keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 506/20.12.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017 -017742/06.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-019430/28.11.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.12.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 -019430/28.11.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/10.03.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/26.10.2017, precum si Avizul C. J. Timis nr. 40/16.10.2017, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 62 din 26.07.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, având ca beneficiar pe Mihai Biza Florica, întocmit conform Proiectului nr. 153/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim (S)+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002117/29.06.2017, si Avizului DRDP nr. 340/815/12.06.2017, procentul de ocupare al terenului POTmax =60%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.2, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 62/26.07.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 62/26.07.2017).
Hmax cornisă =21.00 metri; Hmax totală =25.00 metri;
Retrageri fată de limitele laterale: minim h/2 din înăltimea clădirii, dar nu mai putin de 6.00 m;
Retrageri fată de limita posterioară: minim înăltimea maxima la cornisa si atic, dar nu mai putin de 6.00 m;
Retragere fată de DN69: minim 50.00 m;
Retragere fată de drumul colector: minim 10.00 m;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona hale productie nepoluanta, birouri cu servicii conexe si imprejmuiri", DN 69 - Calea Aradului, extravilan Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă de 38000 mp este înscris în CF nr. 412106, Nr. top. 412106 (top vechi Cc288/1/2), având ca proprietar pe Mihai Biza Florica.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Dupa aprobare in Consiliul Local, terenul va fi introdus in intravilanul municipiului Timisoara si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului Mihai Biza Florica;
- Proiectantului SC ARHITECT TRIMBITAS SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 153_A04_SZ_natura_2000.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: septembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

N

153/A.04Studiu zonă - Localizare sit Natura 20001:20 000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TEREN STUDIAT

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

FID 278 ROSCIO277 locală ROSCIO277 namespace RO ENVPS. designatio_natura2000 designat_1 siteOfCommunityimportance percentage 100 language rum text Bec script 52016 Google, Dn AR PU
BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: LUCRARI_RUTIERE_-_PROFILURI_TRANSVERSALE_TIP.pdf

P R

O F

IL T R

A N

S V

E R

S A

L T

IP P

T T

1

P R

O F

IL T R

A N

S V

E R

S A

L T

IP P

T T

2

p a

rte ca

ro sa

b ila

e xistenta

2 .5%

2 .5%

ca n

a l d

e d

e secare

P R

O F

IL T R

A N

S V

E R

S A

L T

IP D

N 6

9

p a

rte ca

ro sa

b ila

e xistenta

2 .5%

2 .5%

ca n

a l d

e d

e secare

S E

C T

IU N

E T

R A

N S

V E

R S

A LA

P R

IN D

N 69

S I S

T R

A D

A C

O L

E C

T O

A R

E

S T

R A

D A

C O

LE C

T O

A R

E

C E

R T

IF IE

D

E N

IS O

9001 2

0 1

0 0

1 2

1 2

7 6

267 E

N IS

O 14001

2 0

1 0

4 1

2 1

2 7

6 266

O H

S A

S 18001

2 0

1 1

6 1

2 1

2 7

6 265

Atasament: LUCRARI_RUTIERE_-_PLAN_DE_SITUATIE.pdf

93.341

93.454 93.696 93.463 93.342

93.138

93.306 93.541

93.298 93.211

92.966

93.167 93.348 93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398

93.229 93.007

93.087 93.224

93.416 93.204 92.983

92.787

92.790

92.912

92.984

92.557 92.623

92.620 92.609

92.679

92.642 92.61792.703

92.759 92.818

92.981

92.90892.909

92.902

92.799 92.782 92.880 92.942

92.874

92.868

92.787 92.828 92.836

92.739

92.741 92.534 92.578 92.437

92.478

92.408 92.531

92.487

92.473 92.418

92.404

92.430

92.220 92.271 92.331

92.43792.364

92.267

92.294

92.407 92.450

92.45392.375 92.264

92.297 92.405 92.489

92.59392.470

92.365

92.534 92.636

92.710

92.972

92.96892.97992.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802

92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262

92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287 92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518

92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112 92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.41492.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109

92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439 92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244

92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140 92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.10791.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059 92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

91.919

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363

91.646

92.803

92.317

92.558

91.749 91.550

92.913

91.472 91.428

93.144

92.255

92.389

91.423

90.680

92.107

92.223

91.179

91.930

92.056

91.260

92.46891.784

92.324

91.951

92.491

92.796 92.055

91.985

92.350 92.395

92.449

92.424

91.055 91.400

92.031 92.023

92.080

92.92892.760

93.012

90.935

93.013

92.706

92.562 92.494

92.712 90.75892.301

92.859

92.479 92.361

90.724

92.479

2.50

50.00

12.00 4 .54

15.21

9 7

8 .00

10.00 12.00 10.00

39 .4 5

25 .1 8

21 .1 6

7 .00

1 6 . 33

1 6 . 84

3 9 .91

39 .3 4

25 .1 8

21 .1 6

31 .2 0

30 .9 1

4 0 .09

1 /1/ b/3/1

Nr. cad. nou Cc 288/1/1/b/1/1

400192 Nr. cad.

Hala industriala

(P)

(P +

1E )

C1

C 2

C o

rp a

d m

in istr ati v bir ouri

38950/09

C c2

88 /2

/1 /2

C F

14 10

56 T

i m isoa

ra

5 1

43

H C

N 2

69

C A

L E

A A

R A

D U

LU I - D

N 6 9

H cn

269

Hcn 285

Fundatie be ton

a cces

H cn

2 69

Hcn 285 Hcn 285

D ru

m p ietru

i t

Cc 291/1/1/2/5Cc 291/1/1/2/5

C c 2

9 1

/1 /1/2/5

N P

R O

P R

IE T

A T

E A

T U

LU I R

O M

A N

TEREN PROPRIETATE A STATULUI ROMAN

zonă de servicii reglementată prin PUZ

”Spații comerciale și de depozitare” aprobat prin HCL 191/2004

clădiri existente conform PUZ

”Zonă servicii și depozitare” aprobat prin HCL 115/2006

clădiri existente conform PUZ ”Spații comerciale și de depozitare”

aprobat prin HCL 191/2004

T IM

IS O

A R

A à

ß A

R A

D

1 2

34

56

7

S e

rvitu te

d e

tre ce

re cu

p ici o

ru l si m

a sina in fa v. D

el B ono &

C O

S A

S =

1108m p)

H C

N 2

69

D e

2 8

8 /1/ 3

D e

2 8

8 /1 /3

De 291/2

D e

2 8

8 /1 /3

Cc288/2/1/3 CF 440684 Teren Timisoara-donatie

R 50.00

De 291/2 De 291/2

99.69 35.71 12.00 27.26

S=3.80ha

Cc288/1/2

PTT1

P T

T 2

N

km 7+020

km 7+165

92.00 253.78

1 2 6 .93

92.26

POT max=60% CUT max=1.2

max.(S)+P+4E 11 862 m2

3

corp administrativ max.(S)+P+4E

hala productie (S)+P

8 .97

1 2 6 .94

83.64

67.13

POT max=60% CUT max=1.2

max.(S)+P+4E 11 960 m2

2

corp adm inistrativ

m ax.(S)+P

+4E

Spatiu verde 1 290 m 2

4

hala productie (S

)+P

50.00 47.50

50.00

83.85

1 4 5 .04

36.56 14.00

1 4 .00

3 6 .16

14.26

7 9 .19

Spatiu verde 1 156 m 2

Spatiu verde 1 172 m 2

7

5 65.93

Spatiu verde 3 982 m 2

1

6

4 .54

15.21

POT max=60% CUT max=1.2

max.(S)+P+4E 4 697 m2

PTT1

P T

T 2

93.271 93.476

93.700

93.508

93.364

93.16493.427 93.617

93.40593.259

93.148 93.324 93.529

93.356 93.187

93.242 93.413

93.62893.43293.232

93.341

93.454 93.696 93.463

93.342

93.138

93.306 93.541

93.298 93.211

92.966

93.167 93.348

93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398

93.229 93.007

93.087 93.224

93.416

93.204 92.983

92.787

92.790

92.912

92.984

92.557 92.623

92.620

92.609

92.679

92.642 92.61792.703

92.759 92.818

92.981

92.908 92.909

92.902

92.799

92.78292.880 92.942

92.874

92.868

92.787 92.828 92.836

92.739

92.741 92.534 92.578 92.437

92.478

92.408 92.531

92.487

92.473 92.418

92.404

92.430

92.220 92.271 92.331

92.43792.364

92.267

92.294

92.407 92.450

92.45392.375 92.264

92.297 92.405 92.489

92.59392.470

92.365

92.534 92.636

92.710

92.90792.87592.736

92.993 93.052

93.129

93.000

93.050 93.127

93.072

92.88992.910

92.900

92.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.96892.979 92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802

92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262

92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287 92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726

92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518

92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112 92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414 92.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109

92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439 92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244

92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140 92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.10791.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059 92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

92.127

92.896

92.005

93.310

93.314

93.321

93.461

93.449

93.810

93.840 93.81793.822

93.802

93.790

93.764

93.765

93.752

93.748

93.330

93.333

93.234

93.079

93.151

92.942

92.991

93.199

93.437

93.433

93.478

93.342

93.130

93.287

93.273

93.541

93.521

93.567 93.582

93.209

93.189

93.174

93.120

93.022

92.907

92.913 93.120

92.961

92.621

92.536

92.933

92.768

93.045

93.080

93.120

93.188

92.808

91.919

93.120 92.945 92.624

92.63292.975

93.129 92.952

92.687

92.965 93.177

92.994 92.391

92.695 93.180

93.376 93.177

92.905

93.033 93.201

93.430 93.235

92.914

92.82293.219

93.403 93.21092.918

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363

91.646

92.803

92.317

92.558

91.749 91.550

92.913

91.472 91.428

93.144

92.255

92.389

91.423

90.680

92.107

92.223

91.179

91.930

92.056

91.260

92.46891.784

92.324

91.951

92.491

92.796 92.055

91.985

92.350

92.395

90.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055 91.400

92.031 92.023

92.080 92.156

92.178

92.880

92.886

93.019

91.066

93.139 92.520

92.899

92.814

92.646

92.503

92.443

90.976

92.918 91.137

92.60292.548

92.92892.760

93.012

90.935

93.013

92.706

92.562 92.494

92.712 90.758

92.301

92.859

92.479 92.361

90.724

93.206

92.479

2.50

50.00

12.00 4.54

15.21

97 8.00

10.00 12.00 10.00

39 .4 5

25 .1 8

21 .1 6

7.00

16. 33

16.84

39.91

39 .3 4

25 .1 8

21 .1 6

31 .2 0

30 .9 1

40.09

Cc 291/1/2/2-3/1

146284/08

Cc 288/1/1/b/1/2

C c 288/ 1

/1/b/3/1

Nr. cad. nou Cc 288/1/1/b/1/1

400192 Nr. cad.

Hala industriala

(P)

(P +

1E )

C1

C 2

C orp

ad m

i n i st rativ birouri

38950/09

C c2

91 /1

/2 /3

/2

C c2

91 /1

/2 /3

/1

hala de depozitare si birouri

C1

C c2

88 /2

/1 /2

C F

14 10

56 T

im i soa

r a

400096

400193

405143

405144

H cn269

H cn 269

D N

6 9

HCn290

HCn285

HCn308

A330/1/1

S=6.08ha A288/1/1

A330/2

S=13.49ha

De287/2

A291/1/1

A330/1/1/1

A330/1/1/2

A330/1/1/3

A 288

/2 /1

A 288

/2 /2

A 288

/2 /3

A 288/2 /4

A 288/2 /5

A 288/2 /6

A 288

/2 /7

A 288

/2 /8

H C

N 269

A291/1/2

A 287/1/1

C3post trafo

C A

L E

A A

R A

D U

L U I - D

N 69

H cn 269

Hcn 285

C C

330/1 /1/2/2

C C

330/1 /1/2/5

C C

330/1 /1/2/6

P a

rc a

re M

ahle

D N

283 D

N 283

p latforma

ciment

Canal

Fundatie be ton

P arcari

P arcari

a cces

H cn 269

H cn 269

HCn290 HCn290

Hcn 285 Hcn 285

A 288

/2 /2

A 288/2 /3

A 288

/2 /4

A 288

/2 /5

A 288/2 /6

A 288

/2 /7

A 288

/2 /8

D r um

p ietru it

Cc 291/1/1/2/5Cc 291/1/1/2/5

C c 291/1/1/2/5

T E

R E

N P

R O

P R

IE TA

TE A

S TA

TU LU

I R O

M A

N C

c 288/1/1/b/2

TEREN PROPRIETATE A STATULUI ROMAN

T E

R E

N P

R O

P R

IE T A

TE A

S TA

TU LU

I R O

M A

N

zonă de servicii reglementată prin PUZ

”Spa ții comerciale și de depozitare” aprobat prin HCL 191/2004

clădiri existente conform PUZ

”Zonă servicii și depozitare” aprobat prin HCL 115/2006

clădiri existente conform PUZ ”Spa ții comerciale și de depozitare”

aprobat prin HCL 191/2004

T IM

IS O

A R

A à

ß A

R A

D

1 2

34

56

7

S ervitute

de trecer e cu p icio

rul si m asin

a in fav. D

e l B

o no &

C O

S A

S =110

8m p)

H C

N 269

H C

N 269

D e288/1/3

D e 288/1/3

De 291/2

D e 288/1/3

Cc288/2/1/3 CF 440684 Teren Timisoara-donatie

DEVIERE CANAL DESECARE Hcn 329 / 1 - AUTORIZAT CU A.C. NR. 999 din 06.08.2014

C .F. N

r . 4 22314

N r. C

a d. D

s330/1 / 1/ 2/ 1- A

33 0/ 1/ 1

/3/1/4

D ru

m c

o lector

e x

is te

n t-d

o m

e niu public

HALA PRODUCTIE PARTER si CLADIRI

ADMINISTRATIVE P+1E, P+2E

ACCESPIETONALEXISTENT

P A

R C

A R

E E

X IS

T E

N TA

3 2 locuri

PARCARE PROPUSA 25 locuri

R 50.00

De 291/2 De 291/2

99.69 35.71 12.00 27.26

S=3.80ha

Cc288/1/2

PTT1

P TT

2

N

CENTURA TIMISOARA

T IM

IS O

A R

A D

N 69

A R

A D

D N

69

km 7+020

km 7+165

km 6+400

92.00 253.78

126.93

92.26

POT max =60% CUT max =1.2

max.(S)+P+4E 11 862 m 2

3

corp administrativ max.(S)+P+4E

hala productie (S)+P

8.97 126.94

83.64

67.13

POT max =60% CUT max =1.2

max.(S)+P+4E 11 960 m 2

2

c o

rp a

d m

inistrativ m

ax .(S)+P

+4E

Spatiu verde 1 290 m 2

4

h ala prod

uc ti e

(S)+P

50.00 47.50

50.00

83.85

145.04

36.56 14.00

14.00

36.16

14.26

79.19

Spatiu verde 1 156 m 2

Spatiu verde 1 172 m 2

7

5 65.93

Spatiu verde 3 982 m 2

1

6

4.54

15.21

POT max =60% CUT max =1.2

max.(S)+P+4E 4 697 m 2

PTT1

P T

T 2

C E

R T

IF IE

D

E N

IS O

9001 2

0 1

0 0

1 2

1 2

76267 E

N IS

O 14

001 2

0 1

0 4

1 2

1 2

76266 O

H S

A S

1 8001

2 0

1 1

6 1

2 1

2 76265

P LA

N D

E S

IT U

A T

IE sc. 1

:1000 P

LA N

D E

S IT

U A

T IE

sc. 1 :2000

Atasament: LUCRARI_ELECTRICE.pdf

N r. cad. nou

C c 288/1/1/b/1/1

400192

N r. cad.

HCN269

CALEA ARADULUI - DN 69

Hcn 269

H cn 285

acces

H cn 285

H cn 285

”S pa

clădiri existente

conform P

U Z

i depozitare”

aprobat prin H C

L 115/2006

C c 291/1/1/2/5

Cc 291/1/1/2/5

T E

R E

N P

R O

P R

IE T

A T

E

A S

T A

T U

LU I R

O M

A N

De 288/1/3

D e 291/2

De 288/1/3

PO T

m ax =60%

C U

T m

ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

4 697 m 2

Spatiu verde

3 982 m 2

PO T

m ax =60%

C U

T m

ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

11 960 m 2

=60%

m ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

11 862 m 2

1 2

6

D e 291/2

R 50

Spatiu verde

1 156 m 2

corp adm inistrativ

m ax.(S)+P+4E

corp administrativ

max.(S)+P+4E

Spatiu verde

1 172 m 2

atiu verde

1 290 m 2

7

5

hala productie

(S)+P

hala productie

(S)+P PTT2

PTT2

P C

20kV

2 1

L E

S 20kV

D istribuitor

P T

1

P T

3

P T

2

3

1xFO S

M 12f

2xFO SM

12f

1xFO S

M 12f

3xFO S

M 12f

3xFO SM

12f

E xtindere retea

lum inotehnica din

P A

existent

A cest proiect este proprietatea firm

ei S C

E L

E C

T R

IC E

Y E

S R

L . D

repturile de proiectare apartin in intregim e proiectantului.

R efolosirea oricarei parti din aceasta docum

entatie este interzisa.

V erificator

N um

e Sem

natura C

erinţa R

eferat\expertiză N r.\D

ata

D esenat

Proiectat

Şef P roiect

Specificaţie

T itlul planşei : P

ropunere instalatii electrice

F aza:

P roiectant Instalaţii E

lectrice :

P .U

.Z .

P r. N

r :

N um

e S

em natura

S cara:

D ata:

228\2017

1\1000

M ai 2017

P lanşa:

E 01

arh. G eorgeta T

rim bitas

T itlul proiectului : P

U Z

- D ezvoltare

zona hale productie nepoluanta, birouri cu servicii conexe si im

prejm uiri, C

alea A

radului D N

69, E xtravilan T

im ișoara;

V erificat

ing. L ucian V

olintiru R

ev: 00

ing. A drian V

alea

ing. A drian V

alea

B eneficiar :M

ihai B iza Florica

G iarm

ata V ii, Intrarea R

ozelor, nr. 6-8; T

im isoara, str. Z

im nicea, nr. 26;

jud. T im

is, e-m ail: eye@

electriceye.ro

S C

E L

E C

T R

IC E

Y E

S R

L

Atasament: LUCRARI_EDILITARE.pdf

93.138 93.306

93.541 93.298

93.211

92.966

93.167 93.348

93.151 92.939

93.031

93.326 93.117

93.169 93.175

93.398

93.229 93.007

93.087

93.224 93.416

93.204

92.983

92.787 92.790 92.912

92.984

92.557

92.623

92.620

92.609

92.679 92.642

92.617

92.703

92.759

92.818

92.981 92.908

92.909 92.902

92.799

92.782 92.880 92.942

92.874 92.868

92.787

92.828 92.836

92.739 92.741

92.534

92.578 92.437

92.478 92.408

92.531

92.487

92.473 92.418

92.404

92.430

92.220 92.271 92.331

92.437

92.364 92.267

92.294

92.407 92.450

92.453 92.375

92.264

92.297 92.405 92.489

92.593 92.470

92.365

92.534 92.636 92.710

92.907 92.875

92.736

93.052 93.129

93.000 92.889

92.910

92.900 92.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.968

92.979 92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802

92.919 92.84692.87892.870

92.796

92.691

92.520

92.506

92.45092.33392.272

92.26992.594

92.26792.262 92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.97592.75192.645

92.48892.488

92.36192.496

92.313

92.328

92.26892.227

92.197

92.343

92.287

92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941

92.628

92.50892.418

92.45492.345

92.36492.42992.38992.29592.33192.28992.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.68292.44592.321

92.19892.17492.224

92.16792.16292.237

92.21192.19492.14892.050

92.143

92.155

92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518 92.48892.28992.204

92.11092.156

92.20092.11092.17692.24892.272

92.207

92.137

92.09192.134

92.112

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414

92.35792.22692.083

92.05192.03392.12292.01392.052

92.152

92.13192.120

92.080

92.04692.106

92.109 92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439

92.291

92.113

91.988

91.888

91.92891.99292.061

92.149

92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244 92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.99491.953

92.140

92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.107

91.92291.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059

92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.85891.952

91.944

92.02591.953

91.87191.855

92.523

92.127

92.005

93.033 93.201

93.430 93.235 92.914

92.822 93.219

93.403 93.210

92.918

92.410

92.647

92.456

92.516

92.222

92.363 91.646

92.803 92.317

92.558 91.749

91.550

92.913

91.472

91.428

93.144

92.255

92.389 91.423

92.107

92.223 91.179

91.930

92.056 91.260

92.468

91.919 91.784

92.324

92.491

91.951

92.055

91.985

92.350

92.395 90.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055

91.400

92.031

92.023 92.080

92.156

92.178

93.013

92.706

92.562

92.49490.680

92.712 90.758

92.301

92.859 92.479 92.361

92.796 90.724

92.479

7.00

C c 291/1/2/2-3/1

N r. cad. nou

C c 288/1/1/b/1/1

400192

N r. cad.

H ala industriala

(P )

C 1

Corp administrativ birouri

38950/09

Cc291/1/2/3/2

Cc291/1/2/3/1

hala de depozitare si birouri

C 1

Cc288/2/1/2

CF 141056 Timisoara

400096

H C

n285

HCN269

CALEA ARADULUI - DN 69

Hcn 269

H cn 285

Parcari

Parcari

acces

H cn 285

H cn 285

A288/2/2

A288/2/3

Drum pietruit

zonă de servicii

reglem entată prin P

U Z

”S pații com

erciale și de depozitare”

aprobat prin H C

L 191/2004

clădiri existente

conform P

U Z

”Z onă servicii și depozitare”

aprobat prin H C

L 115/2006

clădiri existente conform P

U Z

”S pații com

erciale și de depozitare”

aprobat prin H C

L 191/2004

TIMISOARA à

1

2

5

6 7

Servitute de trecere cu piciorul si masina in fav. Del Bono & CO SA S=1108mp)

HCN269

C c 291/1/1/2/5

C c 291/1/1/2/5

Cc 291/1/1/2/5

T E

R E

N P

R O

P R

IE T

A T

E

A S

T A

T U

LU I R

O M

A N

TEREN PROPRIETATE

A STATULUI ROMAN

D e291/2

De 288/1/3

D e 291/2

De 288/1/3

C c288/2/1/3

C F

440684

T eren T

im isoara-donatie

PO T

m ax =60%

C U

T m

ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

4 697 m 2

Spatiu verde

3 982 m 2

PO T

m ax =60%

C U

T m

ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

11 960 m 2

PO T

m ax =60%

C U

T m

ax =1.2

m ax.(S)+P+4E

11 862 m 2

1 2

3

6

D e 291/2

Spatiu verde

1 156 m 2

corp adm inistrativ

m ax.(S)+P+4E

corp administrativ

max.(S)+P+4E

Spatiu verde

1 172 m 2

S patiu verde

1 290 m 2

7

4

5

hala productie

(S)+P

hala productie

(S)+P

S =

3 .80h

a C

c2 8

8 /1/2

4 3

M IH

A I B

IZ A

F L O

R IC

A

D E

Z V

O L T

A R

E Z

O N

A P

R O

D U

C T IE

N E P

O L U

A N

T A

, B

IR O

U R

I C U

S E

R V

IC II C

O N

E X

E S

I IM P

R E JM

U IR

I

str. R a

sa ritu

lu i n

r.6 T

IM IS

O A

R A

T e

l. /F ax. 004-0356-101621

S O

C IE

T A

T E

A D

E C

O N

S U

L T

A N

T A

S I P

R O

IE C

T A

R E

S.C . ELATIS S.R

.L.

S E

F P

R O

IE C

T

C .U

.I. R 1

71 8

5 2

0 5

J3 5/307/2005

P R

O IE

C T

A N

T in

g . S

T R

IM B

E I ILD

IC O

D E

S E

N A

T te

h. IE P

U R

E S

IM O

N A

S P

E C

IF IC

A T

IE N

U M

E S

E M

N A

T U

R A

S C

A R

A 1

:1 00

0

D A

T A

0 9

.20 1

7

V E

R IF

IC A

T O

R /

E X

P E

R T

N U

M E

S E

M N

A T

U R

A C

E R

IN T

A R

E F

E R

A T

/ E X

P E

R T

IZ A

N R

. / D A

T A

B e

n e

ficiar:

T itlu :

T itlu

p lansei:

P R

. N R

.

F A

Z A

N R

. P L.

0 1 E

D

289 /

2 016

D O

C .

R e

te le

d e

a lim

e n

ta re

cu apa si canalizare

P L A

N D

E S

IT U

A T IE

- P R

O P

U N

E R

I

extravilan Tim isoara, D

N 69 C

alea Aradului C F nr.412106 nr.top C

c288/1/2 a

rh. T R

IM B

IT A

S G

E O

R G

E T

A

viito area

con du

cta de

refu lare d

e can

a liza

re m

e n

a je

ra S

in a

n d

re i - T

im iso

ara d

in tea va

P E

H D

, 4 xD

e 1

6 0m

m

L E

G E

N D

A

ca na

lizare m

e najera

pro pusa

C M

C M

ca n

alizare pluvia la propu

sa C

P C

P

retea apa

d e ince

ndiu p

ro pu

sa A

i A

i

B R

b azin

d e rete

n tie a

pe plu

via le p

ro pus

g ura de

va rsa

re p ro

pusa G

V

fora je de

m ica a

da n

cim e p

ropuse F

1 , F

2

re ze

rvo r +

statie p om

p a

re in

ce n

diu p ropuse

R i +

S P

i

h idran

t su bte

ran de

in cen

diu prop us

retea de alim

enta re cu

a p

a propusa A

A

se para

to r h

id roca

rburi p ropu

s S

H

C P

CP

CM

CM

CM

A i

A i

A d

A i

A i

A d

A i

A d

F 2

R iSP

i

F 1

Ai

Ai

Ai

Ai CP

CP

C P

CP

CP

C P

CP

CP

CP

CP

Ai

G V

S H

B R

C M

CM

C M

a ductiun

e apa

pro p

usa A

d A

d

C V

ca m

in de va

ne prop

us C

V

A

A

A

A

A

H

H

H

H

H H

H

A

S P

uzCR

co ndu

cta re

fu lare

a pa

uza ta p

ropusa C

R

statie d

e hid rofor - clorin

a re pro

pusa S

H C

statie de

pom p

are ap

e uza

te p ropusa

S P

uz

S H

C

C P

Ai

A i

A i

Atasament: 153_A13_Volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: septembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

153/A.13Volumetrie propusă-

S=3.80ha Cc288/1/2 TEREN STUDIAT

DEL BONO

ARGOMM

MAHLE

DN 69

TIMISOARA

ARAD

ARGOMM

DEL BONO

DN 69

Atasament: 153_A12_Volumetrie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: septembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

153/A.12Volumetrie propusă-

S=3.80ha Cc288/1/2 TEREN STUDIAT

DEL BONO

ARGOMM

MAHLE

DN 69

TIM ISO

AR A

AR AD

D N

6 9

AR AD

TI M

IS O

A R

A

m m =) m ..) n =) KT! — =) KT, a =

Atasament: 153_A11_Mobilare.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

93.341 93.454

93.696 93.463 93.342

93.13893.306 93.541

93.298

93.211

92.966

93.167 93.348 93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398 93.229 93.007

93.087

93.22493.416 93.204

92.983

92.787 92.790

92.912 92.984

92.557 92.623

92.620

92.609 92.679 92.642

92.617 92.703

92.759 92.818

92.981 92.908

92.909 92.902 92.799

92.782 92.880 92.942

92.874 92.868 92.787

92.828 92.836

92.739 92.741

92.534 92.578 92.437

92.478 92.408

92.531 92.487

92.473 92.418

92.404 92.430

92.220 92.271 92.331

92.437 92.36492.267

92.294

92.407 92.450

92.453 92.375

92.264

92.297 92.405 92.489

92.593 92.47092.365

92.534 92.636 92.710

92.907 92.875

92.736

92.993 93.052 93.129

93.000

93.127 93.072

92.889 92.910

92.90092.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.968 92.979

92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802 92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262 92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287

92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518 92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112

92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414 92.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109 92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439

92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244 92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140

92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.107

91.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059

92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

92.127

92.005

93.033 93.201

93.430 93.235

92.914

92.822 93.21993.403

93.210 92.918

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363 91.646

92.803

92.317 92.558 91.749

91.550

92.913

91.472

91.428

93.144

92.255

92.389 91.423

92.107

92.223 91.179

91.930

92.056 91.260

92.468 91.919

91.784

92.324

92.491

91.951

92.055

91.985

92.350 92.39590.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055

91.400

92.031

92.023 92.080

92.156

92.178

92.928 92.760

93.012 90.935

93.013

92.706

92.562

92.494 90.680

92.712 90.758

92.301

92.85992.479 92.361

92.796 90.724

92.479

50.00

2.50

47.50

50.00

92.00

83.85

12.00

65.93

145.04

4.54

15.21

8.97 5.03

126.94

27.26

12.00

34.98

100.4 2

94.64

269.3 0

253.7 8

126.93

36.56

14.00

14.00

26.09

30 .9

1

30 .9

5

15 .3

9

39 .4

5

31 .2

0

21 .1

6

25 .1

8

39 .3

4

25.91 14.00

14.00

10.00 12.00

10.00

16.33

7.00

16.84

36.16

14.26

92.26

83.64

67.13

79.19

6.00

m in. 6,00

și h

m in. 6,00

și h

min. 6,00

si h/ 2

min. 6,00

si h/ 2

6.00

6.00

min. 6,00

si h/ 2

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ou Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala (P)

(P+1E)

C1

C 2

C orp adm

inistrativ birouri

3895 0/09

hala d e dep

ozitar e si b

irouri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4000 96

4001 93

405143

HCn2 85

S=6.0 8haA28

8/1/1

H C

N269

A291 /1/2

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

Km7

C ALEA AR

AD U

LU I - D

N 69

H cn 269

Hcn 2 85

Parcari

Parcari

acces

H cn269

Hcn 2 85

Hcn 2 85

A288/2/2

A288/2/3

D rum

pietruit

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

clădir i exis

tente

confo rm PU

Z

”Zonă servi

cii și depo

zitare ”

aprob at pri

n HC L 115

/2006

clădir i exis

tente confo

rm PU D

”Hală de p

roduc ție ga

rnitur i cauc

iuc”

aprob at pri

n HC L 291

/2007

T I

M I

S O

A R

A ‡

fl

A R

A D

1

2

3 4

5

6 7

Servitute de trecere cu piciorul si m asina in fav. D

el Bono & C O

SA S=1108m p)

H C

N269

H C

N269

Cc 29 1/1/2

/5

Cc 29 1/1/2

/5

C c 291/1/2/5

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

C c 288/1/1/b/2

TERE N PR

OPR IETA

TE

A ST ATUL

UI RO MAN

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

D e288/1/3

De29 1/2

D e 288/1/3

De 29 1/2

D e 288/1/3

Cc28 8/2/1

/3 C F 440

684

Teren Timi

soara -dona

tie

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

4 69 7 m

2

Spat iu ve

rde

3 98 2 m

2

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

11 9 60 m

2

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

11 8 62 m

2

1 2

3

6

De 29 1/2

R 50

R 50

Spat iu ve

rde

1 15 6 m

2

corp adm

inist rativ

max .(S)+

P+4E

corp adm inistrativ

m ax.(S)+P+4E

Spat iu ve

rde

1 17 2 m

2

Spat iu ve

rde

1 29 0 m

2

7

4

5

hala productie

(S)+P

hala prod

uctie

(S)+P

Cc29 1/1/2

/4

Cc 29 1/1/2

/1

Cc 29 1/1/2

/2-3/1

Cc29 1/1/2

/2-3/2

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

teren reglem entat conform

PU Z

”Zonă servicii și depozitare”

aprobat prin HCL 115/2006

(P)

(P+1 E)corp

admi nistra

tiv

S=3.80ha Cc288/1/2

PTT 1

PTT 1

PTT2

PTT2

Limita de proprietate

Unități industriale și prestări servicii propuse

Drum de exploatare existent

Interdicție de construire - 50m zonă de protecție a DN 69

Canal de desecare existent

DN 69 - Calea Aradului

Teren proprietate a Statului Român propus ca drum în documentații PUZ aprobate anterior

Limita conform CF

Gard

Km Bornă kilometrcăLimita teren studiat

Zonă unități industriale existentă

LEGENDĂ

HCN269

De291/2

Limita parcele propuse

Acces propus

Căi rutiere și amenajări aferente propuse

Spații verzi amenajate propuse

ZONIFICARE EXISTENTĂ MOBILARE PROPUSĂ

Retea de telefonie de importanta deosebita existenta

Traseu LES 20kV existent

Podeț propus

Zonă de implantare propusă

Zonă servicii, comerț și depozitare propusă în documentații PUZ aprobate anterior

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

16.00

14.00 4.00 2.00 1.00 7.00 2.001.50 1.00 7.00 1.00 1.50

12.00

2.5%2.5% 2.5%

carosabilz.v. z.v.

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

ar

carosabilHCn 285 z.v.zona protectie canal

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

NN

153/A.111:1000 Posibilități de mobilare

BILANȚ TERITORIAL

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT

ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Teren nereglementat

EXISTENT PROPUS

100,00%

SzC - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

TOTAL

38 000 mp

4,95% 1 881 mp

100,00% 38 000 mp 100,00% 38 000 mp

--

--

SzV - Subzonă spații verzi amenajate, ce vor fi intabulate în CF ca spații verzi --

-- 75,05% 28 519 mpSzUIS - Subzonă unități industriale și prestări servicii aferente

20,00% 7 600 mp

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS PTT1 PROFIL TRANSVERSAL PROPUS PTT2

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A10_Circulatie.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

Limita de proprietate

Terenuri proprietate publică de interes local

Terenuri proprietate publică de interes național

Limita conform CF

Gard

Km Bornă kilometrcă

Panou Panou publicitar

Limita teren studiat

Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice

LEGENDĂ

Teren proprietate a Statului Român prin Primăria Municipiului Timișoara

Terenuri ce se vor ceda domeniului public

Limita parcele propuse

Acces propus

Podeț propus (cu caracter public) asigurând continuitatea drumului colector ce va avea un caracter public

Acces auto și pietonal în baza servituții de trecere acordate de proprietarul parcelei nr.4

Servitute de uz, trecere și superficie, pentru toate tipurile de rețele tehnico-edilitare care se vor realiza, în favoarea loturilor 1, 2 și 3 asupra loturilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exclusiv în zona hașurată

93.341 93.454

93.696 93.463 93.342

93.13893.306 93.541

93.298

93.211

92.966

93.167 93.348 93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398 93.229 93.007

93.087

93.22493.416 93.204

92.983

92.787 92.790

92.912 92.984

92.557 92.623

92.620

92.609 92.679 92.642

92.617 92.703

92.759 92.818

92.981 92.908

92.909 92.902 92.799

92.782 92.880 92.942

92.874 92.868 92.787

92.828 92.836

92.739 92.741

92.534 92.578 92.437

92.478 92.408

92.531 92.487

92.473 92.418

92.404 92.430

92.220 92.271 92.331

92.437 92.36492.267

92.294

92.407 92.450

92.453 92.375

92.264

92.297 92.405 92.489

92.593 92.47092.365

92.534 92.636 92.710

92.907 92.875

92.736

92.993 93.052 93.129

93.000

93.050 93.127 93.072

92.889 92.910

92.90092.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.968 92.979

92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802 92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262 92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287

92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518 92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112

92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414 92.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109 92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439

92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244 92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140

92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.107

91.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059

92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

92.127

92.005

92.69593.180 93.376

93.177 92.905

93.033 93.201

93.430 93.235

92.914

92.822 93.21993.403

93.210 92.918

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363 91.646

92.803

92.317 92.558 91.749

91.550

92.913

91.472

91.428

93.144

92.255

92.389 91.423

92.107

92.223 91.179

91.930

92.056 91.260

92.468 91.919

91.784

92.324

92.491

91.951

92.055

91.985

92.350 92.39590.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055

91.400

92.031

92.023 92.080

92.156

92.178

92.928 92.760

93.012 90.935

93.013

92.706

92.562

92.494 90.680

92.712 90.758

92.301

92.85992.479 92.361

92.796 90.724

92.479

8.97

5.03

126.94

94.64

100.4 2

34.98 12.00

27.26

269.3 0

253.7 8

65.93

12.00

83.85

92.00

145.04

15.214.54

126.93

14.00

25.91 14.00

39 .3

4

25 .1

8 21

.1 6

31 .2

0

39 .4

5

21 .1

6

25 .1

8

30 .9

1

26.09 14.00

14.00

36.56

36.16

14.26

92.26

83.64

67.13

79.19

12.00

6.00

6.00

6.00

6.00

10.00

10.00

6.00

6.006.00

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ou Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala (P)

(P+1E)

C1

C 2

C orp adm

inistrativ birouri

3895 0/09

hala d e dep

ozitar e si b

irouri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4000 96

4001 93

405143

HCn2 85

S=6.0 8haA28

8/1/1

A291 /1/1

H C

N269

A291 /1/2

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

Km7

C ALEA AR

AD U

LU I - D

N 69

H cn 269

Hcn 2 85

Parcari

Parcari

acces

H cn269

Hcn 2 85

Hcn 2 85

A288/2/2

A288/2/3

D rum

pietruit

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

clădir i exis

tente

confo rm PU

Z

”Zonă servi

cii și depo

zitare ”

aprob at pri

n HC L 115

/2006

clădir i exis

tente confo

rm PU D

”Hală de p

roduc ție ga

rnitur i cauc

iuc”

aprob at pri

n HC L 291

/2007

T I

M I

S O

A R

A ‡

fl

A R

A D

C c 288/1/1/b/2

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

TERE N PR

OPR IETA

TE

A ST ATUL

UI RO MAN

Cc 29 1/1/2

/5

Cc 29 1/1/2

/5

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

C c 291/1/2/5

1

2

3 4

5

6 7

Servitute de trecere cu piciorul si m asina in fav. D

el Bono & C O

SA S=1108m p)

H C

N269

H C

N269

D e288/1/3

De29 1/2

D e 288/1/3

De 29 1/2

D e 288/1/3

Cc28 8/2/1

/3 C F 440

684

Teren Timi

soara -dona

tie

3

2 1

6

1 88

1 m

2

R 50.00

R 50.00

7

4

5

11 9 60 m

2 4 69 7 m

2

3 98 2 m

2

11 8 62 m

2

1 15 6 m

2

1 17 2 m

2

1 29 0 m

2

Cc29 1/1/2

/4

Cc 29 1/1/2

/1

Cc 29 1/1/2

/2-3/1

Cc29 1/1/2

/2-3/2

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

teren reglem entat conform

PU Z

”Zonă servicii și depozitare”

aprobat prin HCL 115/2006

(P)

(P+1 E)corp

admi nistra

tiv

S=3.80ha Cc288/1/2

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

NN

153/A.101:1000 Circulația terenurilor

Terenuri ce se vor ceda domeniului public

Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice

EXISTENT PROPUS

100,00%

CIRCULAȚIA TERENURILOR

38 000 mp

4,95% 1 881 mp--

95,05% 36 119 mp

100,00% 38 000 mp100,00% 38 000 mpTOTAL

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT

ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A09_Reglementari.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

Limita de proprietate

Zonă servicii, comerț și depozitare propusă în documentații PUZ aprobate anterior

SzUIS - Subzonă unități industriale și prestări servicii propusă

Zonă de implantare propusă

Drum de exploatare existent

Interdicție de construire - 50m zonă de protecție a DN 69

Canal de desecare existent

DN 69 - Calea Aradului

Teren proprietate a Statului Român propus ca drum în documentații PUZ aprobate anterior

Limita conform CF

Gard

Km Bornă kilometrcă

Panou Panou publicitar

Limita teren studiat

Zonă unități industriale existentă

LEGENDĂ

HCN269

De291/2 SzV - Subzonă spații verzi amenajate propusă

SzC - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita parcele propuse

Acces propus

ZONIFICARE EXISTENTĂ ZONIFICARE PROPUSĂ

Acces auto și pietonal în baza servituții de trecere acordate de proprietarul parcelei nr.4

Retea de telefonie de importanta deosebita existenta

Traseu LES 20kV existent

Circulații rutiere/pietonale, locuri de parcare platforme betonate, lucrări tehnico-edilitare, spații verzi amenajate în cadrul SzUIS - Subzonă unități industriale și prestări servicii propusă

Podeț propus

93.341 93.454

93.696 93.463 93.342

93.13893.306 93.541

93.298

93.211

92.966

93.167 93.348 93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398 93.229 93.007

93.087

93.22493.416 93.204

92.983

92.787 92.790

92.912 92.984

92.557 92.623

92.620

92.609 92.679 92.642

92.617 92.703

92.759 92.818

92.981 92.908

92.909 92.902 92.799

92.782 92.880 92.942

92.874 92.868 92.787

92.828 92.836

92.739 92.741

92.534 92.578 92.437

92.478 92.408

92.531 92.487

92.473 92.418

92.404 92.430

92.220 92.271 92.331

92.437 92.36492.267

92.294

92.407 92.450

92.453 92.375

92.264

92.297 92.405 92.489

92.593 92.47092.365

92.534 92.636 92.710

92.907 92.875

92.736

92.993 93.052 93.129

93.000

93.127 93.072

92.889 92.910

92.90092.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.968 92.979

92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802 92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262 92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287

92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518 92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112

92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414 92.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109 92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439

92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244 92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140

92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.107

91.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059

92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

92.127

92.005

93.033 93.201

93.430 93.235

92.914

92.822 93.21993.403

93.210 92.918

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363 91.646

92.803

92.317 92.558 91.749

91.550

92.913

91.472

91.428

93.144

92.255

92.389 91.423

92.107

92.223 91.179

91.930

92.056 91.260

92.468 91.919

91.784

92.324

92.491

91.951

92.055

91.985

92.350 92.39590.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055

91.400

92.031

92.023 92.080

92.156

92.178

92.928 92.760

93.012 90.935

93.013

92.706

92.562

92.494 90.680

92.712 90.758

92.301

92.85992.479 92.361

92.796 90.724

92.479

50.00

2.50

47.50

50.00

min. 6.00

si h/2

m in. 6.00 si h

8.97

min. 6.00

si h/2

m in. 6.00 si h

92.26

83.64

12.00

67.13

253.7 8

4.54

15.21

97 8.00

14.00

14.00

14.00

51.95

93.10

36.56

14.00

126.93

10.00 12.00

10.00

39 .4

5

30 .9

5

15 .3

9

7.00

16.33

16.84

25.91

39 .3

4

25 .1

8

21 .1

6

31 .2

0

30 .9

1

26.09

14.26

36.16

14.00

79.19

12.00

6.00

6.00

6.00

min. 6.00 s

i h/2

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ou Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala (P)

(P+1E)

C1

C 2

C orp adm

inistrativ birouri

3895 0/09

hala d e dep

ozitar e si b

irouri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4000 96

4001 93

405143

HCn2 85

S=6.0 8haA28

8/1/1

H C

N269

A291 /1/2

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

Km7

C ALEA AR

AD U

LU I - D

N 69

H cn 269

Hcn 2 85

Parcari

Parcari

acces

H cn269

Hcn 2 85

Hcn 2 85

A288/2/2

A288/2/3

D rum

pietruit

Cc 29 1/1/2

/5

Cc 29 1/1/2

/5

C c 291/1/2/5

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

C c 288/1/1/b/2

TERE N PR

OPR IETA

TE

A ST ATUL

UI RO MAN

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

clădir i exis

tente

confo rm PU

Z

”Zonă servi

cii și depo

zitare ”

aprob at pri

n HC L 115

/2006

clădir i exis

tente confo

rm PU D

”Hală de p

roduc ție ga

rnitur i cauc

iuc”

aprob at pri

n HC L 291

/2007

T I

M I

S O

A R

A ‡

fl

A R

A D

1

2

3 4

5

6 7

Servitute de trecere cu piciorul si m asina in fav. D

el Bono & C O

SA S=1108m p)

H C

N269

H C

N269

D e288/1/3

D e 288/1/3

De 29 1/2

D e 288/1/3

Cc28 8/2/1

/3 C F 440

684

Teren Timi

soara -dona

tie

SzUI S

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

11 9 60 m

2 SzUI S

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

4 69 7 m

2

SzV Sp. v

erde

3 98 2 m

2

SzUI S

POTm ax=6

0%

CUTm ax=1

.2

max .(S)+

P+4E

11 8 62 m

2

R 50.00

R 50.00

1

2

3

De 29 1/2

De 29 1/2

SzV Sp. v

erde

1 15 6 m

2

SzV Sp. v

erde

1 17 2 m

2

SzV Sp. v

erde

1 29 0 m

2

4

5

6 7

Sz C

1 88

1 m

2

Cc29 1/1/2

/4

Cc 29 1/1/2

/1

Cc 29 1/1/2

/2-3/1

Cc29 1/1/2

/2-3/2

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

teren reglem entat conform

PU Z

”Zonă servicii și depozitare”

aprobat prin HCL 115/2006

(P)

(P+1 E)corp

admi nistra

tiv

94.64

100.4 2

34.98

12.00 27.26

145.04

131.97

269.3 0

S=3.80ha Cc288/1/2

PTT 1

PTT 1

PTT2

PTT2

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

16.00

14.00 4.00 2.00 1.00 7.00 2.001.50 1.00 7.00 1.00 1.50

12.00

2.5%2.5% 2.5%

carosabilz.v. z.v.

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

ar

carosabilHCn 285 z.v.zona protectie canal

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

NN

153/A.091:1000 Reglementări urbanistice

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS PTT1 PROFIL TRANSVERSAL PROPUS PTT2

Teren nereglementat

EXISTENT PROPUS

100,00%

BILANȚ TERITORIAL

SzC - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

TOTAL

38 000 mp

4,95% 1 881 mp

100,00% 38 000 mp 100,00% 38 000 mp

--

--

SzV - Subzonă spații verzi amenajate, ce vor fi intabulate în CF ca spații verzi

--

-- 75,05% 28 519 mpSzUIS - Subzonă unități industriale și prestări servicii aferente

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT

ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

20,00% 7 600 mp

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A08_Existent.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

Limita de proprietate

Drum de exploatare existent

Interdicție de construire - 50m zonă de protecție a DN 69

Canal de desecare existent

DN 69 - Calea Aradului

Teren proprietate a Statului Român propus ca drum în documentații PUZ aprobate anterior

Limita conform CF

Gard

Km Bornă kilometrcă

Panou Panou publicitar

Indicator rutier

Limita teren studiat

Zonă unități industriale existentă

LEGENDĂ

HCN269

De291/2

Retea de telefonie de importanta deosebita existenta

Traseu LES 20kV existent

ZONIFICARE EXISTENTĂ

Zonă servicii, comerț și depozitare propusă în documentații PUZ aprobate anterior

93.232

93.341 93.454

93.696 93.463 93.342

93.13893.306 93.541

93.298

93.211

92.966

93.167 93.348 93.151

92.939

93.031 93.326

93.117

93.169 93.175

93.398 93.229 93.007

93.087

93.22493.416 93.204

92.983

92.787 92.790

92.912 92.984

92.557 92.623

92.620

92.609 92.679 92.642

92.617 92.703

92.759 92.818

92.981 92.908

92.909 92.902 92.799

92.782 92.880 92.942

92.874 92.868 92.787

92.828 92.836

92.739 92.741

92.534 92.578 92.437

92.478 92.408

92.531 92.487

92.473 92.418

92.404 92.430

92.220 92.271 92.331

92.437 92.36492.267

92.294

92.407 92.450

92.453 92.375

92.264

92.297 92.405 92.489

92.593 92.47092.365

92.534 92.636 92.710

92.907 92.875

92.736

92.993 93.052 93.129

93.000

93.050 93.127 93.072

92.889 92.910

92.90092.932

93.029

93.019 92.995

92.972

92.968 92.979

92.981

92.402

92.340

92.180

92.126

92.144

92.231

92.296

92.390

92.417

92.494

92.542

92.687

92.800

92.802 92.919 92.846

92.878

92.870

92.796

92.691

92.628

92.520

92.626

92.506

92.450

92.333

92.272

92.269

92.594

92.267

92.262 92.309

92.222

92.213

92.252

92.294

92.398

92.434

92.473

92.434

92.477

92.498

92.556

92.579

92.676

92.885 92.975

92.751

92.645

92.594

92.488

92.488

92.361

92.496

92.313

92.328

92.268

92.227

92.197

92.343

92.287

92.220

92.287

92.283

92.306

92.358

92.424

92.356

92.383

92.423

92.540

92.582

92.626

92.711

92.819

92.941 92.957

92.777

92.628

92.508

92.418

92.454

92.345

92.364

92.429

92.389

92.295

92.331

92.289

92.413

92.250

92.110

92.057

92.082

92.150

92.208

92.216

92.205

92.199

92.186

92.142

92.279

92.379

92.477

92.726 92.682

92.445

92.321

92.198

92.174

92.224

92.167

92.162

92.237

92.211

92.194

92.148

92.050

92.143

92.155 92.145

92.200

92.066

92.136

92.204

92.275

92.273

92.304

92.149

92.272

92.183

92.195

92.275

92.397

92.518 92.488

92.289

92.204

92.110

92.156

92.200

92.110

92.176

92.248

92.272

92.207

92.137

92.091

92.134

92.112

92.062

92.105

92.054

92.095

92.115

92.146

92.094

92.085

92.084

92.121

92.061

92.080

92.084

92.225

92.414 92.357

92.226

92.083

92.051

92.033

92.122

92.013

92.052

92.152

92.131

92.120

92.080

92.046

92.106

92.109 92.063

92.084

92.049

91.959

92.020

92.009

92.067

91.963

92.126

92.439

92.291

92.113

91.988

91.888

91.928

92.033

91.992

92.061

92.149 92.218

92.057

92.010

91.870

91.871

91.975

92.148

92.244 92.241

92.063

91.928

91.808

91.787

91.994

91.953

92.140

92.096

91.926

91.927

91.769

91.814

91.875

92.030

92.107

91.922

91.997

91.882

91.883

91.867

91.785

91.867

92.059

92.073

91.782

91.925

91.955

91.989

91.942

91.877

91.834

91.858

91.952

91.944

92.025

91.953

91.871

91.855

92.523

92.127

92.005

92.69593.180 93.376

93.177 92.905

93.033 93.201

93.430 93.235

92.914

92.822 93.21993.403

93.210 92.918

92.410

92.647

92.456

92.516 92.222

92.363 91.646

92.803

92.317 92.558 91.749

91.550

92.913

91.472

91.428

93.144

92.255

92.389 91.423

92.107

92.223 91.179

91.930

92.056 91.260

92.468 91.919

91.784

92.324

92.491

91.951

92.055

91.985

92.350 92.39590.902

92.524

92.170

92.274

92.449

92.424

91.055

91.400

92.031

92.023 92.080

92.156

92.178

91.137 92.602

92.548

92.928 92.760

93.012 90.935

93.013

92.706

92.562

92.494 90.680

92.712 90.758

92.301

92.85992.479 92.361

92.796 90.724

92.479

269.3 0

131.97

8.97

50.00

253.7 8

15.21

4.54

145.04

50.00

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ou Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala (P)

(P+1E)

C1

C 2

C orp adm

inistrativ birouri

3895 0/09

hala d e dep

ozitar e si b

irouri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4000 96

4001 93

405143

HCn2 85

D e288/1/3

S=6.0 8haA28

8/1/1

De29 1/2

A291 /1/1

H C

N269

A291 /1/2

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

Pan ou

Pano u

Pan ou

C3

post trafo

D e 288/1/3

Km7

C ALEA AR

AD U

LU I - D

N 69

H cn 269

Hcn 2 85

De 29 1/2

drum pietr

uit

Fun dati

e be ton

Parcari

Parcari

acces

drum betonat

H cn269

Hcn 2 85

Hcn 2 85

A288/2/2

A288/2/3

drum pietr

uit

D rum

pietruit

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

clădir i exis

tente

confo rm PU

Z

”Zonă servi

cii și depo

zitare ”

aprob at pri

n HC L 115

/2006

clădir i exis

tente confo

rm PU D

”Hală de p

roduc ție ga

rnitur i cauc

iuc”

aprob at pri

n HC L 291

/2007

T I

M I

S O

A R

A ‡

fl

A R

A D

Cc 29 1/1/2

/5

Cc 29 1/1/2

/5

C c 291/1/2/5

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

C c 288/1/1/b/2

TERE N PR

OPR IETA

TE

A ST ATUL

UI RO MAN

TER EN

PR O

PR IETATE

A STATU LU

I R O

M AN

D e 288/1/3

1

2

3 4

5

6 7

Servitute de trecere cu piciorul si m asina in fav. D

el Bono & C O

SA S=1108m p)

Cc28 8/2/1

/3 C F 440

684

Teren Timi

soara -dona

tie

H C

N269

H C

N269

Teren extravilan Curți Construcții

CF nr. 412106 Timișoara Top. nr. Cc 288/1/2

Steren=38.000 m2

Cc29 1/1/2

/4

Cc 29 1/1/2

/1

Cc 29 1/1/2

/2-3/1

Cc29 1/1/2

/2-3/2

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

zonă come

rț și d epozi

tare

regle ment

ată p rin PU

Z

”Spaț ii com

ercial e și d

e dep ozitar

e”

aprob at pri

n HC L 191

/2004

teren reglem entat conform

PU Z

”Zonă servicii și depozitare”

aprobat prin HCL 115/2006

(P)

(P+1 E)corp

admi nistra

tiv

S=3.80ha Cc288/1/2

N N

153/A.081:1000 Situația existentă

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT

ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A07_SZ_regim_h.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

C c 291/1/2/2-3/1

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ouCc 28 8/1/1

/b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala(P)

(P+1E)

C1

C2

Corp adm

inistra tiv bir

ouri

3895 0/09

C c291/1/2/2-3/2

hala d e

depo zitare

si biro uri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4001 92

4000 96

4001 93

405143

4051 44

300300

H cn269

De19 7

A28 9/1

HCn2 90

H C

n284

D e299

De298 A288/2

HCn187

HCn2 85

HCn3 08

A287/1

HCn329/1

A330/ 1/1

De288/1/3

De28 8/1/4

S=6 .08h

aA28 8/1

/1

A30 0/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

HCn199

A20 2/1

S=1 4.23

ha

A200/1

HCn2 02/2

HCn2 02/2

Pdt292/1

S=1.55ha

A330/2

A300/1

S=27.49ha

S=1 7.20

ha

S=45.63ha

HCn201

De28 7/2

De29 1/2

A2 0 0 / 1 / 5

A2 0 0 / 1 / 4

A2 0 0 / 1 / 3

A2 0 0 / 1 / 2

A2 0 0 / 1 / 1

A2 0 0 / 1 / 6

A29 1/1

/1

A330/ 1/1/1

A330/ 1/1/2

A330/ 1/1/3

De19 7

A288/2/1

A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

A288/2/5

A288/2/6

A288/2/7

A288/2/8

A288/2/9

A288/2/10

A288/2/11

A288/2/12

A288/2/13

A288/2/14

A288/2/15

A288/2/16

A288/2/17

A288/2/18

A288/2/19

:/20

De288/1/3

A202 /1/1

A202 /1/2

A202 /1/3

A202 /1/4

A202 /1/5

De19 7

A28 2/1

2

A29 1/1

/2

A287/1/1A287/1/2

A287/1/3

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6A287/1/7A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

4864002 0 3 8 0 0

4864002 0 4 0 0 0

4864002 0 4 2 0 0

4866002 0 3 8 0 0

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 3 8 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

C3

Cc 28 8/1/2

S=38 000 m

pN r. cad

.

De 288/1/3

H cn 269

Hcn 2 85

spre Tim isoara

spre Arad

Drum pam

ant

Drum pam

ant

A 288 /1/1N

r. cad .

Cc28 8/2/1

/3CF 4 4068

4

Teren Timi

soara -dona

tie

Servitute de trecere cu piciorul si m asina

in fav. D el Bono & C

O SA S=1108m

p)

C c 288/1/1/b/2

Cc 29 1/1/2

/5

C c 291/1/2/5

C c 291/1/2/1

D N

69

C c291/1/2/4

C C

330/1/1/2/5

zona verde

zona verde

zona verde

tr ot ua r

trot uar

C1

C orp adm

inistrativ

-birouri P+1E partial

hala productie P si partial P+1E

Extindere hala

productie

faza II

Extindere hala

productie

faza III

Hala CC330/1

/1/2/1-

CC330/1 /1/3/1/1/

4

Nr. cad. 50539

Nr. cad. CC1/1/2

/1/-

CC330/1 /1/3/1/1/

2

Nr. cad. 50546

1

2

3 4

5

42

6

7

47 46

45

43

443635

16

15

14

13

12

11

10

9

8

4817 18

20 19

34

33

31 30

32 38

39

40 41

21 22

23

24

25

26

27

28

29

37

CC330/1 /1/2/2

D s330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/4

H C n 3 2 9 / 1

C C

330/1/1/2/1

-C C

330/1/1/3/1/6

S1

S2

S3 S5

S6

S4

CC328/1/1/2

A328/1/1/1/1

S=23900mp

CF 409906

CF 4204 70

C F 420451

CF 4322 89

CF 4206 17

CF 4206 14

CF 4204 71

CF 4204 64

CF 4325 45

C F 422314

CF 4367 04

C F 433171

De28 8/1/4

H cn269

D N

69

D N

69

spatii come

rciale

P+3

spatii come

rciale

P+3

spatii come

rciale

P+2

hala d epozi

tare

P

hala d epozi

tare

P

hala d epozi

tare

P

hala d epozi

tare

P

hala d epozi

tare

P

birou ri

P+7

birou ri

P+7

birou ri

P+7

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+ 6

P+ 6

P+ 6

P+2+ Ep

P+2+ Ep

P+2+ Ep

P+2+ Ep

PUD aprobat prin HCL 291/2007

1

Trase u prop

us Ce ntură

Traseu propus Centură

PUZ aprobat prin HCL 115/2006

PUZ aprobat prin HCL 311/2007

PUZ aprobat prin HCL 577/2013

PUZ aprobat prin HCL 112/2007

PUZ aprobat prin HCL 436/2014

PUZ aprobat prin HCL 191/2004

PUZ aprobat prin HCL 356/2006

PUZ aprobat prin HCL 502/2015

PUZ aprobat prin HCL 184/2007

PUZ aprobat prin HCL 322/2007

Giratie

propu sa

LEGENDĂ Teren studiat

Drum de Exploatare existent

Terenuri reglementate prin PUZ aprobate

Drumuri propuse în corelare cu documentațiile aprobate

REGIM DE ÎNĂLȚIME CONSTRUCȚII EXISTENTE

P

P+1

REGIM DE ÎNĂLȚIME REGLEMENTAT PRIN PLANURI URBANISTICE APROBATE CU HCL

P

P+1

P+2(+Ep)

P+3

P+4

P+6

P+7

Drumuri existente si parcele dezmembrate pentru drum in urma documentatiilor PUZ aprobate cu HCL Teren aflat în proprietatea Administrației Naționale a Drumurilor București, Direcția Națională de Drumuri și Poduri Timișoara CF nr. 437764

N

N TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

153/A.071:5 000 Studiu zonă - Regimul de înălțime existent și propus prin documentații aprobate

TEREN STUDIAT

TIM ISO

AR A

AR AD

LUGO J

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A06_SZ_Colector.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

C c 291/1/2/2-3/1

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

C c 288/1/1/b/3/1

Nr. c ad. n

ouCc 28 8/1/1

/b/1/1

4001 92

Nr. c ad.

Hala indus

triala(P)

(P+1E)

C1

C2

Corp adm

inistra tiv bir

ouri

3895 0/09

C c291/1/2/2-3/2

hala d e

depo zitare

si biro uri

C1

C c288/2/1/2

C F 141056 Tim

isoara

4001 92

4000 96

4001 93

405143

4051 44

300300

H cn269

De19 7

A28 9/1

HCn2 90

H C

n284

D e299

De298 A288/2

HCn187

HCn2 85

HCn3 08

A287/1

HCn329/1

A330/ 1/1

H C

n286

De288/1/3

De28 8/1/4

S=6 .08h

aA28 8/1

/1

A30 0/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

HCn199

A20 2/1

S=1 4.23

ha

A200/1

HCn2 02/2

HCn2 02/2

Pdt292/1

S=1.55ha

A330/2 CF 437764

A300/1

S=27.49ha

S=1 7.20

ha

S=45.63ha

HCn201

De28 7/2

De29 1/2

A2 0 0 / 1 / 5

A2 0 0 / 1 / 4

A2 0 0 / 1 / 3

A2 0 0 / 1 / 2

A2 0 0 / 1 / 1

A2 0 0 / 1 / 6

A29 1/1

/1

A330/ 1/1/1

A330/ 1/1/2

A330/ 1/1/3

De19 7

A288/2/1

A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

A288/2/5

A288/2/6

A288/2/7

A288/2/8

A288/2/9

A288/2/10

A288/2/11

A288/2/12

A288/2/13

A288/2/14

A288/2/15

A288/2/16

A288/2/17

A288/2/18

A288/2/19

:/20

De288/1/3

A202 /1/1

A202 /1/2

A202 /1/3

A202 /1/4

A202 /1/5

De19 7

A28 2/1

2

A29 1/1

/2

A287/1/1A287/1/2

A287/1/3

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6A287/1/7A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

4864002 0 3 8 0 0

4864002 0 4 0 0 0

4864002 0 4 2 0 0

4866002 0 3 8 0 0

4866002 0 4 0 0 0

4866002 0 4 2 0 0

4868002 0 3 8 0 0

4868002 0 4 0 0 0

4868002 0 4 2 0 0

C3

Cc 28 8/1/2

S=38 000 m

pN r. cad

.

De 288/1/3

H cn 269

Hcn 2 85

spre Tim isoara

spre Arad

Drum pam

ant

Drum pam

ant

A 288 /1/1N

r. cad .

Cc28 8/2/1

/3CF 4 4068

4

Teren Timi

soara -dona

tie

Servitute de trecere cu piciorul si m asina

in fav. D el Bono & C

O SA S=1108m

p)

C c 288/1/1/b/2

Cc 29 1/1/2

/5

C c 291/1/2/5

C c 291/1/2/1

D N

69

C c291/1/2/4

C C

330/1/1/2/5

zona verde

zona verde

zona verde

tr ot ua r

trot uar

C1

C orp adm

inistrativ

-birouri P+1E partial

hala productie P si partial P+1E

Extindere hala

productie

faza II

Extindere hala

productie

faza III

Hala CC330/1

/1/2/1-

CC330/1 /1/3/1/1/

4

Nr. cad. 50539

Nr. cad. CC1/1/2

/1/-

CC330/1 /1/3/1/1/

2

Nr. cad. 50546

1

2

3 4

5

42

6

7

47 46

45

43

443635

16

15

14

13

12

11

10

9

8

4817 18

20 19

34

33

31 30

32 38

39

40 41

21 22

23

24

25

26

27

28

29

37

CC330/1 /1/2/2

D s330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/4

H C n 3 2 9 / 1

C C

330/1/1/2/1

-C C

330/1/1/3/1/6

S1

S2

S3 S5

S6

S4

CC328/1/1/2

A328/1/1/1/1

S=23900mp

CF 409906

CF 4204 70

C F 420451

CF 4322 89

CF 4206 17

CF 4206 14

CF 4204 71

CF 4204 64

CF 4325 45

C F 422314

CF 4367 04

C F 433171

De28 8/1/4

H cn269

D N

69

D N

69

PUD aprobat prin HCL 291/2007

CF 437714 cad.: Cc 291/1/2/5

proprietar Statul Român

CF 411938 cad.: Cc 288/1/1/b/2

proprietar Statul Român

CF 440684 cad.: Cc 288/2/1/3

proprietar Mun. Timișoara

CF 422314 cad.: Ds330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/4

proprietar Statul Român

CF 437764 cad.: 330/2

proprietar Administrația Națională a Drumurilor București,

D.R.D.P. Timișoara

1

Trase u prop

us Ce ntură

Traseu propus Centură

PUZ aprobat prin HCL 115/2006

PUZ aprobat prin HCL 311/2007

PUZ aprobat prin HCL 577/2013

PUZ aprobat prin HCL 112/2007

PUZ aprobat prin HCL 436/2014

PUZ aprobat prin HCL 191/2004

PUZ aprobat prin HCL 356/2006

PUZ aprobat prin HCL 502/2015

PUZ aprobat prin HCL 322/2007

Giratie

propu sa

LEGENDĂ

Teren studiat

Drum de exploatare existent Canal de desecare existent

Terenuri reglementate prin documentatii PUZ aprobate cu HCL

Drumuri existente si parcele dezmembrate pentru drum in urma documentatiilor PUZ aprobate cu HCL

Drumuri propuse în corelare cu documentațiile PUZ aprobate cu HCL

Teren aflat în proprietatea Administrației Naționale a Drumurilor București, Direcția Națională de Drumuri și Poduri Timișoara CF nr. 437764

N

N TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

153/A.061:5 000 Studiu zonă - Trama majoră în corelare cu documentații aprobate

TEREN STUDIAT

TIM ISO

AR A

AR AD

LUGO J

BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: 153_A05_SZ_sit_arheologic.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: septembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

DIS TA

NT A >

3 K M

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13 141516

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4950

51 525354

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

7273

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Traseu propus Centură

Traseu propus Centură

Trase u pro

pus C entur

ă

Nr. Nord(m) Est(m) 1 486738.059 203914.187

2 486822.41 204169.94

3 486685.433 204217.631

4 486680.219 204203.346

5 486684.503 204201.834

6 486605.052 203960.809

7 486613.52 203957.84

N N

153/A.05Studiu zonă - Localizare sit arheologic1:20 000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TEREN STUDIAT

DN 69 TIM ISO

ARA - AR AD

Cod RAN 155252.07 Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) TM-I-s-B-06049 Nume Situl arheologic de la Timişoara - Cioreni Jude� Timiş Unitate administrativă MUNICIPIUL TIMISOARA Localitate Timişoara Punct Cioreni (Câmpia Cioreni) Reper Situl este situat la 690 m SV de cantonul C.F.R. Ronaţ, în curba căii ferate Timişoara - Sânnicolau Mare; la 700 m V-NV de Gara CFR Ronaţ, la 7 km NV de catedrala din Timişoara şi la 950 m N de versantul drept al Pârâului Beregsău.

SITUL ARHEOLOGIC CIORENI

INVENTAR DE COORDONATE ALE TERENULUI STUDIAT ÎN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

TIM ISO

AR A

AR AD

LOVRIN

TIMISOARA

Estul Natorel al Patrimoniului 2800 4200 SEO m
BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B

Atasament: Raportul_informarii.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-007350/26.06.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ - „DEZVOLTARE ZONĂ HALE PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ, BIROURI ŞI SERVICII CONEXE ŞI ÎMPREJMUIRI”,

Amplasament: Calea Aradului DN 69, CF 412106, nr. top. Cc 288/1/2, extravilan Timişoara Beneficiar: MIHAI BIZA FLORICA Proiectant: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.05.2017 – 14.06.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi: - Beneficiar al terenului aprobat prin HCL 191/2004; - Beneficiar al terenului aprobat prin HCL 115/2006; - Beneficiar al terenului aprobat prin HCL 291/2007; - Beneficiar al terenului aprobat prin HCL 215/2010;

Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de

1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L, organizata in data de 23.05.2017,

intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ HALE PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ, BIROURI ŞI SERVICII CONEXE ŞI ÎMPREJMUIRI”, Calea Aradului DN 69, CF 412106, nr. top. Cc 288/1/2, extravilan Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red – S.U.-2 ex

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2017-019430/28.11.2017 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”,

DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-019430/28.11.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, prin care se propun functiuni de productie si depozitare nepoluantă, birouri, servicii.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-019430/28.11.2017, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 06/10.03.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/26.10.2017, precum si de Avizul C. J. Timis nr. 40/16.10.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4332/18.10.2016 prelungit până la data de 17.10.2018, precum si adreselor Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr.62 din 26.07.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu,

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, beneficiar Mihai Biza Florica, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna mai 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în 26.06.2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2017-007350/26.06.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr.153/2016, la cererea beneficiarei Mihai Biza Florica.

Terenul reglementat in cadrul PUZ ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, este teren curti constructii în extravilan, situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la est de DN69 - Calea Aradului si drumul de exploatare De288/1/3, la sud de canalul de desecare Hcn285 si drumul de exploatare De291/2, si se învecinează cu parcelele identificate prin: nr.cad. Cc288/2/1/2 si Cc288/2/1/3 la vest si parcelele identificate prin: nr.cad. Cc288/1/1/b/1/1, Cc288/1/1/b/3/1, Cc288/1/1/b/2 la nord.

Conform Legii 350/2001 actualizata, pentru terenul reglementat in cadrul PUZ ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, a fost obtinut si Avizul Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 1325/12.04.2017, respectiv Avizul C.J. Timis nr. 40/16.10.2017.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă de 38000 mp este înscris în CF nr. 412106, Nr.top. Cc288/1/2, având ca proprietar pe Mihai Biza Florica.

Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de productie si depozitare nepoluantă, birouri, servicii.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr.DT2017-002117/29.06.2017 si avizului DRDP nr.340/815/12.06.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.DT2017-002117/29.06.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Regim de construire: maxim (S)+P+4E, Imobilele se vor dota in mod obligatoriu a cu lift conform "Normativului privind

proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997 ;

• Funcţiuni predominante: zonă unităti industriale nepoluante si prestări servicii aferente, birouri;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

• Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2; • Hmax cornisă =21.00 metri; Hmax totală =25.00 metri; • Retrageri fată de limitele laterale: minim h/2 din înăltimea clădirii, dar nu mai putin de

6.00 m; • Retrageri fată de limita posterioară: minim înăltimea maxima la cornisa si atic, dar nu

mai putin de 6.00 m; • Retragere fată de DN69: minim 50.00 m • Retragere fată de drumul colector: minim 10.00 m • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi

CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

• Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei etapei de incadrare nr.62/26.07.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii

conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, se va integra în Planul

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1.Analizarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri

cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, având ca beneficiar pe Mihai Biza Florica, întocmit conform proiectului nr.153/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

• Regim de construire: maxim (S)+P+4E; • Funcţiuni predominante: zonă unităti industriale nepoluante si prestări servicii aferente,

birouri; • Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%; • Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2; • Hmax cornisă =21.00 metri; • Hmax totală =25.00 metri; • Retrageri fată de limitele laterale: minim h/2 din înăltimea clădirii, dar nu mai putin de

6.00 m; • Retrageri fată de limita posterioară: minim înăltimea maxima la cornisa si atic, dar nu

mai putin de 6.00 m; • Retragere fată de DN69: minim 50.00 m • Retragere fată de drumul colector: minim 10.00 m • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi

CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

• Spaţii verzi: minim 20% din suprafaţa terenului conform Deciziei Etap ei de incadrare nr.62/26.07.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia;

• Circulatii si accese: accesurile auto si pietonale se vor realiza din Calea Aradului - DN69, prin intermediul drumului colector propus, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr.DT2017-002117/29.06.2017 si avizul DRDP nr.340/815/12.06.2017.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

• Echiparea tehnico-edilitara pentru investitia propusa va asigura toate utilitatile necesare functionarii acesteia, respectandu-se conditiile impuse prin Avizul pentru retele existente nr. 1196/23.11.2017

• Asigurarea tuturor obiectivelor de utiliatate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri

cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă de 38000 mp este înscris în CF nr. 412106, Nr.top. Cc288/1/2, având ca proprietar pe Mihai Biza Florica.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 153/2016, planşa nr. 153A10 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

7. Dupa aprobare in Consiliul Local, terenul va fi introdus in intravilanul municipiului

Timisoara si va fi impozitat conform zonei D de impozitare. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU Red/dact – S.U.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2017-017742/06.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”,

DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara Descrierea situatiei actuale

Zona studiată în cadrul documentatiei “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă,

birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, curti constructii în extravilan Timişoara este situată partea de nord a Municipiului Timisoara, în extravilan, inspre iesirea din Municipiul Timisoara spre Arad.

Vecinătăţi: terenul studiat are front la Calea Aradului pe latura de vest, si se învecinează cu parcelele private reglementate prin documentatii de urbanism, precum si parcelele private nereglementate.

Terenul reglementat în suprafaţă de 38000 mp este înscris în CF nr. 412106, Nr.top. Cc288/1/2, având ca proprietar pe Mihai Biza Florica.

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu

servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte: productie nepoluanta, birouri şi servicii.

1. Alte informaţii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentatia PUZ “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 4332/18.10.2016 prelungit până la data de 17.10.2018, Avizul de Oportunitate nr. 06/10.03.2016 si 26/26.10.2017, Aviz Arhitect sef nr. 26/26.10.2017, precum si Avizul C. J. Timis nr. 40/16.10.2017.

2. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ “Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri”, DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara, beneficiar Mihai Biza Florica îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate Si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: 153_2016_-_Memoriu_Biza.pdf

Pagina 1 I 13

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 153/2016

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri”

Amplasament: DN69 – Calea Aradului, Timişoara CF nr.: 412106, Nr.Top: Cc 288/1/2

Curți construcții în extravilan Timișoara Beneficiar: Mihai Biza Florica Elaborator: s.c.”Arhitect Trîmbiţaş”s.r.l. (Proiectant)

Data elaborării: noiembrie 2017 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Dezvoltare Zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri”, DN69 – Calea Aradului, Timişoara, CF 412106, Nr.Top: Cc 288/1/2, a fost întocmită la comanda beneficiarei Mihai Biza Florica.

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul realizării unei zone de producție, depozitare nepoluantă și servicii pe terenul situat în extravilanul Municipiului Timișoara, în proximitatea intersecției Căii Aradului cu Centura Timișoara, identificat prin CF nr. 412106, Nr.Top: Cc 288/1/2 , aflat în proprietatea lui Mihai Biza Florica. 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII

PENTRU ZONA STUDIATĂ Zona studiată – aflată în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara – varianta proiectată, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în extravilan.

Pagina 2 I 13

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.  Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, terenul de faţă este

situat în extravilan.  Zonele învecinate parcelei studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic

astfel:

La NORD: Limita nordică a terenului este constituită de parcelele identificate prin:

 parcela cu Nr. cad. Cc 288/1/1/b/1/1, Nr. cad nou 400192, pe care este edificată hala DEL BONO;

 parcela identificată prin Nr. cad. Cc 288/1/1/b/3/1, Nr. cad nou 405143  parcela identificată prin Nr. cad. Cc288/1/1/b/2 (Statul Român – teren pentru

drum) La SUD:

 Limita sudică a terenului este formată de canalul de desecare Hcn 285 și drumul de exploatare De291/2

 La sud de acestea se găsește parcela identificată prin Nr. cad. Cc 291/1/2/5, (Statul Român – teren pentru drum)

 La sud de parcela identificată prin Nr. cad. Cc 291/1/2/5 se află parcelele identificate prin Nr. cad.Cc291/1/2/1, Cc291/1/2/4, Cc291/1/2/2-3/2 și Cc291/1/2/2-3/1, pe care este edificată Hala de depozitare și birouri – ARGOMM.

La VEST:  La vest, terenul este delimitat de parcela identificată prin Cc288/2/1/2 și

parcela identificată prin Cc288/2/1/3 La EST:

 La est terenul este delimitat de De288/1/3 și de DN 69. 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.4332/18.10.2016 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit.

Pentru această parcelă a fost obținut anterior Avizul de Oportunitate nr.06/10.03.2016 și Certificatul de Urbanism nr.2264/30.05.2016.

De asemenea, a fost obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș, nr.1325/

12.04.2017, aviz favorabil cu condiția ca la faza D.T.A.C. să se efectueze cercetarea arheologică preventivă a perimetrului în care au fost identificate elemente de patrimoniu arheologic, delimitat prin inventar de coordonate în Sistem Stereo 70. 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI Segmentul DN69 situat la est de parcela studiată este propus a fi completat de o

parte si de alta de drumuri colectoare destinate deservirii parcelelor cu funcțiuni predominante industrie, depozitare şi servicii. Bifurcația spre Arad - Sînandrei urmează a fi configurată ca o girație, aceasta preluând şi descărcarea autostrăzii.

La sud de terenurile pe care este edificat Mahle este proiectată Centura Timișoara, aceasta având de asemenea prevăzute colectoare.

Pagina 3 I 13

În zonă au fost elaborate mai multe documentații de urbanism aprobate:  HCL 191/2004 - PUZ “Spații comerciale și de depozitare”, Calea Aradului - DN69

 POTmax 70%  CUTmax 1,00

HCL 291/2007 - PUD “Hala de producție garnituri cauciuc”, Calea Aradului - DN69  POTmax 55%  CUTmax 1,80  Regim de înălțime max P+2E+M

HCL 115/2006 – PUZ “Zonă servicii şi depozitare”, Calea Aradului - DN69 km.7+200  POTmax 55%  CUTmax 1,80  Regim de înălțime max P+2E+M

HCL 356/2006 – PUZ “Spaţii de depozitare şi producţie”, Calea Aradului - DN69  POTmax 60%  CUTmax 1,50  Regim de înălțime max P+2E

HCL 112/2007 - PUZ ‘’Stație de transformare’’ Calea Aradului - DN69  POT 37,50%

HCL 184/2007 – PUZ “Zonă pentru comerț, servicii și depozitare”, Calea Aradului - DN69, km. 6, dreapta

 POTmax 55%  CUTmax 2,00  Regim de înălțime max P+6E

HCL 311/2007 – PUZ “Zonă producție și depozitare”, Calea Aradului - DN69, km. 7 +800, dreapta

 POTmax 55%  CUTmax 1,80  Regim de înălțime max P+2E+Ep

HCL 322/2007 – PUZ “Spații de depozitare, servicii și comerț”, Calea Aradului - DN69, km. 6 +500, dreapta

 POTmax 55%  CUTmax 2,00  Regim de înălțime max P+3E - spațiile comerciale, P+7E – spații de birouri

HCL 577/2013 - PUZ ”Construire și racord la centrala electrică fotovoltaică de 2,5MWP”, Calea Aradului

 POTmax 40%  HCL 436/2014 - PUZ “Dezvoltare zonă servicii și depozitare”, Calea Aradului - DN69

CF 417384  POTmax 55%  CUTmax 1,00  Regim de înălțime max P+4E

HCL 502/2015 – PUZ ”Extindere hală de producție/depozitare și anexe aferente”, Calea Aradului DN69 km. 6+625 stg.

 POTmax 60%  CUTmax 1,00  Regim de înălțime max P+2E

Pagina 4 I 13

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Pentru zona limitrofă Căii Aradului s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: industrie, depozitare şi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcţii aflate în diferite stadii de execuţie și proiectare. În acelaşi timp, în planul secund, a rămas un fond semnificativ de parcele nereglementate. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU

EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Proiecte cu funcțiuni industriale, depozitate și servicii au apărut în vecinătatea căilor majore de circulație din zonă – Calea Aradului – DN69 și Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este în zona de intersecție a celor două artere menționate, restul investițiilor fiind disparate.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timişoara, în extravilan. Terenul are front la artere majore, momentan accesul se realizează de pe De288/1/3. Terenul este format din o parcelă identificată prin:

- CF nr. 412106 – Timișoara, curți construcții în extravilan - Nr. Top. Cc288/1/2 - Nr. CF vechi 129823, Nr. Top. vechi: A288/1/2 - Suprafaţa teren = 38 000 mp - nu există sarcini

Aceasta are o formă regulată cu lungimea frontului la De288/1/3 situat la est, de 141,23m; 269,30m latura nordică; 269,01m latura sudică delimitată de HCn285 şi 131,97m latura vestică.

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI,

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Calea Aradului, proiectele de propunere a drumurilor colectoare de o parte și de alta a acesteia, Centura Timișoara şi legătura proiectată cu autostrada – toate acestea constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

 La nivel edilitar zona nu este echipată. Soluţia de rezolvare a acestei disfuncţionalităţi poate fi realizarea de proiecte finanţate prin iniţiativa comună a Municipiului Timişoara şi a dezvoltatorilor riverani.

 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare şi servicii.

Pagina 5 I 13

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având

diferenţe de nivel nesemnificative. În zonă nu se află cursuri de apă, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de -0,70. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Condiții geotehnice. Pe baza datelor informative și a investigațiilor geotehnice (terenul de fundare) este

apreciat pentru zona de fundare (între cotele -0,80m ÷ -6,00m) ca fiind un teren mediu format din argilă prafoasă spre bază argilă în condițiile unei stratificații conf. H.G. uniforme (tabela A 1.2 din normativul NP074/2014, respectiv constructia clasificata conf. cod P100-1, în clasa de importanță normală, s-a făcut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A1.4:

Factori de influență Caracteristici ale amplasamentului Punctaj Condiții de teren terenuri medii 3 Apă subterană fără epuismente 1 Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală 3

Vecinătăți fără risc 1 Zona seismică Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; β0 = 2,50

spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL punctaj 10 Stratificația generală:

- 0,00  - 0,50m – sol vegetal pamânt prăfos argilos maroniu - 0,50  - 1,50m – argilă prafoasă galben maronie cu calcar dizolvat, având indice de

consistență IC=0,57 și modul de deformație M=61daN/cm 2

- 1,50  - 4,00m – argilă prafoasă galben maronie cu calcar dizolvat și pietrificat, indice de consistență IC=0,690,73 și modul de deformatie M=7679daN/cm

2

Pagina 6 I 13

- 4,00  - 5,00m – argilă prafoasă galbenă cu rar calcar dizolvat și pietrificat, indice de consistență IC=0,680,64 și modul de deformație M=7571daN/cm

2

- 5,00  - 6,00m – argilă galbenă cu oxizi, indice de consistență IC=0,710,79 și modul de deformație M=7883daN/cm2

- 6,00  - 7,00m – argilă galben vânătă cu oxizi, indice de consistență IC=0,82 0,81 și modul de deformație M=8584daN/cm2

Din analiza stratificației prezentată anterior se constată că terenul de fundare se

încadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014, cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2». 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în extravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAŢIEI RUTIERE Amplasamentul ce face obiectul prezentului PUZ este situat pe partea stângă a

drumului naţional DN 69 (sector km 7+020 – km 7+165) fiind delimitat la nord şi sud de zone construite (PUZ – uri aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara) cu funcţiuni de servicii şi depozitare şi la vest de teren arabil.

Zona este deservită rutier de breteaua laterală, existentă pe sectorul cuprins între km 6+400 (sensul giratoriu) şi km 7+020 (limita laturii de sud a amplasamentului studiat).

Legătura rutieră la DN 69 respectiv la centura nord a municipiului Timişoara asigură o deservire rutieră acceptabilă pentru o primă etapă de dezvoltare a zonei industriale Calea Aradului. 2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. Breteaua laterală colectoare va funcţiona într-o primă etapă ca stradă de categoria a

III-a cu circulaţie în ambele sensuri având o parte carosabilă de 7,00 m lăţime. Aspectele negative privind deservirea rutieră a zonei se rezumă la:  Lipsa unor trasee directe pentru transporturile de mărfuri de pe direcţiile punctelor

de frontieră Moraviţa, Jimbolia, Cenad;  Existenţa unui singur traseu (Calea Aradului) de racordare la reţeaua stradală

majoră a municipiului;  Legătura cu autostrada A1 pe traseu cu capacitate depăşită (DJ 691)  Trasee dificile pentru personalul angajat cu domiciliul în partea de sud şi vest a

oraşului;  Lipsa deservirii zonei cu mijloace de transport în comun de persoane;  Inexistenţa unor trasee pentru deplasări pietonale (trotuare, alei, piste de biciclete

etc.). Îmbunătăţirea deservirii rutiere a zonei impune executarea unor lucrări majore de

infrastructură cum ar fi: întregirea centurii ocolitoare a municipiului, realizarea unui nou racord la autostrada A1 cu descărcare în DN 69 la km 7+900 (zona intersecţiei cu DJ 692

Pagina 7 I 13

Sânandrei – Periam), întregirea inelului 4 destinat transporturilor de marfă pentru zonele periferice zonei centrale a oraşului, extinderea şi optimizarea liniilor de transport în comun de persoane conform prevederilor din PUG Timişoara.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3) se propune realizarea unei legături între DN 6 și Dn69, prin dezvoltarea drumului de exploatare De335 la un profil transversal de 20m, drum ce va face legatura intre sensul giratoriu realizat la intersectia Soselei de Centură a Municipiului Timișoara cu DN 69 și sensul giratoriu propus a se realiza la Km 563+920 al drumului national DN6.

Accesul spre autostradă va fi facilitat de posibilitatea de circulaţie si acces pe viitoarea Centură ocolitoare Timişoara Vest, centură ce va intersecta drumul naţional DN6 în zona km 566+200, la aproximativ 2,0 km de amplasament. 2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ În prezent, în zona studiată funcţiunile existente sunt unităţi industriale (Mahle, Europrefabricate, Del Bono, Argomm), servicii. Prin documentaţii de urbanism aprobate sunt propuse unități industriale, depozitare, spații comerciale, servicii. În vecinătatea imediată a terenului studiat, la nord și sud, loturile sunt în construite. 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Terenul studiat este liber de construcţii. La nord, în vecinătatea De197 exista construita statia de transformare ATON. În imediata vecinătate, cu front la Calea Aradului DN 69 există preponderent unități

industriale productive precum: fabrica Mahle, fabrica Argomm, Del Bono și servicii. În adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol.

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Aradului.

Zona de unități industriale aflată în curs de dezvoltare în zona de intersecție DN69 – Calea Aradului / Centura, este slab asigurată cu servicii. Aceste funcțiuni sunt propuse prin documentații de urbanism aprobate. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat precum şi arealul limitrof nu deţine spaţii verzi amenajate, fiind în prezent teren cu caracter agricol.

Pentru ansamblurile industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentaţiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeţele minime necesare de spaţii verzi amenajate. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi din totalul suprafeţei.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII Căi de comunicaţie Amplasamentul este situat pe latura de vest a Căii Aradului – DN69, stradă de

categoria a II-a cu 2 benzi de circulație pe sens, la nord de intersecția acesteia cu drumul de exploatare De 291/2.

Pagina 8 I 13

Rețele existente Avizul unic nr. 962/28.10.2016 este favorabil. 1. Telefonie Conform aviz condiționat nr.2477 din 03.10.2017 eliberat de S.C. TELEKOM

ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., există rețele de comunicații electronice subterane pe latura de est a terenului.

2. R.A. Transport Timişoara Conform aviz favorabil nr. UR2016-01-4804 din 07.10.2016 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr.962 din 28.10.2016, pe amplasamentul studiat, regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă Conform avizului tehnic de amplasament nr. 31540/11.10.2016 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE APĂ ŞI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr.962 din 28.10.2016, nu există rețele de apă-canal în dreptul amplasamentului.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.4837/17.10.2017 al S.C. “DELGAZ GRID” S.A.

SUCURSALA TIMIŞOARA, societatea nu deţine reţea de gaze naturale în dreptul amplasamentului.

5. Alimentarea cu energie electrică Conform avizului FAVORABIL cu condiții nr.196785970/11.10.2017, eliberat de S.C.

“ENEL Distribuție BANAT” S.A., se condiționează utilizarea amplasamentului respectând următoarele distanțe minime de 0,60 m față de traseul cablurilor electrice LES 20 kV.

6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2016-014804/11.10.2016 eliberat de S.C. “COLTERM”

S.A., Anexă la Aviz Unic nr.962 din 28.10.2016, COLTERM nu are în evidenţă reţele termice sau de apă rece hidrofor în dreptul amplasamentului. 2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt industrie,

depozitare și servicii. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant. Potrivit legii, propunerea de urbanizare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.4332/18.10.2016 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara în vigoare, terenul de

faţă este situat în extravilan, zona cu caracter nedefinit.

Pagina 9 I 13

3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. ETAPA 4 ÎN LUCRU Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, etapa 4 în lucru,

terenul se încadrează în UEi – Zonă de urbanizare – Zonă de activități economice cu caracter industrial, fiind propus a deveni parte din intravilan.

Caracterul propus este acela de spații urbane destinate dezvoltării de noi activități economice de tip industrial și cvasiindustrial pe terenuri neurbanizate.

UTILIZĂRI ADMISE: - producție industrială și activități complementare – administrative, de depozitare, de

cercetare, sociale etc. – direct legate de funcția de bază - servicii de tip industrial și cvasiindustrial - sedii / puncte de lucru pentru micoîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc.

- formare profesională - poli tehnologici, de cercetare și dezvoltare etc. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚII: - activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei - funcțiuni administrative, de cazare, loisir, educaționale, cu condiția amplasării în

perimetre delimitate și reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite - infrastructură tehnico-edilitară condiționat de amplasarea în subteran a acestora

sau în afara spațiului public UTILIZĂRI INTERZISE: - locuire de orice tip - depozitare de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special

amenajate conform normelor de protecția mediului în vigoare - comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hipermarket, mall etc. - comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre - garaje în clădiri provizorii - elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spațiul

public - construcții provizorii de orice natură - reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea

în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente. - Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare - Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să

afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcele adiacente. INDICI DE OCUPARE ŞI DE UTILIZARE A TERENULUI propuşi în etapa 3 și 4 din

Planul Urbanistic General în lucru – Conform Avizului de Oportunitate nr. 06/10.03.2016 și a Punctului de Vedere al Primăriei Municipiului Timișoara nr. UR2017-007350/15.06.2017:

 POT maxim: 60%  CUT maxim: 1,20  Suprafaţa Spaţii Verzi minimă în cadrul parcelei, propusă: 20%  Regim de Înălţime maxim propus: (1-2S)+P+4E+Er  Retrageri faţă de limitele laterale: minim h/2 din înălţimea clădirii măsurată la

cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6,00m  Retrageri faţă de limita posterioară: minim înălţimea clădirii măsurată la cornișa

superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6,00m  Distanța minimă între fațadele a două clădiri: min. 2/3 din înălțimea celei mai

înalte, dar nu mai puţin de 6,00m  Înălţimea maximă: 21,00m  Înălţimea totală maximă: 25,00m

Pagina 10 I 13

3.4. PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 Conform Masterplan 2012 terenul studiat se află în continuarea axei de dezvoltare

nord, cu funcțiuni propuse în domeniul producției și inovației.

3.5. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 20% spaţii verzi din totalul suprafeţei, distibuite: - în parcele de spații verzi amenajate și, - de-a lungul Canalului de desecare HCn285 existent la sud de amplasamentul studiat, ca spații verzi de protecție a acestuia cu rol de culoar ecologic, în conformitate cu prevederile P.U.G. Timișoara revizia 4 în lucru și cu Avizul de Oportunitate nr.06 din 10.03.2016. 3.6. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Pentru deservirea obiectivului se necesită amenajarea pe o lungime de cca 150 m a

bretelei laterale, cu racordare la traseele existente la nord şi sud de amplasament. Breteaua va avea o parte carosabilă de 7,00m lăţime realizată dintr-o structură

rutieră elastică cu fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte din beton asfaltic. Realizarea bretelei pe lăţimea locaţiei are drept scop atât deservirea rutieră a

viitoarelor obiective propuse, cât şi întregirea traseului până în intersecţia drumului naţional DN 69 cu DJ 692 (spre Sânandrei).

După întregirea traseului şi realizarea noului acces rutier la autostrada A1, breteaua urmează a funcţiona ca drum cu sens unic crescând semnificativ fluenţa şi capacitatea de circulaţie pe bretea.

Axe de dezvoltare majore centura nord existenta. ed esua ase |

Pagina 11 I 13

3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 3.7.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- sistematizarea terenului; - realizarea unei zone de producție, servicii si depozitare nepoluanta - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de

servicii, depozitare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaţă totală de 38.000 mp, a unei zone de producție, depozitare și servicii, cu un regim de înălțime maxim (S)+P+4E.

1. Pe terenul studiat se propun 3 parcele cu suprafeţe variate, între 4000 – 12000 mp destinate unei zone de producție, depozitării și serviciilor conexe, cu un regim de înălțime maxim de (S)+P+4E.

2. Pe terenul studiat se prevăd spații verzi amenajate, reprezentând 20,00% din suprafaţa terenului studiat.

3. Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

4. Se vor rezerva suprafeţele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

5. Se va asigura o zonă verde de protecție de-a lungul HCn285 de desecare existent. 3.7.2. INDICI URBANISTICI

 Industrie, depozitare și servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E  P.O.T. = max. 60%  C.U.T. = max. 1.2  Hmax. cornișă = 21 m  Hmax. totală = 25 m

3.7.3. BILANȚ TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Teren nereglementat 100,00% 38 000 mp - -

SzUIS – Subzonă unități industriale și prestări servicii aferente

-

-

75,05% 28 519 mp

SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

- - 4,95% 1 881 mp

SzV – Subzonă spații verzi amenajate ce vor fi intabulate în CF ca spații verzi

- - 20,00% 7 600 mp

TOTAL 100,00% 38 000 mp 100,00% 38 000 mp

Pagina 12 I 13

3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.8.1. ALIMENTAREA CU APĂ PENTRU NEVOI IGIENICO-SANITARE ȘI REFACEREA REZERVEI DE INCENDIU - se asigură prin grija beneficiarului Se propun foraje de mică adâncime, până la adâncimea de 40m, iar numărul lor va fi

stabilit în funcție de debitul de consum menajer necesar pentru grupurile sanitare și debitul de refacere a rezervei de incendiu, prin grija beneficiarului.

Pentru Gospodaria de apă de incendiu se prevede 1 rezervor, 1 stație de pompare de incendiu și rețele pentru hidranți exteriori, prin grija beneficiarului.

Pentru grupurile sanitare se prevede 1 stație de hidrofor pentru asigurarea debitului și presiunii necesare la apa de consum, prin grija beneficiarului.

Apa potabilă pentru personal se va asigura prin grija beneficiarului din apă îmbuteliată. 3.8.2. CANALIZAREA MENAJERĂ

Interconectarea rețelei de canalizare menajeră din Comuna Sînandrei și Municipiul Timișoara se va face prin grija investitorilor din Sînandrei (Bardeau, Artemis și Mahle) care vor finanta această investiție, apoi vor ceda Primăriei Sînandrei, care ulterior va preda spre operare la AQUATIM Timișoara.

Racordurile de canalizare ale parcelelor propuse prin P.U.Z. se vor face la această viitoare rețea de canalizare. 3.8.3. CANALIZAREA PLUVIALĂ

Prin grija beneficiarului, apele pluviale se vor colecta prin rețeaua de canalizare pluvială propusă în incintă, vor fi trecute prin separator de hidrocarburi, vor fi descărcate în bazinul de retenție, și ulterior pompate în canalul ANIF HCn 285 prin gura de vărsare.

Solutia a fost stabilită în urma consultării cu ABAB. Beneficiarul PUZ nu contribuie la Planul de acțiune cu investițiile de alimentare cu apă și canalizare.

3.8.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un punct de conexiune cu distribuitorul local de energie electrică, montat la limita de proprietate cu punctul de delimitare la bornele delulei de masură, la nivelul de tensiune de 20kV.

Datele energetice stabilite in baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele: - Putere instalată - 2.424MW; - Kc (coeficient de cerere) – 0.85; - Putere cerută – 2.060,50 MW; - Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.60; - Putere simultan absorbită: 1.236,30MW;

Din punctul de conexiune se va realiza o rețea de 20kV radială, formată din LES

20kV, de tip N2XS(F)2Y, 3x185 RM/25, pozat îngropat în pământ la cota de -1.2m față de cota finită a terenului sistematizat. Pe rețeaua de 20kV se vor inseria 3 posturi de transformare cu izolație în ulei, montate la limita de proprietate. Fiecare post de transformare se va echipa cu două celule de linie și o celulă de transformator. Posturile de transformare se vor monta în clădiri prefabricate în locurile indicate pe planșe.

3.8.5. REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate.

Pagina 13 I 13

3.9. PROTECŢIA MEDIULUI

3.9.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se impun măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.9.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există. Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.9.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere. 3.9.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE

MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul cu fostă destinaţie agricolă nu este degradat.

Se va asigura o suprafaţă de minim 20% din teren pentru spaţii verzi, distribuite: - în parcele destinate spațiilor verzi amenajate. - de-a lungul Canalului de desecare HCn285 existent la sud de amplasamentul studiat ca spații verzi de protecție a acestuia, cu rol de culoar ecologic, în conformitate cu prevederile P.U.G. Timișoara etapa 4 în curs de aprobare și Avizul de Oportunitate nr.06 din 10.03.2016; 3.9.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Realizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat. 3.9.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, cu accent pe execuţia bretelelor colectoare, a legăturii propuse cu autostrada şi a giraţiei de la bifurcația spre direcțiile Arad și Sînandrei, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul în zonă.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Conform planşei 153/A10 - “Circulaţia terenurilor“ urmează a fi prevăzute:

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat;

- obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public.

Întocmit, Şef de proiect, arhitect Alina Narița arhitect Georgeta Trîmbițaș

Atasament: 153_2016_-_RLU_Biza.pdf

Pagina 1 I 14

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„DEZVOLTARE ZONĂ HALE PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, BIROURI CU SERVICII CONEXE ȘI ÎMPREJMUIRI”

DN 69 – Calea Aradului, curti constructii in extravilan TIMIŞOARA,

C.F. 412106; NR.TOP: Cc 288/1/2 Proiect nr. 153/2016

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri” – DN69 Calea Aradului, extravilan Timișoara, C.F. nr. 412106, nr. top. Cc 288/1/2, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

Pagina 2 I 14

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă

a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;  Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 Etapa 3 P.U.G. al Municipiului Timişoara – în curs de aprobare  PUZ “Spații comerciale și de depozitare”, Calea Aradului - DN69 aprobat cu

HCL 191/2004  PUD “Hala de producție garnituri cauciuc”, Calea Aradului - DN69 aprobat cu

HCL 219/2007  PUZ “Zonă servicii şi depozitare”, Calea Aradului - DN69 km.7+200 aprobat

cu HCL 115/2006  PUZ ”Extindere hală de producție/depozitare și anexe aferente”, Calea

Aradului DN69 km. 6+625 stg. aprobat cu HCL 502/2015

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri” – DN69 Calea Aradului, extravilan Timișoara, C.F. nr. 412106, nr. top. Cc 288/1/2, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în extravilan, în teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 38 000 mp, cu front la DN69 – Calea Aradului, identificată prin CF nr. 412106 – curți construcții în extravilan Timişoara, Nr. top. Cc288/1/2, proprietar Mihai Biza Florica.

Pagina 3 I 14

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 153/A09 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din extravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă curți construcții.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile curți construcții din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

 De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 Parcela ce face obiectul proiectului, se va încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile propuse prin această documentație, este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii

Pagina 4 I 14

apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea

în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare

tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 La faza de autorizație de construire se va efectua cercetarea arheologică preventivă a perimetrului în care a fost identificat patrimoniu arheologic, conform condiției prevăzute în Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 1325/12.04.2017.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Pagina 5 I 14

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot

genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

 Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

 Industrie, depozitare, birouri și servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E, conform planșei 153/A09 „Reglementări urbanistice”

 P.O.T. max = 60%  C.U.T. max = 1,20  H max cornișă = 21m  H max total = 25m

2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 153/A10 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumului colector, în perimetrul terenului studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumului colector să devină domeniu public.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcela pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism este situată

în extravilanul Municipiului Timişoara şi are o suprafaţă de 38000 mp. Funcțiunea propusă a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință

 Terenul studiat se împarte în următoarele subzone funcționale:

Pagina 6 I 14

- SzUIS – Subzonă unități industriale cu caracter nepoluant, birouri și prestări servicii aferente

- SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente - SzV – Subzonă spații verzi amenajate și culoare ecologice de

protecție 3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru: SzUIS – Subzonă unități industriale cu caracter nepoluant, birouri și prestări

servicii aferente  Spații de producţie industrială și activități complementare, întreprinderi

sau ateliere de orice fel  Servicii de tip industrial și cvasiindustrial  Depozite cu caracter nepoluant  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică  Activități sociale  Sedii/puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și

mijlocii ce desfașoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial – administrative, de depozitare, comerciale etc.

 Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial  Formare profesională  Cercetare și dezvoltare tehnologică.  Clădiri administrative, birouri  Servicii publice, comerț  Staţii comercializare produse petroliere

SzV – Subzonă spații verzi amenajate și culoare ecologice de protecție  spaţii verzi amenajate  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie,

culoare ecologice de protecţie;  căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel;  iluminat public  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

terane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru: SzUIS – Subzonă unități industriale cu caracter nepoluant, birouri și prestări

servicii aferente  sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale

a zonei;  funcțiuni administrative

Pagina 7 I 14

 funcțiuni de cazare, loisir  funcțiuni educaționale  servicii publice  spălătorii auto  săli evenimente

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru: SzUIS – Subzonă unități industriale cu caracter nepoluant, birouri și prestări

servicii aferente  locuire de orice tip  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special

amenajate conform normelor de protecția mediului în vigoare  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre  garaje în clădiri provizorii

SzV – Subzonă spații verzi amenajate și culoare ecologice de protecție

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Pagina 8 I 14

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor.

 Amplasarea construcţiilor se va face respectând condițiile de însorire prevăzute la Art.3, Cap.I din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Construcţiile se vor amplasa respectând aliniamentul propus în planşa nr. 153/A09 "Reglementări urbanistice "

 Clădirile se vor amplasa la o retragere de 10m față de aliniament.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile se vor amplasa conform planşei 153/A09 - ”Reglementări

urbanistice”  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic

Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban.

 Se va stabili o retragere de minim h/2 fata de limitele laterale ale parcelei dar nu mai puţin de 6,00m, unde h este înălţimea maximă la cornişă/atic.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Se va stabili o retragere de minim h față de limita posterioară a parcelei, dar nu mai puţin de 6,00m, unde h este înălţimea maximă la cornişă/atic.

 Pentru parcela nr.1 cu acces de pe drumul colector, se va respecta zona de protecție de minim 50m față de drumul național DN69 Timișoara – Arad, ce va reprezenta retragerea față de limita posterioară a parcelei.

Pagina 9 I 14

4.1.6. Lucrări de utilitate publică  Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt

rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

 Accesul la parcela nr. 3 se va realiza în baza unei servituți de trecere acordate de către proprietarul parcelei nr.4 pentru un acces carosabil și pietonal cu o lățime de maxim 12m, conform planșei nr. 153/A09 “Reglementări urbanistice” (poziția acestuia nefiind prestabilită).

4.2.2. Accese pietonale

 Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 Accesul la parcela nr. 3 se va realiza în baza unei servituți de trecere acordate de către proprietarul parcelei nr.4 pentru un acces carosabil și pietonal cu o lățime de maxim 12m, conform planșei nr. 153/A09 “Reglementări urbanistice” (poziția acestuia nefiind prestabilită).

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul)

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte

normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

Pagina 10 I 14

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare

 După caz se vor prevedea extinderi de reţele publice sau măriri de capacitate ale reţelelor edilitare publice

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Soluția propusă prin această documentație este în sistem centralizat și asigură echiparea tehnico-edilitară a tuturor parcelelor destinate edificării de construcții.

 Exploatarea gospodăriei de apă (foraje, stație de pompare, rezervor), a stației de pompare ape uzate, și a gospodăriei de ape pluviale (separator de hidrocarburi, bazin de retenție, gură de vărsare) se va face de către toți proprietarii.

 Soluția de echipare tehnico-edilitară propune trasee care traversează mai multe parcele; la momentul implementării PUZ și al dezlipirii parcelelor, este necesar să se instituie servituți de trecere, uz și superficie, pentru a se asigura accesul la utilități (echipare tehnico-edilitară) pentru toate parcelele, indiferent de proprietar.

 Astfel, se vor institui servituți de uz, trecere și superficie, pentru toate tipurile de rețele tehnico-edilitare care se vor realiza, în favoarea loturilor 1, 2 și 3 asupra loturilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exclusiv în zonele marcate în planșa 153/A10 – “Circulația terenurilor”.

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Interconectarea rețelei de canalizare menajeră din Comuna Sînandrei și Municipiul Timișoara se va face prin grija investitorilor din Sînandrei (Bardeau) care vor finanța această investiție, apoi vor ceda Primăriei Sînandrei, care ulterior va preda spre operare către AQUATIM Timișoara.

 Racordurile de canalizare al parcelelor propuse prin P.U.Z. se vor face la această viitoare rețea de canalizare.

 Prin grija beneficiarului, apele pluviale se vor colecta prin rețeaua de canalizare pluvială propusă în incintă, vor fi trecute prin separator de hidrocarburi, vor fi descărcate în bazinul de retenție, și ulterior pompate în canalul ANIF HCn 285 prin gura de vărsare.

 Se propun 2 foraje de mică adâncime, pentru grupurile sanitare și debitul de refacere a rezervei de incendiu, prin grija beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de

Pagina 11 I 14

instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie,fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 În prezent nu există rețele ale distribuitorilor de gaz în dreptul amplasamentului. Viitoarele reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se vor realiza subteran.

 Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

 Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Sunt permise alipiri ale viitoarelor parcele cu respectarea amplasării în cadrul parcelei a construcțiilor (amplasarea față de aliniament, față de limitele laterale și posterioare), cu respectarea funcțiunii aprobate și cu menținerea indicilor POT și CUT, a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax.

 Este permisă dezmembrarea parcelei nr.2 în 2 parcele cu front la drumul colector, cu condiția ca parcelele rezultate să aibă o suprafață de minim 3000mp și o lățime minimă de 50,00m. Se vor menține regulile privind amplasarea în cadrul parcelei a construcțiilor (amplasarea față de aliniament, față de limitele laterale și posterioare), respectarea funcțiunii aprobate și cu menținerea indicilor POT și CUT, a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax total.

Pagina 12 I 14

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 Regimul de înălţime general impus construcţiilor este de maxim (S)+P+4E+Er  Înălţimea maximă la cornişă/atic a construcţiilor este max. 21,00m;  Înălţimea maximă a constructiilor este 25,00m.  Pentru SzV- subzona pentru spații verzi, înălțimea maximă la cornișă nu va

depăși 5m și respectiv regimul de înălțime P.

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare,

arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Fațadele orientate spre DN 69 - Calea Aradului vor fi tratate cu o arhitectură, care să susțină din punct de vedere volumetric o arteră majoră de penetrare a orașului.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Materialele pentru învelitoare pot fi realizate din tablă sau materiale bituminoase.

 Culorile dominante pentru faţadele clădirilor vor fi: alb-gri, sunt permise culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

 In cazul prezentului regulament:

SzUIS – Subzonă unități industriale cu caracter nepoluant, birouri și prestări servicii aferente

(S)+P+4E+Er P.O.T. max = 60% C.U.T. max = 1,2 SzV – Subzonă spații verzi amenajate și culoare ecologice de protecție P.O.T. max = 5% C.U.T. max = 0,1

Pagina 13 I 14

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Conform Bilanțului Teritorial, au fost asigurate spaţii verzi în procentul de 20,00% din suprafaţa totală a parcelei, respectiv 7600 mp.

 Parcelele 4,5,6,7 vor fi intabulate în CF ca spații verzi, și vor rămâne în proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice, în concordanță cu prevederile planșei 153/A10 – “Circulația terenurilor”.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate / culoare ecologice de protecție

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor poziţiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și față de vecini împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2,20 m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,80m.

 În zona de protecție de 50m a DN69 vor putea fi realizate doar împrejmuiri din vegetație.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  În cazul unor reparcelări şi al realizării unor construcţii noi, împrejmuirile vor fi

realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

Pagina 14 I 14

4.6. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Teren nereglementat 100,00% 38 000 mp - -

SzUIS – Subzonă unități industriale și prestări servicii aferente

- - 75,05% 28 519 mp

SzC – Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

- - 4,95% 1 881 mp

SzV – Subzonă spații verzi amenajate ce vor fi intabulate în CF ca spații verzi

- - 20,00% 7 600 mp

TOTAL 100,00% 38 000 mp 100,00% 38 000 mp

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: 153_A01_Incadrare_in_teritoriu.pdf

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

septembrie 2017 arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Mihai Biza Florica

153/2016"Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș CF nr. 412106, Nr. Top.: Cc288/1/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe și împrejmuiri" Calea Aradului DN69, Extravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

N

N

153/A.01

Încadrare în teritoriu Încadrare în PUG Timișoara în lucru et.4 Încadrare în Masterplan 2012 Încadrare în PUG Timișoara în vigoare

-

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

DN 69

ARA D ‡

fl T IMIS

OA RA

D N

69

TIM ISO

ARA ‡

fl ARAD

DEL BONO

MAHLE

ARGOMM

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

UEi - Zonă de urbanizare - Zonă de activități economice cu caracter industrial

TEREN STUDIAT

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA IN CURS DE ELABORARE ETAPA 4 EXTRAS DIN MASTERPLAN TIMISOARA 2012

ARGOMM

DEL BONO

PUG TIMISOARA ÎN VIGOARE

TEREN STUDIAT

Google
BB Ky9o -Ragingft.Koc 4 x / PI Google Maps x € - C | & https//'ww.googlero/maps/Q45.796470421.2125416,12.52 arsi E TEI Becicherecu Mic m Beregsău Mare E [3 Imobile sfera -Pubii | Asculta Radio Gaga CET) Digitaliy Imported - Be Google Traducere [) Online Photo Editor! () Muli-famiy rezident o =- 4 Sinandrei m Sânandrei Cerneteaz Giarmata Dudeștii Noi / Covaci N e a Aeroportul Ă - Sar Internațional op Traian Vuia E r + SS i m E ca Dumbrăvița Giarmata Vii 5 â m Remetea Mare NA e DB = S m 8... Săcălaz ai si o“ 8 _ fa Bucovăţ Timişoara" FI "Zona Industrială „ m Calea Buziaşului a CALEA ȘAGULUI ” sera N "Google > Moșniţa Veche 4 = imiteți fesdback 2 km Date cartografice €2016 Google _ Conditii B
R _ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV TI — LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUG 2002 LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUZ APROBAT ZONĂ INTRAVILAN TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITĂ UTR LIMITĂ SUBZONĂ UTR POD PROPUS SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ SIT NATURA 2000 ROSCl0277 BECICHERECU MIC
Axe de dezvoltare majore
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: Aviz_Serviciu_Juridic.pdf

ROM TA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-019430/28.11.2017 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 12.12.2017 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă hale producţie nepoluantă, birouri cu servicii conexe şi împrejmuiri”, DN69 — Calea Aradului, extravilan Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art, 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare anexată, rezultă urmatoarea situatie juridică: - CF ur. 412106 Timişoara , nr, cadastral 412106, teren în suprafată de 38.000 mp — categorie folosință - curţii construcții, este proprietatea d-nei Mihai Biza Florica, -, De asemenea, din examinarea cărții funciare (datata 07.11.2017), mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-019430/28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă hale producție nepoluantă, birouri cu servicii conexe şi împrejmuiri”, DN69 — Calea Aradului, extravilan Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 412106 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă hale producţie nepoluantă, birouri cu servicii conexe şi împrejmuiri”, DN69 — Calea Aradului, extravilan Timişoara, si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. , CONSILIER JURIDIC DANIEL EFAN C Cod FO53-13,Ver.1