLC - Subzonă locuire colectivă: P.O.T. = max. 35% CU.T. = max. 1,3 Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m Hmax. coamă = 17m Cod FP 53-01, ver. 1

] ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: P.O.T. = max. 40% CUT. = max. 1,1 Regim de înălțime max. (S)+P+IE+(M)Er Hmax. cornișă = l2m Hmax. coamă = 17m Spaţii verzi în UTR 1 = minim 5% UTR2 — Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) P.O.T. = max. 65% C.U.T. = max. 2,1 Regim de înălțime max. (S)+*P+4E+Er Hmax. cornişă = 18m Hmax. coamă = 22m Spaţii verzi în UTR2 = minim 20% Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 şi minim 20% pentru UTR 2 - conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş — suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LPAT. (M.TC.T). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planga nr. 140- A07 - „Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Cod FP 53-01, ver. 1

MU DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, inter După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentati ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ NICIPIUL TIMIŞOARA DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ tel/fax +40 256 408341 net:www.primariatm.ro ei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizări din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” servicii şi depozitare "- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Reconfigurare şi extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, întocmit conform proiectului nr. 140/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAŞ S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unități/parcelă: P.O.T. = max. 35% CU.T. = max. 0,9 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = llm Hmax. coamă = l5m SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: P.O.T. = max. 35% CU.T. = max. 1,0 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m Hmax. coamă = 17m SzLC - Subzonă locuire colectivă: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,3 Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er Hmax. cornişă = l2m Hmax. coamă = 17m SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: P.O.T. = max. 40% CUT. = max. 1,1 Cod FP 53-01, ver. 1 N

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Regim de înălțime max. (S)+*P+IE+(M)Er Hmax. cornişă = 12m Hmax. coamă = 17m Spaţii verzi in UTR 1 = minim 5% UTR 2 — Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) P.O.T. = max. 65% CUT. = max. 2,1 Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er Hmax. cornişă = 18m Hmax. coamă = 22m Spaţii verzi în UTR2 = minim 20% Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004319/ 15.12.2017. Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 şi minim 20% pentru UTR 2 - conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş — suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate. privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziașului nr. 126 în suprafață de 8.135 mp, categoria de folosință - curti constructii, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; în CF nr. 442663, nr. Top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b (provenita din conversia CF 1639 Mosnita Noua), în suprafață de 23.500 mp, categoria de folosință — arabil, proprietari Poparad Sorin şi Poparad Adriana Zorica. 4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planga nr. 140- A07 - „Circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Cod FP 53-01, ver. 1 N

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., proiect nr. 140/2015, la cererea beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Po Cf Red'dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1 N

Atasament: 34_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_Randler.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, /INicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, prin S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. cu sediu pe str. M.M. Todorov nr.2, în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal ............. „înregistrată cu UR2017-013911/25.08.2017; Ca urmare a proiectului nr. 140/2015 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, cu sediul în judeţul Timiş, Loc. Timişoara, cod poştal ...., str. M.M. Todorov nr.2, Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr.95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.34 din 21.09.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” cu modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016 Generat de imobilul situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 126, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie şi extrasele CF nr. 430558, CF nr. 442663, anexate, teren intravilan: Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului. Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planşei nr. 140-A06 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare şi extraselor CF ataşate, menţionate mai sus, anexă la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la sud strada Dafinului, la vest parcela cu PUZ în lucru proprietar HONAE VIKTOR, la nord Calea Buziaşului, la est parcele private identificate cu nr. A 1504/1/9/1, A 1504/1/9/2, PUZ aprobat cu HCL 537/2006. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului — Folosinţa actuală: conform CF 430558 anexat - teren intravilan, in suprafata de 8.135 mp, categoria de folosinţă: curţi construcţii; conform CF 442663 anexat - teren intravilan, in suprafata de 23.500 mp, categoria de folosinţă: arabil. Destinația conform HCL 361/2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara" - Corp administrativ şi depozit SC RANDLER GROUPE SRL şi conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcțiuni complementare COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Categoria funcţională propusă/acceptată pe terenul beneficiarului: Se propune structurarea terenului studiat în suprafaţă totală de 31.635mp, în două UTR- uri, astfel: UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) UTR2 - Zonă depozitare şi servicii (10.547 mp) 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform Oportunitate nr. 15/29.09.2016: UTR 1: - Subzonă locuire cu maxim 2 unități locative pe parcelă - POT max = 35% - CUT max = 0,9 - regim de înălțime max (S)+P+1E+Er(M) -Hmax = 17m - Hmax cornişă = 122m - Spaţii verzi min 5% UTR2: - Subzonă depozitare şi servicii - POT max = 65% (Conf. PUD aprobat cu HCL 361/2001) - CUT max = 2,1 - regim de înălțime max (S)+P+4E+Er - Hmax = 22m - Hmax cornişă = 18m - Spaţii verzi min 20% - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unităţi/parcelă: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 0,9 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 11m Hmax. coamă = 15m SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: P.O.T. = max. 35% C.U.T.= max. 1,0 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 122m Hmax. coamă = 17m SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă: P.O.T. = max. 35% C.U.T. = max. 1,3 Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er Hmax. cornişă = 122m Hmax. coamă = 17m COD FO 47-09, VER. 2 Avizului de PAGINA 2/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro SzSI - Subzonă Servicii şi instituţii publice: P.0.T. = max. 40% C.U.T. = max. 1,1 Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m Hmax. coamă = 17m Spaţii verzi in UTR1 = minim 5% UTR2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) P.O.T. = max. 65% CU.T. = max.2,1 Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er Hmax. cornişă = 18m Hmax. coamă = 22m Spaţii verzi în UTR2 = minim 20% - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - documentaţia de PUZ va respecta culorile şi conţinutul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru - in ceea ce priveşte continuitatea drumurilor şi a spaţiilor ce urmează a fi de interes public - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: Avize necesare pentru PUZ: Aviz C.T.A.T.U.: Avize necesare pentru PUZ: aviz CTATU (Avizul Arhitectului-şef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major (conf. HG 62/1996), aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) şi COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Plan de situatie actualizat cu viza OCPI cu marcarea serivituţii de trecere, Acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri - dacă este cazul Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului Se vor respecta: RLU, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96, si legislatia in vigoare. Utilitati necesare in zona: apa, canal, gaz,electricitate. Circulatie pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. Demolarea constructilor existente se va realiza cu respectarea: Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96 si legislatia in vigoare, alte avize conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3111 din 12.07.2017 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 25905/25.08.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prinpeştă la data de Arhitect-șef rin CIURARIU Sorina Popa Red- S.P.-2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 4/4

Atasament: 04_Aviz_Arh_Sef_Randler_Buziasului_126.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, prin S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, CUI RANDLER: 11907936, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timișoara, str. M.M. Todorov nr. 2, cod poştal 300044, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-003476/01.03.2018; Ca urmare a proiectului nr. 140/2015 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timișoara, M.M. Todorov nr. 2, cod poștal 300044, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 29.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 04 din 15.03.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare”. Generat de imobilul situat în Timişoara, Calea Buziașului nr. 126, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie și extrasele conform CF 430558 anexat - teren intravilan, in suprafata de 8.135 mp, categoria de folosinţă: curti constructii; conform CF 442663 anexat - teren intravilan, in suprafata de 23.500 mp, categoria de folosinţă: arabil, teren intravilan Iniţiatori: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA; Proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Georgeta V. TRIMBITAS. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timișoara, cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziaşului, strada Rozmarinului, strada Dafinului. Se reglementează terenurile deţinute de beneficiar, conform CF 430558 şi CF 442663 anexate. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 - Corp administrativ si depozit SC RANDLER COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA * DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.AC.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3111 din 12.07.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr..13091/04.04.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoştă la data de Arhitect-şef, i orin CIURARIU Consilier Sorina Po COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 4/4

Atasament: Raport_info_Randler.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ P Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2017-018803/27.12.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” - Amplasament: Timişoara, Calea Buziașului, nr.126 - Beneficiari: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana - Proiectant: S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAŞ S.R.L. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.11.2017 — 12.12.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Timişoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARBIECT SEF Eprifian 'Sotin'SIURARIU (i SEF BIROU, i CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POPA Red-S.P. 2ex

Atasament: Rezultatele_info_Randler.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2017-018803/13.12.2017 REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „Reconfigurare şi extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” - Amplasament: Timişoara, Calea Buziaşului, nr.126 - Beneficiari: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana - Proiectant: S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAŞ S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.11.2017 — 12.12.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si l panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Wwww.primariatm.ro. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAŞ S.R.L., organizată în data de 29.11.2017, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoană interesată de această investiție. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POP <<" Red/ dact. — S.P..-2 ex

Atasament: 140_-_Memoriu.pdf

Pagina 1 I 20

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 140/2015

1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL

”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”

Amplasament: Calea Buziașului, nr.126

Intravilan Timișoara, județul Timiș CF nr. 430558, 442663

Număr proiect: 140/2015

Faza: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Iniţiatori: S.C. “RANDLER GROUP” S.R.L. (Beneficiari) POPARAD SORIN și POPARAD ADRIANA Elaborator: S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. (Proiectant) Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2,jud. Timiș

tel./fax: 0256/432212, e-mail: [email protected] Data: aprilie 2018 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Calea Buziașului nr.126 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 430558, CF nr. 442663, a fost întocmită la comanda beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana.

Pagina 2 I 20

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 31.635 mp și este compusă din parcelele:

 cu nr. cad. 430558 în suprafaţă de 8.135 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara,

 și nr. cad. 442663 în suprafaţă de 23.500 mp, teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara.

Propunerile ce fac obiectul prezentei documentații au fost generate de solicitarea beneficiarilor de a configura trama stradală cu propunerea unui drum median (cu o echipare edilitară rațională) corelat cu dezvoltarea zonei.

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul:  reconfigurării și extinderii incintei existente a S.C. Randler Group

S.R.L., dezvoltată pe Calea Buziașului nr.126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “CORP ADMINISTRATIV ȘI DEPOZIT S.C. RANDLER GROUP S.R.L. CALEA BUZIAȘULUI TIMIȘOARA”, proiect nr.26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local cu nr. 361/18.12.2001;

 dezvoltării unei zone rezidențiale cu funcţiuni complementare și servicii la sud de incinta RANDLER GROUP;

 rezervării suprafeţelor de teren necesare dezvoltării tramei stradale;  realizării lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri

adecvate. Terenul ce face obiectul PUZ este delimitat astfel:

 la Nord: Calea Buziașului – nr. Cad. 431185.  la Sud: Strada Dafinului – care este parțial dezvoltată prin extinderea

drumului de exploatare De1504/1/12.  la Est: terenuri proprietate privată rezultate în urma dezmembrării

conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. NR. 537/2006 a parcelelor cu nr. top. A1504/1/9/1 și A1504/1/9/2.

 la Vest: - parcela CF. 444278, top. 513/2/b, 516/b/1 cu destinație agricolă - parcela CF. 405550, top. 513/2/b, 516/b/2 cu destinație agricolă - parcela cu nr. top. 513/1/2.

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII

PENTRU ZONA STUDIATĂ Terenul ce face obiectul proiectului se înscrie din punct de vedere al zonificării

teritoriale în intravilanul Municipiului Timișoara. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare,

aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 71.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3111/12.07.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică:

Regimul juridic:  pentru parcela cu nr. cad. 430558 – teren intravilan, proprietari S.C.

RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT

 pentru parcela cu nr. cad. 442663 – proprietari Poparad Sorin și soția Poparad Adriana

Pagina 3 I 20

Regimul tehnic:  pentru parcela cu nr. cad. 430558 – Conform P.U.D. aprobat prin

H.C.L. nr.361/2001: corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.RL.

 pentru parcela cu nr. cad. 442663 - Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.50/1999 preluat de P.U.G.: zonă propusă de locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare, P.O.T. max. = 40%, regim de înălţime max. S+P+2E. Spații verzi conform legislației în vigoare.

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentaţii a fost consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara în lucru – revizia 4, și documentațiile urbanistice aprobate în zonă.

În zona studiată aparținând UTR 71, au fost aprobate prin hotărâri de consiliu

local mai multe documentații de urbanism în scopul reglementării teritoriului ca zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, servicii și spații verzi amenajate:

 PUZ ”Calea Urseni – Buziașului” aprobat cu HCL 50/1999 – pe teritoriul cuprins între Calea Buziașului și Calea Urseni, preluat prin P.U.G. Timișoara în vigoare, pe parcela cu nr. cad. 442663 – ce face obiectul PUZ: - Funcțiunea dominantă a zonei est cea rezidențială – locuințe și funcțiuni

complementare cu regim de înălțime maxim P+2E. - Procentul de ocupare al terenului maxim 40%

 PUD ”Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara” aprobat prin HCL 361/2001 – pe parcela cu nr. cad. 430558 – ce face obiectul PUZ, în care au fost propuse următoarele:

- “…schimbarea destinației funcționale a terenului studiat, din subzonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, în subzonă depozite și prestări servicii…”

- Regimul de înălțime general: P+1E sau P+M până la P+2E (de-a lungul Căii Buziașului)

- Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face cu o retragere minimă obligatorie de 5m față de limita de proprietate

- Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 65% - Funcțiunea dominantă a zonei: depozitare, prestări servicii și birouri

administrative  PUZ ”Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b;

A1504/1/9/2” aprobat cu HCL 537/2006 - la est de terenul studiat  PUZ ”Zonă rezidențială Calea Buziașului – Etapa II” aprobat cu HCL 328/2005

– la nord și vest față de terenul studiat  PUD ”Zonă rezidențială” aprobat cu HCL 289/2007 – la vest față de terenul

studiat  PUD ”Sediu și spațiu de producție produse de panificație” aprobat cu HCL

444/2005 – la vest față de terenul studiat, cu front la Calea Buziașului  PUD ”Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” aprobat cu

HCL 192/2004  PUZ ” Calea Buziaşului Timişoara” aprobat cu HCL 327/2000

Pagina 4 I 20

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Conform Certificatului de Urbanism nr. 3111/12.07.2017 emis de Primăria

Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică regimul tehnic:

 pentru parcela cu nr. cad. 430558 – Conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr.361/2001: corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.RL.

 pentru parcela cu nr. cad. 442663 - Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.50/1999 preluat de P.U.G.: zonă propusă de locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare, P.O.T. max. = 40%, regim de înălţime max. S+P+2E. Spații verzi conform legislației în vigoare.

Pentru terenul studiat a fost obținut Avizul de Oportunitate nr.34 din

21.09.2017 având următorii indici urbanistici: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 0,9  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 11m  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,0  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,1  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 P.O.T. = max. 65%  C.U.T. = max. 2,1  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18m  Hmax. = 22m

Pagina 5 I 20

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului

Timişoara în lucru – revizia 4, terenul studiat se încadrează în două zone:  M3 – ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ

ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC – pentru parcela cu front la Calea Buziașului, nr. cad. 430558

 Uliu – ZONĂ DE URBANIZARE – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU CARACTER URBAN – pentru parcela cu nr. cad. 442663

Având front la Calea Buziașului, terenul studiat are accesibilitatea asigurată în

mod direct pentru incinta S.C. RANDLER GROUP S.R.L. iar pentru terenurile ce nu sunt încă reglementate din punct de vedere urbanistic, accesul se face prin intersecția tip giratoriu recent amenajată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Magnoliei, apoi de pe strada Măslinului și ulterior, de pe strada Dafinului.

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat în lucru, pentru zona studiată se propune investiţia în dezvoltarea tramei stradale prin continuarea traseelor drumurilor existente și asigurarea de prospecte transversale adecvate circulaţiilor la nivel de zonă.

De asemenea, terenul vecin aflat la vest de terenul studiat, urmează să fie

reglementat prin documentația în lucru PUZ ”Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” , proiect nr. 13.06/166/2017, beneficiar Honae Viktor, pentru care a fost obținut Avizul de Oportunitate nr.33/21.09.2017, prin care sunt propuse 3 zone cu tipologie de locuire diferită care vor prelua prospectele transversale ale drumurilor existente.

Indicii propuși prin documentația PUZ sunt următorii: - Zonă locuințe cu max. 6 unități locative pe parcelă propusă:

o POT max = 35% o CUT max = 1,05 o regim de înălțime max (S)+P+2E o Hmax cornișă = 10,50m

- Zonă locuințe colective propusă: o POT max = 35% o CUT max = 1,4 o regim de înălțime max (S)+P+2E+Er(M) o Hmax cornișă = 10,50m

- Zona predominant rezidențială propusă: o POT max = 40% o CUT max = 1,6 o regim de înălțime max (S)+P+2E+Er(M) o Hmax cornișă = 10,50m

Pagina 6 I 20

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Evoluția construcțiilor pe terenurile cu front la Calea Buziașului nu a fost până în prezent spectaculoasă, intervenţiile fiind modeste, constând în general în dezvoltarea unor funcțiuni de depozitare și servicii, respectiv: spații de depozitare - preponderent depozitare și vânzare materiale de construcții, spațiu de producție panificație, spații birouri, stație distribuție carburanți, desfacere en-detail.

În ceea ce privește terenurile arabile, acestea au fost în mare parte edificate cu locuinţe individuale cu regim mic de înălțime, în baza planurilor urbanistice aprobate.

2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII Întreaga zonă aflată la sud de parcelele de servicii/depozitare cu front direct la

Calea Buziașului are un puternic caracter rezidenţial. Urbanizarea terenurilor agricole s-a făcut prin proiecte și dezvoltări urbanistice

datând preponderent din perioada anilor 2000-2007. Majoritatea terenurilor aparținând cvartalului aflat la sud de Calea Buziașului au fost reglementate ca Zonă propusă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Un număr semnificativ de parcele sunt deja edificate cu locuințe de tip urban.

Gradul de atractivitate al zonei a crescut în ultimii ani, în special datorită dezvoltării rețelei de drumuri și echipării edilitare.

De asemenea, recenta modernizare a Căii Buziașului și realizarea intersecțiilor de tip girație au avut ca și consecințe creșterea fluenței și siguranței traficului.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 31.635 mp este format din 2 parcele și este situat în partea de sud-est a Municipiului Timişoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziașului cât si din strada Dafinului.

2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI,

ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită

amplasării cu front la DJ 592 - Calea Buziașului. Mijloacele de transport în comun care deservesc zona sunt:

 Liniia de tramvai 4 – cu stația ”Ciarda Roșie” cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Siemens, la 900m față de frontul terenului studiat;

 Linia Expres E2 – cu stația cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Siemens, la 900m față de frontul terenului studiat;

 Linia Metropolitană M22 - cu stația cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Magnoliei, la 270m față de frontul terenului studiat;

Pagina 7 I 20

La nivel edilitar, Calea Buziașului este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații în dreptul amplasamentului.

Zona nu este dotată cu servicii și instituții de interes general, serviciile întâlnite în zonă sunt de tipul distribuției de materiale de construcții, depozitare și logistică, comerț cu amănuntul pentru ansambluri și subansambluri de autovehicule, clădiri administrative și birouri.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată,

având diferenţe de nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare. Clima este cea tipică Câmpiei de Vest. Din punct de vedere climatic, zona se

caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013,

condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60- 0,70m.

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică.

Factori de influență Caracteristici ale amplasamentului Punctaj

Condiții de teren terenuri medii 3

Apa subterană fără epuismente 1

Categoria de importanță a construcției redusă 2

Vecinătăți fără risc 1

Zona seismică Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; 2

TOTAL 9 În cazul de faţă, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au

fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior – Actual),

Pagina 8 I 20

acoperite uneori de umpluturi, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificaţia înclinată şi încrucişată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj), precum şi intervenţia antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanţe foarte mici.

Din tabelul de mai sus rezultă încadrarea lucrării în categoria geotehnică 1 – risc geotehnic redus.

Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s (conform P100-1/2014).

Adâncimea de îngheţ este de 0,6 – 0,7 m (conform NP112-2014). Apa subterană a fost atinsă în foraje la adâncimea de 2,2 - 3,7 m faţă de cota

terenului natural (CTN) din punctul de execuţie al forajelor, acviferul freatic fiind cu nivel liber/sub presiune apa subterană s-a stabilizat în foraje la adâncimea de 2,2 - 2,5 m faţă de CTN (NH= -2,2÷-2,5 m). 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 31.635 mp este format din 2 parcele:  parcela cu CF nr.430558 – Timișoara, nr. top. 430558, (curţi construcţii),

Steren= 8.135 mp, situată pe Calea Buziașului nr.126, aflată în proprietatea S.C. RANDLER GROUP S.R.L. este construită.

Sarcini - drept de servitute de trecere în favoarea SC ELECTRICA BANAT  parcela cu CF nr.442663 – Timișoara, nr. top.: 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b,

(arabil în intravilan), Steren= 23.500 mp, aflată în proprietatea lui Poparad Sorin și Poparad Adriana este neconstruită. În baza PUD aprobat în incinta RANDLER GROUP s-au edificat următoarele

construcții : Hala depozitare (P), sediu administrativ (P+1E), cabina poarta, post trafo,

stație pompe, adăpost ALA POT existent = 29,09% CUT existent = 0,33 S construită = 2.367 mp S desfășurată = 2.708 mp Platforme parcare și circulații în incintă = 2.352 mp Spații verzi (amenajate) = 320 mp

2.4 CIRCULAȚIA

2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea sud-estică a Municipiului Timişoara, în

zona deservită de artere majore (Calea Buziașului – stradă de categoria a II-a în dreptul amplasamentului) și străzi de categoria a III-a (Str. Magnoliei), ce asigură conectarea la reţeaua stradală a localităţii. Intersecția este rezolvată prin intermediul unui sens giratoriu nesemaforizat.

Terenul studiat are fronturi la Calea Buziașului și Str. Dafinului (extindere a drumului de exploatare De 1504/1/12).

În prezent, parcela cu nr. cad. 430558 cu depozitul și corpul administrativ S.C. Randler Group S.R.L. este deservită de un acces rutier existent pe latura nordică la Calea Buziașului.

Pagina 9 I 20

Parcela cu nr. cad. 442463 are front la Strada Dafinului, dar accesul rutier nu este rezolvat.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi:  Propunerea pentru viitoarea extindere la 4 benzi a Căii Buziașului câte

2 benzi/sens, ceea ce va condiționa accesul și ieșirea numai cu relație de dreapta.

 discontinuitatea amenajărilor profilelor stradale ale străzilor Dafinului, Toporașilor, Petuniei, care sunt asfaltate până în dreptul intersecției cu Strada Zambilelor.

 traficul major desfășurat pe Calea Buziașului cu caracter industrial care este în mare parte trafic greu.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME Reţeaua secundară de drumuri din zonă este alcătuită din străzi cu circulație

în sens dublu, având profile transversale de 12 sau 10,50m, propuse prin documentații de urbanism aprobate cu HCL.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei construite existente este afectată în special de intersecţia străzii Magnoliei cu Calea Buziașului și a structurii rutiere incomplete care sa lege zona de cartierul Ciarda Roșie.

Situaţia ar putea fi remediată o dată cu prelungirea prospectelor stradale și cu asigurarea legăturilor ce se impun cu Cartierul Ciarda Roșie.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ Terenul care face obiectul lucrării se află la confluența dintre platforma

industrială a Căii Buziașului și zona rezidențială Ciarda Roșie. Se remarcă existența funcțiunilor de depozitare și servicii de-a lungul Căii Buziașului.

Funcţiunile majore în zona studiată sunt distribuite astfel: - de-a lungul Căii Buziașului, de o parte și de alta sunt amplasate clădiri cu

caracter industrial (ce au făcut parte din vechea platformă industrială) care adăpostesc funcțiuni de servicii și depozitare, clădiri de birouri, stații de distribuție carburanți (una pe fiecare sens), depozitare și comerț de materiale de constructii.

- locuire individuală în imobile cu regim de înălțime predominat P+1 și dispersat P+1E+M, P+2E

- locuirea colectivă este prezentă sporadic în imobile cu regim de înălțime P+1E+M - P+2E+M pe o parcelă situată pe Str. Magnoliei și pe o parcelă situată pe Str. Petuniei.

2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT  Pe parcela de 8.135mp cu front la Calea Buziașului, având ca proprietar pe

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., edificată în baza PUD aprobat cu HCL 361/2001 - Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L., au fost executate în Etapa 1: o hală de depozitare parter, cu corp administrativ/birouri P+1E și anexele aferente în suprafață de 2.367mp.

Pagina 10 I 20

Activitatea care se desfășoară în construcția existentă este cea de servicii, birouri și depozitare.

 Pe parcela arabil în intravilan cu o suprafață de 23.500 nu există construcții. La nivel de zonă, parcelele cu front la strada Magnoliei si Calea Buziașului

sunt majoritatea construite, pe restul străzilor apar sporadic locuințe individuale cu regim de înălțime P+M – P+1E.

De aceeași parte a frontului Căii Buziasului, în imediata vecinătate a terenului studiat sunt construite hale de depozitare/distribuție materiale de construcții (partea dreaptă spre Moșnita Nouă) și locuințe individuale (partea stângă spre intersecția străzii Magnolieii cu Calea Buziașului)

Pe frontul opus al Căii Buziașului, parcelele sunt ocupate de hale depozitare/servicii cu regim de înălțime P.

2.5.3 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Deficiențele în asigurarea cu servicii a zonei sunt generate de lipsa de dotări cu servicii și funcțiuni complementare locuirii, care să se adreseze direct rezidenților, altele decât serviciile de tip cvasi industrial/depozitare existente în prezent.

Prin propunerile prezentului proiect se urmăreşte asigurarea posibilității de realizare a funcţiunilor complementare, compatibile cu locuirea, destinate deservirii întregii zone cu mici servicii de proximitate.

2.5.4 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Pe parcela curți construcții – incinta S.C. RANDLER GROUP S.R.L. – există zone verzi amenajate, reprezentând 3.93% din suprafața incintei existente de 8.135mp.

Pe terenul arabil cu o suprafață de 23.500 ce face obiectul studiului, nu există spații verzi amenajate.

2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1 STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize

de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 847/30.08.2017 cu avizele anexe:

- Telefonie Conform avizului de amplasament nr.1772/24.07.2017 al S.C. TELEKOM

ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pe amplasamentul studiat, nu există rețele de comunicații electronice care să fie afectate de lucrări de construire.

- Regia Autonomă de Transport Timişoara Conform avizului de amplasament nr.UR2017-01-1574/19.07.2017 al Regiei

Autonome de Transport Timişoara, în zonă regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură /suprastructură de transport public.

- Alimentare cu apă şi canalizare Conform avizului de amplasament nr.19317/26.07.2017 emis de Serviciul

Tehnic AQUATIM, în zonă există posibilitatea racordării la rețele de apă-canal existente pe Calea Buziașului.

- Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de amplasament nr.3444/25.07.2017 eliberat de E-ON

Distribuție ROMANIA S.A., pe Calea Buziașului există rețea de gaz.

Pagina 11 I 20

- Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament nr.191869870/14.08.2017 eliberat de SC

ENEL Distribuție Banat SA, pe Calea Buziașului există rețele electrice de medie și joasă tensiune în exploatare. Se va respecta distanța minimă de 1m în plan orizontal față de traseul cablurilor electrice existente, și minim 3m față de postul trafo existent.

- Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM

S.A. nr. UR2017-011574/25.07.2017, în zonă nu există rețele termice sau de apă rece hidrofor. 2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, funcțiunile propuse sunt: - depozitare, prestări servicii (preluându-se indicii și extinzându-se funcțiunile

conform PUD aprobat prin HCL nr. 361/2000, pentru terenul cu front la Calea Buziașului – propus UTR 2)

- locuinţe cu funcţiunile complementare aferente, pentru terenul arabil situat la sud, cu front la strada Dafinului – propus UTR 1. Potrivit legii, propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în

cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării studiilor de fundamentare, se pot trage următoarele concluzii generale:

 zona de depozitare și servicii din cadrul UTR 2 va fi separată de zona rezidențială aferentă UTR 1 prin intermediul spațiilor verzi și a zonei de dotări și servicii publice din cadrul UTR 1.

 în cadrul UTR 2 se va asigura un procent de minim 20% spații verzi în cadrul parcelei;

 în cadrul UTR 1 se va rezerva un procent de 5% din suprafaţa terenului pentru dotări şi servicii publice, și un procent de 5% din suprafaţa terenului pentru spații verzi amenajate;

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 71:

- Parcela curți construcții situată pe Calea Buziașului, nr.126, aflată în proprietatea S.C. RANDLER GRUP S.R.L., identificată prin CF nr.430558, a fost reglementată prin PUD aprobat cu HCL 361/2001 ca și Zonă depozitare/prestări servicii.

- Parcela cu nr. cad. 442663 - zonă locuinţe pentru maxim 2 familii şi funcţiuni complementare. Regim maxim de înălţime P+2E, POT maxim 40%. Spații verzi conform legislației în vigoare.

Pagina 12 I 20

3.3 PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE

DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a

următoarelor politici:

Politica 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare

Program 1 – Completare rețele de alimentare cu apă  Asigurarea de utilități în zonele de dezvoltare  Integrarea neinvazivă în domeniul public a rețelelor edilitare, comunicare și

trafic Program 3 – Transport motorizat individual și public

 Extinderea liniei de tramvai către Moșnița (accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timișoara - Albina)

 Sporirea capacității de circulație pe DJ592 Program 4 – Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

 Pistă velo în rețeaua urbană și cu conexiuni în cadrul periurban  Creșterea ponderii mobilității alternative  Îmbunătăţirea profilului stradal pentru creşterea accesibilităţii velo  Îmbunătăţirea punctelor de intersecţie cu reţeaua de trafic motorizat

Politica 5 – Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Program 2 – Creșterea calității rețelei de spații verzi  Amenajarea spațiilor verzi din zona Magnoliei - Petuniei (PMT)  Creșterea și asigurarea suprafeței de spații verzi raportat la densitatea zonei

de referință

Axe de dezvoltare majore centura nord existenta. ed esua ase |

Pagina 13 I 20

Politica 6 – Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii Program 3 – Zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare și

reconversie  Asigurarea protecției zonelor rezidențiale proxime cu zone industriale sau cu

destinație specială  Asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri

teritoriale și funcționale coerente, cu desemnarea suprafețelor pentru dotări comunitare si a spațiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale

3.4 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ

DURABILĂ

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, nivelul serviciului transportului public din zonă este unul fără frecvență, atât la ora de vârf dimineața, cât și între orele de vârf (frecvența > 60 minute).

Tronsonul de linie de tramvai dintre sensul giratoriu de la AEM și Ciarda Roșie este nemodernizat, cu toate că este unul de trafic mediu. De asemenea, este prevăzută extinderea liniei de tramvai până la Moșnița pe o distanță de 6,2km, însă nu există studii.

Extinderea rețelei de piste pentru biciclete ca mijloc transport alternativ este prevăzută în etapa II, fiind în prezent numai în stadiu de idee.

Tot în etapa II este prevăzută locația ”Park and Ride” în zona stației Ciarda Roșie.

3.5 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate.

Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea spațiilor verzi amenajate astfel:

- UTR 1 - asigurarea unui procent de minim 5% spaţii verzi din totalul suprafeţei ce va fi reglementată în UTR 1 ca ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII

- UTR 2 – asigurarea unui procent de minim 20% din suprafața ce va fi reglementată ca și ZONĂ DEPOZITARE ȘI SERVICII.

3.6 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Pentru deservirea locală a întregii zone s-a avut în vedere ca și prioritate

continuarea tramei stradale conturate prin documentațiile aprobate în zonă, și anume completarea Străzii Petuniei, Toporașilor și Dafinului cu suprafața necesară în vederea asigurării profilului transversal de 12m.

Prin P.U.Z. se propune asigurarea prospectelor transversale ale celor 3 străzi precum și o stradă mediană, perpendiculară care să deservească accesurile la

Pagina 14 I 20

parcele. Prospectul transversal propus prezentat în planșa 140-A06 ”Reglementări urbanistice” corespunde PT40 din PUG Timișoara în lucru:

 PTT1 (12,00m lățime)  format din carosabil de 2x2,75m cu circulaţie în ambele sensuri;  parcări laterale 2,00m stânga cu rigola  trotuar și spații verzi de aliniament (2,25m pe ambele laturi ale

carosabilului) cu pantă de 1,5% spre rigolă. De asemenea, pentru degajarea circulației și oferirea unei alternative la

ieșirea cu relație de dreapta care va fi obligatorie după extinderea la 4 benzi a Căii Buziașului de pe parcela de depozitare și servicii, se propune o stradă cu sens unic de ieșire la Strada Petuniei, având profilul transversal corespunzător PT76 din PUG Timișoara în lucru:

 PTT2 (5,50m lățime)  format din carosabil de 3,00m cu sens unic;  trotuar și spații verzi de aliniament (2,50m) cu pantă de 1,5% spre

rigolă. Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o

fundaţie din balast şi piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea şi evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50 m.

Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform STAS1848/1- 2004, STAS1848/7-85. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele proiectate.

3.7 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziașului nr.126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “CORP ADMINISTRATIV SI DEPOZIT S.C. RANDLER GROUP S.R.L. CALEA BUZIASULUI TIMISOARA”, proiect nr.26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001;

 dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcţiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP;

 asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse;  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor, etc. Se propune structurarea terenului studiat în suprafață totală de

31.635mp, în: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

Propunerile urbanistice constau în: 1. Realizarea pe un teren, în suprafaţă de 21.088 mp, a 28 de parcele

destinate construirii de locuinţe cu funcțiuni complementare, cu suprafețe variind între 262 si 1094 mp. Din cele 28 de parcele, 4 vor fi destinate locuirii colective cu funcțiuni complementare având regim de înălțime maxim (S)+P+2E+(M)Er, 6 vor fi

Pagina 15 I 20

destinate locuirii colective cu funcțiuni complementare cu maxim 6 apartamente/parcelă și regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er, iar 18 locuirii cu funcțiuni complementare cu maxim 2 unități/parcelă, având regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er.

2. Asigurarea a două parcele destinate spațiilor verzi amenajate reprezentând 5% din suprafaţa totală a UTR 1.

3. Asigurarea unei parcele destinate serviciilor reprezentând 5% din suprafaţa totală a UTR 1

4. Rezervarea suprafeţelor de teren necesare prelungirii traseelor străzilor Petuniei, Toporașilor și Dafinului cu asigurarea unor secţiuni transversale corespunzătoare, în scopul asigurării continuității străzilor deja generate.

5. Propunerea unui drum median pe direcția nord-est/sud-vest, care va interconecta străzile Petuniei, Toporașilor și Dafinului.

6. Propunerea unui drum cu sens unic, care să asigure un acces secundar al UTR2 la Strada Petuniei.

7. Asigurarea locurilor de parcare pentru locatari în cadrul incintei. 8. Asigurarea locurilor de parcare pentru vizitatori, necesare funcţionării zonei în

cadrul profilului transversal al străzilor.

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) Propunerile constau în:

1. Extinderea funcțiunii de depozitare și servicii din PUD aprobat pe parcela inițială de 8.135mp, pe o parcela extinsă la suprafața de 10.547 mp, cu menținerea indicilor de ocupare din PUD aprobat (POT max. = 65%)

2. Asigurarea numarului necesar de locuri de parcare pentru funcțiunea propusă în cadrul incintei

3. Asigurarea unei suprafețe de 20% din totalul parcelei UTR 2 pentru spații verzi amenajate, amplasate îndeosebi la limita dintre cele 2 UTR-uri.

COEFICIENȚI PROPUȘI – conform Aviz de Oportunitate nr.34/21.09.2017: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 0,9  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 11m  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,0  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

Pagina 16 I 20

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,1  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 P.O.T. = max. 65%  C.U.T. = max. 2,1  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18m  Hmax. = 22m

BILANȚ TERITORIAL PROPUS UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp) EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 100,00% 21 088 mp - -

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

- - 5,00% 1 055 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate - - 5,00% 1 055 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 24,63% 5 194 mp

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

- - 32,77% 6 909 mp

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max. 6 apartamente/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

- - 16,18% 3 412 mp

SzLC - Subzonă locuire colectivă, max. (S)+P+2E+M/Er

- - 16,42% 3 463 mp

TOTAL 100,00% 21 088 mp 100,00% 21 088 mp

Pagina 17 I 20

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 22,87% 2 412 mp - -

Construcții depozitare și servicii

22,44% 2367 mp Max. 65% Max. 6856 mp

Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

22,30% 2352 mp Min. 15% Min. 1582 mp

Spații verzi amenajate 3,03% 320 mp Min. 20% Min. 2109 mp

Teren liber de construcții 29,36% 3096 mp - -

TOTAL 100,00% 10 547 mp 100,00% 10 547 mp

3.8 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

ALIMENTAREA CU APĂ Pentru zona UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare se

propune extinderea rețelei de alimentare cu apă existente De 125mm, de pe strada Dafinului la intersecția cu str. Anemonelor. Se propune extinderea acestei rețele existente prin intermediul unei conducte din PEHD, Pn6, De 125mm, având L = 400m.

Pentru fiecare imobil se va realiza câte un contor de apometru. Conform normativului P 118/2 – 2013, pentru stingerea unui incendiu din

exterior conform anexa nr.7 la clădiri civile (în cazul nostru la clădirea de locuințe cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+(M)/Er cu volum compartiment de incendiu până la 5000 mc și nivel de stabilitate la incendiu I-II), rezultă un debit pentru incendiu exterior de 5,0 l/s.

Pe rețeaua de apă De125mm se amplasează hidranți de incendiu exterior supraterani Dn 100mm.

Pentru zona UTR 2 – Zonă depozitare și servicii s.c. Randler Group s.r.l. există branșament de apă echipat cu cămin de apometru (conform contractului dintre s.c. Randler Group s.r.l. și AQUATIM).

CANALIZAREA MENAJERĂ Pentru deservirea zonei UTR 1 cu apă potabilă, se propune extinderea rețelei

de canalizare existente D 250mm, de pe strada Dafinului la intersecția cu str. Anemonelor. Se propune extinderea acestei rețele existente prin intermediul unei conducte din PVC, D 250mm, cu L = 800m .

Pentru zona UTR 2 există cămin de racord canalizare (conform contractului dintre s.c. Randler Group s.r.l. și AQUATIM).

Pagina 18 I 20

CANALIZAREA PLUVIALĂ UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare Apele pluviale de pe drumuri laterale și parcări se colectează prin guri de

scurgere și ajung în rețeaua de canalizare pluvială din incintă. Canalele pluviale din incintă se propun din țeavă PVC D 250-315mm, L = 615m.

Din rețea, apa pluvială ajunge într-un Separator de hidrocarburi, apoi în Bazinul de retenție de 200 mc capacitate și prin Stație de pompare surplusul se evacuează în Căminul de liniștire, de unde ajunge gravitațional în reteaua de canalizare din incinta împreună cu apa uzată menajeră.

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii s.c. Randler Group s.r.l. În incinta UTR2 se propune rețea de canalizare pluviala din țeavă PVC D

250m în lungime L = 415m. Apa pluvială va trece prin Separator de hidrocarburi, apoi în Bazinul de retenție de 100 mc capacitate și prin Stație de pompare surplusul se evacuează într-un Cămin de liniștire, de unde ajunge gravitațional în Căminul de racord existent, împreună cu apa uzată menajeră.

ALIMENTAREA DE BAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordarii locului

nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

- Putere instalată - 2000kW; - Ku (coeficient de utilizare) – 0.5; - Putere ceruta – 1000 kW; - Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48; - Putere simultan absorbită - 480kW;

Din postul de transformare propus se va realiza rețeaua LES 0.4kV până la

fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

REȚELE DE TELECOMUNICAȚII Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea

rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

INSTALAȚII LUMINOTEHNICE Instalațiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului

NP062\2002 în următoarele clase: Drumul de acces – Clasa M3 Intersecțiile cu zona de acces – Clasa M3

Pagina 19 I 20

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu o înălțime utilă de 8m, de oțel zincat la cald, montați în fundații prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectând în totalitate indicațiile producătorului. Stâlpii de iluminat se vor lega la centura principală de legare la pământ prin conductor rotund de oțel zincat, D=10mm.

Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Rețeaua luminotehnică se va realiza printr-un nou punct de aprindere. 3.9 PROTECȚIA MEDIULUI 3.9.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.9.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.9.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În cazul construirii, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

3.9.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE

MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Suprafața de spații verzi amenajate va fi asigurată separat, pentru fiecare

UTR propus în parte:  UTR 1 (Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii):

5% din suprafața UTR 1 – parcele separate  UTR 2 (Zonă depozitare și servicii):

20% din suprafața UTR 2 în cadrul parcelei

3.9.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de

arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul parcelelor.

Pagina 20 I 20

3.9.6 ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, cu accent pe

continuarea prospectului străzilor de deservire locale inițiate prin alte dezvoltări urbanistice, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul în zonă.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă.

3.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Analiza situaţiei existente a relevat faptul că zona este parțial echipată din

punct de vedere edilitar. Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de

teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat, conform planșei 140- A07 - ”Circulația terenurilor”, și echiparea edilitară corespunzătoare a străzilor.

BILANŢ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

SUPRAFAŢĂ TEREN EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

21088 mp 100% 16093 mp 76,31%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - 4995 mp 23,69%

TOTAL 21088 mp 100% 21088 mp 100%

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

SUPRAFAŢĂ TEREN EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

10547 mp 100% 10547 mp 100%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - - -

TOTAL 10547 mp 100% 10547 mp 100%

Şef de proiect, Întocmit, arhitect Georgeta Trîmbițaș arhitect Alina Narița

Atasament: 140_-_Regulament.pdf

Pagina 1 I 20

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„RECONFIGURARE ȘI EXTINDERE ZONĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE EXISTENTĂ; DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Calea Buziașului, nr.126, intravilan TIMIŞOARA, C.F. nr. 430558, C.F. nr. 442663

Beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin si Poparad Adriana Proiect nr. 140/2015

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Calea Buziașului nr.126 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 430558, CF nr. 442663, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

Pagina 2 I 20

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă

a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;  Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 PUZ ”Calea Urseni – Buziașului” aprobat cu HCL 50/1999 – pe teritoriul cuprins între Calea Buziașului și Calea Urseni, preluat prin P.U.G. Timișoara în vigoare;

 PUD ”Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara” aprobat prin HCL 361/2001;

 PUZ ”Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2” aprobat cu HCL 537/2006 - la est de terenul studiat

 PUZ ”Zonă rezidențială Calea Buziașului – Etapa II” aprobat cu HCL 328/2005 – la nord și vest față de terenul studiat

 PUD ”Zonă rezidențială” aprobat cu HCL 289/2007 – la vest față de terenul studiat

 PUD ”Sediu și spațiu de producție produse de panificație” aprobat cu HCL 444/2005 – la vest față de terenul studiat, cu front la Calea Buziașului

 PUD ”Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” aprobat cu HCL 192/2004

 PUZ ” Calea Buziaşului Timişoara” aprobat cu HCL 327/2000

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, elaborat pe terenul aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, cu front la Calea Buziașului, identificat prin C.F. nr.430558 - în suprafaţă de 8.135 mp, curți construcții și C.F. nr.442663 - în suprafaţă de 23.500 mp, teren arabil, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de

Pagina 3 I 20

teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 31.635 mp, cu front la Calea Buziașului, compus din:

 terenul cu nr. cad. 430558 în suprafaţă de 8.135 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L.

 terenul nr. cad. 442663 în suprafaţă de 23.500 mp, teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 140-A06 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

 De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Pagina 4 I 20

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea

în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare

tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Pagina 5 I 20

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei

posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 0,9  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 11m  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,0  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

Pagina 6 I 20

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,1  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 P.O.T. = max. 65%  C.U.T. = max. 2,1  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18m  Hmax. = 22m

2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 140-A07 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse, în perimetrul terenului studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt

situate în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 31.635mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 Terenul studiat se împarte în următoarele zone și subzone funcționale: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii

(21.088 mp): - SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă având regim

de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er - SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/

parcelă având regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er - SzLC - Subzonă Locuire colectivă cu regim de înălțime maxim

(S)+P+2E+(M)Er - SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice cu regim de înălțime

maxim (S)+P+1E+(M)Er - SzV – Subzonă spații verzi amenajate - SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) cu regim de înălțime

maxim (S)+P+4E+Er

Pagina 7 I 20

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: SzLC – Subzonă locuire colectivă

 Locuinţe  Amenajări și construcții aferente locuinţelor: anexe, carport etc.  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Spaţii pentru sport şi recreere  Construcţii pentru echipare tehnico-edilitară  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice

 Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Clădiri ale administrației publice  Unităţi de comerţ cu amănuntul  Construcții cu destinație socială, culturală  Edificii de cult  Școli, creșe, grădinițe, after-school  Dotări pentru sănătate  Dotări sportive  Parcaje la sol  Parcaje subterane  Construcţii pentru echipare tehnico-edilitară  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere

Funcţiunile permise vor respecta următoarele condiţii:  să nu genereze trafic greu  să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea

autovehiculelor aferente acestei funcţiuni  să fie activităţi nepoluante fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri.  să nu fie surse de poluare fonică, chimică sau vizuală

SzV – Subzonă spații verzi amenajate

 spaţii verzi amenajate;  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie;  căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;

Pagina 8 I 20

 mobilier urban specific, amenajări peisagere de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;

 construcţii provizorii, chioşcuri, pergole, gradene;  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră

 căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapete de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la parcele din drumul public.

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 Depozitare  Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Clădiri ale administrației publice  Unităţi de comerţ cu amănuntul  Construcții cu destinație socială, culturală  Dotări pentru sănătate  Dotări sportive  Accese carosabile şi pietonale  Parcaje la sol  Parcaje subterane  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Spații verzi amenajate  Alte funcțiuni compatibile

Pagina 9 I 20

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă SzLC – Subzonă locuire colectivă

 construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

 spaţii pentru sport şi recreere de mici dimensiuni care să nu producă aglomerări de persoane.

 cafenele care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare.

 instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea urmatoarelor condiţii:

- să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei - să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate),

funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip

-pe parcelă să nu existe alte funcţiuni  servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor

conditii: - să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în

interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice

 se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții:

- locurile de parcare să fie asigurate în ineriorul incintei. - să nu devină o sursă de poluare fonică, chimică sau vizuală

 locuințe de serviciu

Pagina 10 I 20

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE  Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze,

telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă SzL – Subzonă locuire colectivă

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri / precolectoare reciclabile

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri

SzV – Subzonă spații verzi amenajate

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

 panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

SzC – subzonă căi de comunicaţie rutieră  sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau

exploatare, împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

Pagina 11 I 20

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)  locuire de orice tip  unități ce reprezintă riscuri tehnologice  depozite de deșeuri

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.

 Amplasarea construcţiilor din cadrul subzonelor de locuire se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

 Pentru funcțiunea de locuire se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

Pagina 12 I 20

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 Construcţiile se vor amplasa respectând retragerile față de aliniament propuse în planşa nr. 140-A06 "Reglementări urbanistice", și anume:

- pentru UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii: min. 3,00m față de aliniament.

- pentru UTR 2 – Zonă depozitare și servicii: se va păstra retragerea din aliniament a construcțiilor existente.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:

 Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice,direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice", și respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu

 În cazul în care clădirile vor fi cuplate sau izolate, se vor respecta următoarele retrageri laterale minime, conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice":

- Pentru SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: minim 3,00m. - Pentru SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/

parcelă: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 3,00m.

- Pentru SzLC – Subzonă locuire colectivă: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 3,00m.

- Pentru SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: minim 3,00m. - Pentru UTR 2 – Zonă depozitare și servicii: minim h/2 unde h este

înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m  Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele

acestora, în condiţiile respectării prevederilor Codului Civil.  Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau

înşiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu

un acces auto pe parcelă, având minimum 3,00m lățime;  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

Pagina 13 I 20

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Se vor respecta următoarele retrageri minime față de limita posterioară a parcelelor, conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice":

- Pentru SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: minim 6,00m. - Pentru SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/

parcelă: minim înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m. - Pentru SzLC – Subzonă locuire colectivă: minim înălţimea maximă la

cornişă, dar nu mai puțin de 10,00m pentru parcelele 1 și 4, respectiv minim înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 6,00m pentru parcelele 2 și 3.

- Pentru SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: minim 6,00m. - Pentru UTR 2 – Zonă depozitare și servicii: minim 25,00m

 Pe parcela este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanţă, cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă, pe limită, de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 Poziția acceselor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accese pietonale

 Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Pagina 14 I 20

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

- beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară (dacă e cazul);

- beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Se recomandă realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu

Pagina 15 I 20

aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Adâncimea parcelei rezultate va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

 Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. aprobat conform legislației în vigoare. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiţia păstrării funcţiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax.

 În situaţia unor dezmembrări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 12m.  Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o

circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

 Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Pagina 16 I 20

UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 11m  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18m  Hmax. = 22m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare,

arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL 455/2016.

 Pentru zona de depozitare și servicii și subzona de servicii și instituții publice sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

Pagina 17 I 20

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului  Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafaţa

construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.

 Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei.

 In cazul prezentului regulament: UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 0,9 SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,0 SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3 SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,1

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 P.O.T. = max. 65%  C.U.T. = max. 2,1

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Pagina 18 I 20

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Conform Bilanțului Teritorial au fost asigurate spații verzi pentru fiecare zonă în parte:

- pentru UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii: spaţii verzi în procentul de 5,00% din suprafaţa totală a parcelei, respectiv 1055 mp.

- pentru UTR 2 – Zonă depozitare și servicii: spaţii verzi în procentul de 20,00% din suprafaţa totală a parcelei, respectiv 2109 mp.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate  Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare

100 mp de spațiu verde.  În cazul parcelelor de locuințe, spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu

prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi, dar nu mai puțin de 25% din suprafața parcelei.

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și pe limitele laterale cuprinse între aliniament și construție, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m.

 De la construcție până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcelele de spaţii verzi vor fi

transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluţia va fi corelată pe parcursul execuţiei, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spaţii verzi; de asemenea, se propune susţinerea coerenţei vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetaţie din plante căţărătoare.

Pagina 19 I 20

4.5.4. Gestionarea deşeurilor  Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere

speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp) EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 100,00% 21 088 mp - -

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

- - 5,00% 1 055 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

- - 5,00% 1 055 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 24,63% 5 194 mp

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

- - 32,77% 6 909 mp

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max. 6 apartamente/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

- - 16,18% 3 412 mp

SzLC - Subzonă locuire colectivă, max. (S)+P+2E+M/Er

- - 16,42% 3 463 mp

TOTAL 100,00% 21 088 mp 100,00% 21 088 mp

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) EXISTENT PROPUS

Teren arabil în intravilan 22,87% 2 412 mp - -

Construcții depozitare și servicii

22,44% 2367 mp Max. 65% Max. 6856 mp

Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

22,30% 2352 mp Min. 15% Min. 1582 mp

Spații verzi amenajate 3,03% 320 mp Min. 20% Min. 2109 mp

Teren liber de construcții 29,36% 3096 mp - -

TOTAL 100,00% 10 547 mp 100,00% 10 547 mp

Pagina 20 I 20

4.7. INDICI CARACTERISTICI

UTR 1 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp) SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 0,9  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 11m  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,0  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,1  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 P.O.T. = max. 65%  C.U.T. = max. 2,1  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18m  Hmax. = 22m

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: 140-A01_Incadrare.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

N

N

N

140-A01 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ÎNCADRARE ÎN PUG ÎN VIGOARE ÎNCADRARE ÎN PUG ETAPA 4 ÎN LUCRU

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

EXTRAS DIN PUG TIMIȘOARA IN VIGOARE

EXTRAS DIN PUG TIMIȘOARA ETAPA 4 ÎN LUCRU

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
157
TI << - — ET VW =—/* / 7 > RR n i a / rr CE A NA ri n 7 N SITA NI ÎI A A uVa
FN (N NEA X S N ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ A SURSELOR DE APĂ, CIMITIRE, UNITĂ ȚILOR CU RISC TEHNOLOGIC ZONĂ DE PROTECȚIE AEROPORT ZONĂ DE SIGURANȚĂ MApN ZONĂ DE SIGURANȚĂ A MAGISTRALELOR DE GAZ ZONĂ DE PROTECȚIE A MAGISTRALELOR DE GAZ ZONĂ DE PROTECȚIE A LINIIOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE 110KV + 220 KV ZONĂ DE PROTECŢIE/SIGURANȚĂ A MAGISTRALELOR DE APĂ ZONĂ DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE
1 = LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV E _= LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUG 2002 (N UMITAINTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUZ APROBAT O ZONĂ INTRAVILAN cai TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITĂ UTR LIMITĂ SUBZONĂ UTR POD PROPUS SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ SIT NATURA 2000 ROSCI0277 BECICHERECU NIC _ Ca = |.“ ) CALEFERATĂ SUPRATERANĂ PROPUSĂ a _ CALE FERATĂ SUBTERANĂ PROPUSĂ N) CALE FERATĂ SUPRATERANĂ EXISTENTĂ

Atasament: 140-A02_Desfasurata.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

CALEA BUZIASULUI NR.120-128

CALEA BUZIASULUI NR.65-91

CALEA BUZIASULUI NR.120-128

CALEA BUZIASULUI NR.65-91

N

140-A02 DESFĂȘURATĂ STRADALĂ CALEA BUZIAȘULUI

CALEA BUZIAȘULUI NR. 65-91

CALEA BUZIAȘULUI NR. 120-128

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

= tri
= tri
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A03_Masterplan.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

N

PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 POLITICA 4 - ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ȘI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE

PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT INDIVIDUAL

PROGRAM 1: REȚEA DE APĂ POTABILĂ PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT PUBLIC

PROGRAM 4: TRAFIC NEMOTORIZAT, TRASEE VELO ȘI PIETONALE

POLITICA 5 - ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC

PROGRAM 2: CREȘTEREA CALITĂȚII REȚELEI DE SPAȚII VERZI

PROGRAM 3: ZONE REZIDENȚIALE COERENTE OBȚINUTE PRIN URBANIZARE ȘI RECONVERSIE

POLITICA 6 - MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINȚE ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII LOCUIRII

140-A03PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012

masterplan.pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente pdf x Q Conectare OO sv», k DOO Bz B CO Comentariu 8 s 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente 4 > [Statia de epurare —_ Uzina de apa Stocați și partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare
"1 masterplan.pdf - Adobe Acrobat Reader DC. Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă d x Pagina principală Instrumente masterplan pd x HHQ OO m, k DOO Q Conectare 125% O Comentariu Completaţi şi semnaţi documente şi formulare electroni d : TR LA [Park and Ride 2, Completare & semnare Stocați şi partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare
"1 masterplan.pdf - Adobe Acrobat Reader DC. _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente masterplanpdf x Q Conectare 1) &HQ OO uk DOO »- RABAT i 3 au nr O Comentariu Ag E and Ride! i [per and Ride 2, Completare & semnare VS SE BO Mai multe instrumente [rar and Ride. „ED ranstoreare N Stocați şi partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare 41 EI „a
masterplan.pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente masterplanpdf x Q Conectare k 000 =-RAAT Oz (CO Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente Stocați și partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare
masterplan.pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente masterplanpdf x Q Conectare EEE z/v|k DOE [= sr B H 8 o a O Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente Stocați şi partajați fişiere în Document Cloud Informații suplimentare

Atasament: 140-A04_Studiu_cvartal.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00 3.

00 12

.0 0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00 47590

0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A05_Existent.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

2. 22

17 .0

5

17 .0

5

37 .7

7

29 4.

45

64.00

28.82

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

48 .9

4

31 .7

1

102.33

80 .9

8

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Balta

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.17089.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752 89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520 89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360 89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.43289.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.079

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741

89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

cabinapoarta

fundatie beton

C

441391

441390

441389

441392

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

409239

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton88.818 88.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.04789.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

:/3 5

:/3 6

A 15

04 /1

/9 /2

:/6

A 15

04 /1

/8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/3

:/5 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. DAFINULUI

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 5

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

47590021 07

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 06

00

47610021 07

00 47620021

06 00

47620021 07

00

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

118

120

122/A

122

122/B

124

124/A

1

4

5

6

11

12

1314

79

81

77

83

H C

L 44

4_ 20

05

PU Z

a pr

ob at

c u

H C

L 53

7_ 20

06

2

3

7

8

9

10

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

CF . n

r. 43

05 58

8 13

5 m

pcon st

ru ct

ie ex

is te

nt a

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

H C

L 32

8_ 20

05

H C

L 36

1_ 20

01

Str. PETUNIEI - continuare

Str. TOPORASILOR - continuare T op

. 5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b 51

3/ 1/

2

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

12

12

12

12

12

10,5

12

LEGENDA

Limita de proprietate a terenului studiat

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Zonă locuințe si funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe si funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe si funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Sens de circulație rutieră

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

140-A05SITUAȚIA EXISTENTĂ1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A06_Reglementari.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

Limita de proprietate teren studiat Limite parcele propuse Limită avizată OCPI

Stâlpi rețea electrică

C Cămin canalizare

A Cămin apometru

P Cămin ape pluviale

H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă pentru instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Teren arabil în intravilan Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Sens de circulație rutieră

ZONIFICARE PROPUS:

Subzonă locuire și funcțiuni complementare regim de înălțime max. (S)+P+1E+M/Er propusă

Subzonă pentru instituții și servicii publice propusă

Subzonă pentru spații verzi amenajate propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente industrie propusă

Zona de implantare a construcțiilor propusă

UTR 1 - Zonă locuire

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii

Zonă depozitare și servicii propusă

Acces rutier propus

Zonă depozitare și servicii existentă

Subzonă locuire și funcțiuni complementare regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er propusă

PUZ in lucru

555 m2

569 m2

1,055 m2

649 m2

649 m2

1,094 m 2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

409239

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

4

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

118

120

122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122

122/B

128

126

124/A

1

D

LP

300mp

300mp

300mp

687mp

516mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

250mp

250mp 250mp

250mp

250mp

250mp

473mp

439mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

377mp

392mp

392mp

449mp

372mp

290mp

290mp

305mp

462mp

392mp

384mp

384mp

687mp

424mp

431mp

443mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

348mp

282mp

410mp

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D

1

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 19

2/ 20

04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

6

5 4

3 2

31

32

33

34

35

36

37

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 7/

20 00

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

PU D

a pr

ob at

p rin

HC L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

3

2

1

29

30

31

32

55

56

97

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00

6,00

6,00

5,00

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R. L.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50

5,50

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,5m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,5m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 28

575

S= 1 2728

S= 2 2715

S= 3 694

S= 4 690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7 689

S= 24

335

R8. 24

S= 6 621

PU Z

in lu

cr u

- z on

a se

rv ic

ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00si h

S= 12

621

S= 13 690

S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

Fabrica paine DIVA

8, 00

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

3,00

6,00si h

6,00

S= 5 621

S= 25 584

6,00si h

6,00si h

3,00

3,25 5,50

5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

...........

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621

S= 9 772

S= 10

689

S= 19

437

S= 18 437

S= 22 492

S= 23

327

S= 8 771

...........

7,75

7,75

S= 29 326

S= 30

315

8,75

12 ,0

0

...........

Sz 3 3 ,0

0

3, 00

6, 00

6, 00

3,00si h/23, 00

3,00

3,00si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0

3, 00

6, 00

6, 00

Sz 1

Sz 1 3,00si h/2

3,00

3,00si h/2

6, 00

5,50

S= 32

600

9, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00si h/2

3,00si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

INDICATORI URBANISTICI Zona de locuinte / max. 2 unitati pe parcela P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte / max. 6 unitati pe parcela/ semicolective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte colective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidentiala / mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEA

Zona cai de comunicatie existente

Lea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Subzona locuinte individuale si semicolective mici (S)+P+2E /P+1E+M propusa

Subzona locuinte colective mici (S)+P+2E+M/Er propusa

Subzona verde propusa

Subzona mixta locuinte colective si functiuni complementare (S)+P+4E+M/Er propusa

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

PROPUNERE

P.U.Z.

02

09.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Zona cai de comunicatie propuse Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

Canale de desecare existente

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

EXTINDERE ZONA M3

GSPublisherVersion 0.4.100.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

13058,05

17 760 100

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF Teren conform ridicare topo

mp %Suprafata teren Existent

mp % Propus

BILANT TERITORIAL

888.54Spatii verzi 00 5

00

17 760

73,52Locuinte individuale

Servicii

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

Drumuri, trotuare si zone verzi in aliniament

NUMAR PARCELE DE LOCUINTE+SPATIU VERDE 33

0

0

0

0

0

00 0 0

4701.97 26,47

4701.97 26,47

Limita zona studiata

LEGENDA:

Limita de proprietate existenta

Teren agricol

Zona locuinte individuale

Drumuri existente

Latime prospect stradal

Drumuri propuse

Spatiu verde

Zona de implantare a cladirii

Retragere fata de limite/ front stradal propus

12

8. 00

1.50 1.00 0.50 6.00 0.50 1.00

1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00 12.00 5.00

Profil stradal PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizare S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/ErM/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m 2

36 2.

56 m

2

36 2.

80 m

2

36 3.

04 m

2

36 3.

29 m

2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2

36 4.

28 m

2

36 3.

93 m

2

36 3.

58 m

2

36 3.

23 m

2

392.49 m 2

353.75 m 2

393.49 m 2

399.89 m 2

359.95 m 2

399.16 m 2

416.51 m 2

374.09 m 2

414.75 m 2

41 3.

38 m

2

36 4.

30 m

2

36 3.

88 m

2

41 1.

90 m

2

41 1.

48 m

2

36 3.

63 m

2

36 4.

16 m

2

41 3.

34 m

2

417.16 m 2

371.81 m2

412.44 m2

15.22

15.00

15.22

2.10

2.15

21 .5

2

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

23 .9

5

2.14

2.15

15.36

15.00

15.36

22 .6

2

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

20 .9

0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.12

2.17 15.30

15.00

15.27

21 .8

6

17 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

17 .0

0

24 .8

9

17 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

17 .0

0

18 .3

0

24.21

24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5

12 .0

0

25 .4

3

2.10

2.13

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7

9. 00

3.00

14.32

14.47

13.90

3.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 5.

00

3.00 11.24

10.00 10.00

11.30 3.00

12.00 3.00

11.27

10.00 10.00

11.26 3.00

12.00

3.00 11.30

10.00 10.00

11.23 3.00

3.00 11.32

10.00 10.00

11.20 3.00

5. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 5.

00

3. 00

13 .2

7

10 .0

0

3.00 13.68

15.00

13.91 3.00

10 .0

0

10 .5

0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0

10 .3

5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69

15.00

13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 3.

00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.00

11.30

10.00

10.00

11.18

3.00

3.00

11.28

10.00

10.00

11.19

3.00

3.00 11.21

10.00 10.00

11.25 3.00

3.00 11.23

10.00 10.00

11.23 3.00

3.00 11.24

10.00 10.00

11.21 3.00

16.17

15.16

17.12

12 .0

0 3.

00

11 .0

0 8.

56 3.

00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

3.00

11.32

10.00

10.00

11.16

3.00

12.00

24.32

24.16

12.00

15.28

15.00

15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71

15.17

13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 1504/1/9/2/10

441412

441413

434508

431803

De 1504/1/12

A 1504/1/9/1/a

A 1504/1/10

A 1504/1/9/3 1

2

3

4

210600

476000

210600

475800

210800

476000

210800

475800

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

31

32

33

26

28

29

30

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

14

S+P+1E+M 27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REGLEMENTARI

875 m2

1,055 m2 180 m2

199 m2

28.82

64.12

6.14

12 .00

10.50

12.00

12 .0

0

12 .00

12 .0

0

48 .9

4

31 .7

1

80 .9

8

36 .5

7

36 .0

0

24.29

29.28

5.51 5.01

36 .09

37 .37

36 .09

2.2 2

17 .05

17 .05

1.6 8

36 .09

36 5.

99

29 4.

45

37 .7

7

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .00

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3.0 0

12 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

mi n.

10 .00

si h

mi n.

3.0 0

si h/2

3.00 3.00

3.0 0

12 .00

min. 3.00 si h/2

mi n.

3.0 0

si h/

2 mi

n. 10

.00

si h

3.0 0

6.0 0

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6.0 0

3.0 0

3.00 3.00

3.0 0

6.0 0

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6.0 0

3.0 0

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3.0 0

3.0 0

8.0 0

4.0 0

12 .00

4.0 0

8.0 0

3.00 5.50

5.00

3.00

6.0 0

2.25 5.50 2.00

2.25

11.08

13.08

19 .78

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .79

2.75

12.96

10.96

13.09

11.09

18 .61

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .50

2.74

22 .95

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

20 .03

12.94

13.06

26.00

26.00

26.00

13.03

12.98

26.01

2.86

2.86

20 .34

10.98

12.98

2.25

2.00 5.502.25

19 .71

22 .00

22 .00

22 .00

22 .00

19 .70

23.94

24.04

22 .29

22 .00

22 .00

22 .00

22 .00

21 .12

25.98

25.98

25.98

25.98

25.98

24.04

2.79

39 .91

25 .00

25 .00

39 .90

12 .00

42 .50

25 .00

25 .00

40 .60

25.98

25.98

23.90

2.90

12.95

13.06

23 .09

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

20 .34

12 .02

13.06

12.94

26.01

26.01

26.01

26.01

25.98

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

22 .38

21 .12

22 .16

6.00

3.00

2.79

3.0 0

12 .00

3.0 0

2.2 5

5.5 0

2.0 0

2.2 5

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

mi n.

6.0 0 &

h/ 2

64.00

4,995 m2

649 m2

649 m2

268 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

283 m2

572 m2

572 m2

572 m2

572 m2

265 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

280 m2

1,071 m2

295 m2

1,094 m2

262 m2

279 m2

297 m2

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170 89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520

89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.432 89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.079

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741

89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

cabinapoarta

fundatie beton

C

441391

441390

441389

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

409239

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

88.818 88.973

89.256

88.857 88.760

89.267

89.311

89.224

90.047 89.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/6

A 15

04 /1

/8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/3

Str. DAFINULUI

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 5

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

47590021 07

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

120

122/A

122

122/B

124

124/A

79

81

83

H C

L 44

4_ 20

05

PU Z

a pr

ob at

c u

H C

L 53

7_ 20

06 co

ns tru

ct ie

ex is

te nt

a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

PT T1

PT T1

PT T1

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1

PT T1

PT T1

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

H C

L 32

8_ 20

05

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLCmici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLCmici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

PTT2

PTT2

UTR 2 - 10 547 m2

51 3/

1/ 2

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

(S)+P+2E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.6

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.4

(S)+P+2E POT max =35% CUT max =1.05

PUZ in lucru - AO nr. 33/21.09.2017 ''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

UTR 1 - 21 088 m2

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017 ''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME

CU CARACTER URBAN''

1

4 5

6

11

12

1314

2

3

7

8

9

10

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

CF . n

r. 43

05 58

8 13

5 m

p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

12

12

12

12

12

10,5

12

12

12

12

29

31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

102.33

24.29

29.28

5.51 5.01

21,088 m2

1,055 m2

10,546 m2

180 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35%

CUT max =1

SzLCmici - loc. colective max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

UTR 2 - 10 547 m2

max. (S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

UTR 1 - 21 088 m2 SzSI - servicii si institutii(S)+P+1E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.1

SzV - spatii verzi

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

1.25 1.00 2.00 5.50 1.00 1.25 12.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil trotuartrotuar z.v. z.v.

P

1.80 3.50 20 5.50

carosabiltrotuar

N

N

140-A06REGLEMENTĂRI URBANISTICE1:500

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

INDICI URBANISTICI PROPUȘI - cf. Aviz de Oportunitate nr. 34/21.09.2017

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii 10 547 mp P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

65% 2,10 (S)+P+4E+Er 22,00 m

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii 21 088 mp

P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 0,90 (S)+P+1E+M(Er) 15,00 m

Înălțimea max. la cornișă 11,00 m

LEGENDA

Înălțimea max. la cornișă 18,00 m

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

21 088 mp 100,00 % - -

1 055 mp 5,00 %

1 055 mp 5,00 %

5 194 mp 24,63 %

- -

- -

- -

21 088 mp 100,00 % 21 088 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL - UTR 1 - 21 088 m2

SzLC - Subzonă locuire colectivă max. (S)+P+2E+M/Er 3 463 mp 16,42 %- -

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă max. 6 ap./parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er 3 412 mp 16,18 %- -

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er 6 909 mp 32,77 %- -

SzLi 35% 1,00 (S)+P+1E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzLCmici 35% 1,30 (S)+P+2E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzLC 40% 1,10 (S)+P+1E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzSI

BILANȚ TERITORIAL - UTR 2 - 10 547 m2 PROPUSEXISTENT

Construcții Depozitare și servicii 2 367 mp 22,44 %

Teren arabil în intravilan 2 412 mp 22,87 % - -

10 547 mp 100,00 %TOTAL 10 547 mp 100,00 %

TOTAL UTR 1 + UTR 2 = 31 635 m2

PTT 1 - 12,00 m PTT 2 - 5,50 m Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

Spații verzi amenajate

Teren liber de construcții - -

2 352 mp 22,30 %

320 mp 3,03 %

3 096 mp 29,36 %

Max. 6 856 mp Max. 65,00 %

Min. 1 582 mp Min. 15,00 %

Min. 2 109 mp Min. 20,00 %

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A07_Circulatia.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

28.82

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

48 .9

4

31 .7

1

80 .9

8

36 .5

7

36 .0

0

24.29

29.28

5.51 5.01

36 .0

9

37 .3

7

36 .0

9

2. 22

17 .0

5

17 .0

5

1. 68

36 .0

9

36 5.

99

29 4.

45

37 .7

7

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

12.00

12 .0

0

12.00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

5.50 5.00

2.25 5.50

4.25

11.08

13.08

19 .7

8

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

19 .7

9

2.75

12.96

10.96

13.09

11.09

18 .6

1

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

19 .5

0

2.74

22 .9

5

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

20 .0

3

12.94

13.06

26.00

26.00

26.00

13.03

12.98

26.01

2.86

2.86

20 .3

4

10.98

12.98

4.25

5.50

2.25

19 .7

1

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

19 .7

0

23.94

24.04

22 .2

9

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

21 .1

2

25.98

25.98

25.98

25.98

24.04

2.79

39 .9

1

25 .0

0

25 .0

0

39 .9

0

12 .0

0

42 .5

0

25 .0

0

25 .0

0

40 .6

0

25.98

25.98

23.90

2.90

12.95

13.06

23 .0

9

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

20 .3

4

12 .0

2

13.06

12.94

26.01

26.01

26.01

26.01

25.98

2.91

2.79

12.00

12.00

12 .0

0

22 .1

6

21 .1

2

22 .3

8

25.98

64.00

4,995 m2

279 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

283 m21,071 m 2

649 m2

649 m2

1,094 m2

555 m2

572 m2

572 m2

572 m2

572 m2

569 m2

265 m2

262 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

280 m2

295 m2

268 m2

297 m2

875 m2

1,055 m2

199 m2

180 m2

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

sp verde

trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170 89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520

89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.432 89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.079

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741

89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

cabinapoarta

fundatie beton

C

441391

441390

441389

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

409239

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

88.818 88.973

89.256

88.857 88.760

89.267

89.311

89.224

90.047 89.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/5

:/6

A 15

04 /1

/8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/3

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 5

CC1504/1/6/1/12

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 3

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

475900 47590021 06

00

47590021 07

00

476000 47600021 06

00

47600021 07

00

476100 47610021 06

00

47610021 07

00

476200 47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

120

122/A

122

122/B

124

124/A

43 63

57

79

81

83

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

UTR 1 - 21 088 m2

Calea Buziasului

UTR 2 - 10 547 m2

51 3/

1/ 2

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

1

4 5

6

11

12

1314

2

3

7

8

9

10

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

CF . n

r. 43

05 58

8 13

5 m

p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

29

31 30

1

2

3

4

5

20

6

7

8

9

10

28

12 11

13

14

15

16

17

18 19

21

22

23

24

25

26

27

32

33

102.33

24.29

29.28

5.51 5.01

Limita de proprietate teren studiat

Limite parcele propuse

Limită avizată OCPI

Stâlpi rețea electrică

C Cămin canalizare

A Cămin apometru

P Cămin ape pluviale

H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE:

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate publică de interes județean

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

Sens de circulație rutieră

Acces rutier propus

Terenuri rezervă a Primăriei Municipiului Timișoara

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

140-A07CIRCULAȚIA TERENURILOR1:500

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

21 088 mp 100,00 %

4 995 mp 23,69 %- -

21 088 mp 100,00 % 21 088 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL - UTR 1 - 21 088 m2

BILANȚ TERITORIAL - UTR 2 - 10 547 m2 PROPUSEXISTENT

10 547 mp 100 %

- -

10 547 mp 100 %TOTAL 10 547 mp 100 %

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

10 547 mp 100 %

- -

16 093 mp 76,31 %

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A08_Mobilare.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

6,920 m2

1,055 m2

649 m2

649 m2

1,094 m 2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

409239

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

4

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

118

120

122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122

122/B

128

126

124/A

1

D

LP

300mp

300mp

300mp

687mp

516mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

250mp

250mp 250mp

250mp

250mp

250mp

473mp

439mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

377mp

392mp

392mp

449mp

372mp

290mp

290mp

305mp

462mp

392mp

384mp

384mp

687mp

424mp

431mp

443mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

348mp

282mp

410mp

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D

1

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 19

2/ 20

04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

6

5 4

3 2

31

32

33

34

35

36

37

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 7/

20 00

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

PU D

a pr

ob at

p rin

HC L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

3

2

1

29

30

31

32

55

56

97

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00

6,00

6,00

5,00

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R. L.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50

5,50

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,5m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,5m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 28

575

S= 1 2728

S= 2 2715

S= 3 694

S= 4 690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7 689

S= 24

335

R8. 24

S= 6 621

PU Z

in lu

cr u

- z on

a se

rv ic

ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00si h

S= 12

621

S= 13 690

S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

Fabrica paine DIVA

8, 00

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

3,00

6,00si h

6,00

S= 5 621

S= 25 584

6,00si h

6,00si h

3,00

3,25 5,50

5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

...........

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621

S= 9 772

S= 10

689

S= 19

437

S= 18 437

S= 22 492

S= 23

327

S= 8 771

...........

7,75

7,75

S= 29 326

S= 30

315

8,75

12 ,0

0

...........

Sz 3 3 ,0

0

3, 00

6, 00

6, 00

3,00si h/23, 00

3,00

3,00si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0

3, 00

6, 00

6, 00

Sz 1

Sz 1 3,00si h/2

3,00

3,00si h/2

6, 00

5,50

S= 32

600

9, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00si h/2

3,00si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

INDICATORI URBANISTICI Zona de locuinte / max. 2 unitati pe parcela P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte / max. 6 unitati pe parcela/ semicolective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte colective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidentiala / mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEA

Zona cai de comunicatie existente

Lea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Subzona locuinte individuale si semicolective mici (S)+P+2E /P+1E+M propusa

Subzona locuinte colective mici (S)+P+2E+M/Er propusa

Subzona verde propusa

Subzona mixta locuinte colective si functiuni complementare (S)+P+4E+M/Er propusa

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

PROPUNERE

P.U.Z.

02

09.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Zona cai de comunicatie propuse Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

Canale de desecare existente

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

EXTINDERE ZONA M3

GSPublisherVersion 0.4.100.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

13058,05

17 760 100

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF Teren conform ridicare topo

mp %Suprafata teren Existent

mp % Propus

BILANT TERITORIAL

888.54Spatii verzi 00 5

00

17 760

73,52Locuinte individuale

Servicii

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

Drumuri, trotuare si zone verzi in aliniament

NUMAR PARCELE DE LOCUINTE+SPATIU VERDE 33

0

0

0

0

0

00 0 0

4701.97 26,47

4701.97 26,47

Limita zona studiata

LEGENDA:

Limita de proprietate existenta

Teren agricol

Zona locuinte individuale

Drumuri existente

Latime prospect stradal

Drumuri propuse

Spatiu verde

Zona de implantare a cladirii

Retragere fata de limite/ front stradal propus

12

8. 00

1.50 1.00 0.50 6.00 0.50 1.00

1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00 12.00 5.00

Profil stradal PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizare S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/ErM/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m 2

36 2.

56 m

2

36 2.

80 m

2

36 3.

04 m

2

36 3.

29 m

2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2

36 4.

28 m

2

36 3.

93 m

2

36 3.

58 m

2

36 3.

23 m

2

392.49 m 2

353.75 m 2

393.49 m 2

399.89 m 2

359.95 m 2

399.16 m 2

416.51 m 2

374.09 m 2

414.75 m 2

41 3.

38 m

2

36 4.

30 m

2

36 3.

88 m

2

41 1.

90 m

2

41 1.

48 m

2

36 3.

63 m

2

36 4.

16 m

2

41 3.

34 m

2

417.16 m 2

371.81 m2

412.44 m2

15.22

15.00

15.22

2.10

2.15

21 .5

2

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

23 .9

5

2.14

2.15

15.36

15.00

15.36

22 .6

2

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

20 .9

0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.12

2.17 15.30

15.00

15.27

21 .8

6

17 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

17 .0

0

24 .8

9

17 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

17 .0

0

18 .3

0

24.21

24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5

12 .0

0

25 .4

3

2.10

2.13

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7

9. 00

3.00

14.32

14.47

13.90

3.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 5.

00

3.00 11.24

10.00 10.00

11.30 3.00

12.00 3.00

11.27

10.00 10.00

11.26 3.00

12.00

3.00 11.30

10.00 10.00

11.23 3.00

3.00 11.32

10.00 10.00

11.20 3.00

5. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 5.

00

3. 00

13 .2

7

10 .0

0

3.00 13.68

15.00

13.91 3.00

10 .0

0

10 .5

0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0

10 .3

5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69

15.00

13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

12 .0

0 3.

00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.00

11.30

10.00

10.00

11.18

3.00

3.00

11.28

10.00

10.00

11.19

3.00

3.00 11.21

10.00 10.00

11.25 3.00

3.00 11.23

10.00 10.00

11.23 3.00

3.00 11.24

10.00 10.00

11.21 3.00

16.17

15.16

17.12

12 .0

0 3.

00

11 .0

0 8.

56 3.

00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

15 .0

0

3.00

11.32

10.00

10.00

11.16

3.00

12.00

24.32

24.16

12.00

15.28

15.00

15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71

15.17

13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 1504/1/9/2/10

441412

441413

434508

431803

De 1504/1/12

A 1504/1/9/1/a

A 1504/1/10

A 1504/1/9/3 1

2

3

4

210600

476000

210600

475800

210800

476000

210800

475800

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

31

32

33

26

28

29

30

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S+ P+

1E +M

S+ P+

1E +M

14

S+P+1E+M 27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REGLEMENTARI

875 m2

180 m2

12 .0

0

10.50

12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

24.29

29.28

5.51 5.01

36 .0

9

36 .0

9

36 .0

9

5.50 5.00

36 .0

9

23.94

19 .7

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

19 .7

1

2.86

21 .1

2

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .0

0

22 .2

9

4. 00

25.98

25.98

25.98

25.98

25.98

24.04

2.79

11.09

13.09

2.74

19 .5

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .6

1

12.94

13.06

22 .1

6

22 .9

5

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

20 .0

3

4. 00

8. 00

10.98

12.98

2.86

20 .3

4

13.03

12.98

26.00

26.00

26.00

26.01

10.96

12.96

2.91

19 .7

9

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

19 .7

8

21 .1

2

12 .0

2

20 .3

4

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

23 .0

9

12 .0

2

22 .3

8

12.95

13.06

2.75

11.08

13.08

26.01

26.01

26.01

26.01

13.06

12.94

12 .0

2

40 .6

0

25 .0

0

25 .0

0

42 .5

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

3.00 3.00

3.50

3.00

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00 2

.2 5

3. 00

3. 00

3. 00

3. 00

3. 00

5. 00

6. 00

5. 00

5. 00

5. 50

5. 50

5. 00

5. 00

6. 00

5. 00

6. 00

5. 50

5. 50

6. 00

3.00 3.00

3.00 3.00

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

3.00 3.00

3. 00

3. 00

3. 00

3. 00

12 .0

0

23.90

2.90

39 .9

0

25 .0

0

25 .0

0

39 .9

1

2.79

24.04

25.98

25.98

25.98

64.00

29 4.

45

37 .7

7

17 .0

5

17 .0

5

2. 22

48 .9

4

31 .7

1

36 5.

99

80 .9

8

6.14

64.12

3. 00

8. 00

4. 00

3. 00

3.00

6. 00

25 .0

0

3.00

min. 3.00si h/2

3.00

3.00

3.00

3. 00

min. 6.00si h

3. 00

min. 6.00si h

min. 6.00si h

min. 6.00si h

min. 6.00si h

min. 6.00si h

6. 00

3. 00

3.00

6. 00

3. 00

m in

. 6 .0

0 si

h /2

al in

ia m

en t

ex is

te nt

min. 6.00si h/2

28.82

102.33

555 m2

649 m2

295 m2

1,094 m2

649 m2

569 m2

262 m2

268 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

283 m2

1,071 m2

572 m2

572 m2

297 m2

572 m2

280 m2

265 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

279 m2

572 m2

1,055 m2

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

rampa beton

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

sp verde

trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170 89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706

89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520

89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.432 89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.079

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741

89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

fundatie beton

C

441391

441390

441389

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

409239

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

88.818 88.973

89.256

88.857 88.760

89.267

89.311

89.224

90.047 89.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/6

A 15

04 /1

/8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/1

:/3

Str. DAFINULUI

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 5

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

47590021 07

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

120

122/A

122

122/B

124

124/A

79

81

83

7 locuri de parcare

UTR 2 - 10 547 m2

max. (S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzC - circulatii

3m

3m 6m

9m

50m

50m

9m

6m

6m

9m

6m

6m

PT T1

PT T1

PT T1

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1

PT T1

PT T1

PTT2

PTT2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLCmici - loc. colective

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLCmici - loc. colective

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

4995 m2SzC - circulatii

17 lo

cu ri

d e

pa rc

ar e

30 locuri de parcare

36 locuri de parcare

199 m2

clădire existentă

extindere propusă

SzSI - servicii si institutii

UTR 2 - 10 547 m2

50m

50m

PU Z

a pr

ob at

c u

H C

L 53

7_ 20

06

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

1/ 2

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+2E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.6

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.4

(S)+P+2E POT max =35% CUT max =1.05

PUZ in lucru - AO nr. 33/21.09.2017 ''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017 ''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME

CU CARACTER URBAN''

1

4 5

6

11

12

1314

2

3

7

8

9

10

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

CF . n

r. 43

05 58

8 13

5 m

p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

De 1504/1/12

12

12

12

12

10,5

12

29 31

30

1

2

3

4

20

22

23

24

25

26

27

32

21

28

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

33

24.29

29.28

5.51 5.01

3.00

m in

. 3 .0

0 si

h /2

m in

. 1 0.

00 s

i h

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

m in

. 1 0.

00 s

i h

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

min. 3.00si h/2

3. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

3. 00

6. 00

3.00

3. 00

3. 00

3.00

3. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6. 00

3.00

3. 00

min. 6.00si h/2

min. 6.00si h/2

min. 6.00si h/2

PT T1

ZONIFICARE EXISTENT:

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă pentru instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Teren arabil în intravilan Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

MOBILARE PROPUSĂ:

Locuințe și funcțiuni complementare regim de înălțime max. (S)+P+1E+M/Er propusă

Instituții și servicii publice propuse

Spații verzi amenajate propuse

Căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse

Zona de implantare a construcțiilor propusă

Extindere propusă pentru zona de depozitare și servicii existentă

Zonă depozitare și servicii existentă

Locuințe colective și funcțiuni complementare regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er propuse

Spații verzi în cadrul parcelelor propuse

Limita de proprietate teren studiat Limite parcele propuse Limită avizată OCPI

Sens de circulație rutieră

Acces rutier propus

PUZ in lucru

Stâlpi rețea electrică

C Cămin canalizare

A Cămin apometru

P Cămin ape pluviale

H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

21,088 m2

1,055 m2

10,546 m2

180 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35%

CUT max =1

SzLCmici - loc. colective max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

UTR 2 - 10 547 m2

max. (S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

UTR 1 - 21 088 m2 SzSI - servicii si institutii(S)+P+1E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.1

SzV - spatii verzi

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

1.25 1.00 2.00 5.50 1.00 1.25 12.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil trotuartrotuar z.v. z.v.

P

1.80 3.50 20 5.50

carosabiltrotuar

N

N

140-A08POSIBILITĂȚI DE MOBILARE1:500

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

INDICI URBANISTICI PROPUȘI - cf. Aviz de Oportunitate nr. 34/21.09.2017

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii 10 547 mp P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

65% 2,10 (S)+P+4E+Er 22,00 m

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii 21 088 mp

P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 0,90 (S)+P+1E+M(Er) 15,00 m

Înălțimea max. la cornișă 11,00 m

Înălțimea max. la cornișă 18,00 m

TOTAL UTR 1 + UTR 2 = 31 635 m2

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

21 088 mp 100,00 % - -

1 055 mp 5,00 %

1 055 mp 5,00 %

5 194 mp 24,63 %

- -

- -

- -

21 088 mp 100,00 % 21 088 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL - UTR 1 - 21 088 m2

SzLC - Subzonă locuire colectivă max. (S)+P+2E+M/Er 3 463 mp 16,42 %- -

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă max. 6 ap./parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er 3 412 mp 16,18 %- -

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er 6 909 mp 32,77 %- -

SzLi 35% 1,00 (S)+P+1E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzLCmici 35% 1,30 (S)+P+2E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzLC 40% 1,10 (S)+P+1E+M(Er) 17,00 m 12,00 m

SzSI

PTT 1 - 12,00 m PTT 2 - 5,50 m

BILANȚ TERITORIAL - UTR 2 - 10 547 m2 PROPUSEXISTENT

Construcții Depozitare și servicii 2 367 mp 22,44 %

Teren arabil în intravilan 2 412 mp 22,87 % - -

10 547 mp 100,00 %TOTAL 10 547 mp 100,00 %

Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

Spații verzi amenajate

Teren liber de construcții - -

2 352 mp 22,30 %

320 mp 3,03 %

3 096 mp 29,36 %

Max. 6 856 mp Max. 65,00 %

Min. 1 582 mp Min. 15,00 %

Min. 2 109 mp Min. 20,00 %

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 140-A09_Volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

140-A09VOLUMETRIE PROPUSĂ

Stra da R

ozm arin

ului

Stra da R

ozm arin

ului

S trada D

afinului

S trada D

afinului

Strada Toporasilor

Strada Toporasilor

Strada Toporasilor

Calea Buziasului

Calea Buziasului

Strada Petuniei

Strada Petuniei

Strada Z ambilelo

r

Strada Z ambilelo

r

Atasament: 140-A10_Volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

140-A10VOLUMETRIE PROPUSĂ

Atasament: Lucrari_Edilitare.pdf

1,055 m

2

649 m

2

649 m

2

268 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

283 m

2

572 m

2

572 m

2

572 m

2

572 m

2

265 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

468 m

2

280 m

2

1,071 m

2

295 m

2

555 m

2

1,094 m

2

569 m

2

262 m

2

279 m

2

297 m

2

6,920 m

2

875 m

2

180 m

2

1

2

.

0

0

1

0

.

5

0

1

2

.

0

0

1

0

.

5

0

1

2

.

0

0

1

2

.

0

0

1

2

. 0

0

1

2

.

0

0

6

.

0

0

1

0

.

5

0

1

0

.

5

0

1

2

.

0

0

3

6

.

5

7

3

6

. 0

0

5

.

0

1

3

6

.

0

9

3

6

.

0

9

3

6

.

0

9

2

1

.

1

2

2

2

.

0

0

2

2

.

0

0

2

2

.

0

0

2

2

.

0

0

2

2

.

2

9

2

5

.

9

8

2

4

.

0

4

1

1

.

0

9

1

3

.

0

9

2

.

7

4

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

6

1

1

2

.

9

4

1

3

.

0

6

2

2

.

1

6

2

2

.

9

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

0

.

0

3

4

.

0

0

8

.

0

0

1

0

.

9

8

1

2

.

9

8

2

.

8

6

2

0

.

3

4

1

3

.

0

3

1

2

.

9

8

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

2

6

.

0

1

1

0

.

9

6

1

2

.

9

6

2

.

9

1

1

9

.

7

9

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

7

8

2

1

.

1

2

2

0

.

3

4

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

3

.

0

9

1

2

.

0

2

2

2

.

3

8

1

2

.

9

5

1

3

.

0

6

1

1

.

0

8

1

3

.

0

8

2

6

.

0

1

2

6

.

0

1

2

6

.

0

1

2

6

.

0

1

1

3

.

0

6

1

2

.

9

4

1

2

.

0

2

4

0

.

6

0

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

4

2

.

5

0

3

.

0

0

3

.

0

0

2

.

2

5

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

0

0

5

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

5

.

5

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

2

4

.

0

4

2

5

.

9

8

6

4

.

0

0

2

9

4

.

4

5

3

7

.

7

7

1

7

.

0

5

1

7

.

0

5

2

.

2

2

4

8

.

9

4

3

1

.

7

1

3

6

5

.

9

9

8

0

.

9

8

6

.

1

4

6

4

.

1

2

3

.

0

0

3

.

0

0

6

.

0

0

2

5

.

0

0

m

i

n

.

3

.

0

0

s

i

h

/

2

3

.

0

0

m

i

n

.

6

.

0

0 s

i

h

3

.

0

0

m

i

n

.

6

.

0

0

s

i

h

m

i

n

.

6

.

0

0 s

i

h

m

i

n

.

6

.

0

0

s

i

h

m

i

n

.

6

.

0

0 s

i

h

m

i

n

.

6

.

0

0 s

i

h

6

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

6

.

0

0

3

.

0

0

m

i

n

.

6

.

0

0

s

i

h

/

2

2

8

. 8

2

1

0

2

.

3

3

t r

o

t u

a

r

T

r

a

n

s

f o

r

m

a

t o

r

e

l e

c

t r

i c

t r

o

t u

a

r

p

a

v

a

j

r

a

m

p

a

b

e

t o

n

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C

C

C

G

G

C

H

C

C

C

s

p

v

e

r

d

e

t r

o

t u

a

r

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170 89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.019

90.062

90.042

89.706

89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520

89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.432 89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741

89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

f u

n

d

a

t i e

b

e

t o

n

C

441391

441390

441389

441392

: / 4

: / 5

:

/

6

: / 9

:

/

1

0

A

1

5

0

4

/

1

/

9

/

1

A

1

5

0

4

/

1

/

7

409239

d

r

u

m

p

i e

t

r

u

i t

C

a

l

e

a

B

u

z

i

a

s

u

l

u

i

:

/

3

: / 7

A

1

5

0

4

/ 1

/ 9

/ 2

/ 8

n

r

. c

a

d

. 4

3

1

1

8

5

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

6

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

7

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

9

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

8

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

6

88.818 88.973

89.256

88.857 88.760

89.267

89.311

89.224

90.047 89.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

:

/

3

5

A

1

5

0

4

/

1

/

9

/

2

:

/

4

:

/

6

:

/

7

:

/

8

:

/

2

7

:

/

2

8

:

/

2

9

A

1

5

0

4

/

1

/

8

: / 1

:

/

2

: / 3

: / 4

: / 5

: / 6

: / 7

: / 8

:

/

1

7

: / 9

: / 1

0

:

/

1

1

:

/

1

2

:

/

1

3

:

/

1

4

: / 1

5

: / 1

6

: / 1

: / 2

:

/

2

:

/

1

:

/

3

:

/

5

5

:

/

5

5

:

/

5

5

:

/

4

5

S

t

r

.

P

E

T

U

N

I

E

I

S

t

r

.

T

O

P

O

R

A

S

I

L

O

R

S

t

r

.

Z

A

M

B

I

L

E

L

O

R

S

t

r

.

Z

A

M

B

I

L

E

L

O

R

A

1

5

0

4

/

1

/

9

/

3

A

1

5

0

4

/

1

/

1

6

:

/

1

:

/

2

:

/

3

:

/

3

0

:

/

5

2

:

/

5

3

:

/

5

4

:

/

3

1

:

/

3

2

:

/

5

1

: / 1

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

5

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

2

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

3

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

4

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

5

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

0

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

1

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

2

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

3

C

C

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

/

1

4

: / 8

:

/

9

:

/

1

6

: / 2

: / 3

:

/

4

:

/

5

:

/

6

:

/

7

:

/

1

0

:

/

1

1

:

/

1

2

:

/

1

3

:

/

1

4

:

/

1

5

: / 1

8

: / 1

8

: / 1

8

A

1

5

0

4

/

1

/

4

:/27

:/20

:/8/1

:/24/1

:/25/1

:/26/1

:/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1

:/16/1

:/17/1

:/8/2

:/26/2

:/25/2

:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/18/1

:/17/2

:/16/2

A

1

5

0

4

/

1

/

6

/

1

A

1

5

0

4

/

1

/

6

/

2

A

1

5

0

4

/

1

/

5

:/14

:/13/1

:/13/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1

:/10/1

:/9/1

:/28/1

:/29/1

:/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38

:/37

:/36

:/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2

:/29/2

:/28/2

A

9

5

5

/

3

S

t

r

.

R

O

Z

M

A

R

I

N

U

L

U

I

A

1

5

0

4

/

1

/

1

0

4759002 1 0 4 0 0

4759002 1 0 5 0 0

4759002 1 0 6 0 0

4759002 1 0 7 0 0

4759002 1 0 8 0 0

4760002 1 0 4 0 0

4760002 1 0 5 0 0

4760002 1 0 7 0 0

4760002 1 0 8 0 0

4761002 1 0 4 0 0

4761002 1 0 5 0 0

4761002 1 0 6 0 0

4761002 1 0 7 0 0

4761002 1 0 8 0 0

4762002 1 0 4 0 0

4762002 1 0 5 0 0

4762002 1 0 6 0 0

4762002 1 0 8 0 0

155471/08

A

9

5

5

/

5

A

9

5

5

/

6

A

9

5

5

/

7

A

9

5

5

/

6

434507

434508

4

1

9

5

8

9

4

3

6

3

5

7

4

3

6

3

5

6

Statie

distributie

carburanti

12

12

7 locuri de parcare

UTR 2 - 10 547 m2

max. (S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

(S)+P+1E+(M)Er

POT max =40%

CUT max =1.1

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

(

S

)

+

P

+

2

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

3

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

S

z

L

C

-

l

o

c

u

i

r

e

c

o

l

e

c

t

i

v

a

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

V

-

s

p

a

t

i

i

v

e

r

z

i

3

m

3

m

9

m

5

0

m

5

0

m

6

m

6

m

6

m

P

T

T

1

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

S

z

L

C

m

i

c

i

-

l

o

c

.

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

a

x

.

6

a

p

.

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

1

S

z

L

C

m

i

c

i

-

l

o

c

.

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

a

x

.

6

a

p

.

/

p

a

r

c

e

l

a

S

z

L

i

-

l

o

c

u

i

r

e

m

a

x

.

2

u

n

i

t

a

t

i

/

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

1

E

+

(

M

)

E

r

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

C

U

T

m

a

x

=

0

.

9

17 lo

cu ri

d e

pa rc

ar e

30 locuri de parcare

36 locuri de parcare

SzSI - servicii si institutii

UTR 2 - 10 547 m2

5

0

m

5

0

m

PU Z

a pr

ob at

c u

H C

L 53

7_ 20

06

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

5

1

3

/

1

/

2

5

1

3

/

2

/

b

,

5

1

6

/

b

/

1

1

9

2

1

1

m

p

5

1

3

/

2

/

b

,

5

1

6

/

b

/

2

4

2

8

9

m

p

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+2E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.6

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.4

(S)+P+2E POT max =35% CUT max =1.05

PUZ in lucru - AO nr. 33/21.09.2017 ''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017 ''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME

CU CARACTER URBAN''

1

4 5

6

11

12

1314

2

3

7

8

9

10

C

F

.

n

r

.

4

3

0

5

5

8

8

1

3

5

m

p

12

12

12

12

12

10,5

10,5

12

16

12

29

31

30

1

2

3

4

20

22

23

24

25

26

27

21

28

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

2

4

.

2

9

2

9

.

2

8

5

.

0

1

m

i

n

.

3

.

0

0

s

i

h

/

2

m

i

n

.

3

.

0

0

s

i

h

/

2

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

3

.

0

0

6

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

m

i

n

.

6

.

0

0

s

i

h

/

2

m

i

n

.

6

.

0

0

s

i

h

/

2

C

C

S

t

r

.

D

A

F

I

N

U

L

U

I

D

e

1

5

0

4

/

1

/

1

2

C

a

l e

a

B

u

z

i a

s

u

l u

i (

a

s

f a

l t )

str. Rasaritului nr.6 TIMISOARA Tel. /Fax. 004-0356-101621

SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE

S.C. ELATIS S.R.L.

SEF PROIECT

C.U.I. R17185205 J35/307/2005

PROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO

DESENAT teh. IEPURE SIMONA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA

1:1000

DATA

2018

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiari:

Titlu pr.:

Titlu plansei:

PR. NR.

FAZA

NR. PL.

01 ED

268/

2016

DOC.

Retele de alimentare cu apa si canalizare

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

LEGENDA

retea apa existenta

Aex

arh. TRIMBITAS GEORGETA

canalizare propusa D 250 mmC

A

retea apa propusa De 125 mm

A

S.C. RANDLER GROUP S.R.L.

P.U.Z. "Reconfigurare si extindere zona servicii si

POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA ZORICA

complementare", zona Calea Buziasului, Timisoara, jud. Timis

depozitare existenta; dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni

S

T

R

.

D

A

F

I

N

U

L

U

I

S

T

R

.

D

A

F

I

N

U

L

U

I

S

T

R

.

V

I

O

L

E

T

E

L

O

R

S

T

R

.

A

N

E

M

O

N

E

L

O

R

S

T

R

.

R

O

Z

M

A

R

I

N

U

L

U

I

C

M

e

x

C

M

e

x

canalizare existentaCex

A

e

x

A

e

x

Aex

Cex

D

e

1

2

5

m

m

D

2

5

0

m

m

C

e

x

D

6

0

0

m

m

A

e

x

D

e

1

2

5

m

m

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

D

e

3

1

5

m

m

D

e

1

2

5

m

m

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

A

C

A

extindere retea de

alimentare cu apa

A

A

A

A

A

C

C

C

C

a

l e

a

B

u

z

i a

s

u

l u

i (

a

s

f a

l t )

C

P

C

C

C

extindere retea

canalizare

C

canalizare pluviala propusa

CP CP

hidrant exterior de incendiu propus

bazin de retentie propus

BR

camin de linistire propus

CL

H

separator hidrocarburi propus

SH

B

R

S

H

C

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

L

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

R

S

H

C

L

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

H

H

H

Atasament: Lucrari_Electrice.pdf

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, de catre providerii de servicii;

- Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de catre distribuitorul local de energie electrica;

PT - Post de transformare de retea, construtie in anvelopa, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care providerii de servicii de telecomunicatii;

PA - Punct de aprindere pentru iluminatul stradal;

- Traseu pentru iluminatul exterior, pozat din tub gofrat Ø63mm, pe pat de nisip conform detaliilor;

- Camin de tragere rectangular de dimensiuni interioare 1000x1000x1000 mm, grosime perete exterior 150mm, constructie din beton clasa C30, echipat cu elemente de etansare si goluri prefabricate, etanse, conform dimensiunilor specificate pe planse, de tip carosabil, echipat cu rama si capac circular de fonta, D=625mm, cu incuietoare, rezistenta 400kN, montat in locul indicat pe plansa pe un pat de balast compactat de 150mm;

- Corp de iluminat stradal, echipat cu surse LED, putere 93W, 10200lm, distributie larga, indice de redare a culorilor 70, temperatura de culoare 4000K, grad de protectie IP66, IK08, cu montaj pe stalp, Ø60-76mm, montat pe stalp;

1,055 m2

649 m2

649 m2

268 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

283 m2

572 m2

572 m2

572 m2

572 m2

265 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

468 m2

280 m2

1,071 m2

295 m2

555 m2

1,094 m2

569 m2

262 m2

279 m2

297 m2

6,920 m2

875 m2

180 m2

3 6 .5

7

3 6 .0

0

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

rampa beton

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

C

sp verde

trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.85489.377

88.924

88.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234

89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706

89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.520

89.783

89.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679

89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570

89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525

89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.079

89.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.92190.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.260

89.189

89.196

89.006

88.848

89.341

89.502

89.502

fundatie beton

C

441391

441390

441389

:/4

:/5

:/6

:/9

:/10

A 1

5 0 4 /1

/9 /1

A 1

5 0 4 /1

/7

409239

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

88.818

88.973

89.256

88.857

88.760

89.267

89.311

89.224

90.047 89.501

89.496

89.241

89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 1

5 0 4 /1

/9 /2

:/5

:/6

A 1

5 0 4 /1

/8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/ 1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/2

:/1

:/3

Str. PETUNIEI

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 1

5 0 4 /1

/9 /3

C C

1 5 0 4 /1

/6 /1

/1 5

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

1 5 0 4 /1

/6 /1

/1 3

C C

1 5 0 4 /1

/6 /1

/1 4

A 1

5 0 4 /1

/6 /2

S tr

. R

O Z

M A

R IN

U L

U I

S tr

. R

O Z

M A

R IN

U L

U I

A 1

5 0 4 /1

/1 0

4759002 1

0 5 0

0

4759002 1

0 6 0

0

4759002 1

0 7 0

0

4759002 1

0 8 0

0

4760002 1

0 5 0

0

4760002 1

0 7 0

0

4760002 1

0 8 0

0

4761002 1 0 5

0 0

4761002 1 0 6

0 0

4761002 1 0 7

0 0

4761002 1 0 8

0 0

4762002 1 0

5 0 0

4762002 1 0

6 0 0

4762002 1 0

7 0 0

4762002 1 0

8 0 0

155471/08

A 9

5 5 /5

A 9

5 5 /6

A 9

5 5 /7

A 9 5 5 /6

434507

434508

4 3 6 3 5 7

4 3 6 3 5 6

7 locuri de parcare

UTR 2 - 10 547 m2

max. (S)+P+4E+Er

POT max =65%

CUT max =2.1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =40% CUT max =1.1

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela (S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela (S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzC - circulatii

3 m

3m 6m

9m

50m

50m

9 m

6m

6m

9m

6m

6m

P T

T 1

P T

T 1

P T

T 1

PTT2

PTT2

(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzLC mici - loc. colective

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colective

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

4995 m2SzC - circulatii

1 7 l o c u ri

d e p

a rc

a re

30 locuri de parcare

36 locuri de parcare

199 m2

clădire existentă

extindere propusă

SzSI - servicii si institutii

UTR 2 - 10 547 m2

50m

50m

P U

Z a p ro

b a t

c u H

C L 5

3 7 _2

0 0 6

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

5 1 3 /1

/2

5 1 3 /2

/b ,5

1 6 /b

/1

1 9 2 1 1 m

p

5 1 3 /2

/b ,5

1 6 /b

/2

4 2 8 9 m

p

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =40%

CUT max =1.6

(S)+P+2E+(M)Er

POT max =35%

CUT max =1.4

(S)+P+2E

POT max =35%

CUT max =1.05

PUZ in lucru - AO nr. 33/21.09.2017

''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017

''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE

CU REGIM REDUS DE INALTIME

CU CARACTER URBAN''

1

4

5

6

11

12

13 14

2

3

7

8

9

10

C F

. n

r. 4

4 2 6 6 3

2 3 5

0 0 m

p

C F

. n

r. 4

3 0 5 5 8

8 1

3 5 m

p

T o

p . 5 1 6 /2

/c 5 1 7 /2

/b 5 2 7 /2

/1 /b

De 1504/1/12

12

12

12

12

10,5

12

29 31

30

1

2

3

4

20

22

23

24

25

26

27

32

21

28

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

33

P T

T 1

PCFO

PCFO

FDCP

FDCP PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO

FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PT+ PA

Camin racord FO

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

317\2017

1\500

Dec. 2017

Planşa:

E01

arh. Georgeta Trîmbițaș

Titlul proiectului : PUZ "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara Verificat Rev: 00 ing. Adrian Valea

Beneficiar :

S.C. RANDLER GROUP S.R.L.,

Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

ing. Lucian Volintiru

ing. Lucian Volintiru

Atasament: Lucrari_Rutiere.pdf

trotuar

T ra

n sfo

rm ator

e lectric

S tr. P

E T

U N

IE I

S tr. D

A F

IN U

L U

I

Str. ROZMARINULUI

Str. ROZMARINULUI

A 1504/1/10

4 3

4 5

08

max (S)+P+4E+Er (S

)+ P

+ 1

E +

(M )E

r

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S )+P

+1E +

(M )E

r

S zV

- sp a

tii verzi

S zV

- sp a

tii verzi

S zC

- circu latii

PTT1

P T

T1

P TT

1

PTT1

P T

T2

lo c. co

lective

m ax. 6 ap

./parcela

s e

rv ic

ii s i in

stitu tii

U T

R 2 - 10 547 m

2

PUZ aprobat cu HCL 537_2006

PU Z aprobat cu H

C L 328_2005

U T

R 1 - 21 088 m

2

(S )+P

+2E +(M

)E r

P O

T m

ax =40% C

U T

m ax =1.6

(S )+P

+2E +(M

)E r

P O

T m

ax =35% C

U T

m ax =1.4

(S )+P

+2E P

O T

m ax =35%

C U

T m

ax =1.05

P U

Z in lucru A

O nr. 33/21.09.2017

''Z O

N A

R E

Z ID

E N

T IA

LA C

U FU

N C

T IU

N I C

O M

P LE

M E

N T

A R

E ''

P U

Z in lucru - A

O nr. 6/11.05.2017

''Z O

N A

LO C

U IN

T E

IN D

IV ID

U A

LE C

U R

E G

IM R

E D

U S

D E

IN A

LT IM

E C

U C

A R

A C

T E

R U

R B

A N

''

n r.cad

. 431185

D e 1504/1/12

1 2

1 2

1 2

1 2

1 0

,5

2 9

3 1

3 0

1

2

3

4

2 0 22

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

3 2

2 1

2 8

5

6

7

8

9

1 0

1 2

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

PTT1

existent

propus

ra m

pa beton

3.50

6.0

6.00

5.00

2.50

5.00

2.50

5.00

2.50

5.00 2.50

5.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

5.0

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S )+1E

+ (M

)E r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

lo c. co

lective

m ax. 6 ap

./parcela (S

)+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+P

+1E +

(M )E

r

(S )+1E

+ (M

)E r

(S )+1E

+ (M

)E r

(S )+1E

+ (M

)E r

(S )+1E

+ (M

)E r

(S )+P

+1E +

(M )E

r lo

c. co lective

m ax. 6 ap

./parcela

(S )+P

+1E +

(M )E

r

lo c. co

lective

m ax. 6 ap

./parcela

(S )+P

+1E +

(M )E

r lo

c. co lective

m ax. 6 ap

./parcela

(S )+P

+1E +

(M )E

r

lo c. co

lective

m ax. 6 ap

./parcela

(S )+P

+1E +

(M )E

r

C F. 430558

18

12

9

2.50

5.00

56.00

2.00

4

5.00

9

9

9

9

4

5.007

7

7

7

7

7

6.00

12.00 6

8

14

4

4

7

17

2.50

5.0 6.50

2.50

2.50

1.8 5.0

6.0 10.0

7.0

6.0 5.0

5.50

12.00

C . B

u ziasu

lu i

12.00

6 .00

10.50

10.50

10.50

tro tuar

D e 15

04/1/12

C . B

u ziasu

lu i

CC150 4/1/6/1/16

:/33

:/34

:/36

:/37

:/38

S tr. P

E T

U N

IE I

S tr. T

O P

O R

A S

IL O

R Str. ZAMBILELOR

Str. ZAMBILELOR

S tr. D

A FINU

LU I

A 1504/1/15A 1504/1/16

:/31

:/32

:/33

:/34

:/35

:/48

:/49

:/50

:/51

:/1

:/2

:/33

:/34 :/35

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/29

:/30

:/31

:/32

:/1

:/2

:/3

: /4

: /5

: /6

: /7

:/10

:/11

: /12

: /13

: /14

: /15

: /18

: /18

: /18

Str. MAGNOLIEI

A 1504/1/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1

:/24 /1

:/25 /1

:/26 /1

:/7/1

:/23 /1

:/22 /1

:/21 /1:/18

/2

:/19 /1

:/6/1

:/5/1

:/15 /1

:/16 /1

:/17 /1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26 /2

:/25 /2

:/24 /2

:/23 /2

:/22 /2

:/21 /2

:/19 /2

:/18 /1

:/17 /2

:/16 /2

:/15 /2

A 1504/1/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12 /1

:/13 /1

:/13 /2

:/12 /2

:/11 /1

:/4/1

:/3/1

:/2/1

:/6/1

:/5/1

:/2/1

:/3/1

:/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10 /2

:/6/2

:/5/2

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/11 /2

A 1504/1/3

:/39

:/31 /1

:/33

:/31 /2

:/34 /1

:/32 /1

:/10 /1

:/9/1

:/28 /1

:/29 /1

:/30 /1

:/12

:/11

:/10 /2

:/9/2

:/38

:/37

:/36

:/35

:/34 /2

:/32 /2

:/30 /2

:/29 /2

:/28 /2

A 955/3

S tr. RO ZMARINULUI

S tr. RO ZMARINULUI

A 1504/1/11

A 1504/1/10

1 55

47 1/08

4 07

48 8

4 12

96 3

4 34

50 7

4 34

50 8

S ta

tie d

istrib utie

c arb

u ra

nti

DF1508

DE1504/1/12

HC n1505

DE1517

HCn1505

DF1508

DF1508 Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Mosnita Noua

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Mosnita Noua

DE1517

DE1504/1/12

1 2

1 2

max (S)+P+4E+Er

(S )+

P +

1 E

+(M )E

r

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

S zV

- s pa

tii verzi

S zV

- s pa

tii verzi

S zC

- c ircu

latii

P TT1

P TT1

P TT1

P TT1

P TT2

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela

s ervicii si ins

titutii

U TR

2 - 10 547 m 2

PUZ aprobat cu HCL 537_2006

P U

Z aprobat cu H

C L 328_2005

U TR

1 - 21 088 m 2

(S )+P

+2 E

+(M )Er

P O

T m a

x =40% C

U T m

a x =1.6

(S )+P

+2 E

+(M )Er

P O

T m a

x =35% C

U T m

a x =1.4

(S )+P+2E

P O

T m a

x =35% C

U T m

ax =1.05

P U

Z in luc ru A

O nr. 33

/21 .09.2017

''ZO N

A R

EZ ID

E N

TIA LA

C U

F U

N C

TIU N

I C O

M PLE

M EN

TA R

E''

P U

Z in luc ru - A

O n

r. 6/1 1.0

5.2017 ''ZO

N A

LO C

U IN

TE IN D

IV ID

U A

LE C

U R

EG IM

R ED

U S D

E IN A

LTIM E

C U

C A

R A

C TER

U R

B A

N ''

n r.ca

d. 4 31

185

D e 15

04/1/12

1 0

,5

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 0

,5

1 0

,5

1 0

,5

1 2

1 0

,5

1 6

1 6

1 2

1 2

2 9

3 1

3 0

1

2

3

4

2 0 22

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

3 2

2 1

2 8

5

6

7

8

9

1 0

1 2

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

P TT1

existent

propus

3.50

6.0

6.00

5.00

2.50

5.00

2.50

5.00

2.50

5.00 2.50

5.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

5.0

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S)+P+2E+(M)Er

locuire colectiva

(S )+

1E +(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela (S

)+ 1E

+(M )E

r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

(S )+

1E +(M

)E r

(S )+

1E +(M

)E r

(S )+

1E +(M

)E r

(S )+

1E +(M

)E r

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

loc. colective

m ax

. 6 ap./parcela

(S )+

P +

1 E+(M

)E r

C F. 4

30 558

18

12

9

2.50

5 .00

56.00

2 .00

4

5.00

9

9

9

9

4

5.007

7

7

7

7

7

6.00 12.00 6

8

14

4

4

7

17

2.50

5.0 6.50

2.50

2.50

1.8 5.0

6.0 10.0

7.0

6.0 5.0

5.50

12.00

C . B

u z

iasu lui

str. D afin

u lu

i

str. Magnoliei

linie CF

5 .50

P T

T 2

1 .80

3 .70

1 .25

1 .00

2 .00

2 .75

2 .75

1 .00

1 .25

1 2

.00

P T

T 1

- c o

n fo

rm P

T 40

d in

P U

G

3 .50

01

S E

F P

R O

IE C

T

P R

O IE

C T

A N

T

T itlu

p roiect:

T itlu

p lanşă:

P ro

ie ct nr:

F a

za:

P la

n sa

nr.

S tr. E

c. T e

od oro

iu nr. 21

e m

a il: co

sm u

n .w

est@ gm

ail.co m

W E

S T

C o

s M

u n

T e

l.: 07 4

4 7 8

7 4 6

6

T IM

IS O

A R

A A

m p

la sare:

P U

Z

1 :1

0 00

B e

n e

ficiar:

20 1

7 D

E S

E N

A T

IN G

. LIN D

A M

U N

T E

A N

U

P U

Z – reconfigurare si extindere zona servicii si depozitare existenta; dezvoltare zona

rezidentiala cu functiuni com plem

entare

C a

le a

B u

zia su

lui nr. 126, C

F 43

05 58

, C F

4 42

66 3, T

im isoa

ra

IN G

. LIN D

A M

U N

T E

A N

U

IN G

. LIN D

A M

U N

T E

A N

U

C onf. C

.U . nr. 31

11/1 2.07

.2017

M o

b ila

re a

re p

re ze

n ta

ta p

e a

ce a

sta p

la n

sa e

ste o

rientativa avand m enirea de a arata

o m

o d

a lita

te d

e o

cu p

a re

a te

re n

u lu

i in ra

p o

rt cu reglem entarile propuse.

M o

b ila

re a

fin a

la se

va a

u to

riza cu

re sp

e cta

re a

p lansei de reglem

entari urbanistice si p

o a

te fi d

ife rita

d e

p rezenta m

obilare.

S C

A R

A :

D A

T A

:

C A

LC U

LU L N

EC ESA

R U

LU I D

E LO C

U R

I D E PA

R C

A R

E conform

Anexa 2 la PU G

Tim isoara

A. Parcelele 1 si 4 Blocuri de locuinte in regim

(S)+P+2E+M /Er

11 apartam ente : 1

= 11 locuri spor 15%

= 2 locuri Total necesar

= 13 locuri Total parcaje realizate pe fiecare parcela

= 13 locuri B.Parcelele 2 si 3 Bloc de locuinte in regim

(S)+P+2E+M /Er

8 apartam ente : 1

= 8 locuri spor 15%

= 1 locuri Total necesar

= 9 locuri Total parcaje realizate pe parcela

= 9 locuri C

. Parcelele 5...10 Bloc de locuinte in regim

(S)+P+1E+M /Er

6 apartam ente : 1

= 6 locuri spor 15%

= 1 locuri Total necesar

= 7 locuri Total parcaje realizate pe parcela

= 7 locuri D

. Parcelele 11...28 Locuinte in regim

(S)+P+1E+M /Er

1 apartam ente : 1

= 1 loc Total necesar

= 1 loc Total parcaje realizate pe parcela

= 1 loc E. Parcela 31- zona servicii -com

ert (S)+P+1E+M /Er

Suprafata 200 m

p : 100 = 2 locuri

Angajati 15/5

= 3 locuri Total necesar

= 5 locuri Total parcaje realizate pe parcela 31

= 14 locuri

F. Parcela C F 430558- zona depozitare, birouri (S)+P+4E+Er

1. D epozit

5buc x600m p : 50

= 60 locuri Angajati

32/5 = 7 locuri

Total necesar depozit = 67 locuri

2 . B

iro uri

2 a

. fun ctie

d e

su prafa

ta 8

2 0 m

p : 60 =

1 4

locu ri

spo r 5

0% =

7 lo cu

ri T

ota l 1a

= 21

lo curi

2 b

. fun ctie

d e

a nga

ja ti

3 1

a n

ga jati : 1

0 =

3 lo

curi spo

r 50 %

=

2 lo

curi T

ota l 1b

= 5 lo

cu ri

Total necesar (se considera cazul defavorabil - 2a) = 21 locuri

T o

ta l n

ece s

ar p e

p a

rc e

la C F

4 30

55 8

67+ 21

= 8

8 lo

c u

ri T

o ta

l p a

rca je

rea liza

te p

e p a

rc ela

C F

4 3

055 8 =

90 lo cu

ri

C EN

TR A

LIZA TO

R :

Parcaje necesare A: 2 parcelex13 locuri

=26 locuri B: 2 parcelex 9 locuri

=18 locuri C

: 6 parcelex 7 locuri =42 locuri

D : 18 parcelex 1 loc

=18 locuri E: servicii com

ert = 5 locuri

F: C F 430558

=88 locuri T

o ta

l n ece

s ar

=197 locuri

P LA

N IN

C A

D R

A R

E IN

Z O

N A

P L

A N

D E

S IT

U A

T IE

sca ra

1:1000

S .C

R A

N D

L E

R G

R O

U P

S R

L

Parcaje realizate A: 2 parcelex13 locuri

=26 locuri B: 2 parcelex 9 locuri

=18 locuri C

: 6 parcelex 7 locuri =42 locuri

D : 18 parcelex 1 loc

=18 locuri E: servicii com

ert =14 locuri

F: C F 430558

=90 locuri T

o ta

l re a

lizate =208 locuri