keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 383/27.10.2009 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 383/27.10.2009
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24716/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 27.10.2009;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative;
Luând în considerare Scrisoarea de la Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ), cu nr. de înregistrare CDD2009 - 000175/02.10.2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) şi e), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara;
-Societăţii Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timişoara;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Mercy_7.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT) SC2009 – 24716/15.10.2009

REFERAT privind aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii

istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara, atestat documentar din anul 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Din nefericire, din cauza vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor, valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. Reabilitarea lor presupune cheltuieli financiare foarte mari, fapt pentru care s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În contextul proiectului “Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” - componenta de asistenţă tehnică, finanţat de către Guvernul Republicii Federale Germania în baza Acordului interguvernamental de cooperare între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României, Municipiul Timişoara a solicitat şi a obţinut finanţare pentru aplicarea măsurilor demonstrative de calificare, privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă a clădirilor publice şi private de interes deosebit. Astfel, prin contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007- 4070/20.02.2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39/13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative, Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) a acordat o finanţare în valoare de 440.000 de euro pentru lucrări demonstrative şi de calificare la clădirile istorice, proprietate publică sau privată a Municipiului sau a persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează:

- 400.000 euro - subvenţii pentru costurile de construcţie la măsurile în scop demonstrativ şi de calificare la obiectiv

- 40.000 Euro – subvenţii pentru asistenţă tehnică. În cadrul acestui proiect demonstrativ, experţii GTZ au identificat şi au selectat mai multe clădiri care au fost sau sunt în curs de reabilitare, după cum urmează: imobilul din Piaţa Unirii nr. 9, imobilul de pe str. George Coşbuc nr. 1 şi imobilul de pe str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara. Pentru obţinerea cofinanţării la aceste clădiri, proprietarii au prezentat proiecte tehnice, elaborate şi achitate din surse proprii, şi au asigurat cofinanţarea lucrărilor de execuţie în proporţie de 30%.

FP 53-01, Ver. 1 2

Din fondurile rămase disponibile, reprezentanţii GTZ au considerat oportună realizarea de lucrări demonstrative de reabilitare tematică, şi anume: reabilitarea/confecţionarea identică a tâmplăriei istorice de lemn. În acest sens au fost identificate două partere de clădiri, respectiv parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 (proprietate privată) şi parterul clădirii istorice din str. Ştefan cel Mare nr.2 (proprietate mixtă, din care cca. 90% proprietate a Municipiului Timişoara). Clădirea istorică de pe str. F. Mercy nr. 7 a avut la parter vitrine de valoare istorică deosebită, dar care, de-a lungul timpului, au suportat intervenţii necorespunzătoare unei reabilitări prudente - tâmplăria iniţială din lemn a fost înlocuită cu material PVC. Drept urmare, pentru a respecta principiile reabilitării prudente şi protecţiei monumentelor istorice este necesară înlocuirea vitrinelor actuale din PVC cu tâmplărie de lemn identică cu cea originală, istorică şi aprobarea unei convenţii de subvenţionare, care se va încheia cu proprietarul de la parterul acestui imobil. Având în vedere cele mai sus menţionate,

PROPUNEM - aprobarea reabilitării/confecţionării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara. - aprobarea Convenţiei de subvenţionare a lucrărilor de mai sus, prevăzută în Anexa la prezentul referat. Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul CCRCIT Arh. Aurelia Junie Arh. Monica Stampar Director executiv Direcţia Economică Ec. Smaranda Haracicu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat Cons. Raluca Pop

Atasament: Anexa.pdf

încă da HOL m 383 din 27.10.2007 ROMÂNIA AVIZAT JUDEŢUL TIMIŞ SECRETAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL IOAN COJOCARI 0) 7 E PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reabilitării/confecționării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 — 19 4003, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome şi societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative; Luând în considerare Scrisoarea de la Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ), cu nr. de înregistrare CDD2009 — 000175/02.10.2009; În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin2 lit. b), d) şi e), alin. 4 lit. a), alin.6 lit. a) pet. 10, alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală; În temeiul art. 45 din Legea ar. 215/2001 privind administraţia publică locală HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă reabilitarea/confecționarea identică a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy ar. 7 din Municipiul Timişoara. Art. 2. Se aprobă Convenția de subvenționare a lucrărilor de la art.l, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. FP 53-02, Ver.1

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Dezvoltare; - Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara; - Societăţii Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timişoara; - Direcţiei Poliţia Comunitară; - Biroului Control Intern şi Managementul Calității; - Biroului Relații Publice; - Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni; - Mass-mediei locale. Preşedinte de şedinţă, Consilier FP 53-02, Ver.1

ANEXA la HCL ur. 38 > din 83-10. 2007 CONVENȚIA DE SUBVENȚIONARE încheiată în data de............ Între: MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în bv. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, cod fiscal R 14756538, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu - Primar şi Smaranda Haracicu — Director Direcţia Economică numit în continuare „Municipiu” Şi proprietarii imobilului situat în Timişoara, str. F. Mercy, nr. 7: Nr. ap. Nume proprietar BI/Cl/Paşaport CNP CUVCF Ap.3, 3/A, 4/A, 11, POPOVICI VICTOR TM 712217 1741023354752 12, SAD I, SADII, SAD III, boxe subsol numiți în continuare „Beneficiar” 1. INTERPRETARE 1.1. În prezenta convenție, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 1.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 2. OBIECTUL CONVENŢIEI 2.1. Prezenta convenție prevede acordarea de subvenții, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007, pentru punerea în aplicare a măsurilor în scop demonstrativ şi de calificare privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă a clădirilor publice şi private de interes public deosebit, asupra imobilului situat în Timişoara, str. F. Mercy, nr. 7. Imobilul aparţine sitului urban Cartierul „Cetatea Timişoara”, care este inclus în Lista monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, cod TM- 1l-s-—A-06095 şi conform art.3 din Legea 422 din 18.07.2001 privind protecția monumentelor istorice, fiind considerat monument istoric. Măsurile în scop demonstrativ vor consta în: -Lucrări de reparații după cum urmează: Reabilitare/Confecţionare identică de vitrine de lemn la parterul clădirii.

- Asistenţa tehnică atât pentru selectarea proiectanților şi executanților cât şi pentru verificarea proiectelor, respectiv a lucrărilor de execuție. Asistenţa tehnică va fi asigurată de către experții GTZ în conformitate cu contractul privind asistența tehnică din partea Societății Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) GmbH acordată Municipiului Timişoara pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara, Romania”. 3. STANDARDE 3.1. Lucrările pentru reabilitarea prudentă a imobilului mai sus menţionat trebuie să fie executate în conformitate cu legislația română şi regulamentele locale de urbanism în vigoare (L 422/2001, H 1430/2003, L 50/1991, HCL 157/2002 privind aprobarea PUG, HCL 52/1999 privind aprobarea RLU, HCL nr. 98/1998 privind aprobarea PUZ „Zona Centrală”, HCL 3/2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara, HCL 224/2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara etc.) proprietarii fiind obligaţi să respecte toate obligațiile legale ce le revin. 4. VALOAREA SUBVENŢIEI 4.1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţii conform devizului general elaborat de proiectant şi confirmat de reprezentanții GTZ, parte a Proiectului tehnic este de ... lei, din care valoarea lucrărilor demonstrative este de ... lei la care se adaugă TVA... lei. 4.2. Municipiul acordă o subvenție pentru reabilitarea/confecționarea identică de vitrine la parterul clădirii de la imobilul menționat la pct. 2 (prestări servicii, lucrări de execuție), de până la 70% din valoarea totală a lucrărilor estimată prin devizul general, dar nu mai mult de ...lei. 4.3. Beneficiarul asigură cofinanțarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea/confecționarea identică de vitrine de lemn la parterul imobilului menționat la pct. 2 (prestări servicii, lucrări de execuţie) în valoare de minim 30% din valoarea totală a lucrărilor estimate în devizul general, dar nu mai puțin de ..., la care se poate adăuga contravaloarea lucrărilor suplimentare necesare pentru finalizarea contractului. 5. DURATA CONVENȚIEI 5.1. Prezenta convenție se derulează începând cu data semnării acesteia de către toți semnatarii, până la recepţia finală a lucrărilor. 6. OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI 6.1. include, în baza devizului general, contractele de prestări servicii şi execuție lucrări necesare pentru reabilitarea/confecționarea identică de vitrine de lemn la parterul imobilului din Timişoara, str. F. Mercy nr. 7, în programul anual de achiziții publice al Municipiului Timişoara. 6.2. Organizează şi desfăşoară procedurile de atribuire a contractelor de prestări servicii şi execuție lucrări, în conformitate cu legislaţia română în vigoare (documentația de atribuire, desfăşurarea şedinţelor, desemnarea ofertantului câştigător, încheierea contractului). 6.3. Asigură implicarea Beneficiarului în comisiile de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepţie. 6.4. Include reprezentanții GTZ ca experţi cooptați în cadrul procedurii de achiziție. 6.5. Efectuează plata către prestatorii şi/sau executanții desemnați câştigători, a contravalorii serviciilorlucrărilor prestate/executate în termenele convenite prin Contractele de prestări serviciilexecuție lucrări, pe baza situaţiilor de lucrări, respectiv a proceselor verbale de recepție semnate de către reprezentantul numit la pct.7.2. şi reprezentanții CCRCIT, din partea Municipiului. 6.6. Desemnează dirigintele de şantier. Contravaloarea serviciilor prestate de acesta se va achita din fonduri alocate separat în acest sens în cadrul contractului de finanțare nr. 81088240/20.12.2006/5C2007-4070/20.02.2007, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH. 6.7. Emite prin CCRCIT Ordinul de începere a lucrărilor. 2

6.8. Participă prin CCRCIT împreună cu Beneficiarul la deschiderea şantierului. 6.9. Urmăreşte prin CCRCIT, în colaborare cu Beneficiarul, execuția lucrărilor. 6.10. Numeşte Comisia de Recepție din care va face parte şi reprezentatul desemnat al Beneficiarului. 6.11. Organizează prin CCRCIT, împreună cu reprezentantul desemnat al Beneficiarului, recepţia lucrărilor la solicitarea Executantului. 6.12. Achită valoarea lucrărilor, pe baza situațiilor de plată şi facturilor confirmate de către dirigintele de şantier şi avizate de către Beneficiar şi Municipiu, prin CCRCIT. 6.13 Asigură, după caz, realizarea pe domeniul public a lucrărilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului demonstrativ de reabilitare. 7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 7.1. În vederea semnării prezentei convenții, predă Municipiului documentația tehnică, vizată de reprezentanții GTZ, necesară lucrărilor de execuție (PT, DDE, PAC, AC). 7.2. Împuterniceşte prin mandat legal un reprezentant să participe la procedura de achiziții prestări servicii şi/sau execuție lucrări şi în comisiile de recepție. 7.3. La data semnării convenției, beneficiarul va face dovada depunerii contribuției proprii conform pct. 4.3. într-un cont de tip ESCROW la o bancă desemnată de Municipiul Timişoara. Contul astfel deschis va fi alimentat cu întreaga contribuție ce revine beneficiarului, pentru execuţia lucrărilor de reabilitare. 7.4. Încheie — înaintea începerii lucrărilor - o asigurare generală pentru diverse riscuri (asigurarea va cuprinde obligatoriu riscul de incendiu, risc la foc, calamități naturale — inundaţii, cutremur). 7.5. Pune la dispoziția executantului - fără plată - amplasamentul lucrării liber de orice sarcini. 7.6. Va asigura accesul executantului, la utilități (apă-canal, electrice, termice); Costurile pentru utilități se suportă de către executanți. 7.7. Face parte din Comisia de Recepție numită de Municipiu. 7.8. Se implică împreună cu Municipiul în comisiile de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepție. 7.8. Participă la procedurile de atribuire a contractelor de prestări servicii şi execuție lucrări, în conformitate cu legislația română în vigoare (documentaţia de atribuire, desfăşurarea şedinţelor, desemnarea ofertantului câştigător, încheierea contractului). 7.10. Participă împreună cu Municipiul la deschiderea şantierului. 7.11. Avizează prin reprezentantul său situațiile de lucrări, respectiv procesele verbale de recepție confirmate de către Dirigintele de şantier în vederea achitării acestora de către Municipiu. 7.12. Participă prin reprezentantul său împreună cu Municipiul la recepționarea lucrărilor de execuție/prestări servicii. 7.13. Avizează împreună cu Municipiul situațiile de plată şi facturile confirmate de către dirigintele de şantier în vederea achitării acestora de către Municipiu. 8. MODALITĂŢI DE PLATĂ 8.1. Subvenţia e acordată în baza şi în conformitate cu contractul de finanțare nr. 81088240/20,12.2006/5C2007-4070/20.02.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi Societatea Germană peniru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara. Nu pot fi achitate din subvenții sume reprezentând TVA şi alte taxe aferente. 8.2. Subvențiile se acordă strict pentru execuție de lucrări şi servicii aferente, în conformitate cu devizului general aprobat. 8.3. Plata subvenţiilor, aşa cum este definită la punctul 4, se face de către Municipiu, direct către prestator şi/sau executant, pe baza situațiilor de plată şi a facturilor emise, confirmate de către Dirigintele de şantier, după avizarea situațiilor de lucrări, respectiv a proceselor verbale de recepţie aferente. 84. Plata contribuției proprii a Beneficiarului, conform pct. 4.3. se va face către prestator şi/sau executant pe baza facturilor confirmate de către dirigintele de şantier şi avizate de către Beneficiar şi Municipiu după avizarea situațiilor de lucrări, respectiv a proceselor verbale de recepție aferente. 3

8.5. Facturile vor fi achitate de către Beneficiar şi Municipiu în cotele părți menţionate la pct. 4.2 şi pct. 4.3. 9. TERMENE GENERALE 9.1. Data limită pentru finalizarea lucrărilor este 30.11.2009. 9.2. Data limită pentru efectuarea ultimelor plăți este 15.12.2009. 10. AMENDAMENTE 10.1. Părţile convenției au dreptul, pe durata îndeplinirii convenției, de a conveni modificarea clauzelor convenției, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției. 11. FORŢĂ MAJORĂ 11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 11.2. Forța majoră exonerează părțile convenției de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenție, pe toată perioada în care aceasta acționează. 11.3. Îndeplinirea convenției va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 11.4. Partea convenției care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 11.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 12. REZILIEREA CONTRACTULUI 12.1. Părțile îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral convenția în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea convenției respective ar fi contrară interesului public. 12.2, În cazul prevăzut la clauza 12.1 partea care a denunțat unilateral convenția este obligată să facă plata pentru partea din convenție îndeplinită până la data denunțării unilaterale a convenției. 12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera convenția desființată de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata de daune — interese. 13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 13.1. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegeri sau dispută care se pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea convenției. 13.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență convenţională, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanța judecătorească competentă. 14, LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONVENȚIA 14.1. Limba care guvernează convenția este limba română.

15, COMUNICĂRI 15.1. (1) Comunicările dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, se fac, de regulă, în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 15.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 16. LEGEA APLICABILĂ CONVENȚIEI 16.1. Convenția va fi interpretată conform legilor în vigoare din România. Părţile au înţeles să încheie astăzi ....................... oi... prezenta convenţie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. MUNICIPIUL BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA POPOVICI VICTOR PRIMAR Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA Arh. Monica Stampar AVIZAT SERVICIUL JURIDIC