keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 56/03.08.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2016-010994/27.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 04/10.03.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84 din 18.12.2015;
Având în vedere adresa Directiei Tehnice nr. UR2016-010994/25.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform Proiectului nr. 11.11/145/2015, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E partial, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002891/ 29.10.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.5, spaţii verzi de 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84/18.12.2015 din suprafaţa totală a parcelei.
Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.
Art. 4: Terenul studiat prin prezenta documentatie are o suprafaţă masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp., fiind alcatuit din doua parcele:
- parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de 9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor.
Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
- parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as. imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila de vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.
La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare - cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr. 1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu.
Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 6: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_PUD_LIDL_SB.pdf

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER

STRADA SIMION BĂRNUŢIU NR. 28, TIMIŞOARA

Beneficiar: LIDL ROMANIA SCS Comuna Chiajna, jud. Ilfov, str. Industriilor nr.19

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28

Proiectant general: S.C. SELLM s.r.l. Strada Gh. Lazăr nr. 23, bl. T2, ap. 20, Timişoara Tel/fax: 0256 493334

Proiectant de specialitate:

Număr proiect :

S.C. PILOT TEAM s.r.l. Strada 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Tel/fax: 0256 487150

11.11 / 145 / 2015

Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu

Timişoara, Martie 2016

1

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Timişoara, Str. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Arh. Laura Mărculescu

Edilitare: S.C. SELLM S.R.L. Timişoara, Str. Gh. Lazăr nr. 23, bl. T2, ap. 20 Ing. Mihai Lute

Lucrări rutiere: S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 47, sc. B, ap. 6 Ing. Victor Rill

Topografie şi cadastru: S.C. MULTILINES S.R.L. Timişoara, Str. Sf. Ap. Petru i Pavel nr. 36ș Ing. Florian Feraru

Protecţia mediului: S.C. EXPERT PREST S.R.L. Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 4 sc.A ap.4 Dorina Colojoară

2

LISTA DE SEMNĂTURI

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

BORDEROU

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 4 1.2. Obiectul lucrării pag. 4 1.3. Surse de documentare pag. 4

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în localitate pag. 5 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 5 2.4. Circulaţia pag. 5 2.5. Ocuparea terenului pag. 5 2.6. Echiparea edilitară pag. 6 2.7. Probleme de mediu pag. 6 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 6

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 7 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 7 3.3. Valorificarea cadrului natural pag. 7 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 7 3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 7 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 9 3.7. Protecţia mediului pag. 11 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 15

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 15

3

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare şantier

BENEFICIAR : S.C. LIDL ROMANIA SCS

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, STRADA SIMION BĂRNUŢIU nr. 28

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

NUMĂR PROIECT : 11.11 / 145 / 2015

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

DATA ELABORĂRII : Martie 2016

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea amplasarea unui supermarket LIDL pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada Simion Bărnuţiu nr. 28.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condiţiile pentru:  Utilizare funcţională a terenului, în relaţie cu vecinătăţile;  Modului de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

 Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara  Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare)  Ridicare topografică

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin

Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism.,

şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare. - Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014. - NORMATIVUL P 118/1999.

4

MEMORIU GENERAL

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate

Terenul studiat în cadrul P.U.D. se situează în partea de sud-est a municipiului Timişoara, în teritoriul intravilan, şi face parte din UTR nr. 29, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, şi este o zonă de unităţi industriale, cu funcţiuni complementare admise ale zonei: servicii, accese pietonale şi carosabile, spaţii verzi amenajate, reţele tehnico edilitare.

Utilizarea funcţională: construcţii cu funcţiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare, comerţ, servicii, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei, spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, construcţii pentru gospodărie comunală, staţionări auto

În prezent este zonă parţial industrială, parţial cu servicii, comer şi reconversii punctuale,ț amplasată limitrof unei zone cu locuinţe colective şi servicii.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de

dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara:

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE Program 3: Zone urbane mixte obţinute prin reconversie

2.2. Concluzii din documentaţiile elaborate concomitent cu P.U.D.

Având în vedere că PUG Timişoara este în curs de actualizare – Etapa 3, conform prevederilor acestuia, amplasamentul studiat se încadrează în zona:

RiM // Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă:

Unită i industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafe eț ț însemnate de teren, situate în loca ii importante pentru dezvoltarea ora ului. ț ș

Activitatea industrială ini ială a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte dinț spa ii sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activită i de produc ie i servicii de tip industrialț ț ț ș sau cvasiindustrial, depozitare etc, desfă urate în general în condi ii improvizate, precare,ș ț neadecvate. Unele spa ii sunt complet neutilizate.ț

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Amplasamentul studiat este delimitat astfel : - la nord : Strada Simion Bărnuţiu;

incinta magazinului Green Forest - – str. S. Barnuţiu nr. 28 - la est: incinta U.T.T. s.a.; imobile str. S. Barnuţiu nr. 30 - parcela nr. top 5364/1 - la sud: incinta U.T.T. s.a. - la vest: Strada Samuil Micu Amplasamentul studiat este situat la o distanţă de cca. 25,25 m. faţă de cea mai

apropiată locuinţă.

În prezent, terenul este accesibil pietonal şi auto de pe latura sa nordică, adică de pe Strada Simion Bărnuţiu, având un singur acces. Pe teren există construcţii industriale, anexe, platforme, parcari.

În incintă nu se mai defă oară activită i de acest tip, incinta fiind închiriată pentru diverseș ț activită i comerciale sau servicii. De-a lungul străzii Simion Bărnu iu, datorită pozi iei în ora , s-auț ț ț ș

5

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

dezvoltat în general activită i comerciale / servicii, în corelare cu zonele de locuire colectivăț existente.

DATE C.F. Terenul studiat are suprafaţa totală de 9251 mp., fiind alcătuit din trei parcele: - parcela cu nr. cad. 407573, nr. Top. 5363/1/1/1/a, înscrisă în CF nr. 407573 (CF vechi

81391), în suprafa ă de 7333 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timi oara S.A. (U.T.T.) asupraț ș terenului i construc iilor.ș ț

- parcela cu nr. cad. 409230, nr. Top. 5360,5361,5362,5365,5366/2,5363/2,5358/2, înscrisă în CF nr. 409230 (CF vechi 81391), în suprafa ă de 10791 mp., proprietar S.C. Uzineleț Textile Timi oara S.A. (U.T.T.) asupra terenului i construc iilor - ș ș ț din această parcelă se studiază suprafa a de 1643 mp.ț

- parcela cu nr. Top. 5363/1/1/2, înscrisă în CF nr. 426664 (CF vechi 125568), în suprafa ă de 275 mp., proprietar Hu u Adrian-Nicolae asupra terenului i construc iilor.ț ț ș ț

Pentru toate parcelele este înscrisă interdic ia de înstrăinare în favoare S.C. LIDLț ROMANIA SCS

Pe terenurile studiate sunt amplasate clădiri industriale şi anexe, constructii care urmează să fie desfiinţate în baza unor autorizaţii de desfiinţare.

După finalizarea documenta iei de urbanism, suprafe ele studiate se vor dezmembra /ț ț unifica rezultând o singură parcelă.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Conform Studiului Geotehnic nr. LIDL RO-1520154474/24.09.2015 întocmit de B & B

GEOTEH CONSULTING SRL, terenul de fundare din amplasamentul cercetat se încadrează în tipul de risc „moderat”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „categoria geotehnică 2”.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri necoezive şi coezive. Pământurile necoezive sunt formate din nisipuri prăfoase, nisipuri fine, mijlocii şi mari întâlnite în forajul F 1 şi F 2 între cotele -1,50 m...-7,10 m, respectiv între -9,30 m...-10,00 m, în forajul F 3 între cotele -2,90 m...-3,50, în forajul F 4 între cotele -0,80 m...-4,00 m, în forajul F 5 între cotele -1,40 m...-4,00 m.

Pământurile coezive sunt alcătuite din argile prăfoase nisipoase, argile, argile prăfoase, nisipuri argiloase, aflate în stare de consistenţă vârtoasă cu zone consistente, cu plasticitate redusă, medie şi mare. Acestea se întâlnesc în forajele F 1 şi F 2 între cotele -7,10 m...-9,30 m, în forajul F 3 între cotele -1,70 m...-2,90 m, respectiv între cotele -3,50 m...-4,00 m.

Pentru fundaţiile izolate care alcătuiesc infrastructura magazinului se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -2,00 m.. Pentru fundaţiile continue care alcătuiesc infrastructura magazinului se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -1,10 m.

Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare de tip

unitar. Conform avizului S.C. Aquatim SA nr. UR2015-011800/20.08.2015 pe strada Simion Bărnuţiu există o conductă de apă Ø 100 şi o conductă de canalizare OV 1200/1420, iar pe str. Samuil Micu există două conducte de apă Ø 500, Ø 275 şi o conductă de canalizare Ø40/60.

6

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Gaze naturale Conform avizului favorabil nr. 3272/26.08.2015 eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A.,

există reţea de alimentare cu gaze naturale pe strada Simion Bărnuţiu şi pe strada Samuil Micu.

Energie termică Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR2015-011800/15.08.2015 emis de S.C.

COLTERM S.A. nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului de amplasament favorabil nr. 773/19.08.2015 emise de S.C. Enel

Distribuţie Banat S.A., pe str. Simion Bărnuţiu există o reţea LES MT (culoar de protecţie de 0,6 m.) amplasată pe strada Samuil Micu.

Conform aviz de principiu nr. 255/31.08.2015 emis de S.C. Telekom Romania Comunications S.A pe strada Simion Bărnuţiu există reţele de comunicaţii electronice subterane.

Conform aviz de amplasament nr. UR2015-01—1800/21.08.2015 emis de R.A.T.T pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii sau electrice aparţinând acestora, dar pe str. Simion Bărnuţiu este infrastructura aferentă transportului public (stâlpi, reţele contact, etc.).

Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă utilizată

pentru industrie u oară.ș În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de

distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă nu e cazul. Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu e cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu e cazul.

4. REGLEMENTĂRI

Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Teritoriul studiat are în prezent funcţiune industrială, fiind însă zonă pentru restructurare – zonă mixtă conform PUG – Etapa 3.

Indici urbanistici – conform PUG – Etapa 3: POT max = 70 % - pentru parcelă de colț CUT max = 2,8 - pentru parcelă de colț

Conform Avizului C.T.A.T.U. nr. 04/10.03.2016, indicii de construibilitate pentru terenul studiat sunt:

POT = 40 % CUT = 0,5 Regim maxim de înălţime P+Epartial Hcornişă = 8 m., Hmaxim = 10 m. Se va asigura procentul de spaţii verzi pe parcelă de 12,24 %.

7

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Bilanţ teritorial – reglementări

Existent Propus Teren studiat 9251 mp 100,00% 9251 mp 100,00%

Zona industriala 9251 mp 100,00% 9085 mp 100,00%

Zona drumuri 164 mp 1,77%

Bilanţ teritorial – pe parcelă

Existent Propus Teren studiat 9251 mp 100,00% 9251 mp 100,00%

Clădiri industriale 4725 mp 51,08% ------- -------

Clădiri comerciale ------- ------- 2825 mp 30,54%

Platforme, parcaje 3641 mp 39,35% 5130 mp 55,45%

Trotuare ------- ------- 164 mp. 1,77%

Zone verzi 885 mp 9,57% 1132 mp 12,24%

Regim de înălţime

Regimul maxim de înălţime propus pentru clădire este Parter+ Etaj partial.

Reglementări – configurare spaţială. Propunere de mobilare

Se prevede amplasarea pe sit a unui imobil pentru comer supermarket LIDL - ț o hala in regim parter, platforme, accese , parcari si anexe. Supermarketul va comercializa produse alimentare i nealimentare.ș În incinta magazinului se vor prevedea parcaje, alei carosabile şi alei pietonale de acces. Se vor amenaja în incintă 127 locuri de parcare la sol pentru clienţi şi angajaţi, şi se va amplasa un rastel pentru biciclete cu 10 locuri.

Accesul auto propus este din strada Simion Bărnuţiu, iar accesul pentru aprovizionare din strada Samuil Micu.

Pentru susţinerea zonei de la intersecţia celor două străzi care marginesc situl, se propune o amenajare peisajeră care subliniază colţul lotului. Se va amplasa şi o pergolă în vecinătatea staţiei de transport în comun, plantaţii şi jardiniere cu vegetaţie joasă.

Zonele verzi propuse pe teren se vor amenaja peisagistic, cu prevederea de alei pietonale, locuri de odihna şi plantaţii ornamentale.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de fondul construit existent în zonă, urmărindu-se integrarea proiectul propus. Investi ia propusă se înscrie în dezvoltarea zonei, prinț furnizarea de servicii comerciale pentru locuitori.

Funcţiune

Funcţiunea clădirii propuse este comercială. Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi în procent de minim 10%.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă Amplasarea construcţiilor faţă de limitele parcelei se va face cu respectarea alinierii i aș

zonei construibile propuse prin planşa de Reglementari. Se pot amplasa în afara zonei construibile: împrejmuiri, construcţii publicitare (panouri,

totem), clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje. Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă

cuprinse în Ordinul nr. 119 /2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

8

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1999.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Modernizarea circulaţiei

Accesul pietonal şi rutier la obiectivul propus se va asigura de pe strada Simion Bărnuţiu, cu profil cu 4 benzi de circulaţie (27 m) – PT12.

În acest sens se va reamenaja şi semaforiza intersecţia cu str. Simion Bărnuţiu pentru posibilitatea virării la stânga, conform avizului Comisiei de circulaţie nr. DT2015-002891/2015.

Strada Samuil Micu este propusă pentru lărgire, cu amenajarea a 3 benzi de circulaţie în zona intersecţiei cu bd. S. Bărnuţiu. De pe str. S. Micu se va asigura accesul pentru aprovizionarea magaziunului, în partea din spate a parcelei.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1999.

Dezvoltarea echipării edilitare

a. Alimentare cu apă Alimentarea cu apa rece potabila a obiectivului se va face de la bransamentul nou propus

de pe strada Samuil Micu. Bransamentul pentru apa sanitara este din conducta PEHD PE80, Pn10 SDR17 de

Ø75×4,5 mm. Dupa bransamentul de la reteaua orasului, in cadrul incintei se va prevedea 1 camin de

apometru. Caminul de apometru se va realiza din beton hidroizolat, prevazut cu capac si rama din fonta clasa de rezistenta conform traficului. Capacul caminul va fi prevazut cu garnitura de etansare, astfel incat sa se evite patrunderea apei in camin.

Reteaua de distributie apa rece se vor poza sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip de grosime minima 15 cm, iar deasupra acesteia se va asigura o acoperire de minim 15 cm de nisip. De asemenea pentru protejarea conductei se va poza pe intreg aliniametul conductei o banda de avetizare din PE cu marcaj „APA POTABILA” pozata cu 20 cm peste generatoarea superioara a conductelor.

Dimensionarea retelei de alimentare cu apa rece a cladirii se va face conform breviarului de calcul.

Toate conductele vor fi spalate si dezinfectate, punerea lor in functiune fiind aceptata numai pe baza de buletin de potabilitate emis de un laborator autorizat. Instalatiile de apa rece, vor fi supuse la urmatoarele incercari: incercarea la etanseitate la presiune la rece, incercarea de functionare

b. Retele exterioare de canalizare Canalizarea exterioara se va face separat pentru:

• Instalatia de canalizare menajera • Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare auto • Instalatia de colectare ape pluviale de pe terasele cladirii

Canalizarea apelor menajere, pluviale conventionale curate de pe acoperis si a apelor pluviale de pe platformele auto se va face printr-un sistem separativ, utilizand conducte de PVC- KG, montate ingropat sub adancimea de inghet.

b.1. Canalizarea apelor uzate menajere Apele menajere provenite la obiectele sanitare din cladire vor fi colectate prin intermediul

unei retele de canalizare din PVC-KG, pozate sub adancimea de inghet, care descarca in

9

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

caminul de racord CR01, respectiv in reteaua de canalizare menajera de pe strada Samuil Micu. Conductele de canalizare menajera vor fi executate din PVC-KG, si vor fi pozate pe un

strat de nisip de minim 15-20 cm.. Conductele vor avea pante normale. Debitul apelor uzate menajere a fost stabilit conform breviarului de calcul, in functie de

consumul de apa rece si este Quz orar=2,51 [m³/h].

Caminele de vizitare si de racord pentru apele uzate menajere vor fi prefabricate din beton, folosindu-se ciment rezistent la sulfati si in concordanta cu standardele in vigoare STAS 2448 (EN 206/2002). Caminele vor fi prevazute cu scari de acces conform STAS 2448-82. Vizitarea caminelor se va realiza prin intermediul capacelor si ramelor din fonta, conform prevederilor STAS 2308-81.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate in reteaua de canalizare a localitatii se vor încadra în valorile impuse de NTPA – 002.

b.2. Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare auto

Apele pluviale de pe platformele auto sunt in sistem separativ fata de sistemul de canalizare menajera si cel de apa pluviala de pe terasa cladirii., utilizand conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet.

Prin intermediul gurilor de scurgere, rigolelor si a caminelor colectoare, apele pluviale vor fi dirijate spre separatorul de hidrocarburi SH de unde vor fi descarcate in caminul CPc08, iar din acest camin in bazinul de retentie a apelor pluviale.

Bazinul de retentie va fi dimensionat pentru un volum util de V=50 m³, conform breviarului de calcul.

Bazinul de retentie va fi executat din beton, cu montaj ingropat, iar in interiorul sau va fi prevazut cu o trapa de namol, scari de acces, basa pentru statia de pompe submersibile, capace de acces pentru personal si pentru revizia pompelor si pipe de aerisire, precum si iluminatul necesar pentru lucrarile de inspectie si mentenanta.

Din bazinul de retentie apa va fi descarcata cu o intarziere totala de 30 minute catre reteaua de canalizare a orasului prin intermediul unei statii de pompare compusa din pompe submersibile, 1 pompa activa si una de rezerva, cu debitul de 30 l/s.

Inainte de varsarea din bazinul de retentie in canalizarea exterioara a orasului, apele meteorice de pe platformele si parcaje auto se vor trece printr-un separator de hidrocarburi. Dimensionarea separatoarelor de hidrocarburi se va face in functie de debitul de ape uzate colectate de pe platformele auto. Dupa iesirea din separatorul de hidrocarburi apele uzate vor respecta cerintele NTPA 002.

Colectarea apelor meteorice de la rampa pentru camioane de la se va face prin intermediul unei rigole liniare din beton cu polimeri cu gratar din fonta nervurata cu clasa de sarcini D400, aferenta traficului greu.

Deoarece baza rampei, unde este amplasata rigola, este este la o cota mai joasa fata de restul pltaformei, rigola va descarca intr-o statie de pompare SP_Rigola, de unde apa va fi pompata in retea de canalizare a apelor cu hidrocarburi pana in caminul Cph01.

Colectarea apelor de pe platformele rutiere si parcari se va face prin intermediul gurilor de scurgere, prevazute cu trapa de namol, sifon cu racord Ø160, cos de aluviuni, inel de fixare din beton si gratar din fonta pentru clasa D400.

Pentru colectarea apelor meteorice din accesul auto, s-a prevazut o rigola liniare din beton cu polimeri cu gratar din fonta nervurata cu clasa de sarcini D400, aferenta traficului greu.

Conducta de racord in reteaua publica de canalziare a fost dimensionata pentru un grad de umplere de u=0.59 pentru o conducta de PVC-KG Ø250, cu o panta de i=0,005.

Contractul cu reteaua publica de apa si canalizare, pentru descarcarea apelor pluviale in retea se va face pausal raportat la suprafata.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor pluviale descărcate in reteaua publica de canalizare se vor încadra în valorile impuse de NTPA – 002.

 Apele colectate de pe platforme si drumuri interioare, cu hidrocarburi:

10

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Qpl= 0,0001×0,8×180×0,85×5121= 34,83 [l/s]

b.3. Instalatia de colectare ape pluviale de pe terasele cladirii Apele pluviale conventional curate de pe terasele cladirii sunt in sistem separativ fata de

sistemul de de canalizare menajera si cel de apa pluviala de pe platforma auto, utilizand conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet. Apele pluviale de pe acoperis sunt colectate prin intermediul jgeaburilor si burlanelor metalice, iar la cota terenului sistematizat se va face trecerea la PVC-KG si va fi prevazuta si cate o usita de vizitare la fiecare coborare.

Colectarea si transportarea apelor pluviale de pe platforme se va face printr-un sistem de conducte de PVC-KG, montate ingropat sub adancimea de inghet si vor fi dirijate spre caminul CPc08 de unde sunt descarcate in bazinul de retentie pentru apele pluviale.

Caminele de vizitare si de racord pentru apele uzate menajere si cele pluviale vor fi prefabricate din beton, folosindu-se ciment rezistent la sulfati si in concordanta cu standardele in vigoare STAS 2448 (EN 206/2002). Caminele vor fi prevazute cu scari de acces conform STAS 2448-82. Vizitarea caminelor se va realiza prin intermediul capacelor si ramelor din fonta, conform prevederilor STAS 2308-81.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor pluviale descărcate in reteaua publica de canalizare se vor încadra în valorile impuse de NTPA – 002.

 Apele colectate de pe acoperisul cladirilor, ape conventional curate: Qac= 0,0001×0,8×100×0,95×2831×cos(3°)=21,48 [l/s]

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, există reţea de distibuţie gaze naturale pe strada Simion

Bărnuţiu. Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reţeaua existentă în zonă, prin intermediul unei reţele de gaze naturale de presiune redusă.

D. Instalaţii termice Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum

prin prevederea unei centrale termice individuale.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Obiectivul se va racorda la reţeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Simion Bărnuţiu. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL

ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie / internet a S.C. TELEKOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reţelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

Protecţia mediului

Activităţile propuse pe amplasamentul studiat sunt de tip comercial, cu precizarea că nu se vor comercializa preparate chimice periculoase.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

11

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

a) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUD este determinata de intenţia de a crea o zona funcţională, ăn acord cu tendinţele de dezvoltare locală. Amplasamentul în suprafaţa de 9251 mp este situat intr- o zona de tip urban, zonă fostă industrială cu potenţial economic, care se poate dezvolta în zonă pentru servicii şi comerţ.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

b) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile P.U.G. Timişoara – in curs de actualizare – Etapa 3, precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus.

Prezentul PUD integrează următoarele propuneri: - amplasare unui imobil cu funcţiune de comerţ, cu regim de înălţime maxim P+Ep. - parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi în incintă. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat

obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse, optimizarea traficului.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatăţi cu impact

nesemnificativ asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate pentru a se încadra

în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale convenţional curate se vor scurge liber sistematizat in teren.

Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura din reţeaua publică a municipiului Timişoara.

Apa uzată

12

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

Apele uzate menajere, sunt colectate de o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraţiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse

de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : realizarea unei zone verzi de protecţie.

d.3. Solul Prin realizarea proiectului , activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului se împart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de execuţie - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuţie a investiţiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi menajere.

In vederea eliminării posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea de spaţii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje - Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi,cu plantaţii decorative.

d.4. Zgomotul şi vibraţiile Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii

se împart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de execuţie b) Surse specifice perioadei de exploatare

a) Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune.

d.5. Radiaţiile Lucrările şi activităţile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită

luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

e.1. Managementul deşeurilor

13

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deşeuri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate:

- Deşeuri din construcţii – în faza de execuţie - Deşeuri menajere şi deşeuri reciclabile (ambalaje) – în faza de exploatare.

Deşeurile din construcţii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăţile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăţile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de execuţie a proiectului.

Deşeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deşeurile reciclabile vor fi colectate in containere speciale, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deţinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri.

e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităţile proiectate sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici

un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfăşurarea activităţii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanţe toxice si periculoase.

e.3. Protecţia calităţii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru

înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus .

e.4. Protecţia calităţii aerului Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât

nu constituie o sursă de poluare. Plantaţiile pe spaţiul verde ce însumează minim 10% din total suprafaţă au atât un rol

estetic de protecţie, cât şi de ameliorare a climatului si calităţii aerului.

e.5. Protecţia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de

reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare

a terenului. Pentru protecţia solului şi a mediului în general, s-a prevăzut un procent de minim 10% spaţii verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana

Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, iar în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

14

P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”

Amplasament: Timişoara, Strada Simion Bărnuţiu nr. 28 Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA SCS

e) mărimea si spaţialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000.

Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depăşesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu e cazul.

Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile din domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin

temă. Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare

la modul de amplasare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

15

 • Foaie de capăt
 • Lista de semnături
 • Memoriu General
  • P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER”
 • PLAN URBANISTIC DE DETALIU
  • CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ŞANTIER
 • Strada Simion Bărnuţiu nr. 28, TIMIŞOARA
  • 11.11 / 145 / 2015
 • Borderou
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 4
  • 1.2. Obiectul lucrării pag. 4
  • 1.3. Surse de documentare pag. 4
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
   • DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC DE DETALIU
   • Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare şantier
   • BENEFICIAR : S.C. LIDL ROMANIA SCS
   • AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, STRADA SIMION BĂRNUŢIU nr. 28
   • PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PILOT TEAM s.r.l.
   • Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timişoara
   • NUMĂR PROIECT : 11.11 / 145 / 2015
   • FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.
   • DATA ELABORĂRII : Martie 2016
  • 1.2. Obiectul lucrării
  • 1.3. Surse documentare
  • 2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate
  • 2.2. Concluzii din documentaţiile elaborate concomitent cu P.U.D.
  • Echiparea edilitară
  • Probleme de mediu
  • Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
  • Bilanţ teritorial – reglementări
  • Bilanţ teritorial – pe parcelă
  • Regim de înălţime
  • Reglementări – configurare spaţială. Propunere de mobilare
  • Funcţiune
  • Modernizarea circulaţiei
  • Dezvoltarea echipării edilitare
   • b.2. Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare auto
  • Protecţia mediului
  • Obiective de utilitate publică

Atasament: 06_PUD_Lidl_Volumetrie.pdf

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

06 VOLUMETRIE

P.U.D.

02

03.2016

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

VOLUMETRIE

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Atasament: 05.2_PUD_Lidl_Setalii_amenajare.pdf

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Nr cad:426664 S=275mp

Nr Cad.436928

23.6

7.03 18.3

11.64

7.9

3.42

2.78

14.63

9.64

CF nr. 407573CF.nr. 426664

20

15

9,50

6,00

3,00 6,50 2,85

3,00

3,00

DETALIU DE MOBILARE / AMENAJARE

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

05.2

P.U.D.

02

03.2016

1:200

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Atasament: 05.1_PUD_Lidl_Evolutie_cvartal.pdf

51A

11A 9

89A

8 6

4 2

10

8

49 47

52

4543

4442 40

38

6

7

5

4A

4

2 4

13 15

2A

19

2 2A

3

13

17

8 6

4 2

413937

3634

353333A31

46

2927A272523

6

15

13

14A

14B

12

166

21

26

24

22

28

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

12,50

9,50

9,50

50,00

6, 50

6,50

9,00

12,00

9,50

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

3,50

7,0 0

3,50

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,5 0

2,5 0

7.00

SPLA IUL P

ENES CURC

ANUL

22 24

26

21

STR . SAM

U IL M

IC U

Bega

6 16

SPLAIUL GRIVITA

12

14B 14A

13

15

SPLAIUL GRIVITA

STR. V IOREL

ELOR

6

23 25 27 27A 29

6

INTRAREA TOPOLOG

ULUI

4

31 33A 35

34 36

37 39 41

ST R

. P R

IM AV

ER II

2 4

6 8

17

13

3

STR. V IORELE

LOR

2A 2

STR. O VIDIU

19

2A

15 13

INTRAR EA TOP

OLOGUL UI

4 2

4

STR. RENASTERII 4A

6

38 40

42 44

43 45

52

47 49 B-DUL

SIMIO N BAR

NUTIU

8

10

2 4

6 8

9A 8

STR . R

EN ASTER

II

9 11A

51A

Ai

Ai

32

27.10

1.50

8.03

7.51

33.0 8

5.27

5.34

71.12

38.71

43.90

Green Forest

Nr.top.27459/1

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5359

Nr.top.5358/1

Nr.top.27460

Nr.top.27450

S=1632mp

S=467mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

CASA

C1

Nr cad:405517

S=10791mp

S=7333mp

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. saCF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

51A

11A 9

89A

8 6

4 2

10

8

49 47

52

4543

4442 40

38

6

7

5

4A

4

2 4

13 15

2A

19

2 2A

3

13

17

8 6

4 2

413937

3634

353333A31

46

2927A272523

6

15

13

14A

14B

12

166

21

26

24

22

28

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

12,50

9,50

9,50

50,00

6, 50

6,50

9,00

12,00

9,50

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

3,50

7,0 0

3,50

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,5 0

2,5 0

7.00

SPLA IUL P

ENES CURC

ANUL

22 24

26

21

STR . SAM

U IL M

IC U

Bega

6 16

SPLAIUL GRIVITA

12

14B 14A

13

15

SPLAIUL GRIVITA

STR. V IOREL

ELOR

6

23 25 27 27A 29

6

INTRAREA TOPOLOG

ULUI

4

31 33A 35

34 36

37 39 41

ST R

. P R

IM AV

ER II

2 4

6 8

17

13

3

STR. V IORELE

LOR

2A 2

STR. O VIDIU

19

2A

15 13

INTRAR EA TOP

OLOGUL UI

4 2

4

STR. RENASTERII 4A

6

38 40

42 44

43 45

52

47 49 B-DUL

SIMIO N BAR

NUTIU

8

10

2 4

6 8

9A 8

STR . R

EN ASTER

II

9 11A

51A

Ai

Ai

32

27.10

1.50

8.03

7.51

33.0 8

5.27

5.34

71.12

38.71

43.90

Hala filatura

Atelier mecanic

Green Forest

Statie

pompe

Nr.top.27459/1

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5359

Nr.top.5358/1

Nr.top.27460

Nr.top.27450

S=1632mp

S=467mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

CASA

C1

Nr cad:405517

C4

C9

C8

S=10791mp

S=7333mp

C10 Post trafo

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

05.1 ANALIZA EVOLUTIE

CVARTAL

P.U.D.

02

03.2016

1:2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

ANALIZA EVOLUTIE CVARTAL

zone restructurare

Trasee / relatii pietonale

LEGENDA MOBILARE

Constructii locuire individuala existente

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Constructii locuire colectiva existente

Constructii comerciale, servicii existente

Constructii edilitare existente

Zone verzi interioare propuse

Parcari, platforme propuse

Cladiri pentru comert/servicii propuse

Constructii industriale, depozitare existente

Zone verzi existente

Limita proprietate propusa

Alei / trasee pietonale propuse

Regim de aliniere existent

Regim de aliniere propus Regim de aliniere recomandat /

Atasament: 05.0_PUD_Lidl_Posibilitati_mobilare.pdf

Hala filatura

Atelier mecanic

Green Forest

Statie

pompe

B-dul Simion Barnutiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5358/1

Nr.top.27450

S=1632mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

CASA

C1

Nr cad:405517

C4

C9

C8

S=10791mp

S=7333mp

C10 Post trafo

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

9,50

9,50

50,00

6, 50 6,50

9,00

12,00

9,50

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

7,0 0

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,50

2,5 0

37

34

353333A31

6

2927A272523

6

26

28

26

6

23 25 27 27A 29

6

31 33A 35

34

37

32

27.10

1.50

8.03

7.51

33.0 8

5.27

5.34

71.12

38.71

43.90

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

LEGENDA MOBILARE

Constructii locuire individuala existente

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Constructii locuire colectiva existente

Constructii comerciale, servicii existente

Constructii edilitare existente

Zone verzi interioare propuse

Parcari, platforme propuse

Cladiri pentru comert/servicii propuse

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.D.

02

03.2016

1:500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Constructii industriale, depozitare existente

Zone verzi existente

Indicii urbanistici (mobilare): P.O.T. = 30,54 % C.U.T. = 0,328 Regim de inaltime = P+Epartial H maxim = 10,00 m.; Hcornisa = 8,00 m. Spatii verzi = 12,24%

accese,imprejmuire proprietate,organizare santier

BILANT TERITORIAL Existent Propus mp % mp %

Suprafata terenului 9.251 100,00 9.251 100,00 4.725 51,08 ------- --------- ------- --------- 2.825 30,54

Platforme, parcari 3.641 39,35 5.263 56,89 Strazi /trotuare ------- --------- 164 1,77 Zone verzi 885 9,57 1.005 12,24 Total 9.251 100,00 9.251 100,00

Limita proprietate propusa

Alei / trasee pietonale propuse

Regim de aliniere existent

Regim de aliniere propus

Atasament: 04_PUD_Lidl_Proprietatea_terenurilor.pdf

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

12,50

9,50

9,50

50,00

6, 50 6,50

9,00

12,00

9,50

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

3,50 3,50

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,50

2,5 0

7.00

24

26

6

23 25 27 27A 29

31 33A 35

32

27.10

Atelier mecanic

Green Forest

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Nr.top.5366/1 S=1632mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

CASA

C1

Nr cad:405517

C4

S=10791mp

S=7333mp

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

353333A312927A272523

6

26

24

28

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Teren domeniu public de interes local

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Teren proprietate privata persoanelor juridice / fizice

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

04 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

P.U.D.

02

03.2016

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Teren proprietate privata persoanelor juridice/ fizice - teren studiat

accese,imprejmuire proprietate,organizare santier

Teren proprietate privata a persoanelor juridice/ fizice propus pentru a trece in domeniul public

BILANT TERITORIAL Existent Propus mp % mp %

Suprafata terenului 9.251 100,00 9.251 100,00 Zona unitati industriale 9.251 100,00 9.087 98,23 Zona drumuri 164 1,77 Total 9.251 100,00 9.251 100,00

Limita proprietate propusa

Atasament: 03_PUD_Lidl_Reglementari_ed.pdf

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

9,50

9,50

50,00

6, 50

9,00

12,00

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,50

2,5 0

353333A312927A272523

6

26

28

26

6

23 25 27 27A 29

31 33A 35

27.10

1.50

8.03

7.51

33.0 8

5.27

5.34

71.12

38.71

43.90

Atelier mecanic

Green Forest

B-dul Simion Barnutiu

Str. Sam uil M

icu

Nr.top.5364/1 S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

C4

S=10791mp

S=7333mp

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

REGLEMENTARI EDILITARE

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Rev.

Romania 300344, Timisoara

str. Gh. Lazar 23, tel./fax:0256 447341,

Nr.inreg:J35/804-1999

Proiectant de specialitate:

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareIng. Mihai LUTE

03_ED REGLEMENTARI EDILITARE

P.U.Z.

02

03.2016

1: 500

Ing. Alex POTA

Ing. Alex POTA

accese,imprejmuire proprietate,organizare santier

Atasament: 02_PUD_Lidl_Reglementari.pdf

20

15

22 30

17

17

6

pl at

fo rm

a c

ar uc

io ar

e ra

st el

b ic

ic le

te

12,50

9,50

9,50

50,00

6, 50 6,50

9,00

12,00

9,50

6,00

3,00

6,50

7,0 0

3,5 0

3,50

7,0 0

3,50

6,50 2,85

3,00

3,00

3,50

1,00

3,50

2,5 0

7.00

20 22

24

19

26

21

STR . SAM

U IL M

IC U

SPLAIUL GRIVITA

STR. V IOREL

ELOR

6

23 25 27 27A 29

6

INTRAREA TOPOLO

GULUI

4

31 33A 33 35

34 36

37 39 41

ST R

. P R

IM AV

ER II

2

13

3

INTRAR EA TOPO

LOGULU I

4 2

38 40

42 44

43 45

8

9A

STR . R

EN ASTER

IIAi

9A8

4543

4442 40

38

2 4

3

13

2

413937

3634

353333A31

46

2927A272523

6

21

26

19

24

22 20

27.10

6.00

6.00

6.0 0

4.00

4.00

4.00

2. 00

1.50

4.00

4.00

Hala filatura

Atelier mecanic

Green Forest

Statie

pompe

Nr.top.27459/1

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5359

Nr.top.5358/1

Nr.top.27460

Nr.top.27450

S=1632mp

S=467mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

CASA

C1

Nr cad:405517

C4

C9

C8

S=10791mp

S=7333mp

C10 Post trafo

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Constructii locuire individuala existente

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Constructii locuire colectiva existente

Constructii industriale, depozitare existente

Constructii edilitare existente

Zona unitati industriale - conf. P.U.G.

Zona de implantare a constructiilor

Zone verzi existente

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Indicii urbanistici pentru zona: P.O.T. max. = 40% C.U.T. max. = 0,50 Regim de inaltime = P+1Epartial H maxim = 10,00 m.; Hcornisa = 8,00 m. Spatii verzi = 12,24 %

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.D.

02

03.2016

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Constructii comerciale, servicii existente

BILANT TERITORIAL Existent Propus mp % mp %

Suprafata terenului 9.251 100,00 9.251 100,00 Zona unitati industriale 9.251 100,00 9.087 98,23 Zona drumuri 164 1,77 Total 9.251 100,00 9.251 100,00

Limita proprietate propusa

Aliniere propusa a constructiilor

Regim de aliniere existent

Atasament: 01.1_PUD_Lidl_Situatia_existenta.pdf

51A

11A 9

89A

8 6

4 2

8

49 47

52

4543

444240 38

6

7

5

4A

4

2 4

13 15

2A

19

2 2A

3

13

17

8 6

4 2

413937

3634

353333A31

46

2927A272523

6

15

14A

14B

166

21

26

24

28 Birouri P+1

Magazie metal

Magazie

Centrala termica

Hala de fabricatie destramatorie vigonie

Hala

fabricatie

Hala filatura

Atelier mecanic

Sopron

Green Forest

Statie

pompe

Magazie metal

Laborator

Nr.top.27459/1

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5359

Nr.top.5358/1

Nr.top.27460

Nr.top.27450

S=1632mp

S=467mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

C1

CASA

C1

Nr cad:405517

C2 C3

C4

C5

C6

C7

C9

C8

Magazie

Statie Compresoare

WC

S=10791mp

S=7333mp

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C10 Post trafo

Post trafo

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

SPLA IUL P

ENES CUR

CANU L

24

26

21

STR . SAM

U IL M

IC U

6 16

14B 14A

15

SPLAIUL GRIVITA

STR. V IOREL

ELOR

6

23 25 27 27A 29

6

INTRAREA TOPOLO

GULUI

4

31 33A 33 35

34 36

37 39 41

ST R

. P R

IM AV

ER II

2 4

6 8

17

13

3

STR. V IORELE

LOR

2A 2

STR. O VIDIU

19

2A

15 13

INTRAR EA TOPO

LOGULU I

4 2

4

STR. RENASTERII 4A

6

38 40 4

2 44

43 45

52

47 49 B-DUL

SIMIO N BAR

NUTIU

8

2 4

6 8

9A 8

STR . R

EN ASTER

II

9 11A

51A

Ai

Ai

SITUATIA EXISTENTA

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

01 SITUATIA EXISTENTA

P.U.D.

02

03.2016

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Constructii locuire individuala existente

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Constructii locuire colectiva existente

Constructii comerciale, servicii existente

Constructii industriale, depozitare existente

accese,imprejmuire proprietate,organizare santier

Constructii edilitare existente

Zone verzi existente in incinta

Zona unitati industriale - conf. P.U.G.

Regim de aliniere existent

Zone verzi publice existente

FRONT STRADA SIMION BARNUTIU

FR O

N T

S TR

A D

A S

A M

U IL

M IC

U

Atasament: 01.2_PUD_Lidl_Situatia_existenta_disfunctionalitati.pdf

16

25

57A

1

23 21

16

19

16A 14

17

15A 15

14

51A

10

11 11A

9

89A

15

17 19

13

13E13D

12 10

8

13C13B

6

34A 5

3

9

4 2

7

12 12A

10

8

54

49 47

52

4543

4442 40

38

6

7

5

4A

4

2 4

6

13 15

11

2A

19

2 2A

3

13

17

8 6

4 2

413937

3634

353333A31

46

2927A272523

6

9

7

10

11

8

9

15

13

14A

14B

12

16

3533A

6

1411A

26

12B

11

24 22

13

10

8

6

2B

21

26

19 17A17

15 13

11

24

22 20

18B 18A

16 14

11 9

7

12 10

8

6

5

3

1A

1

4

2

8

6

8

9A 9

9B

10

3-5

2

114A

11 12

13 14

29

18

27

6159A

62

3A

1A 1

4

3

1

5

28 Birouri P+1

Magazie metal

Magazie

Centrala termica

Hala de fabricatie destramatorie vigonie

Hala

fabricatie

Hala filatura

Atelier mecanic

Sopron

Green Forest

Statie

pompe

Magazie metal

Laborator

Nr.top.27459/1

B-dul Simion Barnutiu

B-dul Sim ion Barnu

tiu

Str. Sam uil M

icu

Spa iul P

ene s C

urc anu

l

BEGA

Nr.top.5366/1

Nr.top.27449

Nr.top.5359

Nr.top.5358/1

Nr.top.27460

Nr.top.27450

S=1632mp

S=467mp

Nr.top.5364/1

S=1099mp

Nr.top.5364/2 S=91mp

N r.top.5363/1/3

SC f=124m

p

Cf.nr.434641

Nr cad:426664

Nr.top.5363/1/1/1/b

Scf=769mp

S=275mp

Str. Samuil Micu

Nr cad:409230

Nr cad:407573

Nr Cad.436928

C1

CASA

C1

Nr cad:405517

C2 C3

C4

C5

C6

C7

C9

C8

Magazie

Statie Compresoare

WC

S=10791mp

S=7333mp

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C10 Post trafo

Post trafo

23.6

11.64

7.03 18.3 22.11

14.52

13.9 11.64

8.2

12.58

7.65

8.33

10.27

19.47

22.88

12.89

7.9

12.89

6.65

3.42

2.78

14.63

9.64

30.7

24.2

45.81

12.44

U.T.T. sa

U.T.T. sa

C9 Post trafo

CF.nr.409230

CF nr. 407573 CF.nr.409230 CF.nr. 426664

Nr cad:409230 S=10791mp

SPLA IUL P

ENES CUR

CANU L

14 13

12 11

14A

1

2

3-5

SPLA IUL P

ENES CURC

ANUL

10

9B

9 9A

STR. BADEA CARTAN

8

6

8

2

4

1

1A 3

BULE VARD

UL SI MION

BARN UTIU

5

6

8 10

12

7

9 11

14 16

18A 18B

20 22

24

11

13 15

17 1 7A

19

26

21

2B

6

8

10

STR. TELEG

RAFU LUI

13

STR . SAM

U IL M

IC U

22 24

11

12B

26

11A

14

6

33A 35

16

SPLAIUL GRIVITA

12

14B 14A

13

15

9

8

11

10

7

5

9

STR. O VIDIU

1

3

SPLAIUL GRIVITA

STR. V IOREL

ELOR

6

23 25 27 27A 29

6

INTRAREA TOPOLOG

ULUI

4

31 33A 33 35

34 36

37 39 41

ST R

. P R

IM AV

ER II

2 4

6 8

17

13

3

STR. V IORELE

LOR

2A 2

STR. O VIDIU

19

2A

11

15 13

6

STR . VI

OR ELE

LOR

4

INTRAR EA TOP

OLOGUL UI

4 2

4

STR. RENASTERII 4A

6

38 40

42 44

43 45

52

47 49

1 1A

B-DUL SIMIO

N BAR NUTIU

54

3A

STR. VALEA BEHELEI

62

8

10

12A 12

7

2 4

STR. LUG OJULUI

9

3 5

34A

6

13B 13C

8

STR. LUG OJULUI

10 12

13D 13E

13 19 17

15

9A 8

STR . R

EN ASTER

II

9 11A

11 10

51A

STR. LUGO JULUI

14

15 15A

17

14 16A

STR . R

EN ASTER

II

19 16

21 23

STR . TIBISC

U M

1

57A

59A 61

25

16

27

STR . TIBISC

U M

18

29

STR . TIBISC

U M

Ai

Ai

Ai

SITUATIA EXISTENTA - DISFUNCTIONALITATI

Front stradal ce creaza un disconfort

LEGENDA DISFUNCTIONALITATI

Functiune nepotrivita in zona limitrofa locuirii

Strazi subdimensionate /

Incinte productie

Intersectie care necesita reamenajare

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

01.2 SITUATIA EXISTENTA

P.U.D.

02

03.2016

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Strada Simion Barnutiu nr. 28, Timisoara

Constructii locuire individuala existente

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

Constructii locuire colectiva existente

Constructii comerciale, servicii existente

Constructii edilitare existente

Constructii industriale, depozitare existente

Zone verzi existente in incinta

Zona unitati industriale - conf. P.U.G.

Regim de aliniere existent

vizual si spatial la nivel pietonal

fronturi care obtureaza malul canalului Bega

- nu asigura o relatie fluenta cu zona

Front stradal care poate fi restructurat pentru a facilita relatia cu malul Begai

Zona verde care necesita reamenajare

- ANALIZA CVARTAL

Artere majore de circulatie / bariera

Zone verzi publice existente

Atasament: 00.2_PUD_Lidl_Incadrare.pdf

INCADRARE IN P.U.G./ ZONA

Strada Taborului nr. 3A, Timisoara

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

LEGENDA

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

00.2 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN P.U.G.

P.U.D.

01

03.2016

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

PLAN URBANISTIC GENERAL REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIU LEGENDA Ta «MILE ZET = —/ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA: ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE ERINȚA — ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE E FUNCTI | GOMPLEXE DE INTERES GEN EMA) ZONE PENTRU LOCUINTE SI RETIN COMPLEMENTARE (P -P+2) / (PESTE P+2) ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIAI ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII ZONA UNITATI AGRICOLE ) ZONA DE SPATII EEE E PLANTATII DE PROTECTI ZONA DE SPORT - AGREMENT ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE 4 ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE APERE E RUTIERA SI CON: UCTII | ZONAL CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFI ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII === AFERENTE APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE “ DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ LEGATURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. — REGLEMENTARI | ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA seat | ÎNTERDIGTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA pa E PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE IT INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
DAI a)

Atasament: 00.1_PUD_Lidl_Incadrare_masterplan.pdf

INCADRARE IN MASTERPLAN

Strada Taborului nr. 3A, Timisoara

Limita teren P.U.D./ Limita proprietate

VERIFICATOR/ SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA EXPERT

NUME

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

INTOCMIT

DESENAT

SEMNATURA scara:

data: Titlu plansa:

Obiect:

Beneficiar: Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

NUME

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

Rev.

11.11/145/2015 S.C. LIDL ROMANIA SCS

Timisoara, str. S. Barnutiu nr.28, jud. Timis Construire supermarket LIDL,amenajare locuri

de parcare in incinta,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,amplasare totem,amenajareArh. Laura Marculescu

00.1 INCADRARE IN MASTERPLAN

INCADRARE IN ZONA

P.U.D.

01

03.2016

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Politica 1 : DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE

Program 3: zone urbane mixte obtinute prin reconversieINCADRARE IN ZONA

i „1 ' [ i Ap % a "+ d ' i TI x 1 = - “ da , ! Ur i 7 a E a %, 1 = i A pe 1 - 1 A E, h j Buna na [nr

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2016-010994/27.07.2016

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren

proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-010994/18.07.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara;

Având în vedere adresa Directiei Tehnice nr. UR2016-010994/25.07.2016; Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de

Urbanism nr. 04/10.03.2016, precum si de Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 84 din 18.12.2015; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3343/25.08.2015;

Documentaţia PUD “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, beneficiari S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna decembrie 2015, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 05.02.2016, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-017511/ 05.02.2016;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 11.11/145/2015, la cererea beneficiarilor S.C. LIDL ROMANIA S.C.S..

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-est a oraşului, în UTR 29, delimitat in partea de nord de B-dul Simion Barnutiu si incinta magazinului Green Forest, la sud Incinta U.T.T. S.A., la vest – Str. Samuil Micu, iar la est U.T.T. S.A. Prin PUG Timisoara, terenul se afla intr-o zona de unitati industriale, cu functiuni complementare zonei: servicii, accese carosabile si pietonale, spatii verzi. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat avand suprafaţă masurata de 10.213 mp, fiind alcatuit din doua parcele: - parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de

9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor.

Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

- parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as.imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare – cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a d-lui S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD

Pe terenurile studiate sunt amplasate clădiri industriale şi anexe, constructii care urmează să fie desfiinţate în baza unor autorizaţii de desfiinţare. După finalizarea documentatiei de urbanism, suprafetele studiate se vor unifica si dezmembra conform P.U.D., rezultând parcela pe care se va realiza investiţia cu suprafaţa de 9251 mp.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, se propune construirea unui imobil pentru comert supermarket Lidl, o hala in regim parter, platforme, accese, parcari si anexe.

Accesul auto si pietonal la obiectivul propus se va asigura de pe strada Simion Bărnuţiu, cu profil cu 4 benzi de circulaţie (27 m) – PT12. In acest sens se va reamenaja şi semaforiza intersecţia cu str. Simion Bărnuţiu pentru posibilitatea virării la stanga, conform avizului Comisiei de circulaţie nr. DT2015-002891/29.10.2015. Str. Samuil Micu este propusă pentru lărgire, cu amenajarea a 3 benzi de circulaţie in zona intersecţiei cu bd. S. Bărnuţiu. De pe str. Samuil Micu se va asigura accesul pentru aprovizionarea magazinului, in partea din spate a parcelei.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1999..

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Terenul studiat prin prezenta documentatie are o suprafaţă masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt:

- Regim de înalţime max = P+1E partial; - CUT max = 0.5, POT max = 40 %; - H max cornisa = 8 m, H max = 10,00m - Spaţii verzi - min 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia

Mediului nr. 84/18.12.2015; - La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

4

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform proiectului nr. 11.11/145/2015, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E partial, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002891/ 29.10.2015, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.5, Spaţii verzi in procent de min 12.24 % - conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 84/18.12.2015;

3. Planul Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea o perioada de valabilitate de 2 ani.

4. Terenul studiat avand suprafaţă masurata de 10.213 mp, din care se reglementeaza suprafata de 9251 mp., fiind alcatuit din doua parcele:

5. Terenul studiat avand suprafaţă masurata de 10.213 mp, fiind alcatuit din doua parcele: parcela cu nr. cad. 443560, inscrisă in CF nr. 443560 (CF vechi 443494), in suprafata de 9938 mp., proprietar S.C. Uzinele Textile Timisoara S.A. (U.T.T.) asupra terenului si constructiilor. Se inscrie interdictie de instrainare, grevare, comasare, promisiune de vanzare si constituire de dezmembramant al dreptului de proprietate sau drept de folosinta in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita. Se noteaza antecontract de vanzare-cumparare pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

5

parcela cu nr. 426664, inscrisă in CF nr. 426664 (CF vechi 125568, nr. Top vechi 5363/1/1/2), in suprafată de 275 mp., proprietar Hutu Adrian-Nicolae asupra terenului si constructiilor, pentru care s-a inscris interdictie de instrainare, grevare cu sacini sau servituti, de constituire a vreunui dezmembramant sau a vreunui drept de folosinta as.imobilului a interdictiei de modificare a imobilului si oferta irevocabila vanzare aut. nr. 1538/31.07.2015 pana la 31.10.2016 in favoarea S.C. LIDL ROMANIA Societate in Comandita.

6. La documentatia prezenta, sunt atasate Antecontractul de vanzare – cumparare intre HUTU ADRIAN-NICOLAE si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., precum si intre S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. (U.T.T.) si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. si declaratia notariala nr. 1177/26.07.2016 a d-lui HUTU ADRIAN-NICOLAE prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUD si declaratia notariala nr. 1178/26.07.2016 a d-lui S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. prin care isi da consimtamantul ca toate avizele si acordurile emise pe LIDL ROMANIA S.C.S. sa fie folosite de aceasta in vederea obtinerii HCL de aprobare PUDReglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

7. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

ARHITECT ŞEF CONSILIER Andreea STĂNILĂ Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂJURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact G.G.

Atasament: 04_AVIZ_CTATU_PUD__Simion_Barnutiu_LIDL.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U, întrunită la data de 19.03.2015 a luat în discuţie materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare șantier”, adresa amplasament str. Simion Barnutiu nr. 28, Timişoara, elaborat la solicitarea beneficiarilor S.C. LIDL ROMANIA S.C.S,, proiect întocmit de către S.C. PILOT TEAMS.R.L, în baza Certificatului de Urbanism 3343/25.08.2015. In urma analizării documentaţiei, Comisia recomandă: - Realiazare amenajarii intersectiei dintre str. Samuil Micu si bd. Simion Barnutiu cu semaforizare; - Se va prevede largirea str. Samuil Micu, realizarea de alei pietonale, spatii verzi; - Realizarea interfetei urbane pe coltul de la intersectia dintre bd. Simion Bărnuţiu cu str. Samuil Micu; - Amenajarea peisagistică a zonelor verzi propuse şi asigurarea accesului public la acestea Indici de construibilitate: - POT max = 40%; CUT max = 0,50; - Regim de inaltime max = P+1E partial; - H max cornisa = 8 m, H max = 10,00m;; - Spaţii verzi - min = 12,24 %, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 84/ 18.12.2015; Cu aceste recomandări, Comisia emite: AVIZ FAVORABIL NR. 04/10.03.2016 Pentru Planul Urbanistic de Detaliu: „Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare şantier”; - Str. Simion Barnutiu nr. 28, Timişoara; - Proiectant: S.C. PILOT TEAM S.R.L; - Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 10.03.2016; Prezentul AVIZ se comunică: e Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.; e Beneficiarilor S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; C.T.A.T.U. ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN CIURARIU SECRETARIAT C.TA.T.U. LILIANA IOVAN < = Achitat taxa de 100.00 lei, cf. chit. nr. 7035618 /15.02.2016, Red/dact- LI. - 2ex 1 FO47-03, ver. 2

Atasament: Raportul_Informarii.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015-017511/ 05.02.2016 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: PUD — „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE ȘANTIER”; - Amplasament: STRADA SIMION BĂRNUȚIU NR. 28, TIMISOARA; - Beneficiari: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; - Proiectant: S.C. PILOT TEAM S.R.L.; Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 11.01.2016 — 30.01.2016, la documentația disponibilă la Compartiment Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați : - Magazin Green Forest — B-dul Simion Barnutiu nr. 28; - ASOCIATIA DE PROPRIETARI - B-dul Simion Barnutiu nr. 30; - Sabiescu Constantin — B-dul Simion Barnutiu nr. 30, ap. 4; - Grozavu Mircea si Grozavu Elena Luminita — B-dul Simion Barnutiu nr. 30, ap. 5; - SC DIBSER SRL — B-dul Simion Barnutiu nr. 30; - Salon Helen — B-dul Simion Barnutiu nr. 30; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o persoana. S-au formulat sugestii si obiectii cu privire la aceasta investitie din partea d-lui FLOREA CRISTIAN, în calitate de administrator al S.C. GREENFOREST SRL, prin adresa transmisa pe e-mailul dezvoltareurbana(Mprimariatm.ro. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUD - "Construire supermarket lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi fațadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28 Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2016- 000051/04.02.2016.

Conform acestor răspunsuri din partea proiectantului: 1. Demolarea halei alipite de clădirea Greenforest se va face după obținerea Autorizaţie de demolare, pe baza unui proiect tehnic și a unei expertize de demolare, care vor fi avizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții Timiş. Prin expertiza tehnică de demolare se stabilesc metodele tehnice de demolare astfel încât să nu fie afectate clădirile adiacente. Toate aceste lucrări constituie o fază independentă de realizarea prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi pot fi solicitate de către proprietar în orice moment. 2. Clădirea propusă prin PUD — Magazinul LIDL — se va racorda la rețelele de utilități existente pe străzile învecinate, prin racorduri noi, fără a utilza rețelele existente în prezent în incintă. 3. Responsabilitatea executărilor lucrărilor de demolare a clădirilor existente pe terenul proprietatea U.T.T. s.a. revine proprietarului acestora, executantului şi proiectantului. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. / "ARHITECT ŞEF EMILIAN > IN CIURARIU ur / CONSILIER Red/Dact G.G. — 2ex ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm. ro