keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 396/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7, str. G. Alexandrescu, Timişoara

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 396/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construcţie ansamblu de locuinţe colective - Top 23486/7, str. G. Alexandrescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U222006-006729/18.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comsiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil nr. 06/PV-13.10.2006 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţie Ansamblu de locuinţe colective" - Top 23486/7, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IMPREDIL S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 08/2006, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+4E+5(partial) adiacent străzii Sabin Evuţian şi un corp D+P+8E+9(parţial) cu spaţii comerciale sau servicii la parter amplasat ca şi capăt de perspectivă, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,6, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construcţie Ansamblu de locuinţe colective" - Top 23486/7, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 99997, nr. top 23486/7 şi are o suprafaţă de 5000 mp, fiind proprietatea S.C. IMPREDIL S.R.L

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construcţie Ansamblu de locuinţe colective" - Top 23486/7, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şI Transporturi;
-Biroului Control Intern şi managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. IMPREDIL S.R.L;
-Proiectantului S.C. POLIFORM S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Alexandrescu_-_Reglementari.pdf

N

112,29

12,00

85,19

94,87

5,46

5,39

20,30

24.00

12,00

9,00

5,25

De 527/2

P.T.

str. Augustin Coman

23227/1-2/:

28.55 4.29

30.14

:/23 :/3

:/4

:/5

:/6

nr .3

nr .7 nr.7

nr.5 23225

str. Augustin Coman

19.05

piscina

12,02

5.08

1,90 19, 0517,76

17

6

40,90

Nr. C.F.= 134722 - Timisoara

Nr. top = 23227/1-2/3

str. Sabin Evutianu

str. GRIGORE ALEXANDRESCU

3,40 2 . 00

3,04

arh. Georgeta Trimbitas Verificator intern:

Beneficiar:

Denumire proiect: Scara: 1: 500

Denumire plansa:

Sef proiect:

Proiectant:

R19005548 Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

arh. Georgeta Trimbitas

S.C. POLIFORM S.R.L.

Faza: P.U.D.

S.C. IMPREDIL S.R.L.

Constructie Ansamblu de locuinte colective Str. Grigore Alexandrescu

noiembrie. 2006 Data:

REGLEMENTARI URBANISTICE arh. Camil Milincu

Proiectat: Proiectant urbanism

: S.C.Arhitect Trim bitas S.R.L.

Desenat:

Nr. pr. 08/2006

arh. Camil Milincu

Nr. pl. 08 A02

REGLEMENTARI URBANISTICE scara 1:500

Steren=5000 m p

Regim max de inaltime propus =S+P+8 (9)E- 1 scarã cu 8 apartam./nivel POT existent =0

%

POT propus =1558/5000x100% =31,16%

CUT existent=0 CUT propus=3,59 Sc propus la sol = 1558 mp Sc desfasurata propusa totala =cca 17950 mp 144 apartam

ente 244 locatari

LEGENDA: limita parcela zona interdictie construire LEA LEA 20KV zona de implantare a constructiilor ( subsol ) zona de implantare a constructiilor ( suprateran ) subzona rezidentiala mixta ( comert si servicii ) cu locuinte peste 3 nivele - propusa

Atasament: PUD_Alexandrescu_-_Mobilare.pdf

N

112,29

20,30

94,87

85,19

23227/1-2/:

P.T.

28.55 4.29

30.14

:/23 :/3

:/4

:/5

:/6

De 527/2

nr .3

nr.7 23225 str. Augustin Coman

str. GRIGORE ALEXANDRESCU

piscina

12,02 1,90

1 9 19, 0517,76

17

6

40,90

23227/1-2/:

P.T.

:/23

:/4

:/5

:/6

nr.7

nr.5

De 527/2

23225 str. Augustin Coman

str. GRIGORE ALEXANDRESCU

C ladire 2S

+P +4E

+5(partial)

POSIBILITATI DE MOBILARE scara 1:500

C ladire 2S

+P +8E

+9(partial)

Nr. pl. 08 A04 arh. Georgeta Trimbitas

Verificator intern:

Beneficiar:

Denumire proiect: Scara: 1: 500

Denumire plansa:

Sef proiect:

Proiectant:

R19005548 Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

arh. Georgeta Trimbitas

S.C. POLIFORM S.R.L.

Faza: P.U.D.

S.C. IMPREDIL S.R.L.

Constructie Ansamblu de locuinte colective Str. Grigore Alexandrescu

noiembrie. 2006 Data:

arh. Camil Milincu Proiectat:

Proiectant urbanism : S.C.Arhitect Trim

bitas S.R.L.

Desenat: arh. Camil Milincu

Nr. pr. 08/2006

POSIBILITATI DE MOBILARE

Atasament: Memoriu-PUD_Alexandrescu.pdf

1

S.C. „ POLIFORM ” S.R.L. 300065Timişoara str. Bucureşti nr 19,sc.A, ap.7, tel 0256-432212, fax 0256-436845, [email protected]

MEMORIU Proiect nr. 08/2006

1. Introducere

DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC DE DETALIU „Construcţie Ansamblu de locuinţe colective” str. Grigore Alexandrescu, TIMIŞOARA

Nr. proiect : 08/2006

Beneficiar : S.C. „IMPREDIL” S.A.

Elaborator : s.c.”ARHITECT TRÎMBIŢAŞ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”AGHI PROIECT”s.r.l.

s.c.”CAPABIL”s.r.l.

s.c.”CĂRĂMIDARIU PROIECT”s.r.l.

pers. fiz. autoriz. CABULEA SERGIU

Data elaborării : noiembrie 2006

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

2

OBIECTUL LUCRĂRII Documentaţia de faţă, propune soluţii şi reglementări în scopul realizării unui

ansamblu de locuinţe colective, cu spaţii comerciale la parter, pe terenul situat pe strada Grigore Alexandrescu identificat prin CF nr 99997 Timisoara număr cadastral 23486/7.

Documentaţia în fază de PUD : „Construcţie Ansamblu de locuinţe colective D+P+4E+5parţial.… D+P+8E+9 parţial” , a fost întocmită la comanda beneficiarului:

S.C. „IMPREDIL” S.A.

2. Încadrarea în zonă

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII DEJA ELABORATE Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului

Timişoara, în intravilan, în zona cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului având front la strada Grigore Alexandrescu.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este inclus în UTR 20, delimitat după cum urmează:

- la nord, de strada Grigore Alexandrescu - la est, de intersecţia străzilor Grigore Alexandrescu şi Augustin

Coman - la sud, de strada Augustin Coman - la vest de strada Sabin Evuţianu

Din punct de vedere al zonificării funcţionale, UTR 20 cuprinde: - subzona rezidenţială (locuinţe colective) cu clădiri înalte (peste P+3) propuse; - subzona rezidenţială cu clădiri P,P+1,P+2 - existente şi propuse; - subzonă de instituţii publice şi servicii de interes general - propuse;

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcţionale în punctul de interferenţă al subzonei rezidenţiale peste P+3 propusă cu subzona de servicii propusă.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D. Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au obţinut următoarele avize,

eliberate de deţinătorii de gospodării subterane din zonă: Avizul unic nr. 927 din iunie 2006 :

Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 12006-00/1584 din 22.05.2006 Aviz ENEL Electrica S.A cu nr. 11985 din 02.06.2006 Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timişoara, cu nr. U12-600-1584 din 29.05.2006 Aviz E-ON Gaz . Timişoara, cu nr. 1584 din 22.05.2006 Aviz R.A. Transport Timişoara, cu nr. U12006-00-1584 din 26.05.2006. Aviz R.A. Apă şi Canal Timişoara- Aquatim cu nr. 10510 (U12006-00-1584) din 29.05.2006.

Aviz Apărarea Civilă cu nr. 996 din 06.09.2006. Aviz Comisia de Circulaţie cu nr. TH006-003880 din 28.09.2006

3

3. Situaţia existentă

3.1. ACCESIBILITATE LA CĂILE DE COMUNICAŢIE; LIMITE ŞI VECINĂTĂŢI

Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului Timişoara, în intravilan, având fronturi la strada Grigore Alexandrescu, strada Sabin Evuţianu şi Augustin Coman. Amplasamentul este situat în zona cuprinsă între Calea Aradului şi Calea Torontalului.

Terenul este identificat prin CF nr. 99997, nr cadastral 23486/7 şi are o suprafaţă de 5000 mp. Acesta are o formă neregulată cu lungimea frontului la strada Grigore Alexandrescu de 112,29m, 85,19m la stada Sabin Evuţianu şi 94,87m la strada Augustin Coman. Adâncimea minimă a lotului este de 20,3 m in partea estică.

� Limita nordică a terenului este constituită de strada Grigore Alexandrescu. � Limita sudică a terenului este formată de strada Augustin Coman � La est, terenul este mărginit de intersecţia străzilor Grigore Alexandrescu şi

Augustin Coman. � La vest, limita terenului este strada Sabin Evuţianu

3.2. SUPRAFEŢE DE TEREN CONSTRUITE ŞI SUPRAFEŢE DE TEREN LIBERE În prezent terenul este liber de construcţii.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEŢELOR OCUPATE;

- terenul este situat în intravilan - terenul este în proprietatea:

• S.C. „IMPREDIL” S.R.L. - C.F. nr.: 99997 – Timişoara (5000 mp) - NR.CADASTRAL: 23486/7 - Fara sarcini

3.4. DESTINAŢIA CLĂDIRILOR In prezent terenul este liber de construcţii. Se vor propune locuinţe colective cu funcţiunile complementare aferente.

3.5. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Terenul este liber în prezent. POT existent = 0% CUT existent = 0

In partea de nord a strazii Grigore Alexandrescu, precum şi pe latura vestică a străzii Sabin Evuţianu sunt in constructie, respectiv in diferite stadii de proiectare ansambluri de locuinţe colective. Regimul de inalţime preconizat este de aproximativ P+6.

In partea sudică a străzii Augustin Coman, fondul construit este constituit de locuinţe unifamiliale cu un regim de înălţime de P+1 - P+1+M.

3.6. CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI Se observă un caracter omogen al stratificaţiei în cele patru sondaje de adâncime constatând din următoarele : - 0,00÷1,00m – sol vegetal prăfos si umplutură de pământ prăfos maroniu - 1,00÷2,50m – praf argilos maroniu cu calcar dizolvat, indicele de plasticitate Ip=17,5-18,5 ( ceea ce arată că pământurile au foarte slabe proprietăţi de umflare

4

şi contracţie ) şi indicele de consistenţă Ic=0,70-0,72, adică cu capacitate portantă medie bună -2,50÷5,00m – argilă prăfoasă maronie cu mult calcar dizolvat cu indicele de plasticitate Ip=19,8-20,2 ( cu foarte slabe proprietăţi contractile ) şi indicele de consistenţă Ic= 0,64-0,77 - 5,00÷-7,00m – argilă plastic vârtoasă de culoare galben vânată cu capacitate

portantă ridicată, indice de consistenţă Ic= 0,75-0,99 -7,00÷-9,00m – argilă grasă galben vânată în stare vârtoasă – tare cu indicele de

consistenţă Ic=0,90-1,17, strat neepuizat, rezultat determinat prin penetrare. Având în vedere cele de mai sus rezultă că stabilitatea terenului este asigurată iar

lucrările de prospectare geologică şi hidrologică au semnalat că stratificaţia terenului este bună ca teren de fundare şi permite realizarea construcţiei.

Luând în considerare tipul construcţiilor şi stratificaţia prezentate mai sus se apreciază că se pot realiza fundaţii directe ; folosindu-se rezultatele prezentate in studiul geotehnic în anexele 2-5 şi prescripţiile în vigoare rezultă capacitatea portantă a terenului după cum urmează ( cotele sunt raportate la cota 0,00 a terenului natural).

Terenul bun de fundare începe cu stratul alcătuit din praf argilos maroniu urmat de argila prăfoasă maronie – galbenă cu consistenţă mare aflate între cotele –2,00 m şi – 7,00 m . De aceea, fundarea pe teren natural se poate face la cota minimă Dmin=-2,00 m justificată anterior dar şi mai jos funcţie de structura construcţiei.

3.7. ECHIPAREA EXISTENTĂ

1. Căi de comunicaţie Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timişoara, fiind delimitat de străzile Grigore Alexandrescu, Augustin Coman şi Sabin Evuţianu. Blocurile de locuinţe au fost amplasate ţinând cont că strada Grigore Alexandrescu este prevăzută în perspectivă ca stradă de categoria I cu patru benzi de circulaţie, câte două pe sens, mărginit de zone verzi, pistă de ciclişti şi trotuare . Pe parcela studiată vor fi amplasate 2 blocuri de locuinţe, iar cel situat in partea estică va avea spaţii comerciale la parter.

- Se vor realiza două accese auto in şi din parcajul subteran. - La subsolul blocurilor sunt prevăzute parcaje însumând un număr de 168 locuri,

Din acest număr total, care acoperă necesarul de 146 locuri de parcare pentru cele 146 apartamente propuse, 30 locuri sunt rezervate pentru spaţiile comerciale de la parter.

Pentru soluţia proiectată s-a obţinut Avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara nr TH006-003880 din 28.09.2006

2. Alimentare cu apa si canalizare – situaţia existenta În zonă, respectiv pe strada Augustin Coman există reţea de apă şi canal. Conform

avizului tehinc favorabil de la R.A.A.C. Aquatim-Timişoara, cu nr.10510 din 29.05.2006., amplasamentul nu este afectat de conducte de apă sau canal.

3. Alimentarea cu gaze naturale În zonă, pe str. Augustin Coman, există o reţea de gaze naturale. Conform aviz

principiu de amplasament, E-ON Gaz Timişoara, cu nr. 1584 din 22.05.2006 , amplasamentul nu este afectat de reţele de distribuţie gaze naturale.

4. Alimentarea cu energie electrică Conform aviz emis de SC. ELECTRICA SA, cu nr. 11985 din 02.06.2006,

5

amplasamentul este afectat de restricţii impuse de instalaţii electrice invecinate –vezi anexa la aviz.

S-a obţinut Avizul de amplasament favorabil nr, 13840/ 15.09.2006

5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil emis de ROMTELECOM S.A., cu nr. 12006-00/1584

din 22.05.2006, amplasamentul nu este afectat de instalaţii de telecomunicaţii.

6. Reţea de televiziune în cablu În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu.

7. Disfunctionalităţi Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii: a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie):

- număr insuficient de parcări pe stradă - calitatea sistemului rutier din zonă este discutabilă, existând multe străzi

neasfaltate b) urbanistice

- zona de locuinţe colective în construcţie pe partea nordică a străzii Grigore Alexandrescu, trebuie continuată vizual pe frontul sudic al acesteia

c). funcţionale - lipsa utilităţilor în zonă; - în zonă nu se intâlnesc spaţii dedicate prestării de servicii şi comerţului.

4. Stabilirea modului de organizare urbanistică a zonei; categorii de intervenţii şi reglementări

4.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Documentaţia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaţă de 5000 mp, a

unui ansamblu cu locuinţe colective D+P+4E+5 (parţial) până la D+P+8E+9(parţial) cu spaţii comerciale sau servicii la parter.

1. Incinta se va amenaja cu spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, platformă de gospodărie comunală şi parcaje ce vor deservi clădirile propuse.

2. Intervenţia va propune realizarea a 2 clădiri cu un total de 3 scări, fiecare avand 8 apartamente pe nivel (apartamentele vor fi cu 1 camera, 2 camere şi 3 camere. Se propune după cum urmează:

- S+P+4+5(parţial) (2 scări) - S+P+8+9(parţial) (1 scară)

cu un total de 146 apartamente din care: - 3 camere 16 apartamente 48 locatari - 2 camere 68 apartamente 136 locatari - 1 cameră 60 apartamente 60 locatari

144 apartamente 244 locatari 3. Clădirile vor fi dotate cu parcaje la subsol, combinate cu spaţii de depozitare şi

spaţii tehnice. La parterul clădirii S+P+8+9(parţial) se propune un spaţiu destinat comerţului sau serviciilor.

4. Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe străzile perimetrale parcelei. Se vor mai propune accese carosabile în interiorul parcelei studiate, ce vor permite accesul maşinilor de intervenţie, etc.

6

5. Se vor rezerva suprafeţele necesare de teren în vederea asigurării prospectului final al străzii Sabin Evuţianu.

6. Se va stabili CLASA DE IMPORTANTA III conform P.100/92, CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” – Construcţii de importanţă normală conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.

7. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărţii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasat în zona seismică de calcul “D” (construcţii de importanţă medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord cu beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu se solicită următoarele:

- sistematizarea terenului; - relizarea ansamblului de locuinţe colective, cu regim de înalţime variind între

S+P+4E+5(parţial) şi maxim D+P+8E+9(parţial); - asigurarea pe teren a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de

locuire şi de servicii/comerţ; - asigurarea soluţiilor de echipare edilitară pentru noua funcţiune; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor anexate, etc.

Intervenţia propusă va respecta retragerile impuse faţă de clădirile existente învecinate:

• faţă de axul străzii Sabin Evuţianu, din partea de vest, se va menţine o distanţă de minim 9 m;

• retragerea sudică aliniamentului, faţă de strada Augustin Coman în concordanţă aliniamentele existente în zonă la locuinţele colective adiacente; configurarea frontului ansamblului rezidenţial propus va ţine seama de reţeaua de 20 KV existentă, ce impune o interdicţie de construcţie de 12,0m din axul reţelei;

• Înălţimea maximă propusă este de D+P+8E+9(parţial); • Realizarea locuinţelor ce se propun va modifica sistematizarea actuală

terenului, astfel încât să poată adoposti un parcaj îngropat , pe două nivele, având cota cea mai joasă de circulaţie de –6,60m faţă de cota parterului construcţiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi considerată la parterul construcţiilor propuse, terenul având, prin urmare, denivelări de –0.90m, iar cota de nivel a drumului proiectat va fi la –1.00 m diferenţă.

Steren = 5000mp Regim max. de inaltime propus = D+P+8E+9(parţial) POT existent =0% CUT existent=0 Sc propus la sol = 1591 mp Sd desfasurata propusa totala = cca 17950mp procentul de ocupare al terenului propus este POTpropus = cca.31,82 %, coeficientul de utilizare al terenului propus este CUTpropus = 3,59 nr. total apartamente=144 ap.

7

4.2. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat în intravilanul

municipiului Timişoara, este delimitat pe latura de nord de strada Grigore Alexandrescu, pe latura de la sud de strada Augustin Coman, la vest de strada Sabin Evuţianu şi la est intersecţia străzilor Grigore Alexandrescu cu Augustin Coman.

În prezent, accesul rutier la amplasament se realizează din strada Augustin Coman şi dificil de pe stada Grigore Alexandrescu aceasta nefiind amenajată. Strada Sabin Evuţianu nu este realizată în acest moment.

Deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe se va face de pe străzile perimetrale lotului. Circulaţia în parcajul subteran se realizează in sens unic. Accesul de intrare este situat pe strada Augustin Coman, ieşirea fiind în strada Sabin Evuţianu. Perimetral se va amenaja trotuar pentru circulaţia pietonală, bordură ridicată şi guri de scurgere pentru colectarea şi scurgerea apelor meteorice de suprafaţă.

Structura rutieră va fi alcătuită dintr-o fundaţie de balast şi piatră spartă cu o îmbrăcăminte bituminoasă uşoară.

Apele meteorice colectate prin gurile de scurgere vor fi deversate în reţeaua de canalizare a municipiului.

4.3. TRANSPORTUL ÎN COMUN Amenajările propuse în PUD, nu afectează reţeaua de transport în comun existentă

în zonă.

4.4. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

art.4.4.1. - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică sau în cazul:

� realizării de soluţii de echipare în sistem individual � în care beneficiarul se va obliga să racordeze construcţiile la reţeaua centralizată

publică, atunci când aceastea se vor executa.

Pe str. Augustin Coman şi Grigore Alexandrescu există reţele de apă şi canalizare conform avizului AQUATIM nr. 10510 / 29.05.2006.

art.4.4.2. - Realizarea de reţele tehnico-edilitare � Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice

se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. � Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în

întregime de investitor sau de beneficiar. � Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale,

telecomunicaţii, se vor realiza subteran.

art.4.4.3. - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare � Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul

public sunt proprietate publică a oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel;

� Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a oraşului, dacă legea nu dispune altfel.

� Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate publică.

8

art.4.4.4. – Alimentare cu apă-canal

art.4.4.5. – Alimentare cu căldură � Apariţia de noi consumatori în zona studiată determină analiza consecinţelor

energetice, făcută în colaborare cu furnizorul de energie termică, care va analiza din punct de vedere energetic toate problemele rezultate şi va indica eventualele investiţii care se impun în sistemul de reţele termice al zonei analizate.

art.4.4.6. – Reţea gaze naturale � Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând

seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

� Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

art.4.4.7. - Alimentarea cu energie electrică Bilanţul energetic aferent ansamblului se apreciază la :

Pi = 900 kW Ps = 270 kW

În zonă, în vecinătate, există un POST TRAFO proprietate SC ENEL ELECTRICA BANAT SA.

Alimentarea cu energie electrică se va asigura din acest post. Dacă va fi necesar se va amplifica corespunzător postul. De la post se vor realiza racorduri electrice de joasă tensiune până la firidele de branşament ale obiectivelor.

Toate lucrările se vor realiza pe baza proiectelor eleborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

art.4.4.8. - Telefonie Obiectivele vor fi branşate la reţelele de telecomunicaţii ce se vor extinde în

zonă de către operatorii de telecomunicaţii.

art.4.4.9. - Reţea TVC Obiectivele vor fi branşate la reţelele TV ce se vor extinde în zonă de către

operatorii de specialitate.

În proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi normelor în vigoare.

4.5. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Din punct de vedere al zonificării funcţionale, amplasamentul studiat se va încadra în ZONĂ PREDOMINANT REZIDENŢIALĂ PROPUSĂ (LOCUINŢE CU DOTĂRI AFERENTE) - SUBZONĂ REZIDENŢIALĂ PROPUSĂ CU LOCUINŢE COLECTIVE ÎNALTE: CLĂDIRI PESTE LA 3 NIVELURI = LI b.

9

4.5.1. Funcţiunea dominantă:: • Locuinţă de tip urban cu regim de înălţime maxim D+P+8E

4.5.2. Funcţiuni complementare permise • Instituţii publice şi servicii; • comerţ; • alimentaţie publică; • administraţie; • cultură, culte, învăţământ, sănătate • spaţii verzi amenajate • accese pietonale, carosabile, parcaje • reţele şi instalaţii tehnico-edilitare

4.5.3. Interdicţii definitive de construire • Activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; • Activităţi de depozitare, comerţ en-gros, antrepozite; • Staţii de întreţinere auto; • Ferme agro-zootehnice, abatoare; • Anexe gospodăreşti pentru creşterea bovinelor, cabalinelor; • Depozite de deşeuri; • Este interzisă amplasarea oricărei construcţii în interiorul perimetrului de protecţie al forajelor de apă.

4.6. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

art.4.6.1. –amplasarea faţă de aliniament � Amplasarea construcţiilor propuse la strada Grigore Alexandrescu se va efectua

pe limita de proprietate, preluând aliniamentele construcţiilor propuse pe parcelele din partea de vest.

art.4.6.2. –amplasarea în interiorul parcelei � Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea

condiţiilor impuse de Regulamentul Local de Urbanism şi ţinînd cont de prevederile O.M.S. cu nr.536 din 03.07.1997; se vor respecta distanţele precizate în planşa nr.08 A02.

4.7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.4.7.1 - Accese carosabile � Se vor face patru accese în incintă : două pentru circulaţie auto pe teren şi două

pentru accesul la garajele colective (subsolul clădirilor). art.4.7.2 - Accese pietonale

� Se vor asigura accese pietonale de pe străzile perimetrale şi prin intermediul trotuarelor noilor circulaţii în incintă; se vor asigura accese pietonale la spaţiile comerciale situate la parterul clădirii din partea estică a sitului.

Accesele pietonale şi carosabile vor fi dimensionate conform soluţiilor avizate prin Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara.

10

4.8. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE CONSTRUCŢIEI

art.4.8.1. – Înălţimea construcţiilor • La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere protejarea şi punerea în

valoare a fondului existent, precum şi respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (Ordinul nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.);

art.4.8.2. - Aspectul exterior al construcţiilor • Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al

construcţiilor din zona înconjurătoare • Faţadele laterale şi posterioare trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele

principale şi în armonie cu acestea; art.4.8.3. - Procentul de ocupare al terenului • Propunerile se înscriu în subzona rezidenţială (locuinţe colective) cu clădiri înalte

(peste P+3)- propuse cu servicii la parter P.O.T. max.propus = 31,82%.

art.4.8.4. - Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. max.propus = 3,59

4.9. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

art.4.9.1. – Parcaje • Parcela va conţine în mod obligatoriu parcaje situate pe domeniul privat;

numărul locurilor de parcare de pe domeniul privat se va stabili funcţie de utilizarea propusă pentru clădire şi va respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism cu privire la parcaje;

art.4.9.2. - Spaţii verzi • Noile amenajări vor trebui să ţină seama de spaţiile verzi de aliniament

Asigurarea ansamblului cu spaţii verzi s-a făcut conform normelor O.M.S. nr.536/97, respectiv min. 2mp/locuitor Calcul spaţii verzi: 244 locuitori x 2,0mp/locuitor = 488 mp.

art.4.9.3. – Locuri de joacă pentru copii • Noile amenajări vor trebui să ţină seama necesitatea prevederii de locuri de

joacă pentru copii. Asigurarea ansamblului cu suprafeţe rezervate locurilor de joacă, s-a făcut conform normelor O.M.S. nr.536/97, respectiv min. 1,3 mp/locuitor Calcul locuri de joacă: 244 locuitori x 1,3 mp/locuitor = 318 mp.

art.4.9.4. – Împrejmuiri În cazul în care soluţia urbanistică va impune realizarea împrejmuirilor, acestea se

vor subordona obligatoriu următoarelor principii: • Împrejmuirile noi, vor pune în valoare fondul construit dar şi cel verde; � Este permisă autorizarea următoarelor tipuri de împrejmuiri: a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea

unor servicii funcţionale, etc. b) împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase

de sârmă; înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m şi vor putea fi dublate de un gard viu;

• Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

11

5. 0. BILANT TERITORIAL

SUPRAFEŢE TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCŢII

SPAŢII VERZI

SPAŢII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

5000 (100%)

-

1591 (31,84%)

1579 (31,54%)

322 (6,44%)

CIRCULATII Carosabil, trotuare, Parcări (dalaje înierbate)

-

1508 (30,18%)

0 (0%)

TOTAL 5000 5000 (100%)

5. Concluzii – măsuri în continuare Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în intravilanul

municipiului Timisoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de faţă asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unui imobil compatibil cu evoluţia oraşului iar punctual, se asigură valorificarea unui teren printr-o operaţie imobiliară făcută la nivelul standardelor actuale.

Soluţiiile propuse pentru parcări şi retragerile impuse vor ţine cont de, şi nu vor afecta vecinătăţile în nici un fel.

Şef proiect arhitect Georgeta Trîmbiţaş arhitect Camil Milincu