keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 139/24.04.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 139/24.04.2007
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-008369/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată, coroborat cu art. 41 alin.(1 ) din Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1499/20.08.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara pana la aprobarea studiilor de actualizare, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Prelungire_PUG.pdf

ROMANIA SE APROBĂ, MUNICIPIUL TIMIS PRIMAR CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA SC2007-0008369/11.04.2007

REFERAT

privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 157/28.05.2002

Prin art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 157/28.05.2002

privind aprobarea Planului Urbanistic General, s-a stabilit o valabilitate de 5 ani a acestuia, urmand sa expire in data de 28.05.2007.

Conform cu art. 46 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 41 (1) din Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului Nr.1499/20.08.2004 pentru aprobarea Normelelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, se prevede obligativitatea ca fiecare localitate sa întocmească Planul Urbanistic General, sa îl actualizeze la 5-10 ani şi sa îl aprobe prin Hotarare a Consiliului Local, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul Urbanistic General are caracter director şi de reglementare operationala, iar actualizarea acestuia se face in baza unor studii de specialitate privind evoluţia în perspectiva a localităţii; direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean, zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 36 din data: 02/13/2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007, in Anexa 3 –„ Programul de Investitii pe anul 2007” - la Capitolul „Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii”, Subcapitolul „Dotari independente si alte investitii”, Titlul „Studii si proiecte”, sunt prevazute sumele necesare efectuarii de studii si proiecte pentru Planul Urbanistic General si pentru Planuri Urbanistice Zonale. Documentatiile de urbanism, respectiv Planurile Urbanistice Zonale si Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate pana in prezent si care fac parte integranta din planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara vor face obiectul unor studii de specialitate, pentru care se vor organiza licitatii publice.

PROPUNEM

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Art. 1 Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al Municipiului Timisoara pana la aprobarea studiilor de actualizare, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local. VICEPRIMAR: DIRECTOR DIRECTIA URBANISM: Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. SEF BIROU D.U.: CONSILIER: AVIZAT JURIDIC: Arh. Loredana PALALAU JR. Cristina Codreanu Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. C.C. Dact. 2 exemplare

Atasament: Lista_HCL.pdf

1

H.C.L. – 2002 1. H.C.L. – 179/25.06.2002 Privind aprobarea P.U.Z. “Staţie distribuţie produse petroliere

PETROTYL”, Timişoara – (Pr.39/2002, ABP Alina Club) 2. H.C.L. – 180/25.06.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Hotel stada Lidia”, Timişoara 3. H.C.L. – 181/25.06.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Spaţii comerciale strada Godeanu”,

Timişoara – (Pr. 113/2002, arh. Buşilă Nicolae) 4. H.C.L. – 182/25.06.2002 Pentru modificarea H.C.L. nr.136/14.05.2002 – privind

aprobarea P.U.D. “Aleea Cristalului – Zona Soarelui”, Timişoara 5. H.C.L. – 234/22.07.2002 Privind aprobarea P.U.Z. “Staţie de carburanţi OMV Calea

Aradului”, Timişoara 6. H.C.L. – 256/17.09.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Locuinţe – str. Lotusului nr.12A”,

Timişoara 7. H.C.L. – 257/17.09.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Modificare faţade, acoperiş şi

intrare în legalitate, imobil D+P+1E”, strada Carpaţi nr.56 – Timişoara – (Pr. 20/2002, arh. Benea Doina)

8. H.C.L. – 258/17.09.2002 Privind aprobarea P.U.Z. “Calea Şagului – ESTACADA – km. 7.05 Timişoara” – (Pr. 04/2002, Santecom Promo Sistem)

9. H.C.L. – 267/17.09.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Strada Tosca – Calea Urseni”, Timişoara – (Pr. 47/2002, arh. Geta Trîmbiţaş)

10. H.C.L. – 311/12.11.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Complex PETROM - TORONTAL” – Motel şi staţie de distribuţie produse petroliere Petrom Calea Torontalului Timişoara - (Pr. 47/2002, SC ABP Alina Club)

11. H.C.L. – 353/10.12.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Spaţiu depozitare str. Paroseni nr.37”, Timişoara – (Pr.9/2002, arh. Tudora Glad)

12. H.C.L. – 354/10.12.2002 Privind aprobarea P.U.D. “Locuinţe pentru tineret în regim de închiriere prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, strada Miloia” – Timişoara şi transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei locuinţelor, a terenului destinat construirii acestor locuinţe Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

13. H.C.L. – 355/10.12.2002 Privind modificarea P.U.D. “Locuinţe pentru tineret – ANL – strada Câmpului” Timişoara, aprobat prin HCL nr.193/2001 şi transmiterea în folosinţă gratuită pe durata execuţiei locuinţelor, a terenului destinat.

H.C.L. – 2003

1. H.C.L. – 30/25.02.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Calea Torontalului – str. Arthur Rubinstein”, Timişoara – (Artplan)

2. H.C.L. – 31/25.02.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “INTERPORTO TERMINAL INTERMODAL”, Timişoara

3. H.C.L. – 75/25.03.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Zona Torontalului – Zona de locuire Aeroport Utilitar”, Timişoara

4. H.C.L. – 92/22.04.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Locuinţe individuale – Zona Plopi Sud”, Timişoara

5. H.C.L. – 93/22.04.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Strada Gheorghe Lazăr nr. 26”, Timişoara

6. H.C.L. – 109/27.05.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Deponeu Ecologic Zonal”, Timişoara

7. H.C.L. – 110/27.05.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Staţie de Carburanţi Rompetrol strada Divizia 9 Cavalerie nr. 68”, Timişoara

2

8. H.C.L. – 111/27.05.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Platforma Industrială Monlandy’ s”, - DN 59 Calea Şagului, Timişoara

9. H.C.L. – 112/27.05.2003 Privind aprobarea P.U.D. „Cartier rezidenţial” – strada Liniştei – Calea Lipovei Timişoara

10. H.C.L. – 178/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Amplasare bust SEVER BOCU”, în Timişoara Calea Aradului – Calea Lipovei

11. H.C.L. – 179/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Centru commercial Euro Shopping Center, P-ţa Sf. Gheorghe nr. 2-3”, Timişoara

12. H.C.L. – 180/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Complex de locuinţe Integra – Calea Martirilor nr. 67”, Timişoara

13. H.C.L. – 181/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Clădire pentru sedii de firme şi birouri – str. Divizia 9 Cavalerie nr. 64”, Timişoara

14. H.C.L. – 182/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Locuinţe unifamiliale şi sediu firmă”, - Strada Dr. Grigore T. Popa (Câmpina) nr. 53, 55, 57, Timişoara

15. H.C.L. – 183/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Spaţiu Comercial – Calea Şagului nr.23 – Bd. Liviu Rebreanu”, Timişoara

16. H.C.L. – 184/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului”, Timişoara

17. H.C.L. – 185/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Calea Torontalului – Str. Grigore Alexandrescu”, Timişoara

18. H.C.L. – 186/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Ion Ionescu de la Brad”, Timişoara

19. H.C.L. – 187/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Extindere zonă rezidenţială – parcelară, zona Calea Aradului - SERE”, Timişoara

20. H.C.L. – 188/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z. “Zona ILSA”, Timişoara 21. H.C.L. – 189/29.07.2003 Pentru revocarea H.C.L. nr. 112/27.05.2003 – privind

aprobarea P.U.D. “Cartier rezidenţial” – strada Liniştei – Calea Lipovei, Timişoara 22. H.C.L. – 190/29.07.2003 Privind aprobarea P.U.Z.”Magazin PRAKTIKER” – strada

A. Demetriade, Timişoara 23. H.C.L. – 204/30.09.2003 Privind aprobarea P.U.Z.”Completare zonă de locuinţe

Ovidiu Balea” – strada Lt. Ovidiu Balea, Timişoara 24. H.C.L. – 205/30.09.2003 Privind aprobarea P.U.D. “Centru Sportiv – Zona Stadion

“Dan Păltinişan”, Timişoara 25. H.C.L. – 228/14.10.2003 Privind aprobarea P.U.Z. – “Zonă de producţie şi servicii” –

adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timişoara 26. H.C.L. – 271/11.11.2003 Privind aprobarea P.U.D. – “Piaţa de GROS”, strada Ovidiu

Balea Timişoara 27. H.C.L. – 291/16.12.2003 Privind aprobarea P.U.Z. – “Supermarket KAUFLAND”,

strada Prislop – strada Bojincă (incinta Bega Pam) 28. H.C.L. – 292/16.12.2003 Privind aprobarea P.U.D. – “Extindere Hotel Athenee” –

Splaiul Tudor Vladimirescu nr.2, Timişoara 29. H.C.L. – 293/16.12.2003 Privind aprobarea P.U.D. – “Bloc de Locuinţe” – strada

Cozia nr.86-88, Timişoara 30. H.C.L. – 294/16.12.2003 Privind aprobarea P.U.D. – “Capela Spitalului Judeţean” –

Spitalul Clinic Judeţean nr.1, Timişoara 31. H.C.L. – 258/11.11.2003 - S.F. – Studiu de fezabilitate “Viabilizare terenuri prin

echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar prin A.N.L. în zona Ovidiu Balea”, Timişoara

3

LISTA HCL 2004

1. HOTĂRÂREA NR. 15 din data: 01/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hotel" B-dul Tache Ionescu, nr.8, Timişoara

2. HOTĂRÂREA NR. 16 din data: 01/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni complementare" Strada Mureş, Nr. 16, Timişoara

3. HOTĂRÂREA NR. 40 din data: 02/24/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Biserica Creştină Baptistă MARANATA" strada Versului - Aleea Cristalului, Timişoara

4. HOTĂRÂREA NR. 42 din data: 02/24/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Calea Aradului - Zona SERE II"

5. HOTĂRÂREA NR. 85 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Grigore Alexandrescu - strada Arthur Rubinstein, Timişoara"

6. HOTĂRÂREA NR. 86 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Calea Torontalului - Strada Arthur Rubinstein II", Timişoara

7. HOTĂRÂREA NR. 87 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Zona George Georgescu - Lămâiţei, Timişoara

8. HOTĂRÂREA NR. 88 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Staţia nr. 2 PETROM - Divizia 9 Cavalerie", Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara

9. HOTĂRÂREA NR. 89 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare teren în vederea construirii de locuinţe strada Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu)", Timişoara

10. HOTĂRÂREA NR. 90 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipovei - Strada Armoniei”, Timişoara

11. HOTĂRÂREA NR. 91 din data: 03/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal II - Zona Calea Ghirodei strada Bobâlna, Timişoara

12. HOTĂRÂREA NR. 138 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hotel S+P+5E", strada Ialomiţa nr.21/A, Timişoara

13. HOTĂRÂREA NR. 120 din data: 04/27/2004 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 320 de parcele cu suprafaţa de 264 mp. fiecare, în zona Ovidiu Balea, pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

14. HOTĂRÂREA NR. 133 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Şagului - Zonă reprezentanţă Ford, Timişoara

15. HOTĂRÂREA NR. 134 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara

16. HOTĂRÂREA NR. 135 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Alfa" - strada Ciocârliei nr. 80-82, Timişoara

17. HOTĂRÂREA NR. 136 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bază firmă de construcţii NGF", strada Sulina, Timişoara

18. HOTĂRÂREA NR. 137 din data: 04/27/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţă de serviciu P + M”, strada Lacului , nr. 5/a, Timişoara

19. HOTĂRÂREA NR. 151 din data: 05/18/2004 privind preluarea lucrărilor de artă plastică catalogate din Municipiul Timişoara, în patrimoniul şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara

4

20. HOTĂRÂREA NR. 170 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Spaţii comerciale şi de depozitare” – Zona Calea Aradului km. 6+ 500 Timişoara

21. HOTĂRÂREA NR. 171 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Extindere Hotel existent, construcţie P+3E(4E), spaţii servicii şi cazare”, strada F.C.Ripensia, 7A, Timişoara

22. HOTĂRÂREA NR. 172 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– “ Hală producţie”, DN6 Timişoara – Sânnicolau Mare Km 564+600dr.

23. HOTĂRÂREA NR. 173 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale" - strada Mureş, Timişoara

24. HOTĂRÂREA NR. 174 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă unifamilială în regim de P+M, garaj auto şi împrejmuire" Calea Urseni nr.31, Timişoara

25. HOTĂRÂREA NR. 175 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– “Locuinţe şi dotări”, strada Grigore Alexandrescu, nr. 121, Timişoara

26. HOTĂRÂREA NR. 176 din data: 05/18/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– “Locuinţă P+M şi Garaj P ”, strada A. Bacalbaşa, Timişoara

27. HOTĂRÂREA NR. 28 din data: 07/20/2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara

28. HOTĂRÂREA NR. 52 din data: 09/28/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Împrejmuire parcelă cu acces auto şi pietonal", Bulevardul Take Ionescu nr. 9a, Timişoara

29. HOTĂRÂREA NR. 89 din data: 10/26/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Sediu administrativ şi de servicii" - SC ELTREX SRL, strada Grigore Alexandrescu, Timişoara

30. HOTĂRÂREA NR. 90 din data: 10/26/2004privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare construcţii pentru spaţiu comercial şi depozitare" - Calea Şagului nr.153, Timişoara

31. HOTĂRÂREA NR. 102 din data: 10/26/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara

32. HOTĂRÂREA NR. 138 din data: 11/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi depozitare", Zona Calea Torontalului, km 5+605, Timişoara

33. HOTĂRÂREA NR. 139 din data: 11/30/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Hotel, strada Borzeşti nr.29/A, Timişoara

34. HOTĂRÂREA NR. 195 din data: 12/21/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Mansardare blocuri S+P+4E, Aleea Farului (str. Nagy Eugen) nr. 2-4 şi Bd. Sudului nr. 29, Timişoara"

35. HOTĂRÂREA NR. 194 din data: 12/21/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Sulina nr. 10 - Sistemgas", Timişoara

36. HOTĂRÂREA NR. 193 din data: 12/21/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Salon de cosmetică auto - str. Brâncoveanu nr. 86", Timişoara

37. HOTĂRÂREA NR. 192 din data: 12/21/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu"Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara

38. HOTĂRÂREA NR. 191 din data: 12/21/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara

5

LISTA H.C.L. - 2005

1. HOTĂRÂREA NR. 23 din data: 01/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Amplasare statuie Arh. SZEKELY LASZLO" Parcul Doina Timişoara 2. HOTĂRÂREA NR. 25 din data: 01/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - Strada Gh. Dima nr.1 - SC INFOTIM SA, Timişoara 3. HOTĂRÂREA NR. 43 din data: 02/22/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV", Timişoara 4. HOTĂRÂREA NR. 168 din data: 04/12/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Locuinţă individuală" strada Ion Ionescu de la Brad, nr.35, Timişoara 5. HOTĂRÂREA NR. 169 din data: 04/12/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Magazin şi spaţii pentru birouri", strada Liviu Rebreanu, nr. 126, Timişoara 6. HOTĂRÂREA NR. 204 din data: 04/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Casă familială"- strada Grigore Alexandrescu, nr. 61, Timişoara 7. HOTĂRÂREA NR. 205 din data: 04/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Locuinţă pentru două familii S+P+1E" - strada Aurel Pop, Timişoara 8. HOTARÂREA NR. 281 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal “Parcelare si dezmembrare strada Constantin Daniel”, Timisoara 9. HOTARÂREA NR. 282 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal “Cartier rezidential” strada Ion Românu (Veac Nou), Timisoara 10. HOTARÂREA NR. 283 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal - Lotizare Zona Câmpului, Timisoara 11. HOTARÂREA NR. 284 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timisoara - Calea Aradului 12. HOTARÂREA NR. 285 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuinte colective D+P+3E+M”, zona Ion Ionescu de la Brad, Timisoara 13. HOTARÂREA NR. 286 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “SIEMENS VDO Greenfield”, Calea Buziasului Nord, Timisoara 14. HOTARÂREA NR. 287 din data: 06/28/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Unitate agricola”, Calea Mosnitei – zona Plopi Sud, Timisoara 15. HOTARÂREA NR. 327 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal - "Sediu firma cu hala depozitare" - Zona Freidorf, Timisoara 16. HOTARÂREA NR. 328 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal "Zona rezidentiala Calea Buziasului - Etapa II", Timisoara 17. HOTARÂREA NR. 329 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal "Hala cu birouri", Timisoara Nord – Sânandrei 18. HOTARÂREA NR. 330 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Locuinte unifamiliale" strada Mures,nr.133-135, Timisoara 19. HOTARÂREA NR. 331 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Institutii si servicii" FAZA I, Piata 700 - strada Brediceanu, Timisoara 20. HOTARÂREA NR. 332 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Modificare si completare Parc Industrial Freidorf ", Timisoara 21. HOTARÂREA NR. 334 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Sediu administrativ societate de constructii", Calea Stan Vidrighin (Calea Buziasului),Timisoara, judetul Timis

6

22. HOTARÂREA NR. 335 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie multifunctionala", strada Gheorghe Lazar, nr.26, ETAPA I, Timisoara

23. HOTARÂREA NR. 336 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire doua hale - productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara

24. HOTARÂREA NR. 337 din data: 07/26/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - "Ansamblu 8 locuinte individuale" - Calea Urseni, Timisoara

25. HOTARÂREA NR. 358 din data: 09/27/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timisoara

26. HOTARÂREA NR. 359 din data: 09/27/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si spatii birouri", strada Demetriade, nr.1, Timisoara

27. HOTARÂREA NR. 377 din data: 10/11/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINTE" Bacalbasa, Freidorf Timisoara

28. HOTARÂREA NR. 378 din data: 10/11/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire P+1, functiune mixta, comert si locuire" - Calea Torontalului nr. 74A, Timisoara

29. HOTARÂREA NR. 394 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinte si functiuni complementare",Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 si A 1676/2/4, Timisoara

30. HOTARÂREA NR. 395 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte unifamiliale" strada Martir Constantin Radu, nr. 28A, Timisoara

31. HOTARÂREA NR. 396 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire anexa gospodareasca pentru exploatare agricola si împrejmuire teren", Timisoara

32. HOTARÂREA NR. 397 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zona rezidentiala si functiuni complementare"strada Mures, nr. 144, Timisoara

33. HOTARÂREA NR. 398 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire S+P+4E+Ep locuinte si servicii" - strada Surorile Martir Caceu (fosta Str. Negoiul) nr. 7, Timisoara

34. HOTARÂREA NR. 399 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri S+D+P+6E+Ep", Str. Demetriade nr 1, Timisoara

35. HOTARÂREA NR. 400 din data: 10/25/2005 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 337/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Ansamblu 8 locuinte individuale" - Calea Urseni, Timisoara

36. HOTARÂREA NR. 401 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrica noua de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timisoara

37. HOTARÂREA NR. 402 din data: 10/25/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter" - Calea Torontalului nr. 72, Timisoara

38. HOTARÂREA NR. 443 din data: 11/29/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire baterie de garaje pentru proprietarii de locuinte prin A.N.L." Zona Istria Timisoara

39. HOTARÂREA NR. 444 din data: 11/29/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu si spatiu de productie panificatie", Calea Buziasului, nr.122, Timisoara

40. HOTARÂREA NR. 445 din data: 11/29/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil D+P+1E pentru comert, servicii si locuinta", strada Liviu Rebreanu, nr. 120, Timisoara

7

41. HOTARÂREA NR. 446 din data: 11/29/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinte colective" - str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timisoara

__________________________________________________ ___ 42. HOTARÂREA NR. 491 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Amplasare spatiu de învatamânt" - strada Ioan Muresan nr. 15, Timisoara 43. HOTARÂREA NR. 492 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Parcelare teren", strada Lacului, nr.1, Timisoara 44. HOTARÂREA NR. 493 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Construire hala productie", strada Sulina nr. 22, Timisoara 45. HOTARÂREA NR. 494 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu "Reabilitare, refunctionalizare cladire cinema si construire cladire 2S+D+P+3E+Ep in incinta", Strada 3 August 1919, nr. 2, Timisoara

46. HOTARÂREA NR. 495 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare", strada G. Alexandrescu, Timisoara

47. HOTARÂREA NR. 496 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala depozitare - Zona Freidorf, nr. top 545/4/1", Timisoara

48. HOTARÂREA NR. 497 din data: 12/20/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spalatorie auto", strada Sever Bocu, nr. 84,Timisoara

LISTA H.C.L. – 2006

1. HOTARÂREA NR. 18 din data: 01/24/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta colectiva-bloc", strada Bujorilor, nr. 49, Timisoara

2. HOTARÂREA NR. 35 din data: 01/31/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" Top Cc 527/1/2 si Top Cc 527/1/3, strada G. Alexandrescu, Timisoara

3. HOTARÂREA NR. 47 din data: 02/28/2006 privind atribuirea în folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr. 4-6, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

4. HOTARÂREA NR. 62 din data: 02/28/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare", strada Grigore Alexandrescu, top 23223/3/1, 23223/2/1, 23223/2/2, 23223/2/3, 23223/2/4, 23223/2/5, 23223/2/6, 23223/2/7, 23223/2/8, Timisoara

5. HOTARÂREA NR. 96 din data: 03/28/2006 privind aprobarea "Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"

6. HOTARÂREA NR. 112 din data: 03/28/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie pentru locuinte si servicii", Calea Sagului, CF 7058 Chisoda, nr. top 2244/1/2/1, Timisoara

7. HOTARÂREA NR. 113 din data: 03/28/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri P+1E", str. Bacalbasa nr. 16, Timisoara

8. HOTARÂREA NR. 114 din data: 03/28/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabilitare cabinet medical si extindere S+P+1, Ciprian Porumbescu nr. 59, Timisoara"

8

9. HOTARÂREA NR. 115 din data: 03/28/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona servicii si depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timisoara

10. HOTARÂREA NR. 162 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare pasaj Popa Sapca, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferata strada Popa Sapca din Timisoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

11. HOTARÂREA NR. 163 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2" din cadrul Studiului de Fezabilitate "Pasaj Calea ferata strada Jiului din Timisoara", întocmit de SC ROMAIR CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005

12. HOTARÂREA NR. 165 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona servicii si depozitare” Bd. Iosif Bulbuca, Timisoara

13. HOTARÂREA NR. 166 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte colective in regim de condominiu si functiuni complementare”, strada Felix top 29726/4 top 23223/7 Timisoara

14. HOTARÂREA NR. 167 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Showroom si hala service, amplasare firma, construire împrejmuire”, Calea Sagului colt cu strada Ovidiu Cotrus, Timisoara

15. HOTARÂREA NR. 168 din data: 04/18/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Cladire pentru birouri si spatii de depozitare”, strada Ovidiu Cotrus Zona Freidorf, Timisoara

16. HOTARÂREA NR. 169 din data: 04/18/2006 privind aprobarea modificarii Planului Urbanistic de Detaliu “Institutii si servicii”, FAZA I- Piata 700, strada Brediceanu, Timisoara, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005

17. HOTARÂREA NR. 170 din data: 04/18/2006 privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parcelare teren pentru construire locuinte” – strada Rudolf Walter, nr. 11, 13, 15, Timisoara

18. HOTARÂREA NR. 279 din data: 06/06/2006 privind aprobarea aprobarea Studiului de fezabilitate "Soseaua de centura a Timisoarei între DN 69 (Arad) si DN 59 (Moravita - Belgrad) " – Proiect executiv de la DN 69 la DJ 591

19. HOTARÂREA NR. 280 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobâlna din Timisoara, întocmit de S.C. MAXIDESIGN S.R.L.

20. HOTARÂREA NR. 281 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare" - str. Dacilor nr. 25 Timisoara

21. HOTARÂREA NR. 282 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Condominium cu destinatia de locuinte plurifamiliale si functiuni complementare”, strada G. Alexandrescu, Timisoara

22. HOTARÂREA NR. 283 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala reparatii macarale, birouri si imprejmuire", strada Câmpina nr. 26

23. HOTARÂREA NR. 284 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zona de locuinte si functiuni complementare" - str. G. Musicescu, nr. 105-107, Timisoara

24. HOTARÂREA NR. 285 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare functiune din locuire în servicii”, Str. A. Demetriade, nr. 27, 28 si 29, Timisoara

25. HOTARÂREA NR. 286 din data: 06/06/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare amplasament la pensiune S+P+E+M", strada Câmpina nr.8, Timisoara

9

26. HOTARÂREA NR. 308 din data: 06/27/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Locuinte si functiuni complementare” – zona Freidorf, Podul Modos, Timisoara 27. HOTARÂREA NR. 309 din data: 06/27/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu "Reabilitarea Pietei Iosefin", strada I. Vacarescu, Timisoara 28. HOTARÂREA NR. 344 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu "Locuinte cuplate (D+P+1E+M) si pensiune (P+2E)" - Strada Behela, Timisoara

29. HOTARÂREA NR. 345 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”, str. C. Daniel nr. 7, Timisoara

30. HOTARÂREA NR. 346 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte si functiuni complementare" - Zona Plopi Sud, Timisoara

31. HOTARÂREA NR. 347 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto", Calea Torontalului, nr.34,Timisoara

32. HOTARÂREA NR. 348 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire de birouri S+P+3E", Calea Sagului , nr. 71, Timisoara

33. HOTARÂREA NR. 349 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Locuinte colective”, Str. Vistula (Cetatea Alba), nr. 1A, Timisoara

34. HOTARÂREA NR. 350 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clinica Medicala - Extindere si refunctionalizare cladire existenta", Str. Zoltan Franyo nr. 6 Timisoara

35. HOTARÂREA NR. 351 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu"Amplasare constructii de depozitare, sediu administrativ, platforme drumuri", Calea Buziasului nr. 95, Timisoara

36. HOTARÂREA NR. 352 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective", str. Bujorilor, nr. 130, Timisoara

37. HOTARÂREA NR. 353 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala vanzare/expozitie/birouri/depozit", Calea Sagului nr. 209, Timisoara

38. HOTARÂREA NR. 354 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex de locuinte, spatii comerciale si servicii", Str. Stefan cel Mare nr. 53 Timisoara

39. HOTARÂREA NR. 355 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare teren pentru construire locuinte si servicii", Zona Mehala, Timisoara

40. HOTARÂREA NR. 356 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spatii de depozitare si productie", extravilan Timisoara - Calea Aradului, jud. Timis

41. HOTARÂREA NR. 357 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto si construire corp administrativ", Calea Buziasului Nr. 44, Timisoara

42. HOTARÂREA NR. 358 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie pentru servicii - spatii comerciale si birouri", Bv. Cetatii nr. 93 Timisoara

43. HOTARÂREA NR. 359 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective în regim de condominiu si functiuni complementare" Calea Martirilor 1989 nr. 58, Timisoara

44. HOTARÂREA NR. 360 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie ansamblu de locuinte colective", str. Venus, nr.29, Timisoara

45. HOTARÂREA NR. 361 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrari (acoperire sticla + terasa/bar)", Piata Huniade, Timisoara

10

46. HOTARÂREA NR. 362 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu "Locuinte de servici", Aleea F.C. Ripensia nr. 29, Timisoara

47. HOTARÂREA NR. 363 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie pentru servicii-mansardare parter existent (propunere P+M partial)" strada Independentei, nr. 24, Timisoara

48. HOTARÂREA NR. 364 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernauti, Timisoara

49. HOTARÂREA NR. 365 din data: 07/25/2006 pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 272/2001 - "privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 207 mp în vederea construirii unui bloc în regim de înaltime S+P+2E+M" si a Caietului de Sarcini aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 272/2001, în sensul modificarii regimului de înaltime de la S+P+2E+M la S+P+3E+M

50. HOTARÂREA NR. 374 din data: 07/25/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala si spatii comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timisoara

51. HOTĂRÂREA NR. 446 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara

52. HOTĂRÂREA NR. 447 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CENTRUL MEDICAL ATHENA", Calea Aradului, Timişoara

53. HOTĂRÂREA NR. 448 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Strada Ardealul nr. 70 Timişoara

54. HOTĂRÂREA NR. 449 din data: 03.10.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 /25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

55. HOTĂRÂREA NR. 450 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere imobil", Str. Arieş nr. 3, Timişoara

56. HOTĂRÂREA NR. 451 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Blocuri locuinţe", Str. Gheorghe Bariţiu nr. 40, Timişoara

57. HOTĂRÂREA NR. 452 din data: 03.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona de depozite si prestari servicii", extravilan Timişoara, nordul Statiei de Epurare Ape

58. HOTĂRÂREA NR. 502 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara

59. HOTĂRÂREA NR. 503 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Desfiintare partiala, modificari interioare si exterioare la imobil existent", B- dul Eroilor de la Tisa Timişoara

60. HOTĂRÂREA NR. 504 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective", Strada Bujorilor nr. 65-67 (zona Steaua), Timişoara

61. HOTĂRÂREA NR. 505 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spaţii comerciale şi locuinţe" Bd. Simion Bărnuţiu, Timişoara

62. HOTĂRÂREA NR. 506 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajarea locuri de parcare, modernizare acces existent" str. Kogălniceanu nr. 8, Timişoara

63. HOTĂRÂREA NR. 507 din data: 31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe multifamiliale", Bd. Liviu Rebreanu nr. 34-36, Timişoara

64. HOTĂRÂREA NR. 519 din data: 31.10.2006 privind modificarea şi completarea aliniatului 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind

11

aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale" Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara

65. HOTĂRÂREA NR. 532 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie bloc de locuinţe multifamiliale", Calea Şagului, nr. 29, Timişoara

66. HOTĂRÂREA NR. 533 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Sediu comercial al S.C. IZOCON Grup S.A. Galaţi", Timişoara Calea Buziaşului - CF 142514

67. HOTĂRÂREA NR. 534 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru mica productie, comerţ, servicii si locuinţe", strada Zarand nr. 11A - 13 Timişoara

68. HOTĂRÂREA NR. 535 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii şi locuinţă", strada Martir Ion Tănase nr. 47 Timişoara

69. HOTĂRÂREA NR. 536 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara

70. HOTĂRÂREA NR. 537 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara

71. HOTĂRÂREA NR. 538 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Sediu administrativ Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş", Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A Timişoara

72. HOTĂRÂREA NR. 539 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire locuinţe cu spaţiu comercial la parter", strada Efta Botoca nr. 8 - Zona Câmpului, Timişoara

73. HOTĂRÂREA NR. 540 din data: 14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului

74. HOTĂRÂREA NR. 558 din data: 28.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru servicii - Spălătorie auto", Calea Aradului nr. 61, Timişoara

75. HOTARÂREA NR. 612 din data: 12/19/2006privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hale pentru depozitare - A 1355/1/5", str. Ovidiu Cotrus, Zona Freidorf, Timisoara

76. HOTARÂREA NR. 613 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara

77. HOTARÂREA NR. 614 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50

78. HOTARÂREA NR. 615 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere sediu firma la hala existenta", Calea Buziasului nr. 91, Timisoara

79. HOTARÂREA NR. 616 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere hala existenta cu un atelier de productie si un corp administrativ” Calea Stan Vidrighin nr.13A, Timisoara

80. HOTARÂREA NR. 617 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona ABATOR” Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara

81. HOTARÂREA NR. 618 din data: 12/19/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie pentru locuinte colective în regim de P+4E+E retras, str. Martir Paris Ianos"

12

82. HOTARÂREA NR. 621 din data: 12/19/2006 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local nr. 539/14.11.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Cladire locuinte cu spatiu comercial la parter” str. Efta Botoca nr. 8 - Zona Câmpului, Timisoara

LISTA H.C.L. – 2007

83. HOTARÂREA NR. 52 din data: 02/27/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu "Mansardare bloc de locuinte S+P+6E si S+P+7E, rezultând S+6E+M si S+P+7E+M partial" Timisoara, Piata Victoriei, nr. 5, sc. C si D

84. HOTARÂREA NR. 53 din data: 02/27/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie pentru locuinte plurifamiliale, acces auto, împrejmuire", strada Pompiliu Stefu nr. 38 - 40, Timisoara4