keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala depozitare si birouri", Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 148/24.04.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala depozitare si birouri", Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-001464/06.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 07/20.09.2016;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 27 din 04.05.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire hală depozitare şi birouri", Calea Moşniţei, C.F. 428610, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L. întocmit conform Proiectului nr. 98/2015, realizat de S.C. ARTKRAFT S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax = 12m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000598/03.03.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.2, spaţii verzi în procent de min 22.10 % - conform Deciziei de Incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 27/04.05.2016;
- Retragerea minimă faţă de aliniament (profilul extins al Căii Moşniţei): păstrarea aliniamentului existent dat de halele învecinate sau 20 metri de la profilul extins al Căii Moşniţei pentru asigurarea de locuri de parcare în faţa imobilului propus;
- Retragerea minimă faţă de limitele laterale:  din înălţimea maximă a clădirii, dar nu mai puţin de 4 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 10 metri;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Moşniţei (PTT16 - 20 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza printr-un racord la Calea Moşniţei şi se va prevedea un drum de incintă, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-000598/03.03.2016;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 811/23.09.2015 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 2491/DT-ST/02.02.2016.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hală depozitare şi birouri", Calea Moşnitei, C.F. 428610, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă de 8.500 mp - teren arabil este situat în extravilanul municipiului Timişoara, Calea Moşniţei, şi este identificat prin C.F. 428610, nr. top 428610, proprietar fiind S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L;
- Proiectantului S.C. ARTKRAFT S.R.L;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 05A_Reglementari_edilitare.PDF

DESENAT

98/ 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, Calea Mosnitei, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

C

LEGENDA

ACCESE PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

ZONA VERDE PROPUSA PE TERENUL STUDIAT

CONSTRUCTII PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

CIRCULATII AUTO, PARCAJE PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

C

Canalizare Pluviala Canalizare Menajera

Gaz Metan Apa Rece

Retea Hidranti

Canal menajer

SH

Extindere retea electrica

E Camin retea electrica Hidrant exterior de incendiu DN 80, complet echipat; Date tehnice:- executie conform PN-EN 14384: 2005 TYP C;- mediu de lucru: apa potabila conform EN 1074-6;- flansa conform EN 1092-2;- racord fix tip A 110 conform DIN 14319;- racorduri fixe tip B 75 conform DIN 14318;- cheie de actionare conform PN-89/M-74088;- presiune maxima de lucru PN 16;- temperatura maxima de lucru 50°C; Caracteristici constructive:- coloana hidrantului:- fonta ductila sau otel pentru varianta 8855.1;- otel inoxidabil pentru varianta 8855.2;- tija superioara din otel inoxidabil cu filet roluit;- tija inferioara din otel inoxidabil (optional);- etansare tija – O- ring;- sistem de golire si protectie din polipropilena;- golire automata dupa inchiderea completa a hidrantului;- ventil de inchidere vulcanizat cu cauciuc EPDM ;- deschidere partiala < 1 rotatii;- deschidere completa dupa 8 rotatii;- MOT 80 Nm;- mST 250 Nm;- posibilitate de inlocuire a partilor componente sub presiune;- toate partile componente sunt protejate impotriva coroziunii;- rezistent la solutii de desinfectare (recomandat solutie de NaOCl);- vopsire: vopsea epoxidica rezistenta la UV 250 μm RAL3000; Domenii de utilizare: ;- retele de apa potabila si instalatii de stingere a incendiilor;- certificate CE; Montaj: se face in pozitie verticala, pe tevi orizontale ingropate

Separator de hidrocarburi din beton armat, cu by-pass intern, cu debitul total de 17 l/s si debitul nominal de 4 l/s, complet echipat cu trapa de namol de 900 litri, filtru coalescent, inchidere automata si carosabil clasa D400 kN.

Rigole LN150, gratar fonta clasa E600

H/2, min. 4.00

55,14

50,00

5, 00

5, 00

1.25

20,00

15,93

3,24 7,00 1,50

28,53

20,04

11,56

12,32

36,98

30,49

30,00

30,00

30,49

36,98

C

C

C

1

2

3

4

Zona de protectie LEA 20kV - 5m Zona de protectie LEA 20kV - 5m

88.326

88.037

88.006

88.415

88.25088.464 88.704

88.681

88.739

88.802

88.829

89.118

88.988

89.054

88.960

88.583

88.71288.711

88.692 88.728

88.71088.74688.642

88.74888.945

88.874

88.614

88.658 88.541

88.355 88.678

88.734 88.49088.421

88.460

88.772

88.791 88.66788.652

88.62288.67688.747 88.543 88.497

88.587 88.616

88.466

88.394 88.41788.39288.488

88.586

88.441 88.409

88.222

88.344 88.461

88.29288.289

88.486

88.417

88.375 88.211

88.325

88.422

88.601 88.539

88.331 88.424 88.521

88.479

88.372

88.35088.490

88.521

87.029

88.351 88.377

88.482

88.554 88.255

88.444 88.339 88.378

88.284

88.255 88.319

88.355

88.198

88.127 88.445 88.562

88.754

88.964

88.565 88.358

88.383 88.407 88.452

88.648

89.055

89.251

89.268

89.439 89.406

88.942

89.420

89.382

89.235

89.259 89.225

89.224

89.408 89.322

89.451

89.047 89.042

89.392 89.336

89.208

89.222 89.188

89.239

89.455

89.372

89.112 88.754

89.413 89.336

89.170

89.19789.155

89.166

89.324

89.274

90.932 91.055

89.151

89.166

89.266

89.279

89.340

89.128

89.496

89.46489.457 89.42689.435

89.43989.454 89.434

89.449

89.406 89.400

89.357 89.384

89.578

89.501 89.603 89.513

89.932

89.650 89.538

89.82189.731

89.542 89.170

Dc. 1571 - Drum a sfalt

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/1

H C

n 1561/1/1/8

CF nr. 428610 Timisoara

Zona verde

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/2

CF nr. 428611 Timisoara

S=8500mp

S=8500mp

Fundatie beton

89.348 89.231

88.523

89.190

89.396

89.351

89.187

89.226

Nr. Cad. HS15 61/1/1/9

Nr. Cad. A156 1/1/1/5

Balta

C anal

POPA ILIE

GORCEA ILIE

GORCEA MAR IA

SORA MIHAI

C

C

C

Bazin subtera n

incendiu Vt-200 mc Vu=165 mc

SH

Bazin retenti e

subteran V= 172 mc

G

G

G

E

POPA MARIA GHEORGHINA

SORA MELEN TIE

Nr. Cad. A163 8/4

CC CR

CC

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII

P.O.T. C.U.T. 55% 1,1

zona verde 22,10% P+1E (Hmax = 12,00m)

Hala 1 Sc = 1.127,52 m2

Hala 4 Sc = 1.127,52 m2

Hala 3 Sc = 1.109,40 m2

Hala 2 Sc = 1.109,40 m2

CC

SH

Fosa septica

vidanjabila V= 30 m c

Limita de implan tare 20,00 m fata

de noul prospec t stradal

N

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr. X Y pct. [m] [m] 1 478447.002 210502.196 2 478452.460 210551.897 3 478293.626 210570.772 4 478283.608 210516.553

BILANT TERITORIAL -

SUPRAFATA TOTALA TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA DRUM ACCES, PARCAJE, TROTUARE:

0,00%0 m2

0 m2

0,00%0 m2

0,00%0 m2

100%8.500,00 m2

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA:

153,62 m2

8.346,38 m2

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL Mp % %Mp

0 0

0 0

POT/CUT 0% / 0 52,64% / 0,61

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

22,10%

52,64%4.473,85 m2

5.171,25 m2 / 0,61

1.878,15 m2

23,46%1.994,38 m2

REGLEMENTARI EDILITARE

1:500

05A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI, TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

ING. VASILE OLARU

ING. VASILE OLARU

Atasament: 06A_Reglementari_rutiere.pdf

[on] “enoN BHUSOW s1dS z6sra |: PE iz

Atasament: memo_PUD_calea_Mosnitei.pdf

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoastere a documentatiei

Denumire proiect: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU, CONSTRUIRE HALA PENTRU DEPOZITARE SI BIROURI

Beneficiari: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL Sat Giroc, com. Giroc, Bv. Soarelui, nr. 30, cam. 2, ap.4, jud. Timis

Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L. , Timisoara, Str. Ion Barac, nr.16

Amplasament: Mun. Timisoara, CF nr. 428610

Nr. proiect: 98/2015

Faza: Plan Urbanistic de Detaliu

Data elaborarii: Octombrie 2015

1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie la nivel de P.U.D. isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru reconversia unui teren situat in municipiul Timisoara, aflat in proprietatea beneficiarului SC BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL, in suprafata de 8.500 mp.

Proprietarul intentioneaza construirea unei hale de depozitare cu birouri aferente, formata din 4 module care sa poata fi realizate in 4 etape diferite de constructie, in functie de necesitatile economice ale acestuia. Regimul de inaltime propus este P+1E. In vederea inceperii demersurilor in acest sens a fost emis de Primaria municipiului Timisoara Certificatul de Urbanism nr. 1563/27.04.2015, prin care se impune intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Deoarece s-a omis prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 1563/27.04.2015 in termenul stabilit prin lege, respectiv cu 15 zile inainte de expirare, s-a solicitat un nou Certificat de Urbanism si a fost emis C.U. nr. 1805 /05.05.2016.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc conditiile pentru:  Utilizarea functionala a terenului in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona;  Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;  Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri

adecvate;  Amenajarea terenului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

1 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestui PUD s-au studiat urmatoarele documentatii:  Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara  PUZ aprobat prin HCL 35/2002  Ridicare topografica pentru zona studiata.

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:  Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. Aprobat prin

Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate

completarile si modificarile ulterioare.  H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte

documente sau norme cu caracter de reglementare.  Ordinul 2701/2010  RLU  OMS 119/2014  HCL 140/2011privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului in

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Terenul studiat, aflat in proprietatea beneficiarului BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL, in suprafata de 8.500 mp, conform CF nr. 428610 Timisoara, este liber de constructii.

2.2 Incadrarea in localitate

Amplasamentul se afla situat in intravilanul municipiului Timisoara, invecinandu-se la:  nord – cu Calea Mosnitei  la vest cu nr. Nr. Cad. A1561/1/1/5, teren agricol  la est cu parcela Nr. Cad. A1561/1/1/6/2, teren agricol  iar la sud cu parcela Nr. Cad. HS1561/1/1/9, pe care se afla o balta.

Pe terenul din stanga amplasamentului se afla trei cladiri. Cea mai apropiata este la distant de 25.74 m.

2.3 Elemente ale cadrului natural

Pentru realizarea studiului geotehnic se vor preciza lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77.

2 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

2.4 Circulatia

Terenul este accesibil de pe Calea Mosnitei, aceasta avand in prezent o latime carosabile de aproximativ 6,50 m, fara trotuar pietonal.

2.5 Ocuparea terenurilor

Dupa cum am mentionat si in capitolul “Elemente ale cadrului natural”, terenul studiat este in momentul de fata liber de constructii.

2.6 Echipare edilitara

Conform Avizului Unic pentru retele existente nr. 811/23.09.2015, pe Calea Mosnitei, in fata terenului studiat sunt retele publice de apa, canalizare, gaz si electricitate. In spatele terenului se afla un traseu de retea LEA 20 kV. Terenul nu este traversat de retele edilitare.

2.7 Probleme de mediu

In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului.

2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata, constructia ce este propusa a se realiza este pentru depozitare si birouri. Functiunile si activitatile din zona au un caracter nepoluant. Potrivit legii propunerea a fost supusa consultarii populatiei in cadrul procedurilor de informare a populatiei organizate de catre Primaria municipiului Timisoara si prin anunturi publicate in presa locala.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Obiectivul de investitie ce face subiectul prezentului P.U.D. presupune construirea unei hale de depozitare material nepericuloase cu birouri aferente, formata din 4 module care sa poata fi realizate in 4 etape diferite de constructie, in functie de necesitatile economice ale acestuia. Regimul de inaltime propus este P+1E Conform PUZ aprobat prin HCL 35/2002, dezvoltarea propusa se incadreaza in zona propusa pentru unitati industriale, depozite/servicii. In extrasul din PUZ din arhiva Primariei municipiului Timisoara nu sunt mentionati indici urbanistici.

3 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Prin aceasta documentatie se propun: - POT maxim pentru zona de unitati industriale, depozite/servicii = 55 % si CUT maxim=1,1, regim maxim P+1E, inaltime maxima a constructiilor de 12 m.

3.2 Prevederi ale PUG

Conform PUG-ului municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014, amplasamentul face parte din intravilanul localitatii, zona propusa pentru unitati industriale, depozite/servicii. Amplasamentul este incadrat in UTR 36.

Prezenta documentatie propune amplasarea unei hale de depozitare cu birouri aferente, regim de inaltime P+1E, formata din 4 module care sa poata fi realizate in 4 etape diferite de constructie, in functie de necesitatile economice ale acestuia, cu toate reglementarile ce decurg din aceasta. Proiectul va fi corelat cu studiile si documentatiile existente, atat cele de urbanism cat si cele geotehnice si de topometrie. De asemenea se vor asigura toate elementele necesare protectiei mediului inconjurator.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 22,10% spatiu verde.

3.4 Modernizarea circulatiei

Strada existenta, Calea Mosnitei are o latime carosabila de aproximativ 6,50 m si o latime cadastrala de aproximativ 9,60 m.

Noul Plan Urbanistic General aflat in curs de avizare propune un prospect stradal de 20 m.

Astfel prin P.U.D. propunem realizarea acestui prospect pornind de la axul existent al drumului spre ambele parti ale acestuia, si astfel propunem trecerea in domeniul public a unei fasii de teren de aproximativ 3,30 m, conform planurilor anexate..

3.5. Zonificare functionala – indici urbanistici, bilant teritorial, reglementari

Indici urbanistici:

Bilantul teritorial conform reglementarilor propuse este urmatorul:

SUPRAFETE – SITUATIA EXISTENTA

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Mp %

4 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Suprafata totala de teren studiat prin PUD: 8.500,0 mp 100,00%

Teren ce urmeaza a fi trecut in domeniul public: 0 0

Teren ce va ramane proprietate privata: 0 0

Suprafata construita la sol: 0 mp 0,00%

Suprafata construita desfasurata: 0 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare: 0 mp 0,00%

Spatii verzi amenajate: 0 mp 0 %

POT/CUT 0 % / 0

SUPRAFETE – SITUATIA PROPUSA

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Mp %

Suprafata totala de teren studiat prin PUD: 8.500,0 mp 100,00%

Teren ce urmeaza a fi trecut in domeniul public: 153,62 mp 0

Teren ce va ramane proprietate privata: 8.346,38 mp 0

Suprafata construita la sol maxima: 4.675,00 mp 55,00%

Suprafata construita desfasurata maxima: 9.350,00 mp/ 1,1

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare minima: 1.994,38 mp 23,46%

Spatii verzi amenajate minima: 1.878,15 mp 22,10%

POT maxim /CUT maxim 55 % / 1,1

Reglementari:

Prin tema de proiectare stabilita de comun acord cu beneficiarul, se solicita urmatoarele:

Amplasarea constructiilor pe parcele In momentul de fata terenul este liber de constructii.

Prin aceasta documentatie se propun urmatoarele: a) Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelei se va face respectand urmatoarele conditii:

 Aliniamentul stradal propus este la 20,00 m fata de noul prospect al Caii Mosnitei  Se va pastra o distanta de 10,00 m fata de limita din spate a parcelei  Se va pastra o distanta de 4,00 m fata de limitele laterale ale parcelei, dar minim H/2

din cladirea propusa  Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform

normelor de igiena in OMS nr. 119/2014

b) Indicii urbanistici maximi propusi sunt: P.O.T.= 55% C.U.T.= 1,1

5 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

Pe strada exista retele edilitare publice, asa cum a fost prezentat la capitolul “Situatie existenta”. Se propune bransarea noilor contructii la retelele de apa, canalizare, gaz si curent electric.

ALIMENTAREA CU APA Conform adresei Servicului Tehnic de la Aquatim nr. 2491/DT-ST/2.02.2016, pe DC 1571

exista o conducta de apa potabila, cu DN 125 mm, pe partea drumului adiacenta terenului pe care se vor construi cladirile propuse.

Asigurarea apei reci pentru consum menajer se va face prin bransare la conducta stradala existenta pe DC 1571, prin intermediul unei vane de concesie DN 50 mm si a unei conducte de polietilena cu Ф 63 mm. Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate in spatiul verde.

Conducta de alimentare va fi pozata subteran, apoi va iesi in fiecare depozit, unde se va racorda la o conducta din teava zincata. Se va amplasa o baterie de filtrare, apoi se va face distributia catre consumatori: grupuri sanitare, boilerul de preparare apa calda menajera si statia de dedurizare pentru incarcarea instalatiilor termice. Conductele de distributie se vor monta aparent.

Apa calda menajera se prepara prin intermediul unui boiler care va utiliza ca agent termic primar apa calda preparata de centrala termica proprie. Conductele instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda se vor executa din tevi zincate si cupru.

NECESARUL DE APA

Conform breviarului de calcul, debitul necesar de apa este:

Qs zi med = 5.6 mc/zi Qs zi max = 6.72 mc/zi Qc = 4.78 l/s=17.21 mc/h

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA Conform adresei Servicului Tehnic de la Aquatim nr. 2491/DT-ST/2.02.2016, pe DC 1571,

la intersectia strazilor Calea Mosnitei cu Albastrelelor, exista o condcuta de refulare de la statia de pompare ape uzate.

Conducta de refulare ape uzate specificata mai sus nu permite realizarea racordarii la canalizare a cladirilor ce fac obiectul acestui proiect. Din acest motiv, solutia evacuarii apelor

6 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

uzate menajere este cu fosa septica etansa vidanjabila.

Instalatiile interioare de canalizare menajera vor fi executate din tuburi si piese de legatura din polipropilena etansate cu garnituri de elastomeri. Toate conductele colectoare vor fi pozate cu panta in sensul curgerii apei. Pentru racordurile la canalizarea exterioara se vor folosi tuburi si piese de legatura din PVC-KG (pt montaj ingropat) etansate cu garnituri de elastomeri, rezistent la substante chimice din apa uzata si influente externe, rezistent la apa fierbinte pe durata scurta pana la 60 0C, sarcina de solicitare de durata pana la 75 0C posibila. Evacuare completa fara afectarea mediului inconjurator. Apa uzata va fi preluata prin intermediul unor camine menajere CM1-CM4, apoi va fi deversata in caminul de racord CR.

Apele pluviale de pe cladire vor fi drenate prin intermediul unor tuburi verticale din PEHD imbinate prin fittinguri electrosudabile, apoi vor fi colectate in camine pluviale si evacuate in bazinul de retentie ape pluviale cu V=179 mc amplasat pe proprietate sub prima platforma de parcare.

Apele pluviale de pe platformele betonate si parcari vor fi preluate prin intermediul unor guri de captare si scurgere tip “Geiger” si rigole, apoi vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si in final vor fi deversate in bazinul pluvial descris mai sus. Separatorul de hidrocarburi va fi din beton armat cu by-pass intern si va avea debitul total de 17 l/s si debitul nominal de 4 l/s, complet echipat cu trapa de namol de 900 litri, filtru coalescent, inchidere automata si carosabil clasa D400 kN.

Apa de ploaie din bazinul de retentie va fi folosita, dupa trecerea ploii, pentru irigarea spatiilor verzi din incinta prin intermediul unei pompe submersibile montate in bazin si a unor hidranti de gradina montati ingropat, iar in perioadele reci ale anului, dupa trecerea ploii apa se va pompa in caminul menajer prin intermediul contorului Parshal.

Debitele de ape uzate menajere ce urmeaza a fi canalizate in colectorul stradal, conform breviarului de calcul sunt:

Qs zi med = 5.6*0.8=4.48 mc/zi Qs zi max = 6.72*0.8=5.376 mc/zi Qc = 14.42 l/s= 51,91 mc/h

INSTALATII STINS INCENDIU

Cladirile vor avea urmatorii parametrii dimensionali:

S construita la sol: - hala H1 = 1.127,52 mp - hala H2 = 1.109,40 mp - hala H3 = 1.109,40 mp - hala H4 = 1.127,52 mp

S construita TOTAL = 4.473,85 mp

7 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

S desfasurata: -hala H1 = 1.304,78 mp - hala H2 = 1.282,88 mp - hala H3 = 1.282,88 mp - hala H4 = 1.304,78 mp

S desfasurata TOTAL = 5.171,25 mp

Volum: - hala H1 = 10.993,22 mc - hala H2 = 10.816,65 mc - hala H3 = 10.816,65 mc - hala H4 = 10.993,22 mc

V TOTAL = 43.619,74 mc

Instalatiile de combatere a incendiilor din cladirile propuse vor fi deservite de catre o Statie de Pompe, respectiv doua Rezervoare supraterane amplasate pe platforma.

INSTALATII DE STINGERE CU SPRINKLERE

Conform prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a doua: Intalatii de stingere, P 118/2-2013, cap. 7.1, punctele f) si g), in cazul cladirilor (incaperilor) de productie si/sau depozitare cu risc mare si foarte mare de incendiu cu aria desfasurata mai mare de 600 mp, este necesara echiparea cu instalatie de stingere automata a incendiilor cu sprinklere. Halele de depozitare propuse se incadreaza in grupa II de stabilitate la foc, adica risc mare de incediu. Astfel se vor prevedea instalatii de stingere cu declansare automata cu sprinklere pentru fiecare hala de depozitare.

Avand in vedere suprafatele fiecarui depozit, cuprinse intre 1170 mp si 1910 mp, conform P 118/2-2013, capitolul 7.26, pentru o suprafata mai mica de 9000 mp si pericol mare de incendiu, se va folosi cate o singura supapa de control si semnalizare apa-apa (un singur ACS) pentru fiecare depozit, iar timpul de functionare a instalatiei de stingere cu sprinklere va fi de 90 minute.

Deoarece, depozitul se incadreaza in clasa de pericol de incendiu mare, HHS si categoria III (HHS III) conform SR EN 12845 si P 118/2-2013, iar inaltimea de depozitare va fi de 4.4 m, la solicitarea beneficiarului de a mentine o flexibilitate maxima in mobilarea cu rafturi a depozitului (prin renuntarea la montajul sprinklerelor de raft), se va monta un sisteme de stingere su sprinklere cu raspuns rapid tip ESFR.

Caracteristicile generale ale sistemului proiectat sunt urmatoarele:

Clasificarea de incendiu: HHS III

Sistem: umed

Spatiu efectiv: 12 buc capete sprinkler ESFR17

8 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Suprafata maxima acoperita de un sprinkler: 9.0 m2

Tip cap: ESFR17, K242

Temperatura de deschidere: 74°C

Intensitatea de stingere 41.65 l/min. mp

Presiunea minima necesare la fiecare cap de sprinkler 2.4 bar

Timpul minim de functionare 90 min

Distanta minima libera sub deflectorul sprinklerului 1m

Echipamentul statiei de incendiu existenta pentru sprinklere cuprinde: -pompa pilot avand rolul de mentinere a presiunii in instalatie Q= 25 l/min; H=70 mCA; -un grup de pompare electric pentru ridicarea presiunii apei, avand capacitatea Q=4500 l/min si H=60 mCA; -un grup de pompare Diesel pentru ridicarea presiunii apei, avand capacitatea Q=4500 l/min si H=60 mCA; -tablou electric de comanda si automatizare. Volumul rezervorului de acumulare de stins incendiu propus va fi de 450 mc, din care capacitate maxima pentru rezerva intangibila pentru sprinklere este de 405 mc.

Pentru refacerea rezervei de incediu se va utiliza apa de la doua foraje ce se vor realiza pe platforma. Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incediu sprinklere: 405 mc/24 ore= 4.7 l/s

INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI Instalatia de stingere cu hidranti interiori este dimensionata, conform P 118/2-2013 cap.

4.1, pentru un debit de 2.1 l/sec cu un singur hidrant in functiune simultana, fiecare punct fiind acoperit de cate un jet, conform P118/2-2013 cap. 4.37 (2), cladirea fiind prevazuta cu instalatie automata de stingere cu sprinklere. Timpul de stingere este 10 min. conform P118/2-2013, cap. 4.35.

Instalatia de stins incediu cu hidranti se va realiza din teava de otel zincat, imbinata prin fittinguri filetate si va fi montata suspendat. Instalatia se va realiza in inel, fiind prevazute vane de izolare locala astfel incat la o avarie sa nu fie intrerupta functionarea a mai mult de 5 hidranti, conform P 118/2-2013, cap.4.28.

Fiecare hidrant interior va fi echipat cu racord tip C, furtun tip C cu L=20 m, teava de refulare universala. Fiecare hidrant va fi prevazut cu cutie si usa cu deschidere de cel putin 170° pentru a permite manevrarea furtunului de stingere liber in toate directiile. In distribuitorul retelei de alimentare cu apa de incendiu se va prevedea o conducta DN 100 mm, cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe tip B, pentru alimentarea pompelor mobile de incendiu. Hidrantii de incendiu interiori se vor monta aparent pe fata stalpilor de beton , marcandu-se Corespunzător conform ISO 3864/1,2, 3, 4 si ISO 7010.

9 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Alimentarea cu apă a hidrantilor interiori se asigură la presiunile necesare mentionate in SR EN 671-1 sau SR EN 671-2, printr-o retea subterana, racordata la statia de pompare. Alimentarea inelului de hidranti interiori se va face din doua puncte de la inelul de hindranti exteriori.

Rezerva de apa pentru hidrantii interiori va fi comuna cu cea a hidrantilor exteriori si va fi de: V = 2.1[l/s] x 60[s] x10[ min.] = 1.26 mc.

Instalatii de stingere cu hidranti exteriori Instalatia de stingere cu hidranti exteriori va fi realizata conform P 118/2-2013 cap. 6.1,

6.4, 6.19. Se vor monta un numar de 3 hidranti de stingere supraterani. Hidrantii vor fi DN 80 mm, cu racord DN 100, montati pe o retea inelara DN 150 de alimentare dimensionata pentru un debit de 15 l/sec (conform P118/2-2013, art.6.31 si Anexa 6), amplasarea lor regasin- du-se in plansa desenata. Durata de stingere este calculata la 3 ore (conform P118/2-2013, art.6.19.b), deci rezerva de incendiu rezulta:

V = 15 [l/s] x 3600 [s] x 3 [ore] = 162 mc. Montarea cutiei obturatorului hidrantilor exteriori se face sub limita de inghet, conform anexei 32 din P118/2-2013, măsurată de la partea superioară a cutiei pană la suprafata terenului amenajat.

Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori trebuie să atingă toate punctele de pe doua fatade ale cladirii protejate, considerand raza de actiune a hidran- tilor in functiune cu lungimea furtunului de: a) maximum 120m la retelele de alimentare cu apă la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranti; b) 150 m in cazul folosirii motopompelor si 200 m in cazul folosirii autopompelor. Hidrantii de incendiu exteriori se amplasează la o distantă de minimum 5 m de peretii exteriori ai clădirilor pe care le protejează. S-a prevazut montarea acestora in zonele de spatii verzi, la o distanta de maxim 2 m fata de caile de acces.

Pozitia hidrantilor de incendiu exteriori si a căminelor de vane se vor marca prin indicatoare. Standardul de referintă este ISO 3864/1,2,3, 4 si ISO 7010.

Racordurile fixe ale hidrantilor trebuie să aibă cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm, iar mecanismul de actionare trebuie să poată fi manevrat prin intermediul unei chei fixe, sau printr-o roată de mană. Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie să fie „rosu” conform ISO 3864:1, 2, 3, 4, ISO 7010 si SR ISO 6309.

Echipamentul statiei de pompare de incendiu pentru hidranti cuprinde: -pompa pilot avand rolul de mentinere a presiunii in instalatie Q= 25 l/min; H=70 mCA; -un grup de pompare electric pentru ridicarea presiunii apei, avand capacitatea Q=1026 l/min si H=60 mCA; -un grup de pompare Diesel pentru ridicarea presiunii apei, avand capacitatea 1452 /min si H=60 mCA; -tablou electric de comanda si automatizare. -volumul rezervorului de acumulare de stins incendiu propus va fi de 200 mc, din care: rezerva intangibila pentru hidrantii exteriori si interiori este de 165 mc, (necesar 163.26 mc). Pentru refacerea rezervei de incediu apa de la doua foraje ce se vor realiza pe platforma, sau de la reteaua stradala. Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incediu hidranti:

10 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

165 mc/24 ore= 1.91 l/s

DOTARI P.S.I.

Pentru o primă intervenţie în caz de incendiu se prevăd stingătoare portabile cu pulberi PF6 (1buc./150mp.spatiu de pozitare) şi stingătoare portabile cu spuma mecanica (1buc./200mp.spatiu depozitare).

3.7 Protectia mediului

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfasurate in zona. Sursele de poluare vor fi diminuate pana la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform anexei 1 din HG 1076/2004)

1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Initatorii prezentului P.U.D. au avut intentia de a elabora un proiect pentru construirea pe terenul studiat a unei hale de depozitare material nepericuloase cu birouri aferente, regim de inaltime P+1E, formata din 4 module care sa poata fi realizate in 4 etape diferite de constructie, in functie de necesitatile economice ale acestuia. Proiectul ce se va realize respecta cerintele PUG Timisoara si PUZ aprobat. Planul analizeaza posibilitatile de integrare a imobilului identificat prin CF nr. 428610 in tesutul industrial existent, din perspectiva tendintelor de dezvoltare a fondului construit reflectata in tendinta din ce in ce mai vizibila de extindere a platformelor industriale in ariile adiacente marilor dezvoltari urbane. PUD propune amplasarea noii constructii si realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Prezentul P.U.D. se va integra in P.U.G.-ul municipiului Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii durabile;

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de

11 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabil ă si contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Prin interventiile propuse prin acest P.U.D. privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii – zona se va transforma din mediu natural în mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afectează sănătatea si creează disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 22,10% spatii verzi pe parcela studiata.

Măsuri de protectie a mediului

Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, se pot preciza următoarele aspecte:

 nu va exista în zonă nici o sursă de poluare

 nu există în zonă riscuri naturale;

 sistemul de alimentare cu apă a imobilului se va racorda la alimentarea centralizata a localitatii.La fel va fi si canalizarea menajera si pluviala.

 deșeurile rezultate în urma activității propuse vor fi colectate diferențiat în recipienti și vor fi preluate de către operatorul autorizat din zona. Nu sunt preconizate deșeuri speciale.

 din punct de vedere al mediului natural, prin intervenția propusă nu sunt distruse plantații sau ecosisteme valoroase pentru mediu, ci din contră, sunt propuse zone verzi noi cu plantări de arbori și vegetație.

 spațiile verzi propuse totalizează o suprafață de 1878.15 m2, 22.10% din totalul suprafetei planului.

 nu există în zonă bunuri de patrimoniu stabilite la nivel local, județean, național sau internațional prin legislația specifică

 terenul nu are valoare din punct de vedere peisagistic

 terenul nu are potențial turistic

 în domeniul căilor de comunicație, rețeaua necesară realizării acestora va fi îngropată.

 planul de faţă respectă întocmai legislaţia naţională şi comunitară de mediu, în special din punctul de vedere al gospodăririi deşeurilor şi al apelor: deşeurile sunt colectate diferenţiat la producător şi evacuate de către o societate specializată iar sistemele de alimentare cu apa şi canalizare menajeră şi pluvială, sunt prevăzute în sisteme centralizate.

In vederea protectiei factorilor de mediu se vor prevedea urmatoarele:  lucrarile vor fi executate de firme specializate in acest gen de lucrari ;  pe perioada de executie, aprovizionarea cu materiale de constructii se va face

treptat conform modului de punere in opera ;  pe timpul stationarii, motoarele vor fi oprite ;  caile de acces se vor umecta permanent pentru evitarea raspandirii pulberilor in

atmosfera ;

12 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

 se interzice depozitarea deseurilor pe sol si deversarile de orice natura atat pe sol cat si in apa ;

 intretinerea utilajelor de constructii se va realiza in ateliere special destinate ;

 schimbul de ulei se va face controlat in loc special amenajat ;

Diminuarea, eliminarea surselor de poluare; Poluarea solului si apei nu este posibila, deoarece:

 In perioada de realizare a lucrarilor de investitii sunt interzise lucrarile de reparatii si schimbul de ulei pe amplasamentul analizat. Acestea se vor face in unitati specializate.Este interzisa deversarea sau depozitarea pe sol sau in apa a deseurilor sau a altor substante poluatoare.

 Pe perioada de functionare ca zona de depozitare/servicii, apele uzate menajere sunt colectate prin retele interne etanse astfel incat nu se produc exfitratii in sol sau in apa freatica si apoi evacuate in reteaua de canalizare.

 Apele pluviale provenite de pe suprafata cailor de acces sau parcari sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de deversarea in reteaua de canalizare.

 Deseurile menajere se vor colectate in europubele amplasate in locuri special amenajate si vor fi evacuate la deposit autorizat conform graficului intocmit de catre serviciul de salubritate al localitatii.

Poluarea aerului S-au identificat sursele specifice fazei de executie cu urmatoarele caracteristici :

 sunt surse la nivelul solului ;  existenta lor este strict limitata de perioada de executie ;  nu sunt surse controlate in sensul OM 462/93 ;

Poluanti caracteristici :  particulele in suspensie ;  gazele de esapament de la utilajele folosite  Singura posibilitate de reducere a emisiilor este umectarea suprafetei.  Se apreciaza ca nivelul de zgomot in zona de depozitare propusa se

incadreaza in limita admisibila de 65 dB si nu depaseste poluarea de fond a zonei.

Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului. Se va evita efectuarea de lucrări de constructie generatoare de praf în conditii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torentiale

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum

13 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare. Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca nu se vor desfasura activitati generatoare de zgomot.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor.

PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI: Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare. In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe platforme amenajate langa fiecare cladire. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare.

PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic.

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: Obiectivul propus nu constituie surse de poluare pentru asezari umane sau alte obiective de utilitate publica.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor);

Conform celor descrise la punctul anterior, gospodarirea deseurilor sau a apelor uzate menajer / pluviale se va realiza in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

14 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

a) probabilitatea , durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse nu vor avea efecte din punct de vedere al protectie mediului. Nu va fi afectata biodiversitatea, planul nefiind situate in zona protejata. Actualmente pe amplasament este crescuta vegetatie spontana .

b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul.In zona nu este dezvoltata o alta activitate care sa duca la efecte cumulative.

c) natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

La toate activitatiile viitoare se vor respecta legislatia de mediu, normele sanitare, normele de protectie a muncii, normele PSI etc, deci riscul este unul obisnuit, fara probleme speciale.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate); Nu este cazul.

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (I) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Amplasamentul studiat nu prezinta caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural.

Instalatiile prevazute in proiect vor fi de ultima generatie, cu valori ale emisiilor in atmosfera aflate in limitele prevazute de lege si vor fi omologate.

Avand in vedere ca bilantul suprafetelor stabilit prin prezenta documentatie are la baza regulamentele si legislatia de urbanism in vigoare, nu se pune problema folosirii terenului in mod intensiv.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică).

Regimul juridic

15 / 16

frica

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Beneficiar: BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL

Punct de lucru: RO 300151 Timisoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

În planşă sunt analizate terenurile situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul categoriilor de proprietate. In momentul de fata intreaga suprafata studiata, de 8.500565 mp este in proprietatea beneficiarului S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L..

Circulaţia terenurilor Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu este necesar ca o suprafata de 153,62 mp destinaţi extinderii Caii Mosnitei să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a statului.

3.9. Protectia Civila

Din punct de vedere al protectiei civile se va respecta HG 37 / 2006. Potrivit legii, se vor realiza adaposturi de protectie civila la cladiri care au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta: a) cladiri pentru birouri si activitati administrative; b) cladiri pentru activitati financiar-bancare; c) cladiri pentru afaceri si comert; d) cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta; e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala; f) cladiri pentru activitati industriale si de productie; g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii; h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi; i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii; j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de inaltime mai mare de S+P+4 etaje.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;  asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute

prin tema  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu

Certificatele de Urbanism care vor fi eliberate pentru construirea obiectivelor propuse vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Prezentul P.U.D. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Intocmit arh. Bianca Luca

16 / 16

frica
  • DOTARI P.S.I.

Atasament: 03A_Posibilitati_de_mobilare.PDF

DESENAT

98/ 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, Calea Mosnitei, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

ARH.BIANCA LUCA

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII CONFORM PUG SI PUZ APROBAT PRIN HCL 35/2002

ACCESE PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

PIETONALE SI CAROSABILE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

ZONA VERDE PROPUSA PE TERENUL STUDIAT

CONSTRUCTII PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

CIRCULATII AUTO, PARCAJE PROPUSE PE TERENUL STUDIAT

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

H/2, min. 4.00

12,32

15,93

10.60

16.25

3,41 7,00 1,50

36,99 H/2, min. 4.00

6.25 20,00

160,05

164,12

50,00

5, 00

5, 00

20,04

28,53

6,00 11,60

1

2

3

4

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII

P.O.T. C.U.T. 55% 1,1

zona verde 20% P+1E (Hmax = 12,00m)

Zona de protectie LEA 20kV - 5m Zona de protectie LEA 20kV - 5m

88.326

88.037

88.006

88.415

88.25088.464 88.704

88.681

88.739

88.802

88.829

89.118

88.988

89.054

88.960

88.583

88.71288.711

88.692 88.728

88.71088.74688.642

88.74888.945

88.874

88.614

88.658 88.541

88.355 88.678

88.734 88.49088.421

88.460

88.772

88.791 88.66788.652

88.62288.67688.747 88.543 88.497

88.587 88.616

88.466

88.394 88.41788.39288.488

88.586

88.441 88.409

88.222

88.344 88.461

88.29288.289

88.486

88.417

88.375 88.211

88.325

88.422

88.601 88.539

88.331 88.424 88.521

88.479

88.372

88.35088.490

88.521

87.029

88.351 88.377

88.482

88.554 88.255

88.444 88.339 88.378

88.284

88.255 88.319

88.355

88.198

88.127 88.445 88.562

88.754

88.964

88.565 88.358

88.383 88.407 88.452

88.648

89.055

89.251

89.268

89.439 89.406

88.942

89.420

89.382

89.235

89.259 89.225

89.224

89.408 89.322

89.451

89.047 89.042

89.392 89.336

89.208

89.222 89.188

89.239

89.455

89.372

89.112 88.754

89.413 89.336

89.170

89.19789.155

89.166

89.324

89.274

90.932 91.055

89.151

89.166

89.266

89.279

89.340

89.128

89.496

89.46489.457 89.42689.435

89.43989.454 89.434

89.449

89.406 89.400

89.357 89.384

89.578

89.501 89.603 89.513

89.932

89.650 89.538

89.82189.731

89.542 89.170

Dc. 1571 - Drum a sfalt

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/1

H C

n 1561/1/1/8

CF nr. 428610 Timisoara

Zona verde

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/2

CF nr. 428611 Timisoara

S=8500mp

S=8500mp

Fundatie beton

89.348 89.231

88.523

89.190

89.396

89.351

89.187

89.226

Nr. Cad. HS15 61/1/1/9

Nr. Cad. A156 1/1/1/5

Balta

C anal

POPA ILIE

GORCEA ILIE

GORCEA MAR IA

POPA MARIA GHEORGHINA

SORA MELEN TIE

SORA MIHAI

Nr. Cad. A163 8/4

Hala 1 Sc = 1.127,52 m2

Hala 4 Sc = 1.127,52 m2

Hala 3 Sc = 1.109,40 m2

Hala 2 Sc = 1.109,40 m2

zona verde 22,10%

3.30 20.00

Limita de implan tare 20,00 m fata

de noul prospec t stradal

10

N

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr. X Y pct. [m] [m] 1 478447.002 210502.196 2 478452.460 210551.897 3 478293.626 210570.772 4 478283.608 210516.553

BILANT TERITORIAL -

SUPRAFATA TOTALA TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA DRUM ACCES, PARCAJE, TROTUARE:

0,00%0 m2

0 m2

0,00%0 m2

0,00%0 m2

100%8.500,00 m2

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA:

153,62 m2

8.346,38 m2

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL Mp % %Mp

0 0

0 0

POT/CUT 0% / 0 52,64% / 0,61

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

22,10%

23,46%

52,64%

1.994,38 m2

4.473,85 m2

5.171,25 m2 / 0,61

1.878,15 m2

POSIBILITATI DE MOBILARE

1:500

03A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI, TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Atasament: 04A_Proprietatea_asupra_terenurilor.PDF

DESENAT

98/ 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, Calea Mosnitei, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

ARH.BIANCA LUCA

55,14

160.05

50,00

164,02

6,74 9.75

3.30

5, 00

5, 00

153,62 m 21

2

3

4

Zona de protectie LEA 20kV - 5m Zona de protectie LEA 20kV - 5m

88.326

88.037

88.006

88.415

88.25088.464 88.704

88.681

88.739

88.802

88.829

89.118

88.988

89.054

88.960

88.583

88.71288.711

88.692 88.728

88.71088.74688.642

88.74888.945

88.874

88.614

88.658 88.541

88.355 88.678

88.734 88.49088.421

88.460

88.772

88.791 88.66788.652

88.62288.67688.747 88.543 88.497

88.587 88.616

88.466

88.394 88.41788.39288.488

88.586

88.441 88.409

88.222

88.344 88.461

88.29288.289

88.486

88.417

88.375 88.211

88.325

88.422

88.601 88.539

88.331 88.424 88.521

88.479

88.372

88.35088.490

88.521

87.029

88.351 88.377

88.482

88.554 88.255

88.444 88.339 88.378

88.284

88.255 88.319

88.355

88.198

88.127 88.445 88.562

88.754

88.964

88.565 88.358

88.383 88.407 88.452

88.648

89.055

89.251

89.268

89.439 89.406

88.942

89.420

89.382

89.235

89.259 89.225

89.224

89.408 89.322

89.451

89.047 89.042

89.392 89.336

89.208

89.222 89.188

89.239

89.455

89.372

89.112 88.754

89.413 89.336

89.170

89.19789.155

89.166

89.324

89.274

90.932 91.055

89.151

89.166

89.266

89.279

89.340

89.128

89.496

89.46489.457 89.42689.435

89.43989.454 89.434

89.449

89.406 89.400

89.357 89.384

89.578

89.501 89.603 89.513

89.932

89.650 89.538

89.82189.731

89.542 89.170

Dc. 1571 - Drum a sfalt

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/1

H C

n 1561/1/1/8

CF nr. 428610 Timisoara

Zona verde

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/2

CF nr. 428611 Timisoara

S=8500mp

S=8500mp

Fundatie beton

89.348 89.231

88.523

89.190

89.396

89.351

89.187

89.226

Nr. Cad. HS15 61/1/1/9

Nr. Cad. A156 1/1/1/5

Balta

C anal

POPA ILIE

GORCEA ILIE

GORCEA MAR IA

POPA MARIA GHEORGHINA

SORA MELEN TIE

SORA MIHAI

Nr. Cad. A163 8/4

Limita de implan tare 20,00 m fata

de noul prospec t stradal

TEREN PROPRIETATE PRIVATA STUDIAT PRIN P.U.D.

TEREN CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC

TERENURI CE SE PROPUN A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC PENTRU LARGIREA DRUMULUI PE TOATA LUNGIMEA STRAZII

LEGENDA

TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATI PRIVATE A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

N

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2 100%

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

153,62 m2

8.346,38 m2TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr. X Y pct. [m] [m] 1 478447.002 210502.196 2 478452.460 210551.897 3 478293.626 210570.772 4 478283.608 210516.553

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

1:500

04A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI, TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

  • 04A Proprietatea asupra terenurilor

Atasament: 02A_Reglemetari_urbanistice.PDF

DESENAT

98/ 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, Calea Mosnitei, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

ARH.BIANCA LUCA

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ACCESE PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

PIETONALE SI CAROSABILE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

ZONA VERDE PROPUSA PE TERENUL STUDIAT

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII CONFORM PUG SI PUZ APROBAT PRIN HCL 35/2002

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

3,30 20.00

H/2, min. 4.00

H/2, min. 4.00

10,00

6.25 20,00

H/2, min. 4.00

H/2, min. 4.00

5, 00

5, 00

55,14

164,12

160.05

50.00

1

2

3

4

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII

P.O.T. C.U.T. 55% 1,1

zona verde 20% P+1E (Hmax = 12,00m)

Zona de protectie LEA 20kV - 5m Zona de protectie LEA 20kV - 5m

88.326

88.037

88.006

88.415

88.25088.464 88.704

88.681

88.739

88.802

88.829

89.118

88.988

89.054

88.960

88.583

88.71288.711

88.692 88.728

88.710 88.74688.642

88.74888.945

88.874

88.614

88.658 88.541

88.355 88.678

88.734 88.49088.421

88.460

88.772

88.791 88.66788.652

88.62288.67688.747 88.543 88.497

88.587 88.616

88.466

88.394 88.41788.39288.488

88.586

88.441 88.409

88.222

88.344 88.461

88.29288.289

88.486

88.417

88.375 88.211

88.325

88.422

88.601 88.539

88.331 88.424 88.521

88.479

88.372

88.35088.490

88.521

87.029

88.351 88.377

88.482

88.554 88.255

88.444 88.339 88.378

88.284

88.255 88.319

88.355

88.198

88.127 88.445 88.562

88.754

88.964

88.565 88.358

88.383 88.407 88.452

88.648

89.055

89.251

89.268

89.439 89.406

88.942

89.420

89.382

89.235

89.259 89.225

89.224

89.408 89.322

89.451

89.047 89.042

89.392 89.336

89.208

89.222 89.188

89.239

89.455

89.372

89.112 88.754

89.413 89.336

89.170

89.19789.155

89.166

89.324

89.274

90.932 91.055

89.151

89.166

89.266

89.279

89.340

89.128

89.496

89.46489.457 89.42689.435

89.43989.454 89.434

89.449

89.406 89.400

89.357 89.384

89.578

89.501 89.603 89.513

89.932

89.650 89.538

89.82189.731

89.542 89.170

Dc. 1571 - Drum a sfalt

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/1

H C

n 1561/1/1/8

CF nr. 428610 Timisoara

Zona verde

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/2

CF nr. 428611 Timisoara

S=8500mp

S=8500mp

Fundatie beton

89.348 89.231

88.523

89.190

89.396

89.351

89.187

89.226

Nr. Cad. HS15 61/1/1/9

Nr. Cad. A156 1/1/1/5

Balta

C anal

POPA ILIE

GORCEA ILIE

GORCEA MAR IA

POPA MARIA GHEORGHINA

SORA MELEN TIE

SORA MIHAI

Nr. Cad. A163 8/4

Limita de implan tare 20,00 m fata

de noul prospec t stradal

zona verde 22,10%

N

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr. X Y pct. [m] [m] 1 478447.002 210502.196 2 478452.460 210551.897 3 478293.626 210570.772 4 478283.608 210516.553

BILANT TERITORIAL -

SUPRAFATA TOTALA TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL (MAXIM):

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA (MAXIM):

SUPRAFATA VERDE (MINIM):

SUPRAFATA DRUM ACCES, PARCAJE, TROTUARE (MINIM):

0,00%0 m2

0 m2

0,00%0 m2

0,00%0 m2

SITUATIA EXISTENTA

100%8.500,00 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA:

153,62 m2

8.346,38 m2

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL Mp % %Mp

0 0

0 0

POT/CUT 0% / 0 55% / 1,1

22,10%

23,46%

55,00%

1.994,38 m2

4.675,00 m2

9.350,00 m2 / 1,1

1.878,15 m2

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500

02A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI, TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Atasament: 01A_Situatie_existenta.PDF

DESENAT

98/ 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, Calea Mosnitei, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

ARH.BIANCA LUCA 164,52

13,00 6,58

3,16

5, 00

5, 00

1

2

3

4

88.326

88.037

88.006

88.415

88.25088.464 88.704

88.681

88.739

88.802

88.829

89.118

88.988

89.054

88.960

88.583

88.71288.711

88.692 88.728

88.71088.74688.642

88.74888.945

88.874

88.614

88.658 88.541

88.355 88.678

88.734 88.49088.421

88.460

88.772

88.791 88.66788.652

88.62288.67688.747 88.543 88.497

88.587 88.616

88.466

88.394 88.41788.39288.488

88.586

88.441 88.409

88.222

88.344 88.461

88.29288.289

88.486

88.417

88.375 88.211

88.325

88.422

88.601 88.539

88.331 88.424 88.521

88.479

88.372

88.35088.490

88.521

87.029

88.351 88.377

88.482

88.554 88.255

88.444 88.339 88.378

88.284

88.255 88.319

88.355

88.198

88.127 88.445 88.562

88.754

88.964

88.565 88.358

88.383 88.407 88.452

88.648

89.055

89.251

89.268

89.439 89.406

88.942

89.420

89.382

89.235

89.259 89.225

89.224

89.408 89.322

89.451

89.047 89.042

89.392 89.336

89.208

89.222 89.188

89.239

89.455

89.372

89.112 88.754

89.413 89.336

89.170

89.19789.155

89.166

89.324

89.274

90.932 91.055

89.151

89.166

89.266

89.279

89.340

89.128

89.496

89.46489.457 89.42689.435

89.43989.454 89.434

89.449

89.406 89.400

89.357 89.384

89.578

89.501 89.603 89.513

89.932

89.650 89.538

89.82189.731

89.542 89.170

Dc. 1571 - Drum a sfalt

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/1

H C

n 1561/1/1/8

CF nr. 428610 Timisoara

Zona verde

Nr. Cad. A156 1/1/1/6/2

CF nr. 428611 Timisoara

S=8500mp

S=8500mp

Fundatie beton

89.348 89.231

88.523

89.190

89.396

89.351

89.187

89.226

Nr. Cad. HS15 61/1/1/9

Nr. Cad. A156 1/1/1/5

Balta

C anal

Zona de protectie LEA 20kV - 5m

Zona de protectie LEA 20kV - 5m

POPA ILIE

GORCEA ILIE

GORCEA MAR IA

POPA MARIA GHEORGHINA

SORA MELEN TIE

SORA MIHAI

Nr. Cad. A163 8/4

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ACCESE PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+1E REGIM DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

PIETONALE SI CAROSABILE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.D.

ZONA VERDE PROPUSA PE TERENUL STUDIAT

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII CONFORM PUG SI PUZ APROBAT PRIN HCL 35/2002

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

N

Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

Nr. X Y pct. [m] [m] 1 478447.002 210502.196 2 478452.460 210551.897 3 478293.626 210570.772 4 478283.608 210516.553

BILANT TERITORIAL -

SUPRAFATA TOTALA TEREN STUDIAT PRIN P.U.D. 8.500,00 m2 100%

0,00%0 m2

0 m2

0,00%0 m2

0,00%0 m2

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA:

TEREN PROPRIETATE BLUE CAPITAL INVESTMENT SRL Mp %

0 0

0 0

POT/CUT 0% / 0

SITUATIA EXISTENTA

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL (MAXIM):

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA (MAXIM):

SUPRAFATA VERDE (MINIM):

SUPRAFATA DRUM ACCES, PARCAJE, TROTUARE (MINIM):

SITUATIA EXISTENTA 1:500

01A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI, TIMISOARA, CALEA MOSNITEI

Atasament: Raportul_Informarii_Blue_Capital.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2015-014934/02.12.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: PUD -””) CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI”; - Amplasament: Calea Mosnitei, CE 428610, Timişoara; - Beneficiari: S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.; - Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L,; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 30.10.2015 — 18.11.2015, la documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați : - Popa Ilie— Comuna Sinandrei, bl. C7, Ap. 1, Km. 13, jud. Timis; - Gorcea Ilie, Gorecea Maria str. Virgiliu nr. 32, ap. 1, Timisoara; - Sora Melentie, Sora Mihai, Popa Maria Gheorghina — str. Jules Nichelet, nr. 15-17, ap. 19, Bucuresti; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o persoana. S-au formulat sugestii si obiectii cu privire la aceasta investitie din partea d-lui Popa Ilie, prin adresatransmisa pe e-mailul dezvoltareurbana(Oprimariatm.ro, cat si prin adresa inregistrata cu nr. RU2015-000622/18.11.2015, prin Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (cam 12) din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUD - ” CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI”, Calea Mosnitei, CF 428610, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2015-000649/27.11.2015. Conform acestor răspunsuri din partea proiectantului: «În conformitate cu Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara : Art, 33 () Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea executiei lucrarilor si consta in : b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice ulterioare primei inscrieri, proprietarul împreuna cu persoana autorizata verifica si valideaza amplasamentul conform datelor

ROMÂNIA IUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.rao tehnice. Aceasta verificare se realizeaza pe baza documentelor existente, respectiv a documentatiilor cadastrale, extraselor de carte funciara pentru informare, planurilor de amplasameni si delimitare, planuri de carte funciara sau harti cadastrale, etc. » Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de HCL. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. Pt. ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU CONSILIER Red/Dact G.G. — 2ex

Atasament: 00A_Incadrare.PDF

DESENAT

98 / 2015

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.D.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

OCTOMBRIE 2015

Construire hala depozitare si birouri

TIMISOARA, C.F. 428610

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ALEXANDRA ARGESANU

ARH.BIANCA LUCA

BUL. C ONSTR

UCTOR ILOR

5B

STR. MĂRGHITAŞ

17 STR . ALBĂSTR

ELELO R

CAL. MOŞNIłEI

S T

R . A

LB Ă

S T

R E

LE LO

R

70 97B

97

97C

95STR. ALBĂSTRELELOR

STR. OCTAVIAN PALER 77

40C 51

68

98 100

3

77

2 4

75 73

71 69

67 65 44

40A 44

40B 40

49 47

45

64/b 66 93 91

89 87

64A 64

62 71 69

96

90 92

94

73

1 3

75A 75B

75

61 59

57

STR . TRA

IAN DEM

ETR ESC

U

63

38 36A

36 34

32

39 37

41/A

56 54

50 58

6043 85 83

81 79

77

86 92

90 88 79

77

67 65A

6548

72 70

71

78

73

80

1A

67 65

63 61B

88 86

80 82

84

2A 2 4 6

1 3 5 7

STR . PAR

CUL UI

18D

53 51

49 47

155

S TR

. P A

R Â

N G

28 30 26A

35 33

48 6944

71 73 84

82 80

78

75

73 71

69A 69

67 75

40

63 61

59 57

55 46

44 42

68 66

69 67

65 61

63 72 70

68

76 74

69A

70 72

74 76

2

1 355

61A 59

57

78

4 6 8 10

12ST R. C

OCO RILO

RSTR. ZEFIRULUI

46 36

41 45

43

22 22A26 29B 29A

29

24 29C

44D 44C 65

46

67

S TR

. A LB

Ă S

TR E

LE LO

R

76 74

72 65

38 53 51

49

64 62

60

59 57

55 69 67

66 62

64

49 47

S TR

. M A

R TIR

C O

R N

E L P

O P

E S

C U

(1918)

66 64

68

51 53

7 9 1 1

5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 5000

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data 20.03.2015 _____________________

AMPLASAMENT STUDIAT

AMPLASAMENT STUDIAT

AMPLASAMENT STUDIAT

AMPLASAMENT STUDIAT

UTR 36, 38

INCADRARE IN ZONA

--

00A

P.U.D. HALA DEPOZITARE SI BIROURI,

TIMISOARA

REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI
  • 00A Incadrare

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2 1

Nr. UR2017-001464/06.03.2017 SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hala depozitare si birouri”,

Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-015271/13.10.2016, completată cu UR2017-001464/03.02.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală depozitare şi birouri”, Calea Moşnitei, C.F. 428610,Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Sef nr. 07/20.09.2016, precum şi de Decizia de incadrare a Agenţiei pentru Protectia Mediului cu nr. 27 din 04.05.2016; Având în vedere prevederile Certificatelor de Urbanism nr. 1563/27.04.2015 si nr. 1805/05.05.2016;

Documentaţia PUD “Construire hală depozitare şi birouri”, Calea Moşniţei, C.F. 428610, Timişoara, beneficiar S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L., proiectant S.C. ARTKRAFT S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2015, când s-a demarat Etapa 1- etapa pregătitoare PUD de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în data de 02.12.2015, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2015-014934/02.12.2015;

Conform procedurii prevazută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia „P.U.D. Construire hala depozitare şi birouri”, Calea Moşniţei, C.F. 428610,Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea şi consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizional- in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hala depozitare si birouri”, Calea Mosnitei, C.F. 428610, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat de proiectantul S.C. ARTKRAFT S.R.L., proiect nr. 98/2015, la cererea beneficiarului S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L..

Conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 35/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Plopi Sud" preluat de PUG Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 şi prelungit prin HCL 107/2014, terenul reglementat în cadrul P.U.D. este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2 2

est a oraşului, în UTR 36, pe Calea Moşnitei, într-o zonă propusă pentru unităţi industriale, depozite/servicii.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi: la vest – teren agricol nr. cad. A1561/1/1/5, la nord – Calea Moşnitei, la est – teren agricol, nr. cad. A1561/1/1/6/2, iar la sud - parcela nr. cad. HS1561/1/1/9 – balta.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hala depozitare şi birouri”, Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 8.500 mp, teren arabil extravilan, C.F. 428610, Timişoara nr. cadastral 428610, proprietar fiind S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

Terenul reglementat este liber de construcţii. Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală depozitare şi birouri”, Calea Moşniţei, C.F.

428610,Timişoara, se propune construirea unei hale de depozitare materiale nepericuloase, cu birouri aferente, formată din patru module care să poată fi realizate în patru etape diferite de construcţie, în regim de înălţime P+1E.

Accesul auto şi pietonal se va face din Calea Moşnitei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000598/ 03.03.2016.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie, sunt: - Regim de înalţime max = P+1E, - H max = 12 m, - CUT max = 1.2, POT max = 55 %; - Funcţiune propusă: hală depozitare şi birouri (realizabilă în 4 etape/module); - Spaţii verzi - min 22.10 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia

Mediului nr. 27/04.05.2016; Prin Avizul Arhitectului Sef nr. 07 din 20.09.2016 s-au stabilit următoarele: - Retragerea minimă faţă de aliniament (profilul extins al Căii Moşniţei): păstrarea alinia-

mentului existent dat de halele învecinate sau 20 metri de la profilul extins al căii Moşniţei pentru asigurarea de locuri de parcare în faţa imobilului propus; - Retragerea minimă faţă de limitele laterale: ½ din înălţimea maximă a clădirii, dar nu mai puţin de 4 metri; - Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 10 metri;

- Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Moşniţei (PTT16 - 20 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2 3

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza printr-un racord la calea Moşniţei şi se va prevedea un drum de incintă, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016- 000598/03.03.2016; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 811/23.09.2015 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 2491/DT-ST/02.02.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală depozitare şi birouri”, Calea Moşnitei, C.F. 428610, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală depozitare şi birouri”, Calea Moşnitei, C.F. 428610,Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 98/2015, realizat de S.C. ARTKRAFT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax = 12m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000598/ 03.03.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.2, Spaţii verzi în procent de min 22.10 % - conform Deciziei de Incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 27/04.05.2016;

- Retragerea minimă faţă de aliniament (profilul extins al Căii Moşniţei): păstrarea aliniamentului existent dat de halele învecinate sau 20 metri de la profilul extins al căii Moşniţei pentru asigurarea de locuri de parcare în faţa imobilului propus; - Retragerea minimă faţă de limitele laterale: ½ din înălţimea maximă a clădirii, dar nu mai puţin de 4 metri; - Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 10 metri;

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2 4

- Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Moşniţei (PTT16 - 20 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza printr-un racord la calea Moşniţei şi se va prevedea un drum de incintă, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016- 000598/03.03.2016; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 811/23.09.2015 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 2491/DT-ST/02.02.2016.

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hala depozitare si birouri”, Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.

4. Terenul reglementat în suprafaţă de 8.500 mp – teren arabil este situat în extravilanul municipiului Timişoara, Calea Moşniţei, şi este identificat prin C.F. 428610, nr. top 428610, proprietar fiind S.C. BLUE CAPITAL INVESTMENT S.R.L.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hala depozitare si birouri”, Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

6. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

pentru ARHITECT ŞEF CONSILIER Emilian Sorin CIURARIU Sorina POPA

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact S.P..