keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 283/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-006289/09.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-006289/09.05.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-006289/09.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine oublică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 44/16.01.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 82 din 11.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, întocmit conform Proiectului nr. 26/2016, realizat de S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice, spatiu verde;
- Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului:
Pentru locuinţe individuale cu functiuni complementare (maxim 2 ap./parcela):
Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er;
H cornişă max. = 8 m
Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 "Reglementari urbanistice"
Pentru zona servicii:
Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er;
H cornişă max. = 8 m
Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 "Reglementari urbanistice".
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 82 din 11.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, minim 7,83%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală S=19000 mp (în acte), S=17760 mp măsurată) - teren înscris în CF nr. 431832, nr. cad. 431832 (nr. CF vechi: 142062, nr. cad. vechi A1504/1/9/1/b), proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., Jabri Tabrizi Elena;
- Proiectantului: S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-006289/09.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, în suprafaţă măsurată totală S=19000 mp (în acte), S=17760 mp (măsurată) - conform CF nr. 431832, nr. cad. 431832 (nr. CF vechi: 142062, nr. cad. vechi A1504/1/9/1/b) este amplasat în partea de sud-est a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, la sud de Calea Buziaşului, învecinat la nord cu drumul cu nr. cad. 434508, la vest cu parcela 1504/1/9/1/a, la sud cu drumul de exploatare De 1504/1/4, iar la est cu parcela de teren A1504/1/10.

Conform PUD aprobat prin HCL nr. 537/2006 - Zonă cu interdicţie temporară de construire până la devierea antenelor de irigaţii şi a conductelor majore de gaz, teren afectat de sistematizarea zonei.

Pentru aceste interdicţii s-au obţinut: Aviz ANIF nr. 20/15.02.2019, Aviz Transgaz nr. ETA/3977/22.03.2019.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu

caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, propune o zonă de servicii, o zonă pentru spaţiu verde, precum şi o zonă pentru locuinţe individuale cu funcţiuni complementare (maximum 2 apartamente/parcelă).

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. 2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 1181/19.03.2018, Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 37/25.09.2018;

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local

al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., proiect nr. 26/2016, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Memoriu.pdf

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

1   

FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. 26/2016

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE LOCUINTE

INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN 

 

AMPLASAMENT :intravilan Timisoara, identificat prin

parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

BENEFICIAR :S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. PROIECTANT GENERAL :SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6

AJ35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected] FAZA DE PROIECTARE : P.U.Z.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

2   

BORDEROU Parte scrisa

1. Foaie de capat 2. Borderou 3. Lista de semnaturi 4. Taxa RUR 5. Certificat de urbanism 154.16.01.2017 prelungit pana in 16.01.2019 6. Certificat de urbanism 4985 din 19.12.2018 7. Extras de carte funciara 8. Proces verbal de receptie 606/2017 9. Plan topografic obtinut in baza procesului verbal de receptie 606/2017 10. Aviz de oportunitate nr.06 din 11.05.2017 11. Aviz Arhitect Sef nr. 44 din 16.01.2018 12. Aviz Consiliu Judetean nr. 65 din 15.11.2018 13. Aviz Unic pentru Retele Existente nr. 584 din 24.07.2018 14. Aviz Telekom Romania Comunications nr. 877 din 18.04.2018 15. Aviz STPT nr.UR.2018-00-5783 din 11.04.2018 16. Aviz Aquatim nr.7754 din 25.04.2018 17. Aviz Delgaz Grid nr.1881 din 24.04.2018 18. Conventie Delgaz Grid nr.24 din 11.09.2017 19. Aviz E-Distributie nr. 215094031 din 30.01.2019 20. Aviz Colterm nr. UR 2018-05783/18.04.2018 21. Aviz DSP nr. 4370/84/C/20.03.2017 22. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis nr. 82 din 11.09.2018 23. Inspectoratul de Stat pentru Situatii de Urgenta (protectia civila) nr. 4320058 din

07.02.2016 24. Inspectoratul de Stat pentru Situatii de Urgenta (Securitate la incendiu) nr. 4320058 din

07.02.2016 25. Aviz principiu mediu urban si gestiune deseuri nr. 313 din 07.05.2018 26. Aviz comisia de circulatie nr. DT2017-003919/16/11/2017 27. Aviz Anif 28. Aviz Transgaz 3457 din 03.04.2018 29. Raport de evaluare arheologica teoretica 30. Aviz Directia de Cultura Timis nr. 2001 din 12.06.2017 31. Aviz serviciu juridic 2018-29031 din 28.01.2019 32. Aviz Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse CT2019-000080 din 21.01.2019 33. Aviz fond funciar DO2018-002663 din 07.12.2018 34. Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2018-013276 din 10.09.2018 35. Raportul informarii si consultarii publicului UR2018-013276 din 25.09.2018 36. Studiu geotehnic 37. Promisiune sinalagmatica de vanzare cumparare intre Jabri Tabriti Elena si S.C. SPIRAL

COLONADE S.R.l. 38. Plan de actiune 39. Memoriu arhitectura +Regulament General de Urbanism

Parte desenata 40. Plan de incadrare in zona A:01 41. Plan de situatie existent A:02

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

3   

42. Studiu de cvartal A:03 43. Plan reglementari urbanistice A:04 44. Plan mobilare urbana A:05 45. Plan circulatia terenurilor A:06 46. Breviar de calcul pentru echiparea edilitara 47. Plan retele edilitare apa-canal 01IsE 48. Reglementari echipare edilitara -Instalatii electrice E-01

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

4   

FISA RESPONSABILITATI ARHITECTURA: SC 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. PROIECT NR. 26/2016 ARH. GABRIEL T. ALMAJAN INSTALATII ELECTRICE: SC ELDD S.R.L. PROIECT NR. ELDD-098/2018 ING. ALIN TUDOR EDILITARE: SC WATER SERVICE XXL S.R.L. PROIECT NR. 26/2016 ING. Catalin Bojan

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

5   

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale Denumire proiect :PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DE LOCUINTE

INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

Amplasament :intravilan, Timisoara, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela

cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b   

Faza de proiectare :PLAN URBANISTIC ZONAL   

Beneficiar proiect :S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

Proiectant general : SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6

AJ35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

1.2. Obiectul lucrarii Planul Urbanistic de Zona are ca obiect realizarea unei zone de locuinte individuale, cu regim redus de inaltime cu caracter urban. Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul. Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea beneficiarului Jabri Tabrizi Elena, S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. avand promisiunea de cumparare din partea acesteia.

1.3. Surse de documentare Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

- Ridicare topografica - Alte documentatii de urbanism aprobate in zona - Legislatia in vigoare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei

Parcela studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit. Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

6   

conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela.

2.2. Incadrare in localitate Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este identificat prin CF nr. 431832, Timisoara.   

2.3. Vecinatati Terenul se invecineaza la nord cu drumul cu nr.cad. 434508, la vest cu parcela 1504/1/9/1/a, la sud cu drumul de exploatare De 1504/1/4, iar la est cu parcela de teren A1504/1/10. Distanta fata de cea mai apropiata cladire este de 100m, fiind o hala cu functiunea de servicii de depozitare si manipulare pentru toate tipurile de produse alimentare. Distanta fata de cimitirul din localitate este de 740m.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF, terenul este liber de constructii. Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ). Clima este temperat – moderata.

2.5. Circulatia Accesul pe parcela se face in prezent de pe drumul de exploatare existent DE 1504/1/4. 2.6. Ocuparea terenurilor

Parcela in cauza nu este afectata de constructii. 2.7. Echipare edilitara

Pe parcela studiata nu exista echipare edilitara. Conform planselor PUD-ului aprobat prin HCL-537/2006 pe parcela identificata prin extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b nu exista antene de irigatii care sa afecteze amplasamentul, ele exista doar pe parcela invecinata identificata prin Nr. Cad A1504/1/9/2 si propuse a fi deviate conform plansei de reglementari aprobate. Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela. Utilitatile vor fi racordate la sistemul public de alimentare cu apa , care corespunde conditiilor de calitate pentru apa potabila. Sistemul de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere din zona este in conformitate cu normele legale in vigoare. Bransarea se face de la punctul de legatura din zona si anume de pe

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

7   

Calea Buziasului, la nord fata de parcela in cauza. Ca solutie temporara pana la efectuarea racordului la reteaua localitatii apele pluviale vor fi deversate in canalul Anif HCN 1505 din zona.

2.8. Probleme de mediu Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa.

Terenul este aproximativ plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu. Conform zonarii seismice dupa Normativul P100–1/2013 amplasamentul se încadrează în zona cu o perioadă de colţ Tc 0,4 sec. şi un coeficient seismic ag–0,20g conform STAS 11100/93.

Din datele prezentate mai sus, precum şi din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren, pot fi sintetizate următoarele particularităţi ale amplasamentului prospectat: suprafaţa terenului nu este afectată de fenomene fizico–mecanice.

Nu este cazul de inundatii: ploi torentiale, topiri bruste de zapada, accidente produse la lucrarile existente pe cursurile râurilor - rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizarii cursurilor de apa si/sau erori umane legate de exploatarea constructiilor hidrotehnice si de obturarea albiei raurilor prin depozitarea de diverse materiale; Nu e cazul de alunecari de teren, precipitaţii atmosferice care pot provoca reactivarea unor alunecari vechi si aparitia alunecarilor noi, eroziunea apelor curgatoare cu actiune permanenta la baza versantilor, actiunea apelor subterane, actiunea îngheţului şi a dezgheţului, acţiunea cutremurelor care reactivează alunecările vechi sau declanşează alunecări primare, săpături executate pe versanţi sau la baza lor, defrişarea abuzivă a plantaţiilor şi a pădurilor, care produce declanşarea energiei versanţilor. Nu exista sanse ca sa apara alunecari de teren deoarece terenul este relativ plat. Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice. Nu este cazul de alunecări de teren active, reactive sau inactive.

2.9. Optiuni ale populatiei Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrul procedurii de informare a publicului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare In baza studiilor de fundamentare se pot concluziona urmatoarele:

 parcela in studiu este afectata de zona de protectie a conductei de gaz ingropate ce apartine operatorului Delgaz Grid si este propusa a fi deviata pe drumul rutier propus.;

3.2. Prevederi ale PUZ

In propunerea actuala se prevede o zona de servicii, o zona pentru spatiu verde, precum si o zona pentru locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parcela).

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

8   

3.3. Valorificarea cadrului natural

Pe terenul detinut de beneficiar se doreste amenajarea unei zone verzi cu o suprafata de 1391,71mp, avand acces public nelimitat. Pe fiecare parcela in parte se vor amenaja spatii verzi.

3.4. Modernizarea circulatiei Accesul auto se va face de pe drumul existent De 1504/1/4, care se va amenaja ca strada cu profil de latime de 12 m, respectand profilul reglementat anterior. Restul drumurilor propuse vor avea o latime a profilului stradal de 12m. Locurile de parcare se vor amenaja pe fiecare parcela in parte. Pe strazile cu profil de 12m nu se propun locuri de parcare de-a lungul carosabilului.

3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici PUZ-ul va avea functiunea de locuinte individuale cu functiuni complementare

(maximum 2ap./parcela) si servicii.    

3.5.1 Reglementari Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala cu densitate mica, predominant locuinte, avand un parcelar omogen si regulat.

Conform plansei de reglementari urbanistice A-04, parcela in cauza va fi impartita de un drum propus cu profil de 12m, in doua cvartale cu cladiri cu functiunea de locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) si servicii.

Suprafata verde este de 1391,71, reprezentand 7,83% din suprafata totala a parcelei. Sunt permise constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc, avand acces public nelimitat.

Pentru a creea o zona de tampon intre circulatia pietonala si cea auto, in profilul strazii sunt prevazute spatii verzi de-a lungul carosabilului cu o dimensiune de 1,5m.

Pe restul parcelei, adiacent limitei de proprietate se vor realiza drumuri de acces pe o suprafata de 4318,42 mp reprezentand 24,31% din total.

Numarul total de parcele este de 32, avand suprafata de 1068,43mp (servicii) si 10981,39 mp (locuinte) suprafata minima pentru oricare parcela in parte este de 350mp conform Etapei a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobate prin HCL 428/30.07.20130 .

Regimul de inaltime propus pentru cladirile de locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) este de S+P+1E+M/Er, iar pentru servicii este de S+P+1E+M/Er.    

3.5.2. Bilant teritorial   

Suprafata teren

Existent

Propus 

mp % mp % Teren conform CF 17 760 100,00 17 760 100 Teren conform ridicare topografica

17 760 100,00 17 760 100

Servicii

- - 1068,43 6,01

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

9   

Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)

- - 10981,39 61,85

Spatii verzi  ‐  ‐ 1391.71 7,83

Drumuri trotuare si zone verzi in aliniament

- - 4318,42 24,31 

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

- - 4318,42 24,31 

     

3.5.3. Indici constructivi propusi  

Locuinte si functiuni complementare(maximum 2ap./parcela) POT max = 35 % CUT max =0,9   Servicii POT max = 35 % CUT max =0,9 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1 Alimentare cu apă a) Situaţia existentă. În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială ele existand pe Calea Buziasului, aflata in partea nordica a parcelei la o distanta aproximativa de 300m.

3.6.2 Canalizarea a) Situaţia existentă. În prezent terenul nu este sistematizat, în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială.

Pe parcela studiata nu exista echipare edilitara. Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire,

fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela Utilitatile vor fi racordate la sistemul public de alimentare cu apa , care corespunde conditiilor de calitate pentru apa potabila. Sistemul de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere din zona este in conformitate cu normele legale in vigoare. Bransarea se face de la punctul de legatura din zona si anume de pe Calea Buziasului

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

10   

, la nord fata de parcela in cauza. Ca solutie temporara pana la efectuarea racordului la reteaua localitatii apele pluviale vor fi deversate in canalul Anif HCN 1505 din zona. Dupa efectuarea bransamentului la reteaua localitatii fiecare cladire va fi prevăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducte principale de distributie; - conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente; - caminele de bransament, cate unul pentru fiecare cladire.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu. Suplimentar se vor prevedea hidranti supraterani, DN 80, cu racord DN 100, racordati la reteaua de alimentare cu apa potabila, pozati la fiecare 100 ml, considerand la un jet in functiune, adica 5 l/s. 3.6.3 Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita, alcatuit din doua retele separate, una de canalizare menajera si una de canalizare pluviala, pana la bransarea acestora in reteaua localitatii. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara, prin realizarea unei extinderi de la reteaua cea mai apropiata. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se vor realiza un numar de 31 de racorduri de canalizare, cate unul pentru fiecare imobil. Fiecare imobil va fi dotat cu bazin de retentie, adica 31 in total, care vor deversa prin pompare apa acumulata, dupa incetarea ploii. Pentru fiecare cladire cu alta destinatie decat cea de locuinta, dotata cu parcari colective, apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate trec prin cate un separator de hidrocarburi, apoi dupa tratare, impreuna cu cele colectate de pe acoperisuri trec intr-un bazin de retentie, urmand sa fie deversate in reteaua stradala pluviala, si mai apoi gravitational in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona. Se vor amplasa 3 cladiri cu alta destinatie, decat locuinta, fiecare dintre ele avand si cate un separator de hidrocarburi, adica 3 in total. Traseele colectoarelor se vor realiza din teava din PVC KG, SN 8, pe sub carosabil, respectiv PVC KG, SN 4, pentru restul. Lungimea conductei de deversare de la consumtori la canalul ANIF, este de 198 m, adoptandu-se o panta de 3/1000. Diametrele colectoarelor vor fi intre DN 250, respectiv Dn 400. Inainte de deversarea in canalul ANIF, apele pluviale colectate de pe carosabil, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si namaol, apele tratate fiind apoi deversate gravitational in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona. Dupa realizarea bransarii la reteaua localitatii, se va renunta la evacuarea apelor pluviale in canalul ANIF HCN 1505. Dupa executarea bransarii la reteaua de canalizare a localitatii, reteaua de canalizare pluviala va fi preluata la reteaua de canalizare a localitatii. Sistemul de canalizare cuprinde:

 racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; retele de canalizare menajera exterioara;

 retele de canalizare pluvială exterioara;  guri de deversare a apelor meteorice.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

11   

3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexa1:

3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor: Proiectul va putea genera dezvoltari rezidentiale ulterioare prin modul de mobilare al parcelei. b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Propunerea tine cont de PUZ-ul director Timisoara. c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile: Se propune folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi, dalele inierbate. Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus. Prin PUZ, in cadrul suprafetei studiate se popune o suprafata de teren neafectata de constructii sa va propune o zona verde. d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA: Alimentarea cu apă:

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este prin racord la reteaua existenta in localitate. Canalizare ape pluviale: Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, prin intermediul retelei de canalizare pluviala in canalul ANIF, existent in zona. Dupa executarea bransarii la reteaua de canalizare a localitatii, reteaua de canalizare pluviala va fi preluata la reteaua de canalizare a localitatii..     

AERUL: Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot constitui surse de poluare sunt cele legate de functionarea centralelor de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona. - surse stationare nedirijate - nu exista - surse stationare dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact nesemnificativ asupra atmosferei.

 surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

12   

SOLUL: Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie - surse specifice perioadei de exploatare

In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor. In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona. Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare. e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

-NU E CAZUL

3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la: a) probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor - NU E CAZUL b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu - NU E CAZUL e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de :

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - NU E CAZUL - folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL 3.8.Obiective de utilitate publica Amplasamentul identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b se afla in intravilanul municipiului Timisoara, jud.TIMIS si se afla in proprietatea beneficiarului Jabri Tabrizi Elena, S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. avand promisiunea de cumparare din partea acesteia.    

PUZ-ul '' PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN'' se incadreaza prevederilor PUG-ului in lucru si a ''Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara. Astfel conform regulamentului Urbanistic General ''Liu // Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban'' respectam urmatoarele considerente:   

A. Caracterul zonei  B. Utilizarea funcţională  C.Condiţii de amplasare  D. Indici de ocupare şi utilizare a terenului   

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

13   

-Caracterul zonei, are funcţiunea rezidenţială si densitatea mică , parcelarul omogen si regulat, rezultat al unor operatiuni de urbanizare, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament  

– Profilele transversale ale strazilor cuprind în mod obligatoriu plantatii de arbori în aliniament, trotuare de minimum 1,50 m lătime, trasee pentru biciclisti comune. Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce în subteran ca si toate celelalte retele edilitare. 

– Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă. Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale. 

 

– Utilizari adminse:  – locuinte individuale;  – Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul

regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: ꞏ să se adreseze preponderent locuitorilor zonei ꞏ să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; ꞏ activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; 

– Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de proprietari/ocupanti, cu următoarele conditii: ꞏ să se desfăsoare în paralel cu functiunea de locuire; ꞏ  

– să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; ꞏ activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; 

– Grădiniţe publice si private, cu următoarele condiţii: ꞏ satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197; 

Caracteristicile parcelelor: 

Parcelele construibile vor întruni următoarele condiţii cumulate: -front stradal mai mare sau egal cu 15m  -adâncimea parcelei este egală sau mai mare decât frontul stradal, dar nu cu mai mult de dublul frontului stradal  - parcelele au o forma regulată şi o suprafaţă minimă de 350 mp  -Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu mentinerea indicilor urbanistici prevazuti in prezentul Regulament Urbanistic.

– Amplasarea clădirilor faţă de aliniament ꞏ – Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe

ambele limite laterale.  – Prin exceptie de la aceasta regula parcelele 4,9,13,18 ,24,28 vor avea o zona edificabila

retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04).

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

14   

– Parcelele de colt cu nr. 32, 27, 25, 20 ,12,10,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane. -Retragerea fata de limita de fund a parcelelor va fi de 10m cu exceptie parcelele 1,2,3, 10,11,12, 25,26,27 unde retragerea este variabila, conform plansei de Reglemntari urbanistice A-04 . - Retragerea fata de aliniament este de 3 m cu alinieri unitare (clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate ) 

– garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3m.

- Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

- Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. Necesarul de parcaje:

- Locuinţe individuale (unifamiliale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

- minimum un loc de parcare pentru fiecare apartament; - Servicii cu acces public (servicii de proximitate): - minimum două locuri de parcare, conform RGU;

- Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private - parcaje pentru personal:

- minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două Înălţimea maximă admisă In Regulamentul Urbanistic General regimul de înălţime maxim admis este de trei

niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. - Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m. Prounerea facuta pentru proiectul '' PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN'' se incadreaza normelor prevazute in RGU, constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa de 8m. Procentul de ocupare al terenului POT max = 35% CUT max =0 ,9

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

15   

Aspectul exterior al clădirilor Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului - locuire. Nu se realizeaza de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural şi va evita forme neregulate fără o justificare derivată din caracterul zonei. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, fibrociment în format romboid sau tablă (zinc, cupru) lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă materiale lemnoase sau metalice. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Nu se vor folosi culori saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public. Spaţii libere și spații plantate: Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol. Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public. D. Indici de ocupare şi utilizare a terenului Prevederile din Planul Urbanistic General / Regulament local de urbanism sunt - În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RL şi cu respectarea reglementării prezente. - În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m). Procentul maxim de ocupare a terenului -pentru utilizările admise - 35%, - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 25% Coeficietul de utilizare maxim a terenului - pentru utilizările admise - 0,9, - pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 0,5.

– astfel normele prevazute pentru Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban sunt respectate, procentul de ocupare al terenului in zona de locuinte este 35% iar coeficientul de utiliazare al terenului este 0.9, la fel si pentru zona de servicii. In cazul in care in zona propusa pentru servicii se vor realiza creșe, grădiniţe,

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

16   

școli publice sau private procentul de ocupare al terenului va fii de 25% iar coeficientul de utiliazare al terenului de 0,5.

– 4. obiective de utilitate publica (se vor corela suprafetele ce se vor ceda in domeniul

public aferente drumurilor de acces nou propuse, cu cele din bilantul teriorial propus

4. CONCLUZII Planul Urbanistic de Zona are ca obiect realizarea unei zone de locuinte cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) si servicii si se incadreaza in planurile de dezvoltare ale Municipiului Timisoara.   

Intocmit arh. Gabriel T. Almajan

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

17   

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat. Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

2. Baza legala La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele: La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele: -Hotararea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism modificata de HG 855/2001 -Legea nr.350 din 6 iulie 2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul -Noul Cod Civil actualizat 2017 - Legea 287/2009 -Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei -Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si completata in 2001 -Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului -Regulament General de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. HCL 157/2007, prelungit cu HCL 105/2012 -Metodologia elaborare PUZ – Ordinul nr. 176/N/16 August 2000. -HCJ Timis nr. 115/2008 - Recomandarile Avizului de oportunitate -Ordinul 233/2016

3. Domeniul de aplicare Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in Plansa de Reglementari urbanistice A-04. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

18   

Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale. II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit Terenul in suprafata de 17.760,00 mp (in acte masurata de 19000mp) se afla in intravilan Timisoara, jud.TIMIS si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr.431832 Timisoara, nr CAD 431832 (nr. CAD vechi A1504/1/9/1/b). Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari urbanistice A-04”. Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Autorizarea executarii constructiilor in zonele de protectie ale retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza dupa cum urmeaza: -pentru conducta existenta apartinand Delgaz s-a eliberat conventia nr.24/11.09.2018, prin care s-a aprobat devierea tevii de gaz existenta pe teren, pe strazile Rozmarinului si strada cu CF 434508 (prelungirea strazii Petuniei), stabilindu-se o zona de protectie de 2m din ax; repozitionarea se va face in zona verde a strazii, astfel incat zona de protectie a tevii nu se va suprapune cu limitele parcelelor propuse in PUZ.   

 

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul strazilor propuse: Ca si regula generala constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse. b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate: Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe ambele limite laterale. Se va accepta si amplasarea constructiilor in regim cuplat, cu conditia respectarii unei retrageri de minim 5 m fata de limitele laterale. Parcelele 4,9,13,18,24,28, vor avea o zona edificabila retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04), indiferent de situatie. Parcelele de colt cu nr. 32, 27, 25, 20,12,10,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane. c) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de fund ale parcelei Ca si regula generala retragerea minima fata de limita de fund a parcelei va fi de minim 10m. Ca exceptie de la regula o fac parcelele cu numarul 1,2,3,10,11,12,25, 26, 27 avand o retragere variabila fata de limita de fund a parcelei, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

19   

7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie de configurare, amplasarea si autorizare a acestora. Accesul principal se va realiza dinspre Calea Buziasului prin strada Rozmarinului, strada cu un profil de 12 m. Perpendicular pe strada Rozmarinului se vor continua strazile Petuniei, Toporasilor si Dafinului, toate trei avand profile de 12 m. De asemenea, pe latura estica, paralel cu strada Rozmarinului, se propune o strada noua cu un profil de 12 m. Accesele pietonale vor fi prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. 8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz. Retelele de apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. se vor amplasa subteran. Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate este obligatorie. Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent. Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Parcelele vor avea o forma regulata (de cele mai multe ori rectangulara), cu o suprafata minima de 350mp. 10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje ) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Spatiile de parcare vor fi asigurate individual pe parcela. Amplasarea parcajelor in subsolul cladirilor si fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la parcare nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului. Lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrari de plantare. Plantatiile de aliniament, de a lungul acceselor rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il strabate si punerea in evidenta a unor obiective deosebite asigurand reducerea poluarii sonore si de noxe. Se prevad rampe pentru handicapati, la trotuare si spatii publice.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

20   

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 11. Unitati functionale

Se propune impartirea terenului rezultat in urma realizarii drumurilor de acces si a lotizarii in 32 parcele ce vor avea urmatoarele functiuni:

A// Zona locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum ap./parcela) (parcelele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 13,14,15,16,17,18, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)

B// Zona pentru servicii (parcelele 10,11,12 ) C// Zona verde (parcela 19)

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE A// ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (MAXIMUM 2AP./PARCELA) A1. Generalitati Art. 1 Zona functionala propusa -locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)

A2. Utilizarea functionala Art. 2 Utilizari permise -locuinte individuale- maxim 2 apartamente Art. 2 Utilizari permise cu conditii - destinatii legate de profesiile liberale (birouri de arhitectura, avocatura, notariale, etc.) Art. 3 Interdictii temporare de construire -nu este cazul Art. 4 Interdictii definitive de construire -unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice -unitati industriale si cvasiindustriale -spalatorii auto - orice activitati care genereaza trafic greu, zgomot noxe -alte functiuni incompatibile cu zona

A3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 5 Orientarea fata de punctele cardinale -se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii Art. 6 Amplasarea fata de drumurile publice Constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse. Art.7 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. -nu este cazul. Art.8 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. -nu este cazul.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

21   

Art.9 Amplasarea fata de aeroporturi -nu este cazul. Art.10 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei -nu este cazul. Art.11 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri: Constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse. Art.12 Amplasarea in interiorul parcelei Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe ambele limite laterale. In cazul amplasarii in regim cuplat, retragerea fata de limita laterala va fi de minim 5 m. Prin exceptie de la aceasta regula parcelele 4,9,13,18, 24, 28, vor avea o zona edificabila retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de reglementari urbanistice). Parcelele de colt cu nr. 27, 25, 24, 20,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane. Retragerea fata de limita de fund a parcelelor va fi de minim 10m exceptand parcelele 1,2,3, 25,26,27 care au o retragere variabila. A4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 13 Accese carosabile -se va asigura obligatoriu 1 acces carosabil/apartament pe parcela cu latimea de 3m. Art. 14 Accese pietonale -accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. -profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

A5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara

Art.15 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. -alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi de retea de la reteaua existenta de apa-canal de pe str. Calea Buziasului, pe traseul strazii Rozmarinului, conform plansei de Reglementari edilitare apa-canal 01 IsE; -canalizarea pluviala propusa se va deversa provizoriu la canalul ANIF HCN 1505 pana la realizarea bransarii la reteaua localitatii; - apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate adiacente sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate apoi in sistemul de canalizare propus ce se va deversa provizoriu in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona;

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

22   

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor. - Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela. Art.16 Realizarea de retele tehnico – edilitare - lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. - retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran pe baza unui proiect realizat de un proiectant autorizat. - evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului. Art.17 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare - retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii. - drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor. - retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. - indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica. A6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor Art.18 Parcelarea -parcelele vor avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari Art.19 Inaltimea constructiilor Constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa 8m.  Avand in vedere caracterul insiruit si/sau cuplat al constructiilor, se vor adopta armoniza solutiile arhitectural-volumetrice pentru fiecare grup de constructii insiruite si/sau cuplate. Art.20 Aspectul exterior al constructiilor -este interzisa executarea din materiale nedurabile. -lucrarile tehnice ( retele, conducte, bransamente…) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor. -instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatadele principale. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia, pe fatadele laterale si posterioare. -acoperisurile se vor realiza in tip terasa sau sarpanta, sau mixt. Solutiile alese pentru acoperis vor fi unitare pe fiecare baterie de locuinte insiruite/cuplate -invelitorile pot fi de tip membrane hidroizolante, tabla, tigla ceramica sau sindrile bituminoase.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

23   

-fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Art.21 Procentul de ocupare al terenului POT max = 35 % CUT max =0,9 A7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri Art.22 Parcaje -se va asigura minim un loc de parcare/apartament pe parcela. Art.23 Spatii verzi. -terenul din jurul caselor se va amenaja ca spatiu verde pentru folosinta personala Art. 24 Imprejmuiri Imprejmuirea limitelor laterale vor fi opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protecţiei vizuale, avand o inaltime maxima de 2,20m; Imprejmuirea catre aliniamentul strazii va fi formata dintr-un soclu de 80 cm si un panou transparent, decorativ sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice, inaltimea maxima este de 2,20 m.  Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.  

B// ZONA DE SERVICII    

B1. Generalitati

Art. 1 Zona functionala propusa -servicii compatibile cu locuirea

B2. Utilizarea functionala Art. 2 Utilizari permise -functiuni complementare locuirii: spatii pentru activitati liberale, spatii comerciale de mici dimensiuni, max. 100 mp amenajate la parterul cladirii, alimentatie publica de max. 150 mp, etc -servicii publice: gradinita, scoala, afterschool, centru medical, etc -pensiune, apartamente in regim hotelier , restaurant, servicii de cazare, locuinte de servici, cu acordul vecinilor direct implicati. Art. 2 Utilizari permise cu conditii -locuinte semicolective cu servicii publice la parter, cu conditia respectarii indicilor de construire aferenti zonei de locuinte individuale (POT max. 35%, CUT max. 0.9, H max. cornisa 8m, regim de inaltime maxim S+P+1E+M/Er). In cazul in care in zona propusa pentru servicii se vor realiza creșe, grădiniţe, școli publice sau private procentul de ocupare al terenului va fii de 25% iar coeficientul de utiliazare al terenului de 0,5.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

24   

Art. 3 Interdictii temporare de construire -nu este cazul Art. 4 Interdictii definitive de construire -unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice -industrie -spalatorii auto orice activitati care genereaza traffic greu, zgomot noxe -alte activitati cu exceptia celor mentionate la art.2 si art.3 B3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 5 Orientarea fata de punctele cardinale -se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii Art. 6 Amplasarea fata de drumurile publice Constructiile vor avea o aliniere la o distanta de 3 m fata de aliniament, iar fata de restul limitelor conform plansei de reglementari. Fata de limita de fund a parcelei retragerea este variabila. Pentru parcelele 10 si 12, parcele de colt, limitele laterale vor fi de 3m. Art.7 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. -nu este cazul. Art.8 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. -nu este cazul. Art.9 Amplasarea fata de aeroporturi -nu este cazul. Art.10 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei -nu este cazul. Art.11 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri: Constructiile se vor amplasa cu respectarea unei retrageri de 3 m fata de aliniament. Fata de limita de fund a parcelei retragerea este variabila. Pentru parcelele 10 si 12, parcele de colt, limitele laterale vor fi de 3m. Art.12 Amplasarea in interiorul parcelei Amplasarea in interiorul parcelelor se va face in regim insiruit. In cazul amplasarii in regim cuplat, retragerea fata de limita laterala va fi de minim 5 m. B4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 13 Accese carosabile -se va asigura obligatoriu minim 1 acces carosabil pe parcela existand posibilitatea realizarii unui al 2-lea. Art. 14 Accese pietonale -accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. -profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

25   

B5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara Art.15 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. -alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi de retea de la reteaua existenta de apa-canal de pe str. Calea Buziasului, pe traseul strazii Rozmarinului, conform plansei de reglementari edilitare 01 IsE; -canalizarea pluviala propusa se va lega provizoriu la canalul ANIF pana la realizarea bransarii la reteaua localitatii; - apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate adiacente sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate apoi in sistemul de canalizare propus ce se va deversa provizoriu in canalul ANIF, existent in zona; -firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor. Art.16 Realizarea de retele tehnico – edilitare - lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. - retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran pe baza unui proiect realizat de un proiectant autorizat.

 evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului. Art.17 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare -retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii. -drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor. -retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. -indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica. B6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor Art.18 Parcelarea -parcelele vor avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari Art.19 Inaltimea constructiilor Constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa de 8m si H max coama 10m Art.20 Aspectul exterior al constructiilor -este interzisa executarea din materiale nedurabile.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

26   

-lucrarile tehnice ( retele, conducte, bransamente…) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor. -instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatadele principale. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia, pe fatadele laterale si posterioare. -acoperisurile se vor realiza in tip terasa sau sarpanta, sau mixt. Solutiile alese pentru acoperis vor fi in concordanta cu arhitectura generala a ansamblului. -invelitorile pot fi de tip membrane hidroizolante, tabla de acoperis, tigla ceramica sau sindrile bituminoase. -fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Art.21 Procentul de ocupare al terenului Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) POT max = 35% CUT max =0,9 Servicii POT max = 35% CUT max =0,9 B7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri Art.22 Parcaje -conform reglementarilor pentru functiuni de servicii si/sau functiunii propuse Art.23 Spatii verzi. -terenul din jurul constructiilor se va amenaja ca spatiu verde pentru folosinta personala Art. 24 Imprejmuiri Imprejmuirea limitelor laterale vor fi opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protecţiei vizuale, avand o inaltime maxima de 2,20m; Imprejmuirea catre aliniamentul strazii va fi formata dintr-un soclu de 80 cm si un panou transparent, decorativ sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice, inaltimea maxima este de 2.20 m.   

C// ZONA VERDE C1. Generalitati Art. 1 Zona functionala propusa -zona verde

C2. Utilizarea functionala Art. 2 Utilizari permise -zona verde

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

27   

-constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, etc. Art. 2a. Utilizari permise cu conditii -parc cu acces public nelimitat -constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc. Art. 3 Interdictii temporare de construire -nu este cazul Art. 4 Interdictii definitive de construire -unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice -industrie -locuinte -servicii -orice activitati care genereaza traffic greu, zgomot noxe -alte activitati cu exceptia celor mentionate la art.2 si art.3 C3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor Se vor permite constructiile specifice amenajarilor spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc.

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 5 Orientarea fata de punctele cardinale -nu este cazul Art. 6 Amplasarea fata de drumurile publice -nu este cazul. Art.7 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. -nu este cazul. Art.8 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. -nu este cazul. Art.9 Amplasarea fata de aeroporturi -nu este cazul. Art.10 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei -nu este cazul. Art.11 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri: -nu este cazul. Art.12 Amplasarea in interiorul parcelei -nu este cazul.

S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L. TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 A

J35/1251/2014 CUI 33168060 Tel.: +40 356 204080 Mob.: +40 721 424360

E-mail: [email protected]

 

28   

C4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile -nu este cazul. Art. 14 Accese pietonale -accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. -profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

C5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara Art.15 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. -Se propune racordarea la reteaua de apa-canal si la reteaua electrica. Art.16 Realizarea de retele tehnico – edilitare -nu este cazul. Art.17 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare -nu este cazul. C6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor Art.18 Parcelarea -parcelela va avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari Art.19 Inaltimea constructiilor -nu este cazul Art.20 Aspectul exterior al constructiilor -nu este cazul. Art.21 Procentul de ocupare al terenului -nu este cazul.  C7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri Art.22 Parcaje -nu este cazul Art.23 Spatii verzi Intreaga suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. S=1391,71mp Art. 24 Imprejmuiri Nu se propune gard pentru imprejmuirea parcelei, doar o delimitare peisajera prin gard viu amplasat pe limita perimetrala a parcelei de spatiu verde.   

 

Intocmit arh. Gabriel T. Almajan  

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-006289/09.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de

înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-006289/09.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare unei zone de locuinţe individuale, cu regim redus de inaltime cu caracter urban, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, reclame, împrejmuiri, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-006289/17.04.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal – „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 06/11.05.2017, de Avizul Arhitectului Sef nr. 44 din 16.01.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 154/16.01.2017 prelungit până în 15.01.2019 emis în scopul „Plan urbanistic zonal – zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, Certificatului de Urbanism nr. 4985/19.12.2018 emis în scopul „PUZ - zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban (cu menţionarea posibilităţii de utilizare a avizelor obţinute în baza CU 154/16.01.2017), ambele certificate emise pentru amplasamentul identificat prin CF nr. 431832, nr, Cad 731832;

Având în vedere Decizia etapei de încadrare nr. 82/11.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Având în vedere Avizul nr. 65 din 15.11.2018 al Consiliului Judeţean Timiş emis în scopul aprobării P.U.Z. „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, intravilan municipiul Timişoara, jud. Timiş;

Documentaţia PUZ „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”,

CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 16.08.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019-013276/10.09.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-013276/25.09.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter

urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara este elaborat de proiectantul S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., proiect nr. 26/2016, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L, conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de

înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, este amplasat în partea de sud-est a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, la sud de Calea Buziaşului, învecinat la nord cu drumul cu nr. cad. 434508, la vest cu parcela 1504/1/9/1/a, la sud cu drumul de exploatare De 1504/1/4, iar la est cu parcela de teren A1504/1/10.

Conform PUD aprobat prin HCL nr. 537/2006 - Zonă cu interdicţie temporară de construire până la devierea antenelor de irigaţii şi a conductelor majore de gaz, teren afectat de sistematizarea zonei.

Pentru aceste interdicţii s-au obţinut: Aviz ANIF nr. 20/15.02.2019, Aviz Transgaz nr. ETA/3977/22.03.2019.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală S=19000 mp (în acte), S=17760 mp (măsurată) – teren înscris în CF nr. 431832, nr. cad. 431832 (nr. CF vechi: 142062, nr. cad. vechi A1504/1/9/1/b), proprietar Jabri Tabrizi Elena, beneficiar S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, propune o zonă de servicii, o zonă pentru spaţiu verde, precum şi o zonă pentru locuinţe individuale cu funcţiuni complementare (maximum 2 apartamente/parcelă).

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. 2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare

funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. 2017-003919/16.11.2017, doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice conform planşei A:06 – „Plan Circulaţia terenurilor”, planşei A:04 – „Plan reglementări urbanistice” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 44 din 16.01.2019

sunt următorii: Funcţiunea propusă: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice, spatiu verde;

- Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: Pentru locuinţe individuale cu functiuni complementare (maxim 2 ap./parcela): Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. = 8 m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de

limitele posterioare – conform plansei nr. A04 „Reglementari urbanistice” Pentru zona servicii: Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. = 8 m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de

limitele posterioare – conform plansei nr. A04 „Reglementari urbanistice” Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 82

din 11.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, minim 7,83%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 26/2016, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei

persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter

urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, elaborat de proiectantul S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., proiect nr. 26/2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Funcţiunea propusă: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice, spatiu verde; - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului:

Pentru locuinţe individuale cu functiuni complementare (maxim 2 ap./parcela): Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. = 8 m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de

limitele posterioare – conform plansei nr. A04 „Reglementari urbanistice”

Pentru zona servicii: Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. = 8 m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de

limitele posterioare – conform plansei nr. A04 „Reglementari urbanistice”

Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 82 din 11.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, minim 7,83%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei

de Circulatie nr. DT2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală S=19000 mp (în acte), S=17760 mp (măsurată) – teren înscris în CF nr. 431832, nr. cad. 431832 (nr. CF vechi: 142062, nr. cad. vechi A1504/1/9/1/b), proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 26/2016, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., proiect nr. 26/2016, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declaraţiei notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU, CONSILIER Lilian IOVAN Sorina Popa

Red/dact – S.P.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Aviz_Juridic__PUZ_Spiral_Colonade.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-006289/09.05.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 13.05.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban” CF 431832 nr. cad. 431832 Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-006289/09.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, CF 431832 nr. cad. 431832 Timişoara, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar SC Spiral Colonade SRL, proiectant SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL SRL, proiect nr. 26/2016, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, CF 431832 nr. cad. 431832 Timişoara, precum și Expunerea de motive nr. UR2019-006289/09.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenţionat cu privire la existența avizelor necesare și parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit cărţii funciare anexată documentaţiei, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 431832 Timişoara nr. cadastral 431832: teren extravilan în suprafață de 19000 mp - din acte, 17.760 mp - măsurată este proprietatea d-nei Jabri Tabrizi Elena; terenul are categoria de folosință - „arabil”. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 15.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii. Avân în vedere cerința din certificatul de urbanism nr. 154/16.01.2017 prelungit până la 15.01.2015, certificatul de urbanism nr. 4985/19.12.2018 emis în scopul „PUZ — zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălțime cu character urban (cu menționarea posibilității de utilizare a avizelor obţinute în baza CU 154/16.01.2017)”, proprietara terenului, dna Jabri Tabrizi Elena, prin declarația autentificată sub nr. 2778/09.05.2019 de către notar public Românu Remus din cadrul SPN „Românu”, îşi exprimă acordul privind „realizarea proiectului nr. 26/2016 „Plan Urbanistic Zonal - Zona de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban”, întocmit de Societatea 2 ATIM Pro Design, CUI 33168060, ... pe imobilul proprietatea mea şi menționat mai sus, beneficiara proiectului/PUZ-ului fiind societatea Spiral Colonade SRL, având CUI 4913455".

În considerarea dispozițiilor art.36 alin. 1 lit. c) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism, coroborate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-006289/09.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, CF 431832 nr. cad. 431832 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având acordul autentic al proprietarului, asa cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent imobilului ce se reglementează, precum şi din declarația autentificată notarial sub nr. 2778/09.05.2019, ataşate documentaţiei. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, CF 431832 nr. cad. 431832 Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC “7 i | Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_info_SPIRAL_COLONADE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ EI ZE Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-013276/25.09.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban” - Amplasament: str. Dafinului, CF 4318232, Timişoara, jud. Timiş - Beneficiar: SC SPIRAL COLONADE SRL - Proiectant: SC ATG STUDIO SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.08.2018 — 09.09.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si l panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la PUZ - „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, str. Dafinului, CF 431832, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 13 de adrese - vecini de pe Calea Buziaşului, strada Zambilelor, strada Toporaşilor, strada Azaleelor, strada Anemonelor. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 28.08.2018, orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului S.C. ATG STUDIO S.R.L. și un cetătean din zonă, care a primit notificare/ anunt scris prin poştă — în urma discuțiilor, ceaățeanul nu a avut observații cu privire la documentația prezentată. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban”, str. str. Dafinului, CF 431832, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar: SC SPIRAL COLONADE SRL, proiectant: SC ATG STUDIO SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Hian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina POPA" URBANISM, ȘI DEZVOLTARE URBANĂ x Red- S.P. 2ex

Atasament: 06_AVIZ_OPORTUNITATE_Spiral_Colonade_Mosnita.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, icolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S.C. SPIRAL COLONADE, cu sediul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal 300006, Piaţa Victoriei nr. 6, înregistrată la nr. UR2017-000873 din 26.01.2017 Ca urmare a proiectului nr. 26/2016 realizat de S.C. ATG STUDIO S.R.L., cu sediul în județul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal 300514, Calea Sagului nr.29/A, ap. 13, CUI 28897810; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 11.05.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr. 06 din 11.05.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban. Generat de imobilul situat în Timişoara, jud. Timiş, identificat conform planului de încadrare în zonă, planului de situaţie, planului de amplasament şi extrasului CF nr. 431832 cu nr. cadastral 431832, CF vechi 142062 cu nr cadastral vechi A1504/1/9/1/b, intravilan, în suprafaţă din acte 19000 mp, suprafaţă măsurată 17760 mp/ Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între străzile Rozmarinului, Dafinului, Zambilelor, Petuniei, Magnoliei şi Calea Buziaşului. Zona ce urmează a fi reglementată, conform planşei de „Reglementări urbanistice” anexă la prezentul aviz, și memoriului de prezentare, cuprinde terenul delimitat la nord de parcela de teren A1504/1/9/3, la vest de parcela 1504/1/9/a, la sud drumul de exploatare DE 1504/1/12, la est parcela de teren A 1504/1/10. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: - Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului - conform P.U.G. aprobat prin HCL. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - terenul se află în UTR 71, în zonă s-a aprobat HCL 537/2006 Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara” - Zonă cu interdicţie temporară de construire până la devierea antenelor de irigaţii şi a conductelor majore de gaz, teren afectat de sistematizarea zonei (drumuri propuse) şi de conducte gaze naturale. Funcţiuni propuse: locuire individuală şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii de folosinţă curentă, spaţii verzi; - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului - zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform aprobat HCL 537/2006 Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timișoara” - - Zonă cu interdicţie temporară de construire până la COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro devierea antenelor de irigaţii și a conductelor majore de gaz, teren afectat de sistematizarea zonei (drumuri propuse) şi de conducte gaze naturale. - Funcţiuni propuse: locuire individuală şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii de folosinţă curentă, spaţii verzi; - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POT max = 35%, CUT max = 0,9, regim de înălţime maxim: P+1E+M, spaţii verzi minim 5%. - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Avizul Arhitectului-şef (C.T.A.T.U.), Aviz Unic, Aviz Direcţia de Sănătate Publică Timiş) cu referire la zona de protecţie sanitară, Aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Aviz Pompieri, Aviz Protecţia Civilă, Aviz de Principiu Mediu Urban (P.M.T.), Aviz de Principiu Direcţia Tehnică (P.M.T.), Aviz Comisia de Circulaţie (P.M.T.), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (P.M.T.), Compartiment Administrare Fond Funciar (P.M.T.) şi Serviciul Juridic (P.M.T), Aviz Transgaz, Aviz ANIF, Aviz Ministerul Culturii, Aviz Consiliul Judeţean Timiş, studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, acorduri notariale cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF (dacă este cazul). 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 154 din 16.01.2017 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 1716 din 26.01.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prinpoștă la data de Conșilier Sorină'Păpa Red- S.P.-2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/2

Atasament: 44_Aviz_Arh_Sef_Calea_Mosnitei_SPIRAL_COLONADE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de SC SPIRAL COLONADE SRL prin SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL, CUI 4913455, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, strada Piata Victoriei nr. 6, cod poştal 300006, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-019374/19.11.2018 completata cu nr. UR2019-000333/15.01.2019; Ca urmare a proiectului nr. 26/2016 realizat de SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL, CUI 28897810, cu sediul în judeţul Timiș, localitatea Timişoara, Calea Sagului nr. 29/A, ap. 13, cod poştal 300514, având în vedere observațiile şi recomandările în urma ședinței din data de 10.12.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HC.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 44 din 16.01.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN”. Generat de imobilul situat în Timișoara, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie și extras CF nr. 431832 nr. cad. 431832 (CF vechi nr. 142062 nr. cad vechi A1504/1/9/1/b). Iniţiator: SC SPIRAL COLONADE SRL; Proiectant: SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL; Specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Titus Gabriel P. ALMAJAN. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de sud - est a municipiului Timişoara, finnd delimitat la nord de Calea Buziasului, la sud de str. Dafinului, la est DE 1517 si DE 1504/1/12, respectiv HCN 1505. Se reglementează terenul deţinut de beneficiar, invecinat la nord cu drumul cu nr.cad. 434508, la vest cu parcela 1504/1/9/1/a, la sud cu drumul de exploatare De 1504/1/4, iar la est cu parcela de teren A1504/1/10, în suprafaţă totală de 19.000 mp (suprafata masurata de 17.760 mp), conform CF nr. 411617, nr. Cad A 1676/3/8/3, anexat. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 619/2017 - terenul se afla in U.T.R. 71, in zona s-a aprobat PUD prin HCL nr. 537/2006 „Locuinte Calea Buziasului - Urseni” - Zona cu interdictie temporara de construire pana la devierea antenelor de irigatii si a conductelor majore de gaz, teren afectat de sistematizarea zonei (drumuri propuse) si de conducte de transport COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro gaze naturale. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune o zona de servicii, o zona pentru spatiu verde, precum si o zona pentru locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parcela). - Funcţiuni propuse: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice, spatiu verde; - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: Pentru locuinţe individuale cu functiuni complementare (maxim 2 ap./parcela): Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. = 8 m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 ,Reglementari urbanistice” Pentru zona servicii: Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime S/D+P+1E+M/Er; H cornişă max. =8m Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 ,Reglementari urbanistice” Suprafaţa totală de spatii verzi propuse in documentaţie de minim 7,83% va fi amenajata si intretinuta, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 82 din 11.09.2018; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA | DIRECTIA URBANISM | BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 584/24.06.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 10.12.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA.TU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum și toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4985 din 19.12.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de... conform Chitanţel Ir. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeștă la data de .. rhitect-şef, DIRECŢIA>Z URBANISM Consilier Liliana IOVAN =,

Atasament: 1._PLAN_DE_INCADRARE__PUZ_SPIRAL_COLONADE_.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela

cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

PLAN DE INCADRARE A-01

Puz In lucru "Reconfigurare si extindere zona servicii si depozitare

existenta;Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare"

cu modificarea Avizului de Oportunitate nr.15/29.09.2016

beneficiar S.C. Randler Group S.R.L.

Puz in lucru ''Zona Rezidentiala cu functiuni complementare"

beneficiar Honae Viktor PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM

REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

V NV AAA "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; zonă cu m CU modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/ 29.09.2016 Calea Buziașului, nr. 125, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Tim'șoara. jud. Timiş P.U-Z == poti? ÎNCADRARE ÎN TERITORIU A95 At [ret] a. — ra But o? | pr? | E TITEI Calea-Buziasi "Tu IEŢ "* Str. 52 pan EL A) E E E AA 3 = AZ 133 a no? 42 2 a R | PUZ afre ai _2 y i cu HCL|32 5 /1/5 [d te. TI 411, = e 2 13 > e d o Tv O 2 E o CE1504/1/6/1/16 ei TUNIEI 105 N E duo | 7 na | comuna 1 = CC150/1/6/1/3 R probat*cu:HGL | CC1504/1/6/1/G ; P 1/64 COSOI 6,3 16/11 1 A E orar CL 444 2 : nr:cad CE US 431185 sI > - > — LT | pp m —8- A 2 A "ZONA REZIDENTIALA CU i FUNCT | bene: ag h 10.50 40. a S+P+4E+Er| PUZ in lucru —_ FETE = = E IUNI COMPLEMENTARE" | ficiar Honae Viktor a AL robat c (oi =. PE [is BI — — E FE IT : : am - 5 d, a | Calea Buziasului % * ă S E ST S _ < A1sovusiza | 19 pr i Essai EZ = „n n Str. ROZ HCL 537 ; UI nm 2 ZMARINUL 5 Str. RO, ara n “91 E E 3 „1, PA 12.00 MARINULUI ATAT AA VA LES dd PUZ in lucru - a a O nr. 6/1 05.20 n -05.201 CAR LOCUINTE INDIVIDUALE | EGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN" > Ţ ZONA STUDIATA. rr ratia VAI VARY INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970 Nord(m) Est(m) 476347.525 210668.339 476328.28 210726.283 476320.551 210749.544 | 476315.265 210765.452 476239.79 210737.03 476241.703 210731.196 476239.642 210730.371 476223.814 210724.033 476207.985 210717.695 476167.333 210701.417 475899.567 210594.198 475921.903 210534.217 476261.666 210670.265 476270.628 210642.893 ELA IT LEGENDA mp Limita de proprietate teren studia! 0 ni o n Limita teritoriului studiat Terenuri reglementate prin N MIMI documentații de urbanism —/ DB Documentatii PUZ în lucru aprobate cu HCL Limite avizate OCPI = Ss =|z Cale ferată Limi admi Căi de comunicație propuse în documeni PUZ/PUD aprobate cu HCL tra ișoara rețea electrică —_ Stâl O Cămin canalizare O Cămin apometru O Cămin ape pluviale O Hidrant O Răsuflător gaz ) Copac/tuie S= Sens de circulație rutieră ZONIFICARE EXISTENT: Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă Zonă instituții și servicii publice EET EI pentru spații verzi amenajate existentă Fr: 'onă depozitare și prestări servicii existentă Zonă locuințe și funcțiuni Cr: mentare peste P+2, inaite și servicii publice existentă propusă în PUG în vigoare (A von locuințe și funcțiuni A eta P..P+Z2 Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă |. notes | Canale de desecare existente Zona de protecție a câii ferate existente - 100m din ax Vi VĂ f AAA CA HF VAMALA VT Nr. proiect: Specialist RUR. el 4 erai PLAN URBANISTIC ZONAL Denumire și depozitare existentă; proiect: x "Reconfigurare și extindere zonă si dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni cu modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016 Calea Buziașului nr.125, CF 430558, 442663, Trrișoara 140/2015 PUZ. OT fata (0385) 112212 Data: arh. Georgeta Trimbăaș SC. RANDLER GROUP SRL, Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica august 2017 Nr. planșă: Beneficiar: Scara: Denumire CL 328 |2005[- | d, A arh. Alina Nara 140-A04 planşă: STUDIU ZONĂ arh. Ala aria 1:1000 Verficat arh Card Măncu
V NV AAA "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; zonă cu m CU modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/ 29.09.2016 Calea Buziașului, nr. 125, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Tim'șoara. jud. Timiş P.U-Z == poti? ÎNCADRARE ÎN TERITORIU A95 At [ret] a. — ra But o? | pr? | E TITEI Calea-Buziasi "Tu IEŢ "* Str. 52 pan EL A) E E E AA 3 = AZ 133 a no? 42 2 a R | PUZ afre ai _2 y i cu HCL|32 5 /1/5 [d te. TI 411, = e 2 13 > e d o Tv O 2 E o CE1504/1/6/1/16 ei TUNIEI 105 N E duo | 7 na | comuna 1 = CC150/1/6/1/3 R probat*cu:HGL | CC1504/1/6/1/G ; P 1/64 COSOI 6,3 16/11 1 A E orar CL 444 2 : nr:cad CE US 431185 sI > - > — LT | pp m —8- A 2 A "ZONA REZIDENTIALA CU i FUNCT | bene: ag h 10.50 40. a S+P+4E+Er| PUZ in lucru —_ FETE = = E IUNI COMPLEMENTARE" | ficiar Honae Viktor a AL robat c (oi =. PE [is BI — — E FE IT : : am - 5 d, a | Calea Buziasului % * ă S E ST S _ < A1sovusiza | 19 pr i Essai EZ = „n n Str. ROZ HCL 537 ; UI nm 2 ZMARINUL 5 Str. RO, ara n “91 E E 3 „1, PA 12.00 MARINULUI ATAT AA VA LES dd PUZ in lucru - a a O nr. 6/1 05.20 n -05.201 CAR LOCUINTE INDIVIDUALE | EGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN" > Ţ ZONA STUDIATA. rr ratia VAI VARY INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970 Nord(m) Est(m) 476347.525 210668.339 476328.28 210726.283 476320.551 210749.544 | 476315.265 210765.452 476239.79 210737.03 476241.703 210731.196 476239.642 210730.371 476223.814 210724.033 476207.985 210717.695 476167.333 210701.417 475899.567 210594.198 475921.903 210534.217 476261.666 210670.265 476270.628 210642.893 ELA IT LEGENDA mp Limita de proprietate teren studia! 0 ni o n Limita teritoriului studiat Terenuri reglementate prin N MIMI documentații de urbanism —/ DB Documentatii PUZ în lucru aprobate cu HCL Limite avizate OCPI = Ss =|z Cale ferată Limi admi Căi de comunicație propuse în documeni PUZ/PUD aprobate cu HCL tra ișoara rețea electrică —_ Stâl O Cămin canalizare O Cămin apometru O Cămin ape pluviale O Hidrant O Răsuflător gaz ) Copac/tuie S= Sens de circulație rutieră ZONIFICARE EXISTENT: Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă Zonă instituții și servicii publice EET EI pentru spații verzi amenajate existentă Fr: 'onă depozitare și prestări servicii existentă Zonă locuințe și funcțiuni Cr: mentare peste P+2, inaite și servicii publice existentă propusă în PUG în vigoare (A von locuințe și funcțiuni A eta P..P+Z2 Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă |. notes | Canale de desecare existente Zona de protecție a câii ferate existente - 100m din ax Vi VĂ f AAA CA HF VAMALA VT Nr. proiect: Specialist RUR. el 4 erai PLAN URBANISTIC ZONAL Denumire și depozitare existentă; proiect: x "Reconfigurare și extindere zonă si dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni cu modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016 Calea Buziașului nr.125, CF 430558, 442663, Trrișoara 140/2015 PUZ. OT fata (0385) 112212 Data: arh. Georgeta Trimbăaș SC. RANDLER GROUP SRL, Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica august 2017 Nr. planșă: Beneficiar: Scara: Denumire CL 328 |2005[- | d, A arh. Alina Nara 140-A04 planşă: STUDIU ZONĂ arh. Ala aria 1:1000 Verficat arh Card Măncu
CLT FI
157
TERITORIUL ADMINISTRATIV DUMBRĂVIȚA = 5 ERITORIUL ADMINISTRATIV : _GHIRODA : PLAN URBANISTIC GENERAL UV, MUNICIPIUL TIMISOARA UNITATI TERITORIALE DE REFERINTĂ LEGENDA — LIMITA TERITORIULUI INTRAVII AN PROPUS LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ (UT.R.) [NUMAR Ca TI IEN FE fi — >> _|spre JIMBoL e a Er IA £ F = 4 E — — —- LIMITA ZONELOR FUNCTIONALE BEE RI a n 12 pole MIRE EEE EREI INDICATIVUL ZONELOR FUNCTIONALE (O ZONA CENTRALĂ | E ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI P, P+1, P+2 = ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI CU MA! MULT DE 3 NIVELURI ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ZONA UNTĂTILOR INDUSTRIALE ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE DE PROTECTIE ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ e ae CO o SO ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILTARĂ | 5) ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE Si AFERENTE ZONA CU DESTINATIE SPECIALA za) SA E TERENURI PERMANENT SUB APE ZONA MIXTĂ | TERENURI AGRICOLE (extravilan) ANI SURE = SA EL COE ES TERENURI FORESTIERE (zxtravilan) TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (extravilan) SL TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICATIE (extravilan) E FARA n a e) Ep O RR n RR RI Mora RU SA sf, BE AN e 0 a, ȘI S Ne N E VE a N IL 5 i _ TERITORIUL ADMINISTRATIV d II ZU m MOŞNIȚA NOUĂ * n A TERITORIUL ADMINISTRATIV | BEE Iri , A E N SE e ea AR SÂNMIHAIU ROMAN | : AI a A A Il EL E n LIRE ATC Nazi A ASC APT - :Spr TOTI E ii ing. ILDICO STRIMBEI ___ Avizat : AC ANN sei N [Director tehnic |arh-MIRCEA BELEIU |. | E |||set_Proiect_— lan Dv Pa i | | “Proiect:P.U.G. MUNICIPIUL TIMISOARA[ Nr. proiect E A NA | SES tona REACTUALIZARE En) e AX 1, | IPROTIM TIMISOARA EI | A D Rm E |_ e Beneficiar. Preia Zrt FREE PUG A E N [Sef _aterir n Dei FOR Scara: |Plansa: E | a H|Proiectant sp_ ăi UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINTĂ ANI DNA SS a

Atasament: 2._PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT_PUZ_SPIRAL_COLONADE_.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

87.81 m2

Zona locuinte individuale

LEGENDA:

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

Teren agricol

Limite

Zonificare existenta/reglementata

Zone de protectie/interdictie

Cai de comunicatie Drumuri reglementate in documentatii aprobate anterior

Drumuri existente

Retea existenta Delgaz

Zona verde

Zona servicii

Limita zonei studiate

Antene de irigatii dezafectate

Zona protectie antene irigatii

Limita cadastrala a parcelelor din PUZ-uri reglementate anterior

Limita parcelei propuse reglementarii

Cladire in curs de construire

1,633.99 m2

N

3,498.42 m2

217.17 m2

2,104.58 m2

672.31 m2

A 1504/1/9/2/10

434508

De 1504/1/4

A 15

04 /1

/1 0

210600

476000 210800

476000

C.F.431803 2

3

4

1

29 5,

15

29 1,

95

60,75

60,45

Cad:431832 Scf.=17760 Smas.=17760

A 15

04 /1

/9 /1

/a

To p.

5 16

/2 /c

51 7/

2/ b

52 7/

2/ 1/

b

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

DE 15

04 /1/

12

HC N1

50 5

A 15

04 /1

/9 /1

/a

str. DAFINULUI

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

str. TOPORASILOR

str. PETUNIEI

Cladire in curs de constructie

441412

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

A 1504/1/9/3

12

12

12

12

12

zona interdictie Delgaz

PU Z

AP RO

BA T

CU H

CL 5

37 _2

00 6

zona interdictie Delgaz

zona interdictie Delgaz

HC N1

50 5

441413

PUZ APROBAT CU HCL 328_2005 441414

441415

441391

Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

PLAN DE SITUATIE EXISTENT Sc:1:1000

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

A:02

CLT FI
157
TERITORIUL ADMINISTRATIV DUMBRĂVIȚA = 5 ERITORIUL ADMINISTRATIV : _GHIRODA : PLAN URBANISTIC GENERAL UV, MUNICIPIUL TIMISOARA UNITATI TERITORIALE DE REFERINTĂ LEGENDA — LIMITA TERITORIULUI INTRAVII AN PROPUS LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ (UT.R.) [NUMAR Ca TI IEN FE fi — >> _|spre JIMBoL e a Er IA £ F = 4 E — — —- LIMITA ZONELOR FUNCTIONALE BEE RI a n 12 pole MIRE EEE EREI INDICATIVUL ZONELOR FUNCTIONALE (O ZONA CENTRALĂ | E ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI P, P+1, P+2 = ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI CU MA! MULT DE 3 NIVELURI ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ZONA UNTĂTILOR INDUSTRIALE ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE DE PROTECTIE ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ e ae CO o SO ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILTARĂ | 5) ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE Si AFERENTE ZONA CU DESTINATIE SPECIALA za) SA E TERENURI PERMANENT SUB APE ZONA MIXTĂ | TERENURI AGRICOLE (extravilan) ANI SURE = SA EL COE ES TERENURI FORESTIERE (zxtravilan) TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (extravilan) SL TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICATIE (extravilan) E FARA n a e) Ep O RR n RR RI Mora RU SA sf, BE AN e 0 a, ȘI S Ne N E VE a N IL 5 i _ TERITORIUL ADMINISTRATIV d II ZU m MOŞNIȚA NOUĂ * n A TERITORIUL ADMINISTRATIV | BEE Iri , A E N SE e ea AR SÂNMIHAIU ROMAN | : AI a A A Il EL E n LIRE ATC Nazi A ASC APT - :Spr TOTI E ii ing. ILDICO STRIMBEI ___ Avizat : AC ANN sei N [Director tehnic |arh-MIRCEA BELEIU |. | E |||set_Proiect_— lan Dv Pa i | | “Proiect:P.U.G. MUNICIPIUL TIMISOARA[ Nr. proiect E A NA | SES tona REACTUALIZARE En) e AX 1, | IPROTIM TIMISOARA EI | A D Rm E |_ e Beneficiar. Preia Zrt FREE PUG A E N [Sef _aterir n Dei FOR Scara: |Plansa: E | a H|Proiectant sp_ ăi UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINTĂ ANI DNA SS a

Atasament: 3._STUDIU_DE_CVARTAL_PUZ_SPIRAL_COLONADE_.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI St

r. ZA

M B

IL EL

O R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00 47600

0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00 47580

0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00 47600

0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3 122 122/B

128 126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800 47600

0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00 6.

00 3.

00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45 13

5. 48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Traseu retea Delgaz

LEGENDA

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

LIMITA PUZ "ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE "

LIMITA PUZ "RECONFIGURARE SI EXTINDERE ZONA SERVICII SI DEPOZITARE EXISTENTA; DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE "

LIMITA PUZ STUDIAT PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134 P

U Z

a pr

ob at

c u

H C

L 32

7_ 20

00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00 Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800 47600

0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI St

r. ZA

M B

IL EL

O R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00 47600

0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00 47580

0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00 47600

0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

419.68 m2424.36 m2 386.72 m2

8,817.11 m2

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10

547 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 21

088 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT m ax =3

5%

CUT m ax =0

.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10

547 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

12 12

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m

p 250m

p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

91

16.00

12 .0

0

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

77756967 91838179

128126124 A 124122 B

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M6543

30

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00

12 .0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321

28

29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

88.84

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

89.31

89.49

89.40

89.12

89.28

89.22 89.29

89.38

89.42

89.09

89.03

88.72 88.86

88.89

88.82

88.30 89.09

88.66

88.62

88.47

89.10

89.15

88.34

88.74

89.28

89.23

89.13 89.14

89.35

89.34

89.18

89.14

89.12

89.05

88.99

89.07

89.01

89.01

88.56

88.64

88.71 88.68

88.70

89.01

88.72

89.01

88.91

89.29

12,00 6,00

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Randl er Gro

up SR L

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,505,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,50m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 1

2724 S= 2

2722

S= 26

680

S= 32

5403

3,00

17 .9

9

15.42

30 .5

7 29

.2 7

31 .0

0

30 .3

3

72 .2

3

73 .4

7

16 ,0

0

3,00

18 .0

9

15.54

18 .6

4 21

.7 0

21 .7

0 18

.3 5

31.33

S= 24

335

20 .2

5

S= 15

474

6,00 si h/2

17 .0

3 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 18

.3 7

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.33

12 ,0

0

12 ,0

0

39.55 35.22

35.63 39.22

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

20.90

18.46

23.01

30 .0

1

23.00

23.03

23.00

10.35

27 .0

0 31

.5 9

20.90

18.48 3.3

2

18.16

20.06

15.80

31.33

31.33

31.33

12.43 4.54

23.03

27 .0

8

29 .1

1

27 .2

2 28

.6 5

18 .3

5 21

.7 0

21 .7

0 18

.6 4

21 .7

7 8,

00

17 .7

1 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 17

.7 0

29 .4

5

35 .6

5

34 .2

5

32 .8

5

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10

27.3312 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h/2

6,00 S= 25

584

6,00 si h/2

6,00 si h/2

3,00

6,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 21

437

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

332

7,75

7,75

S= 29

326

S= 30

315

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

3,00

6, 00

6, 00 Sz 1

Sz 1

3,00

6, 00

5,50

S= 31

620

9, 00

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

6,00

6, 00

3, 00

2, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SV

SV

3,00 si h/2

S= 16

437

S= 17

437

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 28

575

18,30

3,00

23.00

31.33

15.53

4.7 5

12.13

23.01

23.00

10 ,5

0

7. 25

7. 25

3, 00

3, 00

5, 00

5, 00

6, 00

6, 00

6, 00

6, 00

6,00 1,75

5,00 2,00

16,00

1,50 1,50

......... ..

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

Randl er Gro

up SR L

Calea Buziasului

......... ..

Sz 3

S= 12

641 S=

13 696 S=

14 684

S= 11

609

S= 9

840

S= 10

674

S= 5

619

S= 8

788S= 6

647

S= 3

741

S= 4

712

S= 7

661

33,20

41,00

41,00

S= 20

437

27 .0

0

3,00 si h/2

3,00 si h/2

3,00 si h/2

3,00 si h/2

Sz 2

Sz 2

PUD / HCL

444/2 005

PUD / HCL

361/2 001

P U

Z in

lu cr

u - A

O 6

/2 01

7: Z

on a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

4,00

7,506,00

4,00

4, 00

7,50 6,00

PTT 1

12,00

PTT 2

PT T

2

PT T

3

PT T

4

PT T

2

PT T

2

72 .8

6

3.41

15.43 15.90

31.33

2.07

3.4 2

PTT 1 trotua

r

parca je

trotua r

caros abil

z.v.

2.00

5.00

6.00

1.50 1.50

16.00

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

VH U RBAN

HOM E s.r.

l.

BOAR IU GH

EORG HE, H

ONAE VIKT

OR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

02

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

P.U.Z .

02

05.20 18

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

UTR 1 Zona

pred omin

ant re ziden

tiala / mixta

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

UTR 2

SZ1 Zona

de lo cuint

e cole ctive

mici ( Lc)

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

SZ2 Zona

de lo cuint

e / ma x. 6 u

nitati pe pa

rcela/ semi

colec tive m

ici (Lc m)

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

saSubz ona m

ixta / predo

minan t rezid

ential a: loc

uinte colec

tive s i

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

Bilan t terit

orial - zoni

ficare

| Exist

ent %

Pro

pus %

Teren studi

at

| 27.20

0 mp 100,0

0 27.20

0 mp 100,0

0

|

2.46 7 mp

9,0

7

|

3.59 0 mp

13,2

0

|

8.31 4 mp

30,5

7

|

5.44 6 mp

20,0 2

|

1.36 0 mp

5,0 0

|

5.40 3 mp

19,8 6

|

62 0 mp

2,2 8

Total

| 27.20

0 mp 100,0

0 27.20

0 mp 100,0

0

Retel e gaz

GAS

GAS

functi uni co

mplem entar

e (S)+ P+2E

+M/E r prop

usa

1,378.98 m2

3.0 7

2.93

16.7016.2816.70

2.833 .18

6.00 49.53

4.92

12 .0

0

3.2 5

5. 00

10 .0

0 8.

53

45.55

15.0015.5013.91

24 .4

4 19

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 15

.0 0

24 .8

5

2. 83

3.1 9

2.83

2.79

6.00

18 .9

8 14

.5 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

14 .5

0 21

.1 2

16.5016.53 16.50

20 .2

1 14

.5 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

14 .5

0 17

.9 7

24.7624.76

2. 66

5. 29

2. 66

3. 00

10 .0

0 9.

47

3. 30

10 .0

0 8.

62

17.84 16.31 15.42

27 .5

7 19

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 15

.0 0

20 .7

0

3. 00

11 .0

1 10

.7 4

5. 17

11 .6

3 11

.2 6

2. 70

24.77 24.77

24.76 24.76

24.77 26.07

25.99 24.77

24.77 26.03

5. 00

3. 00

19 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

15 .0

0

2.9911.77 10.019.99

11.774.19

1.74 11.77 11.26 8.74 11.77 4.26

4.3011.77 8.6911.31

11.773.00

1.6511.76 11.35 8.65 11.76 4.35

18.97 15.48 15.11

1.6111.76 9.9910.01

11.762.99

8. 04

11 .0

3

11 .0

3 12

.5 6

24.7824.78

24.7824.78

24.7724.77

24.7724.77

24.7724.77

3. 00

10 .0

0 7.

12

9. 93

10 .0

0 3.

00

4. 83

5. 00

3. 25

10 .0

0 8.

27

8. 12

10 .0

0 3.

00

9. 23

2.9911.78 10.01

11.57 10.203.01

4.6511.78 10.0010.00

11.781.35

4.7011.77 10.0010.00

11.771.30

1.2611.77 11.74 8.26 11.77 4.74

21 .1

9

22 .1

6

1.2211.77 11.78 10.02 9.96 4.78

3.0011.77 10.0010.00

11.773.00 21

.5 2

21 .9

2

21 .5

2

49.52

14 .5

0 16

.0 0

16 .0

0 16

.0 0

16 .0

0 14

.5 0

6. 00

39 6.

31 m

2

39 6.

28 m

2 39

6. 20

m 2

39 6.

22 m

2

47 0.

48 m

2

47 0.

48 m

2

352.96 m2 352.87 m2 362.60 m2

35 9.

37 m

2

35 9.

37 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

42 m

2

39 6.

42 m

2 39

6. 36

m 2

39 6.

36 m

2 39

6. 31

m 2

39 6.

31 m

2 35

9. 10

m 2

35 9.

10 m

2

359.06 m2 353.82 m2 358.05 m2

39 6.

34 m

2 37

1. 62

m 2

39 6.

38 m

2 37

1. 67

m 2

S+P+2E+Er

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

To p.

5 16

/2 /c

51 7/

2/ b

52 7/

2/ 1/

b C

F. n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

Puz in lucru "RECONFIGURARE SIEXTINDERE ZONA SERVICII SIDEPOZITARE EXISTENTA;DEZVOLTARE ZONAREZIDENTIALA CU FUNCTIUNICOMPLEMENTARE "beneficiar RANDLER GROUPS.R.L., Poparad Sorin si PoparadAdriana Zorica

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

Traseu retea Delgaz

LEGENDA

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

ACCES RUTIER

LIMITA PUZ "ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE "

LIMITA PUZ "RECONFIGURARE SI EXTINDERE ZONA SERVICII SI DEPOZITARE EXISTENTA; DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE "

LIMITA PUZ STUDIAT PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

De 1504/1/12

1 23

4

5

6

7

8

15

16

17

18

20

21

22

30

31

32

2627

23

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/Er

9

13

14

S+P+1E+M/Er

25

21

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/ErS+P+1E+M/Er

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

3 4

29 5,

15

29 1,

95

60,75

60,45

Sp at

iu v

er de

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

24

28

29

19

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

13 91

.7 1m

2

Pr of

il st

ra da

l P T1

1 2m

A1 50

4/ 1/

9/ 3

Zo na

d ep

oz ita

re

Calea Buziasului Mosnita Noua

PU Z

ap ro

ba t c

u H

C L

32 1/

15 .0

6 20

18

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00 3.

00 6.

00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00 Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 7_

20 00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134 P

U Z

a pr

ob at

c u

H C

L 32

7_ 20

00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Nr. pr oiect:

S.C. " ARHI

TECT TRIM

BITAS " S.R

.L.

arh. A lina N

arița

Proie ctant

:

RO 7 95178

0 J35/1

396/1 995

str. M . M. T

odoro v, nr.2

, Timi șoara

, jud. Timiș

tel. +4 -0744

69801 2, tel.

/fax: + 4 (025

6) 432 212

e-mai l: offic

e@tri mbita

s.ro Scara :

februa rie 20

18

arh. G eorge

ta Trî mbița

ș

arh. G eorge

ta Trî mbița

ș

Speci alist R

.U.R.

Șef p roiect

:

Proie ctat:

Dese nat:

Verific at:

Faza:

arh. A lina N

arița

arh. C amil M

ilincu

S.C. R ANDL

ER G ROUP

S.R.L .,

Popa rad S

orin ș i Popa

rad A driana

Zoric a

140/2 015

PLAN URB

ANIST IC ZO

NAL

Denu mire

proie ct:

Denu mire

planș ă:

Bene ficiar:

Calea Buzia

șului, nr.12

6, CF 4305

58, 44 2663,

Timiș oara

Nr. pl anșă:

Data:

P.U.Z .

P.U.Z ."R

econf igura

re și e xtinde

re zon ă serv

icii și depo

zitare exist

entă;

dezv oltare

zonă rezid

ențial ă cu f

uncțiu ni com

pleme ntare

"

Cale a Buz

iașulu i, nr. 1

26, C F nr.

43055 8, 442

663, I ntravi

lan Ti mișoa

ra, jud . Timi

ș

"Reco nfigu

rare ș i extin

dere z onă s

ervici i și

depoz itare e

xisten tă; de

zvolta re zon

ă rezi denția

cu fun cțiuni

comp lemen

tare"

Limita de pr

opriet ate te

ren st udiat

Limite parce

le pro puse

Limită aviza

tă OC PI

Stâlpi rețea

elect rică

C Cămi

n can alizar

e

A Cămi

n apo metru

P Cămi

n ape pluvi

ale

H Hidra

nt

Copa c/ tuieG

Răsu flător

gaz

ZONIF ICAR

E EXI STEN

T:

Zonă pentru

locui nțe și

funcț iuni

comp lemen

tare P ...P+2

exist entă

Zonă pentru

locui nțe și

funcț iuni

comp lemen

tare p este P

+2 ex istent

ă

Zonă pentru

instit uții

și ser vicii p

ublice exist

entă

Zonă locuin

țe și f uncțiu

ni

comp lemen

tare p este P

+2,

institu ții și s

ervici i publ

ice ex istent

ă

Zonă pentru

spați i verz

i

amen ajate

existe ntă

Teren arabi

l în in travila

n

Zonă propu

să în PUG

în vig oare

pentru locui

nțe și funcț

iuni

comp lemen

tare P ...P+2

Zonă căi de

comu nicați

e rutie ră

și am enajă

ri afer ente e

xisten tă

Sens de cir

culați e rutie

ZONIF ICAR

E PRO PUS:

Subzo nă loc

uire ș i func

țiuni c omple

menta re

regim de în

ălțime max.

(S)+P +1E+

M/Er propu

Subzo nă pe

ntru in stituți

i

și ser vicii p

ublice propu

Subzo nă pe

ntru s pații v

erzi

amen ajate

propu să

Subzo nă că

i de c omun

icație rutier

ă

și am enajă

ri afer ente i

ndust rie pro

pusă

Zona de im

planta re a c

onstru cțiilor

propu să

UTR 1 - Zon

ă locu ire

UTR 2 - Zon

ă dep ozitar

e și s ervici

i

Zonă depoz

itare ș i serv

icii pr opusă

Acces rutier

propu s

Zonă depoz

itare ș i serv

icii ex istent

ă

Subzo nă loc

uire ș i func

țiuni c omple

menta re

regim de în

ălțime max.

(S)+P +2E+

M/Er propu

PUZ i n lucr

u 555 m

2

569 m 2

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10

547 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 21

088 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10

547 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Randl er Gro

up SR L

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 11

,9 9

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S=

13 690 S=

14 695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009 ,0

0

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras C

.F. 431 832, n

r. Cad . 4318

32, Nr . Cad.

Vech i

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

875 m 2

1,055 m2

180 m 2

199 m 2

28.82 64.12 6.14

12 .00

10.50

12.00

12 .0

0

12 .00

12 .0

0

48 .9

4 31

.7 1

80 .9

8

36 .5

7

36 .0

0

24.29 29.28 5.51 5.01

36 .09

37 .37

36 .09

2.2 2

17 .05

17 .05

1.6 8

36 .09

36 5.

99

29 4.

45

37 .7

7 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .00

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3.0 0

12 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

m in

. 1 0.0

0 si

h m

in . 3

.00 si

h/ 2

3.00

3.00

3.0 0

12 .00

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .00

si h

/2 m

in . 1

0.0 0

si h

3.0 0

6.0 0

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.0 0

6.0 0

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6.0 0

3.0 0

3.00

3.0012.00 3.00min. 6.00

si h

3.0 0

3.0 0

8.0 0

4.0 0

12 .00 4.0

0 8.0

0

3.00 5.50 5.00 3.00

6.0 0

2.25 5.50 2.00

2.25

11.08 13.08

19 .78

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .79

2.7 5

12.9610.96

13.0911.09

18 .61

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .50

2.7 4

22 .95

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

20 .03

12.94 13.06

26.00

26.00

26.00

13.03 12.98

26.01

2.86 2.86

20 .34

10.98 12.98

2.25 2.005.50

2.25

19 .71

22 .00

22 .00

22 .00

22 .00

19 .70

23.94

24.04

22 .29

22 .00

22 .00

22 .00

22 .00

21 .12

25.98

25.98

25.98

25.98

25.98

24.04

2.7 9

39 .91

25 .00

25 .00

39 .90

12 .00

42 .50

25 .00

25 .00

40 .60

25.98

25.98

23.90

2.90

12.95 13.06

23 .09

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

20 .34

12 .02

13.06 12.94

26.01

26.01

26.01

26.01

25.98

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

22 .38

21 .12

22 .16

6.00 3.00

2.7 9

3.0 0

12 .00

3.0 0

2.2 5

5.5 0

2.0 02

.25

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

m in

. 6 .00

& h

/2

64.00

4,995 m2

649 m 2

649 m 2

268 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

283 m 2

572 m 2

572 m 2

572 m 2

572 m 2

265 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

468 m 2

280 m 2

1,071 m2

295 m 2

1,094 m2

262 m 2

279 m 2

297 m 2

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423

89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234

89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706

89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364

89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.570 89.589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.525 89.601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231

89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.741 89.972

90.021

90.164

89.980

90.022

89.483

89.702

89.662

89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.1 8989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

88.818 88.973

89.256

88.857 88.760

89.267

89.311

89.224

90.047

89.50189.496

89.241 89.158

89.603

89.760

89.582

89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/6

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2:/1 :/3

Str. DAFINULUI

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

120 122/A 122 122/B 124 124/A

79 81

83

H C

L 44

4_ 20

05

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10

547 m2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

(S)+P +1E+(

M)Er

POT m ax =4

0%

CUT m ax =1

.1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

PT T1

PT T1

PT T1

PTT1PTT1

PTT1PTT1

PT T1

PT T1

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

H C

L 32

8_ 20

05

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLCmici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1

SzLCmici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

PTT2PTT2

UTR 2 - 10

547 m2

51 3/

1/ 2

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

(S)+P +2E+

(M)E r

POT max

=40%

CUT max

=1.6

(S)+P +2E+

(M)E r

POT max

=35%

CUT max

=1.4

(S)+P +2E

POT max

=35%

CUT max

=1.05

PUZ in lu

cru - AO n

r. 33 /21.0

9.201 7

''ZON A RE

ZIDE NTIA

LA C U

FUNC TIUN

I CO MPLE

MEN TARE

''

UTR 1 - 21

088 m2

PUZ in lu

cru - AO n

r. 6/1 1.05.

2017

''ZON A LO

CUIN TE IN

DIVID UALE

CU R EGIM

RED US D

E INA LTIM

E

CU C ARAC

TER URB

AN''

1

45

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

12

12

12

12

12 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

102.33

24.29 29.28 5.51 5.01

21,08 8 m

2

1,055 m2

10,54 6 m

2

180 m 2

(S)+P +1E+(

M)Er

POT m ax =3

5%

CUT m ax =1

SzLCm ici - l

oc. co lectiv

e

max. 6 ap./

parce la

SzLi - locui

re

max. 2 unit

ati/pa rcela

(S)+P +1E+(

M)Er

POT m ax =3

5%

CUT m ax =0

.9

(S)+P +2E+(

M)Er

POT m ax =3

5%

CUT m ax =1

.3 SzLC

- locu ire co

lectiv a

UTR 2 - 10

547 m2

max. (S)+

P+4E +Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

UTR 1 - 21

088 m2

SzSI - servi

cii si institu

tii

(S)+P +1E+(

M)Er

POT m ax =4

0%

CUT m ax =1

.1

SzV - spati

i verz i

SzC - circu

latii

UTR 2 - 10

547 m2

Nr. Nord(

m) Est(m

)

1 47634

7.51 21066

8.34

2 47631

5.269 21076

5.454

3 47628

5.59 21075

4.28

4 47623

9.79 21073

7.03

5 47624

1.703 21073

1.196

6 47623

9.642 21073

0.371

7 47622

3.814 21072

4.033

8 47620

7.985 21071

7.695

9 47617

2.92 21070

3.654

10 47589

9.567 21059

4.198

11 47592

1.903 21053

4.217

12 47626

1.666 21067

0.265

13 47627

0.628 21064

2.893

14 47627

0.634 21064

2.873

1.25 1.00

2.00 5.50

1.00 1.25

12.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosa bil

trotuar

trotuarz.v.

z.v.

P

1.80 3.50

205.50

carosa bil

trotuar

N

N

140-A 06

REGL EMEN

TĂRI URBA

NISTI CE

1:500

TERE N

STUD IAT

ÎNCA DRAR

E ÎN T ERITO

RIU

ZONA

STUD IATA

CALEA BUZIASULUI CALEA BUZIASULUI

INDIC I URB

ANIST ICI PR

OPUȘ I - cf.

Aviz d e Opo

rtunit ate nr

. 34/2 1.09.2

017

UTR 2 - Zon

ă dep ozitar

e și s ervici

i 10 5 47 mp

P.O.T . max

C.U.T . max

Regim de în

ălțime max.

Înălțim ea ma

x.

65%

2,10

(S)+P +4E+

Er

22,00 m

UTR 1 - Zon

ă rezi denția

lă cu funcț

iuni c omple

menta re și s

ervici i 21 0

88 mp

P.O.T . max

C.U.T . max

Regim de în

ălțime max.

Înălțim ea ma

x.

35%

0,90

(S)+P +1E+

M(Er)

15,00 m

Înălțim ea ma

x. la c ornișă

11,00 m

LEGE NDA

Înălțim ea ma

x. la c ornișă

18,00 m

PROP US

EXIST ENT

Teren arabil

în intr avilan

SzSI - Subzo

nă ser vicii și

institu ții pub

lice

SzV - Subzo

nă spa ții verz

i amen ajate

SzC - Subzo

nă căi de co

munic ație ru

tieră ș i amen

ajări a ferent

e

21 08 8 mp

100,0 0 %

- -

1 055 mp

5,00 %

1 055 mp

5,00 %

5 194 mp

24,63 %

- -

- -

- -

21 08 8 mp

100,0 0 %

21 08 8 mp

100,0 0 %

TOTA L

BILAN Ț TER

ITORI AL - U

TR 1 - 21 0

88 m 2

SzLC - Subz

onă lo cuire c

olectiv ă max

. (S)+P +2E+M

/Er

3 463 mp

16,42 %

- -

SzLCmi ci - S

ubzon ă locu

ire col ectivă

max. 6 ap./p

arcelă , max.

(S)+P +1E+M

/Er

3 412 mp

16,18 %

- -

SzLi - Subz

onă lo cuire c

u max . 2 uni

tăți loc ative/p

arcelă , max.

(S)+P +1E+M

/Er

6 909 mp

32,77 %

- -

SzLi 35%

1,00

(S)+P +1E+

M(Er)

17,00 m

12,00 m

SzLCm ici

35%

1,30

(S)+P +2E+

M(Er)

17,00 m

12,00 m

SzLC 40%

1,10

(S)+P +1E+

M(Er)

17,00 m

12,00 m

SzSI

BILAN Ț TER

ITORI AL - U

TR 2 - 10 5

47 m 2

PROP US

EXIST ENT

Const rucții D

epozit are și

servic ii

2 367 mp

22,44 %

Teren arabil

în intr avilan

2 412 mp

22,87 %

-

-

10 54 7 mp

100,0 0 %

TOTA L

10 54 7 mp

100,0 0 %

TOTA L UTR

1 + U TR 2

= 31 6 35 m

2

PTT 1 - 12,0

0 m PTT 2

- 5,50 m

Platfo rme ci

rculați i, parc

ări și a menaj

ări afe rente

Spații verzi a

menaj ate

Teren liber d

e cons trucții

-

-

2 352 mp

22,30 %

320 m p 3

,03 %

3 096 mp

29,36 %

Max. 6 856

mp Max.

65,00 %

Min. 1 582 m

p Min. 1

5,00 %

Min. 2 109 m

p Min. 2

0,00 %

TABE L DE

COOR DONA

TE

SISTE M STE

REOG RAFIC

1970

2.00 2.00

6.02

6.00

C ad

:4 31

83 2

Sc f.=

17 76

0 Sm

as .=

17 76

0

10 11 12

12

12

12

12

1212 12

12

zona interdictieDelgaz

Profil stradal PT2 12m

Pr of

il st

ra da

l P T2

1 2m

PU Z

ap ro

ba t c

u H

C L

32 0/

15 .0

6 20

18

PU Z

ap ro

ba t c

u H

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: februarie 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica

140/2015 PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Buziașului, nr.126, CF 430558, 442663, Timișoara

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Calea Buziașului, nr. 126, CF nr. 430558, 442663, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

"Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

1,055 m

2

649 m 2

649 m 2

1,094 m

2

1,071 m

2

180 m 2

199 m 2 875 m

2

4,995 m

2

28.80 64.12 6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9 17

.0 5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2 min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h

m in

. 3 .0

0 si

h /2

3.00

3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00 si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00 si h/2 3.00

min. 6.00 si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

3. 00

6. 00

3.00 3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00 si h

6.00 3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.0012.00

3.00min. 6.00 si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50 5.00 3.00

6. 00

2.25 5.50 2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.005.50 2.25

12 .0

0

18 .0

0

13.06 12.94

26.01

min. 6.00 si h

min. 6.00 si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C

C

C

G

G

C

H

C

C

cabina poarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

40923 9

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5

:/6

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1

:/2 :/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI:/1 :/2 :/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

47590 0

21 06

00

47600 0

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

(S)+P +4E+

Er

POT max

=65%

CUT max

=2.1

1 4

56

11 12

13 14

2 3

7

8

9

10

UTR 1 - 2

1 08 8 m

2

(S)+P +1E+

(M)Er

POT max =

35%

CUT max =

0.9

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1 (S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)ErPOT max =35%CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectivamax. 6 ap./parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzLi - locuiremax. 2 unitati/parcela

(S)+P+1E+(M)ErPOT max =35%CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 1

0 54 7 m

2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5 10,5

12 12

12

12

29 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1211

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06 24.51 16.76

5.51 5.01

121 2

124 118

120 122/A

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

122 122/B 128

126124/A

1 D

LP

300m p

300m p

300m p

687m p

516m p

687m p

300m p

250m p250

mp

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p 250m

p 250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

300m p

482m p

250m p250

mp

250m p

250m p 25

0mp 250m

p

250m p

250m p

473m p439m

p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

250m p

300m p

250m p

250m p

250m p

250m p

377m p

392m p

392m p

449m p

372m p

290m p

290m p

305m p

462m p

392m p

384m p

384m p

687m p

424m p

431m p

443m p

517m p

384m p

438m p

410m p

381m p

399m p369m

p338m p

282m p

482m p

517m p

300m p

291m p

320m p348m

p

282m p

410m p

12.0

A 15

04 /1

/1 3

6, 00

D 1

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

19 2/

20 04

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+MS+P+2E+M65432

31

32

33

34

35

36

37

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

7/ 20

00 12

.0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

321 29 30 31

32

55 56

97 98

99

100

101

102

104 103

105 106

107

108

109

110

111112

113

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10 ,0

0

6, 00

5,00 6,006,00

5,00

5,01

5,00 5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00 5,00

6,00 5,00

6, 00

5, 00

6,01 5,00

5,99 5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00 10,00

10 ,0

1

M

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

. S.

C . E

le ct

ric

Rand ler Gr

oup S RL

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

28 9/

20 07

P U

D a

pr ob

at p

rin H

C L

53 7/

20 06 1

1, 99

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50 5,50

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 40%

, CUT =1,6

mixt / locui

re col ectiva

3, 00

S+P+ 2E+M

/Er

Hc=1 0,5m

POT= 35%

, CUT =1,4

locuir e cole

ctiva

S= 28

575

S= 1

2728 S= 2

2715

S= 3

694

S= 4

690

S= 26

680

S= 31

5611

3,00

S= 16

437

S= 17

437

16 ,0

0

3,00

S= 7

689

S= 24

335

R8 .24

S= 6

621

P U

Z in

lu cr

u - z

on a

se rv

ic ii,

lo cu

ire in

di vi

du al

a si

c ol

ec tiv

a

S= 15

474

6,00 si h

S= 12

621 S= 13

690 S= 14

695

12 ,0

0

12 ,0

0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 2 un it. pe

parce la

Fabric a

paine

DIVA

8, 00

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 43

3/ 20

10 12

,0 0

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L 32

8/ 20

05

3,00 6,00 si h

6,00

S= 5

621

S= 25

584

6,00 si h

6,00 si h

3,00

3,25 5,50 5,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

Sz 3

......... ..

......... ..

AC 58 5/201

7 -

Cons truire

imob il

locuin te in r

egim de

inaltim e P+2

E+M cu

44 ap artam

ente

S= 20

437

S= 21

437

S= 11

621 S=

9 772S=

10 689

S= 19

437

S= 18

437

S= 22

492S= 23

327

S= 8

771

......... ..

7,75

7,75

S= 29

326 S= 30

315

8,75

12 ,0

0

......... ..

Sz 3

3, 00

3, 00

6, 00

6, 00

3,00 si h/2

3, 00

3,00

3,00 si h/2

6, 00

6, 00

3, 00

12 ,0

0 3,

00 6,

00 6,

00

Sz 1

Sz 1

3,00 si h/2

3,00

3,00 si h/2

6, 00

5,50

S= 32

6009, 00

2,25

S= 27

680

3,00

3,00 si h/2

3,00 si h/2

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

3, 00

3, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SP

SP

12,00

(S+)P +2E

Hc=1 0,50m

POT= 35%

, CUT =1,05

locuir e /ma

x 6 un it. pe

parce la

S= 1

600 Indica

tori pa rcele

(num erota

re, su prafa

ta)

INDIC ATOR

I URB ANIS

TICI

Zona de lo

cuint e / ma

x. 2 u nitati

pe p arcel

a

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e / ma

x. 6 u nitati

pe p arcel

a/ sem icolec

tive m ici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,0 5

Regim de in

altime = (S

)+P+2 E // H

cornis a = 1

0,50 m

Zona de lo

cuint e cole

ctive mici

P.O.T .max.

= 35 %

C.U.T .max.

= 1,4

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // Hcorn

isa = 10,50

m

Zona pred

omin ant re

ziden tiala /

mixt a

P.O.T .max.

= 40 %

C.U.T .max.

= 1,6

Regim de in

altime = (S)

+P+2 E+M/

Er // H cornis

a = 1 0,50 m

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

- ZO NIFIC

ARE

Zona de im

planta re a c

ladiril or pro

pusa

Limita prop

rietate / tere

n stud iat

Limita cvart

al

Zona locui

nte si funct

iuni c omple

menta re exi

stenta

LEGE NDA

LIMIT E

ZONI FICA

RE F UNCT

IONA LA

Retel e elec

trice L EA

Zona cai d

e com unica

tie ex istent

e

Lea

CAI D E CO

MUN ICAT

IE

RETE LE/ Z

ONE DE P

ROTE CTIE

Subz ona lo

cuinte indiv

iduale si se

micol ective

mici (S)+P

+2E / P+1E

+M p ropus

a

Subz ona lo

cuinte colec

tive m ici (S)

+P+2 E+M/

Er pro pusa

Subz ona v

erde propu

sa Subz

ona m ixta lo

cuinte colec

tive s i func

tiuni c omple

menta re (S)

+P+4 E+M/

Er pro pusa

Str. 3 Augu

st 191 9 nr.

19 ap . 2A,

Timis oara

13.07 /167/2

017

HONA E VIK

TOR

Timis oara,

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, j

ud. T imis

ZONA REZ

IDEN TIALA

CU F UNCT

IUNI COM

PLEM ENTA

RE

Arh. L aura

Marcu lescu

03

REGL EMEN

TARI URB

ANIS TICE

PROP UNER

E

P.U.Z .

02

09.20 17

1: 100 0

Arh. L aura

Marcu lescu

Arh. G lad Tu

dora

Str. D afinul

ui - C alea B

uzias ului, T

imiso ara

Zona dotar

i, serv icii, co

mert existe

nta

Zona depo

zitare , serv

icii ex istent

a

Zona cai d

e com unica

tie pro puse

Limita parce

le exi stente

Limita parce

le pro puse

Zona spati

i verz i exis

tenta Zona

locui nte co

lectiv e / ins

titutii si ser

vicii e xisten

ta

Cana le de

desec are e

xisten te

P.U.G . - ET

APA 3/ act

ualiza re

EXTIN DERE

ZON A M3

GSPu blishe

rVers ion 0.

4.100 .100

PRO IECT

:

Desen at:

Proiec tat:

Aprob at:

Plans a :

Ampla same

nt:

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

arh. G abriel

T. Alm ajan

Nr. R aport

Verifi cat/E

xpert

Cerin te

Nume , Pren

ume

Semn atura

Nr. R efera

t

Benef iciar :

Pr. nr .

Faza: PUZ

01.20 16

26/2 016

CJT

RUR

OAR

S.C. 2 ATIM

PRO DES

IGN S.R.L

.

S.C. A TG ST

UDIO S.R.L

.

TIMIS OARA

, CAL EA SA

GULU I 29/A

, AP.1 3,

J35/1 696/2

0.07.2 011

CUI 2 88978

10Tel .: +40

356 4 11328

Mob. : +40

721 4 24360

E-ma il: offic

e@2a tim.co

m

PUZ- ZON

A DE LOCU

INTE INDI

VIDU ALE C

U REG IM RE

DUS DE IN

ALTIM E

CU CA RACT

ER UR BAN

Timiso ara, st

rada e xtras

C.F. 4 31832

, nr. C ad. 43

1832, Nr. Ca

d. Vec hi

A1504 /1/9/1/

b, nr.- , bl-, s

c-, ap- , iden

tificat prin p

arcela cu C.

F. 431 832, N

r. Cad . 4318

32, nr .

Cad. V echi A

1504/1 /9/1/b

S.C. S PIRA

L COL ONAD

E S.R .L.

47614 7.243

2107 65.45

8

47612 9.058

2108 23.42

2

47585 5.059

2107 13.71

7

47587 6.154

2106 57.07

0

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVE NTAR

DE C OOR

DONA TE

SISTE M ST

EREO 1970

13058 ,05

17 76 0 100

Teren aflat

in pro prieta

tea

benef iciaru

lui co nform

CF

Teren confo

rm rid icare

topo

mp %

Supra fata te

ren

Existe nt

mp %Propu

s

BILAN T TE

RITO RIAL

888.5 4

Spati i verz

i

0 0

5

0 0

17 76 0

73,52

Locui nte in

dividu ale

Servi cii

Supra fata c

edata in ve

derea

realiz arii dr

umur ilor

Drum uri, tr

otuar e si z

one

verzi in alin

iamen t

NUMA R PA

RCEL E DE

LOCU INTE+

SPAT IU VE

RDE 330

0

0

0

0

0 0

0

0

4701. 97

26,47 4701.

97 26,47

Limita zona

studi ataLEGE

NDA:

Limita de pr

oprie tate e

xisten ta

Teren agric

ol

Zona locuin

te ind ividua

le

Drum uri ex

istent e

Latim e pro

spect strad

al Drum

uri pr opuse

Spatiu verde

Zona de im

planta re a c

ladirii

Retra gere f

ata de limite

/

front strad

al pro pus

12

8. 00

1.50 1.00

0.50 6.00

0.50 1.00 1.50

1. 80

0. 60

1. 20

5.00

12.00

5.00

Profil strada

l PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea elect

rica

retea alime

ntare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefo

nie

retea gaze

nat.

retea cana

lizare

S

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo

na v

er de

1E

S

P

1E

M/Er

M/Er

36 5.

51 m

2

36 1.

75 m

2

888.54 m2

36 2.

56 m

2 36

2. 80

m 2

36 3.

04 m

2 36

3. 29

m 2

36 3.

53 m

2

36 4.

63 m

2 36

4. 28

m 2

36 3.

93 m

2 36

3. 58

m 2

36 3.

23 m

2

392.49 m2 353.75 m2

393.49 m2

399.89 m2 359.95 m2 399.16 m2

416.51 m2374.09 m2414.75 m 2

41 3.

38 m

2 36

4. 30

m 2

36 3.

88 m

2 41

1. 90

m 2

41 1.

48 m

2 36

3. 63

m 2

36 4.

16 m

2 41

3. 34

m 2

417.16 m2 371.81 m2 412.44 m2

15.2215.00 15.22

2.1 0

2.15

21 .5

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 23

.9 5

2.142.1 5

15.36 15.00 15.36

22 .6

2 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 20

.9 0

24.23 24.22

24.20 24.26

24.18 24.28

24.17 24.31

23 .4

0

23 .7

7

2.1 2

2.17

15.30 15.00 15.27

21 .8

6 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0

24 .8

9 17

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

17 .0

0 18

.3 0

24.21 24.33

24.24 24.29

24.27 24.26

24.30 24.22

24.33 24.18

24 .4

5 12

.0 0

25 .4

3

2.102.1 3

21 .4

7

24 .2

4

25 .1

1

10 .0

0 13

.2 2

3. 00

12 .0

0

9. 00

12 .2

4 3.

00

3. 00

14 .3

7 9.

00

3.0014.3214.4713.903.00

9. 00

11 .1

4 3.

00

48.55

18 .3

0

48.56

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.30 3.00

12.00 3.00 11.27 10.00 10.00 11.26 3.00 12.00

3.00 11.30 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.32 10.00 10.00 11.20 3.00

5. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

5. 00

3. 00

13 .2

7 10

.0 0

3.00 13.68 15.00 13.91 3.00

10 .0

0 10

.5 0

3. 00

3. 00

10 .7

2 10

.0 0

10 .0

0 10

.3 5

3. 00

12 .0

0

3.00 13.69 15.00 13.76 3.00

3. 00

10 .0

7 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 12

.0 0

3. 00

11 .0

0 11

.3 2

3. 00

3.0011.30 10.0010.00

11.183.00

3.0011.28 10.0010.00

11.193.00

3.00 11.21 10.00 10.00 11.25 3.00

3.00 11.23 10.00 10.00 11.23 3.00

3.00 11.24 10.00 10.00 11.21 3.00 16.17 15.16 17.12

12 .0

0 3.

00 11

.0 0

8. 56

3. 00

3. 00

12 .2

3 10

.0 0

3. 00

12 .0

0 15

.0 0

15 .0

0 15

.0 0

15 .0

0

3.0011.32 10.0010.00

11.163.00

12.00 24.3224.16

12.00

15.28 15.00 15.28

10 .0

0 9.

47 3.

00

10 .0

0 10

.4 7

3. 00

24 .4

8

23 .5

1

3.00 13.71 15.17 13.71 3.00

60.75

29 5.

15

60.45

29 1.

95

12 9.

27

45.71

12 8.

66

45.57

45.56

13 3.

52

45.45

13 5.

48

A 150 4/1/9/

2/10

44141 2

44141 3

434508

43180 3

De 1504/1/12

A 150 4/1/9/

1/a

A 150 4/1/10

A 150 4/1/9/

3

1 2

3

4

210600

47600 0

210600

47580 0

210800

47600 0

210800

47580 0

1 23

4

5

6

7

8

10 11 12

15

16

17

18

19 20 21

22

23

24

25

31

32

33

26

2829

30

S+P+1E+M S+P+1E+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M

S+P+1E+MS+P+1E+M

S+P+1E+M S+P+1E+M S+P+1E+M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S +P

+1 E

+M S

+P +1

E +M

S+P+1E+M

SPATIU VERDE

S+P+1E+M

9

13

S +P

+1 E

+M

S +P

+1 E

+M

14

S+P+1E+M

27

12

12

12

12

12

12

12

PLAN REG

LEME NTAR

I

2. 22

17 .0

5 17

.0 5

37 .7

7

29 4.

45

63.95

28.82 64.12 6.14

12 .0

0

10.50 12.00

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

10.50

10.50

10.50

16.00

48 .9

4 31

.7 1

102.33

80 .9

8

12 .0

0

36 .5

7

36 .0

0

36 5.

99

Bal ta

trotuar

Transformator electric

trotuar

pavaj

platforma beton

rampa beton

C C C

C

C CC

C

C C

C C C

H

H

H

C

P

C

C C C

C

G

G

C

H

C

C C

sp verde trotuar

88.953

88.839

88.822

88.983

89.009

88.993

89.228

89.407

89.647

89.752

89.770

89.609

89.563

89.511

89.228

89.347

89.132

89.318

89.423 89.281

89.356

89.253

89.287

89.339

89.485

89.510

89.747

89.763

89.753

89.719

89.481

89.215

89.155

89.106

89.145

89.194

89.170

89.928

89.927

90.234 89.933

89.281

89.752

89.358

89.177

89.241

89.286

89.356

89.567

89.755

89.804

89.800

89.783

89.627

89.478

89.416

89.342

89.251

89.367

89.425

89.459

89.386

89.260

89.246

89.311

89.379

89.484

89.611

89.798

89.830

89.765

89.762

89.474

89.350

89.255

89.253

89.138

89.137

89.162

89.110

88.854 89.377

88.92488.952

88.953

89.089

89.158

89.146

89.202

89.254

89.216

89.426

89.683

89.633

89.574

89.613

89.475

89.420

89.251

89.174

89.126

89.165

89.181

89.234 89.496

89.521

89.477

89.470

89.481

89.529

89.661

89.785

90.026

90.103

90.019

90.062

90.042

89.706 89.854

89.350

89.228

89.382

89.378

89.258

89.288

89.424

89.462

89.52089.78389.620

89.364 89.128

89.092

89.199

89.319

89.343

89.302

89.233

89.118

89.212

89.190

89.119

89.378

89.214

89.237

89.362

89.387

89.351

89.360

89.248

89.222

89.331

89.261

89.213

89.333

89.396

89.753

89.625

89.679 89.459

89.604

89.744

89.554

89.432

89.419

89.713

89.632

89.784

89.653

89.57089 .589

89.712

89.865

89.716

89.612

89.52589 .601

89.749

89.800

89.947

89.788

90.07989.738

89.889

90.031

89.912

89.856

89.645

89.552

89.394

89.279

89.021

89.231 89.247

89.228

89.242

89.268

89.374

89.623

89.823

89.924

90.092

89.921

89.74189.972

90.021

90.164

89.980

90.022 89.483

89.702 89.662 89.790

89.654

89.621

89.150

89.228

89.074

89.177

89.074

87.729

87.725

89.26089.18 989.196

89.006

88.848

89.341

89.502 89.502

cabina poarta

fundatie beton

C

44139 144

1390 44138

9

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9 :/10

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/7

40923 9

drum pietruit

Calea Buziasului

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

platforma beton

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

88.81888.973

89.256

88.85788.760

89.267

89.311 89.224

90.047

89.50189.496

89.24189.158

89.603

89.760

89.582 89.440

89.555

88.927

89.182

89.644

A 15

04 /1

/9 /2

:/4 :/5 :/6

:/2 9

A 15

04 /1

/8

:/1 :/2 :/3

:/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/1 7

:/9 :/10

:/11

:/12

:/13

:/14 :/15 :/16

:/1 :/2

:/2:/1 :/3

:/5 5

:/5 5

:/5 5

:/4 5

:/4 5

:/4 5

Str. PETUNIEI

Str. TOPORASILOR

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

St r.

ZA M

B IL

EL O

R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

A 15

04 /1

/9 /3

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

:/1 :/2 :/3

:/3 0:

/5 4

:/1:/2:/3

:/20

:/33:/34

:/35

:/4

:/1

:/2

:/3

:/32

:/1 C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

:/8:/9

:/16:/17

:/2 :/3

:/4 :/5

:/6 :/7

:/10 :/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/18

:/18

:/18

St r.

M A

G N

O LI

EI

A 15

04 /1

/4

:/13

:/27

:/20

:/8/1 :/24/1 :/25/ 1

:/26/1

:/7/1 :/23/1

:/22/1

:/21/1

:/18/2

:/19/1 :/6/1

:/5/1 :/15/1 :/16/ 1 :/17/1

:/8/2

:/7/2

:/6/2

:/5/2

:/26/2:/2 5/2:/24/2

:/23/2

:/22/2

:/21/2

:/19/2 :/18/1

:/17/2:/16 /2:/15/2

A 15

04 /1

/6 /1

A 15

04 /1

/6 /2

A 15

04 /1

/5

:/9/1

:/14

:/9/2

:/7

:/12/1 :/13/1

:/13/2:/12 /2

:/11/1:/4/1

:/3/1

:/2/1 :/6/1

:/5/1

:/1/1 :/2/1 :/3/1 :/4/1

:/4/2

:/3/2

:/2/2

:/1/2

:/10/2

:/6/2 :/5/2

:/4/2: /3/2:/2

/2

:/11/2

:/39

:/31/1

:/33

:/31/2

:/34/1

:/32/1: /10/1

:/9/1 :/28/1 :/29/1 :/30/1

:/12

:/11

:/10/2

:/9/2

:/38:/37

:/36 :/35

:/34/2

:/32/2

:/30/2:/29 /2:/28/2

A 95

5/ 3

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

St r.

R O

ZM A

R IN

U LU

I

A 15

04 /1

/1 1

A 15

04 /1

/1 0

21 07

00

47580 0

21 08

00

47590 0

21 04

00

47590 0

21 05

00

47590 0

21 06

00

47590 0

21 07

00

47590 0

21 08

00

47600 0

21 04

00

47600 0

21 05

00

47600 0

21 06

00

47600 0

21 07

00

47600 0

21 08

00

47610 0

21 04

00

47610 0

21 05

00

47610 0

21 06

00

47610 0

21 07

00

47610 0

21 08

00

47620 0

21 04

00

47620 0

21 05

00

47620 0

21 06

00

47620 0

21 07

00

47620 0

21 08

00

15547 1/0840748

8 41296

3

A 95

5/ 5

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

43450 7

43450 8

118 120 122/A 122 122/B 124 124/A

ter asa

41 95

89

43 63

57

43 63

56

Statie distrib

utie

carbu ranti

DF 15

08

DE 15

04 /1

/1 2

HC n1

50 5

DE 15

17

H C

n1 50

5

DF 15

08 DF

15 08

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

T im

is oa

ra

Te rit

or iu

l a dm

in is

tra tiv

M os

ni ta

N ou

a DE

15 17

D E1

50 4/

1/ 12

91

61 6563

69 7567 79 8177

57

59 59 A

83

134 P

U Z

a pr

ob at

c u

H C

L 32

7_ 20

00

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

32 8_

20 05

P U

D a

pr ob

at c

u H

C L

28 9_

20 07

PUD - HCL 444_2005 PUD - HCL 361_2001

P U

Z a

pr ob

at c

u H

C L

53 7_

20 06

12

12

Trotuar Trotuar

Trotuar

Spatiu verde

Spatiu verde

Sens giratoriu

C F.

n r.

44 26

63 23

5 00

m p

C F.

n r.

43 05

58 8

13 5

m p

co ns

tr uc

tie ex

is te

nt a

Calea Buziasului

PUZ aprobat cu HCL 328_2005

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 1

19 21

1m p

51 3/

2/ b,

51 6/

b/ 2

42 89

m p

To p.

5 16

/2 /c

5 17

/2 /b

5 27

/2 /1

/b

51 3/

1/ 2

PUZ in lucru - AO nr.33/21.09.2017''ZONA REZIDENTIALA CUFUNCTIUNI COMPLEMENTARE''beneficiar Honae Viktor

PUZ in lucru - AO nr. 6/11.05.2017''ZONA LOCUINTE INDIVIDUALECU REGIM REDUS DE INALTIMECU CARACTER URBAN''

S+P+2E+MS+P+2E+M

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er/M

S+P+2E

1

4 5

6

11

121314

2

3

7

8

9

10

St r.

A N

EM O

N EL

O R

St r.

AZ AL

EE LO

R

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,510,51 2

10,5

16

16

1212

LEGENDA

Limita de proprietate teren studiat

Limita teritoriului studiat conform AO nr. 34/21.09.2017

Terenuri reglementate prin documentații de urbanism aprobate cu HCL

Limite avizate OCPI

Stâlpi rețea electrică C Cămin canalizare A Cămin apometru P Cămin ape pluviale H Hidrant

Copac/ tuie

G Răsuflător gaz

ZONIFICARE EXISTENT:

Cale ferată

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P...P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2, instituții și servicii publice existentă

Zonă pentru spații verzi amenajate existentă

Zonă depozitare și prestări servicii existentă

Zonă propusă în PUG în vigoare pentru locuințe și funcțiuni complementare P...P+2

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente existentă

Canale de desecare existente

Zona de protecție a căii ferate existente - 100m din ax

Sens de circulație rutieră

HCn1505

DF1508

Căi de comunicație rutieră propuse în documentații PUZ/PUD aprobate cu HCL

Documentatii PUZ in lucru

Nr. Nord(m) Est(m) 1 476347.51 210668.34 2 476315.269 210765.454 3 476285.59 210754.28 4 476239.79 210737.03 5 476241.703 210731.196 6 476239.642 210730.371 7 476223.814 210724.033 8 476207.985 210717.695 9 476172.92 210703.654 10 475899.567 210594.198 11 475921.903 210534.217 12 476261.666 210670.265 13 476270.628 210642.893 14 476270.634 210642.873

N

N

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

140-A04STUDIU ZONĂ1:1000

ZONA STUDIATA

CALEA BUZIASULUI

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

STUDIU CVARTAL

Sc:1:1000 A:03

Limite cadastrale existente Limite parcele propuse

(si in perspectiva)

/REGLEMENTATA Cladiri existente

Zonificare propusa Zona locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parcela

Zona verde cu caracter public cu acces nelimitat Zona servicii

Zona de implantare a cladirilor

PUZ APROBAT PRIN AVIZ CJT 69/2010

FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google
FABRIC a Catedrala Strada Câmpului Zona Industrială 4 OCalea Buziaşului scot 5 4 ada cură rul Calea Şagului CALEA ŞAGULUI EL A pi Bulevardul Liv Rebreanu ă e 38 £ CALEA = II MARTIRILOR I Constantin Prezan = “Mures ES Strada M 3 să Sad Mureş E < St Met Stada Gari Musicescu Pepiniera Horticultura Q Google

Atasament: 4._PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE_.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

419.68 m2

424.36 m2

1,633.99 m2

53.72 m2

231.41 m2

N

3.07

2.93

16.70

16.28

16.70

2.83

3.18

6.00 6.00

49.53

4.92 7.08

12 .0

0

3.25

5. 00

10 .0

0

8. 19

45.55

15.00

15.50

15.00

24 .4

4

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

24 .8

5

3. 00

3.19

2.83

2.79

12.00

12 .0

0

6.00 6.00

3.00

18 .9

8

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

21 .1

2

16.50

16.53

16.50

20 .2

1

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

17 .9

7

24.76

24.76

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00 3.

00

5. 00

3. 00

3. 00

10 .0

0

9. 16

3. 00

10 .0

0 8.

92

17.84

16.31

15.42

27 .5

7

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

20 .7

0

3. 00

11 .0

1

10 .4

0

5. 00

11 .5

9

11 .0

0 3.

00

24.77 24.77

24.76

24.76

24.77

24.77

24.77 24.77

24.77

24.77

5. 00

3. 00

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

3.00 11.77

10.00

10.00

11.77 3.00

3.00 11.77

10.00 10.00

11.77 3.00

3.00

11.77

10.00

10.00

11.77

3.00

3.00 11.76

10.00 10.00

11.76 3.00

18.97

15.48

15.11

3.00 11.76

10.00

10.00

11.76

3.00

8. 33

11 .0

3

11 .0

3

12 .5

6

24.78

24.78

24.78

24.78

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

3. 00

10 .0

0

7. 12

9. 93

10 .0

0 3.

00

5. 00

5. 00

3. 00

10 .0

0 8.

52

8. 12

10 .0

0 3.

00

9. 23

3.00

11.78

10.00

10.00

11.78

3.00

3.00 11.78

10.00

10.00

11.78 3.00

3.00 11.77

10.00

10.00

11.77 3.00

3.00 11.77

10.00 10.00

11.77 3.00

21 .1

9

22 .1

6

3.00 11.77

10.00 10.00

11.77 3.00

3.00

11.77

10.00

10.00

11.77

3.00

21 .5

2

21 .9

2

21 .5

2

49.52

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0 14

.5 0

3.00

6.003.00

6. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

39 6.

31 m

2

39 6.

28 m

2

39 6.

20 m

2

39 6.

22 m

2

47 0.

48 m

2

47 0.

48 m

2

352.96 m 2 352.87 m 2

362.60 m 2

35 9.

37 m

2

35 9.

37 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

42 m

2

39 6.

42 m

2

39 6.

36 m

2

39 6.

36 m

2

39 6.

31 m

2

39 6.

31 m

2 35

9. 10

m 235

9. 10

m 2

359.06 m 2 353.82 m 2

358.05 m 2

39 6.

34 m

2

37 1.

62 m

2

39 6.

38 m

2 37

1. 67

m 2

4,176.45 m2

441412

C.F.434508

De 1504/1/4

A 15

04 /1

/9 /1

/a

A 1504/1/9/3

210600

476000 210800

476000

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/Er

9

13

S+P+1E+M/Er C.F.431803

2

1

Cad:431832 Scf.=17760

PU Z

AP RO

BA T

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

A 1504/1/9/2/10

A 15

04 /1

/1 0

210600

476000 210800

476000

3

4

29 5,

15

29 1,

95

60,75

60,45

A 15

04 /1

/9 /1

/a

To p.

5 16

/2 /c

51 7/

2/ b

52 7/

2/ 1/

b

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

DE 15

04 /1/

12

HC N1

50 5

Sp at

iu v

er de

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE

DEZMEMBRARE

C. F.

43 45

08

13 91

.7 1m

2

Pr of

il st

ra da

l P T1

1 2m

386.72 m 2

str. DAFINULUI

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

str. TOPORASILOR

str. PETUNIEI

Cladire in curs de constructie

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

18

12 .0

0

3.00

12.00

2.00 2.00

6.00 6.00

6.00 6.00

4. 00

4. 00

4. 00

441413

10

11

12

19

12

A 1504/1/9/3

12

zona interdictie Delgaz

PU Z

AP RO

BA T

CU H

CL 5

37 _2

00 6

PUZ APROBAT CU HCL 328_2005 441414

441415

441391

HC N1

50 5

Profil stradal PT2 12m

Profil stradal PT2 12m

Pr of

il st

ra da

l P T2

1 2m

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

12

12

12

12

12

12

12

8. 00

1.501.506.001.501.50

1. 80

0. 60

1. 20

3.0012.003.00

8. 00

0. 60

1. 20

1. 80

Profil stradal PT 2 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

pr iv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizareS

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo na

v er

de

1E

M/Er

P

1E

M/Er

8. 00

1.501.506.001.501.50

1. 80

0. 60

1. 20

12.003.00

Profil stradal PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizareS

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo na

v er

de

1E

M/Er

spatiu verde

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

BILANT TERITORIAL

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

Sc:1:1000 A:04

10981,39

19 000

100

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF (suprafata in acte) Teren conform ridicare topo (suprafata masurata)

mp % Suprafata teren Existent

mp % Propus

1391,71Spatii verzi 00 7,83

0

17 760

61,85 Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)

Servicii

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

Drumuri, trotuare si zone verzi in aliniament

NUMAR PARCELE DE LOCUINTE+SPATIU VERDE 32

0

0

0

0

0

00 1068,43 6.01

4318,47 24.31

4318,47 24.31

PARCELA NR. 19 SE VA FII TRECUTA IN CARTEA FUNCIARA CA SPATIU VERDE

Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) Regim de construire :izolat/cuplat/insiruit; Hmax=8,00m cornisa Regim de inaltime:S+P+1E+M/Er POT max=35%, CUTmax=0,9

Zona servicii Regim de construire :izolat/cuplat/insiruit; Hmax=8,00m cornisa Regim de inaltime:S+P+1E+M/Er POT max=35%, CUTmax=0,9Zona locuinte individuale dinPUZ-uri reglementate anterior

LEGENDA:

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

Teren agricol

Limite

Zonificare existenta/reglementata

Zone de protectie/interdictie

Cai de comunicatie

Drumuri existente- Drumuri de exploatare

Zonificare propusa Zona locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parcela

Zona verde cu caracter public cu acces nelimitat

Drumuri propuse

Zona servicii

Retragere fata de limite/ front stradal propus

Retea Del-gaz traseu deviat

Antene de irigatii dezafectate

Zona protectie antene irigatii

Posibilitatea de dezmembrare a parcelelor

Zona servicii din PUZ-uri reglementate anterior Zona verde din PUZ-uri reglementate anterior Cladire in curs de construire

Zona de implantare a cladirilor

Limita zona studiata

Limita cadastrala a parcelelor din PUZ-uri reglementate anterior

Limita parcela propusa reglementarii

Limita cadastrala a parcelelor propuse

Drumuri reglementate in documentatii aprobate anterior

Atasament: 5._PLAN_MOBILARE_URBANA.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

419.68 m2

424.36 m2

386.72 m 2

39 6.

38 m

2

N

39 6.

31 m

2

39 6.

28 m

2

39 6.

20 m

2

39 6.

22 m

2

47 0.

48 m

2

47 0.

48 m

2

35 9.

37 m

2

35 9.

37 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

48 m

2

39 6.

42 m

2

39 6.

42 m

2

39 6.

36 m

2

39 6.

36 m

2

39 6.

31 m

2

39 6.

31 m

2

35 9.

10 m

2

35 9.

10 m

2

359.06 m 2

353.82 m 2

358.05 m 2

39 6.

34 m

2

37 1.

62 m

2

37 1.

67 m

2

352.96 m 2

352.87 m2

362.60 m 2

1,633.99 m2

231.41 m2

4,178.01 m2

441412

441413

C.F.434508

De 1504/1/4

A 15

04 /1

/9 /1

/a

A 1504/1/9/3

210600

476000 210800

476000

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11 12

15

16

17

18

20

21

22

30

31

32

26

27

9

13

14

25

2

1

Cad:431832 Scf.=17760

PU Z

AP RO

BA T

A 1504/1/9/2/10

A 15

04 /1

/1 0

210600

476000 210800

476000

3

4

29 5,

15

29 1,

95

60,75

60,45

A 15

04 /1

/9 /1

/a

To p.

5 16

/2 /c

51 7/

2/ b

52 7/

2/ 1/

b

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

441414

441415

441391

DE 15

04 /1/

12

HC N1

50 5

Sp at

iu v

er de

24

28

29

19

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

POSIBILITATEA DE DEZMEMBRARE

C. F.

43 45

08

13 91

.7 1m

2

23

str. DAFINULUI

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

str. TOPORASILOR

str. PETUNIEI

C.F.431803 Cladire in curs de constructie

3.07

2.93

12 .0

0

16.70

16.28

16.70

2.83

3.18

6.00 6.00

49.53

4.92 7.08

12 .0

0

3.25

45.55

15.00

15.50

15.00

24 .4

4

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

24 .8

5

3.19

2.83

2.79

12.00

3.00

12.00

12 .0

0

3. 00

6.00 6.00

18 .9

8

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

21 .1

2

16.50

16.53

16.50

20 .2

1

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

17 .9

7

2.00 2.00

24.76

24.76

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3. 00

17.84

16.31

15.42

27 .5

7

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

20 .7

0

22 .5

9

24.77 24.77

24.76

24.76

24.77

24.77

24.77 24.77

24.77

24.77

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

18.97

15.48

15.11

24.78

24.78

24.78

24.78

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

3. 00

17 .1

2

21 .1

9

22 .1

6

21 .5

2

21 .9

2

21 .5

2

49.52

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

6.02 5.98

7.76 4.00

4.00 4.00

24 .4

0

10 .0

0 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 3.

50

3. 00

7.50

4.00 4.00

8.50

4.00 4.00

7.50

5. 50

4. 00

4. 00

8. 00

4. 00

4. 00

8. 004

.0 0

4. 00

8. 00

8. 02

4. 00

8. 00

4. 00

3. 97

0. 00

5. 50

4. 00

4. 00

8. 00

4. 00

4. 00

8. 004

.0 0

4. 00

8. 00

8. 02

4. 00

8. 00

4. 00

3. 97

0. 00

10 .0

0 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 8.

00 4.

00 4.

00 3.

50

7.50 4.00 4.00

8.30 4.00 7.76

7.50

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

12

12

12

12

12

12

12

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E rS+

P+ 1E

+M /E

r

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+P+1E+M/Er S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+ P+

1E +M

/E rS+

P+ 1E

+M /E

r

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+ P+

1E +M

/E rS

+P +1

E+ M

/E r

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

A 1504/1/9/3

12

12

zona interdictie Delgaz

PU Z

AP RO

BA T

CU H

CL 5

37 _2

00 6

PUZ APROBAT CU HCL 328_2005 H CN

15 05

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

S+ P+

1E +M

/E r

Zona verde

LEGENDA:

Zonificare

Zone de protectie/interdictie

Cai de comunicatie

Cladiri propuse in cadrul parcelelor pentru locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parela)

Limita zona studiata

Limite

Limita cadastrala a proprietatilor Puz-ului propus

Retragere fata de limite/ front stradal propus

Antene de irigatii dezafectate Retea Del-gaz propusa devierii

Loc de parcare

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

Zona protectie antene irigatii

Cladiri propuse in cadrul parcelelor pentru servicii

Cladire in curs de construire

Drumuri existente- Drumuri de exploatare

Drumuri propuse

Drumuri reglementate in documentatii aprobate anterior

Limita cadastrala a parcelelor din PUZ-uri reglementate anterior Limita cadastrala a parcelelor propuse

8. 00

1.501.506.001.501.50

1. 80

0. 60

1. 20

3.0012.003.00

8. 00

0. 60

1. 20

1. 80

Profil stradal PT 2 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

pr iv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizareS

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo na

v er

de

1E

M/Er

P

1E

M/Er

8. 00

1.501.506.001.501.50

1. 80

0. 60

1. 20

12.003.00

Profil stradal PT1 12m

pr op

rie ta

te p

riv at

a

do m

en iu

p ub

lic pr

op rie

ta te

p riv

at a

retea electrica retea alimentare apa

do m

en iu

p ub

lic

retea telefonie

retea gaze nat.

retea canalizareS

P

ca ro

sa bi

l

zo na

v er

de

rig ol

a

rig ol

a

tro tu

ar

tro tu

ar zo na

v er

de

1E

M/Er

spatiu verde

PLAN MOBILARE Sc:1:1000

A:05

BILANT TERITORIAL

Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) Regim de construire :izolat/cuplat/insiruit; Hmax=8,00m cornisa Regim de inaltime:S+P+1E+M/Er POT max=35%, CUTmax=0,9 Zona servicii Regim de construire :izolat/cuplat/insiruit; Hmax=8,00m cornisa Regim de inaltime:S+P+1E+M/Er POT max=35%, CUTmax=0,9

10981,39

19 000

100

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF (suprafata in acte) Teren conform ridicare topo (suprafata masurata)

mp % Suprafata teren Existent

mp % Propus

1391,71Spatii verzi 00 7,83

0

17 760

61,85 Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)

Servicii

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

Drumuri, trotuare si zone verzi in aliniament

0

0

0

0

0

00 1068,43 6.01

4318,47 24.31

4318,47 24.31

d | ni i al i a i bb ah II Aa a ia

Atasament: 6._PLAN_CIRCULATIA_TERENURILOR_.pdf

GSPublisherVersion 293.1.65.100

PROIECT :

Desenat:

Proiectat:

Aprobat:

Plansa :

Amplasament:

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

arh. Gabriel T. Almajan

Nr. RaportVerificat/Expert CerinteNume, Prenume Semnatura Nr. Referat

Beneficiar :

Pr. nr.

Faza: PUZ

01.2016

26/2016

CJT RUR OAR

S.C. 2ATIM PRO DESIGN S.R.L. S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, CALEA SAGULUI 29/A, AP.13, J35/1696/20.07.2011

CUI 28897810Tel.: +40 356 411328 Mob.: +40 721 424360 E-mail: [email protected]

PUZ- ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi

A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

N

4. 00

8. 00

441412

441413

C.F.434508

De 1504/1/4

A 15

04 /1

/9 /1

/a

A 1504/1/9/3

210600

476000 210800

476000

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

15

16

17

18

20

21

22

30

31

32

26

27

23

9

13

14

25431803 2

1

Cad:431832 Scf.=17760

PU Z

AP RO

BA T

S+ P+

1E +M

/E r

A 1504/1/9/2/10

A 15

04 /1

/1 0

210600

476000 210800

476000

3

4

29 5,

15

29 1,

95

60,75

60,45

A 15

04 /1

/9 /1

/a

To p.

5 16

/2 /c

51 7/

2/ b

52 7/

2/ 1/

b

CF . n

r. 44

26 63

23 5

00 m

p

441414

441415

441391

DE 15

04 /1/

12

Sp at

iu v

er de

24

28

29

19

C. F.

43 45

08

13 91

.7 1m

2

str. DAFINULUI

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

str. TOPORASILOR

str. PETUNIEI

st r.

RO ZM

AR IN

UL UI

3.07

2.93

12 .0

0

16.70

16.28

16.70

2.83

3.18

6.00 6.00

49.53

4.00 7.00

12 .0

0

3.25

45.55

15.00

15.50

15.00

24 .4

4

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

24 .8

5

3.19

2.83

2.79

12.00

3.00

12.00

12 .0

0

6.00 6.00

18 .9

8

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

21 .1

2

16.50

16.53

16.50

20 .2

1

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

14 .5

0

17 .9

7

2.00 2.00

24.76

24.76

2.00 2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

17.84

16.31

15.42

27 .5

7

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

20 .7

0

24 .4

1

25 .5

9

24.77 24.77

24.76

24.76

24.77

24.77

24.77 24.77

24.77

24.77

19 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

15 .0

0

18.97

15.48

15.11

24.76

24.76

23 .5

9

24.78

24.78

24.78

24.78

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

24.77

22 .9

2

3. 00

10 .0

0 8.

52

18 .1

2

3. 00

21 .1

9

22 .1

6

24.76

24.76

21 .5

2

21 .9

2

21 .5

2

49.52

14 .5

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0 14

.5 0

5.00 7.00

6. 00

6. 00

6.00 6.00

6.00

6.00

12

12

12

12

12

12

A 1504/1/9/3

12

12

zona interdictie Delgaz

PU Z

AP RO

BA T

CU H

CL 5

37 _2

00 6

PUZ APROBAT CU HCL 328_2005 H CN

15 05

HC N1

50 5

Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

a) Proprietate Privata

Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Circulatia Terenurilor

Terenuri ce vor trece din proprietate privata in domeniu public

Limite

a) Proprietate Publica

Terenuri proprietate publica de interes local

Terenuri ce vor fi intabulate in Cartea Funciara ca spatiu verde

Terenuri proprietate publica de interes national

Zona interdictie construire impusa de Delgaz 2 m stanga/dreapta

Zone de protectie/interdictie

Zona protectie antene irigatii

Terenuri propuse a fi trecute in domeniul public in documentatiile aprobate anterior

Retea Del-gaz traseu deviat

Antene de irigatii dezafectate

Limita zonei studiate

Limita cadastrala a parcelelor din PUZ-uri reglementate anterior

Limita parcelei propuse reglementarii

Limita cadastrala a parcelelor propuse

Timisoara, strada extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b

476147.243 210765.458 476129.058 210823.422 475855.059 210713.717 475876.154 210657.070

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 2 3 4

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM STEREO 1970

BILANT TERITORIAL

PLAN CIRCULATIA TERENURILOR Sc:1:1000

A:06

Total

0

mpmp

-

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

% Existent Propus

%

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

100,00 0

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

-

100,00

4318,42 24.31

17 760

4318,47

17 760 4318,42 24.31

Legenda

CLT FI
157
TERITORIUL ADMINISTRATIV DUMBRĂVIȚA = 5 ERITORIUL ADMINISTRATIV : _GHIRODA : PLAN URBANISTIC GENERAL UV, MUNICIPIUL TIMISOARA UNITATI TERITORIALE DE REFERINTĂ LEGENDA — LIMITA TERITORIULUI INTRAVII AN PROPUS LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ (UT.R.) [NUMAR Ca TI IEN FE fi — >> _|spre JIMBoL e a Er IA £ F = 4 E — — —- LIMITA ZONELOR FUNCTIONALE BEE RI a n 12 pole MIRE EEE EREI INDICATIVUL ZONELOR FUNCTIONALE (O ZONA CENTRALĂ | E ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI P, P+1, P+2 = ZONA REZIDENTIALĂ CU CLĂDIRI CU MA! MULT DE 3 NIVELURI ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ZONA UNTĂTILOR INDUSTRIALE ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE DE PROTECTIE ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ e ae CO o SO ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILTARĂ | 5) ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE Si AFERENTE ZONA CU DESTINATIE SPECIALA za) SA E TERENURI PERMANENT SUB APE ZONA MIXTĂ | TERENURI AGRICOLE (extravilan) ANI SURE = SA EL COE ES TERENURI FORESTIERE (zxtravilan) TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (extravilan) SL TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICATIE (extravilan) E FARA n a e) Ep O RR n RR RI Mora RU SA sf, BE AN e 0 a, ȘI S Ne N E VE a N IL 5 i _ TERITORIUL ADMINISTRATIV d II ZU m MOŞNIȚA NOUĂ * n A TERITORIUL ADMINISTRATIV | BEE Iri , A E N SE e ea AR SÂNMIHAIU ROMAN | : AI a A A Il EL E n LIRE ATC Nazi A ASC APT - :Spr TOTI E ii ing. ILDICO STRIMBEI ___ Avizat : AC ANN sei N [Director tehnic |arh-MIRCEA BELEIU |. | E |||set_Proiect_— lan Dv Pa i | | “Proiect:P.U.G. MUNICIPIUL TIMISOARA[ Nr. proiect E A NA | SES tona REACTUALIZARE En) e AX 1, | IPROTIM TIMISOARA EI | A D Rm E |_ e Beneficiar. Preia Zrt FREE PUG A E N [Sef _aterir n Dei FOR Scara: |Plansa: E | a H|Proiectant sp_ ăi UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINTĂ ANI DNA SS a