keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/30.03.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale industriale", CF 4927-zona Freidorf, Timişoara

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 129/30.03.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale industriale", CF 4927-zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-002364/08.03.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6368 din 17.11.2008;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 05/18.03.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 150/24.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 07/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hale industriale", CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, având ca beneficiar pe RUS VISTIANA LOREDANA, întocmit conform Proiectului nr. 179/2007, realizat de S.C. EURO ARHITECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc indicii de construibilitate pentru functiunea propusa, in conformitate cu indicii aprobati in zona: regimul de înălţime de P pentru hale si P+ 2E pentru birouri, H max de 10m, procentul de ocupare al terenului POT max de 20 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 0,20, in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean nr. 82/28.04.2009, spaţii verzi de minim 38,85% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului pentru Protectia Mediului nr. 6368/17.11.2008, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-006014/02.10.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,"Construire hale industriale", CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este identificat prin CF nr. 410015 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4927 - Freidorf), nr. cad. A1316/9/3, teren arabil situat in extravilan, proprietar fiind RUS VISTIANA LOREDANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,"Construire hale industriale", CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale (De 1193 - propus la un profil transversal de 24m si drumul paralel cu HCn 1300 - propus la un profil transversal de 12m), vor fi trecute in domeniu public.

Art. 6: Terenurile vor fi introduse în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarilor si vor fi impozitate conform zonei D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului RUS VISTIANA LOREDANA;
- Proiectantului S.C. EURO ARHITECT S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_03-PLAN_REGLEMENTARI.pdf

N

PLA N

SA 03 - PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PLA N

R EG

LEM EN

TA R

I P.U

.Z. - PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L - IN

C A

D R

A R

E IN

EXTR A

VILA N

U L TIM

ISO A

R A

- ZO N

A FR

EID O

R F

H A

LE IN D

U STR

IA LE SI C

LA D

IR E D

E B IR

O U

R I - B

EN EFIC

IA R

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A -

ST=10000 m p - PA

R C

ELA A

1316/9/3 C O

N FO

R M

C .F. 4927 - TIM

ISO A

R A

SI C .U

.

N

De 1193

canal hidrotehnic

HC 1302

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

PARCARE AUTOCAMIOANE 7 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

CABINA

POARTA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

20m

25m 3.5m

60m

16.5m

20m

16.5m

60m

91.14m

371.14m

20m

3.5m

8m

8m

50.00m

244.68m

76.66m

371.34m

8m 10.66m

8m

19.31m

3.5m

SPRE CALEA SAGULUI 9m

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

limita de interdictie in raport cu LEA

LIM ITE C

O N

VEN TIO

N A

LE SI A LIN

IA M

EN TE

ZO N

IFIC A

R E FU

N C

TIO N

A LA

PR O

PU SA

N O

TA TII SI SIM

B O

LU R

I G R

A FIC

E

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE

LIN IE ELEC

TR IC

A A

ER IA

N A

- LEA - C

U IN

TER D

IC TIE D

E C O

N STR

U IR

E 18,60 m D

E O PA

R TE SI D

E A LTA

ZO N

A D

E IM PLA

N TA

R E A

C LA

D IR

ILO R

C U

FU N

C TIU

N ILE D

E H A

LE IN D

U STR

IA LE SI C

LA D

IR I D

E B IR

O U

R I

ZO N

E D E C

O R

C U

LA TIE PIETO

N A

LA PR

O PU

SA IN

C A

D R

U L IN

C IN

TEI SI D E-A

LU N

G U

L D e 1193

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TIE A U

TO D

E-A LU

N G

U L D

e1193 - SO LU

TIA EXISTEN

TA

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TII A U

TO D

E-A LU

N G

U L D

e1193 SI PLA TFO

R M

E IN C

A D

R U

L IN C

IN TEI STU

D IA

TE

ZO N

E VER ZI EXISTEN

TE SI PR O

PU SE IN

ZO N

A D

E IN TER

VEN TIE SI SPA

TII A D

IA C

EN TE PA

R C

ELEI STU D

IA TE

ZO N

E D E TIPU

L C A

N A

L H ID

R O

TEH N

IC A

FLA T IN

D O

M EN

IU L PU

B LIC

- A D

M IN

ISTR A

R EA

A N

IF

ZO N

A A

FLA TA

IN PR

O PR

IETA TEA

B EN

EFIC IA

R U

LU I M

EN ITA

C ED

A R

II C A

TR E PR

O PR

IETA TEA

STA TU

LU I

ZO N

A D

E TER EN

A FLA

TA SU

B IN

TER D

IC TIE D

E C O

N STR

U IR

E D A

TO R

ITA LEA

ZO N

A D

E C IR

C U

LA TII A

U TO

A FER

EN TE PA

R C

A R

ILO R

EXTER IO

A R

E D IN

C A

D R

U L IN

C IN

TEI STU D

IA TE

ZO N

A D

E A C

C ES A

U TO

SI PIETO N

A L D

IN D

e1193 - IN C

A D

R U

L PA R

C ELEI STU

D IA

TE

R EG

IM D

E IN A

LTIM E PEN

TR U

C O

N STR

U C

TIILE STU D

IA TE

M A

R C

A R

EA SEN

SU R

ILO R

PR IN

C IPA

LE D E A

C C

ES PE D e1193

5.5m

7m

2.5m

R12.00

R12.00

11.5 m

5.5m

2.5m

Fig . B

1

N

58.5m

202500475200

202400475100

202300475100

202500475200

202300475000

475200

202300475200

202400475000

202600475200

12m 7m

0.7m 1m1m1.5m1m

3.5m

3.5m 27.63m

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I R

EG LEM

EN TA

TI PR IN

PU

Z-U R

ILE A PR

O B

A TE IN

ZO N

A

01. PU Z - D

e 1205 C alea sagului km

7 A PR

O B

A T PR

IN H

C L

495/2007 - beneficiar S.C . LA

VED I LIM

ITED S.R

.L. P.O

.T. propus = 50,00 % C

.U .T. propus = 0.9

02. PU Z - ZO

N A

PEN TR

U SPA

TII C O

M ER

C IA

LE , SER VIC

II , SH O

W

R O

O M

SI D EPO

ZITE A PR

O B

A T PR

IN H

C L 37/2008 - beneficiar

S.C . JO

M R

ITA IN

VESTITII S.A .

P.O .T. propus = 45,00 %

C .U

.T. propus = 0.9

03. PU Z - C

O N

STR U

C TII IN

D U

STR IA

LE , D EPO

ZITE A G

R IC

O LE

A PR

O B

A T PR

IN H

C L 358/2008 - beneficiar S.C

. C ER

EA L D

O K

C S

P.O .T propus = 55,00 %

C .U

.T. propus = 1.00 04. PU

Z - C LA

D IR

I C O

M ER

T, SER VIC

II SI D EPO

ZITA R

E A PR

O B

A T

PR IN

H C

L 363/2008 - beneficiar S.C . A

G R

O IM

O B

ILIA R

E S.R .L.

P.O .T. propus. = 34,48

C .U

.T. propus = 0.3 N

O TA

: IN

D IC

I U R

B A

N ISTIC

I PR O

PU SI PR

IN A

C EST PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L R

ESPEC TA

R EG

LEM EN

TA R

ILE U R

B A

N ISTIC

E EXISTEN TE IN

ZO N

A

EXISTA N

D O

C O

R ELA

R E C

U PU

Z-U R

ILE A PR

O B

A TE IN

ZO N

A R

EFER ITO

R

LA PR

O C

EN TU

L D E O

C U

PA R

E A TER

EN U

LU I, C

O EFIC

IEN TU

L D E

U TILIZA

R E A

TER EN

U LU

I, R EG

IM U

L D E IN

A LTIM

E, PR O

FILELE STR

A D

A LE

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 03 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

c.arh. PA VEL LU

C IA

N

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PLA

N R

EG LEM

EN TA

R I

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

B EN

ZI B IC

IC LISTI

5m 2m

3m 3.5m

3.5m

2m

1m 3.5m

3.5m

5m

14m

1

2

4

3

18.6m

18.6m

37.2m 4m

LIM ITA

D E IN

TER D

IC TIE IN

R A

PO R

T C U

LEA

A LIN

IA M

EN T PR

O PU

S PEN TR

U C

LA D

IR I

50m

135m

A

A

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

TROTUAR

C A

R O

SA B

IL

TROTUAR

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

D e1193 > traseu propus (4 benzi) PT1

C A

N A

L

A PA

ELEC TR

IC

- B

2m 3m

3.5m 3.5m

3.5m 3.5m

1m 2m

24m

PISTA BICICLISTI

2m

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

ALINIAMENT PROPUS - limita canalului hidrotehnic

PISTA BICICLISTI

TROTUAR

SP. VERDE

SP.VERDE

CANAL HIDROTEHNIC

C A

R O

SA B

IL

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

PR O

FIL STR A

D A

L > traseu propus (2 benzi) - A

1m 1.5m

1m 1m

3.5m 3.5m

0.7m 12.2m

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I R

EG LEM

EN TA

TI IN ZO

N A

P.O

.T. M A

X. = 55,00 % C

.U .T. M

A X = 1.8

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIA

EXISTEN TA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

0.00m p 0.00

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 0.00m

p 0.00%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

L TER EN

U LU

I PO T = 0.00%

C O

EFIC IEN

TU L D

E U TILIZA

R E A

L TER EN

U LU

I C U

T = 0.0

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIE PR

O PU

SA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L ETA

PA I 1964 m

p 20.00% SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

3742 m p 37.06%

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 159 m

p 1.59% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 3558 m

p 35.58% SU

PR A

FA TA

D EST. TR

EC ER

II IN D

O M

. PU B

LIC 577 m

p 5.77%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

P.O .T. propus = 50.00%

(ETA PA

I - P.O .T. = 20,00)

C .U

.T. propus = 1.8 R

EG IM

U L M

A XIM

D E IN

A LTIM

E - PA

R TER

( PEN TR

U H

A LE) - H

m ax = 10.00 m

- PA R

TER + 2 ETA

JE (PEN TR

U C

LA D

IR ILE D

E B IR

O U

R I)

H m

ax = 10.00 m

2m

161.75m

16m

x: x — nt
SA a |'::Net m
Ac Certificat Nr.4236

Atasament: PUZ_04-CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

N

N

De 1193

canal hidrotehnic

HC 1302

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

HALA

HALA

ZONA DE

BIROURI

HALA

HALA

ZONA DE

BIROURI

CLADIRE DE

BIROURI P+2E

PARCARE AUTOCAMIOANE 7 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

CABINA

POARTA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

SPRE CALEA SAGULUI

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

limita de interdictie in raport cu LEA

Fig . B

1

N

202500475200

202400475100

202300475100

202500475200

202300475000

202400475000

202600475200

1

2

135m

N

PLA N

SA 04 - PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - C IR

C U

LA TIA

TER EN

U R

ILO R

P.U .Z. - PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L - IN C

A D

R A

R E

IN EXTR

A VILA

N U

L TIM ISO

A R

A - ZO

N A

FR EID

O R

F H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

E D E B

IR O

U R

I - B EN

EFIC IA

R R

U S VISTIA

N A

LO R

ED A

N A

- ST=10000 m

p - PA R

C ELA

A 1316/9/3 C

O N

FO R

M C

.F. 4927 - TIM ISO

A R

A SI C

.U .

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 04 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

c.arh. PA VEL LU

C IA

N

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - C

IR C

U LA

TIA TER

EN U

R ILO

R

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

N

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIE PR

O PU

SA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L 1964 m

p 20.00 % SU

PR A

FA TA

D EST. TR

EC ER

II IN D

O M

. PU B

LIC 577 m

p 5.77% TO

TA L SU

PR A

FA TA

D E TER

EN 10000m

p 100%

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

L TER EN

U LU

I PO T m

ax propus = 50.00 % C

O EFIC

IEN TU

L D E U

TILIZA R

E A L TER

EN U

LU I C

U Tm

ax propus = 1.8

ZO N

IFIC A

R EA

TER EN

U LU

I SU

PR A

FETE D E TER

EN A

FLA TE IN

D O

M EN

IU L PR

IVA T A

L PER

SO A

N ELO

R FIZIC

E SA U

JU R

ID IC

E SU

PR A

FETE D E TER

EN A

FLA TE IN

A D

M IN

ISTR A

R EA

D O

M EN

IU L

PU B

LIC -A

N IF

SU PR

A FETE D

E TER EN

A FLA

TE IN D

O M

EN IU

L PU B

LIC -D

R U

M U

R I

SU PR

A FETE D

E TER EN

D ESTIN

A TE TR

EC ER

II IN D

O M

EN IU

L PU B

LIC SU

PR A

FETE D E TER

EN A

FLA TE IN

D O

M EN

IU L PR

IVA T A

FLA TE SU

B

IN TER

D IC

TIE D E C

O N

STR U

IR E-LEA

LIM ITE C

O N

VEN TIO

N A

LE SI A LIN

IA M

EN TE

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE

ZO N

A C

O N

STR U

C TIE SI A

M EN

A JA

R E

LIN IE ELEC

TR IC

A A

ER IA

N A

-LEA -C

U IN

TER D

IC TIE D

E C O

N STR

U IR

E 18,60 m

D E O

PA R

TE SI D E A

LTA

A LIN

IA M

EN TE PR

O PU

SE PEN TR

U C

LA D

IR I

Aliniament propus - 50 m

4

3

2D pi C Certificat Nr.4236| ISO 9001
2D pi C Certificat Nr.4236| ISO 9001

Atasament: PUZ_05-ECHIPARE_EDILITARA.pdf

N

PLA N

SA 05 - PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - EC H

IPA R

E TEH N

IC O

-ED ILITA

R A

P.U .Z. - PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L - IN C

A D

R A

R E

IN EXTR

A VILA

N U

L TIM ISO

A R

A - ZO

N A

FR EID

O R

F H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

E D E B

IR O

U R

I - B EN

EFIC IA

R R

U S VISTIA

N A

LO R

ED A

N A

- ST=10000 m

p - PA R

C ELA

A 1316/9/3 C

O N

FO R

M C

.F. 4927 - TIM ISO

A R

A SI C

.U .

N

De 1193

canal hidrotehnicHC 1302

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

HALA

HALA

ZONA DE

BIROURI

HALA

HALA

ZONA DE

BIROURI

CLADIRE DE

BIROURI P+2E

PARCARE AUTOCAMIOANE 7 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

PARCARE AUTO 10 LOCURI

CABINA

POARTA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

50.00m

SPRE CALEA SAGULUI

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

limita de interdictie in raport cu LEA

Fig . B

1

N

RSPI

A

A

A

H E

H E

CA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

CC

GS

GS

CC

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIE PR

O PU

SA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L 1964 m

p 20.00 % SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

3742 m p 37.06 %

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 159 m

p 1.59% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 3558 m

p 35.58% SU

PR A

FA TA

D EST. TR

EC ER

II IN D

O M

. PU B

LIC 577 m

p 5.77%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

L TER EN

U LU

I PO T m

ax. propus = 50.00% C

O EFIC

IEN TU

L D E U

TILIZA R

E A L TER

EN U

LU I C

U T m

ax. propus = 1.8

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIE PR

O PU

SA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

0.00m p 0.00

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 0.00m

p 0.00%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

L TER EN

U LU

I PO T = 0.00%

C O

EFIC IEN

TU L D

E U TILIZA

R E A

L TER EN

U LU

I C U

T = 0.000

LIM ITE D

E STU D

IU ,ZO

N IFIC

A R

E,N O

TA TII

EC H

IPA R

E TEH N

IC O

-ED ILITA

R A

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE

LIN IE ELEC

TR IC

A A

ER IA

N A

- LEA - C

U IN

TER D

IC TIE D

E C O

N STR

U IR

E 18,60 m D

E O PA

R TE SI D

E A LTA

C LA

D IR

I PR O

PU SE A

FI R EA

LIZA TE C

U FU

N C

TIU N

ILE D E H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

I D E B

IR O

U R

I

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TIE A U

TO D

E-A LU

N G

U L D

e1193 - SO LU

TIA M

O D

ER N

IZA TA

ZO N

E D E TIPU

L C A

N A

L H ID

R O

TEH N

IC A

FLA T IN

D O

M EN

IU L PU

B LIC

- A D

M IN

ISTR A

R EA

A N

IF

EXTIN D

ER E R

ETEA D

E A LIM

EN TA

R E C

U EN

ER G

IE ELEC TR

IC A

PA N

A LA

A M

PLA SA

M EN

T E

EXTIN D

ER E R

ETEA D

E C A

N A

LIZA R

E M EN

A JER

A SI PLU

VIA LA

PA N

A LA

A M

PLA SA

M EN

T C

EXTIN D

ER E R

ETEA D

E A LIM

EN TA

R E C

U A

PA PO

TA B

ILA PA

N A

LA A

M PLA

SA M

EN T

A

PO ZITIO

N A

R E C

A M

IN D

E R A

C O

R D

LA C

A N

A LIZA

R E

PO ZITIO

N A

R E C

A M

IN D

E A PO

M ETR

U A

LIM EN

TA R

E C U

A PA

- LA LIM

ITA D

E IN C

IN TA

C C

C A

R EZER

VO R

IN G

R O

PA T SI STA

TIE PO M

PA R

E IN C

EN D

IU R

SPI

PO ZITIO

N A

R E G

U R

I D E SC

U R

G ER

E G

S

S.C . SO

LA R

EN G

IN EER

IN G

S.R .L.

proiectant de specialitate

202500475200

202400475100

202300475100

202500475200

202300475000

202400475000

202600475200

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 05 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

ing. Stanichievici Florin

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - EC

H IPA

R E TEH

N IC

O -ED

ILITA R

A

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

ing. Stanichievici Florin

2D pi C Certificat Nr.4236| ISO 9001

Atasament: PUZ_06-PROFILE_SI_DESFASURARI.pdf

N

PLA N

SA 06 - PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PR

O FILE SI D

ESFA SU

R A

R I

P.U .Z. - PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L - IN C

A D

R A

R E

IN EXTR

A VILA

N U

L TIM ISO

A R

A - ZO

N A

FR EID

O R

F H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

E D E B

IR O

U R

I - B EN

EFIC IA

R R

U S VISTIA

N A

LO R

ED A

N A

- ST=10000 m

p - PA R

C ELA

A 1316/9/3 C

O N

FO R

M C

.F. 4927 - TIM ISO

A R

A SI C

.U .

C A

R O

SA B

IL

ALINIAMENT EXISTENT - limita de proprietate

ALINIAMENT EXISTENT - limita de proprietate

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

D e1293 > traseu existent (2 benzi)

- A

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

TROTUAR

C A

R O

SA B

IL

TROTUAR

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

D e1293 > traseu propus (4 benzi)

C A

N A

L

A PA

ELEC TR

IC

- B

limita de proprietate

limita de proprietate

C A

R O

SA B

IL

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

traseu propus (2 benzi) - C

H A

LA IN

D U

STR IA

LA P

limita de proprietate

ELEC TR

IC

C A

N A

L

A PA

limita de proprietateC A

N A

L

A PA

ELEC TR

IC

C LA

D IR

E B IR

O U

R I

P + 2 E

C A

R O

SA B

IL

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

traseu propus (2 benzi) - D

TROTUAR

2m 3m

3.5m 3.5m

3.5m 3.5m

1m 2m

2m 2m

24m 4m

4m 4m

6m 1.5m

0.5m

8m 3.5m

4m

27.5m

4m 4m

12m 3.5m

27.5m

+9m

+11m

ZO N

IFIC A

R E FU

N C

TIO N

A LA

PR O

PU SA

C LA

D IR

I PR O

PU SE A

FI R EA

LIZA TE

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TIE A U

TO D

E-A LU

N G

U L

D e1193 - SO

LU TIA

M O

D ER

N IZA

TA

ZO N

E D E TIPU

L C A

N A

L H ID

R O

TEH N

IC A

FLA T

IN D

O M

EN IU

L PU B

LIC - A

D M

IN ISTR

A R

EA A

N IF

M A

R C

A R

EA R

EG IM

U LU

I D E IN

A LTIM

E PE PA

R C

ELA STU

D IA

TA

M A

R C

A R

EA PR

O FILELO

R TR

A N

SVER SA

LE

EC H

IPA R

E TEH N

IC O

- ED ILITA

R A

A

LIM EN

TA R

E C U

A PA

EC H

IPA R

E TEH N

IC O

- ED ILITA

R A

R

ETEA D

E C A

N A

LIZA R

E

EC H

IPA R

E TEH N

IC O

- ED ILITA

R A

A LIM

EN TA

R E

C U

EN ER

G IE ELEC

TR IC

A

N O

TA TII SI R

EPER E

P +2E

ELEC TR

IC

C A

N A

L

A PA

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 06 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

c.arh. PA VEL LU

C IA

N

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PR

O FILE SI D

ESFA SU

R A

R I

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

ALINIAMENT PROPUS - limita de proprietate

ALINIAMENT PROPUS - limita canalului hidrotehnic

PISTA BICICLISTI

TROTUAR

SP. VERDE

SP.VERDE

CANAL HIDROTEHNIC

C A

R O

SA B

IL

PR O

FIL TR A

N SVER

SA L

PR O

FIL STR A

D A

L > traseu propus (2 benzi) - E

1m 1.5m

1m 1m

3.5m 3.5m

4.5m 7m

0.7m

0.7m

12.2m

N

De 1193

canal hidrotehnic HC 1302 LEA

LEA

LEA

LEA

H A

LA H

A LA

ZO N

A D

E B

IR O

U R

I H

A LA

H A

LA ZO

N A

D E

B IR

O U

R I

C LA

D IR

E D E

B IR

O U

R I P+2E

PA R

C A

R E A

U TO

C A

M IO

A N

E 7 LO C

U R

I

PA R

C A

R E A

U TO

10 LO C

U R

I

PA R

C A

R E A

U TO

10 LO C

U R

I

C A

B IN

A

PO A

R TA

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

SPRE CALEA SAGULUI

lim ita de interdictie in raport cu LEA

Fig. B1

202500

475200

202400

475100

202500

475200

202300

475000

202600

475200

12

43

E E

A A

B B

CC

DD

E

PISTA BICICLISTI

2m

2D pi C Certificat Nr.4236| ISO 9001

Atasament: PUZ_07-PLAN_MOBILARE.pdf

PLA N

SA 07 - PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PLA N

M O

B ILA

R E

P.U .Z. - PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L - IN C

A D

R A

R E

IN EXTR

A VILA

N U

L TIM ISO

A R

A - ZO

N A

FR EID

O R

F H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

E D E B

IR O

U R

I - B EN

EFIC IA

R R

U S VISTIA

N A

LO R

ED A

N A

- ST=10000 m

p - PA R

C ELA

A 1316/9/3 C

O N

FO R

M C

.F. 4927 - TIM ISO

A R

A SI C

.U .

LIM ITE C

O N

VEN TIO

N A

LE SI A LIN

IA M

EN TE

ZO N

IFIC A

R E FU

N C

TIO N

A LA

PR O

PU SA

N O

TA TII SI SIM

B O

LU R

I G R

A FIC

E

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE

C LA

D IR

EI PR O

PU SE A

FI R EA

LIZA TE C

U FU

N C

TIU N

ILE D E H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

I D E B

IR O

U R

I

ZO N

E D E C

O R

C U

LA TIE PIETO

N A

LA PR

O PU

SA IN

C A

D R

U L IN

C IN

TEI SI D E-A

LU N

G U

L D e 1193

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TIE A U

TO D

E-A LU

N G

U L D

e1193 - SO LU

TIA EXISTEN

TA

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TII A U

TO - PLA

TFO R

M E SI PA

R C

A R

E IN C

A D

R U

L IN C

IN TEI STU

D IA

TE

ZO N

E VER ZI EXISTEN

TE SI PR O

PU SE IN

ZO N

A D

E IN TER

VEN TIE SI SPA

TII A D

IA C

EN TE PA

R C

ELEI

ZO N

E D E TIPU

L C A

N A

L H ID

R O

TEH N

IC A

FLA T IN

D O

M EN

IU L PU

B LIC

- A D

M IN

ISTR A

R EA

A N

IF

ZO N

A A

FLA TA

IN PR

O PR

IETA TEA

B EN

EFIC IA

R U

LU I M

EN ITA

C ED

A R

II C A

TR E PR

O PR

IETA TEA

STA TU

LU I

ZO N

A D

E TER EN

A FLA

TA SU

B IN

TER D

IC TIE D

E C O

N STR

U IR

E D A

TO R

ITA LEA

ZO N

A D

E C IR

C U

LA TII A

U TO

A FER

EN TE PA

R C

A R

ILO R

EXTER IO

A R

E D IN

C A

D R

U L IN

C IN

TEI STU D

IA TE

ZO N

A D

E A C

C ES A

U TO

SI PIETO N

A L D

IN D

e1193 - IN C

A D

R U

L PA R

C ELEI STU

D IA

TE

R EG

IM D

E IN A

LTIM E PEN

TR U

C O

N STR

U C

TIILE STU D

IA TE

M A

R C

A R

EA SEN

SU R

ILO R

PR IN

C IPA

LE D E A

C C

ES PE D e1193

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I R

EG LEM

EN TA

TI IN ZO

N A

P.O

.T. M A

X. = 55,00 % C

.U .T. M

A X = 1.8

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIA

EXISTEN TA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

0.00m p 0.00

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 0.00m

p 0.00% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 0.00m

p 0.00%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

L TER EN

U LU

I PO T = 0.00%

C O

EFIC IEN

TU L D

E U TILIZA

R E A

L TER EN

U LU

I C U

T = 0.0

B ILA

N T TER

ITO R

IA L - SITU

A TIE PR

O PU

SA

SU PR

A FA

TA C

O N

STR U

ITA LA

SO L ETA

PA I 1964 m

p 20.00% SU

PR A

FA TA

C IR

C U

LA TII A

U TO

3742 m p 37.06%

SU PR

A FA

TA C

IR C

U LA

TII PIETO N

A LE 159 m

p 1.59% SU

PR A

FA TA

ZO N

ELO R

VER ZI 3558 m

p 35.58% SU

PR A

FA TA

D EST. TR

EC ER

II IN D

O M

. PU B

LIC 577 m

p 5.77%

TO TA

L SU PR

A FA

TA D

E TER EN

10000m p 100%

P.O .T. propus = 50.00%

(ETA PA

I - P.O .T. = 20,00)

C .U

.T. propus = 1.8 R

EG IM

U L M

A XIM

D E IN

A LTIM

E - PA

R TER

( PEN TR

U H

A LE) - H

m ax = 10.00 m

- PA R

TER + 2 ETA

JE (PEN TR

U C

LA D

IR ILE D

E B IR

O U

R I)

H m

ax = 10.00 m

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I R

EG LEM

EN TA

TI PR IN

PU

Z-U R

ILE A PR

O B

A TE IN

ZO N

A

01. PU Z - D

e 1205 C alea sagului km

7 A PR

O B

A T PR

IN H

C L

495/2007 - beneficiar S.C . LA

VED I LIM

ITED S.R

.L. P.O

.T. propus = 50,00 % C

.U .T. propus = 0.9

02. PU Z - ZO

N A

PEN TR

U SPA

TII C O

M ER

C IA

LE , SER VIC

II , SH O

W

R O

O M

SI D EPO

ZITE A PR

O B

A T PR

IN H

C L 37/2008 - beneficiar

S.C . JO

M R

ITA IN

VESTITII S.A .

P.O .T. propus = 45,00 %

C .U

.T. propus = 0.9

03. PU Z - C

O N

STR U

C TII IN

D U

STR IA

LE , D EPO

ZITE A G

R IC

O LE

A PR

O B

A T PR

IN H

C L 358/2008 - beneficiar S.C

. C ER

EA L D

O K

C S

P.O .T propus = 55,00 %

C .U

.T. propus = 1.00 04. PU

Z - C LA

D IR

I C O

M ER

T, SER VIC

II SI D EPO

ZITA R

E A PR

O B

A T

PR IN

H C

L 363/2008 - beneficiar S.C . A

G R

O IM

O B

ILIA R

E S.R .L.

P.O .T. propus. = 34,48

C .U

.T. propus = 0.3

N O

TA :

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I PR

O PU

SI PR IN

A C

EST PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L

R ESPEC

TA R

EG LEM

EN TA

R ILE U

R B

A N

ISTIC E EXISTEN

TE IN ZO

N A

EXISTA

N D

O C

O R

ELA R

E C U

PU Z-U

R ILE A

PR O

B A

TE IN ZO

N A

R EFER

ITO R

LA

PR O

C EN

TU L D

E O C

U PA

R E A

TER EN

U LU

I, C O

EFIC IEN

TU L D

E U

TILIZA R

E A TER

EN U

LU I, R

EG IM

U L D

E IN A

LTIM E, PR

O FILELE

STR A

D A

LE

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 07 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

c.arh. PA VEL LU

C IA

N

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE PR

O PU

S - PLA

N M

O B

ILA R

E

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

N

De 1193

canal hidrotehnic HC 1302

H A

LA H

A LA

ZO N

A D

E B

IR O

U R

I H

A LA

H A

LA ZO

N A

D E

B IR

O U

R I

C LA

D IR

E D E

B IR

O U

R I P+2E

PA R

C A

R E A

U TO

C A

M IO

A N

E 7 LO C

U R

I

PA R

C A

R E A

U TO

10 LO C

U R

I

PA R

C A

R E A

U TO

10 LO C

U R

I

C A

B IN

A

PO A

R TA

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

LIM ITA

D E PR

O PR

IETA TE

20m 25m

3.5m 60m

16.5m 20m

16.5m 60m

91.14m

371.14m

60m 20m

60m

12m 4m

8m 2m

50.00m 244.68m

76.66m 371.34m

8m10.66m

19.31m

12m

SPRE CALEA SAGULUI

9m

5.50 7.00

5.5m

2.5m

R12.00R12.00

11.50

5.5m

2.5m

Fig. B1

58.5m

27.63

2m

14m

12

4

3

50m

135m

3.5m 3.5m

12m 7m

1.5m1m

0.7m

3m7m 7m 2m

2m 1m

3.5m 3.5m3.5m

3.5m

ZO N

E D E C

IR C

U LA

TIE A U

TO D

E-A LU

N G

U L D

e1193 - SO LU

TIA M

O D

ER N

IZA TA

3.5m

3.5m

8m

8m

8m

Ac Certificat Nr.4236 Io

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana UR2009-002364/08.03.2010

REFERAT pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale industriale”,

CF 4927-zona Freidorf, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-002364/12.05.2009, cu completarile nr. UR2009-019254/09.12.2009, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul prealabil de Oportunitate nr. 05/18.03.2009, aprobat cu HCL 150/24.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 07/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2910 din 24.06.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Intrucât documentatia PUZ „Construire hale industriale”, CF 4927- zona Freidorf, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna mai 2009, in vederea informarii si consultarii populatiei;

Avand in vedere ca, nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z si a legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea teritoriului si urbanismului, consideram ca functiunea propusa, nu necesita dezbatere publica; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişora analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietariul terenului RUS VISTIANA LOREDANA şi elaborată de S.C. EURO ARHITECT S.R.L., Timişoara nr. proiect 179/2007.

Terenul studiat, este situat în extravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud – vest a orasului, adiacent drumului de exploatare DE 1293, pe partea dreapta a Caii Sagului, fiind delimitat la est de canal de desecare Hcn 1302-3, la vest drumul de exploatare De 1193, la nord si sud de terenuri arabile situate in extravilan, fiind proprietate privata, pentru care nu exista reglementari urbanistice stabilite prin P.U.G. Timişoara.

Terenul este afectat partial de L.E.A 110 KV si de zona de protectie a liniei electrice ce traverseaza parcela conform Avizului SC Electrica Banat nr. 13818/05.11.2009, pentru care beneficiarul a facut demersurile pentru desfiintarea acesteia, conform proiectului elaborat de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA – BCIT nr. 233/2009 (contract eliberare amplasament nr. 91/10.08.2009).

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ – "Calea Şagului D.N. 59 Km 7 + 500 m dreapta Timişoara", aprobat prin H.C.L. nr. 291/01.11.2001, PUZ - "Calea Şagului - ESTACADA - Km. 7,05”, aprobat prin H.C.L. nr. 258/17.09.2002, PUZ - " Platformă Industrială MONLANDY S "-DN 59-Calea Şagului Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 111/27.05.2003, PUZ - "Zona pentru spatii comerciale, servicii, show room, depozite" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, aprobat prin H.C.L. nr. 37/29.01.2008.

Cod FP 53-01, ver 1

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice. Pentru acesta documentatie, intrucat terenul se gaseste situat in extravilan, Consiliului Judeţean Timiş a eliberat Avizul nr. 82/28.04.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, în suprafaţă totală de 10.000 mp, este identificat prin CF nr. 410015 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4927/Freidorf), nr. cad. A1316/9/3, teren arabil situat in extravilan, proprietar fiind RUS VISTIANA LOREDANA.

Prin prezenta documentaţie se doreste realizarea a trei constructii, astfel: 2 cu destinatia de hale de depozitare materiale nepoluante si spatii anexa - birouri, in regim P si o constructie cu functiunea de birouri in regim P+2E. Trama stradala majora este preluata din documentatia aprobata anterior prin H.C.L. nr. 37/29.01.2008 - PUZ - "Zona pentru spatii comerciale, servicii, show room, depozite", intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, Timişoara.

Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale (De 1193 - propus la un profil transversal de 24m si drumul paralel cu HCn 1300 – propus la un profil transversal de 12m), vor fi trecute in domeniu public.

Accesul la hale se va realiza printr-un drum de incinta propus, perpendicular DE 1193, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008-006014/02.10.2008. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii de construibilitate pentru functiunea propusa, in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean nr. 82/28.04.2009:

POT max = 20 % CUT max = 0,20 Regim maxim de înălţime: P pentru hale si P + 2E pentru birouri H max = 10 m Spatii verzi min. 38,85% conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Timişoara, nr. 6368/17.11.2008 Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi

publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal ,,Construire hale industriale”, CF 4927 - zona Freidorf, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Ing. Gabriela GHILEZAN Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. .L.I.

  • ROMANIA SE APROBA,
    • REFERAT

Atasament: PUZ_01-INTEGRARE.pdf

LIM ITA

PA R

C ELE

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE

PA R

C ELA

STU D

IA TA

LIM ITA

ZO N

EI D E IN

TER D

IC TIE LEA

202500475200

202400475100

202300475100

202500475200

202300475000

N

N

PLA N

SA 02 - PLA

N SITU

A TIE EXISTEN

TA - IN

TEG R

A R

E IN ZO

N A

P.U .Z. - PLA

N U

R B

A N

ISTIC ZO

N A

L - IN C

A D

R A

R E

IN EXTR

A VILA

N U

L TIM ISO

A R

A - ZO

N A

FR EID

O R

F H

A LE IN

D U

STR IA

LE SI C LA

D IR

E D E B

IR O

U R

I - B EN

EFIC IA

R R

U S VISTIA

N A

LO R

ED A

N A

- ST=10000 m

p - PA R

C ELA

A 1316/9/3 C

O N

FO R

M C

.F. 4927 - TIM ISO

A R

A SI C

.U . nr. 4516 din 04.07.2008

475200

202300475200

202400475000

202500

202600475200

limita de interdictie in raport cu LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

Scara :

D ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

•ef proiect

Proiectat

1 : 500

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

euro arhitect

D esenat

179 / 2007

M A

N A

G ER

D IR

EC TO

R TEH

N IC

arh. STA N

C IU

VIO R

EL

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

P R

O IE

C TA

N T

G E

N E

R A

L : euro arhitect

Tim isoara - 300011 str. I. N

em oianu nr. 4.

tel/fax.0256/201.604 e-m

ail : office@ euroarhitect.ro

P.U .Z.

A R

H - PU

Z - 02 aprilie 2009

arh. Stanciu Viorel

arh. TA N

A SO

IU H

O R

IA

c.arh. PA VEL LU

C IA

N

C .F. nr. 4927, nr. top A

1316/9/3, Tim isoara - jud. Tim

is

R U

S VISTIA N

A LO

R ED

A N

A

PU Z - C

O N

STR U

IR E H

A LE IN

D U

STR IA

LE

- PLA

N SITU

A TIE EXISTEN

TA -

IN TEG

R A

R E IN

ZO N

A

PR O

IEC TA

N T D

E SPEC IA

LITA TE U

R B

A N

ISM arh. Tanasoiu H

oria S ilviu

202500475000

D R

U M

D e 1193

ZO N

A C

A N

A L H

ID R

O TEH

N IC

- H C

1302

A M

PLA SA

M EN

T STU D

IA T

LIM ITE D

E PA R

C ELE / D

ISFU N

C TIO

N A

LITA TI

2D pi C Certificat Nr.4236| ISO 9001