keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 541/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 541/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-013998/10.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013998/10.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-013998/10.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 25/21.06.2018, precum şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 4251 din 22.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, având ca beneficiari pe LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA, întocmit conform Proiectului nr. 21/2017, realizat de BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: maxim P+1E - pentru locuinta, si P - pentru garaj, Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004098/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.2, spatii verzi interioare propuse minim 25%.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat în suprafaţă totală de 580 mp, este înscris în CF 437756 Timisoara, nr cad 437756, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timişoara, proprietari fiind LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIEL;
- Proiectantului BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_informare_Jumanca_CF_437756.pdf

AM 1 FREAPEAL — 1 BT Lvcitaj P ROMÂNIA _ 26 JUDEȚUL TIMIŞ f5 03. 6 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-002070/ 08.03.2018 re e rr TI ra ra ri a a 7 rr rr Rr a Tir ra 7 ue e SC TR RO O i
RAFURIUL ŞICUINSULILARI TI UDLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - PUD - „Construire locuinta P+IE, garaj, anexa, amenajare incinta, imprejmuire teren” Timisoara; - Amplasament: str. Pavel Jumanca F.N., CF nr. 437756 Timişoara - Beneficiari: LUP VALENTIN - NATANAEL, LUP ALEXANDRA DANIELA - Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 16.02.2018 — 07.03.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați: e MUNTEANU ANGELA, MUNTEANU CORNELIU — str. Lacului nr. 3, Timisoara e ALEXANDRONI MIRIAM RALUCA - str. Gradinii nr. 56 C, Timisoara Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost ra ni RA MWaAreRAna
A AR Dr E AD SE RC SE E ISP, Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire locuinta P+LE, garaj, anexa, amenajare incinta, imprejmuire teren” Timisoara, beneficiari LUP VALENTIN - NATANAEL, LUP ALEXANDRA DANIELA, proiectant BIROU INDIVIDUAL DE ARHITEC LUCIAN COSMIN, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. a fe ARHITECT ȘEF EMILIAN AER CIURARIU CONSILIER LILIANA IOVAN IT Red/Dact L.[.. —2ex

Atasament: 06U_volumetrii.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

Referat/Expertiza nr./Data

1:200

P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

FEB. 2018

P.U.D.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

06-U

6,00 1,00

lim ita

p ro

pr ie

ta te

1,001,001,00

str. fara nume prospect stradal 10 m

6,00 1,00variabil1,00

lim ita

p ro

pr ie

ta te

tro tu

ar

zo na

v er

de

zo na

v er

de

lim ita

p ro

pr ie

ta te

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l 2 b

en zi

variabil

str. JUMANCA

tro tu

ar

zo na

v er

de

zo na

v er

de

lim ita

p ro

pr ie

ta te

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l 2 b

en zi

PROSPECTE STRADALE VOLUMETRIE

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD. TIMIS, CF nr. 437756, nr. cad. 437756

21/2017

Atasament: 05U_posibilitati_de_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

1,0 0

1,0 0

3,0 0

3,0 0

1,0 0

1,0 0

6,00

2,00 0,90

0,90 2,00

2,00 0,90

0,90 2,00

5,00

18,20

10,62

19,3 8

1,00

0,29

6,00

1,96

5,58

8,00

16,7118 ,25

3,00

16,08

5,00

3,0 0

12, 32

3,0 0

2,00

18, 32

3,0 0

11, 49

1,00

variabil

3,00

3,00

1,23

1,00

29,47

14 ,20

6,00

6,00

3,00

8,49

2,00

4,98

1,50

5,41

1,50

3,49 1,50

18,3 4

33,98

3,00

14,26

15,62

3,00

164,43 m2

198,13 m2

36,97 m2

86.686 1

31

5 86.819 25

6 86.786 25

7 86.785 25

8 86.658 25

9 86.569 25

94 86.861 25

95 86.693 25

96 86.650 25

97 86.590 25

98 86.842 31

99 86.571 25

100 86.535 31

101 86.520 25

102 86.760 31

103 86.779 25

108 86.431 25

109 86.549 25

110 86.539 25

111 86.385 2511286.759

26 113 86.452 26

114 86.434 25

115 86.599 25

116 86.646 25117 86.804 26

118 86.496 25

119 86.344 25

120 86.178 25

121 86.178 25

122 86.230 25

123 85.958 25

124 86.087 26

125 85.917 25

126 86.176 25

127 86.365 25

130 86.469 25

131 86.341 26

135 86.300 25

136 86.169 25

137 86.182 25

138 86.241 25

139 86.344 25

140 86.224 25

141 86.110 25

142 86.097 3126

143 85.890 3126

144 85.892 25

145 85.993 25

146 85.888 25

147 85.930 25

148 86.543 25

149 86.799 25

150 86.132 26

151 86.347 26

154 85.441 26

155 86.026 25

156 85.929 25

157 86.014 25

158 86.467 25

159 86.662 25

160 86.839 25

161 85.985 26

162 86.074 26

85.834 2625

165

13

166 86.165 25

167 86.263 25

168 86.209 25

169 85.990 25

170 86.219 25

175 86.515 25

176 86.530 25

177 86.614 25

178 86.603 25

179 86.548 25

180 86.641 25

181 86.567 25

182 86.471 25

183 86.394 25

184 86.443 25

185 86.444 25

186 86.233 25

187 86.282 25

188 86.290 25

189 86.352 25

190 86.282 25

205 85.929 26

206 85.938 26

207 85.933 H

208 85.913 06

209 85.806 04

210 85.785 16

211 85.788 17

212 85.765 04

213

214

06 06

216 85.714 21

217 85.910 16

218 85.898 16

219 85.748 04

220 85.767 04

221 85.774 04

222 85.772 04

223 85.827 0406

224 85.762 17

225 85.901 0406

226 85.839 04

227 85.857 04

230 85.809 16

1000 85.979 01

CC C

G

C H P

P S tr.

Pa ve

l J um

an ca

86.819

86.786

86.785

86.659

86.569

86.861

86.693

86.650

86.590

86.571

86.520

86.779

86.431

86.549

86.539

86.385

86.434

86.599

86.647

86.497

86.344

86.178

86.178

86.230

85.958

85.917

86.176

86.365

86.469

86.300

86.169

86.182

86.241

86.344

86.224

86.110

85.892

85.993

85.888

85.930

86.543

86.799

86.026

85.929

86.014

86.467

86.662

86.839

86.165

86.263

86.209 85.990

86.219

86.515

86.530

86.615

86.603

86.548

86.641

86.567

86.471

86.394

86.443

86.445

86.233

86.282

86.290

86.352

86.282

C C

C

G

H

P

437641

437642

440760

411063

strada propusa cu prospect stradal 10 m Str . Pa

vel Jum

anc a

con tinu

are pro

pus a

Canal colector 260/165-CL

anexa P

Locuinta P+1E, garaj LUP VALENTIN-NATANAEL LUPALEXANDRA DANIELA

S teren=580 mp CF 437756 CAD 437756

Locuinta P+1E, garaj ALEXANDRONI MIRIAM-RALUCA

S teren=581 mp CF 437755 CAD 437755

St r. P

av el

Ju ma

nc a

Bloc locuinte colective existent P+3E

St r. P

av el

Ju ma

nc a

Bloc locuinte colective existent P+3E

St r. P

av el

Ju ma

nc a

Bloc locuinte colective existent P+3E

gara j+

ane xa

gara j+

ane xa

gara j+

ane xa

BERCE GABRIEL-MARIAN BERCE LOREDANA-SORINA

S teren=428 mp CF 437640 CAD 437640

tera sa

tera sa

tera sa

10,03

8,00

30,29

N

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

Referat/Expertiza nr./Data

1:200

P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

FEB. 2018

P.U.D.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

POSIBILITATI MOBILARE 05-U

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Cladire propusa-locuinta P+1E Cladire propusa-garaj, anexe-P, H.max.=3 m Terasa propusa Cladire existenta Drumuri, alei auto propuse Trotuare propuse Zone verzi propuse Acces propus

N

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII PROPUSE PLATFORME/TERASE SPATIU VERDE

mp 580 188 60 332

% 100 32 10 58

POT max.=40% CUT max.=1,20 Regim inaltime - P +1E

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

21/2017

Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD. TIMIS, CF nr. 437756, nr. cad. 437756

Atasament: 04U_obiective_de_utilitate_publica.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

1,0 0

1,0 0

3,0 0

3,0 0

1,0 0

1,0 0

2,00 0,90

0,90 2,00

9,08

18,20

10,62

18, 25

30,29

33,98

14 ,20

16 ,19

29,47

2,20

5,00

1,00 0,82

6,00

1,24

6,00

6,00

2,00

8,9 6

9,9 5

5,00

5,00

1,00 1,27

6,00 1,08

1,00

2,00 1,00

6,24 0,80

1,00

C C

C

G

C H

P

P

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ex ist

en ta

437755

437641

437640

437642

440760

411063

strada propusa cu prospect stradal 10 m

437756

Str. Pa

vel Jum

anc a

LUP VALENTIN-NATANAEL LUPALEXANDRA DANIELA

S teren=580 mp CF 437756 CAD 437756

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ex ist

en ta

ali nia

me nt

ex ist

en t

ALEXANDRONI MIRIAM-RALUCA S teren=581 mp

CF 437755 CAD 437755

BERCE GABRIEL-MARIAN BERCE LOREDANA-SORINA

S teren=428 mp CF 437640 CAD 437640

437641

ali nia

me nt

ex ist

en t

St r. P

av el

Ju ma

nc a

437641

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Terenuri proprietate privata Terenuri proprietate publica de interes local Zona interdictie construire Teren propus pentru strada

2,00 0,90

0,90 2,00

19,3 8

18,3 4

4,77

86.686 1

31

5 86.819 25

6 86.786 25

7 86.785 25

8 86.658 25

9 86.569 25

94 86.861 25

95 86.693 25

96 86.650 25

97 86.590 25

98 86.842 31

99 86.571 25

100 86.535 31

101 86.520 25

102 86.760 31

103 86.779 25

108 86.431 25

109 86.549 25

110 86.539 25

111 86.385 2511286.759

26 113 86.452 26

114 86.434 25

115 86.599 25

116 86.646 25117 86.804 26

118 86.496 25

119 86.344 25

120 86.178 25

121 86.178 25

122 86.230 25

123 85.958 25

124 86.087 26

125 85.917 25

126 86.176 25

127 86.365 25

130 86.469 25

131 86.341 26

135 86.300 25

136 86.169 25

137 86.182 25

138 86.241 25

139 86.344 25

140 86.224 25

141 86.110 25

142 86.097 3126

143 85.890 3126

144 85.892 25

145 85.993 25

146 85.888 25

147 85.930 25

148 86.543 25

149 86.799 25

150 86.132 26

151 86.347 26

154 85.441 26

155 86.026 25

156 85.929 25

157 86.014 25

158 86.467 25

159 86.662 25

160 86.839 25

161 85.985 26

162 86.074 26

163 85.834 26

164 85.812 25

165 86.600 13

166 86.165 25

167 86.263 25

168 86.209 25

169 85.990 25

170 86.219 25

175 86.515 25

176 86.530 25

177 86.614 25

178 86.603 25

179 86.548 25

180 86.641 25

181 86.567 25

182 86.471 25

183 86.394 25

184 86.443 25

185 86.444 25

186 86.233 25

187 86.282 25

188 86.290 25

189 86.352 25

190 86.282 25

205 85.929 26

206 85.938 26

207 85.933 H

208 85.913 06

209 85.806 04

210 85.785 16

211 85.788 17

212 85.765 04

213 85.856 06

214 85.791 06 215

85.763 06

216 85.714 21

217 85.910 16

218 85.898 16

219 85.748 04

220 85.767 04

221 85.774 04

222 85.772 04

223 85.827 0406

224 85.762 17

225 85.901 0406

226 85.839 04

227 85.857 04

230 85.809 16

1000 85.979 01

CC C

G

C H P

P

86.819

86.786

86.785

86.659

86.569

86.861

86.693

86.650

86.590

86.571

86.520

86.779

86.431

86.549

86.539

86.385

86.434

86.599

86.647

86.497

86.344

86.178

86.178

86.230

85.958

85.917

86.176

86.365

86.469

86.300

86.169

86.182

86.241

86.344

86.224

86.110

85.892

85.993

85.888

85.930

86.543

86.799

86.026

85.929

86.014

86.467

86.662

86.839

85.812

86.165

86.263

86.209 85.990

86.219

86.515

86.530

86.615

86.603

86.548

86.641

86.567

86.471

86.394

86.443

86.445

86.233

86.282

86.290

86.352

86.282

Canal colector 260/165-CL

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Terenuri proprietate privata Terenuri proprietate publica de interes local Zona interdictie construire Teren propus pentru strada

N

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

Referat/Expertiza nr./Data

1:200

P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

FEB. 2018

P.U.D.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 04-U

N

S.teren=580mp POT max.=40% CUT max.=1,20

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

21/2017

Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD. TIMIS, CF nr. 437756, nr. cad. 437756

Atasament: 03U_reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

1,0 0

1,0 0

3,0 0

3,0 0

1,0 0

1,0 0

2,00 0,90

0,90 2,00

9,08

18,20

10,62

18, 25

30,29

33,98

16 ,19

29,47

14 ,20

2,20

5,00

1,00 0,82

6,00

1,24

6,00

6,00

2,00

8,49

3,00

3,00

12,3 2

3,00

3,00

11,5 0

5,00

2,00

8,9 6

9,9 5

3,0 3

11, 69

7,3 2

3,0 3

5,3 5

8,8 0

21,42

3,1 6

8,9 4

5,00

5,00

1,00 1,27

6,00 1,08

1,00

2,00 1,00

6,24 0,80

1,00

21,78

18,91

19,54

23,54 C

C

C

G

C H

P

P

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ex ist

en ta

437755

437641

437640

437642

440760

411063

strada propusa cu prospect stradal 10 m

437756

Str. Pa

vel Jum

anc a

LUP VALENTIN-NATANAEL LUPALEXANDRA DANIELA

S teren=580 mp CF 437756 CAD 437756

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ex ist

en ta

ali nia

me nt

ex ist

en t

ALEXANDRONI MIRIAM-RALUCA S teren=581 mp

CF 437755 CAD 437755

BERCE GABRIEL-MARIAN BERCE LOREDANA-SORINA

S teren=428 mp CF 437640 CAD 437640

437641 St

r. P av

el Ju

ma nc

a

ali nia

me nt

ex ist

en t

437641

2,00 0,90

0,90 2,00

19,3 8

18,3 4

17,69

4,77

11,5 0

3,00

3,00

12,3 3

3,00

3,00

1,16

86.686 1

31

5 86.819 25

6 86.786 25

7 86.785 25

8 86.658 25

9 86.569 25

94 86.861 25

95 86.693 25

96 86.650 25

97 86.590 25

98 86.842 31

99 86.571 25

100 86.535 31

101 86.520 25

102 86.760 31

103 86.779 25

108 86.431 25

109 86.549 25

110 86.539 25

111 86.385 2511286.759

26 113 86.452 26

114 86.434 25

115 86.599 25

116 86.646 25117 86.804

118 86.496 25

119 86.344 25

120 86.178 25

121 86.178 25

122 86.230 25

123 85.958 25

124 86.087 26

125 85.917 25

126 86.176 25

127 86.365 25

130 86.469 25

131 86.341 26

135 86.300 25

136 86.169 25

137 86.182 25

138 86.241 25

139 86.344 25

140 86.224 25

141 86.110 25

142 86.097 3126

143 85.890 3126

144 85.892 25

145 85.993 25

146 85.888 25

147 85.930 25

148 86.543 25

149 86.799 25

150 86.132 26

151 86.347 26

154 85.441 26

155 86.026 25

156 85.929 25

157 86.014 25

158 86.467 25

159 86.662 25

160 86.839 25

161 85.985 26

162 86.074 26

163 85.834 26

164 85.812 25

165 86.600 13

166 86.165 25

167 86.263 25

168 86.209 25

169 85.990 25

170 86.219 25

175 86.515 25

176 86.530 25

177 86.614 25

178 86.603 25

179 86.548 25

180 86.641 25

181 86.567 25

182 86.471 25

183 86.394 25

184 86.443 25

185 86.444 25

186 86.233 25

187 86.282 25

188 86.290 25

189 86.352 25

190 86.282 25

205 85.929 26

206 85.938 26

207 85.933 H

208 85.913 06

209 85.806 04

210 85.785 16

211 85.788 17

212 85.765 04

213 85.856 06

214 85.791 06 215

85.763 06

216 85.714 21

217 85.910 16

218 85.898 16

219 85.748 04

220 85.767 04

221 85.774 04

222 85.772 04

223 85.827 0406

224 85.762 17

225 85.901 0406

226 85.839 04

227 85.857 04

230 85.809 16

1000 85.979 01

CC C

G

C H P

P S tr.

Pa ve

l J um

an ca

86.819

86.786

86.785

86.659

86.569

86.861

86.693

86.650

86.590

86.571

86.520

86.779

86.431

86.549

86.539

86.385

86.434

86.599

86.647

86.497

86.344

86.178

86.178

86.230

85.958

85.917

86.176

86.365

86.469

86.300

86.169

86.182

86.241

86.344

86.224

86.110

85.892

85.993

85.888

85.930

86.543

86.799

86.026

85.929

86.014

86.467

86.662

86.839

85.812

86.165

86.263

86.209 85.990

86.219

86.515

86.530

86.615

86.603

86.548

86.641

86.567

86.471

86.394

86.443

86.445

86.233

86.282

86.290

86.352

86.282

Canal colector 260/165-CL

NN

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

Referat/Expertiza nr./Data

1:200

P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

FEB. 2018

P.U.D.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

REGLEMENTARI URBANISTICE 03-U

Limita zona studiata Limita de proprietate Zona rezidentiala P-P+2E propusa prin P.U.D. Zona de implantare locuinta P+1E (H. max. coama = 12 m, H.max. cornisa = 7 m) Zona de implantare garaj, anexa (H max=3,00 m) Zona rezidentiala P-P+4E propusa prin P.U.Z. aprobat Zona rezidentiala existenta P+3E Constructie existenta Plantatie protectie propusa prin P.U.Z. aprobat Zona interdictie construire Cai comunicatie rutiera existente Cai comunicatie rutiera propuse Acces auto propus

LEGENDA

N

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII PROPUSE PLATFORME SPATIU VERDE

mp 580 232 203 145

% 100 40 35 25

Locuinta P+1E S.teren=580mp POT max.=40% CUT max.=1,20

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

21/2017

Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD. TIMIS, CF nr. 437756, nr. cad. 437756

Atasament: 02U_situatie_existenta.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

2,00 0,90

0,90 2,00

2,00 0,90

0,90 2,00

9,22

18,20

10,62

4,90

14,4 8

9,44

30,29

3,4 9

14, 76

18, 25

19,3 8

30,29

18, 34

33,98

9,9 5

8,9 6

16 ,19

29,47

14 ,20 2,

19

16 ,19

29,47

14 ,20 2,

19

86.686 1

31

4 86.701

5 86.819 25

6 86.786 25

7 86.785 25

8 86.658 25

9 86.569 25

94 86.861 25

95 86.693 25

96 86.650 25

97 86.590 25

98 86.842 31

99 86.571 25

100 86.535 31

101 86.520 25

102 86.760 31

103 86.779 25

108 86.431 25

109 86.549 25

110 86.539 25

111 86.385 2511286.759

26 113 86.452 26

114 86.434 25

115 86.599 25

116 86.646 25117 86.804 26

118 86.496 25

119 86.344 25

120 86.178 25

121 86.178 25

122 86.230 25

123 85.958 25

124 86.087 26

125 85.917 25

126 86.176 25

127 86.365 25

130 86.469 25

131 86.341 26

132 86.299 3126

135 86.300 25

136 86.169 25

137 86.182 25

138 86.241 25

139 86.344 25

140 86.224 25

141 86.110 25

142 86.097 3126

143 85.890 3126

144 85.892 25

145 85.993 25

146 85.888 25

147 85.930 25

148 86.543 25

149 86.799 25

150 86.132 26

154 85.441 26

155 86.026 25

156 85.929 25

157 86.014 25

158 86.467 25

159 86.662 25

160 86.839 25

161 85.985 26

162 86.074 26

163 85.834 26

164 85.812 25

165 86.600 13

166 86.165 25

167 86.263 25

168 86.209 25

169 85.990 25

170 86.219 25

175 86.515 25

176 86.530 25

177 86.614 25

178 86.603 25

179 86.548 25

180 86.641 25

181 86.567 25

182 86.471 25

183 86.394 25

184 86.443 25

185 86.444 25

186 86.233 25

187 86.282 25

188 86.290 25

189 86.352 25

190 86.282 25

205 85.929 26

206 85.938 26

207 85.933 H

208 85.913 06

209 85.806 04

210 85.785 16

211 85.788 17

212 85.765 04

213 85.856 06

214 85.791 06 215

85.763 06

216 85.714 21

217 85.910 16

218 85.898 16

219 85.748 04

220 85.767 04

221 85.774 04

222 85.772 04

223 85.827 0406

224 85.762 17

225 85.901 0406

226 85.839 04

227 85.857 04

228 85.842 04

230 85.809 16

1000 85.979 01

CC C

G

C H P

P S tr.

Pa ve

l J um

an ca

86.701

86.819

86.786

86.785

86.659

86.569

86.861

86.693

86.650

86.590

86.571

86.520

86.779

86.431

86.549

86.539

86.385

86.434

86.599

86.647

86.497

86.344

86.178

86.178

86.230

85.958

85.917

86.176

86.365

86.469

86.300

86.169

86.182

86.241

86.344

86.224

86.110

85.892

85.993

85.888

85.930

86.543

86.799

86.026

85.929

86.014

86.467

86.662

86.839

85.812

86.165

86.263

86.209 85.990

86.219

86.515

86.530

86.615

86.603

86.548

86.641

86.567

86.471

86.394

86.443

86.445

86.233

86.282

86.290

86.352

86.282

C C

C

G

C H

P

P

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ex ist

en ta

437755

437641

437640

437642

440760

411063

437756

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

S teren=580 mp CF 437756 CAD 437756

Canal colector 260/165-CL

Str. Pa

vel Jum

anc a

nes iste

mat izat

a

437641

437640

ALEXANDRONI MIRIAM-RALUCA S teren=581 mp

CF 437755 CAD 437755

437640

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ne sis

tem ati

za ta

BERCE GABRIEL-MARIAN BERCE LOREDANA-SORINA

S teren=428 mp CF 437640 CAD 437640

437755

437641

Str. Pa

vel Jum

anc a

nes iste

mat izat

a

437640

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ne sis

tem ati

za ta

437640

St r. P

av el

Ju ma

nc a

ne sis

tem ati

za ta

N

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

Referat/Expertiza nr./Data

1:200

P.U.D.- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

FEB. 2018

P.U.D.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

SITUATIA EXISTENTA 02-U

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Zona rezidentiala P-P+4E propusa prin P.U.Z.aprobat Plantatie protectie propusa prin P.U.Z.aprobat Zona rezidentiala existenta P+3E Constructie existenta Cai comunicatie rutiera existente Zona interdictie construire

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

21/2017

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII EXISTENTE PLATFORME SPATIU VERDE

mp 580 0 0 0

% 100 0 0 0

Locuinta P+1E S.teren=580mp POT max.=40% CUT max.=1,20

Strada Jumanca, FN, mun. Timisoara, JUD. TIMIS, CF nr. 437756, nr. cad. 437756

Atasament: 01U_incadrare_in_zona.pdf

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Nume Semnatura

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

1:5000

LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA 21/2017

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

Str. Pavel Jumanca, FN, Timisoara, jud. Timis CF 437756, CAD 437756 P.U.D.

01-U

Specialist RUR

arh. Bot Lucian

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE PLAN DE INCADRARE IN ZONAFEB 2018

h/l= 297.0 / 420.0 (0.12m2)

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN IN

C AD

R AR

E IN

Z O

N A

S C

. 1 :5

00 0

IN C

AD R

AR E

IN L

O C

AL IT

AT E

IN C

AD R

AR E

IN P

.U .Z

. - S

U BZ

O N

A R

02 IN

C AD

R AR

E IN

P .U

.G . -

U TR

5 2

Zona studiata se afla in UTR 52 conform P.U.G. Timisoara si subzona R02 conform P.U.Z. aprobat prin HCL 184/2003 - subzona rezidentiala P-P+4E propusa si POT maxim=40%. Utilizari permise: locuinte individuale pentru maxim doua familii cu garaje aferente, locuinte colective, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit precum si functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei. Utilizari interzise: activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros, activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite, statii de intretinere auto, ferme agro-zootehncie, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN

3 -
-
NO ATINS N ZASS 7
_ / TITI ITS. i AZ RSR
NT. SHI
—_ TO LA
ZOR AT IV NDS DI RU
EI AT ante
ESP «uz |
za
LT III
ZII d
A aa PE
rr
FI AL
RI
„Gl ENI
iu
a =
NA
al
NA a
N |
A EEE
O
DC d
[ ET 11:31
RP ZF ZF
—-
STI

Atasament: memoriu_PUD_Lup.pdf

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Foaie de capat

Denumire proiect: P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN Amplasament: TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN CF 437756 CAD 437756

Beneficiari: LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA

Proiectant general: BOT LUCIAN COSMIN – B.I.A.

Lugoj, Str. Ana Ipatescu nr. 15A, jud. Timis

Proiect nr: 21/2017

Faza: P.U.D.

- 1 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Borderou

Parte scrisa:

• Foaie de capat • Borderou • Colectiv de elaborare • Memoriu general

Parte desenata:

• 01-U - Plan de incadrare in localitate/zona • 02-U – Situatia existenta • 03-U – Reglementari urbanistice • 04-U – Obiective de utilitate publica • 05-U – Posibilitati de mobilare • 06-U – Prospecte stradale/volumetrie

- 2 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Colectiv de elaborare

Urbanism___________________________arh. Lucian BOT Topografie__________________________ing. Sandu TRANDAFIR Instalatii edilitare____________________ing. Sebastian DORHOI Instalatii electrice____________________ing. Ionut ARDELEAN Studiu geotehnic_____________________ing. Claudiu BOANGIU Drumuri_____________________________ing. Bogdan LAZIE

- 3 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Memoriu General

1.INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

NR. PROIECT: 21/2017 FAZA: P.U.D. DENUMIRE PROIECT: P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN BENEFICIARI: LUP VALENTIN-NATANAEL LUP ALEXANDRA DANIELA PROIECTANT: Bot Lucian Cosmin – Birou Individual de Arhitectura DATA ELABORARII PROIECTULUI: MAI 2017

1.2 OBIECTUL LUCRARII Obiectul proiectului este elaborarea solutiei urbanistice, pentru amplasarea unei

locuinte P+1E cu anexele aferente, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Timisoara. De asemenea, proiectul are ca scop: dimensionarea, zonificarea functiunilor propuse, integrarea in fondul construit existent, rezolvarea accesului auto si pietonal pe parcela, echiparea cu utilitati edilitare.

Amplasamentul lucrarii este situat in Timisoara, pe strada Pavel Jumanca, FN, CF 437756 CAD 437756. Terenul supus studiului urbanistic este proprietate privata a sotilor Lup Valentin Natanael si Lup Alexandra Daniela, care sunt si beneficiarii acestei documentatii.

Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 1629 din 14.04.2017 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara. La baza intocmirii documentatiei a stat “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, indicativ GM 009-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE Pentru elaborarea PUD s-a tinut cont de urmatoarele planuri, studii si

documentatii: -PUZ aprobat prin HCL 184/2003 preluat de PUG – Zona rezidentiala P-P+4E

propusa; -documentatie topografica; -studiu geotehnic.

- 4 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

La elaborarea prezentei documentatii in faza de PUD s-a tinut cont de urmatoarele legi, normative si regulamente:

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism; - OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica

privind mediul de viata al populatiei; - Codul Civil; - RLU aferent PUG Timisoara; - RLU aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 184/2003.

2.INCADRAREA IN ZONA

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE La intocmirea acestei documentatii, s-au luat in considerare studiile urbanistice

aprobate in zona care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului precum și informatiile cu caracter analitic.

Parcela se situeaza in partea de S-V a orasului intr-o zona predominant rezidentiala cu locuinte individuale si colective. Conform P.U.G. mun. Timisoara zona se afla in UTR 52, terenul facand parte din teritoriul intravilan al orasului. Conform PUZ - str. Vasia Vasilescu-Lacului aprobat prin HCL 184/2003, parcela se afla in subzona R02 - Zona rezidentiala P-P+4E propusa. Parcela nu se afla in zona protejata sau rezervatie naturala.

Terenul studiat are o suprafata plana, neexistand astfel un potential de alunecare. Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS - BEGA denumita Depresiunea Panonica. In conformitate cu Codul P100/2013, perioada de colt Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structură β0 = 2,5. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag β(T) se considera pt. zona Banat, iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20 g. Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) Temperatura aerului : - media lunara maxima : +(21÷22)°C in iulie, august - media lunara minima : -(1÷2)°C in ianuarie - maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952 - minima absoluta : -29°C in 13.02.1935 b) Precipitatii : - media lunara maxima : 70 ÷ 80 mm in iulie - media anuala : 600 ÷ 700 mm - cantitatea maxima in 24 h : 100 mm c) Vantul :

- directii predominante : nord - sud d) Adancimea maximă de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77

Regimul tehnic al terenului este exprimat prin indicii de construibilitate stabiliti prin Regulamentul local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL 184/2003 pentru zona studiata - zona de locuinte cu regim de inaltime P-P+4E si POT maxim=40%.

- 5 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTATII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Paralel cu intocmirea acestei documentatii s-au solicitat avize de la toti

detinatorii de gospodarii subterane/supraterane, terenul fiind traversat pe partea stanga de un canal colector subteran detinut de SC Aquatim SA, fapt ce impune o retragere a zonei de implantare de 2 m de fiecare partea acestuia.

Pentru modernizarea circulatiei auto exterioare si interioare parcelei s-a depus o documentatie in acest sens Comisiei de Circulatie din cadrul PMT, obtinandu-se aviz favorabil.

Avand in vedere destinatia si caracterul zonei (predominant rezidentiala) in expansiune si conversia fostei zone industriale (platforma Dermatina) intr-o zona comerciala si de leisure, consideram oportuna functiunea propusa prin prezenta documentatie de urbanim in faza PUD.

3.SITUATIA EXISTENTA 3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE Parcela afla pe prelungirea str. Pavel Jumanca. Accesul pe parcela se realizeaza

frontal de pe strada sus amintita, pe partea SE a parcelei. Strada se desfasoara pe directia NE-SV pana la str. Paul Constantinescu. Tronsonul de strada (parcela cu CF nr. 437641 si Nr. Cad 437641) adiacent parcelei supusa studiului urbanistic, se afla in proprietatea mun. Timisoara, nu este actualmente sistematizata, are o latime de cca 9-10 m si deserveste un numar de sase parcele, cate trei pe fiecare parte. Parcela de drum are limita SV la limita longitudinala a parcelei studiate.

In prezent str. Pavel Jumanca (partea sistematizata) are o latime de cca 9,00 m asigurand circulatia auto pe doua sensuri, cate unul pe fiecare sens, prezentand imbracaminte rutiera de tip rigid in stare buna. Profilul strazii se compune din partea carosabila (cca 6 m) si zonele de trotuar (1-1,50 m) actualmente sistematizate.

3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI Suprafata parcelei este de 580 mp si se afla in proprietatea sotilor Lup Valentin

Natanael si Lup Alexandra Daniela. Forma terenului este pentagonala neregulata, frontul stradal fiind pe latura SE. Parcela a rezultat in urma dezlipirii dintr-o parcela mai mare.

Terenul studiat se invecineaza la front cu str. Pavel Jumanca (SE) - tronson nesistematizat (CAD 437641), in partea stanga cu o parcela propriatate privata (CAD 437220) nesistematizata (SV), in partea dreapta cu o parcela proprietate privata (NE) libera de constructii si nesistematizata (CAD 437755), iar la partea posterioara se invecineaza cu o parcela nesistematizata libera de constructii (CAD 440760), proprietate privata (NV).

- 6 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Actualmente parcela este libera de constructii si nesistematizata, cu aspect

plan-orizontal, fiind partial imprejmuita. Pe parcela nu exista arbori. POT existent=0, CUT existent=0.

3.4 CARACTERUL ZONEI

Zona ce cuprinde terenul studiat prin planul urbanistic, este una preponderent rezidentiala, cu cladiri joase P-P+1E avand un caracter semi-urban. Amplasamentul se afla la confluenta unei zone urbanizate in anii ’60-’80 cu o zona industriala-agricola aflata in proces de conversie in zone cu destinatie de servicii, comert si rezidentiala.

Trama stradala este una neregulata cu strazi cu prospecte relativ mici (9-10 m), aflata in curs de extindere si sistematizare. Tipologic si morfologic, zona are un caracter eterogen, cu un grad relativ redus de ocupare al terenului.

Unul din punctele slabe ale zonei aflata in imediata vecinatate este lipsa serviciilor publice, acest fapt datorandu-se si pozitiei orecum periferice la nivelul orasului. Totusi, datorita proximitatii noului centru comercial tip Mall si a magazinului de bricolaj adiacent, precum a a zonei comerciale de tip bazar de pe str. Lacului, se poate presupune ca in urmatorii ani procesul de urbanizare al zonei poate fi accelerat prin conversii functionale, constructii noi si extinderi si modernizari ale retelelor de utilitati.

Parcela este situata intr-o zona lipsita de factori de poluare, neexistand in vecinatate agenti cu degajari de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zona rezidentiala. Noua investitie este binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

3.5 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, SUPRAFETE

OCUPATE In cadrul zonei studiate exista terenuri ce se incadreaza urmatoarele categorii

de proprietate: -Zona strazilor - domeniu public de interes local -Tronsonul de drum nesistematizat – domeniu privat al mun. Timisoara -Terenuri private – proprietate a persoanelor fizice si juridice -Terenul destinat functiunii propuse - proprietate privata a persoanelor fizice Acesta din urma se gaseste in Cartea Funciara la numarul 437756, cu nr.

cadastral 437756 si avand o suprafata masurata de 580 mp. Parcelele din zona invecinata sunt proprietate privata a persoanelor fizice, fiind in mare parte libere de constructii.

- 7 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

3.6 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC Stabilitatea terenului este asigurata iar lucrarile de prospectare

geotehnica au scos in evidenta o omogenitate relativ buna in ceea ce priveste stratificatia terenului de pe amplasament. La suprafata terenului pana la adancimea de 0,60 m este un strat de sol vegetal. De la adancimea de 0,60 m este un strat de argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta spre vartoasa si cu compresibilitate mare, dupa care s-a interceptat un strat de nisip mijlociu si fin, cafeniu, neepuizat pana la -6,00 m, in stare medie de indesare si cu compresibilitate mare. Apa subterana, la data efectuarii forajului 25.01.2016, a fost interceptata la adancimea de 3,80 m, fiind cu caracter usor ascensional. Se apreciaza ca nivelul maxim poate ajunge pana la cota de -1,50 m fata de cota terenului natural. Din buletinul de analiza chimica pe sol rezulta faptul ca solul nu prezinta agresivitate chimica fata de betoane. Din punct de vedere al rezistentei la sapare terenurile interceptate se incadreaza la terenuri mijlocii. Pentru constructia ce urmeaza sa se execute avand regimul de inaltime P+lE se recomanda fundarea directa la adancimea minima Dfmin = 1,00 m fata de nivelul terenului natural. Fata de cele mentionate la punctul anterior stratul de teren de la nivelul talpii fundatiei este argila prafoasa caf enie, plastic consistenta spre vartoasa, interceptata pana la adancimea de 2,80 m.

3.7 ACCIDENTE DE TEREN Terenul este in general plan neprezentand denivelari. In conformitate cu

ridicarea topografica a zonei se poate observa ca terenul se situeaza aproximativ la cota +86 m fata de nivelul Marii Negre (sistem altimetric 1975).

3.8 ADANCIMEA APEI SUBTERANE Apa subterana, la data efectuarii forajului 25.01.2016, a fost interceptata

la adancimea de 3,80 m, fiind cu caracter usor ascensional. 3.9 PARAMETRII DE FUNDARE In faza de predimensionare a noilor fundatii, drept capacitate

portanta a terenului se va admite Pconv stabilit in funcpe de presiunea conventionala de baza Pconv ( pt. B = 1,00 m si Df = 2,00 m) corectata pentru latimea si adancimea de fundare corespunzatoare fundatiei dimensionate si pentru gruparea de incarcari, conf. STAS 3300/ 2-85.

Pentru stratul de la nivelul talpii de fundare care poate veni in contact cu aceasta, in functie de adancimea de fundare adoptata, presiunea conventionala de baza va fi Pconv=220 kPa.

- 8 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

In conformitate cu STAS 3300/ 2-85, pentru constructii obisnuite, nesensibile la tasari diferentiate si terenuri bune de fundare, se pot folosi presiunile conventionale si in faza de dimensionare a fundatiilor, situatie in care se incadreaza si cazul analizat. La proiectarea infrastructurii se va tine seama de prescriptiile “Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directa” indicativ NP 112 - 04.

3.10 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Terenurile adiacentei parcelei studiata prin PUD sunt in mare parte libere de

constructii. Fondul construit este unul eterogen fara o tipologie unitara, atat din punct de vedere al regimului de inaltime (P-P+1E), cat si al gradului de ocupare al terenurilor. Cladirile din zona imediat invecinata sunt relativ recente (anii ’90-2000) sau extinderi ale cladirilor existente din anii ’60-’70. Gradul de conservare al cladirilor este unul destul de bun, cu exceptia unor anexe gospodaresti.

3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare,

gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente. Actualmente terenul nu este bransat/racordat la nici una din utilitatile publice.

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta (conform traseelor indicate in plansele avizului unic) dupa cum urmeaza: Alimentarea cu apa – conform aviz nr. 16443/26.05.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de apa potabila pe str. Pavel Jumanca – Ø 125; Traseul si adancimea retelei este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje. Canalizare menajera - conform aviz nr. 16443/26.05.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de canalizare menajera pe str. Pavel Jumanca – Ø 300; Parcela studiata este traversata de un canal colector pe partea stanga a acesteia conform traseului indicat pe planul de situatie atasat avizului – canal tip clopot DN 260/165, adancime cota radier 4-4,20 m fata de cota terenului natural; Traseul si adancimea retelei este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje. Alimentarea cu energie electrica - exista linii electrice aeriene de joasa tensiune, care alimenteaza parcelele de pe fronturile strazii Pavel Jumanca; Conform aviz nr. 18957089/11.07.2017 eliberat de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, functiunea propusa nu afecteaza retelele eletrice aflate in exploatare. Alimentarea cu gaze naturale – exista retea de gaz pe str. Pavel Jumanca; Conform aviz nr. 3055/03.07.2017 eliberat de SC DELGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare. Alimentare cu energie termica – conform aviz din 22.06.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica.

- 9 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Retele de comunicatii (TV, telefonie, date) - conform aviz din 27.06.2017 eliberat de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de comunicatii electronice aflata in exploatare. Regia Autonoma de Transport - conform aviz din 20.06.2017 eliberat de RATT pe amplasament nu exista retele electrice subterane sau infrastructura/suprastructura de transport public.

3.12 PROBLEME DE MEDIU Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, in zona

neexistand surse de poluare, iar functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen.

4.REGLEMENTARI 4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM Tema de proiectare a fost stabilita de comun de acord cu beneficiarii pentru

obiectivul propus. Astfel, se propune amplasarea unei locuinte P+1E cu garaj si anexa aferente. Amenajarea terenului presupune acces auto si pietonal, platforma dalata pietonala si auto, locuri de parcare, terase si spatii verzi, imprejmuirea parcelei.

4.2 FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Pe parcela studiata de propune amplasarea unei locuinte cu maxim doua

apartamente cu regim de inaltime P+1E cu garaj si anexa aferente. In conformitate cu prevederile RLU aferent PUZ aprobat prin HCL 184/2003, preluat de PUG Timisoara, la nivel de zone si subzone functionale, pentru zona rezidentiala, se pot stabili urmatoarele:

- parcela se afla in zona R02 - subzona rezidentiala P-P+4E propusa si POT maxim=40%;

- utilizarile permise sunt: locuinte individuale pentru maxim doua familii cu garaje aferente, locuinte colective, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit precum si functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii conform normativelor in vigoare in cat sa fie evitata accidentarea acestora, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

- utilizarile interzise sunt: activitati industriale sau alte tipuri de activitati care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comert en gros, antrepozite, statii de intretinere auto, ferme agro-zootehncie, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri;

La alcatuirea zonelor de implantare pe parcela s-a tinut cont de forma terenului, orientarea acestuia, insorire, profilul de drum, distantele dintre aliniamente si retrageri fata de acestea, vecinatati, asigurarea acceselor auto si pietonal, impunerile legate de utilitatile publice.

- 10 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Orientarea fata de punctele cardinale - Se vor respecta prevederile OMS 119/2014; - Se recomanda dubla orientare pentru spatiile interioare, astfel încat sa se

evite orientarea exclusiv nord; - Amplasarea locuintei va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de

locuit, sa se asigure durata minima de insorire de 1 ½ h la soltitiul de iarna.

Retrageri minime obligatorii - Amplasarea fata de drumurile publice - nu este cazul. - Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. - Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR - nu este cazul. - Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. - Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul.

Amplasarea fata de aliniament

- Aliniamentul este limita dintre domeniul public/privat al statului si domeniul privat al pesoanelor fizice/juridice;

- Locuinta, garajul si anexa se vor amplasa pe zona de implantare propusa cu o retragere minima de 5,00 m si maxima de 6,00 m fata aliniamentul stradal.

Amplasarea in interiorul parcelei

- Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena prevazute in OMS 119/2014 precum si din punct de vedere PSI cu respectarea distantelor minime de siguranta si acceselor in caz de interventie conform normativului P118-2/2013;

- Locuinta va avea o retragere minima de 3,00 m fata de limita laterala dreapta si o retragere minima de 5,65 m fata de limita laterala stanga, impusa prin avizul de amplasament nr. 16443/26.05.2017 (prelungit) eliberat de SC AQUATIM SA;

- Locuinta va avea o retragere fata de limita posterioara a parcelei de minim 6,00 m;

- Garajul si anexa vor putea fi amplasate pe limita laterala dreapta cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3,00 m de la cota terenului sistematizat.

4.3 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime propus este de P+1E pentru locuinta si P pentru garaj si

anexa. Inaltimea maxima la cornisa sau atic a locuintei va fi de 7,00 m, iar inaltimea maxima va fi de 12,00 m. Procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi 40%. Coeficientul maxim de ocupare al terenului (CUT) va fi de 1,2. Suprafata terenului - 580 mp S construita maxima propusa- 232 mp S desfasurata maxima propusa- 696 mp

- 11 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

4.4 PRINCIPII DE COMPOZITIE, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor

exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice si imitatiile de materiale. Culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi cele cuprinse in „REGULAMENTUL PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA” aprobat prin HCL 455/2014, culori armonizate in general.

Constructiile vor avea invelitori tip sarpanta - cu pante maxime de 45o - sau invelitori tip terasa. 4.5 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCTII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENTINUTE PRINCIPII DE INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Nu e cazul, avand in vedere ca parcela studiata prin PUD este libera de constructii, nesistematizata si partial imprejmuita.

4.6 MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI

CAROSABILE SI PIETONALE Atat accesul auto cat si cel pietonal se vor realiza din str. Pavel Jumanca.

Tronsonul de strada aferent parcelei (actualmente neamenajat) apartine mun. Timisoara si se propune sistematizarea acestuia pentru circulatie auto pe doua benzi si amenajarea de trotuare pe fiecare front. Latimea accesului auto va fi de min. 3, 00 m iar cea accesului pietonal de min. 1,00 m. Racordarea accesului auto la strada se va face prin raze de curbura de minim 3,00 m.

Pe parcela se poate prevedea un singur acces auto si un singur acces pietonal la frontul stradal. In cazul in care pe latura stanga a parcelei se va amenaja o noua strada in continuarea celei existente, se va putea amenaja un al doilea acces auto. Terenul va contine obligatoriu loc/locuri de parcare/garare (in garaj inchis), amenajate exclusiv pe parcela. Manevrele de parcare si intoarcere a masinilor se vor efectua doar in incinta. In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru sistematizarea pe verticala a terenului pentru circulatia carosabila si pietonala.

- 12 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

4.7 PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful parcelei studiate este plat fara denivelari. Amplasarea constructiilor, amenajarea platformelor dalate si a spatiilor verzi se va face in functie de forma terenului, vecinatati si pozitia accesului pe parcela.

4.8 CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARI IMPUSE DE ACEASTA

Parcela studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei,

vegetatiei si nu se afla in zona protejata pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

4.9 SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate

conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului menajer. Pentru depozitarea gunoiului menajer, se va realiza un spatiu special de colectare cu pubele, amplasat la min. 10 m de ferestrele locuintei. Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei si Normele de protectia muncii in vigoare.

4.10 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din

domeniul public sau privat al primariei. Obiective de utilitate publica sunt drumurile si retelele de utilitati, ce vor deveni publice dupa realizare. Pe terenul studiat nu vor fi prevazute obiective de utilitate publica.

4.11 SOLUTII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Autorizatia de construire va conţine obligatia crearii de spatii verzi si plantate pe parcela supusa studiului urbanistic. Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Avand in vedere ca actualmente parcela este nesistematizata si ca nu exista arbori sau amenajari peisagistice in incinta, se propune amenajarea de spatii verzi corelate cu zona de amplasare a constructiilor, cu suprafata carosabila si cu cea pietonala. Se recomanda plantarea de arbori de talie medie si inalta pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

- 13 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Procentul minim de spatii verzi va fi de minim 50% din suprafata parcelei si va fi calculat conform cap. XIII din “Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020” aprobat prin HCL 62/2012. Procentul minim al spatiilor verzi inierbate la sol va fi de 25% din suprafata parcelei, suprafata ce se include in procentul minim de 50% prezentat anterior. Categoriile de spatii verzi ce pot fi amenajate sunt urmatoarele: peluze inierbate, arbori, arbusti, plantatii joase, gard viu, luciu de apa, pavaje ecologice, terase inierbate, fatade verzi, acoperisuri verzi.

4.12 LUCRARI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului propus

sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale. Se propune sitematizarea suprafetelor neconstruite prin amenajarea de terase, platforme dalate, parcari ecologice si spatii verzi tratate peisagistic.

Cota pardoselilor exterioare (CTS) va fi la cota trotuarului stradal. Se recomanda ca nivelul de calcare al locuintei la cota parterului sa fie cu cel putin trei trepte (circa 45-50 cm) peste cota terenului sistematizat (CTS). Cota de calcare la garaj si anexa se recomanda a fi la cota CTS.

Odata cu implementarea PUD-ului actual se propune si sistematizarea tronsonului de strada (latime 9-10 m) avand CF nr. 437641 si Nr. Cad. 437641 apartinand mun. Timisoara, prin crearea unei zone carosabile de 6,00 m latime, zona de trotuare pe fiecare front de 1,00-1,50 m latime si spatii verzi de aliniament.

La frontul stradal se va realiza imprejmuire transparenta din grilaje metalice, lemn, plase de sarma, cu stalpi metalici, din beton sau zidarie. Inaltimea imprejmuirii stradale va fi de maximum 1,80 m de la cota trotuarului, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m si va putea fi dublata de un gard viu. Se interzice realizarea imprejmuirii stradale din panouri prefabricate din beton. Imprejmuirile laterale si posterioara vor putea fi opace din zidarie, beton, lemn si vor avea inaltimea maxima de 2,00 m de la cota CTS.

Pe zona cu interdictie de construire se vor putea amenaja platforme dalate auto si pietonale, parcaje ecologice, spatii verzi si constructii cu caracter provizoriu realizate din structura demontabila, fara fundatii, fixata pe platforma dalata (car-port, pergola, foisor etc.)

4.13 ASIGURAREA UTILITATILOR Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei

posibilitatii de racord la retelele existente de apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii sau posibilitatea realizarii de solutii de echipare in sistem individual in cazul in carea aceste retele nu exista in vecinatatea amplasamentului. De asemenea, beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la retelele centralizate publice/private, atunci cand acestea se vor executa.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se vor realiza de catre detinatorii fiecarei retele in parte. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele de utilitati publice vor fi suportate de beneficiar. Toate retelele stradale noi, exceptand extinderea retelelor de utilitati existente, se vor realiza subteran.

- 14 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa a locuintei se va face prin extinderea retelei stradale si

bransarea la aceasta sau printr-un foraj pe parcela pana la extinderea retelei stradale. Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se vor proiecta următoarele obiecte: - Prelungire conducta de alimentare cu apă existentă de pe strada Pavel

Jumanca; - Montare hidranti exterior la capătul străzii Pavel Jumanca conform plan; - Prelungire conducta de canalizare existentă de pe strada Pavel Jumanca; - Realizare racordare apă canal incintă Obiectele prezentate mai sus cuprind toate construcţiile şi instalaţiile necesare

funcţionării obiectivului. Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru alimentarea cu apa a

imobilului se vor calcula in conformitate cu STAS 1343-1: ”Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati”.

Necesarul de apa potabila se propune a se asigura prin prelungirea rețelei de distributie de apă rece a orașului de pe strada Pavel Jumanca.

Preluarea apelor de canalizare menajere se propune a se face prin prelungirea rețelei de canalizare existente de pe strada Pavel Jumanca.

Pentru stingerea incendiului se va prevedea un hidranti exterior conform planșei. Branșamentul de apă rece propus va fi din teava de PEHD 32 x 3mm. Branșamentul de canalizare propus va fi din conductă de PVC-KG 160 mm. Determinarea cantitaţii de apă potabilă

Determinarea debitelor de apă s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] Ni – numarul de utilizatori Ni = 4 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 120 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa Qzi med = 1/1000 * 4 * (120) = 0,48 mc/zi Qzi med = 0,48 mc/zi b) Debitul zinic maxim de apa Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,30 Qzi max = 1/1000 * 4 * (120) * 1,30 = 0,63 mc/zi

- 15 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Qzi max =0,63 mc/zi c) Debitul orar maxim de apa Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/zi] Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (sub 10000 locuitori) Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 4 (120) * 3 * 1,30 = 0,078 mc/h Qo.max = 0,8 [mc/h]

Tehnologia de execuţie a reţelei de apă este următoarea:

• pregãtirea şi trasarea corectã a lucrãrii

• sãpãturã, executarea şanţului, realizarea patului de pozare;

• verificarea materialelor, manevrarea, transportul, depozitarea şi montarea tuburilor;

• îmbinarea tuburilor, mintarea vanelor, a armãturilor şi a accesoriilor pentru branşamente;

• realizarea umpluturilor (parţial);

• probe de etanşeitate, probe de presiune, spãlare şi dezinfectare conductã;

• recepţia şi punerea în funcţiune. Canalizare menajera

Apele menajere vor fi evacuate reteaua publica de canalizare a orasului, in

extinderea propusa pe tronsonul de strada nesistematizat sau intr-un bazin subteran etans vidanjabil, amplasat la min. 10 m de locuinta, pana la extinderea retelei de canalizare. Realizarea racordului la reteaua publica de canalizare se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire. Apele pluviale vor fi colectate prin rigole catre un bazin de acumulare si vor fi folosite la intretinerea spatiilor verzi.

Traseul retelei de evacuare a apelor uzate menajere este propus conform partii desenate plansa IS01. Reţeaua de canalizare menajeră se va dimensiona respectând condiţia de curgere gravitaţională, la grade de umplere mai mici de 0,7 %. Reţeaua de canalizare menajeră stradală propusă este compusă din colectoare din PVC-KG cu diametrul 315 mm. Conducta de branșament va fi din țeavă PVC-KG Dn160.

Sistemul de canalizare cuprinde :

• racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; • retele de canalizare exterioara ; • camine de racord la canalizarea exterioara;

- 16 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Determinarea cantitatii de apa uzata menajera Debitul evacuat la canalizare se va considera identică ca valoare cu cea a de alimentare cu apă: Qzi med = 0,48 mc/zi Qzi max =0,63 mc/zi Qo.max = 0,8 [mc/h]

Tehnologia de execuţie a canalizării este următoarea:

• trasarea axului canalului şi fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuţie a lucrărilor;

• executarea săpăturilor şi a sprijinirilor – excavaţiile rezultate urmând a se depozita pe aceeaşi parte a străzii şi parţial transportate în depozite intermediare;

• execuţia patului din nisip pentru pozarea tuburilor;

• lansarea şi montarea tuburilor canalului şi racordurilor;

• execuţia căminelor;

• verificarea etanşeităţii canalului, conform prevederilor STAS 3051–91;

• execuţia umpluturii tranşeii cu material excavat şi compactarea acestuia;

• transportul excedentului de pământ;

• refacerea pavajului carosabilului.

Execuţia reţelelor se face pe tronsoane, în flux continu, din aval spre amonte.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va realiza prin extinderea liniei electrice aeriene/subterane de joasa tensiune de pe str. Pavel Jumanca. Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Cladirea se va alimenta dintr-un bransament de energie electrica din reteaua de joasa tensiune, prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat amplasat la limita de proprietate conform plansei desenate.

- 17 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Bilanţul puterilor consumatorilor se prezintă astfel:

Lista consumatori:

Nr.crt Denumire Tensiune

[V] Buc Putere [kw] Putere totala

[kw] 1 Centrala termica 230 1 1 1

2

Aparatura electrica de bucatarie 230 1 5 5

3 Tehnica de calcul 230 1 2 2

4 Tehnica audio/video 230 1 1 1

5

Aparate electrice casnice, aspirator, frigider etc 230 1 3 3

7 Iluminat 230 1 2 2 8 Iluminat exterior 230 1 1 1

Putere instalata 15

Putere simultana, kc=0.6 9

Total: Pi =15kW, Ps= 9kW

Lucrarile de alimentare cu energie vor fi executate de firme autorizate pentru acest gen de lucrari. Solutia de alimentarea cu energie, pina la BMPT, nu face obiectul acestui proiect.

Racordul electric de la BMPT pana la tabloul electric general se va executa ingropat la cota -0.8m pe pat de nisip utilizand conductor din cupru CyABy – 4x16mmp.

Lucrarile de instalatii electrice interioare vor fi executate de firme sau persoane fizice autorizate in acest sens de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE. Alimentarea cu gaze naturale/energie termica

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului se va realiza prin extinderea retelei existente de pe str. Pavel Jumanca. Sistemul de incalzire individuala, ales de beneficiar, in raport cu necesitatile sale, se vor dimensiona si amplasa in conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca solutie tehnica, numai in etapa elaborarii documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Beneficiarul poate opta pentru un sistem de incalzire ce nu necesita gaze naturale de la reteaua publica pana la extinderea acesteia pana la parcela in vederea racordarii. Centrala termica vor avea cazan cu randament ridicat (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Situaţia existentă şi posibilităţi de alimentare

Pe strada Pavel Jumanca există conductă de distribuţie gaze naturale din PE,care face parte din sistemul de distribuţie existent, conform planului de situaţie.

- 18 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

Situaţia proiectată In ceea ce priveste alimentarea imobilului NR. CF 437756, strada Pavel Jumanca

cu gaze natural, aceasta se face printr-un bransament racordat la conducta existenta de pe strada Pavel Jumanca, Bransamentul (1 buc) este prevazut din PE100, SDR11, perpendicular pe conducta de distributie, avand Dn 32mm, regim de presiune redusa.Diametrul Dn 32 mm va asigura debitul necesar consumatorilor imobilului Nr.CF437756.

Bransamentul se vor racorda la conducta de distributie gaze naturale prin intermediul unei piese de bransament. Îmbinarea piesei de bransament la conducta de distribuţie se va face prin procedeul de electrofuziune.

Traseul branşamentului va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuţie, marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii si stâlpii din vecinătate în conformitate cu STAS 9750, şi va ieşi lângă limita imobilului, dar în interiorul proprietăţi conform HCL 470/2011, unde se face legătura cu postul de reglare. Trecerea de la polietilenă la oţel se va face prin intermediul unui capăt de branşament cu răsuflător de tip REISER fără anod de protecţie.

La execuţia lucrărilor, recepţia şi punerea în funcţiune, se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2008, prescripţiilor tehnice PT CR 9/1-2003, PT CR 9/3-2003, cât şi avizele anexate proiectului.

Conform HGR 766/1997, Normativul P100/92, instalaţia se încadrează în clasa de importanţă II, categoria ,,Cˮ (normală). Având în vedere categoria de importanţă și Ordinul ANRE 32/2012, în corelare cu Legea nr.123/2012, cerințele esențiale care se vor verifica sunt: A (obligatoriu) şi opţional criteriile B, C, D, E și F. Retea de telecomunicatii / TV Se propune racordarea locuintei la retelele de telefonie, internet si cablu TV ale operatorilor din zona.

6.BILANT TERITORIAL FUNCTIUNI

EXISTENT PROPUS mp % mp %

SUPRAFATA TEREN STUDIAT

580 100 580 100

SUPRAFATA CONSTRUCTII PROPUSE

0 0 232 40

SUPRAFATA PLATFORME 0 0 203 35 SUPRAFATA SPATIU VERDE

0 0 145 25

TOTAL 580 100 580 100

- 19 -

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622 P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN TIMISOARA, STR. PAVEL JUMANCA, FN, CF 437756, CAD 437756

7. CONCLUZII Solutia urbanistica propusa se inscrie in prevederile PUZ aprobat prin HCL 184/2003. Realizarea imobilului de locuinte si sitematizarea terenului constribuia la cresterea aspectului urbanistic al zonei si conduce la extinderea retelei stadale si a retelelor de utilitati, necesare unor viitoare parcelari in zona. Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei. Prezentul PUD are un caracter de reglementare locala ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de amplasare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Dupa obtinerea aprobarii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, beneficiarii vor putea solicita Autorizatia de Construire pentru obiectivul propus, pe baza documentatiilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1629 din 14.04.2017 emis de PMT. Intocmit, Arh. Bot Lucian

- 20 -

  • Faza: P.U.D.
  • Parte scrisa:
  • Parte desenata:

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2018-013998/10.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ,

ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013998/10.09.2018 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, prin care se propune construirea unei locuinţe în regim de maxim P+1E si o anexa, garaj, amenajare incinta si imprejmuire teren.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-013998/22.08.2018, privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 25/21.06.2018, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 4251 din 22.09.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1629 din 14.04.2017, prelungit pana la data de 13.04.2019;

Documentaţia PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, beneficiari LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA, proiectant BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna februarie 2018, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 08.03.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2018-002070/ 08.03.2018;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, este elaborat de proiectantul BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 21/2017, la cererea beneficiarilor LUP VALENTIN- NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-vest a oraşului, fiind delimitat astfel: la sud-vest, nord-est , si nord-vest - terenuri proprietati private neconstruite, la sud-est - strada Pavel Jumanca si prevazut prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 184/2003 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017, ca fiind subzona R02-Zona rezidentiala P-P+4E propusa, POT max = 40%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 580 mp, este înscris în CF 437756 Timisoara, nr cad 437756, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timişoara, proprietari fiind LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA.

Terenul reglementat este liber de construcţii. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ,

ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se propune construirea unei locuinţe în regim de maxim P+1E, o anexa, si garaj.

Accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara – domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004098/28.11.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+1E – pentru locuinta, si P – pentru garaj;

-Funcţiune propusă: construire locuintă în regim de înăltime maxim P+1E ; - Înălţime maximă: Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.2;

- Spaţii verzi interioare propuse: minim 25%; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată; - Spaţii verzi interioare propuse: minim 25%; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara – domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004098/28.11.2017;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 740/27.07.2017.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,

GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, având ca beneficiari pe LUP VALENTIN- NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA, întocmit conform proiectului nr. 21/2017, realizat de BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: maxim P+1E – pentru locuinta, si P – pentru garaj, Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara – domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017- 004098/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.2, spatii verzi interioare propuse minim 25%;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 580 mp, este înscris în CF 437756 Timisoara, nr cad 437756, teren intravilan situat în str. Vulturilor, Timişoara, proprietari fiind LUP VALENTIN- NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU

Red/Dact - L.I.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-013998/10.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca,

FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE

LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-vest a oraşului, fiind delimitat astfel: la sud-vest, nord-est, si nord-vest - terenuri proprietati private neconstruite, la sud-est - strada Pavel Jumanca si prevazut prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 184/2003 preluat de PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017, ca fiind subzona R02-Zona rezidentiala P-P+4E propusa, POT max = 40%.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 580 mp, este înscris în CF 437756 Timisoara, nr cad 437756, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timişoara, proprietari fiind LUP VALENTIN-NATANEL si LUP ALEXANDRA DANIELA.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA ,

AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, se propune construirea unei locuinţe în regim de maxim P+1E, o anexa, si garaj).

Accesul auto şi pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara – domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004098/28.11.2017.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 4971 din 15.12.2017, respectiv Avizul Arhitectului Sef nr. 16/17.05.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA , AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2

Atasament: MX-2614N_20180917_125031.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013998/10.09.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 14.09.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINŢA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare anexate rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea Funciara nr. 437756 Timişoara, nr. cad. 437756, terenul în suprafață de 580 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea d-lui Lup Valentin Natanael si al d-nei Lup Alexandra Daniela — beneficiarii documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 12.09.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-013998/10.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+IE, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN ”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 437756 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN ”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. cad. 437756, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT ete ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN 4 , 1 Cod FO53-13,Ver.1