keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/11.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINŢE" Bacalbaşa, Freidorf Timişoara

11.10.2005

Hotararea Consiliului Local 377/11.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINŢE" Bacalbaşa, Freidorf Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr U22005-004145/ 12.09.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "LOCUINŢE" Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara conform Proiectului nr.8/2005, întocmit de S.C. OTNIEL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafaţă de 19 700 mp. este înscris în C.F. nr. 3770, Timişoara, nr.cadastral A 1359/5/6, A 1358/4, fiind proprietatea beneficiarilor prezentei documentaţii: Criste Francisc şi Criste Rodica, Maris Adriana Rodica, Petrişor Ioan Eugen şi Petrişor Mariana.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizarea oricăror lucrări de construcţii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 1589 din 29.06.2005 şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "LOCUINŢE" Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Criste Francisc şi Criste Rodica, Maris Adriana Rodica, Petrişor Ioan Eugen şi Petrişor Mariana.
-S.C.OTNIEL SRL.
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Plan_de_situatie.pdf

PLAN DE SITUATIE - reglementări a Z a Sc. 1:1000 N Z 5 Z E $ Ri 476600 SS Ă £ N E a > A / d n SI N et Cp Ip > 4 / IPP RE Li Zu a sI 3, 1359/5/4 N 4 A sil a ZA Ii i E sf e ul D/A E PI, sf Dr de oieri 255 FEONSILUL JUDEȚEAN Yi BEA i BEE Ta ET o arm e at, / NE an E XX A 8 ia 3 ANDI a SI 476400 ema SN *| 476400 — Uite zone stiti — Umita intravilan existent [ |- Parcela existenta A1358/4;A1379/5I6- Parel si suprafete propuse x. (+ 128) ZI locuinte propuse Parcela dotari - alimentatie publica P+locuinte E i ST Strazi propuse pe parcele invecinate n (UI Speta tre psi e fit sana in etapa IRI Suprafata zona vrde = 338 mp. Accese auto propuse = + Accese pietonale propuse — — Prospect drum aprobat [Niceea | ae | | RAE ERECTIEI —_ E pios PRESE E i Nota nt parcelare Pe lotul nr.11 (parcela utiitati comune) AAA FETE LIT ONU zar tina Fra Sata ze CUR insa oa | n pna Seat sarit popa cm SE [eta | 2 ET te Sale Sa Bor. 583 „clasii [FOI RATEI Sa pi i re Se E | degenerat EEE i ae n EEE ERE e E CUT pa ao ET TITI EA