keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 412/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 412/31.10.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 22129/21.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-013673/21.09.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 - 013673/21.09.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/28.01.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 16/27.07.2017, respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 58 din 17.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, având ca beneficiar pe SC AURORA REAL ESTATE SRL, întocmit conform Proiectului nr. 80/2015, realizat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim (1-3S)+P+6E ( pentru clădirile pe colţ: regim de înălţime max = (1-3S)+P+6E, Hmax = 25 m; pentru clădirile cu regim de înălţime (1-3S)+P+4E + Er - Hmax = 22 m; pentru clădirile cu regim de înălţime (1-3S)+P+2E şi (1-3S)+P+3E - Hmax = 12 m), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000930/06.04.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 75%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 3,9, spaţii verzi de minim 5,00 % din suprafaţa totală a parcelei - conform Deciziei de incadrare nr. 58/17.07.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 431505 Timişoara, nr. cadastral 431505 - teren intravilan curţi construcţii, în suprafaţă de 2.031 mp, proprietari conform CF nr. 431505 Timişoara SC AURORA REAL ESTATE SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A-03 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC AURORA REAL ESTATE SRL;
- Proiectantului S.C. ATG STUDIO S.R.L.;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 04_Propunere_mobilare_urbana.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Beneficiar : SC AURORA REAL ESTATE SRL arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

Calea Sagului, Nr. 29/A, Ap. 12 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-411328; Mobil:0721-424360

Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis

PROIECT: PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Pr. nr. 80 Faza: PUZ

stampila RUR stampila OARstampila PMT

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

15.50

27.42 30.10 2.00

12 .0

0 2.

00 15

.7 0

9. 00

14 .1

9 12

.5 0

26 .6

9

26 .7

2

60.90

R 6.00

R 6.0

0

R 6.

00

R 6.00

R 3 .00R 3.00

1,200.27 m2

H atic 18 m

Imprejmuire Imprejmuire

P

P

P

acces auto parcari subterane

P

P+M

9 11 11 13 15 17 17A 19 21

10

13

22 24

12B

26

11A 14 6

8 10

12A 12

STR . SA

M U

IL M IC

U

STR. TELEGRAFULUI

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

P+1+M

IN TR

A R

EA IO

A N

VA SII

INTRAREA IOAN VASII

P+4

P+4 D+P+4+ErP+4P+4 P+4

P+4

P+4

P+4 P+4 P+4

P

P P+1E+M

P+M

P+1E P+1E

P

P+2E P P+1E P+1E

P+1E

11

P+M

P+4P+4 P+4 P+4 P+4P+4

P+4P+4

PP+1

P+1 P+1

PT 1

PT 1

13129

2

11

0.20

1

7 .8 2

3

2 3 .0 1

10.91

10

3 0 .7 1

1 5 .8 4

7.82

11.1614 15

480650 20

86 00

480650

20 86

50

480700

20 86

50

480700

20 86

00

31.02

N r.t

op . 5

45 2

C2 S= 239 mp

S=2031mp LOT 1

LOT 2 S=1216mp

Nr.top. 5446/1/1/1

2S+P+M+6E H=25m

2S+P+M+4E H=18m

2S+P+M+3E H=14m

2S +P

+M +2

E H

m ax

1 2m

LEGENDA

CORP CLADIRE P+M+3E PROPUS

CORP CLADIRE P+M+4E PROPUS

LIMITA TEREN IN PROPRIETATE

CORP CLADIRE P+M+6E PROPUS

ZONA VERDE IN INTERIORUL PARCELEI STUDIATE

ZONA VERDE IN ALINIAMENT

DRUM PROPUS

DRUMURI EXISTENTE

CLADIRI EXISTENTE

N

PROPUNERE MOBILARE URBANA A-04 Scara 1:500

Documentatia este corelata cu indicii propusi in regulamentul Local de Urbanism aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 - zona M1 - Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Indici urbanistici: (parcela pe colt, garaje publice colective)

Regim de inaltime maxim: (1-3S)+P+6E Inaltime maxima: 25m

POT maxim: 75% CUT maxim: 3,9

Spatii verzi minime: 5%

9 480661.693 208580.972

10 480676.876 208576.458

11

Coordonate stereo 70 Nr. X(m) Y(m)

1 480698.871 208569.71

2 480715.774 208628.218

3 480686.412 208637.22

480676.819 208576.266

12 480664.803 208591.432

13 480667.032 208598.929

14 480674.545 208596.745

15

Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

2 031,002 031,00 2 031,00

5,00

mp % Existent Propus

mp %

0 0

Teren conform CF Teren conform ridicare topografica

Suprafata teren

100 100,00

0 0 101,55Zona verde propusa in cadrulparcelei studiate

0 0 421,55

2 031,00

1609,45 79,24

20,76 Drumuri, trotuare si spatii verzi in aliniament

480683.104 208626.558

Zona unitati industriale 100 0,00 0,002 031,00

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Beneficiar : SC AURORA REAL ESTATE SRL arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

Calea Sagului, Nr. 29/A, Ap. 12 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-411328; Mobil:0721-424360

Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis

PROIECT: PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Pr. nr. 80 Faza: PUZ

stampila RUR stampila OARstampila PMT

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

11 .0

0

12 .0

0 2.

00 13

.7 0

2. 00

9. 00

45.40 15.50

27.41 28.10 2.00 2.00

1.47

14 .1

9 12

.5 0

26 .6

9

12.76

R 3.00 R 3.0

0

R 6.00

R 6.

00

R 6.00

R 6.0

0

H atic 18 m

acces auto parcari subterane

P

P+1+M

11 11 13 15 17 17A 19 21

13

22 24

11

12B

26

11A 14

31

6 8

10 12A

12

STR . SA

M U

IL M IC

U

STR. TELEGRAFULUI

P+M

P+M

P+4

P+4

P+4P+4 P+4 P+4 P+4P+4

P+4P+4

P+4P+4 P+4

P+4

P+4

P+4 P+4 P+4

P+MP

P P+1E+M P

P

INTRAREA IOAN VASII

IN TR

A R

EA IO

A N

VA SII

P+1E P+1EP+2E P P+1E P+1E

P+1E

PT 1

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

D+P+4+Er

D+P+1E

PT 1

PP+1

P+1 P+1

13129

2

11

0.20

1

7 .8 2

3

2 3 .0 1

10.91

10

3 0 .7 1

1 5 .8 4

7.82

11.16

60.90

14 15

480650

20 86

00

480650

20 86

50

480700

20 86

50

480700

20 86

00

31.02

2S+P+M+3E H max 14m

LOT 2 S=1216mp

N r.t

op . 5

45 2

C2 S= 239 mp

2S+P+M+6E H max 25m

Nr.top. 5446/1/1/1

S=2031mp LOT 1

2S+P+M+4E+Er H max 22m

limita retragere Er

2S +P

+M +2

E H

m ax

1 2m

N

ZONA IMPLANTARE CLADIRI

DRUM PROPUS

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE

ZONA VERDE, PARCURI, SCUARURI

DRUMURI EXISTENTE

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE

PUNCT TERMIC

ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE - EDUCATIE

ZONA MIXTA

LIMITA TEREN IN PROPRIETATE

LEGENDA

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

ZONA DE URBANIZARE M1: ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC ZONA VERDE DIN CADRUL PARCELEI STUDIATE

REGLEMENTARI URBANISTICE A-02 Scara 1:500

Documentatia este corelata cu indicii propusi in regulamentul Local de Urbanism aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 - zona M1 - Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Indici urbanistici: (parcela pe colt, garaje publice colective)

Regim de inaltime maxim: (1-3S)+P+6E Inaltime maxima: 25m

POT maxim: 75% CUT maxim: 3,9

Spatii verzi minime: 5%

9 480661.693 208580.972

10 480676.876 208576.458

11

Coordonate stereo 70 Nr. X(m) Y(m)

1 480698.871 208569.71

2 480715.774 208628.218

3 480686.412 208637.22

480676.819 208576.266

12 480664.803 208591.432

13 480667.032 208598.929

14 480674.545 208596.745

15

Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

2 031,002 031,00 2 031,00

mp % Existent Propus

mp %

0 0

Teren conform CF Teren conform ridicare topografica

Suprafata teren

100 100,00

0 0 Suprafata cedata spre domeniul public in vederea realizarii drumurilor de acces

0 0 421,55

2 031,00

1201,35 59,15

20,76 Drumuri, trotuare si spatii verzi in aliniament

480683.104 208626.558

Zona unitati industriale 100 0,00 0,002 031,00

0 0 306,55 15,09 0 0 101,55 5,00

Cladiri Circulatii Zona verde

421,55 20,76

Atasament: 03_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Beneficiar : SC AURORA REAL ESTATE SRL arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

Calea Sagului, Nr. 29/A, Ap. 12 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-411328; Mobil:0721-424360

Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis

PROIECT: PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Pr. nr. 80 Faza: PUZ

stampila RUR stampila OARstampila PMT

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

DRUMURI DE IMPORTANTA LOCALA

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR JURIDICE CEDAT CATRE DOMENIUL PUBLIC

TEREN CE RAMANE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

LEGENDA LIMITA TEREN IN PROPRIETATE

59.52

26 .7

2

R 3.00 R 3.0

0

R 6.00R 6.

00

R 6.00

R 6.0

0

1,609.45 m2

421.55 m2

P+1+M

11

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

11 11 13 15 17 17A 19 21

13

22 24

12B

26

11A 14

31

6 8

10 12A

12

IN TR

A R

EA IO

A N

VA SII

INTRAREA IOAN VASII

P+4

P+4 D+P+4+Er

P+4P+4 P+4 P+4P+4P+4

P+4P+4 P+4

P+4

P+4

P+4 P+4 P+4

P+MP

P P+1E+M P

P

P+1E P+1EP+2E P P+1E P+1E

P+1E

STR . SA

M U

IL M IC

U

D+P+1E

P

STR. TELEGRAFULUI

P+M

P

PP+1

P+1 P+1

P+M

12 .0

0 26

.7 0

13129

2

11

0.20

1

7 .8 2

3

2 3 .0 1

10.91

10

3 0 .7 1

1 5 .8 4

7.82

11.16

60.90

14 15

480650

20 86

00

480650

20 86

50

480700

20 86

50

480700

20 86

00

31.02

LOT 1

Nr.top. 5446/1/1/1

N r.t

op . 5

45 2

S=1216mp LOT 2

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR Plansa:

A-03

Documentatia este corelata cu indicii propusi in regulamentul Local de Urbanism aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 - zona M1 - Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

9 480661.693 208580.972

10 480676.876 208576.458

11

Coordonate stereo 70 Nr. X(m) Y(m)

1 480698.871 208569.71

2 480715.774 208628.218

3 480686.412 208637.22

480676.819 208576.266

12 480664.803 208591.432

13 480667.032 208598.929

14 480674.545 208596.745

15 480683.104 208626.558

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Beneficiar : SC AURORA REAL ESTATE SRL arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. AlmajanDesenat:

Proiectat:

Aprobat: Plansa :

Amplasament:

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA

Calea Sagului, Nr. 29/A, Ap. 12 J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-411328; Mobil:0721-424360

Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis

PROIECT: PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Pr. nr. 80 Faza: PUZ

stampila RUR stampila OARstampila PMT

IN TR

A R

EA IO

A N

VA SII

P+M

P+1+M

P+M

P+M

P

INTRAREA IOAN VASII

Rampa

LOT 2 S=1216mp

S tr. S

am uil M

icu

480650 20

86 00

480650

20 86

50

480700

20 86

50

480700

20 86

00

Nr.top. 5450 Nr.top. 5449

Nr.top. 5452

Nr.top. 5453

Nr.top. 5446/1/1/1

LOT 1

Constructiefara acte

Nr.top. 5451

S=2031mp

1 2

3

4

5 6

7 8

9

10 11

12 13

14

15

60.90

3 0 .7 1

6 .5 6

1 6 .0 8

61.35

1 1 .6 5

0.20

2.48

1 5 .8 4

2 3 .0 1

0.20

10.91 7.82

31.02

11.16

7 .8 2

4 .0 0

17.82

4 .0 0

Constructiefara acte

C2

C4

S= 239 mp

S= 486 mp

9 11 11 13 15 17 17A 19 21

10

13

22 24

11

12B

26

11A 14 6

8 10

12A 12

STR . SA

M U

IL M IC

U

STR. TELEGRAFULUI

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

P+4

P+4

P+4P+4 P+4 P+4 P+4P+4

P+4P+4

P+4P+4 P+4

P+4

P+4

P+4 P+4 P+4

P

P P+1E+M P

P

P+1E P+1EP+2E P P+1E P+1E

P+1E

D+P+4+Er

D+P+1E

P

PP

P

P

P

P+1

P+1 P+1

SERVITUTE DE TRECERE

CLADIRI EXISTENTE

ZONA VERDE, PARCURI, SCUARURI

DRUMURI EXISTENTE

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE

LIMITA TEREN IN PROPRIETATE

LEGENDA

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE

PUNCT TERMIC

ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE - EDUCATIE

ZONA MIXTA

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

PUZ - M1 - Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

N

A-01SITUATIA EXISTENTA Scara 1:500

Documentatia este corelata cu indicii propusi in regulamentul Local de Urbanism aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 - zona M1 - Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

9 480661.693 208580.972

10 480676.876 208576.458

11

Coordonate stereo 70 Nr. X(m) Y(m)

1 480698.871 208569.71

2 480715.774 208628.218

3 480686.412 208637.22

480676.819 208576.266

12 480664.803 208591.432

13 480667.032 208598.929

14 480674.545 208596.745

15 480683.104 208626.558

Atasament: Raport_Specialitate_PUZ_Samuil_Micu_9.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOTLARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 N it Sr e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-013673/21.09.2017 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-22129/05.09.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-013673/22.08.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 02/28.01.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 16/ 27.07.2017; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 744 din 04.03.2016 prelungit pana la 03.03.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 58 din 17.07.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, beneficiar SC AURORA REAL ESTATE SRL proiectant S.C. ATG STUDIO S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 — etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în mai 2016, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2016-004414/16.05.2016; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara se incadreaza în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L,, proiect nr. 80/2015, la cererea beneficiarului SC AURORA REAL ESTATE SRL 1 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOTLARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 SF” e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, este situată în partea de est a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în UTR 29 din PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, cu funcțiunea de zonă unități industriale. Vecinătăți: terenul studiat este învecinat la nord de terenuri proprietate privată cu locuințe individuale şi colective, la vest de Intrarea Ioan Vasi, la sud de parcele cu servicii, zonă mixtă, la est de strada Samuil Micu. Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 431505 Timişoara, nr. cadastral 431505 — teren intravilan curți construcții, în suprafață de 2.031 mp, proprietari conform CF nr. 431505 Timişoara SC AURORA REAL ESTATE SRL. Planul Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic. Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Samuil Micu; se propune realizarea unui drum public cu prospect stradal de l12m în partea de sud a parcelei, care va face legătura între strada Samuil Micu şi Intrarea Ioan Vasii — conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. A-02. Obținerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 31/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000930/06.04.2017, precum şi de realizarea operațiunilor notate in Declaraţiile Notariale nr. 2236/19.10.2017 şi nr. 2235/19.10.2017. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform Normativului privind „Proiectarea clădirilor de locuințe” aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997. Indicii propuşi prin documentație sunt următorii: POT propus = 75% CUT propus = 3,9 Regim de înălțime maxim propus = (1-3S)+P+6E H max = 25,00 m Spațiu verde minim 5% pe parcelă Indicatori maximi conform Avizului Arhitectului Sef nr. 16/27.07.2017: - Regim de construire: maxim (1-3S)+P+6E; - Funcţiuni predominante: zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT: = 75%; e) Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA TE DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOTLARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ă ) - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT mna= 3,9; Pentru clădirile pe colț: Regim de înălțime max = (1-3S)+P+6E Hmax = 25 m Pentru clădirile cu regim de înălțime (1-3S)+P+4E + Er Hmax = 22 m; Pentru clădirile cu regim de înălțime (1-3S)+P+2E şi (1-3S)+P+3E Hmax = 12 m; Spatii verzi minim 5,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 58/17.07.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş; Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform Normativului privind „Proiectarea clădirilor de locuințe” aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.AT. (M.T.C.T). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara,, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si. aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, având ca beneficiari pe SC AURORA REAL ESTATE SRL,, întocmit conform proiectului nr. 80/2015, realizat de S.C. ATG STUDIO S.R.L,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regimul de înălțime de maxim (1-3S)+P+6E ( pentru clădirile pe colț: regim de înălțime max = (1-3S)+P+6E, Hmax = 25 m; pentru clădirile cu regim de înălțime (1-3S)+P+4E + Er - Hmax = 22 m; pentru clădirile cu regim de înălțime (1-3S)+P+2E şi (1-3S)+P+3E - Hmax = 12 m), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", 3 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOTLARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000930/06.04.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 75%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 3,9, spații verzi de minim 5,00 % din suprafața totală a parcelei - conform Deciziei de incadrare nr. 58/17.07.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 431505 Timişoara, nr. cadastral 431505 — teren intravilan curți construcții, în suprafață de 2.031 mp, proprietari conform CF nr. 431505 Timişoara SC AURORA REAL ESTATE SRL 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A-03 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare — zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU AZ CONSILIER Sorina Păpa Red/dact— LI. 4 Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_Tanix_Simion_Barnutiu_ATG_Studio_Scan.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2016- 004414/16.05.2016 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- „MI — Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic”; - Amplasament: Str. Samuil Micu, nr. 9, Timisoara - Beneficiari: S.C. TANIX IMPEX S.R.L. - Proiectant: S.C. ATG STUDIO S.R.L; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 28.03.2016 — 21.04.2016. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Str. Samuil Micu nr.6, nr.8, nr.10, nr.12, nr.12A, nr.128B, nr.14, nr. 11, nr. 11A, - B-dul Simion Barnutiu nr. 1, nr. LA, nr. nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 11, nr. 13, nr. 15, nr. 17, ar. 17A, nr. 19, nr. 21 - Intrarea loan Văsii nr. 1, nr. 3, nr. 5, nr.7, nr.9, nr. 11 - Str. Telegrafului nr.2, nr.4, nr.6, nr.8, nr.10, nr.14, nr.16, nr.18, nr.20, nr.22, nr.24, nr.26; - Str. Mihail Kogălniceanu nr.6, nr. 4, nr. 2 Documentaţia disponibilă la Compartiment Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L, organizata in data de 06.04.2016, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat din partea publicului o persoana interesata S-au formulat sugestii si obiectii cu privire la aceasta investitie, din partea d-lui Damian Dan. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ - „MI — Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic”, Str. Samuil Micu, nr. 9, Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2016-000277/28.04.2015.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Conform acestor răspunsuri din partea proiectantului: 1. Regimul de inaltime propus respecta indicii propusi in Regulamentul Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare — Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara” aprobate prin HCL nr. 428/30.07.2013 si normele in vigoare privind amplasarea cladirilor fata de limite si fata de aliniament, si anume: - regim P+6 (h maxim = 25m) respectand distanta h/2 fata de limita cu proprietatea din dreapta (12,5m) - regim P+4+Er (h cornisa = 18m, Hmaxim = 22m) respectand distanta h/2 fata de limita cu proprietatea din dreapta (9m respectiv 1lm) - regim P+3 (h max 14) amplasat pe limita de proprietate, pe o adancime de 15,50m de la aliniament, in conditiile in care pe aceasta limita exista calcanul unei constructii existente cu inaltimea aproximativa de 9m. Mentionam ca: - amplasarea pe calcan este obligatorie in cazul unor cladiri existente cu calcan la limita de proprietate - amplasarea pe aliniament respecta conditiile de aliniament existente pe strada Samuil Micu - regimul de inaltime si conformarea volumetrica nu afecteaza insorirea parcelelor si cladirilor invecinate peste limitele prevazute prin OMS 119/2014. 2. Solutia tehnica de fundare a cladirii se va proiecta respectand normele tehnice si prevederile studiului geotehnic, proiect ce va fi supus verificarii si avizarii de catre institutiile abilitate in acest sens, conform legislatiei, fara afectarea cladirilor existente si fara un impact asupra mediului care sa puna in pericol sanatatea si siguranta cetatenilor. In concluzie propunerea prezentata in cadrul etapei 2 — etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferente, conform HCL 140/2011, modificat prin HCL 138/2012, respecta prevederile legale atat din punct de vedere al regimului de inaltime cat si al inaltimii maxim admise. In ce priveste impactul asupra mediului (din punct de vedere al nivelului apei freatice) acesta nu este de natura sa afecteze stabilitatea si siguranta cladirilor invecinate. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „MI — Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic”, Str. Samuil Micu, nr. 9, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. O CONSILIER Andree GHILEZAN CEI 2 Red-GG.-2 ex

Atasament: Memoriu+RLU.pdf

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

FOAIE DE CAPAT

PR. NR. 80/2015

DENUMIRE PROIECT : PUZ- M1 – ZONA URBANIZARE- ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

AMPLASAMENT : Municipiul Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis

BENEFICIAR : S.C. AURORA REAL ESTATE S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, strada loichita Vasile, nr 1-3, SAD 6 A

Tel/fax: 0356 – 204080 Mobil: 0721 424 360

FAZA DE PROIECTARE : P.U.Z.

S.C. ATG STUDIO S.R.L.

1

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

Denumire proiect : PUZ- M1 – ZONA URBANIZARE- ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

Amplasament : Municipiul Timisoara, str, Samuil Micu, nr. 9, jud. Timis Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL Beneficiar proiect : S.C. AURORA REAL ESTATE S.R.L. Proiectant general : S.C. ATG STUDIO S.R.L.

1.2. Obiectul lucrarii

Planul Urbanistic de Zona are ca obiect realizarea unei zone mixte cu regim de construire inchis adiacenta principalelor de trafic.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul. Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea SC AURORA REAL ESTATE

SRL. Deoarece proprietarul terenului s-a schimbat in timpul procedurilor de autorizare, actele se vor obtine in continuare de catre SC TANIX IMPEX SRL, vechiul proprietar, conform adresei atasate la dosar.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt : - Ridicare topografica - Studiu geotehnic - Alte documentatii de urbanism aprobate in zona - RGU aprobat prin HG 525/1996 republicata - OMS 119/2014 privind normele de igiena - PUG in vigoare Timisoara - PUG in curs de aprobare Timisoara, Rev.3

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de

2

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, avand un caracter mixt. Conform PUG Timisoara terenul se afla intr-o zona industriala urmand ca prin PUG-ul in curs de aprobare zona sa fie mentionata ca zona mixta. Zona se remarca printr-o structura functionala eterogena, caracterizata de mixajul intre activitatile de interes general, cu acces public, ce tind sa ocupe parterele si locuirea situata la nivelele superioare ale imobilelor multifunctionale. Specific este modul de construire urbana de tip inchis, cu imobile situate in aliniament, cu regim mediu de inaltime.

2.2. Incadrare in localitate

Terenul se afla in municipiul Timisoara, strada Samuil Micu nr. 9.

2.3. Vecinatati

Zona studiata se invecineaza:  nord cu parcela 5451 (locuinte colective), parcela 5450 (locuinta individuala), parcela

5449 (locuinta individuala)  est cu strada Samuil Micu  sud cu parcela 431506 (servicii, zona mixta)  vest cu intrarea Ioan Vasii.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF pe teren se gasesc 4 constructii si o baraca metalica cu regim de construire parter.

Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins (peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).

Clima este temperat – moderata.

2.5. Circulatia

Accesul la parcela se face de pe strada Samuil Micu folosind servitutea de trecere inscrisa in CF 431505.

2.6. Ocuparea terenurilor

Parcela este afectata de constructii. In prezent exista doua corpuri de cladire parter avand functiunea de productie conform

CF, un corp de cladire parter avand functiunea de centrala termica conform CF si un corp de cladire parter cu doua anexe avand functiunea de baraca.

2.7. Echipare edilitara

Parcela studiata este echipata edilitar fiind racordata la retelele de apa/canal, energie electrica, gaz.

3

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

2.8. Probleme de mediu

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa.

Terenul este aproximativ plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.9. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrul procedurii de informare a populatiei.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Din analiza datelor existente, a specificatiilor din tema de proiectare si a Certificatului de Urbanism rezulta ca pentru a putea realiza investitia propusa, este necesara realizarea unei documentatii PUZ.

3.2. Prevederi ale PUG

In PUG-ul actual terenul este prevazut ca si zona cu unitati industriale. In PUG-ul in curs de aprobare parcela se va incadra intr-o zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Pe terenul detinut de beneficiar se doreste amenajarea unor cladiri de locuinte colective si birouri cu activitati administrative si financiar bancare, spatii verzi, accese auto si parcari colective cu acces public.

3.4. Modernizarea circulatiei

Se propune realizarea unui drum public cu prospectul stradal de 12m, in partea de sud a parcelei studiate, ce va face legatura intre strada Samuil Micu si intrarea Ioan Vasii. Accesul auto pe parcela se va face direct din acesta strada nou creata, nemaiexistand necesitatea folosirii dreptului de servitute prevazut pe parcela vecina. Accesul pietonal se va putea face atat din strada samuil Micu, cat si din strada nou creata.

3.5. Zonificarea functionala

Pe parcela se va realiza o zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic.

Utilizarea funcţională

Utilizări admise:

4

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

(01) Structura functionala mixta incluzand locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), culturale, de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism, birouri etc.

(02) Spatii de locuit (apartamente) vor fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenta locuirii nu este obligatorie.

(03) La imobilele noi, parterele spre spatiile publice vor avea in mod obligatoriu functiuni de interes pentru public.

Utilizări admise cu condiţii:

(04) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiului public.

(05) Instalatiile exterioare (de climatizare, de incalzire , pompe de caldura, etc.) cu conditia ca in functionare acestea sa produca un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

(06) Garajele publice sau private sub si supraterane in cladiri dedicate cu urmatoarele conditii:  sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie amplasat in interiorul parcelei, in spatele

unui tract dedicat altor functiuni)  accesul autovehiculelor sa se realizeze acolo unde este posibil din strazi cu circulatie

redusa/secundare si sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe traficul.

(07) Activitati de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala- servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexa 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanti, cu urmatoarele conditii:

 sa se desfasoare in apartamentul in cauza in paralel cu functiunea de locuire,  suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 50 mp,  sa implice maxim 5 persoane  sa aiba acces public limitat (ocazional)  sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala  activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfasoare numai in interiorul locuintei

Utilizări interzise:

(08) Activitati/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 Depozitare en gros.  Depozitare de materiale refolosibile.  Comert en gros.  Comert en detail in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket ( big box),

mall, etc.  Comert si alimentatie publica practicate prin vitrine/ferestre.

(09) Garaje in cladiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor.

5

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public. Ansambluri monofunctionale rezidentiale.

 Locuire de tip individual.  Constructii provizorii de orice natura.  Instalatii/utilaje exterioare, montate pe fatada dinspre spatiul public a imobilelor.

(10) Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. (11) Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. (12) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare.

(13) Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

3.5.1 Reglementari

Suprafata totala a parcelei existente este de 2 031 mp. Se propune demolarea constructiilor existente. Se propune cedarea unei suprafete de teren de 421,55mp pentru realizarea drumului de

legatura intre strada Samuil Micu si intrarea Ioan Vasii.

Amplasarea cladirilor fata de limite:

Se propune o cladire amplasata astfel incat sa respecte aliniamentul existent la frontul stradal dar si retragerile existente pe laturile laterale a parcelei.

Amplasarea cladirii este in forma de “L”, cu laturile aliniate strazii Samuil Micu si strazii nou propuse.

Cladirea se va amplasa cu calcan pe limita laterala dreapta, pe o adancime de 15,50m fata de aliniamentul strazii Samuil Micu, si cu o retragere la 9m pe aceeasi limita laterala dreapta pe adancime mai mare de 15,50m (pe portiunea in care parcela se invecineaza cu limitele posterioare ale parcelelor vecine).

Se va respecta regula retragerii cu H/2 fata de limita laterala de proprietate (exceptie facand zona prevazuta cu calcan).

Inaltimea maxima admisa:

Pentru cladirile pe colt se admite o inaltime maxima ce nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+6E.

Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 18 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 22 m pentru cladirile cu regim de inaltime (1-3S)+P+4E+Er.

Inaltimea maxima nu va depasi 14 m pentru cladirile cu regim de inaltime de (1-3S) +P+3E si 12m pentru cladirile cu regim de inaltime de (1-3S)+P+3E.

6

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală reglementată.

Se propun parcaje colective cu acces public rezultand urmatorii indici urbanistici:

POT maxim = 75%, CUT = 3,9.

Locurile de parcare prevazute pentru birouri se vor echipa cu sistem parklift, locurile astfel create folosindu-se in sistemul colectiv public de parcare.

Spatii verzi:

Se va prevedea o zona verde in cadrul parcelei de min 5% respectiv 101,55mp

3.5.2. Bilant teritorial

Suprafata teren Existent Propus

mp % mp % Teren conform CF 2 031 100 2 031 100 Teren conform ridicare topografica 2 031 100 2 031 100 Zona industriala si edilitara 2031 100 0 0 Zona urbanizare - zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

Cladiri 0 0 1201,35 59,15

Circulatii 0 0 306,55 15,09

Zona verde 0 0 101,55 5,00

Drumuri, trotuare si spatii verzi in aliniament

0 0 421,55 20,76

Suprafata cedata spre domeniul public in vederea realizarii drumurilor de acces

0 0 421,55 20,76

Zona verde propusa in cadrul parcelei reglementate 101,55mp reprezentand 5% din suprafata parcelei initiale

3.5.3. Indici constructivi propusi - POT maxim=75%, CUT=3,9; Regim de inaltime maxim(1-3S)+P+6E

3.6.Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1 Alimentare cu apa

7

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Sursa de apã pentru asigurarea necesarului de apa potabila şi de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a mun.Timişoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe str. Samuil Micu, De. 275 mm.

Pe parcela studiată se prevede amplasarea unei retele de alimentare cu apa pe strada propusa. Conducta va fi confectionata din PE-HD, Pn 10 atm, De.125 mm cu L=50 m, echipată cu 1 hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm si un camin de vane.

Conducta de apa se va amplasa in zona verde a drumului.

Pentru alimentarea clădirilor se propun 2 bransamentele noi din conducta stradala nouă, realizate din PE-HD, Pn10 atm, De.32 mm, care vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor din fiecare imobil. Lungimea totală a bransamentelor va fi de 10 m. Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm.

De asemenea, la cca 1,5 m fata de limita de proprietate la fiecare constructie se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED = 28,98 mc/zi = 0,33 l/s

Q S ZI MAX = 37,67 mc/zi = 0,43 l/s

Q S ORAR MAX = 3,14 mc/h = 0,87 l/s

QV= 0,70 x Qs orar max + Q IE = 0,70 x 0,87 + 5 = 5,60 l/s = 20,16 mc/h

Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri.

3.6.2 Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.) de pe str. Samuil Micu, ov. 60/90 cm.

Reteaua de canalizare menajera se va executa din tuburi din PVC-KG, D=315 mm, L=50 m, echipată cu camine de vizitare. Canalizarea propusă va functiona gravitational si se va amplasa pe strada nou-creata in PUZ.

Descărcarea apelor uzate din clădiri se va realiza prin 2 racorduri la reteaua de canalizare, care vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se vor monta camine de racord.

Racordurile menajere se vor executa cu tuburi din PVC cu diametrul D=200 mm, lungime totala 10 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

8

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Aceasta canalizare menajera preia si debitul de apa pluviala pre-epurata, printr-o conducta de refulare din bazinul de retentie. Acest debit pluvial este descarcat treptat, dupa momentul ploii, pentru a nu incarca debitul in conducta menajera.

Apele uzate mixte sunt descarcate in final la statia de epurare a municipiului Timisoara.

Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED = 28,98 mc/zi = 0,33 l/s

Q U ZI MAX = 37,67 mc/zi = 0,43 l/s

Q U ORAR MAX = 3,14 mc/h = 0,87 l/s

Qmen+pl= 2 l/s + 0,87 l/s = 2,87 l/s

3.6.3 Canalizarea pluvială

Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri si suprafete betonate aferente constructiilor propuse de o retea pluviala ingropata, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie ingropat. De aici apele de ploaie pre-epurate vor fi evacuate controlat in canalizarea menajera proiectata, urmand sa ajunga in canalizarea orasului, existenta pe strada Samuil Micu. Apele de ploaie cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren.

Cladirile propuse vor fi dotate in subsol cu statii de pompare, care vor colecta si pompa apele din instalatiile de canalizare ale subsolurilor, in canalizarea pluvială din incinta.

Lungimea retelei de canalizare pluviale este 75 m, realizată din tuburi PVC-KG, D=315 mm.

Descărcarea apelor din bazinul de retentie se va realiza prin pompare în interval de 6 ore, pompa având un debit de 45 mc : 6 h = 7,5 mc/h = 2,0 l/s

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 22,18 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 45 mc

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 798 mc/an

3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexa1:

3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

9

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie

in privinta alocarii resurselor:

Proiectul va putea genera dezvoltari urbane ulterioare datorita creeri unei infrastructuri

(circulatii, echipare edilitara).

b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe

cele in care se integreaza sau care deriva din ele:

Propunerea tine cont de PUG-ul in curs de aprobare.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai

ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice, accentuând caracterul de globalitate a

problematicii mediului.

Raportul annual natural-mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care

utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma, astfel ca prin

regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi si plantatii de aliniament,

utilizarea eficienta si durabila a spatiului existent, asigurarea facilitatilor de desfasurare a

activitatii, cu conservarea factorilor de mediu.

Spatiul verde total prevazut prin PUZ va fi de 101,55mp (5% din suprafata totala a

terenului).

d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA:

Alimentarea cu apă:

Sursa de apã pentru asigurarea necesarului de apa potabila şi de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a mun.Timişoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe str. Samuil Micu, De. 275 mm.

Pe parcela studiată se prevede amplasarea unei retele de alimentare cu apa pe strada propusa. Conducta va fi confectionata din PE-HD, Pn 10 atm, De.125 mm cu L=50 m, echipată cu 1 hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm si un camin de vane.

10

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Conducta de apa se va amplasa in zona verde a drumului.

Pentru alimentarea clădirilor se propun 2 bransamentele noi din conducta stradala nouă, realizate din PE-HD, Pn10 atm, De.32 mm, care vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor din fiecare imobil. Lungimea totală a bransamentelor va fi de 10 m. Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm.

De asemenea, la cca 1,5 m fata de limita de proprietate la fiecare constructie se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED = 28,98 mc/zi = 0,33 l/s

Q S ZI MAX = 37,67 mc/zi = 0,43 l/s

Q S ORAR MAX = 3,14 mc/h = 0,87 l/s

QV= 0,70 x Qs orar max + Q IE = 0,70 x 0,87 + 5 = 5,60 l/s = 20,16 mc/h

Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu

hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarei cladiri.

Canalizare ape menajere:

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.) de pe str. Samuil Micu, ov. 60/90 cm.

Reteaua de canalizare menajera se va executa din tuburi din PVC-KG, D=315 mm, L=50 m, echipată cu camine de vizitare. Canalizarea propusă va functiona gravitational si se va amplasa pe strada nou-creata in PUZ.

Descărcarea apelor uzate din clădiri se va realiza prin 2 racorduri la reteaua de canalizare, care vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se vor monta camine de racord.

Racordurile menajere se vor executa cu tuburi din PVC cu diametrul D=200 mm, lungime totala 10 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Aceasta canalizare menajera preia si debitul de apa pluviala pre-epurata, printr-o conducta de refulare din bazinul de retentie. Acest debit pluvial este descarcat treptat, dupa momentul ploii, pentru a nu incarca debitul in conducta menajera.

Apele uzate mixte sunt descarcate in final la statia de epurare a municipiului Timisoara.

Debitele menajere evacuate sunt:

11

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Q U ZI MED = 28,98 mc/zi = 0,33 l/s

Q U ZI MAX = 37,67 mc/zi = 0,43 l/s

Q U ORAR MAX = 3,14 mc/h = 0,87 l/s

Qmen+pl= 2 l/s + 0,87 l/s = 2,87 l/s

Canalizare ape pluviale:

Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri si suprafete betonate aferente constructiilor propuse de o retea pluviala ingropata, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie ingropat. De aici apele de ploaie pre-epurate vor fi evacuate controlat in canalizarea menajera proiectata, urmand sa ajunga in canalizarea orasului, existenta pe strada Samuil Micu. Apele de ploaie cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren.

Cladirile propuse vor fi dotate in subsol cu statii de pompare, care vor colecta si pompa apele din instalatiile de canalizare ale subsolurilor, in canalizarea pluvială din incinta.

Lungimea retelei de canalizare pluviale este 75 m, realizată din tuburi PVC-KG, D=315 mm.

Descărcarea apelor din bazinul de retentie se va realiza prin pompare în interval de 6 ore, pompa având un debit de 45 mc : 6 h = 7,5 mc/h = 2,0 l/s

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 22,18 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 45 mc

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 798 mc/an

AERUL:

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot contitui surse

de poluare sunt cele legate de functionarea centralelor de incalzire/producere a apei calde si a

traficului de masini din zona.

- surse stationare nedirijate - nu exista

- surse stationare dirijate - emisiile de la centralele termice individuale au un impact

cumulat nesemnificativ asupra atmosferei

- surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere

emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la

12

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu

cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se

impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie

- surse specifice perioadei de exploatare

In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea

doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.

In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte

de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o

unitate de profil la depozitul din zona.

Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol

activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si

comunitare de mediu

-NU E CAZUL

3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Se are in vedere ca proiectul se va armoniza cu tendintele zonei de a moderniza zona

actualmente nefolosita cu functiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca sa

se produca efecte indezirabile asupra mediului este scazuta.

b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL

c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL

d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu

13

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei

documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a

planului propus.

e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de :

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL

- depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu se vor depasi valorile limita

- folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan

national, comunitar sau international - NU E CAZUL

3.8.Obiective de utilitate publica

Se propune realizarea unui drum public cu prospectul stradal de 12m, in partea de sud a

parcelei studiate, ce va face legatura intre strada Samuil Micu si intrarea Ioan Vasii. Suprafata

de teren cedata in vederea realizarii acestuia va fi de 421,55mp

4. CONCLUZII

Avand in vedere cele de mai sus consideram ca zona studiata are potential de restructurare urbana si se incadreaza in planurile de urbanism existente.

Intocmit:arh. Gabriel T. Almajan

14

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

2. Baza legala

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

-Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si completata in 2001

-Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului

-Regulament General de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. HCL 157/2007, prelungit cu HCL 105/2012

-Metodologia elaborare PUZ – Ordinul nr. 176/N/16 August 2000.

-HCJ Timis nr. 115/2008

15

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita

terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul in suprafata de 2 031 mp se afla in intravilanul municipiului Timisoara, jud.TIMIS, str. Samuil Micu, nr.9 si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr.431505, nr CAD 431505. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari urbanistice”.

Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, ale reţelelor de canalizare, de comunicaţie şi a altor asemenea retele de infrastructură este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

16

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si iluminat natural si sa evite amplasarea constructiilor la distante necorespunzatoare, unele fata de altele.

a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul stradal:

Constructia se va amplasa la o distanta de 0,00 m fata de aliniamentele stradale (parcela va avea front stradal pe 3 laturi).

b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate:

Cladirea se va amplasa cu calcan pe limita laterala dreapta, pe o adancime de 15,50m fata de aliniamentul strazii Samuil Micu, si cu o retragere la 9m pe aceeasi limita laterala dreapta pe adancime mai mare de 15,50m (pe portiunea in care parcela se invecineaza cu lumitele posterioare ale parcelelor vecine).

7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie de configurare, amplasarea si autorizare a acestora.

Se propune, pentru accesul la cladire, un drum public cu profil stradal de 12 m pe latura de sud a parcelei studiate.

Accesele pietonale vor fi prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

Asigurarea accesului autospecialelor de interventie este obligatorie la curtile interioare.

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Conforn legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz.

Retelele de apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. se vor amplasa subteran.

Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate este obligatorie.

17

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.

Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Parcela rezultata in urma dezmembrari va avea o forma rectangulara.

10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje )

Amplasarea parcajelor in subsolul cladirilor si fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Locurile de parcare prevazute pentru birouri se vor echipa cu sistem parklift, locurile astfel create folosindu-se in sistemul colectiv public de parcare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Rampele de acces la parcare nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului.

Lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrari de plantare.

Plantatiile de aliniament, de a lungul acceselor rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il strabate si punerea in evidenta a unor obiective deosebite asigurand reducerea poluarii sonore si de noxe.Se prevad rampe pentru handicapati, la trotuare si spatii publice.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati functionale

Parcela va avea o singura functiune:

A// Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

18

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE

A// ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIE INCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

A1. Generalitati

Art.1 Zona functionala propusa

-Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic

A2. Utilizarea functionala

Art.2 Utilizări admise:

(01) Structura functionala mixta incluzand locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), culturale, de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism, birouri etc.

(02) Spatii de locuit (apartamente) vor fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenta locuirii nu este obligatorie.

(03) La imobilele noi, parterele spre spatiile publice vor avea in mod obligatoriu functiuni de interes pentru public.

Art.3 Utilizări admise cu condiţii:

(04) Conversia functionala in cazul locuintelor situate la parterul cladirilor existente cu conditia asigurarii accesului direct din spatiul public. Diferenta de nivel intre strada si intrare va fi de maximum o treapta. Eventuale diferente de nivel pana la cota parterului pot fi preluate doar in interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fatada nu e garantata, fiind determinata de configuratia si arhitectura cladirii. Pentru activitati cu acces public limitat (birouri etc.) se admite accesul din gang sau, daca locuirea nu e prezentata pe parcela , din curtea imobilului.

(05) Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiului public.

(06) Instalatiile exterioare (de climatizare, de incalzire , pompe de caldura, etc.) cu conditia ca in functionare acestea sa produca un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

(07) Garajele publice sau private sub si supraterane in cladiri dedicate cu urmatoarele conditii: 19

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie amplasat in interiorul parcelei, in spatele unui tract dedicat altor functiuni)

 accesul autovehiculelor sa se realizeze acolo unde este posibil din strazi cu circulatie redusa/secundare si sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe traficul.

(08) Activitati de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala- servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexa 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanti, cu urmatoarele conditii:

 sa se desfasoare in apartamentul in cauza in paralel cu functiunea de locuire,  suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 50 mp,  sa implice maxim 5 persoane  sa aiba acces public limitat (ocazional)  sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala  activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfasoare numai in interiorul locuintei

Art.4 Utilizări interzise:

(09) Activitati/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 Depozitare en gros.  Depozitare de materiale refolosibile.  Comert en gros.  Comert en detail in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket ( big box),

mall, etc.  Comert si alimentatie publica practicate prin vitrine/ferestre.

(10) Garaje in cladiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor.  Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe

spatiul public. Ansambluri monofunctionale rezidentiale.  Locuire de tip individual.  Constructii provizorii de orice natura.  Instalatii/utilaje exterioare, montate pe fatada dinspre spatiul public a imobilelor.

(11) Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. (12) Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. (13) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare.

(14) Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

20

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

A3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii

Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice

Constructia se va amplasa la o distanta de 0,00 m fata de aliniamentele stradale (parcela va avea front stradal pe 3 laturi).

Art.8 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.9 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.

-nu este cazul.

Art.10 Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.11 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.

Art.12 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri:

Constructia se vor amplasa la o distanta de 0,00 m fata de aliniamentele stradale (parcela va avea front stradal pe 3 laturi).

Art.13 Amplasarea in interiorul parcelei

Cladirea se va amplasa cu calcan pe limita laterala dreapta, pe o adancime de 15,50m fata de aliniamentul strazii Samuil Micu, si cu o retragere la 9m pe aceeasi limita laterala dreapta pe adancime mai mare de 15,50m (pe portiunea in care parcela se invecineaza cu lumitele posterioare ale parcelelor vecine).

21

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

Se va respecta regula retragerii cu H/2 fata de limita laterala de proprietate (exceptie facand zona prevazuta cu calcan).

A4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile

-se va asigura obligatoriu minim 1 acces carosabil pe parcela cu latimea de 6 m.

Art.15 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

A5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara

Art.16 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face prin bransarea la conducta de apa existenta in localitatea Timisoara.

-canalizarea menajera obiectivului propus se va face prin racordare la reteaua de canalizare existenta in localitatea Timisoara.

-apele pluviale de pe strazi se vor colecta prin intermediul unor rigole stradale deschise propuse, dupa care acestea vor fi colectate de sistemul de canalizare al orasului.

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art.17 Realizarea de retele tehnico – edilitare

-Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.

- Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

- Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

- Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public.

22

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

- Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

Art.18 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare

-retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

-drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

-retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

-indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

A6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

Art.19 Parcelarea

-parcela va avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari.

Art.20 Inaltimea constructiilor

Pentru cladirile pe colt se admite o inaltime maxima ce nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+6E.

Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 18 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 22 m pentru cladirile cu regim de inaltime (1-3S)+P+4E+Er.

Inaltimea maxima nu va depasi 14 m pentru cladirile cu regim de inaltime de (1-3S) +P+3E si 12 m pentru cladirile cu regim de inaltime de (1-3S)+P+2E.

Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă / totală reglementată.

Art.21 Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.

23

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

- autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

- arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent.

-volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowindow-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu şarpantă, funcţie de contextul urban local.

-raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional.

-pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

-firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

Art.22 Procentul de ocupare al terenului

POT maxim = 75%, CUT = 3,9.

A7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri

Art.23 Parcaje

-Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

-Locurile de parcare prevazute pentru birouri se vor echipa cu sistem parklift, locurile astfel create folosindu-se in sistemul colectiv public de parcare.

Art.24 Spatii verzi

-Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% în cazul POT max = 50% şi minimum 15% în cazul POT maxim 70% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

- Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaţa totală.

24

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

S.C. ATG STUDIO S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

- Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

- Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să fie folosit în comun.

Art. 25 Imprejmuiri

- Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

- Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

- Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

Intocmit

arh. Gabriel T. Almajan

25

ATG STUDIO SNL TIMISOARA ROMANIA []

Atasament: AVIZ_Juridic_Samuil_Micu_9.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-013673/21.09.2017 JUDETUL TIMIS : MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 24.10.2017 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “ Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timisoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea C.F. nr. 431505 Timişoara, nr. cadastral 431505 — reiese ca terenul intravilan curți construcții, în suprafață de 2.031 mp, cat si constructiile mentionate sub nr. Al.3, Al.4, Al.5, Al.6 sunt proprietatea SC AURORA REAL ESTATE SRL - beneficiara documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datata 29.09.2017 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-013673/ 05.09.2017 privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “ Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timisoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei avand calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 431505 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “ Zona urbanizare — zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timisoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu. obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SERVICIUL JURIDIC, DANIEL VACARESCU Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2017-22129/05.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9,

Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim

de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, este situată în partea de est a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în UTR 29 din PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 şi prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, cu funcţiunea de zonă unităţi industriale.

Vecinătăţi: terenul studiat este învecinat la nord de terenuri proprietate privată cu locuinţe individuale şi colective, la vest de Intrarea Ioan Vasi, la sud de parcele cu servicii, zonă mixtă, la est de strada Samuil Micu.

Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 431505 Timişoara, nr. cadastral 431505 – teren intravilan curţi construcţii, în suprafaţă de 2.031 mp, proprietari conform CF nr. 431505 Timişoara SC AURORA REAL ESTATE SRL.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis,

adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia PUZ “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 744/04.03.2016 prelungit pana la 03.03.2018, Avizul de Oportunitate nr. 02/28.01.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 16/ 27.07.2017;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Zonă urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.