keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara

30.05.2017

Hotararea Consiliului Local 206/30.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-002018/27.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2016 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013 şi Avizul Arhitectului-şef nr.18/08.12.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş nr. 39/08.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, având ca beneficiari pe Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina, întocmit conform Proiectului nr. 199/2015, realizat de S.C. Ac Tectura S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de - regimul de înălţime de max. P+2E pentru zona de locuinţe individuale, semicolective şi colective mici "Lic"; - regimul de înălţime de max. P+1E+M pentru zona de locuinţe cu regim redus de înălţime "Liu"; - înălţime maximă: Hmax=9 m;- procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=30%; - coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.9; - în cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;- retragerea minima faţă de aliniamentul stradal: 4.00 metri; - retragerea minimă faţă de limita posterioară: 15.00 metri - pentru parcelele 11-18, 23-41; 6.00 metri - pentru parcelele 9, 10, 19, 20, 21, 22; 10.00 metri - pentru parcelele 1-8. Funcţiuni predominante: locuire colectivă şi individuală. - Spaţii verzi: 5,1% zonă verde compactă, amenajată, conform Deciziei de încadrare nr. 39/08.06.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; acces auto si pietonal, circulatii, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-000162/28.01.2016.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioada în care pot fi demarate investitiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 438684, având nr. topo/cadastral 438684, (CF vechi: 806 Urseni, nr. topografic 1290/998-1030/b/2) fiind proprietatea Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism precum şi a planşei nr. 02.1 "Reglementări conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Beneficiarilor Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina.
- Proiectantului S.C. Ac TECTURA S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_nontehnic_PUZ_Tiriteu.pdf

P r o i e c t nr : 199 / 2015 PUZ – Locuințe și funcțiuni complementare, conf A.O. 07/03.10.2013 Timișoara str. Calea Urseni 1

P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina Dejeu Florian și Dejeu Elena Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 438684, nr. top: 438684

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2861 din data de 20.07.2015, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru cdezvoltarea unui complex rezidențial cu locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 07/03.10.2013. Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 21.556,00 mp, în vederea organizării unui complex de locuințe individuale, colective și dotări cu funcțiuni complementare. Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea intre 250 și 450 mp. Pe zona în care se află terenul studiat, în ultimii cațiva zeci de ani au funcționat serele Horticola SA. Zona nu s-a dezvoltat datorita situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor. Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală.

În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este în aliniament. În prezent strada are două benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

Cea mai apropiată zonă de locuințe se află in partea de est a terenului, peste drum de Calea Urseni, la 23,15 metri distanță, aceasta fiind o zonă de locuințe individuale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

Atasament: 05_volumetrii.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL

arh. Nenad Luchin

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

P.U.Z.

Volumetrii 05

CF: 438684, top:1290/998-1030/B/2 S teren = 21.556,00mpTEREN PROPRIETATE

Ca le

a Ur

se ni

Ca le

a Ur

se ni

C al

ea U

rs en

i C

al ea

U rs

en i

P. U. Z. AUTORIZAT PRIN HCL: 221 / 08.05.2015

P. U. Z. AUTORIZAT PRIN HCL: 188 / 07.04.2015

Atasament: 00_incadrare_PUG.pdf

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

P.U.Z.

zo nă

st ud

ia tă

CALEA URSENI

CALEA URSENI

CALEA BUZIAȘULUI

CALEA BUZIAȘULUI

CIARDA ROȘIE

ZONA SOARELUI ZONĂ INDUSTRIALĂ

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

CONTUR ZONA STUDIATĂ CONTUR ZONĂ PROPRIETATE

ARTERE PRINCIPALE STRĂZI PRINCIPALE STRĂZI SECUNDARE LEGĂTURI NECESARE

L E G E N D Ă

N

P.U.G. VECHI (ACTUAL) UTR 71

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

P.U.G. NOU (ÎN CURS DE AVIZARE)

Uliu

Te re

n s

tu di

at

pe nt

ru

P.U .Z

.

Încadrare în localitate

1:1000

00

4SI
ÎI e 2 =

Atasament: 04_circulatia_terenurilor.pdf

L O C U I N Ț E Ș I F U N C Ț I U N I C O M P L E M E N T A R EP L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

P . U . Z .

245.32 16.00 127.70 16.00 114.29

251.86 16.00 127.70 16.00 114.29

34 .5 8

34 .4 7

46 .0

1

38 .1

1

575.12

33 .7 4

33 .6 6

34 .2 4

16.00

21.54

46 .0 1

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ - DRUMURI (CĂI DE COMUNICARE, ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CANAL) - 4.550,0 MP

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE -17.006,0 MP

TEREN 21.556,0 100,0%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ (drumuri+zona verde) 4.535,0 21,1%

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE 17.021,0 78,9%

N LEA ÎN EXPOATARE

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A VECINĂTATE 1290/998-1030/b/1/2/a

C alea U

rseni profil stradal propus

89.46

89.4589.43

89.36 89.53

89.40

89.46

89.42

89.43

89.55

93.11 89.4889.64

91.84

90.21

89.5089.50

89.47

89.63

89.4089.47

89.46

89.40

89.48

91.89

88.89

88.95

89.24

88.84

88.67

88.23

88.42

88.59

88.45 88.55

87.57

88.70

88.95 89.24

89.02

88.33

88.40

88.57 88.40

88.09

89.3088.4488.50

88.80

88.96

88.91

88.71

88.45

88.35

88.40

88.44

88.57

88.57

88.96

89.27

89.29 89.36

89.19

88.61

88.71

89.1689.15

89.11

89.26

88.91

89.1589.10 89.07

89.45 89.07

89.02

89.14

88.88

89.05

89.03

89.24

89.14

89.07

89.09

89.45

89.48

89.34

27 4 4

14

21 21863

3127865

86513

3167

3169

S31

13

21 6731

63113

141

3126

26

21

9

97131 21

15

14

4

4

613

3128

2727

212831136

1

De 81/2

CF: 438684, top:1290/998-1030/B/2 S teren = 21.556,0mp

S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E S U P R A F A Ț A P E N T R U P A R C E L A R E

557.41

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ - DRUMURI (CĂI DE COMUNICARE, ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE CANAL) - 4.550,0 MP

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE -17.006,0 MP

TEREN 21.556,0 100,0%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ -căi de comunicare 3.445,0 16,0%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ -zonă verde compactă 1.105,0 5,1%

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE 17.006,0 78,9%

N

L E G E N D Ă B I L A N Ț T E R I T O R I A L

Proprietatea asupra terenurilor

1:1000

04

Atasament: 02.3_mobilare__.pdf

L O C U I N Ț E Ș I F U N C Ț I U N I C O M P L E M E N T A R EP L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

P . U . Z .

1

2 3456

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

22

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36 37

38 39

40 41

42

38,11

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 22,85 16,00 22,85 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 10,50 22,85 16,00 29,00 14,00 14,00 14,00 14,00 29.30

18 ,0

3 16

,7 0

36 ,1

5

18,93

17 ,1

8 16

,7 0

34 ,4

7

17 ,6

2 16

,7 0

34 ,4

7

127,70 114,59

33 ,7

4

251,71 127,70

10,00 13,28 6,00

33 ,7

3

33 ,7

1

33 ,5

4

33 ,3

9

16 ,7

8 16

,7 0

4, 00

29 ,4

7

4,00 15,00 10,00 28,00 28,001

7, 16

16 ,7

0

6, 00

11 ,0

7 16

,7 0

16,85 6,00

6, 00

27 ,8

6

33 ,9

1

33 ,9

6

34 ,0

1

34 ,0

7

34 ,1

3

34 ,1

9

34 ,2

6

6,00

6, 00

28 ,7

5

34 ,8

0

34 ,8

7

34 ,9

4

35 ,0

1

35 ,0

9

35 ,1

6

35 ,2

4

35 ,3

2

35 ,4

0

35 ,4

8

35 ,5

6

35 ,6

4

35 ,7

2

35 ,8

0

35 ,9

0

36 ,0

1

36 ,1

1

6, 00

46 .0

1

6,00

33 ,6

6

4,00

575.12

6, 00

6, 00

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A

profil stradal A

profil stradal A profil stradal A'

PTT 30, conf PUG

profil stradal B

C alea U

rseni profil stradal propus 89.46

89.4589.43

89.36 89.53

89.40

89.46

89.42

89.43

89.55

93.11 89.4889.64

91.84

90.21

89.5089.50

89.47

89.63

89.4089.47

89.46

89.40

89.48

91.89

88.89

88.95

89.24

88.84

88.67

88.23

88.42

88.59

88.45 88.55

87.57

88.70

88.95 89.24

89.02

88.33

88.40

88.57 88.40

88.09

89.3088.4488.50

88.80

88.96

88.91

88.71

88.45

88.35

88.40

88.44

88.57

88.57

88.96

89.27

89.29 89.36

89.19

88.61

88.71

89.1689.15

89.11

89.26

88.91

89.1589.10 89.07

89.45 89.07

89.02

89.14

88.88

89.05

89.03

89.24

89.14

89.07

89.09

89.45

89.48

89.34

27 4 4

14

21 21863

3127865

86513

3167

3169

S31

13

21 6731

63113

141

3126

26

21

9

97131 21

15

14

4

4

613

3128

2727

212831136

1

De 81/2

L O C U I R E + S E R V I C I I

P + 2 E H m a x = 9 m

L i u L i c

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

CF: 438684, top:1290/998-1030/B/2 S teren = 21.556,00mp

VECINĂTATE 1290/998-1030/b/1/2/a

profil stradal A

557,41

P A R C E L A R E / Z O N I F I C A R E C O N F O R M A V I Z D E O P O R T U N I T A T E 07 / 03.10.2013 S.C. SUBCONTROL S.R.L.L i u

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E, H max 9m, ACOPERIȘ TERASĂ

LOCUIRE P+1E+M PARCELE PENTRU SCHIMB

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

LOCURI DE PARCARE

L E G E N D Ă

N LOCURI DE PARCARE AMENAJATE 119 -33 LOCURI ÎN INCINTE PRIVATE -31 LOCURI DEALUNGUL DRUMURILOR -55 LOCURI ÎN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE

Suprafața teren studiat 21.556,0mp 100,0% Parcele funcțiuni complementare 3.851,0 mp 17,9% Parcele rezidențiale 13.155,0 mp 61,0% din care Parcele rezidențiale pentru schimb (pînă la 5%) 567,0 mp 2,6% Zonă verde compactă 1.105,0 mp 5,1% Căi de comunicare - drumuri cedate 3.445,0 mp 16,0% din care Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 496,0 mp 2,3%

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0,9 Regim H max. P+1E+M pt locuințe unifamiliale = 9m P+2E pt locuințe colective = 9m

Suprafața rezidențiale/colective/SAD 17.006,0 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

1:1000

02.3

9,0 2,0 2,5 7,0 2.25 .25

2,0 4,0

25.00 m

profil PTT 30 conf PUG

al in

ia m

en t

domeniu privattrotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil B

z.verde protecție canal

4,0 2,0 2,5 7,0 2,5 2,0 4,0

16.00 m

4,0 2,0 .25

2,3 7,0 2.25 .25

2,0 4,0

16.00 m

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil trotuar

profil A'

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar carosabil parcare trotuar

profil A

parcare

z.verde

5,0 1,5 1,0

1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5 1,0

1,5

22.00 m

al in

ia m

en t

domeniu privat z.verde carosabil

profil PTT 30 conf PUG

Calea Urseni

trotuar z.verdecarosabil velo trotuar

aliniam ent

domeniu privatvelo

Atasament: 02.2_reglementari__.pdf

L O C U I N Ț E Ș I F U N C Ț I U N I C O M P L E M E N T A R EP L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

P . U . Z .

1

2

3456

8

7

9

10111213141516171819

20

22

21

2324252627282930313233343536373839404142

12,43 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 22,85 16,00 22,85 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 10,50 22,85 16,00 29,00 14,00 14,00 14,00 14,00 29.30

34 ,5

8

18 ,0

3 16

,7 0

36 ,1

5

18,93

17 ,1

8 16

,7 0

34 ,4

7

17 ,6

2 16

,7 0

245,27

34 ,5

8

34 ,4

7

127,70 114,59

33 ,7

4

33 ,6

6

251,71 127,70

38,11

10,00 13,28 6,00

4, 00

26 ,1

5 4,

00

33 ,7

3

33 ,7

1

33 ,5

4

33 ,3

9

16 ,7

8 16

,7 0

4, 00

19 ,4

7 10

,0 0

4,00 15,00 10,00

3,00 22,00

3,00 3,00 22,00

3,0017 ,1

6 16

,7 0

11 ,0

7 13

,7 0

3, 00

6,00 10,85 6,00

6, 00

12 ,8

6 15

,0 0

33 ,9

1

33 ,9

6

34 ,0

1

34 ,0

7

34 ,1

3

34 ,1

9

34 ,2

6

6, 00

3, 00

6,006, 00

6,006,00

6,00

6,00

6, 00

13 ,7

5 15

,0 0

34 ,8

0

34 ,8

7

34 ,9

4

35 ,0

1

35 ,0

9

35 ,1

6

35 ,2

4

35 ,3

2

35 ,4

0

35 ,4

8

35 ,5

6

35 ,6

4

35 ,7

2

35 ,8

0

35 ,9

0

36 ,0

1

36 ,1

1

6, 00

46 .0

1

4,00

575.12

15 ,0

0

3, 00

4, 00

4, 006, 00

489 m2

468 m2 473 m2

382 m2382 m2

404 m2 391 m2

484 m2 489 m2

471 m2468 m2356 m2357 m2341 m2342 m2 356 m2357 m2342 m2343 m 2

382 m2

410 m2365 m2366 m2 366 m2367 m2421 m2422 m2424 m2426 m2428 m2430 m2433 m2 431 m2 429 m2 427 m2 425 m2 423 m2 421 m2433 m2567 m2 509 m2

1.105m

1290/998-1030/b/1/2/b

teren

H O R T I C O L A

profil stradal A

profil stradal A profil stradal A'

PTT 30, conf PUG

profil stradal B

C alea U

rseni profil stradal propus 89.46

89.4589.43

89.36 89.53

89.40

89.46

89.42

89.43

89.55

93.11 89.4889.64

91.84

90.21

89.5089.50

89.47

89.63

89.4089.47

89.46

89.40

89.48

91.89

88.89

88.95

89.24

88.84

88.67

88.23

88.42

88.59

88.45 88.55

87.57

88.70

88.95 89.24

89.02

88.33

88.40

88.57 88.40

88.09

89.3088.4488.50

88.80

88.96

88.91

88.71

88.45

88.35

88.40

88.44

88.57

88.57

88.96

89.27

89.29 89.36

89.19

88.61

88.71

89.1689.15

89.11

89.26

88.91

89.1589.10 89.07

89.45 89.07

89.02

89.14

88.88

89.05

89.03

89.24

89.14

89.07

89.09

89.45

89.48

89.34

27 4 4

14

21 21863

3127865

86513

3167

3169

S31

13

21 6731

63113

141

3126

26

21

9

97131 21

15

14

4

4

613

3128

2727

212831136

1

De 81/2

L O C U I R E + S E R V I C I I

P + 2 E H m a x = 9 m

L i u L i c

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

CF: 438684, top:1290/998-1030/B/2 S teren = 21.556,00mp

VECINĂTATE 1290/998-1030/b/1/2/a

profil stradal A

2

557,41

P A R C E L A R E / Z O N I F I C A R E C O N F O R M A V I Z D E O P O R T U N I T A T E 07 / 03.10.2013 S.C. SUBCONTROL S.R.L.L i u

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E, H max 9m, ACOPERIȘ TERASĂ

LOCUIRE P+1E+M PARCELE PENTRU SCHIMB

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

LOCURI DE PARCARE

L E G E N D Ă

N LOCURI DE PARCARE AMENAJATE 119 -33 LOCURI ÎN INCINTE PRIVATE -31 LOCURI DEALUNGUL DRUMURILOR -55 LOCURI ÎN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE

Suprafața teren studiat 21.556,0mp 100,0% Parcele funcțiuni complementare 3.851,0 mp 17,9% Parcele rezidențiale 13.155,0 mp 61,0% din care Parcele rezidențiale pentru schimb (pînă la 5%) 567,0 mp 2,6% Zonă verde compactă 1.105,0 mp 5,1% Căi de comunicare - drumuri cedate 3.445,0 mp 16,0% din care Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 496,0 mp 2,3%

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0,9 Regim H max. P+1E+M pt locuințe unifamiliale = 9m P+2E pt locuințe colective = 9m

Suprafața rezidențiale/colective/SAD 17.006,0 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

Reglementări urbanistice - zonificare

1:1000 1:200

02.2

9,0 2,0 2,5 7,0 2.25 .25

2,0 4,0

25.00 m

profil PTT 30 conf PUG

al in

ia m

en t

domeniu privattrotuar z.verde carosabil parcare trotuar

profil B

z.verde protecție canal

4,0 2,0 2,5 7,0 2,5 2,0 4,0

16.00 m

4,0 2,0 .25

2,3 7,0 2.25 .25

2,0 4,0

16.00 m

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar z.verde carosabil trotuar

profil A'

al in

ia m

en t

al in

ia m

en t

domeniu privatdomeniu privat trotuar carosabil parcare trotuar

profil A

parcare

z.verde

5,0 1,5 1,0

1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5 1,0

1,5

22.00 m

al in

ia m

en t

domeniu privat z.verde carosabil

profil PTT 30 conf PUG

Calea Urseni

trotuar z.verdecarosabil velo trotuar

aliniam ent

domeniu privatvelo

Atasament: 02.1_reglemetari_incadrare_in_PUZ.pdf

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

P.U.Z.

scara:

1:2500

PLANCONTROL srl

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect:

605.05.10

faza:

Plan Reglementari

PUZ Locuinte si functiuni

complementare

Ion Cristian Ursu

Proiectant

General

REVIZIE:

nr.plansa:

02.4

jur. Ruxandra Badescu

Calea Urseni, Timisoara, Timis,

Radu D. Radoslav

Oana Josan

Proiectant

Arhitectura

Radu D. Radoslav

1.166 m 2

404 m 2

1 2 , 0 0

12,00

12,00

1 2 , 0 0

1 2 . 0 0

1 2 , 0 0

12,00

6,00

3,50

12,00

14,00

23.00

12,00

1 8 , 0 0

1 8 , 0 0

6 , 0 0

6 , 0 0

2 8 . 5 0

2 8

. 5

0

6 , 0 0

6 . 0 0

9 .0 0

S = 5 6 6 . 2 m

p

S = 5 6 6 .4 m

p

S = 5 4 5 .1 m

p

S = 5 7 6 . 6 m

p

S = 6 2 2 .3 m

p

S = 6 0 1 . 9 m

p

S = 6 9 5 .4 m

p

S = 6 3 6 .9 m

p

S = 5 3 4 .4 m

p

S = 6 7 4 .8 m

p

S = 6 6 9 .6 m

p

S = 6 5 2 .5 m

p

S = 6 5 3 ,4 m

p

S = 6 3 8 .6 m

p

S = 6 3 2 .1 m

p

S = 6 4 5 .3 m

p

S = 6 6 8 .6 m

p

S = 5 3 5 .1 m

p

S = 6 4 5 .1 m

p

S = 5 3 8 .8 m

p

S = 7 6 6 m

p

S = 6 9 8 .5 m

p

S = 5 0 9 .3 m

p

S = 5 0 1 .4 m

p

S = 5 1 2 .1 m

p

S = 5 1 2 .8 m

p

S = 5 3 7 . 9 m

p

S = 5 9 9 m

p

S = 5 9 9 m

p

S = 8 9 4 . 9 m

p

S = 6 4 7 .8 m

p

S = 9 1 4 .4 m

p

S = 6 5 8 m

p

S = 9 0 7 .4 m

p

S = 5 3 5 . 7 m

p

S = 5 0 4 .1 m

p

S = 5 4 1 .4 m

p

S = 5 5 4 . 6 m

p

S = 7 2 2 .1 m

p

S = 5 2 8 .2 m

p

S = 8 6 1 .3 m

p

S = 7 2 6 .3 m

p

7

1

2

3

4

5

6

9

1 0

1 1

1 2

2

1

2

3

4

5

3

2

1

5

4

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

4

3

21

9

1 0

8

7

6

5

8

1

S = 6 7 3 .8 m

p

1

S = 6 8 0 .6 m

p

2

3 4

5 S = 6 3 8 .1 m

p

S = 6 8 9 .7 m

p

7

S = 6 6 0 .4 m

p

8

S = 6 2 8 . 1 m

p

9

S = 1 2 2 3 .8 m

p

1 1

S = 7 7 2 . 9 m

p

S = 7 7 1 .2 m

p

S = 5 8 6 .8 m

p

S = 5 1 0 .8 m

p

1

2 S = 5 1 2 m p

3

6 S = 6 9 9 . 7 m

p

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1

S = 6 0 8 .3 m

p

S = 7 0 0 .6 m

p

S = 5 6 5 .2 m

p

S = 5 6 2 m

p

S = 5 5 8 . 8 m

p

S = 5 5 5 .6 m

p

S = 5 5 2 . 4 m

p

S = 5 4 9 .2 m

p

S = 5 4 6 m

p

S = 5 4 2 .9 m

p

S = 5 3 9 .7 m

p

S = 5 3 6 . 5 m

p

S = 5 3 3 . 3 m

p

S = 9 9 1 .5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 9 0 7 . 5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 . 5 m

p

S = 5 5 9 .5 m

p

S = 5 9 5 .8 m

p

1 0

S = 7 5 0 .2 m

p

S = 7 5 0 .2 m

p

S = 7 5 0 .2 m

p

DE83/1

H C 6 9

C C 8 5 / 2

S = 0 .0 2 H A

N G L 8 1 /2

C C 8 2

A 8 4

H C 6 9

A 8 8 / 1 / 1

A 8 5 / 1 / 1

A 8 8 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 3

A 8 1 / 1 / 5

A 8 1 / 1 / 6

A 8 1 / 1 / 7

A 8 1 / 1 / 8

A 8 1 / 1 / 9

A 8 1 / 1 / 1 0

De 81/2

A 7 8 / 6 / 2 / 4

A 7 8 / 6 / 2 / 1

A 7 8 / 6 / 1 / 1 5

De 8 7/

2

A 7 8 / 6 / 2 / 2

A 7 8 / 6 / 2 / 3 / 1

A 8 1 / 1 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 1

A 8 5 / 1 / 2

D C 9 6

A 8 1 / 1 / 2 / 2

A 8 1 / 1 / 2 / 3

A81/1/4

A 8 1 / 1 / 1

8

1 0

21.082 m 2

934 m 2

484 m 2

657 m 2

492 m 2

7.629 m 2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 7.876 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 6.100 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 3.234 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 3.238 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.789 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 8.311 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.077 m2

Locuire/ servicii (S)+P+2+Er

A: 4.344 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.713 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.330 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.959 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.615 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.615 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 6.818 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.809 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.487 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 9.389 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 6.283 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.888 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.888 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 4.610 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.000 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 10.065 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 8.894 m2

Locuire (S)+P+1+M

A: 5.864 m2

25.270 m 2

a c c

e s a

u to

s i

p ie

to n

a l

p r o

p u

s

aprox. 24 locuri de parcare ecologice

a c c e s

acc es

a c c e s

a c c e s

a c c e s

a c c

e s

S + P

+ 3 E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

C O R

P B

S + P + 3 E + 2 E p

C O R

P A

S + P + 2 E + 2 E p

acces parcaresubterana

acces parcaresubterana

ULc

Uls_A

Uliu

Uliu

ULi/c

Uliu

Vs

Uva

ULc

ULc

N

aviz de

oportunitate

aug 2013

canale

locuire S+P+2+Er/ servicii

locuire/ fct. complementare

unitati invatamant

zona sport

drumuri propuse

zona parc public

zona implementare constructii

interdictie construire/ sp. verzi

N

CONTUR PROPRIETATE

DRUMURI PROPUSE

CANALE

LOCUIRE P+1E+M

LOCUIRE P+1E+M (PARCELE SCHIMB)

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2E

SERVICII

ZONĂ IMPLEMENTARE CONSTRUCȚII

ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE

L E G E N D Ă

N

LEA ÎN EXPOATARE

Suprafața teren studiat 21.556,0mp 100,0% Parcele funcțiuni complementare 3.851,0 mp 17,9% Parcele rezidențiale 13.155,0 mp 61,0% din care Parcele rezidențiale pentru schimb (pînă la 5%) 567,0 mp 2,6% Zonă verde compactă 1.105,0 mp 5,1% Căi de comunicare - drumuri cedate 3.445,0 mp 16,0% din care Plantații de protecție(pe căi de comunicare) 496,0 mp 2,3%

P.O.T. maxim 30% C.U.T. maxim 0,9 Regim H max. P+1E+M pt locuințe unifamiliale = 9m P+2E pt locuințe colective = 9m

Suprafața rezidențiale/colective/SAD 17.006,0 mp

Construcții pe parcelă maxim 30% Zone verzi pe parcelă minim 40% Platforme și accese 30%

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

Reglementări conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013

1:1000

02.1

Atasament: Memo_RLU_Urseni_Tiriteu.pdf

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Documentație tehnică pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina Dejeu Florian și Dejeu Elena Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 438684, nr. top: 438684

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

01. FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiari: Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina Dejeu Florian și Dejeu Elena Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 438684, nr. top: 438684 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l.,str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 199/2015 Faza de proiectare: Proiect Urbanistic Zonal

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

02. COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara Arhitectură: Mircea Crăculeac Nenad Luchin

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

03. BORDEROU Piese scrise: 1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse de documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrare în localitate 2.3. Vecinătăti, limite 2.4. Situatia juridică a trenului 2.5. Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulaţia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea tehnico edilitară 2.9. Probleme de mediu 2.10. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG 3.3. Modernizarea circulaţiei 3.4. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.5. Echiparea tehnico edilitară 3.6. Protecţia mediului 3.7. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii 5. Anexe Extras C.F. Nr. 438684 Certificat de Urbanism nr. 2861/20.07.2015 Piese desenate: 1 Plan încadrare înlocalitate sc. 1:1000.............................................00 2 Plan situația existentă sc. 1: 1200...................................................01 3 Plan reglementări zonă sc. 1: 1000.................................................02.1 4 Plan reglementări încadrare în zonă sc. 1:1000 sc. 1:500………..02.2 5 Plan mobilare sc. 1: 1000................................................................02.3 6 Planșă circulația terenurilor sc. 1:1000...........................................04 7 Planșă volumetrie ..........................................................................05 Întocmit: arh. Nenad Luchin Timişoara 10.2015

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

04. MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE 1.1 Date de recunoaștere a documentației

Denumirea proiectului: P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiar: Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina Dejeu Florian și Dejeu Elena Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 438684 nr. top: 438684 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 199/2015 Faza de proiectare: PUZ 1.2 Obiectul lucrării

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2861 din data de 20.07.2015, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru dezvoltarea unui complex rezidențial cu locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 07/03.10.2013.

Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 21.556,0 mp, în vederea organizării unui complex de locuințe individuale, colective și dotări cu funcțiuni complementare.

Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea între 340,0mp și 570,0 mp.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc conditiile pentru: - utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă - reglementarea funcțiunii terenului

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

- modul de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor 1.3 Surse documentare La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente: - Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG - Codul Civil - Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.07/03.10.2013 - PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 221/08.05.2015 - PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 188/07.04.2015 - Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al MLPAT. - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată. - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă - H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism - H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012 - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire - Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului - suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de sud a Municipiului Timișoara, conform nr top 438684.

Zona nu s-a dezvoltat datorită situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor.

Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală.

2.2 Încadrare în localitate

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de sud a Municipiului Timișoara, zona D, conform nr top 438684 și are o suprafață de 21.556,0 mp. Terenul este intravilan conform CF, cu destinație conform PUG –zonă cu funcțiunea de gospodărie comunală/cimitire.

Terenul este plat, cu denivelări minore. Nu există în prezent spaţii verzi şi nici spaţii cu plantaţii de protecţie. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

2.3 Vecinătăți, limite -la Nord: teren viran, proprietate privată -la Vest: canal colectare apă pluvială -la Sud: stradă propusă prin PUZ -la Est: Calea Urseni

Cea mai apropiată zonă de locuințe se află in partea de est a terenului, peste drum de Calea Urseni, la 23,5 metri distanță. Este o zonă de locuințe individuale.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

2.4 Situația juridică a terenului Date de identificare din extrasul de carte funciară CF nr : 438684 nr top 438684. Suprafața

terenului: 21.556,0 mp. 2.5 Elemente ale cadrului natural

Zona nu s-a dezvoltat datorită situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar dupa ani intregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor.

Terenul este acoperit de vegetație sălbatică abundentă, terenul nefiind întreținut și curățat. 2.6 Circulația

În zona amplasamentului studiat, strada Calea Urseni este în aliniament. În prezent strada are două benzi de circulaţie din îmbrăcăminte bituminoasă, având un

prospect de 23,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de zone verzi. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane,

drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente. 2.7 Ocuparea terenurilor

În momentul actual, terenul este în proprietatea Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail bun comun; Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora bun comun; Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana bun comun; Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena bun comun; Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona bun comun; Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina bun comun; Dejeu Florian și Dejeu Elena, conform C.F.nr.438684. Suprafaţa de 21.556,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită dintr-un teren needificat, având conform CU categoria de folosință gospodărie comunală/ cimitire.

Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. 2.8 Echiparea tehnico edilitară 2.8.1 Lucrări de apă - canal existente. În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare. 2.8.2 Reţele de energie electrică - amplasamentul nu este afectat de retele electrice. 2.8.3 Telecomunicaţii În prezent în zona de amplasament a PUZ-ului există reţele de telecomunicatii. 2.8.4 Retele de gaze naturale –amplasamentul nu este afectat de rețele de gaze naturale. 2.9 Probleme de mediu

Terenul care se parcelează este plat, liber de construcţii şi neamenajat. În zona adiacentă sunt în general terenuri proprietate privată destinate construcțiilor de case. Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

Relatia cadru natural-cadru construit: În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zona limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră din zonă.

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 2.10 Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată.

Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică facilitează acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă. În urma soliciării proprietarilor terenului studiat, se propune realizarea unui complex de locuințe individuale și colective cu funcțiuni complementare, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela. Reglementări și zonificări propuse prin documentația în urma căruia a fost emis avizul de oportunitate nr 07/ 03.10.2013.

Realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în folosirea optimă a spaţiului și dezvoltarea zonei. 3.2 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG In conformitate cu P.U.G. Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Timişoara, încadrată în UTR 71 - cu funcţiunea propusă de gospodarire comunală - cimitire. Proiectul aflat în discuție se înscrie în următoarele politici și programe: -Politica 6 din Masterplanul Timișoarei referitor la Planul Urbanistic General, privind Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii, având aspecte comune cu acest program precum utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate, dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate, creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri precum si prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/ interculturale. -Programul 3 al acestei politici a Masterplanului se referă la Obținerea de zone rezidențiale prin reconversie și urbanizare. Accentul aici se pune pe delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative, concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice și asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare și a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale. -Politica 5 privind Imbunătățirea calității și gestionării fondului public, înscriindu-se în Programul 1 privind Creșterea calității spațiului public urban, respectiv Programul 2 referitor la Creșterea calității rețelei de spații verzi. 3.3 Modernizarea circulației

Deservirea rutieră a terenului studiat va fi asigurată din strada Calea Urseni, prin intermediul străzilor interioare de legătura propuse. Racordările dintre străzi s-au prevăzut cu raze R = 6,00 m, iar razele de racordare pentru accesele la parcele s-au prevăzut de R = 3,0 m. Accesele rutiere la viitoarele parcele se vor realiza, cu lățimea de 3,00 m pentru locuințele

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

individuale, respectiv de 6,00 m pentru zonele de servicii. Străzile interioare au fost propuse cu un prospect de 16,00 m , 23,00 m şi 25,00 m. Profilul transversal tip PTT1 (profil A) de 16.00 m, se aplică pe strada principală de legatură, în zona locuințelor și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - zonă verde de 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m Profilul transversal tip PTT2 (profil A’) de 16.00 m se aplică pe strada principală de legătură, în zona destinată serviciilor și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterală 2 x 3,00 m; - trotuare pietonale 2 x 1,50 m. Profilul transversal tip PTT4 (profil B) de 23.00 m se aplică pe strada Calea Urseni și constă din următoarele: - parte carosabilă 7,00 m; - parcare laterală de 3,00 m in partea stangă a părții carosabile; - zonă verde de 2,00 m, în stânga părții carosabile, respectiv 5,00 m în partea dreaptă a parții carosabile; - pistă de biciclete 2 x 1,00 m; - trotuar pietonal 2x 2,00 m. Profilul transversal tip PTT3 (profil C) de 25.00 m se aplica pe strada principala din zona de Vest către canalul colector: - parte carosabilă 7,00 m; - zone verzi de 7,00 m, respectiv 4,50 m în stânga părții carosabile; - pistă de biciclete dublu sens de 2,00 m în stânga părții carosabile ; - parcare laterală de 3,00 m în partea dreaptă a părții carosabile; - zona verde de 0,50 m în partea dreaptă a părții carosabile; - trotuar pietonal de 1,00 m în partea dreaptă a părții carosabile. Pe domeniul public în apropierea zonelor de servicii se vor amenaja locuri de parcare laterale având dimensiunile de 6,00 x 3,00 m.

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia rutieră pe domeniul public s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe arterele principale.

Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute

între bordură și marginea părții carosabile și direcționate spre reţeaua de canalizare existentă. Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen

de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construire, întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare şi obţinerea aprobărilor de la Primaria Municipiuli Timisoara.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie. 3.4 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Reglementarea funcțională permite amplasarea de clădiri mai înalte la Calea Urseni, în parcelele din vecinatatea acesteia fiind propusă o zonă de ansambluri de locuințe colective și dotări aferente acestora. Zona rezidențială are o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurilor de urbanizare. Prezența Căii Urseni permite locuințe colective, cu un regim de înălțime de maxim P+2E.

În interiorul parcelei, se propun locuințe individuale cu densitate mica, cu caracter urban. În conformitate cu planșa de reglementări urbanistice, parcelarea va acomoda următoarele funcțiuni majore: Li/c – zonă locuințe individuale, semicolective și colective mici, P+2E, situate la Calea Urseni

- se propun 8 parcele; Hmax 9m, acoperiș terasă Liu – zonă locuințe cu regim redus de înălțime, P+1E+M, în spatele Li/c;

- se propun 33 de parcele; Hmax 9m Zp – zone verzi și plantații de protecție CC –căi de comunicație rutieră și amenajări aferente Bilanț teritorial Teren studiat_______________________________21.556,0mp_________100,0% Parcele colective/funcțiuni complementare______ 3.851,0mp_________ 17,9% Parcele rezidențiale_________________________ 13.155,0mp_________ 61,0% Zonă verde compactă________________________ 1.105,0mp__________ 5,1% Căi de comunicare – drumuri cedate____________3.445,0mp_________ 16,0% POT maxim 30% CUT maxim 0,9 3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare Alimentare cu apă: Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin intermediul unei extinderi a conductei de apă din PE-HD, PE80, PN10, De 125mm cu bransare la conducta de apă existentă pe str. Calea Urseni. Lungimea acestei extinderi este de cca. 650 m și va fi realizată din PE-HD, PE80, PN10, De 125 mm. În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare. Pe aceasta retea s-au prevazut 8 hidranti supraterani de incendiu exterior. Alimentarea cu apa rece menajera a parcelelor propuse in PUZ se va face prin intermediul bransamentului individual de apa propus pentru fiecare parcela. Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt: Qzimed = 22,09 m3/zi = 0,25 l/s; Qzimax = 25,40 m3/zi = 0,28 l/s; Qorarmax = 2,96 m3/h Canalizare:

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate prin intermediul unei extinderi a canalizarii menajere din tuburi PVC-KG, SN4, De 315x6,9 mm cu racodrdare la canalizarea existenta pe str. Calea Urseni a localitatii Timisoara. Lungimea extinderii retelei de canal este de cca. 650m si va fi realizata din tuburi PVC- KG, SN4, De 315x6,9 mm. Pentru o buna functionare a retelei decanalizare s-au propus 13 camine de vizitare, conform specificatiilor din STAS 3051/91.

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed = 22,09 m3/zi = 0,25 l/s; Qzimax = 25,40 m3/zi = 0,28 l/s; Qorarmax = 2,96 m3/h Alimentare cu energie electrică:

Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Solutie la SC

Enel Electrica Banat SA. Se propune ca alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv sa se faca din LES 20kV existenta. Retele de telecomunicaţii:

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 107-1995; P 118-2009 ). 3.6 Protecția mediului Caracteristicile planurilor și programelor cu privire in special la:

Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privinta alocării resurselor.

Documentația se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex rezidențial cu locuințe individuale, semicolective și colective mici, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa.

Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităţilor cu impact asupra mediului.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.)

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele;

În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 07/03.10.2013, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și ale Certificatului de Urbanism nr.2861 din 20.07.2015, eliberat în baza acestuia.

În concluzie, prezentul plan concordă functional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timisoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.

Relația cadru natural/cadru construit:

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a cadrului construit.

În cazul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul asupra mediului: -recomandarea inserării de spatii verzi la nivelul solului -conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în vigoare.

Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie:

Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia în care se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate.

Pentru lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice -deșeurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare -containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații. Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase -17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

-17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă -17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase -17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase -17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. Prorectia solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate.

3.7 Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare și energie electrică), care vor deveni publice după realizare. Circulaţia terenurlor:

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 3.445,0 mp (16,0%) se cedează pentru drumuri, iar 1.105,0 mp (5,1%) se cedează ca zonă verde compactă. Cei 4.550,00 mp destinaţi realizării drumurilor şi reţelelor edilitare, respective zona verde vor trece din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a orașului Timișoara. 4.Concluzii

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare. La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General -asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Timișoarei.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării

P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau

utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. Întocmit: arh. Nenad Luchin Timişoara 10. 2015

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E U R B A N I S M

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

01. FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Beneficiari: Stanciu Oana A. și Stanciu Mihail Moraru V. Marcel și Moraru C. Tudora Alexa Laurențiu și Alexa I. Oana Stanciu-Gavrila Valeriu și Stanciu-Gavrila Elena Tiriteu L. Daniel și Tiriteu Ramona Malaimare Gheorghe și Malaimare H. Leontina Dejeu Florian și Dejeu Elena Amplasament: Timișoara, str. Calea Urseni Cf. nr: 438684, nr. top: 438684 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l.,str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 199/2015 Faza de proiectare: Proiect Urbanistic Zonal

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

02. COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 Timișoara Arhitectură: Mircea Crăculeac Nenad Luchin

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 1. Dispoziţii generale 2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 3. Zonificarea funcţională 4. Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă - UTR 5. Concluzii

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 I. DISPOZITII GENERALE 1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z – Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafată totală

de 21.556,0 mp, având Cf. nr. 438684, nr top. 438684 situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe strada Calea Urseni.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu

caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public. 2.Baza legală a elaborării La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal- Locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 stau: -Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG -Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată -Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată -Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată -Codul Civil -Avizul de oportunitate 07/03.10.2013 -Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viata al populației -Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996 -Ghid privind metodologia de elaborare si conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000 - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind normele de igienă - H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism - H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

-Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD) - PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 221/08.05.2015 - PUZ Locuințe și funcțiuni complementare HCL 188/07.04.2015 Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate: C.F. nr. 438684, nr. top. 438684 Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.07/03.10.2013. Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica. 3.Domeniul de aplicare Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 1.Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu deține fond construit și nici patrimoniu natural. 2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 republicată, privnd calitatea în construcții. 2.1.Protecția față de poluare și alte riscuri

Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată. 2.2.Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați. 2.3.Asigurarea compatibilitătii functiunilor Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilității dintre destinatia constructiei si functiunea dominantă a zonei, ce face obiectul P.U.Z. 2.4.Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului cu construcții să nu depăsească POT.30% și coeficientul de utilizare al terenului să nu depășească CUT.0.9.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

3.Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 3.1.Amplasarea față de drumuri publice Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat în planșele anexate. 3.2.Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcţiei față de aliniament se va face cu o retragere de 6,00m faţă de limita de proprietate la clădirile de locuințe unifamiliale, (parcelele 9-20; 21-41); respectiv de la 4,00m la 6,00m la clădirile de locuire colectivă (parcelele 1-8).

3.3.Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele

Pentru parcelele cu front mai mic de 20m se permit clădiri alipite pe calcan. Clădirile se vor amplasa la minim 15,00m faţă de limita posterioară a lotului la clădirile de locuinte unifamiliale, (parcelele 11-18; 23-41); minim 6,00m faţă de limita posterioară a lotului la clădirile de locuinte unifamiliale, (parcelele 09-10; 19-22); respectiv minim 10,00m la clădirile de locuire colectivă (parcelele 1-8). 3.4.Amplasarea față de punctele cardinale

Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.1.Accese carosabile Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă. Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

4.2.Accese pietonale

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces pietonal la obiectivul propus. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire. În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora. 5.Reguli cu privire la echiparea edilitară 5.1.Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. - Lucrări de apă - canal existente În prezent pe strada Calea Urseni există o conductă de apă cu De 180 mm şi o reţea de canalizare cu De 500 mm, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

- Reţele de energie electrică - amplasamentul nu este afectat de rețele electrice. - Telecomunicaţii - În prezent în zona de amplasament a PUZului există reţele de telecomunicații. - Rețele de gaze naturale – amplasamentul nu este afectat de rețele de gaze naturale. 5.2.Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţilor de racord la reţelele existente de apa, canalizare şi energie electrică. Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare si branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către beneficiar. Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran. 5.3.Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri publice sunt proprietatea publică a oraşului. 5.4.Alimentarea cu apă, canal

Asigurarea alimentării cu apă si canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de serviciu, de pe strada Calea Urseni. Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare. În vederea alimentării cu apă a obiectivului propus se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere și branșament furnizat de S.C. Aquatim S.A. 5.5.Alimentarea cu energie termică

Se propune pentru obiectivul nou propus independența energetică privind furnizarea căldurii și a apei calde de consum prin centrale proprii. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la rețeaua urbană. 5.6.Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă. 5.7.Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă. 5.8.Telecomunicații

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se va realiza de S.C. TELEKOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

6.Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și constructiilor 6.1.Parcelarea Nu este permisă parcelarea ulterioară a terenului. 6.2.Înăltimea constructiilor Regimul de înălţime maxim propus este de:

- P+1E+M, Hmax.= 9,00m la clădirile cu locuințe unifamiliale - P+2E, Hmax.=9,00m la locuințele colective cu servicii

6.3.Aspectul exterior al construcțiilor Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

Sunt interzise imitațiile de materiale. Construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii. Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara” 6.4.Procentul de ocupare a terenului Procentul de ocupare a terenului este de max. 30% din suprafața totală a terenului. 7.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spații verzi și împrejmuiri 7.1.Parcaje

Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în constructii pentru staționarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate. Parcelele destinate locuințelor individuale vor acomoda obligatoriu un loc de parcare pe parcelă. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului în cazul clădirilor de locuințe colective și servicii. 7.2.Suprafața spațiilor verzi și plantate

Suprafața spațiilor verzi conform cu legislația în vigoare, s-a stabilit prin Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/03.10.2013 și este de 40% zone verzi pe parcelă. Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde și plantarea a cel puţin 1 arbore de talie înaltă şi 3 de talie medie. Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. 7.3.Împrejmuiri

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate pînă la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejmuiri de maxim 1,80m înălțime cu sau fără soclu opac de maxim 0,60m înălțime sau se propune gard viu.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

III.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ Caracteristici

Zona nu s-a dezvoltat datorită situației incerte în care s-a aflat începând cu colectivizarea din anii 50. Terenurile au fost colectivizate forțat de la proprietarii de drept, iar după ani întregi de procese în instanță, acestea au fost retrocedate urmașilor. Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire colectivă și individuală. Reglementări

Certificatele de Urbanism şi Autorizaţiile de Construire pentru obiectivul propus pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus. 1.Obiective și modalități de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare -reglementarea caracterului terenului studiat -modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor -realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate -amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent 2.Utilizări funcționale 2.1.Funcţiunea dominantă Funcţiunea propusă pentru zonă este cea de locuire individuală, colectivă și servicii. 2.2.Utilizări permise -construirea de locuire individuală, colectivă și servicii. 2.3.Utilizări permise cu condiții -realizarea de ateliere sau unităţi de prestări de servicii mici, cu maximum șase angajati, cu condiţia netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros. 2.3.Utilizări interzise -este interzisă desfășurarea activităților industriale sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat -este interzisă amplasarea funcțiunii de depozitare deșeuri -este interzisă desfășurarea altor funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de locuire 2.4.Interdicții temporare -necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca dezmembrările şi parcelările să nu se facă fără rezervarea suprafeţelor de teren necesare. IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ

Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

,,Dispoziţii generale”, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă”. P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplasează construcţia supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a tuturor clădirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp) Bilanț teritorial zona studiată Pentru teritoriul studiat se recomandă funcțiunea de locuire individuală, colectivă și servicii -POT maxim 30% -CUT maxim 0,9 -regim maxim de înăltime P+1E+M respectiv P+2E, H.max.= 9,00m -spațiu verde minim 40% pe parcelă REGLEMENTĂRI Funcţiuni permise:

Conform planșei de reglementări urbanistice și zonificare 02.2 anexată documentației: LIC - Subzonă aferentă locuinţelor colective mici cu regim redus de înălțime. Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică, locuinţe colective mici cu funcțiuni de dotări și servicii la parter, grupate tipologic în teritoriu, cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.

LIU – zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu character urban Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale), de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor operaţiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 10 – 20 m, adâncimea de 20 – 45 m şi suprafaţa de 250 – 1000 mp) şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament, cu vegetaţie înaltă, arbori maturi şi caracter propriu puternic.

Funcţiuni interzise: -construcţii pentru activităţi de productie industrială sau agrozootehnică şi de depozitare care prin activităţile lor stânjenesc locuirea prin poluare olfactivă, zgomot, substanţe toxice, etc. -parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi. Regim de înălţime

Se vor autoriza construcţii cu un regim maxim de P+2E cu înalţimea maximă de 9,00m. Regim de aliniere

Amplasarea construcţiei față de aliniament se va face cu o retragere de 6,00m faţă de limita de proprietate la clădirile de locuințe individuale, respectiv de la 4,00m la 6,00m la clădirile de locuire colectivă.

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t n r : 199 / 2015 Timișoara str. Calea Urseni

Parcarea autovehiculelor Nu se vor autoriza decât acele construcţii care vor avea asigurate locurile de parcare

necesare în interiorul parcelei. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă. Plantaţii recomandate -plantaţii de aliniament spre stradă din tei -plantaţii de protectie salcîm, conifere, forziţia Indicatori de utilizare a terenului POT = 30% ; CUT = 0,9 V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație. Certificatul de Urbanism care se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la lucrările ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă. Întocmit: arh. Nenad Luchin Timişoara 10. 2015

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

Atasament: 01_situatia_existenta.pdf

LOCUINȚE ȘI FUNCȚ IUNI COMPLEMENTAREPLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATAarh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

199/ 2015

Timișoara, Calea Urseni CF. 438684, TOP. 438684arh. Mircea Crăculeac

PUZ - locuințe și funcțiuni complementare conform A.O. 07 / 03.10.2013

10/ 2015

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7, apt. SAD 1 mobil : +40 0746 142 069 e-mail : office @ actectura.ro

T E C T U R A

arh. Nenad Luchin

Stanciu Oana A. și Mihail; Moraru V. Marcel și C. Tudora; Alexa Laurențiu și I. Oana; Stanciu-Gavrilă Valeriu și Elena; Tiriteu L. Daniel și Ramona; Malaimare Gheorghe și H. Leontina; Dejeu Florian și Elena

P.U.Z.

46 ,0

1

557,41

575.12

4, 00

16 ,0 0

9, 72

10,00 28,80

4, 00

75 ,4 4

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 58,65 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 74,47

44,81 44,80

30 ,8 7

12 ,0 0

6,00 28,80 10,01

6, 00

17 ,4

6 17

,4 6

12 ,4

6 5,

00

25,9926,0022,45

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 22,45 16,00 26,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,99 16,00

17 ,4

6 17

,4 6

17 ,4

6

9, 72

16 ,0 0

4, 00

15,81 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,18 16,00 22,47 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 22,47 16,00 36,00 60,42

29 ,7 2

16 ,0 0

29 ,7 2

9, 50

42 ,8 7

9, 50

6,00 15,99 4,00

12 ,0 0

12 ,0 0

4, 00

16 ,0 0

22 ,8 6

4,00 16,00 6,00

6, 00

11,29 6,00

6,00 12,45 4,00

12 ,0 0

4, 00

34 ,8 7

4, 00

27 ,0

2 17

,4 6

44,81 44,80

18 ,8 7

12 ,0 0

12 ,0 0

6, 50

9, 50

42 ,8 7

9, 50

42 ,8 7

52 ,3 7

71 73

67 69

57 59

61 61A

65 63

75

STR. PAVEL STEICA

46 44

40 42

31

36 38 29 A

29 B 33

2A 2

35 37

C A

LE A U

R S

E N

I

33A 29

31 33

4

5

55 49

53 51

45 41

43 47

20 22

STR. IULIU PODLIBNY

34 32

34A

27A

S TR

. D IM

ITR IE

D IN

IC U

27

30

25

26 24

28

23 21

19

1921

2224

STR. IULIU PODLIBNY

17 15

1820

39

12 16

18

15 A

S TR

. D IM

ITR IE

D IN

IC U

13 15

14

7 9

11

6A 10

8

5

6

S TR

. D IM

ITR IE

D IN

IC U

48

65

17

6 10

2 4

29

18 20

16 12

46

63

44

1290/998-1030/b/1/2/b

1290/998-1030/b/1/2/a

dr um

d e

pă m

ân t

dr um

d e

pă m

ân t

drum de pământ

drum de pământ

dr um

d e

pă m

ân t

8 88.85 00B1

5189.83 0B10

1388.99 B100

1389.00 B101 1389.09 B102

2589.00 B103

2589.05 B104

689.07 B105

6

89.09 B106

489.05 B107

488.89 B108

488.83 B109

1589.19 0B11

488.71 B110

488.70 B111

2588.71 B112

2588.75 B113

2588.56 B114

2588.66 B115

2588.83 B116

2588.79 B117

2588.72 B118

2588.77 B119

1589.10

0B12

2588.85 B120

2588.86 B121

489.04 B122

6

89.08 B123689.08 B124

689.00 B125

688.97 B126

489.18 B127

489.18 B128

42

89.04 B129

31LH 88.97 0B13

42

89.01 B130 4289.00 B131

42

89.00 B132989.01 B133

989.04 B134

989.03 B135 989.00 B136

1389.25 B137 1389.21

B138 1389.11

B139

2689.02 0B14

1388.96 B1406

89.17 B141

6

89.18 B142

489.10 B143

2888.87 B144

2888.95 B145

6

89.22 B146689.22 B147

2588.95 B148

6

89.19 B149

488.99 0B15

689.20 B150

688.56 B151

688.75 B152

688.84 B153

688.82 B154

688.77 B155

688.88 B156

688.90 B157

489.14 B158

689.25 B159

588.97 0B16

689.25 B160

2589.04 B161

2589.10 B162

2589.02 B163 25

88.98 B164

2588.81 B1652588.96

B166

2588.98 B167 25

88.91 B168

2588.82 B169

488.90 0B17

2588.77 B170

2588.75 B171 2588.70

B172

2588.67 B173

2588.74 B174

2588.52 B175

2588.68 B176

2588.91 B177

2588.85 B178

2588.77 B179

6

88.67 0B18

2588.94 B180

2589.29 B181

989.49 B1829

89.37 B183

989.31 B184

988.91 B18525

89.42 B186

489.65 B187

489.53 B188

489.62 B189

2848 88.79 0B19

489.62 B190

489.61 B191

489.60 B192

2589.41 B193

2589.17 B194

2588.89 B195

2588.75 B196

2588.90 B1974

89.23 B198

2589.12 B199

888.84 00B2

425 88.61 0B20

2589.09 B200

2589.16 B201

25

89.16 B202 2590.26 B203

2590.29 B204

2590.08 B205

2590.43 B206

2589.36 B207

489.47 B208

488.41 B209

16 C

88.61

0B21

2589.54 B210

2589.37 B211

4789.21 B212

4789.31 B213

4789.29 B214

4789.26 B215

4789.21 B216

4789.09 B217

4789.08

B218

47

89.06 B219

4288.89 0B22

4788.97 B220

47

89.02 B221

4789.14 B222

4789.16 B223

4789.10 B224

4789.30 B225

4789.26 B226

4789.18 B227

4789.18 B228

4789.28 B229

2288.78

0B23

47

89.26 B230 47

89.20 B231 4789.18 B232

42 89.19 B233

4289.20 B23442

89.14B23542 89.22 B236

988.22 B237

988.21 B238 988.21 B239

1388.56 0B24

988.13 B240CAMIN

89.17 B241CAMIN

89.18B242 CAMIN

89.18 B243

CAMIN

89.16 B244

88.77 B245

88.80 B246

88.83 B247

88.82 B248

2589.04 B249

13

88.63 0B25

6989.21 B250

2589.37 B251

489.48 B252

489.44 B253

489.64 B254 489.57

B255

489.51 B256

489.57 B257

2589.30 B258

2589.39 B259

4288.71 0B26

2589.32 B260

2588.79 B261

2289.77 B262

2589.29 B263489.42 B264

489.40 B265

489.41 B266 4

89.40 B267

990.83 B268

2589.20

B269

4288.70 0B27

2588.81 B270

4788.88 B271

489.36 B272

489.36 B273

4789.12 B274

4788.99 B275

4788.91 B276

4788.73 B277

4788.67 B278

4788.61 B279

42

88.89 0B28

4788.65 B280

488.68 B281

488.57 B282

488.68 B283

488.69

B284 488.56 B285

488.48 B286

488.67

B287 488.92 B288

2588.68 B289

4288.91

0B29

2588.64 B290

2588.65 B291

2588.76 B292

2588.75 B293

2588.96 B294

2589.07 B295489.25 B296

489.27 B2972588.89 B298

2588.70 B299

8 88.86 00B3

16 C88.76 0B30

2589.12 B300

2589.14 B301

489.38 B302

489.41 B303

2589.30 B304

2589.03 B305

2589.03 B306

2588.95 B307

2588.93 B308

25+2.9

91.71 B309

18

A88.72 0B31 2588.68 B310

2588.54 B311

488.76 B312

488.63 B313

488.53 B314

588.75 B315

2589.03 B316

2588.18 B317

489.23 B318

489.29 B319

CL 88.79 0B32

489.28 B320488.94 B321

2588.95 B322

589.02 B323

588.88 B324

588.66 B325

588.59 B326

489.01 B327

488.95 B3282588.80 B329

6 88.73 0B33

2588.60 B330

2588.70 B331

2588.77 B332

2588.60 B333

2588.58 B334

2588.66 B335

2588.46 B336

2588.54 B337

2588.65 B338

2588.75 B339

488.92 0B34

488.86 B340

489.49 B341

489.33 B342

589.29 B343

589.10 B344

588.75 B345

588.66 B346

588.57 B3476988.58 B348

6988.71 B349

16 C

88.92 0B35

6988.63 B350

6988.77 B351 6988.95 B352489.16 B353

489.02 B3542588.92 B355

2588.95 B356

6989.04 B357

488.94 B358

489.01 B359

588.94 0B36

2588.92 B360

2588.87 B361

2588.76 B362

2589.17 B363

2589.40 B364

2589.39 B365

2589.50 B366

489.37 B367

489.43 B368

2589.14 B369

488.94 0B37

2589.27 B370

2589.15 B371

2589.30 B372

2589.23 B373

2589.16 B374

2589.01 B375

2588.71 B376 488.76 B377

488.72 B3782588.51 B379

2688.80 0B38

887.28 B380

8 89.25 B381 8

87.15 B382 887.19 B383

887.18 B384

887.15 B385

887.12 B386

887.19 B3872589.02

B388

2589.14 B389

2588.75 0B39

2589.17 B390

2589.08 B391

2589.15 B392

2689.79 B393

2689.60 B394

1389.17 B395

1389.15 B396

888.82 00B4

2588.78 0B40

488.90 0B41 4

89.03 0B425

88.99 0B43 688.71

0B44 4888.69 0B45

4888.79 0B46

16 C 88.84

0B47 18

A88.87 0B48 18

A89.01 0B49 8

88.91 00B5

16 C88.90 0B50

16 C88.82 0B5121V88.87 0B52CL88.820B53

cl88.86 0B54

cl88.56 0B55

188.89 0B566

88.96 0B57 1389.43 0B58

1389.00 0B59

888.99 00B6

489.37 0B60

489.23

0B61 4 89.32 0B62

489.31 0B63

489.35 0B64

489.06 0B65

489.30 0B66

489.20 0B674

89.08 0B68489.02

0B69

8 88.7800B7

489.03 0B70

489.13 0B71489.07

0B72

489.12 0B73

489.11 0B74

2689.03 0B75

16 C

88.98

0B76 18

A89.03 0B77688.890B78CL89.00 0B79

5189.93

00B8

CL48 89.06

0B80

6 88.94 0B81

16 C88.97 0B821389.110B831388.940B84

18

A89.11 0B85 1389.37 0B8613

89.70 0B87

4889.38 0B88

6

88.85 0B89

26 88.96 00B9

CL88.95

0B90

6

88.86 0B91CL 88.75 0B92

2848 88.93 0B93

3289.08 0B94

3288.99 0B95

689.04

0B96 6

88.98 0B97688.99 0B98

1388.89 0B99

2688.75 00E1 42

88.76 0E10

2589.01 E100

2589.08 E101

2589.04 E102

2589.09 E103

2588.98 E104

2588.82 E105

2588.86 E106

2589.09 E107

2589.40 E108

2589.29 E109

4288.90

0E11

2588.88 E110

2589.35

E111 489.34 E112

489.26 E1134788.97 E114

ELECTRIC

89.17 E115 ELECTRIC

89.17 E116ELECTRIC

89.23 E117ELECTRIC

89.22 E118 FORAJ

89.24 E119

1388.84

0E12

FORAJ

89.26 E120

FORAJ

89.33 E121FORAJ

89.26 E122

2588.96 E123

2589.20 E124

2588.78 E125

2588.75 E126

2588.70 E127

2588.74 E128

2588.77 E129

1388.99 0E13

2588.63 E130

2588.37 E131

2588.58 E132

2588.70 E133

2588.78 E134

2588.89 E135

2589.04 E136

489.31 E137

2589.30 E138489.31 E139

7CL 88.71 0E14

4788.81 E140

2588.83 E14125

88.65 E142

4788.92 E143

489.33 E144

2589.42 E145

489.53 E146

4789.17 E147

HD 89.21 E148

HD 89.31 E149

6

88.74 0E15

HD 89.15 E150HD 89.08 E151

2589.29 E152

2589.01 E153

2588.90 E154

2588.81 E155

2588.70 E156

2588.87 E157

2588.71 E158

2588.54 E159

488.88

0E16

2588.40 E160

2588.48 E161

2588.49 E162

2588.53 E163

2588.76 E164

2588.95 E165

4789.21 E168489.47 E169

588.99

0E17

2589.43 E170

489.41 E1714789.03 E172

2589.06 E173

2588.84 E174

4788.85 E175

489.13 E176

489.14 E177

2589.16 E178

4788.92 E179

488.99 0E18

2588.96 E180

2588.75 E181

2588.55 E182

2588.53 E1832589.21

E184

2588.91 E185

2588.67 E186

2588.63 E187

2588.91 E188

2588.60 E189

2788.81 0E19

2588.42 E190

2588.92 E1914

88.91 E192

4788.67 E193

488.98 E194

4788.64 E195

2588.44 E196

2588.90 E197

489.00 E198

489.06 E199

489.00 00E2

2788.88 0E20

2588.81 E200

2588.51 E201

2588.26 E202

2588.42 E203

2588.84 E204

2589.09 E205

2589.28 E206

2589.20 E2072589.42

E208

2589.17 E209

488.98 0E21

2589.40 E210

2589.38 E211

2589.29 E212

2589.02 E213

2588.69 E214

2588.65 E215

488.85 E216

488.82 E217

2588.71 E2184 88.69 E219

588.99 0E22

488.73 E220 P88.82 E221

2589.04 E222

2589.07 E223

2589.14 E224

2589.53 E225

2589.36 E226

2589.36 E227

2689.34

E228

2689.34 E229

488.98 0E23

2589.00 E230

2588.89 E231

2588.97 E232

26

89.09 E233

2689.08 E234

3089.14 E235

H89.76 E23630

89.18 E237

2588.83 E238

2589.08 E239

688.65 0E24

2589.01 E240

2588.93 E241

2588.98 E242

2589.16 E243

2589.18 E244

2588.97 E245

2589.15 E246 2589.14

E247

2589.06 E248

2588.92 E249

788.79 0E25

2588.89 E250

2588.85 E251

2588.96 E252

2589.01 E253

2588.49 E254

2588.63 E255

2588.54 E256

2588.88 E257

2588.77 E258

2589.21 E259

21

V88.83 0E26

2589.11 E260

2589.11 E261

2589.13 E262

1389.34 E2631389.38 E264

3091.20

E265 H88.69

E2663088.55

E267

3089.14

E268H88.77 E269

18

A 88.93 0E27

3086.71 E270

2689.21

E271

3089.23

E272

989.39 E273

1388.78 0E2813

88.79 0E29

588.98 00E3

16 C 88.81 0E30

1388.86 0E311388.86 0E32

1389.08

0E3313 89.21 0E34489.04

0E35 589.04 0E36

489.02 0E372788.73

0E38

2788.89 0E39 4

88.96 0E40

589.01 0E414

88.98 0E42 1389.03 0E4313

89.02 0E44 6

88.80 0E45

7CL88.89 0E46

4888.97 0E47

489.08 0E485

89.06 0E49

489.00 0E5027

89.08 0E51

1388.91 0E52

1389.06

0E531388.90 0E54

1388.99 0E55 89.04 0E56

1389.00

0E57

2588.99 0E58

2589.01 0E59

689.08 0E60

4 89.05 0E61

489.01 0E62

2588.81 0E63

2588.71 0E64

2588.63 0E65

2588.86 0E66

2588.65 0E67

2588.49 0E68

588.68 0E69

CL 88.66 00E7

588.76 0E70

588.90 0E71

589.04 0E72

589.08 0E73

589.09 0E74

589.13 0E75

489.15 0E76

4

89.20 0E77489.20 0E78

489.11 0E79

4288.62 00E8

489.21 0E80

2588.49 0E81

2588.53 0E82

2588.67 0E83

2589.25 0E84

2589.26 0E85

2589.01 0E86

2588.67 0E87

2588.67 0E88

2588.43 0E89

18

A88.85 00E9

2588.58 0E90

2588.31 0E91

2588.33 0E92488.71

0E93

2588.88 0E94

2588.96 0E95

2589.00 0E96

988.97 0E97

988.94 0E98 9

89.10 0E99

0.00 0_L1

0.00 0_L2

0.00 0_L3

0_L4

4 88.91 0_L5 6

88.62 0_L6

475550

2689.1000G1

3089.28

0G10 30

89.07 0G1130 87.45

0G12

30 89.15

0G13

26 89.22

0G14

30 87.57

0G15 30

89.12 0G1630 89.11

0G17

30

89.44 0G18

30 87.65

0G19

30 89.08

00G2

30 89.55

0G20

30 87.61

0G2130 89.27

0G22 30 89.45

0G23

30 89.33

0G24

30 88.36

0G2530

89.43 0G26

3087.560G27 30

89.39 0G28

3089.29

0G29

25 87.39

00G3

30 88.39

0G30 30 89.44

0G31 30

89.25 0G32

PDT 89.11

0G33

PDT 89.09

0G34

PDT 89.38

0G35

1389.360G361389.290G37 0G38

PDT 89.33

0G39

30

89.19 00G4

PDT 89.06

0G40 PDT 89.26

0G41

PDT89.14

0G42

PDT 89.27

0G43

PDT 89.05

0G44

PDT 89.03

0G45

1388.490G461388.490G47

PDT 89.45

0G48

25 89.19

0G49

30 89.16

00G5

25 89.16

0G50

25 89.21

0G51

3087.0300G630 89.30 00G7

30

87.39 00G8 30 89.32

00G9

S teren = 79.566,00mp

1290/998-998-1030/a/2 S teren = 34.528,00mp

teren

H O R T I C O L A

89.46

89.45 89.43

89.36 89.53

89.40

89.46

89.42 89.43 89.55

93.1189.4889.64 91.84

90.21 89.50

89.50

89.47

89.63

89.4089.47

89.46

89.40

89.48

91.89

88.89

88.95

89.24 88.84

88.67

88.23

88.42

88.59

88.4588.55

87.57

88.70

88.95 89.24

89.02

88.33

88.40

88.57 88.40

88.09 89.3088.44

88.50

88.80

88.96

88.91

88.71

88.45

88.35 88.40

88.44

88.57

88.57

88.96

89.27 89.29

89.36

89.19

88.61

88.71

89.1689.15

89.11

89.26

88.91

89.1589.1089.07

89.4589.07 89.02

89.14

88.88

89.05

89.03

89.24

89.14

89.07

89.09

89.45

89.48

89.34

27 4 4

14

21 21863 3127 865

86513

3167

3169

S31

13

21 6731

63113

141

3126

26

21

9 97131

21 15

14

4 4

613

3128

2727

212831136

1

De 81/2

CF: 438684, top:1290/998-1030/B/2 S teren = 21.556,0mpTEREN PROPRIETATE

HC 69

VECINĂTATE 1290/998-998-1030/a/2

S teren = 25.277,00mp1290/998-1030/b/1/1CF 435219

profil stradal A

profil stradal A

profil stradal A profil stradal A'

continuare str.Podlibny continuare str.Podlibny

continuare str.Podlibny

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

L O C U I R E + S E R V I C I I

P + 2 E H m a x = 9 mL i u

L i u

L i c

L O C U I R E P + 1 E + M

H m a x = 9 m

C alea U

rseni profil stradal propus C

alea U rseni profil stradal propus

Locuire 32 594 m2

Locuire 31 594 m2

Locuire 29 594 m2

Locuire 30 594 m2

Locuire 24 535 m2

Locuire 23 535 m2

Locuire 8 594 m2

Locuire 22 535 m2

Locuire 20 831 m2

Locuire 21 535 m2

Locuire 22 535 m2

Locuire 7 594 m2

Locuire 6 594 m2

Locuire 5 594 m2

Locuire 4 594 m2

Locuire/ servicii 33 877 m2

Locuire/ servicii 9 668 m2

Locuire/ servicii 26 668 m2

Locuire/ servicii 10 600 m2

Locuire 28 594 m2

Locuire 12 535 m2

Locuire 11 535 m2

Locuire/ servicii 25 600 m2

Locuire/ servicii 3 877 m2

Locuire 13 535 m2

Locuire 14 535 m2

Locuire 15 535 m2

Locuire 16 535 m2

Locuire 17 814 m2

Locuire+Servicii 1.3

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.2

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.1

A: 782 m2

Locuire+Servicii 1.5

A: 782 m2

Locuire 22

A: 429 m2Locuire23 A: 429 m2

Locuire 24

A: 429 m2Locuire25 A: 429 m2

Locuire 26

A: 429 m2Locuire27 A: 429 m2

Locuire 28

A: 429 m2 Locuire

29 A: 429 m2

Locuire 30

A: 429 m2Locuire31 A: 429 m2

Locuire 32

A: 429 m2 Locuire14 A: 429 m2

Locuire 13

A: 429 m2Locuire12 A: 429 m2

Locuire 11

A: 429 m2Locuire10 A: 429 m2

Locuire 9

A: 429 m2 Locuire

8 A: 429 m2

Locuire 7

A: 429 m2Locuire6 A: 429 m2

Locuire 17

A: 312 m2 Locuire

16 A: 312 m2

Locuire 15

A: 491 m2

Locuire 5

A: 429 m2

Locuire 2

A: 312 m2 Locuire

3 A: 312 m2

Locuire 4

A: 490 m2

Locuire 18

A: 269 m2

Locuire 33

A: 928 m2

Locuire 19

A: 269 m2

Locuire+Servicii 1.4

A: 1.427 m2

Locuire 21

A: 429 m2

Locuire 20

A: 424 m2

Locuinte semicolective 2 860 m2

Locuinte semicolective 34 860 m2

Locuinte semicolective 1 1.802 m2

Locuinte semicolective 35 1.797 m2

38.11

4, 00

16 ,0 0

22 ,8 6

drum de pământ

drum de pământ

dr um

d e

pă m

ân t

dr um

d e

pă m

ân t

P. U. Z. AUTORIZAT PRIN HCL: 221 / 08.05.2015

P. U. Z. AUTORIZAT PRIN HCL: 188 / 07.04.2015

N

LIMITĂ PROPRIETATE

DRUMURI EXISTENTE

CANALE

ZONĂ VERDE

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

DEPOZITARE PRESTĂRI SERVICII sediul administrativ HORTICOLA

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPLEMETARE

L E G E N D Ă

Situația existentă

1:2000

01

Atasament: Aviz_juridic_PUZ_TIRITEU.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr. UR2017-002018/19.05.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Locuinte si functiuni complementare conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 ”, Calea Urseni, C.F. nr. 438684, nr. cad. 438684 Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF nr. 438684 Timisoara ( C.F. vechi nr. 806 Urseni, nr. topografic 1290/998- 1030/b/2 ) nr. cad. 438684 — teren intravilan in supr. de 21.556 mp, categoria de folosinta arabil, reiese ca proprietari asupra parcelei ce se reglementeaza sunt Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea cota de 750/10778, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora cota de 1000/10778, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana cota de 750/10778, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena cota de 2389/10778, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona cota de 500/10778, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina cota de 5389/10778., acestia fiind beneficiarii documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datate 04.05.2017 ) mai sus individualizate rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU lg DV.

Atasament: ref_HCL_206.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-002018/27.04.2017 SE APROBA, RIMAR NICOLAE ROBU st REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-002018/13.02.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 08.12.2016; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2861 din 20.07.2015 prelungit pana la 19.07.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 39 din 08.06.2016 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, beneficiari Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andros, Moraru Vlad Marcel și Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel și Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina proiectant S.C. Ac Tectura SRL. a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demararii Etapei a etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform HCL. nr. 140/2011, modificat prin HCL. nr. 138/2012, etapa finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în februarie 2016, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2016- 000173/08.02.2016; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL, nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Locuinte şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, se incadreaza în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Ac Tectura S.R.L., proiect nr. 199/2015, la cererea beneficiarilor Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina. 1 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, este situată în partea sud a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în UTR 71 din PUG aprobat prin HCL. nr. 157/2002 şi prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, cu funcțiunea de gospodărire comunală - cimitire. Vecinătăți: terenul studiat este învecinat la nord de teren viran — proprietate privată, la vest de un canal de colectare a apei pluviale, la sud de o stradă nou propusă prin PUZ, la est de Calea Urseni. Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinţe și funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 438684 Timişoara, nr. cadastral 438684, (nr. CF vechi 806 Urseni, nr. topografic 1290/998-1030/b/2) — teren arabil intravilan, în suprafață de 21.556 mp, proprietari, conform CF nr. 438684 Timişoara: Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel şi Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina, Declarația notarială sub nr. 357/ 27.02.2015, Declarația notarială sub nr. 219/ 30.03.2017. Planul Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, propune parcelarea terenului în vederea dezvoltării unui complex rezidențial cu locuințe şi funcțiuni complementare, Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se va asigura din Calea Urseni prin intermediul drumurilor propuse cu un prospect stradal de 16.00 m, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016- 000162/28.01.2016. si - Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014. Indicii propuşi prin documentație sunt următorii: POT propus = 30% CUT propus = 0,9 Regim de înălțime maxim propus = P+IE+M respectiv P+2E H cornişă = 9,00 m Spațiu verde minim 40% pe parcelă Indicatori maximi conform Avizului Arhitectului Sef nr. 18/08.12.2016: Regim de înalțime maxim pentru zona de locuințe individuale, semicolective şi colective mici „Lic” se propun 8 parcele = P+2E - Pentru zona de locuințe cu regim redus de înălțime „Liu”, se propun 33 de parcele cu un regim de înălțime de maxim P+1E+M; Inălțime maximă: Hm 59 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTm 530%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT m: 50.9; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 2 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaQEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Retragerea minima față de aliniamentul stradal: 4.00 metri; - Retragerea minimă față de limita posterioară: 15.00 metri — pentru parcelele 11-18, 23-41, 6.00 metri — pentru parcelele 9, 10, 19, 20, 21, 22 10.00 metri — pentru parcelele 1-8 Funcțiuni predominante: locuire colectivă şi individuală - Spaţii verzi: 5,1% zonă verde compactă, amenajată, conform Deciziei de încadrare nr. 39/08.06.2016 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Planul Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, având ca beneficiari pe Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina, Declarația notarială sub nr. 357/ 27.02.2015, Declarația notarială sub nr. 219/ 30.03.2017, întocmit conform proiectului nr. 199/2015, realizat de S.C. Ac Tectura S.R.L,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - regimul de înălțime de max. maxim P+2E pentru zona de locuințe individuale, semicolective şi colective mici „Lic” - regimul de înălțime de max. P+1E+M pentru zona de locuințe cu regim redus de înălțime „Liu”, - înălțime maximă: Hna59 m; - procent de ocupare al terenului maxim: POT ma 530%; - coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT n150.9; 3 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - retragerea minima față de aliniamentul stradal: 4.00 metri; - retragerea minimă față de limita posterioară: 15.00 metri — pentru parcelele 11-18, 23-41, 6.00 metri — pentru parcelele 9, 10, 19, 20, 21,22 10.00 metri — pentru parcelele 1-8 Funcțiuni predominante: locuire colectivă şi individuală - Spaţii verzi: 5,1% zonă verde compactă, amenajată, conform Deciziei de încadrare nr. 39/08.06.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 438684 Timişoara, nr. cadastral 438684, (nr. CF vechi 806 Urseni, nr. topografic 1290/998-1030/b/2) — teren arabil intravilan, în suprafață de 21.556 mp, tară Far. RE O M Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina, Declarația notarială sub nr. 357/ 27.02.2015, Declarația notarială sub nr. 219/ 30.03.2017. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Locuinţe şi funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism precum şi a planşei nr. 02.1 „Reglementări conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013” Pentru ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU — —_ CONSILIER Sorina PO, ŞEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU avers rodii în Dim d Moare li nn, UR 2067 — Red/Dact — S-P. vozorz [13.035 2&17- al li dr Cod FP 53-01, ver. 2

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr. UR2017-002018/19.05.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Locuinte si functiuni complementare conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni, C.F. nr. 438684, nr. cad. 438684 Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF nr. 438684 Timisoara ( C.F. vechi nr. 806 Urseni, nr. topografic 1290/998- 1030/b/2 ) nr. cad. 438684 — teren intravilan in supr. de 21.556 mp, categoria de folosinta arabil, reiese ca proprietari asupra parcelei ce se reglementeaza sunt Stanciu Mihail şi Stanciu Oana Andreea cota de 750/10778, Moraru Vlad Marcel şi Moraru Cristina Tudora cota de 1000/10778, Alexa Laurentiu şi Alexa Ionica Oana cota de 750/10778, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena cota de 2389/10778, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona cota de 500/10778, Mălaimare Gheorghe şi Mălaimare Hortenzia Leontina cota de 5389/10778., acestia fiind beneficiarii documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datate 04.05.2017 ) mai sus individualizate rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu priveste indicii urbanistici propusi, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU — LL D.V.