keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 380/05.07.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", Str. Demetriade nr. 19, Timişoara

05.07.2013

Hotararea Consiliului Local 380/05.07.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", Str. Demetriade nr. 19, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. UR2013-008677/ 03.06.2013- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24.03.2009, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 20.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 04/22.03.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", Str. Demetriade nr. 19 Timişoara , având ca beneficiar pe SC IMPEX ATTICIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 48/2011, realizat de S.C. PRALEA GROUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie DT2011-003290/15.12.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,5, spaţii verzi de 40% din suprafaţa totală a parcelei, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timişoara, nr.3391/24.04.2012.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", Str. Demetriade nr. 19, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat este înscris în CF nr. 403775 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 2880), Timisoara, avand nr. top 3388, 3389/1/1, teren intravilan in Timisoara, str. Demetriade nr. 19, Timisoara, fiind proprietatea LORENTZ VERGICA, MIRCU VIENA si RANCEA CLAUDIA BIANCA si beneficiar S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L., conform contractului de comodat din data de 02.04.2012.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Audit;
-Beneficiarului S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L.
-Proiectantului S.C. PRALEA GROUP S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: U-05__PROPUNERE_MOBILARE.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

54, 46

m 2

15, 63

m 2

18, 62

m 2

112 ,06

m 2

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

DE SC

HIS A D

AR

AC OP

ER ITA

-

CO NS

TR UC

TIE TIP

CO PE

RT INA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

INC HIS

A

Conducta Apa Rece

Conducta CANALIZARE

481350

2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr.top.3387

Nr .to p.3 39 4 Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

t r o t u a r

z o n a v

e r d e

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

16

17- 18

20

1

asf alt

asf alt

ST R.

DE ME

TR IAD

E

z o n a

v e r d e

z o n a v

e r d e

PL AT

FO RM

A

DE B

ET ON

spr e C

ent ru

spr e C

ent ru

spr e U

M T

spr e U

M T

GAR AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

t r o t u a r Co

ndu cta

CA NA

LIZ AR

E

Se pa

ra to

r

Hi dr

oc ar

bu ri

N

ane xa

ane xa

17 ,6

4

5, 03

0,8 8

3,0 0

7,9 7

6,4 711,

85

6,4 7

2, 50

3, 00

3, 00

3, 00

17, 64

36 ,1

2

11, 85

2, 40

8, 22

2, 40

8, 22

20 ,5

6

5, 10

18 ,1

7

17 ,9

6 6,7

4

10 ,7

5

11, 85

3,8 7

2,1 2

0,8 8

3,0 0

7,9 7

26, 83

18,05

72, 50

m 2

8

1 L OC

.

SP AL

AR E

ZO NA

IN CH

ISAZO NA

IN CH

ISA

1 L OC

.

US CA

REZ ON

A A CO

PE RIT

A

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

ZO NA

AC OP

ER ITA

INC HIS

A

z o n a

v e r d e

ZO NA

DE ST

INA TA

CL IEN

TIL OR

Co ndu

cta Ap

a R ece

Co ndu

cta GA

Z

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

BIR OU

SP AL

AT OR

IE A UT

O

Conducta Apa Rece

Conducta CANALIZARE

LIMITE DE STUDIU

ZONIFICARE FUNCTIONALA

LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD - PARCELA PROPRIETATEA BENEFCIARULUI LIMITE DE PARCELE INVECINATE - GARDURI

ZONE VERZI EXISTENTE SI AMENAJATE IN CADRUL INCINTEI STUDIATE CIRCULATII CAROSABILE PUBLICE SI ACCESE AUTO IN INCINTA CIRCULATII PIETONALE - ALEI SI TROTUARE - AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC

SIMBOLUTI SI NOTATII ACCES AUTO IN INCINTA

ACCESE IN POSTURILE DE LUCRU - SPALATORIE AUTO SENSURI DE SISTEMATIZARE A CIRCULATIEI - INTRARE SI IESIRE AUTO

CLADIRI DE LOCUINTE PROPRIETATE PARTICULARA EXISTENTE IN ZONA STUDIATE

PLATFORMA BETONATA PRPUSA

ACCES PIETONAL IN INCINTA

LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA ZONA CONSTRUITA LIMITA ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

ZONA PIETONALA PROPUSA

ZONA TEHNOLOGICA DESCHISA DAR ACOPERITA - CONSTRUCTIE TIP COPERTINA

CLADIRI CU FUNCTIUNI DE UTILITATE PUBLICA EXISTENTE SI PROPUSE

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

123.38 -

33,83 447,79

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

20,39 -

5,59 74,02

100,00

INDICATORI DE TEREN INCINTA IN SITUATIA PROPUSA PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI 0,3238

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

195,88 112,06

33,83 263,23

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

32,38 18,52 5,59

43,51 100,00

PROPUS

EXISTENT

32,38 % PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - MOBILARE URBANISTICA

U-05

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-05 PROPUNERE MOBILARE

Atasament: U-04__CIRCULATIA_TERENURILOR.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

481350 2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr.top.3387

Nr .to p.3 39 4 Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

16

17- 18

20

1

ST R.

DE ME

TR IAD

E

PL AT

FO RM

A

DE B

ET ON GAR

AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

ZONA SPALATORIE

A C C E S

A U T O t

o p .3 3 8 9

/2

A C C E S

A U T O t o

p .3 3 8 8 ; 3

3 8 9 /1 /1

ane xa

ane xa

8

1 L OC

.

SP AL

AR E

ZO NA

IN CH

ISAZO NA

IN CH

ISA

1 L OC

.

US CA

REZ ON

A A CO

PE RIT

A

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

ZO NA

AC OP

ER ITA

ZO NA

DE ST

INA TA

CL IEN

TIL OR

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

BIR OU

SP AL

AT OR

IE A UT

O

ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONE AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA

SIMBOLUTI SI NOTATII ACCES AUTO SI PIETONALE IN INCINTA ACCESE IN POSTURILE DE LUCRU - SPALATORIE AUTO

INCINTA INCHISA ZONA DE SPALARE AUTO ZONE AFLATE IN PROPRIETATEA DOMENIULUI PUBLIC ZONE CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE

LIMITE DE STUDIU LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD - PARCELA PROPRIETATEA BENEFCIARULUI LIMITE DE PARCELE INVECINATE - GARDURI LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA ZONA CONSTRUITA

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

123.38 -

33,83 447,79

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

20,39 -

5,59 74,02

100,00

INDICATORI DE TEREN INCINTA IN SITUATIA PROPUSA PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI 0,3238

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

195,88 112,06

33,83 263,23

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

32,38 18,52 5,59

43,51 100,00

PROPUS

EXISTENT

32,38 %

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CIRCULATIA TERENURILOR

CIRCULATIA TERENURILOR U-04

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-04 CIRCULATIA TERENURILOR

Atasament: U-03__PLAN_DE_REGLEMENTARI.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

15, 981

m 2

481350

2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr .to p.3 39 4 Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

t r o t u a r

z o n a v

e r d e

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

16

17- 18

20

1

asf alt

asf alt

ST R.

DE ME

TR IAD

E

z o n a

v e r d e

z o n a v

e r d e

PL AT

FO RM

A

DE B

ET ON

spr e C

ent ru

spr e C

ent ru

spr e U

M T

spr e U

M T

GAR AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

ZONA SPALATORIE

A C C E S

A U T O t

o p .3 3 8 9

/2

t r o t u a r

ane xa

ane xa

2, 40

8, 22

2, 40

8, 22

20 ,5

6

5, 10

18, 05

18 ,1

7

17 ,9

6 6,7

4

10 ,7

5 0,8

8 3,0

0

7,9 7

2,1 4

3,8 7

2,1 2

11, 85

36 ,1

2

17, 64

2, 50

3, 00

3, 00

3, 00

6,8 5

5,0 0

6,4 7

6,0 1

12, 04

0,8 8

3,0 0

7,9 7

6,4 7

11, 85

5, 03

17 ,6

4

26, 57

18,05 14

,5 0

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

DE SC

HIS A D

AR

AC OP

ER ITA

-

CO NS

TR UC

TIE TIP

CO PE

RT INA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

INC HIS

A

8

1 L OC

.

SP AL

AR E

ZO NA

IN CH

ISAZ ON

A I NC

HIS A

1 L OC

.

US CA

REZ ON

A A CO

PE RIT

A

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

ZO NA

AC OP

ER ITA

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

z o n a

v e r d e

A C C E S

A U T O t o

p .3 3 8 8 ; 3

3 8 9 /1 /1

ZO NA

DE ST

INA TA

CL IEN

TIL OR

ZO NA

PIE TO

NA LA

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

BIR OU

SP AL

AT OR

IE A UT

O

LIMITE DE STUDIU

ZONIFICARE FUNCTIONALA

LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD - PARCELA PROPRIETATEA BENEFCIARULUI LIMITE DE PARCELE INVECINATE - GARDURI

ZONE VERZI EXISTENTE SI AMENAJATE IN CADRUL INCINTEI STUDIATE CIRCULATII CAROSABILE PUBLICE SI ACCESE AUTO IN INCINTA CIRCULATII PIETONALE - ALEI SI TROTUARE - AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC

SIMBOLUTI SI NOTATII ACCES AUTO IN INCINTA

ACCESE IN POSTURILE DE LUCRU - SPALATORIE AUTO SENSURI DE SISTEMATIZARE A CIRCULATIEI - INTRARE SI IESIRE AUTO

CLADIRI CU FUNCTIUNI DE UTILITATE PUBLICA EXISTENTE SI PROPUSE

ZONA DE SERVICII PROPUSA

CLADIRI DE LOCUINTE PROPRIETATE PARTICULARA EXISTENTE IN ZONA STUDIATE

ACCES PIETONAL IN INCINTA

LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA ZONA CONSTRUITA LIMITA ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTIE

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

123.38 -

33,83 447,79

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

20,39 -

5,59 74,02

100,00

INDICATORI DE TEREN INCINTA IN SITUATIA PROPUSA PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI 0,3238

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

195,88 112,06

33,83 263,23

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

32,38 18,52 5,59

43,51 100,00

PROPUS

EXISTENT

32,38 %

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - PLAN DE REGLEMENTARI

PLAN DE REGLEMENTARI U-03

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-03 PLAN DE REGLEMENTARI

Atasament: U-02_PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

481350 2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr.top.3387

Nr .to p.3 39 4

Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

tro tua r

z o n a v

e r d e

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

8

16

ST R.

DE ME

TR IAD

E

17- 18

20

1

asf alt

asf alt

z o n a

v e r d e

z o n a v

e r d e

spr e C

ent ru

spr e C

ent ru

spr e U

M T

spr e U

M T

GAR AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

z o n a

v e r d e

A C C E S

A U T O t

o p .3 3 8 9

/2

A C C E S

A U T O t o

p .3 3 8 8 ; 3

3 8 9 /1 /1

A C C E S

A U T O

A C C E S

P I E T O N

A L

19

ane xa

ane xa

2, 39

6

8, 21

7

20 ,5

60

5, 10 1

18, 049

36 ,1

23 6, 743

13 ,8

63

10 ,7

50 11,

852

2,1 37

2,1 21

6,4 70

CAS A

EX IST

EN TA

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

LIMITE DE STUDIU

ZONIFICARE FUNCTIONALA

LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD LIMITE DE PARCELE INVECINATE

PARCELE AFLATE IN PROPRIETATE PARTICULARA ZONE VERZI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC EXISTENTE IN ZONA CIRCULATII CAROSABILE PE STR DEMETRIADE CIRCULATII PIETONALE ADIACENTE CIRCULATIILOR AUTO

CLADIRI IN REGIM P AFLATE PE TERENUL BENEFICIARULUI CLADIRI IN REGIM P+1E EXISTENTE IN ZONA CLADIRI IN REGIM P EXISTENTE IN ZONA

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

123.38 -

33,83 447,79

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

20,39 -

5,59 74,02

100,00

EXISTENT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - PLAN DE SITUATIE EXISTENT

PLAN DE SITUATIE EXISTENT U-02

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-02 PLAN DE SITUATIE EXISTENT

Atasament: U-01_PLAN_INCADRARE_IN_ZONA.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

BILANT TERITORIAL INCINTA 01. 02. 03. 04.

CLADIRI SI CONSTRUCTII CIRCULATII AUTO CIRCULATII PIETONALE ZONE VERZI AMENAJATE

123.38 -

33,83 447,79

TOTAL SUPARAFATA

mp %

605,00

20,39 -

5,59 74,02

100,00

EXISTENT

PLAN INCADRARE IN ZONA IN CONFORMITATE CU BAZA DE DATE P.M.T. PLAN DE SITUATIE IN CONFORMITATE CU BAZA DE DATE P.M.T. FOTO AERIAN

PLAN INCADRARE IN ZONA U-01

PL.01 PLAN URBANISTIC DE DETALIU - AMENAJARE SPALATORIE AUTO STR. DEMETRIADE NR.19

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
PRIMĂRIA MUNIGIPTULUI TIMISOARA servi Banca de Da p anul de băză al m icipiutăi Ă Extras din ca referinţă pentru lucrăgi
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-01 PLAN INCADRARE IN ZONA

Atasament: U-07_DESFASURARI_DE_TEREN.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

DESFASURARE B - B FATADA LATERALA SPALATORIE

3, 20

2, 50

0, 70

54, 456

m 2

15, 629

m 2

18, 624

m 2

112 ,06

2 m 2

Conducta Apa Rece

Conducta CANALIZARE

481350

2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr.top.3387

Nr .to p.3 39 4 Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

t r o t u a r

z o n a v

e r d e

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

17- 18

20

asf alt

asf alt

ST R.

DE ME

TR IAD

E

z o n a

v e r d e

z o n a v

e r d e

PL AT

FO RM

A

DE B

ET ON

spr e C

ent ru

spr e U

M T

GAR AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

t r o t u a r C

ond uct

a C AN

AL IZA

RE

Se pa

ra to

r

Hi dr

oc ar

bu ri

N

ane xa

ane xa

RI GO

LA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

DE SC

HIS A D

AR

AC OP

ER ITA

-

CO NS

TR UC

TIE TIP

CO PE

RT INA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

INC HIS

A

8

1 L OC

.

SP AL

AR E

ZO NA

IN CH

ISAZO NA

IN CH

ISA

1 L OC

.

US CA

REZ ON

A A CO

PE RIT

A

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

ZO NA

AC OP

ER ITA

z o n a

v e r d e

ZO NA

DE ST

INA TA

CL IEN

TIL OR

Co ndu

cta Ap

a R ece

Co ndu

cta GA

Z

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

BIR OU

SP AL

AT OR

IE A UT

O

burlan

DESFASURARE A - A FATADA PRINCIPALA SPALATORIE

3, 20

2, 50

DESFASURARI DE TEREN U-07

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-07 DESFASURARI DE TEREN

Atasament: Raportul_info_Demetriade_19.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD 13 358 45343 ou UR2012-001779/29.02.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: Amenajare spalatorie auto - Amplasament: str, Aristide Demetriade nr. '19 - Beneficiar: S.C. IMPEX ATTICIA S.RL. - Proiectant: S.C. PRALEA GROUP S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 10.02.2012-29.02.2012 la documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului , un panou conform Anexei 2 din HCL. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate „prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietar imobil — Str. Aristide Demetriade nr. 17- 18 - Proprietar imobil — Str. Aristide Demetriade nr. 20 - Proprietar imobil — Str. Frigului nr. 1 - Proprietar imobil — Str. Frigului nr. 3 Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiecții , Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va US l SEF BIROU II C ONÂIL, E MERA Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU Îng. STELA Lesu 7 —, A Rai daci SI -2 x t

Atasament: Foaie_capat.pdf

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

01. FOAIE DE CAPĂT PROIECT NR :48/2011

DENUMIREA PROIECTULUI : AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO FAZA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU BENEFICIAR : S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : Timişoara, STR. DEMETRIADE NR. 19 PROIECTANT ARHITECTURA : arh. PRALEA CLAUDIU PROIECTANT GENERAL : PRALEA CLAUDIU SC PRALEA GROUP SRL Str. BRANDUSEI nr. 18

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„ AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO” - conf. C.U. 1948/18.05.2010

NOIEMBRIE 2011

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

03. COLECTIV DE ELABORARE

Urbanism : arh. Pralea Claudiu Edilitare : S.C. SOLAR ENGINEERING S.R.L. ing. Florin Stanichievici

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

04. BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI PIESE DESENATE

A. PARTI SCRISE : nr. pag. 01. FOAIE DE CAPAT …………………………………………………….. 02. DECLARATIE DE CONFORMITATE ……………………………….. 03. COLECTIV DE ELABORARE ……………………………………….. 04. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE …………………. 05. MEMORIU DE PREZENTARE 06. AVIZ SANITAR …………………………………………………………… 07. AVIZ PSI ……………………………………………………….……… 08. AVIZ COMISIA DE CIRCULAŢIE …………………………………….. 09. AVIZ DRUMURI ŞI MEDIU URBAN ………………………………….. 10. AVIZ PROTECTIA MEDIUL PMT 11. AVIZ AQUATIM .......................................................................................... 12. AVIZ UNIC – RETELE EXISTENTE ............................................... 13. STUDIU GEOTEHNIC ........................................................................ 14. CERTIFICAT DE URBANISM 1948/18.05.2010 …………………. 15. EXTRAS DE C.F. NR. 70264 .........................................……………... 16. CONTRACT DE COMODAT .................................................................... 17. ACORD NOTARIAL VECINI .................................................................... 18. RIFICARE TOPO ......................................................................... 19. PLAN RACORD DRUM 20. TAXA RUR ........................................................................................................ B. PARTI DESENATE

01. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 1:5000 PMT 02. SIT. EXISTENTĂ – ANALIZA FONDULUI CONST sc. 1:500 PUD - 02 03. SIT. PROPUSĂ – PLAN REGLEMENTĂRI sc. 1:500 PUD - 03 04. SIT. PROPUSA – CIRCULATIA TERENURILOR sc. 1:500 PUD - 04 05. SIT. PROPUSA – ECHPARE TEHNICO EDILITARA sc. 1:500 PUD - 05 06. SIT. PROPUSĂ – DESFASURARI DE TEREN sc. 1:500 PUD - 06 07. SIT. PROPUSĂ – MOBILARE URBANĂ sc. 1:500 PUD - 07

Întocmit: arh. PRALEA CLAUDIU

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

05. MEMORIU PREZENTARE

5.1. INTRODUCERE 5.1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei Prezenta documentaţie s-a întocmit la cererea beneficiarului S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L. privind obiectul de investiţii :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENJARE SPALATORIE AUTO

Elaboratorul documentaţiei este S.C. PRALEA GROUP SRL cu respectarea prevederilor din GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU / GM 009-2000 si in conformitate cu legislatia in vigoare privind domeniul urbanismului. Obiectul prezentei documentaţii este dat de necesitatea obţinerii aprobării Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiţia promovată. Datele sintetice de recunoaştere pentru investiţia în discuţie sunt următoarele: DENUMIREA LUCRĂRII : PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO BENEFICIAR : S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L. PROIECTANT GENERAL : PRALEA CLAUDIU – SC PRALEA GROUP SRL DATA ELABORARII : NOIEMBRIE 2011 5.1.2. Obiective Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru amenajarea unei spalatorii auto pe terenul situat în intravilanul localităţii Timisoara, str. Demetriade nr. 19, conform extrasului de Cf 403775. Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condiţiile pentru: • Modul de utilizare funcţională a terenului; • Definirea datelor de temă; • Modul de ocupare al terenului (POT, CUT, H.max.). 5.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 5.2.1. Încadrarea în teritoriu Terenul studiat este situat în intravilanul localitataţii Timisoara, judeţul Timiş, str. Demetriade nr. 19. Terenul studiat are suprafaţa totală de 605.00mp., înscris în C.F. nr. 403775 Timisoara, jud. Timiş, nr. Topo 3388;3389/1/1. Terenul este proprietatea LORENTZ VERGICA, intabulare , drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, dobandit prin conventie, cota initiala ¼, cota actual ¼, MIRCU VIENA intabulare , drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, dobandit prin conventie, cota initiala ¼, cota actual 2/4, si CADAR CLAUDIA BIANCA intabulare , drept de proprietate si edificare nr. 24208/2000, dobandit prin conventie, cota initiala ¼, cota actual ¼ .

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la sud- est: str. Demetriade - la sud - vest: proprietate privata nr. Top 3387 - la nord- est: proprietate privata nr. Top3392,3393 - la nord - vest: proprietate privată nr. Top 3394 Parcelele cu care se învecinează pe limitele laterale şi posterioare sunt proprietăţi private. Pe terenul este construită o casa cu un regim de înălţime parter conform extrasului CF anexat, 5.2.2. Surse documentare Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului: - Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; - Ridicare topografică pentru zona studiată, La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu / GM 009-2000. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare; - H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. - H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale de tip spalatorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru masini pe raza Municipiului Timisoara 5.2.3. Evoluţia zonei Terenul studiat în cadrul P.U.D se situează în intravilanul localităţii Timisoara - UTR 24. Amplasamentul este poziţionat pe str. Demetriade nr. 19. Prin această documentaţie de urbanism se propune amenajarea în zona studiată a unei spalatorii auto, conform legislatiei in vigoare . Accesul la parcelă se realizeaza direct din str. Demetriade nr. 19 conform proiectului de drum anexat ( a se vedea avizul favorabil Comisia de Circulatie – Primaria Timisoara). 5.2.4. Elemente ale cadrului natural

În vederea realizării documentaţiei s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat. Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan, situat la nivel cu strada. Din punct de vedere seismic se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Tc=0.7 s şi a=0,16.

Identificarea pe teren a parcelei s-a realizat de către topografi autorizaţi, care deţin în exclusivitate răspunderea pentru identificarea corectă a acesteia.

5.2.5. Circulaţia În prezent, accesul pe parcelă se face din str. Demetriade nr. 19. 5.2.6. Ocuparea terenurilor

În prezent pe teren este construită o casă cu un regim de înălţime parter. Conform PUZ aprobat prin HCL 186/2003 destinatia terenului este cea de locuinte si functiuni complementare si partial servicii de interes general – UTR 24.

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

5.2.7. Echiparea edilitară a) Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Zona studiată este echipată cu reţele locale de alimentare cu apă şi canalizare. In prezent exista un bransament de apa PE32 de pe strada str. Demetriade nr. 19, cu un apometru DN20 care asigura necesarul de apa menajera potabila si apa tehnologica. Necesarul de apã tehnologica pentru investitie (Qc. = 1.0 l/s), este asigurat de la oras printr-un bransament de apa PE32 pe care este montat un apometru DN20. Debitul de ape uzate provenite din cladire sunt preluate de o conducta din PVC-KG- DN200, sunt trecute prin camine de canalizare, dupa care sunt deversate in canalizarea orasului, iar solutia propune spre neschimbare cu pastrarea racordului de canalizare existent PVC KG DN200. Inainte de caminul de racord atat apele pluviale cat si apele menajere provenite in urma procesului de spalare vor fi trecute prin statie de deznisipare si separare hidrocarburi. Apele pluviale de pe acoperişul clãdirii si spatii de asfalt QPL = 4.05 l/s sunt preluate de caminul prevazut si de aici in sistem unitar sunt deversate la canalizarea orasului. Debitul total de ape evacuate la canalizarea orasului prin intermediul caminului de racord si conductei de canalizare PVC-KG 200 este de 8.91/s c) Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

În zonă există reţele electrice şi anume LEA JT . Pentru alimentarea cu energie electrică necesară noii funcţiuni se va utiliza branşamentul existent pe parcelă, cu posibilitatea adăugării unui spor de putere dacă este necesar . Perimetrul incintei şi parcările vor fi iluminate.

Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

In zona exista retea de cabluri telefonice instalte in sapatura si canalizatie, conform avizului Romtelecom nr. 21925/10.11.2011. Lucrarile de executie vor respecta conditiile impuse in aviz. 5.3. SITUAŢIA PROPUSĂ SI REGLEMENTARI URBANISTICE 5.3.1. Reglementări – zonificare funcţională

Zona reglementată prin prezenta documentaţie are o suprafaţă de 605.00 mp. În urma solicitărilor beneficiarului se propune ca pe terenul studiat să se realizeze amenajarea unei spălătorii auto. Reglementări – configurare spaţială a Propunere de mobilare Se vor realiza amenajările conexe funcţiunii, respectiv platformă pentru spălarea, uscarea si asteptarea autoturismelor. b Funcţiune

Funcţiunea amenajării propuse este în principal de servicii, respectiv Spălătorie auto si schimbarea de destinatie a cladirii de locuit in cladire birou administrativ spalatorie. Numărul total de locuri în incintă pentru autoturisme este de 3 locuri: 1 pentru spălare şi 1 pentru uscare şi 2 pentru asteptare. Astfel spălătoria auto va funcţiona doar în spaţiu complet închis corespunzand necesităţilor şi confortului populaţiei din zonă, fără să dăuneze relaţiilor cu vecinatăţile, fiind puse în practică toate măsurile pentru protecţia mediului înconjurător Sursele generatoare de zgomot (compresoare, aspiratoare, etc.) vor fi izolate fonic. 5.3.2. Amplasarea construcţiei pe parcelă

Amplasarea delimitărilor pentru parcarea autoturismelor se va face cu respectarea alinierii din zonă, pe parcelele învecinate.

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Amplasarea obiectivului pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Perimetrul investitiei se afla la o distanta de : - 18.05 m fata de proprietatea din partea de nord- vest; - 17.64 m fata de proprietatea din partea de nord est.

5.3.3. Lucrări rutiere, accese şi parcaje

Accese Accesul principal pe parcelă se va realiza de pe str. Demetriade nr. 19 asa cum rezulta

din proiectul de drum. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de

intervenţie în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare. Parcaje În incintă se vor realiza locuri pentru staţionarea temporară a autoturismelor, pe perioada

aşteptării.

5.3.4. Reţele edilitare Zona din care face parte parcela analizată în P.U.D. este echipată edilitar, iar pe parcelă

există branşamente la reţeaua de alimentare cu apa şi canalizare a Municipiului Timişoara, precum şi la reţeaua de alimentare cu energie electrică, care asigurau utilităţile pentru clădirea ce exista pe parcelă.

Noile amenajari vor utiliza branşamentele existente, cu posibilitatea redimensionării acestora dacă este cazul, şi se vor racorda la alte utilităţi necesare prin branşamente sau prin extinderea reţelelor existente. Toate reţelele proiectate se amplasează pe domeniu public. a Alimentare cu energie electrica Pentru alimentarea cu energie electrică necesară noii funcţiuni se va utiliza branşamentul existent pe parcelă, cu posibilitatea adăugării unui spor de putere dacă este necesar . Perimetrul incintei şi parcările vor fi iluminate.

Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. b Alimentare cu gaze

Cladirea se va alimenta cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic de gaz si avizul regiilor autonome de resort, respectiv, în cazul extinderii de-a lungul strazii Demetriade a retelei de gaz. Proiectarea si executia se vor asigura prin intermediul societatilor comerciale cu specific, acreditate in domeniu.

c Alimentare cu apa Spalatoria auto se va alimenta cu apa in conformitate cu proiectul tehnic de interior si avizul regiilor autonome de resort. Necesarul de apã s-a determinat în baza echivalentilor de debit si presiunile normale de utilizare pentru unitati de productie Debitul de calcul se calculeaza cu relatia: Qc=a(0,15 EE 004,0+ )

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

a – coeficient adimensional in functie de temp. la care se prepara apa calda si are valoarea de 1,00 E=E1+E2=67.2 E1-suma echivalentilor de debite ai bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda E2-suma echivalentilor de debite ai robinetelor de apa rece Qc=1,50 l/s B. Canalizare menajerã Dimensionarea instalatiilor de canalizare menajera s-a facut conform STAS 1795-87 Debitul de calcul: Qc=qs+qsmax qs= Esaxcx , unde a=0,33, c=0,7 Es-suma echivalentilor de debit =154 qs= Esaxcx =2,86l/s qsmax=2,0l/s debit specific pentru un closet cu rezervor montat la semiinaltime Qc=2,86+2,0=4,86l/s C. Canalizare pluvialã Debitele pluviale evacuate la reteaua de canalizare sunt determinate conform STAS 1846/90: Debitul maxim al apelor pluviale este: Q = 0,0001x i x ∑ SØ tp = ts = tcs + L/60 vI i = 180 l / s ha tp = 5 min. Q = 0,0001 x 180 x 260 x 0,90 = 4.05 l/s

Decontarea consumului de apa si canal inregistrat de apometrul bransamentului , se va face in baza prevederilor Regulamentului de functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare aprobat prin HCL 99/27.05.2003. d Racord la canalizare

Vidanjarea si neutralizarea namolului si a produselor reziduale se va efectua prin incheierea unui contract cu o firma de specialitate. Apele pluviale provenite de pe suprafaţa construcţiei, considerate ape convenţional curate sunt descărcate direct in reţeaua de canalizare. Apele uzate rezultate de pe platformele pentru spălarea autoturismelor sunt preluate prin rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se descărca si ele in reţeaua publica.

Calitatea apelor epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, prevăzute în normativul NTPA 002/2002. Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentraţia maxima de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l. h Telefonie

Imobilul se va branşa la reţelele de telecomunicaţii şi la reţelele TV ale operatorilor din zonă. În proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

5.4. BILANT TERITORIAL PENTRU LOTUL STUDIAT Bilanţul teritorial raportat la terenul supus studiul se prezintă astfel: BILANT DE SUPRAFETE – SITUATIA EXISTENTA

SUPRAF. CONSTRUITA LA SOL 123.38 ,00 mp

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CIRCULATII PIETONALE 33,83,00 mp ZONE VERZI AMENJATE 447,79, mp TOTAL SUPRAFATA TEREN 605,00 mp

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T. = 20.39 % COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T. = 0.203 BILANT DE SUPRAFETE - SITUATIA PROPUSA MP %

CLADIRI SI CONSTRUCTII 195,88 mp 32,38 % SUPRAF. CIRCULATII AUTO 112,06 mp 18,52 % SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE 33,83 mp 5,59 % SUPRAFATA SPATII VERZI AMENAJATE 263,23 mp 43,51 %

TOTAL SUPRAFATA TEREN 605,00 mp 100,00 %

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T. = 32,38 % COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T. = 0.323

5.5. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI

5.5.1. Caracteristicile PUD cu privire la: 5.5.1.1. Gradul în care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţii viitoare fie în ceea

ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Obiectivul propus a se realiza prin PUD – ul supus avizării este un obiectiv de servicii - un spatiu comercial si amenajarea unei spălătorii auto. Suplimentar se vor aloca spaţii pentru funcţiuni complementare cum ar fi: drum de acces, circulaţii pietonale. Având în vedere ca acest obiectiv se situează în intravilanul localităţii Timişoara, str. Demetriade nr. 19, intr-o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare si partial servicii de interes general conform HCL 186/2003, considerăm ca acesta creează premisele unei dezvoltări a zonei prin furnizarea unor astfel de servicii. Modelarea zonală propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”. Pentru funcţionarea obiectivului se intenţionează utilizarea facilităţile existente pe parcelă şi anume: reţeaua de apă şi canal, reţeaua de alimentare cu energie electrică, reţeaua de telecomunicaţii. Astfel se vor utiliza aceste branşamente existente cu posibilitatea redimensionării acestora dacă este cazul şi se vor racorda la alte utilităţi necesare prin branşamente sau prin extinderea reţelelor existente. 5.5.1.2. Gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe,

inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- încadrarea in Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director – Timişoara Nord

- asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevazute. Ţinând cont de dezvoltarea ulterioară a municipiului Timişoara şi respectând reglementările impuse prin Planul Urbanistic General, în Planul Urbanistic de Detaliu se înaintează următoarele: - Modul de utilizare funcţională a terenului; - Definirea datelor de temă; - Modul de ocupare al terenului. 5.5.1.3. Relevanţa planului sau programului în / pentru integrarea consideraţiilor de

mediu, mai ales din perspectivă promovării dezvoltării durabile Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

Prezentul PUD se doreşte a fi o investiţie în vederea dezvoltării durabile a zonei. Realizarea obiectivului va asigura apariţia de noi locuri de muncă şi servicii necesare.

Această dezvoltare economică nu se va realiza doar în vederea obţinerii unor câştiguri imediate, punctuale şi izolate. Ea vine în întâmpinarea nevoilor prezente dar nu va pune în pericol generaţiile viitoare. Astfel prin PUD se stabileşte amenajarea unei spalatorii si schimbarea de destinatie a cladirii de locuit in cladire birou administrativ spalatorie. Pe parcelă se vor asigura locuri de parcare, acces auto. După cum se remarcă, obiectivul din prezentul PUD se înscrie într-o optică pe termen lung, vizează promovarea coerenţei între alte cadre de planificare existente deja. 5.5.1.4. Problemele de mediu relevante sau program În cadrul PUD –ului propus se vor desfăşura, în exclusivitate, activităţi care au un impact nesemnificativ sau un impact redus asupra mediului. În cazul nostru, factorii de mediu posibil afectaţi sunt: a. Protecţia calităţii apelor. ALIMENTAREA CU APĂ a) Situaţia existentă: În prezent, zona studiată este echipată cu reţele locale de alimentare cu apă. b) Situaţia propusă Imobilul este alimentat cu apa, bransament care satisface debitul si presiunea in vederea functionarii spălătoriei. Pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. CANALIZAREA a) Situaţia existentă: În prezent terenul este sistematizat, existând canalizare menajeră si pluvială în zonă.

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

b) Situaţia propusă: Se propune extinderea instalaţiei de canalizare pentru spălătoria auto , execuţia unor decantoare de nămol şi a separatorului de ulei conform planşelor anexate. Vidanjarea nămolului şi a produselor petroliere din separatorul de ulei se va face cu firme specializate. c) Canalizarea apelor uzate Apele uzate rezultate de pe platformele pentru spălarea autoturismelor sunt preluate prin rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se descărca si ele in reţeaua publica. Calitatea apelor epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, prevăzute în normativul NTPA 002/2002. Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentraţia maxima de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l. d) Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe suprafaţa construcţiei, considerate ape convenţional curate sunt descărcate direct in reţeaua de canalizare b. Protecţia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării obiectivului sunt: - Surse stationare nedirijate - nu există. - Surse mobile – autoturismele si autoutilitarele. Aceste autovehicule generează poluarea

atmosferei cu CO, NO x , SO

2 , hidrocarburi nearse C

m H

n , particule. Emisiile de poluanti sunt

intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusive in parcări.

Ordinul 462/1993, abrogat parţial de HG 128/2002 şi modificat de Ordinul 592/2002, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere – operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara”.

Având in vedere că principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect a fost prevazută realizarea unor platforme speciale pentru desfăşurarea activitătilor specifice unei spălătorii auto.

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC. c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot .

Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătore.

După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand în vedere că nu se vor desfaşura activităţi generatoare de zgomot.

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

d. Protecţia împotriva radiaţiilor Nu este cazul, în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme de radiaţii. e. Protecţia solului şi subsolului

Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de execuţie şi surse specifice perioadei de exploatare.

In perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. În perioada de funcţionare surse posibile de poluare ale solului pot fi:

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje - depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer.

În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : a) Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, b) Lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare. f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice Nu este cazul, în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile. g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare. h. Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament Deşeurile vor fi constituite din deşeuri curente menajere rezultate de la angajaţi şi clienţi şi din deşeuri tehnologice. Se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare şi refolosire. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate şi depozitate la deponeul ecologic gestionat de primărie. Deşeurile tehnologice (apele uzate) se vor colecta separat şi se vor prelua prin rigole de o reţea independenta si descărcate in separatorul de nămol si hidrocarburi de unde se descărca si ele in reţeaua publica. i. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Nu este cazul. 5.5.1.5. Relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi

comunitare de mediu Se vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005

aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

5.5.2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

5.5.2.1. Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor

Probabilitatea apariţiei unor efecte de poluare a zonei este redusă deoarece activităţile desfăşurate în zonă (spălătorie auto) nu produc poluare. Pot apărea poluări datorită deşeurilor depozitate ilegal pe spaţiile comune din zonă, emisii de gaze, de ardere de la resturi vegetale şi

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

deşeuri combustibile. Efectele negative nu au o durată de existenţă întinsă deoarece prin prezenţa angajaţilor în zonă se asigură o supraveghere atentă şi se pot identifica rapid actele de poluare luându-se măsuri în consecinţă. Frecvenţa efectelor descrise mai sus, având în vedere specificul acestora, este aleatoare. Reversibilitatea efectelor este relativ mare deoarece acestea reprezintă doar rezultatul unor poluări accidentale şi singulare care pot fi eliminate uşor. 5.5.2.2. Natura cumulativă a efectelor Efectele identificate la punctul anterior pot avea o natură cumulativă dacă nu se identifică rapid şi nu se iau măsuri pentru eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă a efectelor, gradul de poluare nu poate să crească excesiv datorită naturii acestor efecte. 5.5.2.3. Natura transfrontieră a efectelor Nu este cazul, zona studiată nu se află în aproprierea frontierelor de stat ale României. 5.5.2.4. Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu nu este deosebit de ridicat datorită specificului surselor de poluare şi a efectelor acestora descrise anterior. 5.5.2.5. Mărimea şi spaţialitatea efectelor Efectele nu au o mărime şi spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări reduse. 5.5.2.6. Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: a. Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural

În zona studiată nu se află nici un areal natural special sau obiective de patrimoniu cultural. b. Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului

Ca urmare a specificului zonei studiate, şi anume zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare nu se pot desfăşura activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului.

c. Folosirea terenului în mod intensiv

În cadrul zonei studiate, în interiorul parcelei, amenajarea spălătoriei auto s-a dimensionat in mod echilibrat in concordanţă cu dimensiunea terenului, asigurându-se şi spatii de parcare, de acces precum şi spaţii verzi. Prin această amenajare a parcelei considerăm ca terenul a fost utilizat în mod intensiv. 5.5.2.7. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut

pe plan naţional comunitar sau internaţional În cadrul sau în aproprierea obiectivului nu se găseşte nici o zonă sau peisaj sau statut de

protejare.

5.6. CONCLUZII

Elaborarea Planului urbanistic de detaliu s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale: • încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare obiectivelor prevăzute prin temă.

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a

DENUMIRE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE SPALATORIE AUTO NR. PROIECT : 048/2011 BENEFICIAR : S.C.IMPEX ATTICIA S.R.L. AMPLASAMENT : LOCALITATEA TIMIŞOARA, STR. DEMETRIADE NR. 19 FAZA DE PROIECT : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

construcţiilor pe zona studiată, şi se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Conform legislaţiei în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate şi se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, devenind prin aprobarea sa, act al administraţiei publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se stabileşte odată cu aprobarea sa. Întocmit: Arh. PRALEA CLAUDIU

NOIEMBRIE 2010

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2013-008677/ 03.06.2013 REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia

de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr.

240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-008677/ 23.05.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Favorabil nr. 04/22.03.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, de adresa Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara nr. 3391/24.04.2012, si având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1934/17.05.2012, prelungit pana la dada de 16.05.2014; Documentaţia PUD „Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara, beneficiar S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L., proiectant S.C. PRALEA GROUP S.R.L., a fost afişată pe site- ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna februarie 2012, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 29.02.2012, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2012-001779/29.02.2012;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD „Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificata prin H.C.L. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

La documentatie este prezentata declaraţia notariala de accept al vecinei direct afectata (dreapta), Berar Simona - proprietar str. Frigului nr. 3, Timisoara, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009 modificata cu H.C.L. nr. 240/20.06.2009.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Intrucat ceilalti vecini direct afectati nu au putut fi gasiti, reprezentantul S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L., dl. Cotojman Araon s-a inscris in audienta la Cabinet Primar, in data de 19.11.2012. In urma acestei audiente, s-a stabilit ca „se va redepune documentatia insotita de acte doveditoare in sensul functionarii indelungate autorizat, declaratie pe proprie raspundere, adeverinta lipsa reclamatii si cu dovada incunostiintarii vecinilor”.

Ca atare, la documentatie au fost depuse urmatoarele: - Acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale nr. 375/15.07.2004 (pentru activitatea Cod CAEN 5020 – Intretinerea si repararea autovehiculelor) cu viza la zi, - Adeverinta rezolutie Cabinet Primar nr. SC2012-029807, - Adresa Directia Politiei Locale nr. 3150/23.11.2012 prin care se comunica ca in perioada 2011-2012 nu au fost inregistrate plangeri de catre vecini, - Declaratia pe proprie raspundere din partea proprietarilor, de neimplicare a Primariei Municipiului Timisoara in caz de litigii cu vecinii imobilului de la adresa de mai sus, nr. 381/22.05.2013; - Dovada incunostiintarii vecinilor direct afectati (str. Demetriade nr. 20, str. Demetriade nr. 18

si str. Frigului nr. 1 – Plicuri avizate Posta Romana, de negasire la domiciliu; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRALEA GROUP S.R.L., proiect nr. 48/2011, la cererea beneficiarului S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a oraşului, în UTR 24, fiind delimitat la sud-est de str. Demetriade, la sud-vest , nord-est si nord- vest – de cate o proprietate privata. Conform PUZ aprobat prin HCL 186/2003, destinatia terenului este cea de locuinte cu functiuni complementare si partial servicii de interes general. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 605 mp, este inscris in CF nr. 403775 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 2880), Timisoara, avand nr. top 3388, 3389/1/1, teren intravilan in Timisoara, str. Demetriade nr. 19, Timisoara, fiind ocupat in prezent de o cladire in regim P, proprietari LORENTZ VERGICA, MIRCU VIENA si RANCEA CLAUDIA BIANCA, si beneficiar S.C. IMPEX ATTICIA S.R.L., conform contractului de comodat din data de 02.04.2012.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Str. Demetriade nr. 19, Timişoara, se propune amenajarea unei spalatorii auto in conformitate cu H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat cu H.C.L. nr. 240/20.06.2009 ce va fi compusa dintr-o platforma auto avand 4 locuri; 1 pentru spalare, 1 pentru uscare, 1 loc pentru asteptare, si 1 loc pentru vulcanizare. Posturile de spalare

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U   A V I Z A R E   S I   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

si vulcanizare vor fi acoperite si inchise in lateral si posterior cu o structura de inchidere usoara (H maxim cornisa = 3m -conform art. 15b din R.L.U.), ce se va fixa pe platforma betonata fara fundatii.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din str. Demetriade nr. 19, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011- 003290/15.12.2011. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007, respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi, in conformitate cu Avizul C.T.A.T.U. sunt: POT max = 35 % CUT max = 0,5

Regim maxim de înălţime: P; H maxim cornisa = 3m (conform art. 15b din R.L.U.)

Spatii verzi min. 40,00 %; Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Demetriade nr. 19, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Pentru ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF SERVICIU, Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER Mihaela NEAMTI

AVIZAT JURIDIC, red/dact M.N.

Atasament: U-06__ECHIPARE_TEHNICO_EDILITARA.PDF

SEF PROIECT

NUME

PROIECTAT DESENAT

SPECIFICATIE Scara:SEMNATURA

Data: Pl.nr.

1:500

Pr.nr.:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

Titlul plansei:

VERIFICATOR/ EXPERT

Faza:

S.C. PRALEA GROUP S.R.L. STR. BRANDUSEI, NR. 18, TIMISOARA

Tel: 0721.206063

Arh.CLAUDIU PRALEA

b i r o u d e a r h i t e c t u r a

Arh.CLAUDIU PRALEA Arh.CLAUDIU PRALEA

48/2011

S.C IMPEX ATTICIA SRL Str.DEMETRIADE , Nr.19, Timișoara, Județul TimișAdresa:

Beneficiar:

Str. DEMETRIADE, Nr.19, Timișoara, Județul Timiș,

Locul constructiei: Denumire proiect: AMENAJARE SPALATORIE AUTO

P.U.D.

NOIEMBRIE 2011

LEGENDA: a: VOLUM DE DECANTARE PRIMAR b: VOLUM DE SEPARARE A ULEIURILOR c: VOLUM DE LINISTIRE A: SELECTOR DE NISIPURI B: SEPARATOR DE ULEIURI C: CAMIN DE INSPECTIE D: TUB DE INTRARE 160MM E: TUB DE EMISIE A SEPARATORULUI 110MM F: TUB DE IESIRE 160MM G: DOPURI DE INSPECTIE SI CURATIRE

D G

A

E

B

G C

E

A B C

a b c

Teren Vegetal

Teren Vegetal

Strat de nisip si pietris

54, 456

m 2

15, 629

m 2

18, 624

m 2

112 ,06

2 m 2

Conducta Apa Rece

Conducta CANALIZARE

481350

2 0 8 4 2 5

1

2

3

4

5

6

7

to p .3 3 8 8 ;3 3 8 9 / 1 / 1

S = 6 0 5 m p

Nr.top.3390,3391

Nr.top.3387

Nr .to p.3 39 4 Nr.top.3392,3393

C1

C1

to p. 33 89 /2

S= 6 3m p

t r o t u a r

z o n a v

e r d e

N

481350

2 0 8 4 7 5

481325

2 0 8 4 2 5

481325

2 0 8 4 7 5

9

16

17- 18

20

1

asf alt

asf alt

ST R.

DE ME

TR IAD

E

z o n a

v e r d e

z o n a v

e r d e

PL AT

FO RM

A

DE B

ET ON

spr e C

ent ru

spr e C

ent ru

spr e U

M T

spr e U

M T

GAR AJ

EX IST

EN T

CAS A

EX IST

EN TA

CAS A

EX IST

EN TA

GAR AJ

EX IST

EN T

t r o t u a r C

ond uct

a C AN

AL IZA

RE

Se pa

ra to

r

Hi dr

oc ar

bu ri

N

ane xa

ane xa

RI GO

LA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

DE SC

HIS A D

AR

AC OP

ER ITA

-

CO NS

TR UC

TIE TIP

CO PE

RT INA

ZO NA

TE HN

OL OG

ICA

INC HIS

A

8

1 L OC

.

SP AL

AR E

ZO NA

IN CH

ISAZO NA

IN CH

ISA

1 L OC

.

US CA

REZ ON

A A CO

PE RIT

A

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

ZO NA

AC OP

ER ITA

z o n a

v e r d e

ZO NA

DE ST

INA TA

CL IEN

TIL OR

Co ndu

cta Ap

a R ece

Co ndu

cta GA

Z

Con str

uct ie

EX IST

EN TA

1 L OC

.

AS TE

PT AR

E

BIR OU

SP AL

AT OR

IE A UT

O

ECHIPARE TEHNICO EDILITARA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATACERINTASEMNATURANUMEVerificator/Expert

VERIFICATOR

Nr. pr.

Nr. pl.:

FAZA:

BENEFICIAR:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

DATA:

DESENAT:

PROIECTAT:

SEF PROIECT:

SCARA:SEMNATURANUME

SC SOLAR ENGINEERING SRL Ciprian Porumbescu nr.19, ap.3 307350 Timisoara

1:200

11.2011

arh.Geamanu Vlad ing.Florin Stanichievici ing.Florin Stanichievici

S.C. "IMPEX ATTICIA" S.R.L. TIMISOARA, Demetriade nr. 19

P.U.D.PUD - AMENAJARE SPALATORIE AUTO

PL. 01 - ECHIPARE EDILITARA

39/2010

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - ECHIPARTE TEHNICO EDILITARA

U-06

RLU TIMISOARA -UTR 24 LEGENDA CF. PUG

mia Rao EET IC ntre
lo7 UTR 24
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
RA LI ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri _ cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
  • U-06 ECHIPARE TEHNICO EDILITARA