keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/28.03.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara"

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 114/28.03.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22006-001122/07.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara", conform Proiectului nr. 301/2005, întocmit de SC ART*HIT SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în suprafaţă totală de 767 mp este înscris în CF nr. 4705 nr. top 12619, casă şi curte în suprafaţă de 339mp şi nr. top 12620, grădină în str. Ciprian Porumbescu nr. 59, în suprafaţă de 428 mp, fiind proprietatea lui Negru Şerban Mircea, Sîrbu Daniela Elvira şi Oprean Cristina Marinela, fondatori ai Asociaţiei non profit ONCOHELP.

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcţiei şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara" şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C. ART*HIT SRL.;
- beneficiarului Asociaţia OCOHELP;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22006-001122/07.03.2006

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu

Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, C. Porumbescu nr. 59, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu nr. U22006-001122/02.03.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu - Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5872 din 31.10.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Negru Şerban Mircea, Sîrbu Daniela Elvira şi Oprean Cristina Marinela, fondatori ai Asociaţiei non profit ONCOHELP şi elaborată de S.C. „Atelierele ART*HIT” S.R.L, conform proiect nr. 301/2005.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59 Timişoara, în suprafaţă totală de 767 mp este înscris în CF nr. 4705 nr. top 12619, casă şi curte în suprafaţă de 339mp şi nr. top 12620, grădină în str. Ciprian Porumbescu nr. 59, în suprafaţă de 428mp.

Zona studiată se găseşte în intravilanul municipiului Timişoara, în partea estică şi este cuprinsă în UTR nr. 47, pe strada Ciprian Porumbescu la nr. 59, zonă cu destinaţie de zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare şi se subordonează prevederilor din Planul Urbanistic General aprobat prin HCL – nr.157/2002 şi a Planul Urbanistic Zonal - Zona Odobescu, Timişoara aprobat prin HCL nr. 96/1998.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Terenul se găseşte amplasat într-un ţesut urban dens construit şi se învecinează în partea din stânga, la nr. 57, cu o clădire în regim de înălţime P, amplasată cu calcan pe limita de proprietate, în partea dreaptă, la nr. 61, cu o clădire în regim de înălţime P+1 iar pe limita din spate se învecinează cu grădina liberă de construcţii a proprietăţii din strada Rusu Şirianu.

Prin documentaţia prezentată se propune reabilitarea cabinetului medical existent, care funcţionează în clădirea de la stradă şi extinderea acestuia cu un nou corp, în regim de înălţime de S+P+1E, ce va adăposti în continuare funcţiunea de clinică de oncologie. Noua construcţie, la care se adaugă un corp de legătură alcătuit din casa scării şi puţul liftului, va fi amplasată în prelungirea clădirii existente, ocupând toată lăţimea parcelei şi va fi retrasă cu 23m faţă de limita din strada şi cu 9,5m faţă de limita din spate a terenului.

Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate sau prin alte soluţii cât şi numărul de locuri de parcare necesare funcţiunii pentru care s-a elaborat această documentaţie, conform Anexei 2 din R.G.U.. Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 57% iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.

La realizarea costrucţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT).

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 1841/2005; Aviz Comisia de Circulaţie – nr.TH2006-000092/2006 Aviz Sanitar – nr. 73/E/2006 Aviz de Principiu – nr.19/2006 Aviz Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Banat” – nr. 826050/2006 şi 144/2006 Planul Urbanistic de Detaliu – Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1,

Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Planul Urbanistic de Detaliu – Reabilitare cabinet medical şi extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timişoara, va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Dr.Arh. Radu Radoslav Pentru ŞEF SERVICIU CONSILIER, Ing. Gabriella Postelnicu Arh. Loredana Pălălău AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact P.L. Exemplare 2

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI FA A E | Ă A N A SUPRAFATA TEREN = 767 mp | A i A A A “ARIA CONSTRUITA EXISTENTA = 180mp | AA 1 ARIA CONSTRUITA PROPUSA = 260mp | a n ARIA CONSTRUITA TOTALA = 440mp | : | E BINE CAL , POT PROPUNERE: 57% | N EXISTENT PARTER CUT PROPUNERE: 1 PROCENT SPATII VERZI: 20% | PROCENT TEREN LIBER: 43% | LEGENDA LIMIȚE ' LIMITA ZONEI STUDIATE, CU INCADRAREA IN TESUTUL URBAN ADIACENT : LIMITA PROPRIETATE ASOCIATIA NON-PROFIT "ONCOHELP" FUNCTIUNI PROPUSE IN CADRUL ZONEI STUDIATE [IZA CONSTRUCTIE PROPUSA: CLINICA S+P+1 CONSTRUCTIE EXISTENTA - PARTER ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P - P+2 ZONA DE SPATII VERZI AMENAJAȘI PLANTATII DE PROTECTIE | ZONA CIRCULATIE AUTO SI PIE | FUNCTIUNEA Ț | | PROIECT: REABILITARE CABINET MEDICAL SI | | EXTINDERE S+P+1 | 3008 | LOC CONSTR: TIMISOARA Str.Ciprian Porumbescu nr.59 SGara | BENEFICIAR: ASOCIATIA ONCOHELP | 1:500 h ILANR 306: | arh. CRISTINA BOGDAN RI | DATA REGI INTARI URBANISTICE | stud. arh. T-STRUMBERGER 02.2006 AN: MOBILARE | i | SUPRAFATA CONSTRUITA | PLATFORMA SEMICAROSABILA (DALE INIERBATE) SPATII VERZI

Atasament: Plan_incadrare_zona.pdf

'G "fe = UTR 47