keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 259/07.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru - „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara

07.05.2019

Hotararea Consiliului Local 259/07.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru - „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005678/19.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 54/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 10/28.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modîlcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora-Simona, beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declaraţiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 şi nr. 2417/18.04.2019, întocmit conform Proiectului nr. 28/OFC/18, realizat de SC Atelierele Arhitech SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni propuse:
- Servicii, comerţ şi locuire

Terenul este impărţit în trei subzone funcţionale:
1. Subzona 1 (SZ 1) - parcela de pe Ofcea nr. 22:
Funcţiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spaţii comerciale/ servicii, iar la etajele 1, 2, 3 şi etajul retras apartamente.
- POT maxim = 34%;
- CUT maxim = 2,5;
- Regim de înălţime maxim: S + P + 3E+Er;
- Hmax. cornişă = 14,00 m;
- H max. coamă = 17,00 m;
- Spaţii verzi la sol - minim 5%;
- Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafaţa parcelei;
- Accesul în subsol se face cu afectarea SZ 2 prin servitute de trecere.

2. Subzona 2 (SZ 2) - parcela de pe Ofcea nr. 20:
Funcţiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spaţii comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi 3 hostel, la etajul retras apartamente.
- POT maxim = 60%;
- CUT maxim = 2,9;
- Regim de înălţime maxim: S + P + 3E+Er;
- Hmax. cornişă = 14,00 m;
- H max. coamă = 17,00 m;
- Spaţii verzi la sol - minim 5%;
- Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafaţa parcelei;
- Accesul auto în subsol se face din SZ 1, prin servitute de trecere.

3. Subzona 3 (SZ 3) - parcela de pe Ofcea nr. 18:
Funcţiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spaţii comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi etajul retras apartamente
- POT maxim = 26,40%;
- CUT maxim = 1,8;
- Regim de înălţime maxim: S + P + 2E+Er;
- Hmax. cornişă = 11,00 m;
- H max. coamă = 14,00 m;
- Spaţii verzi la sol - minim 5%;
- Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafaţa parcelei.

Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 03A.

Suprafaţa minimă de spaţii verzi amenajate la sol va fi de 5,00% şi spaţii verzi peste subsol de 15%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; SUBZONA 1 si SUBZONA 2 au acces comun - Accesul auto în subsol pentru SZ 2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere.
Autorizaţia de construire va fi condiţionată de obţinerea acordului vecinilor direct afectaţi în cazul în care subsolul se va realiza pe limita de proprietate.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 1.808,00 mp; conform extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18 in suprafaţă de 607 mp, proprietar Lup Eleonora Simona; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20 în suprafaţă de 595 mp, proprietar Croitoru Radu-Viorel; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) - str. Ofcea nr. 22 în suprafaţă de 606 mp, proprietar Modîlcă Viorel Augustin.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal pentru - "Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Croitoru Radu-Viorel;
- Proiectantului: SC Atelierele Arhitech SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_Croitoru_Ofcea.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-005678/19.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 22.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire”, Str. Ofcea nr. 18, 20,22, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerţ și locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modîlcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora- Simona, beneficiar Croitoru Radu Viorel, plan elaborat de către proiectantul SC Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 28/0FC/18, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-005678/19.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenționat cu privire la existența avizelor necesare și parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: 1. Cartea funciară nr. 402999 Timişoara, imobil situat administrativ în Timişoara, str. Ofcea nr. 20, cuprinde: teren intravilan cu nr. cadastral 402999, în suprafaţă de 607 mp, nr. topo 6943, categoria de folosință curţi construcţii. construcții înscrise sub Al.1,, nr.cadastral 402999-C1: loc. Timişoara, str. Ofcea nr. 18, jud. Timiş, cu referința: S construită la sol 12 mp; S.construită desfășurată 121 mp; casă; sub nr. crt. A12, nr. cadastral 402999-C2, situată în loc. Timişoara, str. Ofcea nr. 18, ap. Sp.comercial, jud. Timiş, cu referința: nr. niveluri 1; S.construită la sol 39 mp, construită desfășurată 39 mp, Spaţiu comercial construit în anul 1994, 1 nivel, Sc la sol = 39 mp, Sd=39 mp. Terenul şi construcţiile intabulate în CF nr. 402999 de mai sus sunt proprietatea dnei Lup Eleonora-Simona, care, în considerarea calităţii sale de proprietar, îşi exprimă acordul cu privire la realizarea documentaţiei aferentă Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerţ şi locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, conform Declaraţie autentificată prin Încheierea nr. 2417/18.04.2019 a SPN „Românu”. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 08.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii.

2. Cartea funciară nr. 412585 Timişoara, imobil situat administrativ în Timişoara, str. Ofcea nr. 20, cuprinde: - teren intravilan cu nr. cadastral 412585, în suprafață de 595 mp, teren intravilan împrejmuit parţial cu gard de beton, din care suprafața de 338 mp categorie de folosinţă curţi construcţii, intravilan, nr. topo 6941, cu referința: teren intravilan - curte; suprafața de 257 mp categorie de folosință arabil, nr. topo 6942, cu referinţa: teren intravilan - grădină; - construcţii înscrise sub A1.1., nr.cadastral 412585-C1: loc. Timişoara, str. Ofcea nr. 20, jud. Timiş, destinţie construcție „construcţii de locuințe”, în suprafață de 153 mp, cu referinţa: S.construită la sol 153 mp; casă. Terenul şi construcțiile intabulate în CF nr. 412585 Timişoara sunt proprietatea dlui Croitoru Radu-Viorel, benefiarul documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerț şi locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara. Imobilul beneficiază de servitute de trecere cu piciorul şi automobilul pe o lungime de 17 m, lățime 4,50, având S-72 mp asupra imobilului înscris în CF 412584. De asemenea, din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare mai sus individualizată (datată 08.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 3. Cartea funciară nr. 412584 Timişoara, imobil situat administrativ în Timișoara, str. Ofcea nr. 22, cuprinde: - teren intravilan înscris sub A1 cu nr. cadastral 412584, în suprafață de 606 mp, teren intravilan împrejmuit parţial cu gard de beton şi plasă, categorie de folosinţă curți construcții, intravilan, nr. topo 6940, cu referința: teren intravilan; - construcţii înscrise sub A1.1., nr.cadastral 412584-C1: loc. Timişoara, str. Ofcea nr. 20, jud. Timiş, destinţie construcţie „construcţii administrative și social culturale”, în suprafață de 143 mp, cu referința: S.construită la sol 143 mp; S.construită desfăşurată: 286 mp; Casa P+M, cu spațiu comercial la parter şi locuinţă la mansardă, construită în anul 1996, 2nivele, având suprafața construită la sol 143 mp şi suprafaţa desfăşurată 286 mp. Terenul şi construcțiile intabulate în CF nr. 412585 Timişoara sunt proprietatea dlui Modiîlcă Viorel Augustin, care, în considerarea calității sale de proprietar, îşi exprimă acordul cu privire la realizarea documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, conform Declaraţie autentificată prin Încheierea nr. 2410/18.04.2019 a SPN „Românu”. Cu privire la imobil, sunt înscrise următoarele sarcini, astfel cum rezultă din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare nr. 412584 Timişoara (datat 08.04.2019): - servitute de trecere cu piciorul şi automobilul pe o lungime de 17 m, lățime 4,50, având S-72 mp în favoarea imobilului înscris în CF 412585 Timişoara.â - este notat contractul de închiriere încheiat între Modiîlcă Viorel-Augustin în calitate de locator şi Panpharma Med SRL, în calitate de locata, asupra spaţiului de 105 mp, cu termen până la data de 31.12.2021. Prin Declaraţia autentificată prin Încheierea nr. 118/30.01.2019 de către BIN Isabella Scrieciu (copie xerox la dosar), locatarul Panpharma Med SRL îşi exprimă acordul cu privire la PUZ-ul constând în „Zonă mixtă Servicii Comerţ şi Locuire” ce se va întocmit pe terenul situat în Timişoara, str. Ofcea nr. 20. De asemenea, din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare mai sus individualizată (datată 08.04.2019), rezultă că nu sunt notate litigii. Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, coroborate cu art. 25 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-005678/19.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă — servicii, comerţ şi locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, beneficiar Croitoru Radu Viorel, cu privire la titlurile asupra terenului reglementat (suprafaţă totală de 1808 mp), asa cum rezultă din extrasele de carte funciară aferente imobilelor ce se reglementează, ataşate documentaţiei. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire”, str. Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC AdrianajȘBITAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive_PUZ_Croitoru_Ofcea.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-005678/19.04.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — Zonă mixtă — servicii, comerț și locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20,22, Timişoara 1. Descrierea situației actuale Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara în suprafață totală 1808 mp este amplasat în partea de central- estică a oraşului, în intravilanul municipiului Timișoara Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin 131/2017 - UTR 7 - Zonă cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni - comert, servicii, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max P+3E, POT max 23%. Spatii verzi conform conform HCL nr. 62/2012 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara propune dezvoltarea unei zone mixte de servicii, comerț și locuire, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Pe parcelele reglementate se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planşa anexă la aviz, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U,, astfel: acces auto comun pentru SUBZONA 1 si SUBZONA 2. Accesul auto în subsol pentru SZ2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere. 3. Alte informații În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 3971/03.10.2018, Avizul de Oportunitate nr. 54/04.10.2018 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 10/28.03.2019; 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, elaborat de proiectantul SC Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 28/O0FC/18, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modiîlcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora-Simona, beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declaraţiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 și nr. 2417/18.04.20109, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN N CIURARIU Ss NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Croitoru_Ofcea.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2019-005678/19.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru — „Zonă mixtă — servicii, comert şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005678/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone mixte pentru servicii, comerț şi locuire cu dotările aferente: amenajare accese, parcaje, branşamente la utilități, reţele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr UR2019-005678/08.04.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20,22, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 54/04.10.2018 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 10/28.03.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3971/03.10.2018, precum și Decizia de încadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modilcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora- Simona, beneficiar Croitoru Radu Viorel conform Declarațiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 şi nr. 2417/18.04.2019, proiectant SC Atelierele Arhitech SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Eugen Filip, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 01.02.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la aceasta documentație. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019-000491/04.03.2019şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-000491/14.03.2019; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 28/OFC/18, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modilcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora-Simona, Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declaraţiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 şi nr. 2417/18.04.2019 Modilcă Viorel Augustin, proprietar al terenului imobilului din str. Ofcea nr. 22, conform extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) şi-a exprimat acordul cu privire la realizarea acestui PUZ prin Declarația Notarială cu Incheierea de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 Lup Eleonora Simona proprietar al terenului imobilului din str. Ofcea nr. 18, conform extras CE nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) şi-a exprimat acordul cu privire la realizarea acestui PUZ prin Declarația Notarială cu Incheierea de Autentificare nr. 2417/18.04.2019. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara în suprafață totală 1818 mp este amplasat în partea de central- estică a orașului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 42 - conform Planului Urbanistic General, delimitat astfel: la nord — teren proprietate privată, la est strada Ofcea, la sud locuințe colective P+4E şi accesul la acestea, la vest terenuri proprietate priată. Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin 131/2017 - UTR 7 - Zonă cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni - comert, servicii, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max P+3E, POT max 23%. Spatii verzi conform conform HCL nr. 62/2012. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 1.808,00 mp; conform extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18 in suprafață de 607 mp, proprietar Lup Eleonora Simona; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20 în suprafață de 595 mp, proprietar Croitoru Radu-Viorel; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 42352, top 6940) - str. Ofcea nr. 22 în suprafață de 606 mp, proprietar Modiîlcă Viorel Augustin. Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț și locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara propune dezvoltarea unei zone mixte de servicii, comerț şi locuire, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Funcțiunea dominantă este de locuire, zona fiind compusa din locuinte individuale si colective, ambele zone avand functiuni complementare locuirii . Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt: comerț, alimentație publică, servicii, club, învățămînt superior, sănătate, birouri, hotel, mica industrie. Pe parcelele reglementate se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planşa anexă la aviz, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU,, astfel: acces auto comun pentru SUBZONA | si SUBZONA 2. Accesul auto în subsol pentru SZ2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere. Autorizaţia de construire va fi condiționată de obținerea acordului vecinilor direct afectați în cazul în care subsolul se va realiza pe limita de proprietate. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-001220/31.01.2019 si plansa anexa, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Indicii propuşi prin documentație și conform Avizului Arhitectului Şef nr. 10 din 28.03.2019: Funcţiuni propuse: - Servicii, comerț şi locuire Terenul este impărțit în trei subzone funcționale: 1. Subzona 1 (SZ 1) — parcela de pe Ofcea nr. 22: Funcțiuni propuse: subsol tehnic și parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, iar la etajele 1, 2, 3 şi etajul retras apartamente. - POT maxim = 34%; - CUT maxim = 2,5; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornișă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul în subsol se face cu afectarea SZ,2 prin servitute de trecere 2. Subzona 2 (SZ 2) — parcela de pe Ofcea nr. 20: Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi 3 hostel, la etajul retras apartamente - POT maxim = 60%; - CUT maxim = 2,9; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornișă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul auto în subsol se face din SZ,1, prin servitute de trecere. 3. Subzona 3 (SZ 3) — parcela de pe Ofcea nr. 18: Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi etajul retras apartamente - POT maxim = 26,40%; - CUT maxim = 1,8; - Regim de înălțime maxim: S + P + 2E+Er; - Hmax. cornișă = 11,00 m; - H max. coamă = 14,00 m; - Spații verzi la sol - minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiș tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 03A. Suprafața minimă de spații verzi amenajate la sol va fi de 5,00% şi spații verzi peste subsol de 15%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planșa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; SUBZONA | si SUBZONA 2 au acces comun - Accesul auto în subsol pentru SZ2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere. Autorizaţia de construire va fi condiționată de obținerea acordului vecinilor direct afectați în cazul în care subsolul se va realiza pe limita de proprietate. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (MTC). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism - PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22 și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune UR2019-000708/18.01.2019 asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comert şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modîlcă Viorel- Augustin şi Lup Eleonora-Simona, beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declarațiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 şi nr. 2417/18.04.2019, elaborat de proiectantul SC Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 28/OFC/18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiuni propuse: - Servicii, comert şi locuire Terenul este impărțit în trei subzone funcționale: 1. Subzona 1 (SZ 1) — parcela de pe Ofcea nr. 22: Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, iar la etajele 1,2, 3 şi etajul retras apartamente. - POT maxim = 34%; - CUT maxim = 2,5; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornișă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul în subsol se face cu afectarea SZ,2 prin servitute de trecere 2. Subzona 2 (SZ2) — parcela de pe Ofcea nr. 20: Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi 3 hostel, la etajul retras apartamente - POT maxim = 60%; - CUT maxim = 2,9; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornişă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul auto în subsol se face din SZ, 1, prin servitute de trecere. 3. Subzona 3 (SZ,3) — parcela de pe Ofcea nr. 18: Funcțiuni propuse: subsol tehnic și parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi etajul retras apartamente - POT maxim = 26,40%; - CUT maxim = 1,8; - Regim de înălțime maxim: S + P + 2E+Er; - Hmax. cornişă = 11,00 m; - H max. coamă = 14,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 03A. Suprafața minimă de spații verzi amenajate la sol va fi de 5,00% şi spații verzi peste subsol de 15%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planşa anexă; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa S din R.GU.; SUBZONA 1 si SUBZONA 2 au acces comun - Accesul auto în subsol pentru SZ2 se face din SZ 1, prin servitute de trecere. Autorizaţia de construire va fi condiționată de obținerea acordului vecinilor direct afectați în cazul în care subsolul se va realiza pe limita de proprietate. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comert şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 1.808,00 mp; conform extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18 in suprafață de 607 mp, proprietar Lup Eleonora Simona; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20 în suprafață de 595 mp, proprietar Croitoru Radu-Viorel; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) - str. Ofcea nr. 22 în suprafață de 606 mp, proprietar Modiîlcă Viorel Augustin. 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism - PUZ „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune UR2019-000708/18.01.2019 asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 241) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comer şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timişoara, elaborat de proiectantul SC Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 28/OFC/18, proprietari terenuri Croitoru Radu Viorel, Modiîlcă Viorel-Augustin şi Lup Eleonora-Simona, beneficiar fiind Croitoru Radu Viorel, conform Declarațiilor Notariale cu Incheierile de Autentificare nr. 2410/18.04.2019 şi nr. 2417/18.04.2019, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CURARIU pt 7 £ (7 SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Sorina Popa Red/dact — S.P. AZ f Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Raport_info_Croitoru_Ofcea.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr..UR2019-000491/14.03.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — „Zonă mixtă, servicii, comerț şi locuire” Amplasament: str. Ofcea, nr. 18, 20, 22, Timisoara Beneficiar: Croitoru Radu Viorel Proiectant: S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.02.2019 — 25.02.2019 În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la "PUZ - „Zonă mixtă, servicii, comerț şi locuire”, str. Ofcea, nr. 18, 20, 22, Timisoara, jud. Timiş - unui număr de 20 de adrese - vecini de pe străzile Cornelia Salceanu, Barbu Iscovescu, Ofcea, Intrarea Roma. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o singură persoana, care nu a notat obiecții sau sugestii. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 19.02.2019, orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant al proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., beneficiarul, iar din partea publicului a participat o singură persoană care şi-a exprimat opinia cu privire la lucrările propuse, respectiv solicită să nu fie afectat spațiul verde din fața blocului şi să nu fie prevăzut acces auto între str. Ofcea şi Intrarea Roma. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. La observațiile formulate de către un cetățean la întânlirea cu proiectantul organizată în data de 19.02.2019, proiectantul a formulat un răspuns, înregistrat cu nr. UR2019-003683/11.03.2019, acesta fiind expediat cetățeanului care a formulat observațiile. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă, servicii, comerț şi locuire”, str. Ofcea, nr. 18, 20, 22, Timisoara, jud. Timiş, beneficiar Croitoru Radu Viorel, proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU Liliana IOAN CONSILIER Sorina POPA Red/ dact. — S.P..-2 ex

Atasament: 10_AS_Croitoru_Ofcea_18-22.pdf

ROMÂNIA i E ai JUDEŢUL TIMIȘ i MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Ca urmare a cererii adresate de CROITORU RADU VIOREL, cu domiciliul in județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-003804/12.03.2019; Ca urmare a proiectului nr. 28/OFC/18 realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 77 cod poştal 300562, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 28.03.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prinH.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 10 din 28.03.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Zonă mixtă — servicii, comerț şi locuire”, strada Ofcea nr. 18, 20, 22. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, Timişoara, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) - str. Ofcea nr. 22., în suprafață totală de 1.808,00 mp. Iniţiator: CROITORU RADU VIOREL Proiectant: S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Eugen Adrian Filip Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona central—estică, Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin 618/2019 - UTR 7 - Zonă cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni - comert, servicii, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior, teritoriul delimitat la nord de strada Cornelia Sălceanu, la vest strada Barbu Iscovescu, la sud strada Socrate, la est strada Ofcea cu studierea relației ambelor fronturi ale străzii. Se reglementează terenul deținut de proprietarii din CF, în suprafață totală de 1.808,00 mp, conform extras CF nr. 402999, nr. top 402999 (nr. CF vechi 4233, top 6943) - str. Ofcea nr. 18, proprietar Lup Eleonora Simona; extras CF nr. 412585, nr. top 412585 (nr. CF vechi 4259, top 6941, 6942) - str. Ofcea nr. 20, proprietar Croitoru Radu-Viorel; extras CF nr. 412584, nr. top 412584 (nr. CF vechi 4252, top 6940) - str. Ofcea nr. 22, proprietar Modiîlcă Viorel Augustin. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin 619/2018 - UTR 7 - Zonă cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni - comert, m 21 Timişoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/4 Capitală Europeană a Culturii

- a ROMÂNIA i E ri JUDEŢUL TIMIŞ i MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ servicii, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max P+3E, POT max 23%. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune dezvoltarea unei zone mixte de servicii, comerț şi locuire, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Funcțiuni propuse: - Servicii, comerț şi locuire Terenul este impărțit în trei subzone funcționale: 1. Subzona 1 (SZ 1) — parcela de pe Ofcea nr. 22: Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, iar la etajele 1, 2,3 şi etajul retras apartamente. - POT maxim = 34%; - CUT maxim = 2,5; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornişă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul în subsol se face cu afectarea SZ,2 prin servitute de trecere 2. Subzona 2 (SZ 2) — parcela de pe Ofcea nr. 20: Funcțiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi 3 hostel, la etajul retras apartamente - POT maxim = 60%; - CUT maxim = 2,9; - Regim de înălțime maxim: S + P + 3E+Er; - Hmax. cornișă = 14,00 m; - H max. coamă = 17,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei - Accesul auto în subsol se face din SZ 1, prin servitute de trecere. 3. Subzona 3 (SZ.3) — parcela de pe Ofcea nr. 18: Funcţiuni propuse: subsol tehnic şi parcaje, la parter spații comerciale/ servicii, la etajele 1, 2 şi etajul retras apartamente - POT maxim = 26,40%; - CUT maxim = 1,8; - Regim de înălțime maxim: S + P + 2E+Er; - Hmax. cornișă = 11,00 m; - H max. coamă = 14,00 m; - Spaţii verzi la sol — minim 5% - Spaţii verzi peste subsol (acoperiş tip terasă înierbată) 15% din suprafața parcelei 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/4 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA i = ai JUDEŢUL TIMIŞ . MUNICIPIUL TIMIŞOARA romaniaz2019.eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 03A. Suprafața minimă de spații verzi amenajate la sol va fi de 5,00% şi spații verzi peste subsol de 15%, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 04.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută; Trotuarul de pe strada Ofcea va avea cel putin lățimea existentă. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprictate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001220/31.01.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 47/17.01.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de reţele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 28.03.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa „Reglementări urbanistice nr. 03A” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. PA 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/4 Capitală Europeană a Culturii

a = a __ ROMÂNIA i E / rii JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3971/03.10.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 382895/12.03.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de ............... i... .......... Arhitect-şef, Emilian Sori URARIU Sef Birou, Consilier Liliana Iovan Sorina Popa A Red./ dact. S.P., 2 ex. 9% 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 4/4 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: 10_AS_Croitoru_Ofcea_18-22_reglementari.pdf

Indici conform Aviz de oportunitate nr. 54/ 04.10.2018 S+P+3E+ER POT max 40% | CUT max 2,4 CF nr. 436933 s teren = 1808 mp CF nr. 444967 Nr.topografic 684 Parcelei) Cladirile CF nr. 412607 E Nr opggrafic SUBZONA 3 CF nr. 431841 SUBZONA 2 SUBZONA 4 Bl.12 REGIM DE INALTIME: - PARCELA NR. 18: IDEA TI S+P+2E+ER, Hmax = 14 m,|Hma IMIŞ REEL AR NEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Himax - PARCELA NR. 22: Anexa la S+P+3E+ER, Hmax = 17 mi Hnax sa = 0 POT max = 40% , CUT max = 2,4 Conform AVIZ DE OPORTUNIT/ LEGENDA: Limita de proprietate teren reglem CT] Zona locuinte (P;P+M;P+1E;)- existente CT Locuinte (P; P+1E; P+E)- existente ET Locuinte colective pa) i A N _ Circulatie = i Circulatie auto - exisi aro / [E Zona verde la sol - propusa 5% Zona de constructii subterane cu acoperis inierbat 15% Zona de implantare constructii - propuse PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 - UTR 42 LEGENDA PUG: IE] 29 PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI [OT COMPLEMENTARE (P - P+2E) / PESTE P+2E a Zona de locuinte colective si se cii (P+2E+ER; P+3E+ER) - propusa —_—— Limita de implantare construi am» Limita SUBZONE (SZ) MA Servitute de trecere BILANT TERITORIAL Terenul reglementat Circulatii pietonale, 285.00 auto si , u Suprafata construita 417,00 Spatii verzi la sol 45,00 Spatii verzi peste subsol eren pentru dezvoltare in viito. 1061,00 POT 23,06% CUT 0,44 BILANT SUBZONE Hmax| S teren | S construita|S desfasurata Situatia propusa |REGIM DE INALTIME|(m) |(mp) |(mp) (mp) sz1 : S+P+3E+ER 17 | 606 206 |1515,00 sz2 S+P+3E+ER 17 | 595 357 |1725,50 sZ3 S+P+2E+ER 14 | 607 160 |1092,60 S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Atelierele ArhiTECH Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.17, Et 1| Beneficiar: Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA na-Mireana NGULESCU-IONESCU Arhitect mp 1808,00 40 723,20 40 723,20 total 90,40 total 20% 271,20 361,60 40,00% Spatii verzi (mp) POT CUT la sol 5% |peste subsol 1 total 20% | max max 30,30 90,90 121,20 | 34,00% | 2,5 29,75 89,25 119,00 | 60,00% | 2,9 30,35 91,05 121,40 | 26,40% | 1,8 Croitoru Radu Viorel Proiect nr.: camp taxa În constructii civile stÎndustiate Tel. 40/256/406033 Amplasament: Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. |28/OFC/18 E-mail: officeGarhitech.ro Semnatura Scara: Titlu proiect: Timis Faza: 1:500 PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI PUZ Sef proiect | arh. Eu; Filij Proiectat Mm Data: Titlu plansa: LOCUIRE Plansa nr: Noiembrie REGLEMENTARI URBANISTICE 03A Desenat A 2018

Atasament: plansa_ELECTRICE.pdf

STR. SALCEANU CO —_ CEE BEE Indici conform —_ || Aviz de oportunitate] | |nr 54/ 04.10.2018 |
LEGENDA: ama» Limita zona studiata Legenda simboluri electrice: o & Limita de proprietate teren reglementat x Zona locuinte pt. max. 2 familii (P; P+1E; P+1E+M) - existente LL] Locuinte pt. max. 2 familii (P; P+1E; P+1E+M) - existente CTT] Locuinte colective (P+4E) - existente Precizare: iluminatul stradal este existent EEE] Zona institutii si servicii - existente [E Cladiri de servicii - existente (ET) Locuinte colective si servicii - existente Circulatie pietonala - existenta Firida de distributie energie electrica, propusa — LES «Linie electrica subterana joasa tensiune, propusa CCI] Circulatie auto - existenta erificator/ Expert] Titlu / Nume Semnătura |Cerinţa Referat / lixpertiza nr. / Data Proieci ai: Atelierele Arhitech sAL [7] Zona verde de aliniament - existenta ste E ae a Proicctant instalații: PETRYKA engineering SAD ESSSSJ Zona de implantare constructii - propuse TI TEZE pana, ORE E Tale CUI Bogaz refle și sisteme electrice şi leciroenerțelice, sisteme de secu Titlul proiectului: PUZ zona mixta servicii comert si locuire Amplasament: Jud. Timis, Timisara, Str. Ofcea, | Proiect nr P488/2019 = (ET) Zona de locuinte colective si servicii (P+2E+ER - P+3E+ER) - propusa te o Ene pet ai _— Specificaţie itlu / Nume asemem Limita de implantare constructii - propuse Sef proiect |Arh. Eugen-Adrian FILIP Faza proiect: P.UZ. E Limita delimitare UTR-uri Dr. Ing. Florin PETRICA Titlul plangei: Plan de situație propus. Reţele Plansa nr.: electrice. le0l

Atasament: 00_-_PLAN_DE_SITUATIE.pdf

TEREN INTRAVILAN Nr. Topo 6941, 6942

S = 595,00 m2

TEREN INTRAVILAN Nr. Topo 6943 S = 607,00 m2

TEREN INTRAVILAN Nr. Topo 6940 S = 606,00 m2

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:500

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

PLAN DE SITUATIE 00 A

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

N

[PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ' prrsei ui TBfenuri, Banca de Data,

Atasament: 01_-_PLAN_DE_INCADRARE.pdf

11/16/2018 Google Maps

https://www.google.ro/maps/@45.7510168,21.2436518,1363m/data=!3m1!1e3 1/1

Imagini ©2018 Google,Date cartogra�ce ©2018 Google 100 m

PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 ­ fara scara

IMAGINE ORTOFOTO ­ fara scara

PLAN DE INCADRARE IN ZONA ­ extras din planul de baza al Municipiului Timisora ( scara 1:5000)

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

PLAN URNBANISTIC ZONAL

PLAN EXTRAS DIN NOUL P.U.G. / ETAPA 3 / ZONIFICARE FUNCTIONALA

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:5000

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

PLAN DE INCADRARE 01 A

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

Google
Vi. nici i ea EEE = = = MUNICIPIULUI TIMIȘOARA G LDZZA Serviciul Bamea'dEDate Urbane. AMA Ea Extiâs plațiul de pentru lucrăți îmi continuare | carat UI _W, PESTALOZZI TR. d STR Mic
Vi. nici i ea EEE = = = MUNICIPIULUI TIMIȘOARA G LDZZA Serviciul Bamea'dEDate Urbane. AMA Ea Extiâs plațiul de pentru lucrăți îmi continuare | carat UI _W, PESTALOZZI TR. d STR Mic

Atasament: 02_-_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

18 ,0

8

41,801, 86

8. 54

1, 22

4. 26

4, 10

1,6 3

2.9 6

15,6 9

41,00

3, 50

9, 86

18 ,8

1 40.53

43,64

0,5 9

1.20

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6941, 6942 S = 595 m2

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6943 S = 607 m2

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6940 S = 606 m2

PLAN EXTRAS DIN NOUL P.U.G. / ETAPA 3 / UNITATI TERITORALE DE REFERINTA Li/c ­ Zona de locuinte individuale si colective mici

TEREN STUDIAT

PLAN URNBANISTIC ZONAL

Bl.S1A

27689/1

27729

6944

693 9

27690 Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.t opo

gra fic

Nr.topografic

27695 Nr.topografic

C C

C

C

C

C

Casa

zo na

v er

de

479350 2 07

85 0

4794002 07

80 0

479400 2 07

85 0

B 1

2

B

ST R

. O FC

EA

13

A

Bl.12

2

2

15

16

13

3

1

STR. SALCEANU CO RNELIA

2

ST R

. O FC

EA

14 1 1A

12

11

OL

Bl. I1

Bl.12b

Bl.S1A

Spatiu comercial 6927

Nr.topografic

Parcela spatiu verde S:359.947 mp

P+1E Casa

P+M

P+4E

P+4E

P+4E

P+1E

P

P+4E

P+1E

D+P

D+P anexa

18

20

Ac ce

s au

to ex

is te

nt

Ac ce

s au

to ex

is te

nt

p.b.

trotuar scari

scari

te ra

sa

trotuar

tro tu

ar

acces dalatacces dalat

anexa

Casaanexa Scari

Casa P

P+4E

CF nr. 402999

CF nr. 412584

CF nr. 412585

P+M spatiu comercial/

locuinta

Casa P

P+M Casa

LEGENDA:

Conform AVIZ DE OPORTUNITATE cu nr. 54 din 04.10.2018

Locuinte colective (P+4E) ­ existente

Zona institutii si servicii ­ existente Cladiri de servicii ­ existente

CF nr. 444967

CF nr. 412607

CF nr. 431841

CF nr. 436933

6928/1 Nr.topografic

Servitute de trecere cu piciorul si automobilul pentru parcela cu nr.topografic 6941,6942, IE: 412585 pe o lungime de 17,00m, latime 4.50 avand S= 72,00mp

Servitute de trecere S= 7,00mp

tro tu

ar

tro tu

ar

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:500

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

SITUATIA EXISTENTA 02 A

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

22 Terenul reglementat Circulatii pietonale, auto si parcaje

POT CUT

Suprafata construita

Teren pentru dezvoltare in viitor Spatii verzi

Situatia existentaBILANT TERITORIAL

23,06% 0,44

15,76 23,06 417,00

1808,00 mp%

100

285,00

58,69 1061,00 2,49 45,00

Locuinte si servicii ­ existente

N

Limita de proprietate teren reglementat

Circulatie pietonala ­ existenta Circulatie auto ­ existenta

Zona verde ­ existenta

Zona locuinte (P;P+M;P+1E;)­ existente

Locuinte (P; P+1E; P+1E)­ existente

CF nr. 413099

Atasament: 03_-_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

5. 50

6,0 0

18 ,0

8

41,801, 86

8. 54

1, 22

4. 26

4, 10

1,6 3

2.9 6

15,6 9

41,00

7,00

3, 50

9, 86

18 ,8

1

40.53

43,64

0,5 9

2,10 3,00

14,21

14,39

15,96

5,10

24,15

1. 25

16.55

22.00

4.05

5.2 1

1.20

1.20

29.81 m2

Indici conform Aviz de oportunitate nr. 54/ 04.10.2018 S+P+3E+ER POT max 40% CUT max 2,4 S teren = 1808 mp

D+P

SZ 2

SZ 3

S teren (mp)

S construita (mp)

S desfasurata (mp)

POT max

CUT maxREGIM DE INALTIME

S+P+3E+ER

S+P+3E+ER

S+P+2E+ER

Hmax (m)

LEGENDA:

REGIM DE INALTIME: ­ PARCELA NR. 18 : S+P+2E+ER, Hmax = 14 m, Hmax cornisa = 11 m ­ PARCELA NR. 20 : S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m ­ PARCELA NR. 22 : S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m POT max = 40% CUT max = 2,4 Conform AVIZ DE OPORTUNITATE cu nr. 54 din 04.10.2018

Locuinte colective (P+4E) ­ existente

Cladiri de servicii ­ existente

PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 ­ UTR 42

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P ­ P+2E) / PESTE P+2E ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE

LEGENDA PUG:

PLAN URNBANISTIC ZONAL

TEREN STUDIAT

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

ve ci

ne (c

as a

dr ea

pt a)

­ P

AR TE

R

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

v ec

in e

(r et

ra ge

re fa

ta d

e sp

at el

e pa

rc el

ei )

6943

6941,6942

Nr.topografic

Nr.topografic

S:607 mp

S:595 mp

S:606 mp

Bl.S1A

27689/1

27729

6944

693 9

27690 Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.t opo

gra fic

Nr.topografic

27695 Nr.topografic

C C

C

C

C

C

Casa

zo na

v er

de

479350 20 78

50

4794002 07

80 0

479400 2 07

85 0

B 1

2

B

ST R

. O FC

EA

13

A

Bl.12

2

2

15

16

13

3

1

STR. SALCEANU C ORNELIA

2

ST R

. O FC

EA

14 1 1A

12

11

OL

Bl. I1

Bl.12b

Bl.S1A

6927 Nr.topografic

Parcela spatiu verde S:359.947 mp

P+1E Casa

P+M

P+4E

P+4E

P+1E

P+4E

P+1E

D+P

D+P

anexa

18

20

22

Ac ce

s au

to ex

is te

nt

Ac ce

s au

to pr

op us

CF nr. 402999

CF nr. 412585

CF nr. 412584

6940 Nr.topografic

SUBZONA 3

P+M Casa

Sp ita

lu l D

er m

at o

­ v en

er ol

og ie

T im

is oa

ra

P+4E

CF nr. 444967

CF nr. 412607

CF nr. 431841

CF nr. 436933

6928/1 Nr.topografic

total 20%

total 361,60

Spatii verzi (mp) la sol 5% peste subsol 15%

30,30

29,75

30,35

90,90

89,25

91,05

total 20%

121,20

119,00

121,40

SUBZONA 2

SUBZONA 1

SZ 1

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

ar

Servitute de trecere cu piciorul si automobilul pentru parcela cu nr.topografic 6941,6942, IE: 412585 pe o lungime de 17,00m, latime 4.50 avand S= 72,00mp

Servitute de trecere S= 7,00mp

­

Terenul reglementat Circulatii pietonale, auto si parcaje

POT CUT

Suprafata construita

Teren pentru dezvoltare in viitor

Spatii verzi la sol

Situatia existenta BILANT TERITORIAL

23,06% 0,44

15,76

23,06 417,00

1808,00 mp%

100

285,00

58,69 1061,00

2,49 45,00

Situatia propusa

mp% 1808,00100

­

40 723,20

40,00% 2,40

BILANT SUBZONE Situatia propusa

607

595 606

160 1092,60 26,40% 1,8

357 1725,50 60,00% 2,9

206 1515,00 34,00% 2,5

14

17 17

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:500

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

Locuinte si servicii ­ existente

Limita de implantare constructii ­ propuse

N

Limita de proprietate teren reglementat Zona locuinte (P;P+M;P+1E;)­ existente

Circulatie pietonala ­ existenta Circulatie auto ­ existenta

Zona verde la sol ­ propusa 5%

Locuinte (P; P+1E; P+1E)­ existente

Zona de implantare constructii ­ propuse Zona de locuinte colective si servicii (P+2E+ER;P+3E+ER) ­ propusa

Limita SUBZONE (SZ)

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

REGLEMENTARI URBANISTICE 03 A

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

v ec

in e

(b lo

cu ri

st an

ga ) ­

ET

AJ

Spatiu comercial

P

CF nr. 413099

15 271,20

723,2040

Zona verde ­ existenta

Zona de constructii subterane cu acoperis inierbat 15%

Spatii verzi peste subsol ­ ­ 5 90,40

Servitute de trecere

3 RN 8 > = ama 7

Atasament: 04_-_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

1.20

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6941, 6942 S = 595 m2

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6943 S = 607 m2

TEREN INTRAVILAN

Nr. Topo 6940 S = 606 m2

PLAN URNBANISTIC ZONAL

PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 ­ UTR 42

Bl.S1A

27689/1

27729

6944

693 9

27690 Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.t opo

graf ic

Nr.topografic

27695 Nr.topografic

C C

C C

Casa

C

C

C

Casa

St ra

da O

fc ea

zo na

v er

de

trotuar scari

scari

trotuar

tro tu

ar

acces dalatacces dalat

tro tu

ar tro

tu ar

tro tu

ar

anexa

scari anexa

479350 2 07

80 0

479350 2 07

85 0

479400 2 07

80 0

479400 2 07

85 0

B 1

2

B

ST R

. O FC

EA

13

A

Bl.12

2

2

15

16

13

3

1

STR. SALCEAN U CORNELIA

2

ST R

. O FC

EA

14 1 1A

12

11

OL

Bl. I1

Bl.12b

Bl.S1A

Sp ita

lu l D

er m

at o

­ v en

er ol

og ie

T im

is oa

ra

Spatiu comercial

6928/1

6927

Nr.topografic

Nr.topografic

Parcela spatiu verde S:359.947 mp

P

S partial+P+M

P+1E Casa

P+M

P+4E

P+4E

P+4E

P

P+1E

P

P+4E

P+1E

D+P

D+P

Casa

Casa

18

20

22

CF nr. 402999

CF nr. 412584

CF nr. 412585

P+M Casa

Conform AVIZ DE OPORTUNITATE cu nr. 54 din 04.10.2018

PLAN EXTRAS DIN NOUL P.U.G. / ETAPA 3 / UNITATI TERITORALE DE REFERINTA Li/c ­ Zona de locuinte individuale si colective mici

CF nr. 444967

CF nr. 431841

CF nr. 436933

CF nr. 412607

Servitute de trecere cu piciorul si automobilul pentru parcela cu nr.topografic 6941,6942, IE: 412585

pe o lungime de 17,00m, latime 4.50 avand S= 72,00mp

Servitute de trecere S= 7,00mp

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:500

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04 A

Teren propietate privata

Teren propietate publica

Limita de proprietate LEGENDA

N

CF nr. 413099

Servitute de trecere

3 RN 8 > = ama 7

Atasament: 05_-_PROPUNERE_DE_MOBILARE.pdf

Sp .te

hn ic

18 ,0

8

41,801, 86

8. 54

1, 22

4. 26

4, 10

1,6 3

2.9 6

15,6 9

41,00

3, 50

9, 86

18 ,8

1

40.53

43,64

0,5 9

6.0 0

5. 50

10 ,9

5 2,

49

19,26

16,75

5,88

7,29

9,98 9,81

3, 91

6, 28

7, 93

3, 67

14 ,0

6

8, 63

15,25 16,72

8.55

7. 00

3.00

14,38

22,80

7, 19

24.15

5.10

6, 31

10,00

18,38

16.55

6, 97

5.2 1

4.05

22.00

1. 25

17 .0

0

6.00

14 .0

0

7.00

8.50

14 .0

0

12 .0

0

7.001.20

±0 .0

0

PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 ­ fara scara

IMAGINE ORTOFOTO ­ fara scara

SZ 2 P ­ 3 loc. parcare E1, E2, E3 ­ 5 loc. parcare Er ­ 2 loc. parcare TOTAL ­ 10 loc.parcare

SZ 3 P ­ 2 loc. parcare E1, E2, ER ­ 6 loc. parcare TOTAL ­ 8 loc.parcare

ACCES AUTO SUBSOL SUBZONA 3

ACCES AUTO SUBSOL SUBZONA 1, SUBZONA 2

PLAN SUBSOL

REGIM DE INALTIME: ­ PARCELA NR. 18 (SUBZONA 3) : S+P+2E+ER, Hmax = 14 m, Hmax cornisa = 11 m ­ PARCELA NR. 20 (SUBZONA 2) : S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m ­ PARCELA NR. 22 (SUBZONA 1) : S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m POT max = 40% CUT max = 2,4 Conform AVIZ DE OPORTUNITATE cu nr. 54 din 04.10.2018

LEGENDA:

Locuinte colective (P+4E) ­ existente

Cladiri de servicii ­ existente

27689/1

277 29

6944

693 9

27690 Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.topografic

Nr.t opo

.

Nr.to pog

rafic

27695 Nr.topografic

C C

C

C

C

C

Casa zo

na v

er de

479350 2 07

85 0

4794002 07

80 0

479400 2 07

85 0

B 1

2

B

ST R

. O FC

EA

13

A

Bl.12

2

2

15

16

13

3

1

STR. SALCEANU CORNELIA

2

ST R

. O FC

EA

14 1 1A

12

11

OL

Bl. I1

Bl.12b

Bl.S1A

Sp ita

lu l D

er m

at o

­ v en

er ol

og ie

T im

is oa

ra

Spatiu comercial 6927

Nr.topografic

Parcela spatiu verde S:359.947 mp

Casa

P+1E+M

P+4E

P+4E

P+4E

P+M

P

P+4E

P+1E+M

D+P

D+P

anexa

18

20

Ac ce

s au

to ex

is te

nt

P+4E

Ac ce

s au

to pr

op us

22

S+P+2E+ER(Hmax cornisa= 11m Hmax coama= 14m)

S+P+3E+ER(Hmax cornisa= 14mHmax coama= 17m)

S+P+3E+ER (Hmax cornisa= 14m

Hmax coama= 17m)

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

v ec

in e

(c as

a dr

ea pt

a) ­

PA R

TE R

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

v ec

in e

(re tra

ge re

fa ta

d e

sp at

el e

pa rc

el ei

)

P+M Casa

PLAN URNBANISTIC ZONAL

al in

ia m

en t

fa ta

d e

cl ad

iri le

v ec

in e

(b lo

cu ri

st an

ga ) ­

ET

AJ

P+1ECF nr. 444967

CF nr. 412607

CF nr. 431841

CF nr. 436933

6928/1 Nr.topografic

SZ 1 P ­ 2 loc. parcare E1, E2, E3, Er ­ 9 loc. parcare TOTAL 10 loc. parcare

platforma deseuri

loc de joaca pentru copii

A

A

L =

H / 2

SECTIUNE A­A

SZ 1

L =

H / 2

SUBZONA 1

SUBZONA 2

SUBZONA 3

loc de joaca pentru copii

1 2

3

45

67

8

9 10

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

Sp .te

hn ic

A. L.

A.

A. L.

A.

Sp .te

hn ic

1 2

45

6 8

A. L.

A.

A. L.

A.

37 SUBZONA 3

terasa inierbata peste subsol

SZ 2 SZ 3

SUBZONA 2

SUBZONA 1

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:500

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

Locuinte si servicii ­ existente

Limita de proprietate teren reglementat

Circulatie pietonala ­ existenta Circulatie auto ­ existenta

Zona verde ­ existenta

Zona locuinte (P;P+M;P+1E;)­ existente

Locuinte (P; P+1E; P+1E)­ existente

Zona verde in incinta ­ propusa (5%)

Constructie comert/servicii, hostel si apartamente (S+P+2E+ER;S+P+3E+ER) ­ propusa Limita de implantare constructii ­ propuse

PROPUNERE DE MOBILARE 05 A

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

N

CF nr. 413099

Zona verde in incinta, peste subsol ­ propusa (15%)

Atasament: 06_-_STUDIU_CVARTAL.pdf

7

Scara A

4

STR. DELFINULUI

parcare

Scara B

18

Bloc P5

parcare

20

Scara B

Bloc P4

6

Scara B

6 1

1

Scara B

Scara C

4STR . SO

CRA TE

9

piv.

terasa

6 terasa

8A

8

camin 18

Facultatea

de Medicina

S. C. Nox­Latino parcare

12B

2

Bloc D4

1

Sc ar

a A

tera sa

8 Sc

ar a A

15 Sc

ar a

B

8 Sc

ar a

B

Sc ar

a C

15 Sc

ar a

C

13

11

13

10

15 15

4 Bloc S1D

Bloc S1

Scara A

Bloc S1C

Scara B

Bloc I3

centralatermica

3

6

Scara A

13 Sc

ar a A

post trafo

Sc ar

a A

ST R

BA RB

U IS

CO VE

SC U

pa rc

ar e

20

Bloc P4

parcare

Scara B

6 Sc

ar a

B

pa rc

ar e

4

Sc ar

a A

13 Sc

ar a

B

3

B

BIoc I3

Scara

A Scara

Scara B

Bloc I1

INTRAREA ROMA

Scara A

1

Bloc I11

11

9

Bl.12

Scara B

12A

Mercy Night­ Club

STR . SO

CRA TE

12

14

Bloc D4

Bloc S1B

Sca ra A

17

17

Bloc S1B

Sca ra B

2Bloc D4

Scara D

Bloc S1A

Sc ar

a A

24

2

Scara B

STR. DALIEI

Scara C 3

5

terasa

1

pubela

platf. beton

Scara B

Bl.12b

24

Bloc S1AS ca

ra B

Scara A Bl.12

2

2

2

ST R

. O FC

EA

platf. beton

13

19

Bloc B1

Scara A

STR. CH. DARWIN 4

1

Scara A

1

Scara A

4

Scara A

Bloc P3

22 Bloc P3

22

parcare

Sc ar

a B

pa rc

ar e

pa rc

ar e

Scara A

Bloc P2

24

parcare

24

Scara B

Bloc P2

abator

terasa

4

7

terasa

5

restaurant

ra m

pa

3

ST R.

B AR

BU IS

CO VE

SC U

B­ DU

L VA

SI LE

P AR

VA N

26

26

Sc ar

a A

pa rc

ar e

centrala termica

spatiu comercial

te ra

sa

centrala gaze

5

5A

1

15

16

13

1

3

14 1 1A

12

11

2

STR. SALCEANU COR NELIA

7 9

6 8

18

20

trotuar scari

scari

te ra

sa

trotuar

tro tu

ar

acces dalatacces dalat

Scari

Sp ita

lu l D

er m

at o

­ v en

er ol

og ie

T im

is oa

ra

ST R

. O FC

EA pl. beton

Locuinte colective (P+4E) ­ existente

Zona institutii si servicii ­ existente Cladiri de servicii ­ existente

LEGENDA:

PLAN URNBANISTIC ZONAL

PLAN EXTRAS DIN NOUL P.U.G. / ETAPA 3 / ZONIFICARE FUNCTIONALA

Informatiile au fost preluate din extrasele de carte funciara si de pe site­ul primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro .

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

1:1000

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

STUDIU CVARTAL 06 A

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

22

Locuinte si servicii ­ existente

Limita de proprietate teren reglementat

Circulatie pietonala ­ existenta Circulatie auto ­ existenta

Zona verde ­ existenta

Zona locuinte (P;P+M;P+1E;)­ existente

Locuinte (P; P+1E; P+1E)­ existente

Limita zona studiata

Limita teren reglementat

ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

N

Atasament: 07_-_STUDIU_DE_INSORIRE.pdf

amprenta umbrelor calculata in raport cu ora de iarna +60'' Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 Decembrie (maxima de iarna) Baza Legislativa HG 525/1996 art 17 si OMS 119/2014 referenta latitudine 48.18 NORD referenta logitudine 20.77 EST decalaj fus orar GMT +2.00 ore ­ Bucuresti / Romania

NV

10 º

20 º

30 º

40 º

50 º

60 º

V 270

180 S

90 E

SV SE

8.18'' 9.00''

10.00'' 11.00''12.00''13.00''14.00''

15.00'' 16.00''

16.47''

NV10º20º30º40º50º60º

10º 20º

30º 40º

50º 60º

10 º20

º30 º40

º50 º60

ºCONCLUZIILE STUDIULUI DE INSORIRE:

Studiul a fost intocmit conform solicitarii CU nr.3971 din 03.10.2018 si evidenteaza faptul ca toate cladirile invecinate beneficiaza de insorire pe fatadele orientate inspre ansamblul rezidential propus mai mult de 1 ora si jumatate la data de 21 Decembrie (maxima de iarna). Fatda casei P+1E situata numarul 16 aflata la nordul parcelei este insorita gradual de la ora 8 la 13, totalizand aproximativ 5.00 ore. Cladirile proiectate nu afecteaza insorirea altor cladiri invecinate.

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

ST R

. O FC

EA 22

20 18

8'.00''

14'.00''

09.00'' 10'.00'' 11.00''

15.00''

12.00''

13.00'' 16.00''

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

­

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

STUDIU DE INSORIRE 07 A

Atasament: 08_-_PROPUNERE_DE_INTERVENTIE-_AXONOMETRIE_IZOMETRICA.pdf

st r.

S A

LC E

A N

U C

O R

N E

LI A

PARCARE SUBTERANA, SPATII COMERCIALE / SEVICII si

APARTAMENTE S+P+2E+ER

PARCARE SUBTERANA, SPATII COMERCIALE / SEVICII, HOSTEL si

APARTAMENTE S+P+3E+ER

PARCARE SUBTERANA,SPATII COMERCIALE / SEVICII si

APARTAMENTE S+P+3E+ER

ANEXA P

ANEXA P

LOCUINTA COLECTIVA P+4E

LOCUINTA COLECTIVA P+4E

str. DALIEI

SPITAL dermato­venerologie P+4E

LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E+M

LOCUINTA UNIFAMILIALA P

str. OFCEA

LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P

LOCUINTA UNIFAMILIALA D+P

LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M

LOCUINTA UNIFAMILIALA P

str. BARBU ISCOVESCU

LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E

LOCUINTA UNIFAMILIALA si SPATIU COMERCIAL P

LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M

Atelierele ArhiTECH proiectare complexa in constructii civile si industriale

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

­

Amplasament:

Croitoru Radu ViorelS.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Bl. Eroilor de la Tisa, nr.77, Et.1 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E­mail: [email protected]

Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

28/OFC/18

arh. Eugen Filip

Noiembrie 2018

arh. A. Mireana Lungulescu­Ionescu

arh. E. Filip / arh. M. Lungulescu­Ionescu

PUZ

PROPUNERE DE INTERVENTIE ­ AXONOMETRIE IZOMETRICA ­ 08 A

Atasament: memoriu_TEHNIC_si_RLU_-_PLEN_CLMT.pdf

PA

GE

6

PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE Amplasament

Timisoara, strada Ofcea, nr. 18, C.F. Nr. 402999Timisoara; nr. 20 C.F. nr. 412585 Timisoara; nr. 22 C.F. nr. 412584 Timisoara.

Beneficiar

Croitoru Radu Viorel Faza

Plan Urbanistic Zonal Data

Noiembrie 2018

PA

GE

6

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77,

Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. nr. 28/OFC/18

FOAIE DE CAPAT Denumirea lucrarii PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE

Amplasament Timisoara, strada Ofcea, nr. 18, C.F. Nr.

402999Timisoara; nr. 20 C.F. nr. 412585 Timisoara; nr. 22 C.F. nr. 412584 Timisoara.

Beneficiar Croitoru Radu Viorel

Proiectant general - Urbanism

S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 77, arh. Eugen Adrian FILIP

Faza de proiectare PUZ

Data Noiembrie 2018

atelierele —arhitech

PA

GE

6

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77,

Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Urbanism arh. Eugen Adrian FILIP

arh. Alina Mireana LUNGULESCU-IONESCU

atelierele —arhitech

PA

GE

6

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77,

Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. nr. 28/OFC/18

BORDEROU A. PIESE SCRISE 1. Foaie de titlu 2. Foaie de capat 3. Lista si semnaturile proiectantilor 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27

Borderou Certificat de urbanism Aviz de oportunitate Aviz C.T.A.T.U. Copie CI Procura speciala Extrase C.F. Planuri topografice cu viza OCPI Aviz DSP Aviz Ministerul Turismului Adeverinte PMT, cu referire la litigii,revendicari,terenuri si dotari,

administrare fond financiar, serviciu juridic Aviz Politia Rutiera Aviz Comisia de Circulatie Aviz pentru protectia mediului Aviz unic Aviz protective civila Plan de actiune Aviz de principiu mediu urban si gestiune deseuri Aviz Securitate la incendiu Studiu geotehnic Acord Panpharma Med SRL Dovata plata taxa Registrul urbanistrilor din Romania Memoriu de prezentare Regulament local de urbanism aferent P.U.Z.

B 0.

PIESE DESENATE Plan de situatie 00A

1. Plan incadrare in zona 01A 2. Situatia existenta 02A 3. Reglementari urbanistice 03A 4. Proprietatea asupra terenurilor 04A 5. Propunere de mobilare urbanistica 05A 6. 7. 8.

Studiu cvartal (conform studiu de oportunitate) Studiu de insorire Propunere de interventie - Axonometrie izometrica-

06A 07A

08A

Intocmit,

arh. Eugen Adrian FILIP

atelierele —arhitech

PA

GE

6

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77, Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. nr28/OFC/18

VOLUMUL 1

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE Amplasament Timisoara, strada Ofcea, nr. 18, C.F. Nr. 402999Timisoara; nr. 20 C.F. nr. 412585 Timisoara; nr. 22 C.F. nr. 412584 Timisoara.

Beneficiar Croitoru Radu Viorel Faza de proiectare P.U.Z. Data elaborarii Noiembrie 2018

1.2. Obiectul P.U.Z.

Obiectul prezentei documentatii il constituie intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile situate in Timisoara, pe Strada Ofcea, parcela cu nr. 18, identificat prin C.F. Nr. 402999 Timisoara, parceal cu nr. 20, identificata prin C.F. nr. 412585 Timisoara si parcela cu

nr. 22, identificata prin C.F. nr. 412584 Timisoara, in vederea realizarii obiectivului „PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT SI LOCUIRE”. Documentatia s-a intocmit conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul 176/2000 al MLPAT si conform Avizului de Oportunitate nr. 54 din 04.10.2018. S-au respectat Legea 350/2001 actualizata, Ordinul nr. 2701/2010, Codul Civil, R.L.U. aferent P.U.G. Timisoara, HG 525/96, OMS 119/2014, HCL 140/2011 modificata si completata prin HCL 138/2012, privind “Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizualizarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”

In elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut in vedere prevederile din Reglementarile Tehnice – Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 si Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, Etapa elaborarii propunerilor PUG si RLU.

Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru:

• utilizarea functionala a terenului, in relatie cu functiunile din zona;

• modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

• amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent;

• realizarea lucrarilor tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate. 1.3. Surse documentare

atelierele —arhitech

PA

GE

6

In intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au luat in considerare informatiile din studiile aprobate in zona adiacenta amplasamentului si planurile de urbanism, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caracter analitic.

Studii de fundamentare cu caracter documentar:

• Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 – UTR 7 (42) – Zona cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni – comert, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max de inaltime P+3E, POT max 23%. Spatii verzi conform HCL nr. 62/2012.

• Aviz de Oportunitate nr. 54 din 04.10.2018;

• Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului;

• Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiata;

• Studii de fundamentare cu caracter analitic:

• Context urbanistic prielnic pentru constructii cu locuinte colective;

• Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un impact nociv asupra mediului existent.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1 Evolutia zonei

Zona studiata este situata in teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, in partea

Vestica a acestuia, conform Planului Urbanistic General si a prevederilor aferente terenul se afla in intravilanul Municipiului Timisoara si prevede zone de locuinte si functiuni complementare.

Conform Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 7 (42) - zona cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni – comert, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max de inaltime P+3E, POT max 23%. Spatii verzi conform HCL nr. 62/2012.

2.2. Incadrarea in localitate

Prin documentatii de urbanism aprobate, in vecinatatile apropiate sunt locuinte colective si individuale. În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent construite. Vecinatati:

N – parcele proprietate privata: Parcela din Str. Ofcea, Nr. 16 – identificat prin Nr. Top. 6944, C.F. nr. 444967 Timisoara, constructie – locuinta unifamiliala P+1E cu garaj dublu la parter;

E – str. Ofcea V – parcele proprietate privata:

Parcela din Str. Barbu Iscovescu, Nr. 5 – identificat prin Nr. Top. 6927, C.F. nr. 412607 Timisora, constructie - locuinta unifamiliala P; Parcela din Str. Barbu Iscovescu, Nr. 7 – identificat prin Nr. Top. 27686,27689/2, C.F. nr. 431099 Timisora, constructie - locuinta unifamiliala P;

S – Locuinte colective, P+4E; Parcela spatiu verde – identificat prin Nr. Top. 27689/1, C.F. nr. 435435 Timisora.

Distanta de la limita de proprietate fata de fatadele cladirilor invecinate: Conform plansei grafice cu nr.03 - Reglementari urbanistice si plansei grafice cu nr.05 – Propunere de mobilare. N - locuinta unifamiliala P+1E – 1,25m

PA

GE

6

E - Spital dermato-venerologie Timisoara -22,00m - locuinta unifamiliala P+M – 16,55m

V - anexe gospodaresti – 0m S - Locuinte colective P+4E – 4,00m - Locuinte colective P+4E – 5,21m

2.3. Elemente ale cadrului natural

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat apartine Campiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. Din punct de vedere al climei, amplasamentul se integreaza in zona Timisoarei, caracterizata printr-o clima continental moderata, cu influente mediteraneene si oceanice. Temperatura aerului:

• Media lunara maxima: +(21-22) °C in iulie, august;

• Media lunara minima: -(1-2) °C in ianuarie;

• Media anuala minima: +10,90 °C;

Precipitatii:

• Media lunara maxima: 70-80 mm. in iunie;

• Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 600-700 mm/an;

• Cantitatea maxima in 24h : 100 mm

Vantul:

• Directii predominante: N-S: 16.00%;

• Directii predominante: E-V: 13.00%;

Geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica. Cu ocazia lucrarilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare (Holocen superior) acoperite uneori de depozite de umpluturi, eterogene si necompactate. Dat fiind stratificatia inclinata si incrucisata caracteristica sistemului fluviatil, precum si interventia antropica, succesiunea stratigrafica intalnita in astfel de depozite poate varia pe distante foarte mici.

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului.

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1986, 1994). Conform zonarii seismice, amplasamentul este caracterizat de urmatorii parametrii: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s. Adancimea de inghet este de - 0,7 m (conform STAS 6054/77).

PA

GE

6

Apa subterana : La data efectuarii cercetarii pe terenul pe teren freaticul a fost interceptat sub forma de infiltratii la -2,60 adancime prezentand nivel stabilizat la – 2,20m adancime fata de teren actual. In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate, in zona se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice : NH max = -1,50 m fata de nivel teren actual NH min = -2,50 m fata de nivel teren actual

Factori de influenta Incadrarea puncte

Conditii de teren Terenuri bune ( praf argilos cafeniu galbui tare umed)

2

Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei dupa Categoria de

importaanta

normala 3

Vecinatati Risc moderat 3

Zona seismica Zona seismica : valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20 si perioada de control (colt) Tc =0,7s, conform normativului

P100/1-2013

1

PUNCTAJ TOTAL 10

Conform Tabelului din Normativul NP 074/2014, totalul de 10 puncte precum si a datelor prezentate anterior imobilul se incadreaza in ,categoria geotehnica 2’’, cu ,,risc tehnic moderat’’. Adancimea minima de fundare recomandata pentru aceasta faza (PUZ) este : D fmin = - 0,90m adancime fata de nivel teren actual

2.4. Circulatia

Parcelele care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal sunt accesibile în prezent din partea Estica, de pe str. Ofcea, artera cu sens unic si imbracaminte din asfalt. Circulatia pietonala se desfasura pe trotuarele aferente strazii mentionate mai sus. Zona este bine deservită de mijloace de transport în comun, care asigură legătura cu centrul şi cu alte zone ale oraşului. Pe parcela identificată prin C.F. nr. 412584, Timisoara, nr. top. 6940, există în prezent o casa in regim P+M, cu spatiu comercial la parter si locuinta la mansarda, servitute de trecere cu piciorul si automobilul, asupra imobilului inscris in CF 412585. Pe parcela identificată prin C.F. nr. 412585, Timisoara, nr. top. 6941, 6942, exista in prezent o casa unifamiliala in regim P, servitute de trecere cu piciorul si automobilul, asupra imobilului inscris in CF 412584. Pe parcela identificată prin C.F. nr. 402999, Timisoara, nr. Top. 6943, exista in prezent o casa unifamiliala in regim P .

PA

GE

6

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenurile sunt inscrise in: C.F. nr. 412584 Timisoara, nr. topo. 412584 in suprafata de 606 mp, categoria de

folosinta teren intravilan, aflat in proprietatea lui Modalca Viorel Augustin, casa P+M, cu spatiu comercial la parter si locuinta la mansarda, servitute de trecere cu piciorul si automobilul, asupra imobilului inscris in CF 412585.

C.F. nr. 412585 Timisoara, nr. topo 412585 in suprafata de 595 mp, categoria de folosinta teren intravilan, aflat in proprietatea lui aflat in proprietatea lui Croitoru Radu Viorel, casatorit, bun propriu, casa P, servitute de trecere cu piciorul si automobilul, asupra imobilului inscris in CF 412584.

si C.F. nr. 402999 Timisoara, nr. topo 402999 in suprafata de 607 mp, categoria de folosinta teren intravilan, aflat in proprietatea lui Lup Eleonora Simona, casa P.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: Terenurile studiate sunt construite in procent de 23.06%, respectiv 417.00 mp, circulatii pietonale, auto si parcaje 15,76%, respectiv 285.00 mp, spatii verzi amenajate 2,49%, respectiv 45 mp si teren pentru dezvoltare in viitor 58,69%, respectiv 1061.00mp.

In zona limitrofa ternului studiat, tesutul urban este compus din:

• La partea Nordica si Vestica se afla terenuri proprietate privata construite cu locuinte unifamiliale.

• In partea Sudica terenul se invecineaza cu locuinte colective si o parcela spatiu verde.

• Iar in partea Estica se afla strada Ofcea.

2.6. Echipare edilitara

Utilităţi existente în zonă: energie electrică, apă, canal, gaze naturale, reţea de telefonie, reţea de televiziune şi date. Gabaritele reţelelor existente în zonă sunt confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente. Alimentare cu apa si canalizare menajera - conform solutiei din plansa edilitara nr. 01- Ise.

Gaze naturale – conform avizului favorabil eliberat de SC E-ON Gaz Distribuţie SA, amplasamentul nu este afectat de retele de alimentare cu gaze. In zona, conducta de alimentare cu gaz este pozitionata paralel cu stada Ofcea.

Enegie electrica - conform solutiei din plansa de instalatii electrice nr. Ie01.

Probleme de mediu

Relatia cadru natural-cadru construit Tinand cont de pozitia terenului in cadrul orasului, se va asigura un echilibru intre

suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Constructiile propuse au asigurata alimentarea cu apa din sistemul centralizat al

Municipiului Timisoara si preluarea in sistem centralizat de canalizare a debitului de ape uzate menajere si pluviale. Colectarea si depozitarea si transportarea deseurilor menajere se va realiza prin contract cu societatea RETIM.

Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu este cazul. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

PA

GE

6

In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie. Nu este cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic. Nu este cazul.

Zonă de protecţie sanitară - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din jurul obiectivului; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor şi a operatorilor economici se aplică definiţiile pentru "zona de protecţie sanitară cu regim sever", "zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie" şi "perimetru de protecţie hidrogeologică", conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică şi Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică; conform OMS 119/2014 Norme de igienă referitoare la zonele de locuit ART. 2 (CAPITOLUL 1) , OMS 119/2014 (1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să se facă în zone sigure, pe terenuri salubre care să asigure:

a) protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundaţii, avalanşe;

b) reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;

c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

e) sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere; f) sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau

contaminanţi biologici. (2) La zonificarea funcţională a localităţilor se va avea în vedere: separarea funcţiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcţionale, evitarea incompatibilităţilor funcţionale în zonele destinate locuirii şi funcţiunilor complementare ale acestora. (3) Zonele de protecţie sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit. (4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicţie de construire a clădirilor cu destinaţie de locuinţe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituţii abilitate, până la înlăturarea riscului. Optiuni ale populatiei

Evolutia acestei zone pastreaza un caracter predominant rezidential, manifestat prin dezvoltarea zonelor rezidentiale existente cu tendinte spre locuinte individuale, colective si de servicii, datorita cerintelor pietei imobiliare. Terenurile reglementate sunt in proprietate privata, situate in zona cu functiune dominanta de locuire, alte functiuni – comert, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior. Regim max de inaltime P+3E, POT max 23%.

Primaria Municipiului Timisoara, ca autoritate locala are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltari controlate in teritoriu.

PA

GE

6

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor in administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in acesta documentatie. Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultarea in diferite faze de elaborare si dezbatere publica conform Ord. nr. 2701/2010 si H.C.L. Timisoara nr. 140/2011.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Abordarea studiului zonei a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal pentru zona studiata este stabilita functiunea dominanta de locuire individuala, colectiva si alte functiuni – comert, alimentatie publica, club, birouri, mica industrie, hotel, invatamant superior.

3.2. Prevederi ale PUG In prezent, situl studiat, este reglementat conform Planul Urbanistic General

Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si conf. Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, Etapa elaborarii propunerilor PUG si RLU si conform Avizului de oportunitate nr. 54/04.10.2018.

3.3. Valorificarea cadrului natural Zona studiata beneficiaza de un cadru natural favorabil, de un teren plan, fara interdictii cu repercursiuni asupra valorificarii cadrului natural. Pe teren nu exista plantatii inalte care sa puna problema mentinerii acestora. In aceste conditii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optima a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 5 % la sol si 15% acoperis tip terasa inierbata peste subsol.

3.4. Modernizarea circulatiei

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate construcţiile la reţeaua de circulaţie şi transport reprezintă o condiţie majoră de configurare, amplasarea şi autorizarea acestora. Se propune un acces carosabil de pe str. Ofcea, conform plansei grafice 05- Propunere de mobilare urbanistica.

3.5. Zonificare functionala

Functiunea propusa pe zona reglementata este aceea de servicii, comert si locuire, fiind asigurate parcajele, circulatia auto si pietonala, zona verde aferenta;

Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel: - zona de implantare a constructiilor ; - zona de circulatii pietonale, auto si parcaje; - zona spatii verzi;

Zonificarea functionala a zonei studiate s-a facut tinand cont de functiunea predominanta propusa si de proximitati urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiune si/sau indici urbanistici.

PA

GE

6

Bilant teritorial

Situatia existenta Situatia propusa

% mp % mp

Suprafata teren 100 1808.00 100 1808.00

Suprafata construita 23.06 417.00 40 723,20

Circulatii pietonale, Auto si parcaje

15.76 285.00 40 723.20

Spatii verzi la sol 2.49 45.00 5 90,40

Spatii verzi peste subsol - - 15 271,20

Spatii verzi total 2.49 45.00 20 361,60

Spatii pentru viitoare dezvoltare

58.69 1061.00 - -

Indici urbanistici

Procent de ocupare a terenului (POT)

23.06% 40.00%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

0,44 2.4

Datele temei, nevoile beneficiarului, categoria functionala propusa si faptul ca parcelele propuse spre a fi reglementate se afla la confluenta a doua tipuri de zone : cea de locuire colectiva P+4E si cea de locuire individuala P+1E, ambele zone avand functiuni complementare, au condus la functiuni diferite si regim de inaltime diferit, deci indici de construibilitate diferiti pe cele trei parcele, conduc la impartirea terenului studiat in subzone. Se definesc subzonele astfel:

- parcela cu nr. 22 - SUBZONA 1 (SZ 1); - parcela cu nr. 20 - SUBZONA 2 (SZ 2); - parcela cu nr. 18 - SUBZONA 3 (SZ 3).

Se vor respecta indicii de construibilitate conform tabel: Bilant SUBZONE

Situatia propusa

Regim de inaltime

H max (m)

S teren (mp)

S construita ( mp)

S desfasurata (mp)

Spatii verzi (mp)

POT max

CUT max La sol

5% Peste subsol 15%

Total 20%

SZ 1

S+P+3E+ER 17 606 206 1515,00 30,30 90,90 121,20 34,00% 2,5

SZ 2

S+P+3E+ER 17 595 357 1725,50 29,75 89,25 119,00 60,00% 2,9

SZ 3

S+P+2E+ER 14 607 160 1092,60 30,35 91,05 121,40 26,40% 1,8

PA

GE

6

Functiunile propuse vor fi: Pe parcela cu nr.18 – SUBZONA 3: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,ER) apartamente. Pe parcela cu nr.20 - SUBZONA 2: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), la etajele curente (1,2,3) hostel, iar la etajul retras apartamente. Pe parcela cu nr.22 - SUBZONA 1: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,3,ER) apartamente. Se vor respecta indicii de construibilitate pentru fiecare unitate terioriala in parte:

SUBZONA 1 Regim de inaltime : S+P+3E+ER H max coama = 17 m H max cornisa = 14 m Suprafata teren = 606,00 mp Suprafata construita = 206,00 mp Suprafata desfasurata = 1515,00 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 30,30 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 90,90 mp - total – 20% = 121,20 mp

POT max = 34% CUT max = 2,5 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,3,ER) - 7 apartamente. Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 3,00 m - etaj Retragere minima fata de spatele parcelei de la N-S : 15,96 m, respectiv 24,15 m Retragere minima fata de limitele laterale: - 6,00m (in partea Sud-Vestica), respectiv 7,00 m ( in partea Sud-Estica) – in partea stanga

- 0,00 m – in partea dreapta Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 10 locuri Accesul auto in subsol se face cu afectarea SZ 2, prin servitute de trecere.

SUBZONA 2 Regim de inaltime : S+P+3E+ER H max coama = 17 m H max cornisa = 14 m Suprafata teren = 595,00 mp Suprafata construita = 357,00 mp Suprafata desfasurata = 1725,50 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 29,75 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 89,25 mp - total – 20% = 119,00 mp

POT max = 60% CUT max = 2,9 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), la etajele curente (1,2,3) hostel, iar la etajul retras apartamente.

PA

GE

6

Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 3,00 m - etaj Retragere minima fata de spatele parcelei de la N-S : 14,39 m, respectiv 15,96 m Retragere minima fata de limitele laterale: - 0,00 m – in partea stanga

- 0,00 m – in partea dreapta Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 10 locuri Accesul auto in subsol se face din SZ 1, prin servitute de trecere.

SUBZONA 3 Regim de inaltime : S+P+2E+ER H max coama = 14 m H max cornisa = 11 m Suprafata teren = 607,00 mp Suprafata construita = 160,00 mp Suprafata desfasurata = 1092,60 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 30,35 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 91,05 mp - total – 20% = 121,40 mp

POT max = 26,40% CUT max = 1,8 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,ER) - 5 apartamente. Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 5,10 m – etaj Retragere fata de spatele parcelei de la N-S : 14,21 m, respectiv 14,39 m Retragere fata de limitele laterale: - 5,00m (in partea Nordica)– in partea dreapta

- 0,00 m – in partea stanga Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 8 locuri Regimul maxim de inaltime Regimul maxim de inaltime pentru constructiile propuse este de S+P+2E+ER cu Hmaxim =14.00 m si Hcornisa=11,00m, pentru SUBZONA 3, respectiv S+P+3E+ER cu Hmaxim =17.00 m si Hcornisa=14,00m, pentru SUBZONA 1 si SUBZONA 2.

Reglementari – configurare spatiala Zona studiata a fost configurata astfel incat sa raspunda temei investitorului, legislatiei in

vigoare si sa asigure functionarea in conditii optime a circuitelor functionale. Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective: - realizarea unui zone mixte avand ca si functiuni incluse : comert/sevicii, cazare de tip

hostel,locuinte, cu regim variabil de inaltime, de la S+P+2E+ER pana la S+P+3E+ER, adaptata contextului urbanistic;

- nu vor fi prevazute pe teren constructii cu activitati de productie, pentru ca terenul se afla in zona de protective sanitara, conform OMS 119/2014.

PA

GE

6

- Se realizeaza un spaţiu de joacă pentru copii, amenajat şi echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; conform plansei grafice cu nr.05 – Propunere de mobilare

- Platforma pentru deseuri, destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care va fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare; conform plansei grafice cu nr.05 – Propunere de mobilare

• asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si parcarilor de deservire a obiectivului; Spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor sa fie situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto, conform plansei grafice cu nr.05 – Propunere de mobilare Au fost asigurate locuri de parcare proportional cu dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza, conform Avizului Comisiei de Circulatie. Au rezultat astfel pe cele trei parcele 13 de apartamente si 3 spatii comerciale, pentru care au fost asigurate la nivelul subsolurilor un numar de 28 de locuri de parcare.

• realizarea de spatii verzi in procent minim de 5% la sol si 15% acoperis tip terasa inierbata peste subsol.

Amplasarea constructiilor pe parcela

- Amplasarea cladirii fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze distanta minima de 14,21 m, respectiv 14,39 fata de limita posterioara a parcelei cu nr. 18, distanta minima de 14,39 m, respectiv 15,96 fata de limita posterioara a parcelei cu nr. 20, distanta minima de 15,96 m, respectiv 24,15 fata de limita posterioara a parcelei cu nr. 22.

- Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale ale terenului este de minim 5.50m spre latura Nordica, respectiv de minim 6.00m spre latura Sud-Vestica, respectiv de minim 7.00m spre latura Sud-Estica sau de min. L=H/2 fata de limita parcelei.

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare Racordarea la retele tehnico - edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii

de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si energie, sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual.

Realizarea de retele tehnico - edilitare

- Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz; - Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar; - Toate retelele stradale de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii se vor realiza subteran.

Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

PA

GE

6

- Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a orasului;

- Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea publica a orasului. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila Alimentarea cu apa potabilă a locuintelor se va realiza de la retelele de alimentare cu apa existente pe str. Ofcea. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamică necesara. Fiecare cladire va fi pravăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind: ▪ conducte principale de distributie; ▪ conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente; ▪ caminele de bransament, cate unul pentru fiecare cladire.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu. SUBZONA 1, Stot=606 mp Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 75 persoane – numarul de utilizatori qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  75 (150 + 50) = 15 mc/zi Qzi med = 15 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1  75 (150 + 50) 1,20 = 18 Qzi max =18 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 75 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  75 (150 + 50) 3 1,20 = 2.25 mc/h Qo.max = 2.25 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;

PA

GE

6

⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice. Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  75 = 60 mc/zi Qzican.med = 60 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de

control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel

liber,

V = 40  60 m/min SC=206[mp]

F= 1/2

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=6.26[l/s]

4.Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 278 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 278 mp x 0,90 = 4.40 l/s Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 121.2 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 121.2 mp x 0,20 = 0.43 l/s Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=4.4+0.43 = 4.73 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 1/5 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 6.26+4.73= 10.99l/s Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=14 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

SUBZONA 2: Stot=595 mp

Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 90 persoane – numarul de utilizatori qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  90 (150 + 50) = 18 mc/zi Qzi med = 18 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

PA

GE

6

Qzi max = 1000

1  90 (150 + 50) 1,20 = 21.6 Qzi max =21.6 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 75 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  90 (150 + 50) 3 1,20 = 2.70 mc/h Qo.max = 2.70 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; ⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice. Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  90 = 72 mc/zi Qzican.med = 72 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

PA

GE

6

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de

control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel

liber,

V = 40  60 m/min SC=357[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=10.85[l/s]

4.Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 119 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 119 mp x 0,90 = 1.88 l/s Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 119 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 119 mp x 0,20 = 0.42 l/s Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=1.88+0.42 = 2.30 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 1/5 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 10.85+2.3= 13.15 l/s Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=16 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

SUBZONA 3: Stot=607 mp

Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 60 persoane – numarul de utilizatori qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  60 (150 + 50) = 12 mc/zi Qzi med = 12 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1  60 (150 + 50) 1,20 = 14.4 Qzi max =14.4 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 60 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  60 (150 + 50) 3 1,20 = 1.80 mc/h Qo.max = 1.80 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; ⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice. Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  60 = 48 mc/zi Qzican.med = 48 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

PA

GE

6

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de

control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel

liber,

V = 40  60 m/min SC=160[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=4.86[l/s]

4.Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 325.6 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 325.6 mp x 0,90 = 5.16 l/s

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 121.4 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 121.4 mp x 0,20 = 0.43 l/s Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=5.16+0.43 = 5.59 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 2/10 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 4.86+5.59= l/s Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=13 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

Eliminarea deseurilor

- în etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta,

pietris, pamânt - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile . Acestea vor fi

utilizate ca materiale de umplutura;

- deseurile menajere rezultate pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare –

cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor

menajere, vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi

împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu

sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza

indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi

întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru

bătut covoare; conform OMS 119/2014

Protectia aerului - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de

poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare

a atmosferei specifice functionarii obiectivelor (cladiri cu destinatie de locuinta colectiva)

sunt:

- Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralela

termica. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si

oxizii de azot(NOx).

- Surse mobile – autoturismele si autoutilitarele. Aceste autovehicule genereaza poluarea

atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti

sunt intermitente si au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta

amplasamentului, inclusiv in parcari.

Din datele prezentate se evidentiaza ca emisiile atmosferice inregistrate pentru zona

studiata sunt in principal gaze de ardere de la instalatii de mica putere care utilizeaza pentru

PA

GE

6

ardere gaz metan. Ordinul 462/1993, abrogat partial de HG 128/2002, referitor la limitarea

preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipuleaza ca “Emisiile

poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice

prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere – operatiune ce se

efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie

indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se

efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in

tara”. Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezinta traficul din zona

amplasamentului studiat, in vederea diminuarii presiunii asupra factorului de mediu AER,

prin proiect a fost prevazuta realizarea de zone verzi.

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

3.7. Protectia mediului Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului:

1. Caracteristicile planurilor si programelor:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal este determinata de intentia de a functionaliza un amplasament in acord cu cerintele si tendinta de dezvoltare locala. Pe amplasamentul studiat se intrevede dezvoltarea activitatilor de servicii/comert, cazare de tip hostel si locuire, care nu desfasoara activitati cu impact asupra mediului, impactul fiind nesemnificativ. Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosbite de mediu, decat cele uzuale legate de utilitatile publice locale.

b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele. Investitia se incadreaza in prevederile strategiilor de dezvoltare urbanistica ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, respecta reglementarile obligatorii stabilite prin Aviz de Oportunitate nr. 54 din 04.10.2018, Certificatului de Urbanism nr. 3971 din 03.10.2018 si genereaza la randul ei directii de dezvoltare urbana si densificare. Prin aprobarea Planului Urbanistic Zonal actual se poate efectua schimbarea functiunii actuale in zona mixta avand ca si functiuni incluse : comert/sevicii, cazare de tip hostel si locuinte, demersurile necesare edificarii si amenajarii teritoriului, de dezvoltare a echiparii tehnico- edilitare a zonei si de stabilire a relationarilor ce se impun cu vecinatatile.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice accentuand caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care exploatarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creaza discomfort se va face doar prin aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservarea mediului, valorificand astfel potentialul natural si cel construit.

Actualmente terenul este partial needificat si neamenajat. Prin interventiile propuse prin Planul Urbanistic Zonal privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de servicii, comert si locuire, cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare zona se va transforma intr-un mediu antropic bine dezvoltat, cu toate caracteristicile aferente. Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi si plantatii, utilizarea eficienta si durabila a spatiului existent, asigurarea facilitatilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

PA

GE

6

d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program Apa: prin solutiile adoptate (de alimentare cu apa, de canalizare menajera si pluviala, gestiune a deseurilor) – se elimina posibilitatea de infiltratii in sol a substantelor lichide si contaminare a panzei freatice. Aerul: nu exista surse de poluare a atmosferei – din punct de vedere al impactului asupra atmosferei. Surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de la gazele de ardere de la centralele termice. Surse mobile: autoturisme si autoutilitare care genereaza poluanti precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de executie nu exista, decat accidental de la pierderea de carburanti la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor. Se va realiza o platforma adecvata pentru colectarea selectiva a deseurilor, se vor intretine spatiile verzi. Zgomot si vibratii: dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental. Sursa actual de zgomot si vibratii nu exista. Obiectivele propuse vor respecta limitele impuse de STAS 10009/98 privind valorile nivelului de zgotot exterior, de sub 60 dB, masurat la limita incintei. Pentru limitarea vibratiilor se iau masuri la dimensionarea corecta a fundatiilor, platformei pentru parcaje si accesului rutier, sa nu apara vibratii detectabile cu aparatura de specialitate. Radiatii: lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii. Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate urmatoarele:

- se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele

reciclabile – hartie, carton, sticla etc. – vor fi colectate separat, pe tipuri si vor fi predate unitatilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deseurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- se vor respecta prevederile Ordinului 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - nivelul de zgomot exterior se va mentine in limitele STAS 10009/98 si STAS

6156/1986; - emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de Ordinul 462/93 si 1103/03; - apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002; - se vor respecta prevederile HG 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001; - se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile publice locale.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor menajere) Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia propusa este conforma cu normelor europene actuale. Deseurilor menajere vor fi colectate in recipiente speciale si vor fi preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit imprastierea lor. Gospodarirea substantelor periculoase si toxice: nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu se necesita masuri speciale.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate:

a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

PA

GE

6

Se creaza spatii destinate industriei si functiunilor complementare, la un nivel inalt de calitate. Probabilitatea de a afecta mediul este nula – ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor (elementele componente raman nenocive si deseurile se aduna si se elimina).

b) Natura cumulativa a efectelor – nu este cazul.

c) Natura transfontiera a efectelor – nu este cazul. d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu – nu este cazul.

e) Marimea si spatialitatea efectelor – nu este cazul.

f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, data de: (i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) in zona. Nu exista caracteristici naturale speciale.

(ii) Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul.

(iii)Folosirea terenului in mod intensiv – nu este cazul. Conform indicilor urbanistici de utilizare a terenului, POT max 40% si CUT max 2,4, rezulta ca terenul a fost folosit neintensiv. Terenurile in suprafata totala de 1808.00 mp, au prevazute cu o suprafata de spatiu verde de 361.60 mp, ceea ce reprezinta un procent minim de 20% din suprafata terenului alocat investitiei. Astfel se respecta reglementarile in vigoare in ceea ce priveste procentul de ocupare a terenului, coeficientului de utilizare a terenului si a procentelor de spatii verzi minime.

g) Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu e cazul. Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul investitiei, luand in considerare situatiile cu investitii similare, se apreciaza ca investitia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului si se realizeaza pe o suprafata mica. 3.8 Concluziile studiului de insorire: Studiul a fost intocmit conform solicitarii CU nr. 3971 din 03.10.2018 si evidenteaza faptul ca toate cladirile invecinate beneficiaza de insorire, pe fatadele orientate inspre ansamblul rezidential propus, mai mult de 1 ora si jumatate la data de 21 Decembrie (maxima de iarna). Fatada casei P+1E situata la numarul 16 aflata la nordul parcelei este insorita gradual de la ora 8 la 13, totalizand aproximativ 5.00 ore. Cladirile proiectate nu afecteaza insorirea altor cladiri invecinate, conform plansei grafice 07 – STUDIU DE INSORIRE. Baza Legislativa HG 525/1996 art 17 si OMS 119/2014.

3.9 Masuri PSI Masurile PSI se vor lua in conformitate cu normativele in vigoare la data proiectarii constructiilor prevazute in cadrul prezentului studiu de urbanism (PUZ), in ce priveste echiparea cu sisteme de prevenire, alarmare si stingere a incendiilor, precum si configurarea spatiilor si a cailor de evacuare, in acord cu numarul de persoane. 4.0 Masuri PC Masurile de Protectie Civila se vor lua in conformitate cu normativele in vigoare la data autorizarii, prevazandu-se spatii de adapostire a persoanelor, aflate in cladiri dispuse la subsolul acestora si dimensionate in acord cu numarul de persoane estimate a se afla in cladire, echipate cu instalatii aferente si cai de evacuare.

PA

GE

6

Pe timp de pace spatiile vor putea fi utilizate pentru depozitare generala .

4.1 Obiective de utilitate publica Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare.

4. Disfunctonalitati

Nu este cazul

5. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Din analiza globala a situatiei urbanistice existente si a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind urmatoarele concluzii:

- functiunile propuse (comert/sevicii, cazare de tip hostel si locuinte) au aparut ca urmare a dezvoltarii zonei si a cererii existente pe piata;

- situatia actuala sustine ipoteza dezvoltarii zonei cu comert/sevicii, cazare de tip hostel si locuinte.

La baza criteriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

− corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zonele adiacente;

− Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, se incadreaza in Planurile Urbanistice Zonale din vecinatate, respecta reglementarile obligatorii stabilite prin Aviz de Oportunitate nr. 54 din 04.10.2018, Certificatului de Urbanism nr. 3971 din 03.10.2018 si genereaza la randul ei directii de dezvoltare urbana si densificare;

− asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

− rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu;

− incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara; Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

PA

GE

6

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. tel. 0040 256 406033 fax 0040 256 406114 e-mail: [email protected] Timisoara, Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr.77,

Rer. Com. J35/3726/2004, C.I.F.RO17025085, I.B.A.N.RO15RNCB0249109385960001, BCR TM

Pr. nr. 28/OFC/18

VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I.DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentatie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele zonei ce face obiectul P.U.Z.

Prezentul Regulament Local de Urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare, aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal se elaboreaza

in conformitate cu: - Legea 453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si functiunilor complemantare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata); - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001; - Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998; - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994; - Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata); - Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata); - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998; - Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998; - Codul Civil;

atelierele —arhitech

PA

GE

6

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996; - Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-

010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; si are la baza prevederile cuprinse in studiile si documentatiile de urbanism avizate si aprobate care au tangenta cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal.

- PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - conform Avizului de Oportunitate nr. 54 din 04.10.2018

Art. 3. Domeniul de aplicare Prevederile Planului Urbanistic Zonal si ale Regulamentului Local de Urbanism

aferent P.U.Z., odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale. Prezentul P.U.Z. se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Datele temei, nevoile beneficiarului, categoria functionala propusa si faptul ca parcelele propuse spre a fi reglementate se afla la confluenta a doua tipuri de zone : cea de locuire colectiva P+4E si cea de locuire individuala P+1E, ambele zone avand functiuni complementare, au condus la functiuni diferite si regim de inaltime diferit, deci indici de construibilitate diferiti pe cele trei parcele, conduc la impartirea terenului studiat in trei unitati teritoriale de referinta.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR

PENTRU - SUBZONA 1.

Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa: - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Se va asigura cu precadere posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare,

evitandu-se pe cat posibil orientarea exclusiv spre Nord; - Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor

de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

PA

GE

6

Art. 6.2. Amplasarea fata de drumuri publice Prezentul PUZ nu prevede realizarea de noi drumuri publice.

Art. 6.3. Amplasarea fata de aliniament - Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul stradal se va face conform plansei

grafice 03 A - Reglementari urbanistice, cu o retragere fata de frontul stradal de min. 5,10 m pentru parter si o retragere de min. 3.00 m de la frontul stradal la etaj.

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

Art. 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Amplasarea cladirii fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze

distanta minima de 15,96 m, respectiv 24,15 fata de limita posterioara a unitatii teritoriale de referinta .

- Amplasarea cladirii fata de limitele laterale ale terenului este de minim 6.00m spre latura Sud-Vestica, respectiv de minim 7.00m spre latura Sud-Estica sau de min. L=H/2 fata de limita parcelei, in partea Nordica retragerea este de minim 0.00m, cladirea se va amplasa pe limita de proprietate.

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora, pentru aceasta se propune un acces auto comun pentru SUBZONA 1 si SUBZONA 2, de pe strada Ofcea, conform planselor grafice, 03 A - Reglementari urbanistice si 05 A - Propunere de mobilare urbanistica. Art. 7.2. Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri. In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, drum in incinta. Acesele pietonale vor fi distincte de cele auto, racordate la trotuarele aferente strazii Ofcea.

Art. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara Art. 8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si energie, sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual. Art. 8.2. Realizarea de retele edilitare - Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz; - Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar;

PA

GE

6

- Toate retelele stradale de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii se vor realiza subteran. Art. 8.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare - Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a orasului; - Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea publica a orasului.

Art. 8.3. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila Alimentarea cu apa potabilă a locuintelor se va realiza de la retelele de alimentare cu apa existente pe str. Ofcea. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamică necesara. Cladirea va fi pravăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind: ▪ conducte principale de distributie; ▪ conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente; ▪ un camin de bransament, pentru fiecare cladire.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu. Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 75 persoane – numarul de utilizatori qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  75 (150 + 50) = 15 mc/zi Qzi med = 15 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1  75 (150 + 50) 1,20 = 18 Qzi max =18 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 75 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  75 (150 + 50) 3 1,20 = 2.25 mc/h Qo.max = 2.25 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si

PA

GE

6

evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; ⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  75 = 60 mc/zi Qzican.med = 60 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min)

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control (m)

V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber,

V = 40  60 m/min SC=206[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=6.26[l/s]

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 278 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 278 mp x 0,90 = 4.40 l/s Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 121.2 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 121.2 mp x 0,20 = 0.43 l/s Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=4.4+0.43 = 4.73 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 1/5 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 6.26+4.73= 10.99l/s Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=14 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea - Autorizarea executarii parcelarilor se realizeaza in conditiile respectarii

prevederilor art. 30 din R.G.U.

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor propuse este de S+P+3E+ER, cu Hcornisa = 14 m, Hmaxim =17 m .

PA

GE

6

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor - Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura

nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

- Culorile pentru fatade vor fi armonizate, RAL-urile alese se vor incadra in regulamentul privind identatatea cromatica a cladirilor din municipiul Timisoara.

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului - Terenul studiat va avea un procent de ocupare al terenului (POT) de maxim 34%

si un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de maxim 2.5;

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje - Este obligatorie asigurarea de parcaje si garaje conform normativelor in vigoare,

adica asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament si un spor de 15% conform Avizului de circulatie. In cladirea propusa au rezultat 7 apartamente si un spatiu comercial, pentru care au fost asigurate la nivelul subsolului un numar de 10 de locuri de parcare.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate - Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi totale de minim 20%, respectiv 121,20

mp, minim 5%, respectiv 30,30mp, din suprafata terenului spatii verzi la sol si de minim 15%, rspectiv 90,90mp, spatii verzi peste subsol ( terase inierbate). Este obligatorie plantarea zonei destinate spatiului verde.

Art. 10.3. Imprejmuiri - Imprejmuirea frontului stradal va avea Hmax. 1,80m, partea superioara

transparenta, soclu max. 60cm. Fundatiile nu vor depasi limitele de propietate.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA – SUBZONA 1

Art. 11. Unitati si subunitati functionale Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situata in intravilanul

Municipiului Timisoara si face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timisoara. Zone si subzone functionale conform Noului PUG / ETAPA 3 / UNITATI TERITORALE

DE REFERINTA - zona Li/c „Zona de locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici”.

Categoria functionala propusa- pe terenul beneficiarului – Zona mixta avand ca si

functiuni incluse : comert/sevicii, locuinte, cu regim de inaltime S+P+3E+ER.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Functiunea dominanta este cea de locuire, zona fiind compusa din locuinte

individuale si colective, ambele zone avand functiuni complementare locuirii . Functiunile complementare admise ale zonei sunt: comerţ, alimentaţie publică, servicii, Club, învăţămînt superior, sănătate, birouri, hotel, mica industrie.

PA

GE

6

Functiunile propuse vor fi: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,3,ER) apartamente. V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Conform Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - UTR 42. Se vor respecta indicii de construibilitate :

SUBZONA 1 Regim de inaltime : S+P+3E+ER H max coama = 17 m H max cornisa = 14 m Suprafata teren = 606,00 mp Suprafata construita = 206,00 mp Suprafata desfasurata = 1515,00 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 30,30 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 90,90 mp - total – 20% = 121,20 mp

POT max = 34% CUT max = 2,5 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,3,ER) apartamente. Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 3,00 m - etaj Retragere minima fata de spatele parcelei de la N-S : 15,96 m, respectiv 24,15 m Retragere minima fata de limitele laterale: - 6,00m (in partea Sud-Vestica), respectiv 7,00 m ( in partea Sud-Estica) – in partea stanga

- 0,00 m – in partea dreapta Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 10 locuri Accesul auto in subsol se face cu afectarea SZ 2, prin servitute de trecere.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR

PENTRU - SUBZONA 2.

Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public

PA

GE

6

Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa: - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Se va asigura cu precadere posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare,

evitandu-se pe cat posibil orientarea exclusiv spre Nord; - Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor

de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Art. 6.2. Amplasarea fata de drumuri publice Prezentul PUZ nu prevede realizarea de noi drumuri publice.

Art. 6.3. Amplasarea fata de aliniament - Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul stradal se va face conform plansei

grafice 03 A - Reglementari urbanistice, cu o retragere de la frontul stradal de min. 5,10 m pentru parter , o retragere de min. 3.00 m de la frontul stradal la etaj.

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

Art. 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Amplasarea cladirii fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze

distanta minima de 14,39 m, respectiv 15,96 fata de limita posterioara a unitatii teritoriale de referinta.

- Amplasarea cladirii fata de limitele laterale ale terenului se va face la minim 0.00m fata de limitele de proproietate .

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile - Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua

de circulatie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora, pentru aceasta se propune un acces auto comun pentru SUBZONA 1 si SUBZONA 2, de pe strada Ofcea, conform planselor grafice, 03 A - Reglementari urbanistice si 05 A - Propunere de mobilare urbanistica.

- Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri.

PA

GE

6

- In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, drum in incinta. Acesele pietonale vor fi distincte de cele auto, racordate la trotuarele aferente strazii Ofcea.

Art. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara Art. 8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii

de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si energie, sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual.

Art. 8.2. Realizarea de retele edilitare

- Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz; - Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar;

- Toate retelele stradale de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii se vor realiza subteran.

Art. 8.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare - Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public

sunt proprietatea publica a orasului; - Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt

proprietatea publica a orasului.

Art. 8.3. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila Alimentarea cu apa potabilă a locuintelor se va realiza de la retelele de alimentare cu apa existente pe str. Ofcea. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamică necesara. Cladirea va fi pravăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind: ▪ conducte principale de distributie; ▪ conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente; ▪ un camin de bransament, pentru fiecare cladire.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu. Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 90 persoane – numarul de utilizatori qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  90 (150 + 50) = 18 mc/zi Qzi med = 18 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

PA

GE

6

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1  90 (150 + 50) 1,20 = 21.6 Qzi max =21.6 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 75 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  90 (150 + 50) 3 1,20 = 2.70 mc/h Qo.max = 2.70 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; ⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  90 = 72 mc/zi Qzican.med = 72 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

PA

GE

6

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de

control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel

liber,

V = 40  60 m/min SC=357[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=10.85[l/s]

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 119 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 119 mp x 0,90 = 1.88 l/s Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 119 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 119 mp x 0,20 = 0.42 l/s Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=1.88+0.42 = 2.30 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 1/5 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 10.85+2.3= 13.15 l/s

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=16 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea - Autorizarea executarii parcelarilor se realizeaza in conditiile respectarii

prevederilor art. 30 din R.G.U. Art. 9.2. Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime impus constructiilor propuse este de S+P+3E+ER, cu Hcornisa = 14 m, Hmaxim =17 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor - Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura

nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

- Culorile pentru fatade vor fi armonizate, RAL-urile alese se vor incadra in regulamentul privind identatatea cromatica a cladirilor din municipiul Timisoara.

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului - Terenul studiat va avea un procent de ocupare al terenului (POT) de maxim 60%

si un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de maxim 2.9;

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje - Este obligatorie asigurarea de parcaje si garaje conform normativelor in vigoare,

adica asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament si un spor de 15% conform Avizului de circulatie. In cladirea propusa a rezultat 1 apartament, un spatiu comercial si o cazare in regim hostel, pentru care au fost asigurate la nivelul subsolului un numar de 10 de locuri de parcare.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate - Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi totale de minim 20%, respectiv

119,00mp, minim 5%, respectiv 29,75mp, din suprafata terenului spatii verzi la sol si de minim 15%, respectiv 89,25mp, spatii verzi peste subsol ( terase inierbate). Este obligatorie plantarea zonei destinate spatiului verde.

Art. 10.3. Imprejmuiri - Imprejmuirea frontului stradal va avea Hmax. 1,80m, partea superioara

transparenta, soclu max. 60cm. Fundatiile nu vor depasi limitele de propietate.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA – SUBZONA 2

Art. 11. Unitati si subunitati functionale Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situata in intravilanul

Municipiului Timisoara si face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timisoara.

PA

GE

6

Zone si subzone functionale conform Noului PUG / ETAPA 3 / UNITATI TERITORALE DE REFERINTA - zona Li/c „Zona de locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici”.

Categoria functionala propusa- pe terenul beneficiarului – Zona mixta avand ca si

functiuni incluse : comert/sevicii, cazare de tip hostel, locuinte, cu regim de inaltime S+P+3E+ER.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Functiunea dominanta este cea de locuire, zona fiind compusa din locuinte

individuale si colective, ambele zone avand functiuni complementare locuirii . Functiunile complementare admise ale zonei sunt: comerţ, alimentaţie publică, servicii, Club, învăţămînt superior, sănătate, birouri, hotel, mica industrie.

Functiunile propuse vor fi: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), la etajele curente (1,2,3) hostel, iar la etajul retras 1 apartament. V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Conform Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - UTR 42. Se vor respecta indicii de construibilitate :

SUBZONA 2 Regim de inaltime : S+P+3E+ER H max coama = 17 m H max cornisa = 14 m Suprafata teren = 595,00 mp Suprafata construita = 357,00 mp Suprafata desfasurata = 1725,50 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 29,75 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 89,25 mp - total – 20% = 119,00 mp

POT max = 60% CUT max = 2,9 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), la etajele curente (1,2,3) hostel, iar la etajul retras 1 apartament. Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 3,00 m - etaj Retragere minima fata de spatele parcelei de la N-S : 14,39 m, respectiv 15,96 m Retragere minima fata de limitele laterale: - 0,00 m – in partea stanga

- 0,00 m – in partea dreapta Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 10 locuri Accesul auto in subsol se face din SZ 1, prin servitute de trecere.

PA

GE

6

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR

PENTRU - SUBZONA 3.

Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea

patrimoniului natural si construit Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa: - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Se va asigura cu precadere posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare,

evitandu-se pe cat posibil orientarea exclusiv spre Nord; - Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor

de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Art. 6.2. Amplasarea fata de drumuri publice Prezentul PUZ nu prevede realizarea de noi drumuri publice.

Art. 6.3. Amplasarea fata de aliniament - Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul stradal se va face conform plansei

grafice 03 A - Reglementari urbanistice, cu o retragere fata de frontul stradal de min. 5,10 m .

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Art. 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Amplasarea cladirii fata de spatele parcelei se va face astfel incat sa se pastreze

distanta minima de 14,21 m, respectiv 14,39m fata de limita posterioara a parcelei .

- Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale ale terenului este de minim 5.00m spre latura Nordica sau de min. L=H/2 fata de limita parcelei, spre latura Sudica distanta mínima este de 0.00m, cladirea se va amplasa pe limita de proprietate.

- Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

PA

GE

6

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile - Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua

de circulatie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora, pentru aceasta se va pastra accesul auto existent de pe strada Ofcea.

- Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri. - In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru

pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, drum in incinta. Acesele pietonale vor fi distincte de cele auto, racordate la trotuarele aferente strazii Ofcea.

Art. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara Art. 8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii

de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si energie, sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual.

Art. 8.2. Realizarea de retele edilitare

- Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz; - Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar;

- Toate retelele stradale de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii se vor realiza subteran.

Art. 8.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare - Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public

sunt proprietatea publica a orasului; - Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt

proprietatea publica a orasului.

Art. 8.3. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila Alimentarea cu apa potabilă a locuintelor se va realiza de la retelele de alimentare cu apa existente pe str. Ofcea. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamică necesara. Cladirea va fi pravăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind: ▪ conducte principale de distributie; ▪ conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente; ▪ un camin de bransament, pentru fiecare cladire.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu. Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut conform SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 60 persoane – numarul de utilizatori

PA

GE

6

qs = qg+qp – debitul specific ( litri / consumator si zi ) qg = 150 l/om.zi – debit specific pentru nevoi gospodaresti qp = 50 l/om.zi – debit specific pentru nevoi publice a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  60 (150 + 50) = 12 mc/zi Qzi med = 12 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i)  q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1  60 (150 + 50) 1,20 = 14.4 Qzi max =14.4 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variaţie orara a debitului = 3 (pentru 60 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  60 (150 + 50) 3 1,20 = 1.80 mc/h Qo.max = 1.80 [mc/h]

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatorul de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Sistemul de canalizare cuprinde: ⚫ racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; ⚫ retele de canalizare menajera exterioara; ⚫ retele de canalizare pluvială exterioara; ⚫ guri de deversare a apelor meteorice.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzican.med = 0,8  60 = 48 mc/zi Qzican.med = 48 mc/zi Bransamentul de apa rece se va realiza utilizandu-se o conducta de PEHD Dn 50, Pn 6, iar pentru racordul de canalizare se va utiliza o conducta din PVC KG DN 200, SN 4. Pentru asigurarea presiunii necesare functionarii pana la ultimul consumator, se va realiza o statie de ridicare a presiunii, montata la subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, dotata cu instalatie de pompare, vas tampon, armaturi, conducte, filtre, aparate de masura si control. Pentru apa pluviala ajunsa accidental la subsol, se prevede o rigola cu basa si statie de pompare, care va colecta apa si o va pompa in rezervorul de hidrocarburi. Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*  SC

PA

GE

6

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor

receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de

control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel

liber,

V = 40  60 m/min SC=160[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

=0,80

Rezultă:QP=4.86[l/s]

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata: Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] Splatforme = 325.6 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,90 Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 325.6 mp x 0,90 = 5.16 l/s Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi: Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ] S spatii verzi = 121.4 mp i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,20 Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 121.4 mp x 0,20 = 0.43 l/s

( )min V

L tt CS +=

PA

GE

6

Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi. Qctot=Qcp + Qcsv Qctot=5.16+0.43 = 5.59 l/s, deci se alege un separator de hidrocarburi cu un debit de 2/10 l/s. Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 4.86+5.59= l/s Volum bazin de retentie Apele pluviale de pe platforma si cele din zonele verzi se vor descarca intr-un bazin de retentie avand volumul de V=13 mc. Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea - Autorizarea executarii parcelarilor se realizeaza in conditiile respectarii

prevederilor art. 30 din R.G.U.

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor propuse este de S+P+2E+ER, cu Hcornisa = 11 m, Hmaxim =14 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor - Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura

nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

- Culorile pentru fatade vor fi armonizate, RAL-urile alese se vor incadra in regulamentul privind identatatea cromatica a cladirilor din municipiul Timisoara.

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului - Terenul studiat va avea un procent de ocupare al terenului (POT) de maxim

26,40% si un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de maxim 1,8;

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje - Este obligatorie asigurarea de parcaje si garaje conform normativelor in vigoare,

adica asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament si un spor de 15% conform Avizului de circulatie. In cladirea propusa au rezultat 6 apartamente si un spatiu comercial, pentru care au fost asigurate la nivelul subsolului un numar de 8 de locuri de parcare.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate - Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi totale de minim 20%, RESPECTIV

121,40mp, minim 5%, respectiv 30,35mp, din suprafata terenului spatii verzi la sol si de minim 15%, respectiv 91,05mp, spatii verzi peste subsol ( terase inierbate). Este obligatorie plantarea zonei destinate spatiului verde.

Art. 10.3. Imprejmuiri - Imprejmuirea frontului stradal va avea Hmax. 1,80m, partea superioara

transparenta, soclu max. 60cm. Fundatiile nu vor depasi limitele de propietate.

PA

GE

6

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA – SUBZONA 3

Art. 11. Unitati si subunitati functionale Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situata in intravilanul

Municipiului Timisoara si face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timisoara. Zone si subzone functionale conform Noului PUG / ETAPA 3 / UNITATI TERITORALE

DE REFERINTA - zona Li/c „Zona de locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici”.

Categoria functionala propusa- pe terenul beneficiarului – Zona mixta avand ca si

functiuni incluse : comert/sevicii, locuinte, cu regim de inaltime, de la S+P+2E+ER .

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Functiunea dominanta este cea de locuire, zona fiind compusa din locuinte

individuale si colective, ambele zone avand functiuni complementare locuirii . Functiunile complementare admise ale zonei sunt: comerţ, alimentaţie publică, servicii, Club, învăţămînt superior, sănătate, birouri, hotel, mica industrie.

Functiunile propuse vor fi: - subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,ER) – 5 apartamente. V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Conform Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - UTR 42. Se vor respecta indicii de construibilitate:

SUBZONA 3 Regim de inaltime : S+P+2E+ER H max coama = 14 m H max cornisa = 11 m Suprafata teren = 607,00 mp Suprafata construita = 160,00 mp Suprafata desfasurata = 1092,60 mp Spatii verzi – la sol – 5% = 30,35 mp

- peste subsol (acoperis tip terasa inierbata) – 15% = 91,05 mp - total – 20% = 121,40 mp

POT max = 26,40% CUT max = 1,8 Functiuni propuse : subsol tehnic si parcaje, la parter spatii comerciale/servicii (magazine, cabinet medical,etc.), iar la etaje (1,2,ER) apartamente. Retragere fata de frontul stradal: 5,10 m - parter 5,10 m – etaj Retragere minima fata de spatele parcelei de la N-S : 14,21 m, respectiv 14,39 m Retragere minima fata de limitele laterale: - 5,50m (in partea Nordica)– in partea dreapta

PA

GE

6

- 0,00 m – in partea stanga Limitele de implantare pot fi depasite in limita a maxim 15%, pentru realizarea de terase si balcoane. Locuri de parcare minim : 8 locuri

Intocmit, arh. Eugen Adrian FILIP

Atasament: plansa_DRUMURI.pdf

RONA RS NA RAI | | | 1 [3 NR ERIE P N D E Î N CADRA R E SS RI SS n NA SH LAN DE SITUATIE scara 1 : 500 SSI SS = SSI RS ERA, RITA RR EA, ze A e RR OD? x AA» 2 COCOS ELL EA RE RR ESI LLS RR 55 SSI SS SS SS SS SS RR! SSL SSI TARI REZA Ze RAII SA SS DI = LL PA, & CF nr. 413099 SS RR RR RA = RN XR = a Nr. topografic CF nr. 436933 Socielala ici Romano - Game le cladiri CF nr. 444967 a CF nr. 412607 -Elahorare PUZ funcțiune mixtă - servicii, comerț și locuire Nr.topografic Timişoara, str. Ofcea, nr. 18, 20, 22 C.F. nr. 402999, 412585, 412584 6928/1 , Â e IT rara = : UTRA POMII oa Pct ati gi Turia ea 1 CS SR Spaţiu comercial 115 m.p. 2parcajeclenți | A AVIZAT SPRE NESCHIMP _ 1 Parca persoril [AARE PINCEMisia da Ci, 7 apartamente (+ spor 15%) 8 parcaje Total necesar parcaje "11 parcaje Total parcaje asigurate UTR 1 11 parcaje iament fat loc de joaca pentru copii UTR2 Spaţiu comercial 249 m.p. 3 parcaje clienți 2 parcafe personal Cazare în regim hostel " 3 parcaje personal 1 apartament (+ spor 15%) 2 parcaj Total necesar parcaje 10 parcaje Total parcaje asigurate UTR 1 10 parcaje SS SSE SSI SS RETR ULTRA ZI ZU SS SS SS XR E TEL RATAT TRE RI SS SS SSI SS RSS SSD CF nr. 431841 SSE SS RZA REA O a RETR II, SS SS? ZR d UTR3 Spațiu comercial 1 parcaj 6 apartament (+ spor 15%) 7 parcaj Total necesar parcaje 8 parcaje Total parcaje asigurate UTR 1 8 parcaje FE > ZI “Parcala spatiu verde $:359.947 mp “e Referat / Expertiza Nr. / Data Proictant de specialitațe „ |PROIECT AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE lucrari rutiere si hidroedilite 445 RE a , | Elaborare PUZ funcțiune mixtă - servicii, comert și locuire e de SA ASA RIA = Ze = & e + VI RAI ra D553 S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L, j35/219/2014 [OTE RI 037 / vu ADRESA jud. Tinlş, Loc. Timișoara, Str. Ofcea, n. 18, 20, 22 C.F nr. 402989, 412585, 412584 | a "BENEFICIAR: Lup Eleonora Simona, Croitoru Radu-Viorel, Modilca Viorel Augustin | -mail: d iect i | fur ini dea. Tr Ponte mere SEF PROIECT Ing. Victor Rill j Sa PLANSA Plan de încadrare Plan de situație propus | LUCRARI RUTIERE pd PROIECTANT |” Ing. Victor RI N 1:800 Plan de situație parcare subterană P+4E N ERE | LUCRARI RUTIERE | | PROIECTANT i | foaa | Nr Proiect | Faza LE ornat || zoo — Pee ori [AZI Bam FIA Copie | LUCRARI RUTIERE

Atasament: plansa_EDILITARE.pdf

3 D+P min racord canal de apă și racordul de ! izare la rețea nu face obiectul | tei documentații min bransament apa: o - | o ie Casa , - P+1E+M e r de hidrocarburi i namaol e A ATOR mosferic ape pluviale — ord canal > îtul de apă și acordul de la-reţea nu face obiectul! pr cumentații UI | racord canal o 1 & îl s bransament apa ( mentul de apă și de L IN EEE re la reţea nu fage obiectul E documentații C ape pluyidle arburi BJBOSILUI | A - OJELUIO a A P+4E OTA: r respecta normele republicane de protectia muncii aprobate cu ordinul terului Mun în constructii elaborat de MLPAT si aprobat prin HG precum si HG-1048 /2006,HG-1091/ 2008, HG-1146/2006 or respecta normele de Prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu il MI Nr381 si MLPAT nr.1219/NC/94 ordonanta nr 75/94, Legea 123/2007 m și Normativul NP-086/05. or respecta Normele de sanatate si securitate în munca, asa cum sunt zute de Legea cs si HG indicate in normativul just tiv al proiectului. PLAN EXTRAS DIN P.U.G. 2002 - UTR 42 - fara scara | REGIM DE INALTIME: - PARCELA NR. 18 : S+P+2E+ER, Hmax = 14 m, Hmax cornisa = 11 m - PARCELA NR. 20 : StP+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m - PARCELA NR. 22: S+P+3E+ER, Hmax = 17 m, Hmax cornisa = 14 m POT max = 40% CUT max = 2,4 Conform AVIZ DE OPORTUNITATE cu nr. 54 din 04.10.2018 | Legenda: geiger canin vizitare conducta apa rece | conducta canalizare conducta pluviala murdara separator hidrocarburi CU by-pass intern ERE ar E & g bazin retentie Timisoara, Calea n 6, Rog: Com. 20/2008 ATELIERELE ARHITECH WATER SERVICE XXL PROIECTAT ZE gmail cor Titlu proiect. PUZ ZONA MIXTA SERVICII COMERT Si LOCUIRE Beneficiar: Croitoru Radu Viorel Amplasament: Timisoara, Str. Ofcea, nr.18,20,22, jud. Timis ine. Born E [TR DESENAT _ |îng. Bojan C. | pr lua de catre beneficiar si executant toate masurile PSI si protectia munci CONTR. STAS|Ing. Bojan C. Dare în special,ordonanta 60/1997, Legea 307/2006, Legea 123/2007 si Legea -1 lie 2006, fiind direct raspunzatori de neluarea lor. VERIFICAT |Ing. Bojan C. Proiect n | Denumire plansa: R&/OFC/1 Plan situatie instalati Faza: rr - | SEF PROIECT |Arh, 12 2018 AVIZE Plansa nr. 01 Ise
" „centrala e i termica —_ spatiu, , comercial e centrala 2 gaze / grafic dh 3. i i E e | Spatiu comercial | rar ii | Rezervot atmosferic ape pluviale — Indici conform pă E Aviz de oportunitate | | eparator de hidrocarburi Casa nr. 54/ 04.10.2018) | SETE 5 PIE | n Aco OLEOPATOR, inter) pr o restaurant POT.max 40% CUT max 2,4, S teren = 1808| : mp| — RE 402999 topografic AI existey s:595 mp 7 CF nr. 412585 Lazar Separator i DESPRE i sin AGO OLEOPAT Rezervor atm racor Camin | Parcela spatiu verde sn E $:359.947 mp EA Branși men cafializațe | _ acestei d oc 4 Bl.12 Nr ogografi2 MECT fost Rezervor atmoși ȘI 0 Separator de "Ox LSIA si namaol 1 A agree AGO OLEOPATOR, cu by-qe ordinul precum - Se vor prevazu - Se vor în vigoa Nr.319-