keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 461/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 461/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011476/17.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011476/17.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011476/17.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 18/15.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 19/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 29 din 28.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, având ca beneficiar pe Covaci Ioan Radu, întocmit conform Proiectului nr. 68/2017, realizat de Birou Individual de Arhitectura - Dumitrele Elena Emilia, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă: imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er
- Regim de construire: izolat
- POT max=40%;
- CUT max=1,6;
- Regim de înălţime maxim: = P+2E+M/Er;
- Hmax cornişă = 12 m;
- Hmax coamă = 15 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02A.
Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse prin documentaţia PUZ Proiect nr. 68/2017 va fi de minim 20% din suprafaţa parcelei conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 29 din 28.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005632/06.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 622 mp, teren arabil intravilan, înscris în CF nr. 407910, nr. cad. 407910 (nr. CF vechi 14248, nr. top. 8686/1), proprietar Covaci Ioan Radu.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parter în regim de înălţime P+2E+M/Er", intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: Covaci Ioan Radu;
- Proiectantului: B.I.A. Dumitrele Elena Emilia;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-011476/17.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”

intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 în suprafaţă totală 622 mp este amplasat în partea de sud-est a oraşului, în UTR43, la nord de strada Prof. Dr. A. P. Podeanu- teren intravilan, categoria de folosință arabil, conform extras CF anexat; iar conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Zonă de locuinţe (max. 2 fam.) şi funcţiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălţime max. P+2E.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la

parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, propune reglementarea modului de realizare a unui imobil de locuinţe colective cu functiuni complementare la parter, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005632/06.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, au fost obţinute Certificatului de Urbanism nr. 434/30.01.2018 prelungit până la data de 29.01.2020, Avizul de Oportunitate nr. 18/15.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/18.06.2019

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, elaborat de proiectantul Birou Individual de Arhitectura - Dumitrele Elena Emilia, proiect nr. 68/2017, la cererea beneficiarului Covaci Ioan Radu, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

__________________________________________________________________________

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-011476/17.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011476/17.07.2019 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unui imobil de locuinţe colective cu functiuni complementare la parter, cu dotările aferente: drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-011476/12.07.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 18/15.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/18.06.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 434/30.01.2018 prelungit până la data de 29.01.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 29/28.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, beneficiar Covaci Ioan Radu, proiectant Birou Individual de Arhitectura - Dumitrele Elena Emilia, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Dumitrele Elena Emilia, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 21.09.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-015334/07.12.2018.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter

în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, este elaborat de proiectantul Birou Individual de Arhitectura - Dumitrele Elena Emilia, proiect nr. 68/2017, beneficiar Covaci Ioan Radu.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni

complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 în

IT TTX LOST IT IT TI

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

__________________________________________________________________________

Cod FP 53-01, ver. 1

suprafaţă totală 622 mp este amplasat în partea de sud-est a oraşului, în UTR43, la nord de strada Prof. Dr. A. P. Podeanu- teren intravilan, categoria de folosință arabil, conform extras CF anexat; iar conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Zonă de locuinţe (max. 2 fam.) şi funcţiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălţime max. P+2E.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă cu interdicţii sau de monumente pentru care să fie necesar Avizul Consiliului Judeţean Timiş sau Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 622 mp, teren arabil intravilan, înscris în: CF nr. 407910, nr. cad. 407910 (nr. CF vechi 14248, nr. top. 8686/1), proprietar Covaci Ioan Radu.

Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 propune construirea a unui imobil de locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005632/06.12.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 486/12.06.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 19 din 18.06.2019, sunt următorii: Funcţiunea propusă: imobil locuinţe colective și funcţiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er - Regim de construire: izolat POT max=40%; CUT max=1,6; Regim de înălțime maxim: = P+2E+M/Er; Hmax cornişă = 12 m; Hmax coamă = 15 m

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02A.

Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafaţa

parcelei conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 29 din 28.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, proiect nr. 68/2017;

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei

IT TTX LOST IT IT TI

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

__________________________________________________________________________

Cod FP 53-01, ver. 1

de Circulatie nr. DT2018-005632/06.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și

funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, beneficiari Covaci Ioan Radu, elaborat de proiectantul BIA Dumitrele Elena Emilia, proiect nr. 68/2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Funcţiunea propusă: imobil locuinţe colective și funcţiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er

- Regim de construire: izolat - POT max=40%; - CUT max=1,6; - Regim de înălțime maxim: = P+2E+M/Er; - Hmax cornişă = 12 m; - Hmax coamă = 15 m

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei

Reglementări Urbanistice nr. 02A. Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse prin documentaţia PUZ proiect nr.

68/2017 va fi de minim 20% din suprafaţa parcelei conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 29 din 28.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută;

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

IT TTX LOST IT IT TI

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

__________________________________________________________________________

Cod FP 53-01, ver. 1

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005632/06.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 622 mp, teren arabil intravilan, înscris în CF nr. 407910, nr. cad. 407910 (nr. CF vechi 14248, nr. top. 8686/1), proprietar Covaci Ioan Radu.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 68/2017, după asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă

cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 622 mp, teren arabil intravilan, înscris în: CF nr. 407910, nr. cad. 407910 (nr, CF vechi 14248, nr. top. 8686/1), proprietar Covaci Ioan Radu, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3, elaborat de proiectantul Birou Individual de Arhitectura - Dumitrele Elena Emilia, proiect nr. 68/2017, la cererea beneficiarului Covaci Ioan Radu pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Raport_informarii_COVACI.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-015334/07.12.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare la parter, in regim P+2E+M/Er " Amplasament: Str. Bradul nr. 3, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: Covaci Ioan Radu Proiectant: B.LA. Dumitrele Elena Emilia Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 21.09.2018 — 15.10.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z, si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la " Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare la parter, in regim P+2E+M/Er " Str. Bradul nr. 3, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 26 de adrese - vecini de pe străzile Profesor Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Stejarul, Bradul, Surorile Martir Caceu. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 09.10.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat proiectantul Dumitrele Elena Emilia, iar din partea publicului nu a fost nici o persoană. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare la parter, in regim P+2E+M/Er", Str. Bradul nr. 3, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar Covaci Ioan Radu, proiectant B.L.A. Dumitrele Elena Emilia, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU Liliana IOVAN Red/ dact. — S.P..-2 ex HI A pD CONSILIER Sorina POPA „+

Atasament: 19_AS_PUZ_Covaci_Bradul_reglementari.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TI ş ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA- IMOBIL LOCUINTE esara aplicare reglementarilor din privind insorirea, deoarece pe LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP ALINIAMENT EXISTENT FOLOSINTA TERENURILOR PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII COLECTIVE P+2E+M/Er CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+4 EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ RR, CLADIRI INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII SI COMERT. EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ ZONE VERZI EXISTENTE al ctE CONSTRUCTII 248,80 | 40,00% = 0; SOTIE SPATII VERZI LA SOL 12440 | 20,00% Ra REGIM DE INALTIME max.P+2E+M/Er DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE| 248,80 40,00% E H.max.cornisa 12m SUPRAFATA CE SE CEDEAZA PT 0.00 0,00% H.max.coama 15m DRUM : AM SFAT VERZI min. 20% SUPRAFATA TOTALA TEREN 622,00 100 ERE ICATOR 1 NUME SEMNĂTURA CERINȚA REFERAT /EXPERTIZĂ NR. / DATA P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI / 5 | - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - ari 68/2017 COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er BUMITREFE EVEN EMILIA Pena că C.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 C.F. 407910, NR.CAD. 407910 e com TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp |SPECIFICATE |NUME SEMNĂTURA | Scara Tora CONDTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE Faza COVACI IOAN-RADU |ser PRotecT arh. DUMITRELE Elena-Emilia e 1:500 EEE BRE PROIECTAT arh. DUMITRELE Elena-Emilia NM / Date: Titlul planşei Planşa nr. DESENAT arh. DUMITRELE Elena-Emilia AVI REGLEMENTĂRI URBANISTICE | 02A J

Atasament: 18_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_Covaci_Ioan_Bradul_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat Primar Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de Covaci loan Radu, cu domiciliul/sediul în judeţul Timiş, localitatea Ghiroda, str. Semenic nr. 3, ap. 1, cod poştal 307200, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-003866/07.03.2018; Ca urmare a proiectului nr. P68/2017 realizat de B.LA. Dumitrele Elena-Emilia, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Dumbrăvița, str. Alexandru Macedon nr. 5 ap. 1, cod poştal 307160, CIF 33026694. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 15.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr.95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.18 din 15.03.2018 Pentru elaborarea planului urbanistic zonal pentru „Construire imobil locuinţe colective şi funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, în suprafaţă totală de 622 mp: în intravilanul municipiului Timişoara, strada Bradul nr. 3, extras CF nr. 407910, nr. top 407910 (nr. CE vechi 14248, top 8686/1) Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este terenul deţinut de beneficiar, respectiv conform extras CF nr. 407910, nr. top 407910 (nr. CF vechi 14248, top 8686/1) teren intravilan, S=622mp şi conform planşei 04 A - Plan Reglementări din documentaţia prezentată, delimitat la vest de strada Bradul, la nord proprietate privată str. Bradul nr. 1, la sud proprietate privată str. Bradul nr. 5, la est cartier de blocuri. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: cvartalul delimitat la nord str. Surorile Martir Caceu, la est și la sud str. Stejarul, la vest ambele fronturi ale străzii Bradul. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: conform extras CF nr. 407910 - teren intravilan arabil situat conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 131/2017 în Zonă de locuinţe (max. 2 fam.) și funcțiuni complementare. - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: Un imobil de locuinţe colective cu funcțiuni complementare la parterul clădirii propuse. - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013. 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime): P.O.T. max 40% C.U.T. max - 1,6 Hmax. 15m P+2E+M/Er Spaţii verzi amenajate: min. 20% Retrageri faţă de limitele laterale şi faţă de limita posterioară, cu respectarea caracterului zonei și legislaţiei în vigoare. Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare; Procent de spaţii verzi propus în corelare cu funcțiunea propusă: minim 20 % din suprafața reglementată, amenajate și îngrijite. Se va realiza un studiu de însorire. Se va obţine un punct de vedere din partea C.T.A.T.U., înainte de a solicita emiterea Avizului Arhitectului Şef pe noua soluţie propusă; 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcțiunea propusă; COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.: Avize necesare pentru PUZ: aviz Arhitectul-Sef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis, aviz Protectia Civila, aviz Pompieri, aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulatie (PMT), aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara., studiu de însorire. Drumurile de acces la parcela vor respecta legislatia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incinta. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului; acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri - daca este cazul; alte avize si acorduri conform legislatiei în vigoare, daca este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.UZ. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 434 din 30.012018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 93746 din 07.03.2018. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoştă la data de Consilier, Popa Soţi COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 3/3

Atasament: 19_AS_PUZ_Covaci_Bradul.pdf

ROMÂNIA i E ai JUDEŢUL TIMIŞ i MUNICIPIUL TIMIȘOARA romaniaz201%.eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Ca urmare a cererii adresate de Arh. EMILIA DUMITRELE pentru COVACI IOAN RADU, cu domiciliul in județul Timiş, comuna Ghiroda, strada Semenic, nr. 3, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-009721/13.06.2019; Ca urmare a proiectului nr. 68/2017 realizat de B.LA. Dumitrele Elena Emilia, cu sediul în județul Timiş, localitatea Dumbrăvița, str. Alexandru Macedon, nr. 5, ap. 1, cod poştal 307160, CIF 33026694 având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 18.06.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 19 din 18.06.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Construire imobil locuințe colective şi funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, Str. Bradul, nr.3. Generat de imobilul situat în județul Timiş, Timişoara, în suprafață totală de 622mp: în intravilanul municipiului Timişoara, Str. Bradul, nr. 3, extras CF nr 407910, nr. top. 407910 (nr. CF vechi 14248, top 8686/1). Beneficiar: COVACI IOAN RADU Iniţiator: COVACI IOAN RADU Proiectant: B.I.A. Dumitrele Elena Emilia; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Dumitrele Elena Emilia Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de sud-est a municipiului Timişoara, în UTR 43, la nord de Str. Prof. Dr. A. P. Podeanu, fiind delimitat la nord proprietate privată — Str. Bradul nr. 1, cu o casă unifamilială în regim parter, la est de o clădire cu locuinţe colective în regim de înălțime P+4E, la sud de o parcelă cu o clădire de locuințe colective în regim de înălțime D+P+2E+M şi la vest de Str. Bradul, de unde se realizează accesul pe parcelă. Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF, în suprafață totală de 622 mp, conform extras CF nr 407910, nr. top. 407910 (nr. CF vechi 14248, top 8686/1) — teren intravilan arabil, Str. Bradul nr. 3, Timişoara, Jud. Timiş, proprietar Covaci Ioan Radu. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 şi prelungit prin HCL 619/2018 — terenul propus se află în Zonă de locuințe (max. 2 fam.) şi funcțiuni complementare. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Capitală Europeană a Culturii PA 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

m i ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania2019.eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Se propune construirea unui imobil de locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er. Funcțiuni propuse: - Un imobil de locuințe colective cu funcțiuni complementare la parterul clădirii propuse Indici urbanistici propuşi: Construirea imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er - Regim de construire : izolat POT max=40%; CUT max=1,6; Regim de înălțime maxim: = P+2E+M/Er; Hmax cornişă = 12 m; Hmax coamă = 15 m Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02A. Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafața parcelei conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 29 din 28.03.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută şi conform documentației de PUZ supusă analizării, proiect nr. 68/2017; - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005632/06.12.2018 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 828/06.11.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. 21 Timişoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3 Capitală Europeană a Culturii

2 i ROMÂNIA = E ri JUDEȚUL TIMIŞ , MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 18.06.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.T.U, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa „Reglementări urbanistice nr. 02” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 434/30.01.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 29.01.2020, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 435702/24.04.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poştă la data de Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Sorina Popa Red./ dact. S.P., 2 ex. PA 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: 00_INCADRARE.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

Blv Er

oilo r d

e la Tis

a

Stadionul Dan Păltinișanu

C a le

a S

ta n

V id

rig h

in

Amplasament Studiat

Str Pro

f Dr A.

P. P ode

anu

S tr. C

lu j

S tr.F

.C . R

ip en

s ia

Blv. Liviu Rebreanu

Podul Michelangelo

Piața Gh. Domășneanu

Zona studiată

Canalul Bega

Artere principale

Puncte importante în oraș

N

00 AP LAN ÎN C AD R AR E

1:5000

Plan de încadrare în teritoriu UTR 43

LEGENDA

Extras din PUG

Amplasament Studiat

Amplasament Studiat

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU

Incadrare în noul PUG- Etapa3

-Liu, locuințe individuale de tip urban

Amplasament Studiat

Atasament: 01_EXISTENT.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

1 8 ,1

3

35 ,24

5

1 7 ,5

8

34, 72

4,9 0

par car

e

4

ST R.

SU RO

RIL E M

AR TIR

CA CE

U ( ST

R. NE

GO IUL

)

B

42

39

41

baz.

12B

1 4

1 2 A

7

123

3

5

atelier

terasa

S T R

. B R

A D

U L

2

1

B

terasa

post trafo

ST R.

ST EJA

RU L

14

A

B

44 A

12

Cp

F

F

CV

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P P+M

P

P+1E

P+M

P

P+1E

P

P

P+1E

D+P+2E+M

P

N R

. 3

N R

. 5

N R

. 1

N R

. 2

P

P+1

P+1E

CF. 407910 nr.cad:8686/1

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP

FOLOSINTA TERENURILOR

PARCELA AFLATA IN STUDIU

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 EXISTENTE IN

CVARTALUL AFERENT PUZ

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE P+4 EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT

PUZ

CLADIRI INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII SI COMERT

EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ

ZONE VERZI

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

TROTUARE EXISTENTE

N

PARCELĂ AFERENTĂ PUZ - CF 407910Plan situația existentă

01 ASIT U ATIA EX IS TE N TA

1:500

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU

Perspectivă str Bradul nr. 5

locuinte colect ive existente

locuinte colect ive existente

locuinte colect ive existente

Perspectivă str Bradul

Atasament: 02_REGLEMENTARI.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

1 8 ,1

3

35 ,24

5

1 7 ,5

8

34, 72 6

,0 0

9 ,7

9 5

2 ,0

0

5,7 0

nu se vor amplasa ferestre pentru dormitoare si camere de zi pe aceasta latura

par car

e

4

ST R.

SU RO

RIL E M

AR TIR

CA CE

U ( ST

R. NE

GO IUL

)

B

42

39

41

baz.

1 4

1 2 A

7

3

5

atelier

terasa

S T R

. B R

A D

U L

2

1

B

terasa

post trafo

ST R.

ST EJA

RU L

14 A

B

44 A

B

12

Cp

F

F

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P P+M

P

P+1E

P+M

P

P+1E

P

N R

. 3

P

A L

IN IA

M E

N T

3 ,5

0 M

N R

. 5

N R

. 1

atelier

terasa

P

D+P+2E+M P

P+1

INT RA

RE US

CAT A

3,5 0

21 ,58

5

10 ,00

P+1E

zonă de implantare P+2E+M/Er H.max.coama=15m H.max cornisa=12m

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP

ALINIAMENT EXISTENT

FOLOSINTA TERENURILOR

PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA- IMOBIL LOCUINTE

COLECTIVE P+2E+M/Er

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 EXISTENTE IN

CVARTALUL AFERENT PUZ

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE P+4 EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT

PUZ

CLADIRI INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII SI COMERT

EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ

ZONE VERZI EXISTENTE

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

TROTUARE EXISTENTE

ACCES AUTO PROPUS

DRUM DE INCINTA PROPUS

N

nu este necesara aplicare reglementarilor din OMS 994/2018 privind insorirea, deoarece pe aceasta latura sunt prevazute ferestre pt iluminarea bailor si casei de scara

02 AR E G L E M E N T ĂR I U R B AN IS T IC E

1:500

DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE

SPATII VERZI LA SOL

CONSTRUCTII

SUPRAFATA TOTALA TEREN

SUPRAFETE m² %

40,00%

40,00%

100

248,80

248,80

622,00

SUPRAFATA CE SE CEDEAZA PT DRUM

0,00 0,00%

20,00%124,40

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU

POT max.= 40% CUT max.= 1.6 REGIM DE INALTIME max.P+2E+M/Er H.max.cornisa 12m H.max.coama 15m SPATII VERZI min. 20%

Atasament: 05_MOBILARE.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp P+4E LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP FOLOSINTA TERENURILOR CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 IN CVARTALUL AFERENT PUZ CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+4 IN CVARTALUL AFERENT PUZ ZONA DE IMPLANTARE P+2E+M/Er PROPUSA ZONE VERZI EXISTENTE ZONA VERDE PROPUSA CAI DE COMUNICATIE TROTUAR EXISTENT DRUM DE INCINTA PROPUS ACCES AUTO SI PIETONAL PARCARI PROPUSE P-anexe P-anex VARĂ STP LA LTL A tt tnt we Hmax.coama 15m C PI 34,72 Hmax.coama 15m TI le PPP PPE CO CECO CO COLO COC COE CEE E SEP ETP CTE tettebttttetetet tecegececcee a _ D+P+2E+M IV SECTIUNEA 2-2 SECTIUNEA 1-1

Atasament: 05_proprietatea_terenurilor_BRADUL.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

1 8 ,1

3

35 ,24

5

1 7 ,5

8

34, 72

N R

. 3F

F

Cp

12

B

A44

B

A

14

ST R.

ST EJA

RU L

post trafo

terasa

B

1

2

S T R

. B R

A D

U L

terasa

atelier

5

3

7

1 2 A

1 4

baz.

41

39

42

B

ST R.

SU RO

RIL E M

AR TIR

CA CE

U ( ST

R. NE

GO IUL

)

4

par car

e

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P P+M

P

P+1E

P+M

P

P+1E

P P

N R

. 5

N R

. 1

terasa

atelier

P

D+P+2E+M

P+1

P

P+1E

CF. 407910 nr.cad:8686/1

622MP LEGENDA P.U.Z. LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP

TIPURI DE PROPRIETAE

a)PROPRIETATE PUBLICA

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

b)PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

SAU JURIDIDICE

N

PARCELĂ AFERENTĂ PUZ - CF 407910

DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE

SPATII VERZI LA SOL

CONSTRUCTII

SUPRAFATA TOTALA TEREN

SUPRAFETE m² %

40,00%

40,00%

100

248,80

248,80

622,00

SUPRAFATA CE SE CEDEAZA PT DRUM

0,00 0,00%

20,00%124,40

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU 1:500

05AC IR C U L AT IA T E R E N U R IL O R

NU ESTE NECESARA CEDAREA DE TEREN PENTRU DRUM

POT max.= 40% CUT max.= 1.6 REGIM DE INALTIME max.P+2E+M/Er H.max.cornisa 12m H.max.coama 15m SPATII VERZI min. 20%

Atasament: 06_SIMULARI.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

intrare uscata

ST RA

DA BR

AD UL

STRADA BRADUL

STRADA BRADUL

STRADA BRADUL

06 AV O L U M E T R IE P R O P U S Ă

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU

IMOBIL P+4E IMOBIL P+4E

IMOBIL D+P+2E+M

IMOBIL D+P+2E+M

IMOBIL D+P+2E+M

IMOBIL D+ P+ 2E+M

IMOBIL P+4E

IMOBIL P+4E

IMOBIL P+4E

IMOBIL P+4E

IMOBIL P+4E

IMOBIL P+4E

BE
at a“ N | -a As i TI a m d Z

Atasament: 07_INSORIRE.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

N

nu este necesara aplicare reglementarilor din OMS 994/2018 privind insorirea, deoarece pe aceasta latura sunt prevazute

ferestre pt iluminarea bailor si casei de scara

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

06 AST U D IU D E ÎN S O R IR E

2 1

m a

r

09.00 12.00 15.00 18.00

09.00 12.00 15.00 18.00

2 1

d e c

CONCLUZII: -STUDIUL DE INSORIRE S-A REALIZAT PENTRU IMOBILUL PROPUS P+2E+M/Er, STRADA BRADUL, NR.3, URMARINDU- SE ILUMINAREA FATADELOR IMOBILELOR EXISTENTE -PRIN CONFIGURAREA SPATIALA A IMOBILULUI PROPUS , LA FAZA DE PROIECTARE, SE VA ASIGURA INSORIREA CAMERELOR DE LOCUIT PE O DURATA DE MINIMUM 1 1/2 ORE LA SOLSTITIU DE IARNA -SE ASIGURA INSORIREA CAMERELOR DE LOCUIT PE O DURATA DE MINIMUM 1 1/2 ORE LA SOLSTITIU DE IARNA A CLADIRILOR INVECINATE MARCATE PE PLAN(NR1,2,3,4) -AMPLASAREA PE PARCELA A AUTOVEHICULELOR, RESPECTA DISTANTA DE MINIM 5M FATA DE FERESTRELE CAMERELOR DE LOCUIT -IN SAD-UL PROPUS LA PARTERUL IMOBILULUI NU SE VOR AMPLASA UNITATI CU CAPACITATE DE PRODUCTIE SI PRESTARI SERVICII, PRECUM SPALATORII AUTO, ATELIERE MECANICE, ,TINICHIGERII, ATELIERE TAMPLARIE, ETC., CARE POT CREA RISCURI PENTRU SANATATE SAU DISCONFORT PENTRU POPULATIE PRIN PRODUCEREA DE ZGOMOT, VIBRATII , MIROSURI, PRAF, FUM, GAZE TOXICE SAU IRITANTE. -AMPLASAREA PLATFORMELOR PENTRU COLECTARE SELECTIVA, GUNOI MENAJER SE VOR REALIZA LA FAZA DE PROIECTARE INDELPLININD PREVEDERILE LEGALE: a1 ) acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme care să îndeplinească condițiile de la lit. a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale în spații protejate și asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanță de minimum 5 metri de fațada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil, cu condiția ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic; (la 21.08.2018 art. 4, litera a) din Cap. I completat de art. I, pct. 5 din Ordinul 994/2018) -SE VA REALIZA PE PARCELA LOC DE JOACA PENTRU COPII, AMENAJAT SI ECHIPAT CU MOBILIER URBAN SPECIFIC, REALIZAT CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE ASTFEL INCAT SA FIE EVITATA ACCIDENTAREA UTILIZATORILOR.

1.IMOBIL P+4E

4.IMOBIL P- ANEXA

3 .I

M O

B IL

D +

P +

2 E

+ M

2.IMOBIL P IMOBIL propus P+2E+M/Er

ŞI PI i

Atasament: cvartal.pdf

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er TIMIȘOARA CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, ÎN REGIM P+2E+M/Er

COVACI IOAN-RADU intravilan Timisoara, str. Bradul nr.3 C.F. 407910, NR.CAD. 407910

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza PUZ

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament: 68/2017

Data: iun. 2018

1 8 ,1

3

35, 24

5

1 7 ,5

8

34, 72

4,9 0

par car

e

4

ST R.

SU RO

RIL E M

AR TIR

CA CE

U ( ST

R. NE

GO IUL

)

B

42

39

41

baz.

atelier

atelier

12B

14

12 A

7

123

125

3

5

atelier

terasa

S T R

. B R

A D

U L

2

1

B

terasa

post trafo

ST R.

ST EJA

RU L

14

A

12

B

10

Cp

44

43

A

terasa

46

4 5

48

B

12

Cp

50

52

54B

54A

8

6

3

STR . AU

RE L PA

UN ESC

U-P OD

EA NU

(DI ACO

NU CO

RE SI)

127

129

4

terasa

2 S T

R . S

T E

J A

R U

L

1

56

51

58

60

34

13

36

S T R

. R O

N T G

E N

atelier

Scoala Eftimie Murgu

36

47

47A

49

A

53

12

10

62

64

55

66

S T

R . C

R IS

U L U

I

O L

F

F

O L

F

OL

F

F

CV

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P P+M

P

P+1E

P+M

P

P+1E

P

P+M

P

P+1E

P+1E

P

P

P+1E

D+P+2E+M

P+3E

ST R.

A. P. P

OD EA

NU

P

N R

. 3

N R

. 5

N R

. 1

P+3E

P+M

P

P+1E

P+2E+M

P

ST R.

SU RO

RIL E M

AR TIR

CA CE

U ( ST

R. NE

GO IUL

)

P+1E

P

P+1E

P+1E

P

P+2E

P

P+1E

P+1E

P

P+1E+M

P+1E

P

P+M

P

N R

. 2

P

P P+2E

P

P+1

P+1E

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP

FOLOSINTA TERENURILOR

PARCELA AFLATA IN STUDIU

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 EXISTENTE IN

CVARTALUL AFERENT PUZ

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE P+4 EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT

PUZ

CLADIRI INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII SI COMERT

EXISTENTE IN CVARTALUL AFERENT PUZ

ZONE VERZI

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

TROTUARE EXISTENTE

N

PARCELĂ AFERENTĂ PUZ - CF 407910

04 AS T U D IU C VAR TAL

1:1000

P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM P+2E+M/Er

TIMIȘOARA, str BRADUL nr.3 CF. 407910, NR.CAD.8686/1 - 622,00mp COVACI IOAN-RADU

Atasament: ed_Bradul_2019.pdf

3 5

, 2

4

5

17 ,5

8

3 4

, 7

2

6,00

2,00

6,00 9,70 2,06

18,13

5

STR. BRAD

UL

P

STR. BRADUL

acces carosabil si pietonal

H/2

D + P

+ 2

E + M

P

H/2

3 , 5

0 2

1 , 0

6 1

0 , 0

0

2,00

5 2

4 1

11 1013 12

8 3

z o

n a

i m

p l a

n t a

r e

P

+ 2

E + M

/ E

r

6 7

9

14

z i m

p l P

+ 2

E

canal D=400 mm

apa Dn.100 mm

cm cm

cm cm

cm cm cm cm cm

AR AR AR AR AR AR A

R AR AR

C P

C P

C P

C P

CPCP

CP

C M

A R

A R

SNH

BR

CV

CA

depozitare deseuri

CR

conducta apa potabila propusa

canalizare menajera mixta propusa

canalizare pluviala propusa

separator de namol si hidrocarburi

bazin de retentie ape pluviale

camin de apometru

Legenda lucrari edilitare

SNH

BR

AR

CM

CP

CA

retea de apa stradala existenta

canalizare menajera stradala existenta

AR

cm

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:200

DATA

09.2018

Beneficiari:

Titlul plansei:

030/2018

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. C. Matei

COVACI IOAN-RADU

PUZ Construire imobil locuinte colective si functiuni

complementare la parter, in regim de inaltime P+2E+M/Er,

str. Bradul nr. 3, Timisoara, jud. Timis

ing. C. Matei

Plan de reglementari - lucrari edilitare

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA, tel. 0740074979

S.C. ACSAL S.R.L.

Timisoara, Str. Orsova 11, bl. 122, ap.7

CUI 4120271, J35/1851/1993

tel: 0721/499.814

02.ED

ing. C. Matei

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

LIMITA TEREN SUPUS REGLEMENTARII, CF:407910; 622MP

FOLOSINTA TERENURILOR

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE P-P+2 IN CVARTALUL

AFERENT PUZ

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE P+4 IN CVARTALUL AFERENT PUZ

ZONA DE IMPLANTARE P+2E+M/Er PROPUSA

ZONE VERZI EXISTENTE

ZONA VERDE PROPUSA

CAI DE COMUNICATIE

TROTUAR EXISTENT

DRUM DE INCINTA PROPUS

ACCES AUTO SI PIETONAL

PARCARI PROPUSE

ACSAL SRL

TI MIS OAR A

I C

U 41

20 27

1 *J35/1851 /1

9 9 3

a ACSAL
SUPRAFETE | m? % CONSTRUCTII | 248,80 40,00% SPATII VERZI LA SOL 124,40 20,00% DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE 248,80 40,00% SUPRAFATA CE SE CEDEAZA PT | m | o SUPRAFATA TOTALA TEREN 622,00 100 POT max.= 40% CUT max.= 1.6 REGIM DE INALTIME max.P+2E+M/Er SPATII VERZI min. 20%
  • Sheets and Views
    • Layout1

Atasament: memoriu_mediu_puz_covaci.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 1

PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00MP

COVACI IOAN-RADU, Ghiroda, str.Semenic, nr.3, ap 1

MEMORIU DE PREZENTARE

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 2

1.1DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00MP

Beneficiar: COVACI IOAN-RADU, Ghiroda, str.Semenic, nr.3, ap 1 Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA Arh. Dumitrele Elena-Emilia Data elaborării: ian. 2019 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de sud-est a Municipiului

Timisoara, in UTR43, la nord de strada Prof. Dr. A. P. Podeanu, unui imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, pe o parcela cu o suprafaţă de teren de 622,00mp. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 407910, cad. 8686/1 şi se află în proprietatea domnului Covaci Ioan-Radu.

Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:  asigurarea accesului la viitorul imobil, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate;  stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone  reglementarea gradului de construibilitate pe terenul propus  regimul de inaltime  rezolvarea circulaţiei, a acceselor carosabile si a parcarilor pe teren Prin documentaţiile de dezvoltare urbanistică ale Municipiului Timisoara, se prevede ca această zonă să fie destinată locuitii de tip urban.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.434 din 30.01.2018, prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002, prelungit prin HCL107/2014, amplasamentul in cauza se incadreaza in zona propusa pentru locuinte individuale. Conform Masterplan, propunerea se incadreaza in : -Politica 6- Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii Program 1: cresterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale -Politica 10-Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2- un oras verde Program 1: promovarea de energii regenerabile Program 3: cresterea eficientei energetice 1.3. SURSE DOCUMENTARE -Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002 si prelungit prin HCL131/2017 - Noul Plan Urbanistic General –Etapa 3 - P.U.Z. –uri aprobate în zonă, daca este cazul

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 3

- Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul studiat se afla intr-o zona favorabila dezvoltarii unor obiective de locuire si servicii. Zona studiata face parte dintr-un tesut urban inchegat cu parcele generoase, unde predomina locuintele unifamiliale si cladirile de locuire colectiva P+4. Conform CU nr.434 din 30.01.2018, emis de Primaria Timisoara, destinatia terenului este de locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare. Complementare locuirii sunt și alte funcțiuni cu caracter public: servicii, zone comerciale de mici dimensiuni dezvoltate la parterul clădirilor de locuințe, instituții de învățământ ( Liceul Teoretic Vlad Tepes, de pe strada Martir Caceu). 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul studiat se afla în partea de sud-est a municipiului Timisoara, in UTR43, la nord de strada Prof. Dr. A. P. Podeanu. Parcela are o suprafaţă de 622,00mp si este identificată prin CF 407910, cad. 8686/1 în proprietatea domului Covaci Ioan-Radu. Parcela studiata este accesibila din strada Bradul, drum asfaltat cu doua benzi de circulatie, dublu sens. Parcela pentru care s-a initiat P.U.Z.-ul este delimitata astfel: - la Nord de o parcela cu casa unifamiliala in regim parter, - la Est de o cladire cu locuinte colective in regim de inaltime P+4, - la Sud de o parcela cu o cladire de locuinte colective in regim de inaltime D+P+2E+M, - la Vest de strada Bradul, de unde se realizeaza si accesul pe parcela

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Se va realiza ulterior un studiu geotehnic preliminar, pentru aprecierea conditiilor de fundare in eventualitatea amplasarii de constructii pe amplasamentul studiat. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există. 2.4. CIRCULAȚIA Accesul pe parcela se realizeaza din strada Bradul.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a parcelei studiate, conform CF 407910, este în prezent cea de arabil intravilan. C.F. 407910, Timisoara str. Bradul nr 3, numar cad 407910 în suprafaţă de 622,00mp, proprietar – COVACI IOAN-RADU

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+4E In zona studiata sunt constructii pe parcele atat pentru locuinte individuale cat si pentru locuinte colective.

 Relationari intre functiuni Exista conflicte datorita tendintei de dezvoltare pe verticala, intr-o zona aflata in proximitatea complexului studentesc, unde cerintele pentru locuintele colective sunt din ce in ce mai mari, acest fapt generand un conflict intre casele unifamiliale cu regim mic de inaltime si blocurile din zona.

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit La limita zonei studiate exista in prezent fond construit.

 Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit la nord, sud si vest de teren este definit de cladiri locuinte colective, iar la est locuinte unifamiliale.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 4

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Serviciile din zona practic lipsesc, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor medicale, spatii comerciale, birouri.

 Asigurarea cu spatii verzi În stadiul actual, nu există zone de spaţiu verde amenajat. Realizarea unui imobil cu regim mic de inaltime P+2E+M, cu zone verzi, locuri de relaxare va aduce un plus in aceasta parte a orasului.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista.

 Principalele disfunctionalitati Nu exista. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Din punct de vedere al echiparii edilitare, obiectivele actuale sunt bransate la toti furnizorii de utilitati: apa, canalizare menajera si pluviala, gaz, curent electric, existand posibilitatea unor eventuale extinderi de retele.

a. Alimentare cu apă Suprafata totală a zonei studiate este de 622 m2,, zona propusă spre studiu va avea din

punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona de locuinte colective si functiuni complementare la parter, aflata în intravilanul municipiului Timisoara, pe strada Bradul nr. 3.

Sursa de apã pentru asigurarea necesarului de apa potabila şi de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a., existenta pe str. Bradul.

Pentru alimentarea constructiei propuse se va executa o conducta de bransament care se va lega la conducta stradala existenta; conducta de apa va fi realizata din PE-HD, Pn 10 atm, De.40 mm si va asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor din imobilul propus. Lungimea totală a bransamentului propus va fi de 14 m.

De asemenea, la cca 1,5 m fata de limita de proprietate se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat.

Debitul necesar de apa este: QAPĂ RECE =1,41 l/s = 5,10 mc/h

Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri.

b. Canalizarea menajera

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara (aflat in administrarea AQUATIM s.a.) de pe str. Bradul nr. 3, PVC, D=400 mm.

Apele menajere de la constructia propusa se vor descarca in caminul de racord menajer, amplasat in interiorul incintei, la 1 m de limita de proprietate. De aici, printr-o conducta de racord menajer, apele colectate se deverseaza in reteaua de canalizare stradala existenta, D = 400 mm.

Racordul de canalizare este constituit din conducta de PVC-KG, SN4, Pn1 atm, D= 160 mm, care pleacă din căminul de racord CR din incintă si se descarcă direct in conducta de canalizare D = 400 mm existenta. Lungimea racordului este de L = 12 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Aceasta canalizare menajera preia si debitul de apa pluviala pre-epurata, printr-o conducta de refulare din bazinul de retentie. Acest debit pluvial este descarcat treptat, dupa momentul ploii, pentru a nu incarca debitul in conducta menajera.

Apele uzate mixte sunt descarcate in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate. Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este :

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 5

Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 5,38 l/s Q apa pluviala = 27 mc: 12h = 2,25 mc/h = 0,62 l/s RACORD CANAL: Q racord = 5,38 + 0,62 = 6,0 l/s

c. Canalizarea pluviala Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperis, suprafete betonate, drumuri si parcari aferente

constructiilor propuse, prin intermediul unei retele pluviale ingropate, din tuburi PVC–KG cu diametrul D=315 mm, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie ingropat. De aici apele de ploaie pre-epurate vor fi evacuate in conducta de canalizare menajera proiectata, urmand sa ajunga in canalizarea orasului, existenta pe strada Bradul.

Lungimea retelei de canalizare pluviale este 40 m, realizată din tuburi PVC-KG, D=315 mm. Descărcarea apelor din bazinul de retentie se va realiza prin pompare în interval de 12 ore,

pompa având un debit de: 27 mc: 12h = 2,25 mc/h = 0,62 l/s Debitul de ape pluviale este: Q PL = 13,43 l/s Volumul bazinului de retentie este de 27 mc. Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 483 mc/an

BREVIAR DE CALCUL Instalatii sanitare de apă şi canalizare

Alimentarea cu apă rece Debitul pentru apă rece şi caldă a obiectelor sanitare s-a determinat conform STAS 1478-90, după cum urmează:

 apă rece - debitul de calcul a fost determinat cu formula :

qc = b x (a x c x E +0,004 x E) în care: a = 0,15 b = 1,00 c = 1,0 E = E1 + E2 unde: E1 - suma echivalenţilor bateriilor amestecătoare de apă caldă şi rece; E2 - suma echivalenţilor robinetelor de apă rece. Alimentarea cu apă caldă menajeră se va face de la puncte termice proprii. Calculul debitelor s-a făcut pentru urmatoarele obiecte sanitare: Obiecte sanitare Bucati Echivalenti

E1+E2 Σ E

Chiuvete 12 1.0 12.00 Lavoare 15 0.35 5.25 Vase WC 15 0.50 7.50 Centrala termica 12 1.0 12.00 Masina spalat 12 1.0 12.00 Cada baie 12 1.0 12.00 Robinet serviciu 1 0.35 0.35 TOTAL 61.10 Rezultă: q APĂ RECE = 1 x (0,15x1x√61,10+0,004x61,10)

q APĂ RECE =1,41 l/s = 5,10 mc/h Rezultă : q apă rece = 1,41 l/s

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 6

Canalizarea menajeră Calculul debitului de ape uzate menajere şi dimensionarea instalaţiei de canalizare se face

conform STAS 1795-87 cu formula: q MEN = Q S + q S MAX în care: q S MAX - cel mai mare debit specific al obiectelor sanitare (= 2); Q S - debitul corespunzător valorii sumei echivalenţilor (ΣEs) a obiectelor sanitare;

Q S = a x 0,33 x Es

unde: ΣEs - suma echivalenţilor de debit pentru scurgerea obiectelor sanitare; Obiecte sanitare Bucati Echivalenti

Es Σ Es

Lavoare 15 0.5 7.50 Vase WC 15 6.0 90.00 Cada baie 12 2.0 24.00 Masina spalat 12 2.0 24.00 TOTAL 145.50

a = 0,85 pentru Σ E ≥ 0,15 Q S = 0,85 x 0,33 x √145,50= 3,38 l/s

q MEN = 3,38 + 2 = 5,38 l/s q MEN = 5,38 l/s

Diametrul pentru conducta de racord este Dn 250 mm – PVC.

Canalizarea pluvială

În conformitate cu STAS 1795-90, debitul de calcul al apelor meteorice de pe clădire QS se calculează cu relaţia:

QP = 0,0001 x m x I x   x SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

- "m" este un coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul "t", m=0.8 pentru t ≤40

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor receptoare Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-90 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min)

L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control (m)

 min V

L tt CS 

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 7

V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber, V = 40  60 m/min Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 248,80 mp Drumuri S= 248,80 mp -c-tii coef. de scurgere ø = 0,95 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Q=0,90 Clasa de importantă III => frecventa ploii de calcul 1/10. t = durata ploii

t = tcs + av

L = 5 +40/42 = 6 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 40 m I = 375 l/sxha - pentru durata de 6 minute şi frecventa de 1/10 Rezultă: QPL=0,0001 x 375 x 0,90 x 497,6 x 0,8 = 13,43 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 13,43 x 60 x 6 x 100/1.000 = 483 mc/an Volumul total de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x 400/6 x 13,43 x 0,06 = 26,85 mc

VR.= 27 mc

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este : Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 5,38 l/s Q apa pluviala = 27 mc: 12h = 2,25 mc/h = 0,62 l/s RACORD CANAL: Q racord = 5,38 + 0,62 = 6,0 l/s

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenul nu prezinta probleme de mediu. Se va asigura un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi, conform normelor in vigoare. Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă, neexistand pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 Relatia cadru natural –cadru construit Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 8

rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 Evidentierea riscurilor naturale si antropice In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul.

 Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea necesarului de locuri de parcare. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

În scopul amplasării unui obiectiv de locuire colectiva si functiuni complementare pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelei, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de strada. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

Delimitarea și încadrarea terenului studiat este conform planșelor anexate în partea desenată și coincide cu limita de proprietate. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Luand in considerare propunerile facute in PUG Timisoara aflat in Etapa a 3-a: elaborarea propunerilor PUG si a RLU aferent, aceasta zonă este propusă pentru dezvoltarea zonelor de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – în proporţie de minim 20%. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute. Zona de locuinte propusa în cadrul prezentei documentatii este amplasata la de str. Bradul. Perpendicular pe strada Bradul se va prevedea un drum de deservirea a zonei Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectata în zona. Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundaţie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între strazi.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 9

Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală de 2,5%. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea structură rutieră: - 6 cm mixtură asfaltică BA16; - 20 cm piatră spartă; - 30 cm fundaţie din balast. Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole de acostament, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectată în zonă. Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare având lăţimi variabile: 1,20 m – 3,00 m, fiind mărginite de spatiu verde sau carosabil. Trotuarul va avea următoarea structură: - 3 cm beton asfaltic BA8; - 10 cm strat din beton de ciment C16/20; - 10 cm fundaţie din balast, fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor şi au condus la următoarele principii de lucru: - asigurarea accesului pe parcela - generarea unei zone de functiuni complementare la parterul cladirii propuse - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi - rezervarea suprafetelor de teren pentru parcarile aferente locuirii - regim de înălţime propus maxim P+2E+M/Er - echiparea edilitara a terenului;

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 10

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

P.O.T. max 40% C.U.T. max – 1,6 P+2E+M/Er(H.max. cornisa 12m) Hmax. 15m Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat, necesarul de locuri de parcare se va

stabili la faza DTAC, in functie de numarul de apartamente si functiunea propusa la parter, cu respectarea RGU(aprobat prin HG525/96) si RLU Timisoara

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. Conform noului P.U.G. terenul face parte dintr-o zonă de urbanizare – zonă de locuinte

individuale cu regim redus de inaltime cu character urban Liu. Se dorește dezvoltarea unei zone cu funcțiuni mixte în lungul unor artere de importanță locală.

Structura funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, financiar bancare, comerciale, etc.

Spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele superioare ale imobilului. Parterul spre spațiile publice va avea în mod obligatoriu spatii cu alta destinatie fata de

locuire, funcțiuni de interes public sau spatii comerciale.

ADS
SUPRAFATA TEREN m' % CONSTRUCTII 246,10 39,56 SUPRAFATA TOTALA TEREN 622,00 100 TEREN EXISTENT DUPA h CONSTRUCTII 0 0 SPATII VERZI 0 0 DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE, 0 0 SUPRAFATA TOTALA TEREN 622,00 100 SUPRAFATA TEREN m? % CONSTRUCTII 248,80 40,00% SPATII VERZI LA SOL 124,40 20,00% DRUMURI, PLATFORME, PARCAJE| 248,80 40,00% SUPRAFATA CE SE CEDEAZA PT BERII 0,00 0,00% SUPRAFATA TOTALA TEREN 622,00 100

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 11

Functiuni propuse posibile a fi implementate in interiorul parcelei aferente PUZ-ului in lucru:

Parter -birouri, sedii firma, administrative -financiar-bancare -zona de spatii verzi in incinta -zona de parcaje in incinta Etaje -apartamente de locuit

Regimul de aliniere al constructiilor: In urma analizarii cladirilor existente in zona adiacenta parcelei pentru care s-a initiat PUZ-ul

s-au stabilit urmatoarele retrageri: -3,5m aliniament fata de frontul stradal, conform retragerilor existent stanga, dreapta -minim 3m fata de limita lateral dreapta -minim 10m fata de limita posterioara (Est)

3.6. PROTECTIA MEDIULUI

Din punct de vedere al protectiei mediului, dezvoltarea propusa nu influenteaza negativ mediul, fiind vorba de activitati nepoluante. Se vor asigura prin proiect toate elementele necesare dezvoltarii unui mediu corespunzator functiunilor propuse si se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Masurile generale de protectie vor fi detaliate in etapa urmatoare.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi.

Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative.Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare

majore: nu e cazul

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 12

 TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din extravilanul Timisoarei, la limita intravilanului extins, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. Timisoara in lucru; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă curti constructii, fiind o constructie pe teren pentru care s-a obtinut demolarea. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarul terenului, pentru această zonă se prevede realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E+M si servicii la parter. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 13

Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 622mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele: - Racordul la utilitatile existente in zona; - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 14

 Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

 Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

 Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit aceasta zona c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin fondul deja construit, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 622 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in intravilanul municipiului Timisoara. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţieştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este edificata fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. (iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul pentru locuinte colective va fi folosit in procent de 40% pentru constructii

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

MEMORIU DE PREZENTARE 15

minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

 Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;  Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS

6156/1986;  Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM

1103/2003;  Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002;

 Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

 Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

 Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.

4. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITOR

Din partea investitorului se vor asigura financiar urmatoarele categorii de lucrari: -lucrarile tehnico-edilitare pentru echiparea terenului in cauza, retelele apa-canal, retele electrice si retele alimentare cu gaz, fibra optica, iluminat 5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G., incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principala categorie de intervenţie este cea destinata locuirii.

Propunerea de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

ADS

Atasament: plansa_drumuri.pdf

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500 PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ atit atat eta ai PLAN PARTER S desfasurata = 80,71 mp Casa scarii S desfasurata = 21,75 mp S utila = 12,25 mp S acces bloc = 6,24 mp SAD e S desfasurata = 58,96 mp S utila = 48,92 mp cgntur etaj - 9 ap + SAD [i 40 EREI S SRI PULA RSR i S RR NR —_— NR RI SS RR RR RR RE RE SS SS RR SS SRHIA a: d RR o SCARA 1:5000 RVE oara, Str CE i Timiș ada Bradul, nr. 3 V-a fr mmm "SECȚIUNE VERTICALĂ SECŢIUNE VERTICALĂ A3,20- 13,20 A1,2 Et DETALIU STRUCTURĂ RUTIERĂ LOC PARCARE - SCARA 1:10 dale prefabricate din beton de ciment nisip pilonat balast stabilizat cu ciment balast Număr locuri de parcare necesare pentru "PUZ - Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter, în regim de înălțime P+2E+M'" (9 apartamente și SAD - construcții comerciale 60 mp ADC și 2 angajați): - 1 loc de parcare / apartament + spor 15% = 11 locuri de parcare; - 1 loc de parcare pentru construcții comerciale sub 400 mp ADC + 1 loc de parcare pentru 2 angajați = 2 locuri de parcare Total: 13 locuri de parcare. Locuri de parcare proiectate: - 13 locuri de parcare (conform plan de situație). BENEFICIAR: Covaci loan Radu PROIECT NR.: 2018 ROMÂNIA AMPLASAMENT: Timișoara, strada Bradul, nr. 3 CIRES S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L Sat Chișoda, str. Părului, nr. 7 alpha TEL.: 0724-374.873 .6742-488.809/-_. *9Muna Giroc, jud. Timiş | SCARA: PROIECT: FAZA: SPECIFICATIE | NUME 1-E000 PUZ - Construire imobil locuinte colective şi

Atasament: RLU_aferent_puz_covaci.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

1

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 ,S.teren=622,00MP COVACI IOAN-RADU, Ghiroda, str.Semenic, nr.3, ap 1

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

2

Reglementări imobil locuinte colective si functiuni completare la parter, cu regim de inaltime P+2E+M/Er

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde

norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de sud-est a Municipiului Timisoara, in UTR43, la nord de strada Bradul, a unui imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, pe o parcela cu o suprafaţă de teren de 622,00mp. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 407910, cad. 8686/1 şi se află în proprietatea domului Covaci Ioan-Radu.

Se va asigura accesul la reteaua stradala majora; Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic

Zonal cu linie roşie. Suprafaţa studiata a zonei este de aproximativ 0,5ha. Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi

este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuinţe colective cu functiuni complementare, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 40% .

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul municipiului Timisoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE Conţinutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

3

art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de zone funcţionale

- zona de locuinte colective cu functiuni complementare la parter – Art. 2. Funcţiunea dominantă

Este cea rezidenţială, fiind propusa o cladire cu mai multe locuinte(peste 2 apartamente), amplasate la nivelele superioare, cu caracter urban, cu regim de înălţime P+2E+M/Er cu servicii la parter Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

- spații pentru comerț, servicii, funcțiuni cu caracter public, complemetare locuirii, amplasate la parter

- spaţii verzi amenajate - accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje - reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise: Cladiri de locuit în sistem colectiv cu funcțiuni complementare la parter

- Regim de construire : izolat sau cuplat - Hmax=P+2E+M/Er(niveluri) h.max.cornisa 12m - POT max=40% - CUT max=1,06 - este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul clădirilor de locuit pentru comerţ,

servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie,sedii firma, comert- mini butic, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei)

- amenajări specifice parcurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.)

- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)

- amenajarea de locuri de parcare - constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau terane.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire

- nu e cazul Art. 7. Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele activităţi: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

4

- stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri, alimentatie publica care isi desfasoara activitatea in afara orelor de functionare (respectiv 22:00 – 07:00) si care pot produce disconfort, in special fonic, pentru locuitorii zonei

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri - depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 994/2018 Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE (3,50m) Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

-pt cladirile de locuit colective se va respecta retragerea din plansa de reglementari -autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va fi de 10m.

c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflata la strada –nu e cazul. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Pe parcela studiată se va asigura acces auto de pe strada Bradul. In interiorul parcelei se va organiza drum de incinta cu circulație auto pentru a asigura accesul la locurile de parcare pe parcela. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Se va asigura acces pietonal.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

5

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică. Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltator conform plan de actiune. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a municipiului.

Alimentare cu apă-canal În funcţie de evoluţia extinderii reţelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale municipiului Timisoara. Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau combustibil solid(lemne)

Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde reţelele de telefonie

în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Nu este cazul. Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

6

- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de inaltime al cladirii propuse va avea Hmax=P+2E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime la cornisa de 12m.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente saturate, inchise, pe unele elemente constructive conform regulament cod culori aprobat pe Timisoara. c) Acoperişuri Acoperisurile vor fi cu sarpanta sau terasa.Materialele de finisaj vor fi specifice zonei. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=40% Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.60 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Pentru locuintele colective numarul de parcaje se va calcula in functie de numarul de apartamente(1,15loc de parcare/apartament) Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în proportie de min 20% din suprafata terenului. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile, nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.68/2017 – PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER, IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er

Judeţul Timiş, Timisoara, str. Bradul, nr.3, C.F. 407910, CAD: 8686/1 S.teren=622,00mp beneficiar- COVACI IOAN-RADU

Regulament local de urbanism

7

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, şi vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m. Se pot realiza aparate de intrare, zona pentru depozitare pubele, cu amplasare de copertina in interiorul limitei de proprietate cu inaltimea mai mare de 2m

Se interzice executarea împrejmuirilor la strada din panouri prefabricate din beton. Spre frontul stradal se pot realiza si imprejmuiri cu elemente de delimitare din soclu tip jardiniera 50 cm de la nivelul cotei terenului sistematizat, pentru gard viu si elemente metalice transparente discontinue pana la cota de 1.80m. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în tendintele de dezvoltare ale municipiului Timisoara. Trasarea zonei de construibilitate şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM. Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Sef proiect: Arh. Dumitrele Elena Emilia

ADS