keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 401/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-005341/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara, conform Proiectului nr.252/2005, întocmit de S.C. "Pro Wasser AT" S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipului Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în CF nr. 123848 Timişoara, nr. topo 24726-24727 în suprafaţă de 32800 mp, fiind proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru, unic acţionar al S.C. AGIL S.R.L. Timişoara.

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, de Regionala de Căi Ferate Timişoara.

Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. AGIL S.R.L.Timişoara;
-Proiectantului S.C. "PRO WASSER AT" S.A.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Fabrica_Torontalului.pdf

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22005 - 5341/04.10.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a

produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara

aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3382 / 27.06.2005. Având în vedere solicitarea cu nr. U22005-5341/04.10.2005.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara.

Documentaţia faza P.U.D. este iniţiată de beneficiar S.C. AGIL S.R.L. Timişoara şi elaborată de S.C. PRO WASSER AT S.A., proiect nr. 252/2005.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în nord-vest, în zona industrială Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic şi Industrial Timişoara). Prin P.U.G. Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 zona este inclusă în UTR 73 cu destinaţia propusă de instituţii şi servicii publice. În vecinătate s-au dezvoltat în cursul ultimei perioade şi alte obiective industriale şi de servicii.

Terenul studiat nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul reglementat prin prezenta documentaţie este proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru, unic acţionar al S.C. AGIL S.R.L., beneficiară a documentaţiei. Parcela studiată în suprafaţă totală de 32800 mp are nr. topo 24726-24727 , înscrisă în C.F. nr. 123848. În prezent pe teren nu există construcţii.

Având în vedere vecinătăţile existente, prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara se propune extinderea funcţiunilor de producţie pe terenul studiat prin realizarea unei fabrici de preparare a produselor din carne.

Indicii de construibilitate propuşi se încadrează în indicii aprobaţi pentru zone industriale:

P.O.T. max. = 70%, C.U.T = 1,60 Regimul maxim de înălţime = S+P+2E+M

Se respectă procentul minim de 20% spaţii verzi pe parcelă. Se vor realiza 63 de locuri de parcare în incintă, conform R.L.U. aferent P.U.G..

Accesul pe parcelă se va realiza din DN 6 Cenad (Calea Torontalului) la km. 500 + 425 stg., în corelare cu proiectul de reabilitare a drumului naţional şi în conformitate cu avizul nr. 40/515 al D.R.D.P. Timişoara. Se respectă retragerea impusă de 50,00 m. de la marginea DN 6 Cenad. De-a lungul DN 6 se prevede o zonă cu interdicţie de construire cu lăţimea de 35m. de la limita carosabilului actual, rezervată pentru modernizarea DN 6.

Pentru amplasarea în zona de protecţie a căii ferate 218 Timişoara – Arad, la distanţa de 57,7 m. de aceasta, există avizul Regionalei de Căi Ferate Timişoara nr. 35-ALG-2005.

În cadrul P.U.D. se prevede extinderea reţelelor edilitare pe amplasamentul studiat, cu racordare reţeaua de apă, la reţeaua de canalizare şi la reţeaua de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial Calea Torontalului, pentru care există acceptul Consiliului Judeţean Timiş.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Red. C.F. Ex.2

Atasament: Referat_-_PUD_Torontalului_DN_6.pdf

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22005 - 5341/14.10.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a

produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara

aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3382 / 27.06.2005. Având în vedere solicitarea cu nr. U22005-5341/04.10.2005.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara.

Documentaţia faza P.U.D. este iniţiată de beneficiar S.C. AGIL S.R.L. Timişoara şi elaborată de S.C. PRO WASSER AT S.A., proiect nr. 252/2005.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în nord-vest, în zona industrială Calea Torontalului (Solectron, Coca-Cola, Parc Tehnologic şi Industrial Timişoara). Prin P.U.G. Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 zona este inclusă în UTR 73 cu destinaţia propusă de instituţii şi servicii publice. În vecinătate s-au dezvoltat în cursul ultimei perioade şi alte obiective industriale şi de servicii.

Terenul studiat nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul reglementat prin prezenta documentaţie este proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru, unic acţionar al S.C. AGIL S.R.L., beneficiară a documentaţiei. Parcela studiată în suprafaţă totală de 32800 mp are nr. topo 24726-24727 , înscrisă în C.F. nr. 123848. În prezent pe teren nu există construcţii.

Având în vedere vecinătăţile existente, prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara se propune extinderea funcţiunilor de producţie pe terenul studiat prin realizarea unei fabrici de preparare a produselor din carne.

Indicii de construibilitate propuşi se încadrează în indicii aprobaţi pentru zone industriale:

P.O.T. max. = 70%, C.U.T = 1,60 Regimul maxim de înălţime = S+P+2E+M

Se respectă procentul minim de 20% spaţii verzi pe parcelă. Se vor realiza 63 de locuri de parcare în incintă, conform R.L.U. aferent P.U.G..

In urma dezbaterii publice din 13.10.2005 nu au fost obiecţii şi nu s-au propus modificări ale prezentei documentaţii.

Accesul pe parcelă se va realiza din DN 6 Cenad (Calea Torontalului) la km. 500 + 425 stg., în corelare cu proiectul de reabilitare a drumului naţional şi în conformitate cu avizul nr. 40/515 al D.R.D.P. Timişoara. Se respectă retragerea impusă de 50,00 m. de la marginea DN 6 Cenad. De-a lungul DN 6 se prevede o zonă cu interdicţie de construire cu lăţimea de 35m. de la limita carosabilului actual, rezervată pentru modernizarea DN 6.

Pentru amplasarea în zona de protecţie a căii ferate 218 Timişoara – Arad, la distanţa de 57,7 m. de aceasta, există avizul Regionalei de Căi Ferate Timişoara nr. 35-ALG-2005.

În cadrul P.U.D. se prevede extinderea reţelelor edilitare pe amplasamentul studiat, cu racordare reţeaua de apă, la reţeaua de canalizare şi la reţeaua de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial Calea Torontalului, pentru care există acceptul Consiliului Judeţean Timiş.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu „Fabrică nouă de preparare a produselor din carne” Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Red. C.F. Ex.2