keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 457/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 457/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-012107/24.07.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 27/14.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 30/12.07.2018;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş - Arhitect Şef nr. 31/05.07.2018, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 4088/07.11.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., întocmit conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Zonă locuire colectivă / mixtă, cu regim de înălţime maxim P+2E / P+2E+M/Er (Lc)
POT max = 35 %
CUT max = 1,40
Regimul maxim de înălţime propus : P+2E / P+2E+M/Er // H cornisa = 10,50 m.
Zone verzi pe parcelă: 20 %
Accesele auto şi pietonale conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002824/26.04.2018.
Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % conform Deciziei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este înscris în CF nr. 437346, nr.cad. 437346, nr.top. 1690/b/1/a/1/202, în suprafaţă de 383 mp, CF nr. 437347, nr.cad. 437347, nr.top. 1690/b/1/a/1/203, în suprafaţă de 399 mp, CF nr. 437348, nr.cad. 437348, nr.top. 1690/b/1/a/1/204, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437349, nr.cad. 437349, nr.top. 1690/b/1/a/1/205, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437350, nr.cad. 437350, nr.top. 1690/b/1/a/1/206, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437351, nr.cad. 437351, nr.top. 1690/b/1/a/1/207, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437352, nr.cad. 437352, nr.top. 1690/b/1/a/1/208, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437353, nr.cad. 437353, nr.top. 1690/b/1/a/1/209, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437354, nr.cad. 437354, nr.top. 1690/b/1/a/1/210, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437355, nr.cad. 437355, nr.top. 1690/b/1/a/1/211, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437356, nr.cad. 437356, nr.top. 1690/b/1/a/1/212, în suprafaţă de 506 mp, CF nr. 437357, nr.cad. 437357, nr.top. 1690/b/1/a/1/213, în suprafaţă de 601 mp, CF nr. 437358, nr.cad. 437358, nr.top. 1690/b/1/a/1/214, în suprafaţă de 587 mp, CF nr. 437359, nr.cad. 437359, nr.top. 1690/b/1/a/1/215, în suprafaţă de 572 mp, CF nr. 437360, nr.cad. 437360, nr.top. 1690/b/1/a/1/216, în suprafaţă de 414 mp, CF nr. 437361, nr.cad. 437361, nr.top. 1690/b/1/a/1/217, în suprafaţă de 429 mp, CF nr. 437362, nr.cad. 437362, nr.top. 1690/b/1/a/1/218, în suprafaţă de 350 mp, CF nr. 444259, nr.cad. 444259, în suprafaţă de 306 mp, CF nr. 444260, nr.cad. 444260, în suprafaţă de 62 mp, categoria de folosinţă arabil intravilan, proprietar SC INCONTRO PREFABBRICATI S.A..

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, planşa nr. 04b - ,,Proprietate asupra terenurilor - Situatia propusa" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime" str. Parâng - Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive_PUZ_Incontro_Albastrelelor.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-012107/24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime”, str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Zonă locuinţe colective cu regim

redus de înălţime”, str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, este amplasat în partea de est a Municipiului Timişoara la sud de canalul Bega, în intravilan, la intersecţia stăzilor Parâng, Delineşti şi Albăstrelelor, fiind accesibil din aceste străzi.

Conform PUG Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 – zonă pentru depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ / PUD. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Terenul reglementat este înscris în CF nr. 437346, nr.cad. 437346, nr.top. 1690/b/1/a/1/202, în suprafaţă de 383 mp, CF nr. 437347, nr.cad. 437347, nr.top. 1690/b/1/a/1/203, în suprafaţă de 399 mp, CF nr. 437348, nr.cad. 437348, nr.top. 1690/b/1/a/1/204, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437349, nr.cad. 437349, nr.top. 1690/b/1/a/1/205, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437350, nr.cad. 437350, nr.top. 1690/b/1/a/1/206, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437351, nr.cad. 437351, nr.top. 1690/b/1/a/1/207, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437352, nr.cad. 437352, nr.top. 1690/b/1/a/1/208, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437353, nr.cad. 437353, nr.top. 1690/b/1/a/1/209, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437354, nr.cad. 437354, nr.top. 1690/b/1/a/1/210, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437355, nr.cad. 437355, nr.top. 1690/b/1/a/1/211, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437356, nr.cad. 437356, nr.top. 1690/b/1/a/1/212, în suprafaţă de 506 mp, CF nr. 437357, nr.cad. 437357, nr.top. 1690/b/1/a/1/213, în suprafaţă de 601 mp, CF nr. 437358, nr.cad. 437358, nr.top. 1690/b/1/a/1/214, în suprafaţă de 587 mp, CF nr. 437359, nr.cad. 437359, nr.top. 1690/b/1/a/1/215, în suprafaţă de 572 mp, CF nr. 437360, nr.cad. 437360, nr.top. 1690/b/1/a/1/216, în suprafaţă de 414 mp, CF nr. 437361, nr.cad. 437361, nr.top. 1690/b/1/a/1/217, în suprafaţă de 429 mp, CF nr. 437362, nr.cad. 437362, nr.top. 1690/b/1/a/1/218, în suprafaţă de 350 mp, CF nr. 444259, nr.cad. 444259, în suprafaţă de 306 mp, CF nr. 444260, nr.cad. 444260, în suprafaţă de 62 mp, categoria de folosinţă arabil intravilan, proprietar SC INCONTRO PREFABBRICATI S.A..

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str.

Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara propune schimbarea funcţiunii propuse prin P.U.G. de zonă pentru depozitare şi prestări servicii, în zonă cu funcţiunea de locuire, destinată pentru locuinţe colective de tip urban cu regim redus de înălţime: P+2E+M/Er, cu funcţiuni complementare; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal la parcelele propuse se face din strada Delineşti - la sud şi din strada nouă (fără nume) - la nord, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002824/26.04.2018.

Cod FO53-03,Ver.2

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind privind amenajarea

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, pentru documentaţia PUZ „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2595 din 15.06.2017 (prelungit), Avizul de Oportunitate nr. 27/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 30/12.07.2018.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.05/165/2017, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Incontro_Albastrelelor.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-012107/27.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de

înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-012107/27.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime”, str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de locuire, destinată pentru locuinţe colective de tip urban cu regim redus de înălţime şi funcţiuni complementare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-012107/19.07.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 27/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 30/12.07.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2595 din 15.06.2017 prelungit pana la 14.06.2019, Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 31/05.07.2018, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 4088/07.11.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Eugenia Mărculescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 28.09.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017 – 015100/30.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, în suprafaţă totală de 8.539 mp este format din 19 parcele şi este situat în partea de est a Municipiului Timişoara, la sud de canalul Bega, în intravilan, la intersecţia stăzilor Parâng, Delineşti şi Albăstrelelor, fiind accesibil din aceste străzi. Terenul studiat a fost lotizat în parcele pentru locuinţe anterior elaborării P.U.G. Timişoara.

Destinaţia actuală, conform PUG Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 – zonă pentru depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ / PUD.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii se află în zonă cu interdicţie temporară de construire, motiv pentru care s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 31/05.07.2018 şi Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 4088/07.11.2017.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de

înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat este înscris în CF nr. 437346, nr.cad. 437346, nr.top. 1690/b/1/a/1/202, în suprafaţă de 383 mp, CF nr. 437347, nr.cad. 437347, nr.top. 1690/b/1/a/1/203, în suprafaţă de 399 mp, CF nr. 437348, nr.cad. 437348, nr.top. 1690/b/1/a/1/204, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437349, nr.cad. 437349, nr.top. 1690/b/1/a/1/205, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437350, nr.cad. 437350, nr.top. 1690/b/1/a/1/206, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437351, nr.cad. 437351, nr.top. 1690/b/1/a/1/207, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437352, nr.cad. 437352, nr.top. 1690/b/1/a/1/208, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437353, nr.cad. 437353, nr.top. 1690/b/1/a/1/209, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437354, nr.cad. 437354, nr.top. 1690/b/1/a/1/210, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437355, nr.cad. 437355, nr.top. 1690/b/1/a/1/211, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437356, nr.cad. 437356, nr.top. 1690/b/1/a/1/212, în suprafaţă de 506 mp, CF nr. 437357, nr.cad. 437357, nr.top. 1690/b/1/a/1/213, în suprafaţă de 601 mp, CF nr. 437358, nr.cad. 437358, nr.top. 1690/b/1/a/1/214, în suprafaţă de 587 mp, CF nr. 437359, nr.cad. 437359, nr.top. 1690/b/1/a/1/215, în suprafaţă de 572 mp, CF nr. 437360, nr.cad. 437360, nr.top. 1690/b/1/a/1/216, în suprafaţă de 414 mp, CF nr. 437361, nr.cad. 437361, nr.top. 1690/b/1/a/1/217, în suprafaţă de 429 mp, CF nr. 437362, nr.cad. 437362, nr.top. 1690/b/1/a/1/218, în suprafaţă de 350 mp, CF nr. 444259, nr.cad. 444259, în suprafaţă de 306 mp, CF nr. 444260, nr.cad. 444260, în suprafaţă de 62 mp, categoria de folosinţă arabil intravilan, proprietar SC INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara propune schimbarea funcţiunii propuse prin P.U.G. de zonă pentru depozitare şi prestări servicii, în zonă cu funcţiunea de locuire, destinată pentru locuinţe colective de tip urban cu regim redus de înălţime: P+2E+M/Er, cu funcţiuni complementare; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă, conform propunerilor şi avizelor.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Accesul auto şi pietonal la parcelele propuse se face din strada Delineşti - la sud şi din strada nouă (fără nume) - la nord, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002824/26.04.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002824/26.04.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: Zonă locuire colectivă / mixtă, cu regim de înălţime maxim P+2E / P+2E+M/Er (Lc)

POT max = 35 % CUT max = 1,40 Regimul maxim de înălţime propus : P+2E / P+2E+M/Er // H cornisa = 10,50 m.

Zone verzi pe parcelă: 20 %

Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, planşa nr. 04b - ,,Proprietatea asupra terenurilor – Situaţia propusă” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă locuinţe colective cu regim

redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., întocmit conform proiectului nr. 13.05/165/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Zonă locuire colectivă / mixtă, cu regim de înălţime maxim P+2E / P+2E+M/Er (Lc) POT max = 35 % CUT max = 1,40 Regimul maxim de înălţime propus : P+2E / P+2E+M/Er // H cornisa = 10,50 m.

Zone verzi pe parcelă: 20 %

Accesele auto şi pietonale conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002824/26.04.2018.

Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % conform Deciziei de încadrare nr. 83 din 08.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 437346, nr.cad. 437346, nr.top. 1690/b/1/a/1/202, în suprafaţă de 383 mp, CF nr. 437347, nr.cad. 437347, nr.top. 1690/b/1/a/1/203, în suprafaţă de 399 mp, CF nr. 437348, nr.cad. 437348, nr.top. 1690/b/1/a/1/204, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437349, nr.cad. 437349, nr.top. 1690/b/1/a/1/205, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437350, nr.cad. 437350, nr.top. 1690/b/1/a/1/206, în suprafaţă de 590 mp, CF nr. 437351, nr.cad. 437351, nr.top. 1690/b/1/a/1/207, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437352, nr.cad. 437352, nr.top. 1690/b/1/a/1/208, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437353, nr.cad. 437353, nr.top. 1690/b/1/a/1/209, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437354, nr.cad. 437354, nr.top. 1690/b/1/a/1/210, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437355, nr.cad. 437355, nr.top. 1690/b/1/a/1/211, în suprafaţă de 432 mp, CF nr. 437356, nr.cad. 437356, nr.top. 1690/b/1/a/1/212, în suprafaţă de 506 mp, CF nr. 437357, nr.cad. 437357, nr.top. 1690/b/1/a/1/213, în suprafaţă de 601 mp, CF nr. 437358, nr.cad. 437358, nr.top. 1690/b/1/a/1/214, în suprafaţă de 587 mp, CF nr. 437359, nr.cad. 437359, nr.top. 1690/b/1/a/1/215, în suprafaţă de 572 mp, CF nr. 437360, nr.cad. 437360, nr.top. 1690/b/1/a/1/216, în suprafaţă de 414 mp, CF nr. 437361, nr.cad. 437361, nr.top. 1690/b/1/a/1/217, în suprafaţă de 429 mp, CF nr. 437362, nr.cad. 437362, nr.top. 1690/b/1/a/1/218, în suprafaţă de 350 mp, CF nr. 444259, nr.cad. 444259, în suprafaţă de 306

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

mp, CF nr. 444260, nr.cad. 444260, în suprafaţă de 62 mp, categoria de folosinţă arabil intravilan, proprietar SC INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.05/165/2017, planşa nr. 04b - ,,Proprietatea asupra terenurilor – Situaţia propusă” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime” str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.05/165/2017, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU Liliana IOVAN Red/dact – L.I.

Atasament: Aviz_juridic_str_Parang_Delinesti_Albastrelelor.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-012107/27.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 30.07.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime ” str. Parâng- Delineşti- Albăstrelelor, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: CF nr. 437346 Timişoara, nr. cad. 437346, teren în suprafață de 383 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437347 Timișoara, nr. cad. 437347, teren în suprafață de 399 mp categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentaţiei. CF nr. 437348 Timişoara, nr. cad. 437348, teren în suprafață de 590 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC IÎNCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437349 Timişoara, nr. cad. 437349, teren în suprafață de 590 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437350 Timişoara, nr. cad. 437350, teren în suprafață de 590 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437351 Timişoara, nr. cad. 437351, teren în suprafață de 432 mp categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437352 Timişoara, nr. cad. 437352, teren în suprafață de 432 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437353 Timişoara, nr. cad. 437353, teren în suprafață de 432 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437354 Timişoara nr. cad. 437354, teren în suprafață de 432 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437355 Timişoara, nr. cad. 437355, teren în suprafață de 432 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437356 Timişoara, nr. cad. 437356, teren în suprafață de 506 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437357 Timişoara, nr. cad. 437357, teren în suprafaţă de 601 mp, categoria de folosinţă arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437358 Timişoara, nr. cad. 437358, teren în suprafață de 587 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437359 Timişoara, nr. cad. 437359, teren în suprafață de 572 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437360 Timișoara, nr. cad. 437360, teren în suprafață de 414 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației.

CF nr. 437361 Timişoara, nr. cad. 437361, teren în suprafață de 429 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 437362 Timişoara, nr. cad 437362, teren în suprafață de 350 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. CF nr. 444259 Timişoara, nr. cad. 444259, teren în suprafață de 306 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 26.07.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. CF nr. 444260 Timişoara, nr. cad. 444260, teren în suprafață de 62 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC INCONTRO PREFABRICATI SA beneficiara documentației. Din examinarea cărții funciare nr. 444260 Timişoara datată 26.07.2018 este înscris un drept de servitute pentru lucrări de intervenție asupra reţelelor electrice în favoarea CONEL — SC ELECTRICA SA Timişoara. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-012107/27.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective cu regim redus de înălțime ” str. Parâng- Delineşti- Albăstrelelor, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din cărțile funciare individualizate mai sus, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_Incontro.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2017-015100/30.10.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a ublicului cu privire la documentația: -PUZ.- „Zona locuințe colective cu regim redus de înălțime”; - Amplasament: Parâng — Delineşti — Albăstrelelor, Timisoara - Beneficiari: S.C. INCONTRO PREFABRICATI S.A. - Proiectant: S.C. PILOT TEAM Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 28.09.2017 — 22.10.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/21.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați: 1. Str. Parang nr. 20,22,24,26,28,30 (vis-a-vis) 2. Str Delinestin nr. 8, 8a, 10 (vis-a-vis) 3. Str. Albastrelelor nr. 6A - fabrica Orizo, nr. 8 - teren neconstruit 4. Str. Albastrelelor nr. 11,13,15,17,19,21,23,25 (vis-a-vis S-au expediat 19 plicuri. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizată in data de 11.10.2017, între orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata de această investiție. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 63/21.02.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „Zona locuințe colective cu regim redus de înălțime”, Timişoara, beneficiar S.C. INCONTRO PREFABRICATI S.A., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. „ARHITECT ŞEF / “Emilian Sorin CIURARIU / | fr | NA E) CONSILIER E E Red- S.P. -2ex 3 /

Atasament: Regulament_Incontro_Plopi.pdf

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, TIMIŞOARA, Judeţul Timiş

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. 2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenurilor având numerele cadastrale 437346, 437347, 437348, 437349, 437350, 437351, 437352, 437353, 437354, 437355, 437356, 437357, 437358, 437359, 437360, 437361, 437362, 444259, 444260, înscris în C.F. nr. 437346, 437347, 437348, 437349, 437350, 437351, 437352, 437353, 437354, 437355, 437356, 437357, 437358, 437359, 437360, 437361, 437362, 444259, 444260 Timişoara, situate pe teritoriul intravilan al municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii

350/2001 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru

realizarea locuinţelor, modificată, republicată • H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei • Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal –

indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/n/16.08.2000; • Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM

– 007 – 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/n/2000; • Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea Reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor

construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.. Zonificarea funcţională propusă stabileşte condiţiile de amplasare şi conformare a

construcţiilor, şi este prezentată în planşa 03 - Reglementări urbanistice – zonificare.

1

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului

natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic.

Articolul 4 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri

naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, de servitute

şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la: POT maxim de 35% şi

CUT maxim 1,40.

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării de construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul plan

urbanistic zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea faţă de punctele cardinale Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism – RGU, adică se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru camerele de locuit, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

Articolul 12 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi

majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

2

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Articolul 13 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR Nu este cazul.

Articolul 14 - Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat, conform HG 525/1996. Construcţiile se vor amplasa în limitele zonei de implantare, cu retragere de minim

8,0m. faţă de aliniament pe strada Delineşti, conform planşei 03 - ”Reglementări urbanistice”.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea construcţiilor principale în interiorul parcelei se va face respectând

distanţele minime obligatorii conform Codului Civil şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

Amplasarea pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile propuse vor fi conform normelor de însorire în vigoare, astfel încât să se asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din clădire si din locuintele invecinate. În cazul distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii OMS 119/2014.

Clădirile se vor amplasa în regim cuplate pe o latură comună a parcelei. Dacă nu sunt cuplate cu altă clădire de pe parcela învecinată, clădirile vor respecta distanţa de de minim H/2 (la cornişă) faţă de limita laterală necuplată.

Se amplasează o clădire principală pe parcelă.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile Numărul şi configuraţia acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei

4 din Regulamentul general de urbanism – RGU, cu respectarea avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002824/26.04.2018.

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului public al vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,80 m şi o înălţime minimă de 4,20 m..

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

Articolul 17 - Accese pietonale Asigurarea acceselor pietonale (trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale) dintr-un drum

public, direct sau prin servitute, este obligatorie. Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau

numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. Este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau

cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 18 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura

posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.

3

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon.

Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit, a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează

de către investitor, conform planului de acţiune. Investitorul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, apă,

canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc, pentru racordarea la reţelele publice existente. Lucrarile de echipare a clădirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica,

telefonie, TV) se vor proiecta si realiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admite in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 20 – Parcelarea Terenul se poate dezmembra rezultând maxim 8 parcele pentru locuire. Parcelele se pot unifica prin alipirea a două parcele alăturate, rezultând 4 parcele, caz în

care prevederile prezentului regulament se aplică parcelelor rezultate. Dacă o construc ie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren dejaț

construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului ini ial (ț conform prevederilor Legii 350/2001 republicată, Anexa 2)

Articolul 21 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă admisibilă este P+2E+M/Er niveluri, respectiv Hcornişă = 10,50 m.

(fată de cota +0,00) şi H maxim = 14,50 m. Etajele retrase se vor amplasa în interiorul unui arc de cerc şi a tangentei la acesta

raportat la marginea clădirii, la unghi de 45 grade faţă de planul terasei.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi

exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural – conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor, se vor tratate in mod obligatoriu la acelaşi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Calcanele clădirilor se vor trata ca faţade.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje Numărul parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,

conform anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timişoara şi a avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002824/26.04.2018:

- se vor asigura minim 1,15 locuri de parcare pentru fiecare apartament. - se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare,

proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora, în conformitate cu Anexa 5 din R.G.U; Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în

interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Amplasarea parcajelor faţă de clădirile învecinate se va face avându-se in vedere

4

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

asigurarea distanţelor necesare securităţii în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Spaţiile amenajate la sol pentru parcarea autovehiculelor trebuie să fie situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit. La parterul clădirilor, în zonele unde parcările se învecinează cu spaţii locative nu se dispun ferestre ale încăperilor de locuit.

Intrarile si iesirile la parcaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de

capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 din HG nr.525/1996 şi a normativelor în vigoare. Sunt asigurate spaţii verzi publice în procent de 5,00% din suprafaţa totală a terenului

studiat, respectiv suprafaţa de 427 mp.. Se va trata cel puţin 20% din suprafaţa fiecărei parcele ca spaţiu verde şi se va planta

minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. Spaţiile verzi în cadrul parcelelor / ansamblului se vor dimensiona astfel încât să

satisfacă indicele de minim de 2 mp/ locatar. Spaţiile verzi din cadrul parcelelor / ansamblului vor fi de folosinţă comună pentru toţi

locatarii, având asigurat accesul liber pentru toţi locatarii. Se va respecta HCL nr. 4 / 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de

arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

Articolul 25 - Împrejmuiri În grupările de clădiri realizate în condominiu sau care constituie un ansamblu, gardurile

vor cuprinde întreaga grupare şi se vor amplasa la limita cu domeniul public. Nu se vor realiza împrejmuiri înspre zonele folosite în comun. Gardurile se pot realiza şi din elemente discontinue care nu îngădesc accesul la

funcţinile de la parter. Gardurle se pot realiza cu un parapet de maxim 0,5 metri şi panouri transparente, având

o înălţime totală de 1,20 m, care pot fi dublate cu gard viu. Gardul viu folosit ca imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de maxim 1,8 m.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de

unităţi funcţionale: Lc - Zonă locuire colectivă / mixtă - locuire de tip permanent în sistem colectiv cu

funcţiuni complementare

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

Lc – Zonă locuire colectivă / mixtă

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale: locuinţe colective Articolul 2 Funcţiunea dominantă: locuire cu caracter permanent în regim colectiv Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: comerţ, servicii, căi de comunicaţie, parcaje, spaţii plantate, gospodărie comunală, echipare edilitară.

5

P.U.Z. - ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Timişoara, Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor, Judeţul Timiş Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise  locuinţe colective, cu sau fără funcţiuni complementare la parter, cu regim de înălţime

maxim P+2E/ P+2E+M/Er;  numărul de unităţi locative pe parcelă se va stabili inând cont de suprafeţele minimaleț

stabilite prin Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, respectarea parametrilor urbanistici POT şi CUT, asigurarea pe parcelă a locurilor de parcare necesare;

 locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;  servicii, proiectare, notariat, agenţii turism, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii

profesionale, servicii medicale; servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală, întreţinere corporală);

 sedii de firmă/administrative/birouri, reprezentan e firme / financiar-bancare;ț  spaţii pentru sport şi recreere de mici dimensiuni, care să nu fie generatoare de

disconfort în raport cu locuirea;  comerţ cu amănuntul în spaţii sub 400 mp.  căi de acces carosabile şi pietonale  parcaje  spaţii plantate  locuri de joacă pentru copii,  construcţii pentru echiparea tehnică şi gospodărie comunala

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor amplasate la parter, indiferent de

amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi cu grad redus de perturbare a locuirii.

La parterul cladirilor de locuit se pot amplasa unitati comerciale, unitati de prestari servicii, cafenele, farmacii, cabinete medicale umane fara paturi, cabinete veterinare pentru animale de companie, cu conditia ca acestea, prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor;

Articolul 6 Utilizări interzise: La nivel de ansamblu, se interzic următoarele utilizări:

- alte tipologii de locuire; - construcţii provizorii de orice natură; - depozitare en-gros sau mic-gros; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane; - staţii de întreţinere auto;

Se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii.

Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În cadrul planului urbanistic zonal există o singură unitate teritorială de referinţă.

Întocmit, Arh. Laura Mărculescu

6

Atasament: 01_Incadrare.pdf

C ALEA STAN

VID R

IG H

IN (C

ALEA BU ZIASU

LU I)

rampe

S.RATT

S.RATT

S.RATT

parcare rampa

parcare

INCADRARE IN ZONA

INCADRARE IN P.U.G.

INCADRARE IN ZONA

LIMITA ZONEI STUDIATE IN P.U.Z.

INCADRARE IN PUG E3

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

0.1 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN PUG

P.U.Z.

01

06.2018

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Atasament: 02_Existent.pdf

STR . ALBASTR

ELELO R

23

5

6A

7

9 11

13 15

176B

4

4A

6C

19 21

23

25

27-29

10

8

12

2

6B 6A

6

5

hala productie

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

3.00

Nr. c ad. v

echi: 1690

/b/1/a /1/22

1/1

403891

439540

419363

425482

405007

428697

405004

439541

STR. D ELINE

STI

Hala productie ORIZO

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CM CM

CM

A

A

A

Le a

Le a

Le a

Le a

1.50

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea

In el

IV tra

se u

pr op

us

SITUATIA EXISTENTA

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

02 SITUATIA EXISTENTA

P.U.Z.

02

06.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

CLADIRI REZIDENTIALE REGIM MIC DE INALTIME / INDIVIDUALE EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

CLADIRI INDUSTRIALE EXISTENTE

TEREN STUDIAT

CLADIRI GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTE

LIMITE PARCELE EXISTENTE PE TERITORIUL REGLEMENTAT LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

Lea RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LEA jt GAS RETEA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

A RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA Ad 125 CM RETEA CANALIZARE MENAJERA Cd 300

LIMITE

RETELE

FUNCTIUNI

RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES mt

Atasament: 03_Reglementari.pdf

STR . JU

LES VER N

E

STR . ALBASTR

ELELO R

2

4

6

5

6A

7

9 11

13 15

176B

4

4A

6C

19 21

23

25

27-29

10

8

31

12

2

6B 6A

6

5

hala productie SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

SE10SE10

SE4SE4

77.84

3.00

Top 16 90/b/1/

a/1/219

Nr. c ad. v

echi: 1690

/b/1/a /1/22

1/1

403891

439540

419363

425482

405007

428697

405004

439541

STR . PAR

AN G

STR. BISTREI STR. D ELINE

STI

Hala productie ORIZO

2.60

P+2E+M/Er

P+2E+M/Er

P+2E

P+2E

P+2E

P+2E

P+2E+M/Er

2E

2E

P+2E+M/Er

1.50

5.75

5.48

21.50

25.87

39.45

2.01

61.83

45.62

13.18

Hala productie ORIZO 23.93

22.96

22.15

7.21

19.56

21.74

25.39

10.00

10.00

33.25

S= 4 1056

S= 9 427

S= 10 62

S= 2 772 S=

3 905

S= 8 884

38.51

39.35

Margine existenta carosabil

2

12 4.

00

5

Margine existenta carosabil

1.5 2.5

7.0 1.5

1.5

2.0 6.0

1.0 9.0

12.0

2.25 6.0

2.0 6.0

S= 11

603

39.35

19.33

17.00

19 .4

6 25.11

17.00

25.10

21.33

18 .4

6

1.4

10.62

31.27

8.80

1.59

38.39

S= 1 929

S= 7 851

S= 5 1150

S= 6 900

S.RATT

S.RATT

S= 1 600

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

07

06.2018

1:500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

LEGENDA

ZONA REZIDENTIALA REGIM MIC DE INALTIME EXISTENTA

LIMITA DE IMPLANTARE CLADIRI PROPUSA

INDICATORI PARCELE (NUMEROTARE, SUPRAFATA)

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta / predominant rezidentiala P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,40 Regim de inaltime max.=P+2E+M/Er Hcornisa=max 10,50 m pentru regim de inaltime P+2E+M/Er

ZONA VERDE PROPUSA

ZONA PARCARI / CAI DE ACCES

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONA GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA

ZONA CAI DE CIRCULATIE RUTIERA (STRAZI) EXISTENTA / PROPUSA

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 8.539 mp 100,00 % 8.539 mp 100,00 %

5.981 mp 70,04 % Zona parcaje si cai de acces 1.466 mp 17,17 %

8.477 mp 99,27 % 62 mp 0,73 % 62 mp 0,73 %

603 mp 7,06 % Zona spatii verzi publice 427 mp 5,00 %

ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA / MIXTA PROPUSA

ACCESE PE PARCELE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LIMITA ZONEI STUDIATE IN P.U.Z. LIMITA DE PROPRIETATE LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

LIMITE

Atasament: 05_Mobilare.pdf

STR . ALBASTR

ELELO R

3

5

6A

7

9 11

13 15

176B

4

4A

6C

19 21

23

25

27-29

10

8

12

2

6B 6A

6

5

hala productie SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

SE10SE10

SE4SE4

77.84

3.00

Nr. c ad. v

echi: 1690

/b/1/a /1/22

1/1

403891

439540

419363

425482

405007

428697

405004

439541

STR. D ELINE

STI

Hala productie ORIZO

2.60

1.50

5.75

5.48

7

9

7

21.50

25.87

39.45

2.01

61.83

45.62

13.18

Hala productie ORIZO 23.93

8

7

8

7

22.96

22.15

7.21

19.56

zona verde 5%

10.5

10.0

10.0

P+2E+M/Er

P+2E+M/Er

2E

P+2E

P+2E

P+2E

21.74

25.39

10.00

10.00

33.25

S= 4 1056

S= 9 427

S= 10

62

S= 2 772 S=

3 905

S= 8 884

8

7

7

5

7

8

6

8

7

38.51

39.35

Margine existenta carosabil

2

12

5.0

4. 00

5

Margine existenta carosabil

5.5 5.0

5.0

5.5 5.0

2.5

5.0

2.5

1.5 2.5

7.0 1.5

1.5

5.0 5.5

5.0

5.0

5.5

2.0 6.0

1.0 9.0

12.0

2.25 6.0

6.0

6.0

2.0 6.0

S= 11

603

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

13.0

13.0

13.0

2.0

13.0

39.35

19.33

17.00

19 .4

6

25.11

17.00

25.10

21.33

18 .4

6

13.00

36.00

1.4

23.89

2.85

P+2E

2E

P+2E+M/Er

2.0

2.0

13.0 2.0

2.0

9.25

7.20 9.35

10.62

31.27

8.80

1.59

38.39

P+2E+M/Er

S= 1 929

S= 7 851

S= 5 1150

S= 6 900

S.RATT

S.RATT

S= 1 600

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

07

06.2018

1:500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

POSIBILITATI DE MOBILARE LEGENDA

CLADIRI REZIDENTIALE REGIM MIC DE INALTIME EXISTENTE

CLADIRI INDUSTRIALE EXISTENTE

ZONA VERDE PUBLICA PROPUSA

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE / MIXTE PROPUSE

INDICATORI PARCELE (NUMEROTARE, SUPRAFATA)

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

CLADIRI GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTE

ZONA VERDE PROPUSA PE PARCELE

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta / predominant rezidentiala P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,40 Regim de inaltime max.= P+2E // P+2E+M/Er Hcornisa=max 10,50 m pentru regim de inaltime P+2E+M/Er

ACCESE PE PARCELE

LIMITA LOGII, BALCOANE, CONSOLE, DECROSURI

LIMITE PARCELE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

LIMITE

CONSTRUCTII, FUNCTIUNI

Atasament: 06_Studiu_cvartal.pdf

STR. MIRISTEI

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R.

C AP

RI OA

RE I

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R

. C AM

PU LU

I

STR. ZEFIRULUI

STR. ENERGIEI

ST R.

SU BU

LE AS

A

ST R.

E NE

RG IE

I ST

R. S

AT U

M AR

E

ST R.

EN ER

GIE I

STR. SOVATA

ST R.

M O

G O

SO AI

A

ST R.

A M

AD O

STR. VALISOARA

STR . JO

KAI M O

O R

STR . G

-R AL M

AG H

ER U

ST R

. L U

N C

AN I

STR. VALISOARA

STR. COLONIA RADIO

STR. COLONIA RADIO

STR. MIRISTEI

STR. CANALUL BEGA

STR . ALBASTR

ELELO R

STR. CANALUL BEGA

STR. CANALUL BEGA

STR . G

EN ER

AL M AG

H ER

U

STR . JU

LES VER N

E

STR. LUD

US

STR. CANALUL BEGA

STR . PAR

AN G

STR . G

EN ER

AL M AG

H ER

U

STR. DEL

INES TI

STR . JU

LES VER N

E

STR . ALBASTR

ELELO R

STR . JU

LES VER N

E

STR . ALBASTR

ELELO R

STR. DELT

A

STR . M

AR TIR

N IC

O LAE LAC

ATU S (STR

. M ED

IAS)

STR. BISTREI

STR . BISTR

ITEI

ST R.

B IS

TR EI

STR. BISTRITEI

STR. TAT

A OA NCEA

(STR . SOV

EJA)

STR. TAT

A OA NCEA

(STR . SOV

EJA)

STR . G

-R AL M

AG H

ER U

STR . JU

LES VER N

E

STR . JU

LES VER N

E

STR . DEM

ETR ESC

U

STR . JU

LES VER N

E

STR . ALBASTR

ELELO R

STR . JU

LES VER N

E

STR . TAT

A OA NCE

A (ST R. SO

VEJA )

STR . ALBASTR

ELELO R

STR . PAR

AN G

STR . M

AR TIR

N IC

O LAE LAC

ATU S (STR

. M ED

IAS)

STR. TATA

OANC EA (S

TR. S OVEJ

A)

STR . M

ED IAS

STR . PAR

AN G

STR . PAR

AN G

STR . BISTR

EI

STR . BISTR

EI

STR. DEM

ETRE SCU

STR . M

ED IAS

STR. DEM

ETRE SCU

STR . PAR

AN G

STR. Z EFIRU

LUI

STR. P OIANA

MARU LUI

STR. MUNTELE MIC

STR. BAIA

5

10

11

8

7

9

6 4

5

23

3

1

31 30

2A

25

28 27

29

26

32

12A

12

14

13

2 2A

11

4 6

5

7

14

9 11

16

10 8

12

9 11A

13 11

13 15A

18 20

15

17

22

24

15 17

16 18

19

18A

21A

20

26 28

32 30

21 23

20A 22

2524

33 31

35

27

29

24A 26

28

14

12 10

9

5 7

8 6

81 3

6 4

1A

2

19

20

17 18

15 16

4

5 3

2

1

4

6 5

2

1

14

13

11-12

10 9

8 7

4A

3

4

12A

9

10

11

22

24 23

21

7

6 5

3A

2

4

4 6

10

2 2

4

9

8

1

3 5

1

3

6

5

5

12 10

8

9

7

10 8

13

12

19

17 1514

18A 16

2

4

6

1 3

5

6A

7

9 11

13 15

176B

2

1B 1A

14B

14A

3

6A

2

1A

2A

14C

14

12

3

1

6

4

4A

6C

712D 12C

12B 12A

23

18 20-22

25

27

24

14

33 35

39 37

31 2924A

26

28 30

32

35

19 21

23

25

27-29

10

8

33 31

12

16 14

2

3

4134-36

43

38

49 47

45

40A

37

39

43

41

22

51 53

42-40

46-44

55

48

5750

45

26

24

47

28

49A 4930

32

18 20

1A

3132 43A

2 2A

2B

1B 3

5

2A

5A 5B

4

2

4 5

6B 6A

6

1

5

4B

8 8A

8B

10

10A

12

3

2

4

64 63

40

62 61

59 60

58

1

3

56 57

55 54

25

23

21

53 52

51 49

50 48

47 46

44 45

43 42

41 40

39

37

4

30-32

61 63

65 67

39A 39

41 4360

64 62

66

70 68

65

67 69

72 74

76

78

71

69A

80

73

82

75

77

84

88 86

71

73

75 7754

7990

92

81 79

56

60 58

85 83

64 62

87

91 89

64A

93

66

5952

56

51

51A

53

34

55 57

61

59 40

40

2

19

7 9

11

6

13

10

8

5A

6

10

15

12

17

14 16

12

7 8

9 10

61

44A

44

44B

21

23 25

27

24

63

65

44C 44D

67

46

69

44

29 29A

22

26

22A

29B

33 29C

24 26A

18 2011

12 13

5A

15 14

16 17

18

14

16A 16

18 19A

18B 18C

48

5037

35

28 30

2

32 34

1

39

41

43

38 40A

45

36 36A

21 20

19

22

23

25 24

26A 26

49

47

44 40B

40

28A 28B

27A 27

28

18D

18

17 16

15

23 20

17

18

15B 1 5A

14

12A 12

11

13 9

7 5 16

14 12

10

8

13A

4

2

10 B

10 A7A

9

8

3

5

6

16

18

12

14

17

15

13

12

6

11

19

21

9

7

5

2-4 3

18

3

6

4

2

11

7

5

3

8 6

37 39

15 13

2

1

4

35

33

31

12

1310

14

13

11

9

7

12

10

5

3

1

29

2

27

8

6

4

1

11

9

9A

17

7

3 6A 5

23 25

19 -2

1

6

1

2

20

18

16

14

15

13

7

11 10

9

5 4

3

8

6

12

2

2A

15 17

atelier

biblioteca

bazin apa camera reactie

decantoare

st. pompe

T.G.D. post trafo

vane

pompe

pompe

statie clorinare vane

statie filtre

pompe si vane

pompa

foraj

platf. nisip

hala productie

atel.

scoala

cantina

baz.

parcare

cab. portar

birouri+cabinet medical

terasa

te ra

sa

casa de oaspeti

gradinita gradinita

Pavilionul 6

Pavilion 15

Pavilion 13

Pavilion 12

Pavilion 14

Pavilionul 7

Pavilion 11

Pavilionul 10

Pavilionul 9

Pavilionul 8

platf. beton

platf. beton

rampa

rampa

bazin

subteran bazin

gaz rezervor

bazin statie pompe

atelier

alimentaradepozit

brutarie

Scoala

se ra

atelier

atelier

atelier

atelier

atelier

atelier

terasa

terasa

restaurant

atelier

SE5

S.L.

SC10001

SC10005

SC10001

SE5

SE8

S.L.

S.L.

S.L.

S.L.

SE8 SC10001

S.L.

SE4

SC10001

SE1

SC10001

SE4

SE4

SC10001

SC10001

SE1

SC10005

SE4

SE4

SE4 SC10001

SE5SE5

SC10001

SC10001SC10001

SE8SE8

SE8SE8

SE10SE10

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE1SE1

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001

SE1

SC10001

SE1

SE9

SE10

SV15006

SE10

SE4

SE4

SE10

SC15014

SE10

SE4

SE10

SE10

SE10

SE7

SE10

SE4

SE10

SE10

SE4

SE4

SE4

SE10

SC15006

SE4

SE4

SE10

SE4

SE4

SE4

SE4

SV15007

SE1

SC15014

SE4

SE10

SE8

SE10

SE10

SE10

SE4

SE10

SE10

SE10

SE10

SE10

SE4

SE4

SE4

SC15002

SE10

SC15006

SE4

SE10

SE10 SE9

PTA 11702

SE5

SE5

SE10

SE4

SE4

SE4

SE5

SE8

SE4

SE4 SE5

SE10

SE8 PTA 12400

SE4

SE10

SE4

SE4

SE4

SE4

SE10

SC10005 SE4

SE4

SE10

SE4

SC15015SC15015

SE2SE2

SC13519SC13519

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE8

SE7

SE8

SE7

PTA 1797

SE11

PTA 1797

SE11

SE11SE11

SC10001SC10001

SE10SE10

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE10

SC10001

SE10

SC10001

SE4SE4

SE4

SE4

SE4

SE4

SE10

SE10

SE4

SE9SE9

SE4SE4

SE2SE2

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4

SE4

SE4

SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4

SE4

SE4

SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4 SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE1SE1

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE10

SE2SE2

SE4SE4

SC10004 SE4SC10004 SE4

SE4

SE4 SE4SE4 SE4

SE4SE4

SE4

SE1

SC10001SC10001

SE10

PTA1781

SE8

SE10

PTA1781

SE8

SE10

SE10SE10

SC10001SC10001

SE10SE10

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001 SE4SE4

SC10001SC10001SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SC10001

SC10001

SC10001

SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

ICn+6 110271ICn+6 110271

SE4SE4

SCI3519SCI3519

SE4SE4

SE9SE9

SE4SE4

SVS3501SVS3501

SE10SE10

SE10SE10

SE1SE1

SE9SE9

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4SE10SE10

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SC1 3519SC1 3519

SE7SE7

SN 110251SN 110251

SE7SE7

SE7SE7

PTA 31733PTA 31733

SE9SE9

SE4SE4

SE10SE10

SE10SE10

SE10SE10

SE4SE4

SE9

PTA1798

SE9

PTA1798

SE4SE4

SC10001SC10001

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4 SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10 sc10002sc10002

SE10SE10

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

ICn 110281ICn 110281

SE4SE4

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SN110251SN110251

SE4SE4

SE10SE10

SE4SE4

SE4SE4

SE10

SE6SE6

SE4SE4

SE5SE5

SE4

SE5

SE4SE4

SE10SE10

SE1

SE4

SE1

SE4

SE4SE4

SE7

SE4

SE7

SE4

SE8SE8

SE8SE8

SE9SE9

SE9SE9

SE9SE9

SE7SE7

SE7SE7

SE10SE10

SE10

SE10

SE4SE4

SE4

SE10

SE4

SE4

SE8SE8PTA 1701PTA 1701

SE7SE7

SE7SE7

SCOALA

TEREN DE SPORT

19.84

20.29

19.22

17.52

18.02

28 .6

6

11 .7

2 11

.6 7

11 .6

1

22 .6

0

5. 00

21.18

22.09

20 .2

1

11 .3

1 11

.3 6

11 .4

1 11

.4 6

11 .5

1 11

.5 6

11 .6

1 11

.6 6

11 .7

1

11 .7

6

25 .8

6

10.00

45 .0

0

45 .0

0

45 .0

0

45 .0

0

56 .9

1

10 .0

0

10 .0

0

10 .0

0

10 .0

0

5. 00

10.00

10.00

6.50

5.00

21 .9

8

19 .1

6

17 .5

5

10 .0

1

5. 00

5. 00

0.00

44.53

9. 00

9. 00

6. 00

5. 00

18.79

23.62

23.29

21.01

5. 00

6. 00

9. 00

5. 00

9. 00

5. 00

24 .8

8 11

.4 2

11 .2

4 11

.2 5

11 .2

6 11

.2 7

11 .2

8 11

.2 8

19 .3

3

9. 00

10.00

18 .5

0 19

.5 6

22 .1

2

28 .4

9 18.32

16.38

16.38

16.75

14 .0

0

3.00

Top 16 90/b/1/

a/1/219

Nr. c ad. ve

chi: 1 690/b

/1/a/1 /221/

1

403891

439540

419363

425482

405007

428697

405004

439541

250 m

335 m

12,625.36 m2

8,711.88 m2

2,413.13 m2

3,723.40 m2

2,656.51 m 2

3.243 m2

500.00 m2

500.08 m2

500.03 m2

500.02 m2

500.03 m2

500.03 m2 500.04 m2

500.03 m2 500.18 m2

500.00 m2

500.06 m2

500.05 m2

500.03 m2

500.02 m2

500.02 m2

500.00 m2

499.93 m2

500.01 m2 500.00 m2

500.02 m2

500.02 m2

500.02 m2

500.00 m2

500.00 m2

500.01 m2

500.00 m2

500.01 m2

500.01 m2

500.01 m2

500.00 m2

500.18 m2

500.05 m2

500.02 m2

500.04 m2

500.02 m2

500.04 m2

500,27 m2 501,57 m2

500.02 m2

935.00 m2

1,929.00 m2

1,897.65 m2

1,893.16 m2

2,005.01 m2

500.03 m2

500.17 m2 500.13 m2

500.04 m2

500.00 m2

500.02 m2

500.00 m2

500.02 m2

PTT1

PTT1

PTT2

PTT2

PTT3

PTT3

PTT3 PTT3

PT T4

PT T4

PT T5

PT T5

PT T6

PT T6

PT T7

PT T7

PTT8

PTT8

PT T8

PT T8

STR. OCTAVIAN P ALER

ST R.

S AT

U M

AR E

STR. SOVATA

STR. BAIA

ST R.

E NE

RG IE

I

STR. MUNTELE MIC

ST R.

SU BU

LE AS

A

STR. P OIANA

MARU LUI

STR . BISTR

EI

STR. ZEFIRULUI

STR . BISTR

EI

STR. LIVIU TEMPEA

ST R

. A U

R EL

IA F

AT U

R AD

U TU

ST R

. V AS

IL E

C R

ET U

STR. ION LUCA BANATEANU

STR . BISTR

EI

STR. ION LUCA BANATEANU

ST R

. I O

N C

R IS

TO R

EA N

U

ST R

. M AR

IA N

A D

R AG

H IC

ES C

U

STR . PAR

AN G

STR. LEVANTICA

STR. CANALUL BEGA

STR . SEBES

STR. BISTREI STR. D ELINE

STI

STR. BISTREI

STR. EFTA BOTOCA

ST R.

C AP

RI OA

RE I

ST R.

C AP

RI OA

RE I

STR. GARABET IBRAILEANU

STR . SEBES

STR . PAR

AN G

INTR. DIPLICH HANS

ST R.

R UD

OL F

W AL

TE R

STR. RUDOLF WALTER

STR. COLONIA RADIO

STR. COLONIA RADIO

HC n 1

60 5

209750

479250

209750

479000 210000

479000

IN EL

UL IV

IN E

LU L

IV

IN EL

UL IV

478800

20 98

00

478700

20 98

00

S = 2085 mp

S = 2085 mp

PO D

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R

. C AM

PU LU

I

ST R

. A U

R EL

IA F

AT U

R AD

U TU

ST R

. V AS

IL E

C R

ET US

TR . I

O N

C R

IS TO

R EA

N U

ST R

. M AR

IA N

A D

R AG

H IC

ES C

U

STR. EFTA BOTOCA

A 1604/1/11/1

A 1604/1/11/2

A 1604/1/11/3

A 1604/1/11/4

A 1604/1/11/5

A 1604/1/11/6

A 1604/1/11/7

A 1604/1/11/8

A 1604/1/11/9

P+1E+M

IS

P+1E+M

P+2E

P+2E

Lm Lm

Lm

L8.276 mp

ZV

602 m2

1.115 m2

Hala productie ORIZO

CANALUL BEGA

TEREN DE SPORT

PUZ Locuinte colective si functiuni complementare - spatii comerciale si birouri

HCL 303/2008

P+6EP+10E

SCOALA Gen. nr. 4

PLOPI

8107/2/4/1

8107/2/4/2

1.50

C ALEA STAN

VID R

IG H

IN (C

ALEA BU ZIASU

LU I)

6

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

06 STUDIU CVARTAL

P.U.Z.

06

06.2018

1:2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

STUDIU CVARTAL

LEGENDA

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

ZONA REZIDENTIALA REGIM MIC DE INALTIME EXISTENTA

ZONA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE EXISTENTA / REGLEMENTATA

ZONA VERDE EXISTENTE/ REGLEMENTATE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTA/ REGLEMENTATA

ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONA GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA

ZONA CAI DE ACCES (STRAZI) EXISTENTA ZONA DOTARI SPORTIVE EXISTENTA

INVATAMANT

SANATATE

CULTE

SPORT

TRASEE TRANSPORT IN COMUN / AUTOBUZ

TEREN STUDIAT / REGLEMENTAT IN CADRUL PUZ

LIMITA ZONEI STUDIATE IN P.U.Z. LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITE PARCELE EXISTENTE PE TERITORIUL REGLEMENTAT LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

LIMITE

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

Atasament: 07_Retele.pdf

STR . ALBASTR

ELELO R

7

9

7

21.50

25.87

39.45

2.01

61.83

45.62

13.18

Hala productie ORIZO 23.93

8

7

8

7

22.96

22.15

7.21

19.56

zona verde 5%

10.5

10.0

10.0

P+2E+M/Er

P+2E+M/Er

2E

P+2E

P+2E

P+2E

21.74

25.39

10.00

10.00

33.25

S= 7 851

S= 4 1056

S= 5 1150

S= 9 427

S= 10

62

S= 1 929

S= 2 772 S=

3 905

S= 6 900

S= 8 884

8

7

7

5

7

8

6

8

7

38.51

39.35

Margine existenta carosabil

2

12

5.0

4. 00

5

Margine existenta carosabil

5.5 5.0

5.0

5.5 5.0

2.5

5.0

2.5

1.5 2.5

7.0 1.5

1.5

5.0 5.5

5.0

5.0

5.5

2.0 6.0

1.0 9.0

12.0

2.25 6.0

6.0

6.0

2.0 6.0

S= 11

603

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

13.0

13.0

13.0

2.0

13.0

39.35

19.33

17.00

19 .4

6

25.11

17.00

25.10

21.33

18 .4

6

13.00

36.00

1.4

23.89

2.85

P+2E

2E

P+2E+M/Er

2.0

2.0

13.0 2.0

2.0

9.25

7.20 9.35

10.62

31.27

8.80

1.59

38.39

P+2E+M/Er

3.00

403891

439540

425482

405007

428697

405004

439541

STR. D ELINE

STI

Hala productie ORIZO

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CM CM

CM

A

A

A 2.60

1.50

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CM CM

CM

A

A

A

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CP

CP

CP

CP

C M

C M

CP

CP

CP

CP

CP

BR

Cr3

CEx2

Cr6

Cp3

Cp1

Cp5

CEx3

A

Cb2

A

Cr2

C M

C M

Cb3

Cr4

CM

A

Cr5 CM

A

Cb5

Cb4

Cb6

Cp2

Cp6

BR BR

BR BR

BR

BR

BR

Cp4

Cp7

Cp8

Cp10

Cp9

CP

CP

Cp12 Cp13

Cp14

Cp15

Cp16

Cp11 Cr7Cb7

Cr8Cb8

C M

C M

A

Cb1 Cr1

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea Lea

Lea

REGLEMENTARI EDILITARE

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

07 REGLEMENTARI EDILITARE

P.U.Z.

06

06.2018

1:500

ing. Mihai Muntean

ing. Mihai Muntean

Canalizare menajera - existenta (Dn 300 mm)

Camine bransament - propuse Camine racord - propuse

Bazin de retentie - propus

CM

LEGENDA LUCRARI EDILITARE

Alimentare cu apa potabila - existenta (Dn 125 mm)A Canalizare menajera - propusa (Dn 200 mm, PVC tip KG, SN8)CM Retea apa potabila - propusa (PEID, D110 mm, PE100, Pn 10 bar)A Canalizare pluviala - propusa (Dn 250 mm, PVC tip KG, SN8)CP

Camine canalizare pluviala - propuse Camine canalizare menajera - existente

Retea alimentare cu energie electrica LEA jt - existentaLea Retea alimentare cu energie electrica LES mt - existenta Retea alimentare cu energie electrica LES jt - propusa Firida bransament propusa

Atasament: 08_Drumuri.pdf

STR . ALBASTR

ELELO R

11

13 15

176B

6C

19 21

23

25

8

2

6B 6A

6

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

77.84

3.00

439540

439541

Hala productie ORIZO

2.60

1.50

5.75

5.48

7

9

7

21.50

25.87

39.45

2.01

61.83

45.62

13.18

Hala productie ORIZO 23.93

8

7

8

7

22.96

22.15

7.21

19.56

zona verde 5%

10.5

10.0

10.0

P+2E+M/Er

P+2E+M/Er

2E

P+2E

P+2E

P+2E

21.74

25.39

10.00

10.00

33.25

S= 4 1056

S= 9 427

S= 10 62

S= 2 772 S=

3 905

S= 8 884

8

7

7

5

7

8

6

8

7

38.51

39.35

Margine existenta carosabil

2

12

5.0

4. 00

5

Margine existenta carosabil

5.5 5.0

5.0

5.5 5.0

2.5

5.0

2.5

1.5 2.5

7.0 1.5

1.5

5.0 5.5

5.0

5.0

5.5

2.0 6.0

1.0 9.0

12.0

2.25 6.0

6.0

6.0

2.0 6.0

S= 11

603

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

13.0

13.0

13.0

2.0

13.0

39.35

19.33

17.00

19 .4

6

25.11

17.00

25.10

21.33

18 .4

6

13.00

36.00

1.4

23.89

2.85

P+2E

2E

P+2E+M/Er

2.0

2.0

13.0 2.0

2.0

9.25

7.20 9.35

10.62

31.27

8.80

1.59

38.39

P+2E+M/Er

S= 1 929

S= 7 851

S= 5 1150

S= 6 900

2.94

PTT str. Delinesti

trotuartrotuar carosabil 2.006.002.60

12.00

z.v. variabil

existent

Conducta canalizare menajera

1. 00

Conducta apa potabila Retea alimentare energie electrica LEA 20kV

PTT str. Albastrelelor

trotuarparcajetrotuar carosabil z.v. 1.50 2.25 6.00 1.502.75

14.00

Conducta canalizare menajera Conducta gaze naturaleConducta gaze naturale

1. 00

Conducta apa potabila

Retea alimentare energie electrica LEA 20kV

PTT str. FN

trotuarparcajetrotuar carosabil z.v. 1.50 2.50 7.00 1.501.50

14.00

Conducta canalizare menajera

1. 00

Conducta apa potabila

Retea alimentare energie electrica LEA 20kV

trotuartrotuar carosabil 2.006.001.00

12.00PTT str. Parang

z.v. 3.00

existent

Conducta canalizare menajera

1. 00

Conducta apa potabila Conducta gaze naturale

Retea alimentare energie electrica LEA 20kV

08DESENAT

ING. LINDA MUNTEANUSEF PROIECT

PROIECTAT

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar: Proiect nr:

Faza:

Plansa nr.

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.21

email: [email protected]

WESTCosMun Tel. 0744/787466

TIMISOARA Amplasare:

PUZ

LUCRARI RUTIERE 06.2018

1:500

P05

TEH. DANIEL MUNTEANU

ING. LINDA MUNTEANU

PUZ - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME

Timisoara, str. Parang colt cu str. Delinesti colt cu str. Albastrelelor

DATA:

SCARA:

Atasament: Mem_PUZ_Incontro_Plopi.pdf

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME

STR. PARÂNG – DELINEŞTI - ALBĂSTRELELOR, TIMIŞOARA

Beneficiar: S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A. Chişoda, Comuna Giroc, DN 59 km 8+550 stg, Jud. Timiş

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

1

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice: S.C. VANETTA 2011 S.R.L. Str. Posada nr. 13, Timişoara Ing. Claudiu CIUREA

Edilitare: PFA MUNTEAN MIHAI – DOINEL Săcălaz, str a VII-a, nr.705/C, jud. Timiş

Ing. Mihai MUNTEAN

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15, Timişoara Ing. Doru MUNTEANU

Studiu geotehnic: S.C. GEOSOND S.R.L. Str. Glad nr. 98, Timişoara Ing. Valentin BOGDAN

2

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 6 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 7 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 7 2.6. Echiparea edilitară pag. 7 2.7. Probleme de mediu pag. 8 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 8

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 9 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 9 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 9 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 10 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 11 3.7. Protecţia mediului pag. 13 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 16

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 16

REGULAMENT DE URBANISM pag. 17

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 02 Situaţia existentă 03 Reglementări urbanistice – Zonificare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Studiu cvartal 07 Reglementări edilitare 08 Lucrări rutiere

ANEXE: Acte:

- Certificat de urbanism nr. 2595/15.06.2017 prelungit - Extrase de Carte Funciara nr. 437346, 437347, 437348, 437349, 437350,

437351, 437352, 437353, 437354, 437355, 437356, 437357, 437358, 437359, 437360, 437361, 437362, 444259, 444260, înscris în C.F. nr. 437346, 437347, 437348, 437349, 437350, 437351, 437352, 437353, 437354, 437355, 437356, 437357, 437358, 437359, 437360, 437361, 437362, 444259, 444260

3

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

- Plan de acţiune - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2018-1361/03.07.2018 - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2018-003117/29.06.2018 - Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2018-15077/04.07.2018 - Raportul informarii si consultării publicului UR2017 – 015100/30.10.2017 - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2017 – 015100/27.10.2017 - Adresa BCT nr. UR2017-17246/27.11.2017 - Studiu geotehnic nr. 4392/2017

Avize: - Avizul Arhitectului Sef nr. 30/12.07.2018 - Aviz Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 31/05.07.2018 - Aviz de oportunitate nr. 27/14.07.2017 - Proces verbal de recep ie nr. ț PV 2427/2017 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă nr. 27547/1241/06.11.2017 - Aviz Direcţia pentru Cultură Timiş nr. 4088/07.11.2017 - Decizie de încadrare Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr.ț ț

83/08.11.2017 - Aviz Securitate la Incendiu nr. 4.321.668/31.08.2017 - Aviz Protectie Civila nr. 4.321.669/31.08.2017 - Notificare DSP Timis nr. 16713/484/C/18.09.2017 - Aviz tehnic Aquatim nr. 55196/DT-ST/13.09.2017 - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2018-002824/26.04.2018 - Aviz de principiu Direc ia tehnica, Serviciul Drumuri, Poduri i Utilitatiț ș

Hidrotehnice, Biroul Drumuri i Poduri nr. 398ș /18.05.2018 - Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare i Politiciț ș

Mediu Urban nr. 401/21.05.2018 - Aviz Transelectrica s.a. nr. 9655/31.08.2017 - prelungit - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr.

1136/17.01.2018 - Aviz condi ionat Telekom Romania Communications S.A. nr. 2091ț /30.08.2017 - Aviz STPT UR2017-01-3427/22.08.2017 - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 21822/23.08.2017 - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 4200, 9/12/2017 - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 198657100/31.10.2017 - Aviz favorabil Colterm S.A. din 23.08.2017

4

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME

BENEFICIARI : S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

Str. Parâng – Delineşti - Albăstrelelor

NUMĂR PROIECT : 13.05/165/2017

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Iulie 2018

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zonă locuinţe colective cu regim redus de înălţime pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Plopi, pe str. Parâng – Delineşti – Albăstrelelor.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Studii directoare privind densificarea ţesutului urban în muncipiul Timişoara (2009). - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

modificată, republicată • H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei

• Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/n/16.08.2000;

Documentaţia s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr. 2595/15.06.2017 (prelungit) şi a Avizului de oportunitate nr. 27/14.07.2017 emise de Primăria Municipiului Timişoara.

5

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în UTR nr. 35, conform Planului Urbanistic General. Zona are funcţiunea de zonă pentru depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ / PUD.

Terenul studiat a fost lotizat în parcele anterior elaborării P.U.G., fiind constituit în prezent din 18 parcele pentru locuinţe şi o parcelă pentru post transformare.

Amplasamentul este situat în vecinătatea halei de producţie a firmei Orizo, spre nord, şi este mărginit de 4 străzi.

În vecinătatea amplasamentului studiat se află Zona Câmpului unde s-au realizat numeroase dezvoltări rezidenţiale, locuire individuală cu funcţiuni complementare şi locuire colectivă / semicolectivă.

Pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de urbanism:

P.U.Z. "Locuinte str. Campului II" Timişoara (HCLMT 169/2000) P.U.D. " Extindere P.U.Z. Locuinte Strada Campului II", Timişoara (HCLMT nr. 393/2007) P.U.Z. "Lotizare Zona Campului", Timişoara (HCLMT 283/2005)

Documentaţiile au drept obiectiv lotizarea terenurilor în vederea realizării unei zone pentru locuinţe individuale. P.U.Z. "Locuinte colective si functiuni complementare - spatii comerciale si birouri", Calea Mosnitei, Timisoara (HCLMT 303/2008).

Se propune functiunea de locuinte colective si functiuni complementare – spatii comerciale si birouri in regim de inaltime D+P+6E+Er si partial D+P+10E+2Er spre inelul IV. P.U.Z. "Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare", str.Câmpului nr.71 Timişoara (HCLMT 328/27.09.2011) - locuire: regim de înălţime maxim P+1E+M, POT = 35%, CUT =1,2 ; - zona de funcţiuni de interes public-dotări şi servicii P+2E, POT = 40%, CUT =1,6;

Prin urmare, în teritoriul studiat se preconizează amplasarea funcţiunilor rezidenţiale şi complementare locuirii.

În cadrul cvartalului studiat se constată o înnoire a fondului construit prin apariţia unor clădiri pentru locuit în regim de înălţime P+1E/ P+2E în general. Zona şi-a păstrat caracterul rezidenţial, cu punctuale dezvoltări de locuinţe colective urbane, cu regim de înălţime mic, D+P+2E+M/Er.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat este situat în zona de est a municipiului Timişoara, în zona Plopi, în careul format de străzile Parâng – Delineşti – Albăstrelelor – strada nouă.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

- la nord: stradă nouă ; Fabrica ORIZO – hală producţie încălţăminte - la sud : strada Delineşti - la est: strada Albăstrelelor - la vest: strada Parâng

Date C.F. Terenul studiat este proprietatea S.C INCONTRO PREFABBRICATI S.A., are suprafaţa

totală de 8539 mp., fiind constituit din următoarele loturi:

6

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

2.3. Elemente ale cadrului natural Pe teren sunt plantaţii constând în arbori şi arbuşti.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe parcele se face din cele trei străzi care le mărginesc. Strada din nord nu este realizată.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de construcţii. Pe parcela cu nr. cad. 444260 este amplasat un post de transformare (în zona de nord- vest a amplasamentului).

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare de tip

unitar. Conform avizului S.C. Aquatim SA pe străzile Parâng, Delineşti şi Albăstrelelor există retea publica de alimentare cu apa potabila Dn 125 mm.

Strazile adiacente zonei studiate, respectiv strada Parâng, strada Delineşti si strada Albăstrelelor, dispun de reţea publică de canalizare Dn 300 mm amplasată conform avizului de amplasament emis de SC Aquatim S.A.

Gaze naturale Conform avizului eliberat de S.C. Delgaz Grid S.R.L. există reţea de alimentare cu gaze

naturale pe străzile Parâng, Delineşti şi Albăstrelelor.

Energie termică Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea de

7

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului de amplasament emis de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., pe străzile

Parâng, Delineşti şi Albăstrelelor există reţele electrice. Conform aviz tehnic emis de S.C. Telekom Romania Communications S.A pe

amplasament nu există reţele de telecomunicaţii. Conform aviz de amplasament emis de R.A.T.T pe amplasament nu există reţele de

telecomunicaţii sau electrice aparţinând acestora.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul studiat nu a fost construit sau utilizat pentru agricultură. Ţinând cont de poziţia

terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Nu este cazul.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu e cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarul solicită amplasare de locuinţe colective mici.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

8

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma solicitărilor beneficiarilor şi având în vedere structura funcţională a zonei, se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălţime, pentru locuinţe colective, în corelare cu alte dezvoltări existente sau propuse în vecinătate.

Hala industrială existentă este o inserţie realizată în anii 90, într-un ţesut de locuire existent şi care s-a dezvoltat tot în acest sens, cu funcţiuni de locuire.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit).

În prezent funcţiune propusă prin P.U.G. a zonei este depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea PUZ / PUD.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, etapa 4, aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat în zona S_EI // Subzonă activităţi economice cu caracter industrial – unităţi industriale. - Tipologie zonă: Zonă dedicată activităţilor economice industriale, cu unităţi de regula grupate pe zone monofuncţionale. Sunt admise activităţi complementare şi de susţinere a funcţiunii principale a zonei; funcţiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaţionale - Reglementări: POT maxim = 60%, CUT maxim = 1,2, Regimul înălţime (1-2S)+P+4+R // Înălţime cornişa = 21m, înălţime totală = 25m.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbori şi arbuşti, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaţiei Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse se va asigura din străzile care

încadrează terenurile studiate. Se propune lărgirea străzilor Parâng şi Delineşti, la un profil de 12,0 m..

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

În incintă sunt prevăzute alei carosabile şi pietonale, şi parcaje, pe fiecare parcelă rezultată. Toate locurile de parcare necesare funcţionării zonei sunt amplasate în incintă, pe fiecare lot rezultat, la nivelul terenului, grupate în zonele adiacente aleilor carosabile interioare.

Locurile de parcare propuse sunt situate la distanţă mai mare de 5 m. faţă de ferestrele camerelor de locuit. La parterul clădirilor, în zonele unde parcările se învecinează cu spaţii locative nu se dispun ferestre ale încăperilor de locuit.

Numărul parcajelor s-a determinat în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timişoara şi a avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002824/26.04.2018:

- se vor asigura minim 1,15 locuri de parcare pentru fiecare apartament. - se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare,

proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora

Necesar locuri de parcare: 115 locuri, distribuite pe parcele:

Parcelele 2, 3, 6, 7: 12 apartamente/1= 12 locuri spor 15% = 2 locuri

Total parcaje realizate pe fiecare parcela = 14 locuri

9

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Parcela 4: 12 apartamente/1= 12 locuri spor 15% = 2 locuri 1 SAD 100 mp = 2 locuri

Total parcaje realizate pe parcela = 16 locuri

Parcela 5: 12 apartamente/1= 12 locuri spor 15% = 2 locuri 1 SAD 100 mp = 2 locuri

Total parcaje realizate pe parcela = 16 locuri

Parcela 1: 11 apartamente/1= 11 locuri spor 15% = 2 locuri

Total parcaje realizate pe parcela = 14 locuri

Parcela 8: 11 apartamente/1= 11 locuri spor 15% = 2 locuri

Total parcaje realizate pe parcela = 13 locuri

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Terenul studiat are suprafaţa totală de 8539 mp. şi este situat între străzile Parâng –

Delineşti – Albăstrelelor – stradă nouă (fără nume) / Incinta fabricii Orizo. Din totalul terenului se reglementează suprafaţa de 8477 mp..

Având în vedere că terenul studiat a fost lotizat în parcele pentru locuinţe anterior elaborării P.U.G., pe o suprafaţă de 8477 mp din totalul de 8539 mp. se propune schimbarea funcţiunii propuse prin P.U.G. de zonă pentru depozitare şi prestări servicii, în zonă cu funcţiunea de locuire, destinată pentru locuinţe colective de tip urban cu regim redus de înălţime: P+2E+M/Er. Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Reparcelarea terenului conform noilor cerinţe, în 8 parcele pentru locuire şi 1 parcelă pentru zonă verde.

Menţinerea nemodificată a parcelei pentru utilităţi, pe care este amplasat un post de transformare (S= 62 mp).

Pentru zona de locuire colectivă / mixtă indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 35 % CUT max = 1,40 Regimul maxim de înălţime propus : P+2E+M/Er // H cornisa = 10,50 m. Zone verzi compacte: 5 % // Zone verzi pe parcelă: 20 %

Bilanţ teritorial - reglementări

Existent Propus Teren studiat 8.539 mp 100 % 8.539 mp 100 % Zonă depozitare şi prestări servicii 8.477 mp 99,27 % Zona locuire colectivă cu funcţiuni complementare / mixtă

---- ---- 5.981 mp 70,04 %

Zonă verde compactă ---- ---- 427 mp 5,00 % Zonă parcaje şi căi de acces 1.466 mp 17,17 % Zonă construcţii edilitare 62 mp 0,73 % 62 mp 0,73 % Zonă căi de circulaţie rutieră ---- ---- 603 mp 7,06 %

Numărul de unităţi locative pe parcelă se va stabili inând cont de suprafeţele minimaleț stabilite prin Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, respectarea parametrilor urbanistici POT şi CUT, asigurarea pe parcelă a locurilor de parcare necesare.

10

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Descriere proiect Pe teren se propune amplasare unor locuinţe colective mici, cu regim redus de înălţime

P+2E+M/Er şi caracter urban, cu spaţii cu altă destinaţie la parter. Clădirile constituie un ansamblu grupat în jurul unei zone verzi compacte, dar sunt

amplasate fiecare pe câte un lot individual, cu parcări, alei zone verzi proprii, cu accese auto grupate pentru 2 loturi.

În zona verde centrală se propune amplasarea unui loc de joacă.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea în interiorul parcelei se va face respectând distanţele minime obligatorii conform Codului Civil şi a distanţelor de siguranţă între clădiri conform NORMATIVULUI P 118.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile propuse vor fi conform normelor de însorire în vigoare, astfel încât să se asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din clădire si din locuintele invecinate. În cazul distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii OMS 119/2014.

Clădirile, dacă nu sunt cuplate cu altă clădire de pe parcela învecinată, vor respecta distanţa de de minim H/2 (la cornişă) faţă de limita laterală necuplată.

Se amplasează o clădire principală pe parcelă. Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si

dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Utilităţile vor fii asigurate prin extinderea reţelelor tehnico – edilitare situate pe străzile adiacente.

a. Alimentare cu apă Alimentarea cu apa potabila a locuintelor colective cuprinse in cadrul prezentului PUZ se

va realiza prin bransamente individuale din reteaua publica existenta, dupa cum urmeaza: • Cladirile numerele 1, 7, 8 se vor bransa individual la reteaua de apa potabila existenta pe

strada Parang. • Cladirile numerele 2, 3: se vor bransa individual la reteaua de apa potabila existenta pe

strada Delinesti. • Cladirile numerele 4, 5, 6 se vor bransa individual la reteaua de apa potabila existenta pe

strada Albastrelelor.

Caminele de bransament se vor amplasa la limita de proprietate, in domeniu public. Acestea vor fi din material plastic, cu diametrul interior D=800 mm, complet echipate cu contoare de apa rece prevazute cu sistem de citire la distanta a indecsilor. Acoperirea caminelor de bransament se va face cu placi prefabricate de beton prevazute cu capace circulare, carosabile, clasa de incarcare D400.

Bransamentele proiectate vor asigura consumul de apa menajera a locatarilor fiecarui imobil prevazut. Conductele de bransament prevazute vor fi din PEID, D 75 mm, PE 100, Pn 10 bar. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, la o adâncime de cca. 1,2 – 1,5 m conform plan de situatie anexat.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

11

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

b. Canalizare Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea

apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere Evacuarea apelor uzate menajere de la locuinte colective cuprinse in cadrul prezentului

PUZ se va realiza prin racorduri individuale din reteaua publica de canalizare existenta, dupa cum urmeaza:

• Cladirile numerele 1, 7, 8 se vor racorda individual la reteaua de canalizare existenta pe strada Parang.

• Cladirile numerele 2, 3 se vor racorda individual la reteaua de canalizare existenta pe strada Delinesti.

• Cladirile numerele 4, 5, 6 se vor racorda individual la reteaua de canalizare existenta pe strada Albastrelelor.

Caminele de racord se vor amplasa la limita de proprietate, in domeniu public. Acestea vor fi din material plastic, cu diametrul interior D=800 mm. Acoperirea caminelor de racord se va face cu placi prefabricate de beton prevazute cu capace circulare, carosabile, clasa de incarcare D400.

Racordurile prevazute vor asigura evacuarea apelor uzate menajere pentru fiecare imobil prevazut. Conductele de racord prevazute vor fi din PVC, tip KG, D 200 mm, SN8. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. Panta minima a conductelor de racord va fi de 0,5%.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia realizarii racordurilor la canalizare, care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

2. Canalizarea apelor pluviale In vederea asigurarii unei protectii suplimentare impotriva inundatiilor cauzate de

precipitatiile abundente, se propune realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe suprafata zonelor amenajate (suprafata parcarilor), trecerea acestora printr-un separator de hidrocarburi prevazut cu filtru coalescent si stocarea în câte un bazin de retenţie, pe fiecare parcelă în parte. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute. Bazinul de retentie propus pentru o parcelă are volumul de acumulare, rezultat conform breviarului de calcul de 5,0 mc..

Suprafata de calcul pentru apele pluviale a fost considerata ca fiind suprafata zonelor carosabile din cadrul fiecărei parcele propuse prin PUZ. Apele pluviale de pe acoperisurile locuintelor colective va fi descarcata pe zona verde adiacenta fiecarei locuinte.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţeaua de canalizare pluviala va fi prevăzuta cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate circulare din beton, având diametrul interior D = 800 mm., acoperite cu placi prefabricate de beton prevazute cu capace circulare, carosabile, clasa de incarcare D400.

Conductele retelei de canalizare pluviala prevazute vor fi din PVC, tip KG, D 250 mm, SN8. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. Panta minima a conductelor va fi de 0,3%.

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, există reţele de distibuţie gaze naturale pe străzile Parâng,

12

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Delineşti şi Albăstrelelor de la care se va asigura necesarul pentru noile funcţiuni propuse. Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reţeaua existentă în zonă, prin intermediul

unei reţele de gaze naturale de presiune redusă. Se prevad branşamente separate pentru fiecare imobil în parte.

D. Instalaţii termice Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de

consum prin prevederea de centrale termice individuale (de apartament), care vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Obiectivele se vor racorda la reţelele electrice din zonă, amplasate pe străzile Parâng,

Delineşti şi Albăstrelelor. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Depozitarea deşeurilor Depozitarea deşeurilor menajere se face pe fiecare parcelă rezultată, pe platforme

betonate special amenajate, amplasate la distaţă mai mare de 10 m. faţă de ferestrele locuinţelor.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Odată cu dezvoltarea oricărui oraş se impun modificări funcţionale zonale, care să recreeze ambientul urban. Este şi cazul de faţă, în care se doreşte armonizarea funcţiunilor propuse cu dezvoltarea situaţia existentă în zona studiată.

Prezentul planul urbanistic zonal creează cadrul propice dezvoltarii unei zone rezidenţiale, ce va înlocui aria ce a avut prin PUG o destinaţie industrială, dar nu a fost construită niciodată.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Amplasamentul în suprafaţa de 8539 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcţiunea principală va fi cea de locuire colectivă. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, cu racordarea/branşarea la reţelele publice existente.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

În prezent prin P.U.G. Timişoara funcţiune propusă a zonei este depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea PUZ / PUD

Având în vedere structura funcţională de locuire a zonei şi faptul că hala industrială existentă este o inserţie realizată în anii 90, într-un ţesut de locuire existent, se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălţime, pentru locuinţe colective, în corelare cu alte dezvoltări existente sau propuse în vecinătate.

13

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

. In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile altor documentaţii aprobate din zonă (de locuire şi funcţiuni complementare în Zona Câmpului), precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

- amplasare unor locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+2E+M/Er; - parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi compacte pe fiecare parcelă.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Prin implementarea planului s-ar sistematiza zona în sensul dezvoltării durabile, asigurându-se echilibrul dintre edificările propuse, fără impact semnificativ asupra mediului, şi cadrul natural.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact

nesemnificativ asupra mediului. Problemele principale se referă la metodele de construcţii cu impact limitat asupra

mediului, precum şi a metodelor de economisire a energiei. Se va efectua îngrădirea siturilor de construcţie urmând a se impune măsuri generale de

protecţie şi siguranţă. Inconvenientele temporare cauzate de lucrările de construcţie ar trebui să fie diminuate prin intermediul planificării şi al coordonării dintre antreprenori, vecini şi autorităţi, la faza PAC.

Se vor lua măsuri şi precauţiuni pentru: • Evitarea efectelor adverse asupra mediului, a efectelor nocive sau de întrerupere a

activităţii cauzate de executarea lucrărilor. Acest lucru se va face prin evitare sau suprimare acolo unde este posibil, şi nu prin diminuarea sau atenuarea efectului generat.

• Respectarea tuturor legilor şi a reglementărilor naţionale şi locale de protecţie a mediului. Numirea personalului cu sarcina de a pune în practică măsurile de protecţie a mediului, care trebuie să primească îndrumări şi instrucţiuni de la ingineri sau de la autorităţile de mediu.

• Diminuarea intensităţii emisiilor de praf, pentru a se evita sau scădea efectele adverse asupra calităţii aerului.

• Păstrarea fluxurilor de trafic pietonal şi al autovehiculelor, a accesului public la siturile şi obiectivele din imediata vecinătate. Instituirea de marcaje, semafoare şi legături temporare prin variante, în scopul unei siguranţe sporite şi al facilitării traficului.

• Împiedicarea sau scăderea intensităţii vibraţiilor şi a zgomotelor produse de autovehicule, echipamente şi de lucrările de demolare.

• Diminuarea deranjamentelor produse şi reîmprospătarea florei, acolo unde este distrusă drept consecinţă a lucrărilor.

• Protejarea apelor de suprafaţă, a pânzelor freatice şi a calităţii solului. Colectarea şi evacuarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate.

Măsuri pentru protejarea factorilor de mediu peperioada de execuţie: • apa

Deşeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Timişoara, către agenţi economici autorizati, contractaţi în acest scop.

• aerul Se va evita efectuarea de lucrări de construire generatoare de praf în condiţii

meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torenţiale. • solul

14

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Ca urmare a respectării disciplinei în construcţii, prin măsurile incluse în contracte, se va evita contaminarea solului cu deşeuri de construcţii. La decopertare se vor respecta prevederile din autorizaţia de demolare.

Containerele metalice pentru sticarea temporară a deseurilor din construcţii vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienţilor se va realiza pe o suprafaţă impermeabilizată şi acoperită în vederea evitării levigării conţinutului în caz de precipitaţii.

e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi

demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediuluişi se vor respecta condiţiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor.

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase În cazul identificării pe amplasament pe parcursul lucrărilor de construire de deşeuri

clasificate ca periculoase, prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii. - Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate.

Protecţia calităţii apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii

107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002.

Protecţia calităţii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul

constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni de

sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

15

P.U.Z. - ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME Amplasament: Timişoara, Strada Parâng – Delineşti - Albăstrelelor Beneficiar: INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

d) riscul pentru sănătatea umana: lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane. În zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spaţialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG 236/2000.

Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depăşesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea

utilităţilor urbane şi sunt necesare extinderi ale reţelelor de utilităţi. Toate costurile privind extinderi de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar. b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

Circulaţia terenurilor Lotul nr. 11 in suprafata de 603 mp va trece in domeniul public pentru realizarea căilor

de comunicaţie.

Teren care rămâne în proprietatea privată S= 7.936 mp Teren ce va trece in domeniul public S = 603 mp

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

16

Atasament: Proprietatea_asupra_terenurilor_04a.pdf

5.82

5.82

11.01

5.82

5.82

11.01

STR . ALBASTR

ELELO R

11

13 15

176B

4A

6C

19 21

23

25

27-29

10

8

2

6B 6A

6

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

SE10SE10

403891

439540

425482

405007

428697

405004

439541

Hala productie ORIZO

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

PROPRIETAEA ASUPRA TERENURILOR

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

04a PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR - Situatia existenta

P.U.Z.

04

06.2018

1:500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A UAT DE INTERES LOCAL

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITE PARCELE EXISTENTE PE TERITORIUL REGLEMENTAT LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

LIMITE

PROPRIETATE

Atasament: Proprietatea_asupra_terenurilor_04b.pdf

5.82

5.82

11.01

5.82

5.82

11.01

STR . ALBASTR

ELELO R

11

13 15

176B

4A

6C

19 21

23

25

27-29

10

8

2

6B 6A

6

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SE4SE4

SC10001SC10001

SC10001SC10001

SC10004SC10004

SE10SE10

77.84

403891

439540

425482

405007

428697

405004

439541

Hala productie ORIZO

2.60

5.75

5.48

7

9

7

21.50

25.87

39.45

2.01

61.83

45.62

13.18

Hala productie ORIZO 23.93

8

7

8

7

22.96

22.15

7.21

19.56

21.74

25.39

10.00

10.00

33.25

S= 4 1056

S= 9 427

S= 10 62

S= 2 772 S=

3 905

S= 8 884

8

7

7

5

7

8

6

8

7

38.51

39.35

Margine existenta carosabil

2

12

5.0

4. 00

5

Margine existenta carosabil

5.5 5.0

5.0

5.5 5.0

2.5

5.0

2.5

1.5 2.5

7.0 1.5

1.5

5.0 5.5

5.0

5.0

5.5

2.0 6.0

1.0 9.0

12.0

2.25 6.0

6.0

6.0

2.0 6.0

S= 11

603

39.35

19.33

17.00

19 .4

6

25.11

17.00

25.10

21.33

18 .4

6

1.4

10.62

31.27

8.80

1.59

38.39

S= 1 929

S= 7 851

S= 5 1150

S= 6 900

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

PROPRIETAEA ASUPRA TERENURILOR

Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.05/165/2017 S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A.

Timisoara, Str. Parang - Delinesti - Albastrelelor, jud.Timis

ZONA LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIMEArh. Laura Marculescu

04b PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR - Situatia propusa

P.U.Z.

04

06.2018

1:500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA

S= 1 600

INDICATORI PARCELE (NUMEROTARE, SUPRAFATA)

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE PROPUS PENTRU A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A UAT DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CE VA FI INSCRIS IN CF CA SPATIU VERDE (PARCELA 9= 427 MP)

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE - acces cu servitute de trecere inscrisa in CF pe parcela 1 pentru 2 si reciproc, pe parcela 3 pentru 4 si reciproc, pe parcela 5 pentru 6 si reciproc, pe parcela 7 pentru 8 si reciproc; se va inscrie in CF si libera trecere pietonala intre parcelele 1 -8

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE / ZONA VERDE DE FOLOSINTA COMUNA PENTRU LOCATARI

LIMITA DE PROPRIETATE LIMITE PARCELE CONFORM EVIDENTA OCPI

LIMITE

PROPRIETATE