keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Gărana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 240/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Gărana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005491/17.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005491/17.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005491/17.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 16 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 47 din 17.12.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 140 din 17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, beneficiari LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA, întocmit conform proiectului nr. 18/2017, realizat de B.I.A. BENEA DOINA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru locuinţe (parcelele 1-9):
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,05;
Regim de înălţime S+P+1E+M;

Pentru dotări şi servicii (parcela 11):
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,25;
Regim de înălţime S+P+2E;

H coamă max. = 11 m;
H cornişă max. = 8 m;

- Spatii verzi amenajate parcelele 10 si 12) - minim 20 % din suprafata totala a parcelei - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 140/17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004377/13.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF nr. 411617, nr. cad. A 1676/3/8/3 (CF vechi nr. 131178), teren intravilanul extins conform Adeverinţei BDU nr. UTR2019-5490/11.01.2019, situat în str. Garana FN, Timişoara, este proprietatea beneficiarilor LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.
Autorizaţiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism PUZ "Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice", strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, conform plansei de "Reglementari Urbanistice" nr. 3 si plansei "Situatia juridica a terenurilor" nr. 5 si asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: RT_1Plopi_sud_A1676-3-8-3_PUZ_CVARTAL_19.pdf

2

4

4

. 6

1

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

89.98

90.01

: / 2

: / 2

89.81

D

e

1

6

7

6

/ 1

1

89.66

2

1

2

4

6

:/29

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

7

4

2

5

0

7

3

3

4

7

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

Cc1676/3/8/1/11/2

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

89.82

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 8

3

4

3

0

8

6

2

4

3

8

8

9

3

4

4

3

6

7

1

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 2

3

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

:/27

:/26 :/25

S

T

R

. R

E

Z

I S

T

. B

A

N

A

T

E

A

N

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 8

3

89.67

89.56

89.36

89.62

89.36

89.18

89.50

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 1

4

2

5

0

7

4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 1

/ 2

:/1

A

1

6

7

6

/ 2

/ 5

/ 2

:/1

: / 2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

436612

436613

426870

(A1676/3/5)

(A1676/3/6)

A1676/3/7

A1676/3/4

A1676/3/3

A1676/3/1

A1676/3/2

H

C

1

6

7

9

/ 1

( D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

)

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

90.23

88.50

90.25

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.20

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.91

90.06

89.90

89.81

90.02

89.94

90.13

90.13

89.93

90.23

89.77

89.81

89.85

89.41

90.37

89.95

90.28

90.14

88.57

90.17

90.10

90.30

89.70

89.96

89.78

89.82

89.85

89.98

89.79

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

89.80

89.87

4

1

2

4

3

2

0

9

7

2

4

4

. 6

2

S = 10000mp.

A1676/3/8/3

C

A

L

E

A

M

O

S

N

I T

E

I

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

89.90

S

T

R

. M

A

R

G

H

I T

A

S

D

E

1

6

7

6

/ 1

1

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATASEMNATURA

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

1:1000

CERINŢA

Pl.nr.6

LEGENDA

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

3

4

0

. 9

1

4

0

. 9

1

AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
v
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT
AutoCAD SHX Text
Locuinte individuale
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
ŞEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
DATA
AutoCAD SHX Text
11.2018
AutoCAD SHX Text
SEMNATURA
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
IROU INDIVIDUAL DE
AutoCAD SHX Text
ARHITECTUR
AutoCAD SHX Text
Ă
AutoCAD SHX Text
DOINA BENEA
AutoCAD SHX Text
SPECIFICAŢIE
AutoCAD SHX Text
NUME
AutoCAD SHX Text
SCARA
AutoCAD SHX Text
Faza: PUZ
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA
AutoCAD SHX Text
CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
STUDIU CVARTAL
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD- STR. GARANA, F.N.
AutoCAD SHX Text
CF NR.411617, NR.CAD. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar:
AutoCAD SHX Text
PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
LIMITA PUZ
AutoCAD SHX Text
LIMITA DE PROPRIETATE
AutoCAD SHX Text
STRAZI EXISTENTE, DE
AutoCAD SHX Text
FOLOSINTA LOCALA, CE ASIGURA
AutoCAD SHX Text
ACCESUL LA PARCELE;
AutoCAD SHX Text
STRAZI EXISTENTE, PROPUSE
AutoCAD SHX Text
SPRE MODERNIZARE, CAT IV;
AutoCAD SHX Text
STRADA PROPUSA, DE TRAFIC
AutoCAD SHX Text
REDUS PE LANGA CANAL,
AutoCAD SHX Text
PENTRU SERVICII DIVERSE;
AutoCAD SHX Text
ZONA CE SE REGLEMENTEAZA;
AutoCAD SHX Text
CULOAR CONDUCTA GAZ, 50M;
AutoCAD SHX Text
CULOAR LEEA 220KW, 75M.
AutoCAD SHX Text
STRAZI NOI, PROPUSE;
AutoCAD SHX Text
ZONE PROPUSE SPRE URBA-
AutoCAD SHX Text
NIZARE;
AutoCAD SHX Text
s t u d i u d e c v a r t a l
AutoCAD SHX Text
Suprafata teren =10000mp
AutoCAD SHX Text
LIMITA ZONA DE STUDIU
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STR. CANAL BEGA, NR.6.
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTII EXISTENTE;
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT-2002
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: LUNCAN_SIT_JUR_19.pdf

2

4

4

. 6

1

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

7

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

7

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

Cc1676/3/8/1/11/2

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

A1676/3/7

H

C

1

6

7

9

/ 1

( D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

)

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

88.50

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.96

89.78

89.82

89.85

89.98

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

3

1

2

2

4

4

. 6

2

4

0

. 9

1

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATASEMNATURA

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

1:1000

CERINŢA

PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3

89.90

4

0

. 9

1

4

89.88

LIMITA P.U.Z.,

LIMITA PARCELE

TOTAL SUPRAFATA P.U.Z.=10000mp

CATEGORIA DE INTERES

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A

PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

10000,00 MP

TERENURI PROPRIETATE

LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES

NATIONAL JUD. LOCAL

LEGENDA

TERENURI CARE TREC IN DOMENIUL PUBLIC 2569,00 MP.

Pl.nr.5

AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
ŞEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
DATA
AutoCAD SHX Text
11.2018
AutoCAD SHX Text
SEMNATURA
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
IROU INDIVIDUAL DE
AutoCAD SHX Text
ARHITECTUR
AutoCAD SHX Text
Ă
AutoCAD SHX Text
DOINA BENEA
AutoCAD SHX Text
SPECIFICAŢIE
AutoCAD SHX Text
NUME
AutoCAD SHX Text
SCARA
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA
AutoCAD SHX Text
CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD- STR. GARANA, F.N.
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,05 PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
H CORNISA =8,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
CF NR.411617, NR.CAD. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar:
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,25 PENTRU DOTARI SERVICII
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+1E+M PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+2E PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
H COAMA =11,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
SPATII VERZI 20%%%
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT
AutoCAD SHX Text
Locuinte individuale
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
s=41,59mp
AutoCAD SHX Text
STRAZII
AutoCAD SHX Text
s=615,22mp
AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
s=735mp
AutoCAD SHX Text
SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR
AutoCAD SHX Text
s=605.81mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: luncan_PLANSE_PUZ_IT_19.pdf

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATA

ŞEF PROIECT

arh. BENEA D.

PROIECTAT

DESENAT

arh. BENEA D.

arh. BENEA D.

SEMNATURA

SEMNATURA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

DOINA BENEA

VERIFICATOR/

EXPERT

SPECIFICAŢIE

NUME

NUME

SCARA

CERINŢA

Pl.nr.1

LEGENDA

ed : a rece n. IEZI de FI Ed 4 E rar a / MU căi 4 ——. or Rt
E AUG Aa Vi „Serviciul Bănca de Ba td NI Si TI a
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
DATA 09.2017
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
Beneficiar
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI
AutoCAD SHX Text
SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
INCADRARE IN TERITORIU
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STR. GARANA, Cf.nr.411617, NR.TOP.1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
LIMITA DE PROPRIETATE PARCELA
AutoCAD SHX Text
CARE A GENERAT PUZ
AutoCAD SHX Text
PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
INCADRARE IN PUG
AutoCAD SHX Text
INCADRARE IN PUZ PLOPI
AutoCAD SHX Text
4 -
AutoCAD SHX Text
3 -
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
INCADRARE IN TEREN
AutoCAD SHX Text
1, 2 -
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: 20190313174757229_0001.pdf

UE SETE PITIS FE DI RENI VECINI U DHTARI, SERVICII LOCUINTE A1676/3/8/2 BI FANI | DHTARI SERVICII REGIMUL JE INALTIME S+P+IE+M PENTRU LOCUINTE REGIMUL DE INALTINE S+P+2E PENTRU DIITARI, SERVICII H CORNISA =8,00, || CHAMA =11,00M, SPATII VERZI 207 || LEGENDA LIMITA PUZ LIMITA PARCELE PUD APROBAT Locuinte individuale SPRE MODERNIZARE; D+P+Z2E CONSTRUCTIILOR ALINIAMENT ALINIAMENT PROPUS - ACCES LA PARCELE PROFIL TRANSVERSAL DE 9,00 SI 12,50 SECTIUNEA 3-3 SECTIUNEA 2-2 ep = e PROFIL TRANSVERSAL DE |4,00M tai SECTIUNEA |-l IT TROTUARE EXTERIOARE ZONA DE LOCUINTE D+P+IE+M ZONA DE DOTARI SI SERVICII, ZONA DE IMPLANTARE A ZONA VERDE/PLANTATII DE STRAZI NOI/STRAZI PROPUSE — CULOAR CONDUCTA GAZ, Șât+ TEI CULOAR LEEA 220KW, 75 JUDEŢUL TIMIȘ Î PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexada Avizul Arhitectului Şef Nr. — an 72 20) =) < Ț A = _—_ Arfitect șef, ( Am _— SECTIUNEA I-l n PROFIL TRANSVERSAL BE 12,00 s=1048,50np = E TRE ZONE FUNCTIONALE" — PROCENT | aa PROCENT su AȚATA DIN TOTAL |: SUPRAFATA | DIN TOTAL E SUPRAF. CMP) SUPRAF. P.U.Z P.U.Z ZONA DE LOCUIT 5030,85 30,31 DOTARI 615,20 6,15 RI 2000,00 | 20,00 ARE 2353,95 23,54 și 10000,00 100,00 4 | 10000,00 100,00 +

Atasament: situatie_existenta_puz_luncan_2019.pdf

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATA

ŞEF PROIECT

arh. BENEA D.

PROIECTAT

DESENAT

arh. BENEA D.

arh. BENEA D.

SEMNATURA

SEMNATURA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

DOINA BENEA

VERIFICATOR/

EXPERT

SPECIFICAŢIE

NUME

NUME

1:1000

SCARA

CERINŢA

Pl.nr.2

LEGENDA

S = 10000mp.

A1676/3/8/3

2

4

4

. 6

1

2

4

4

. 6

2

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

89.98

90.01

: / 2

: / 2

89.81

D

e

1

6

7

6

/ 1

1

89.66

2

1

S

T

R

. M

A

R

G

H

I T

A

S

2

4

6

:/29

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

7

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

4

2

5

0

7

3

3

4

7

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

Cc1676/3/8/1/11/2

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

89.82

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 8

3

4

3

0

8

6

2

4

3

8

8

9

3

4

4

3

6

7

1

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 2

3

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

:/27

:/26 :/25

S

T

R

. R

E

Z

I S

T

. B

A

N

A

T

E

A

N

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

/ 8

3

89.67

89.56

89.36

89.62

89.36

89.18

89.50

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 3

- 4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 1

4

2

5

0

7

4

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 1

/ 2

:/1

A

1

6

7

6

/ 2

/ 5

/ 2

:/1

: / 2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

436612

436613

426870

(A1676/3/5)

(A1676/3/6)

A1676/3/7

A1676/3/4

A1676/3/3

A1676/3/1

A1676/3/2

H

C

1

6

7

9

/ 1

D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

D

E

1

6

7

6

/ 1

1

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

90.23

88.50

90.25

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.20

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.91

90.06

89.90

89.81

90.02

89.94

90.13

90.13

89.93

90.23

89.77

89.81

89.85

89.41

90.37

89.95

90.28

90.14

88.57

90.17

90.10

90.30

89.70

89.96

89.78

89.82

89.85

89.98

89.79

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

89.80

89.87

4

0

. 9

1

4

0

. 9

1

3

4

1

2

4

3

2

0

9

7

INCADRARE IN PUG

SĂ Bi E ta Date cartografice EG; https:/www.google.ro/maps/(Q45.7438321,21.2882118,535m/data=!3m1!1e3
21/15/2018 Google Maps
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
DATA 09.2017
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI
AutoCAD SHX Text
SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
SITUATIE EXISTENTA
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STR. GARANA, Cf.nr.411617, NR.TOP.1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
LIMITA DE PROPRIETATE PARCELA
AutoCAD SHX Text
CARE A GENERAT PUZ
AutoCAD SHX Text
LIMITA ZONA DE STUDIU
AutoCAD SHX Text
PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar
AutoCAD SHX Text
S T R A D A G A R A N A
AutoCAD SHX Text
ZONA AGRICOLA
AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTII EXISTENTE CE URMEAZA SA SE
AutoCAD SHX Text
LIMITA PARCELA
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
v
AutoCAD SHX Text
DESFIINTEZE
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: 47_Aviz_Arh_Sef_LUNCAN_GARANA.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA, prin BENEA DOINA, CUI RO 19918604, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, strada CANAL BEGA nr. 6, cod poştal 300324, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-020344/06.12.2018; Ca urmare a proiectului nr. 18/2017 realizat de BIA DOINA BENEA, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, strada Glad nr. 71, cod poştal 300479, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 10.12.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi aH.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr.47 din 17.12.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice”. Generat de imobilul situat în Timişoara, str. GARANA F.N., identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie şi extras CF nr. 411617, nr. top A 1676/3/8/3. Iniţiatori: LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA; Proiectant: B.L.A. DOINA BENEA; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Doina BENEA. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timişoara, cuprins între strada Aurel Peteanu la nord, strada Marghitas la sud, strada Garana la vest, si canalul HC 1679/1 la est. Se reglementează terenul deţinut de beneficiar, în suprafaţă totală de 10.000 mp, conform anexat CF nr. 411617, nr. Cad A 1676/3/8/3. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUZ „Plopi Sud” aprobat prin HCL 35/2002 - Zona propusă pentru unitati agricole/locuire. Teren afectat de sistematizarea zonei, partial afectat de canal, de linie electrica existenta si de zona de siguranta a conductei de transport gaze naturale. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMANIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Se propune parcelarea in vederea realizarii unei zone rezidentiale cu regim redus de înălţime, dotari si servicii publice, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate. - Funcţiuni propuse: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice, spatiu verde; - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: Pentru locuinţe (parcelele 1-9): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Regim de înălţime S+P+1E+M; Pentru dotări şi servicii (parcela 11): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,25; Regim de înălţime S+P+2E; H coamă max. = 11 m; H cornişă max. = 8 m; Suprafaţa totală de spatii verzi propuse in documentaţie de 20 % (parcelele 10 si 12), va fi amenajata si intretinuta, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 140 din 17.12.2018; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004377/13.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 941/17.10.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro eliberate de deţinătorii de reţele și utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 10.12.2018 înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA.T.U, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum și toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.UZ. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5328 din 22.12.2016, prelungit pana la data de 22.12.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 264898/06.12.2018. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peștă la data de Arhitect-şef, ilign<Sorin CIURARIU Consilier Sorina Popa 3 O COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: 16_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_Luncan.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro — „Aprobat, | Primar, | Nicolae ROBU ok V Ca urmare a cererii adresate de arh. Benea Doina pentru Luncan Liviu, cu domiciliul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, str. Canal Bega nr. 6, cod poştal 300321, nr. 6, înregistrată cu UR2017-006208/19.04.2017; Ca urmare a proiectului nr. 18/2017 realizat de BIA Doina Benea, cu sediul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal 300480, str. Glad nr. 71; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 11.05.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.16 din 11.05.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice Generat de imobilul situat în Timişoara, jud. Timiş, identificat conform planului de încadrare în zonă, planului topografic şi extrasului str. Gărâna FN, CF nr. 411617, nr. top A1676/3/8/3, nr. CF vechi 131178, extravilan, Timişoara, în suprafaţă de 10.000 mp Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin PUZ este cuprins între strzile Gărâna, Aurel Peteanu, DE 1678 şi strada Mărghitaş. Zona ce urmează a fi reglementată, conform planşei nr. 3 „Concept propus - Reglementări urbanistice” şi planului de dezmembrare planşa nr. 1, memoriului de prezentare şi extrasului CF nr. 411617, nr. top A1676/3/8/3, nr. CF vechi 131178, anexe la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: La nord nord şi la sud parcele proprietate private cu nr. top A1676/3/8/2 respectiv A1676/3/8/4, la vest DE 1676/4/1, iar la est DE 1678/. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: - Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 107/2014 -terenul se află în UTR 36. - Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului — conform PUZ aprobat prin HCL 35/2002 „Plopi Sud”: Zonă propusă pentru unităţi agricole/locuire. Teren afectat de sistematizarea zonei, parţial afectat de canal, de linie electrică existentă şi de zona de siguranță a conductei de transport gaze naturale. - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului - zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform PUZ aprobat prin HCL 35/2002 „Plopi Sud”: Zonă propusă pentru unităţi agricole/locuire. Teren afectat de sistematizarea zonei, parţial afectat de canal, de linie electrică existentă și de zona de siguranţă a conductei de transport gaze naturale. - Funcţiuni propuse: zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: Pentru locuinţe: POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Regim de înălţime S+P+1E+M; Pentru dotări şi servicii: POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,25; Regim de înălţime S+P+2E H coamă max. = 11 m H cornişă max. = 8 m Spaţii verzi - minim 20% - Se va realiza un studiu de cvartal, cu realizarea conexiunilor de drumuri, partea de drum propusă pe parcela beneficiarului să poată fi circulabilă independent de drumul care se propune pe parcela vecină, cu trotuar pe ambele părţi ale străzii; - Planul de încadrare va cuprinde și eventualele documentaţii din zonă, pentru corelare; - Se va realiza posibilitate de acces la canal; - Se vor prezenta mai multe soluţii de mobilare; - Parcela cu servicii nu va fi vecină cu parcela de locuinţe - Spaţiul verde va fi o zonă utilizabilă, nu reziduală. - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru. 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: -aviz CTATU (Avizul Arhitectului-şef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), aviz ANIF, aviz Apele Române, aviz Transgaz, aviz Transelectrica, adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) şi Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, acorduri notariale cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF (dacă este cazul). Se va reglementa caracterul terenului în CF (adeverinţă STBDUC - PMT). Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5328 din 22.12.2016 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr.97093/08.03.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin-poştă la data de „iile __Arhitect-şef Emilian Sorin CIURARIU Consilier, Sorina P pa Red- S.P. -2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_LUNCAN.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018 — 002958/27.03.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: Plan Urbanistic Zonal — "Elaborare PUZ pentru zona rezidentiala cu dotări si servicii publice" Amplasament: str. Gărâna, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: Luncan Liviu si Luncan Mura Proiectant: Benea Doina Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism și afişată pe site- ul www.primariatm.ro, în perioada 26.02.2018 — 22.03.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: au fost notificaţi S proprietari din zona, de pe străzile Mărghitaş, Aurel Peteanu. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul Benea Doina, organizată in data de 13.03.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, în afară de proiectant și beneficiar, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal "Elaborare PUZ pentru zona rezidentiala cu dotări si servicii publice", beneficiari Luncan Liviu si Luncan Mura a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Sorina P6pa Red -S.P.. -2ex Z

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_LUNCAN_strada_GARANA.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2019-005491/17.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Gărana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005491/17.04.2019a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara, prin care se propune lotizarea unui teren in 12 parcele in vederea construirii unei zone rezidentiale cu dotari, servicii publice si spatiu verde; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-005491/04.04.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 16 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 49 din 17.12.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5328 din 22.12.2016 prelungit pana la 21.12.2018 şi ale Certificatului de Urbanism nr. 463/15.02.2019, emise pentru aceeaşi lucrare, în aceleaşi condiții, astfel încât avizele obținute sunt valabile pentru ambele certificate, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 1401 din 17.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, str. Garana FN, CF 411617, nr. cad. 411617 (nr. CF vechi 131178, nr. top A1676/3/8/3), Timişoara, beneficiari LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA, proiectant BIA DOINA BENEA, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Doina Benea, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna februarie 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în iulie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-002958/27.03.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, str. Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, este elaborat de proiectantul BIA DOINA BENEA, proiect nr. 18/2017, la cererea beneficiarilor LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA. Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad Al676/3/8/3, Timişoara, este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în partea de est a oraşului, în UTR 36, si este delimitat la nord — de parcela A 1676/3/8/2, la est — de canalul HC 1679/1, la sud — de parcela Al678, şi la vest - de strada Garana, fiind prevazut prin PUZ „Plopi Sud” aprobat prin HCL 35/2002 - Zona propusă pentru unitati agricole/locuire. Terenul este afectat de sistematizarea zonei, partial afectat de canal, de linie electrica existenta si de zona de siguranta a conductei de transport gaze naturale. Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, nu se încalcă prevederile OQ0UG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață totală de 10.000 mp, este înscris în CF nr. 411617, nr. cad. A 1676/3/8/3 (CF vechi nr. 131178), teren intravilanul extins conform Adeverinței BDU nr. UTR2019-5490/11.01.2019, situat în str. Garana FN, Timişoara, este proprietatea beneficiarilor LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA. In prezent, terenul supus reglementari este ocupat de 1 constructie, care dupa aprobarea PUZ urmeaza a fi desfiintata. Prin Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad Al676/3/8/3, Timişoara, prin care se propune se propune lotizarea unui teren in 12 parcele in vederea construirii unei zone rezidentiale cu regim mic de inaltime cu locuinte in regim izolat sau cuplat, cu dotari si servicii publice, precum si a unei zone Verzi. Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004377/13.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004377/13.09.2018. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Pentru locuințe (parcelele 1-9): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Regim de înălțime S+P+I1 E+M; Pentru dotări şi servicii (parcela 11): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,25; Regim de înălțime S+P+2E; H coamă max. = 11 m; H cornişă max. = 8 m; - Spatii verzi amenajate (parcelele 10 si 12) - minim 20 % din suprafata totala a parcelei - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 140/17.12.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş; - Retrageri fata de aliniamentul strazii nou propuse: minim 5.00 m — conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 3; - Retrageri fata de limitele laterale — conform Codului Civil, dar nu mai putin de 3.00 m — conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 3; - Retragerea fata de limita posterioara: minim 10.00 m — conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 3; În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LPA.T. (M.TC.T). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 18/2017, planşa nr. 5 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, beneficiari LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA, întocmit conform proiectului nr. 18/2017, realizat de BIA BENEA DOINA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef): Pentru locuințe (parcelele 1-9): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,05; Regim de înălțime S+P+1E+M; Pentru dotări şi servicii (parcela 11): POT maxim = 35%; CUT maxim = 1,25; Regim de înălțime S+P+2E; H coamă max. = 1 m; H cornișă max. = 8 m; - - Spatii verzi amenajate (parcelele 10 si 12) - minim 20 % din suprafata totala a parcelei - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 140/17.12.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004377/13.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 941/17.10.2018. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 10.000 mp, este înscris în CF nr. 411617, nr. cad. A 1676/3/8/3 (CF vechi nr. 131178), teren intravilanul extins conform Adeverinței BDU nr. UTR2019-5490/11.01.2019, situat în str. Garana FN, Timişoara, este proprietatea beneficiarilor LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 18/2017, planga nr. 5 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 291) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad Al676/3/8/3, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad Al676/3/8/3, Timişoara, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU _ = Liliana IOVAN Sorina POPA SEF BIROU, D CONSILIER Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_LUNCAN_strada_GARANA.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-005491/17.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotări și servicii publice”, str. Gărâna FN, CF 411617 nr.cad. 411617 Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-005491/17.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice”, str. Gărâna FN, CF 411617 nr.cad. 411617 Timişoara, beneficiari Luncan Liviu şi Luncan Mura, proiectant Bia Doina Benea, proiect nr. 18/2017, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotări şi servicii publice”, str. Gărâna FN, CF 411617 nr.cad. 411617 Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-005491/17.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenţionat cu privire la existența avizelor necesare şi parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere și aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasul de carte funciară de informare, anexată documentației, rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea funciară nr. 411617 Timişoara nr. cadastral 411617: teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, este proprietatea d-lui Luncan Liviu și dnei Luncan Mura; terenul are categoria de folosință - „arabil”, nr. topo A1676/3/8/3. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 03.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii, fiind notată incidenţa art. 3 alin. 1 din Legea nr.17/2014. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-005491/17.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu dotări şi servicii publice”, str. Gărâna FN, CF 411617 nr.cad. 411617 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar, asa cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent imobilului ce se reglementează, atașat documentației.

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotări și servicii publice”, str. Gărâna FN, CF 411617 nr.cad. 411617 Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC TI Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: memoriu.pdf

ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU. DOTARI SI SERVICII PUBLICE BIA BENEA DOINA, TIMISOARA, SR. GLAD NR.71 , bia doina benea BIABBB . MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE

Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE Beneficiar: LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA Amplasament: TIMISOARA, STR. GARANA, PARCELA 1676/3/8/3 JUD. TIMIS Proiectant general: B.I.A. DOINA BENEA Data elaborarii: 11. 2018 1.Obiectul PUZ:

Documentatia PUZ-lui propune realizarea unei parcelari pentru locuinte cu dotari si servicii publice, pe un teren de 10000mp, situat in Timisoara pe strada Garana, cartier Plopi. Puz-ul va constitui suportul tehnic, juridic si institutional pentru realizarea investitiei, stabilind conditiile pentru utilizarea functionala a terenului in raport cu parcelele si strazile adiacente, avand in vedere reglementarile din PUZ PLOPI SUD, aprobat(HCL 35/2002) si PUG Timisoara. Puz-ul va stabili modul de ocupare a terenului, conditiile de realizare a constructiilor, a infrastructurii rutiere si edilitare.

1.1. Surse documentare

 Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.: - P.U.G. Timisoara, pr. IPROTIM si NOUL PUG TIMISOARA; - Alte P.U.Z. –uri: PUZ PLOPI SUD, aprobat(HCL 35/2002) - Studiu de Oportunitate nr.16/11.05.2017 Se au in vedere recomandarile administratorilor de drumuri,

gestionarilor de retele, alte organisme teritoriale interesate si parerile localnicilor.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei.

Categoria functional existent pe terenul beneficiarului, conform PUZ aprobat prin HCL 35/2002 plopi sud Zona propusa pentru unitati agricole /locuire.

2.2. Incadrarea in localitate  Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii.

Parcela este situata in partea de est a municipiului Timisoara, UTR 36, in intravilan. Parcela se invecineaza cu :

- strada Garana la vest, - parcela agricola la nord A1676/3/8/2, - De 1678 la est, - parcela Agricola la sud A1678. 2.3. Elementele cadrului natural Elementele cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare

urbanistica sunt relieful , clima si riscurile naturale (incendii, fenomene meteorologice, etc.).

RELIEF Terenul face parte din campia de vest si are: altitudini cuprinse între 100

şi 150m, o slabă fragmentare şi o energie redusă de relief. CONDIŢII GEOTEHNICE : Conform studiilor geotehnice, stratificaţiile solului sunt următoarele:

 sol vegetal ( 0,2 - 0,8 m. ), local în perimetrul laocalităţii de 2,1m.  pământuri argiloase, cuprind argile, argile prăfoase , prafuri argiolase pastic

vîrtoase, pastic vîscoase - tari, umede şi foarte umede. O caracteristică importantă este contracţia pământului argilos, în special în zonele de cîmpie înaltă, funcţie de gradul de umiditate, recomandându-se ca adâncimea de fundare să fie de 2 - 2,5Kgf/cmp. Conform “ Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social - culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P - 100 - 1992 , municipiul Timisoara se încadrează în zona D, din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă Ks = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc ( sec), în zona Tc = 1,0.

Municipiul Timisoara se încadrează în zona de intensitate seismică grad VII ( exprimată în grade MSK ). HIDROLOGIE : Apele subterane se întîlnesc la adîncimi mici de 5 - 10m Regimul de alimentare a apelor este pluvial.

Apele de suprafaţă sunt reprezentate prin raul Bega. Canalele existente nu sunt întotdeauna eficiente, fapt ce determină un

exces de umiditate. CLIMA : Zona luata in studiu este sub dominarea circulaţiei vestice, de nuanţă

atlantica, dar se resimt puternic şi influenţe mediteranene. Nu sunt excluse, însă , influenţele anticiclonului Siberian, mai ales

iarna, cu direcţie din Nord, Nord - Est şi din Est. Temperatirile medii anuale sunt de 11°C, temperaturile medii lunare

sunt de - 2° C pentru luna Ianuarie şi de + 21°C pentru luna Iulie.  Cantitatea de precipitaţii multianuală este de 598. cu maximum

înregistrat în luna Iunie.  Numărul zilelor de îngheţ în medie, variează între 90 - 100 zile.  Zăpada prezintă grosimi medii cuprinse între 20 - 30 cm.  Precipitaţiile sub formă de ninsori se înregistrează în perioada

noiembrie - ianuarie.  Vanturile dominante sunt cele din Nord - Est, Est şi Sud - Est.

SPAŢII VERZI Specii ierboase intalnite in gradinile oamenilor, limitrofe, precum si

pe parcela in cauza sunt : Calamagrostis epigeios, Agropiron repens, Artemisa vulgaris, Falcaria vulgaris, Hibiscus trionum, etc. Riscuri naturale şi antropice ( industriale ):

-zona nu a fost afectata de inundaţii produse prin scurgerea torenţilor;

-dintre riscurile antropice sunt : deşeurile tehnologice solide, apele reziduale industriale, particulele rezultate în urma arderii combustibililor. 2.4. Circulatia Aspectele critice privind desfasurarea circulatiei rutiere si pietonale se refera la strada prin care se ajunge la parcela, strada Garana, strada nemodernizata.

Scurgerea apelor pluviale se face în regim natural sau prin şanţurile şi rigolele existente de-a lungul străzii. 2.5. Ocuparea terenurilor Principala caracteristica a terenului era cea agricola. Pe teren se afla o constructie folosita temporar pentru cazare si depozitarea uneltelor, care urmeaza sa se demoleze dupa aprobarea P.U.Z.- lui.

2.6. Echiparea edilitara Alimentare cu apă si canalizare Terenul propus este racordat la reteaua stradala de alimentare cu apa din strada Garana.

Evacuarea apelor pluviale se realizează spre zona verde. Retele electrice Terenul dispune de retea de distributie de joasa tensiune. Retea de alimentare de joasa tensiune se gaseste pe strada Garana.

Parcela in studiu nu este afectata de linia electrica de 220Kv, existenta, zona de siguranta de 37,5m de o parte si de alta a liniei de 220kV atinge parcela, iar la edificarea constructiilor, se va tine seama de de cele mentionate in adresa nr.12030/10.10.2018 emisa de TRANSELECTRICA S.A. Telefonizare Terenul nu este racordat la nici o retea de telefonie fixa. Retele de gaz Parcela nu este afectata de zona de siguranta a conductei de transport gaze naturale. 2.7. Probleme de mediu Conform Ordinului comun al MAPPM(NR.214/RT/1999)- MLPAT(NR.16/NN/1999) si ghidului de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului incluse in Planul Urbanistic General.

 Relatia cadru natural- cadru construit Se propune o parcelare de 9 loturi pentru locuinte, doua zone verzi si

o parcela pentru dotari, pe un teren plat. Pentru acest teren se propune interdictie de construire pana la

aprobarea P.U.Z-ului.  Evidentierea riscurilor naturale si antropice.

Riscurile antropice sunt date de posibila neglijenta a viitorilor locuitori fata de cadru natural. Principalele surse de poluare pentru acest teren sunt :  strada de acces nemodernizata, sursa de praf,  traficul auto generator de zgomot si gaze de esapament  parcelele agricole limitrofe, generatoare de praf in conditii

de vant, Cu toate acestea solul, apa, aerul se găsesc sub limita admisibilă de

poluare. 2.8. Optiuni ale populatiei

O parte din optiunile populatiei si punctele de vedere ale administratiei locale au fost sintetizate in P.U.Z. si PUG.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Propunerea preia profilele stradale din p.u.d.-urile, p.u.z.-rile

aprobate anterior,(Buciuman) de exemplu cel situat in strada A. Peteanu. 3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare Modernizarea infrastructurii(modernizarea tramei stradale existente,

propuneri de srazi noi de acces la parcele, extinderea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electrice) la toate loturile, vor avea un impact important in valorificarea terenurilor si a dezvoltariilor viitoare.

3.2. Prevederi ale P.U.G. - Propunerile din P.U.Z. se regasesc in PUZ PLOPI SUD,

aprobat(HCL 35/2002) si PUG Timisoara. 3.3. Valorificarea cadrului natural Amplasarea unor locuinte intr-o zona libera de constructii si in

apropiere de alta zona de locuire si relationarea acestora cu cadrul natural, amplifica zona si sporesc confortul prin utilitatile care se extind.

3.4. Modernizarea circulatiei Prospectul stradal, va avea o latime de 12m, cu partea carosabila de

6m, delimitata plantatii de aliniament(1,50m) si trotuare(de 1,50m). Strada propusa de acces la parcele va avea prospect de 12mp, partea

de drum, s-a propus pe parcela beneficiarului, astfel incat sa poata fi circuabila independent de drumul, care se propune pe parcela vecina, cu trotuar pe ambele parti ale strazii.

In cazul de fata accesul autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor se face din strada Garana.

Gabaritul minim de trecere al autospecialelor este de 3,80m latime si 4,20m inaltime. Se va avea in vedere ca poarta de acces pentru autovehicole la loturi sa permita aceasta.

3.5.Zonificarea functionala- reglementari, In prezent terenul de 1ha, este liber cu exceptia unei constructii, care

urmeaza sa se desfiinteze. Prin P.U.Z. se propune parcelarea lui in 9 loturi destinate constructiei

de locuinte in regim izolat sau cuplat, o dotare si o zona verde fragmentata in doua parcele.

Accesul la parcele se face prin intermediul unei stazi propuse cu prospect de min 12m-14m, (8,5 m din prospectul stradal situat pe parcela beneficiarului).

Indicatori urbanistici propusi pe terenul beneficiarului: Pentru locuinte: POT maxim =35% CUT maxim =1,05 Regim de inaltime S+P+1E+M Pentru dotari si servicii: POT maxim =35% CUT maxim =1,25 Regim de inaltime S+P+2E H coama max=11m H cornisa maxim=8m Spatii verzi- minim 20%.

Locuintele sunt retrase de la aliniamentul stradal la 5m de acesta.

Bilant teritorial

Zone funcţionale

EXISTENT PROPUS

Suprafaţa(mp)

Procent % din total teren

Suprafaţa(mp)

Procent % din total teren

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

-

-

5030,85

50,31

DOTARI 615,20 6,15

ZONA VERDE 2000,00 20

STRAZI -

-

2353,95 23,54

TOTAL P.U.Z. 10000 100,00 10000 100,00

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru asigurarea conditiilor de functionare în conditii optime se necesitã asigurarea cu apã potabilã, cu retea de canalizare ape uzate menajere si cu retea de canalizare ape pluviale. 3.6.1. Descrierea succintã a obiectelor, care formeazã sistemul de alimentare cu apã si canalizarea Alimentarea cu apã a) o conducta de aductiune pentru apa potabilã din sistemul de alimentare cu apã a localitatii, se va realiza din polietilena, PE-ID, PE 80, PN 6, De 125 x 7.1 mm; b) reteaua de distributie se va realiza din teavã de polietilenã PE 80, De 110 PN 6, echipatã cu hidranti de incendiu supraterani. Canalizare ape uzate a) retea de canalizare ape uzate cu De 250 mm realizatã din tuburi de PVC multistrat, SN 8

Canalizare ape pluviale a) reteaua de rigole stradale pentru colectarea apelor pluviale b) un bazin de stocare Alimentarea cu apa

Asigurarea necesarului de apa se va realiza prin racordul la sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului prin extinderea retelei de alimentare cu apa pana la zona studiata .

a) o conducta de aductiune pentru apa potabilã din sistemul de alimentare cu apã a localitatii, se va realiza din polietilena, PE-ID, PE 80, PN 6, De 125 x 7.1 mm;

b) reteaua de distributie se va realiza din teavã de polietilenã PE 80, De 110 PN 6, echipatã cu hidranti de incendiu supraterani. Qzi med=16,55mc/zi=0,19l/s;

Qzi max=19,03 mc/zi=0,22l/s; Qorar max=2,22mc/h=0,61l/s. Canalizarea menajera Canalizarea apelor uzate menajere se va rezolva prin racord la

sistemul centralizat de canalizare al municipiului, prin extinderea retelei de canalizare pana la zona studiata.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt: Qzi med=13,24mc/zi=0,15l/s; Qzi max=15,22 mc/zi=0,18l/s; Qorar max=1,77mc/h=0,49l/s. Canalizarea pluviala Apele pluviale rezultate de pe suprafata studiata vor fi colectate prin

intermediul retelei de rigole de incinta, trecute printr-un decantor –separator de produse petroliere si descarcate intr-un bazin de retentie ( bazin de compensare) V=115mc.

Apele pluviale colectate vor fi utilizate la intretinerea spatiilor verzi si igienizarea suprafetelor betonate.

Debitul de ape pluviale va fi: Qpluvial=138l/s, Vanual=5920mc/an. Alimentarea cu energie electrica

Pentru noile obiective se considera ca vor aparea consumatori casnici pentru mici gospodarii apreciate la cca 80 Kw(10Kw/gospodarie) si iluminat stradal de cca 10 kW.

Pentru alimentarea cu energie electrica a acestor consumatori insumand o putere instalata Pi=90kW si o putere simultan absorbita apreciata la Ps=180kW, se impune construirea unui post de transformare de 250 kVA. Amplasarea noului post de transformare se va face in centrul de consum. Alimentarea postului de transformare si racordarea noilor consumatori la acest post prin retele de joasa tensiune si bransamente individuale face obiectul unor documentatii ce se vor elabora de catre S.C. Enel- S.A.

Se apreciaza ca noul post de transformare poate fi racordat la retelele existente din zona.

Noul post de transformare va fi de tip PTA-20/0,4Kv-250kVA amplasat in centrul de consum.

Aceste retele de distributie de joasa tensiune vor fi prevazute si cu iluminat public cu lampi gen PVB(Malaga).

Racordarea noilor obiective la reteaua de distributie se vor face prin bransamente mono sau trifazate prin blocuri de masura (BPM;BPMT).

Costurile lucrarilor de bransare se vor suporta individual de fiecare beneficiar.

Telecomunicatii

Pentru noii abonati telefonici urmeaza sa se prevada o retea de telecomunicatii prin extinderea retelelor de telecomunicatii existente in teritoriu. Acest lucru se va rezolva de catre noii abonati direct cu TELECOM sau cu alt operator de pe piata.

In zona studiata se va extinde reteaua CATV etc. Alimentarea cu gaze naturale

In municipiu exista retele de gaze naturale care pot fi extinse pentru alimentarea locuintelor prevazute a se construi.

In acest PUZ sunt prevazute 12 parcele pe care urmeaza sa se construiasca 9 locuinte unifamiliale, o dotare si doua zone verzi.

Fiecare casa se prevede a fi alimentata cu gaze naturale la bucatarie si CT cu un debit minim necesar de 4,05 Mmc/h=198,45Nmc/h.

Pentru alimentarea acestor parcele pe care se va construi case de locuit, se propune extinderea de retele de presiune redusa de polietilena PE 90mm.

De asemenea se va prevedea cate un bransament de gaze naturale cuplat cu un post de reglare masurare la fiecare parcela, precum si cate o instalatie de utilizare gaze naturale.

Pentru executarea acestor lucrari, la fazele urmatoare se vor solicita avize de la operatorul de gaze naturale.

Extinderea de retele precum si bransamentele si instalatia de utilizare se vor executa pe baza avizelor eliberate de E-ON GAZ si se vor intocmi conform NT-DPE- 01/2004.

Gospodaria comunala Se impune sortarea deşeurilor şi revalorificarea lor, unele ca materii

prime, combustibil sau îngrăşămînt pentru sol. Gunoiul menajer este colectat, transportat, sortat si depozitat la deponiile ecologice , de RETIM.

3.7. Protectia mediului Propuneri si masuri pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de

poluare : - se propune un sistem de rigole şi canale eficiente ( profil transversaal

şi pante corespunzătoare), care să preia surplusul de apă şi să-l conducă la emisar.

-plantaţii de aliniament, spaţii verzi in faţa caselor, grădini;

-modernizarea strazii de acces, strada Garana(prospect de 12,5m), modernizarea strazii limitrofe cu canalul(prospect de 9m); -depozitarea deseurilor menajere in pubele; -racordarea la retelele edilitare din zona; Se prevade 20% spatiu verde(zona verde loturi independente). Pe fiecare parcela se construieste 35% si se prevede min 20%, spatiu verde amenajat cu iarba, plante, arbori etc. 3.8. Obiective de utilitate publica

Strada propusa si retelele edilitare sunt obiective de utilitate publica de interes local . 4.Concluzii Zona amplasamentului are functiune de locuire cu functiuni complementare. Intocmit Arhitect Doina Benea

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DOINA BENEA, STR. GLAD . NR. 71, TIMISOARA; TEL; 0730310982 .

FOAIE DE CAPAT  Pr. Nr.: 18/2017

Denumirea lucrarii: ELABORARE P.U.Z PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE

 Beneficiar: LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA  Amplasament: TIMISOARA, STRADA GARANA F.N.

A1676/3/8/3

 Faza: P.U.Z.  Proiectant general: B.I.A. DOINA BENEA

 Data elaborarii: noiembrie 2018

BORDEROU, A. PIESE SCRISE 1. FOAIE DE CAPAT 2. BORDEROU 3. FOAIE DE SEMNATURI 4. MEMORIU DE PREZENTARE 5. C.U. 6. AVIZ DE OPORTUNITATE 7. PLAN DE ACTIUNE

B. PIESE DESENATE 1. INCADRAREA IN ZONA 2. SITUATIA EXISTENTA 3. REGLEMENTARI URBANISTICE 4. PLAN MOBILARE 5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA SI

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR 6. PLAN CVARTAL ARH. DOINA BENEA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DOINA BENEA , STR. GLAD NR. 71, TIMISOARA; TEL: 0730310982 , FOAIE DE SEMNATURI, SEF. PROIECT ARH. BENEA DOINA URBANISM ARH. BENEA DOINA EDILITARE DR.ING. POPESCU ADRIAN

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE Regulamentul Local de Urbanism, R.L.U., aferent P.U.Z., reprezinta o piesa importanta in aplicarea PUZ-ului, intarind si detaliind reglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in RLU(permisiuni si restrictii)sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul PUZ. La baza elaborarii RLU aferent PUZ stau:

Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 si ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000, actualizat in 2017.

Reglementarile cuprinse in PUG si in prescriptiile Regulamentului Local de Urbanism, aferente PUG TIMISOARA, pentru zona ce face obiectul PUZ.

PUZ-ul si RLU aferent acestuia constitue act de autoritate al administratiei publice locale. I. Dispozitii generale Rolul RLU si baza legala a elaborarii au fost amintite mai sus, iar domeniul de aplicare este parcela A1676/3/8/3, situata in intravilan. II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenului sunt cele amintite in RLU aferent PUG TIMISOARA III. Zonificare functionala Unitati si subunitati functionale Unitatile functionale sunt : L- Zona pentru locuinte si functiuni complementare C - Cai de comunicatie, (trama stradala existenta limitrofa si propusa. P - Zona de plantatii de aliniament, zona verde; IS- Servicii IV. Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale Parcela studiata face parte din subzona functionala LM, din cadrul zonei de locuit- subzona cu locuinte individuale propuse cu regim mic de inaltime (S+ P+1E+M).

L - ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE CAPITOLUL 1.GENERALITI: CARACTERUL ZONEI Art.1-Tipurile de subzone functionale; Zona de locuit are o singura subzona, LMb-subzona locuintelor propuse cu S+ P+1E+M niveluri, terenul studiat fiind liber de constructii. Art. 2. Functiunea dominanta a zonei este locuirea. Art. 3. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: Alaturi de functiunea dominanta a zonei, sunt admise in cadrul constructiilor pentru locuit sau dezvoltate separat, pe parcele distincte urmatoarele: -Institutii publice si servicii( min 5%), (comert alimentar si nealimentar - pravalie, bacanie, farmacie, librarie, etc. alimentatie publica si cazare(pizzerie, birt, pensiune), etc. birouri firma, cabinete medicale, gradinite, s.a.m.d.) -spatii verzi amenajate ( min 20%), oglinzi de apa(bazin retentie apa pluviala), loc de joaca pentru copii, mobilier ; -accese pietonale, carosabile, parcaje; -retele tehnice edilitare si constructii aferente. CAPITOLUL 2. - UTILIZARE FUNCTIONALA Art. 4. Utilizari permise: Este permisa construirea de locuinte unifamiliale si garaje aferente; Este permisa utilizarea unei parti din locuinta sau utilizarea constructiei in intregime pentru functiunile complementare admise la punctul 3, cu conditia respectarii P.O.T. max si obtinerea acordului vecinilor implicati, asigurandu-se locuri de parcare corespunzatoare in cadrul parcelei. Art. 5. Utilizari permise cu conditii. Este permisa amenajarea unor spatii pentru alimentatie publica de mica capacitate, spatii de cazare, birouri, cabinete medicale etc. in cadrul locuintelor sau independent pe parcela distincta, cu conditia asigurarii locurilor de parcare pe parcela corespunzatoare fiecarei functiuni,

si cu conditia respectarii P.O.T. max 35%si obtinerea acordului vecinilor implicati. Activitatile desfasurate in cadrul functiunilor propuse nu vor polua fonic sau de alta natura zona. Art. 6. Interdictii temporare. S-a stabilit interdictie temporara pentru terenul aflat in studiu pana la aprobarea PUZ-ului. Art. 7.Utilizari interzise Este interzisa amplasarea unor ateliere de productie, service auto, spatii pentru alimentatie publica si cazare de capacitati mari etc., care polueaza zona fonic, chimic etc. Art.8. Procentul de ocupare a terenului Procentul maxim de ocupare a terenului =35% pentru locuinte si CUT=1,05, iar pentru zona de dotare POT=35% si CUT=1,25. CAPITOLUL 3 - CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 3.1.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea fata de punctele cardinale se face in conformitate cu prevederile normelor sanitare si tehnice: -asigurarea insoririi -asigurarea iluminatului natural -asigurarea confortului pshihologic, adica perceperea mediului ambiant din spatiile inchise -asigurarea unor cerinte specifice functiunii cladirii. Prin prevederile regulamentului local de urbanism se urmareste respectarea normelor de igiena legate de insorire, iluminat natural, ventilatie si vizibilitate. Locuintele individuale vor fi orientate astfel incat pentru cel putin jumatate din numarul incaperilor de locuit, sa se respecte durata minima de insorire, de 1 1/2 h la solstitiul de iarna. Art. 9. Amplasarea fata de aliniament Se propun cladiri, pentru care retragerea minima obligatorie fata de

aliniament va fi de 5m.

Art. 10. Amplasarea în interiorul parcelei Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limita laterala si posterioara a parcelei, conf. Codului civil, cat si distantele minime de interventie in caz de incendiu. Se va pastra servitutea de vedere, distanta de min 2,00m intre fatadele cu ferestre sau balcoane ale cladirilor si limita proprietatii invecinate. Distanta constructiilor fata de fundul parcelei va fi de 10m in cazul tuturor constructiilor. In raport cu limitele laterale ale parcelei, locuintele pot fi amplasate: -insiruite, adica cuplate pe ambele laturi la calcane, cu constructiile de pe parcelele invecinate cu conditia de a avea un acces auto pe parcela la nivelul parterului cu gabarit de 3,80mx4,20m. -cuplate, alipite la calcane pe una din limitele laterale ale parcelei; -izolate, cu retrageri fata de vecinatati. Retragerile fata de limitele laterale ale parcelei sunt conf. Codului civil, si normelor de protectie împotriva incendiilor, dar nu mai putin de 3m, fata de una din limitele laterale în cazul locuintelor cuplate sau izolate. Se vor respecta normele de însorire si iluminat natural. Se admite ca distanta minima între constructiile de pe aceeasi parcela sa fie jumatatea înaltimii constructiei celei mai înalte, dar nu mai mica de 3,00m . 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 11. Accese carosabile Parcelele vor avea obligatoriu, un acces auto la parcela cu latimea minima de 2,5m. Accesele la caile publice trebuie sa fie amenajate în functie de importanta traficului în asa fel încât sa fie asigurata securitatea circulatiei generale. Fundaturile trebuie sa permita în partea lor terminala întoarcerea vehiculelor. Art. 12. Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor este permisa numai daca se asigura accese pietonale potrivit importantei si si destinatiei constructiei.

In cazul de fata caile de acces auto din drumul public vor fi insotite de trotuare, sau se prevad alei pietonale separate. 3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilitare (1)Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente, la instalatiile de apa, de canalizare si de energie electrica. (2)De la dispozitiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administratiei publice locale , pentru locuintele individuale, in urmatoarele conditii: a)realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului. b)beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza. (3)Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile aliniatului (1) cu avizul administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente , fie sa construiasca noi retele. (4)Prevederile aliniatului (2) si (3) se aplica in mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor in localitatile unde nu exista retele publicede apa si de canalizare. Art. 15. Realizarea de retele tehnico edilitare (1)Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu autoritatile locale. (2)Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Art. 16. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare (1)Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel. (2)Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, cand legea nu dispune altfel. (3)Lucrarile prevazute la aliniatul (1) si (2), indifferent de modul de

finantare, intra in proprietate publica.

3. 4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor Art. 16. Parcelarea Se vor identifica conditiile de construibilitate ale terenurilor: ꞏ Sa fie ferite de riscul surparii si alunecarii ꞏ Sa fie ferite de riscul inundatiilor ꞏ Sa fie ferite de influenta nocivitatilor provenite de la obiective economice si alte surse de poluare. ꞏ Sa permita dezvoltarea normala a plantatiilor de protectie ꞏ Sa permita realizarea în conditii igienice a alimentarii cu apa si evacuarii apelor uzate Valorificarea maxima a cadrului natural. Art. 17. Înaltimea constructiilor Stabilitatea regimului de înaltime al constructiilor, se face conform studiului de oportunitate: Pentru locuinte: Regim de inaltime S+P+1E+M Pentru dotari si servicii: Regim de inaltime S+P+2E H coama max=11m H cornisa maxim=8m Art.18. Aspectul exterior al construciilor (1)Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. (2)Autorizarea executarii constructiilor care prin conformare, volumetrie, si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii este interzisa.

3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje , spatii verzi si împrejmuiri Art.20. Parcaje Amplasarea garajelor se face de regula înglobat în cladirea principala. Nu se admite amplasarea garajelor izolate decât daca respecta o retragere minima de 5,0 m fata de aliniament. Garajele vor fi amplasate fie în subsolul cladirii. Pentru locuintele individuale cu lot propriu se prevede minim un loc de parcare pe parcela si unul in garaj. Pentru terenurile pe care se amplaseaza cladiri cu destinatii diferite, pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor , vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare. Art. 21. Spatii verzi Se prevad min 20% spatii verzi si plantate, din suprafata terenului. Se propun plantatii de aliniament de-a lungul strazilor, peluze si plantatii in interiorul parcelelor. Art. 22. Împrejmuiri (1)In conditiile prezetului RGU exista doua categorii de imprejmuiri; -opace necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale , asigurarea protectiei vizuale; -transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor-cca1,80m inaltime . (2)Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigent ca si in cazul aspectului exterior al constructiei. Imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioara a parcelei vor fi opace/transparente cu inaltimea maxima de 2m. P - ZONA VERDE (SCUARURI), PLANTATII DE ALINIAMENT, CAPITOLUL I. - GENERALITATI Art. 1. Tipurile de subzone functionale: Zona P este reprezentata de urmatoarele subzone:

Ppb-spatii verzi de aliniament propuse Pspb-zona verde amenajata, cu/fara dotari - propusa Art. 2. Functiunea dominanta- spatii verzi, agrement Art. 3. Functiunile complementare admise ale zonei sunt : Constructii si amenajari specifice functiunii de agrement în functie de programele respective. stationare autovehicule retele tehnico edilitare CAPITOLUL 2. - UTILIZARE FUNCTIONALA Art.4. Utilizari permise Pentru spatiile verzi de aliniament stradal Ppb: -gazon, flori, copaci, obiectede mobilier urban(stalpi de iluminat, semnalizare auto, cosuri de gunoi). Amenajarea de spatii verzi si functiuni complementare acestora, amenajari pentru recreere, inclusiv dotarile aferente Pspb, Art. 5 Utilizari permise cu conditii Suporturile pentru reclame sunt permise in spatiile verzi de aliniament cu conditia de a nu obtura imagini de perspectiva asupra unor obiecte de arhitectura sau de a nu agresa cadrul natural. Art. 6 Utilizari interzise Se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mentionate mai sus la art.4.

CAPITOLUL 3 - PRIVIND CONDITIILE DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje si împrejmuiri Art. 20. Împrejmuiri Imprejmuirile realizate pe limitele parcelelor destinate zonei verzi si de agrement vor fi transparente sau din bucsus, tuya, hibiscus sau alti arbusti.

CC - ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE CAPITOLUL I - GENERALITATI Art. 1. Tipurile de subzone functionale. Trama stradala propusa pentru deservirea parcelelor are simbolul CCb si face parte din zona pentru cai de comunicatie rutiera CC. Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier public de toate categoriile, clasificate in strazi de categoria I-IV(intravilan), in cazul de fata categoria a III a (strazile de acces la parcele) . Zona drumurilor publice in intravilan este alcatuita din carosabil (6m), trotuare(1,5m) de o parte si de alta a carosabilului) si suprafete de teren necesare amplasarii lucrarilor anexe(rigole, spatii verzi, semnalizari rutiere iluminat si retele publice(1,5m de o parte si de alta a carosabilului) in cazul strazilor secundare. Art. 2. Functiunea dominanta a zonei. Cai de comunicatie si constructii aferente. Zona este compusa din terenuri pentru: Art. 3. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: retele tehnico-edilitare CAPITOLUL 2. UTILIZARE FUNCTIONALA Art. 4. Utilizarile permise în zona sunt: spatii de stationare; alveole carosabile pentru transportul în comun, statii autobuz trotuare, alei pentru ciclisti; refugii si treceri pentru pietoni; lucrari de terasament; zone de protectie împotriva poluarii vizuale, fonice, olfactive. Art.5. Utilizari permise cu conditii Nu este cazul. Art.6. Interdictii temporare In cazul in care este necesara intocmirea unei documentatiide specialitate pentru realizarea tramei stradale noi.

Art.7. Interdictii definitive S-au stabilit interdictii definitive de construire in zona de siguranta a drumurilor , adica zona destinata amplasarii semnalizarii rutiere, a plantatiilor, rigolelor etc. CAPITOLUL 3 - PRIVIND CONDITIILE DE AMPLASARE sI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR AFERENTE. Nu este cazul. Se considera o unitate teritoriala de referinta. -UTR 1-pentru zona de locuinte si functiuni complementare. INTOCMIT ARH. BENEA DOINA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-005491/17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice”, strada Gărana FN, CF 144617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii

publice”, strada Gărana FN, CF 144617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de est a oraşului, în UTR 36, si este delimitat la nord – de parcela A 1676/3/8/2, la est – de canalul HC 1679/1, la sud – de parcela A1678, şi la vest - de strada Garana, fiind prevazut prin PUZ „Plopi Sud” aprobat prin HCL 35/2002 - Zona propusă pentru unitati agricole/locuire. Terenul este afectat de sistematizarea zonei, partial afectat de canal, de linie electrica existenta si de zona de siguranta a conductei de transport gaze naturale.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF nr. 411617, nr. cad. A 1676/3/8/3 (CF vechi nr. 131178), teren intravilanul extins conform Adeverinţei BDU nr. UTR2019- 5490/11.01.2019, situat în str. Garana FN, Timişoara, este proprietatea beneficiarilor LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice”, strada Garana

FN, CF 411617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, prin care se propune se propune lotizarea unui teren in 12 parcele in vederea construirii unei zone rezidentiale cu regim mic de inaltime cu locuinte in regim izolat sau cuplat, cu dotari si servicii publice, precum si a unei zone verzi.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „„Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice”, strada Garana FN, CF 411617, nr. Cad 411617, Timişoara au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 5328 din 22.12.2016 prelungit pana la 21.12.2018 şi ale Certificatului de Urbanism nr. 463/15.02.2019 Avizul de Oportunitate nr. 16 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 49 din 17.12.2018;

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu dotari si servicii publice”, strada Gărana FN, CF 144617, nr. Cad A1676/3/8/3, Timişoara, beneficiar LUNCAN LIVIU si LUNCAN MURA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: RT_1Plopi_sud_A1676-3-8-3_PUZ_MOBILARE_19.pdf

2

4

4

. 6

1

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

77

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

436612

436613

426870

(A1676/3/5)

(A1676/3/6)

A1676/3/7

H

C

1

6

7

9

/ 1

( D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

)

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

90.23

88.50

90.25

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.91

90.06

89.85

89.98

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

1

2

2

4

4

. 6

2

S = 10000mp.

A1676/3/8/3

4

0

. 9

1

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATASEMNATURA

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

1:1000

CERINŢA

Pl.nr.5

ACCES LA PARCELE

LIMITA PUZ LIMITA PARCELE

ZONA VERDE/PLANTATII DE ALINIAMENT

locuinte si dotare,

LEGENDA

PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3

CULOAR CONDUCTA GAZ, 50M;

CULOAR LEEA 220KW, 75M.

STRAZI NOI/STRAZI PROPUSE SPRE MODERNIZARE; TROTUARE EXTERIOARE

89.90

PROFIL TRANSVERSAL DE 9,00m si 12,50m PROFIL TRANSVERSAL DE 12,00m

ALINIAMENT PROPUS

SECTIUNEA 1-1SECTIUNEA 3-3 SECTIUNEA 2-2

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+2E

4

0

. 9

1

3

4

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

BILANT TERITORIAL

TOTAL SUPRAFATA P.U.Z.

ZONA VERDE

zone functionale existent

suprafata (mp)

din total supraf. p.u.z

procent suprafata

(mp)

propus procent din total supraf. p.u.z

ZONA DE LOCUIT

STRAZI(carosabil+trotuar)

DOTARI

PROFIL TRANSVERSAL DE 14,00m SECTIUNEA 1-1

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

Cc1676/3/8/1/11/2

PROPRIETATE a o o o PROPRIETATE 2.250 2.000 2.750 2750 2.250
UNITA PROPRIETATE 1500" 2500 7 3.500 1.500 9.000
LIMITA PROPRIETATE. TÎMITA PROPRIETATE 12.500
LIMIȚA PROPRIETATE Trotuar | Zona verde + “TÎMITA PROPRIETATE Zona | Troluar Auto +BICICLETA| Auto +BICICLETA | verde si Parcare. 1500” 2.000 3.500 3.500 "2000 "1.500 14.000
AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
ŞEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
DATA
AutoCAD SHX Text
11.2018
AutoCAD SHX Text
SEMNATURA
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
IROU INDIVIDUAL DE
AutoCAD SHX Text
ARHITECTUR
AutoCAD SHX Text
Ă
AutoCAD SHX Text
DOINA BENEA
AutoCAD SHX Text
SPECIFICAŢIE
AutoCAD SHX Text
NUME
AutoCAD SHX Text
SCARA
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA
AutoCAD SHX Text
CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
PLAN MOBILARE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD- STR. GARANA, F.N.
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,05 PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
H CORNISA =8,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
CF NR.411617, NR.CAD. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar:
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,25 PENTRU DOTARI SERVICII
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+1E+M PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+2E PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
H COAMA =11,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
SPATII VERZI 20%%%
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT
AutoCAD SHX Text
Locuinte individuale
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
s=41,59mp
AutoCAD SHX Text
s=70,24mp
AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
s=605,81mp
AutoCAD SHX Text
s=735mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=615,22mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
s=70,08mp
AutoCAD SHX Text
100,00
AutoCAD SHX Text
100,00
AutoCAD SHX Text
%
AutoCAD SHX Text
%
AutoCAD SHX Text
10000,00
AutoCAD SHX Text
5030,85
AutoCAD SHX Text
615,20
AutoCAD SHX Text
10000,00
AutoCAD SHX Text
2000,00
AutoCAD SHX Text
2353,95
AutoCAD SHX Text
50,31
AutoCAD SHX Text
6,15
AutoCAD SHX Text
20,00
AutoCAD SHX Text
23,54
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: RT_1Plopi_sud_A1676-3-8-3_PUZ_REG_ED_19_(1).pdf

2

4

4

. 6

1

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

77

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

436612

436613

426870

(A1676/3/5)

(A1676/3/6)

A1676/3/7

H

C

1

6

7

9

/ 1

( D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

)

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

90.23

88.50

90.25

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.91

90.06

89.85

89.98

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

1

2

2

4

4

. 6

2

S = 10000mp.

A1676/3/8/3

4

0

. 9

1

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATASEMNATURA

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

1:1000

CERINŢA

PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3

89.90

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+1E+M

S+P+2E

4

0

. 9

1 3

4

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

Cc1676/3/8/1/11/2

Pl.nr.4

ACCES LA PARCELE

LIMITA PUZ LIMITA PARCELE

ZONA VERDE/PLANTATII DE ALINIAMENT

LOCUINTE INDIVIDUALE/

LEGENDA

DOTARE

CULOAR CONDUCTA GAZ, 50M;

CULOAR LEEA 220(400)KW, 75M.

STRAZI NOI/STRAZI PROPUSE SPRE MODERNIZARE; TROTUARE EXTERIOARE/

RETEA ALIMENTARE CU APA RETEA CANALIZARE LINIE ELECTRICA DE JOASA TENS. BAZIN DE RETENTIE SEP. HIDR.

GURA DE VARSARE TRASEU, RIGOLA APE PLUVIALE

de retentie

hidrocarburi separator de

gura de

bazin varsare

AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
ŞEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
DATA
AutoCAD SHX Text
11.2018
AutoCAD SHX Text
SEMNATURA
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
IROU INDIVIDUAL DE
AutoCAD SHX Text
ARHITECTUR
AutoCAD SHX Text
Ă
AutoCAD SHX Text
DOINA BENEA
AutoCAD SHX Text
SPECIFICAŢIE
AutoCAD SHX Text
NUME
AutoCAD SHX Text
SCARA
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA
AutoCAD SHX Text
CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD- STR. GARANA, F.N.
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,05 PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
H CORNISA =8,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
CF NR.411617, NR.CAD. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar:
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,25 PENTRU DOTARI SERVICII
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+1E+M PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+2E PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
H COAMA =11,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
SPATII VERZI 20%%%
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT
AutoCAD SHX Text
Locuinte individuale
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
s=41,59mp
AutoCAD SHX Text
s=70,24mp
AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
s=605,81mp
AutoCAD SHX Text
s=735mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=615,22mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
s=70,08mp
AutoCAD SHX Text
REGLEMENTARI EDILITARE
Adrian Popescu
 • Sheets and Views
  • Model

Atasament: RT_1Plopi_sud_A1676-3-8-3_PUZ_REG_URB_19.pdf

BILANT TERITORIAL

TOTAL SUPRAFATA P.U.Z.

ZONA VERDE

zone functionale existent

suprafata (mp)

din total supraf. p.u.z

procent suprafata

(mp)

propus procent din total supraf. p.u.z

ZONA DE LOCUIT

STRAZI(carosabil+trotuar)

DOTARI

ACCES LA PARCELE

LIMITA PUZ LIMITA PARCELE

ZONA VERDE/PLANTATII DE ALINIAMENT

ZONA DE DOTARI SI SERVICII, D+P+2E

LEGENDA

CULOAR CONDUCTA GAZ, 50M;

CULOAR LEEA 220KW, 75M.

STRAZI NOI/STRAZI PROPUSE SPRE MODERNIZARE; TROTUARE EXTERIOARE

PROFIL TRANSVERSAL DE 9,00m si 12,50m PROFIL TRANSVERSAL DE 12,00m

ZONA DE LOCUINTE D+P+1E+M

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ALINIAMENT PROPUS

SECTIUNEA 3-3 SECTIUNEA 2-2

2

4

4

. 6

1

89.88

88.08

90.20

90.18

90.22

90.07

c

a

n

a

l

1

5

1

3

1

7

1

9

2

1

1

1

9

7

S

T

R

A

D

A

A

U

R

E

L

P

E

T

E

A

N

U

7

5

3

1

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 2

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 3

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 4

C

c

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 5

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 6

A1676/3/8/1/7/2

Cc1676/3/8/1/7/1

A1676/3/8/1/8/2

Cc1676/3/8/1/8/1

A1676/3/8/1/9/2

Cc1676/3/8/1/9/1

A1676/3/8/1/10/2

Cc1676/3/8/1/10/1

C

c

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

1

/ 1

Cc1676/3/8/1/11/2

2

3

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 1

/ 1

2

l

i

n

i

e

e

l

e

c

t

r

i

c

a

i

n

a

l

t

a

t

e

n

s

i

u

n

e

C1

P+M

A

1

6

7

6

/ 3

/ 8

/ 4

A1676/3/8/2

r

e

t

e

a

g

a

z

A1676/3/7

H

C

1

6

7

9

/ 1

( D

E

1

6

7

6

/ 4

/ 1

)

89.99

89.83

89.82

89.93

89.83

89.80

90.13

90.11

90.07

90.17

90.11

89.99

89.90

89.91

89.73

89.63

89.88

88.50

90.12

90.30

90.28

90.18

90.28

89.95

90.28

90.22

90.16

90.28

90.30

90.39

90.18

90.41

89.86

89.86

90.14

90.43

90.48

90.46

90.30

90.07

90.35

90.26

90.49

90.38

90.30

90.21

89.96

89.78

89.82

89.85

89.98

90.09

90.17

90.31

89.94

90.03

3

1

2

2

4

4

. 6

2

S = 10000mp.

A1676/3/8/3

4

0

. 9

1

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

S

T

R

A

D

A

G

A

R

A

N

A

REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATASEMNATURA

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

1:1000

CERINŢA

Pl.nr.3

PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, STRADA GARANA, CF411617,NR.TOP. A1676/3/8/3

89.90

4

89.88

4

0

. 9

1

SECTIUNEA 1-1

PROFIL TRANSVERSAL DE 14,00m SECTIUNEA 1-1

PROPRIETATE a o o o PROPRIETATE 2.250 2.000 2.750 2750 2.250
UNITA PROPRIETATE 1500" 2500 7 3.500 1.500 9.000
LIMITA PROPRIETATE. TÎMITA PROPRIETATE 12.500
LIMIȚA PROPRIETATE Trotuar | Zona verde + “TÎMITA PROPRIETATE Zona | Troluar Auto +BICICLETA| Auto +BICICLETA | verde si Parcare. 1500” 2.000 3.500 3.500 "2000 "1.500 14.000
AutoCAD SHX Text
100,00
AutoCAD SHX Text
100,00
AutoCAD SHX Text
%
AutoCAD SHX Text
%
AutoCAD SHX Text
10000,00
AutoCAD SHX Text
5030,85
AutoCAD SHX Text
615,20
AutoCAD SHX Text
10000,00
AutoCAD SHX Text
2000,00
AutoCAD SHX Text
2353,95
AutoCAD SHX Text
50,31
AutoCAD SHX Text
6,15
AutoCAD SHX Text
20,00
AutoCAD SHX Text
23,54
AutoCAD SHX Text
s=615,22mp
AutoCAD SHX Text
s=1048,50mp
AutoCAD SHX Text
s=605.81mp
AutoCAD SHX Text
Titlu plansei:
AutoCAD SHX Text
ŞEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
arh. BENEA D.
AutoCAD SHX Text
DATA
AutoCAD SHX Text
11.2018
AutoCAD SHX Text
SEMNATURA
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
IROU INDIVIDUAL DE
AutoCAD SHX Text
ARHITECTUR
AutoCAD SHX Text
Ă
AutoCAD SHX Text
DOINA BENEA
AutoCAD SHX Text
SPECIFICAŢIE
AutoCAD SHX Text
NUME
AutoCAD SHX Text
SCARA
AutoCAD SHX Text
Faza: P.U.Z.
AutoCAD SHX Text
Pr. nr. 18/2017
AutoCAD SHX Text
Titlu proiect:
AutoCAD SHX Text
LUNCAN LIVIU SI LUNCAN MURA
AutoCAD SHX Text
ELABORARE PUZ PENTRU ZONA REZIDENTIALA
AutoCAD SHX Text
CU DOTARI SI SERVICII PUBLICE
AutoCAD SHX Text
REGLEMENTARI URBANISTICE
AutoCAD SHX Text
TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD- STR. GARANA, F.N.
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,05 PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
H CORNISA =8,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
CF NR.411617, NR.CAD. A1676/3/8/3
AutoCAD SHX Text
Beneficiar:
AutoCAD SHX Text
P.O.T.MAX=35%%% PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
C.U.T =1,25 PENTRU DOTARI SERVICII
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+1E+M PENTRU LOCUINTE
AutoCAD SHX Text
REGIMUL DE INALTIME S+P+2E PENTRU DOTARI, SERVICII
AutoCAD SHX Text
H COAMA =11,00M,
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
SPATII VERZI 20%%%
AutoCAD SHX Text
PUD APROBAT
AutoCAD SHX Text
Locuinte individuale
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
s=735mp
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
s=41,60mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=81,82mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=553,13mp
AutoCAD SHX Text
s=70,08mp
 • Sheets and Views
  • Model